Cesta. Křesťanský časopis pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta. Křesťanský časopis pro děti"

Transkript

1 Cesta Křesťanský časopis pro děti

2 Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! alm 122,1 Milé dìti, mladí zvídaví návtìvníci, čtenáøi časopisu Cesta, srdečnì vás zdravím a chci vás pozvat na malou prohlídku kostela, kterému v naí Církvi československé husitské øíkáme sbor. Ve svìtì i v naí zemi existuje nespočet kostelù. Nìkteré stavby chrámù, kostelù a kaplí jsou velmi starobylé a jiné pocházejí z novìjí doby. Nìkteré mají velmi bohatou výzdobu a jsou uvnitø plné obrazù, soch a svìtel. A jiné jsou zase velmi jednoduché a prosté. Nìkteré mají jednu velkou vì či více vìí a jsou z dálky z rùzných stran vidìt. Jiné vypadají spíe jako nenápadné bìné domy, take je mùeme snadno pøehlédnout. Køesanské kostely se poznají podle toho, e je na nich viditelnì zobrazen køí nebo kalich. Kostely, a ji vypadají jakkoliv, mají jedno společné. Jsou místem setkávání lidí, kteøí vìøí v Boha a jeho Syna Jeíe Krista. V prostoru kostela či ve sboru se setkávají vìøící lidé. Pøicházejí tam zpravidla v nedìli na bohosluby, o vánočních a velikonočních svátcích nebo pøi dalích pøíleitostech. Ale kostel je otevøen i vem ostatním lidem. Je tomu tak napøíklad pøi akci Noc kostelù, kdy vstupují mnozí lidé ze zájmu a se zvìdavostí do míst, kam bìnì nechodí nebo se tam pro zamčené dveøe nedostanou. Mnoho rùzných kostelù patøí rùzným církvím. Kostel, do kterého jste vstoupili nebo jste zváni k návtìvì, patøí Církvi československé husitské. Nae sbory a na výjimky jsou vìtinou jednoduché a prosté. Støedem celého prostoru je stùl Pánì. Je tomu tak proto, e Jeí se svými učedníky slavil hostinu u stolu. Církev se po staletí i dnes setkává kolem Jeíova stolu. Nad stolem nebo na jiném viditelném místì se nachází køí. Toto znamení je spojené s koncem Jeí- ova ivotního pøíbìhu, s jeho utrpením a smrtí. Tím vak jeho pøíbìh neskončil. Na stole bývá poloena velká kniha. Touto knihou je Bible, ze které se čtou pøíbìhy z dávných dob o izraelském národì a zvlátì dochované vyprávìní o Jeíovi a o první církvi. V kostele bývá vyvýený døevìný pultík, který se nazývá kazatelna. Bratr faráø nebo sestra faráøka z tohoto místa promlouvá ke shromádìným lidem. Kázání není jen kárání, napomínání, ale kazatel vykládá z Bible, co vechno pro nás Bùh učinil a činí. Jaká je dobrá cesta, na kterou nás Jeí zve a po ní nás chce vést. Na zdech bývají nápisy, které jsou citáty a výroky z Bible, aby to dùleité mìli vìøící lidé pøed očima a pamatovali si to. Ke slavnosti na památku Jeíe a k jeho cti se pøinese na stùl chléb a postaví se tam kalich. Kdy je pozlacený, tak se leskne. Jindy je sklenìný, døevìný i hlinìný. Dùleité je, e Jeí pøi své poslední večeøi s učedníky ustanovil lámat a rozdìlovat chléb na znamení své lásky a pøijímat společnì z kalicha. Proto vìøící pøijímají pøi bohoslubì chléb a víno z kalicha a spojují se tak s Jeíem a mezi sebou navzájem jako bratøi a sestry. Lidé pøináejí do kostela kvìtiny a zdobí jimi stùl Pánì. O kvìtinách se mluví jako o úsmìvu zemì. Kdy na loukách nebo v zahradì kvetou kvìtiny, zemì jako by se usmívala. Kvìtiny ve váze na stole v kostele vyjadøují slavnostní a sváteční atmosféru. Kdy se v kostele nekoná bohosluba, bývá v prostoru ticho a klid. Človìk potøebuje být alespoò chvíli Chrám Spasitele v Hovoranech ponoøen do ticha a proívat klid. Ticho je potøebné pro pøemýlení a modlitbu. Ale pøi nedìlní a sváteční slavnosti a nìkdy i ve vední den v kostele ticho není. Znìjí tam tóny, které se nesou celým prostorem. Kdy se podíváme nahoru do zadní části sboru, tak tam mùeme spatøit rozmìrný hudební nástroj varhany. Znìjí slavnostnì, jestlie je hudebnì nadaný a schopný človìk dokáe rozeznít. Varhany také doprovázejí písnì, které se zpívají společnì i sólovì. Ve sboru bývají umístìny na stìnách obrazy. Buď nám pøibliují Jeí- e a jeho ivot nebo také postavy z naí historie. Často najdeme v naich sborech obraz či sochu Mistra Jana Husa. Po tomto vìøícím kazateli a učiteli má nae církev název husitská. Vzadu u dveøí se nachází pokladnička, do ní se dávají dobrovolné dary. Pokladnička pøipomíná, e kostel byl 2 3

