Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky."

Transkript

1 Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012

2 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!... Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!... Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!" z Žalmu 122 Podobně jako už dvakrát, zvolil jsem i letos pro svůj příspěvek do poutního Křesťanského zpravodaje slova jednoho z žalmů, které mají podtitul poutní píseň, protože si je zpívali ti, kdo putovali do chrámu na bohoslužbu. Tahle písnička poutníků do Božího domu začíná krásně: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! Taky cítíte ten závan slavnostnosti, to radostné vykročení z každodennosti, rozběhanosti, starání a únavy? Nakažlivá radost. Nejen skepse a stěžování jsou nakažlivé i radost víry dokáže být nakažlivá! Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! Je to v první řadě radost ze společenství víry, ze společenství v Božím domě, kam smím z Boží milosti patřit. Nejsem osamělým poutníkem v labyrintu světa, nejsem osamělým poutníkem jen nějaké své nejasné víry. Nemusím hledat ráj ve svém často neklidném a hříchem poznamenaném srdci. Mohu zase vstát a jít s druhými do Hospodinova domu. Do společenství věřících Ježíši Kristu, kde mohu každého vnímat jako svého sourozence ve víře a kde se mohu také opírat o víru bližních a sám jim mohu být svou vírou podporou. Jak je radost z toho nesamozřejmá a zvláštní možná ještě víc dnes, kdy se všechno privatizuje. I náboženství a víra se privatizují. Lidé se chtějí většinou sami duchovně seberealizovat a sebezdokonalovat. Tady se místo toho nabízí radost, že z toho všeho mohu vyjít na bohoslužby, pro dobroty Božího domu, ve společenství jednoho Pána, jedné víry, jednoho Ducha. Poutníci zpívají, že tam nahoru do Božího domu v Jeruzalémě vystupují vzdát Hospodinovu jménu chválu. Do chrámu v Jeruzalémě se vystupovalo nahoru. To je další zdroj té radosti. Že mohu spolu s Božím lidem, když jdu do kostela na bohoslužby, vystupovat z toho všeho, co prožívám. Mohu tady získávat od toho všeho odstup a nadhled nad tím vším, když mohu spolu s druhými Pána Boha chválit. Chválit Boha je radostí a osvobozením, protože si uvědomujeme Boží přítomnost a pomoc v našem životě, a také spatřujeme sebe, své blízké i svět ve světle Boží dobré vůle, jeho zaslíbení, jeho evangelia. Ale nepřeslechněme, že na bohoslužby přicházíme vzdát Hospodinovu jménu chválu na svědectví. Na bohoslužby tedy přicházíme nejen pro své povzbuzení, ale také na svědectví Pánu Bohu. Izraelci na svědectví o milosrdenství a věrnosti jediného Hospodina. A my křesťané sem přicházíme na svědectví, že Hospodin pamatoval i na nás a poslal pro záchranu světa Ježíše Krista. Jsme zde na svědectví, že Ježíš je vzkříšen, že je nám přítomen. A že on je cesta, pravda i život. Ta radostná píseň poutníků, kteří se tak těší do Božího domu, končí slovy o pokoji: Vyprošujte Jeruzalému pokoj Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: Budiž v tobě pokoj. Šálom narovnání křivd a napravení vztahů, uzdravení všeho života a soužití, všezahrnující smíření o to se v Božím domě jedná. O to jde při bohoslužbě. Tenhle pokoj je projevem a také cílem Boží vlády mezi námi. K tomuto pokoji nás vede Boží slovo a radostná zvěst Ježíše Krista. Milost vám a pokoj - tak bohoslužby otvíráme. Pokoj tobě přejeme si s podáním ruky u Večeře Páně. A pokoj Boží se všemi vámi tak bohoslužby uzavíráme a s tím odcházíme do dalších dnů.

3 V Božím domě o pokoji nejen slyšíme. My sem přicházíme pokoj vyprošovat. A také ho už vyhlašovat. Předně pro své bratry a sestry, pro své manžele a děti, druhy a přátele. A pro Jeruzalém, pro město a lid Boží, pro církev. Ale nejen pro ně. I pro další lidi, v tomto městě, v této zemi vždyť pokoj Boží má zahrnout všechny, celé stvoření. Každý dům Boží, každý kostel a modlitebna, i tam, kde se sejdou dva nebo tři v Kristovu jménu, je a má být místem, kde se vyhlašuje a vyprošuje pokoj. A kde ten pokoj chce získat vládu nejdřív v nás a mezi námi. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! Přeji vám pěkný konec léta a pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum, ať naplní srdce vaše i myšlení vaše v Kristu Ježíši. Jan Plecháček, CČE POUŤ Našimi předchůdci byl kostel, k němuž putujeme, zasvěcen jednomu z apoštolů Ježíšových, sv. Bartolomějovi. Zpráv o něm není v evangeliích mnoho, ale jeho místo v základech budovy Církve (srv. Ef 2,20) je jisté a nezpochybnitelné. Kolik významných umělců, spisovatelů, architektů, o jejichž životě víme jen málo, nebo zcela anonymních, vytvořilo hodnoty, které nemůžeme popřít, a které znamenají poklady civilizované společnosti, a zároveň svědčí o jejich dřívější existenci, právě tak jako nebesa vypravují o slávě Boží, o jeho bytí a tvůrčí moci! (Ž 19,1) O Bartolomějovi slyšíme poprvé v evangeliu sv. Jana. Tam má jméno Natanael, které znamená: Bůh dal. Z celého líčení v první kapitole Janova Evangelia si chceme povšimnout prvotní pochybnosti Natanaela, když mu už povolaný Filip oznámil: Našli jsme Mesiáše je to Ježíš z Nazareta! A on prohlásil: Co může z Nazareta vzejít dobrého? (Jan 1,45-46) Na výzvu přítele přece vstává a svůj předsudek mění za pravdivé poznání Ježíše, kterému zůstane věrný až k mučednické smrti. Srovnejme jeho jednání s postojem nazareťanů, kteří chtěli Ježíše shodit ze skály a především s postojem a zatvrzelostí členů velerady, kteří chtějí Ježíše zabít pro jeho slovo o svátcích stánků. (Jan 7. Kap) Tehdy se ho jejich kolega Nikodém zastává a ostatní namítají: Hledej v Písmu, že z Galileje prorok nepovstane. Odvolávají se ve svém předsudku na Písmo! Nedají si práci, aby poznali pravý stav věcí, netouží po setkání s ním, posílají nanejvýš posly, aby ho chytili za slovo a snaží se ho znemožnit ovšem bez úspěchu. Co i v nás samotných bývá předsudků i na poli víry! Jednou z cest, jak je překonat, je pokora, která umožňuje nelpět na vlastním omezeném poznání a dává možnost naslouchat i poučujícím slovům i vidět skutečná fakta. To bylo zřejmé svatopisci Knihy Moudrosti, když v šesté kapitole říká: Počátek moudrosti je snaha poučit se! A v předcházejících verších čteme, že moudrost se dává najít těmi, kdo po ní touží, kdo ji hledají, sama vychází vstříc, hledá ty, kteří jsou jí hodni. Nechme se strhnout příkladem sv. Bartoloměje k hledání Pravdy. Vždyť tou je sám Ježíš! Pojďme s Bartolomějem setkat se s Ježíšem! P. Josef Smola, ŘK Ať ten Jediný, který vytváří mír, Svrchovaný na nebesích, je zdrojem míru pro nás... A ať my, stvořeni k obrazu Božímu, jsme v životě zdrojem míru jeden pro druhého

