NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)"

Transkript

1 NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z nejlepších kázání o posledním ase. Je dobré si ji srovnat se 17. a 19. kapitolou Lukáše. Ob pasáže spolu korespondují. O tom pak dni a hodin té žádný neví, ani andlé nebeští, jediné sám Otec mj. Co se týe asu, mohl Ježíš mluvit nejen o dni a hodin. Mohl teba íci: Nevíte ani v jakém období Ježíš ale svým poslucha- m íkal, že jsou schopni na pirozené rovin rozeznávat období podle poasí, a ptal se jich, jak je tedy možné, že nejsou schopni rozeznávat duchovní období? A tak jsou urité vci týkající se píchodu Pán, které bychom mli znát a oekávat. Jeden z prvk Pánova píchodu je, že pijde náhle a neoekávan. Ticátý sedmý verš íká: Ale jakož bylo za dn Noé, tak bude i píchod Syna lovka. V píbhu o Noemovi tudíž najdeme uritou nápovdu, které musíme porozumt. Noe nám byl dán jako píklad pro naše ponauení. Nebo jakož jsou za dn tch ped potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu, Jedli a pili. Je na tom nco špatného? Kolik z vás do dneška jí a pije? Ano, já také. To samo o sob neznamená, že je to nco špatného. Jíst a pít je normální každodenní záležitost. Jím a piju každý den. Je to souást všedního života. Dále se zde píše, že se ženili a vdávaly. Když se tady rozhlédnu po místnosti, vidím, že i vy víte ve vdávání a ženní. A jsem velmi rád, že tomu víte. Je úžasné vidt, když Bh spojuje muže a ženu v lásce. Ale manželství je nco, co pesahuje zkušenost jednoho dne. Jídlo a pití nám vydrží jen nkolik hodin, ale manželství obsáhne dlouhý asový úsek. Kdybyste se podívali do kapitoly v Lukáši, která mluví o tomtéž, tam se navíc píše, že sázeli a stavli. Jaro je období, kdy zemdlci zasívají, a oekávají, že na podzim tady svt ješt bude a že budou sklízet. Kdybych byl sedlák, dlal bych totéž. Píše se, že stavli. Byl jsem doma u bratra Romana a vidl jsem, že stavl. I tato místnost je nová. Když stavíte, tak svým zpsobem investujete do budoucna. Bh neíká, že máme tyto aktivity zastavit. Ale uprosted všech tchto aktivit 1

2 je poteba, abychom si byli neho vdomi. V následujícím verši se píše: a nezvdli, až pišla potopa, a zachvátila všecky; tak bude i píští Syna lovka. Jak se díváte na své dlouhodobé plány? Investujete a íkáte si: To je moje, to musí vydržet nkolik generací. A nebo íkáte: Pane, nevím, co s tím bude, co se s tím stane, ale Ty jsi ekl, že máme bydlet, dokud nepijdeš. Sám jsem taky nco postavil. A pitom jsem se v život dostal do bodu, kdy už si mn Pán mohl vzít dom. Málem jsem ml na jazyku íct: Pane, k emu to všechno bylo? Pijde den, Pane, kdy to všechno ode m odejmeš? Musel jsem se ve svém vlastním život dostat do bodu, kdy jsem ekl: Pokud, Pane, tohle chceš, bu požehnáno jméno Hospodinovo. Pokud to všechno chceš vzít, tak to vezmi. Uinil jsem jen to, co jsem vil, že jsi po mn chtl. Jsem jen služebník. Víte, když pán ekne služebníku, aby nco postavil, a jakmile je dostavno, ekne: Tak a te to zbo, co my s tím nadláme? On je pán. On je vlastník. Já jsem jen služebník, dlník, který dostává mzdu za svou práci. Investujeme do Božího království, nebo do sebe sama? Problém je ten, že oni nezvdli. Co nevdli? A pro nevdli? Vdli lidé za dn Noema, že pijde potopa? Slyšeli o tom, ale zjevn tomu nevili. Pokud nemu nevíte, tak to nevíte. Logicky dojdete k závru, že lovk, který vám nco takového tvrdí, je lhá nebo blázen. Pokud jste slyšeli hlas Hospodinv a hlas prorokv a nevíte tomu, co proroci íkají, budete ve stejné situaci jako lidé ze dn Noema, kdy o vás budou moci íct, že nevíte, i když jste slyšeli. Rodie dobe ví, jak to funguje. Nco dítti eknete, pak se to stane a dít íká: Mami, já jsem to ale nevdl! Já jsem ti to ekla, ale ty jsi tomu nevil. Písmo íká, že nevdli. I Ježíš, když mluvil k Jeruzalému, íkal, že Jeruzalém nepoznal den svého navštívení. Píše se o tom v Lukáši v 19. kapitole. Vše bude zni- eno, nezstane kámen na kameni, pijde armáda, znií tvé dti A Ježíš íkal: Toho všeho jsem vás mohl uchránit, kdybyste m poslouchali. Pro se to stalo? Protože nepoznali den svého navštívení. Nepochopili Boží navštívení, když tam Ježíš stál mezi nimi, a nepochopili to navštívení ani o 40 let pozdji. Pojme se podívat do knihy Genesis, co se dlo v dob Noema. Genesis 6, od 1. verše: Stalo se pak, když se poali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sob ženy ze všech, kteréž oblibovali. Proež ekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch mj s lovkem na vky, proto že také tlo jest, 2

