Bankovnictví a finance v ČR R a EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovnictví a finance v ČR R a EU"

Transkript

1 Bankovnictví a finance v ČR R a EU Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Praha, 9. března 2006

2 Co je finanční stabilita a proč nás s zajímá? M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 2

3 Bankovní krize z 80. a 90. let Šlo o tzv. klasické bankovní krize: Latinská Amerika 80. léta (hlavní příčina: rychlý růst úvěrů poskytovaných bankami z USA) Savings&Loans v USA 80. léta (příčina: zastaralé strategie řízení rizik uplatňované v postupně deregulovaném prostředí finančních trhů) Tři skandinávské krize (Finsko, Švédsko, Norsko) začátek 90. let (příčina: velmi rychlý růst úvěrů v důsledku deregulace přílivu zahraničního kapitálu a nafouknutí bublin na trzích aktiv) Krize nově se vynořujících trhů (Brazílie 1994, Thajsko, Korea a Filipíny ) (příčiny: nadměrná emise úvěrů, forex mismatch, deficity běžného účtu) M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 3

4 Mechanismus bankovní krize Obdobný průběh krizí: deregulace bankovního sektoru + odstranění omezení pro pohyb kapitálu rychlý růst investic rychlý ekonomický růst bubliny na kapitálovém trhu a trhu nemovitostí + nedostatečný dohled + špatné řízení rizik euforie na trzích nerovnováhy a distorze. pak se dostaví obvykle drobná příčina zlom dosavadních trendů kontrakce všeobecná nestabilita bankovního sektoru (credit rationing) zhoršování situace zákazníků bank opětovné zhoršování situace bank runy na banky (masové vyzvedávání vkladů) záchranné akce ze strany vlády M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 4

5 Poučen ení z krizí Opakovaně ověřovaná příčinná souvislost: prudký pokles cen akcí a nemovitostí růst nestability v bankovním sektoru Předpoklady vhodné pro vznik krizí: Nedostatečný rozvoj finančních trhů Oddělenost tří hlavních typů finančních zprostředkovatelů: banky x pojišťovny x obchodníci s cennými papíry Relativní izolace národních finančních systémů (nedostatečná integrace finančních systémů v EU) M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 5

6 Poučen ení z krizí pokrač. Krize byly velmi nákladné: Průměrné náklady dosahovaly 15 20% ročního HDP v rozvíjejících se zemích, které prošly bankovními krizemi Náklady byly ještě vyšší v zemích, kde se k bankovní krizi přidružila i měnová krize (40 50% v Chile v roce 1976 a Argentině ) Hledání indikátorů včasného varování, které by dopředu naznačovaly možné problémy, např.: Poměr soukromých úvěrů k HDP Ceny aktiv Reálné měnové kursy Kumulativní odchylky různých veličin od trendů M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 6

7 Proč se centráln lní banky zajímaj mají o FS? Dosažení cenové stability nezabraňuje vzniku měnových a bankovních krizí Centrální banky reagovaly zvýšeným zájmem o zdroje finanční nestability a analýzu nástrojů k jejich omezení Centrální banky dospěly k závěru, že je nutno propojit měnovou politiku orientovanou na cenovou stabilitu s makro-obezřetnostní politikou orientovanou na finanční stabilitu M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 7

8 Co je finanční stabilita? Neexistuje celosvětová konsensuální definice 1 FS = absence finančních krizí 2 FS = odolnost vůči šokům Tyto definice jsou příliš úzké a neúplné Slabá místa Ne (odolnost) Ano (zranitelnost) Šok Ano Ne Finanční stabilita Volatilita (Turbulence, bubliny apod.) Finanční křehkost Finanční krize Definice ČNB: Zdůraznění interakce slabých míst a šoků M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 8

9 Co je finanční stabilita? 1. Finanční stabilitou lze rozumět situaci, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům. 2. K narušení finanční stability dochází jak v důsledku procesů uvnitř finančního sektoru vedoucích ke vzniku zranitelných míst, tak vlivem silných šoků. Zdrojem těchto šoků mohou být mimo jiné vnější okolí, domácí makroekonomický vývoj, hospodářské politiky nebo změny v institucionálním prostředí. Případná interakce zranitelných míst a šoků může vést ke kolapsu systémově významných finančních institucí a k narušení funkcí finančního systému při zajištění finančního zprostředkování, platebního styku atd. M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 9

10 Co je finanční stabilita? (podle FEDu) I ll define financial instability as a situation characterized by these three basic criteria: 1) some important set of financial asset prices seem to have diverged sharply from fundamentals; and/or 2) market functioning and credit availability, domestically and perhaps internationally have been significantly distorted; with the result that 3) aggregate spending deviates (or is likely to deviate) significantly, either above or below, from the economy s ability to produce. R. W. Ferguson Jr., Vice Chairman, Federal Reserve System M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 10

