Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi."

Transkript

1 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je pouhý duch. Bůh je všude. Říkáme, že je všudypřítomný. Bůh ví všechno. Říkáme, že je vševědoucí. Bůh může všechno, co chce. Říkáme, že je všemohoucí. Bůh chce jen dobré a nikdy nechce nic zlého. Říkáme, že je nejvýš svatý. Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

2 2. ANDĚLÉ Dřív než Pán Bůh stvořil svět, stvořil anděly. Andělé jsou také pouzí duchové. Jsou sice lepší, moudřejší a mocnější než lidé, ale Pánu Bohu se ani zdaleka nevyrovnají. Bůh stvořil anděly, aby plnili jeho vůli. Za to jim slíbil, že budou stále s ním a že budou stále šťastni. Někteří andělé zpyšněli a nechtěli již Pána Boha poslouchat. Bůh je potrestal tím, že ho už nevidí, a to je pro ně velká bolest. Tuto bolest, tak velkou, že si ji ani nedovedeme představit, trpí v pekle. Věrné anděly Bůh odměnil. Stále ho vidí a jsou s ním velice šťastni. Takové štěstí mají v nebi. Andělé, kterým Bůh dal na starost nás, se nazývají andělé strážní. Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj. - Ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. - Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. - A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.

3 3. PRVNÍ LIDÉ Svět se vyvíjel dlouhou dobu. Když byl hotový, Pán Bůh stvořil člověka. Stvořil ho tak, že do hmotného těla vložil nesmrtelnou a neviditelnou duši. Duší se člověk podobá Pánu Bohu a andělům. Prvními lidmi byli Adam a Eva. Žili v krásné krajině, které říkáme ráj. Byli svatí, to znamená, že Pán Bůh je měl rád jako svoje hodné děti. Byli šťastní, neznali ani tělesné, ani duševní utrpení. Byli nesmrtelní, nemuseli zemřít. Mimo to jim Bůh slíbil, že jej jednou budou vidět tak, jako ho vidí andělé, a že s ním budou stále, věčně šťastni. To si však měli zasloužit svou poslušností. Bůh první lidi zkoušel, mají-li ho opravdu rádi, proto jim zakázal jíst z jednoho stromu v ráji. Upozornil je, že ztratí svatost, štěstí, nesmrtelnost i nárok na nebe, neposlechnou-li a budou-li jíst ze zakázaného stromu.

4 4. HŘÍCH PRVNÍCH LIDÍ Jeden ze zavržených andělů lidem záviděl a chtěl, aby byli nešťastni jako on. Zjevil se Evě v podobě hada a pokoušel ji, aby jedla ze zakázaného stromu. Když se bála, že zemře, nalhal jí: Nezemřete, ale budete všechno vědět, budete jako sám Bůh. Eva se chtěla vyrovnat Bohu, aby ho nemusela poslouchat. Přemluvila i Adama, svedla ho k neposlušnosti a oba jedli ovoce ze zakázaného stromu. Tím se dopustili prvního lidského hříchu. Byla to vzpoura proti Bohu. Nyní byli opravdu chytřejší, ale jinak, než si myslili. Poznali, že je zlý duch obelhal, a dostali strach. Pán Bůh je tedy musel potrestat. Přestali být jeho milými dětmi, začali trpět na těle i na duši, museli umřít a nemohli se už dostat do nebe. Bůh je vyhnal z ráje do pusté a neúrodné krajiny.

5 5. BŮH SLÍBIL VYKUPITELE Když Bůh vyháněl první lidi z krásného ráje, bylo mu jich líto a slíbil jim, že pošle na zem jinou ženu, jejíž syn zase vše napraví a porazí zlého ducha. Kdy to bude, neřekl. Lidé si o tomto radostném slibu vypravovali z pokolení do pokolení a čekali, až přijde tento osvoboditel, říkali mu Vykupitel. Adam a Eva svého hříchu litovali a byli už hodní. Proto jim Pán Bůh jejich hřích odpustil. Avšak utrpení a smrt jim Bůh neprominul. Když zemřeli, jejich těla se v hrobě rozpadla, ale jejich duše žily dál v předpeklí. Tam čekaly na Vykupitele. Po Adamovi přicházejí všichni lidé na svět se smutným dědictvím: nejsou již Božími dětmi, musí trpět a zemřít. Říkáme, že mají dědičný hřích.

