Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1., ročník XVI, leden 2011"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 2/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) rozpočtová opatření na rok 2010 v podobě změn příjmů a výdajů dle přílohy č. 1. ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné čerpání rozpočtu v závěru roku d) rozpočet obce na rok 2011 v předloženém položkovém znění a s těmito sumárními výsledky: Příjmy celkem tis. Kč Financování na straně příjmů celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Financování na straně výdajů celkem tis. Kč

2 ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. e) prodej pozemku p. č. 261/7, trvalý travní porost o výměře 125 m 2 v k. ú. Žárová za cenu 120,- Kč/m 2 žadateli panu D. F., Dolní Loučky. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se další zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. f) prodej pozemku p. č. 2678, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 k. ú. Velké Losiny za cenu za cenu ,- Kč s podmínkou, že pozemek bude začleněn do projektu vybudování golfového areálu GOLF PARK žadateli a.s. GOLF Jeseníky, Zámecká 261, Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se jiný zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. g) změnu katastrální hranice k. ú. Maršíkov v rámci pozemkových úprav, kterou provádí obec Sobotín. Pozemky p. č. 847 zastavěná plocha o výměře 507 m 2, p. č. 848 zahrada o výměře 475 m 2 ve vlastnictví manž. P. a p. č. 849/2 ostatní plocha o výměře 1530 m 2 ve vlastnictví Lesy ČR, vše v k. ú. Maršíkov (o celkové výměře 2512 m 2 ) budou přiřazeny ke k. ú. Sobotín. h) převzetí do majetku obce jako nalezený majetek v hodnotě ,38 Kč,- části hlavního vodovodního řadu v úseku od Zdravotního střediska podél ul. Komenského po VDP stavby dle vypracovaného znaleckého posudku. i) pořízení nového služebního vozidla Renault Kangoo Authentique 1,6 78 kw, cena vozu při navrhovaném řešení a doplnění základní výbavy vozu o závěsné zařízení a autorádio bude činit ,- Kč s akontací ,- Kč a dobou splácení 36 měsíců. j) poskytování cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZO podle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. k) starostovi obce používat při služebních cestách vykonaných v souvislosti s plněním funkce starosty obce řádně pojištěné vozidlo v osobním vlastnictví. l) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s platností od : I. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů II. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt III. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství IV. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 2

3 V. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity VI. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu VII. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů II. 2/2. Pověřuje: starostu obce k jednání s finančním ústavem o poskytnutí úvěrového příslibu k zajištění financování projektu Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví podaný do operačního programu v rámci výzvy č. 18/2010 s celkovými náklady ,16 Kč. III. 2/3 Bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Informace starosty obce o zřízení a obsazení Komisí RO Velké Losiny a pomocných komisí. IV. 2/4. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka Informace pro občany Vážení spoluobčané - majitelé domů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá, že každá budova musí být označena popisným číslem, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují jen vedlejší budovy (výrobní haly, garáže, drobné stavby). Chybějící, nebo nečitelné označení domu velmi komplikuje vyhledání adresáta doručovatelům poštovních zásilek, vozidlům záchranné služby, policie, atd. Žádáme Vás proto, abyste zkontrolovali označení svých domů a zabezpečili jejich označení dobře viditelným a čitelným popisným nebo evidenčním číslem, přiděleným obcí Velké Losiny. Vl. Kopal 3

4 Sdělení pro nájemce obecních pozemků Upozorňujeme na blížící se termín úhrady za pronájem obecních pozemků, který je 31. března Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března Hned několik novinek přinese povinné březnové sčítání lidu, domů a bytů, jehož garantem je Český statistický úřad ČR. Poprvé v historii, tedy od roku 1869, bude možné vyplnit sčítací formuláře elektronicky a obec může podle svých možností, zajistit počítače i volně přístupné místo, kde bude možné úkon provést. Většina občanů tak učiní na počítačích ze svých domovů, ale i my takovou možnost samozřejmě přichystáme a dáme Vám o ní včas vědět. Sčítacími komisaři a zároveň distributory tiskopisů budou pracovníci České pošty. Údaje o sčítání budou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu (včetně elektronické na -IB- Oprava v jízdním řádu 13. prosince 2010 vstoupil v platnost nový jízdní řád autobusové linky č Šumperk - Rapotín - Loučná nad Desnou, ČHS. K tomuto datu byl vydán knižní jízdní řád dopravce Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk. Chybou tiskárny došlo k použití špatného jízdního řádu, ve kterém nebyly uvedeny 2 víkendové spoje. Jedná se o spoj č. 307 s odjezdem v 20:15 h. z autobusového stanoviště Šumperk do Kout n. Des. a zpáteční spoj č. 308 s odjezdem v 20:55 h. z Kout nad Desnou do Šumperka. Upozorňujeme občany, že chyba byla napravena a oba spoje mají označení 6 - jede v sobotu a + - jede v neděli a svátek. Správný jízdní řád je vyvěšen na všech označnících zastávek na trase linky a na internetové stránce Za tiskovou chybu v knižním jízdní řádu se omlouváme. Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk 4