4 A my říkáme, Amen. Modlitba v závěru obřadu Bat micva , synagoga Heřmanův Městec Sestry a bratři, milí přátelé, v tradičním pouťovém příspěvku bych se s vámi v letošním roce ráda podělila o zážitky z nedávné návštěvy rabínky Johanny Hershenson a její rodiny v Heřmanově Městci. Johanna a její manžel Mark se svými dvěma dcerami i Markův bratr Steve s rodinou do našeho města přijeli, aby v synagoze společně oslavili svátek Bat micva první veřejné čtení z Tóry jejich dvanáctileté dcery Abigail. Rodina Hershenson po příletu z kalifornského San Diega strávila několik dní v Praze a v pátek 6. července dorazila do Heřmanova Městce. Po obědě hosté projevili zájem podívat se do synagogy Johanna, Mark a Steve už zde byli několikrát, ale Abigail i ostatní členové rodiny chtěli vidět místo, kde se slavnost uskuteční. Navečer jsme společně navštívili minizoo Kamila Karely v Kostelci. Obzvláště děti byly nadšené z nedávno narozených dvou lvích koťat a obdivovaly i další zvířata. Je nesmírně smutné, že naše návštěva zde byla poslední; necelý měsíc poté jsme se s Kamilem naposledy loučili v kostele sv. Bartoloměje. Nezbývá, než vzpomínat V sobotu 7. července před jedenáctou hodinou do synagogy přicházelo mnoho zvědavých návštěvníků z řad obyvatel Heřmanova Městce i z okolí. V čele se Sylvií Wittmannovou přijela také skupina hostů z židovské kongregace Bejt Simcha z Prahy, která zapůjčila k obřadu svoji Tóru. Malá Abigail se svěřila reportéru Českého rozhlasu, že z prvního veřejného vystoupení před tolika lidmi má trochu trému, ale čtení v hebrejském jazyce i výklad vybraného textu z knihy Numeri 22,21-24 zvládla skvěle. Obřad se skládal z recitovaných i zpívaných modliteb, uvedení Abigail rodiči a vysvětlení smyslu obřadu Bat micva, zaznělo zde vyznání víry Šema Jisra el i Desatero. Následovalo samotné čtení textu Tóry v hebrejštině a výklad tohoto oddílu. Součástí obřadu byla také připomínka deportace židovského obyvatelstva Heřmanova Městce do Terezína. Ve tvářích mnohých z přítomných se zračilo skutečné pohnutí a dojetí při nošení Tóry synagogou po jejím vyjmutí z aronu ha-kodeš. Slavnost Bat micva doprovodil zpěvem židovských písní soubor Rebelcantissimo a závěrem si všichni společně zazpívali píseň Hava nagila, která se tradičně zpívá při oslavách. Paní rabínka Johanna věnovala heřmanoměstecké synagoze studijní svitek Tóry, jenž je zde nyní uložen a návštěvníci si jej mají možnost prohlédnout. Naši hosté se vrátili zpět do Prahy a odtud pokračovali do Benátek. Cestováním po Evropě pak trávili ještě další tři týdny. Pro obyvatele Heřmanova Městce může být nepochybně ctí, že pro tak významnou událost si Hershensonovi vybrali naši synagogu. Buďme vděčni za zájem, který projevují židovské kongregace z různých koutů světa právě Heřmanovu Městci a jeho kulturnímu dědictví. Proto bych na závěr chtěla ještě vzpomenout na člověka, který stál u zrodu spolupráce s židovskými kongregacemi, které v současnosti vlastní svitky Tóry, pocházející z heřmanoměstecké synagogy, pravidelně do našeho města jezdí a slaví zde své židovské svátky a obřady. Pan Ladislav Mareš neúnavně udržoval kontakty s mnoha lidmi z židovských náboženských obcí po celém světě. Jeho práce nyní přináší své ovoce. Jaká škoda, že již nemůže společně s námi prožívat radost ze setkávání a z obnovení duchovního života synagogy při těchto vzácných příležitostech. Přeji vám všem, moji milí, požehnané a poklidné prožití letošní bartolomějské pouti. Mnoho příjemných a radostných chvil při setkání s vašimi nejbližšími i přáteli, mnoho

5 hezkých zážitků a všem žákům, studentům i pedagogům úspěšné vykročení do nového školního roku. Alena Tučková, CČSH BÝT POŽEHNÁN Jednoho sobotního rána jsme přišli do synagogy v New York City. Zjistili jsme, že se koná bar micva. Třináctiletý chlapec byl právě shromážděním prohlášen za dospělého. Poprvé vedl bohoslužbu. Četl z knihy Genesis a měl krátkou promluvu o tom, jak je důležité pečovat o životní prostředí. Rabi i jeho přátelé ho potvrdili a jeho rodiče mu požehnali. Bylo to poprvé, kdy jsem viděl bar micva, a byl jsem hluboce pohnut především rodičovským požehnáním. Dosud slyším otce, jak říká: Synu, ať se ti v životě stane cokoli, ať budeš mít úspěch nebo ne, ať budeš důležitým člověkem nebo ne, ať budeš zdravý nebo ne, vždycky pamatuj, jak velice tě maminka a já milujeme. To řekl před shromážděním a díval se něžně na chlapce před sebou: mně vystoupily slzy do očí a pomyslel jsem si: jaká milost je takové požehnání! Od té doby si stále více uvědomuji, jak my, ustrašení, úzkostní a nejistí lidé, potřebujeme požehnat. Děti potřebují požehnání svých rodičů a rodiče požehnání svých dětí. Všichni potřebujeme požehnání těch druhých mistři i učedníci, rabíni i studenti, biskupové i kněží, lékaři i pacienti. Žehnat se latinsky řekne benedicere. Slovo benedectio, užívané v mnoha církvích, doslovně znamená: mluvit (dicere) dobře (bene) nebo říkat někomu dobré věci. Často používáme výraz navzájem se podržet. Dát někomu požehnání je ta nejvýraznější podoba podpory, kterou lze nabídnout. Je to víc než slovo chvály nebo zalíbení, je to víc než vyzdvižení něčího nadání nebo dobrých skutků, je to víc než postavení někoho do popředí. Dát požehnání znamená potvrdit, přitakat tomu, že druhý člověk je milován. Víc než to: dát požehnání to vytváří skutečnost, o níž požehnání vypovídá. V našem světě je mnoho obdivu a mnoho vzájemného zatracování. Požehnání stojí nad rozdílem mezi obdivem a zatracováním, mezi ctností a neřestí, mezi dobrými a zlými skutky. Požehnání se dotýká původní dobroty druhého a staví do popředí to, že druhý člověk je milován. Žehnání, které si udělujeme navzájem, vyjadřuje požehnání, které na nás od věčnosti spočívá. Je to nejhlubší potvrzení našeho pravého já. Potřebujeme trvalé žehnání, které nám dovoluje vždy novým způsobem slyšet, že patříme k milujícímu Bohu, který nás nikdy neopustí, ale vždy nám bude připomínat, že jsme na každém kroku svého života vedeni láskou. Abrahám a Sára, Izák a Rebeka, Jákob, Lea a Ráchel ti všichni slyšeli toto žehnání. Prožívali dlouhé, často namáhavé cesty, aniž by zapomněli, že jsou požehnaní. I Ježíš vyslechl požehnání, když ho Jan Křtitel pokřtil v Jordánu. Z nebe bylo slyšet hlas: Ty jsi můj milovaný syn, v němž se mi zalíbilo. To bylo požehnání, a právě toto požehnání podpíralo Ježíše ve vší slávě a haně, v obdivu i zatracování, jež následovaly. Jako Abrahám a Sára, ani Ježíš neztratil důvěrné vědomí toho, že je požehnaný. Říkám to proto, že vím, jak náladoví umíme být ty i já. Jeden den si připadáme báječní, druhý den mizerní. Jeden den jsme plní nových myšlenek, druhý den všechno vypadá ponuře a hloupě. Jeden den si myslíme, že dokážeme vzít na sebe celý svět, druhý den se nám zdá, že i malá žádost je na nás moc. Tyto výkyvy nálady ukazují, že už neslyšíme požehnání, které slyšeli Abrahám a Sára, Izák a Rebeka, Jákob, Lea, Ráchel i Ježíš Nazaretský a které bychom měli my slyšet také. Není snadné pro nás, aktivní lidi, skutečně přijmout požehnání. To, že tak málo lidí nabízí skutečné požehnání, je možná smutným následkem toho, že jen málo lidí chce a dovede požehnání přijmout. Je pro nás krajně obtížné se zastavit, naslouchat, věnovat pozornost a vděčně přijmout to, co se nabízí. Tohle všechno se mi vysvětlilo právě díky tomu, že žiji mezi lidmi, kteří jsou mentálně postižení.

