Cesta. Křesťanský časopis pro děti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta. Křesťanský časopis pro děti"

Transkript

1 Cesta Křesťanský časopis pro děti

2 Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! alm 122,1 Milé dìti, mladí zvídaví návtìvníci, čtenáøi časopisu Cesta, srdečnì vás zdravím a chci vás pozvat na malou prohlídku kostela, kterému v naí Církvi československé husitské øíkáme sbor. Ve svìtì i v naí zemi existuje nespočet kostelù. Nìkteré stavby chrámù, kostelù a kaplí jsou velmi starobylé a jiné pocházejí z novìjí doby. Nìkteré mají velmi bohatou výzdobu a jsou uvnitø plné obrazù, soch a svìtel. A jiné jsou zase velmi jednoduché a prosté. Nìkteré mají jednu velkou vì či více vìí a jsou z dálky z rùzných stran vidìt. Jiné vypadají spíe jako nenápadné bìné domy, take je mùeme snadno pøehlédnout. Køesanské kostely se poznají podle toho, e je na nich viditelnì zobrazen køí nebo kalich. Kostely, a ji vypadají jakkoliv, mají jedno společné. Jsou místem setkávání lidí, kteøí vìøí v Boha a jeho Syna Jeíe Krista. V prostoru kostela či ve sboru se setkávají vìøící lidé. Pøicházejí tam zpravidla v nedìli na bohosluby, o vánočních a velikonočních svátcích nebo pøi dalích pøíleitostech. Ale kostel je otevøen i vem ostatním lidem. Je tomu tak napøíklad pøi akci Noc kostelù, kdy vstupují mnozí lidé ze zájmu a se zvìdavostí do míst, kam bìnì nechodí nebo se tam pro zamčené dveøe nedostanou. Mnoho rùzných kostelù patøí rùzným církvím. Kostel, do kterého jste vstoupili nebo jste zváni k návtìvì, patøí Církvi československé husitské. Nae sbory a na výjimky jsou vìtinou jednoduché a prosté. Støedem celého prostoru je stùl Pánì. Je tomu tak proto, e Jeí se svými učedníky slavil hostinu u stolu. Církev se po staletí i dnes setkává kolem Jeíova stolu. Nad stolem nebo na jiném viditelném místì se nachází køí. Toto znamení je spojené s koncem Jeí- ova ivotního pøíbìhu, s jeho utrpením a smrtí. Tím vak jeho pøíbìh neskončil. Na stole bývá poloena velká kniha. Touto knihou je Bible, ze které se čtou pøíbìhy z dávných dob o izraelském národì a zvlátì dochované vyprávìní o Jeíovi a o první církvi. V kostele bývá vyvýený døevìný pultík, který se nazývá kazatelna. Bratr faráø nebo sestra faráøka z tohoto místa promlouvá ke shromádìným lidem. Kázání není jen kárání, napomínání, ale kazatel vykládá z Bible, co vechno pro nás Bùh učinil a činí. Jaká je dobrá cesta, na kterou nás Jeí zve a po ní nás chce vést. Na zdech bývají nápisy, které jsou citáty a výroky z Bible, aby to dùleité mìli vìøící lidé pøed očima a pamatovali si to. Ke slavnosti na památku Jeíe a k jeho cti se pøinese na stùl chléb a postaví se tam kalich. Kdy je pozlacený, tak se leskne. Jindy je sklenìný, døevìný i hlinìný. Dùleité je, e Jeí pøi své poslední večeøi s učedníky ustanovil lámat a rozdìlovat chléb na znamení své lásky a pøijímat společnì z kalicha. Proto vìøící pøijímají pøi bohoslubì chléb a víno z kalicha a spojují se tak s Jeíem a mezi sebou navzájem jako bratøi a sestry. Lidé pøináejí do kostela kvìtiny a zdobí jimi stùl Pánì. O kvìtinách se mluví jako o úsmìvu zemì. Kdy na loukách nebo v zahradì kvetou kvìtiny, zemì jako by se usmívala. Kvìtiny ve váze na stole v kostele vyjadøují slavnostní a sváteční atmosféru. Kdy se v kostele nekoná bohosluba, bývá v prostoru ticho a klid. Človìk potøebuje být alespoò chvíli Chrám Spasitele v Hovoranech ponoøen do ticha a proívat klid. Ticho je potøebné pro pøemýlení a modlitbu. Ale pøi nedìlní a sváteční slavnosti a nìkdy i ve vední den v kostele ticho není. Znìjí tam tóny, které se nesou celým prostorem. Kdy se podíváme nahoru do zadní části sboru, tak tam mùeme spatøit rozmìrný hudební nástroj varhany. Znìjí slavnostnì, jestlie je hudebnì nadaný a schopný človìk dokáe rozeznít. Varhany také doprovázejí písnì, které se zpívají společnì i sólovì. Ve sboru bývají umístìny na stìnách obrazy. Buď nám pøibliují Jeí- e a jeho ivot nebo také postavy z naí historie. Často najdeme v naich sborech obraz či sochu Mistra Jana Husa. Po tomto vìøícím kazateli a učiteli má nae církev název husitská. Vzadu u dveøí se nachází pokladnička, do ní se dávají dobrovolné dary. Pokladnička pøipomíná, e kostel byl 2 3

