Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1., ročník XVI, leden 2011"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 2/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) rozpočtová opatření na rok 2010 v podobě změn příjmů a výdajů dle přílohy č. 1. ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné čerpání rozpočtu v závěru roku d) rozpočet obce na rok 2011 v předloženém položkovém znění a s těmito sumárními výsledky: Příjmy celkem tis. Kč Financování na straně příjmů celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Financování na straně výdajů celkem tis. Kč

2 ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. e) prodej pozemku p. č. 261/7, trvalý travní porost o výměře 125 m 2 v k. ú. Žárová za cenu 120,- Kč/m 2 žadateli panu D. F., Dolní Loučky. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se další zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. f) prodej pozemku p. č. 2678, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 k. ú. Velké Losiny za cenu za cenu ,- Kč s podmínkou, že pozemek bude začleněn do projektu vybudování golfového areálu GOLF PARK žadateli a.s. GOLF Jeseníky, Zámecká 261, Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se jiný zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. g) změnu katastrální hranice k. ú. Maršíkov v rámci pozemkových úprav, kterou provádí obec Sobotín. Pozemky p. č. 847 zastavěná plocha o výměře 507 m 2, p. č. 848 zahrada o výměře 475 m 2 ve vlastnictví manž. P. a p. č. 849/2 ostatní plocha o výměře 1530 m 2 ve vlastnictví Lesy ČR, vše v k. ú. Maršíkov (o celkové výměře 2512 m 2 ) budou přiřazeny ke k. ú. Sobotín. h) převzetí do majetku obce jako nalezený majetek v hodnotě ,38 Kč,- části hlavního vodovodního řadu v úseku od Zdravotního střediska podél ul. Komenského po VDP stavby dle vypracovaného znaleckého posudku. i) pořízení nového služebního vozidla Renault Kangoo Authentique 1,6 78 kw, cena vozu při navrhovaném řešení a doplnění základní výbavy vozu o závěsné zařízení a autorádio bude činit ,- Kč s akontací ,- Kč a dobou splácení 36 měsíců. j) poskytování cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZO podle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. k) starostovi obce používat při služebních cestách vykonaných v souvislosti s plněním funkce starosty obce řádně pojištěné vozidlo v osobním vlastnictví. l) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s platností od : I. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů II. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt III. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství IV. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 2

3 V. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity VI. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu VII. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů II. 2/2. Pověřuje: starostu obce k jednání s finančním ústavem o poskytnutí úvěrového příslibu k zajištění financování projektu Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví podaný do operačního programu v rámci výzvy č. 18/2010 s celkovými náklady ,16 Kč. III. 2/3 Bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Informace starosty obce o zřízení a obsazení Komisí RO Velké Losiny a pomocných komisí. IV. 2/4. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka Informace pro občany Vážení spoluobčané - majitelé domů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá, že každá budova musí být označena popisným číslem, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují jen vedlejší budovy (výrobní haly, garáže, drobné stavby). Chybějící, nebo nečitelné označení domu velmi komplikuje vyhledání adresáta doručovatelům poštovních zásilek, vozidlům záchranné služby, policie, atd. Žádáme Vás proto, abyste zkontrolovali označení svých domů a zabezpečili jejich označení dobře viditelným a čitelným popisným nebo evidenčním číslem, přiděleným obcí Velké Losiny. Vl. Kopal 3

4 Sdělení pro nájemce obecních pozemků Upozorňujeme na blížící se termín úhrady za pronájem obecních pozemků, který je 31. března Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března Hned několik novinek přinese povinné březnové sčítání lidu, domů a bytů, jehož garantem je Český statistický úřad ČR. Poprvé v historii, tedy od roku 1869, bude možné vyplnit sčítací formuláře elektronicky a obec může podle svých možností, zajistit počítače i volně přístupné místo, kde bude možné úkon provést. Většina občanů tak učiní na počítačích ze svých domovů, ale i my takovou možnost samozřejmě přichystáme a dáme Vám o ní včas vědět. Sčítacími komisaři a zároveň distributory tiskopisů budou pracovníci České pošty. Údaje o sčítání budou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu (včetně elektronické na -IB- Oprava v jízdním řádu 13. prosince 2010 vstoupil v platnost nový jízdní řád autobusové linky č Šumperk - Rapotín - Loučná nad Desnou, ČHS. K tomuto datu byl vydán knižní jízdní řád dopravce Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk. Chybou tiskárny došlo k použití špatného jízdního řádu, ve kterém nebyly uvedeny 2 víkendové spoje. Jedná se o spoj č. 307 s odjezdem v 20:15 h. z autobusového stanoviště Šumperk do Kout n. Des. a zpáteční spoj č. 308 s odjezdem v 20:55 h. z Kout nad Desnou do Šumperka. Upozorňujeme občany, že chyba byla napravena a oba spoje mají označení 6 - jede v sobotu a + - jede v neděli a svátek. Správný jízdní řád je vyvěšen na všech označnících zastávek na trase linky a na internetové stránce Za tiskovou chybu v knižním jízdní řádu se omlouváme. Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk 4