3 a bude dn jeho sto a dvadceti let. Obrové pak byli na zemi v tch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteíž zdávna byli, muži na slovo vzatí. teme zde o dvou dležitých vcech. Za prvé jim Bh velmi jasn ekl, že mají 120 let. Je tžší uvit tomu, že máme 120 let, než když Hospodin íká, že máme 1 rok? emu by se vám vilo lépe? Sto dvacet let, to je dlouhá doba, to já už tady nebudu, ani moji vnukové už tu nebudou. Sto dvacet let je dlouhá doba. Jen pro pedstavu, jak je opravdu dlouhá, se vám pokusím 120 let zasadit do kontextu. Kdo z vás si myslí, že je to dlouhá doba? Skoro vnost, že? Kdo z vás si umí pedstavit, že bude žít sto let? Nkteí z vás mají víru na 120 let. Pemýšlím o svém otci a matce, a to nejsem žádný kmet. Otec se narodil v roce 1902 a matka se narodila v roce To je ped sto lety. A zemeli ne tak dávno. Jejich rodie se narodili kolem roku Zemeli, když jsem byl mladý, ale znal jsem je. Babika zemela, když jsem byl na univerzit. Jejich život zaal ped 120 lety. To je vše. Myslím, že ten as utekl tak rychle! Sto dvacet let. Myslím, že to není dlouho. Jakou výmluvu mli lidé pro to, že nevdli, kdy se to stane? Noe vil, že má 120 let na to, aby svj projekt dokonil. Do jaké míry vili Noemovi synové, nedokážu posoudit. V každém pípad byli poslušní a poddaní, pomáhali a byli zachránni. V podstat si mohli v kalendái udlat árku 120 let a vdt, že to je as, po kterém bude zem zni- ena. Pokud nkdo investoval peníze, ml se ujistit, že se mu do 120 let vrátí, jinak o n pišel. Víme, co se stalo se svtem. Petme si ješt dva verše: Ale když vidl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken as, Kdyby nebylo Božího lidu, ml bych tendenci si myslet, že je to dnes stejné jako za dn Noema. Lidé ze svta hledají každou píležitost, jak podvádt, jednat neprav, zneužívat ostatní, vzrstá poet vražd a násilí A dál se píše, že litoval Hospodin, že uinil lovka na zemi, a bolest ml v srdci svém. Už vás nkdy napadlo, že Hospodin mže být zarmoucen? Ježíš chodil na zemi jako Bh. Byla v Nm plnost Boží. A když promlouval k Jeruzalému, k náboženským vdcm své doby, plakal. Nevím, jak váš Bh, ale mj Bh pláe. Možná je nesnadné si pedstavit Boha, který je všemohoucí, že se dostane do bodu, kdy pláe. Pláe, protože dal lovku svobodu Ho milovat, nebo zavrhnout. Dal nám všechny dvody k tomu, abychom ho milovali a byli poslušní. A pesto jsme se proti Nmu postavili, zabili jsme Ho a vymysleli jsme si nového Boha, který snese hích. Lidé dnes íkají, že autorem Bible není Bh, že ji prost napsali jen lidé. 3

