Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 1., ročník XVI, leden 2011"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 2/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) rozpočtová opatření na rok 2010 v podobě změn příjmů a výdajů dle přílohy č. 1. ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby v návaznosti na skutečné čerpání rozpočtu v závěru roku d) rozpočet obce na rok 2011 v předloženém položkovém znění a s těmito sumárními výsledky: Příjmy celkem tis. Kč Financování na straně příjmů celkem tis. Kč Výdaje celkem tis. Kč Financování na straně výdajů celkem tis. Kč

2 ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. e) prodej pozemku p. č. 261/7, trvalý travní porost o výměře 125 m 2 v k. ú. Žárová za cenu 120,- Kč/m 2 žadateli panu D. F., Dolní Loučky. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se další zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. f) prodej pozemku p. č. 2678, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 k. ú. Velké Losiny za cenu za cenu ,- Kč s podmínkou, že pozemek bude začleněn do projektu vybudování golfového areálu GOLF PARK žadateli a.s. GOLF Jeseníky, Zámecká 261, Velké Losiny. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a nepřihlásil se jiný zájemce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. g) změnu katastrální hranice k. ú. Maršíkov v rámci pozemkových úprav, kterou provádí obec Sobotín. Pozemky p. č. 847 zastavěná plocha o výměře 507 m 2, p. č. 848 zahrada o výměře 475 m 2 ve vlastnictví manž. P. a p. č. 849/2 ostatní plocha o výměře 1530 m 2 ve vlastnictví Lesy ČR, vše v k. ú. Maršíkov (o celkové výměře 2512 m 2 ) budou přiřazeny ke k. ú. Sobotín. h) převzetí do majetku obce jako nalezený majetek v hodnotě ,38 Kč,- části hlavního vodovodního řadu v úseku od Zdravotního střediska podél ul. Komenského po VDP stavby dle vypracovaného znaleckého posudku. i) pořízení nového služebního vozidla Renault Kangoo Authentique 1,6 78 kw, cena vozu při navrhovaném řešení a doplnění základní výbavy vozu o závěsné zařízení a autorádio bude činit ,- Kč s akontací ,- Kč a dobou splácení 36 měsíců. j) poskytování cestovních náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZO podle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. k) starostovi obce používat při služebních cestách vykonaných v souvislosti s plněním funkce starosty obce řádně pojištěné vozidlo v osobním vlastnictví. l) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s platností od : I. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů II. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt III. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství IV. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 2

3 V. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity VI. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu VII. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů II. 2/2. Pověřuje: starostu obce k jednání s finančním ústavem o poskytnutí úvěrového příslibu k zajištění financování projektu Relaxační a sportovní zóna u Areálu zdraví podaný do operačního programu v rámci výzvy č. 18/2010 s celkovými náklady ,16 Kč. III. 2/3 Bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2. Informace starosty obce o zřízení a obsazení Komisí RO Velké Losiny a pomocných komisí. IV. 2/4. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání ZO. Ing. Norbert Pfeffer starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka Informace pro občany Vážení spoluobčané - majitelé domů, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ukládá, že každá budova musí být označena popisným číslem, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují jen vedlejší budovy (výrobní haly, garáže, drobné stavby). Chybějící, nebo nečitelné označení domu velmi komplikuje vyhledání adresáta doručovatelům poštovních zásilek, vozidlům záchranné služby, policie, atd. Žádáme Vás proto, abyste zkontrolovali označení svých domů a zabezpečili jejich označení dobře viditelným a čitelným popisným nebo evidenčním číslem, přiděleným obcí Velké Losiny. Vl. Kopal 3

