Cesta. Křesťanský časopis pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta. Křesťanský časopis pro děti"

Transkript

1 Cesta Křesťanský časopis pro děti

2 Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! alm 122,1 Milé dìti, mladí zvídaví návtìvníci, čtenáøi časopisu Cesta, srdečnì vás zdravím a chci vás pozvat na malou prohlídku kostela, kterému v naí Církvi československé husitské øíkáme sbor. Ve svìtì i v naí zemi existuje nespočet kostelù. Nìkteré stavby chrámù, kostelù a kaplí jsou velmi starobylé a jiné pocházejí z novìjí doby. Nìkteré mají velmi bohatou výzdobu a jsou uvnitø plné obrazù, soch a svìtel. A jiné jsou zase velmi jednoduché a prosté. Nìkteré mají jednu velkou vì či více vìí a jsou z dálky z rùzných stran vidìt. Jiné vypadají spíe jako nenápadné bìné domy, take je mùeme snadno pøehlédnout. Køesanské kostely se poznají podle toho, e je na nich viditelnì zobrazen køí nebo kalich. Kostely, a ji vypadají jakkoliv, mají jedno společné. Jsou místem setkávání lidí, kteøí vìøí v Boha a jeho Syna Jeíe Krista. V prostoru kostela či ve sboru se setkávají vìøící lidé. Pøicházejí tam zpravidla v nedìli na bohosluby, o vánočních a velikonočních svátcích nebo pøi dalích pøíleitostech. Ale kostel je otevøen i vem ostatním lidem. Je tomu tak napøíklad pøi akci Noc kostelù, kdy vstupují mnozí lidé ze zájmu a se zvìdavostí do míst, kam bìnì nechodí nebo se tam pro zamčené dveøe nedostanou. Mnoho rùzných kostelù patøí rùzným církvím. Kostel, do kterého jste vstoupili nebo jste zváni k návtìvì, patøí Církvi československé husitské. Nae sbory a na výjimky jsou vìtinou jednoduché a prosté. Støedem celého prostoru je stùl Pánì. Je tomu tak proto, e Jeí se svými učedníky slavil hostinu u stolu. Církev se po staletí i dnes setkává kolem Jeíova stolu. Nad stolem nebo na jiném viditelném místì se nachází køí. Toto znamení je spojené s koncem Jeí- ova ivotního pøíbìhu, s jeho utrpením a smrtí. Tím vak jeho pøíbìh neskončil. Na stole bývá poloena velká kniha. Touto knihou je Bible, ze které se čtou pøíbìhy z dávných dob o izraelském národì a zvlátì dochované vyprávìní o Jeíovi a o první církvi. V kostele bývá vyvýený døevìný pultík, který se nazývá kazatelna. Bratr faráø nebo sestra faráøka z tohoto místa promlouvá ke shromádìným lidem. Kázání není jen kárání, napomínání, ale kazatel vykládá z Bible, co vechno pro nás Bùh učinil a činí. Jaká je dobrá cesta, na kterou nás Jeí zve a po ní nás chce vést. Na zdech bývají nápisy, které jsou citáty a výroky z Bible, aby to dùleité mìli vìøící lidé pøed očima a pamatovali si to. Ke slavnosti na památku Jeíe a k jeho cti se pøinese na stùl chléb a postaví se tam kalich. Kdy je pozlacený, tak se leskne. Jindy je sklenìný, døevìný i hlinìný. Dùleité je, e Jeí pøi své poslední večeøi s učedníky ustanovil lámat a rozdìlovat chléb na znamení své lásky a pøijímat společnì z kalicha. Proto vìøící pøijímají pøi bohoslubì chléb a víno z kalicha a spojují se tak s Jeíem a mezi sebou navzájem jako bratøi a sestry. Lidé pøináejí do kostela kvìtiny a zdobí jimi stùl Pánì. O kvìtinách se mluví jako o úsmìvu zemì. Kdy na loukách nebo v zahradì kvetou kvìtiny, zemì jako by se usmívala. Kvìtiny ve váze na stole v kostele vyjadøují slavnostní a sváteční atmosféru. Kdy se v kostele nekoná bohosluba, bývá v prostoru ticho a klid. Človìk potøebuje být alespoò chvíli Chrám Spasitele v Hovoranech ponoøen do ticha a proívat klid. Ticho je potøebné pro pøemýlení a modlitbu. Ale pøi nedìlní a sváteční slavnosti a nìkdy i ve vední den v kostele ticho není. Znìjí tam tóny, které se nesou celým prostorem. Kdy se podíváme nahoru do zadní části sboru, tak tam mùeme spatøit rozmìrný hudební nástroj varhany. Znìjí slavnostnì, jestlie je hudebnì nadaný a schopný človìk dokáe rozeznít. Varhany také doprovázejí písnì, které se zpívají společnì i sólovì. Ve sboru bývají umístìny na stìnách obrazy. Buď nám pøibliují Jeí- e a jeho ivot nebo také postavy z naí historie. Často najdeme v naich sborech obraz či sochu Mistra Jana Husa. Po tomto vìøícím kazateli a učiteli má nae církev název husitská. Vzadu u dveøí se nachází pokladnička, do ní se dávají dobrovolné dary. Pokladnička pøipomíná, e kostel byl 2 3