6 Strávil jsem řadu půlhodin tak, že jsem si jen opakoval modlitbu svatého Františka: Pane, učiň ze mne nástroj svého pokoje. Tam, kde je nenávist, ať ukazuji lásku Jak tato slova přecházejí z mé mysli do mého srdce, začínám zakoušet nad všemi neklidnými emocemi a pocity mír a lásku, o něž jsem slovy žádal. Nasloucháme-li hlasu, který nám žehná, dokážeme jít životem se stálým pocitem pohody a pravého zakotvení. Ukázka z knihy Život milovaných dětí, Henryho J. M. Nouwena BAR MICVA BAT MICVA Doslova přeloženo znamená syn přikázání dcera přikázání. Toto oslovení znamená obřady uvedení do dospělého života a také člověka, který je povinen plnit všechna Boží přikázání a povinnosti vyplývající z židovského náboženství. Tyto obřady, jak je známe z dnešní doby, neexistovaly v biblické době. Termín bar micva (syn přikázání) se poprvé objevuje v Talmudu, jako označení muže, který je podřízen přikázáním bible a v Mišně (kolem r. 200) jako ten, kdo je povinen dodržovat 613 přikázání Tóry. Obřad je doložen kolem roku Tímto obřadem se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž. Předchází mu delší studium, kdy se chlapec učí hebrejsky a učí se náboženským povinnostem dospělého člověka. Talmud udává 13 let jako věk, kdy je chlapec odpovědný a kdy se stává mužem. Do té doby za něho nese odpovědnost jeho otec. Chlapec po dovršení 13. roku věku je na znamení své plnoletosti poprvé vyvolán ke čtení Tory (Tora 5 knih Mojžíšových). Jeho otec pronese potom požehnání na oslavu jeho přechodu do dospělého života. Častým dárkem při této slavnosti jsou Tefilin modlitební řemínky. Mladý muž má právo a povinnost nosit je při ranní modlitbě. K oblíbeným darům patřila i rituální čepička (kipa, jarmulka). Po skončení obřadu se koná slavnostní hostina a oslavenec při ní mívá přednášku. Bat micva je označení pro nábožensky dospělé děvče. Židovské děvče se stává automaticky bat micva dosažením 12. roku věku. Od té chvíle je povinné dodržovat všechna tzv. negativní přikázání zákazová. Většinu pozitivních přikázání ale zachovávat nemusí (např. pravidelná modlitba aj.) Až do moderní doby, s výjimkou židovských komunit v Itálii, nebylo dosažení náboženské dospělosti děvčat provázeno žádným zvláštním rituálem. První oslavu bat micva uspořádal Mordechaj Kaplan pro svou dceru Judith v r Většina neortodoxních směrů slaví bat micva u děvčat stejným způsobem jako bar micva u chlapců. I u ortodoxních směrů získal tento obřad oblibu, ale má jinou podobu než bar micva. V ortodoxním judaismu ženy nesmějí číst při bohoslužbách Toru ani vést bohoslužbu. Místo toho děvčata recitují text z jiné části Bible nebo tradiční židovskou modlitbu z Talmudu a nebo mají krátkou přednášku na náboženské téma. (Zpracoval P. Hroznata Pavel Adamec) PROČ MÁM RÁD ŽIDY Seděli jsme v kavárně v Dlouhé ulici a popíjeli, on, slavný profesor F. z Bostonu, kávu, a já čokoládu. Profesor F. je podle mého skromného názoru jeden z nejlepších lékařských etiků na této planetě. Mluvili jsme o smyslu věcí a o tom, zda cílem lidského života je štěstí, a nalezli

7 shodu v názoru, že ne. Profesor F. měl v Praze přednášku, kterou jsem organizoval, a cesty do Evropy využil, aby navštívil místa svých předků, kteří zemřeli v Auschwitz. Jeho rod pocházel z Budapešti či odněkud z Maďarska. Přišla řeč i na současný antisemitismus, o kterém jsem vyslovil názor, že se snad alespoň zde v Evropě jedná o uzavřenou kapitolu. Profesor F. se na mě dlouze zadíval: Ty to nevidíš. Ale je zde. A tak jsem se začal dívat a dávat pozor na zprávy. A věci se tu a tam začaly objevovat. Soudní znalec obviněn z podjatosti kvůli svému židovskému původu. Kázání v brněnské mešitě, přímočaře a nedvojsmyslně vybízející k zabíjení Židů. Co kdyby někdo znalce osočil z toho, že je černoch, napadlo mě? Židy a jejich náboženství mám ve velké úctě. Žádné jiné náboženství nevyprodukovalo tolik intelektuálů, umělců a nositelů Nobelových cen. Národ, o kterém sami Židé s ironií říkají, že je stejně tak početný, jako je statistická chyba při sčítání Číňanů, je zároveň národem fyziků, biologů, filosofů, dirigentů, spisovatelů, lékařů v každé profesi zazářil někdo židovského původu. I pro křesťany má studium velký význam, Židé jsou ale v tomto směru radikálnější, pro ně studium je modlitba. Kdekoliv žili, i v té nejzapadlejší vesničce zřídili školu, neboť ze svého náboženství ví, že vzdělání se může stát formou spirituality. Židovské náboženství je starší než křesťanství a mnohem starší než islám a má v tomto smyslu mnoho promyšleno. Po druhé světové válce se žádný Žid nešel odpálit do německé restaurace, i když důvody pro to by byly. Židé současnosti bojují, ale i mírumilovný člověk musí uznat nelze žít dost dobře v míru s někým, kdo vyhlašuje, že vás chce vymazat z mapy. Nelze vyjednávat s někým, jehož veřejně proklamovaným cílem je, abyste nebyli. Židovská teologie je jiskřivá, je to teologie anekdotických vyprávění, vtipů, teologie příběhů, které přes propasti tisíciletí fungují a poukazují na důležité momenty, které jsou jinak těžko uchopitelné definicemi. Způsob myšlení, který ironizuje naše řecké buď je A nebo je nea. Rabi X. říká, že x, říká se v jedné z anekdot, Rabi Y říká, že y a ty říkáš, že oba mají pravdu, i když jsou přece x a y naprosto neslučitelné! Ty máš taky pravdu Knihy Starého Zákona (jak bychom řekli my křesťané), kde je každé slovo promyšlené, promeditované, každý příběh zasazen do kontextu. Žádní výjimeční hrdinové bez chyb, polobohové akčních filmů, kteří všechno přemohou a vedou grandiózní vítězné bitvy. Naopak, lidé jako my, kdy ani Abraham, ani Mojžíš nejsou absolutně špatní, spíše deset tisíc odstínů šedi, obyčejní lidé vedoucí neobyčejné životy. Kniha Kazatel, sarkastické hlásání skepse, situace člověka, který dosáhl všeho toho, o co my usilujeme, a na vrcholu zjistil, že na druhé straně hory nic není. Marnost nad marnost. Smysl života, který není dán shora, nýbrž je tvořen. Národ, který se naklonil do černé propasti lidství v Auschwitz, národ Elieho Wiesela a Viktora Frankla. Národ Leona Kasse a Jonathana Sackse. Národ, jehož vize byla tak silná, že od roku 70, kdy byl zničen Jeruzalémský chrám, až do května 1948, kdy vznikl stát Izrael, přežil bez vlastní země, národ, jehož etický kodex desatera přetrval dva tisíce let, aniž by byl vymáhán policií nebo legislativní mocí. Židovské náboženství, které se nikdy nepře, zda Bůh je nebo není a které ironizuje naše shánění argumentů, proč Bůh určitě existuje nebo proč Bůh určitě existovat nemůže. Tóra mluví s Bohem, nikdy o Bohu. Náboženství samotné ateismus vystihuje překrásnou anekdotou: lidé přicházejí do města a na louce před branou hraje kapela. Hudebníci hrají tak krásně, že každý, kdo jde kolem, se musí zastavit a chvíli tančit. Náhodou jde tou cestou hluchý člověk, a protože neslyší hudbu, veškerý tanec se mu zdá jako třeštění šílenců. A je to.