3 Domy Boí postaven a je udrován pøedevím z darù a sbírek. Na nástìnce u vchodu nebo na zdi sboru venku bývá napsáno, jaká rùzná setkání se v kostele konají a co vechno se poøádá pro dospìlé i pro dìti. Vìøící lidé do chrámu chodili vdy rádi, jak to dokládá písnička z dávných dob. Zpívali ji Izraelité, kteøí putovali z dalekých míst do nádherného chrámu v Jeruzalémì. Ten dal vybudovat moudrý král alomoun. Zaradoval jsem se, kdy mi øekli: Pùjdeme do Hospodinova domu! Pokusil jsem se vám krátce ukázat a pøedstavit, jak vypadají nae kostely a co v nich mùete vidìt. V pøípadì, e se budete chtít dovìdìt více, tak se mùete obrátit na bratra faráøe nebo sestru faráøku. Poví vám mnoho zajímavého o kostele, o Bibli, o Jeíovi. Také v tomto časopise Cesta se mùete dovídat nìco nového a pak si ovìøit znalosti a schopnosti v kvízech, hádankách a soutìích. Vdycky, kdy máme vstoupit do neznámého prostøedí, tak pociujeme obavu a ostych. Je to pøirozené. Nemìjte tyto obavy. Dveøe jsou otevøené. Pøekročte práh a vstupte do naeho sboru dnes i kdykoli jindy. Pøeji vám moudrost od Boha, zdraví, dobré kamarády i radost z poznávání bohaté dávné historie a naí pestré současnosti. Tomá Butta patriarcha Církve československé husitské nás stejnì jako v mnoha jiných zemích U ve svìtì stojí ve vìtinì vsí a mìst zvlátní budova, nìkdy je jich dokonce víc ne jedna, často s vìí, ve které bývají zvony. Taková budova se nazývá kostel. Proč právì tak? Toto slovo, které bìnì uíváme, k nám kdysi pøilo z jihu Evropy, kde se mluvilo latinsky, a znìlo pùvodnì castellum (čti kastelum). Znamenalo hrad nebo tvrz. Asi proto, e budovy, kde se scházeli køesané, bývaly kdysi stavìny blízko opevnìných hradù, aby byly chránìny pøed nepøáteli. Název mohl také vyjadøovat víru, e tam, kde se sejdou vìøící v Boha, vytváøejí hradbu proti zlu. Kostelu se také nìkdy øíká chrám. Tento název pochází ze starého slovanského jazyka, kde mìl podobu chorm a označoval dùm nebo útulek. Dobøe se tak hodil pro místo, kde lidé cítí pøítomnost Boí lásky. První køesané ovem ádné kostely a chrámy nemìli. Scházeli se po domech, kde si pøipomínali Boí skutky, slavili večeøi Pánì a modlili se. Tak se tyto domy stávaly modlitebnami. Podnes se tak v nìkterých církvích nazývají budovy, kde se lidé shromaďují ve jménu Jeíe Krista. V naí Církvi československé husitské označujeme obvykle budovu, kam pøicházíme k bohoslubám, slovem sbor. Je to prostì místo, kde se vìøící sbírají, setkávají, soustøeďují k naslouchání Boímu slovu a ke svátostem a vytváøejí společenství. Slovo sbor začala u nás uívat v 15. století Jednota bratrská jako označení uskupení svých členù a místa, kde se scházeli. V naí zemi ijí také idé, kteøí se v ivotì øídí ustanoveními Starého zákona. Scházejí se v synagogách. Slovo synagoga je pùvodem øecké (synagogé) a znamená shromaditì. Kostelù, chrámù, modliteben, sborù, synagog a dalích církevních budov, kam vìøící pøicházejí, si máme váit a starat se o nì. Vdy jsou to domovy Boí i domovy nae. Zdenìk Svoboda Na obrázku je Husùv sbor v Kvasicích od Josefa Krasického 4 5

