ACADEMIA FILM OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA FILM OLOMOUC"

Transkript

1 ACADEMIA FILM OLOMOUC

2

3

4 AFO Název sekce Témata

5 50TH

6 KATALOG 50. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ ACADEMIA FILM OLOMOUC 50TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS ACADEMIA FILM OLOMOUC EDITOŘI Eva Chlumská, Jakub Korda Výkonný redaktor: Jiří Špička Odpovědná redaktorka: Jana Kreiselová AUTOŘI TEXTŮ Adriana Belešová, Michaela Doubravová, Klára Feikusová, Ivana Formanová, Jana Jedličková, Ondřej Kazík, Lukáš Košík, Nikol Láryšová, Filip Lucinkiewicz, Irena Mařincová, Dominika Moravčíková, Tereza Osmančíková, Nikola Pracná, Barbora Prágerová, Jakub Ráliš, Jiří Slavík, Tereza Šemberová, Petra Zegzulková KOREKTURY ČESKÉHO JAZYKA Iva Urbanová PŘEKLAD DO ANGLICKÉHO JAZYKA Petra Alexová, Dorota Bachratá, Eva Haasová, Hynek Hanzlík, Klára Henzlová, Simona Chmurová, Jakub Janičkovič, Michaela Koutná, Vojtěch Kudela, Pavel Makaryszyn, Matěj Matyščák, Jan Ranostaj, Michaela Rudolfová, Eliška Skácelíková, Markéta Šťovíčková, Gabriela Tománková, Hana Vrtílková KOREKTURA ANGLICKÉHO JAZYKA Matthew Sonter Design: Petr Krejzek, Klára Kvízová / ReDesign Ilustrace: Martin Groch / ReDesign Sazba: Jiří Fogl TISK Profi-tisk group s.r.o. Náklad: 750 ks 1. vydání VYDALA Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc IČ: Univerzita Palackého byla zřízena zákonem o Vysokých školách č. 111/1998sb. Olomouc 2015 ISBN

7 SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU FESTIVAL DIRECTOR S FOREWORD Fikční světy nás přitahují svými příběhy a emocemi, které v nás vyvolávají. Stejné prostředky využívá i popularizace vědy, jen s tím rozdílem, že základem jsou pro ni fakta. Jejím cílem je zábavnou formou vzdělávat, inspirovat a nadchnout pro hledání odpovědí. Audiovize, která příznačně kráčí ruku v ruce s technologickým pokrokem, je pro vyprávění příběhů vědy ideálním nástrojem. Svůj příběh má i festival Academia Film Olomouc, na němž jsou každoročně oceňovány ty nejlepší populárně-vědecké dokumentární snímky z celého světa. Odehrává se v historických barokních kulisách, jež dotváří podmanivou atmosféru univerzitního města. To činí z Olomouce výjimečné místo pro setkávání lidí, kteří jsou fascinováni dobrodružstvím poznání. Právě každoročně se vracející hosté a diváci jsou jeho protagonisty. Jejich přízeň je společně se zázemím pořádající Univerzity Palackého tou nejlepší zárukou, že se dočkáme dalších dílů. Fictional worlds attract us by their stories and emotions they evoke in us. The popularization of science uses the same means; the only difference is that it builds on facts. Its aim is to educate in an entertaining way, inspire, and encourage people to seek answers. Audiovision, which goes hand in hand with technological advances, is an ideal tool for telling stories about science. The festival Academia Film Olomouc has also its story. Every year it awards prizes to the best popular science documentaries from all over the world. It takes place in a historic baroque setting, which complements the captivating atmosphere of the university town. This makes Olomouc a special meeting place for people who are fascinated by the adventure of knowledge. And annually recurring guests and audience are its protagonists. Their loyalty together with the facilities of the hosting Palacky University is the best guarantee that this adventure is to be continued. MATĚJ DOSTÁLEK 7