5 SPOLEČNĚ SE BAVME U NÁS VE VELKÝCH LOSINÁCH výzva pro občany Velkých Losin Veřejná výzva je určena všem občanům Velkých Losin, kteří mají zájem navrhnout obci zajímavý zábavný projekt. Oblast podpory: Kulturní, sportovní a zábavně vzdělávací projekty Výzva platí: od 1. února 2011 do 1. března 2011 Způsob odevzdání: Informační centrum Velké Losiny, nebo Vyhlašující subjekt: Obec Velké Losiny Výše dotace: Kč/projekt, touto finanční částkou budou oceněny tři nejlepší projekty Hodnotící komise: Rada obce Velké Losiny Základní charakteristika: Kdo může žádat (příjemci finanční dotace) Na co lze získat dotaci (podporované aktivity) Kolik lze získat na jeden projekt Doporučení Povinné přílohy - obyvatelé s trvalým pobytem v obci Velké Losiny - podnikatelské subjekty se sídlem ve Velkých Losinách - projekty, které podpoří kulturní život a rozšíří nabídku v obci Velké Losiny Kč - v projektu by měl žadatel podrobněji a výstižně popsat projekt, záměr, akci, v čem spočívá zajímavost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým skupinám - registrační formulář - popisný záměr projektu - rozpočet více informací na nebo v Informačním centru Velké Losiny 5

6 Oznámení - změna sazeb vodného a stočného Vážení odběratelé, s účinností od dochází v oblasti vodovodů vlastněných společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., tj. i na území obce Velké Losiny ke změně ceny vodného: vodné: Stávající cena (do ): 28,20 Kč + 10 % DPH, tj. 31,02 Kč/m 3 Nová cena (po ): 31,02 Kč + 10 % DPH, tj. 34,12 Kč/m 3 stočné: Výše stočného se nemění a platí stávající cena tj: 26,00 Kč + 10 % DPH, tj. 28,60 Kč/m 3 Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu, budou stavy vodoměrů k datu změny ceny stanoveny technickým propočtem. V případě, že odběratel si k uvedenému datu nahlásil stav měřidla, bude v rámci vyúčtování přednostně využit takto nahlášený stav. Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech, tj. ke konci měsíce června v návaznosti na předcházející odečet fakturačních vodoměrů našimi zaměstnanci. Z důvodu ochrany soukromí odběratele jsou omezeny kontroly vodoměrů pouze na 1x za rok. Z technických důvodů je však nezbytné, aby odečet provedli naši zaměstnanci osobně a není tedy možné hlásit stav vodoměru v červnu Vaším prostřednictvím. Naši odečítači využívají pro odečty vodoměrů zejména odpolední a podvečerní hodiny a volné dny. V případě, že Vás nezastihnou, sdělte jim prosím vhodný termín pro jejich opakovanou návštěvu. Odečítači jsou vybaveni služebním průkazem, který Vám na vyžádání předloží. Jejich totožnost si můžete telefonicky ověřit na non stop lince Rovněž upozorňujeme, že žádný zaměstnanec naší společnosti není oprávněn vybírat žádné platby v hotovosti!!!! Současně připomínáme povinnost odběratele umožnit přístup provozovateli k přípojce a zařízení vnitřního vodovodu dle ust. 9, odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel , Mgr. Ing. Jan Havlíček, obchodně správní náměstek 6