4 Tyto vci zapíiují, že Bh pláe. Bh nebyl zarmoucen jen v zahrad Eden, za dn Noema, za dn, kdy Ježíš chodil po zemi. Hospodin je zarmoucen i dnes. Cokoliv bolestivého iníme jeden druhému, iníme Jemu. Víte, musíme se nauit milovat. Ani já nevím, jak milovat jako Ježíš. Mám se tolik co uit. Pravdpodobn se po zbytek života budeme uit, jak Ho milovat. A to zmní to, jak jednáme s druhými. Všimnte si, jak Ježíš nakládal s nevstkami a s celníky. Když jsem byl mladý, tak jsem jimi pohrdal. Ale náboženské vdce Ježíš trhal na kusy. Ne, že by je nemiloval. Vidíte, u Boha jsou vci, které se musíme nauit. To, co se dlo ve svt, Boha rmoutilo. Ale co se dlo v Božím lidu? etli jsme, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sob ženy ze všech Synové Boží. Co to znamená? Kdo to jsou Boží synové? Víš, brate Marku, to byli andlé, kteí prost mli pletky s pozemskými ženami. Ne, ne, ne. Tak to není. Takováto teorie je proti principm Božího stvoení, kdy Bh ekl, že každé sím nese podle svého druhu. Andlé jsou duchovní bytosti. lovk je lidská bytost. Synové Boží v knize Genesis musí mít stejný význam jako v knize ímanm. Byly dva rodokmeny lidí. Rodokmen Setv a rodokmen Kainv. Potomci Kainovy linie, podle toho, co o nich víme, byli, zdá se, vzpurní lidé. V Genesis teme jen o nkolika generacích, ale je z toho zjevné, že byli vzpurní lidé, které nazýváme syny, i, chcete-li, dcerami lovka. Víte, že slovo dcery má svj duchovní význam? Dcera mluví o církvi i náboženském prostedí. Ale synové Boží jsou lidé vyzrálí, kteí rozumí Božím cestám. Nkteré z vcí, které se Adam nauil, když chodil s Bohem, se pedávaly z generace na generaci. Víme, že Enoch se uil od Hospodina a že také kázal o tom, co se nauil. Polovina lidí, kterým Noe kázal, byli jeho blízcí píbuzní. Jeho synovci, bratranci. Byli to lidé, kteí mli rozumt zvsti, kterou tento prorok pinášel. Genesis 6:13: Protož ekl Bh k Noé: Konec všelikého tla pichází pede mne, nebo naplnna jest zem nepravostí od nich; z té píiny, hle, již zkazím je s zemí. Všimnte si dvou vcí. Bh oznámil, co hodlá udlat, a také jaký zámr se tím naplní. Co hodlal udlat? Chystal se zniit zem potopou. Jaký ml zámr? Jeho zámrem bylo skoncovat s tlem. Mžeme se domnívat, že tlo je tlesnost, o které se mluví v ímanech 8? Myšlení ducha je život a pokoj, ale tlesné myšlení je smrt. ( 8:6) Jak se podaí vašemu tlu zddit Boží království? Co se píše v 1. Korintským 15:50? Tlo a krev nemohou zddit Boží království. Jak se to promítne do mého života? Mj tlesný zpsob pemýšlení je neužitený. Moje tlesné pedstavy o tom, jak mám uctívat Boha, jsou 4

5 k niemu. Má tlesná pedstava o Božím království je neužitená. Nikam do nebe nepoletíme. A tak dále a tak dále mžeme mluvit o tlesnosti. Bratí, musíme umt rozeznávat mezi duchem a tlem. Ne vše, co cítím, pochází z Ducha Božího. Ne vše, co se dotýká mých emocí, pochází z Ducha Božího. Ne vše, co mám rád, je z Božího Ducha. Nech váš vnitní duchovní lovk slyší, co je z Hospodina. Nech tlesnost umlkne. Vím, že ze svého tla nemohu uniknout. Ano. Budu muset se svou tlesností nakládat do dne, dokud Pán neekne: Dost! Není to tak jednoduché. Nemžu si íct, že zniím tlo sebevraždou i jinak. Bh mi dal tento život, tento as, abych se nauil poddávat tlo Božímu Duchu, aby Duch vládl nad mým tlem. Toto je cesta mého života. Pokud jsem se v této oblasti nco nauil, pak budu teba schopen v nem pomoci vám. Genesis 6:14-16: Ui sob koráb z díví gofer; píhrady zdláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnit i zevnit klím. A na tento zpsob udláš jej: Tí set lokt bude dlouhost toho korábu, padesáti lokt širokost jeho a tidceti lokt vysokost jeho. Okno udláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zaveš jej; dvée také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i tetí zdláš v nm. Te pichází as na obrázek. V každé dtské knížce je njaký takový obrázek. Našel jsem ho u bratra Petra viset doma na stn i u bratra Romana v Jáchymkov pokoji. Spousta okýnek v arše, zvíata bhají všude kolem, široká paluba Vidíte tam nkde ti patra? Jedno okno? To není archa, kterou Bh pikázal Noemovi postavit. Takovou archu by si postavili lidé. Taková archa by nikdy nepežila nápor vtru a boue, které se pihnaly na 5

