NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)"

Transkript

1 NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z nejlepších kázání o posledním ase. Je dobré si ji srovnat se 17. a 19. kapitolou Lukáše. Ob pasáže spolu korespondují. O tom pak dni a hodin té žádný neví, ani andlé nebeští, jediné sám Otec mj. Co se týe asu, mohl Ježíš mluvit nejen o dni a hodin. Mohl teba íci: Nevíte ani v jakém období Ježíš ale svým poslucha- m íkal, že jsou schopni na pirozené rovin rozeznávat období podle poasí, a ptal se jich, jak je tedy možné, že nejsou schopni rozeznávat duchovní období? A tak jsou urité vci týkající se píchodu Pán, které bychom mli znát a oekávat. Jeden z prvk Pánova píchodu je, že pijde náhle a neoekávan. Ticátý sedmý verš íká: Ale jakož bylo za dn Noé, tak bude i píchod Syna lovka. V píbhu o Noemovi tudíž najdeme uritou nápovdu, které musíme porozumt. Noe nám byl dán jako píklad pro naše ponauení. Nebo jakož jsou za dn tch ped potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu, Jedli a pili. Je na tom nco špatného? Kolik z vás do dneška jí a pije? Ano, já také. To samo o sob neznamená, že je to nco špatného. Jíst a pít je normální každodenní záležitost. Jím a piju každý den. Je to souást všedního života. Dále se zde píše, že se ženili a vdávaly. Když se tady rozhlédnu po místnosti, vidím, že i vy víte ve vdávání a ženní. A jsem velmi rád, že tomu víte. Je úžasné vidt, když Bh spojuje muže a ženu v lásce. Ale manželství je nco, co pesahuje zkušenost jednoho dne. Jídlo a pití nám vydrží jen nkolik hodin, ale manželství obsáhne dlouhý asový úsek. Kdybyste se podívali do kapitoly v Lukáši, která mluví o tomtéž, tam se navíc píše, že sázeli a stavli. Jaro je období, kdy zemdlci zasívají, a oekávají, že na podzim tady svt ješt bude a že budou sklízet. Kdybych byl sedlák, dlal bych totéž. Píše se, že stavli. Byl jsem doma u bratra Romana a vidl jsem, že stavl. I tato místnost je nová. Když stavíte, tak svým zpsobem investujete do budoucna. Bh neíká, že máme tyto aktivity zastavit. Ale uprosted všech tchto aktivit 1

2 je poteba, abychom si byli neho vdomi. V následujícím verši se píše: a nezvdli, až pišla potopa, a zachvátila všecky; tak bude i píští Syna lovka. Jak se díváte na své dlouhodobé plány? Investujete a íkáte si: To je moje, to musí vydržet nkolik generací. A nebo íkáte: Pane, nevím, co s tím bude, co se s tím stane, ale Ty jsi ekl, že máme bydlet, dokud nepijdeš. Sám jsem taky nco postavil. A pitom jsem se v život dostal do bodu, kdy už si mn Pán mohl vzít dom. Málem jsem ml na jazyku íct: Pane, k emu to všechno bylo? Pijde den, Pane, kdy to všechno ode m odejmeš? Musel jsem se ve svém vlastním život dostat do bodu, kdy jsem ekl: Pokud, Pane, tohle chceš, bu požehnáno jméno Hospodinovo. Pokud to všechno chceš vzít, tak to vezmi. Uinil jsem jen to, co jsem vil, že jsi po mn chtl. Jsem jen služebník. Víte, když pán ekne služebníku, aby nco postavil, a jakmile je dostavno, ekne: Tak a te to zbo, co my s tím nadláme? On je pán. On je vlastník. Já jsem jen služebník, dlník, který dostává mzdu za svou práci. Investujeme do Božího království, nebo do sebe sama? Problém je ten, že oni nezvdli. Co nevdli? A pro nevdli? Vdli lidé za dn Noema, že pijde potopa? Slyšeli o tom, ale zjevn tomu nevili. Pokud nemu nevíte, tak to nevíte. Logicky dojdete k závru, že lovk, který vám nco takového tvrdí, je lhá nebo blázen. Pokud jste slyšeli hlas Hospodinv a hlas prorokv a nevíte tomu, co proroci íkají, budete ve stejné situaci jako lidé ze dn Noema, kdy o vás budou moci íct, že nevíte, i když jste slyšeli. Rodie dobe ví, jak to funguje. Nco dítti eknete, pak se to stane a dít íká: Mami, já jsem to ale nevdl! Já jsem ti to ekla, ale ty jsi tomu nevil. Písmo íká, že nevdli. I Ježíš, když mluvil k Jeruzalému, íkal, že Jeruzalém nepoznal den svého navštívení. Píše se o tom v Lukáši v 19. kapitole. Vše bude zni- eno, nezstane kámen na kameni, pijde armáda, znií tvé dti A Ježíš íkal: Toho všeho jsem vás mohl uchránit, kdybyste m poslouchali. Pro se to stalo? Protože nepoznali den svého navštívení. Nepochopili Boží navštívení, když tam Ježíš stál mezi nimi, a nepochopili to navštívení ani o 40 let pozdji. Pojme se podívat do knihy Genesis, co se dlo v dob Noema. Genesis 6, od 1. verše: Stalo se pak, když se poali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sob ženy ze všech, kteréž oblibovali. Proež ekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch mj s lovkem na vky, proto že také tlo jest, 2