7 Biologicky rozložitelný odpad v naší obci a co s ním? Vedení obce Velké Losiny se již delší dobu zabývá problémem, co s biologicky rozložitelným odpadem. Skládkování bioodpadu v rámci komunálního odpadu je a bude stále dražší, legislativa systém nakládání s odpady postupně zpřísňuje a ukládání odpadu na skládku zdražuje. Skladba domovního odpadu (% hmotnosti): 22 % papír 3 % nebezpečný odpad 13 % plasty 18 % bioodpad 9 % sklo 35 % zbytek Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíme a dáváme je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Třídění odpadu je jedinou cestou, jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím udržet poplatek za svoz komunálního odpadu na přijatelné výši (v současné době 492,- Kč na občana a rok). Plasty, sklo, papír a nápojové kartony již třídíme. Další komoditou, kterou je nutno třídit je biologicky rozložitelný odpad (posekaná tráva, shrabané listí, spadané ovoce, dřevní hmota, odpad vznikající při přípravě pokrmů zbytky jídel, ovoce, zeleniny atd.). Současná legislativa umožňuje několik základních způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem: Domovní kompostování v průmyslově vyráběných nebo vlastních kompostérech. Komunitní kompostování v komunitních kompostárnách Sběrné dvory nebo kompostárny sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic) např. kompostárna firmy SITA CZ, a.s., provoz Rapotín. Každý z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem má své výhody i nevýhody ať už ve způsobu zpracování nebo v pořizovacích a provozních nákladech. Abychom dokázali správně rozhodnout, který z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (případně jejich kombinace) bude pro naši obec nejvýhodnější a pro naše občany nejschůdnější, připravili jsme dotazník, který je přílohou těchto Velkolosinských pramenů. Prosíme naše občany i majitele objektů sloužících k individuální rekreaci, aby přiložený dotazník vyplnili a předali zpět Obecnímu úřadu. Údaje z dotazníku budou po zpracování využity k výběru nejvhodnějšího způsobu třídění a nakládání s bioodpadem. Děkujeme za pochopení. E. K. 7

8 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 26. března 2011 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a. s. Děkujeme za pochopení. E. K. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 28. března úterý 29. března 2011 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin 8

9 Středa 30. března čtvrtek 31. března 2011 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. E. K. Změny v dani z nemovitostí od 1. ledna 2011 Od 1. ledna 2011 dochází k některým úpravám ohledně podávání přiznání daně z nemovitostí. Změny se dotýkají i placení daně z nemovitostí. Výraznou změnou je, že Ministerstvo financí nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Od 1. ledna 2011 může poplatník nově podat přiznání k dani z nemovitostí rovněž za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu a nebytovém prostoru podle velikosti spoluvlastnického podílu. Obdobně jako u daně z pozemků minimální daň ze staveb, pokud poplatník podá přiznání za podíl na stavbě, bytu nebo nebytovém prostoru, je 50 Kč. Pokud takto podá přiznání kterýkoliv ze spoluvlastníků do běžného zdaňovacího období, ostatním daň vyměří správce daně i bez předchozí výzvy k podání přiznání. Za celý úřad bude vydán jeden hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí (dále jen HPS). HPS bude pomocí veřejné vyhlášky oznámen na úřední desce FÚ v Šumperku. Výši vyměřené daně se poplatník dozví při osobní návštěvě správce daně nebo počká na doručení složenky. Dnem 31. prosince 2010 skončila platnost tzv. daňových složenek. Od 1. ledna 2011 již MF nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Přesto i v roce 2011 budou poplatníkům hromadně zaslány složenky k zaplacení daně z nemovitostí. Jediný rozdíl bude v tom, že v případě platby složenkou na poště bude nutno zaplatit poštovní poplatek. Na pokladně FÚ bude nadále možné zaplatit daň v hotovosti bez poplatku. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 je 31. ledna2011. Pokud poplatník podal přiznání již dříve a nedošlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně, nemusí podávat přiznání, daň mu bude vyměřena správcem daně. V souvislosti s účinností nové procesní normy daňového řádu od 1. ledna

10 upozorňujeme nejen poplatníky daně z nemovitostí, že podají-li přiznání více než 5 pracovních dní po lhůtě pro podání přiznání, vzniká jim povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5%. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální výše pokuty je 300 tis. Kč. Další informace naleznete na internetové adrese: Placení daně z nemovitostí: Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31. května K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května 2011 a do 30. listopadu U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna 2011 a do 30. listopadu Daň nižší než 30 Kč se neplatí. Telefonický kontakt na správce daně: kl. 419,422,423,426,

