Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem?"

Transkript

1 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? Pavel Škoda B.Th.

2 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 2 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? Poslední úprava: 3/2013 Obsah Předmluva... 3 Stručný výčet objektivně známých skutečností Jaký je zdroj informací obsažených v knihách EGW?... 4 Tvrzení EGW o zdroji její inspirace... 4 Studie knihy Desire of Ages (Touha Věků) od Dr. Veltmana... 4 Opsaná kniha Sketches From the Life of Paul (Črty ze života Pavla)... 5 Steps to Christ (Cesta ke Kristu)... 6 Obrana CASD proti nařčení EGW z plagiátorství Existuje rozpor mezi Písmem a spisy EGW?... 7 Citáty EGW o neomylnosti jejích spisů... 7 A) Drobné nesrovnalosti... 7 B) Závažné nesrovnalosti... 9 Jak CASD bojuje proti zjevným rozporům mezi tvrzeními EGW a Písmem? Evangelium podle Písma nebo podle E. G. Whiteové? Mylná proroctví E. G. Whiteové...17 Test pravosti proroctví Lisabonské zemětřesení v r a temný den Padání hvězd - Déšť meteorů Předpověď o pádu Turecka 11. srpna Brzy po roce 1850 mělo dojít k vylití sedmi posledních pohrom Proroctví o účastnících konference v Battle Creeku z 27. května E. G. Whiteová bude jedna ze Učení o zavřených dveřích Měsíce planet a vysocí lidé na Jupiteru Různé...25 Zatčení a soud s Israelem Dammonem 15. února Konference GK CASD v r Finanční situace a životní styl Whiteových Zdravotní reforma...29 Předběhla EGW svojí zdravotní reformou dobu? Kde EGW získala inspiraci pro svoje vidění týkající se zdravotní reformy? Tvrzení EGW týkající se zdraví Zázraky?...36 EGW a průběh jejích vizí Nadpřirozená síla - držení velké Bible? Světlo v místnosti, vůně růží, výlet mimo tělo a opakovaná přítomnost mladého muže vznešeného vzhledu E. G. Whiteová a její nemoc epilepsie spánkového laloku...40 Závěr...44 Obrazová příloha...45 Použitá literatura Použité zkratky... 53

3 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 3 Předmluva Církev adventistů sedmého dne je v jistém směru společenstvím velmi zvláštním. Nechce být pokládána za sektu, jako je tomu např. v případě mormonů vedených prorokem Josephem Smithem, a proto tvrdí, ţe náleţí k hlavnímu protestanskému proudu křesťanských církví. Přesto má na rozdíl od těchto církví svého proroka, který stál u vzniku církve a jehoţ spisy formovaly a dosud formují zásadním způsobem nejen její teologii, ale mají také zásadní vliv na ţivotní styl členů i na směrování celé církve jako celku včetně pojetí jisté výlučnosti a nadřazenosti oproti jiným křesťanským církvím. Církev adventistů s. d. se pokládá za církev ostatků, které, jako jediné pravé církvi, bylo dáno prorocké světlo pro poslední dobu dějin světa. Proto pokládám za důleţité, aby se kaţdý mohl seznámit s necenzurovanými fakty o ţivotě této zvláštní ţeny a zhodnotit, nakolik je tvrzení o jejím prorockém pověření akceptovatelné. V této studii, která vychází z řady materiálů publikovaných na internetu a z knih napsaných o osobě Ellen Gould Whiteové, jsem se snaţil podat výčet, dle mého soudu, závaţných otázek, které se od r objevily. Musím však předeslat, ţe není v silách jednotlivce prozkoumat v rozumném časovém horizontu nesmírné mnoţství materiálu, které dnes existuje, a proto jsou otázky i skutečnosti uvedené v této práci pouze pomyslným vrcholkem ledovce k celému tématu. Přesto doufám, ţe tato studie pomůţe případnému zvídavému zájemci k základní orientaci a zpřístupní informace v českém jazyce. Z kritických pojednání na toto téma v českém jazyce je autorovi známa pouze práce Aleše France uveřejněná na Pro další prohloubení necenzurovaných znalostí o ţivotě a díle E. G. Whiteové, doporučuji anglicky psané portály a Stručný výčet objektivně známých skutečností Narodila se jako dvojče (se svou sestrou byla nejmladší z osmi dětí) Do školy chodila pouze před svým zraněním (pravděpodobně pouze 3 třídy základní školy). V devíti letech utrpěla závaţné zranění hlavy (úder kamenem do oblasti kořene nosu). Následně byla cca tři týdny v kómatu. Po zranění u ní došlo k výrazné změně osobnosti, stala se horlivou čtenářkou Bible a začala být silně náboţensky zaloţená. Po zranění jiţ školu nikdy pravidelně nenavštěvovala. Od sedmnácti let začala často upadala do stavů vytrţení či transu, během kterých prý vţdy obdrţela vidění od Boha. Tvrdila (v psaném i mluveném projevu), ţe její spisy a výroky jsou inspirovány Bohem. EGW napsala za svůj ţivot cca ručně psaných stránek textu (cca mil. slov). EGW vlastnila rozsáhlou knihovnu - cca publikací. EGW zemřela 16. června 1915 ve věku 87 let O důleţitosti jejích spisů pro CASD svědčí skutečnost, ţe originály jsou uloţeny v ohnivzdorných trezorech a kopie jejích spisů zaznamenané na mikrofilmech jsou umístěny na různých místech světa, aby je CASD ochránila před moţným zničením.