8 Židé a jejich národ není bez temných stínů (a která skupina lidí na Zemi kdy byla!), ne, není to bílá, je to deset tisíc odstínů šedi. Ale ať chceme nebo ne, ať si to přejeme nebo ne, je to jeden z pilířů, na kterém vyrostla Evropa. Seděli jsme v kavárně a dopíjeli, profesor F. kávu a já čokoládu. Aniž bychom to vyslovili, věděli jsme, že až přijde Mesiáš, nebudeme se ptát, po kolikáté přišel. Marek Orko Vácha, Okénko do farnosti 7-8/2012 V ATEISMU JE VŽDYCKY KUS OSOBNÍHO ZKLAMÁNÍ Kdo jsou a nejsou ateisté? Kde se ateismus vzal? Jaké jsou nejčastější námitky ateistů vůči Bohu? Takové a další otázky byly položeny filozofovi, matematikovi a religionistovi JANU SOKOLOVI. Kdo je ateista? Jak byste ho charakterizoval? V běžném hovoru si s přesnými pojmy a rozlišováním nemusíme tolik lámat hlavu, protože si už nějak rozumíme. Zato když se chceme o ateismu něco dozvědět, musíme pečlivě rozlišovat. Na jedné straně můžeme mluvit o praktickém ateismu lidí, které náboženské otázky nejen nezajímají, ale vůbec je ani nenapadnou. Prostě žijí, starají se o své záležitosti a zájmy, až jednoho dne umřou. Žádné bohy k tomu nepotřebují; Bůh se do jejich vědomého života jaksi nedostal. Možná proto, že k tomu neměli příležitost, že jim ho nikdo neukázal anebo se opravdu takovým zbytečným otázkám vyhýbají. Kdosi řekl, že ateista je ten, kdo nemá žádné otázky. Souhlasíte? Pro tyto praktické ateisty, kteří o bohu a náboženství vůbec nepřemýšlejí, to asi platí. Je to ostatně docela přirozený lidský postoj a nemusí v něm být nic nepřátelského. Je běžný hlavně tam, kde lidé žijí vcelku bezpečně, jsou se svým životem spokojeni, žádné velké utrpení jim nehrozí a nic víc ani nečekají. Někteří filozofové byli k takovým lidem velice přísní a třeba Nietzsche mluví s velkým pohrdáním o těch, kdo si zařídili své pohodlí a jde jim jen o to, aby měli dobré trávení. Byl totiž přesvědčen, že tím promrhávají své skutečné možnosti a příležitosti, a zoufal si nad tím, že žijí jen jako zvířata. To je v evangeliu jinak Pán Ježíš mnohokrát varuje před bohatstvím a v jeho době bohatý nebyl jen milionář. Boháč byl každý, kdo se nemusel bát o zítřejší den, protože se zajistil zásobami a majetkem. Tak se dnes cítíme skoro všichni a je to jistě jeden z důvodů, proč hodně lidí o evangelium nestojí. Kristus sice své posluchače před bohatstvím varuje a bohatým připomíná, že i je čeká smrt a soud, ale pak také říká, že zdraví nepotřebují lékaře a že přišel zachraňovat ztracené ovce. Jako kdyby právě tyhle lidi, kteří si s ničím hlavu nelámou, ani nechtěl odsoudit. Jenom jeho žáci a posluchači, kteří jsou sůl země a světlo světa, si musí dávat dobrý pozor, aby nezapomněli, že žijí jen z Božího daru a z jeho milosti. Jsou tedy ještě jiné druhy ateistů? Ano. Pak jsou tu ovšem lidé, kteří si se životem a světem různě lámou hlavu. Nepřipadá jim tak samozřejmý jako těm prvním nebo možná musí přemýšlet i proto, že je někdo zklamal, že se jim život nějak nevydařil či zhroutil, že zažili a zažívají něco strašného, anebo se jim zdá, že to všechno nemá smysl. Životní rány bývají sice hrozné, ale mohou člověka také probudit, aby začal hledat. Takových lidí je dnes kolem nás velice mnoho a často jim nelze nic vytknout. Jsou poctiví, snaží se dobře žít a třeba i pomáhat druhým. Křesťanovi se přesto zdá, že mnozí dělají jednu chybu: že si na své otázky chtějí odpovídat sami, že odpovědi hledají sami v sobě nebo nanejvýš u psychologa. Jako kdyby si až příliš zakládali na své samostatnosti, chtějí si své náboženství sestavit sami. Možná také proto, že je naše křesťanství a naše církve něčím zklamaly.

9 Mnozí říkají, že věří v cosi nad sebou, ale většinou o tom nechtějí ani mluvit. Tomáš Halík jim proto říká něcisté. To jistě nejsou ateisté, i když ve statistikách to tak vypadá, a za mnoho věcí si zaslouží respekt a uznání. Třeba za upřímnost, poctivost i za jistý ostych mluvit o těch nejhlubších věcech. Potíž je ovšem v tom, že takové náboženství, které si člověk udělal sám, ho sotva může opravit, když se mýlí. S bohem, kterého si sám postavil, si sice může dobře rozumět, ale jen těžko mu může být vděčný, prosit jej za odpouštění a doufat, že ho zachrání. A o to přece ve skutečném náboženství jde. Tohle jistě nejsou ateisté. Ale jak je to s lidmi, kteří Boha přímo odmítají? Člověk je poměrně odolná bytost a může se ze všech ztrát a zklamání jenom otřepat, zvyknout si a zařídit se nějak sám. Takovým lidem, kteří se jaksi smířili s tím, že život už je takový, že lidem se nedá věřit a že to možná všechno nikam nevede, říkáme agnostici. Mají své otázky a pochybnosti, ale zůstávají při nich a odpovědi nehledají. Asi ani nevěří, že by nějaké byly. Zkrátka je to tak a dost. Může se nám zdát, že si tím své životy jaksi mrzačí, ale jen Bůh do člověka vidí a jistě není na nás, abychom je za to soudili. Jenomže člověk, který v životě vážně narazil a zklamal se nebo ztroskotal, se může také zatvrdit a všechnu svoji hořkost obrátit proti Bohu. Je to paradox, ale skutečný ateismus musí něco jako náboženství předpokládat, aby proti němu mohl bojovat a klást Bohu vyčítavé otázky. Proč musím trpět a umřít? Proč musím hledat pravdu - a místo ní je všude samá lež a podvod? Proč jako člověk tolik potřebuji naději a lásku a najednou je mi odepřena? Nejčastější námitkou dnešních ateistů je: Jestliže je Bůh dobrý, jak může dopouštět takové zlo, jako byl třeba holocaust či různé přírodní katastrofy? Tahle úvaha je už u starého Epikúra, jednoho z prvních filozofických ateistů. Pokud Bůh zlu zabránit nemůže, není to žádný Bůh, a pokud nechce, je sám zlomyslný. To vypadá docela přesvědčivě, dokud se na to člověk nepodívá blíž. Předně: co je to zlo? Člověk má pochopitelný sklon považovat za zlo všechno, co mu vadí a překáží. Jenže dnes dobře víme, že třeba bolest je důležitá zpětná vazba jinak by si člověk nevšiml, že něco není v pořádku. Smrt je pro jednotlivého člověka jistě těžká věc, a přece je pro nás důležitá. Kdybychom byli nesmrtelní, měli bychom na všecko dost času, na životě by nebylo nic dramatického a svět by byl plný otrávených a unavených lidí. Jak říká Hegel, člověk musí umřít také proto, že už všechno ví, všude byl a všemu rozumí. Starý je podle Lévinase ten, kdo je zakrámovaný sám sebou. Právě proto, že se člověk životem také opotřebuje, musí ho vystřídat mladí. Takže bolest a smrt, stejně jako zemětřesení nebo přírodní katastrofy, mohou být tragické, ale nemůžeme je jednoduše považovat za zlo. Život je a musí být křehký a vždycky ohrožený, abychom si ho vážili a museli se o něj starat. Něco jiného je ovšem lidské násilí, vraždy, mučení nebo války. Ale také nenásilné zlo, nenávist a závist, bezcitnost, lhostejnost nebo lež a podvod. Jenže to všechno je lidské zlo, které pácháme jedni na druhých. Je to naše zlo čili hřích. A proč mu tedy Bůh nezabrání? Křesťané i Židé věří, že člověk je stvoření Boží a Bůh nás stvořil jako svobodné. Už Adamovi v ráji něco zakázal, ale kolem stromu poznání nepostavil zeď ani plot. Člověk tak Boží zákaz porušit může. Kdyby nemohl, byl by jen loutka, a ne svobodná bytost. Takže na rozdíl od Epikúra, který si myslel, že je na světě sám od sebe, je věřící křesťan Bohu především vděčný za všechno, co od něho dostal a dostává, protože si to nemůže sám udělat, vydobýt ani koupit. Je mu vděčný za život a za svět, za štěstí, za lásku a nebo za děti. A je mu dvojnásob vděčný za to, že mu dal jeho svobodu, i když ji může samozřejmě zneužít. Kdyby Bůh zabránil lidskému zlu, vzal by člověku jeho svobodu a tím i jeho poslání, naději a životní smysl. Je totiž na člověku, aby lidskému zlu bránil, aby pomáhal druhým a lámal si hlavu s tím, jak přiblížit království Boží. Takže lidé, kteří jenom naříkají a stěžují si

