Třeboňský SVĚT. Noemova archa pluje Světem... 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboňský SVĚT. Noemova archa pluje Světem... 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně"

Transkript

1 Třeboňský SVĚT 1 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Noemova archa pluje Světem... Co se bude dít v Třeboni? Komunismus divadlo v předplatném Městský ples Pětilisté růže Zimní Třeboňská nocturna Tónobraní

2 Novoroční rozjímání o čase Čas nemůžeme ani vidět, ani slyšet, nemůžeme si na něj sáhnout, a přesto je mírou našeho konání po celý život. Jeho trvání je velice relativní. Když prožíváme příjemné chvíle, zdá se nám, že čas rychle utíká, běží, kvačí, letí, uhání, cválá, žene se, řítí se, až dospěje na konec, a pak říkáme: to nám to uteklo, proběhlo to tak rychle a začínáme si přát, aby se čas vrátil, plynul pomalu, aby nám to hezké neuteklo tak rychle, neproběhlo bez pěkného prožití. Čas nás často zaskočí, začne se krátit a vše skončí, jako když utne. Najednou máme pocit, že musíme ten ztracený čas dohonit, abychom nic nepropásli, abychom nezaspali vhodnou chvíli, aby nám čas neuprchnul, neproběhl bez naší účasti, nepřeskočil někam jinam, aby se nám pak vysmál, že jsme ho promarnili liknavým přešlapováním. Jindy, a to dost často, nás čas honí, tlačí na nás, popohání nás, pobuřuje, často s námi zatočí, dohřeje nás nebo dokonce dopálí. A pak nám z toho jde hlava kolem, když čas boří naše ideály a spěje k neznámému konci a my doufáme, že čas opět trhne oponou a doba zpečetěná moudrostí lidí vše časem v dobré obrátí. Pokud se cítíme spokojeni, kráčíme dobou v pohodě, máme dojem, že nám to dobře šlape, sype, že na nás zub času nehlodá, že nás čas jen tak nedoběhne, že mu spíše unikáme, protože rozbouřená doba je právě klidná, a tak nás jen tak něco nedohřeje, nezaskočí, nedopálí a my si přejeme, aby se tato časová smyčka opakovala a aby ty příjemné chvíle trvaly věčně. Ale když s námi čas zatočí, rozbouří naši krev, zrychlí nám tep, musíme doufat, že to bude opět čas, který zpomalí, upokojí, zklidní a vzbudí v nás naději, že časem vše dobře dopadne a že to špatné a smutné skončí v propadlišti dějin, protože čas zkoumá a prověřuje dobré a špatné skutky a nezapomíná. Jen po dlouhé době některé rány na duši zklidní, utiší, utlumí a někdy i zahojí. Přesto nemáme utrácet čas zbytečně, otrávit ho druhým, ale naopak s nimi trávit čas pěkně a účelně, protože doba nás občas k tomu nutí a zavazuje, i když také někdy svazuje, ale my ji nesmíme zaspat. Každý ovšem nejde s dobou, ulpívá na tradicích a doufá, že čas vše posoudí, odsoudí nebo očistí a my se jím necháme unášet a nesmíme přemýšlet o tom, kdy se kolo dějin otočí a začne určovat, kdy nastane čas žít a čas umírat. Jen vyjímeční jedinci byli vysláni předčasně na svět, předešli nebo dokoce předběhli svou dobu a vzali na sebe nelehký úděl, před který byl postaven i Hamlet: Teď vymknul se nám čas a já se narodil, abych ho srovnal zas. A to je nadčasová výzva i pro nás. JiřinaPsíková,prosinec2011 Váženíspoluobčané, Třeboň městolázní,historickéměsto,kulturníměsto,městopříjemnéproživot,městozeleně,městov okouzlujícípřírodě,město uprostředrybníků,městopříjemnýchlidí, městoryba rybíchspecialit prostěměsto,kterévšichni,kdodoněhopřijíždějí,tak obdivujía velmirádisesemvracejí. A cosio němmyslímemy,třeboňáci?jsme nanějurčitěvelmihrdi,vždyťjsmetřeboňštípatrioti.rádivšemvšedobré,krásné a obdivuhodnéukazujemea taktrochuse s tími chlubíme.jsmeopravduúžasným českýmměstems unikátníhistoriía troufámsiřícii správnýmsměremserozvíjející