4 Sdělení pro nájemce obecních pozemků Upozorňujeme na blížící se termín úhrady za pronájem obecních pozemků, který je 31. března Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března Hned několik novinek přinese povinné březnové sčítání lidu, domů a bytů, jehož garantem je Český statistický úřad ČR. Poprvé v historii, tedy od roku 1869, bude možné vyplnit sčítací formuláře elektronicky a obec může podle svých možností, zajistit počítače i volně přístupné místo, kde bude možné úkon provést. Většina občanů tak učiní na počítačích ze svých domovů, ale i my takovou možnost samozřejmě přichystáme a dáme Vám o ní včas vědět. Sčítacími komisaři a zároveň distributory tiskopisů budou pracovníci České pošty. Údaje o sčítání budou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu (včetně elektronické na -IB- Oprava v jízdním řádu 13. prosince 2010 vstoupil v platnost nový jízdní řád autobusové linky č Šumperk - Rapotín - Loučná nad Desnou, ČHS. K tomuto datu byl vydán knižní jízdní řád dopravce Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk. Chybou tiskárny došlo k použití špatného jízdního řádu, ve kterém nebyly uvedeny 2 víkendové spoje. Jedná se o spoj č. 307 s odjezdem v 20:15 h. z autobusového stanoviště Šumperk do Kout n. Des. a zpáteční spoj č. 308 s odjezdem v 20:55 h. z Kout nad Desnou do Šumperka. Upozorňujeme občany, že chyba byla napravena a oba spoje mají označení 6 - jede v sobotu a + - jede v neděli a svátek. Správný jízdní řád je vyvěšen na všech označnících zastávek na trase linky a na internetové stránce Za tiskovou chybu v knižním jízdní řádu se omlouváme. Veolia Transport Morava a.s., oblast Šumperk 4

5 SPOLEČNĚ SE BAVME U NÁS VE VELKÝCH LOSINÁCH výzva pro občany Velkých Losin Veřejná výzva je určena všem občanům Velkých Losin, kteří mají zájem navrhnout obci zajímavý zábavný projekt. Oblast podpory: Kulturní, sportovní a zábavně vzdělávací projekty Výzva platí: od 1. února 2011 do 1. března 2011 Způsob odevzdání: Informační centrum Velké Losiny, nebo Vyhlašující subjekt: Obec Velké Losiny Výše dotace: Kč/projekt, touto finanční částkou budou oceněny tři nejlepší projekty Hodnotící komise: Rada obce Velké Losiny Základní charakteristika: Kdo může žádat (příjemci finanční dotace) Na co lze získat dotaci (podporované aktivity) Kolik lze získat na jeden projekt Doporučení Povinné přílohy - obyvatelé s trvalým pobytem v obci Velké Losiny - podnikatelské subjekty se sídlem ve Velkých Losinách - projekty, které podpoří kulturní život a rozšíří nabídku v obci Velké Losiny Kč - v projektu by měl žadatel podrobněji a výstižně popsat projekt, záměr, akci, v čem spočívá zajímavost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým skupinám - registrační formulář - popisný záměr projektu - rozpočet více informací na nebo v Informačním centru Velké Losiny 5

6 Oznámení - změna sazeb vodného a stočného Vážení odběratelé, s účinností od dochází v oblasti vodovodů vlastněných společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., tj. i na území obce Velké Losiny ke změně ceny vodného: vodné: Stávající cena (do ): 28,20 Kč + 10 % DPH, tj. 31,02 Kč/m 3 Nová cena (po ): 31,02 Kč + 10 % DPH, tj. 34,12 Kč/m 3 stočné: Výše stočného se nemění a platí stávající cena tj: 26,00 Kč + 10 % DPH, tj. 28,60 Kč/m 3 Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu, budou stavy vodoměrů k datu změny ceny stanoveny technickým propočtem. V případě, že odběratel si k uvedenému datu nahlásil stav měřidla, bude v rámci vyúčtování přednostně využit takto nahlášený stav. Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech, tj. ke konci měsíce června v návaznosti na předcházející odečet fakturačních vodoměrů našimi zaměstnanci. Z důvodu ochrany soukromí odběratele jsou omezeny kontroly vodoměrů pouze na 1x za rok. Z technických důvodů je však nezbytné, aby odečet provedli naši zaměstnanci osobně a není tedy možné hlásit stav vodoměru v červnu Vaším prostřednictvím. Naši odečítači využívají pro odečty vodoměrů zejména odpolední a podvečerní hodiny a volné dny. V případě, že Vás nezastihnou, sdělte jim prosím vhodný termín pro jejich opakovanou návštěvu. Odečítači jsou vybaveni služebním průkazem, který Vám na vyžádání předloží. Jejich totožnost si můžete telefonicky ověřit na non stop lince Rovněž upozorňujeme, že žádný zaměstnanec naší společnosti není oprávněn vybírat žádné platby v hotovosti!!!! Současně připomínáme povinnost odběratele umožnit přístup provozovateli k přípojce a zařízení vnitřního vodovodu dle ust. 9, odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel , Mgr. Ing. Jan Havlíček, obchodně správní náměstek 6