6 6. KAIN A ÁBEL Nejstarší syn Adama a Evy se jmenoval Kain. Živil se sbíráním plodin. Mladší syn Ábel choval zvířata. Celá rodina Pánu Bohu občas přinášela oběti na usmíření za lidské hříchy. To byla jejich modlitba. Při jedné oběti dal Bůh jasně najevo, že Kainova oběť se mu nelíbí, protože Kain byl zlý. Na Ábelovu oběť hleděl rád, protože Ábel byl hodný. Kain nejdříve Ábelovi záviděl, pak se na něho hněval. Nakonec se rozhodl k hroznému činu: vylákal Ábela na osamělé místo a tam ho zabil. To byla první vražda. Bůh Kaina potrestal. Kain neměl klid, svědomí ho pronásledovalo, stěhoval se neustále z místa na místo, ale výčitkám svědomí neunikl.

7 7. POTOPA Adamovi potomci nebyli hodní. Přestali milovat pravého Boha a sloužit mu, byli zlí a zkažení. Jediný Noe, který miloval Boha, byl dobrý a zbožný a s ním i celá jeho rodina. Bůh poručil Noemovi, aby si postavil velkou loď. Říkali jí archa. Bůh řekl Noemovi, že zničí všechno, co žije na zemi. Když Noe stavěl se svými syny loď, lidé se jim posmívali. On je napomínal, aby se polepšili, lidé si však nedali říci. Pak přišla pohroma. Čtyřicet dní a čtyřicet nocí pršelo tak, že celá země byla pod vodou a moře zaplavilo krajinu. Jen Noe v lodi se zachránil. S ním se zachránila i jeho rodina a zvířata, která vzali sebou. Když vody opadly, Noe poděkoval Pánu Bohu za záchranu tím, že mu přinesl oběť a pomodlil se. Pán Bůh slíbil, že už nikdy takovou potopu na svět nepošle.

8 8. BŮH SI VYVOLIL ABRAHÁMA Avšak Noemovi potomci byli právě tak špatní, jako potomci Adamovi. Zapomínali na pravého dobrého Boha a klaněli se slunci, měsíci, hvězdám a přinášeli jim oběti. Stali se pohany. Tehdy se Pán Bůh rozhodl, že si vytvoří nový, věrný národ. Zjevil se dobrému Abrahámovi, který byl pastýřem, a řekl mu: Abraháme, vystěhuj se ze své země a ze svého otcovského domu se svou rodinou, majetkem a čeledí, a jdi do země, kterou ti ukážu. Tam z tvých potomků udělám velký národ a v něm požehnám všem národům země. Abrahám poslechl a Pán Bůh ho vedl do pohanské země Kanaán. Tam se mu znovu zjevil a slíbil mu: Tuto zemi dám tvým potomkům. Zemi Kanaán říkáme Zaslíbená země. V ní se měl narodit slíbený Vykupitel.

9 9. ABRAHÁM A IZÁK Když bylo Abrahámovi sto let, narodil se jeho ženě Sáře syn. Dali mu jméno Izák. Abrahám ho velice miloval. Bůh však dále zkoušel Abrahámovu víru a lásku k sobě. Když Izák začal dospívat, zjevil se Bůh Abrahámovi a řekl mu: Vezmi syna, kterého miluješ, a jděte do země Moria. Na hoře, kterou ti ukážu, budeš mi ho obětovat. Abrahám byl zdrcen, ale poslechl. Věděl, že Bůh je pánem lidského života. Vzal dříví a oheň a oba zamířili k oné hoře. Tam postavil kamenný oltář a už chystal se hocha usmrtit tak, jak zabíjel obětního beránka. Tu uslyšel hlas: Abraháme, neubližuj dítěti! Že jsi byl tak ochotný dát mi svého milovaného syna Izáka za oběť, rozmnožím tvé potomky jako hvězdy na nebi a jako písek na mořském pobřeží. Abrahám radostně objal syna a oba se vrátili domů.

10 10. ABRAHÁMOVI POTOMCI Izák měl dva syny. Jeden se jmenoval Ezau, druhý Jakub. Jakub měl dvanáct synů. Nejraději z nich měl Josefa. Bratři však Josefa rádi neměli. Záviděli mu a jednou ho tajně prodali za dvacet stříbrných peněz otrokářům. Otci namluvili, že zahynul. Otrokáři odvedli Josefa do Egypta a tam ho prodali za otroka. Bůh však Josefa neopustil. Chránil ho a pomáhal mu tak, že se Josef stal vysokým královským úředníkem. Později vypukl v zemi, kde žili Izák a jeho synové, veliký hlad. Josefovi bratři jeli do Egypta nakoupit obilí. Netušili, že se tam setkají se svým bratrem. Josef však zlý čin bratřím odpustil a vzkázal svému otci, aby se s celou rodinou přestěhoval do Egypta k němu. Jakub to učinil. Jeho rodina měla tehdy již 70 členů. Později jich bylo ještě o mnoho více. Jakubovi potomci se nazývali Izraelité, protože Jakub měl ještě další jméno Izrael.