3 Domy Boí postaven a je udrován pøedevím z darù a sbírek. Na nástìnce u vchodu nebo na zdi sboru venku bývá napsáno, jaká rùzná setkání se v kostele konají a co vechno se poøádá pro dospìlé i pro dìti. Vìøící lidé do chrámu chodili vdy rádi, jak to dokládá písnička z dávných dob. Zpívali ji Izraelité, kteøí putovali z dalekých míst do nádherného chrámu v Jeruzalémì. Ten dal vybudovat moudrý král alomoun. Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! Pokusil jsem se vám krátce ukázat a pøedstavit, jak vypadají nae kostely a co v nich mùete vidìt. V pøípadì, e se budete chtít dovìdìt více, tak se mùete obrátit na bratra faráøe nebo sestru faráøku. Poví vám mnoho zajímavého o kostele, o Bibli, o Jeíovi. Také v tomto časopise Cesta se mùete dovídat nìco nového a pak si ovìøit znalosti a schopnosti v kvízech, hádankách a soutìích. Vdycky, kdy máme vstoupit do neznámého prostøedí, tak pociujeme obavu a ostych. Je to pøirozené. Nemìjte tyto obavy. Dveøe jsou otevøené. Pøekročte práh a vstupte do naeho sboru dnes i kdykoli jindy. Pøeji vám moudrost od Boha, zdraví, dobré kamarády i radost z poznávání bohaté dávné historie a naí pestré současnosti. Tomá Butta patriarcha Církve československé husitské nás stejnì jako v mnoha jiných zemích U ve svìtì stojí ve vìtinì vsí a mìst zvlátní budova, nìkdy je jich dokonce víc ne jedna, často s vìí, ve které bývají zvony. Taková budova se nazývá kostel. Proč právì tak? Toto slovo, které bìnì uíváme, k nám kdysi pøilo z jihu Evropy, kde se mluvilo latinsky, a znìlo pùvodnì castellum (čti kastelum). Znamenalo hrad nebo tvrz. Asi proto, e budovy, kde se scházeli køesané, bývaly kdysi stavìny blízko opevnìných hradù, aby byly chránìny pøed nepøáteli. Název mohl také vyjadøovat víru, e tam, kde se sejdou vìøící v Boha, vytváøejí hradbu proti zlu. Kostelu se také nìkdy øíká chrám. Tento název pochází ze starého slovanského jazyka, kde mìl podobu chorm a označoval dùm nebo útulek. Dobøe se tak hodil pro místo, kde lidé cítí pøítomnost Boí lásky. První køesané ovem ádné kostely a chrámy nemìli. Scházeli se po domech, kde si pøipomínali Boí skutky, slavili večeøi Pánì a modlili se. Tak se tyto domy stávaly modlitebnami. Podnes se tak v nìkterých církvích nazývají budovy, kde se lidé shromaďují ve jménu Jeíe Krista. V naí Církvi československé husitské označujeme obvykle budovu, kam pøicházíme k bohoslubám, slovem sbor. Je to prostì místo, kde se vìøící sbírají, setkávají, soustøeďují k naslouchání Boímu slovu a ke svátostem a vytváøejí společenství. Slovo sbor začala u nás uívat v 15. století Jednota bratrská jako označení uskupení svých členù a místa, kde se scházeli. V naí zemi ijí také idé, kteøí se v ivotì øídí ustanoveními Starého zákona. Scházejí se v synagogách. Slovo synagoga je pùvodem øecké (synagogé) a znamená shromaditì. Kostelù, chrámù, modliteben, sborù, synagog a dalích církevních budov, kam vìøící pøicházejí, si máme váit a starat se o nì. Vdy jsou to domovy Boí i domovy nae. Zdenìk Svoboda Na obrázku je Husùv sbor v Kvasicích od Josefa Krasického 4 5