8 SLOVO REKTORA UNIVERZITY PALACKÉHO PALACKY UNIVERSITY RECTOR S FOREWORD Academia Film Olomouc slaví v letošním roce 50. výročí své existence. Je přitom málo známým faktem, že se jedná o nejdéle nepřetržitě fungující filmový festival v České republice. Během onoho úctyhodného půlstoletí došlo v profilaci akce k mnoha změnám jak dramaturgickým, tak organizačním. Co však vždy zůstávalo, byla těsná souvislost s městem a univerzitou, strategie festivalu jako mostu mezi akademickým životem a veřejnou sférou. Nejvýznamnější změny se ovšem datují do let nedávných, kdy se AFO stalo nejen největší akcí svého druhu v regionu, ale zdaleka původní regionální rámec přesáhlo. Hosté, kteří se díky AFO v Olomouci každoročně střídají, představují naprostou světovou elitu a nabízejí průhledy do nejmodernějších vědeckých poznatků v atraktivním audiovizuálním balení. A mimo jiné rovněž zviditelňují Olomouc coby evropskou perlu s potenciálem mimořádného konferenčního a festivalového centra. Academia Film Olomouc is celebrating its 50th anniversary this year. It is a littleknown fact that it is the longest continuously operating film festival in the Czech Republic. There have been many dramaturgical and organisational changes in the impressive timespan of half a century, but among the things that have remained the same are the close connection of the city to the university and the idea of the festival being a bridge between academic life and the public sphere. However, the most significant changes date back to recent years, when AFO became the biggest event of its kind in the region, and even greatly surpassed the borders of this area. Each year AFO in Olomouc hosts many guests who are the elite in their fields, so they can present new insights into the latest scientific knowledge using an engaging audiovisual form. Not to mention they also gain exposure for Olomouc as a European gem with the potential of being an extraordinary conference and festival centre. JAROSLAV MILLER 8

9 SLOVO DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY FACULTY OF ARTS DEAN S FOREWORD Academia Film Olomouc slaví padesátiny! Nezbývá než začít gratulací! Jako imaginární bytost je festival zkušeným průvodcem nejen po dějinách své matky, Univerzity Palackého, ale celým oborem popularizace vědy. V době, kdy AFO začínalo, nenáležela přístupná forma prezentace vědy k samozřejmostem, dnes je tomu přesně naopak. Během posledních let pořadatelé festivalu, pocházející valnou měrou z Filozofické fakulty UP, zřetelně ukazovali, které vlastnosti nesmí chybět činorodému akademickému prostředí: dělná spolupráce se zahraničními odborníky, přenesení spoluodpovědnosti za chod univerzity na studenty a komunikace s veřejností přímým kontaktem i prostřednictvím médií. Nechť tyto vlastnosti rozvíjí AFO i celá naše univerzita. AFO je pevnost poznání! Academia Film Olomouc celebrates its jubilee! Congratulations! As an entity, the festival is an experienced guide not only to the history of its creator, Palacky University, but to the whole process of popularizing science. When AFO started, a generally accessible presentation of science was not given. Today we experience the exact opposite. During recent years the organizers of the festival, who mainly come from the Faculty of Arts of Palacky University, have distinctly shown which traits are crucial for an active academic environment: regular cooperation with foreign experts, sharing of the responsibility for running the university with students, and communication with the public via direct contact and media. May AFO and our whole university help further develop these key activities. AFO is a fort science! JIŘÍ LACH 9