10 na skutečné i domnělé zlo, dělají dvě chyby. Předně přehlížejí, že všechno to zlé a bolestivé je možné jen proto, že jim Bůh dává život, lásku, naději, štěstí a navíc svobodu. A za druhé mu trochu nestoudně vyčítají, co si sami jejím zneužitím způsobují. Ateisty může ovšem aspoň trochu omluvit, že jim to zřejmě nikdo neřekl, kdežto věřící člověk by to vědět určitě měl. Můžeme vysledovat, kdy se ateismus zrodil? Jak už samo slovo říká, je a-teismus vždycky nějaké odmítnutí nebo popření. Ve starých či primitivních společnostech to nebylo možné, a sice z dvojího důvodu. Jejich pohanské náboženství totiž bylo kolektivní a spočívalo hlavně ve společném slavení svátků. Kdo se ho nezúčastnil, přestal být členem kmene. Ještě ve starém Římě kdo by se nezúčastnil slavnosti lustra, což bylo zároveň jakési sčítání lidu a vyměření daní, automaticky ztrácel občanství. A zadruhé, tito lidé si svá božstva nepředstavovali, ale přímo je viděli: ve Slunci, v Měsíci, ve stromu nebo v prameni. Ateismus začal být možný, až když se náboženství zvnitřnilo a vedle společných slavností začalo znamenat individuální postoj vděčnosti i obav o život, o štěstí, o děti. Za ateisty byli pokládáni Židé, protože v chrámu žádná božstva neměli a v synagoze ani neobětovali. Skutečný ateismus ale vznikl až tam, kde se lidé nemuseli tolik strachovat o život nebo děti, a tak začali přehlížet, co všechno dostali a dostávají. Dokud lidé žili z toho, co našli v přírodě nebo co jim vyrostlo na poli, viděli na vlastní oči, že žijí z darovaného. Zato úspěšný městský člověk si může představovat, že žije ze své práce, schopnosti a přičinění, ze zásob a z majetku a pokládat to všechno za své samozřejmé právo. Proto Pán Ježíš říká, že Boží království musíme přijímat jako děti, kterým je tohle úplně jasné: žijí přece z toho, co dostávají. Hlavně v anglosaském světě je vidět nástup agresivního nového ateismu, který argumentuje novými poznatky přírodních věd. Příkladem může být čtenářsky oblíbená Dawkonsova kniha Boží blud. Kde se tu vůbec bere? I za tím bude kus osobního zklamání, ale je to hlavně reakce na náboženský fundamentalismus, který je v USA dost vlivný a nechce se smířit třeba s tím, že svět zřejmě nevznikl za týden. Přitom Bible nic takového neříká a biblické dny nemohly mít 24 hodin už proto, že Slunce přišlo na řadu až čtvrtý den. Fundamentalisté odmítají vědu, a kdyby mohli, možná by ateismus začali pronásledovat. A tak se i z vědců občas stávají bojovní fundamentalisté, kteří chtějí náboženství vyvrátit, obvykle nedomyšleným výkladem evoluce. Pokud skoro všichni biologové soudí, že se člověk vyvinul z jiných živočichů, začnou třeba tvrdit, že není vlastně nic než nahá opice. Jenže člověk se sice z primátů asi vyvinul, ale podstatně se od nich liší, třeba právě řečí, rozumem, studem nebo svobodou. Má vůči nim mnoho navíc, což biologie sama nemůže vysvětlit. Musela by předpokládat, že to všechno měli skrytě, latentně už primáti. A pokud tvrdí, že celý Vesmír se jenom náhodně vyvinul, museli by předpokládat, že úplně všechno bylo už nachystáno ve Velkém třesku a pouze se to rozvinulo, jako se z vajíčka vylíhne kuře. Jenže ani tím by se nic nevysvětlilo a celá záhada by se jen přesunula do samého počátku světa. Jak to tam mohlo být, když se to nijak neprojevovalo, a odkud se to všechno vzalo? Vědečtí ateisté dělají ještě jednu logickou chybu když tvrdí, že se něco stalo náhodou. To může totiž znamenat dvě velmi odlišné věci. Buď tu docela banální okolnost, že příčiny neznáme, anebo zcela nedokazatelné, a tedy nevědecké tvrzení, že to žádné příčiny nemá. Když si hodíte korunou, je výsledek náhodný, i když je jisté, že pohyb mince je zcela určen fyzikálními zákony. Jenže je tak složitý, že je pro nás náhodný. Ale že něco žádné příčiny nemá, je vždycky jen hypotéza, kterou nelze dokázat. Takže žádný nový konflikt vědy a víry Ve skutečnosti je důvodů pro konflikt vědy a víry dnes mnohem méně než před sto lety. Tenkrát byli vědci přesvědčeni, že Vesmír trvá věčně. Dnes skoro všichni soudí, že vznikl

11 před pár miliardami let a za nějaké ty miliardy zase zanikne. To může dát naší víře, že celý Vesmír je dílo Boží, novou a určitější podobu. A skutečnost evoluce může připomínat, že Stvořitel sice dal světu i člověku do vínku úžasné věci, včetně lidské svobody, že ho však rozhodně neopustil, nýbrž stále v něm působí. Možná proto mluví svatý Pavel o novém stvoření (Ga 6,15) a Kristus o tom, jak přitáhne všechny k sobě (J 12,32). Hle, všecko tvořím nové (Zj 21,5) KT 22/2012 VÝSTAVA K NEDOŽITÝM 80. NAROZENINÁM WILLY HORNÉHO V HEŘMANOVĚ MĚSTCI V pátek 3. srpna 2012 byla v Městské galerii v židovském dvojdomku otevřena výstava heřmanoměsteckého malíře Willy Horného Krajiny a zátiší. Výstavu svou promluvou o životě a díle mistra otevřel PhDr. Petr Kmošek, CSc., docent katedry výtvarné kultury Univerzity v Hradci Králové, autor četných monografií o výtvarných umělcích východních Čech. Nejnovější z nich jsou věnovány Karlu Janu Sigmundovi a Willy Hornému. Willy Horný se narodil 28. července 1933 v Orli u Chrudimi, ale jeho rodina se záhy přestěhovala do Heřmanova Městce, kde žila v Pokorného ulici. Velkým výtvarným vzorem a učitelem mu byl Karel Jan Sigmund. V letech studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze a v listopadu 1952 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců. Už v době, kdy navštěvoval Základní školu v Heřmanově Městci projevoval velký výtvarný talent a ve dvanácti letech zde měl samostatnou výstavu prvotin. Později svá díla prezentoval ve Vysokém Mýtě, v pardubické galerii Dílo, v Litomyšli a v Galerii Vincence Kramáře v Praze. Výstava v Městské galerii v Heřmanově Městci zahrnuje dvě části: jedna část výstavy je věnována zátiším, druhá scenériím z okolí Heřmanova Městce, neboť tato krajina umělci učarovala. Po celý svůj krátký život tvořil v okolí Heřmanova Městce, v členitém terénu Železných hor. Maloval mezi skalisky, ve volné krajině i uprostřed zahrádek a vesnických chalup. Netoužil po exotických námětech, bohatství umělecké inspirace nacházel na nevelkém území rodného kraje, ve skalnatých útvarech Vápenného Podolu, u rybničních hrází Průhonu a Konopáče. Z neokázalého a tichého koutu východních Čech vytvořil Willy Horný nadčasový obraz života a světa. Věnoval se i malbě portrétů, zvláště svých nejbližších a známých. Vytvořil kolekci portrétů herců Východočeského divadla v Pardubicích Věry Galatíkové, Zdeny Bittlové, Libuše Švormové, Jiřího Holého, Oty Karena Jeho přítelkyně, paní Marie Matznerová, která nyní žije v Pardubicích, výstavu v Městské g0alerii uspořádala k třicátému výročí jeho úmrtí a k jeho nedožitým 80. narozeninám. Přeji Vám všem, milí přátelé, sestry a bratři, požehnané dny bartolomějské pouti a udělejte si během posledního srpnového víkendu čas nejen na pouťové veselí, ale i na návštěvu výstavy. Výstava potrvá do neděle 9. září Rozhodně stojí za zhlédnutí! Zdenka Sedláčková, místostarostka Města HUDEBNÍ LÉTO UZAVŘELO SVŮJ VIII. ROČNÍK Jak se stalo již pravidlem, týden před heřmanoměsteckou poutí skončil letos již VIII. ročník festivalu nejen duchovní hudby Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje. Závěrečný koncert pěti pozounů a tuby v podobě Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie byl

