ACADEMIA FILM OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACADEMIA FILM OLOMOUC"

Transkript

1 ACADEMIA FILM OLOMOUC

2

3

4 AFO Název sekce Témata

5 50TH

6 KATALOG 50. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ ACADEMIA FILM OLOMOUC 50TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF SCIENCE DOCUMENTARY FILMS ACADEMIA FILM OLOMOUC EDITOŘI Eva Chlumská, Jakub Korda Výkonný redaktor: Jiří Špička Odpovědná redaktorka: Jana Kreiselová AUTOŘI TEXTŮ Adriana Belešová, Michaela Doubravová, Klára Feikusová, Ivana Formanová, Jana Jedličková, Ondřej Kazík, Lukáš Košík, Nikol Láryšová, Filip Lucinkiewicz, Irena Mařincová, Dominika Moravčíková, Tereza Osmančíková, Nikola Pracná, Barbora Prágerová, Jakub Ráliš, Jiří Slavík, Tereza Šemberová, Petra Zegzulková KOREKTURY ČESKÉHO JAZYKA Iva Urbanová PŘEKLAD DO ANGLICKÉHO JAZYKA Petra Alexová, Dorota Bachratá, Eva Haasová, Hynek Hanzlík, Klára Henzlová, Simona Chmurová, Jakub Janičkovič, Michaela Koutná, Vojtěch Kudela, Pavel Makaryszyn, Matěj Matyščák, Jan Ranostaj, Michaela Rudolfová, Eliška Skácelíková, Markéta Šťovíčková, Gabriela Tománková, Hana Vrtílková KOREKTURA ANGLICKÉHO JAZYKA Matthew Sonter Design: Petr Krejzek, Klára Kvízová / ReDesign Ilustrace: Martin Groch / ReDesign Sazba: Jiří Fogl TISK Profi-tisk group s.r.o. Náklad: 750 ks 1. vydání VYDALA Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc IČ: Univerzita Palackého byla zřízena zákonem o Vysokých školách č. 111/1998sb. Olomouc 2015 ISBN

7 SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU FESTIVAL DIRECTOR S FOREWORD Fikční světy nás přitahují svými příběhy a emocemi, které v nás vyvolávají. Stejné prostředky využívá i popularizace vědy, jen s tím rozdílem, že základem jsou pro ni fakta. Jejím cílem je zábavnou formou vzdělávat, inspirovat a nadchnout pro hledání odpovědí. Audiovize, která příznačně kráčí ruku v ruce s technologickým pokrokem, je pro vyprávění příběhů vědy ideálním nástrojem. Svůj příběh má i festival Academia Film Olomouc, na němž jsou každoročně oceňovány ty nejlepší populárně-vědecké dokumentární snímky z celého světa. Odehrává se v historických barokních kulisách, jež dotváří podmanivou atmosféru univerzitního města. To činí z Olomouce výjimečné místo pro setkávání lidí, kteří jsou fascinováni dobrodružstvím poznání. Právě každoročně se vracející hosté a diváci jsou jeho protagonisty. Jejich přízeň je společně se zázemím pořádající Univerzity Palackého tou nejlepší zárukou, že se dočkáme dalších dílů. Fictional worlds attract us by their stories and emotions they evoke in us. The popularization of science uses the same means; the only difference is that it builds on facts. Its aim is to educate in an entertaining way, inspire, and encourage people to seek answers. Audiovision, which goes hand in hand with technological advances, is an ideal tool for telling stories about science. The festival Academia Film Olomouc has also its story. Every year it awards prizes to the best popular science documentaries from all over the world. It takes place in a historic baroque setting, which complements the captivating atmosphere of the university town. This makes Olomouc a special meeting place for people who are fascinated by the adventure of knowledge. And annually recurring guests and audience are its protagonists. Their loyalty together with the facilities of the hosting Palacky University is the best guarantee that this adventure is to be continued. MATĚJ DOSTÁLEK 7