současností. Jacíjsmevšakmy,Třeboňáci?JsmeopravdovýmiČechy:hrdými,houževnatými,veselými, příjemnýmik druhým,kreativnímia velkorysými,kulturnímia pracovitými?tourčitějsme, a prototřeboňje,jakáje.nenívšakv nási trochučecháčstvíplnéhozávisti,lačnosti,pomlouvačnosti,malosti,pokrytectví,zlobya msty?buďmek soběupřímní.i takovévlastnosti mezinámijsoua náškaždodenníživotobtěžujía znepříjemňují. Jezačátekroku2012,jakprocelýglobalizovanýa někdymálouspořádanýsvět,i proekonomickysezmítajícíevropu,taki pronásv Třeboni.V roce2011,kdybylonutnénaplnit a usměrnitaktivityz letminulých(realizacevýstavbyčov,provozováníbesedy,provozováníuměléfotbalovéplochy,ledovéplochya sportovníhaly,investičnízáměrydoměstských slatinnýchlázní,apod.),seprovedlacelářadadalšíchakcí rekonstrukceklofáčovy,přemyslovya Chelčickéhoulice,výstavbamostuveVodárenskéulicisměremnaKouty,I. část etapystezkyholičky,nákuppozemkupropřemístěnítechnickýchslužeb.zároveňvšakbyly realizoványněkteréneinvestičníaktivity,koncepčněprorozvojměstanesmírnědůležité, jakojenapříkladpronájempozemkůnavýstavbugolfovéhohřištězalázeňskýmparkem LázníAurora,získáníhřbitovadovlastnictvíměstanebonekompromisnívyjednávánío přeložcekomunikaceii/154směremnanovéhrady.znovubylazavedenabezplatnádoprava poměstěa domístníchčástíi podporatrenérůa vedoucíchoddílůpracujícíchs mládeží. Nověsezavedlatřicetiprocentníslevadonašichwellnessprovozův Městskýchslatinných lázních,vyššípodporakultury,zejménazaúčelempodporycestovníhoruchusezaměřením namimosezónuapod.rozvíjísespolupráces podnikateli,aťjižpřeshospodářskoukomoru, komiseměstaneboi přesnověvznikajícíorganizace,jakojsounapř.třeboňskésdružení propodporucestovníhoruchunebotřeboňštípatrioti.pokračujepodporajižvzniklým a zavedenýmorganizacím(spolekpřáteltřeboně,agenturatřeboňsko). V závěruroku2011jsmejakoměstozískalizadlouhodobýkoncepčnírozvoja cílevědomé usměrňovánía působenínejenměsta,alei jehoobčanů,podnikatelůa organizacíněkolik prestižníchocenění.v oblastilázeňstvítojeopravduprestižnícenanejlepšílázeňskémísto ČRprorok2011a zároveňlázněaurorazískalycenunejlepšílázeňskézařízeníčrroku 2011.Dálejsmepřevzalicenuza1.místosoutěžeMěstoprobyznysJihočeskéhokraje 2011.Určitějsoupronástatooceněnínejenpříjemnouodměnou,alezejménazávazkem dobudoucnosti. V říjnujsmeabsolvovalivýznamnoua jedinečnoupouťdořímaa Vatikánu,kterásetaké stalavýznačnýmoceněnímměstav závěrurožmberskéhorokua zároveňi oceněnímnašich Třeboňskýchpištců,kteříreprezentovalinašikulturnía uměleckoutřeboň. Rok2012jepřednámi.Čekánáscelářadanovýchaktivita investic.zazmínkuurčitěstojí rekonstrukcepavilonua a Bv LázníchAurora,kteránámzajistínabídkuvelmikvalitních ubytovacíchslužebzejménaprosamopláteckouklientelu.dálesekonečněpodařízrealizovatdůstojnýstánekpronašeloutkařevevýstavnímsálepodvěží.stejnětaknezůstaneme nicdlužnii opravámkomunikací,údržbězeleně,podpořekulturnícha sportovníchaktivit čipřípadněpožadavkůmv sociálnía školskéoblasti.určitěbysedalov mnohačinnostech městaposkytovati vícefinancí,aletakécelářadajinýchměstmusív těchtooblastechdělat účinnérestrikce.městotřeboňvšakdíkymnohapříjmůmzesvéhomajetkuzatímk těmto krokůmv roce2012přistupovatnemusí. Cobyvšakveškerésnahyprorůsta rozvojměstabyly,kdybychomsineuměliporaditsevzájemnýmivztahy,etikoua obyčejnýmslušnýmchováním.věřím,žeprávěv tytodnypočátku rokua ponejkrásnějšíchsvátcíchroku,kterýmivánoceurčitějsou,sebudememocinad sebousamýmizamysleta snažitsebýthodninašehokrásnéhoměsta. Přejivšemhodnězdraví,štěstía dostatkudobrévůlekezlepšenívzájemnýchvztahů. S úctou Ing.JiříHoudek,starosta 2 l třeboňský svět l leden 2012