3 a bude dn jeho sto a dvadceti let. Obrové pak byli na zemi v tch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteíž zdávna byli, muži na slovo vzatí. teme zde o dvou dležitých vcech. Za prvé jim Bh velmi jasn ekl, že mají 120 let. Je tžší uvit tomu, že máme 120 let, než když Hospodin íká, že máme 1 rok? emu by se vám vilo lépe? Sto dvacet let, to je dlouhá doba, to já už tady nebudu, ani moji vnukové už tu nebudou. Sto dvacet let je dlouhá doba. Jen pro pedstavu, jak je opravdu dlouhá, se vám pokusím 120 let zasadit do kontextu. Kdo z vás si myslí, že je to dlouhá doba? Skoro vnost, že? Kdo z vás si umí pedstavit, že bude žít sto let? Nkteí z vás mají víru na 120 let. Pemýšlím o svém otci a matce, a to nejsem žádný kmet. Otec se narodil v roce 1902 a matka se narodila v roce To je ped sto lety. A zemeli ne tak dávno. Jejich rodie se narodili kolem roku Zemeli, když jsem byl mladý, ale znal jsem je. Babika zemela, když jsem byl na univerzit. Jejich život zaal ped 120 lety. To je vše. Myslím, že ten as utekl tak rychle! Sto dvacet let. Myslím, že to není dlouho. Jakou výmluvu mli lidé pro to, že nevdli, kdy se to stane? Noe vil, že má 120 let na to, aby svj projekt dokonil. Do jaké míry vili Noemovi synové, nedokážu posoudit. V každém pípad byli poslušní a poddaní, pomáhali a byli zachránni. V podstat si mohli v kalendái udlat árku 120 let a vdt, že to je as, po kterém bude zem zni- ena. Pokud nkdo investoval peníze, ml se ujistit, že se mu do 120 let vrátí, jinak o n pišel. Víme, co se stalo se svtem. Petme si ješt dva verše: Ale když vidl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken as, Kdyby nebylo Božího lidu, ml bych tendenci si myslet, že je to dnes stejné jako za dn Noema. Lidé ze svta hledají každou píležitost, jak podvádt, jednat neprav, zneužívat ostatní, vzrstá poet vražd a násilí A dál se píše, že litoval Hospodin, že uinil lovka na zemi, a bolest ml v srdci svém. Už vás nkdy napadlo, že Hospodin mže být zarmoucen? Ježíš chodil na zemi jako Bh. Byla v Nm plnost Boží. A když promlouval k Jeruzalému, k náboženským vdcm své doby, plakal. Nevím, jak váš Bh, ale mj Bh pláe. Možná je nesnadné si pedstavit Boha, který je všemohoucí, že se dostane do bodu, kdy pláe. Pláe, protože dal lovku svobodu Ho milovat, nebo zavrhnout. Dal nám všechny dvody k tomu, abychom ho milovali a byli poslušní. A pesto jsme se proti Nmu postavili, zabili jsme Ho a vymysleli jsme si nového Boha, který snese hích. Lidé dnes íkají, že autorem Bible není Bh, že ji prost napsali jen lidé. 3