8 SLOVO REKTORA UNIVERZITY PALACKÉHO PALACKY UNIVERSITY RECTOR S FOREWORD Academia Film Olomouc slaví v letošním roce 50. výročí své existence. Je přitom málo známým faktem, že se jedná o nejdéle nepřetržitě fungující filmový festival v České republice. Během onoho úctyhodného půlstoletí došlo v profilaci akce k mnoha změnám jak dramaturgickým, tak organizačním. Co však vždy zůstávalo, byla těsná souvislost s městem a univerzitou, strategie festivalu jako mostu mezi akademickým životem a veřejnou sférou. Nejvýznamnější změny se ovšem datují do let nedávných, kdy se AFO stalo nejen největší akcí svého druhu v regionu, ale zdaleka původní regionální rámec přesáhlo. Hosté, kteří se díky AFO v Olomouci každoročně střídají, představují naprostou světovou elitu a nabízejí průhledy do nejmodernějších vědeckých poznatků v atraktivním audiovizuálním balení. A mimo jiné rovněž zviditelňují Olomouc coby evropskou perlu s potenciálem mimořádného konferenčního a festivalového centra. Academia Film Olomouc is celebrating its 50th anniversary this year. It is a littleknown fact that it is the longest continuously operating film festival in the Czech Republic. There have been many dramaturgical and organisational changes in the impressive timespan of half a century, but among the things that have remained the same are the close connection of the city to the university and the idea of the festival being a bridge between academic life and the public sphere. However, the most significant changes date back to recent years, when AFO became the biggest event of its kind in the region, and even greatly surpassed the borders of this area. Each year AFO in Olomouc hosts many guests who are the elite in their fields, so they can present new insights into the latest scientific knowledge using an engaging audiovisual form. Not to mention they also gain exposure for Olomouc as a European gem with the potential of being an extraordinary conference and festival centre. JAROSLAV MILLER 8

9 SLOVO DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY FACULTY OF ARTS DEAN S FOREWORD Academia Film Olomouc slaví padesátiny! Nezbývá než začít gratulací! Jako imaginární bytost je festival zkušeným průvodcem nejen po dějinách své matky, Univerzity Palackého, ale celým oborem popularizace vědy. V době, kdy AFO začínalo, nenáležela přístupná forma prezentace vědy k samozřejmostem, dnes je tomu přesně naopak. Během posledních let pořadatelé festivalu, pocházející valnou měrou z Filozofické fakulty UP, zřetelně ukazovali, které vlastnosti nesmí chybět činorodému akademickému prostředí: dělná spolupráce se zahraničními odborníky, přenesení spoluodpovědnosti za chod univerzity na studenty a komunikace s veřejností přímým kontaktem i prostřednictvím médií. Nechť tyto vlastnosti rozvíjí AFO i celá naše univerzita. AFO je pevnost poznání! Academia Film Olomouc celebrates its jubilee! Congratulations! As an entity, the festival is an experienced guide not only to the history of its creator, Palacky University, but to the whole process of popularizing science. When AFO started, a generally accessible presentation of science was not given. Today we experience the exact opposite. During recent years the organizers of the festival, who mainly come from the Faculty of Arts of Palacky University, have distinctly shown which traits are crucial for an active academic environment: regular cooperation with foreign experts, sharing of the responsibility for running the university with students, and communication with the public via direct contact and media. May AFO and our whole university help further develop these key activities. AFO is a fort science! JIŘÍ LACH 9