3 město Zprávy z radnice Z jednání rady města Třeboň, 23. listopadu 2011, na 30. mimořádném jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Návrh rozpočtu Města Třeboně na rok 2012 Rada města Třeboně schválila návrh rozpočtu Města Třeboně na rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok Jednání zastupitelstva proběhne dne Loutkové divadlo Rada města Třeboně jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky Loutkové divadlo Třeboň, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, na základě hodnocení nabídek hodnotící komise rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Spilka a Říha s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Zakázka zahrnuje výstavbu zastřešeného foyer s celoprosklenou čelní stěnou na části divadelního nádvoří, které v druhém nadzemním podlaží komunikačně propojí divadlo J. K. Tyla a stávající výstavní sál. V prvním nadzemním podlaží zůstane zachován stávající hlavní vstup do divadla, na místě bočního schodiště bude šatnový pult a uprostřed foyer bude umístěn osobní výtah a schodiště do druhého nadzemního podlaží. Výstavní sál bude koncipován jako multifunkční prostor k příležitosti konání výstav, loutkových představení a jako zázemí loutkového divadla. Pronájem nebytového prostoru Rada města Třeboně na svém jednání schválila znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor domu č. p. 114 v místní části Branná. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za účelem provozování hostinské činnosti. Třeboň, 30. listopadu 2011, na 31. mimořádném jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 2. pololetí roku 2011 Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za 2. pololetí roku 2011 v celkové výši Kč. Výpůjčka kaple sv. Jana Na Kopečku Rada města Třeboně schválila uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Junákem svazem skautů a skautek ČR. O vypůjčení kaple projevil zájem skautský oddíl Wanydlaci Třeboň za účelem rozdávání Betlémského světla třeboňským občanům dne od 9.50 do hodin. Veřejná zakázka Tvorba pasportů zeleně a komunikací a aplikačního vybavení pro jejich správu a údržbu města Třeboň Rada města Třeboně schválila výběr firmy Georeal spol. s.r.o. jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku Tvorba pasportů zeleně a komunikací a aplikačního vybavení pro jejich správu a údržbu města Třeboň. Předmětem veřejné zakázky je sběr dat pasportů zeleně a komunikací a dodání softwaru pro správu a prezentaci těchto dat. Podklady pro sběr dat vycházejí ze stávající digitální technické mapy města. Informace o výsledku aukce na nákup elektrické energie pro roky Rada města Třeboně na svém jednání vzala na vědomí informaci o výsledku aukce na nákup elektrické energie pro roky Nákup elektrické energie pro centrálního zadavatele Město Třeboň proběhl ve dvou aukcích na burzovním shromáždění dne Zvlášť probíhala aukce na nákup elektrické energie v hladině vysokého napětí a zvlášť pro nákup elektrické energie v hladině vysokého napětí. Vítězným cenovým návrhem se stal v kategorii vysokého napětí návrh společnosti E.ON Energie, a.s. a pro hladinu nízkého napětí návrh společnosti United Energy Trading, a.s. Obecně závazné vyhlášky Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2011 a Vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo provozované jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR č. 1/2011. Dále Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011. Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 zůstává stejná, a to ve výši 500 Kč za osobu na rok. Jedná se o maximální zákonnou sazbu a není možné ji zvýšit i přes každoročně rostoucí náklady. Podle údajů z minulého roku činily náklady 802 Kč na obyvatele. Tento poplatek platí na osobu s trvalým pobytem, případně na osobu, která je vlastníkem rekreační nemovitosti. Z tohoto důvodu osoby, které mají v Třeboni koupený byt a trvalý pobyt mají mimo Třeboň, zde poplatek za odvoz komunálního odpadu neplatí. Naopak osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu, jsou poplatníky tohoto poplatku. Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku měst Třeboně č. 4/2011, O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Vyhláška je připravena na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Pokud bude vyhláška vydána v roce 2011, provede ministerstvo financí revizi vydaných povolení a na místech, která jsou označena v naší vyhlášce, zruší vydaná povolení. Projekt Města v rozletu Rada města Třeboně schválila užití znaku města Třeboně na materiálech vztahujících se k projektu Města v rozletu. Tento znak bude použit na propagačních materiálech vztahujících se k tomuto projektu. Na projektu se dále podílejí města Jindřichův Hradec, Telč, Horn, Zwettl a Schrems. Hospodaření příspěvkových organizací ve školství za čtvrtletí roku Rada města Třeboně vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřízených Městem Třeboň ke dni V tomto období čerpaly do 75 % rozpočtu všechny organizace. Stejně tak hospodařily v hlavní i doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem. Plánované příjmy se daří naplňovat. Kromě měsíčního příspěvku od zřizovatele na běžný provoz byl čerpán také příspěvek na nutné opravy a údržbu. Výplata ročních odměn managementu a členům dozorčí rady lázní za rok 2010 Rada města Třeboně v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. a Lázně Aurora s.r.o. na svém jednání schválila vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2010 a odměny managementu a členům dozorčí rady lázní za rok l 3