11 11. ZACHRÁNĚNÍ MOJŽÍŠE Nejdříve měli Egypťané Izraelity rádi, později je však začali nenávidět. Viděli, že Izraelitů přibývá a báli se, aby se nezmocnili jejich země. Egyptský král poručil trýznit Izraelity těžkými pracemi a nakonec rozkázal, aby každý novorozený izraelský chlapec byl utopen. Jedné izraelské mamince se narodil chlapeček. Tři měsíce ho schovávala před Egypťany, potom už nemohla. Proto si vymyslila lest. Vzala košík, vymazala jej smolou, vložila do něj dítě a poslala dceru Mirjam, aby košík s dítětem položila do rákosí v řece. Věděla, že se tam chodí koupat velice hodná královská dcera. Lest se podařila. Královská dcera spatřila košík, dala si jej přinést a hned poznala, že je to izraelské dítě. Tu přiběhla Mirjam a nabídla, že najde izraelskou matku, která by dítě vychovala. Na pokyn královské dcery přivedla svou maminku a ta slíbila, že dítě vychová. Tak se dítě zachránilo. Později musel chlapec na královský dvůr do škol. Dostal egyptské jméno Mojžíš, věděl však, že je Izraelita a na svůj národ nikdy nezapomínal.

12 12. HOŘÍCÍ KEŘ Když Mojžíš dospěl, zastával se Izraelitů. Egypťané ho podezírali, že pomáhá Izraelitům, musel tedy uprchnout na Sinajskou step, kde pásl ovce. Jednou spatřil podivné světlo. Hořel keř, ale neubývalo ho. Mojžíš se šel podívat, co to je. Když se přiblížil k místu, slyšel hlas: Zuj se! Toto je posvátné místo! Mojžíš poslechl a zahalil si tvář pláštěm. Hlas pokračoval: Já jsem Bůh tvých praotců, Abraháma, Izáka a Jakuba. Slyšel jsem nářek svého lidu v Egyptě a osvobodím jej. Ty vyvedeš můj lid z Egypta. Mojžíš namítal, že není výmluvný, ale Bůh trval na svém. Proto Mojžíš uposlechl a vrátil se do Egypta připravovat národ na odchod z egyptské země.

13 13. ODCHOD Z EGYPTA Egyptský král nechtěl ani slyšet o tom, že by Izraelité odešli ze země. Bál se, že by ztratil své nejlepší dělníky. Bůh však Mojžíšovi pomáhal a trestal Egypťany těžkými ranami. Čtrnáctého dne prvního jarního měsíce měli Izraelité povečeřet pečeného beránka s nekvašenými chleby a oblečeni i obuti měli být připraveni na cestu. Dveře domů potřeli krví beránka, aby jej chránila proti Božímu hněvu. Když nastala noc, začali záhadně umírat egyptští prvorození synové. Po celé zemi se ozýval pláč. Tu si farao (egyptský král) zavolal Mojžíše a prosil ho, aby svůj lid rychle odvedl ze země. Izraelité nasedli na vozy a ujížděli k hranicím. Na památku této veliké noci později Izraelité slavili každý rok velikonoční svátky. Začínali je večeří, při které jedli beránka a nekvašené chleby.

14 14. PŘECHOD PŘES RUDÉ MOŘE Král brzy litoval svého rozhodnutí a poslal za prchajícími Izraelity vojáky. Vojsko je dostihlo na břehu Rudého moře. V těch místech byla mělčina a tudy se chtěli Izraelité dostat na druhou stranu. Když Izraelité spatřili silné vojsko, dostali strach, ale Mojžíš jim řekl: Nebojte se, Bůh bude bojovat za vás! Pak vztáhl hůl nad mořem. Na tento pokyn zavanul z pouště silný vítr, opřel se do vod a ukázala se suchá země. Celou noc přecházeli Izraelité na druhou stranu. Když se ráno Egypťané probudili, zděsili se. Izraelité jim unikli. Vrhli se za nimi, ale Mojžíš znovu vztáhl hůl nad mořem, to se zavřelo a všichni Egypťané utonuli.

15 15. SVATÝ BOŽÍ LID Na cestě skalnatým poloostrovem došli Izraelité k hoře Sinaj. Tam jim Bůh řekl, aby se připravili, že chce s nimi uzavřít smlouvu. Bůh mluvil k národu v záři blesků a hukotu hromu. Dal mu svá přikázání: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ 1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. Mojžíš zapsal Boží přikázání a všechny zákony a přečetl je lidem. Když lidé radostně souhlasili, pokropil zápis i lidi krví zabité jalovice a tak uzavřel Smlouvu mezi Bohem a jeho národem. Izraelský národ se stal Božím lidem. Zákonům, které izraelský národ přijal od Boha Mojžíšovým prostřednictvím, říkáme Starý zákon.

