Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi."

Transkript

1 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je pouhý duch. Bůh je všude. Říkáme, že je všudypřítomný. Bůh ví všechno. Říkáme, že je vševědoucí. Bůh může všechno, co chce. Říkáme, že je všemohoucí. Bůh chce jen dobré a nikdy nechce nic zlého. Říkáme, že je nejvýš svatý. Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

2 2. ANDĚLÉ Dřív než Pán Bůh stvořil svět, stvořil anděly. Andělé jsou také pouzí duchové. Jsou sice lepší, moudřejší a mocnější než lidé, ale Pánu Bohu se ani zdaleka nevyrovnají. Bůh stvořil anděly, aby plnili jeho vůli. Za to jim slíbil, že budou stále s ním a že budou stále šťastni. Někteří andělé zpyšněli a nechtěli již Pána Boha poslouchat. Bůh je potrestal tím, že ho už nevidí, a to je pro ně velká bolest. Tuto bolest, tak velkou, že si ji ani nedovedeme představit, trpí v pekle. Věrné anděly Bůh odměnil. Stále ho vidí a jsou s ním velice šťastni. Takové štěstí mají v nebi. Andělé, kterým Bůh dal na starost nás, se nazývají andělé strážní. Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj. - Ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. - Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. - A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.

3 3. PRVNÍ LIDÉ Svět se vyvíjel dlouhou dobu. Když byl hotový, Pán Bůh stvořil člověka. Stvořil ho tak, že do hmotného těla vložil nesmrtelnou a neviditelnou duši. Duší se člověk podobá Pánu Bohu a andělům. Prvními lidmi byli Adam a Eva. Žili v krásné krajině, které říkáme ráj. Byli svatí, to znamená, že Pán Bůh je měl rád jako svoje hodné děti. Byli šťastní, neznali ani tělesné, ani duševní utrpení. Byli nesmrtelní, nemuseli zemřít. Mimo to jim Bůh slíbil, že jej jednou budou vidět tak, jako ho vidí andělé, a že s ním budou stále, věčně šťastni. To si však měli zasloužit svou poslušností. Bůh první lidi zkoušel, mají-li ho opravdu rádi, proto jim zakázal jíst z jednoho stromu v ráji. Upozornil je, že ztratí svatost, štěstí, nesmrtelnost i nárok na nebe, neposlechnou-li a budou-li jíst ze zakázaného stromu.

4 4. HŘÍCH PRVNÍCH LIDÍ Jeden ze zavržených andělů lidem záviděl a chtěl, aby byli nešťastni jako on. Zjevil se Evě v podobě hada a pokoušel ji, aby jedla ze zakázaného stromu. Když se bála, že zemře, nalhal jí: Nezemřete, ale budete všechno vědět, budete jako sám Bůh. Eva se chtěla vyrovnat Bohu, aby ho nemusela poslouchat. Přemluvila i Adama, svedla ho k neposlušnosti a oba jedli ovoce ze zakázaného stromu. Tím se dopustili prvního lidského hříchu. Byla to vzpoura proti Bohu. Nyní byli opravdu chytřejší, ale jinak, než si myslili. Poznali, že je zlý duch obelhal, a dostali strach. Pán Bůh je tedy musel potrestat. Přestali být jeho milými dětmi, začali trpět na těle i na duši, museli umřít a nemohli se už dostat do nebe. Bůh je vyhnal z ráje do pusté a neúrodné krajiny.

5 5. BŮH SLÍBIL VYKUPITELE Když Bůh vyháněl první lidi z krásného ráje, bylo mu jich líto a slíbil jim, že pošle na zem jinou ženu, jejíž syn zase vše napraví a porazí zlého ducha. Kdy to bude, neřekl. Lidé si o tomto radostném slibu vypravovali z pokolení do pokolení a čekali, až přijde tento osvoboditel, říkali mu Vykupitel. Adam a Eva svého hříchu litovali a byli už hodní. Proto jim Pán Bůh jejich hřích odpustil. Avšak utrpení a smrt jim Bůh neprominul. Když zemřeli, jejich těla se v hrobě rozpadla, ale jejich duše žily dál v předpeklí. Tam čekaly na Vykupitele. Po Adamovi přicházejí všichni lidé na svět se smutným dědictvím: nejsou již Božími dětmi, musí trpět a zemřít. Říkáme, že mají dědičný hřích.

6 6. KAIN A ÁBEL Nejstarší syn Adama a Evy se jmenoval Kain. Živil se sbíráním plodin. Mladší syn Ábel choval zvířata. Celá rodina Pánu Bohu občas přinášela oběti na usmíření za lidské hříchy. To byla jejich modlitba. Při jedné oběti dal Bůh jasně najevo, že Kainova oběť se mu nelíbí, protože Kain byl zlý. Na Ábelovu oběť hleděl rád, protože Ábel byl hodný. Kain nejdříve Ábelovi záviděl, pak se na něho hněval. Nakonec se rozhodl k hroznému činu: vylákal Ábela na osamělé místo a tam ho zabil. To byla první vražda. Bůh Kaina potrestal. Kain neměl klid, svědomí ho pronásledovalo, stěhoval se neustále z místa na místo, ale výčitkám svědomí neunikl.