4 Veřejná zakázka Oprava elektroléčby a zimní zahrady Lázní Aurora Rada města Třeboně v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora s.r.o., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava elektroléčby a zimní zahrady Lázní Aurora rozhodla na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče OHL ŽS, a.s. za cenu Kč včetně DPH. Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. 6. ročník Charitního plesu v Třeboni Rada města Třeboně schválila poskytnutí znaku města Třeboně na propagační materiály vztahující se k 6. ročníku Charitního plesu, který se uskuteční dne od ve společenském sále Beseda v Třeboni. Výtěžek z plesu bude věnován na činnost Oblastní charity Třeboň, konkrétně na zakoupení kompenzační pomůcky a na realizaci sociálních služeb. Z jednání zastupitelstva Třeboň 12. prosince 2011, na 13. jednání Zastupitelstva města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti: Obecně závazné vyhlášky Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011. Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok 2012 zůstává stejná, a to ve výši 500 Kč za osobu na rok. Jedná se o maximální zákonnou sazbu a není možné ji zvýšit i přes každoročně rostoucí náklady. Podle údajů z minulého roku činily náklady 802 Kč na obyvatele. Tento poplatek je povinna platit osoba s trvalým pobytem v Třeboni, případně osoba, která zde vlastní rekreační nemovitost. Z tohoto důvodu osoby, které mají v Třeboni koupený byt a trvalý pobyt mají mimo Třeboň, zde poplatek za odvoz komunálního odpadu neplatí. Naopak osoby, které mají trvalý pobyt na adrese Městského úřadu, jsou poplatníky tohoto poplatku. Dále zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Obecně závazná vyhláška o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Třeboně č. 5/2011 O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě. Prodej BJ č. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni Zastupitelstvo města Třeboně schválilo zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 937/9 o velikosti (30,2 m 2 ) v č. p. 937/II v ulici Vrchlického, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 302/7692 na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 886/4, formou obálkové metody, když minimální cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje Kč. Návrh seznamu akcí pro dotaci za rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň Zastupitelstvo města Třeboně schválilo Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. Mezi akce, které jsou součástí návrhu, patří: oprava fasády domu č. p. 89 na Masarykově náměstí, oprava omítek, fasády apod. Novohradské brány, výměna střešní krytiny Svinenské brány, restaurování kanovnických lavic v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí atd. Tento seznam včetně celkových rozpočtových nákladů na obnovu památek bude předložen Ministerstvu kultury ČR, které po posouzení přidělí v rámci svých možností celkovou finanční částku, která pak bude rozdělena na jednotlivé akce. Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně na 1. pololetí roku 2012 Zastupitelstvo města Třeboně vzalo na vědomí Harmonogram jednání na 1. pololetí roku Jednání se uskuteční ve dnech 30. ledna, 26. března, 14. května, 25. června. Smlouva o úvěru na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora, s.r.o. Zastupitelstvo města Třeboně schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 90 milionů korun na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora mezi Městem Třeboň a společností Československá obchodní banka, a. s. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 3-měsíční a marže v pevné výši 0,22 % p. a. Návrh rozpočtu na rok 2012 Zastupitelstvo města Třeboně schválilo rozpočet na rok Rozpočet vychází z předpokladu přijatých příjmů ve výši ,63 tisíc Kč, výdajů ,00 tisíc Kč, kde vzniklý rozpočtový schodek ,37 bude pokryt předpokládaným přebytkem hospodaření z minulých let a úvěrem. Bc.LenkaHajnová Bližšíinformacenatel Zvukový i obrazový záznam z jednání ZM najdete na v sekci Aktuality města. Schválená filozofie na rok 2012 v podobě rozpočtu města Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednán radou města a dne jej projednal i finanční výbor, který po diskusi jednotlivých členů finančního výboru s návrhem rozpočtu (včetně zapojení překlenovacího úvěru) vyslovil souhlas a doporučil tak zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu schválit. Zastupitelstvo na svém jednání dne předložený rozpočet na rok 2012 projednalo a poté i schválilo. Od tak nenastane období rozpočtového provizoria. Ve svém příspěvku nebudu zahlcovat čísly (rozpočetbylzveřejněnnawebuměsta a nyníbymělbýtzveřejněnnawww.mesto-trebon.cz,odkazrozpočty), ale pokusím se skrze schválený rozpočet představit vám občanům, čtenářům Třeboňského světa filozofii, která je ve schváleném rozpočtu obsažena. S navrženým rozpočtem pochopitelně nesouhlasila opozice reprezentovaná pouze ODS. Neustále z jejich strany zazníval názor, že rozpočet je strašný, nejhorší, který kdy viděli, a že nemohou rozpočet podpořit. Postoj nekonstruktivní opozice místní ODS (resp. jejích třeboňských členů) je znám již z období před rokem 2006, kdy žádný rozpočet ve své opozici nikdy nepodpořila (či nepodpořili), a to ani v případech čerpání významných dotačních titulů na řadu potřebných investic ve městě. Jejich pohled na rozpočet byl a je pouze pohledem na majetek a peníze, které rozděluje někdo jiný, než představitelé třeboňské ODS, a to bez ohledu na to, co rozpočet přinese městu a jeho občanům. Škoda. Nicméně rozpočet je třeba vnímat jako roční plán hospodaření, který pochopitelně může během rozpočtového období dostát některých změn formou rozpočtových opatření. Navíc schválený rozpočet má kolem 500 položek a každý, kdo si rozpočet projde, 4 l třeboňský svět l leden 2012