5 SPOLEČNĚ SE BAVME U NÁS VE VELKÝCH LOSINÁCH výzva pro občany Velkých Losin Veřejná výzva je určena všem občanům Velkých Losin, kteří mají zájem navrhnout obci zajímavý zábavný projekt. Oblast podpory: Kulturní, sportovní a zábavně vzdělávací projekty Výzva platí: od 1. února 2011 do 1. března 2011 Způsob odevzdání: Informační centrum Velké Losiny, nebo Vyhlašující subjekt: Obec Velké Losiny Výše dotace: Kč/projekt, touto finanční částkou budou oceněny tři nejlepší projekty Hodnotící komise: Rada obce Velké Losiny Základní charakteristika: Kdo může žádat (příjemci finanční dotace) Na co lze získat dotaci (podporované aktivity) Kolik lze získat na jeden projekt Doporučení Povinné přílohy - obyvatelé s trvalým pobytem v obci Velké Losiny - podnikatelské subjekty se sídlem ve Velkých Losinách - projekty, které podpoří kulturní život a rozšíří nabídku v obci Velké Losiny Kč - v projektu by měl žadatel podrobněji a výstižně popsat projekt, záměr, akci, v čem spočívá zajímavost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým skupinám - registrační formulář - popisný záměr projektu - rozpočet více informací na nebo v Informačním centru Velké Losiny 5

6 Oznámení - změna sazeb vodného a stočného Vážení odběratelé, s účinností od dochází v oblasti vodovodů vlastněných společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., tj. i na území obce Velké Losiny ke změně ceny vodného: vodné: Stávající cena (do ): 28,20 Kč + 10 % DPH, tj. 31,02 Kč/m 3 Nová cena (po ): 31,02 Kč + 10 % DPH, tj. 34,12 Kč/m 3 stočné: Výše stočného se nemění a platí stávající cena tj: 26,00 Kč + 10 % DPH, tj. 28,60 Kč/m 3 Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu, budou stavy vodoměrů k datu změny ceny stanoveny technickým propočtem. V případě, že odběratel si k uvedenému datu nahlásil stav měřidla, bude v rámci vyúčtování přednostně využit takto nahlášený stav. Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech, tj. ke konci měsíce června v návaznosti na předcházející odečet fakturačních vodoměrů našimi zaměstnanci. Z důvodu ochrany soukromí odběratele jsou omezeny kontroly vodoměrů pouze na 1x za rok. Z technických důvodů je však nezbytné, aby odečet provedli naši zaměstnanci osobně a není tedy možné hlásit stav vodoměru v červnu Vaším prostřednictvím. Naši odečítači využívají pro odečty vodoměrů zejména odpolední a podvečerní hodiny a volné dny. V případě, že Vás nezastihnou, sdělte jim prosím vhodný termín pro jejich opakovanou návštěvu. Odečítači jsou vybaveni služebním průkazem, který Vám na vyžádání předloží. Jejich totožnost si můžete telefonicky ověřit na non stop lince Rovněž upozorňujeme, že žádný zaměstnanec naší společnosti není oprávněn vybírat žádné platby v hotovosti!!!! Současně připomínáme povinnost odběratele umožnit přístup provozovateli k přípojce a zařízení vnitřního vodovodu dle ust. 9, odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel , Mgr. Ing. Jan Havlíček, obchodně správní náměstek 6