4 Poznáte, co je co? Pokuste se pøiøadit k jednotlivým pojmùm jejich význam. Správné øeení najdete na str talár 2. tola 3. patena 4. okøín 5. hostie 6. kùr 7. liturgie 8. krédo A. vyvýená prostora pro varhany, zpìváky a hudebníky v chrámu B. talíøek pro velkou hostii, který je pøi bohoslubì poloen na kalichu C. bohosluebný chléb D. bohosluebné roucho duchovního E. vyznání víry F. miska na malé hostie G. součást bohosluebného odìvu dlouhý bílý pruh látky H. øád bohosluby Bohosluba Najdìte 5 rozdílù mezi obrázky. Øeení najdete rovnì na str. 15. paček Slunce právì zapadalo, mìsíc v modru svítil málo, strom se vìtrem kýval, na nìm paček zpíval. Kolem zvolna stmívalo se, a já poslouchal i v rose. Také hvìzdy v dáli tie naslouchaly. Svìtluka Broučku, svatojanský broučku, co tu dìlá na paloučku? Je u noc, jsi malý! Jiní by se báli! Jen se neboj, e se ztratí! Odkud vzlétl, tam se vrátí. Svìtélko má k tomu, aby trefil domù. Luna Na obloze stoupá luna, dorostla u do úplna. Jako svatozáø svítí její tváø. Kadý den pak za večera svítí míò a míò ne včera. Je z ní pùlmìsíc a pak vùbec nic. Miroslav Matou (Rok pod nebem) 6 7