10 SLOVO HEJTMANA THE FOREWORD OF THE PRESIDENT OF THE OLOMOUC REGION Naše krajské město se opět stává místem konání festivalu AFO, jedné z nejvýznamnějších evropských přehlídek populárně-vědeckých filmů. Cílem jubilejního 50. ročníku je ukázat dynamickou stránku vědy, vykreslit ji zábavnou formou a dosáhnout její popularizace mezi veřejností. Důkazem úspěšného naplňování této myšlenky jsou sály nabité filmovými nadšenci, zvyšující se počet přihlášených filmů i renomé televizních stanic, které své snímky prezentují. Těší mě, že Olomoucký kraj tento filmový svátek již několik let podporuje a může se tak podílet na pokračování tradice, která dělá našemu regionu dobré jméno doma i v zahraničí. Univerzitě Palackého za pořádání této prestižní filmové přehlídky velice děkuji. Všem přihlášeným snímkům přeji hodně štěstí v soutěži, samotnému festivalu pak plné sály spokojených diváků a dalších 50 zdařilých ročníků. Once again, Olomouc is the venue of the festival AFO, one of the most important festivals of science documentaries in Europe. The aim of the jubilee 50th edition is to show the dynamic side of science, portray science in an entertaining way and thus popularises it among the general public. As proof of this claim, you can observe the cinema halls filled with filmgoers, the increasing number of submitted documentaries or the prominence of the TV stations presenting their programmes. I am delighted that the Olomouc Region has supported this film extravaganza for several years and has thus carried on the tradition, which is a credit to our region also abroad. I would like to express my gratitude to Palacky University for holding this prestigious festival. I wish all the submitted films good luck in the competition and to the festival, I wish satisfied audience and another 50 successful years. JIŘÍ ROZBOŘIL 10

11 SLOVO PRIMÁTORA MAYOR S FOREWORD Vážení přátelé, s velkým potěšením a hrdostí Vás vítám na letošním pokračování festivalu Academia Film Olomouc. AFO vnímám jako rodinné stříbro Olomouce, jako něco, co k našemu městu patří stejně neodmyslitelně jako třeba krásné parky, historické paláce a nejstarší moravská univerzita, s níž je festival od svého zrodu organicky propojen. Mezinárodní přehlídka populárně-vědeckých filmů ukazuje jinou stránku filmového umění, než na jakou jsme zvyklí z běžné tvorby plnící plátna multiplexů či monitory a obrazovky televizorů. AFO představuje tu tvář filmového světa, která dovoluje bytostně propojit vědu, kreativitu a základní lidskou zvídavost, díky níž se lidstvo posouvá na své cestě stále dál a dál, do neprobádaných a dosud tajemných krajin neznáma. Přeji festivalu AFO, jeho tvůrcům, hostům i všem divákům, aby je tato dobrodružná objevná cesta na neprobádaná území stále bavila a těšila. Dear friends, I feel delighted and proud to welcome you to this year s Academia Film Olomouc festival. I see AFO as a family treasure of Olomouc, as something that is inseparably connected with our city in the same way as beautiful parks, historical sites and the oldest Moravian university with which the festival has been organically connected since its inception. This international festival of science documentary films presents cinematography from a different point of view than we are used to, from the more prevalent productions which can be seen on the screens of our computers, TVs or multiplexes. AFO presents an aspect of the film world which allows us to interconnect science, creativity and basic human curiosity, which helps mankind to move ahead and go further into the unexplored, mysterious areas of the unknown. I wish AFO, its contributors, guests and audience an enjoyable, adventurous and revealing journey into the unknown. ANTONÍN STANĚK 11

12 SLOVO GENERÁLNÍHO PARTNERA GENERAL PARTNER S FOREWORD Vážené dámy, vážení pánové, energetická skupina RWE a mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů v Olomouci k sobě patří již pět let. I v letošním roce je RWE generálním partnerem této nepřehlédnutelné akce. S festivalem Academia Film Olomouc nás spojuje zájem o vědu. Podobně jako filmaři zohledňují ve své tvorbě technologický rozvoj, my jej využíváme při zajišťování elektřiny a zemního plynu pro naše zákazníky. Inovace energetických služeb vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Naše společnost opět udělí Cenu RWE za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film. Vaši pozornost si ale bezpochyby zaslouží také exponáty ze science center a ukázky vědeckých aktivit z celé České republiky umístěné v RWE pavilonu na Horním náměstí v Olomouci. Přeji Vám mnoho skvělých zážitků. Dear ladies and gentlemen, the RWE energy group and the international festival of popular science films in Olomouc have stood side by side for five years. RWE is the chief sponsor of this highly visible event this year as well. Interest in science is what brings us together with Academia Film Olomouc. In a similar way to filmmakers who take into consideration technological development in their work, we use scientific knowledge to ensure electricity and natural gas reaches our clients. The innovation of energy services is an integral part of our business. Our company will again award the RWE prize for the best Czech popular science documentary. The science centre exhibits and demonstrations of scientific activities from all around the Czech Republic will no doubt also deserve your attention. They will be on display in the RWE pavillion on Upper square in Olomouc. I wish you many wonderful experiences. TOMÁŠ VARCOP, RWE ENERGIE 12