11 Komise pro občanské záležitosti, Rady obce Velké Losiny srdečně zve všechny občany v důchodovém věku na společenské odpoledne seniorů, které se bude konat v budově Základní školy ve Velkých Losinách v sobotu 12. února 2011 od hod. Předpokládané ukončení akce asi v hod. Na programu budou Písně 60. let v podání herců šumperského divadla pí Olgy Kaštické, pí Bohdany Pavlíkové a p. Petra Krále, za hudebního doprovodu Zdeňka Dočekala. Následuje hudba a tanec. V době od hod. do hod. je doprava zajištěna autobusem ze zastávek u hotelu Praděd, dále z Bukovic, horní části Velkých Losin, Maršíkova a Žárové. Po ukončení setkání je odvoz rovněž zajištěn. Příjemné sobotní odpoledne přejí pořadatelé Pozvánka na zájezd do Francie Paříže Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá ve spolupráci s CK ALFA- ZET v Šumperku, pro všechny občany naší obce, zájezd do Paříže. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách směr Praha, Rozvadov, noční průjezd Německem a Francií 2. den příjezd do Paříže, okružní jízda centrem, pěší prohlídka s návštěvou jednotlivých památek: Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk, přes náměstí Concorde a sady Tuileries k prohlídce rozsáhlých sbírek muzea Louvre, ubytování 3. den sídlo francouzských králů Versailles, dopolední prohlídka zámku a zahrad, návrat do Paříže, pěší výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž, muzeum d Orsay se známou impresionistickou sbírkou, čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí malířů, nocleh 4. den návštěva Invalidovny s hrobkou Napoleona I., nostalgická procházka hřbitovem slavných osobností Pére Lachaise nebo dům a muzeum sochaře Augusta Rodina, procházka čtvrtí Marais: Place des Vosges, musée Carnavalet, obchodní čtvrť s mrakodrapy La Défense, večerní projížďka po Seině, nocleh 11

12 5. den prohlídka: Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, katedrála Notre Dame, Svatá kaple, vězení Conciergerie, přes břicho Paříže Forum des Halles k Centru G. Pompidou, jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra, noční průjezd Francií a Německem. 6. den příjezd do místa nástupu v podvečerních hodinách Termín: Cena: 5.490,- Kč Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování v hotelu F1 ve Francii (2 a 3 lůžkové pokoje), odborného průvodce, vjezd do centra Paříže a parkování na 4 dny Cena nezahrnuje: vstupné ve výši 65 Euro (zajistíme permanentní vstupenky do muzeí a památek cenově výhodné), 3 kontinentální snídaně při ubytování á 130,- Kč, večeře v samoobslužné restauraci á 240 Kč (3., 4. a 5. den programu). Závaznou přihlášku přijímá do konce ledna 2011 pí J. Kocmanová na tel. čísle Částku 5.490,- Kč je možné uhradit dvěma splátkami. Do konce února Kč a do zbytek, nebo jednorázově do konce března. Těšíme se na příjemné prožití krásných dnů v Paříži! Senioři komunikují kurz výuky na počítači Vážení senioři, Akademie J. A. Komenského v Šumperku v současné době připravuje pro seniorskou veřejnost kurzy Výuka na počítači. Jedná se o týdenní kurz v rozsahu 14 hodin, denně 3 hod v dopoledním nebo odpoledním čase /dle dohody/. V případě zájmu seniorů z obce, bude možné tento kurz realizovat i u nás, např. v příjemných prostorech Domu s chráněnými byty. Termín kurzu by byl upřesněn dle zájmu, předem upřednostňujeme měsíc říjen nebo listopad Kurz je součástí projektu s názvem Senioři komunikují, jehož součásti je tento kurz, je vyhlášen a financován Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Cíl projektu: seznámit seniory se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat mobilní telefon a platební kartu. Cílová skupina: senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky. Finanční náklady účastníků kurzů: pro seniory důchodového věku, kterým je projekt určen, je kurz bezplatný. Zájemci o kurz se mohou zaregistrovat: Mgr. Ivana Blažková, Informační centrum Velké Losiny, Lázeňská 674, Velké Losiny, tel: , 12