5 Nerozhodnì bloumala parkem, kdy tu ji zaujala stavba ji zdálky viditelná díky své vìi. Byl to zøejmì kostel, i kdy Jak Martina pøila poprvé do sboru M artina se s rodiči pøistìhovala v srpnu, aby od záøí mohla chodit ji do nové koly. U se tam docela tìila, co ale dìlat po zbylých deset dnù do konce prázdnin, kdy tu nikoho nezná a vechny dìti jsou beztak určitì na prázdninách? vypadal jinak ne kostely, které Martina dosud vidìla. Martina si vzpomnìla, jak s maminkou pøed Vánoci navtívily jeden starý chrám, aby se podívaly na betlém. Silnì na ni zapùsobila atmosféra toho prostoru pøítmí, zvlátní vùnì, ticho, mnoho obrazù, soch a ozdob... Tento kostel byl modernìjí a vypadal jak to øíci tak nìjak domáčtìji svìtlá omítka, kvetoucí rùe v zahrádce Martina mìla pocit, jako by ji vlídnì zval k návtìvì. Váhavì vystoupila po nìkolika schodech ke vchodu a vzala za kliku. Bylo otevøeno. Pomalu prola pøedsálím a ocitla se v prostoru plném barevného svìtla. Bylo to zpùsobeno pestrobarevnými sklenìnými vitráemi ve vysokých oknech. Martina si pøipadala jako ve snu. Procházela mezi øadami dlouhých lavic a zvìdavì se rozhlíela kolem sebe. Určitì to je kostel vdy na čelní zdi visí køí. Pøed ním krásnì vyøezávaný stùl se snìhovì bílým ubrusem, na nìm svíce a kvìtina. Kousek dál kazatelna, také vyøezávaná. Tím ale výzdoba prostoru témìø končila ve srovnání s kostelem, který Martina navtívila v zimì, byl tenhle mnohem prostí. Martinì se tu ovem líbilo. Hlavnì ta nádherná okna, která ve slunečný den, jako byl tento, ve zaplavovala pestrobarevným svìtlem. Náhle za sebou uslyela kroky a kdy se ohlédla, kráčela k ní usmìvavá mladá ena. Vítám tì u nás, já jsem místní faráøka, øekla a pøedstavila se. Jsi tu dnes poprvé, viď? Ano, odpovìdìla Martina a začala vyprávìt, jak se teprve pøedevčírem s rodiči pøistìhovali a e se doma trochu nudí. Nezlobíte se, e jsem se pøila podívat dovnitø? Naopak, jsem moc ráda. Teď, kdy jsou vichni na dovolené a na prázdninách, také uvítám trochu společnosti. Pojď, provedu tì po naem sboru. Sboru? divila se Martina. Já myslela, e je to kostel. To má pravdu, Martino, usmála se faráøka. Je to kostel Církve československé husitské a my naim kostelùm øíkáme sbory. A pak jí vechno ukázala a trpìlivì odpovídala na spoustu zvídavých otázek. Podívaly se i na kùr s varhanami a do vìe. Nakonec ji paní faráøka pozvala na svačinu a ve své kanceláøi jí ukázala barevné kníky a dìtmi malované obrázky. Od záøí se tu opìt budeme kadou støedu scházet s dìtmi, vyprávím jim o Bibli, společnì zpíváme, kreslíme... Jestli chce, pøijď se podívat! Martina pøikývla. Určitì pøijde, protoe se jí tu moc líbilo. Teď u vak musí bìet domù, maminka se brzy vrátí z práce, tak aby nemìla starost. Kdyby ses zase nudila, zastav se já tu budu, protoe zde i bydlím. Mùeme spolu tøeba pracovat na zahrádce. Jé, to by mì moc bavilo! zvolala nad- enì Martina, která moc ráda pomáhala na zahradì své babičce. Dìkuji, určitì pøijdu. Mohla bych u zítra? Samozøejmì, budu se na tebe tìit, usmála se faráøka a zamávala jí na rozloučenou. Najednou si Martina byla jistá, e v novém mìstì se jí bude líbit. Jana Krajčiøíková 8 9

6 Soutì o deset knih Cestì máme pravidelnou rubriku Soutì o tøi knihy. Dìti, které správnì kvíz vylutí V a polou nám do redakce øeení, jsou zaøazeny do losování tøí výhercù. Tentokrát vak výjimečnì knihou odmìníme hned deset dìtí a to ty, které polou své odpovìdi jako první. Take neváhejte a polete nám tajenku osmismìrky co nejdøíve na adresu: Cesta, Wuchterlova 5, Praha 6; Nezapomeòte uvést svou adresu, abychom vìdìli, kam knihu poslat! S B Y K Č I V N O K P V T A A O A H O S Í Í L Ù N E T D T U CH S C B L E Y A O I L N E K B E P T A L V É Ì N I T D Á A A Á B O B U N A E K N P R R O D K Á Z Á N Í Ì Ù Ì N L Y N A H R A V K I Í Í Ø K V Ì T I N A V Bible chléb kalich kázání kazatelna konvičky køí kùr kvìtina patena písnì stùl Pánì svícen tola talár varhany víno voda O církvi Kde jsou dva nebo tøi shromádìni ve jménu mém, tam jsem já uprostøed nich. Matouovo evangelium 18,20 Církev je společenství lidí, kteøí vìøí v Boha a v jeho Syna Jeíe Krista. Toto společenství se lií od vech organizací, protoe nevzniklo z lidského rozhodnutí, ale bylo svoláno Pánem Bohem. Jeí si vyvolil dvanáct učedníkù, kteøí ho doprovázeli. Po jeho smrti a vzkøíení sestoupil o letnicích v Jeruzalémì na učedníky Duch svatý. Začali kázat, e Jeí je Pán a Kristus. Mnozí lidé uvìøili a dali se pokøtít. Tak vznikla první církev. Z Palestiny se postupnì rozíøila do celého svìta. V naich zemích vznikala v 9. století po Kristu, kdy k nám pøinesli køesanství misionáøi. Z nich nejvìtí dílo vykonali Cyril a Metodìj. Pozdìji se mezi køesany objevily neshody a církev ve svìtì se tìpila. Dnes je u nìkolik set církví, v naí republice asi patnáct. Nejpočetnìjí je u nás Církev øímskokatolická. K reformačním církvím patøí Českobratrská církev evangelická, Slezská evangelická církev augsburského vyznání, Církev československá husitská a jiné. Církev Boí je vak jenom jedna a patøí k ní vichni opravdoví køesané z kterékoliv církve. Vdy jejich Pánem je Jeí Kristus a spojuje je víra, nadìje a láska, køest a večeøe Pánì. Posláním církve je sluba Bohu a jeho království a sluba bliním. Církev, k ní se hlásíme, se jmenuje československá husitská. Vznikla 8. ledna Usiluje o to, aby kadý, kdo k ní náleí, il po pøíkladu prvních køesanù a naich husitských a bratrských pøedkù. Zdenìk Svoboda (Pozvání) 10 11