16 16. KRÁLOVÉ A PROROCI Čtyřicet let trvalo, než se Izraelité dostali do Zaslíbené země. Napřed jim vládli kněží, později králové. Jejich nejslavnějším králem byl David. Pocházel z Betléma a byl pastýřem. Založil hlavní město země Jeruzalém. Jeho syn Šalomoun tam postavil krásný chrám. Davidovi Bůh předpověděl, že z jeho rodu se narodí slíbený Vykupitel. Proto lidé slíbenému Vykupiteli říkali Král - to jest Mesiáš - Kristus. Izraelité stále toužili po příchodu Mesiáše, zvláště však tehdy, když se dostali do zajetí cizích národů. Mnoho jim o něm předpověděli proroci. Byli to svatí mužové, kteří mluvili Božím jménem a vybízeli lidi k modlitbě, k lepšímu životu a k pokání. Největšími proroky byli Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Době, kdy lidstvo čekalo na Vykupitele, říkáme advent, to česky znamená příchod. Na tuto dobu vzpomínáme čtyři týdny před vánocemi. Této době před vánocemi říkáme proto advent.

17 17. PŘEDCHŮDCE PÁNĚ V judských horách bydlel kněz Zachariáš se svou manželkou Alžbětou. Oba byli staří a neměli děti. Zachariáš se modlil v jeruzalémském chrámě; tu se mu zjevil anděl Gabriel. Ten oznámil Zachariášovi, že se jeho ženě Alžbětě narodí syn, a ať ho nazvou jménem Jan. Anděl řekl, že Jan připraví lid na příchod Vykupitele. Zachariáš té zvěsti neuvěřil. Anděl mu řekl: Budeš němý až do dne, kdy se to stane. Zachariáš oněměl. Uzdravil se, až když se hoch narodil. Mladičký Jan odešel do samoty na poušť a tam čekal, až ho Bůh zavolá k dílu. RANNÍ MODLITBA Můj Bože, celou tuto noc - zas chránila mě tvoje moc. - Buď za to ctěn a veleben - a prosím tě: i tento den, - ty dobrý, svatý Otče můj, - mě hříchu, zloby ochraňuj! - Myšlenky, slova, skutky své - chci obětovat ke cti tvé. - Maria, Máti přemilá, - přimluv se za mě u Syna, - jehož nechť chválí každý hlas, - jak nyní, tak po všechen čas. - Amen.

18 18. ANDĚL U PANNY MARIE V horském městečku Nazaretě žila zbožná dívka Maria. Byla zasnoubena tesaři Josefovi. Také k ní přišel anděl Gabriel a řekl jí: Buď zdráva, Maria, milosti plná. Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. Neboj se, nalezla jsi milost u Boha. Budeš mít Syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude to Syn Boží. Maria odpověděla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. V té chvíli Boží Syn zázrakem Ducha svatého se stal člověkem a Maria se stala Matkou Boží. VEČERNÍ MODLITBA Dříve než k spánku ulehnu, - k Bohu své srdce pozvednu. - Buď vděčně chválen, veleben - za vše, co dals mi tento den. Jestliže v čem jsem pochybil, - prosím tě, bys mi odpustil. - Pak spokojeně mohu spát, - můj anděl bude u mě stát. - Maria, Boží Rodičko, - chraň mě, chraň mě, Matičko. - A ty, můj Kriste Ježíši, - můj Bože, Dobro nejvyšší, - v tvé rány sebe ukrývám, - pak šťastně, klidně usínám. - Amen.

19 19. NAROZENÍ PÁNĚ Uplynulo devět měsíců od andělovy zprávy; té zprávě říkáme Zvěstování. Panna Maria a svatý Josef se vydali na cestu do Betléma ke sčítání lidu. (V Betlémě se kdysi narodil praotec jejich rodu, slavný král David.) Unaveni došli do města, avšak nenašli místo, kde by mohli přenocovat. Ubytovali se tedy za městem v opuštěném chlévě. Tam se v hloubi noci narodil Spasitel světa. Panna Maria ovinula Ježíška plénkami a položila ho do jeslí. Byla to svatá noc. Na horách zazářilo světlo, pastýřům se zjevili andělé. Zpívali: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Osmého dne dostalo dítě jméno Ježíš, to znamená Spasitel. Čtyřicátého dne rodiče přinesli Ježíška do jeruzalémského chrámu a obětovali Bohu.