10 SLOVO HEJTMANA THE FOREWORD OF THE PRESIDENT OF THE OLOMOUC REGION Naše krajské město se opět stává místem konání festivalu AFO, jedné z nejvýznamnějších evropských přehlídek populárně-vědeckých filmů. Cílem jubilejního 50. ročníku je ukázat dynamickou stránku vědy, vykreslit ji zábavnou formou a dosáhnout její popularizace mezi veřejností. Důkazem úspěšného naplňování této myšlenky jsou sály nabité filmovými nadšenci, zvyšující se počet přihlášených filmů i renomé televizních stanic, které své snímky prezentují. Těší mě, že Olomoucký kraj tento filmový svátek již několik let podporuje a může se tak podílet na pokračování tradice, která dělá našemu regionu dobré jméno doma i v zahraničí. Univerzitě Palackého za pořádání této prestižní filmové přehlídky velice děkuji. Všem přihlášeným snímkům přeji hodně štěstí v soutěži, samotnému festivalu pak plné sály spokojených diváků a dalších 50 zdařilých ročníků. Once again, Olomouc is the venue of the festival AFO, one of the most important festivals of science documentaries in Europe. The aim of the jubilee 50th edition is to show the dynamic side of science, portray science in an entertaining way and thus popularises it among the general public. As proof of this claim, you can observe the cinema halls filled with filmgoers, the increasing number of submitted documentaries or the prominence of the TV stations presenting their programmes. I am delighted that the Olomouc Region has supported this film extravaganza for several years and has thus carried on the tradition, which is a credit to our region also abroad. I would like to express my gratitude to Palacky University for holding this prestigious festival. I wish all the submitted films good luck in the competition and to the festival, I wish satisfied audience and another 50 successful years. JIŘÍ ROZBOŘIL 10

11 SLOVO PRIMÁTORA MAYOR S FOREWORD Vážení přátelé, s velkým potěšením a hrdostí Vás vítám na letošním pokračování festivalu Academia Film Olomouc. AFO vnímám jako rodinné stříbro Olomouce, jako něco, co k našemu městu patří stejně neodmyslitelně jako třeba krásné parky, historické paláce a nejstarší moravská univerzita, s níž je festival od svého zrodu organicky propojen. Mezinárodní přehlídka populárně-vědeckých filmů ukazuje jinou stránku filmového umění, než na jakou jsme zvyklí z běžné tvorby plnící plátna multiplexů či monitory a obrazovky televizorů. AFO představuje tu tvář filmového světa, která dovoluje bytostně propojit vědu, kreativitu a základní lidskou zvídavost, díky níž se lidstvo posouvá na své cestě stále dál a dál, do neprobádaných a dosud tajemných krajin neznáma. Přeji festivalu AFO, jeho tvůrcům, hostům i všem divákům, aby je tato dobrodružná objevná cesta na neprobádaná území stále bavila a těšila. Dear friends, I feel delighted and proud to welcome you to this year s Academia Film Olomouc festival. I see AFO as a family treasure of Olomouc, as something that is inseparably connected with our city in the same way as beautiful parks, historical sites and the oldest Moravian university with which the festival has been organically connected since its inception. This international festival of science documentary films presents cinematography from a different point of view than we are used to, from the more prevalent productions which can be seen on the screens of our computers, TVs or multiplexes. AFO presents an aspect of the film world which allows us to interconnect science, creativity and basic human curiosity, which helps mankind to move ahead and go further into the unexplored, mysterious areas of the unknown. I wish AFO, its contributors, guests and audience an enjoyable, adventurous and revealing journey into the unknown. ANTONÍN STANĚK 11

12 SLOVO GENERÁLNÍHO PARTNERA GENERAL PARTNER S FOREWORD Vážené dámy, vážení pánové, energetická skupina RWE a mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů v Olomouci k sobě patří již pět let. I v letošním roce je RWE generálním partnerem této nepřehlédnutelné akce. S festivalem Academia Film Olomouc nás spojuje zájem o vědu. Podobně jako filmaři zohledňují ve své tvorbě technologický rozvoj, my jej využíváme při zajišťování elektřiny a zemního plynu pro naše zákazníky. Inovace energetických služeb vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Naše společnost opět udělí Cenu RWE za nejlepší český populárně-vědecký dokumentární film. Vaši pozornost si ale bezpochyby zaslouží také exponáty ze science center a ukázky vědeckých aktivit z celé České republiky umístěné v RWE pavilonu na Horním náměstí v Olomouci. Přeji Vám mnoho skvělých zážitků. Dear ladies and gentlemen, the RWE energy group and the international festival of popular science films in Olomouc have stood side by side for five years. RWE is the chief sponsor of this highly visible event this year as well. Interest in science is what brings us together with Academia Film Olomouc. In a similar way to filmmakers who take into consideration technological development in their work, we use scientific knowledge to ensure electricity and natural gas reaches our clients. The innovation of energy services is an integral part of our business. Our company will again award the RWE prize for the best Czech popular science documentary. The science centre exhibits and demonstrations of scientific activities from all around the Czech Republic will no doubt also deserve your attention. They will be on display in the RWE pavillion on Upper square in Olomouc. I wish you many wonderful experiences. TOMÁŠ VARCOP, RWE ENERGIE 12