7 Dìti a mláde v Církvi československé husitské Církev československá husitská se vìnuje duchovní péči o dìti a mláde na nìkolika rovinách. Na úrovni celocírkevní poøádá pravidelnì kadý rok celocírkevní setkání mládee. Jedná se zpravidla o víkendovou akci, která se koná kadý rok na jiném místì (v jiné diecézi). Na úrovni diecézní jsou poøádány rùzné (pøevánì letní) tábory a bìhem roku kratí, víkendová setkání pro dìti a mláde. Vdy je pečlivì sklouben záitkový program s duchovním poselstvím, které se snaí organizátoøi tìchto akcí dìtem a mládei citlivì pøedat. Na úrovni náboenských obcí se na mnoha farách pravidelnì scházejí skupinky dìtí a mládee nebo duchovní dochází do kol, kde vyučují základy køesanství. Vdy záleí na osobním obdarování duchovního, jak se mu práce s dìtmi a mládeí daøí. Velmi často vak také záleí na zájmu dìtí a hlavnì rodičù, zda své dìti na tyto skupinky posílají. Pokud se v místì vaeho bydlitì podobné akce pro dìti a mláde nekonají a mìli byste o nì zájem, neváhejte se zeptat na místní husitské faøe, jistì zájem ze strany rodičù uvítají. Je moné také kontaktovat referentku pro duchovní péči o dìti a mláde, která je schopna zprostøedkovat kontakt na nejblií náboenskou obec. Referentka pro duchovní péči o dìti a mláde v CČSH, Mgr. Kristýna Mlýnková pracuje v Úøadu ústøední rady a má na starost koordinaci práce s dìtmi a mládeí v celé církvi. Je v kontaktu s metodiky pro duchovní péči a vyučování náboenství z kadé diecéze. Společnì pøipravují materiály pro duchovní péči o dìti a mláde a podílejí se na organizaci mnoha zajímavých akcí. Kontakt: Kristýna Mlýnková Akce pro dìti a mláde Malování na chodníku soutì v kreslení køídou na chodník Termín a místo: 16. června od 9.30 h v praské Stromovce (sraz bude u vchodu na Výstavitì). Téma: biblická kniha Rút. Odpoledne návtìva planetária. Výtvarná soutì Zvíøata, která ijí s námi Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou technikou, nebo fotografie ve na výe uvedené téma, zasílejte do 29. června 2012 na adresu: Ekumenická rada církví, Donská 370/5, Praha 10. Na obrázky nezapomeòte napsat jméno a vìk autora obrázku a do obálky vloit zpáteční adresu. Vechny dìti, které nám obrázek po- lou, obdrí diplom za účast. Tøem vítìzným autorùm zaleme i malou odmìnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii Josefa Adamce, Praha 7, Na pejcharu 3 Tábor pro dìti ve vìku 418 let Termín a místo: července 2012 Téma: První kniha Mojíova Program: celotáborová hra na téma biblických pøíbìhù (Stvoøení svìta, Babylonská vì, Noemova archa, bibličtí praotcové...); výlety, koupání, hry v lese a na høiti... Cena: Kč (za kadé dalí dítì ze stejné rodiny 500 Kč sleva) Pøihláky a blií informace: Jana Krajčiøíková, , IV. ročník celocírkevního setkání mládee CČSH od 15 do 30 let Termín a místo: záøí 2012 v Olomouci Motto: Já jsem svìtlo svìta. (Jan 8,12) Program: záitkové hry, pøednáky, diskuse, biblické hodiny, semináøe, modlitby, zpìv Pøihláky a blií informace: Dalí akce, které církev poøádá pro dìti a mláde, najdete na webových stránkách