7 Biologicky rozložitelný odpad v naší obci a co s ním? Vedení obce Velké Losiny se již delší dobu zabývá problémem, co s biologicky rozložitelným odpadem. Skládkování bioodpadu v rámci komunálního odpadu je a bude stále dražší, legislativa systém nakládání s odpady postupně zpřísňuje a ukládání odpadu na skládku zdražuje. Skladba domovního odpadu (% hmotnosti): 22 % papír 3 % nebezpečný odpad 13 % plasty 18 % bioodpad 9 % sklo 35 % zbytek Každý z nás vyhodí za rok asi kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíme a dáváme je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Třídění odpadu je jedinou cestou, jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím udržet poplatek za svoz komunálního odpadu na přijatelné výši (v současné době 492,- Kč na občana a rok). Plasty, sklo, papír a nápojové kartony již třídíme. Další komoditou, kterou je nutno třídit je biologicky rozložitelný odpad (posekaná tráva, shrabané listí, spadané ovoce, dřevní hmota, odpad vznikající při přípravě pokrmů zbytky jídel, ovoce, zeleniny atd.). Současná legislativa umožňuje několik základních způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem: Domovní kompostování v průmyslově vyráběných nebo vlastních kompostérech. Komunitní kompostování v komunitních kompostárnách Sběrné dvory nebo kompostárny sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů Sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic) např. kompostárna firmy SITA CZ, a.s., provoz Rapotín. Každý z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem má své výhody i nevýhody ať už ve způsobu zpracování nebo v pořizovacích a provozních nákladech. Abychom dokázali správně rozhodnout, který z uvedených způsobů nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (případně jejich kombinace) bude pro naši obec nejvýhodnější a pro naše občany nejschůdnější, připravili jsme dotazník, který je přílohou těchto Velkolosinských pramenů. Prosíme naše občany i majitele objektů sloužících k individuální rekreaci, aby přiložený dotazník vyplnili a předali zpět Obecnímu úřadu. Údaje z dotazníku budou po zpracování využity k výběru nejvhodnějšího způsobu třídění a nakládání s bioodpadem. Děkujeme za pochopení. E. K. 7

8 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 26. března 2011 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, zářivky, elektronický odpad, rozhlasové a televizní přijímače a pneumatiky. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a. s. Děkujeme za pochopení. E. K. Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 28. března úterý 29. března 2011 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin 8