7 Biologicky rozložitelný odpad v naší obci a co s ním? Vedení obce Velké Losiny se již delší dobu zabývá problémem, co s biologicky rozložitelným odpadem. Skládkování bioodpadu v rámci komunálního odpadu je a bude stále dražší, legislativa systém nakládání s odpady postupně zpřísňuje a ukládání odpadu na skládku zdražuje. Skladba domovního odpadu (% hmotnosti): 22 % papír 3 % nebezpečný odpad 13 % plasty 18 % bioodpad 9 % sklo 35 % zbytek Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíme a dáváme je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Třídění odpadu je jedinou cestou, jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím udržet poplatek za svoz komunálního odpadu na přijatelné výši (v současné době 492,- Kč na občana a rok). Plasty, sklo, papír a nápojové kartony již třídíme. Další komoditou, kterou je nutno třídit je biologicky rozložitelný odpad (posekaná tráva, shrabané listí, spadané ovoce, dřevní hmota, odpad vznikající při přípravě pokrmů zbytky jídel, ovoce, zeleniny atd.). Současná legislativa umožňuje několik základních způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem: Domovní kompostování v průmyslově vyráběných nebo vlastních kompostérech. Komunitní kompostování v komunitních kompostárnách Sběrné dvory nebo kompostárny sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic) např. kompostárna firmy SITA CZ, a.s., provoz Rapotín. Každý z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem má své výhody i nevýhody ať už ve způsobu zpracování nebo v pořizovacích a provozních nákladech. Abychom dokázali správně rozhodnout, který z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (případně jejich kombinace) bude pro naši obec nejvýhodnější a pro naše občany nejschůdnější, připravili jsme dotazník, který je přílohou těchto Velkolosinských pramenů. Prosíme naše občany i majitele objektů sloužících k individuální rekreaci, aby přiložený dotazník vyplnili a předali zpět Obecnímu úřadu. Údaje z dotazníku budou po zpracování využity k výběru nejvhodnějšího způsobu třídění a nakládání s bioodpadem. Děkujeme za pochopení. E. K. 7

8 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 26. března 2011 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a. s. Děkujeme za pochopení. E. K. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 28. března úterý 29. března 2011 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin 8

9 Středa 30. března čtvrtek 31. března 2011 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. E. K. Změny v dani z nemovitostí od 1. ledna 2011 Od 1. ledna 2011 dochází k některým úpravám ohledně podávání přiznání daně z nemovitostí. Změny se dotýkají i placení daně z nemovitostí. Výraznou změnou je, že Ministerstvo financí nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Od 1. ledna 2011 může poplatník nově podat přiznání k dani z nemovitostí rovněž za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu a nebytovém prostoru podle velikosti spoluvlastnického podílu. Obdobně jako u daně z pozemků minimální daň ze staveb, pokud poplatník podá přiznání za podíl na stavbě, bytu nebo nebytovém prostoru, je 50 Kč. Pokud takto podá přiznání kterýkoliv ze spoluvlastníků do běžného zdaňovacího období, ostatním daň vyměří správce daně i bez předchozí výzvy k podání přiznání. Za celý úřad bude vydán jeden hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí (dále jen HPS). HPS bude pomocí veřejné vyhlášky oznámen na úřední desce FÚ v Šumperku. Výši vyměřené daně se poplatník dozví při osobní návštěvě správce daně nebo počká na doručení složenky. Dnem 31. prosince 2010 skončila platnost tzv. daňových složenek. Od 1. ledna 2011 již MF nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Přesto i v roce 2011 budou poplatníkům hromadně zaslány složenky k zaplacení daně z nemovitostí. Jediný rozdíl bude v tom, že v případě platby složenkou na poště bude nutno zaplatit poštovní poplatek. Na pokladně FÚ bude nadále možné zaplatit daň v hotovosti bez poplatku. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 je 31. ledna2011. Pokud poplatník podal přiznání již dříve a nedošlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně, nemusí podávat přiznání, daň mu bude vyměřena správcem daně. V souvislosti s účinností nové procesní normy daňového řádu od 1. ledna

10 upozorňujeme nejen poplatníky daně z nemovitostí, že podají-li přiznání více než 5 pracovních dní po lhůtě pro podání přiznání, vzniká jim povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5%. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální výše pokuty je 300 tis. Kč. Další informace naleznete na internetové adrese: Placení daně z nemovitostí: Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31. května K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května 2011 a do 30. listopadu U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna 2011 a do 30. listopadu Daň nižší než 30 Kč se neplatí. Telefonický kontakt na správce daně: kl. 419,422,423,426,