4 Poznáte, co je co? Pokuste se pøiøadit k jednotlivým pojmùm jejich význam. Správné øeení najdete na str talár 2. tola 3. patena 4. okøín 5. hostie 6. kùr 7. liturgie 8. krédo A. vyvýená prostora pro varhany, zpìváky a hudebníky v chrámu B. talíøek pro velkou hostii, který je pøi bohoslubì poloen na kalichu C. bohosluebný chléb D. bohosluebné roucho duchovního E. vyznání víry F. miska na malé hostie G. součást bohosluebného odìvu dlouhý bílý pruh látky H. øád bohosluby Bohosluba Najdìte 5 rozdílù mezi obrázky. Øeení najdete rovnì na str. 15. paček Slunce právì zapadalo, mìsíc v modru svítil málo, strom se vìtrem kýval, na nìm paček zpíval. Kolem zvolna stmívalo se, a já poslouchal i v rose. Také hvìzdy v dáli tie naslouchaly. Svìtluka Broučku, svatojanský broučku, co tu dìlá na paloučku? Je u noc, jsi malý! Jiní by se báli! Jen se neboj, e se ztratí! Odkud vzlétl, tam se vrátí. Svìtélko má k tomu, aby trefil domù. Luna Na obloze stoupá luna, dorostla u do úplna. Jako svatozáø svítí její tváø. Kadý den pak za večera svítí míò a míò ne včera. Je z ní pùlmìsíc a pak vùbec nic. Miroslav Matou (Rok pod nebem) 6 7