13 SLOVO HLAVNÍHO MECENÁŠE MAIN MAECENAS FOREWORD Vážení a milí přátelé vědy, kdykoli mluvíme s našimi oceněnými vědci, zmiňují, že na začátku jejich kariéry stála inspirující osobnost, která je k vědě přivedla. Ceníme si všech, kteří dokáží nadchnout své okolí ukázat, že věda je vzrušující oblast, která je užitečná pro každého z nás. Proto jsme již druhým rokem partnery AFO, které pomáhá lidem vědu přibližovat a snáze ji pochopit. Jako děti se často ptáme: Co je to? Proč se Země točí? Proč Slunce hřeje? S přibývajícími roky ale tuto vlastnost ztrácíme. Je skvělé, že si díky filmovému festivalu AFO můžeme tyto otázky připomenout. Probouzí v nás zvídavost, která je pohonem všech skvělých objevitelů. Každý z nás může odhalit něco nového a změnit tak celý svět k lepšímu. Jak řekl Abraham Lincoln: Nejlepší cesta, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji. Přeji Vám příjemnou zábavu, hodně inspirace a ať nikdy nepřestanete být zvídaví. Dear friends of science, whenever we talk with our awarded scientists, they mention that at the very beginning of their career, there was an inspiring personage which brought them to science. We appreciate everyone who is able to inspire people around them, demonstrating that science is an exciting field which is valuable to every one of us. That is why we are, for the second year, the partner of AFO which facilitates the popularisation of science to the public. Children often ask: What is this? Why is the planet Earth rotating? Why does the Sun provide heat? As we grow up, we lose this inquisitive quality and start to just passively accept information. Thanks to the AFO film festival, we can remind ourselves of such questions, and that is wonderful. They arouse the curiosity inside us which is the driving force of all great discoverers. Each of us can discover something new and make the world a better place. As Abraham Lincoln said: The best way to predict the future is to create it. I hope you enjoy the festival, find some inspiration and never stop being curious. MONIKA VONDRÁKOVÁ, NADAČNÍ FOND NEURON 13

14 OBSAH CONTENT 16 Mezinárodní soutěž International Competition 38 Česká soutěž Czech Competition 58 Soutěž krátkých filmů Short Film Competition 78 Pocta Tribute 82 Zánik a počátek Falls and Origins 116 Věda v popkultuře Science in Pop Culture 132 Absurdita rasismu Absurdity of Racism 144 Věda a válka Science and War 152 (Ne)zdravá výživa (Un)Healthy Diet 158 Sex jako povolání Sex as a Profession 170 Ženy a věda Women and Science 176 Zvláštní uvedení Special Screening

15 166 AFOretro AFOretro 184 Hudební program Music Programme 280 Rejstřík Index 290 Inzerce Advertisement 192 AFOevent AFOevent 208 Industry 4Science Industry 4Science 270 Štáb AFO 2015 AFO 2015 Staff 276 AFO děkuje AFO Thanks to 15

16

17 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERNATIONAL COMPETITION CENA ZA NEJLEPŠÍ MEZINÁRODNÍ POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM THE BEST INTERNATIONAL SCIENCE DOCUMENTARY FILM AWARD CENA STUDENTSKÉ POROTY STUDENT JURY AWARD