4 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 4 1. Jaký je zdroj informací obsaţených v knihách EGW? Tvrzení EGW o zdroji její inspirace Někteří jsou připravení se mě ptát: Kdo sdělil sestře Whiteové tyto věci? Dokonce se ptají přímo mne: Řekl ti někdo tyto věci? A já jim mohu říci: Ano, ano, anděl Boží ke mě mluvil... ale... pro příště, nehodlám vysvětlováním sniţovat Boţí svědectví, které mi Bůh dal, abych uspokojila takové úzkoprsé myšlení. Budu proto s takovými otázkami nakládat jako s urážkou Ducha Božího... (Testimonies, vol. 3, p ) Bůh uznal za vhodné dát mi znát potřeby a chyby Jeho lidu... věrně jsem předloţila těm, kdo ho uráţejí, jejich chyby a způsob, jak je napravit, podle přikázání (doslova: diktátu) Božího Ducha... Tak Duch Boţí oznámil varování a soudy. (Testimonies, vol. 4, p ) Jsem závislá na Duchu Páně jak při psaní toho, co jsem viděla, tak při vidění samotném. (Spiritual Gifts, vol. 2, p ) Ačkoli jsem závislá na Duchu Páně při psaní toho, co jsem viděla i při přijímání vizí, slova, kterými tato vidění popisuji, jsou moje vlastní, pouze v případě, ţe mi je řekl anděl, je cituji a vţdy jsou v textu označeny uvozovkami. (Review and Herald, citováno ze Selected Messages, vol. 1, p ) Její manţel James White o ní napsal: [Ellen Whiteová] nezískala pochopení svých vizí z předchozího učení či studia. (James White, A Word to the "Little Flock", p ) Studie knihy Desire of Ages (Touha Věků) od Dr. Veltmana V r Walter Rea (dnes jiţ bývalý kazatel CASD) prezentoval církvi důkazy, které zjistil: prokázal, ţe EGW kopírovala do značné míry ve svých knihách od jiných autorů, viz jeho kniha White Lies [Bílé lţi]. Pro CASD to bylo natolik závaţné obvinění, ţe Generální konference (GK) se rozhodla sponzorovat vlastní osmileté zkoumání, ke kterému si vybrala její vysoce uznávanou knihu Touha věků o níţ se předpokládalo, ţe je nejautentičtější. Výzkumem byly pověřen Dr. Fred Veltman, tehdy vedoucí oddělení religionistiky na Pacific Union College (pozn. jedná se o prestiţní teologickou školu CASD v USA). Svůj výzkum ukončil v r a závěry publikoval mj. i v časopise Ministry (oficiální periodikum CASD pro kazatele). Plné znění jeho zprávy je dostupné na Pacific Union College. Dr. Veltman ve svém závěru otevřeně přiznává, ţe EGW při tvorbě knihy Touha Věků nejen ţe nepřiměřeně kopírovala z děl jiných spisovatelů, ale ţe také ona i její sekretářky pravdu o této skutečnosti skrývali.... převzala literární výrazy [tj. kopírovala pozn.překl] z prací jiných autorů aniž by citovala zdroj [tj. plagiátorství pozn. překl]. Za druhé musíme připustit, ţe Ellen Whiteová pouţívala spisy jiných vědomě a záměrně... Implicitně i explicitně, sama Ellen Whiteová i ti, kteří hovoří v její prospěch, nepřipouštěli a dokonce popírali tuto její závislost na literárních zdrojích."(projekt Touha Věků: závěr - Ministry, listopad 1990, p. 11) 1 Myslím, ţe je čestné říci, vzhledem k textu Touhy věků, ţe Ellen White zde byla jak originální tak odvozovala [tj. kopírovala - pozn. překl.] (Ibid, p. 14) 2 V praktickém slova smyslu tento závěr prohlašuje, ţe čtenář v tomto spisu Ellen Whiteové o ţivotě Krista [Touze věků] nachází obsah či myšlenkové souvislosti, které nepochází od ní samotné. 1 she was the one who took literary expressions from the works of other authors without giving them credit as her resources. Second, it should be recognized that Ellen White used writings of others consciously and intentionally. Implicitly or explicitly, Ellen White and others speaking on her behalf did not admit to and even denied literary dependency on her part (Ministry, November 1990, p. 11). 2 I think it is fair to say that in respect to the text of The Desire of Ages, Ellen White was both derivative and original. (Ministry, November 1990, p. 14).