7 7. POTOPA Adamovi potomci nebyli hodní. Přestali milovat pravého Boha a sloužit mu, byli zlí a zkažení. Jediný Noe, který miloval Boha, byl dobrý a zbožný a s ním i celá jeho rodina. Bůh poručil Noemovi, aby si postavil velkou loď. Říkali jí archa. Bůh řekl Noemovi, že zničí všechno, co žije na zemi. Když Noe stavěl se svými syny loď, lidé se jim posmívali. On je napomínal, aby se polepšili, lidé si však nedali říci. Pak přišla pohroma. Čtyřicet dní a čtyřicet nocí pršelo tak, že celá země byla pod vodou a moře zaplavilo krajinu. Jen Noe v lodi se zachránil. S ním se zachránila i jeho rodina a zvířata, která vzali sebou. Když vody opadly, Noe poděkoval Pánu Bohu za záchranu tím, že mu přinesl oběť a pomodlil se. Pán Bůh slíbil, že už nikdy takovou potopu na svět nepošle.

8 8. BŮH SI VYVOLIL ABRAHÁMA Avšak Noemovi potomci byli právě tak špatní, jako potomci Adamovi. Zapomínali na pravého dobrého Boha a klaněli se slunci, měsíci, hvězdám a přinášeli jim oběti. Stali se pohany. Tehdy se Pán Bůh rozhodl, že si vytvoří nový, věrný národ. Zjevil se dobrému Abrahámovi, který byl pastýřem, a řekl mu: Abraháme, vystěhuj se ze své země a ze svého otcovského domu se svou rodinou, majetkem a čeledí, a jdi do země, kterou ti ukážu. Tam z tvých potomků udělám velký národ a v něm požehnám všem národům země. Abrahám poslechl a Pán Bůh ho vedl do pohanské země Kanaán. Tam se mu znovu zjevil a slíbil mu: Tuto zemi dám tvým potomkům. Zemi Kanaán říkáme Zaslíbená země. V ní se měl narodit slíbený Vykupitel.

9 9. ABRAHÁM A IZÁK Když bylo Abrahámovi sto let, narodil se jeho ženě Sáře syn. Dali mu jméno Izák. Abrahám ho velice miloval. Bůh však dále zkoušel Abrahámovu víru a lásku k sobě. Když Izák začal dospívat, zjevil se Bůh Abrahámovi a řekl mu: Vezmi syna, kterého miluješ, a jděte do země Moria. Na hoře, kterou ti ukážu, budeš mi ho obětovat. Abrahám byl zdrcen, ale poslechl. Věděl, že Bůh je pánem lidského života. Vzal dříví a oheň a oba zamířili k oné hoře. Tam postavil kamenný oltář a už chystal se hocha usmrtit tak, jak zabíjel obětního beránka. Tu uslyšel hlas: Abraháme, neubližuj dítěti! Že jsi byl tak ochotný dát mi svého milovaného syna Izáka za oběť, rozmnožím tvé potomky jako hvězdy na nebi a jako písek na mořském pobřeží. Abrahám radostně objal syna a oba se vrátili domů.

10 10. ABRAHÁMOVI POTOMCI Izák měl dva syny. Jeden se jmenoval Ezau, druhý Jakub. Jakub měl dvanáct synů. Nejraději z nich měl Josefa. Bratři však Josefa rádi neměli. Záviděli mu a jednou ho tajně prodali za dvacet stříbrných peněz otrokářům. Otci namluvili, že zahynul. Otrokáři odvedli Josefa do Egypta a tam ho prodali za otroka. Bůh však Josefa neopustil. Chránil ho a pomáhal mu tak, že se Josef stal vysokým královským úředníkem. Později vypukl v zemi, kde žili Izák a jeho synové, veliký hlad. Josefovi bratři jeli do Egypta nakoupit obilí. Netušili, že se tam setkají se svým bratrem. Josef však zlý čin bratřím odpustil a vzkázal svému otci, aby se s celou rodinou přestěhoval do Egypta k němu. Jakub to učinil. Jeho rodina měla tehdy již 70 členů. Později jich bylo ještě o mnoho více. Jakubovi potomci se nazývali Izraelité, protože Jakub měl ještě další jméno Izrael.

11 11. ZACHRÁNĚNÍ MOJŽÍŠE Nejdříve měli Egypťané Izraelity rádi, později je však začali nenávidět. Viděli, že Izraelitů přibývá a báli se, aby se nezmocnili jejich země. Egyptský král poručil trýznit Izraelity těžkými pracemi a nakonec rozkázal, aby každý novorozený izraelský chlapec byl utopen. Jedné izraelské mamince se narodil chlapeček. Tři měsíce ho schovávala před Egypťany, potom už nemohla. Proto si vymyslila lest. Vzala košík, vymazala jej smolou, vložila do něj dítě a poslala dceru Mirjam, aby košík s dítětem položila do rákosí v řece. Věděla, že se tam chodí koupat velice hodná královská dcera. Lest se podařila. Královská dcera spatřila košík, dala si jej přinést a hned poznala, že je to izraelské dítě. Tu přiběhla Mirjam a nabídla, že najde izraelskou matku, která by dítě vychovala. Na pokyn královské dcery přivedla svou maminku a ta slíbila, že dítě vychová. Tak se dítě zachránilo. Později musel chlapec na královský dvůr do škol. Dostal egyptské jméno Mojžíš, věděl však, že je Izraelita a na svůj národ nikdy nezapomínal.