20 20. ÚTĚK DO EGYPTA I pohané se dověděli o narození Vykupitele. Pohanským učencům se ukázala tajemná hvězda a přivedla je do Svaté Země. Učenci se ptali krále Heroda, kde se narodil izraelský Král. Herodes nevěděl. Zavolal si židovské kněze a ti mu řekli, že podle proroctví se má izraelský král narodit v Betlémě. Král řekl učencům: Jděte do Betléma a hledejte dítě; až je naleznete, oznamte mi to; chci se mu také poklonit. Lhal, neboť chtěl Ježíše zabít. Učenci nalezli děťátko, poklonili se mu a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. V noci anděl prozradil učencům královy úmysly a přikázal jim, aby se vrátili domů jinou cestou. Také svatému Josefovi se anděl zjevil. Přikázal mu, aby vzal Ježíše i jeho matku a utekl do Egypta. Svatý Josef poslechl a vydali se na cestu. Herodes se učenců nedočkal; proto dal ze msty povraždit v Betlémě všechny chlapečky do dvou let. Božímu Synu však neublížil, Ježíš už byl v bezpečí.

21 21. DVANÁCTILETÝ JEŽÍŠ Svatá Rodina zůstala v Egyptě asi dva roky. Po Herodově smrti svatý Josef s Pannou Marií a Ježíšem se vrátili do Nazaretu. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, putoval s rodiči poprvé o velikonocích do Jeruzaléma. Na zpáteční cestě rodiče zjistili, že Ježíš není v průvodu poutníků. Vrátili se zpět hledat dítě. Nalezli hocha teprve třetího dne. Seděl v chrámové škole s učiteli. Ti se ho vyptávali a žasli nad jeho moudrými odpověďmi. Panna Maria mu řekla: Synu, proč jsi nám to udělal? Já i tvůj otec jsme tě s úzkostí hledali. Ježíš odpověděl: Proč jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být tam, kde je můj Otec? Tím naznačil, že svatý Josef je jeho otcem jen před lidmi, ale že jeho pravým Otcem je Bůh. Panna Maria už nic neřekla, jen o těchto slovech přemýšlela. Společně se vrátili do Nazaretu. Písmo svaté o dalším životě Pána Ježíše píše, že vyrůstal v moudrosti a svatosti před Bohem i před lidmi a poslouchal své rodiče.

22 22. VEŘEJNÁ ČINNOST Do třiceti let žil Ježíš v Nazaretě. Lidé netušili, že mezi nimi bydlí Boží Syn. Pracoval jako tesař; pomáhal svatému Josefovi a po jeho smrti pracoval sám. Když přišel čas, určený jeho Otcem, odešel k řece Jordánu. Tam Jan Křtitel hovořil k lidem: Polepšete se a konejte pokání, aby vám Bůh odpustil hříchy. Ježíš Jana požádal, aby ho pokřtil. Duch svatý řekl Janovi, že před ním stojí Vykupitel, proto se Jan zdráhal Ježíše pokřtít. Uposlechl však a pokřtil ho. Když Ježíš vystupoval z vody, Jan spatřil nad Ježíšem holubici a uslyšel hlas: Toto je můj milý Syn, toho mám velmi rád. V podobě holubice se ukázal Duch Svatý. Ta slova pronesl Bůh Otec. Bůh je jeden, ale jsou v něm tři osoby: Otec, Syn a Duch Svatý. Nazýváme je Nejsvětější Trojicí. Říkáme: Bůh je Trojjediný. Je jeden Bůh ve třech Osobách. Po křtu Ježíš odešel na poušť, kde se 40 dnů modlil a postil. Ke konci ho pokoušel zlý duch; Ježíš však jeho pokušení rázně odmítl.

23 23. ZÁZRAK NA SVATBĚ Když se Ježíš vrátil k řece Jordánu, Jan Křtitel na něho ukázal a řekl: To je Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Dva Janovi učedníci Jan a Ondřej hned šli za Ježíšem. Ondřej také zavolal svého bratra Šimona. Ježíš dal Šimonovi nové jméno Petr, to znamená česky Skála. K těmto třem se připojili ještě jejich přátelé Filip a Bartoloměj. Všichni byli rybáři. S prvními učedníky Ježíš šel na svatbu do vesničky Kány Galilejské. Byla tam také jeho matka Maria. Tam Ježíš udělal první zázrak. Pouhým slovem obyčejnou vodu v šesti velkých kamenných džbánech proměnil v nejlepší víno. Tento zázrak na něm vyprosila jeho matka. Když Ježíšovi učedníci viděli takový zázrak, uvěřili, že Ježíš je slíbený Spasitel. Celý kraj si vypravoval, že Ježíš z Nazaretu nemůže být obyčejný člověk. Zázraků bylo třeba, aby lidé uvěřili Pánu Ježíši i později, až jim bude hlásat Boží pravdy.