9 Středa 30. března čtvrtek 31. března 2011 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, nebezpečné odpady, kovový odpad apod. E. K. Změny v dani z nemovitostí od 1. ledna 2011 Od 1. ledna 2011 dochází k některým úpravám ohledně podávání přiznání daně z nemovitostí. Změny se dotýkají i placení daně z nemovitostí. Výraznou změnou je, že Ministerstvo financí nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Od 1. ledna 2011 může poplatník nově podat přiznání k dani z nemovitostí rovněž za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu a nebytovém prostoru podle velikosti spoluvlastnického podílu. Obdobně jako u daně z pozemků minimální daň ze staveb, pokud poplatník podá přiznání za podíl na stavbě, bytu nebo nebytovém prostoru, je 50 Kč. Pokud takto podá přiznání kterýkoliv ze spoluvlastníků do běžného zdaňovacího období, ostatním daň vyměří správce daně i bez předchozí výzvy k podání přiznání. Za celý úřad bude vydán jeden hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí (dále jen HPS). HPS bude pomocí veřejné vyhlášky oznámen na úřední desce FÚ v Šumperku. Výši vyměřené daně se poplatník dozví při osobní návštěvě správce daně nebo počká na doručení složenky. Dnem 31. prosince 2010 skončila platnost tzv. daňových složenek. Od 1. ledna 2011 již MF nehradí poštovní poplatek za úhradu daně v hotovosti. Přesto i v roce 2011 budou poplatníkům hromadně zaslány složenky k zaplacení daně z nemovitostí. Jediný rozdíl bude v tom, že v případě platby složenkou na poště bude nutno zaplatit poštovní poplatek. Na pokladně FÚ bude nadále možné zaplatit daň v hotovosti bez poplatku. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 je 31. ledna2011. Pokud poplatník podal přiznání již dříve a nedošlo ke změnám rozhodným pro vyměření daně, nemusí podávat přiznání, daň mu bude vyměřena správcem daně. V souvislosti s účinností nové procesní normy daňového řádu od 1. ledna

10 upozorňujeme nejen poplatníky daně z nemovitostí, že podají-li přiznání více než 5 pracovních dní po lhůtě pro podání přiznání, vzniká jim povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše 5%. Minimální výše pokuty je 500 Kč, maximální výše pokuty je 300 tis. Kč. Další informace naleznete na internetové adrese: Placení daně z nemovitostí: Daň nižší než 5000 Kč je splatná najednou do 31. května K tomuto datu lze zaplatit najednou i daň vyšší. Pokud daň činí 5000 Kč a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května 2011 a do 30. listopadu U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň od 5000 Kč splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna 2011 a do 30. listopadu Daň nižší než 30 Kč se neplatí. Telefonický kontakt na správce daně: kl. 419,422,423,426,

11 Komise pro občanské záležitosti, Rady obce Velké Losiny srdečně zve všechny občany v důchodovém věku na společenské odpoledne seniorů, které se bude konat v budově Základní školy ve Velkých Losinách v sobotu 12. února 2011 od hod. Předpokládané ukončení akce asi v hod. Na programu budou Písně 60. let v podání herců šumperského divadla pí Olgy Kaštické, pí Bohdany Pavlíkové a p. Petra Krále, za hudebního doprovodu Zdeňka Dočekala. Následuje hudba a tanec. V době od hod. do hod. je doprava zajištěna autobusem ze zastávek u hotelu Praděd, dále z Bukovic, horní části Velkých Losin, Maršíkova a Žárové. Po ukončení setkání je odvoz rovněž zajištěn. Příjemné sobotní odpoledne přejí pořadatelé Pozvánka na zájezd do Francie Paříže Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké Losiny pořádá ve spolupráci s CK ALFA- ZET v Šumperku, pro všechny občany naší obce, zájezd do Paříže. Program: 1. den odjezd v odpoledních hodinách směr Praha, Rozvadov, noční průjezd Německem a Francií 2. den příjezd do Paříže, okružní jízda centrem, pěší prohlídka s návštěvou jednotlivých památek: Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk, přes náměstí Concorde a sady Tuileries k prohlídce rozsáhlých sbírek muzea Louvre, ubytování 3. den sídlo francouzských králů Versailles, dopolední prohlídka zámku a zahrad, návrat do Paříže, pěší výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž, muzeum d Orsay se známou impresionistickou sbírkou, čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí malířů, nocleh 4. den návštěva Invalidovny s hrobkou Napoleona I., nostalgická procházka hřbitovem slavných osobností Pére Lachaise nebo dům a muzeum sochaře Augusta Rodina, procházka čtvrtí Marais: Place des Vosges, musée Carnavalet, obchodní čtvrť s mrakodrapy La Défense, večerní projížďka po Seině, nocleh 11