12 12. HOŘÍCÍ KEŘ Když Mojžíš dospěl, zastával se Izraelitů. Egypťané ho podezírali, že pomáhá Izraelitům, musel tedy uprchnout na Sinajskou step, kde pásl ovce. Jednou spatřil podivné světlo. Hořel keř, ale neubývalo ho. Mojžíš se šel podívat, co to je. Když se přiblížil k místu, slyšel hlas: Zuj se! Toto je posvátné místo! Mojžíš poslechl a zahalil si tvář pláštěm. Hlas pokračoval: Já jsem Bůh tvých praotců, Abraháma, Izáka a Jakuba. Slyšel jsem nářek svého lidu v Egyptě a osvobodím jej. Ty vyvedeš můj lid z Egypta. Mojžíš namítal, že není výmluvný, ale Bůh trval na svém. Proto Mojžíš uposlechl a vrátil se do Egypta připravovat národ na odchod z egyptské země.

13 13. ODCHOD Z EGYPTA Egyptský král nechtěl ani slyšet o tom, že by Izraelité odešli ze země. Bál se, že by ztratil své nejlepší dělníky. Bůh však Mojžíšovi pomáhal a trestal Egypťany těžkými ranami. Čtrnáctého dne prvního jarního měsíce měli Izraelité povečeřet pečeného beránka s nekvašenými chleby a oblečeni i obuti měli být připraveni na cestu. Dveře domů potřeli krví beránka, aby jej chránila proti Božímu hněvu. Když nastala noc, začali záhadně umírat egyptští prvorození synové. Po celé zemi se ozýval pláč. Tu si farao (egyptský král) zavolal Mojžíše a prosil ho, aby svůj lid rychle odvedl ze země. Izraelité nasedli na vozy a ujížděli k hranicím. Na památku této veliké noci později Izraelité slavili každý rok velikonoční svátky. Začínali je večeří, při které jedli beránka a nekvašené chleby.

14 14. PŘECHOD PŘES RUDÉ MOŘE Král brzy litoval svého rozhodnutí a poslal za prchajícími Izraelity vojáky. Vojsko je dostihlo na břehu Rudého moře. V těch místech byla mělčina a tudy se chtěli Izraelité dostat na druhou stranu. Když Izraelité spatřili silné vojsko, dostali strach, ale Mojžíš jim řekl: Nebojte se, Bůh bude bojovat za vás! Pak vztáhl hůl nad mořem. Na tento pokyn zavanul z pouště silný vítr, opřel se do vod a ukázala se suchá země. Celou noc přecházeli Izraelité na druhou stranu. Když se ráno Egypťané probudili, zděsili se. Izraelité jim unikli. Vrhli se za nimi, ale Mojžíš znovu vztáhl hůl nad mořem, to se zavřelo a všichni Egypťané utonuli.

15 15. SVATÝ BOŽÍ LID Na cestě skalnatým poloostrovem došli Izraelité k hoře Sinaj. Tam jim Bůh řekl, aby se připravili, že chce s nimi uzavřít smlouvu. Bůh mluvil k národu v záři blesků a hukotu hromu. Dal mu svá přikázání: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ 1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho. Mojžíš zapsal Boží přikázání a všechny zákony a přečetl je lidem. Když lidé radostně souhlasili, pokropil zápis i lidi krví zabité jalovice a tak uzavřel Smlouvu mezi Bohem a jeho národem. Izraelský národ se stal Božím lidem. Zákonům, které izraelský národ přijal od Boha Mojžíšovým prostřednictvím, říkáme Starý zákon.

16 16. KRÁLOVÉ A PROROCI Čtyřicet let trvalo, než se Izraelité dostali do Zaslíbené země. Napřed jim vládli kněží, později králové. Jejich nejslavnějším králem byl David. Pocházel z Betléma a byl pastýřem. Založil hlavní město země Jeruzalém. Jeho syn Šalomoun tam postavil krásný chrám. Davidovi Bůh předpověděl, že z jeho rodu se narodí slíbený Vykupitel. Proto lidé slíbenému Vykupiteli říkali Král - to jest Mesiáš - Kristus. Izraelité stále toužili po příchodu Mesiáše, zvláště však tehdy, když se dostali do zajetí cizích národů. Mnoho jim o něm předpověděli proroci. Byli to svatí mužové, kteří mluvili Božím jménem a vybízeli lidi k modlitbě, k lepšímu životu a k pokání. Největšími proroky byli Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Době, kdy lidstvo čekalo na Vykupitele, říkáme advent, to česky znamená příchod. Na tuto dobu vzpomínáme čtyři týdny před vánocemi. Této době před vánocemi říkáme proto advent.