3 Domy Boí postaven a je udrován pøedevím z darù a sbírek. Na nástìnce u vchodu nebo na zdi sboru venku bývá napsáno, jaká rùzná setkání se v kostele konají a co vechno se poøádá pro dospìlé i pro dìti. Vìøící lidé do chrámu chodili vdy rádi, jak to dokládá písnička z dávných dob. Zpívali ji Izraelité, kteøí putovali z dalekých míst do nádherného chrámu v Jeruzalémì. Ten dal vybudovat moudrý král alomoun. Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! Pokusil jsem se vám krátce ukázat a pøedstavit, jak vypadají nae kostely a co v nich mùete vidìt. V pøípadì, e se budete chtít dovìdìt více, tak se mùete obrátit na bratra faráøe nebo sestru faráøku. Poví vám mnoho zajímavého o kostele, o Bibli, o Jeíovi. Také v tomto časopise Cesta se mùete dovídat nìco nového a pak si ovìøit znalosti a schopnosti v kvízech, hádankách a soutìích. Vdycky, kdy máme vstoupit do neznámého prostøedí, tak pociujeme obavu a ostych. Je to pøirozené. Nemìjte tyto obavy. Dveøe jsou otevøené. Pøekročte práh a vstupte do naeho sboru dnes i kdykoli jindy. Pøeji vám moudrost od Boha, zdraví, dobré kamarády i radost z poznávání bohaté dávné historie a naí pestré současnosti. Tomá Butta patriarcha Církve československé husitské nás stejnì jako v mnoha jiných zemích U ve svìtì stojí ve vìtinì vsí a mìst zvlátní budova, nìkdy je jich dokonce víc ne jedna, často s vìí, ve které bývají zvony. Taková budova se nazývá kostel. Proč právì tak? Toto slovo, které bìnì uíváme, k nám kdysi pøilo z jihu Evropy, kde se mluvilo latinsky, a znìlo pùvodnì castellum (čti kastelum). Znamenalo hrad nebo tvrz. Asi proto, e budovy, kde se scházeli køesané, bývaly kdysi stavìny blízko opevnìných hradù, aby byly chránìny pøed nepøáteli. Název mohl také vyjadøovat víru, e tam, kde se sejdou vìøící v Boha, vytváøejí hradbu proti zlu. Kostelu se také nìkdy øíká chrám. Tento název pochází ze starého slovanského jazyka, kde mìl podobu chorm a označoval dùm nebo útulek. Dobøe se tak hodil pro místo, kde lidé cítí pøítomnost Boí lásky. První køesané ovem ádné kostely a chrámy nemìli. Scházeli se po domech, kde si pøipomínali Boí skutky, slavili večeøi Pánì a modlili se. Tak se tyto domy stávaly modlitebnami. Podnes se tak v nìkterých církvích nazývají budovy, kde se lidé shromaďují ve jménu Jeíe Krista. V naí Církvi československé husitské označujeme obvykle budovu, kam pøicházíme k bohoslubám, slovem sbor. Je to prostì místo, kde se vìøící sbírají, setkávají, soustøeďují k naslouchání Boímu slovu a ke svátostem a vytváøejí společenství. Slovo sbor začala u nás uívat v 15. století Jednota bratrská jako označení uskupení svých členù a místa, kde se scházeli. V naí zemi ijí také idé, kteøí se v ivotì øídí ustanoveními Starého zákona. Scházejí se v synagogách. Slovo synagoga je pùvodem øecké (synagogé) a znamená shromaditì. Kostelù, chrámù, modliteben, sborù, synagog a dalích církevních budov, kam vìøící pøicházejí, si máme váit a starat se o nì. Vdy jsou to domovy Boí i domovy nae. Zdenìk Svoboda Na obrázku je Husùv sbor v Kvasicích od Josefa Krasického 4 5