12 5. den prohlídka: Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, katedrála Notre Dame, Svatá kaple, vězení Conciergerie, přes břicho Paříže Forum des Halles k Centru G. Pompidou, jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra, noční průjezd Francií a Německem. 6. den příjezd do místa nástupu v podvečerních hodinách Termín: Cena: 5.490,- Kč Cena zahrnuje: dopravu, 3x ubytování v hotelu F1 ve Francii (2 a 3 lůžkové pokoje), odborného průvodce, vjezd do centra Paříže a parkování na 4 dny Cena nezahrnuje: vstupné ve výši 65 Euro (zajistíme permanentní vstupenky do muzeí a památek cenově výhodné), 3 kontinentální snídaně při ubytování á 130,- Kč, večeře v samoobslužné restauraci á 240 Kč (3., 4. a 5. den programu). Závaznou přihlášku přijímá do konce ledna 2011 pí J. Kocmanová na tel. čísle Částku 5.490,- Kč je možné uhradit dvěma splátkami. Do konce února Kč a do zbytek, nebo jednorázově do konce března. Těšíme se na příjemné prožití krásných dnů v Paříži! Senioři komunikují kurz výuky na počítači Vážení senioři, Akademie J. A. Komenského v Šumperku v současné době připravuje pro seniorskou veřejnost kurzy Výuka na počítači. Jedná se o týdenní kurz v rozsahu 14 hodin, denně 3 hod v dopoledním nebo odpoledním čase /dle dohody/. V případě zájmu seniorů z obce, bude možné tento kurz realizovat i u nás, např. v příjemných prostorech Domu s chráněnými byty. Termín kurzu by byl upřesněn dle zájmu, předem upřednostňujeme měsíc říjen nebo listopad Kurz je součástí projektu s názvem Senioři komunikují, jehož součásti je tento kurz, je vyhlášen a financován Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Cíl projektu: seznámit seniory se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory používat mobilní telefon a platební kartu. Cílová skupina: senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky. Finanční náklady účastníků kurzů: pro seniory důchodového věku, kterým je projekt určen, je kurz bezplatný. Zájemci o kurz se mohou zaregistrovat: Mgr. Ivana Blažková, Informační centrum Velké Losiny, Lázeňská 674, Velké Losiny, tel: , 12

13 Schola Gregoriana hostem Svatojánských slavností Naše děti teprve nedočkavě vyhlížejí pořádnou nadílku sněhu a v zákulisí je již téměř hotov program letošních Svatojánských slavností. Jedním z vrcholů těchto slavností bude bezesporu koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Tento mužský sbor pod vedením Davida Ebena nám představí s originálností sobě vlastní repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury. Udělejme si tedy čas na ztišení a objevení krásy gregoriánského chorálu, představovaného s nápaditou muzikální i dramaturgickou interpretací. Koncert se bude konat v rámci třídenních Svatojánských slavností v sobotu 25. června ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. 13 pořadatelé

14 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Listopad v MŠ Sluníčko Čas dušičkový - pro děti čas duchů a strašidel Co je to v nočním vzduchu za podivnou poletuchu? Děti, které se zúčastnily světluškového průvodu, vůbec netušily, co je v té tmě potká. Hrdinně, statečně se zachovaly, když opravdu ze tmy něco zablikalo nebo zahoukalo. Za svou nebojácnost byly odměněny sladkým pokladem. Ve školce jsme si povídali, že je čas vzpomínkový. Nakonec se povídání točilo jenom kolem duchů a strašidel. Strašidla vznikla z dýní (za spolupráce rodinných příslušníků), strašidla byla papírová, ale i z plastelíny. Od strašidel byl jen kousek k čertům. Aby náhodou nepřišel čert se svou nadílkou, děti se učí básničky, písničky, tanečky k jeho potěše. Pevně věří, že školku navštíví pouze a jen Mikuláš. Krůček je též k Ježíškovi. Na jeho příchod se děti velmi těší. Společně s rodinnými příslušníky si jedno odpoledne v naší školce vyrobily lampičku. Světýlko zpříjemní pohodu předvánočních večerů. Děti a papírová strašidýlka. (foto Dana Machů) Zdobení skleněných lampiček při tvořivém odpoledni. (foto Dana Machů) 14