12 příslovečnou hudební lahůdkou a tečkou za letošním festivalem. Při koncertu bylo patrné, že umělci patří ke skutečné špičce ve svém oboru v ČR. Přes jistou netradičnost tohoto nástrojového složení bylo více než patrné, že krása hudby není omezena jen na klasické hudební nástroje. Pokud se ohlédneme za letošním festivalem, věřím, že se vydařil a pravidelným i příležitostným návštěvníkům udělal radost. O tom nakonec svědčí řada nadšených ohlasů. Již zahajovací koncert souboru Musica Bohemica s populárním Jaroslavem Krčkem se zařadil k tomu nejlepšímu z celé historie festivalu. Nezapomenutelným zážitkem bylo také setkání s Alfredem Strejčkem, jehož recitace Modliteb nejen básníků ale i Karla IV. či Michelangela doplněná citlivým projevem trubky, zpěvu a varhan znamenala nejen hudební ale i duchovní osvěžení na začátku léta. Mladí, nadšení a přitom již umělecky zdatní violoncellisté (Prague Cello Quartet) byli aktéry letošního externího koncertu na farní zahradě. Hudba z muzikálů, filmů, ale i světových hvězd jako Elvis Presley byla velkým lákadlem. Tento koncert zaznamenal rekordní návštěvnost v celé historii festivalu. Zahradu zcela zaplnilo na 297 posluchačů. A ti skutečně nemuseli litovat, protože koncert byl i malou hudební show s trpaslíky či dvěma hráči na jedno cello. A snad ani dramatický závěr koncertu s počínající průtrží mračen nezkazil dojem z tohoto koncertu. Stranou nesmíme nechat ani klasický koncert varhanice Radky Zdvihalové, zpěvačky Aleny Tiché a houslisty Petra Zdvihala, který zcela zaplnil kostel sv. Bartoloměje a to do té míry, že se musel pozdržet začátek koncertu a operativně navýšit kapacitu míst k sezení. Nadšené ovace si odváželi účastníci Mezinárodních smyčcových kurzů z Litomyšle, kteří opět po roce svojí precizností a kvalitou představili mladou generaci nastupujících světových hudebních osobností. Světových doslova, protože u nás vystoupili hráči z Jižní Koreje, USA, Švédska či Mongolska. Jak vidíme, všech šest festivalových nedělí nabídlo v příjemném a duchovně inspirujícím prostředí svým návštěvníkům pestrou paletu hudebních zážitků. Je potěšitelné, že osmý ročník festivalu zaznamenal opět rekordní zájem posluchačů. Šest koncertů jich navštívilo celkově více jak jeden tisíc! Na velikost našeho města jsou to čísla téměř neuvěřitelná. Řada vystupujících umělců s výrazným potěšením poukazovala také na úroveň festivalového publika a celkovou atmosféru koncertů. Je potěšitelné, že značnou část návštěvníků koncertů vedle jeho místních příznivců tvoří turisté, příležitostní letní návštěvníci zdejšího regionu. Vždyť pokud by si na koncerty nenalezli lidé cestu, neměl by ani festival dlouhého trvání. Festival opět otevřel dveře kostela pro řadu lidí, kteří nepatří k běžným účastníkům bohoslužeb. Ono souznění hudby a duchovního prostoru je samo o sobě pro mnohé oslovující. Závěrečné poděkování patří partnerům festivalu - Městu Heřmanův Městec, Pardubickému kraji, řadě nejen místních firem a společností i soukromým mecenášům. Podíl na vysoké návštěvnosti měli mediální partneři. Stranou nelze nechat i veškerou starost farníků a jejich přátel o zdárný průběh festivalu. Děkujeme! Jsme potěšeni, že se Hudební léto zařadilo k výrazným kulturním událostem tohoto regionu. Spolu s vámi se snad můžeme těšit na IX. ročník Hudebního léta za organizátory festivalu Marek Výborný BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI ZA STARÝCH ČASŮ Starými časy byla pro mne doba, kdy se psal letopočet kolem roku 1930.

13 I když není známo, že by někdy do Heřmanova Městce přicházeli poutníci z dalekých krajů, jako např. do Čenstochové nebo do Vambeřic, jádrem pouti vždy byla a stále ještě je církevní slavnost. V neděli kolem svátku svatého apoštola Bartoloměje, patrona místního kostela i celého města a jeho řemeslníků, pracujících s kůží nebo s nožem, se v místním kostele koná slavná mše svatá, doprovázená obvykle hudebním doprovodem. Pro většinu lidí však již v dobách mého dětství i v současnosti znamená pouť setkání s přáteli, někdy i návrat do rodného kraje, dobrý slavnostní oběd a návštěva rozsáhlého stánkového trhu, pro mládež pouťová taneční zábava a pro děti hlavně návštěva zábavního lunaparku se stále modernějšími atrakcemi. V dobách mého dětství se tyto druhotné pouťové záležitosti, jako jsou kolotoče, houpačky a střelnice a trhový prodej, odehrávaly přímo ve městě, a to střídavě na Velkém i Malém rynku, jak se tehdy říkalo Velkému náměstí dnes nazývanému náměstí Míru a na Malém náměstí, tj. na náměstí Masarykově. K přesunu do Bažantnice došlo v souvislosti s rostoucí hustotou dopravy až mnohem později. Vše začínalo po chrudimské pouti, kdy se zábavná zařízení začala přemísťovat do Městce. Ale na Velké náměstí zatím nesměla. Ve čtvrtek se tam konal každotýdenní trh a ten měl po staletí přednost. Proto se atrakce dočasně utábořily na Malém náměstí. To tehdy nemělo dnešní parkovou úpravu, a proto tam bylo více volného prostoru. Teprve po skončení čtvrtečního trhu se kolotoče přestěhovaly na Velké náměstí. Na nejzápadnějším konci náměstí, v místech před nynější spořitelnou, stál překrásný koníčkový kolotoč s tak zvanou káčou, která rotovala kolem vlastní výkyvné osy rychlostí, kterou si volila její posádka. Ke kolotoči patřil hrací kolovrátek. Ten upoutával pozornost nejen svou hrou, ale i vzhledem. Nás děti fascinovaly barevné spirálové sloupky, které se neustále otáčely. O kolotoči se říkalo, že patří starému panu Hejdukovi. Vedle kolotoče byly houpačky a střelnice prý mladých Hejdukových. Další kolotoč a střelnice snad patřily Seifertovým z Pardubic. Průjezdní ulice byla lemována prodejními stánky. Žádné hypermarkety ani velké obchodní domy tenkrát nebyly, a tak zájem o neběžné zboží byl vždy velký. Když pak přišla léta těžké hospodářské krize, prodávaly se na trhu výrobky krachujících firem doslova za babku. O hlavních pouťových dnech byl průjezd po hlavní vozovce uzavřen a objíždělo se za stánky a atrakcemi při jižním okraji náměstí. I když hlavním poutním dnem byla neděle, sobotní večer byl vždy nezapomenutelný. Atrakce byly osvětleny, někdy i barevně, některé stánky svítily plynovými lampami, a to vše najednou změnilo ráz náměstí malého města. To se na krátkou dobu zdálo být lunaparkem nějakého vzdáleného velkoměsta. Stejně jako nyní největší nával návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí byl v neděli. Zvláštností heřmanoměstecké pouti je její pokračování ještě v pondělí, kdy se slaví posvícení. To vše prakticky skončilo válkou. Zboží zmizelo, nebylo co prodávat, komunikace musely být volné pro přesuny vojska. Jen atrakce přečkaly všechny změny světa a jejich provozovatelé vždy uměli správně odhadnout, kolik jsou lidé ochotni a schopni zaplatit za zábavu svých dětí. J.Výborný VZPOMÍNKA NA P. JOSEFA NĚMCE, ARCIDĚKANA A KANOVNÍKA Dvacátého osmého července uplynuly čtyři roky, kdy v Heřmanově Městci dokončil svoji pozemskou a také kněžskou pouť.