6 zemi. Ježíš íkal, že máme-li být hodni uniknout zkáze, pak existuje ád a zpsob, jak vci dlat, abychom se zachránili. Brate, ukaž nám, co Bh ekl Noemovi, aby postavil. Šíka: 50 loket Délka: 300 loket Okno: 1x1 loket Dvee: rozmry neudány Výška: 30 loket (3 patra, každé 10 loket) To je rozdíl, že? Zvenku pravdpodobn nebylo vidt, že to má ti patra. Patra byla uvnit. Tak njak archa vypadala. Pojme se podívat podrobnji na její rozmry. Víte nkdo, kolik je jeden loket? Asi pl metru. Délka lokte závisela na výšce lovka. Takto mili díve. Když se na to dívám, jak velcí museli tehdy lidé být? Každé z pater mlo 5 metr na výšku. Archa nebyla jen pro žirafy a slony. Byla tam spousta jiných druh zvíat. Bible neíká, že ta patra byla stejn vysoká, ale domnívám se, že ano. Jaký význam tedy mají její rozmry? Pro Bh neekl teba 312 loket nebo 55, 320? Nebo si myslíte, že si Noe pi stavb íkal: Už nám chybí devo, trošku to zkrátíme. Udláme to 49, a ne 50. Jaký mají tato pesná ísla význam? Studovali jste urit knihu Stánek, je to tak? Pokud jste etli knihu Stánek bratra ducilla, víte, že ísla v Písmu mají svj hluboký význam. Podívejme se na n. Délka 300 loket. Kde se v Písmu vzalo íslo 300? Kde se objevuje? Ped 6. kapitolou knihy Genesis ho v Bibli asi nenajdeme, ale kde jinde se vyskytuje? 30 x 10. Ticet mluví o zralosti, dokonalosti. Co znamená deset? Ví to nkdo? Deset ran, deset pikázání. Deset reprezentuje plnost ádu. Desatero pikázání byla plná míra pikázání. Nebylo poteba, aby jich bylo jedenáct. Deset ran v Egypt byla opt dokonalá míra ádu. Trochu jiného ádu než u pikázání, ale opt nebylo teba, aby jich bylo víc. Deset ran vykonalo, co mlo. Celý náš íselný systém je postaven na desítkové soustav. Jednou jsem si sedl a zaal 6

7 poítat, co by se stalo, kdybychom mli jinou než desítkovou soustavu. Máme tu matematika? Co by se stalo, kdybychom vše postavili na devítkové soustav? Ani si to neumíme pedstavit. Mj mozek mi to njak nebral. íslo 300 je násobkem dvou ísel: 30 x 10. Plnost ádu a plnost dokonalosti. Pomozte mi, biblití studenti. Kde jinde najdeme v Písmu íslo 300? Nejlepším píkladem je Gedeonova armáda. Jak se Gedeonova armáda dobrala k tomu, že mla ti sta muž? Jak to zaalo? Kolik jich bylo na zaátku? Ticet dva tisíc. Zvláštní íslo. Bh ekl, že takováto armáda je píliš veliká. Pro, když se na to podíváme po lidsku? Bible íká, že Madiánských bylo jako písku na moském behu. Jako písku íkám si: možná ti sta tisíc? Ticet dva tisíc na ti sta tisíc, to je dejme tomu jeden bojovník Boží armády na deset nepátel. To by musel být zázrak. Ale Hospodin ekl: Ne. Budete pyšní, budete si myslet, že jste zvítzili vlastní silou. Nelze dopustit, aby si Boží armáda ekla, že dosáhla vítzství vlastní silou. Krom toho mám pocit, že vtšina z vás je tady, protože musí, ale radji byste byli nkde jinde. Kolik se vás bojí a opravdu nechce do boje? Kdo z vás se bojí a nechce do boje, zvednte ruku. Jdte dom. Kolik jich šlo dom? Dvacet dva tisíc. Zstalo jich Deset tisíc proti ti sta tisícm. Hospodin ekl Gedeonovi: Vezmi je k vod, a se napijí. Prozkoušíme je tím, jakým zpsobem budou pít. Ale neekneme jim, jaká jsou kritéria výbru. Nkteí muži, kteí šli k vod, ponoili ústa do vody a pili a pili. To byla jedna skupina. Druhá skupina nabírala vodu do dlaní. Hospodin ekl, že ti, kteí ponoili svou tvá do vody, mají jít dom. Odešlo jich devt tisíc sedm set. Zstalo jich ti sta. Ped dvma lety bratr Burt Asbill pinesl prorocké slovo, ve kterém Pán íkal: Pišel as zkoušky pití u vod. To prorocké slovo pišlo tady, v eské republice. Bh ekl, že te je as zkoušky. Co mžeme íct o spolenosti tch 300 muž? Neberte m za slovo, když jsem mluvil o Madianských, že jich bylo Bible neíká, kolik jich bylo, je to jen pro pedstavu. Bylo jich nesmírn mnoho. Ti sta muž skrze Boží moc zvítzilo nad armádou alespo tí set tisíc nepátel. To je Boží ekonomie, to je Boží poítání. Jeden obrátí na útk tisíc. To je Boží zpsob. Mžete obrátit na útk tisíc démon! íslo 300 v arše je obrazem Božích syn. Bh v naší generaci buduje nco, co nazývá Božími syny. Pirozený obraz je vždycky pedobrazem nebo-li stínem duchovních vcí, které mají pijít. Délku 300 loket budu nazývat vítzi. Délka Božích syn je vítzství nad každou pekážkou. Dokážete se zamyslet nad tím, nad ím jste zvítzili a nad ím ješt 7