5 tak by bylo až divné, kdyby nenašel žádnou položku (včetně částky), se kterou by nesouhlasil. Tím chci sdělit fakt, že zavděčit se jedním rozpočtem všem je naprosto nereálné, a tak i nemožné. Filozofie současné koalice je od filozofie ODS naprosto odlišná. Proto tolik stálého povyku a ataků ze strany ODS na současnou koalici. Rozpočet je tak postaven na následující filozofii: stop masivnímu nekoncepčnímu prodeji městského majetku (důsledkyz minuléhovolebníhoobdobívidímednes vizchátrající bývaláradnicev samotnémcentruměsta,chátrajícívalyč.p.122 apod.). Výjimkou je zařazení do příjmové části prodej Autokempu za (a tady musím souhlasit) až ambiciózních 30 mil. Kč. Nicméně tento prodej je do rozpočtu zařazen z důvodu, že existuje z minulého volebního období platné usnesení zastupitelstva, které dalo prodeji zelenou. Pokud by v příjmové části rozpočtu Autokemp nebyl, tak by opět opozice mohla namítat, že dnešní vedení nenaplňuje platné usnesení bývalého zastupitelstva města, což by byla parketa pro kontrolní výbor. V této věci se tak ODS zavděčit bohužel nelze. Schválený rozpočet tak odráží další filozofii a to při nízkých kapitálových příjmech ve výši 52,06 mil. Kč (vč. příjmů z prodeje Autokempu) vysoké kapitálové výdaje ve výši 233,06 mil. Kč. Největší investiční výdaj je alokován do rekonstrukce Lázní Aurora ve výši téměř 160 mil. Kč (což znamená výrazné snížení investičního deficitu). Uvedená investice bude hrazena částečně z příjmů nájemného, které město z lázní získává, z finančního přebytku z roku 2011 a současně i z úvěru ve výší 90 mil. Kč (bude splacený do , tj. konec mandátu tohoto zastupitelstva,čímžnezadlužujemebudoucízastupitelstvo kterémunaopakzanechámešpičkovélázně,nerozprodaný městskýmajetek,opravenýmajeteka nižšíúvěrovézávazky a to jefér), kdy roční úroková sazba, která byla řádně vysoutěžena, činí nyní 1,38 %. Vývoj úrokové sazby bude záviset na vývoji 3M PRIBORu ( činil 1,16 %). Úvěr tak bude čerpán za naprosto bezkonkurenčně nízkou (až exkluzivní) úrokovou sazbu. Dáváme tak přednost čerpání takto výhodného úvěru před rozprodáváním městského majetku, kdy prodej městského majetku by zřejmě ODS zvolila. Při předpokládané roční míře inflace cca 2 3 % a výrazné nezvýšení 3M PRIBORu to také znamená, že město bude splácet úvěr v nižší reálné hodnotě než té, kterou si od banky fakticky zapůjčí. O takové pozici města, které si bere tento úvěr, může kdejaký jiný subjekt snad pouze snít. Rovněž nelze ani souhlasit s tím, že by město mělo nejprve šetřit na tuto investici a poté ji zrealizovat. Jde o to, že nyní jsou ceny stavebních prací na svém minimu a to, co by město ušetřilo na úrocích z úvěru (kdy úroková sazba je minimální), by město poté daleko více zaplatilo na budoucích vyšších cenách stavebních prací. Za podmínek, které obsahuje schválená úvěrová smlouva, je úvěr pro město výhodný a je plně kryt budoucími příjmy z nájemného placené lázněmi městu. Filozofií je i skutečnost, že pro rok 2012 město snížilo nájemné plynoucí z lázní a to z výše 68,85 mil. Kč pro r (či 65,85 mil. Kč) na 35 mil. Kč! (výpadek tak z městského rozpočtu činí 33,85 mil. Kč, ev. 30,85 mil. Kč), a to z důvodu, že v době rekonstrukce klesnou příjmy i Lázním Aurora, a aby nebyla ohrožena jejich ekonomika a finanční stabilita, tak dochází k ročnímu snížení nájmu, které bude tak pouze dočasné. Navíc v r (tj. po proběhnuté rekonstrukci) bude v této věci záležet na konkrétní situaci a dle toho se výše nájmu může změnit. Takto zodpovědně se chová současné vedení města k lázním, tj. ke