4 Tyto vci zapíiují, že Bh pláe. Bh nebyl zarmoucen jen v zahrad Eden, za dn Noema, za dn, kdy Ježíš chodil po zemi. Hospodin je zarmoucen i dnes. Cokoliv bolestivého iníme jeden druhému, iníme Jemu. Víte, musíme se nauit milovat. Ani já nevím, jak milovat jako Ježíš. Mám se tolik co uit. Pravdpodobn se po zbytek života budeme uit, jak Ho milovat. A to zmní to, jak jednáme s druhými. Všimnte si, jak Ježíš nakládal s nevstkami a s celníky. Když jsem byl mladý, tak jsem jimi pohrdal. Ale náboženské vdce Ježíš trhal na kusy. Ne, že by je nemiloval. Vidíte, u Boha jsou vci, které se musíme nauit. To, co se dlo ve svt, Boha rmoutilo. Ale co se dlo v Božím lidu? etli jsme, že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sob ženy ze všech Synové Boží. Co to znamená? Kdo to jsou Boží synové? Víš, brate Marku, to byli andlé, kteí prost mli pletky s pozemskými ženami. Ne, ne, ne. Tak to není. Takováto teorie je proti principm Božího stvoení, kdy Bh ekl, že každé sím nese podle svého druhu. Andlé jsou duchovní bytosti. lovk je lidská bytost. Synové Boží v knize Genesis musí mít stejný význam jako v knize ímanm. Byly dva rodokmeny lidí. Rodokmen Setv a rodokmen Kainv. Potomci Kainovy linie, podle toho, co o nich víme, byli, zdá se, vzpurní lidé. V Genesis teme jen o nkolika generacích, ale je z toho zjevné, že byli vzpurní lidé, které nazýváme syny, i, chcete-li, dcerami lovka. Víte, že slovo dcery má svj duchovní význam? Dcera mluví o církvi i náboženském prostedí. Ale synové Boží jsou lidé vyzrálí, kteí rozumí Božím cestám. Nkteré z vcí, které se Adam nauil, když chodil s Bohem, se pedávaly z generace na generaci. Víme, že Enoch se uil od Hospodina a že také kázal o tom, co se nauil. Polovina lidí, kterým Noe kázal, byli jeho blízcí píbuzní. Jeho synovci, bratranci. Byli to lidé, kteí mli rozumt zvsti, kterou tento prorok pinášel. Genesis 6:13: Protož ekl Bh k Noé: Konec všelikého tla pichází pede mne, nebo naplnna jest zem nepravostí od nich; z té píiny, hle, již zkazím je s zemí. Všimnte si dvou vcí. Bh oznámil, co hodlá udlat, a také jaký zámr se tím naplní. Co hodlal udlat? Chystal se zniit zem potopou. Jaký ml zámr? Jeho zámrem bylo skoncovat s tlem. Mžeme se domnívat, že tlo je tlesnost, o které se mluví v ímanech 8? Myšlení ducha je život a pokoj, ale tlesné myšlení je smrt. ( 8:6) Jak se podaí vašemu tlu zddit Boží království? Co se píše v 1. Korintským 15:50? Tlo a krev nemohou zddit Boží království. Jak se to promítne do mého života? Mj tlesný zpsob pemýšlení je neužitený. Moje tlesné pedstavy o tom, jak mám uctívat Boha, jsou 4

5 k niemu. Má tlesná pedstava o Božím království je neužitená. Nikam do nebe nepoletíme. A tak dále a tak dále mžeme mluvit o tlesnosti. Bratí, musíme umt rozeznávat mezi duchem a tlem. Ne vše, co cítím, pochází z Ducha Božího. Ne vše, co se dotýká mých emocí, pochází z Ducha Božího. Ne vše, co mám rád, je z Božího Ducha. Nech váš vnitní duchovní lovk slyší, co je z Hospodina. Nech tlesnost umlkne. Vím, že ze svého tla nemohu uniknout. Ano. Budu muset se svou tlesností nakládat do dne, dokud Pán neekne: Dost! Není to tak jednoduché. Nemžu si íct, že zniím tlo sebevraždou i jinak. Bh mi dal tento život, tento as, abych se nauil poddávat tlo Božímu Duchu, aby Duch vládl nad mým tlem. Toto je cesta mého života. Pokud jsem se v této oblasti nco nauil, pak budu teba schopen v nem pomoci vám. Genesis 6:14-16: Ui sob koráb z díví gofer; píhrady zdláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnit i zevnit klím. A na tento zpsob udláš jej: Tí set lokt bude dlouhost toho korábu, padesáti lokt širokost jeho a tidceti lokt vysokost jeho. Okno udláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zaveš jej; dvée také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i tetí zdláš v nm. Te pichází as na obrázek. V každé dtské knížce je njaký takový obrázek. Našel jsem ho u bratra Petra viset doma na stn i u bratra Romana v Jáchymkov pokoji. Spousta okýnek v arše, zvíata bhají všude kolem, široká paluba Vidíte tam nkde ti patra? Jedno okno? To není archa, kterou Bh pikázal Noemovi postavit. Takovou archu by si postavili lidé. Taková archa by nikdy nepežila nápor vtru a boue, které se pihnaly na 5