8 musíme zvítzit? Nad svými emocemi, žádostí tla, žádostí oí, pýchou života, nad naší povahou, závistí, žárlivostí, zlobou To všechno jsou tlesné vci, nad kterými musíme zvítzit. To je spoleenství vítz. To jsou ti, o kterých se píše v dopisech sedmi církvím ve Zjevení: tomu, kdo zvítzí, dám Podívejme se na šíku. Padesát loket. Co znamená 50? Ví to nkdo? Milost. Je to íslo léta milostivého. Podívejme se na to, jak se stalo, že padesáté léto bylo léto milostivé. Sedm reprezentuje odpoinutí. Leviticus 25:8,10: Seteš také sob sedm téhodn let, totiž sedmkrát sedm let, tak aby as sedmi téhodn let uinil tob tyidceti devt let I posvtíte léta padesátého, a vyhlásíte svobodu v zemi té všechnm obyvatelm jejím. Léto milostivé toto míti budete. Sedm krát sedm je tyicet devt. Hospodin ekl Izraelcm, že následující rok, padesátý rok, mají slavit léto Pán. Víte, co se dje v padesátém roce, v milostivém lét Pán? Vše, co sežraly kobylky, musí být obnoveno. Vše, co sežral erv, kobylky, housenky ve vašich životech, musí být obnoveno. Dojdete na místo odpoinutí. A to je místo, na které dojdou synové Boží. Je to místo odpoinutí v Hospodinu. Když jsem na tom míst, nezápasím už s tlesností. Na tom míst se nauím vkládat svou dvru v Hospodina. Hospodin slyšel moje prosby a nyní je to na Nm. Slyšel volání mého srdce a já se nad tou vcí nebudu více rmoutit. Zápasil jsem s Bohem a Jákob už ode m odstoupil. Picházím do odpoinutí. A vím, že do mojí duše pichází obnovení. Není to nádherný obraz? Co znamená íslo 30? Ticet reprezentuje vyzrálost. Máme njaké píklady? Napíklad v knize Genesis. Co teba Josef. Kolik bylo Josefovi, když vyšel z vzení a usedl na trn v Egypt? Ticet let. Nebyla to úžasná zmna? Pedstavte si vznici, pedstavte si, že by se nkdo z tch vz ml stát druhý den prezidentem. Tžko si to pedstavujeme. Ale to je Boží ád dosplosti. Co v knize Samuelov? David byl pomazán, když mu bylo asi tak 17 let. Víte, jak byl pomazán Josef, když mu bylo 17? Josef byl pomazán ohnm! Brati ho prodali Izmaelským. To je pomazání hodné krále. Takže když se vám v 17 letech rozpadne svt, mžete íct: Bu požehnán Hospodin, uiní ze m krále, ale budu muset chvíli pokat, dokud mi nebude 30 let. U Davida probhlo pomazaní ponkud píjemnji. Ale netrvalo dlouho a ohe také pišel. A pak pišla doba, kdy Bh ekl, že je as, aby David nastoupil na trn. Víte, Bh nemá problém nás povýšit. Potíž je 8