11 Co je finanční stabilita? (podle Bank of England) The Bank's second Core Purpose is to maintain the stability of the financial system, both domestic and international. In practice this means: encouraging and contributing to the development of robust financial infrastructure, including safe and efficient payment and settlement arrangements, an appropriate legal regime, effective disclosure requirements and sound principles for prudential regulation; monitoring current developments in the financial system both at home and abroad, including links between financial markets and the macro economy and, within financial markets, between different participants; and through helping to devise efficient means of financial crisis management. Bank of England web site M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 11

12 Co je analýza FS? Výzkum okolností, za nichž může vzájemná interakce finančních trhů, bilancí ekonomických subjektů a makroekonomické dynamiky vyvolat krizi V obdobích finanční nestability a také v obdobích předcházejících obvykle dochází k interakci mezi zranitelnými místy v "bilančních pozicích" jednotlivých sektorů ekonomiky, neefektivnostmi a systémovými riziky na finančních trzích a makroekonomickým vývojem. M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 12

13 Schéma analýzy finanční stability Podniky, domácnosti, vláda, vnější sektor Makroekonomický vývoj (šoky) domácí a zahraniční, měnová a fiskální politika Finanční sektor: banky, nebankovní instituce Vývoj (šoky) na finančních trzích domácích a zahraničních Regulatorní a institucionální rámec Finanční infrastruktura M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 13

14 Obsah analýzy finanční stability Analýza vývoje finančních institucí a jejich odolnosti Analýza bilančních pozic ekonomických sektorů provázaných s finančním sektorem Analýza finančních trhů a infrastruktury Analýza makroekonomického vývoje, institucionálního rámce ekonomiky a zpětných vazeb mezi nimi Samostatný problém: metodika tvorby a sběr dat pro analýzu FS M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 14

15 Cíle analýzy finanční stability Na základě monitoringu domácí i světové ekonomiky získávat přehled o potenciálních rizicích pro finanční stabilitu - odhalení zranitelných míst v ekonomice a jejich vazeb k vývoji na finančních trzích i ekonomickému vývoji může přispět k omezování zranitelností, a v konečném důsledku k větší odolnosti finančního systému vůči šokům Přispívat tím k včasné detekci vznikajících problémů Hledat způsoby k podpoře a udržování stabilního finančního systému Identifikovat adekvátní reakce autorit a jejich politik Podporovat veřejnou debatu o finanční stabilitě M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 15

16 Vymezení analýzy FS vůčv ůči bankovnímu dohledu Dohled bank na dálku: mikro-obezřetnostní přístup analýza stability jednotlivých institucí Analýza FS: makro-obezřetnostní - reflektuje stabilitu finančního systému jako celku, analýza systémových rizik s potenciálními velkými makroekonomickými dopady(je vpřed-hledící) U analýzy FS větší zaměření na nebankovní finanční instituce, finanční trhy, trhy aktiv překonání dosavadního segmentového přístupu k regulaci a dohledu (důležité z hlediska fungování budoucího integrovaného regulátora) M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 16

17 Vymezení analýzy FS vůčv ůči makroekonomické analýze makroanalýza předpokládá hladký, často lineární vývoj, ekonomiky v čase směrem k rovnováze, zatímco analýza FS se zaměřuje na nerovnovážné procesy s potenciálními nelineárními krizovými a šokovými důsledky analýza FS si neklade za cíl předpověď nejpravděpodobnějšího vývoje finančního systému a ekonomiky, soustředí se spíše na zkoumání málo pravděpodobných, přesto však možných scénářů s potenciálně výraznými negativními důsledky analýza FS se zaměřuje spíše na stavové veličiny (bilance jednotlivých sektorů), zatímco makroanalýza spíše na tokové veličiny analýzy FS zohledňují i institucionální faktory, makroanalýza od nich obvykle abstrahuje M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 17

18 FS a legislativa Zákony o centrálních bankách v zahraničí: pojem FS a zodpovědnost za její dosahování se přímo objevuje zřídka FS nebývá zařazena mezi hlavní cíle (většinou cenová stabilita) FS bývá uváděna v rámci dalších cílů ( objectives ) nebo zmíněna v rámci úkolů ( tasks ) v zemích Eurozóny je FS v legislativně upravena okrajově (statut ESCB - podporovat politiky směřující k stabilitě finančního systému ) s výjimkou Finska, Portugalska, Nizozemí a Irska mimo EU je FS v právním řadu FS uváděna relativněčasto a poměrně detailně např. Austrálie, Nový Zéland FS je často uváděna v zákonech o CB latinskoamerických zemí (Mexiko,Chile, Brazílie) a východoasijských zemí (Hong Kong, Singapur) M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 18