14 Zemřel ve věku 83 let, nyní by oslavil 63. výročí kněžství. Působil v různých farnostech, nejdéle však v Jičíně, kde byl vikářem po dobu patnácti let. Dvakrát byl vězněn v komunistických žalářích, ale podle něho nebylo nic zbytečné, nikdy nepřestal být dobrým a zásadovým člověkem knězem, přítelem mnoha lidí. Byla to náhoda, či Boží řízení, že jsem v těchto dnech mezi starými novinami našla jeho zápisník z kněžských exercicií z roku 1980 a některé myšlenky zde obsažené mě natolik zaujaly, že bych se o ně s vámi - čtenáři KZ ráda podělila: - Kněz má být přístupný a kající. Kněží třebas čistí a vzdělaní, jsou přitom neplodní. Plodnost duchovní znamená mít plný kostel, navštěvovat nemocné, diskutovat, poutě, Nezneklidňovat druhé přílišnou zvědavostí, horlivostí a malicherností. Člověk ve shovívavosti se stává velkým, dovede vytvářet společenství. Před druhými nikoho nepovyšovat ani neponižovat to jsou rušivé vlivy. Ve snášenlivosti a trpělivosti jsou veliká tajemství. Ovoce Ducha svatého je vlídnost a laskavost. Nikoho neodsuzovat, ke všem být vlídný, laskavý a ochotný. Vlídnost, dobrota a vděčnost kněze má být známa všem lidem. Bůh je kavalír. Ke smutku vede i kněžská tvrdost. Lidé potřebují spíše sdělit, než poučovat. Jediná cesta vzhůru je víra, spása je dar! Několik těchto doslova opsaných poznámek z jeho obšírného zápisníku ať nám připomene, že mezi námi žil, měli jsme ho rádi a s láskou na něho vzpomínáme. Myslím si, že tyto myšlenky určené především duchovním, by měly i dnes oslovit každého křesťana. Drahuše Plačková JAK NAPLNIT KOSTEL Do opuštěného kostela sv. Josefa v Cáchách opět chodí lidé. Nehledají tam však živého Boha, ale své mrtvé zesnulé. Někdo totiž přišel na nápad využít kostel a pohřbívat tam. Tak bydlí ve městě živí s mrtvými. Kdysi kostel osiřel, i když tam bývaly v minulosti slavné bohoslužby. (To my kněží umíme.) Promluvy však až tak slavné nebyly. Ono je lehčí být služebníkem kultu než služebníkem slova. Toto druhé by mělo být logicky první; chtělo by to studium, ustavičné vzdělávání a vnitřní zakotvení v evangeliu. Nevíme, co je to Boží království. Nevíme, co je to žít na věčnosti, kázal někdo v rozhlase. Vážení, něco přece víme! A sice to, že nás čeká oslavený Kristus! Takto kázal blahé paměti kněz Míla Máša. Asi umřu touhou po Kristu! (Stalo se.) Kupodivu na jeho promluvy spěchaly zástupy z knihy P. Jana Rybáře Kam jdeme? Jan Rybář se narodil v Brně r Po válce se konečně dostal na církevní gymnázium na Velehradě. Rozhodl se pro kněžské povolání. Jenže doba nebyla vhodná. Po krátké době nastala anabáze dvaadvaceti let manuální práce, z toho tři roky věznění a dva a půl roku v PTP. Knězem se stal tajně ve valdické věznici roku Dostudoval v době pražského jara v Innsbrucku. Pak nastoupil duchovní službu v Trutnově a okolí, od r v Rychnově n. Kněžnou

15 a okolí. Od r v důchodu vypomáhá v okolí Trutnova. Je členem řádu Tovaryšstva Ježíšova. ADOPCE NA DÁLKU Milí farníci, jsem tak ráda, že vám mohu opět napsat. Jak se vám i vašim rodinám daří? U nás je nyní opravdové horko, a tak doufám, že u vás máte o něco chladněji. O prázdninách jsem byla na venkově navštívit příbuzné a požádat Buddhu, aby mi učení v příštím roce šlo. Prázdniny u nás už skončily a já jsem nastoupila do 8. třídy. Škola mi vcelku jde a maminka je na mě pyšná. Nedávno jsem od vás dostala dopis, krásnou pohlednici a bloček s motivem Hello Kitty. Moc vám za vše děkuji. Závěrem dopisu vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a splnění všech vašich přání. S pozdravem Namthip In-Um Thajskou dívku Namthip (14 let) podporujeme již od roku Navštěvuje školu Putthachakvittaya, s matkou a náhradním otcem žije v Bangkoku. Dle sdělení ředitele programu Adopce na dálku v Thajsku, pana Toma Crowleyho, je Namthip veselé, elegantní a zdvořilé děvče. Její školní prospěch je velmi dobrý a nezapomíná ani vypomoci své matce s domácími pracemi. V tomto ohledu je skutečně odpovědná. Z příspěvku, který v současné době činí 7.000,- Kč ročně, bylo dívce zaplaceno školné, celoroční příspěvek na obědy, učebnice, školní uniforma, doprava do školy, příspěvek na boty a ponožky. Určitou část výloh činilo i úrazové pojištění. Namthip docházela na doučování angličtiny, lekce práce na počítači a vedení táboření. Účastnila se exkurze na farmě Jim Thompson Silk a vánoční akce. V průběhu povodní pracovala jako dobrovolnice. Pomáhala balit dodávky vody pro oběti povodní. S rodinou jsou zaměstnanci programu Adopce na dálku v pravidelném kontaktu. Sledují vzdělávání dívky, rovněž tak aktualizují rodinnou situaci. Všechny dospělé osoby v rodině Namthip pracují. Celkový příjem rodiny však nepostačuje na pokrytí školních výdajů a Namthip tak potřebuje naši podporu i v dalším školním roce. Školné na rok 2012/2013 bylo z naší strany zaplaceno dne a to ve výši Kč. Jen pro přiblížení, pokud tuto částku poměrně rozdělíme na každý den v roce, dostaneme se k částce 19 Kč/den. Ano, necelých dvacet korun českých denně tedy postačuje k tomu, aby se Namthip žilo lépe. Velice si vážím veškeré podpory, která je uvedenému projektu z vaší strany dlouhodobě věnována. Aktuální stav účtu Adopce na dálku činí částku ,- Kč. V říjnu 2012 nás čeká platba školného indickému chlapci Amithovi (4.900,- Kč) a v lednu 2013 pak ugandskému chlapci Michealovi (7.000,- Kč). Díky vaší štědrosti se tak i oba chlapci mohou těšit na další rok ve školní lavici. A věřte, že toho si opravdu považují. Přeji vám hezké léto a těším se, že s mnohými z vás, tzv. adoptivními rodiči na dálku, přijdu do milého kontaktu také při přípravě adventního minitrhu. Helena Polanská

16 XII. LETNÍ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR 2012 Rok se s rokem sešel a my jsme opět vyrazili na letní prázdninový tábor. Po opakované návštěvě skautského tábořiště Blažkovec nedaleko Holic jsme se letos rozhodli pro změnu. Prvně jsme vyrazili na místo, ve kterém jsme byli doslova a do písmene odříznuti od světa. Nejbližší vesnice s několika málo obyvateli byla vzdálena dva kilometry, autem se dalo k tábořišti přiblížit nejblíže na půl kilometru, o elektřině či teplé vodě jsme si mohli nechat zdát. Přesto snad nikdo z nás této změny nelitoval, protože bez těchto výdobytků se člověk týden bez problémů obejde a navíc tábor získal ještě většího ducha dobrodružnosti. Vodu jsme čepovali z nedaleké studánky, místo na elektrickém sporáku jsme vařili na velkých kamnech, večerní debaty se odehrávaly při svíčkách či petrolejkách. A kde že se tento pomyslný konec světa nachází? Nedaleko Číhoště, ve které se nachází geografický střed České republiky, a kde působil farář Josef Toufar, jehož 110. výročí narození jsme si spolu s místními farníky připomínali při nedělní bohoslužbě. I z důvodu odlehlosti tábořiště jsme za hlavní táborové téma zvolili stvoření světa. Nebylo by snad lepšího místa, kde lze plně vnímat krásy přírody, oddělení denního světla od noční tmy, jedinečnost čerstvé vody vyvěrající ze studánky, a tak podobně. Během týdne jsme tedy prošli od první noci, v níž při noční hře svíce krásně symbolizovaly ono oddělení světla od tmy, až k poslednímu dni, kdy jsme si připomenuli u závěrečného slavnostního ohně, že my lidé jsme byli stvořeni Pánem Bohem podle jeho představ a svým životem ho máme co nejvíce chválit a oslavovat. Letošní třináctý táborový ročník byl pro nás milníkem nejenom z hlediska výběru místa. Zároveň s námi vyrazilo nejvíce dětí, celkem 26, z nichž většinu tvořily děti z okolí Heřmanova Městce. Za tuto důvěru rodičů a chuť dětí jet na náš tábor jsme byli velmi vděční a doufáme, že jsme naděje dětí nezklamali a že si tábor co nejvíce užily. Krom již uvedeného hlavního tématu tábora měly děti možnost soutěžit při různých hrách. A to jak těch, které byly zaměřeny více na chytrost či zručnost (především v první půlce tábora, kdy více pršelo, než svítilo sluníčko), tak i při těch běhacích, jejichž pomyslným vrcholem byl závěrečný orientační běh, ve kterém musely předvést všechny zde zmíněné chrabrosti. Na závěr patří velký dík všem, kteří se podíleli na úspěšném chodu tábora. Předně Pánu Bohu, který s námi na táboře byl a zajisté i jeho zásluhou se nikomu nic vážného nestalo. Velký dík patří i vedoucím, kteří si našli čas (případně vzali dovolenou v práci) a obětovali ho pro přípravu her a práci s dětmi. Poděkovat je třeba i dětem, že s námi na tábor vyrazily, protože bez nich bychom nemohli tábor dělat. A v neposlední řadě musíme poděkovat i těm, kteří s námi na táboře nebyli, ale k jeho průběhu přispěli rozličnými hmotnými i duchovními dary. Nelze než říci upřímné: Pán Bůh zaplať. Štěpán Výborný, vedoucí tábora NOEMŮV KORÁB Biblický příběh v 21. Století Hospodin přišel k Noemovi v Belgii v roce Země byla přelidněná a zpustlá. Pán dal Noemovi úkol postavit koráb a zachránit v něm po dvou exemplářích z každého živočišného druhu. To je můj plán, řekl Bůh, pospěš si, protože za šest měsíců začne pršet po dobu čtyřiceti dnů a nocí. Frank Deboosere (hlasatel počasí v belgické televizi) to nebude umět vysvětlit a zase si bude chtít jednou něco vycucat z prstu. Za šest měsíců začalo pršet. Hospodin se podíval dolů a viděl, jak Noe naříká ve své zatopené zahradě, ale žádnou loď neviděl. Noe, zavolal, kde je můj koráb? Odpusť mi,