17 17. PŘEDCHŮDCE PÁNĚ V judských horách bydlel kněz Zachariáš se svou manželkou Alžbětou. Oba byli staří a neměli děti. Zachariáš se modlil v jeruzalémském chrámě; tu se mu zjevil anděl Gabriel. Ten oznámil Zachariášovi, že se jeho ženě Alžbětě narodí syn, a ať ho nazvou jménem Jan. Anděl řekl, že Jan připraví lid na příchod Vykupitele. Zachariáš té zvěsti neuvěřil. Anděl mu řekl: Budeš němý až do dne, kdy se to stane. Zachariáš oněměl. Uzdravil se, až když se hoch narodil. Mladičký Jan odešel do samoty na poušť a tam čekal, až ho Bůh zavolá k dílu. RANNÍ MODLITBA Můj Bože, celou tuto noc - zas chránila mě tvoje moc. - Buď za to ctěn a veleben - a prosím tě: i tento den, - ty dobrý, svatý Otče můj, - mě hříchu, zloby ochraňuj! - Myšlenky, slova, skutky své - chci obětovat ke cti tvé. - Maria, Máti přemilá, - přimluv se za mě u Syna, - jehož nechť chválí každý hlas, - jak nyní, tak po všechen čas. - Amen.

18 18. ANDĚL U PANNY MARIE V horském městečku Nazaretě žila zbožná dívka Maria. Byla zasnoubena tesaři Josefovi. Také k ní přišel anděl Gabriel a řekl jí: Buď zdráva, Maria, milosti plná. Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. Neboj se, nalezla jsi milost u Boha. Budeš mít Syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude to Syn Boží. Maria odpověděla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. V té chvíli Boží Syn zázrakem Ducha svatého se stal člověkem a Maria se stala Matkou Boží. VEČERNÍ MODLITBA Dříve než k spánku ulehnu, - k Bohu své srdce pozvednu. - Buď vděčně chválen, veleben - za vše, co dals mi tento den. Jestliže v čem jsem pochybil, - prosím tě, bys mi odpustil. - Pak spokojeně mohu spát, - můj anděl bude u mě stát. - Maria, Boží Rodičko, - chraň mě, chraň mě, Matičko. - A ty, můj Kriste Ježíši, - můj Bože, Dobro nejvyšší, - v tvé rány sebe ukrývám, - pak šťastně, klidně usínám. - Amen.

19 19. NAROZENÍ PÁNĚ Uplynulo devět měsíců od andělovy zprávy; té zprávě říkáme Zvěstování. Panna Maria a svatý Josef se vydali na cestu do Betléma ke sčítání lidu. (V Betlémě se kdysi narodil praotec jejich rodu, slavný král David.) Unaveni došli do města, avšak nenašli místo, kde by mohli přenocovat. Ubytovali se tedy za městem v opuštěném chlévě. Tam se v hloubi noci narodil Spasitel světa. Panna Maria ovinula Ježíška plénkami a položila ho do jeslí. Byla to svatá noc. Na horách zazářilo světlo, pastýřům se zjevili andělé. Zpívali: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Osmého dne dostalo dítě jméno Ježíš, to znamená Spasitel. Čtyřicátého dne rodiče přinesli Ježíška do jeruzalémského chrámu a obětovali Bohu.

20 20. ÚTĚK DO EGYPTA I pohané se dověděli o narození Vykupitele. Pohanským učencům se ukázala tajemná hvězda a přivedla je do Svaté Země. Učenci se ptali krále Heroda, kde se narodil izraelský Král. Herodes nevěděl. Zavolal si židovské kněze a ti mu řekli, že podle proroctví se má izraelský král narodit v Betlémě. Král řekl učencům: Jděte do Betléma a hledejte dítě; až je naleznete, oznamte mi to; chci se mu také poklonit. Lhal, neboť chtěl Ježíše zabít. Učenci nalezli děťátko, poklonili se mu a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. V noci anděl prozradil učencům královy úmysly a přikázal jim, aby se vrátili domů jinou cestou. Také svatému Josefovi se anděl zjevil. Přikázal mu, aby vzal Ježíše i jeho matku a utekl do Egypta. Svatý Josef poslechl a vydali se na cestu. Herodes se učenců nedočkal; proto dal ze msty povraždit v Betlémě všechny chlapečky do dvou let. Božímu Synu však neublížil, Ježíš už byl v bezpečí.

21 21. DVANÁCTILETÝ JEŽÍŠ Svatá Rodina zůstala v Egyptě asi dva roky. Po Herodově smrti svatý Josef s Pannou Marií a Ježíšem se vrátili do Nazaretu. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, putoval s rodiči poprvé o velikonocích do Jeruzaléma. Na zpáteční cestě rodiče zjistili, že Ježíš není v průvodu poutníků. Vrátili se zpět hledat dítě. Nalezli hocha teprve třetího dne. Seděl v chrámové škole s učiteli. Ti se ho vyptávali a žasli nad jeho moudrými odpověďmi. Panna Maria mu řekla: Synu, proč jsi nám to udělal? Já i tvůj otec jsme tě s úzkostí hledali. Ježíš odpověděl: Proč jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být tam, kde je můj Otec? Tím naznačil, že svatý Josef je jeho otcem jen před lidmi, ale že jeho pravým Otcem je Bůh. Panna Maria už nic neřekla, jen o těchto slovech přemýšlela. Společně se vrátili do Nazaretu. Písmo svaté o dalším životě Pána Ježíše píše, že vyrůstal v moudrosti a svatosti před Bohem i před lidmi a poslouchal své rodiče.