15 Vánoční atmosféru ve školce připravují i samy děti. K výzdobě použijí vše, co vyrobily. Tajně se chystá překvapení pro rodiče. Abychom nezapomněli, máme děti šikovné i po sportovní stránce. Za dobré výsledky v předplaveckém výcviku získaly mokré vysvědčení. Gratulujeme jim. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Štědrý prosinec v MŠ Sluníčko Tento měsíc začal v zábavním duchu, a to Mikulášským programem, který si pro nás připravila skupina Wabank. Po pásmu krásných písniček, tanečků, soutěží a slibech některých dětí, že se polepší, děti dostaly adventní kalendáře, čokoládky a společnou knihu o čertech. Na oplátku děti darovaly Ivči a Emčovi vlastnoručně vyrobené svícínky. V neděli 12. prosince 2010 se některé děti z velkého i malého oddělení zúčastnily vánočního vystoupení v ruční papírně a předvedly Skupina Wabank a její mikulášský program. (foto Dana Machů) malý kulturní program vyplněný vánočními koledami, básničkami a tanečky. Za doprovodu houslí paní Smýkalové a flétny Karolínky Smýkalové jejich projev zněl opravdu svátečně a dojímavě. V pondělí 13. prosince 2010 si děti ve školce samy nazdobily vánoční stromeček, který nám darovala rodina Válkova. Dopoledne jsme si u něho všichni společně zazpívali vánoční koledy. V úterý 14. prosince 2010 dětem zářila překvapením očka, neboť jim letos Ježíšek nadělil neobvyklou spoustu dárečků. Za to mohou vděčit svým rodičům, kteří nám projevili svou přízeň a náklonnost a finančně se podíleli na letošní nadílce. Ihned na to se ve čtvrtek 16. prosince 2010 děti svým rodičům odvděčily svým zdařilým vystoupením na vánoční besídce. Děti se na tento den zodpovědně připravovaly, aby rodičům mohly ukázat, co v nich dřímá. Mohu s čistým svědomím 15

16 říci, že se jim to povedlo na výbornou. Na závěr svým maminkám a tatínkům darovaly vánoční přáníčka, sádrové svícínky a daly jim ochutnat vánoční cukroví, které opravdu ve školce samy pekly. V pondělí 20. prosince 2010 jsme navštívili místní kino a zhlédli pásmo vánočních pohádek pod Pečení vánočního cukroví. (foto Ivona Johnová) názvem Čarovné lyže. V úterý 21. prosince 2010 jsme přijali pozvání od dětí ze základní školy na divadelní představení. Školáci nás překvapili svými profesionálními výkony ve třech klasických pohádkách. Naše děti nehnuty a s velkým zaujetím hltaly každé jejich slovo. Ve středu 22. prosince 2010 jsme se jako každým rokem zašli podívat do velkolosinského kostela na Ježíška v jesličkách. Ve vánočně vyzdobeném prostředí jsme se cítili kouzelně až tajuplně. Tentokrát projevily svou štědrost také děti a naplnily porcelánové andílky drobnými penízky s hřejivým pocitem, že i malou měrou mohou někomu pomoci. Ještě jednou patří poděkování rodičům, kteří přispěli finančně na vánoční dárky pro děti: rodina Trchalíkova, Šefraných, Zugarova, Vyskočilova ml., Hrubých, Bubeníčkova, Jaroslava Moravce, Semrádova, Surých ml., Matýsova, Gubáni, Musilova, p. Kamila Horáka, Smýkalova, p. Luboše Vajce, p. Jaroslava Rulíška, p. Ondřeje Ščuglíka, Kubíčkova ml., Filipova, Kašparova, Spillerova, Bohdana Dražného a p. František Machů (pivnice JI-RA). POZVÁNKA Od 12. ledna 2011 proběhne výstava výtvarných prací našich dětí v místní knihovně. Srdečně vás zveme na její prohlídku v otevírací době pro veřejnost a to až do konce února Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko 16