4 Poznáte, co je co? Pokuste se pøiøadit k jednotlivým pojmùm jejich význam. Správné øeení najdete na str talár 2. tola 3. patena 4. okøín 5. hostie 6. kùr 7. liturgie 8. krédo A. vyvýená prostora pro varhany, zpìváky a hudebníky v chrámu B. talíøek pro velkou hostii, který je pøi bohoslubì poloen na kalichu C. bohosluebný chléb D. bohosluebné roucho duchovního E. vyznání víry F. miska na malé hostie G. součást bohosluebného odìvu dlouhý bílý pruh látky H. øád bohosluby Bohosluba Najdìte 5 rozdílù mezi obrázky. Øeení najdete rovnì na str. 15. paček Slunce právì zapadalo, mìsíc v modru svítil málo, strom se vìtrem kýval, na nìm paček zpíval. Kolem zvolna stmívalo se, a já poslouchal i v rose. Také hvìzdy v dáli tie naslouchaly. Svìtluka Broučku, svatojanský broučku, co tu dìlá na paloučku? Je u noc, jsi malý! Jiní by se báli! Jen se neboj, e se ztratí! Odkud vzlétl, tam se vrátí. Svìtélko má k tomu, aby trefil domù. Luna Na obloze stoupá luna, dorostla u do úplna. Jako svatozáø svítí její tváø. Kadý den pak za večera svítí míò a míò ne včera. Je z ní pùlmìsíc a pak vùbec nic. Miroslav Matou (Rok pod nebem) 6 7

5 Nerozhodnì bloumala parkem, kdy tu ji zaujala stavba ji zdálky viditelná díky své vìi. Byl to zøejmì kostel, i kdy Jak Martina pøila poprvé do sboru M artina se s rodiči pøistìhovala v srpnu, aby od záøí mohla chodit ji do nové koly. U se tam docela tìila, co ale dìlat po zbylých deset dnù do konce prázdnin, kdy tu nikoho nezná a vechny dìti jsou beztak určitì na prázdninách? vypadal jinak ne kostely, které Martina dosud vidìla. Martina si vzpomnìla, jak s maminkou pøed Vánoci navtívily jeden starý chrám, aby se podívaly na betlém. Silnì na ni zapùsobila atmosféra toho prostoru pøítmí, zvlátní vùnì, ticho, mnoho obrazù, soch a ozdob... Tento kostel byl modernìjí a vypadal jak to øíci tak nìjak domáčtìji svìtlá omítka, kvetoucí rùe v zahrádce Martina mìla pocit, jako by ji vlídnì zval k návtìvì. Váhavì vystoupila po nìkolika schodech ke vchodu a vzala za kliku. Bylo otevøeno. Pomalu prola pøedsálím a ocitla se v prostoru plném barevného svìtla. Bylo to zpùsobeno pestrobarevnými sklenìnými vitráemi ve vysokých oknech. Martina si pøipadala jako ve snu. Procházela mezi øadami dlouhých lavic a zvìdavì se rozhlíela kolem sebe. Určitì to je kostel vdy na čelní zdi visí køí. Pøed ním krásnì vyøezávaný stùl se snìhovì bílým ubrusem, na nìm svíce a kvìtina. Kousek dál kazatelna, také vyøezávaná. Tím ale výzdoba prostoru témìø končila ve srovnání s kostelem, který Martina navtívila v zimì, byl tenhle mnohem prostí. Martinì se tu ovem líbilo. Hlavnì ta nádherná okna, která ve slunečný den, jako byl tento, ve zaplavovala pestrobarevným svìtlem. Náhle za sebou uslyela kroky a kdy se ohlédla, kráčela k ní usmìvavá mladá ena. Vítám tì u nás, já jsem místní faráøka, øekla a pøedstavila se. Jsi tu dnes poprvé, viď? Ano, odpovìdìla Martina a začala vyprávìt, jak se teprve pøedevčírem s rodiči pøistìhovali a e se doma trochu nudí. Nezlobíte se, e jsem se pøila podívat dovnitø? Naopak, jsem moc ráda. Teď, kdy jsou vichni na dovolené a na prázdninách, také uvítám trochu společnosti. Pojď, provedu tì po naem sboru. Sboru? divila se Martina. Já myslela, e je to kostel. To má pravdu, Martino, usmála se faráøka. Je to kostel Církve československé husitské a my naim kostelùm øíkáme sbory. A pak jí vechno ukázala a trpìlivì odpovídala na spoustu zvídavých otázek. Podívaly se i na kùr s varhanami a do vìe. Nakonec ji paní faráøka pozvala na svačinu a ve své kanceláøi jí ukázala barevné kníky a dìtmi malované obrázky. Od záøí se tu opìt budeme kadou støedu scházet s dìtmi, vyprávím jim o Bibli, společnì zpíváme, kreslíme... Jestli chce, pøijď se podívat! Martina pøikývla. Určitì pøijde, protoe se jí tu moc líbilo. Teď u vak musí bìet domù, maminka se brzy vrátí z práce, tak aby nemìla starost. Kdyby ses zase nudila, zastav se já tu budu, protoe zde i bydlím. Mùeme spolu tøeba pracovat na zahrádce. Jé, to by mì moc bavilo! zvolala nad- enì Martina, která moc ráda pomáhala na zahradì své babičce. Dìkuji, určitì pøijdu. Mohla bych u zítra? Samozøejmì, budu se na tebe tìit, usmála se faráøka a zamávala jí na rozloučenou. Najednou si Martina byla jistá, e v novém mìstì se jí bude líbit. Jana Krajčiøíková 8 9