8 Mylenky Mistra Jana Husa Církev československá husitská navazuje na odkaz Mistra Jana Husa. Jeho mylenky jsou i dnes stále aktuální. Tajenku získáte tak, e si z následujících vìt vypíete písmena podle tohoto klíče: první číslo znamená vìtu, druhé určuje slovo v této vìtì a tøetí písmeno v daném slovu: 2,7,2 4,4,2 6,3,7 7,1,12 3,16,4 5,6,6 1,5,1 2,1,7 4,4,4 5,2,3 6,1,3 3,3,4 7,1,4 3,2,1 2,1,3 5,6,7 1,3,2 2,5,1 6,1,2 7,7,3 1,4,4 4,3,1 7,1,6 5,2,3 1,4,1 3,3,2 4,6,6 2,1,5 5,5,4 1. Bùh niádnému nebude milosrdný, jedinì tomu, kdo bude milosrdný. 2. Zloøečený ten, který pro skývu chleba opustí pravdu. 3. Kdyby celý svìt mi øíkal nìco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou vìc tvrdit bez odporu svìdomí. 4. Nemùe-li pravda býti projevena bez pohorení, lépe je pøijmouti pohorení, neli pustiti pravdu. 5. Lidé, kteøí si v høíchu pomáhají, nejsou si vìrní pøátelé, ale zrádcové a nepøátelé. 6. Ctnost činí človìka Bohu vzácným. 7. Milosrdenství má být kadému činìno, buď id, pohan neb zlý køesan. Øeení najdete na str. 15. O časopise Cesta Køesanský časopis Cesta pro dìti vydává Církev československá husitská ji dvacet let. Dìti v nìm najdou pøevyprávìné biblické pøíbìhy, modlitby, vere, písničky, pohádky, čtení na pokračování, zajímavosti, soutìe a kvízy. Cesta vychází desetkrát ročnì (jako mìsíčník s prázdninovými dvojčísly červen-červenec a srpen-záøí) a objednat si ji mùete na této adrese: Redakce časopisu Cesta, Jana Krajčiøíková, Wuchterlova 5, Praha 6; tel Roční pøedplatné je 120 Kč. Obsah Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru... 2 Domy Boí Poznáte, co je co? Bohosluba paček Svìtluka Luna Jak Martina pøila poprvé do sboru... 8 Øeení kvízù Soutì o deset knih O církvi Dìti a mláde v Církvi československé husitské Akce pro dìti a mláde Mylenky Mistra Jana Husa O časopise Cesta Øeení kvízù Str. 6 Co je co: 1-D; 2-G; 3-B; 4-F; 5-C; 6-A; 7-H; 8-E Str. 6 5 rozdílù: kalich na taláru; lístek na rùi; stín svícnu; hladina kalicha; záhyb na ubruse Str. 15 Mylenky MJH: Pravda je jen to, co jest dobrem vech