13 SLOVO HLAVNÍHO MECENÁŠE MAIN MAECENAS FOREWORD Vážení a milí přátelé vědy, kdykoli mluvíme s našimi oceněnými vědci, zmiňují, že na začátku jejich kariéry stála inspirující osobnost, která je k vědě přivedla. Ceníme si všech, kteří dokáží nadchnout své okolí ukázat, že věda je vzrušující oblast, která je užitečná pro každého z nás. Proto jsme již druhým rokem partnery AFO, které pomáhá lidem vědu přibližovat a snáze ji pochopit. Jako děti se často ptáme: Co je to? Proč se Země točí? Proč Slunce hřeje? S přibývajícími roky ale tuto vlastnost ztrácíme. Je skvělé, že si díky filmovému festivalu AFO můžeme tyto otázky připomenout. Probouzí v nás zvídavost, která je pohonem všech skvělých objevitelů. Každý z nás může odhalit něco nového a změnit tak celý svět k lepšímu. Jak řekl Abraham Lincoln: Nejlepší cesta, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit ji. Přeji Vám příjemnou zábavu, hodně inspirace a ať nikdy nepřestanete být zvídaví. Dear friends of science, whenever we talk with our awarded scientists, they mention that at the very beginning of their career, there was an inspiring personage which brought them to science. We appreciate everyone who is able to inspire people around them, demonstrating that science is an exciting field which is valuable to every one of us. That is why we are, for the second year, the partner of AFO which facilitates the popularisation of science to the public. Children often ask: What is this? Why is the planet Earth rotating? Why does the Sun provide heat? As we grow up, we lose this inquisitive quality and start to just passively accept information. Thanks to the AFO film festival, we can remind ourselves of such questions, and that is wonderful. They arouse the curiosity inside us which is the driving force of all great discoverers. Each of us can discover something new and make the world a better place. As Abraham Lincoln said: The best way to predict the future is to create it. I hope you enjoy the festival, find some inspiration and never stop being curious. MONIKA VONDRÁKOVÁ, NADAČNÍ FOND NEURON 13

14 OBSAH CONTENT 16 Mezinárodní soutěž International Competition 38 Česká soutěž Czech Competition 58 Soutěž krátkých filmů Short Film Competition 78 Pocta Tribute 82 Zánik a počátek Falls and Origins 116 Věda v popkultuře Science in Pop Culture 132 Absurdita rasismu Absurdity of Racism 144 Věda a válka Science and War 152 (Ne)zdravá výživa (Un)Healthy Diet 158 Sex jako povolání Sex as a Profession 170 Ženy a věda Women and Science 176 Zvláštní uvedení Special Screening

15 166 AFOretro AFOretro 184 Hudební program Music Programme 280 Rejstřík Index 290 Inzerce Advertisement 192 AFOevent AFOevent 208 Industry 4Science Industry 4Science 270 Štáb AFO 2015 AFO 2015 Staff 276 AFO děkuje AFO Thanks to 15

16

17 MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERNATIONAL COMPETITION CENA ZA NEJLEPŠÍ MEZINÁRODNÍ POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM THE BEST INTERNATIONAL SCIENCE DOCUMENTARY FILM AWARD CENA STUDENTSKÉ POROTY STUDENT JURY AWARD