strategickému majetku! Vedení města lázně neždíme a nepoužívá je pouze k naplnění příjmové stránky rozpočtu, kdy nájemné se v minulém volebním období místní ODSkou používalo zejména mimo investice do samotných lázní a peníze tak byly z větší části formou nájemného z lázní vyvedeny a použity pro jiné potřeby města, kdy po ODS zůstaly investice, které znamenají pro město další finanční výdaje a ekonomickou zátěž např. ztrátová Beseda (která mimo jiné výrazně Bertiny lázně finančně zatěžuje) a problémové kluziště. Město tak svůj majetek významně a výrazně zhodnocuje s cílem co nejlepšího dopadu do udržení atraktivnosti městských lázní, a tím vytvořit maximální podmínky pro udržení klientů a pochopitelně i samotné zaměstnanosti v městských lázních. Rozpočet jako takový respektuje plně koaliční dohodu s jasnou dlouhodobou vizí směrem do budoucna, kterou je pečovat o městský majetek, zajišťovat všestranný rozvoj města, realizovat řadu potřebných investic, které jsou pro občany tohoto města (rekonstrukcemístníchkomunikací,zvyšovatbezpečnost chodců umístěníblikačůnapřechodechprochodce,budováním dalšístezky např.stezkaz TřebonědoNovéHlíny,investicedozatepleníobjektů mateřskéškolky tj.zvýšeníenergetickýchúspor, investicedosportovníhoareálu,regeneracepanelovéhosídliště v Táboritskéulici,investicedosběrovéhodvora tímpokračovat v postupnémpřemístěnítechnickýchslužebapod. natakové a dalšíinvesticejeplánovánopřes70mil.kč tj.bezinvesticdo lázníauroraa Berta.Vedletétočástkysebuderovněžinvestovat doceléřadypotřebnýchoprav), a budoucím generacím zanechat faktické hodnoty v podobě zhodnoceného městského majetku, který bude přinášet další finanční zdroje městu v dalších letech; stop nesystémovému a masivnímu prodeji městského majetku a ve svém finále mít město bez dluhů, kdy k bude hodnota úvěrových závazků menší, než činila k , a současně úvěr ve výši 90 mil. Kč bude plně splacen! To je jasná dlouhodobá vize, která se po komunálních volbách vrátila zpět na radnici města Třeboně, kdy tato koalice má svou dlouhodobou strategii ve prospěch tohoto města a jeho občanů, kdy vize a strategie přesahují jedno volební období. Uvedená filozofie schváleného rozpočtu města si tak nepochybně zaslouží pozornost. Záleží tak na každém, jak a do jaké hloubky bude nad uvedenou filozofií přemýšlet. Je a bude jen na občanech tohoto města, kterou cestou budou chtít jít. Zda budou chtít žít ve městě bohatém, finančně stabilním a zanechají tak majetkové hodnoty budoucím generacím (= dlouhodobá a nezištná filozofie), nebo naopak žít ve městě závislém na tom, co mu dá stát, a potažmo žít ve městě chudém, bez majetku (= krátkodobá a krátkozraká filozofie) a bez přímého vlivu něco ve prospěch svých občanů ovlivnit. Na druhou stranu je třeba zmínit i fakt, že naplnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu je úkol, který bude muset být velmi tvrdě odpracován nejenom samotným vedením města (koalicí), ale také zaměstnanci městského úřadu. Proto se nenechme otrávit pouze kritickými pohledy, které mnohdy stojí právě na naprosto jiné filozofii než té, která je nyní přijata a naplňována. JiříVopátek Personální změny na Městském úřadě v Třeboni Novým vedoucím pracovníkem odboru životního prostředí se stal Ing. Jaroslav Fliegel (nafotografiivlevo), který působil řadu let jako pracovník odboru rozvoje a investic. Koordinátorem projektu Města v rozletu byl na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti vybrán pan Josef Klabeček, bývalý zaměstnanec odboru územního plánování a stavebního řádu l 5