17 Předvánoční čas v MŠ Veverka Kulturní představení Měsíce listopad a prosinec jsou pro mnohé dospělé dosti hektické, ale děti předvánoční stres a s ním spojené různé starosti míjí a radují se z každého nového dne, kdy je čeká zábavný program. Během měsíce listopadu a prosince děti s nadšením uvítaly v MŠ hudební skupinu Wabank hned dvakrát nejprve s Dráčkem mráčkem vítaly podzim a v prosinci se celá školka změnila v různé pohádkové bytosti, čerty počínaje, princeznami konče, a mohl začít Mikulášský karneval, který na závěr přišel ukončit Mikuláš a rozdal všem dětem mikulášskou nadílku. Děkujeme paní Daně Hetmánkové za ovoce, kterým přispěla dětem do mikulášských balíčků, které připravila základní škola. Společně jsme také navštívili velkolosinské kino, kde děti zhlédly hned tři pohádky: Krtkova dobrodružství, Čarovné lyže a mimořádně Toy story 3 neboli Příběh hraček. Už se vody nebojíme V listopadu jsme se na čas (po dobu zimního počasí) rozloučili s lázeňským bazénem, do kterého jsme jednou za týden chodili cvičit svoji odvahu, hrát si, a také splývat a plavat, a to bez plaveckých kruhů. Na poslední plavání nám půjčila maminka Adama Jurenky podvodní fotoaparát. Bylo nádherné fotit děti, když se potápěly a předváděly se pod vodou. Ekoprogram Malá včelí královna Tento program navštívilo starší oddělení Sovičky v šumperské Vile Doris. V připravených hrách se děti seznámily s celým životem včeličky. Překvapením byl pan včelař ve svém obleku a pomůckami, pomocí kterých se stará o úl a včelstvo. Z ekoprogramu Malá včelí královna. (foto Jana Stará) 17

18 Akce s rodiči Listopad utekl jak voda a na dveře klepe advent. Jako každý rok jsme ani letos neotáleli a uspořádali pro rodiče s dětmi Adventní dílny. Rodiče s dětmi si zde mohli vyrobit adventní věnec, nazdobit perníčky, které pro všechny děti upekla paní Anička Harnová. Vystřihovali různé vánoční ozdoby do bytu i na okna, barvili svícen na svíčku a vyráběli další vánoční Vánoční tvoření s rodiči. (foto Jana Stará) ozdoby. Při zvuku vánočních koled šla každému práce pěkně od ruky a na závěr odpoledne už bylo vidět spoustu vydařených výrobků. Vánoční besídka a nadílka Celý listopad a prosinec se děti pilně a s nadšením učily mikulášské a vánoční básničky i písničky, aby mohly rodičům předvést, jak moc jsou šikovné a co všechno už si dokážou zapamatovat. Pro většinu mladších děti z oddělení Mravenečků bylo vystoupení před plnou třídou zvědavých rodičů, prarodičů a sourozenců velkou premiérou, která se úspěšně vydařila. Starší děti Sovičky obohatily vánoční besídku svými kostýmy v první části ze sebe udělaly čertíky a čertice, v druhé části se proměnily v andílky. Obě besídky Mravenečků i Soviček Mikulášská nadílka. (foto Jana Stará) 18