18 POROTA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE Karl Byrne KARL BYRNE Karl Byrne působí jako hlavní programový koordinátor vědeckého festivalu v Cheltenhamu. Vystudoval biologii a v roce 2006 se stal finalistou soutěže FameLab. Od té doby se souvisle věnuje popularizaci vědy. Pomáhá navrhovat výstavy ve vědeckých centrech, spolupracuje na scénářích a prezentaci vědeckých pořadů a přednáší o vědecké komunikaci. Zároveň je školitelem a odborným poradcem nových popularizátorů napříč evropskými zeměmi. Pokud se zrovna nevěnuje vědě, je Karl velkým fanouškem sci-fi. EVAN HADINGHAM Evan Hadingham je hlavním kreativním producentem populární televizní vědecké série Nova, kterou vyrábí společnost WGBH sídlící v americkém Bostonu. Série je již od roku 1974 vysílána na televizní stanici PBS. Hadingham nese hlavní producentskou zodpovědnost za vyhledávání nových námětů a dohlíží na vědecký obsah všech dokumentů Nova včetně speciálních sérií. Mezi pořady, na kterých se podílel, patří např. Search for the First Americans, Who Killed the Red Baron?, Decoding Nazi Secrets nebo Ancient Computer. Je také autorem množství popularizačních knih a článků o archeologii a prehistorii. Evan Hadingham ALISON LEIGH Alison Leigh pracuje jako programová ředitelka Světového kongresu producentů vědeckých a faktuálních pořadů (WCSFP). Tato akce slouží především jako festival, částečně i jako think-tank, v neposlední řadě funguje jako trh a forma setkání producentů. Tento rok se bude konat od 1. do 4. prosince ve Vídni. WCSFP tvoří vysoce rozmanitý a zároveň velice vlivný kolektiv producentů a reportérů, kteří působí zejména v televizi, ale i napříč jinými vizuálními médii. Podílejí se na tvorbě prvotřídních vědeckých, historických a jiných programů faktuálního žánru. Kongres nastiňuje, kudy se ubírají zahraniční trendy, a zároveň přináší přehled toho nejlepšího z posledních let. Dříve Leigh pracovala osm let jako producentka minisérií a výkonná producentka v televizi ABC TV Science. 18 Mezinárodní soutěž, International Competition

19 INTERNATIONAL COMPETITION JURY Alison Leigh KARL BYRNE Karl is the Senior Programme Coordinator for the Cheltenham Science Festival. With a background in biology, he was a finalist in the 2006 FameLab competition and has been involved in science communication ever since. He has helped design science centre exhibitions, written and presented science shows and lectured on science communication. He has also trained and advised new science communicators from a variety of European countries. When not talking about science, Karl is a big fan of science fiction. EVAN HADINGHAM Evan Hadingham is the Senior Science Editor of Nova, the PBS science series produced at WGBH in Boston. He has editorial responsibility for developing ideas and overseeing the science content of all of Nova s documentaries and special series. Among the shows he has produced for Nova are Search for the First Americans, Who Killed the Red Baron?, Decoding Nazi Secrets and Ancient Computer. He is also the author of numerous popular books and feature articles on archaeology and prehistory. ALISON LEIGH Alison Leigh is an Editorial Director of World Congress of Science and Factual Producers, which is part festival, part think-tank, part market and meetings. This year will be held in Vienna from 1st to 4th of December. WCSFP is an eclectic and highly influential group of producers and broadcasters in TV and across all visual media engaged in making top class science, history and other related factual genres. This event provides insight into international trends and excellence. Previously she spent eight years as a Series Producer and Executive Producer for ABC TV Science. 19 Mezinárodní soutěž, International Competition

20 STUDENTSKÁ POROTA ROKSOLANA ILNYTSKÁ Přírodovědecká fakulta TEREZA KOŇAŘÍKOVÁ Pedagogická fakulta MARTIN KUČERA Fakulta tělesné kultury MARTINA LIZÁKOVÁ Lékařská fakulta 20 Mezinárodní soutěž, International Competition

21 STUDENT JURY DAN POSPÍŠIL Právnická fakulta FILIP TITLBACH Filozofická fakulta DOMINIK VILÍMEK Fakulta zdravotnických věd ŠÁRKA VOPAŘILOVÁ, Cyrilometodějská teologická fakulta 21 Mezinárodní soutěž, International Competition