5 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 5 Kdyţ byl Dr. Veltman dotázán, jak jsou uvedená zjištění v souladu s jejími opakovanými tvrzeními, ţe psala pouze to, co jí ukázal Bůh, odpovídá: Musím hned na začátku připustit, ţe dle mého soudu se jedná o nejzávažnější problém, se kterým se střetáváme v souvislosti s problémem kopírování v dílech Ellen Whiteové. Zasahuje přímo do srdce její čestnosti, její integrity, a proto také i její věrohodnosti." (Ibid. p. 14) 3 Dále dle zjištění Dr. Veltmana k chronologii Kristova ţivota, jak je představena v knize, plyne, ţe rozhodně nebyla inspirována, ale převzata z díla Samuela Andrewse. Potvrdila to mj. i sekretářka EGW Mariana Davisová a je to také patrné z porovnání textů EGW týkajících se Kristova ţivota, které byly napsány před sepsáním této knihy. Všechny výše uvedené citáty jsou o to závaţnější, ţe nepocházejí z pera kritiků stojících mimo církev, ale přímo od pověřeného člena církve samotné. Dr. Veltman samozřejmě ve svém závěru v článku v Ministry nezpochybňuje v důsledku prorocké pověření EGW (článek, který by tak činil, by v uvedeném periodiku velmi pravděpodobně vytištěn nebyl). Z jeho závěrů nicméně plyne, ţe ve zkoumaném textu bylo cca 30% obsahu převzato v různé míře od jiných autorů. Výrazněji EGW dle Dr. Veltmana kopírovala od cca 10 různých autorů a méně pak od řady dalších. Je důleţité upozornit, ţe se jedná o přibliţný závěr plynoucí ze zkoumání pouze prvních patnácti kapitol Touhy věků, kterým se studie věnuje. Je moţné, ţe skutečná literární závislost je reálně mnohem vyšší. Nicméně jiţ uvedené procento závislosti je značně vysoké a to spolu s tím, ţe aţ do počátku 80. let 20. století se o této věci v církvi taktně mlčelo, je přinejmenším zaráţející. Jako student teologického semináře CASD z let mohu potvrdit, ţe nám na vyučovacích hodinách o této studii nebyly sděleny ţádné informace a v předmětu Evangelia jsme tuto knihu povinně četli na vyučovacích hodinách a byla jí přiznávána od našeho vyučujícího značná míra inspirovanosti. Je také skutečností, ţe většina laiků a pravděpodobně i kazatelů nemá (či do nedávné doby neměla) ani nejmenší povědomí o tom, ţe tato studie existuje. Je však také zřejmé, ţe vedení církve CASD o tomto problému vědělo jiţ nejméně o jedno století dříve, jak dokládá následující příklad týkající se knihy Črty ze ţivota Pavla. V r napsal Walter Rea, autor knihy White Lies: "Uplynulo 25 let od chvíle, kdy byla svoláno setkání k projednání materiálů o EGW, které byly Církví adventistrů sedmého dne zatajovány celých sto let... Mnozí věděli celé toto století, ţe obsah knih a spisů EGW byl převzat z prací jiných autorů. Setkání v lednu 1980 (v Glendale) prokázalo, ţe je to pravda... Zkoumání prokáţe, ţe ani studie Freda Veltmana neukázala obrovské mnoţství cizích materiálů, které (EGW) pouţila, jak je vidět z páté kapitoly Touhy věků, která do této studie zahrnuta nebyla. Samotná tato kapitola ukazuje, ţe zkopírováno bylo pravděpodobně cca 80-90% obsahu." (Zdroj: Opsaná kniha Sketches From the Life of Paul (Črty ze ţivota Pavla) Kniha byla původně publikována pod názvem Spirit of Prophecy (Duch proroctví), sv. 3 a později znovu vydána pod názvem Sketches From the Life of Paul (Črty ze ţivota Pavla). Pak však byla náhle staţena z tisku na téměř 100 let. Znovu byla vydána aţ v r Na přebalu tohoto vydání je napsáno: Velmi oblíbená kniha E. G. Whiteové Sketches From the Life of Paul... vydána v r ale byla staţena z tisku. Důvod je snadno pochopitelný vhledem k historickému kontextu. Co je myšleno tímto údajně zřejmým "historickým kontextem"? Odpověď dává sám prezident GK v době druhého vydání knihy v r Arthur G. Daniels. Říká, ţe kdyţ v r EGW tuto knihu napsala, kopírovala přitom do značné míry z jiné knihy nazvané Ţivot a epištoly svatého Pavla (Life and Epistles of Saint Paul) od autorů Conybeara a Howsona, kterou napsali o 30 let dříve. Tito autoři následně pohrozili, ţe Whiteovou obviní z plagiarismu a veřejně ji odhalí jako lhářku, pokud se bude tato její kniha nadále vydávat. Následně CASD ihned tuto knihu stáhla z tisku. 3 I must admit at the start that in my judgement this is the most serious problem to be faced in connection with Ellen White s literary dependency. It strikes at the heart of her honesty, her integrity and therefore her trustworthiness. (Ministry, November 1990, p. 14)