19 se opravdu vydařily a děti všem přítomným ukázaly, jak moc jsou šikovné a že si ve školce pouze nehrají, ale že se i spoustu věcí učí. Jak už tak před Vánocemi bývá, děti se nejvíc těší na Ježíška, až jim přinese jejich vytoužené dárečky. A tak jsme ani ve školce nelenili, zatáhli jsme v herně dveře, otevřeli okno a čekali, zda Vánoční nadílka. (foto Jana Stará) Ježíšek přijde a nějaké dárečky nám do školky donese. Některé děti nemohly ani samou nedočkavostí svačit, ale dočkali se. Ježíšek zacinkal zvonečkem a my věděli, že můžeme jít ke stromečku. Ty rozzářené oči všech dětí jsou nepopsatelné. Děti se dlouho dívat nedokázaly, a tak po zazpívání koledy začaly rozbalovat a zkoumat, co k čemu je. Každé z dětí dostalo knížku Kniha džunglí i s cédéčkem a děti byly nadšené, že si odnesou i něco domů. Touto cestou chceme poděkovat panu Petru Bláhovi, panu Josefu Mrnkovi a paní Daně Hetmánkové za finanční příspěvek na nákup stavebnic a skládaček pod stromeček. V novém roce jsme přivítali Tři krále a prožili povánoční čas. Děti snědly perníkovou chaloupku, kterou jim před Vánocemi upekla maminka Toníčka, paní Hochová. Putování do Betléma Poslední den před vánočními prázdninami jsme se vydali na cestu do velkolosinského kostela podívat se na betlém. Po prohlídce betléma jsme si všichni prohlédli vánočně Kde je ten Ježíšek? (foto Jana Stará) 19

20 vyzdobený kostel a přesunuli se až k varhanám, kde jsme si společně s panem varhaníkem Marcelem Poislem zazpívali vánoční koledy. Bylo to pěkné přivítání Vánoc. Markéta Štěpánková, učitelka MŠ Veverka, Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka Plavecký výcvik 2. a 3. třídy Od září do listopadu jsme jezdili každý čtvrtek společně s 2. třídou na plavecký výcvik do krytého bazénu v Šumperku. První hodinu jsme se rozdělili do tří družstev podle toho, jak kdo uměl plavat. Postupně, během 10 výukových lekcí, jsme se zdokonalovali v našich plaveckých dovednostech. Na konci kurzu se skoro ze všech neplavců stali plavci a z plavců ještě lepší plavci. Závěrečná dvouhodinovka byla ze všech nejlepší, protože nás čekaly závody. Závodilo V bazénu lze zažít i spoustu legrace. (foto Hana Vašatová) se ve třech skupinách a také ve dvojicích. Plavali jsme kraula, znak nebo prsa. Ten, kdo vyhrál, dostal diplom. Bavila nás i volná zábava, kdy jsme skákali z můstku a různě dováděli ve vodě. Na závěr jsme všichni dostali mokré vysvědčení. Plavecký kurz se nám moc líbil. Škoda, že už tam příští rok nepojedeme. Martin Berka a Kristýna Pospíšilová, žáci 3. třídy Mikulášská nadílka Ráno v pátek 3. prosince 2010 jsme se jako obvykle pilně učili. Druhou hodinu se ozvalo cinkání zvonku a my jsme si pomysleli, že by to mohl být Mikuláš s čertem a andělem. A za chvíli se opravdu ozvalo hlasité bouchání na dveře a do třídy vtrhl pořádný čert. Za ním vešli Mikuláš s andělem a ještě jedním čertíkem. Hned začali prověřovat naše známky a chování. Čert všechny zlobil, bral nám věci a některé si dlouho prohlížel. Asi přemýšlel, koho si odvede. Nakonec se čerti rozhodli, že si odnesou paní učitelku, ale ta se ubránila a přesvědčila je, že byla celý rok hodná. 20

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XV, květen-červen 2012 Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík ze Starého Poddvorova Již 18. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo za finanční podpory obce Bludov Bludovan ZDARMA 10/2010 Datum vydání 30. listopad 2010 28. říjen 2010 Vážení spoluobčané, rok se opět nachýlil k přelomu října a listopadu a náš stát slaví svůj velký státní

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více