22 22. VEŘEJNÁ ČINNOST Do třiceti let žil Ježíš v Nazaretě. Lidé netušili, že mezi nimi bydlí Boží Syn. Pracoval jako tesař; pomáhal svatému Josefovi a po jeho smrti pracoval sám. Když přišel čas, určený jeho Otcem, odešel k řece Jordánu. Tam Jan Křtitel hovořil k lidem: Polepšete se a konejte pokání, aby vám Bůh odpustil hříchy. Ježíš Jana požádal, aby ho pokřtil. Duch svatý řekl Janovi, že před ním stojí Vykupitel, proto se Jan zdráhal Ježíše pokřtít. Uposlechl však a pokřtil ho. Když Ježíš vystupoval z vody, Jan spatřil nad Ježíšem holubici a uslyšel hlas: Toto je můj milý Syn, toho mám velmi rád. V podobě holubice se ukázal Duch Svatý. Ta slova pronesl Bůh Otec. Bůh je jeden, ale jsou v něm tři osoby: Otec, Syn a Duch Svatý. Nazýváme je Nejsvětější Trojicí. Říkáme: Bůh je Trojjediný. Je jeden Bůh ve třech Osobách. Po křtu Ježíš odešel na poušť, kde se 40 dnů modlil a postil. Ke konci ho pokoušel zlý duch; Ježíš však jeho pokušení rázně odmítl.

23 23. ZÁZRAK NA SVATBĚ Když se Ježíš vrátil k řece Jordánu, Jan Křtitel na něho ukázal a řekl: To je Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Dva Janovi učedníci Jan a Ondřej hned šli za Ježíšem. Ondřej také zavolal svého bratra Šimona. Ježíš dal Šimonovi nové jméno Petr, to znamená česky Skála. K těmto třem se připojili ještě jejich přátelé Filip a Bartoloměj. Všichni byli rybáři. S prvními učedníky Ježíš šel na svatbu do vesničky Kány Galilejské. Byla tam také jeho matka Maria. Tam Ježíš udělal první zázrak. Pouhým slovem obyčejnou vodu v šesti velkých kamenných džbánech proměnil v nejlepší víno. Tento zázrak na něm vyprosila jeho matka. Když Ježíšovi učedníci viděli takový zázrak, uvěřili, že Ježíš je slíbený Spasitel. Celý kraj si vypravoval, že Ježíš z Nazaretu nemůže být obyčejný člověk. Zázraků bylo třeba, aby lidé uvěřili Pánu Ježíši i později, až jim bude hlásat Boží pravdy.

24 24. DALŠÍ ZÁZRAKY Ježíš vykonal ještě mnoho jiných zázraků. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé, poroučel rozbouřenému moři, aby se utišilo. Jednou k němu přišel římský důstojník z městečka Kafarnaum. Byl to setník. Prosil ho, aby uzdravil jeho služebníka, který umírá. Ježíš chtěl jít s ním, ale důstojník řekl: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Pánu Ježíši se líbila jeho víra a odměnil ho. Řekl mu: Co jsi uvěřil, to se staň! V té chvíli byl služebník římského důstojníka zdráv. Jindy šel Ježíš do městečka Naimu. Z města vycházel právě pohřební průvod, zemřel jediný syn opuštěné vdovy. Matka velice plakala. Ježíš přistoupil k nosítkům, rozkázal, aby je postavili na zem, a řekl: Hochu, říkám ti, vstaň! Mrtvý hned procitl a posadil se. Ježíš ho odevzdal matce. Lidé si říkali: Přišel mezi nás velký prorok. Sám Bůh navštívil svůj lid!

25 25. APOŠTOLOVÉ Ježíš byl stále obklopen zástupy lidí. Vypravoval jim o Božích pravdách, učil je žít tak, jak si to přeje Bůh. Z těchto lidí si vybral dvanáct mužů a svěřil jim zvláštní poslání. Nazval je apoštoly. Z nich vychovával představené budoucí Církve. Kromě prvních pěti učedníků Ježíš přijal mezi apoštoly Janova bratra Jakuba, své dva příbuzné Jakuba a Judu Tadeáše, celníka Matouše, Tomáše, Šimona a Jidáše. Ten ho později zradil. Apoštolům Ježíš slíbil velkou moc: Co svážete na zemi, bude svázáno i na nebi; co rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Znamenalo to, že o čem apoštolové rozhodnou, o tom rozhodl sám Ježíš. Tuto moc dal zvláště Petrovi a dodal: Na tobě jako na Skále, postavím svou Církev a peklo ji nepřemůže! Tím Ježíš slíbil apoštolům moc nad Církví a Petrovi moc nad ostatními apoštoly.