11 Komise pro občanské záležitosti, Rady obce Velké Losiny srdečně zve všechny občany v důchodovém věku na společenské odpoledne seniorů, které se bude konat v budově Základní školy ve Velkých Losinách v sobotu 12. února 2011 od hod. Předpokládané ukončení akce asi v hod. Na programu budou Písně 60. let v podání herců šumperského divadla pí Olgy Kaštické, pí Bohdany Pavlíkové a p. Petra Krále, za hudebního doprovodu Zdeňka Dočekala. Následuje hudba a tanec. V době od hod. do hod. je doprava zajištěna autobusem ze zastávek u hotelu Praděd, dále z Bukovic, horní části Velkých Losin, Maršíkova a Žárové. Po ukončení setkání je odvoz rovněž zajištěn. Příjemné sobotní odpoledne přejí pořadatelé Pozvánka na zájezd do Francie Paříže Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá ve spolupráci s CK ALFA- ZET v Šumperku, pro všechny občany naší obce, zájezd do Paříže. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách směr Praha, Rozvadov, noční průjezd Německem a Francií 2. den příjezd do Paříže, okružní jízda centrem, pěší prohlídka s návštěvou jednotlivých památek: Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk, přes náměstí Concorde a sady Tuileries k prohlídce rozsáhlých sbírek muzea Louvre, ubytování 3. den sídlo francouzských králů Versailles, dopolední prohlídka zámku a zahrad, návrat do Paříže, pěší výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž, muzeum d Orsay se známou impresionistickou sbírkou, čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí malířů, nocleh 4. den návštěva Invalidovny s hrobkou Napoleona I., nostalgická procházka hřbitovem slavných osobností Pére Lachaise nebo dům a muzeum sochaře Augusta Rodina, procházka čtvrtí Marais: Place des Vosges, musée Carnavalet, obchodní čtvrť s mrakodrapy La Défense, večerní projížďka po Seině, nocleh 11

12 5. den prohlídka: Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, katedrála Notre Dame, Svatá kaple, vězení Conciergerie, přes břicho Paříže Forum des Halles k Centru G. Pompidou, jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra, noční průjezd Francií a Německem. 6. den příjezd do místa nástupu v podvečerních hodinách Termín: Cena: 5.490,- Kč Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování v hotelu F1 ve Francii (2 a 3 lůžkové pokoje), odborného průvodce, vjezd do centra Paříže a parkování na 4 dny Cena nezahrnuje: vstupné ve výši 65 Euro (zajistíme permanentní vstupenky do muzeí a památek cenově výhodné), 3 kontinentální snídaně při ubytování á 130,- Kč, večeře v samoobslužné restauraci á 240 Kč (3., 4. a 5. den programu). Závaznou přihlášku přijímá do konce ledna 2011 pí J. Kocmanová na tel. čísle Částku 5.490,- Kč je možné uhradit dvěma splátkami. Do konce února Kč a do zbytek, nebo jednorázově do konce března. Těšíme se na příjemné prožití krásných dnů v Paříži! Senioři komunikují kurz výuky na počítači Vážení senioři, Akademie J. A. Komenského v Šumperku v současné době připravuje pro seniorskou veřejnost kurzy Výuka na počítači. Jedná se o týdenní kurz v rozsahu 14 hodin, denně 3 hod v dopoledním nebo odpoledním čase /dle dohody/. V případě zájmu seniorů z obce, bude možné tento kurz realizovat i u nás, např. v příjemných prostorech Domu s chráněnými byty. Termín kurzu by byl upřesněn dle zájmu, předem upřednostňujeme měsíc říjen nebo listopad Kurz je součástí projektu s názvem Senioři komunikují, jehož součásti je tento kurz, je vyhlášen a financován Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Cíl projektu: seznámit seniory se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat mobilní telefon a platební kartu. Cílová skupina: senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky. Finanční náklady účastníků kurzů: pro seniory důchodového věku, kterým je projekt určen, je kurz bezplatný. Zájemci o kurz se mohou zaregistrovat: Mgr. Ivana Blažková, Informační centrum Velké Losiny, Lázeňská 674, Velké Losiny, tel: , 12