24 24. DALŠÍ ZÁZRAKY Ježíš vykonal ještě mnoho jiných zázraků. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, poroučel rozbouřenému moři, aby se utišilo. Jednou k němu přišel římský důstojník z městečka Kafarnaum. Byl to setník. Prosil ho, aby uzdravil jeho služebníka, který umírá. Ježíš chtěl jít s ním, ale důstojník řekl: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Pánu Ježíši se líbila jeho víra a odměnil ho. Řekl mu: Co jsi uvěřil, to se staň! V té chvíli byl služebník římského důstojníka zdráv. Jindy šel Ježíš do městečka Naimu. Z města vycházel právě pohřební průvod, zemřel jediný syn opuštěné vdovy. Matka velice plakala. Ježíš přistoupil k nosítkům, rozkázal, aby je postavili na zem, a řekl: Hochu, říkám ti, vstaň! Mrtvý hned procitl a posadil se. Ježíš ho odevzdal matce. Lidé si říkali: Přišel mezi nás velký prorok. Sám Bůh navštívil svůj lid!

25 25. APOŠTOLOVÉ Ježíš byl stále obklopen zástupy lidí. Vypravoval jim o Božích pravdách, učil je žít tak, jak si to přeje Bůh. Z těchto lidí si vybral dvanáct mužů a svěřil jim zvláštní poslání. Nazval je apoštoly. Z nich vychovával představené budoucí Církve. Kromě prvních pěti učedníků Ježíš přijal mezi apoštoly Janova bratra Jakuba, své dva příbuzné Jakuba a Judu Tadeáše, celníka Matouše, Tomáše, Šimona a Jidáše. Ten ho později zradil. Apoštolům Ježíš slíbil velkou moc: Co svážete na zemi, bude svázáno i na nebi; co rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Znamenalo to, že o čem apoštolové rozhodnou, o tom rozhodl sám Ježíš. Tuto moc dal zvláště Petrovi a dodal: Na tobě jako na Skále, postavím svou Církev a peklo ji nepřemůže! Tím Ježíš slíbil apoštolům moc nad Církví a Petrovi moc nad ostatními apoštoly.

26 26. HŘÍŠNÁ ŽENA Ježíš přišel na svět proto, aby se lidé polepšili, aby křísil jejich mrtvé duše. Jednou ho pozval na hostinu vznešený muž Šimon. Byl to pyšný člověk a chtěl se svými přáteli zkoumat Pána Ježíše. Na přivítanou Ježíše neobjal, nepodal mu vodu, aby si umyl zaprášené nohy. Během hostiny přišla do jídelny žena, která byla známá jako hříšnice. Šimon zrudl hněvem a chtěl ji vyhnat. Žena poklekla k Ježíšovým nohám a začala plakat nad svými hříchy. Šimon si pomyslil: Kdyby tento člověk byl prorokem, věděl by, že tahle žena je hříšnicí! Ježíš se na Šimona obrátil a řekl mu: Vidíš tuto ženu? Přišel jsem k tobě na návštěvu, nepřivítal jsi mne, ani neobjal. Tato žena neustále objímá mé nohy. Vody jsi mi nedal a ona umývá mé nohy slzami a utírá je svými vlasy. Kdo mě více miluje? Šimon mlčel. Ježíš se obrátil k ženě a řekl jí: Ženo, tvé hříchy ti jsou odpuštěny. Jdi a už nehřeš. Žena se polepšila a stala se světicí. Jmenuje se Marie Magdalena.

27 27. ZÁZRAČNÉ ROZMNOŽENÍ CHLEBA Jednou Ježíš mluvil k velkému množství lidí. Byl už večer, lidé měli hlad a do města bylo daleko. Ježíš se ptal apoštolů, má-li někdo něco k jídlu. Přivedli chlapce; měl pět bochníčků chleba a dvě pečené ryby. Bylo to málo. Ježíše poslouchalo víc než mužů a mnoho žen a dětí. Ježíš poručil, aby si lidé posedali do trávy. Bral chleby a ryby, lámal je a apoštolové pokrm roznášeli lidem. Všichni se dosyta najedli. Divili se tomu; jejich úžas byl ještě větší, když nasbírali dvanáct košů zbylých kousků chleba. Druhého dne Ježíš řekl lidem, proč učinil tento zázrak. Chtěl tím ukázat, že v budoucnosti bude dávat lidem pokrm pro jejich duše na cestu do nebe. Ježíš prohlásil: Já jsem chléb s nebe. Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, bude žít věčně. To mluvil o svatém přijímání. Apoštolové tomu nerozuměli, ale věřili tomu. Někteří lidé však Ježíše po těchto slovech opustili. Chtěli jen jídlo pro své tělo, o pokrm pro duši nestáli.