6 Soutì o deset knih Cestì máme pravidelnou rubriku Soutì o tøi knihy. Dìti, které správnì kvíz vylutí V a polou nám do redakce øeení, jsou zaøazeny do losování tøí výhercù. Tentokrát vak výjimečnì knihou odmìníme hned deset dìtí a to ty, které polou své odpovìdi jako první. Take neváhejte a polete nám tajenku osmismìrky co nejdøíve na adresu: Cesta, Wuchterlova 5, Praha 6; Nezapomeòte uvést svou adresu, abychom vìdìli, kam knihu poslat! S B Y K Č I V N O K P V T A A O A H O S Í Í L Ù N E T D T U CH S C B L E Y A O I L N E K B E P T A L V É Ì N I T D Á A A Á B O B U N A E K N P R R O D K Á Z Á N Í Ì Ù Ì N L Y N A H R A V K I Í Í Ø K V Ì T I N A V Bible chléb kalich kázání kazatelna konvičky køí kùr kvìtina patena písnì stùl Pánì svícen tola talár varhany víno voda O církvi Kde jsou dva nebo tøi shromádìni ve jménu mém, tam jsem já uprostøed nich. Matouovo evangelium 18,20 Církev je společenství lidí, kteøí vìøí v Boha a v jeho Syna Jeíe Krista. Toto společenství se lií od vech organizací, protoe nevzniklo z lidského rozhodnutí, ale bylo svoláno Pánem Bohem. Jeí si vyvolil dvanáct učedníkù, kteøí ho doprovázeli. Po jeho smrti a vzkøíení sestoupil o letnicích v Jeruzalémì na učedníky Duch svatý. Začali kázat, e Jeí je Pán a Kristus. Mnozí lidé uvìøili a dali se pokøtít. Tak vznikla první církev. Z Palestiny se postupnì rozíøila do celého svìta. V naich zemích vznikala v 9. století po Kristu, kdy k nám pøinesli køesanství misionáøi. Z nich nejvìtí dílo vykonali Cyril a Metodìj. Pozdìji se mezi køesany objevily neshody a církev ve svìtì se tìpila. Dnes je u nìkolik set církví, v naí republice asi patnáct. Nejpočetnìjí je u nás Církev øímskokatolická. K reformačním církvím patøí Českobratrská církev evangelická, Slezská evangelická církev augsburského vyznání, Církev československá husitská a jiné. Církev Boí je vak jenom jedna a patøí k ní vichni opravdoví køesané z kterékoliv církve. Vdy jejich Pánem je Jeí Kristus a spojuje je víra, nadìje a láska, køest a večeøe Pánì. Posláním církve je sluba Bohu a jeho království a sluba bliním. Církev, k ní se hlásíme, se jmenuje československá husitská. Vznikla 8. ledna Usiluje o to, aby kadý, kdo k ní náleí, il po pøíkladu prvních køesanù a naich husitských a bratrských pøedkù. Zdenìk Svoboda (Pozvání) 10 11