9 v tom, když chceme povyšovat sami sebe. Ale když vás bude chtít povýšit Bh, mže jít tak vysoko, jak bude chtít. Te mi ješt dejte píklad z Nového zákona. Ježíš. Ve svých dvanácti letech ml známost Božího království. V chrám nebyl žádný lovk, který by byl schopen obstát tváí v tvá tomuto dvanáctiletému chlapci. Dokonalé dít. Dokonalé dít, ale dít. Nebyl pipraven vládnout až do asu ustanoveného od Otce. A pak se stal zjevenou Boží plností na zemi. Halelujah. Všimli jste si, že je v arše okénko? Není to asi nakresleno v mítku. Bylo to opravdu malé okénko. Jeden loket, padesát centimetr. Okénko není v boku archy tam bych dal okénko já, ale Bh ekl: Udlej okénko do stechy. A víme, že Bh nenechal toto okno otevené. Protože když pešla potopa, Noe odtrhl okno a vypouštl jím ptáky. V arše je jedno okénko, a to ješt zavené. Zkuste si to pedstavit. Pro máme okno? Za prvé, abychom mli svtlo. Odkud v arše brali svtlo? Mžete íct: Teba mli generátor Nebo mžete íct, že mli njaké lampy i svíce. Ale zamyslete se znovu. V arše mli uskladnné seno pro všechna zvíata. Archa se zmítala v nepedstavitelných turbulencích. V takových podmínkách pece nebudete chodit s lampou! Co by se stalo, kdyby vám lampa upadla a seno se vznítilo! Je to jako letadlo v boui. V takových podmínkách se nedá chodit s lampou v ruce. Nemyslím si to. Také si nemyslím, že v arše byla masožravá zvíata. Pro? Protože se píše, že až po potop pišel strach na zvíata. Není to zvláštní? Bh jen peklopil njakou záklopku a šup, te budou zvíata jíst zvíata. A pak v budoucnu pijde as, kdy Bh pepne a ekne: Lvi budou žrát seno. Myslím, že biologové tohoto svta budou absolutn fascinovaní, jak je možné, že se nco takového mže stát! Asi budou muset pepsat pkných pár vdeckých knih Které nakonec asi nejsou vbec vdecké. Vím, že Hospodin byl jejich svtlem. Brate Marku! Takové vysvtlení je píliš jednoduché. Pro by mlo být píliš jednoduché? Neíká snad Boží Slovo, že On je svtlem svta? Nemže být i pirozeným svtlem? Abych mohl nco takového tvrdit, musím vit, že Bh byl s nimi v arše. Mimochodem, co bylo zdrojem svtla ve svatyni svatých? Možná vám to trochu usnadní tomu uvit. Když knz vcházel do svatyn svatých, nebyl v úplné tm. Co tam svítilo? Byla to šekína slávy Boží sláva pod kídly cherubín, která svítila. Pokud víme, že Hospodin byl s nimi v arše, jsme ochotni vit, že jim byl i svtlem? Napovím vám. teme o tom v Genesis v 7. kapitole. Archa byla postavena a Bh ekl Noemovi: Pij, PIJ do archy, nebo za sedm dní 9

10 zane pršet. Vidíte ten rozdíl mezi pij a jdi? Beru biblický slovník velmi vážn. Kdyby byl Bh nkde venku, ekl by jim jdte. Ale pokud vás zve a volá dovnit, znamená to, že sám už uvnit je. A nyní je váš as vstoupit do Krista. Kolik z vás ví, že musíme vstoupit do Krista? Kristus ve mn není dostatený k tomu, aby m provedl bouí, která pichází. Já musím vejít do Krista. A tak je pozval dovnit. Uvdomte si, že mluvíme o Božích synech. Bh bude v Božích synech a my budeme v Nm. Co vzduch? Nkdo mi vysvtloval, jak spoítal, kolik kyslíku za hodinu tato zvíata spotebují, a zase naopak kolik plyn, jako je teba metan, vyprodukují Vím, že jim Bh byl i kyslíkem. lovk si nkdy íká, je-li Bh schopen postarat se o zneiš ování. Kdybychom se jen obrátili k Hospodinu! Podívejme se te na dvee archy. O dveích by se dalo mluvit dlouho. Asi ped rokem dal Bh vize bratru Campbellovi. Bylo to asi pt vcí. Vidl ohromné dvee bránu. Když jsem vera v noci pijel, ani jsem si nevšiml, že máte bránu. Ve své vizi bratr Campbell vidl dvee. Nebyly to dvoukídlé dvee ani lítací, ale klasické dvee jen jedno kídlo. Vidl, jak se tyto velké dvee zavírají. Dále slyšel: Ichabod. Boží sláva odchází. Vidl církve, shromáždní, odkud se Boží Duch zvedl nkam pry. A tak se ptal: Pane, co to je? Co to vidím? A Bh mu ekl: To je Ichabod. Boží sláva odchází. Chci vám íci, bratí, že musíme žít v bázni a s tesením, aby se nám nestalo to, co Samsonovi, který nepoznal, že pišel o Boží pikrytí. Amen. Já se bojím a íkám: Bože, Hospodine, neodjímej ode m svého svatého Ducha. Neodcházej z našeho shromáždní. Ale to záleží na tom, jak budeme následovat Jeho píkladu. Dále bratr Campbell vidl velké soužení. Vídl ho v podob vysokého ostnatého drátu, za ním kes any Vidl také, že velké soužení pišlo na mnohé kes any. Nakonec mu Bh ekl: Nyní je as zapeetní Božích syn. Když o té vizi mluvil, všiml jsem si, že se nkolikrát opravil. Stalo se, že ekl: zapeetní svatých, ale pak se rychle opravil a ekl: Ne, promite, Bh neekl zapeetní svatých, ale zapeetní Božích syn. Zpt ke dveím. Dvee se zavírají. Mnohokrát jsem mluvil o své zkušenosti, kdy jsem se ped Bohem dostal do tak úzkého místa, že jsem nemohl prolézt a musel jsem ze sebe všechno sundat. Hodinky, penženku Všechno jsem musel odložit, dát stranou. Dvee byly opravdu jen tak málo pootevené. Mluvíme o Božích synech. Nemluvíme o základním spasení, ale mluvíme o zavírání píležitostí. 10