28 28. MILOSRDNÝ SAMARITÁN Ježíš chtěl, aby se lidé stali velkou rodinou Božích dětí. Chtěl, aby se milovali. Jednou vypravoval krásný příběh: Jeden Izraelita cestou z Jeruzaléma byl přepaden lupiči. Ti ho oloupili a zraněného ho nechali ležet na cestě. Kolem šel židovský kněz, ale zraněnému nepomohl. Později šel kolem chrámový sluha, levita, ale také nepomohl. Teprve nepřítel Izraelitů, Samaritán, se nad zraněným smiloval. Vymyl rány zraněného vínem, nakapal do nich chladivého oleje, rány ovázal, zraněného dovezl do hospody a zaplatil úhradu za jeho ošetřování. Takový příběh nazýváme podobenstvím. Máme jednat podobně jako dobrý Samaritán, svým nepřátelům dělat dobré. Ježíš učil, že naším bližním je každý člověk, přítel i nepřítel; ke každému člověku se máme chovat jako ke svému nejlepšímu příteli.

29 29. MODLITBA PÁNĚ Ježíš myslel stále na svého Otce v nebi, neboť jej velice miloval. Také my máme myslet na Boha, který je naším nejlepším Otcem a miluje nás. V duchu s ním máme často hovořit, prosit ho o radu, o pomoc, děkovat mu a chválit ho. Tomuto rozhovoru říkáme modlitba. Jednou prosili apoštolové Pána Ježíše, aby je naučil správně se modlit. Ježíš je naučil této modlitbě: Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď království tvé. - Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny, - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, - ale zbav nás od zlého. - Amen. Později vznikla i modlitba k Panně Marii, Ježíšově matce. Obsahuje slova anděla Gabriela, slova svaté Alžběty a naši prosbu: Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.

30 30. NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ Ježíš přišel na svět proto, aby lidé byli věčně šťastni. O tomto štěstí mluví jako o nebeském království. Řekl lidem, že toto štěstí je velký Boží dar, kterému říkáme milost Boží posvěcující. O milosti Boží posvěcující hovořil v podobenství o královské svatbě: Král vystrojil svému synovi svatbu. Na hostinu pozval všechny poddané. Bylo jeho vůlí, aby hosté přišli v krásném svatebním obleku. Na začátku hostiny král obcházel stoly a vítal hosty. Tu spatřil člověka, který nebyl oblečen ve svátečním obleku. Když to král uviděl, rozhněval se a poručil sluhům, aby hosta svázali a vyhodili do tmy, kde je pláč a bolest. Podobenství znamená toto: Král je Bůh. Jeho syn je Ježíš Kristus. Nevěsta je Církev. Svatební hostina je nebe. Krásný oblek je milost Boží posvěcující, svatost. Tma, pláč a bolest jsou peklo.

31 31. MARNOTRATNÝ SYN Ježíš chtěl lidem říci, že Bůh hříšným lidem pomáhá, aby se polepšili, a když se polepší, má radost. Vypravoval o tom krásně podobenství: Jeden otec měl syna, který nechtěl otce poslouchat a utekl z domova. Hledal si štěstí ve světě. Když utratil všechny peníze, nastal v zemi hlad. Aby se uživil, pásl vepře. Bylo to pro něho velkým ponížením. Jednou hlídal vepře, hladový a otrhaný, vzpomínal na domov a na otce. Uvědomil si, že svou bídu si zavinil sám a dal se do pláče. Rozhodl se, že se vrátí domů, poprosí Otce za odpuštění a požádá ho, aby u něho mohl sloužit jako obyčejný čeledín. Když spatřil z dálky rodný dům, netroufal si jít dál. Ale ostatní ho zahlédli a řekli to otci. Ten vyběhl z domu synovi vstříc, objal ho, přitiskl k sobě. Vystrojil na jeho počest hostinu a syn se potom snažil, aby oplatil otci všechnu jeho lásku dobrým životem. Bůh nám odpustí hříchy, když si je uvědomíme, proto zpytujeme své svědomí, hříchů litujeme a umíníme si, že se polepšíme tomu říkáme opravdové předsevzetí, vyzpovídáme se a napravíme vše, co jsme udělali zlého.

32 32. VJEZD DO JERUZALÉMA Všichni lidé neměli Pána Ježíše rádi a neuvěřili v něho. Někteří židovští kněží a učitelé Zákona ho nenáviděli a chtěli ho zabít. Ježíš předpověděl, že ho zajmou, poníží a nakonec ukřižují. Ujistil však své učedníky, že třetího dne vstane z mrtvých. V neděli před svou smrtí jel slavně jako král do hlavního města Jeruzaléma. Lidé volali: Sláva, Synu Davidovu! Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Ať žije jeruzalémský král! Mnozí mávali palmovými ratolestmi a prostírali na cestu svá roucha. Tuto událost si připomínáme na Květnou neděli. Nepřátelé na to hleděli s nevolí a říkali mezi sebou: Všichni jdou za ním! Dohodli se, že ho zavraždí. Mezi apoštoly, nejbližšími přáteli Ježíše, se našel zrádce. Byl to Jidáš. Slíbil, že nepřátele upozorní, až Ježíš bude o samotě, kde ho lidé nebudou chránit. Kristovi nepřátelé mu za zradu dali třicet stříbrných.