5 Nerozhodnì bloumala parkem, kdy tu ji zaujala stavba ji zdálky viditelná díky své vìi. Byl to zøejmì kostel, i kdy Jak Martina pøila poprvé do sboru M artina se s rodiči pøistìhovala v srpnu, aby od záøí mohla chodit ji do nové koly. U se tam docela tìila, co ale dìlat po zbylých deset dnù do konce prázdnin, kdy tu nikoho nezná a vechny dìti jsou beztak určitì na prázdninách? vypadal jinak ne kostely, které Martina dosud vidìla. Martina si vzpomnìla, jak s maminkou pøed Vánoci navtívily jeden starý chrám, aby se podívaly na betlém. Silnì na ni zapùsobila atmosféra toho prostoru pøítmí, zvlátní vùnì, ticho, mnoho obrazù, soch a ozdob... Tento kostel byl modernìjí a vypadal jak to øíci tak nìjak domáčtìji svìtlá omítka, kvetoucí rùe v zahrádce Martina mìla pocit, jako by ji vlídnì zval k návtìvì. Váhavì vystoupila po nìkolika schodech ke vchodu a vzala za kliku. Bylo otevøeno. Pomalu prola pøedsálím a ocitla se v prostoru plném barevného svìtla. Bylo to zpùsobeno pestrobarevnými sklenìnými vitráemi ve vysokých oknech. Martina si pøipadala jako ve snu. Procházela mezi øadami dlouhých lavic a zvìdavì se rozhlíela kolem sebe. Určitì to je kostel vdy na čelní zdi visí køí. Pøed ním krásnì vyøezávaný stùl se snìhovì bílým ubrusem, na nìm svíce a kvìtina. Kousek dál kazatelna, také vyøezávaná. Tím ale výzdoba prostoru témìø končila ve srovnání s kostelem, který Martina navtívila v zimì, byl tenhle mnohem prostí. Martinì se tu ovem líbilo. Hlavnì ta nádherná okna, která ve slunečný den, jako byl tento, ve zaplavovala pestrobarevným svìtlem. Náhle za sebou uslyela kroky a kdy se ohlédla, kráčela k ní usmìvavá mladá ena. Vítám tì u nás, já jsem místní faráøka, øekla a pøedstavila se. Jsi tu dnes poprvé, viď? Ano, odpovìdìla Martina a začala vyprávìt, jak se teprve pøedevčírem s rodiči pøistìhovali a e se doma trochu nudí. Nezlobíte se, e jsem se pøila podívat dovnitø? Naopak, jsem moc ráda. Teď, kdy jsou vichni na dovolené a na prázdninách, také uvítám trochu společnosti. Pojď, provedu tì po naem sboru. Sboru? divila se Martina. Já myslela, e je to kostel. To má pravdu, Martino, usmála se faráøka. Je to kostel Církve československé husitské a my naim kostelùm øíkáme sbory. A pak jí vechno ukázala a trpìlivì odpovídala na spoustu zvídavých otázek. Podívaly se i na kùr s varhanami a do vìe. Nakonec ji paní faráøka pozvala na svačinu a ve své kanceláøi jí ukázala barevné kníky a dìtmi malované obrázky. Od záøí se tu opìt budeme kadou støedu scházet s dìtmi, vyprávím jim o Bibli, společnì zpíváme, kreslíme... Jestli chce, pøijď se podívat! Martina pøikývla. Určitì pøijde, protoe se jí tu moc líbilo. Teď u vak musí bìet domù, maminka se brzy vrátí z práce, tak aby nemìla starost. Kdyby ses zase nudila, zastav se já tu budu, protoe zde i bydlím. Mùeme spolu tøeba pracovat na zahrádce. Jé, to by mì moc bavilo! zvolala nad- enì Martina, která moc ráda pomáhala na zahradì své babičce. Dìkuji, určitì pøijdu. Mohla bych u zítra? Samozøejmì, budu se na tebe tìit, usmála se faráøka a zamávala jí na rozloučenou. Najednou si Martina byla jistá, e v novém mìstì se jí bude líbit. Jana Krajčiøíková 8 9

6 Soutì o deset knih Cestì máme pravidelnou rubriku Soutì o tøi knihy. Dìti, které správnì kvíz vylutí V a polou nám do redakce øeení, jsou zaøazeny do losování tøí výhercù. Tentokrát vak výjimečnì knihou odmìníme hned deset dìtí a to ty, které polou své odpovìdi jako první. Take neváhejte a polete nám tajenku osmismìrky co nejdøíve na adresu: Cesta, Wuchterlova 5, Praha 6; Nezapomeòte uvést svou adresu, abychom vìdìli, kam knihu poslat! S B Y K Č I V N O K P V T A A O A H O S Í Í L Ù N E T D T U CH S C B L E Y A O I L N E K B E P T A L V É Ì N I T D Á A A Á B O B U N A E K N P R R O D K Á Z Á N Í Ì Ù Ì N L Y N A H R A V K I Í Í Ø K V Ì T I N A V Bible chléb kalich kázání kazatelna konvičky køí kùr kvìtina patena písnì stùl Pánì svícen tola talár varhany víno voda O církvi Kde jsou dva nebo tøi shromádìni ve jménu mém, tam jsem já uprostøed nich. Matouovo evangelium 18,20 Církev je společenství lidí, kteøí vìøí v Boha a v jeho Syna Jeíe Krista. Toto společenství se lií od vech organizací, protoe nevzniklo z lidského rozhodnutí, ale bylo svoláno Pánem Bohem. Jeí si vyvolil dvanáct učedníkù, kteøí ho doprovázeli. Po jeho smrti a vzkøíení sestoupil o letnicích v Jeruzalémì na učedníky Duch svatý. Začali kázat, e Jeí je Pán a Kristus. Mnozí lidé uvìøili a dali se pokøtít. Tak vznikla první církev. Z Palestiny se postupnì rozíøila do celého svìta. V naich zemích vznikala v 9. století po Kristu, kdy k nám pøinesli køesanství misionáøi. Z nich nejvìtí dílo vykonali Cyril a Metodìj. Pozdìji se mezi køesany objevily neshody a církev ve svìtì se tìpila. Dnes je u nìkolik set církví, v naí republice asi patnáct. Nejpočetnìjí je u nás Církev øímskokatolická. K reformačním církvím patøí Českobratrská církev evangelická, Slezská evangelická církev augsburského vyznání, Církev československá husitská a jiné. Církev Boí je vak jenom jedna a patøí k ní vichni opravdoví køesané z kterékoliv církve. Vdy jejich Pánem je Jeí Kristus a spojuje je víra, nadìje a láska, køest a večeøe Pánì. Posláním církve je sluba Bohu a jeho království a sluba bliním. Církev, k ní se hlásíme, se jmenuje československá husitská. Vznikla 8. ledna Usiluje o to, aby kadý, kdo k ní náleí, il po pøíkladu prvních køesanù a naich husitských a bratrských pøedkù. Zdenìk Svoboda (Pozvání) 10 11