18 POROTA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE Karl Byrne KARL BYRNE Karl Byrne působí jako hlavní programový koordinátor vědeckého festivalu v Cheltenhamu. Vystudoval biologii a v roce 2006 se stal finalistou soutěže FameLab. Od té doby se souvisle věnuje popularizaci vědy. Pomáhá navrhovat výstavy ve vědeckých centrech, spolupracuje na scénářích a prezentaci vědeckých pořadů a přednáší o vědecké komunikaci. Zároveň je školitelem a odborným poradcem nových popularizátorů napříč evropskými zeměmi. Pokud se zrovna nevěnuje vědě, je Karl velkým fanouškem sci-fi. EVAN HADINGHAM Evan Hadingham je hlavním kreativním producentem populární televizní vědecké série Nova, kterou vyrábí společnost WGBH sídlící v americkém Bostonu. Série je již od roku 1974 vysílána na televizní stanici PBS. Hadingham nese hlavní producentskou zodpovědnost za vyhledávání nových námětů a dohlíží na vědecký obsah všech dokumentů Nova včetně speciálních sérií. Mezi pořady, na kterých se podílel, patří např. Search for the First Americans, Who Killed the Red Baron?, Decoding Nazi Secrets nebo Ancient Computer. Je také autorem množství popularizačních knih a článků o archeologii a prehistorii. Evan Hadingham ALISON LEIGH Alison Leigh pracuje jako programová ředitelka Světového kongresu producentů vědeckých a faktuálních pořadů (WCSFP). Tato akce slouží především jako festival, částečně i jako think-tank, v neposlední řadě funguje jako trh a forma setkání producentů. Tento rok se bude konat od 1. do 4. prosince ve Vídni. WCSFP tvoří vysoce rozmanitý a zároveň velice vlivný kolektiv producentů a reportérů, kteří působí zejména v televizi, ale i napříč jinými vizuálními médii. Podílejí se na tvorbě prvotřídních vědeckých, historických a jiných programů faktuálního žánru. Kongres nastiňuje, kudy se ubírají zahraniční trendy, a zároveň přináší přehled toho nejlepšího z posledních let. Dříve Leigh pracovala osm let jako producentka minisérií a výkonná producentka v televizi ABC TV Science. 18 Mezinárodní soutěž, International Competition

19 INTERNATIONAL COMPETITION JURY Alison Leigh KARL BYRNE Karl is the Senior Programme Coordinator for the Cheltenham Science Festival. With a background in biology, he was a finalist in the 2006 FameLab competition and has been involved in science communication ever since. He has helped design science centre exhibitions, written and presented science shows and lectured on science communication. He has also trained and advised new science communicators from a variety of European countries. When not talking about science, Karl is a big fan of science fiction. EVAN HADINGHAM Evan Hadingham is the Senior Science Editor of Nova, the PBS science series produced at WGBH in Boston. He has editorial responsibility for developing ideas and overseeing the science content of all of Nova s documentaries and special series. Among the shows he has produced for Nova are Search for the First Americans, Who Killed the Red Baron?, Decoding Nazi Secrets and Ancient Computer. He is also the author of numerous popular books and feature articles on archaeology and prehistory. ALISON LEIGH Alison Leigh is an Editorial Director of World Congress of Science and Factual Producers, which is part festival, part think-tank, part market and meetings. This year will be held in Vienna from 1st to 4th of December. WCSFP is an eclectic and highly influential group of producers and broadcasters in TV and across all visual media engaged in making top class science, history and other related factual genres. This event provides insight into international trends and excellence. Previously she spent eight years as a Series Producer and Executive Producer for ABC TV Science. 19 Mezinárodní soutěž, International Competition

20 STUDENTSKÁ POROTA ROKSOLANA ILNYTSKÁ Přírodovědecká fakulta TEREZA KOŇAŘÍKOVÁ Pedagogická fakulta MARTIN KUČERA Fakulta tělesné kultury MARTINA LIZÁKOVÁ Lékařská fakulta 20 Mezinárodní soutěž, International Competition

21 STUDENT JURY DAN POSPÍŠIL Právnická fakulta FILIP TITLBACH Filozofická fakulta DOMINIK VILÍMEK Fakulta zdravotnických věd ŠÁRKA VOPAŘILOVÁ, Cyrilometodějská teologická fakulta 21 Mezinárodní soutěž, International Competition