6 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 6 Steps to Christ (Cesta ke Kristu) Cesta ke Kristu je nádherná kniha o křesťanské zkušenosti a je to zároveň nejprodávanější kniha od EGW. Adventisté na tuto knihu často poukazují jako na důkaz prorocké sluţby EGW. Ţel existuje velmi málo důkazů o tom, ţe EGW tuto knihu skutečně napsala. Nedochovaly se ţádné ručně psané originály. Podle White Estate byla kniha poskládána dohromady asistenty EGW. Nejpravděpodobnější však je, zdá se, ţe autorkou této knihy je Fannie Boltonová, která od r pracovala jako zaměstnankyně EGW (kniha Cesta ke Kristu byla vydána v r. 1892). E. Ballenger, který se znal s F. Boltonovou, učinil v r následující notářsky ověřené prohlášení: Během let mi v Battle Creeku slečna Boltonová osobně sdělila, ţe ona sama napsala knihu Cesta ke Kristu a ţe pí. Whiteová si rukopis vzala a publikovala ho pod svým jménem. I kdyţ toto prohlášení samozřejmě nemůţe dnes jiţ být potvrzeno ani vyvráceno, je jisté, ţe celý případ poměrně zapadá do představy, jakou o EGW získáváme z dalších dokumentů a dokladů. Diskutabilní je zejména první kapitola knihy, která byla přidána aţ v r. 1896, kdy CASD získala zpět práva na publikování této knihy. Původní vydání z r tuto kapitolu nazvanou Boţí láska k člověku nemá. Další materiál pouţitý v knize lze vystopovat v dříve publikovaných knihách EGW. Originální znění dopisu a další informace zde: Obrana CASD proti nařčení EGW z plagiátorství Církev adventistů sedmého dne se brání tvrzením, ţe v 19. století spisovatelé běţně kopírovali jeden od druhého bez uvedení zdroje. Avšak: 1. Proč by potom Conybear a Howson vyhroţovali soudem proti EGW za to, ţe kopírovala z jejich knihy? 2. V knihách známých autorů z doby, kdy psala EGW, nacházíme poctivé uvádění zdrojů, z nichţ čerpali. př. William Hanna - The Life of Christ (čtyřstránkový seznam zdrojů); Alfred Edersheim - The Life and Time of Jesus the Messiah (pět a půl stránkový seznam zdrojů); Cunnigham Geikie - The Life and Words of Christ (třístránkový seznam zdrojů). 3. EGW sama poţadovala od jiných, aby, pokud kopírovali z jejích knih, vţdy uváděli zdroj. př. v r se jí ptal Dr. Paulson, zda od ní můţe kopírovat a obdrţel tento dopis od jejího syna W. C. Whitea: Matka mne instruovala, abych Vám sdělil, ţe smíte volně vybrat z jejích spisů krátké články pro "Life Boat". Nebo můţete vytvořit extrakt z těchto spisů, pro vaše články. V každém případě však vždy uveďte zdroj.