19 FS a legislativa v ČR Roli ČNB v oblasti FS definuje Zákon o ČNB pouze nepřímo: 2: Pokud tím není dotčen její hlavní cíl (pozn. cenová stabilita), ČNB podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. V souladu s tím ČNB mj. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a vykonává bankovní dohled a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v ČR M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 19

20 Historie FS a její analýzy v ČNB V návaznosti na publikaci Zprávy o stabilitě bankovního sektoru na počátku roku 2004 sestaven projekční tým pro řešení systematického přístupu k finanční stabilitě Úkol: FS - móda či nezbytná aktivita centrální banky? Cíl: návrh efektivního řešení pro analýzu FS v ČR Zřízení referátu finanční stability v rámci Samostatného odboru ekonomického výzkumu v polovině roku 2004 vyspělá a komplexní analýza, řada společných rysů s výzkumem potřeba výzkumu nejlepší praxe zahraničních centrálních bank a mezinárodních institucí M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 20

21 Publikace zpráv v o finanční stabilitě - Financial Stability Report (FSR) 1996 Velká Británie 1997 Švédsko 2000 Norsko, Maďarsko 2001 Rakousko, Irsko, Španělsko 2002 Belgie, Francie, Dánsko, Polsko, Kanada, Brazílie 2003 Finsko, Estonsko, Hong Kong, Lotyšsko 2004 Slovinsko, Slovensko, Austrálie, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Chile, Argentina 2005 ČR (již v lednu 2004: Zpráva o stabilitě bankovního sektoru) M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 21

22 Stres test: 2 scénáře šoků Scénář I: Úroková sazba o 1 p.b.; znehodnocení kurzu o 15%; zvýšení ztrátových (non-performing) úvěrů o 30% Scénář II: Úroková sazba o 2 p.b.; znehodnocení kurzu o 20%; zvýšení ztrátových úvěrů o 3 p.b. Tři časové okamžiky: konec roků 2000, 2003 a 2005 M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 22

23 Stres test: odezva v kapitálov lové přiměřenosti 14,9 14,5 13,5 13,0 12,2 11,6 11,7 11,7 10,6 CAR (in %) Pre-test Post-test (Scenario I) Post-test (Scenario II) December 2000 December 2003 June 2005 Pramen: ČNB, vlastní výpočty Kapitálová přiměřenost zůstává vysoko nad limitem 8%. M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 23

24 14 Stres test: dopad na kapitálovou přiměřenost Post-test CAR (in %) ,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Interest rate increase (p.p.) Pramen: ČNB, vlastní výpočty Bankovní sektor by snesl zvýšení úrokových sazeb až o 3,5 p.b. M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 24

25 Použit itá literatura Bárta V., Geršl A., Singer M., The Czech banking sector after 16 years of restructuring: Fundamental changes and costly lessons, World Bank, 2006, forthcoming EU Banking Sector Stability, ECB, 2005 Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank, 2002 Financial Stability Review, ECB, 2005 Report on Financial Structures, ECB, 2005 Zpráva o finanční stabilitě, ČNB, 2005 M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 25

26 Děkuji za pozornost Miroslav Singer Česká národní banka Na příkopě Praha 1 Tel: M. Singer: Bankovnictví a finance v ČR a EU 26

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 5 ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÍ RADA 12 VYŠŠÍ MANAGEMENT ČNB 12 ÚSTŘEDÍ 12 POBOČKY 13 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v Evropské unii a úloha bank Evropského systému centrálních bank ve finanční regulaci a dohledu Obsah 1. Úvod 2. Teoretické aspekty problematiky institucionálního

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 22.11.2011 Úřední věstník Evropské unie C 342/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA ze dne 21. září 2011 o

Více

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Slavoj Czesaný 1 1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 Email:czesany.slavoj@volny.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Abstrakt Luboš Komárek Příspěvek se zabývá problematikou vztahů mezi měnovou

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH GRAF III.1 Vývoj likvidity, volatility a výnosu na českém finančním trhu 3 1-1 - -3 1/ 1/ 7/7 /8 1/9 1/9 7/1 5/11 Výnos Likvidita Volatilita Pramen: Bloomberg LP, ČNB, Thomson Reuters, výpočty ČNB Pozn.:

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Úvod Jan Cimburek * Pavel Řežábek ** Peníze jsou fenoménem, který je starý mnoho tisíc let. Hlavní roli v oblasti peněz hrála neúvěrová

Více

Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor

Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor Změny v regulaci finančního sektoru a jejich možný dopad na dostupnost úvěru pro privátní sektor Jan Frait ředitel samostatný odbor finanční stability Prezentace pro diskusní setkání asociace pro rozvoj

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Abstract Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Ota Melcher 2 Economic growth and imbalances in the Czech Republic Over the past two decades we have observed significant build-up of macroeconomic

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský

Více