22 BYDLENÍ BUDOUCNOSTI BUILDING FOR THE FUTURE Německo, Germany 2014, 52 min. REŽISÉR, DIRECTOR Ariane Riecker SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Ariane Riecker KAMERA, CINEMATOGRAPHY Thomas Lütz STŘIH, EDITING Marcus Dippner HUDBA, MUSIC Ullrich Menges PRODUKCE, PRODUCTION Volker Ullrich, Jochen Papke, Hoferichter & Jacobs, MDR, ARTE Odpovídá současná architektura stále lidským potřebám? Co kdyby bylo možné postavit dům, jenž by sám sebe dokázal opravit? Jak bychom měli v budoucnu stavět svá obydlí, aby zvládla přestát nejrůznější přírodní katastrofy? Podnebí na Zemi se neustále mění a počet škod způsobených extrémním počasím rok od roku vzrůstá. Se stoupáním hladin moří nabírají tropické bouře na intenzitě, kvůli globálnímu oteplování se povodně v centrální Evropě rozšiřují a nesčetná území každoročně sužují tornáda či hurikány. Protagonisté dokumentu, architekti a projektanti z odlišných částí světa se snaží pozměnit současný pohled na architekturu. Za doprovodu odborníka na klimatické jevy prezentují své vizionářské projekty o plovoucích příbytcích, extrémně lehkých budovách či mobilních domech schopných reagovat na blížící se tornádo tím, že se sníží pod úroveň povrchu země. Avšak nejsou některé z jejich nápadů příliš šílené? Je vůbec možné tyto nekonvenční projekty v dnešní době opravdu realizovat? Does contemporary architecture still comply with human needs? What if it were possible to build a house that was able to repair itself? In the future, how should we build our houses so that they can resist various environmental disasters? The Earth s climate is constantly changing, and the amount of damage caused by extreme weather conditions is growing year by year. With the rising of sea levels tropical storms grow in intensity; floods in Central Europe are increasing due to global warming, and countless areas are afflicted annually with tornadoes and hurricanes. The protagonists of this documentary architects and project architects from different parts of the world try to change current views on architecture. Accompanied by an expert on climate phenomena, they present their visionary projects of floating houses, extremely light buildings or mobile homes able to react to approaching tornadoes by lowering themselves beneath the ground. However, aren t some of these ideas too far-fetched? Is it even possible nowadays to complete these unconventional projects? 22 Mezinárodní soutěž, International Competition

23 COWSPIRACY: KLÍČ K UDRŽITELNOSTI COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET USA 2014, 90 min. REŽISÉR, DIRECTOR Kip Andersen, Keegan Kuhn SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Kip Andersen, Keegan Kuhn KAMERA, CINEMATOGRAPHY Keegan Kuhn STŘIH, EDITING Kip Andersen, Keegan Kuhn HUDBA, MUSIC xtrue Naturex PRODUKCE, PRODUCTION Kip Andersen, Keegan Kuhn Kip Andersen se pouští do vyprávění, jak se z něj stal takzvaný obsesivně kompulzivní environmentalista pod vlivem dokumentárního filmu Ala Gorea Nepříjemná pravda. V jeho začátcích se jistě pozná mnoho ekologicky smýšlejících lidí. Domníval se, že svým malým dílem jako například tříděním odpadu a šetřením vodou dokáže přispět ke zlepšení životního prostředí. Poté však přišlo šokující odhalení. Zjistil fakta o devastující povaze agrikultury, která se zatím před veřejností úspěšně skrývají. Vydává se proto na cestu, na níž si bere na paškál i známé aktivistické environmentální organizace a jejich představitele, kteří úmyslně tyto informace tají. Proč tomu tak je, co tím sledují a je šance na změnu? Výsledky přehlížených studií prezentuje pomocí infografiky. Voiceoverem, animovanými sekvencemi a záběry z míst přírodních katastrof podporuje své vyprávění a dokresluje představu diváka o šíři celého problému. Jeho poselství je prosté: Chcete zachránit svět? Staňte se vegany! Kip Andersen presents his story of how he became a self-confessed obsessive-compulsive environmentalist under the influence of Al Gore s documentary An Inconvenient Truth. Many environmentally minded people will certainly see something of themselves in Andersen s early days. He used to believe that in a little way, by managing waste and saving water, he would help save the environment. But then he came upon a shocking revelation. He learnt information about the devastating nature of agriculture which has been successfully hidden from the public. Thus, he sets off on a journey to put well-known environmental activist organisations and their representatives under the microscope, determined to uncover these deliberately concealed facts. Why are things the way they are, what are their goals and is there a chance for a change? The results of commonly overlooked studies on this topic are presented using infographics. The story introduces the viewer in the scope of the problem through voiceover, animated sequences and shots of natural disaster sites. His message is clear: Do you want to save the world? Go vegan! 23 Mezinárodní soutěž, International Competition