7 Dìti a mláde v Církvi československé husitské Církev československá husitská se vìnuje duchovní péči o dìti a mláde na nìkolika rovinách. Na úrovni celocírkevní poøádá pravidelnì kadý rok celocírkevní setkání mládee. Jedná se zpravidla o víkendovou akci, která se koná kadý rok na jiném místì (v jiné diecézi). Na úrovni diecézní jsou poøádány rùzné (pøevánì letní) tábory a bìhem roku kratí, víkendová setkání pro dìti a mláde. Vdy je pečlivì sklouben záitkový program s duchovním poselstvím, které se snaí organizátoøi tìchto akcí dìtem a mládei citlivì pøedat. Na úrovni náboenských obcí se na mnoha farách pravidelnì scházejí skupinky dìtí a mládee nebo duchovní dochází do kol, kde vyučují základy køesanství. Vdy záleí na osobním obdarování duchovního, jak se mu práce s dìtmi a mládeí daøí. Velmi často vak také záleí na zájmu dìtí a hlavnì rodičù, zda své dìti na tyto skupinky posílají. Pokud se v místì vaeho bydlitì podobné akce pro dìti a mláde nekonají a mìli byste o nì zájem, neváhejte se zeptat na místní husitské faøe, jistì zájem ze strany rodičù uvítají. Je moné také kontaktovat referentku pro duchovní péči o dìti a mláde, která je schopna zprostøedkovat kontakt na nejblií náboenskou obec. Referentka pro duchovní péči o dìti a mláde v CČSH, Mgr. Kristýna Mlýnková pracuje v Úøadu ústøední rady a má na starost koordinaci práce s dìtmi a mládeí v celé církvi. Je v kontaktu s metodiky pro duchovní péči a vyučování náboenství z kadé diecéze. Společnì pøipravují materiály pro duchovní péči o dìti a mláde a podílejí se na organizaci mnoha zajímavých akcí. Kontakt: Kristýna Mlýnková Akce pro dìti a mláde Malování na chodníku soutì v kreslení køídou na chodník Termín a místo: 16. června od 9.30 h v praské Stromovce (sraz bude u vchodu na Výstavitì). Téma: biblická kniha Rút. Odpoledne návtìva planetária. Výtvarná soutì Zvíøata, která ijí s námi Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou technikou, nebo fotografie ve na výe uvedené téma, zasílejte do 29. června 2012 na adresu: Ekumenická rada církví, Donská 370/5, Praha 10. Na obrázky nezapomeòte napsat jméno a vìk autora obrázku a do obálky vloit zpáteční adresu. Vechny dìti, které nám obrázek po- lou, obdrí diplom za účast. Tøem vítìzným autorùm zaleme i malou odmìnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii Josefa Adamce, Praha 7, Na pejcharu 3 Tábor pro dìti ve vìku 418 let Termín a místo: července 2012 Téma: První kniha Mojíova Program: celotáborová hra na téma biblických pøíbìhù (Stvoøení svìta, Babylonská vì, Noemova archa, bibličtí praotcové...); výlety, koupání, hry v lese a na høiti... Cena: Kč (za kadé dalí dítì ze stejné rodiny 500 Kč sleva) Pøihláky a blií informace: Jana Krajčiøíková, , IV. ročník celocírkevního setkání mládee CČSH od 15 do 30 let Termín a místo: záøí 2012 v Olomouci Motto: Já jsem svìtlo svìta. (Jan 8,12) Program: záitkové hry, pøednáky, diskuse, biblické hodiny, semináøe, modlitby, zpìv Pøihláky a blií informace: Dalí akce, které církev poøádá pro dìti a mláde, najdete na webových stránkách