9 Vydavatel: Ústøední rada Církve československé husitské Adresa redakce: Wuchterlova 5, Praha 6 Telefon: éfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiøíková Tisk: Grafotechna Print s. r. o. Objednávky a reklamace vyøizujte, prosím, prostøednictvím redakce. Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne Fotografie na obálce: pøední strana - Husùv sbor v Semilech, zadní strana - Husùv sbor v Praze na Vinohradech

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 1 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Co pro mne znamená nae církev...6 Komiks...8 Podobenství...10 Poznáváme Bibli...11 Na toulkách s Kuldou

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 4 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Poznáváme Bibli...5 Co pro mì znamená církev...6 Ukøiování, Vzkøíení...6 Velikonoční smutek a radost...7

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 10 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Podobenství...4 Vechno je v almech...5 kola hrou II....7 Joná, Ninivé a velryb V...8 Ta nae kvìtena - česká? 8... 10 Na toulkách

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 67 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Milostivé léto...4 Biblická jména H...6 Osobnost mìsíce...7 Skøivánčí slzy...8 Tábor broučkù 2007...10 Učíte se anglicky?...11 Výtvarnì-literární

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Cesta 5 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

Cesta 5 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI Cesta 5 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Evangelium dobrá zpráva o Jeíi Kristu... 45 Letnice...6 Osobnost mìsíce...7 Prodavačka čtyølístkù... 89 Ukolébavka...10 Biblická jména...11

Více

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 12 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Kdo nám vlastnì nosí vánoční dárky?...8 Výtvarnì-literární

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 3 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Jan Twardowski o umyté dui... 4 Vechno je v almech V.... 5 Proč se øíká, e...... 7 Ta nae kvìtena - česká? 13... 8 Rok pod nebem...

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 1 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Nový rok...4 Proč se øíká...5 kola hrou V...6 Rok pod nebem...7 Ta nae kvìtena - česká? 11...8 Straidýlko... 10 Návrat vánoční hvìzdy...

Více

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 4 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Jan Twardowski o nemocech... 4 Hádanka... 4 Ten nejakčnìjí pøíbìh... 5 Zkouka pamìti... 6 Víte to?... 6 Proč se øíká, e...... 7

Více

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, Kdo to může jít 6. ledna večer Ahoj, holky a kluci, ano, je to tak, v letošním roce slavím své desáté narozeniny.

Více

Cesta 2 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 2 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 2 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Evangelium dobrá zpráva o Jeíi Kristu...4 Velikonoční večeøe...6 Osobnost mìsíce...7 Popletená roční období...8 Jak se Vítek naučil

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Cesta 1 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

Cesta 1 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI Cesta 1 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI 2 OBSAH Modlitba...3 Evangelium dobrá zpráva o Jeíi Kristu...4 Palmové ratolesti...6 Osobnost mìsíce...7 Snìhová koule...8 Hvìzdička...10 Jak to bude dál?...11 Biblická

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 6-7 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Zahrajte si bøecle...5 Co pro mì znamená církev...6 Tábory...7 Komiks...8 Toulky s Kuldou... 10 Podobenství...

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 4 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 4 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Podobenství...4 Víte, co to je?...5 Ta nae kvìtena - česká? 4...6 Babičko, co to znamená?...8 Joná, Ninivé a velryb... 10 Toulky

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 8-9 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitby... 3 Proč se øíká, e...... 4 Rok pod nebem... 5 Moucha a kaòka... 6 Tam i pozpátku toté... 6 Øemeslník a číslice... 7 Zahrajte si...

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 6-7 2008 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Mimozemané v abství...8 Letní bouøka...10 Co dobøe

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Cesta 89 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 89 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 89 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Záhadný nápis...6 Osobnost mìsíce...7 Hvìzda a leknín...8 Divizna...10 Biblická jména CH...11

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Evangelium dobrá zpráva o Jeíi Kristu...4 Osobnost mìsíce...7 Karjuk a Leanka...8 Čím jaro okouzlí...11 Biblická jména D...12 Učíte se anglicky?...13

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 5 2009 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Poznáváme Jeíe...6 Podobenství...7 Mimozemané v abství...8 Princezna Mandarinka...10 Beruka...11 Putujeme

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více