13 Schola Gregoriana hostem Svatojánských slavností Naše děti teprve nedočkavě vyhlížejí pořádnou nadílku sněhu a v zákulisí je již téměř hotov program letošních Svatojánských slavností. Jedním z vrcholů těchto slavností bude bezesporu koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Tento mužský sbor pod vedením Davida Ebena nám představí s originálností sobě vlastní repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury. Udělejme si tedy čas na ztišení a objevení krásy gregoriánského chorálu, představovaného s nápaditou muzikální i dramaturgickou interpretací. Koncert se bude konat v rámci třídenních Svatojánských slavností v sobotu 25. června ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. 13 pořadatelé

14 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Listopad v MŠ Sluníčko Čas dušičkový - pro děti čas duchů a strašidel Co je to v nočním vzduchu za podivnou poletuchu? Děti, které se zúčastnily světluškového průvodu, vůbec netušily, co je v té tmě potká. Hrdinně, statečně se zachovaly, když opravdu ze tmy něco zablikalo nebo zahoukalo. Za svou nebojácnost byly odměněny sladkým pokladem. Ve školce jsme si povídali, že je čas vzpomínkový. Nakonec se povídání točilo jenom kolem duchů a strašidel. Strašidla vznikla z dýní (za spolupráce rodinných příslušníků), strašidla byla papírová, ale i z plastelíny. Od strašidel byl jen kousek k čertům. Aby náhodou nepřišel čert se svou nadílkou, děti se učí básničky, písničky, tanečky k jeho potěše. Pevně věří, že školku navštíví pouze a jen Mikuláš. Krůček je též k Ježíškovi. Na jeho příchod se děti velmi těší. Společně s rodinnými příslušníky si jedno odpoledne v naší školce vyrobily lampičku. Světýlko zpříjemní pohodu předvánočních večerů. Děti a papírová strašidýlka. (foto Dana Machů) Zdobení skleněných lampiček při tvořivém odpoledni. (foto Dana Machů) 14

15 Vánoční atmosféru ve školce připravují i samy děti. K výzdobě použijí vše, co vyrobily. Tajně se chystá překvapení pro rodiče. Abychom nezapomněli, máme děti šikovné i po sportovní stránce. Za dobré výsledky v předplaveckém výcviku získaly mokré vysvědčení. Gratulujeme jim. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Štědrý prosinec v MŠ Sluníčko Tento měsíc začal v zábavním duchu, a to Mikulášským programem, který si pro nás připravila skupina Wabank. Po pásmu krásných písniček, tanečků, soutěží a slibech některých dětí, že se polepší, děti dostaly adventní kalendáře, čokoládky a společnou knihu o čertech. Na oplátku děti darovaly Ivči a Emčovi vlastnoručně vyrobené svícínky. V neděli 12. prosince 2010 se některé děti z velkého i malého oddělení zúčastnily vánočního vystoupení v ruční papírně a předvedly Skupina Wabank a její mikulášský program. (foto Dana Machů) malý kulturní program vyplněný vánočními koledami, básničkami a tanečky. Za doprovodu houslí paní Smýkalové a flétny Karolínky Smýkalové jejich projev zněl opravdu svátečně a dojímavě. V pondělí 13. prosince 2010 si děti ve školce samy nazdobily vánoční stromeček, který nám darovala rodina Válkova. Dopoledne jsme si u něho všichni společně zazpívali vánoční koledy. V úterý 14. prosince 2010 dětem zářila překvapením očka, neboť jim letos Ježíšek nadělil neobvyklou spoustu dárečků. Za to mohou vděčit svým rodičům, kteří nám projevili svou přízeň a náklonnost a finančně se podíleli na letošní nadílce. Ihned na to se ve čtvrtek 16. prosince 2010 děti svým rodičům odvděčily svým zdařilým vystoupením na vánoční besídce. Děti se na tento den zodpovědně připravovaly, aby rodičům mohly ukázat, co v nich dřímá. Mohu s čistým svědomím 15