7 Dìti a mláde v Církvi československé husitské Církev československá husitská se vìnuje duchovní péči o dìti a mláde na nìkolika rovinách. Na úrovni celocírkevní poøádá pravidelnì kadý rok celocírkevní setkání mládee. Jedná se zpravidla o víkendovou akci, která se koná kadý rok na jiném místì (v jiné diecézi). Na úrovni diecézní jsou poøádány rùzné (pøevánì letní) tábory a bìhem roku kratí, víkendová setkání pro dìti a mláde. Vdy je pečlivì sklouben záitkový program s duchovním poselstvím, které se snaí organizátoøi tìchto akcí dìtem a mládei citlivì pøedat. Na úrovni náboenských obcí se na mnoha farách pravidelnì scházejí skupinky dìtí a mládee nebo duchovní dochází do kol, kde vyučují základy køesanství. Vdy záleí na osobním obdarování duchovního, jak se mu práce s dìtmi a mládeí daøí. Velmi často vak také záleí na zájmu dìtí a hlavnì rodičù, zda své dìti na tyto skupinky posílají. Pokud se v místì vaeho bydlitì podobné akce pro dìti a mláde nekonají a mìli byste o nì zájem, neváhejte se zeptat na místní husitské faøe, jistì zájem ze strany rodičù uvítají. Je moné také kontaktovat referentku pro duchovní péči o dìti a mláde, která je schopna zprostøedkovat kontakt na nejblií náboenskou obec. Referentka pro duchovní péči o dìti a mláde v CČSH, Mgr. Kristýna Mlýnková pracuje v Úøadu ústøední rady a má na starost koordinaci práce s dìtmi a mládeí v celé církvi. Je v kontaktu s metodiky pro duchovní péči a vyučování náboenství z kadé diecéze. Společnì pøipravují materiály pro duchovní péči o dìti a mláde a podílejí se na organizaci mnoha zajímavých akcí. Kontakt: Kristýna Mlýnková Akce pro dìti a mláde Malování na chodníku soutì v kreslení køídou na chodník Termín a místo: 16. června od 9.30 h v praské Stromovce (sraz bude u vchodu na Výstavitì). Téma: biblická kniha Rút. Odpoledne návtìva planetária. Výtvarná soutì Zvíøata, která ijí s námi Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou technikou, nebo fotografie ve na výe uvedené téma, zasílejte do 29. června 2012 na adresu: Ekumenická rada církví, Donská 370/5, Praha 10. Na obrázky nezapomeòte napsat jméno a vìk autora obrázku a do obálky vloit zpáteční adresu. Vechny dìti, které nám obrázek po- lou, obdrí diplom za účast. Tøem vítìzným autorùm zaleme i malou odmìnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii Josefa Adamce, Praha 7, Na pejcharu 3 Tábor pro dìti ve vìku 418 let Termín a místo: července 2012 Téma: První kniha Mojíova Program: celotáborová hra na téma biblických pøíbìhù (Stvoøení svìta, Babylonská vì, Noemova archa, bibličtí praotcové...); výlety, koupání, hry v lese a na høiti... Cena: Kč (za kadé dalí dítì ze stejné rodiny 500 Kč sleva) Pøihláky a blií informace: Jana Krajčiøíková, , IV. ročník celocírkevního setkání mládee CČSH od 15 do 30 let Termín a místo: záøí 2012 v Olomouci Motto: Já jsem svìtlo svìta. (Jan 8,12) Program: záitkové hry, pøednáky, diskuse, biblické hodiny, semináøe, modlitby, zpìv Pøihláky a blií informace: Dalí akce, které církev poøádá pro dìti a mláde, najdete na webových stránkách