11 Vra me se zpt k Noemovi. Bh ekl Noemovi: Ješt sedm dní a pak zpsobím, že pijde déš. A tak pij do archy. Mžeme spekulovat o tom, co se stalo bhem tch sedmi dní. Nejdív m napadlo, že asi sedli a íkali si: Myslíš, že bude pršet? Ne, Noe urit usilovn pracoval po celých sedm dní. Myslím, že to trvalo sedm dní, než se všichni se vším do archy nasthovali. Pesnji eeno, trvalo to šest dní. Když pišel sedmý den, Noe byl uvnit v odpoinutí. V Bibli neteme, kdy pesn se dvee zavely. Ale jak znám Boha, ekl bych, že Bh pokal do sedmého dne. Jak znám Boha, ekal bych, že se to stalo o plnoci. Není to Hospodin, kdo iní vci o plnoci? Zvlášt potom, co jim znovu a znovu a znovu íkal, že se to blíží. Probudili se ráno a stalo se to. Není snad toto naplnní slova, kdy se píše, že dva budou ležet spolu na posteli a jeden bude vzat a druhý zanechán? Kdo zavel dvee archy? Hospodin. Mimochodem, toto je ješt jiný druh zapeetní. Noe archu zapeetil, ale Hospodin dokonil zapeetní. Hospodin musel zapeetit dvee i zvenku, aby byly vodotsné. Bh zavel dvee a co se stalo pak? Co íká Písmo? Nebesa se otevela a hlubiny zem se otevely....protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a prduchové nebeští otevíni jsou. Jaký si myslíte, že to byl déš? Hmm, zaíná krápat. Zvedá se trochu vítr, asi bude pršet. Ne, myslím, že to bylo mnohem dramatitjší. Myslím, že se nebesa otevela. A to tak, jako se nikdy ped tím a už nikdy potom neotevela. Víte, asto jsme pemýšleli o arše, ale nikdy jsme se nezamýšleli nad tím, co znamená, že se otevely studnice propasti. Myslíte, že to byly njaké studny, ze kterých vytryskla voda? Podívejte se na následující obrázek. Takto si vdci pedstavují, že vypadala zem ped potopou. Dokonce i evolucionisté ví, že kontinenty kdysi tvoily jednu pevninu. 11

12 Našli pro to velmi pádné dkazy v magnetických siloárách. Je tady njaký geolog? Na dvou kontinentech, v Africe a Americe, vzali vzorky hornin a zkoumali magnetické vlastnosti. Zjistili, že magnetické siloáry po stranách zapadají do sebe a že kdysi musely být kontinenty jedno. To, co vám íkám, není v Bibli, ale existuje spousta dkaz, pro které tomu vím. Na obrázku vidíte Stedoatlantický hbet. Než mli vdci k dispozici sonar a radary a než mohli prozkoumat dno Atlantského oceánu, nikdo ani nevdl, že tam nco takového je! Nkdo natoil vdecký poad, který neml nic spoleného s kes anstvím ani s jiným náboženstvím. Nikdo se ani nesnažil o njaké náboženské argumenty. Jeden doktor, myslím, že se jmenoval Dr. Wall Brown, vysvtloval moderátorovi své vdecké pesvdení. Vidíte na následujícím obrázku tu bílou áru? Tento lovk vysvtloval moderátorovi, že se pevnina zaala rozevírat, jako když rozepnete zip. A že to geologické roztržení probíhalo obrovskou rychlostí, zapomnl jsem, kolik kilometr za vteinu, až se bhem nkolika hodin toto roztržení rozšíilo po celé zemi. V knize Genesis v 1. kapitole se dále píše, že Hospodin oddlil vody od vod. Vždycky jsme si mysleli, že je oddlil takto, ale co když je oddlil horizontáln? Tento doktor Brown íkal, že ví, že pod zemskou krou byly obrovské zásoby vody. Zemské desky se rozestupovaly a voda, která byla pod nimi, tryskala obrovskou silou na povrch. Jen si pedstavte být v té dob na zemi, kde se bhem nkolika hodin stane nco takového! Voda, která se pi tchto masivních posuvech zemských desek uvolnila, mla vytrysknout pod tlakem tisíce nukleárních výbuch. ást vody pitom byla pod obrovským tlakem vyvržena do vrchních ástí atmosféry na obžnou dráhu. Nkteré z tles rzné kameny, meteority a jiné, které 12