13 Schola Gregoriana hostem Svatojánských slavností Naše děti teprve nedočkavě vyhlížejí pořádnou nadílku sněhu a v zákulisí je již téměř hotov program letošních Svatojánských slavností. Jedním z vrcholů těchto slavností bude bezesporu koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Tento mužský sbor pod vedením Davida Ebena nám představí s originálností sobě vlastní repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury. Udělejme si tedy čas na ztišení a objevení krásy gregoriánského chorálu, představovaného s nápaditou muzikální i dramaturgickou interpretací. Koncert se bude konat v rámci třídenních Svatojánských slavností v sobotu 25. června ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. 13 pořadatelé

14 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Listopad v MŠ Sluníčko Čas dušičkový - pro děti čas duchů a strašidel Co je to v nočním vzduchu za podivnou poletuchu? Děti, které se zúčastnily světluškového průvodu, vůbec netušily, co je v té tmě potká. Hrdinně, statečně se zachovaly, když opravdu ze tmy něco zablikalo nebo zahoukalo. Za svou nebojácnost byly odměněny sladkým pokladem. Ve školce jsme si povídali, že je čas vzpomínkový. Nakonec se povídání točilo jenom kolem duchů a strašidel. Strašidla vznikla z dýní (za spolupráce rodinných příslušníků), strašidla byla papírová, ale i z plastelíny. Od strašidel byl jen kousek k čertům. Aby náhodou nepřišel čert se svou nadílkou, děti se učí básničky, písničky, tanečky k jeho potěše. Pevně věří, že školku navštíví pouze a jen Mikuláš. Krůček je též k Ježíškovi. Na jeho příchod se děti velmi těší. Společně s rodinnými příslušníky si jedno odpoledne v naší školce vyrobily lampičku. Světýlko zpříjemní pohodu předvánočních večerů. Děti a papírová strašidýlka. (foto Dana Machů) Zdobení skleněných lampiček při tvořivém odpoledni. (foto Dana Machů) 14

15 Vánoční atmosféru ve školce připravují i samy děti. K výzdobě použijí vše, co vyrobily. Tajně se chystá překvapení pro rodiče. Abychom nezapomněli, máme děti šikovné i po sportovní stránce. Za dobré výsledky v předplaveckém výcviku získaly mokré vysvědčení. Gratulujeme jim. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Štědrý prosinec v MŠ Sluníčko Tento měsíc začal v zábavním duchu, a to Mikulášským programem, který si pro nás připravila skupina Wabank. Po pásmu krásných písniček, tanečků, soutěží a slibech některých dětí, že se polepší, děti dostaly adventní kalendáře, čokoládky a společnou knihu o čertech. Na oplátku děti darovaly Ivči a Emčovi vlastnoručně vyrobené svícínky. V neděli 12. prosince 2010 se některé děti z velkého i malého oddělení zúčastnily vánočního vystoupení v ruční papírně a předvedly Skupina Wabank a její mikulášský program. (foto Dana Machů) malý kulturní program vyplněný vánočními koledami, básničkami a tanečky. Za doprovodu houslí paní Smýkalové a flétny Karolínky Smýkalové jejich projev zněl opravdu svátečně a dojímavě. V pondělí 13. prosince 2010 si děti ve školce samy nazdobily vánoční stromeček, který nám darovala rodina Válkova. Dopoledne jsme si u něho všichni společně zazpívali vánoční koledy. V úterý 14. prosince 2010 dětem zářila překvapením očka, neboť jim letos Ježíšek nadělil neobvyklou spoustu dárečků. Za to mohou vděčit svým rodičům, kteří nám projevili svou přízeň a náklonnost a finančně se podíleli na letošní nadílce. Ihned na to se ve čtvrtek 16. prosince 2010 děti svým rodičům odvděčily svým zdařilým vystoupením na vánoční besídce. Děti se na tento den zodpovědně připravovaly, aby rodičům mohly ukázat, co v nich dřímá. Mohu s čistým svědomím 15