6 zemi. Ježíš íkal, že máme-li být hodni uniknout zkáze, pak existuje ád a zpsob, jak vci dlat, abychom se zachránili. Brate, ukaž nám, co Bh ekl Noemovi, aby postavil. Šíka: 50 loket Délka: 300 loket Okno: 1x1 loket Dvee: rozmry neudány Výška: 30 loket (3 patra, každé 10 loket) To je rozdíl, že? Zvenku pravdpodobn nebylo vidt, že to má ti patra. Patra byla uvnit. Tak njak archa vypadala. Pojme se podívat podrobnji na její rozmry. Víte nkdo, kolik je jeden loket? Asi pl metru. Délka lokte závisela na výšce lovka. Takto mili díve. Když se na to dívám, jak velcí museli tehdy lidé být? Každé z pater mlo 5 metr na výšku. Archa nebyla jen pro žirafy a slony. Byla tam spousta jiných druh zvíat. Bible neíká, že ta patra byla stejn vysoká, ale domnívám se, že ano. Jaký význam tedy mají její rozmry? Pro Bh neekl teba 312 loket nebo 55, 320? Nebo si myslíte, že si Noe pi stavb íkal: Už nám chybí devo, trošku to zkrátíme. Udláme to 49, a ne 50. Jaký mají tato pesná ísla význam? Studovali jste urit knihu Stánek, je to tak? Pokud jste etli knihu Stánek bratra ducilla, víte, že ísla v Písmu mají svj hluboký význam. Podívejme se na n. Délka 300 loket. Kde se v Písmu vzalo íslo 300? Kde se objevuje? Ped 6. kapitolou knihy Genesis ho v Bibli asi nenajdeme, ale kde jinde se vyskytuje? 30 x 10. Ticet mluví o zralosti, dokonalosti. Co znamená deset? Ví to nkdo? Deset ran, deset pikázání. Deset reprezentuje plnost ádu. Desatero pikázání byla plná míra pikázání. Nebylo poteba, aby jich bylo jedenáct. Deset ran v Egypt byla opt dokonalá míra ádu. Trochu jiného ádu než u pikázání, ale opt nebylo teba, aby jich bylo víc. Deset ran vykonalo, co mlo. Celý náš íselný systém je postaven na desítkové soustav. Jednou jsem si sedl a zaal 6

7 poítat, co by se stalo, kdybychom mli jinou než desítkovou soustavu. Máme tu matematika? Co by se stalo, kdybychom vše postavili na devítkové soustav? Ani si to neumíme pedstavit. Mj mozek mi to njak nebral. íslo 300 je násobkem dvou ísel: 30 x 10. Plnost ádu a plnost dokonalosti. Pomozte mi, biblití studenti. Kde jinde najdeme v Písmu íslo 300? Nejlepším píkladem je Gedeonova armáda. Jak se Gedeonova armáda dobrala k tomu, že mla ti sta muž? Jak to zaalo? Kolik jich bylo na zaátku? Ticet dva tisíc. Zvláštní íslo. Bh ekl, že takováto armáda je píliš veliká. Pro, když se na to podíváme po lidsku? Bible íká, že Madiánských bylo jako písku na moském behu. Jako písku íkám si: možná ti sta tisíc? Ticet dva tisíc na ti sta tisíc, to je dejme tomu jeden bojovník Boží armády na deset nepátel. To by musel být zázrak. Ale Hospodin ekl: Ne. Budete pyšní, budete si myslet, že jste zvítzili vlastní silou. Nelze dopustit, aby si Boží armáda ekla, že dosáhla vítzství vlastní silou. Krom toho mám pocit, že vtšina z vás je tady, protože musí, ale radji byste byli nkde jinde. Kolik se vás bojí a opravdu nechce do boje? Kdo z vás se bojí a nechce do boje, zvednte ruku. Jdte dom. Kolik jich šlo dom? Dvacet dva tisíc. Zstalo jich Deset tisíc proti ti sta tisícm. Hospodin ekl Gedeonovi: Vezmi je k vod, a se napijí. Prozkoušíme je tím, jakým zpsobem budou pít. Ale neekneme jim, jaká jsou kritéria výbru. Nkteí muži, kteí šli k vod, ponoili ústa do vody a pili a pili. To byla jedna skupina. Druhá skupina nabírala vodu do dlaní. Hospodin ekl, že ti, kteí ponoili svou tvá do vody, mají jít dom. Odešlo jich devt tisíc sedm set. Zstalo jich ti sta. Ped dvma lety bratr Burt Asbill pinesl prorocké slovo, ve kterém Pán íkal: Pišel as zkoušky pití u vod. To prorocké slovo pišlo tady, v eské republice. Bh ekl, že te je as zkoušky. Co mžeme íct o spolenosti tch 300 muž? Neberte m za slovo, když jsem mluvil o Madianských, že jich bylo Bible neíká, kolik jich bylo, je to jen pro pedstavu. Bylo jich nesmírn mnoho. Ti sta muž skrze Boží moc zvítzilo nad armádou alespo tí set tisíc nepátel. To je Boží ekonomie, to je Boží poítání. Jeden obrátí na útk tisíc. To je Boží zpsob. Mžete obrátit na útk tisíc démon! íslo 300 v arše je obrazem Božích syn. Bh v naší generaci buduje nco, co nazývá Božími syny. Pirozený obraz je vždycky pedobrazem nebo-li stínem duchovních vcí, které mají pijít. Délku 300 loket budu nazývat vítzi. Délka Božích syn je vítzství nad každou pekážkou. Dokážete se zamyslet nad tím, nad ím jste zvítzili a nad ím ješt 7