8 Mylenky Mistra Jana Husa Církev československá husitská navazuje na odkaz Mistra Jana Husa. Jeho mylenky jsou i dnes stále aktuální. Tajenku získáte tak, e si z následujících vìt vypíete písmena podle tohoto klíče: první číslo znamená vìtu, druhé určuje slovo v této vìtì a tøetí písmeno v daném slovu: 2,7,2 4,4,2 6,3,7 7,1,12 3,16,4 5,6,6 1,5,1 2,1,7 4,4,4 5,2,3 6,1,3 3,3,4 7,1,4 3,2,1 2,1,3 5,6,7 1,3,2 2,5,1 6,1,2 7,7,3 1,4,4 4,3,1 7,1,6 5,2,3 1,4,1 3,3,2 4,6,6 2,1,5 5,5,4 1. Bùh niádnému nebude milosrdný, jedinì tomu, kdo bude milosrdný. 2. Zloøečený ten, který pro skývu chleba opustí pravdu. 3. Kdyby celý svìt mi øíkal nìco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou vìc tvrdit bez odporu svìdomí. 4. Nemùe-li pravda býti projevena bez pohorení, lépe je pøijmouti pohorení, neli pustiti pravdu. 5. Lidé, kteøí si v høíchu pomáhají, nejsou si vìrní pøátelé, ale zrádcové a nepøátelé. 6. Ctnost činí človìka Bohu vzácným. 7. Milosrdenství má být kadému činìno, buď id, pohan neb zlý køesan. Øeení najdete na str. 15. O časopise Cesta Køesanský časopis Cesta pro dìti vydává Církev československá husitská ji dvacet let. Dìti v nìm najdou pøevyprávìné biblické pøíbìhy, modlitby, vere, písničky, pohádky, čtení na pokračování, zajímavosti, soutìe a kvízy. Cesta vychází desetkrát ročnì (jako mìsíčník s prázdninovými dvojčísly červen-červenec a srpen-záøí) a objednat si ji mùete na této adrese: Redakce časopisu Cesta, Jana Krajčiøíková, Wuchterlova 5, Praha 6; tel Roční pøedplatné je 120 Kč. Obsah Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru... 2 Domy Boí Poznáte, co je co? Bohosluba paček Svìtluka Luna Jak Martina pøila poprvé do sboru... 8 Øeení kvízù Soutì o deset knih O církvi Dìti a mláde v Církvi československé husitské Akce pro dìti a mláde Mylenky Mistra Jana Husa O časopise Cesta Øeení kvízù Str. 6 Co je co: 1-D; 2-G; 3-B; 4-F; 5-C; 6-A; 7-H; 8-E Str. 6 5 rozdílù: kalich na taláru; lístek na rùi; stín svícnu; hladina kalicha; záhyb na ubruse Str. 15 Mylenky MJH: Pravda je jen to, co jest dobrem vech

9 Vydavatel: Ústøední rada Církve československé husitské Adresa redakce: Wuchterlova 5, Praha 6 Telefon: éfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiøíková Tisk: Grafotechna Print s. r. o. Objednávky a reklamace vyøizujte, prosím, prostøednictvím redakce. Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne Fotografie na obálce: pøední strana - Husùv sbor v Semilech, zadní strana - Husùv sbor v Praze na Vinohradech

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 67 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Milostivé léto...4 Biblická jména H...6 Osobnost mìsíce...7 Skøivánčí slzy...8 Tábor broučkù 2007...10 Učíte se anglicky?...11 Výtvarnì-literární

Více

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 1 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Co pro mne znamená nae církev...6 Komiks...8 Podobenství...10 Poznáváme Bibli...11 Na toulkách s Kuldou

Více

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 6-7 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Zahrajte si bøecle...5 Co pro mì znamená církev...6 Tábory...7 Komiks...8 Toulky s Kuldou... 10 Podobenství...

Více

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 2 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Podobenství...6 Kam se schoval?...7 Ta nae kvìtena - česká? 2...8 Já jsem nejlepí... 10 Toulky s Kuldou...

Více

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 3 2008 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Malované Velikonoce...8 Vázičky z vajíček... 10 Jaro...11

Více

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 12 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Kdo nám vlastnì nosí vánoční dárky?...8 Výtvarnì-literární

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A

HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 5 6/2010 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu

Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Roska Praha Vìdomé putování Devìt léèivých bodù na uchu Kg P r o g e o Slovo DESIGN dostalo význam a nyní, buïte i vy dokonalí a zapom eòte na kom prom isy. Nechte se unést celokarbonovým rám em z jednoho

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì

Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì Co je to citron? Ta nae Tøemonièka Svìtový den RS v Ostravì obracíme se na vás s nápadem, jak mùete. Nìkteøí z vás byli diagnostikováni nedávno, nìkteøí pøed mnoha lety. Pøes tento èasový rozdíl si asi

Více

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti.

Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Druhé èíslo naeho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice. Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Kadé zastavení má pro lepí orientaci svou barvu. Roèník: 2.

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Ba³wochwalstwo Salomona

Ba³wochwalstwo Salomona Èíslo 218/roèník XIX. únor 2012 Proti dobrovolnému daru Ba³wochwalstwo Salomona Pan rozgniewa³ siê wiêc na Salomona za to, e jego serce odwróci³o siê od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu siê ukaza³

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské

Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015. Český zápas. Cena: 10 Kč. Týdeník Církve československé husitské Ročník: 95 číslo: 20 17. května 2015 Český zápas Cena: 10 Kč Týdeník Církve československé husitské editorial Milí čtenáři, hlavní téma tohoto vydání Architektura našich sborů bylo vybráno tak, aby souznělo

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více