22 BYDLENÍ BUDOUCNOSTI BUILDING FOR THE FUTURE Německo, Germany 2014, 52 min. REŽISÉR, DIRECTOR Ariane Riecker SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Ariane Riecker KAMERA, CINEMATOGRAPHY Thomas Lütz STŘIH, EDITING Marcus Dippner HUDBA, MUSIC Ullrich Menges PRODUKCE, PRODUCTION Volker Ullrich, Jochen Papke, Hoferichter & Jacobs, MDR, ARTE Odpovídá současná architektura stále lidským potřebám? Co kdyby bylo možné postavit dům, jenž by sám sebe dokázal opravit? Jak bychom měli v budoucnu stavět svá obydlí, aby zvládla přestát nejrůznější přírodní katastrofy? Podnebí na Zemi se neustále mění a počet škod způsobených extrémním počasím rok od roku vzrůstá. Se stoupáním hladin moří nabírají tropické bouře na intenzitě, kvůli globálnímu oteplování se povodně v centrální Evropě rozšiřují a nesčetná území každoročně sužují tornáda či hurikány. Protagonisté dokumentu, architekti a projektanti z odlišných částí světa se snaží pozměnit současný pohled na architekturu. Za doprovodu odborníka na klimatické jevy prezentují své vizionářské projekty o plovoucích příbytcích, extrémně lehkých budovách či mobilních domech schopných reagovat na blížící se tornádo tím, že se sníží pod úroveň povrchu země. Avšak nejsou některé z jejich nápadů příliš šílené? Je vůbec možné tyto nekonvenční projekty v dnešní době opravdu realizovat? Does contemporary architecture still comply with human needs? What if it were possible to build a house that was able to repair itself? In the future, how should we build our houses so that they can resist various environmental disasters? The Earth s climate is constantly changing, and the amount of damage caused by extreme weather conditions is growing year by year. With the rising of sea levels tropical storms grow in intensity; floods in Central Europe are increasing due to global warming, and countless areas are afflicted annually with tornadoes and hurricanes. The protagonists of this documentary architects and project architects from different parts of the world try to change current views on architecture. Accompanied by an expert on climate phenomena, they present their visionary projects of floating houses, extremely light buildings or mobile homes able to react to approaching tornadoes by lowering themselves beneath the ground. However, aren t some of these ideas too far-fetched? Is it even possible nowadays to complete these unconventional projects? 22 Mezinárodní soutěž, International Competition

23 COWSPIRACY: KLÍČ K UDRŽITELNOSTI COWSPIRACY: THE SUSTAINABILITY SECRET USA 2014, 90 min. REŽISÉR, DIRECTOR Kip Andersen, Keegan Kuhn SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Kip Andersen, Keegan Kuhn KAMERA, CINEMATOGRAPHY Keegan Kuhn STŘIH, EDITING Kip Andersen, Keegan Kuhn HUDBA, MUSIC xtrue Naturex PRODUKCE, PRODUCTION Kip Andersen, Keegan Kuhn Kip Andersen se pouští do vyprávění, jak se z něj stal takzvaný obsesivně kompulzivní environmentalista pod vlivem dokumentárního filmu Ala Gorea Nepříjemná pravda. V jeho začátcích se jistě pozná mnoho ekologicky smýšlejících lidí. Domníval se, že svým malým dílem jako například tříděním odpadu a šetřením vodou dokáže přispět ke zlepšení životního prostředí. Poté však přišlo šokující odhalení. Zjistil fakta o devastující povaze agrikultury, která se zatím před veřejností úspěšně skrývají. Vydává se proto na cestu, na níž si bere na paškál i známé aktivistické environmentální organizace a jejich představitele, kteří úmyslně tyto informace tají. Proč tomu tak je, co tím sledují a je šance na změnu? Výsledky přehlížených studií prezentuje pomocí infografiky. Voiceoverem, animovanými sekvencemi a záběry z míst přírodních katastrof podporuje své vyprávění a dokresluje představu diváka o šíři celého problému. Jeho poselství je prosté: Chcete zachránit svět? Staňte se vegany! Kip Andersen presents his story of how he became a self-confessed obsessive-compulsive environmentalist under the influence of Al Gore s documentary An Inconvenient Truth. Many environmentally minded people will certainly see something of themselves in Andersen s early days. He used to believe that in a little way, by managing waste and saving water, he would help save the environment. But then he came upon a shocking revelation. He learnt information about the devastating nature of agriculture which has been successfully hidden from the public. Thus, he sets off on a journey to put well-known environmental activist organisations and their representatives under the microscope, determined to uncover these deliberately concealed facts. Why are things the way they are, what are their goals and is there a chance for a change? The results of commonly overlooked studies on this topic are presented using infographics. The story introduces the viewer in the scope of the problem through voiceover, animated sequences and shots of natural disaster sites. His message is clear: Do you want to save the world? Go vegan! 23 Mezinárodní soutěž, International Competition