16 říci, že se jim to povedlo na výbornou. Na závěr svým maminkám a tatínkům darovaly vánoční přáníčka, sádrové svícínky a daly jim ochutnat vánoční cukroví, které opravdu ve školce samy pekly. V pondělí 20. prosince 2010 jsme navštívili místní kino a zhlédli pásmo vánočních pohádek pod Pečení vánočního cukroví. (foto Ivona Johnová) názvem Čarovné lyže. V úterý 21. prosince 2010 jsme přijali pozvání od dětí ze základní školy na divadelní představení. Školáci nás překvapili svými profesionálními výkony ve třech klasických pohádkách. Naše děti nehnuty a s velkým zaujetím hltaly každé jejich slovo. Ve středu 22. prosince 2010 jsme se jako každým rokem zašli podívat do velkolosinského kostela na Ježíška v jesličkách. Ve vánočně vyzdobeném prostředí jsme se cítili kouzelně až tajuplně. Tentokrát projevily svou štědrost také děti a naplnily porcelánové andílky drobnými penízky s hřejivým pocitem, že i malou měrou mohou někomu pomoci. Ještě jednou patří poděkování rodičům, kteří přispěli finančně na vánoční dárky pro děti: rodina Trchalíkova, Šefraných, Zugarova, Vyskočilova ml., Hrubých, Bubeníčkova, Jaroslava Moravce, Semrádova, Surých ml., Matýsova, Gubáni, Musilova, p. Kamila Horáka, Smýkalova, p. Luboše Vajce, p. Jaroslava Rulíška, p. Ondřeje Ščuglíka, Kubíčkova ml., Filipova, Kašparova, Spillerova, Bohdana Dražného a p. František Machů (pivnice JI-RA). POZVÁNKA Od 12. ledna 2011 proběhne výstava výtvarných prací našich dětí v místní knihovně. Srdečně vás zveme na její prohlídku v otevírací době pro veřejnost a to až do konce února Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko 16

17 Předvánoční čas v MŠ Veverka Kulturní představení Měsíce listopad a prosinec jsou pro mnohé dospělé dosti hektické, ale děti předvánoční stres a s ním spojené různé starosti míjí a radují se z každého nového dne, kdy je čeká zábavný program. Během měsíce listopadu a prosince děti s nadšením uvítaly v MŠ hudební skupinu Wabank hned dvakrát nejprve s Dráčkem mráčkem vítaly podzim a v prosinci se celá školka změnila v různé pohádkové bytosti, čerty počínaje, princeznami konče, a mohl začít Mikulášský karneval, který na závěr přišel ukončit Mikuláš a rozdal všem dětem mikulášskou nadílku. Děkujeme paní Daně Hetmánkové za ovoce, kterým přispěla dětem do mikulášských balíčků, které připravila základní škola. Společně jsme také navštívili velkolosinské kino, kde děti zhlédly hned tři pohádky: Krtkova dobrodružství, Čarovné lyže a mimořádně Toy story 3 neboli Příběh hraček. Už se vody nebojíme V listopadu jsme se na čas (po dobu zimního počasí) rozloučili s lázeňským bazénem, do kterého jsme jednou za týden chodili cvičit svoji odvahu, hrát si, a také splývat a plavat, a to bez plaveckých kruhů. Na poslední plavání nám půjčila maminka Adama Jurenky podvodní fotoaparát. Bylo nádherné fotit děti, když se potápěly a předváděly se pod vodou. Ekoprogram Malá včelí královna Tento program navštívilo starší oddělení Sovičky v šumperské Vile Doris. V připravených hrách se děti seznámily s celým životem včeličky. Překvapením byl pan včelař ve svém obleku a pomůckami, pomocí kterých se stará o úl a včelstvo. Z ekoprogramu Malá včelí královna. (foto Jana Stará) 17

18 Akce s rodiči Listopad utekl jak voda a na dveře klepe advent. Jako každý rok jsme ani letos neotáleli a uspořádali pro rodiče s dětmi Adventní dílny. Rodiče s dětmi si zde mohli vyrobit adventní věnec, nazdobit perníčky, které pro všechny děti upekla paní Anička Harnová. Vystřihovali různé vánoční ozdoby do bytu i na okna, barvili svícen na svíčku a vyráběli další vánoční Vánoční tvoření s rodiči. (foto Jana Stará) ozdoby. Při zvuku vánočních koled šla každému práce pěkně od ruky a na závěr odpoledne už bylo vidět spoustu vydařených výrobků. Vánoční besídka a nadílka Celý listopad a prosinec se děti pilně a s nadšením učily mikulášské a vánoční básničky i písničky, aby mohly rodičům předvést, jak moc jsou šikovné a co všechno už si dokážou zapamatovat. Pro většinu mladších děti z oddělení Mravenečků bylo vystoupení před plnou třídou zvědavých rodičů, prarodičů a sourozenců velkou premiérou, která se úspěšně vydařila. Starší děti Sovičky obohatily vánoční besídku svými kostýmy v první části ze sebe udělaly čertíky a čertice, v druhé části se proměnily v andílky. Obě besídky Mravenečků i Soviček Mikulášská nadílka. (foto Jana Stará) 18