17 Pane, prosil Noe. Ono se totiž mnoho změnilo proti tomu, jak to bylo dříve. Potřeboval jsem totiž zvláštní stavební povolení. Moji sousedé tvrdili, že jsem se svým korábem nerespektoval maximální stavební výšku. Podali také stížnost na překročení hlukové normy na staveništi. To vše muselo být projednáno na městském stavebním úřadě. Ministerstvo dopravy a správa mostů a komunikací požadovaly záruku na možné budoucí výlohy s úpravou infrastruktury při přepravě korábu na moře. Tvrdil jsem, že voda dosáhne až ke korábu, ale nechtěli tomu ani za mák věřit. Dalším problémem bylo sehnat potřebné dřevo ke stavbě. Zelení byli zásadně proti kácení stromů ve vnitrozemí kvůli ochraně hnízdišť sov. Snažil jsem se ochránce přírody přesvědčit, že toto dřevo potřebuji právě i na záchranu sov a dalších vzácných ptačích druhů. Ani slechu! Chtěl jsem začít se shromažďováním zvířat. Byl jsem však napaden hnutím na jejich ochranu. Jeho předseda Michal van der Bossche dokazoval, že chci držet zvířata proti jejich vůli. Poukazoval na to, že rozměr lodi je příliš malý a že je nelidské držet tolik zvířat na tak omezeném prostoru. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že koráb nelze postavit bez vyhotovení vlivu na stavby a dokonce i předpokládané zátopy na životní prostředí. Mezitím jsem byl zaměstnáván projednáváním stížností Centra pro rovnoprávnost a potírání rasismu, podané jeho tvrdošíjným předsedou Paterem Lemanem. Podle něho musím najmout určitý počet cizinců, abych mohl začít stavět. Odbory naopak žádají, abych výlučně najímal členy odborů se zkušenostmi ze stavby lodi. Celkovou situaci navíc ztížila Ústřední celní správa obstavením mého majetku a zablokováním vkladů. Tím prý chtěla zabránit ilegálnímu opuštění našeho státu s chráněnými a ohroženými druhy živočichů. Nebudu dále uvádět námitky a požadavky ministerstev zdravotnictví a zemědělství a připomínat soupeření našich politiků, kteří při jakýchkoli problémech prosazují vlastní, úzce rezortní návrhy. Tedy, Pane, odpusť mi, ono to potrvá alespoň deset let, než budu moci koráb postavit. Náhle déšť ustal, nebe se rozjasnilo a slunce opět začalo hřát. Nádherná duha se klenula nad obzorem. Noe se díval udiveně: Má to, Hospodine, znamenat, že svět nezničíš? zeptal se. Ne, odpověděl Pán, není třeba, vaše vláda už na tom sama intenzivně pracuje. Otištěno v časopise Bible a archeologie, Antverpy 2005; autor neuveden. VŠECHNO, CO POTŘEBUJI VĚDĚT, JSEM SE NAUČIL Z NOEMOVY ARCHY: Nezmeškat loď. Pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu, ještě nepršelo. Udržet se fit. I když vám bude už hodně let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco opravdu velkého. 5. Neposlouchejte kritiky; prostě pokračujte v práci, která se musí udělat. 6. Postavte svou budoucnost na vysokém základu. 7. Z bezpečnostních důvodů necestujte sami. 8. Rychlost není vždy výhodou. Šneci se dostali na palubu archy s gepardy. 9. Když jste ve stresu, chvilku si zaplavte. 10. Pamatujte: archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové. 11. Bouřka nevadí; když jste s Bohem, vždy na vás čeká duha. Karmelitánský kalendář

18 DĚTEM Milí kamarádi! Před pár dny skončily letní olympijské hry v Londýně a možné jste i vy pozorně sledovali sportovní zápolení v rozmanitých sportech. Určitě jste fandili naši reprezentantům, měli radost z každé medaile. Třeba Vás olympiáda inspirovala také nějaký sport zkusit. Příležitostí i u nás k tomu máte víc než dost. Jak jde ale sport dohromady např. s Biblí? Určitě i tam nějaké zmínky najdeme. Například svatý Pavel asi zažil nějaká sportovní klání v antickém Řecku, odkud ostatně pochází tradice olympijských her. O vrcholových sportovcích se v Bibli sice nedočteme, ale najdeme zde osobnosti, které musely mít docela slušnou kondičku. V tomto kvízu je nakresleno několik osob Starého nebo Nového zákona. Podle biblické citace zjistěte, o koho se jedná, a jméno osoby napište na linku pod obrázek. Potom zkuste pojmenovat druh sportu, který ona osoba právě nechtěně vykonávala.

19 Věřím, že jste prokázali dost důvtipu a sporty rozpoznali. Ať se vám i v novém školním roce vše daří podle vašich předsevzetí. Hodně radosti a úspěchů vám po celý školní rok přeje váš kamarád Marek DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Den otevřených dveří památek HEŘMANŮV MĚSTEC SOBOTA 8. září 2012 Kostel sv. Bartoloměje h h. náměstí Míru prohlídka kostela Hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie Barákova ulice prohlídka hřbitova a kostela Kostel církve čs. husitské Barákova ulice prohlídka kostela Hřebčín Masarykovo nám. v a ve h. hromadná prohlídka s výkladem Havlíčkova ulice prohlídka budovy Synagoga D o p r o v o d n é a k c e: Židovská škola Havlíčkova ulice prohlídka Galerie Cyrany (poloviční vstupné) Výstava obrazů Willy Horného Havlíčkova ulice Židovský dvojdomek prohlídka výstavy AVE MUSICA Písně mi zpívej Havlíčkova ulice Synagoga Hudební večer v 16.30

20 PRÁZDNINOVÁ PUTOVÁNÍ Stalo se módou jezdit do Svaté Země. Co tomu říká galilejský arcibiskup Elias? Nenavštěvujte jen svatá místa! V Božím hrobě hladíte mramor, který nemá s Kristovým tělem nic společného. Je na něm psáno: On zde není! On vstal! Proč ho tedy hledáte tam, kde není? Přijďte do Galileje, tam se s ním setkáte! Navštivte naše farní společenství. Jsme zde izolováni, vytlačeni na okraj. Potřebujeme vaši přítomnost. Vy žijete v klidných privilegovaných zemích. Jenom pouhá vaše přítomnost je pro nás velkolepý akt solidarity. Kde všude na našich poutích hledáme Krista a jeho Matku? Není i u nás Kristus nejvíce přítomen v našich farnostech a sborech? Z knihy P. Jana Rybáře Kam jdeme? CHYSTANÉ KULTURNÍ AKCE V HEŘMANOVĚ MĚSTCI poutní slavnost v kostele sv. Bartoloměje Dny evropského kulturního dědictví - den otevřených dveří památek Synagoga - Hudební večer - zahájení sezóny při příležitosti Evropských dní kulturního dědictví Shirim Shiri (Písně mi zpívej) židovské a italské renesanční písně v podání komorního souboru Ave Musica Babí léto na Konopáči loučení s létem farní dvůr (ŘK) duchovní obnova s P. Bernardem Špačkem na skautském srubu u Vyžic volby do Senátu a Krajského zastupitelstva říjen poslední víkend Synagoga hudební večer k 94. výročí vzniku ČSR bude upřesněno listopad Synagoga Hudební večer - žáci ZUŠ Taussigova Praha (datum bude upřesněno ŘK fara sběr šatstva pro Diakonii Broumov Sokolovna Vánoční koncert (na programu mimo jiné Česká mše vánoční J. J. Ryby s orchestrem) nám. Míru - troubení z věže kostela sv. Bartoloměje Žesťový kvintet Karla Neumanna kostel sv. Bartoloměje vánoční zpěvy a koledy v podání Pěveckého sboru Vlastislav slavnostní půlnoční mše Příští číslo KZ vyjde o Vánocích. Čekáme na vaše příspěvky! Příspěvek na náklady tisku: 5,- Kč

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více