24 CHAMTIVÝ MOZEK THE GREEDY BRAIN Nizozemí, Netherlands 2014, 50 min. REŽISÉR, DIRECTOR Rob van Hattum KAMERA, CINEMATOGRAPHY Martijn Cousijn, Pierre Rezus, Brian Sewell STŘIH, EDITING Rémi van der Heiden PRODUKCE, PRODUCTION Jenny Borger, VPRO DISTRIBUCE, SALES NPO Sales V jakém stádiu se nachází neurobiologický výzkum zabývající se nejkomplexnějším lidským orgánem mozkem? Tato otázka stojí na počátku investigativního pátrání vedeného vědeckým publicistou a režisérem Robem van Hattumem, který zároveň projevuje ochotu ve svém filmu vystoupit jako objekt několika experimentů týkajících se fungování mozku. Postupně však klade předním neurovědcům i konkrétní otázky. Například, zda je možné v současnosti uskutečnit síťové propojení mozků několika jedinců nebo zda je mozek schopen překonat limity těla, ve kterém je umístěn. Další možný progres závisí na zdokonalování schopnosti dekódovat mozkovou aktivitu při různých typech vzruchů, což by v budoucnu v podstatě umožnilo v mozku v jistém smyslu číst. Dokument nejen odhaluje aktuál ní stav poznatků, kterými neurovědci o mozku disponují, ale taktéž prezentuje jejich praktické využití při konstruování robotických končetin nebo léčení fobií. What is the present state of neurobiological research concerning the brain the most complex part of the human body? Rob van Hattum, research journalist and director asks this question at the beginning of his investigation, and during the film he undergoes several experiments concerning the brain s function. As the film progresses, he asks neuroscientists particular questions, for example, whether it is currently possible to connect the brains of several individuals into one network or whether the brain may one day overcome its bodily limitations. Another area of development focuses on improving the ability to decode a person s brain activity while they experience different kinds of inputs which in the future might allow the brain to be read. The documentary not only reveals actual findings of neuroscientists, but also details their practical use in the construction of robotic limbs or the treatment of phobias. 24 Mezinárodní soutěž, International Competition

25 MIKROZROZENÍ MICROBIRTH Velká Británie, United Kingdom 2014, 60 min. REŽISÉR, DIRECTOR Toni Harman, Alex Wakeford SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Toni Harman, Alex Wakeford KAMERA, CINEMATOGRAPHY Toni Harman, Alex Wakeford STŘIH, EDITING Toni Harman, Alex Wakeford HUDBA, MUSIC Kim Halliday PRODUKCE, PRODUCTION Alto Films Ltd. DISTRIBUCE, SALES Alto Films Ltd. Během přirozeného porodu osidlují tělo novorozence mikrobi, kteří jsou pro naši imunitu nezbytní, a narušení tohoto procesu může mít dopad na naše zdraví. V průběhu života totiž hostíme ve svém těle až triliony bakterií. Snímek Mikrozrození ukazuje, že jejich význam pro naše zdraví ještě neumíme docenit. Režisérské duo Toni Harman a Alex Wakeford ve svém filmu zpovídá vědce a odborníky z různých oborů, jejichž odborné poznatky přibližují animace mikroorganismů. Dokument představuje méně známá odvětví vědy, jako je epigenetika, zabývající se změnami v genové expresi nebo studiem mikrobiomu, tedy světa organismů lidského těla. Lidské buňky tvoří pouhých 10 % ze všech buněk našeho těla, zbytek jsou jiné mikroorganismy tvořící specifický ekosystém. Studie ukazují, že podstatná část našeho mikrobiomu vzniká již při porodu. Autoři filmu se proto snaží otevřít diskusi o umělém zasahování do porodu, jež dle nich může mít negativní dopad na budoucí zdraví lidstva. Following the natural birth of a newborn child, microbes begin to settle in the body. These organisms are important for the immune system, and the disruption of this process can negatively affect our health, as we host trillions of microbes in our body during our lifetime. The documentary Microbirth shows that we cannot yet fully appreciate the benefit these microbes have on our health. Directors duo Toni Harman and Alex Wakeford interview scientists and professionals from various fields and present their findings with the aid of animations. The documentary introduces some less known fields of science, such as epigenetics, which concerns modifications of gene expression, and microbe studies, which explores the world of organisms within the human body. Human cells comprise only 10% of all the cells found in the human body; the rest are various microorganisms that work together to create a particular kind of ecosystem. Studies show that a majority of the microbiome is created at birth. The directors of the film seek to open a discussion about the unnatural disruption of human birth. According to them, this might negatively affect the future health of the population. 25 Mezinárodní soutěž, International Competition