26 26. HŘÍŠNÁ ŽENA Ježíš přišel na svět proto, aby se lidé polepšili, aby křísil jejich mrtvé duše. Jednou ho pozval na hostinu vznešený muž Šimon. Byl to pyšný člověk a chtěl se svými přáteli zkoumat Pána Ježíše. Na přivítanou Ježíše neobjal, nepodal mu vodu, aby si umyl zaprášené nohy. Během hostiny přišla do jídelny žena, která byla známá jako hříšnice. Šimon zrudl hněvem a chtěl ji vyhnat. Žena poklekla k Ježíšovým nohám a začala plakat nad svými hříchy. Šimon si pomyslil: Kdyby tento člověk byl prorokem, věděl by, že tahle žena je hříšnicí! Ježíš se na Šimona obrátil a řekl mu: Vidíš tuto ženu? Přišel jsem k tobě na návštěvu, nepřivítal jsi mne, ani neobjal. Tato žena neustále objímá mé nohy. Vody jsi mi nedal a ona umývá mé nohy slzami a utírá je svými vlasy. Kdo mě více miluje? Šimon mlčel. Ježíš se obrátil k ženě a řekl jí: Ženo, tvé hříchy ti jsou odpuštěny. Jdi a už nehřeš. Žena se polepšila a stala se světicí. Jmenuje se Marie Magdalena.

27 27. ZÁZRAČNÉ ROZMNOŽENÍ CHLEBA Jednou Ježíš mluvil k velkému množství lidí. Byl už večer, lidé měli hlad a do města bylo daleko. Ježíš se ptal apoštolů, má-li někdo něco k jídlu. Přivedli chlapce; měl pět bochníčků chleba a dvě pečené ryby. Bylo to málo. Ježíše poslouchalo víc než mužů a mnoho žen a dětí. Ježíš poručil, aby si lidé posedali do trávy. Bral chleby a ryby, lámal je a apoštolové pokrm roznášeli lidem. Všichni se dosyta najedli. Divili se tomu; jejich úžas byl ještě větší, když nasbírali dvanáct košů zbylých kousků chleba. Druhého dne Ježíš řekl lidem, proč učinil tento zázrak. Chtěl tím ukázat, že v budoucnosti bude dávat lidem pokrm pro jejich duše na cestu do nebe. Ježíš prohlásil: Já jsem chléb s nebe. Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, bude žít věčně. To mluvil o svatém přijímání. Apoštolové tomu nerozuměli, ale věřili tomu. Někteří lidé však Ježíše po těchto slovech opustili. Chtěli jen jídlo pro své tělo, o pokrm pro duši nestáli.

28 28. MILOSRDNÝ SAMARITÁN Ježíš chtěl, aby se lidé stali velkou rodinou Božích dětí. Chtěl, aby se milovali. Jednou vypravoval krásný příběh: Jeden Izraelita cestou z Jeruzaléma byl přepaden lupiči. Ti ho oloupili a zraněného ho nechali ležet na cestě. Kolem šel židovský kněz, ale zraněnému nepomohl. Později šel kolem chrámový sluha, levita, ale také nepomohl. Teprve nepřítel Izraelitů, Samaritán, se nad zraněným smiloval. Vymyl rány zraněného vínem, nakapal do nich chladivého oleje, rány ovázal, zraněného dovezl do hospody a zaplatil úhradu za jeho ošetřování. Takový příběh nazýváme podobenstvím. Máme jednat podobně jako dobrý Samaritán, svým nepřátelům dělat dobré. Ježíš učil, že naším bližním je každý člověk, přítel i nepřítel; ke každému člověku se máme chovat jako ke svému nejlepšímu příteli.

29 29. MODLITBA PÁNĚ Ježíš myslel stále na svého Otce v nebi, neboť jej velice miloval. Také my máme myslet na Boha, který je naším nejlepším Otcem a miluje nás. V duchu s ním máme často hovořit, prosit ho o radu, o pomoc, děkovat mu a chválit ho. Tomuto rozhovoru říkáme modlitba. Jednou prosili apoštolové Pána Ježíše, aby je naučil správně se modlit. Ježíš je naučil této modlitbě: Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď království tvé. - Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny, - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, - ale zbav nás od zlého. - Amen. Později vznikla i modlitba k Panně Marii, Ježíšově matce. Obsahuje slova anděla Gabriela, slova svaté Alžběty a naši prosbu: Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.

30 30. NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ Ježíš přišel na svět proto, aby lidé byli věčně šťastni. O tomto štěstí mluví jako o nebeském království. Řekl lidem, že toto štěstí je velký Boží dar, kterému říkáme milost Boží posvěcující. O milosti Boží posvěcující hovořil v podobenství o královské svatbě: Král vystrojil svému synovi svatbu. Na hostinu pozval všechny poddané. Bylo jeho vůlí, aby hosté přišli v krásném svatebním obleku. Na začátku hostiny král obcházel stoly a vítal hosty. Tu spatřil člověka, který nebyl oblečen ve svátečním obleku. Když to král uviděl, rozhněval se a poručil sluhům, aby hosta svázali a vyhodili do tmy, kde je pláč a bolest. Podobenství znamená toto: Král je Bůh. Jeho syn je Ježíš Kristus. Nevěsta je Církev. Svatební hostina je nebe. Krásný oblek je milost Boží posvěcující, svatost. Tma, pláč a bolest jsou peklo.