19 se opravdu vydařily a děti všem přítomným ukázaly, jak moc jsou šikovné a že si ve školce pouze nehrají, ale že se i spoustu věcí učí. Jak už tak před Vánocemi bývá, děti se nejvíc těší na Ježíška, až jim přinese jejich vytoužené dárečky. A tak jsme ani ve školce nelenili, zatáhli jsme v herně dveře, otevřeli okno a čekali, zda Vánoční nadílka. (foto Jana Stará) Ježíšek přijde a nějaké dárečky nám do školky donese. Některé děti nemohly ani samou nedočkavostí svačit, ale dočkali se. Ježíšek zacinkal zvonečkem a my věděli, že můžeme jít ke stromečku. Ty rozzářené oči všech dětí jsou nepopsatelné. Děti se dlouho dívat nedokázaly, a tak po zazpívání koledy začaly rozbalovat a zkoumat, co k čemu je. Každé z dětí dostalo knížku Kniha džunglí i s cédéčkem a děti byly nadšené, že si odnesou i něco domů. Touto cestou chceme poděkovat panu Petru Bláhovi, panu Josefu Mrnkovi a paní Daně Hetmánkové za finanční příspěvek na nákup stavebnic a skládaček pod stromeček. V novém roce jsme přivítali Tři krále a prožili povánoční čas. Děti snědly perníkovou chaloupku, kterou jim před Vánocemi upekla maminka Toníčka, paní Hochová. Putování do Betléma Poslední den před vánočními prázdninami jsme se vydali na cestu do velkolosinského kostela podívat se na betlém. Po prohlídce betléma jsme si všichni prohlédli vánočně Kde je ten Ježíšek? (foto Jana Stará) 19

20 vyzdobený kostel a přesunuli se až k varhanám, kde jsme si společně s panem varhaníkem Marcelem Poislem zazpívali vánoční koledy. Bylo to pěkné přivítání Vánoc. Markéta Štěpánková, učitelka MŠ Veverka, Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Plavecký výcvik 2. a 3. třídy Od září do listopadu jsme jezdili každý čtvrtek společně s 2. třídou na plavecký výcvik do krytého bazénu v Šumperku. První hodinu jsme se rozdělili do tří družstev podle toho, jak kdo uměl plavat. Postupně, během 10 výukových lekcí, jsme se zdokonalovali v našich plaveckých dovednostech. Na konci kurzu se skoro ze všech neplavců stali plavci a z plavců ještě lepší plavci. Závěrečná dvouhodinovka byla ze všech nejlepší, protože nás čekaly závody. Závodilo V bazénu lze zažít i spoustu legrace. (foto Hana Vašatová) se ve třech skupinách a také ve dvojicích. Plavali jsme kraula, znak nebo prsa. Ten, kdo vyhrál, dostal diplom. Bavila nás i volná zábava, kdy jsme skákali z můstku a různě dováděli ve vodě. Na závěr jsme všichni dostali mokré vysvědčení. Plavecký kurz se nám moc líbil. Škoda, že už tam příští rok nepojedeme. Martin Berka a Kristýna Pospíšilová, žáci 3. třídy Mikulášská nadílka Ráno v pátek 3. prosince 2010 jsme se jako obvykle pilně učili. Druhou hodinu se ozvalo cinkání zvonku a my jsme si pomysleli, že by to mohl být Mikuláš s čertem a andělem. A za chvíli se opravdu ozvalo hlasité bouchání na dveře a do třídy vtrhl pořádný čert. Za ním vešli Mikuláš s andělem a ještě jedním čertíkem. Hned začali prověřovat naše známky a chování. Čert všechny zlobil, bral nám věci a některé si dlouho prohlížel. Asi přemýšlel, koho si odvede. Nakonec se čerti rozhodli, že si odnesou paní učitelku, ale ta se ubránila a přesvědčila je, že byla celý rok hodná. 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více