13 tam obíhají, jsou složeny z vody (ledu) a bláta. A vdci si nedokážou vysvtlit, jak se tam dostaly! íkám to všechno proto, abych vám pomohl podívat se na archu z jiného úhlu. Víte, co se stalo se zemí, a nyní už možná chápete, že potopa nebyl žádný deštíek. To, co se dlo, bylo nco naprosto strašného. Noe zejm nebyl poblíž této pevninské trhliny, ale její velikost vytvoila ohromnou vlnu tsunami, která se mla za pár hodin pihnat. Nevíme, jak byla vysoká, možná 100 až 150 metr. I kdyby archa v té dob už plula, takovéto vlny by s ní házely neuvitelným zpsobem. Njaký inženýr studoval konstrukci Noemovy archy biblických rozmr a došel k závru, že toto je nejstabilnjší struktura, kterou lze tžko pevrátit. Boží design. Kdysi mi nkdo vyprávl o konstrukcích lodí. íkal, že nejlepší jsou lod s hlubokým kýlem, ty že jsou stabilní, ale zapomnl na to, že takové lod byly stavny k tomu, aby byly hlavn rychlé, aby nkam svižn dopluly, jako teba plachetnice... Ale archa nemla nikam doplavat! Arše stailo, aby zstala na hladin a nepevrátila se. Nemusela nikam plout. Co to ale znamená v duchu? Když tu Bibli, docházím k závru, že na tuto zemi pichází nco, co v historii nemá obdoby. Nevím, jestli to bude pirozené, duchovní nebo obojí dohromady. Ale, bratí, zemi se jist pirozené katastrofy nevyhnou. Nevím, kolik z tch vcí, které tu v Písmu, je ist duchovních a kolik z toho se týká i pirozené roviny. Napíklad vím, že zemtesení je duchovní dílo. Ale mám obavu, že to slovo znamená také pirozené zemtesení. Pro íká Boží Slovo, že pijde zemtesení vtší než bylo za dn Ezechiáše? Pro to srovnává s ním, co se událo ped tisíci lety? Víte, že je jen jedno bezpené místo úkrytu? Jste pesvdeni, že být Božími syny je jediným útoištm, ve kterém lze pestát vci, které picházejí na zem? Mohl jsem mluvit o jiných duchovních vcech nebo teba o koncentraních táborech, o stalinském teroru... Když jsem byl v Rusku, mluvil jsem tam s nkolika starými lidmi, kteí zažili Stalinv teror. Byli už hodn, hodn staí, když jsem s nimi mluvil. Uvdomujete si, že v naší generaci byli lidé, kteí si to pamatovali? Plakali, když vzpomínali. Jaká to byla výsada s nimi sedt! Plakali, když vyprávli, co vytrpli a co ustáli. Hovoil jsem teba s jedním starým mužem na Ukrajin, který mi íkal: Stalin se mn snažil zabít, ale Bh mu to nedovolil! A zachránil m! Plakal, když mi vyprávl svj píbh. Když jsem pak znovu jel na Ukrajinu a byl rozhodnutý mu položit víc otázek, byl mrtev. Pán si ho vzal dom. Ano. Mohli bychom vyprávt. Osobn jsem pesvden, že jen archa je místo, na kterém chci být. 13

14 Mžete si srovnat archu se stánkem. Ti patra. Ti úrovn. Vím, že v tom nejspodnjším pate byla zvíata, šelmy. Víte, že ve stánku i v chrámu se zvíata dostala nejdál na vnjší nádvoí. Vím, že ve druhém pate byla uskladnna potrava. Víme, že ve svatyni je Boží chléb pedložení. To znamená, že se musíme sytit z Kristova života. Noe ml v horním pate hodn místa. íkám si, jestli Bh nechtl, aby do archy pišlo víc lidí. Ješt jednu vc o dveích. ekl jsem, že Noe sám dvee nezavel. Když vypukla ta spouš, lidé pibhli a zaali v zoufalství tlouci: Noe, Noe, pus nás dovnit! Už jsem si to rozmyslel! Už jsem inil pokání! Lituji, že jsem t nazval starým bláznem! Nejsi starý blázen!!! Noe! Prosím! Za prvé, Noe ty dvee nezavel a nebyl je schopen ani otevít. Za druhé, s ohledem na to, co se dlo, si ani nemyslím, že by je Noe mohl slyšet. A za tetí, protože okénko bylo nahoe na steše a bylo zavené, Noe ani nemohl vidt, co se dje okolo. Když Noe dokonal svoje kázání, to, co se dlo pak, nebyla jeho vc. Byl to Boží soud. A Boží soud není pro ty, kdo vyhledávají zajímavosti, ani pro novináe. 14

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více