8 Mylenky Mistra Jana Husa Církev československá husitská navazuje na odkaz Mistra Jana Husa. Jeho mylenky jsou i dnes stále aktuální. Tajenku získáte tak, e si z následujících vìt vypíete písmena podle tohoto klíče: první číslo znamená vìtu, druhé určuje slovo v této vìtì a tøetí písmeno v daném slovu: 2,7,2 4,4,2 6,3,7 7,1,12 3,16,4 5,6,6 1,5,1 2,1,7 4,4,4 5,2,3 6,1,3 3,3,4 7,1,4 3,2,1 2,1,3 5,6,7 1,3,2 2,5,1 6,1,2 7,7,3 1,4,4 4,3,1 7,1,6 5,2,3 1,4,1 3,3,2 4,6,6 2,1,5 5,5,4 1. Bùh niádnému nebude milosrdný, jedinì tomu, kdo bude milosrdný. 2. Zloøečený ten, který pro skývu chleba opustí pravdu. 3. Kdyby celý svìt mi øíkal nìco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou vìc tvrdit bez odporu svìdomí. 4. Nemùe-li pravda býti projevena bez pohorení, lépe je pøijmouti pohorení, neli pustiti pravdu. 5. Lidé, kteøí si v høíchu pomáhají, nejsou si vìrní pøátelé, ale zrádcové a nepøátelé. 6. Ctnost činí človìka Bohu vzácným. 7. Milosrdenství má být kadému činìno, buď id, pohan neb zlý køesan. Øeení najdete na str. 15. O časopise Cesta Køesanský časopis Cesta pro dìti vydává Církev československá husitská ji dvacet let. Dìti v nìm najdou pøevyprávìné biblické pøíbìhy, modlitby, vere, písničky, pohádky, čtení na pokračování, zajímavosti, soutìe a kvízy. Cesta vychází desetkrát ročnì (jako mìsíčník s prázdninovými dvojčísly červen-červenec a srpen-záøí) a objednat si ji mùete na této adrese: Redakce časopisu Cesta, Jana Krajčiøíková, Wuchterlova 5, Praha 6; tel Roční pøedplatné je 120 Kč. Obsah Pozdrav a pozvání k návtìvì sboru... 2 Domy Boí Poznáte, co je co? Bohosluba paček Svìtluka Luna Jak Martina pøila poprvé do sboru... 8 Øeení kvízù Soutì o deset knih O církvi Dìti a mláde v Církvi československé husitské Akce pro dìti a mláde Mylenky Mistra Jana Husa O časopise Cesta Øeení kvízù Str. 6 Co je co: 1-D; 2-G; 3-B; 4-F; 5-C; 6-A; 7-H; 8-E Str. 6 5 rozdílù: kalich na taláru; lístek na rùi; stín svícnu; hladina kalicha; záhyb na ubruse Str. 15 Mylenky MJH: Pravda je jen to, co jest dobrem vech

9 Vydavatel: Ústøední rada Církve československé husitské Adresa redakce: Wuchterlova 5, Praha 6 Telefon: éfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiøíková Tisk: Grafotechna Print s. r. o. Objednávky a reklamace vyøizujte, prosím, prostøednictvím redakce. Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne Fotografie na obálce: pøední strana - Husùv sbor v Semilech, zadní strana - Husùv sbor v Praze na Vinohradech

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 1 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 1 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Co pro mne znamená nae církev...6 Komiks...8 Podobenství...10 Poznáváme Bibli...11 Na toulkách s Kuldou

Více

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 12 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 12 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Kdo nám vlastnì nosí vánoční dárky?...8 Výtvarnì-literární

Více

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 67 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 67 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Milostivé léto...4 Biblická jména H...6 Osobnost mìsíce...7 Skøivánčí slzy...8 Tábor broučkù 2007...10 Učíte se anglicky?...11 Výtvarnì-literární

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 6-7 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Zahrajte si bøecle...5 Co pro mì znamená církev...6 Tábory...7 Komiks...8 Toulky s Kuldou... 10 Podobenství...