8 musíme zvítzit? Nad svými emocemi, žádostí tla, žádostí oí, pýchou života, nad naší povahou, závistí, žárlivostí, zlobou To všechno jsou tlesné vci, nad kterými musíme zvítzit. To je spoleenství vítz. To jsou ti, o kterých se píše v dopisech sedmi církvím ve Zjevení: tomu, kdo zvítzí, dám Podívejme se na šíku. Padesát loket. Co znamená 50? Ví to nkdo? Milost. Je to íslo léta milostivého. Podívejme se na to, jak se stalo, že padesáté léto bylo léto milostivé. Sedm reprezentuje odpoinutí. Leviticus 25:8,10: Seteš také sob sedm téhodn let, totiž sedmkrát sedm let, tak aby as sedmi téhodn let uinil tob tyidceti devt let I posvtíte léta padesátého, a vyhlásíte svobodu v zemi té všechnm obyvatelm jejím. Léto milostivé toto míti budete. Sedm krát sedm je tyicet devt. Hospodin ekl Izraelcm, že následující rok, padesátý rok, mají slavit léto Pán. Víte, co se dje v padesátém roce, v milostivém lét Pán? Vše, co sežraly kobylky, musí být obnoveno. Vše, co sežral erv, kobylky, housenky ve vašich životech, musí být obnoveno. Dojdete na místo odpoinutí. A to je místo, na které dojdou synové Boží. Je to místo odpoinutí v Hospodinu. Když jsem na tom míst, nezápasím už s tlesností. Na tom míst se nauím vkládat svou dvru v Hospodina. Hospodin slyšel moje prosby a nyní je to na Nm. Slyšel volání mého srdce a já se nad tou vcí nebudu více rmoutit. Zápasil jsem s Bohem a Jákob už ode m odstoupil. Picházím do odpoinutí. A vím, že do mojí duše pichází obnovení. Není to nádherný obraz? Co znamená íslo 30? Ticet reprezentuje vyzrálost. Máme njaké píklady? Napíklad v knize Genesis. Co teba Josef. Kolik bylo Josefovi, když vyšel z vzení a usedl na trn v Egypt? Ticet let. Nebyla to úžasná zmna? Pedstavte si vznici, pedstavte si, že by se nkdo z tch vz ml stát druhý den prezidentem. Tžko si to pedstavujeme. Ale to je Boží ád dosplosti. Co v knize Samuelov? David byl pomazán, když mu bylo asi tak 17 let. Víte, jak byl pomazán Josef, když mu bylo 17? Josef byl pomazán ohnm! Brati ho prodali Izmaelským. To je pomazání hodné krále. Takže když se vám v 17 letech rozpadne svt, mžete íct: Bu požehnán Hospodin, uiní ze m krále, ale budu muset chvíli pokat, dokud mi nebude 30 let. U Davida probhlo pomazaní ponkud píjemnji. Ale netrvalo dlouho a ohe také pišel. A pak pišla doba, kdy Bh ekl, že je as, aby David nastoupil na trn. Víte, Bh nemá problém nás povýšit. Potíž je 8

9 v tom, když chceme povyšovat sami sebe. Ale když vás bude chtít povýšit Bh, mže jít tak vysoko, jak bude chtít. Te mi ješt dejte píklad z Nového zákona. Ježíš. Ve svých dvanácti letech ml známost Božího království. V chrám nebyl žádný lovk, který by byl schopen obstát tváí v tvá tomuto dvanáctiletému chlapci. Dokonalé dít. Dokonalé dít, ale dít. Nebyl pipraven vládnout až do asu ustanoveného od Otce. A pak se stal zjevenou Boží plností na zemi. Halelujah. Všimli jste si, že je v arše okénko? Není to asi nakresleno v mítku. Bylo to opravdu malé okénko. Jeden loket, padesát centimetr. Okénko není v boku archy tam bych dal okénko já, ale Bh ekl: Udlej okénko do stechy. A víme, že Bh nenechal toto okno otevené. Protože když pešla potopa, Noe odtrhl okno a vypouštl jím ptáky. V arše je jedno okénko, a to ješt zavené. Zkuste si to pedstavit. Pro máme okno? Za prvé, abychom mli svtlo. Odkud v arše brali svtlo? Mžete íct: Teba mli generátor Nebo mžete íct, že mli njaké lampy i svíce. Ale zamyslete se znovu. V arše mli uskladnné seno pro všechna zvíata. Archa se zmítala v nepedstavitelných turbulencích. V takových podmínkách pece nebudete chodit s lampou! Co by se stalo, kdyby vám lampa upadla a seno se vznítilo! Je to jako letadlo v boui. V takových podmínkách se nedá chodit s lampou v ruce. Nemyslím si to. Také si nemyslím, že v arše byla masožravá zvíata. Pro? Protože se píše, že až po potop pišel strach na zvíata. Není to zvláštní? Bh jen peklopil njakou záklopku a šup, te budou zvíata jíst zvíata. A pak v budoucnu pijde as, kdy Bh pepne a ekne: Lvi budou žrát seno. Myslím, že biologové tohoto svta budou absolutn fascinovaní, jak je možné, že se nco takového mže stát! Asi budou muset pepsat pkných pár vdeckých knih Které nakonec asi nejsou vbec vdecké. Vím, že Hospodin byl jejich svtlem. Brate Marku! Takové vysvtlení je píliš jednoduché. Pro by mlo být píliš jednoduché? Neíká snad Boží Slovo, že On je svtlem svta? Nemže být i pirozeným svtlem? Abych mohl nco takového tvrdit, musím vit, že Bh byl s nimi v arše. Mimochodem, co bylo zdrojem svtla ve svatyni svatých? Možná vám to trochu usnadní tomu uvit. Když knz vcházel do svatyn svatých, nebyl v úplné tm. Co tam svítilo? Byla to šekína slávy Boží sláva pod kídly cherubín, která svítila. Pokud víme, že Hospodin byl s nimi v arše, jsme ochotni vit, že jim byl i svtlem? Napovím vám. teme o tom v Genesis v 7. kapitole. Archa byla postavena a Bh ekl Noemovi: Pij, PIJ do archy, nebo za sedm dní 9