7 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 7 2. Existuje rozpor mezi Písmem a spisy EGW? Citáty EGW o neomylnosti jejích spisů Moje práce za minulých třicet let nese buď pečeť Boha, nebo pečeť nepřítele. V této záležitosti není žádná střední cesta. Svědectví (angl. Testimonies) jsou buď z Božího ducha, nebo z ďábla. (Testimonies, vol. 4, p ) Tyto knihy předávají nařízení, které mi předal Pán v průběhu minulých šedesáti let, obsahují světlo z nebes a snesou zkoušku prověřování. (Selected Messages, vol. 1, p ) Pokud svědectví nemluví podle Božího Slova, odmítněte je. (Testimonies, vol. 5, p ) Pozn. Svědectví (angl. Testimonies), je jednak názvem jejího devítisvazkového díla a jednak, v širším významu, termínem, kterým sama EGW i CASD obecně označují celé její psané dílo. A) Drobné nesrovnalosti Byl Adam s Evou, kdyţ podlehla pokušení, u stromu poznání dobrého a zlého v ráji? EGW: Andělé je [Adama a Evu] varovali před Satanem a kladli důraz na to, aby se neoddělovali jeden od druhého při svém zaměstnání... Ona [Eva] udělala první chybu tím, že se vzdálila od svého muže a druhou, ţe se procházela v blízkosti zakázaného stromu. (Spiritual Gifts, vol.1, p ) Andělé varovali Evu, aby se nevzdalovala od svého manţela... zaujata svou prací, nepostřehla, že se od něho vzdálila. Když zjistila, že je sama, pocítila předtuchu nebezpečí... (Patriarchové a proroci, p ) Bible: Ţena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme... Ţena viděla, ţe je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on téţ jedl. (Gn 3,2.6) Koho svedl Satan? EGW: Satan, který je otcem lţi, svedl Adama (Evangelism, p ) Bible: A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. (1Ti 2,14) Kdo zavřel dveře Noemovy archy? EGW: Vše bylo nyní připraveno k uzavření archy, která nemohla být uzavřena Noemem zevnitř. Posmívající se zástup vidí anděla sestupujícího z nebes, oděného září jako blesk. Uzavírá masivní vnější dveře a pak se ubírá zpět do nebes. (Spiritual Gifts, vol. 3, p ) EGW o 6 let později celou událost přepsala: Noe a jeho rodina byli v arše Bůh za nimi zavřel. Bylo vidět záblesk oslnivého světla a oblak slávy mnohem jasnější neţ blesk sestoupil z nebes a vznášel se před vchodem do archy. Masivní dveře, které nebylo moţné uzavřít zevnitř, byl pomalu uzavřeny neviditelnýma rukama... Bůh je zavřel a jedině Bůh je mohl otevřít. (Patriarchové a Proroci, p ) Bible: Vcházeli, samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.(gen 7,16)

8 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 8 Kdo nosil potravu Elijášovi k potoku Kerítu? EGW: Bůh nasměroval jeho kroky z moci Jezábel na místo bezpečí v horách u potoka Kerítu. Tam poctil Elijáše tím, ţe mu kaţdé ráno a večer posílal jídlo skrze nebeského anděla. (Testimonies, vol. 3, p ) O tři roky později to v dalším svazku Testimonies opravila: On, který krmil Elijáše u potoka, ustanovil havrana jako svého posla, aby jeho věrný netrpěl nedostatkem potravy. (Testimonies, vol. 4, p ) Bible: Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou." (1Kr 17,4) Kdo vyvolil Jidáše, aby byl jedním z dvanácti učedníků? EGW: 1876: Jidáš byl vyvolen Pánem (Testimonies, vol. 4, p. 41) 1898: učedníci vybrali Jidáše a doporučili ho Ježiši (Touha věků, str. 294) Jidáš se sám zkontaktoval s Ježíšem. (Ibid., str. 717) 1903: Kristus dovolil Jidášovi připojit se k němu (Review, květen 1903) Bible: Jeţíš jim odpověděl: "Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel." Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiţ měl zradit, jeden z Dvanácti. (Joh 6,70.71) EGW v průběhu let vyjadřovala různé názory na to, jak se Jidáš stal jedním z dvanácti učedníků. Zhodnocení Výše uvedené příklady drobných nesrovnalostí mezi spisy EGW a Písmem (kterých existuje celá řada), by teoreticky bylo moţné přičíst lidské stránce inspirovaného proroka. Naše chápání inspirace vychází z toho, ţe Bůh komunikuje své poselství člověku, ale jeho sdělení dalším lidem pak jiţ závisí na osobnosti, paměti a vyjadřovacích schopnostech daného lidského jedince. Bůh zde, zdá se, nechává člověku plnou svobodu. Proto i Písmo obsahuje drobné nesrovnalosti: Příklady z Nového zákona: Mt a Mk píší, ţe u hrobu Jeţíše byl jeden anděl, zatímco podle Lk a J byli andělé dva. v Gerase podle Mk a Lk uzdravil Jeţíš jednoho posedlého, ale podle Mt uzdravil dva. U J 6,19 se píše, ţe to ke břehu bylo pětadvacet nebo třicet stadií (inspirovaný pisatel si není jistý). Kdyţ Krisus posílá svých dvanáct učedníků, dle Mk uvádí, aby si s sebou nebrali nic, pouze hůl, ale Mt píše, ţe by si neměli brát ani hůl. Pořadí pokušení Jeţíše na poušti u Lk a Mt se liší. V Písmu však nenalezneme ţádné rozpory, které by zásadním způsobem ovlivňovali teologickou výpověď Písma jako celku. Příklady rozporů mezi spisy EGW a Písmem uvedené v první části této kapitoly proto neshledávám jako závaţné a neměly by nás vést k zásadním pochybám o prorockém úřadu pisatelky. Problém však nastává, jak uvidíme v dalších kapitolách, při prověřování dalších, nyní však jiţ mnohem závaţnějších, nesrovnalostí.