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 8-9 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitby... 3 Proč se øíká, e...... 4 Rok pod nebem... 5 Moucha a kaòka... 6 Tam i pozpátku toté... 6 Øemeslník a číslice... 7 Zahrajte si...

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Cesta 89 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 89 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 89 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Záhadný nápis...6 Osobnost mìsíce...7 Hvìzda a leknín...8 Divizna...10 Biblická jména CH...11

Více

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 6-7 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 6-7 2008 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Mimozemané v abství...8 Letní bouøka...10 Co dobøe

Více

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 5 2009 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Poznáváme Jeíe...6 Podobenství...7 Mimozemané v abství...8 Princezna Mandarinka...10 Beruka...11 Putujeme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI Cesta 3 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Evangelium dobrá zpráva o Jeíi Kristu...4 Osobnost mìsíce...7 Karjuk a Leanka...8 Čím jaro okouzlí...11 Biblická jména D...12 Učíte se anglicky?...13

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 2 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Jak ho poznat?... 4 Vechno je v almech IV.... 4 Proč se øíká, e...... 6 ivotní pøedsevzetí... 7 Ta nae kvìtena - česká? 12... 8

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 10 2007 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Mìjte se pøed časem na pozoru...7 Biblická jména I...10 Výtvarnì-literární

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 2 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Podobenství...6 Kam se schoval?...7 Ta nae kvìtena - česká? 2...8 Já jsem nejlepí... 10 Toulky s Kuldou...

Více

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH

MASKOTKvìten 2013 ÚVOD OBSAH MASKOT Kvìten 2013 ÚVOD Zdravíme vás, nai milí spoluáci, s naím novým èíslem mìsíèníku Maskot. Moná, e nìkteré pøekvapí téma mìsíce, které byste spíe pøiøadili k únoru (k Valentýnu) tedy láska. Moná, e

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 8-9 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 8-9 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Co pro mì znamená církev...5 Ruce...5 Hudba kolem nás...6 Myka a klavír...7 Komiks...8 Toulky s Kuldou...

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 3 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Podobenství...5 Krásný vzhled je na ten Boí svìt...6 Jarní...7 Ta nae kvìtena - česká? 3...8 Pohádka pro

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 2 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 2 2008 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Bozo...8 Hromnice... 10 Popletené øíkanky...11 Výtvarnì-literární

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 5 Kč Cesta 3 2008 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 5 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Exodus aneb Pøeházené listy Bible...4 Osobnost mìsíce...6 Biblická jména...7 Malované Velikonoce...8 Vázičky z vajíček... 10 Jaro...11

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 5 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Proč se øíká, e...... 4 Dva vozkové... 5 Tulipány pro maminky... 6 Rok pod nebem... 7 Ta nae kvìtena - česká? 15... 8 O nové tramvaji

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Bližší informace k táborům včetně jejich programu

Bližší informace k táborům včetně jejich programu Bližší informace k táborům včetně jejich programu 3 turnusy pobytového tábora (Ostrava) 30. 7. 5. 8. 2012 6. 8. 12. 8. 2012 20. 8. 26. 8. 2012 3 turnusy příměstského tábora (Ostrava, Brno, Olomouc) Ostrava

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E

HLAS MUÈEDNÍKÙ M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E HLAS MUÈEDNÍKÙ Č L E N M E Z I N Á R O D N Í K Ř E S Ť A N S K É A S O C I A C E I C A 3 / 2011 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 10 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Proč se øíká, e...... 4 Rok pod nebem... 5 Jan ika z Trocnova... 6 Pohádka o hvìzdicích... 7 Ta nae kvìtena - česká? 18... 8 Svatojánský

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více