6 Vážení občané, lázeňští hosté a návštěvníci města, zveme Vás na Setkání se starostou a s vedením města, které se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2012 od 18 hodin v Besedě. Program setkání: Rozpočet Vodné a stočné Městské slatinné lázně v nových podmínkách Aktuality Nové logo města Třeboně spojuje rožmberskou tradici s pestrobarevným kaleidoskopem současnosti Svévlastnílogomáodnovéhorokui městotřeboň. Veřejnostibylopoprvépředstaveno prvníholednapřinovoročnímohňostroji. Logo sestává ze symbolu pětilisté růžice, odvozené od historického znaku Rožmberků (značky), a názvu města (logotypu). Značka vytvořená grafikem Michaelem Ehrlichem grafickou zkratkou evokuje gotické kamenictví i renesanční motiv sgrafiti a váže se tak k historii města. Barevnou životností pak reflektuje dynamickou paralelu dneška s akcentem na pestrost nabídky v rámci turistiky a trávení volného času. Její dynamické natočení znamená, že Třeboň je Městem v pohybu. Spolu s logem města vytvořil Michael Ehrlich grafický manuál, který zavádí jednotný vizuální styl komunikace města Třeboně jako základní předpoklad jeho efektivní moderní srozumitelné prezentace a jasné identifikace v rámci celé republiky. Logo se objeví na vizitkách, dopisních papírech, obálkách, prezentačních materiálech i reprezentačních předmětech, postupně i v multimédiích či na městských vozech. Barevné varianty loga a své grafické manuály mají od Nového roku též Městský úřad Třeboň (vínová barva) a Informační a kulturní středisko města Třeboně (oranžová barva). Postupně vzniknou barevné verze loga a grafické manuály i pro ostatní městské společnosti a organizace. Značka a logotyp nenahrazují znak města, který zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Ten bude i nadále užíván zejména k reprezentačním účelům. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti. Takovéto užití znaku, stejně jako užití znaku jinými osobami než občany města, podléhá schválení radou města. TerezieJenisová,místostarostka 6 l D ovolujemesitímtopoděkovatnašemu panuvedoucímuing.josefutlachačovi,kterýkekonciroku2011odcházído penze,zajehoprofesionálnía současně lidskýpřístup,a tonejenk námspolupracovníkům,alei kevšemžadatelůma klientůmnašehoúřadu.ing.joseftlachačje dlouholetývedoucíodboruživotníhoprostředíměútřeboň.poceloudobunámbyl oporounejenpřipráci,kdeprokazovalvýbornouznalostvšechnašichoborůnaúsekuživotníhoprostředí,alei oporoumorální.comusímev tomtookamžikuzmínit, jejehovstřícnosta ohleduplnost,sekterou jsmesevždyckysetkávalia zakteroumu děkujeme.přejememuvezdravía v pohoděprožitýodpočinekokořeněnýradostmi s vnoučaty.a taky: AŤBEROU. Spolupracovníci z odboru životního prostředí Bohuslava Hrnečková, Olga Hladká, Denisa Sedláčková,RenátaKněžínková,RostislavProcházka, JitkaJanečková,HanaVojtěchováa VáclavaFliegelová Rekonstrukce Přemyslovy ulice Ve středu 14. prosince 2011 byly slavnostně uvedeny do provozu zrekonstruované ulice Přemyslova, Havlíčkova a Chelčického v Třeboni. Od 15. června do 9. prosince letošního roku stavbu prováděla společnost Lesostavby Třeboň a. s. podle projektu Atelieru SIS Ing. Františka Stráského z Českých Budějovic. Na rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení bylo z rozpočtu města vydáno tis. Kč včetně DPH. Současně byly rekonstruovány vodovod a kanalizace včetně přípojek, investorem byl Dobrovolný svazek obcí Vodovod Hamr, který na tuto stavbu vynaložil tis. Kč bez DPH z příspěvku z rozpočtu města Třeboně. Technický dozor investora a koordinátora BOZP pro obě stavby prováděl Ing. Pavel Houška z Českých Budějovic. RadimFilípek,odborrozvojea investicměútřeboň třeboňský svět l leden 2012

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Farmářské trhy 3. září u Světa Václavové třeboňští, sleťte se! Fotosoutěž Vyblejskni Třeboň Úvodník Jsme jako olivy. Teprve

Více

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Třeboňský 10/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ výstava: PROČ JSME DOMA Abonentní koncerty 2013 VÝSTAVA O KRÁLOVNĚ DAGMAR AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum ŠTĚPÁN KUBÍN Kulturní akce

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 7 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Musica Dolce Vita ve Schwarzenberské hrobce Koncert Szidi Tobias na nádvoří zámku Marimba aréna v zámeckém parku Úvodník

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum

svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum Zpravodaj města Třeboně 15, Kč 03/2014 svet Třeboňský prezident v třeboni Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Pavel Barnáš Okolo Třeboně Abonentní koncerty Jubileum NOVÉ ZÁŽITKY UŽ ČEKAJÍ Kombinovaná

Více

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva WWW.TREST.CZ LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více