9 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 9 B) Závaţné nesrovnalosti Vznikly spojením před-potopních či po-potopních lidí a zvířat různé druhy "podlidí" a lidské rasy? EGW: Ale byl-li zde jeden hřích nade všemi ostatními, který volal po zničení lidské rasy potopou, byl to základní přestupek amalgamace člověka a zvířat, který poničil obraz Boha a způsobil zmatek ve všem. (Spiritual Gifts, vol.3, p ) Kaţdý druh zvířat, který Bůh stvořil, byl zachován v arše. Smíšené druhy, které Bůh nestvořil, které byly důsledkem amalgamace, byly zničeny potopou. Od potopy zde byla amalgamace člověka a zvířat, jak můžeme vidět v téměř nekonečných variantách druhů zvířat a v jistých rasách lidí. (Spiritual Gifts, vol. 3, p ) Bible: Řekl téţ Bùh: Vydej země duši ţivou, jednu každou podlé pokolení jeho, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. I učinil Bùh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, téţ hovada vedlé po zeměplazy podlé pokolení jeho. A viděl Bùh, ţe bylo dobré. (Gn 1,24-25 BKR) Amalgamací EGW s velkou pravděpodobností myslela sexuální vztah mezi lidmi a zvířaty jehoţ důsledkem bylo jakési hybridní potomstvo lidí-zvířat. V druhé polovině 19. století to byl, zdá se, obvyklý názor. Lidé věřili, ţe některé tzv. "podlidské" rasy jako Hotentoti, afričtí křováci a jisté druhy indiánů nazývaní jako "Digger Indians" (Uteové, Paiutové, západní Šošoni) jsou potomky před-potopního a po-potopního kříţení lidí se zvířaty. Tento názor ţel podporoval rasismus, tj. přesvědčení o existenci méněcenných lidských ras. CASD velmi dlouho zastávala neomylnost tohoto tvrzení "ducha prorockého" o amalgamaci zvířat a lidí, ale nakonec vývoj na poli biologie donutil i CASD oficiálně opustit tento výklad. Na návrh adventistického biologa Dr. F. Marsche se v r od takového výkladu upustilo a F. D. Nichols ve své knize Ellen G. White and Her Critics publikoval následující vysvětlení: Anglický výrok amalgamation of man and beast (amalgamace lidí a zvířat) údajně obsahuje nevyřčené of před slovem beast, coţ je prý v angličtině gramaticky moţné. Pak by výrok zněl amalgamation of man and of beast a měl by smysl amalgamace mezi lidmi navzájem a amalgamace mezi zvířaty navzájem. Amalgamací lidí by pak mělo být myšleno míšení mezi potomky Šéta a Kaina a co se týká zvířat, tak prý byly myšleny variace v rámci druhu (podobným způsobem jako se například liší mezi sebou pěnkavy na Galapágách). Oprávněnost této argumentace nechť kaţdý posoudí sám. Kdyţ odhlédneme od jistého znásilnění napsaného textu, osobně mi není jasné zejména to, jak by mohly moţné přirozené variace v rámci zvířecích druhů (které umoţňují Stvořitelem dané geny) poničit obraz Boha. Pozn. 1: Zajímavé je, ţe v r vyšel překlad fiktivního popisu rané historie Země nazvaný Book of Jasher (sepsána v hebrejštině pravděpodobně v r n. l.), kde se s podobným názorem můţeme také setkat:...synové lidí si v těch dnech brali dobytek, polní zvěř a divoké ptactvo a učili se kříţit druhy zvířat navzájem (Jasher 4,18). V literatuře 19. století se také můţeme například dočíst, ţe Sfinga vznikla amalgamací člověka a lva nebo ţe vlkodlak je amalgamací člověka a vlka. Pozn. 2: V r vyšla v nakladatelství CASD Advent-Orion kniha Proroci jsou lidé od G. Bradforda, který se k uvedenému problému vyjadřuje a na str. 65 tvrdí Současná věda potvrdila, ţe je moţné míchat lidské a zvířecí geny. V tomto ohledu jsou její [EGW] názory v souladu s moderní vědou. Problém se však týká ras, které vznikly kříţením člověka se zvířaty. V její době se věřilo, ţe některé rasy, jako například afričtí křováci, vznikly tímto kříţením. Osobně nechápu souvislost mezi pokrokem dosaţeným v současném genovém inţenýrství, které umoţňuje například laboratorně vkládat cizí gen do DNA, s tím, kdy EGW tvrdí, ţe před potopou vznikaly zcela nové druhy přirozeným kříţením mezi lidmi a zvířaty. Přirozené kříţení obecně moţné není ani mezi různými druhy zvířat navzájem a v řídkých případech, kdy moţné je, vzniká vţdy pouze neplodné potomstvo (př. kříţením koně a osla vzniká neplodná mula). Pozn. 3: Celá obrana EGW výroků o amalgamaci od F. D. Nicholse je k dispozici zde: Kritika této obrany zde: Bible je jiţ ve zprávě o stvoření velmi jednoznačná v tom, ţe reprodukce můţe probíhat pouze v rámci biologického druhu. Jak je moţné, ţe "inspirovaný" Boţí prorok tvrdil něco, co je v tak zásadním