10 zane pršet. Vidíte ten rozdíl mezi pij a jdi? Beru biblický slovník velmi vážn. Kdyby byl Bh nkde venku, ekl by jim jdte. Ale pokud vás zve a volá dovnit, znamená to, že sám už uvnit je. A nyní je váš as vstoupit do Krista. Kolik z vás ví, že musíme vstoupit do Krista? Kristus ve mn není dostatený k tomu, aby m provedl bouí, která pichází. Já musím vejít do Krista. A tak je pozval dovnit. Uvdomte si, že mluvíme o Božích synech. Bh bude v Božích synech a my budeme v Nm. Co vzduch? Nkdo mi vysvtloval, jak spoítal, kolik kyslíku za hodinu tato zvíata spotebují, a zase naopak kolik plyn, jako je teba metan, vyprodukují Vím, že jim Bh byl i kyslíkem. lovk si nkdy íká, je-li Bh schopen postarat se o zneiš ování. Kdybychom se jen obrátili k Hospodinu! Podívejme se te na dvee archy. O dveích by se dalo mluvit dlouho. Asi ped rokem dal Bh vize bratru Campbellovi. Bylo to asi pt vcí. Vidl ohromné dvee bránu. Když jsem vera v noci pijel, ani jsem si nevšiml, že máte bránu. Ve své vizi bratr Campbell vidl dvee. Nebyly to dvoukídlé dvee ani lítací, ale klasické dvee jen jedno kídlo. Vidl, jak se tyto velké dvee zavírají. Dále slyšel: Ichabod. Boží sláva odchází. Vidl církve, shromáždní, odkud se Boží Duch zvedl nkam pry. A tak se ptal: Pane, co to je? Co to vidím? A Bh mu ekl: To je Ichabod. Boží sláva odchází. Chci vám íci, bratí, že musíme žít v bázni a s tesením, aby se nám nestalo to, co Samsonovi, který nepoznal, že pišel o Boží pikrytí. Amen. Já se bojím a íkám: Bože, Hospodine, neodjímej ode m svého svatého Ducha. Neodcházej z našeho shromáždní. Ale to záleží na tom, jak budeme následovat Jeho píkladu. Dále bratr Campbell vidl velké soužení. Vídl ho v podob vysokého ostnatého drátu, za ním kes any Vidl také, že velké soužení pišlo na mnohé kes any. Nakonec mu Bh ekl: Nyní je as zapeetní Božích syn. Když o té vizi mluvil, všiml jsem si, že se nkolikrát opravil. Stalo se, že ekl: zapeetní svatých, ale pak se rychle opravil a ekl: Ne, promite, Bh neekl zapeetní svatých, ale zapeetní Božích syn. Zpt ke dveím. Dvee se zavírají. Mnohokrát jsem mluvil o své zkušenosti, kdy jsem se ped Bohem dostal do tak úzkého místa, že jsem nemohl prolézt a musel jsem ze sebe všechno sundat. Hodinky, penženku Všechno jsem musel odložit, dát stranou. Dvee byly opravdu jen tak málo pootevené. Mluvíme o Božích synech. Nemluvíme o základním spasení, ale mluvíme o zavírání píležitostí. 10