31 31. MARNOTRATNÝ SYN Ježíš chtěl lidem říci, že Bůh hříšným lidem pomáhá, aby se polepšili, a když se polepší, má radost. Vypravoval o tom krásně podobenství: Jeden otec měl syna, který nechtěl otce poslouchat a utekl z domova. Hledal si štěstí ve světě. Když utratil všechny peníze, nastal v zemi hlad. Aby se uživil, pásl vepře. Bylo to pro něho velkým ponížením. Jednou hlídal vepře, hladový a otrhaný, vzpomínal na domov a na otce. Uvědomil si, že svou bídu si zavinil sám a dal se do pláče. Rozhodl se, že se vrátí domů, poprosí Otce za odpuštění a požádá ho, aby u něho mohl sloužit jako obyčejný čeledín. Když spatřil z dálky rodný dům, netroufal si jít dál. Ale ostatní ho zahlédli a řekli to otci. Ten vyběhl z domu synovi vstříc, objal ho, přitiskl k sobě. Vystrojil na jeho počest hostinu a syn se potom snažil, aby oplatil otci všechnu jeho lásku dobrým životem. Bůh nám odpustí hříchy, když si je uvědomíme, proto zpytujeme své svědomí, hříchů litujeme a umíníme si, že se polepšíme tomu říkáme opravdové předsevzetí, vyzpovídáme se a napravíme vše, co jsme udělali zlého.

32 32. VJEZD DO JERUZALÉMA Všichni lidé neměli Pána Ježíše rádi a neuvěřili v něho. Někteří židovští kněží a učitelé Zákona ho nenáviděli a chtěli ho zabít. Ježíš předpověděl, že ho zajmou, poníží a nakonec ukřižují. Ujistil však své učedníky, že třetího dne vstane z mrtvých. V neděli před svou smrtí jel slavně jako král do hlavního města Jeruzaléma. Lidé volali: Sláva, Synu Davidovu! Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Ať žije jeruzalémský král! Mnozí mávali palmovými ratolestmi a prostírali na cestu svá roucha. Tuto událost si připomínáme na Květnou neděli. Nepřátelé na to hleděli s nevolí a říkali mezi sebou: Všichni jdou za ním! Dohodli se, že ho zavraždí. Mezi apoštoly, nejbližšími přáteli Ježíše, se našel zrádce. Byl to Jidáš. Slíbil, že nepřátele upozorní, až Ježíš bude o samotě, kde ho lidé nebudou chránit. Kristovi nepřátelé mu za zradu dali třicet stříbrných.

33 33. POSLEDNÍ VEČEŘE Ve čtvrtek před velikonocemi konala se v celé židovské zemi obvyklá velikonoční večeře s beránkem. Ježíš ji slavil s apoštoly v Jeruzalémě. Věděl, že on sám je pravý Beránek Boží, který bude obětován za hříchy světa. Když skončila večeře, splnil slib, který dal kdysi apoštolům, že lidem dá své Tělo za pokrm a svou Krev za nápoj. Vzal chléb a řekl: Vezměte a jezte, toto je mé Tělo. Potom vzal kalich s vínem a řekl: Vezměte a pijte, toto je má Krev. A dodal: To konejte na mou památku. Tím ustanovil Nejsvětější Svátost oltářní, dal apoštolům první svaté přijímání a předal jim kněžskou moc. Potom Ježíš řekl apoštolům: Moji nejdražší, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Podle toho lidé poznají, že jste mými učedníky.

34 34. JEŽÍŠOVO UTRPENÍ A SMRT Po poslední večeři Ježíš odešel do Getsemanské zahrady na úpatí Olivové hory. Tam se úpěnlivě modlil a pocítil při pomyšlení na budoucí utrpení takovou úzkost, že se potil krví. Tam byl zajat tlupou vojáků, které vedl Jidáš. Ostatní apoštolové se rozutekli. V noci byl Ježíš vyslýchán veleradou a odsouzen k smrti. Petr ze strachu před lidmi ho třikrát zapřel. Ráno předvedli Ježíše před římského vladaře Piláta a vymýšleli proti němu lživé obžaloby. Pilát ho dal zbičovat a když zástup Židů na něj naléhal, odsoudil ho k smrti. Kolem poledne byl Ježíš ukřižován na kopci Kalvárii. Zároveň s ním byli ukřižováni dva lotři. Pod křížem stála Ježíšova matka, svatý apoštol Jan a bývalá hříšnice Marie Magdalena. Ježíš trpěl ochotně a svým trýznitelům velkodušně odpustil jejich zlobu. Zemřel odpoledne; Ježíšovo mrtvé tělo jeho přátelé pohřbili do hrobu ve skále; Kristova duše sestoupila do předpekli k duším, které čekaly na vykoupení. Velerada poslala vojáky, aby hlídali Ježíšův hrob.

35 35. JEŽÍŠOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Třetího dne po své smrti, v noci na neděli, Boží Syn spojil svou duši zase se svým tělem, jeho tělo oživlo, proměnilo se v tělo oslavené a Pán Ježíš vyšel ze zapečetěného hrobu ven. Když se pak objevil anděl a odvalil těžký kámen od hrobu, vojáci se polekali a utekli. Po svém vzkříšení se Ježíš ukázal nejdříve Marii Magdaleně. Později se ukázal Petrovi. Pak dvěma učedníkům, kteří šli do městečka Emauzy. Večer se ukázal všem apoštolům shromážděným v jídelně. Tam také ustanovil svátost smíření s Bohem. Řekl apoštolům: Těm, kterým odpustíte hříchy, jsou odpuštěny; těm, kterým je neodpustíte, odpuštěny nebudou. Později se Ježíš ukázal ještě mnohokrát na různých místech. Jednou ho vidělo více než 500 lidí najednou.