10 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 10 rozporu jak s Biblí, tak s naším poznáním světa? Odpověď je zřejmá: inspirace EGW v tomto případě nade vší pochybnost nepochází do Boha, ale z nevědeckých názorů jejích současníků. Nabízí se tak zákonitě další otázky: Pokud se takový "Boţí prorok" mýlí v jedné věci, nemůţe se mýlit i v ostatních? Případně, pokud takový "Boţí prorok" dává pečeť inspirovanosti na informaci, které se později ukáţe být mylná, je moţné věřit, ţe jeho ostatní výpovědi jsou nade vší pochybnost správné? Dozvěděl se Pavel evangelium od církve, nebo je dostal jako přímé zjevení od Jeţíše Krista? EGW: Pavel musel obdržet instrukce... Kristus ho poslal k učedníkům, které tak horlivě pronásledoval, aby se od nich učil... Pavel byl v situaci, kdy se učil od těch, které Bůh pověřil učit pravdu... právě ti, které Pavel usiloval zničit, se stali jeho učiteli toho náboţenství, které dříve nenáviděl a pronásledoval. (Testimonies, vol. 3, p ) Bible: Ujišťuji vás, bratří, ţe evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vţdyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrţ zjevil mi je sám Jeţíš Kristus. (Gal 1,11.12) CASD zde argumentuje, ţe Kristus posílá po oslepení Pavla do Damašku se slovy Vstaň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. (Sk 9,6) To prý znamená, ţe se má učit od křesťanů v Damašku o evangeliu. Dle skutků se však Kristova pobídka, zdá se, týká spíše toho, ţe se má nechat pokřtít: Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vloţil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, Pán který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. A hned jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn. (Sk 9,17.18) Zajímavé jsou další dvě zmínky v této kapitole skutků:...několik dní pobyl s učedníky v Damašku (Sk 9,19) Tento text ukazuje, ţe Pavel kontakt s učedníky v Damašku měl, ale není zde uvedeno nic o tom, ţe by byl od nich nějak vyučován. I kdyţ samozřejmě to zcela vyloučit nelze. Na druhou stranu však víme, ţe Pavel byl vzdělaný farizeus a pravděpodobně jako pronásledovatel křesťanů měl dostatečné znalosti o základech křesťanské víry. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a ţe k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Jeţíšově jménu. A byl s nimi, a (volně chodil) po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu (Sk 9,27.28) Tato informace je zajímavější a ukazuje, ţe Pavel skutečně byl v Jeruzalémě a nějaký čas zde zřejmě proţil ve společnosti apoštolů. Otázka je však kdy a na to nám odpovídá sám Pavel v listu Galatským: Ale ten, který mě vyvolil uţ v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrţ odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně. Před tváří Boţí vás ujišťuji, ţe to, co vám píšu, není leţ. (Gal 1,15-20) Můţou mít otroci jistotu spasení? EGW: Viděla jsem, ţe... Bůh nemůže vzít do nebe otroka, který byl drţen v nevšímavosti a poníţení, nevědouce nic o Bohu...Ale On dělá to nejlepší co pro něj můţe udělat. On mu dovolí být, jakoby nebyl, zatímco jeho pán bude muset projít sedmi posledními ranami, povstat při druhém vzkříšení a protrpět druhou, mnohem hroznější smrt. Pak bude Boţí spravedlnosti učiněno zadost.(early Writings, p )