11 Vra me se zpt k Noemovi. Bh ekl Noemovi: Ješt sedm dní a pak zpsobím, že pijde déš. A tak pij do archy. Mžeme spekulovat o tom, co se stalo bhem tch sedmi dní. Nejdív m napadlo, že asi sedli a íkali si: Myslíš, že bude pršet? Ne, Noe urit usilovn pracoval po celých sedm dní. Myslím, že to trvalo sedm dní, než se všichni se vším do archy nasthovali. Pesnji eeno, trvalo to šest dní. Když pišel sedmý den, Noe byl uvnit v odpoinutí. V Bibli neteme, kdy pesn se dvee zavely. Ale jak znám Boha, ekl bych, že Bh pokal do sedmého dne. Jak znám Boha, ekal bych, že se to stalo o plnoci. Není to Hospodin, kdo iní vci o plnoci? Zvlášt potom, co jim znovu a znovu a znovu íkal, že se to blíží. Probudili se ráno a stalo se to. Není snad toto naplnní slova, kdy se píše, že dva budou ležet spolu na posteli a jeden bude vzat a druhý zanechán? Kdo zavel dvee archy? Hospodin. Mimochodem, toto je ješt jiný druh zapeetní. Noe archu zapeetil, ale Hospodin dokonil zapeetní. Hospodin musel zapeetit dvee i zvenku, aby byly vodotsné. Bh zavel dvee a co se stalo pak? Co íká Písmo? Nebesa se otevela a hlubiny zem se otevely....protrženy jsou všecky studnice propasti veliké, a prduchové nebeští otevíni jsou. Jaký si myslíte, že to byl déš? Hmm, zaíná krápat. Zvedá se trochu vítr, asi bude pršet. Ne, myslím, že to bylo mnohem dramatitjší. Myslím, že se nebesa otevela. A to tak, jako se nikdy ped tím a už nikdy potom neotevela. Víte, asto jsme pemýšleli o arše, ale nikdy jsme se nezamýšleli nad tím, co znamená, že se otevely studnice propasti. Myslíte, že to byly njaké studny, ze kterých vytryskla voda? Podívejte se na následující obrázek. Takto si vdci pedstavují, že vypadala zem ped potopou. Dokonce i evolucionisté ví, že kontinenty kdysi tvoily jednu pevninu. 11

12 Našli pro to velmi pádné dkazy v magnetických siloárách. Je tady njaký geolog? Na dvou kontinentech, v Africe a Americe, vzali vzorky hornin a zkoumali magnetické vlastnosti. Zjistili, že magnetické siloáry po stranách zapadají do sebe a že kdysi musely být kontinenty jedno. To, co vám íkám, není v Bibli, ale existuje spousta dkaz, pro které tomu vím. Na obrázku vidíte Stedoatlantický hbet. Než mli vdci k dispozici sonar a radary a než mohli prozkoumat dno Atlantského oceánu, nikdo ani nevdl, že tam nco takového je! Nkdo natoil vdecký poad, který neml nic spoleného s kes anstvím ani s jiným náboženstvím. Nikdo se ani nesnažil o njaké náboženské argumenty. Jeden doktor, myslím, že se jmenoval Dr. Wall Brown, vysvtloval moderátorovi své vdecké pesvdení. Vidíte na následujícím obrázku tu bílou áru? Tento lovk vysvtloval moderátorovi, že se pevnina zaala rozevírat, jako když rozepnete zip. A že to geologické roztržení probíhalo obrovskou rychlostí, zapomnl jsem, kolik kilometr za vteinu, až se bhem nkolika hodin toto roztržení rozšíilo po celé zemi. V knize Genesis v 1. kapitole se dále píše, že Hospodin oddlil vody od vod. Vždycky jsme si mysleli, že je oddlil takto, ale co když je oddlil horizontáln? Tento doktor Brown íkal, že ví, že pod zemskou krou byly obrovské zásoby vody. Zemské desky se rozestupovaly a voda, která byla pod nimi, tryskala obrovskou silou na povrch. Jen si pedstavte být v té dob na zemi, kde se bhem nkolika hodin stane nco takového! Voda, která se pi tchto masivních posuvech zemských desek uvolnila, mla vytrysknout pod tlakem tisíce nukleárních výbuch. ást vody pitom byla pod obrovským tlakem vyvržena do vrchních ástí atmosféry na obžnou dráhu. Nkteré z tles rzné kameny, meteority a jiné, které 12