24 CHAMTIVÝ MOZEK THE GREEDY BRAIN Nizozemí, Netherlands 2014, 50 min. REŽISÉR, DIRECTOR Rob van Hattum KAMERA, CINEMATOGRAPHY Martijn Cousijn, Pierre Rezus, Brian Sewell STŘIH, EDITING Rémi van der Heiden PRODUKCE, PRODUCTION Jenny Borger, VPRO DISTRIBUCE, SALES NPO Sales V jakém stádiu se nachází neurobiologický výzkum zabývající se nejkomplexnějším lidským orgánem mozkem? Tato otázka stojí na počátku investigativního pátrání vedeného vědeckým publicistou a režisérem Robem van Hattumem, který zároveň projevuje ochotu ve svém filmu vystoupit jako objekt několika experimentů týkajících se fungování mozku. Postupně však klade předním neurovědcům i konkrétní otázky. Například, zda je možné v současnosti uskutečnit síťové propojení mozků několika jedinců nebo zda je mozek schopen překonat limity těla, ve kterém je umístěn. Další možný progres závisí na zdokonalování schopnosti dekódovat mozkovou aktivitu při různých typech vzruchů, což by v budoucnu v podstatě umožnilo v mozku v jistém smyslu číst. Dokument nejen odhaluje aktuál ní stav poznatků, kterými neurovědci o mozku disponují, ale taktéž prezentuje jejich praktické využití při konstruování robotických končetin nebo léčení fobií. What is the present state of neurobiological research concerning the brain the most complex part of the human body? Rob van Hattum, research journalist and director asks this question at the beginning of his investigation, and during the film he undergoes several experiments concerning the brain s function. As the film progresses, he asks neuroscientists particular questions, for example, whether it is currently possible to connect the brains of several individuals into one network or whether the brain may one day overcome its bodily limitations. Another area of development focuses on improving the ability to decode a person s brain activity while they experience different kinds of inputs which in the future might allow the brain to be read. The documentary not only reveals actual findings of neuroscientists, but also details their practical use in the construction of robotic limbs or the treatment of phobias. 24 Mezinárodní soutěž, International Competition