11 Byla E. G. Whiteová Boţím prorokem? 11 Bible: Není uţ rozdíl mezi ţidem a pohanem, otrokem a svobodným, muţem a ţenou. Vy všichni jste jedno v Kristu Jeţíši. (Gal 3,28-29) Na první pohled můţe citát EGW znít humánně, protoţe tvrdí, ţe otrok, který nezná Boha, nebude muset protrpět to, co jeho pán, který Boha také nezná. Problém však spočívá v tvrzení Písma, ţe Bůh nikomu nestraní. Před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Všichni mají moţnost být spaseni v Kristu a všichni budou také stejně spravedlivě souzeni. A najednou zde "Boţí prorok" tvrdí, ţe na otroka se vztahují jiná Boţí měřítka, neţ na jeho pána. Bible také nikde neučí, ţe Bůh bude s některými lidmi jednat "jako by nebyli". Vyţaduje Bůh, abychom při modlitbě vţdy klečeli? EGW: Kde vzali naši bratři myšlenku, že by měli stát, když se modlí k Bohu? Jeden bratr, který byl pět let vyučován v Battle Creeku, byl poţádán, aby vedl modlitbu před tím, neţ sestra Whiteová bude mluvit k lidem. Ale jak jsem ho viděla stát, zatímco se jeho rty otevřely k modlitbě Bohu, moje duše se ve mě pohnula a udělila jsem mu otevřeně pokárání. Zavolala jsem ho jménem a řekla mu "Padni dolů na svá kolena! To je patřičná pozice vždy...jak při veřejné tak při soukromé Bohosluţbě je naším úkolem sklonit se před Bohem, kdyţ mu přednášíme naše prosby. (Manuscript 84b - 1.srpna 1897) Bible: Pak se Šalomoun v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl: "Hospodine, Boţe Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým sluţebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. (1Kr 8,22-23) A kdyţ se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. (Mar 11,25 NKB) V Selected Messages vol. 3, p. 266 je poznámka o tom, ţe D. E. Robinson, jeden ze sekretářů EGW v letech potvrdil: "Byl jsem opakovaně přítomen na shromáţděních a na schůzích GK, na kterých se s. Whiteová modlila před shromáţděním, které stálo, a ona sama stála také". Vidíme zde, ţe EGW nejprve tvrdila něco, co je ve zřejmém rozporu s Písmem, které nikde neshledává modlitbu vestoje jako něco nepatřičného, a později svůj názor změnila. Tím de facto popřela inspirovanost svého původního tvrzení, které pronesla z údajné autority Boţího proroka jako adresné veřejné pokárání. Co je Boţí pečetí? EGW:... sobota čtvrtého přikázání je pečeť živého Boha (Great Controversy [Vítězství lásky Boţí], str r.1888) Znamení či pečeť Boha je zjevena v zachovávání sedmého dne soboty... Znamení šelmy je jejím opakem - zachovávání prvního dne týdne. (Testimonies, sv.8, str r.1904) Bible: V něm byla i vám, kdyţ jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého. (Ef 1,13) A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. (Ef 4,30) Tvrzení EGW, které přijala a učí CASD, totiţ ţe spasení člověka je vázáno na dodrţování soboty, protoţe se jedná o Boţí pečeť, nemá ţádnou oporu v Písmu. Toto učení EGW navíc stojí v přímém protikladu k evangeliu, které říká, ţe pečetí pro den vykoupení je Duch svatý působící v ţivotě člověka, který uvěřil v Krista. Dar věčného ţivota je zaloţen pouze a jedině na milosti, kterou skrze Ducha svatého nabízí člověku Kristus a ne na dodrţování konkrétního dne bohosluţby.

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

99.99% adventistů sedmého dne nikdy nečetlo Working Policy (075)

99.99% adventistů sedmého dne nikdy nečetlo Working Policy (075) 99.99% adventistů sedmého dne nikdy nečetlo Working Policy (075) WLC věří, že žádný upřímný Yahuwahův následovník nezůstane členem Církve adventistů sedmého dne poté, co si přečte 1926 GC Working Policy

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Týden od 5. do 11. června 2011 11 SVATEBNÍ ŠAT Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří se neřídíme

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot

05.06.2011. Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů. Modlitby letnic - šavuot Služba pro probuzení Izraele a ostatních národů 05.06.2011 05/06/2011 Revive Israel Ministries Modlitby letnic - šavuot Ašer Intrater Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

DESÁTKY- SOUČÁST ZÁKONA

DESÁTKY- SOUČÁST ZÁKONA P DESÁTKY- SOUČÁST ZÁKONA ři našem uvaţování nad Biblí jsme se přesvědčili, ţe v Novém zákoně neexistuje ţádný verš, který by doporučoval křesťanŧm dávat desátky. Také jsme nenalezli ţádnou zmínku o tom,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.

Více

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: "No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit?

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. 1M41,42 Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. Vtlačením tohoto

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více