13 tam obíhají, jsou složeny z vody (ledu) a bláta. A vdci si nedokážou vysvtlit, jak se tam dostaly! íkám to všechno proto, abych vám pomohl podívat se na archu z jiného úhlu. Víte, co se stalo se zemí, a nyní už možná chápete, že potopa nebyl žádný deštíek. To, co se dlo, bylo nco naprosto strašného. Noe zejm nebyl poblíž této pevninské trhliny, ale její velikost vytvoila ohromnou vlnu tsunami, která se mla za pár hodin pihnat. Nevíme, jak byla vysoká, možná 100 až 150 metr. I kdyby archa v té dob už plula, takovéto vlny by s ní házely neuvitelným zpsobem. Njaký inženýr studoval konstrukci Noemovy archy biblických rozmr a došel k závru, že toto je nejstabilnjší struktura, kterou lze tžko pevrátit. Boží design. Kdysi mi nkdo vyprávl o konstrukcích lodí. íkal, že nejlepší jsou lod s hlubokým kýlem, ty že jsou stabilní, ale zapomnl na to, že takové lod byly stavny k tomu, aby byly hlavn rychlé, aby nkam svižn dopluly, jako teba plachetnice... Ale archa nemla nikam doplavat! Arše stailo, aby zstala na hladin a nepevrátila se. Nemusela nikam plout. Co to ale znamená v duchu? Když tu Bibli, docházím k závru, že na tuto zemi pichází nco, co v historii nemá obdoby. Nevím, jestli to bude pirozené, duchovní nebo obojí dohromady. Ale, bratí, zemi se jist pirozené katastrofy nevyhnou. Nevím, kolik z tch vcí, které tu v Písmu, je ist duchovních a kolik z toho se týká i pirozené roviny. Napíklad vím, že zemtesení je duchovní dílo. Ale mám obavu, že to slovo znamená také pirozené zemtesení. Pro íká Boží Slovo, že pijde zemtesení vtší než bylo za dn Ezechiáše? Pro to srovnává s ním, co se událo ped tisíci lety? Víte, že je jen jedno bezpené místo úkrytu? Jste pesvdeni, že být Božími syny je jediným útoištm, ve kterém lze pestát vci, které picházejí na zem? Mohl jsem mluvit o jiných duchovních vcech nebo teba o koncentraních táborech, o stalinském teroru... Když jsem byl v Rusku, mluvil jsem tam s nkolika starými lidmi, kteí zažili Stalinv teror. Byli už hodn, hodn staí, když jsem s nimi mluvil. Uvdomujete si, že v naší generaci byli lidé, kteí si to pamatovali? Plakali, když vzpomínali. Jaká to byla výsada s nimi sedt! Plakali, když vyprávli, co vytrpli a co ustáli. Hovoil jsem teba s jedním starým mužem na Ukrajin, který mi íkal: Stalin se mn snažil zabít, ale Bh mu to nedovolil! A zachránil m! Plakal, když mi vyprávl svj píbh. Když jsem pak znovu jel na Ukrajinu a byl rozhodnutý mu položit víc otázek, byl mrtev. Pán si ho vzal dom. Ano. Mohli bychom vyprávt. Osobn jsem pesvden, že jen archa je místo, na kterém chci být. 13

14 Mžete si srovnat archu se stánkem. Ti patra. Ti úrovn. Vím, že v tom nejspodnjším pate byla zvíata, šelmy. Víte, že ve stánku i v chrámu se zvíata dostala nejdál na vnjší nádvoí. Vím, že ve druhém pate byla uskladnna potrava. Víme, že ve svatyni je Boží chléb pedložení. To znamená, že se musíme sytit z Kristova života. Noe ml v horním pate hodn místa. íkám si, jestli Bh nechtl, aby do archy pišlo víc lidí. Ješt jednu vc o dveích. ekl jsem, že Noe sám dvee nezavel. Když vypukla ta spouš, lidé pibhli a zaali v zoufalství tlouci: Noe, Noe, pus nás dovnit! Už jsem si to rozmyslel! Už jsem inil pokání! Lituji, že jsem t nazval starým bláznem! Nejsi starý blázen!!! Noe! Prosím! Za prvé, Noe ty dvee nezavel a nebyl je schopen ani otevít. Za druhé, s ohledem na to, co se dlo, si ani nemyslím, že by je Noe mohl slyšet. A za tetí, protože okénko bylo nahoe na steše a bylo zavené, Noe ani nemohl vidt, co se dje okolo. Když Noe dokonal svoje kázání, to, co se dlo pak, nebyla jeho vc. Byl to Boží soud. A Boží soud není pro ty, kdo vyhledávají zajímavosti, ani pro novináe. 14

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007)

PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI. (Praha, erven 2007) PRAVÉ BOŽÍ POMAZÁNÍ MARK JANTZI (Praha, erven 2007) Je velmi dobré, že jsme se tady dnešního rána znovu sešli. Toto je naše poslední shromáždní. Je dobré vidt lidi, kteí hladoví po Božím slov. Jestli máte

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest.

Krevní. Tlak. Vzduchu Slovníek. Úvodní strana. Práce. Myšlenková mapa. Odkazy. Pozadí. Obrázky. Pokus. Vtip. Midla tlaku Mt.Everest. Krevní Vzduchu Slovníek Tlak Myšlenková mapa Úvodní strana Odkazy Práce Obrázky Pozadí Vtip Pokus Papiák Midla tlaku Mt.Everest Barometr Barograf metr Aneroid Co to je? To je pístroj, který mí tlak vzduchu.

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více