26 MŮJ VNITŘNÍ KÓD GENETIC ME Dánsko, Denmark 2014, 52 min. REŽISÉR, DIRECTOR Pernille Rose Grønkjær SCÉNÁŘ, SCREENPLAY Lone Frank KAMERA, CINEMATOGRAPHY Bjørn Vidø STŘIH, EDITING Kasper Leick HUDBA, MUSIC Jørgen Lauritsen PRODUKCE, PRODUCTION Jesper Eugen-Olsen, Bjørn Vidø, Lone Frank DISTRIBUCE, SALES Danish Film Institute Lone Frank svůj osobní příběh propůjčila filmovému projektu, jenž se zamýšlí nad konceptem osobnosti ve světle posledních poznatků psychologie a genetiky. Samotná Lone věří, že řešení jejího ne zcela příjemného, odtažitého chování spočívá v poznání mozku a genů. Aby se vypořádala s nechtěnými stránkami své povahy, absolvuje psychologické testy a nechá si zmapovat geny zodpovědné za chování. Následně navštíví několik odborníků, kteří její problém rozeberou z různých úhlů pohledu. V odpovědích, které dostává, objevuje užitečné informace týkající se formování osobnosti a identity. Postupně zjišťuje, že vše je mnohem relativnější, než se může zdát. Divák může být přítomný jak po celou dobu Loniny cesty za odborníky, tak po dobu její metaforické cesty za pochopením vlastní přirozenosti. Film ho hravým způsobem dovede k základním filozofickým otázkám, k nimž nově nabyté vědecké poznatky přidávají výzvy stran sebepoznávání a pochopení vztahu identity osobnosti k biologickému základu. Lone Frank has lent her personal story to a film project examining the concept of personality in light of recent advances in psychology and genetics. Lone herself believes that a solution to her emotionally distant and somewhat less than pleasant behaviour lies in the understanding of the brain and genes. To deal with the unwanted aspects of her nature, she underwent psychological testing to allow scientists to map the genes responsible for behaviour. Then she visited several experts who examined the problem from various points of view. The responses she receives contain useful information regarding the formation of personality and identity. She gradually discovers that everything is much more relative than it may seem. The viewer is present throughout her trips to the experts as well as during her metaphorical journey to understanding her own nature. The movie playfully leads the viewer to contemplate fundamental philosophical questions, and the newly acquired scientific knowledge helps in facing the challen ges of self-discovery and understanding of the relationship between one s identity and its biological basis. 26 Mezinárodní soutěž, International Competition

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle

46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě at the Imperial Stables at Prague Castle 46 dnů světového skla 46 days of world glass v Císařské konírně na Pražském hradě

Více

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková.

Dan Bowran. Leo Sasaki. Ieva Ekmane. Toshiko Fujii. Vesela Papadakis. Michaela Mertlová Martin Jakobsen. Miroslava Kupčíková. Stanislav Libenský Award 2014 Austyn Finnegan Andra Jõgis Alexandra Mureșan Abram Deslauriers Claire Deleurme Christopher Woodley Carl Schröder Branka Uljarević Eva Wirthová Eita Shinzato Diána Farkas

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více