16 říci, že se jim to povedlo na výbornou. Na závěr svým maminkám a tatínkům darovaly vánoční přáníčka, sádrové svícínky a daly jim ochutnat vánoční cukroví, které opravdu ve školce samy pekly. V pondělí 20. prosince 2010 jsme navštívili místní kino a zhlédli pásmo vánočních pohádek pod Pečení vánočního cukroví. (foto Ivona Johnová) názvem Čarovné lyže. V úterý 21. prosince 2010 jsme přijali pozvání od dětí ze základní školy na divadelní představení. Školáci nás překvapili svými profesionálními výkony ve třech klasických pohádkách. Naše děti nehnuty a s velkým zaujetím hltaly každé jejich slovo. Ve středu 22. prosince 2010 jsme se jako každým rokem zašli podívat do velkolosinského kostela na Ježíška v jesličkách. Ve vánočně vyzdobeném prostředí jsme se cítili kouzelně až tajuplně. Tentokrát projevily svou štědrost také děti a naplnily porcelánové andílky drobnými penízky s hřejivým pocitem, že i malou měrou mohou někomu pomoci. Ještě jednou patří poděkování rodičům, kteří přispěli finančně na vánoční dárky pro děti: rodina Trchalíkova, Šefraných, Zugarova, Vyskočilova ml., Hrubých, Bubeníčkova, Jaroslava Moravce, Semrádova, Surých ml., Matýsova, Gubáni, Musilova, p. Kamila Horáka, Smýkalova, p. Luboše Vajce, p. Jaroslava Rulíška, p. Ondřeje Ščuglíka, Kubíčkova ml., Filipova, Kašparova, Spillerova, Bohdana Dražného a p. František Machů (pivnice JI-RA). POZVÁNKA Od 12. ledna 2011 proběhne výstava výtvarných prací našich dětí v místní knihovně. Srdečně vás zveme na její prohlídku v otevírací době pro veřejnost a to až do konce února Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko 16

17 Předvánoční čas v MŠ Veverka Kulturní představení Měsíce listopad a prosinec jsou pro mnohé dospělé dosti hektické, ale děti předvánoční stres a s ním spojené různé starosti míjí a radují se z každého nového dne, kdy je čeká zábavný program. Během měsíce listopadu a prosince děti s nadšením uvítaly v MŠ hudební skupinu Wabank hned dvakrát nejprve s Dráčkem mráčkem vítaly podzim a v prosinci se celá školka změnila v různé pohádkové bytosti, čerty počínaje, princeznami konče, a mohl začít Mikulášský karneval, který na závěr přišel ukončit Mikuláš a rozdal všem dětem mikulášskou nadílku. Děkujeme paní Daně Hetmánkové za ovoce, kterým přispěla dětem do mikulášských balíčků, které připravila základní škola. Společně jsme také navštívili velkolosinské kino, kde děti zhlédly hned tři pohádky: Krtkova dobrodružství, Čarovné lyže a mimořádně Toy story 3 neboli Příběh hraček. Už se vody nebojíme V listopadu jsme se na čas (po dobu zimního počasí) rozloučili s lázeňským bazénem, do kterého jsme jednou za týden chodili cvičit svoji odvahu, hrát si, a také splývat a plavat, a to bez plaveckých kruhů. Na poslední plavání nám půjčila maminka Adama Jurenky podvodní fotoaparát. Bylo nádherné fotit děti, když se potápěly a předváděly se pod vodou. Ekoprogram Malá včelí královna Tento program navštívilo starší oddělení Sovičky v šumperské Vile Doris. V připravených hrách se děti seznámily s celým životem včeličky. Překvapením byl pan včelař ve svém obleku a pomůckami, pomocí kterých se stará o úl a včelstvo. Z ekoprogramu Malá včelí královna. (foto Jana Stará) 17

18 Akce s rodiči Listopad utekl jak voda a na dveře klepe advent. Jako každý rok jsme ani letos neotáleli a uspořádali pro rodiče s dětmi Adventní dílny. Rodiče s dětmi si zde mohli vyrobit adventní věnec, nazdobit perníčky, které pro všechny děti upekla paní Anička Harnová. Vystřihovali různé vánoční ozdoby do bytu i na okna, barvili svícen na svíčku a vyráběli další vánoční Vánoční tvoření s rodiči. (foto Jana Stará) ozdoby. Při zvuku vánočních koled šla každému práce pěkně od ruky a na závěr odpoledne už bylo vidět spoustu vydařených výrobků. Vánoční besídka a nadílka Celý listopad a prosinec se děti pilně a s nadšením učily mikulášské a vánoční básničky i písničky, aby mohly rodičům předvést, jak moc jsou šikovné a co všechno už si dokážou zapamatovat. Pro většinu mladších děti z oddělení Mravenečků bylo vystoupení před plnou třídou zvědavých rodičů, prarodičů a sourozenců velkou premiérou, která se úspěšně vydařila. Starší děti Sovičky obohatily vánoční besídku svými kostýmy v první části ze sebe udělaly čertíky a čertice, v druhé části se proměnily v andílky. Obě besídky Mravenečků i Soviček Mikulášská nadílka. (foto Jana Stará) 18