33 33. POSLEDNÍ VEČEŘE Ve čtvrtek před velikonocemi konala se v celé židovské zemi obvyklá velikonoční večeře s beránkem. Ježíš ji slavil s apoštoly v Jeruzalémě. Věděl, že on sám je pravý Beránek Boží, který bude obětován za hříchy světa. Když skončila večeře, splnil slib, který dal kdysi apoštolům, že lidem dá své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj. Vzal chléb a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé Tělo. Potom vzal kalich s vínem a řekl: Vezměte a pijte, toto je má Krev. A dodal: To konejte na mou památku. Tím ustanovil Nejsvětější Svátost oltářní, dal apoštolům první svaté přijímání a předal jim kněžskou moc. Potom Ježíš řekl apoštolům: Moji nejdražší, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Podle toho lidé poznají, že jste mými učedníky.

34 34. JEŽÍŠOVO UTRPENÍ A SMRT Po poslední večeři Ježíš odešel do Getsemanské zahrady na úpatí Olivové hory. Tam se úpěnlivě modlil a pocítil při pomyšlení na budoucí utrpení takovou úzkost, že se potil krví. Tam byl zajat tlupou vojáků, které vedl Jidáš. Ostatní apoštolové se rozutekli. V noci byl Ježíš vyslýchán veleradou a odsouzen k smrti. Petr ze strachu před lidmi ho třikrát zapřel. Ráno předvedli Ježíše před římského vladaře Piláta a vymýšleli proti němu lživé obžaloby. Pilát ho dal zbičovat a když zástup Židů na něj naléhal, odsoudil ho k smrti. Kolem poledne byl Ježíš ukřižován na kopci Kalvárii. Zároveň s ním byli ukřižováni dva lotři. Pod křížem stála Ježíšova matka, svatý apoštol Jan a bývalá hříšnice Marie Magdalena. Ježíš trpěl ochotně a svým trýznitelům velkodušně odpustil jejich zlobu. Zemřel odpoledne; Ježíšovo mrtvé tělo jeho přátelé pohřbili do hrobu ve skále; Kristova duše sestoupila do předpekli k duším, které čekaly na vykoupení. Velerada poslala vojáky, aby hlídali Ježíšův hrob.

35 35. JEŽÍŠOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Třetího dne po své smrti, v noci na neděli, Boží Syn spojil svou duši zase se svým tělem, jeho tělo oživlo, proměnilo se v tělo oslavené a Pán Ježíš vyšel ze zapečetěného hrobu ven. Když se pak objevil anděl a odvalil těžký kámen od hrobu, vojáci se polekali a utekli. Po svém vzkříšení se Ježíš ukázal nejdříve Marii Magdaleně. Později se ukázal Petrovi. Pak dvěma učedníkům, kteří šli do městečka Emauzy. Večer se ukázal všem apoštolům shromážděným v jídelně. Tam také ustanovil svátost smíření s Bohem. Řekl apoštolům: Těm, kterým odpustíte hříchy, jsou odpuštěny; těm, kterým je neodpustíte, odpuštěny nebudou. Později se Ježíš ukázal ještě mnohokrát na různých místech. Jednou ho vidělo více než 500 lidí najednou.

36 36. ZALOŽENÍ CÍRKVE Ježíš přišel na svět proto, aby učil lidi pravdě, posvěcoval je a vedl k dobrému. Toto poslání předal své Církvi. Církev je společnost, která pokračuje v Kristově díle. Při jednom zjevení Ježíš řekl apoštolům: Jděte do celého světa, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte je dělat to, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi až do konce světa! Ježíš ustanovil apoštola Petra hlavním představeným neboli hlavou Církve slovy: Pas mé beránky! Pas mé ovce! Beránci - jehňátka jsme my, věřící. Ovce - matky jehňátek, jsou apoštolové a jejich nástupci - biskupové.

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao!

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao! Bible pro děti představuje Sbohem Farao! Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob Bible pro děti představuje Záludný Jákob Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2015 Bible

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Oblíbený Syn Prodán do Otroctví

Oblíbený Syn Prodán do Otroctví Bible pro děti představuje Oblíbený Syn Prodán do Otroctví Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více