36 36. ZALOŽENÍ CÍRKVE Ježíš přišel na svět proto, aby učil lidi pravdě, posvěcoval je a vedl k dobrému. Toto poslání předal své Církvi. Církev je společnost, která pokračuje v Kristově díle. Při jednom zjevení Ježíš řekl apoštolům: Jděte do celého světa, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte je dělat to, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi až do konce světa! Ježíš ustanovil apoštola Petra hlavním představeným neboli hlavou Církve slovy: Pas mé beránky! Pas mé ovce! Beránci - jehňátka jsme my, věřící. Ovce - matky jehňátek, jsou apoštolové a jejich nástupci - biskupové.

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 5krát sešit č. 512, deníček č. 644, tužka č. 2, guma 4krát sešit č. 513, 1krát sešit č. 420, trojúhelník s ryskou Anglický jazyk 1krát sešit č. 513 Člověk a jeho svět

Více

PRÁCE S TEXTEM - Rabín Löw zastavuje císařský kočár. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě doplňování vět z nabídky

PRÁCE S TEXTEM - Rabín Löw zastavuje císařský kočár. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě doplňování vět z nabídky AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM - Rabín Löw zastavuje císařský kočár OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě doplňování vět z nabídky FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014 průměrný percentil Testování Stonožka 3. tříd 13/14 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 9 3. A 8 7 6 3. B malotřídky 1 základní školy 63 76 53 69 72 73 57 63 ČJ MA KK CaJS Poznámka: Graf

Více

Vratislavice n.n. výh. - Jablonec n.n. aut. nádr.

Vratislavice n.n. výh. - Jablonec n.n. aut. nádr. X 1 3 6 8 x Kyselka 1, x Proseč n.n. škola 1, x Proseč n.n. pošta 1, x Proseč n.n. výh. 1, LIB5 Pro nákup jízdenky pro zónu Liberec pošlete zprávu ve tvaru LIB5 na číslo 9 Pro nákup jízdenky pošlete zprávu

Více

Průmyslové plynoměry G10 do G65

Průmyslové plynoměry G10 do G65 Průmyslové plynoměry G do G65 Průmyslový plynoměr G Průmyslový plynoměr G o rozteči připojení 8 mm je určen k měření spotřeby plynu v bytech, ve kterých plynové spotřebiče napřesáhne 6m /h vzduchu o hustotě,

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

ÚČETNICTVÍ Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku

ÚČETNICTVÍ Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Způsoby

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ TVORBA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ 1 MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací 2 CO JE GRAFICKÝ DESIGN 3 4 HISTORICKÝ VÝVOJ PLAKÁTU 5 POČÁTKY plakátů Evropa, 18. - 19. století

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko

lepidlo KORES / vysunovací tuba ořezávátko Pomůcky pro 1. třídu na školní rok 2014/2015 Sešity: M 5110b matematika kostky 1x 511 písanka 1x 512 1x 644 notýsek 1x Velký sešit bez linek 440 3x obaly na sešity (pouze jednotlivé obaly) obaly na učebnice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Václav Friedrich Pavel Hradecký Část první TROCHA NOSTALGIE NEUŠKODÍ

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

09/10. za 150. bodů. Ty nejlepší výhody: Můj nákupní bonus

09/10. za 150. bodů. Ty nejlepší výhody: Můj nákupní bonus 09/10 2015 za 150 bodů Ty nejlepší výhody: Můj nákupní bonus Můj bonus světa výhod 10 % slevový kupon S tímto slevovým kuponem získám slevu 10 % na můj nákup! ušetřím 10 % Slevový kupon je možné uplatnit

Více

Pomůcky pro školní rok 2015 2016

Pomůcky pro školní rok 2015 2016 Pomůcky pro školní rok 2015 2016 1.B -desky na sešity a na písmenka - ubrousek na svačinu - ubrus igelit na VV, hadřík, podepsaný ručník na ruce vodové barvy, temperové barvy, nůžky, štětec plochý č.3

Více

SEZNAM POMŮCEK A POTŘEB PRO 1. ROČNÍK

SEZNAM POMŮCEK A POTŘEB PRO 1. ROČNÍK SEZNAM POMŮCEK A POTŘEB PRO 1. ROČNÍK Škola vybaví prvňáčka Slabikář Já a můj svět Trojhranné pastelky 12 ks Stírací tabulka a fixy Vodové barvy a štětce Počítadlo Seznam pomůcek, které obstarají rodiče

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa.

A Unique Imprint. ...Cenově výhodný inkjet systém s vysokým tiskovým rozlišením nám umožnil prodávat výrobky do většiny světa. A Unique Imprint HSA Systems je předním výrobcem průmyslových inkoustových tiskáren. Společnost byla založena v Dánsku v roce 1993 a její hlavní činností je vývoj a výroba in-koustových tiskáren s vysokým

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Zabezpečení přenosného počítače

Zabezpečení přenosného počítače Zabezpečení přenosného počítače 1 Proč? Proč? Přenosné počítače jsou pro nás důležité. Je snadné je používat. Je také snadné je ztratit. 98 % firem má zkušenosti s krádežemi přenosných počítačů. Prevence

Více