19 se opravdu vydařily a děti všem přítomným ukázaly, jak moc jsou šikovné a že si ve školce pouze nehrají, ale že se i spoustu věcí učí. Jak už tak před Vánocemi bývá, děti se nejvíc těší na Ježíška, až jim přinese jejich vytoužené dárečky. A tak jsme ani ve školce nelenili, zatáhli jsme v herně dveře, otevřeli okno a čekali, zda Vánoční nadílka. (foto Jana Stará) Ježíšek přijde a nějaké dárečky nám do školky donese. Některé děti nemohly ani samou nedočkavostí svačit, ale dočkali se. Ježíšek zacinkal zvonečkem a my věděli, že můžeme jít ke stromečku. Ty rozzářené oči všech dětí jsou nepopsatelné. Děti se dlouho dívat nedokázaly, a tak po zazpívání koledy začaly rozbalovat a zkoumat, co k čemu je. Každé z dětí dostalo knížku Kniha džunglí i s cédéčkem a děti byly nadšené, že si odnesou i něco domů. Touto cestou chceme poděkovat panu Petru Bláhovi, panu Josefu Mrnkovi a paní Daně Hetmánkové za finanční příspěvek na nákup stavebnic a skládaček pod stromeček. V novém roce jsme přivítali Tři krále a prožili povánoční čas. Děti snědly perníkovou chaloupku, kterou jim před Vánocemi upekla maminka Toníčka, paní Hochová. Putování do Betléma Poslední den před vánočními prázdninami jsme se vydali na cestu do velkolosinského kostela podívat se na betlém. Po prohlídce betléma jsme si všichni prohlédli vánočně Kde je ten Ježíšek? (foto Jana Stará) 19

20 vyzdobený kostel a přesunuli se až k varhanám, kde jsme si společně s panem varhaníkem Marcelem Poislem zazpívali vánoční koledy. Bylo to pěkné přivítání Vánoc. Markéta Štěpánková, učitelka MŠ Veverka, Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Plavecký výcvik 2. a 3. třídy Od září do listopadu jsme jezdili každý čtvrtek společně s 2. třídou na plavecký výcvik do krytého bazénu v Šumperku. První hodinu jsme se rozdělili do tří družstev podle toho, jak kdo uměl plavat. Postupně, během 10 výukových lekcí, jsme se zdokonalovali v našich plaveckých dovednostech. Na konci kurzu se skoro ze všech neplavců stali plavci a z plavců ještě lepší plavci. Závěrečná dvouhodinovka byla ze všech nejlepší, protože nás čekaly závody. Závodilo V bazénu lze zažít i spoustu legrace. (foto Hana Vašatová) se ve třech skupinách a také ve dvojicích. Plavali jsme kraula, znak nebo prsa. Ten, kdo vyhrál, dostal diplom. Bavila nás i volná zábava, kdy jsme skákali z můstku a různě dováděli ve vodě. Na závěr jsme všichni dostali mokré vysvědčení. Plavecký kurz se nám moc líbil. Škoda, že už tam příští rok nepojedeme. Martin Berka a Kristýna Pospíšilová, žáci 3. třídy Mikulášská nadílka Ráno v pátek 3. prosince 2010 jsme se jako obvykle pilně učili. Druhou hodinu se ozvalo cinkání zvonku a my jsme si pomysleli, že by to mohl být Mikuláš s čertem a andělem. A za chvíli se opravdu ozvalo hlasité bouchání na dveře a do třídy vtrhl pořádný čert. Za ním vešli Mikuláš s andělem a ještě jedním čertíkem. Hned začali prověřovat naše známky a chování. Čert všechny zlobil, bral nám věci a některé si dlouho prohlížel. Asi přemýšlel, koho si odvede. Nakonec se čerti rozhodli, že si odnesou paní učitelku, ale ta se ubránila a přesvědčila je, že byla celý rok hodná. 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více