25 MIKROZROZENÍ MICROBIRTH Velká Británie, United Kingdom 2014, 60 min. REŽISÉR, DIRECTOR Toni Harman, Alex Wakeford SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Toni Harman, Alex Wakeford KAMERA, CINEMATOGRAPHY Toni Harman, Alex Wakeford STŘIH, EDITING Toni Harman, Alex Wakeford HUDBA, MUSIC Kim Halliday PRODUKCE, PRODUCTION Alto Films Ltd. DISTRIBUCE, SALES Alto Films Ltd. Během přirozeného porodu osidlují tělo novorozence mikrobi, kteří jsou pro naši imunitu nezbytní, a narušení tohoto procesu může mít dopad na naše zdraví. V průběhu života totiž hostíme ve svém těle až triliony bakterií. Snímek Mikrozrození ukazuje, že jejich význam pro naše zdraví ještě neumíme docenit. Režisérské duo Toni Harman a Alex Wakeford ve svém filmu zpovídá vědce a odborníky z různých oborů, jejichž odborné poznatky přibližují animace mikroorganismů. Dokument představuje méně známá odvětví vědy, jako je epigenetika, zabývající se změnami v genové expresi nebo studiem mikrobiomu, tedy světa organismů lidského těla. Lidské buňky tvoří pouhých 10 % ze všech buněk našeho těla, zbytek jsou jiné mikroorganismy tvořící specifický ekosystém. Studie ukazují, že podstatná část našeho mikrobiomu vzniká již při porodu. Autoři filmu se proto snaží otevřít diskusi o umělém zasahování do porodu, jež dle nich může mít negativní dopad na budoucí zdraví lidstva. Following the natural birth of a newborn child, microbes begin to settle in the body. These organisms are important for the immune system, and the disruption of this process can negatively affect our health, as we host trillions of microbes in our body during our lifetime. The documentary Microbirth shows that we cannot yet fully appreciate the benefit these microbes have on our health. Directors duo Toni Harman and Alex Wakeford interview scientists and professionals from various fields and present their findings with the aid of animations. The documentary introduces some less known fields of science, such as epigenetics, which concerns modifications of gene expression, and microbe studies, which explores the world of organisms within the human body. Human cells comprise only 10% of all the cells found in the human body; the rest are various microorganisms that work together to create a particular kind of ecosystem. Studies show that a majority of the microbiome is created at birth. The directors of the film seek to open a discussion about the unnatural disruption of human birth. According to them, this might negatively affect the future health of the population. 25 Mezinárodní soutěž, International Competition

26 MŮJ VNITŘNÍ KÓD GENETIC ME Dánsko, Denmark 2014, 52 min. REŽISÉR, DIRECTOR Pernille Rose Grønkjær SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Lone Frank KAMERA, CINEMATOGRAPHY Bjørn Vidø STŘIH, EDITING Kasper Leick HUDBA, MUSIC Jørgen Lauritsen PRODUKCE, PRODUCTION Jesper Eugen-Olsen, Bjørn Vidø, Lone Frank DISTRIBUCE, SALES Danish Film Institute Lone Frank svůj osobní příběh propůjčila filmovému projektu, jenž se zamýšlí nad konceptem osobnosti ve světle posledních poznatků psychologie a genetiky. Samotná Lone věří, že řešení jejího ne zcela příjemného, odtažitého chování spočívá v poznání mozku a genů. Aby se vypořádala s nechtěnými stránkami své povahy, absolvuje psychologické testy a nechá si zmapovat geny zodpovědné za chování. Následně navštíví několik odborníků, kteří její problém rozeberou z různých úhlů pohledu. V odpovědích, které dostává, objevuje užitečné informace týkající se formování osobnosti a identity. Postupně zjišťuje, že vše je mnohem relativnější, než se může zdát. Divák může být přítomný jak po celou dobu Loniny cesty za odborníky, tak po dobu její metaforické cesty za pochopením vlastní přirozenosti. Film ho hravým způsobem dovede k základním filozofickým otázkám, k nimž nově nabyté vědecké poznatky přidávají výzvy stran sebepoznávání a pochopení vztahu identity osobnosti k biologickému základu. Lone Frank has lent her personal story to a film project examining the concept of personality in light of recent advances in psychology and genetics. Lone herself believes that a solution to her emotionally distant and somewhat less than pleasant behaviour lies in the understanding of the brain and genes. To deal with the unwanted aspects of her nature, she underwent psychological testing to allow scientists to map the genes responsible for behaviour. Then she visited several experts who examined the problem from various points of view. The responses she receives contain useful information regarding the formation of personality and identity. She gradually discovers that everything is much more relative than it may seem. The viewer is present throughout her trips to the experts as well as during her metaphorical journey to understanding her own nature. The movie playfully leads the viewer to contemplate fundamental philosophical questions, and the newly acquired scientific knowledge helps in facing the challen ges of self-discovery and understanding of the relationship between one s identity and its biological basis. 26 Mezinárodní soutěž, International Competition

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více