Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a"

Transkript

1 Jakubské hody 2014 Ani letos nemohly na seznamu kulturních akcí v Nosislavi chybět tradiční Jakubské hody. Z původního počtu nás zbylo jenom 8 párů a 3 sklepníci, o to více nás těšilo, že jsme to i tak dokázali zvládnout. Hodový víkend letos připadl na července a k tanci a poslechu nám zahrály kapely Šarže 54, Dreams a Dambořanka. V pátek jsme se všichni dobře navečeřeli a vyrazili na naše hodové stanoviště, kde jsme to pořádně roztočili. Sobota byla letos poklidnější, a tak jsme se mohli řádně vyspat, zrelaxovat a připravit se na večerní tancovačku. Během večera jsme předvedli nacvičený pochod, který sklidil velký aplaus (děkujeme!). Neděle nám začala trošku netradičně focením a odstraňováním much na pochodu a až potom jsme se sešli na slavnostní mši v kostele. Odpolední pochod dědinou byl, jako vždy, doprovázen příznivci stárků, kteří nás doprovodili až na plac za mostem. Odtancovali jsme pár tanečků, zazářili pochodem a najednou to vše strašně rychle uteklo a byl večer. Všichni se těšili na naše půlnoční překvapení a potom měli možnost si s námi zacvičit při rozcvičce. Hody se nám opět povedly a to také díky sponzorům: Elakov, Klempířství Čech, Pneuservis Klobása, Kadeřnictví Marta, Stolařství Krišpín, Kopírovací stroje Knesl, REMAX Jitka Pešová, TJ Sokol Nosislav, Dobroty u Mikulášků, Kovářství Mahovský, Vinařství Válka, Autoopravna Brabec, Pohostinství U mostu, Autoopravna Svoboda, Geodetické práce Mrkvica, Oknium, Voda topení plyn a servis bazénů Bartušek, Elkot Tupa, Elektroinstalace Lattenberg, Kadeřnictví Lucca, rodičům a všem, kteří si došli zatancovat a pobavit se. Děkujeme a těšíme se na příští hody. Stárci ročníku

2 Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) městyse k datu 8. července 2014 Zastupitelstvo vzalo na vědomí: Uvolněného mandátu člena ZM (pozn. po zesnulém ing. Františku Pichovi, místostarostovi, členu ZM a RM) se podle výsledku komunálních voleb v roce 2010 ujal pan Josef Hřebíček, Kroužek č. p Zastupitelstvo zvolilo: pana Jaromíra Kokrhela, bytem Komenského 233, místostarostou městyse Nosislav. pana Martina Buriana, bytem Krátká 326, členem RM. Zastupitelstvo schválilo: odprodat pozemek ve vlastnictví městyse, p. č. 422/24, orná půda, o výměře 202 m 2, k. ú. Nosislav, panu Pavlu Dlabkovi, Družstevní č. p. 380, za částku Kč. odprodat pozemek ve vlastnictví městyse, p. č. 422/22, orná půda, o výměře 89 m 2, k. ú. Nosislav, manželům Milanu a Ludmile Žilkovým, Družstevní č. p. 380, za částku Kč. závěrečné účty DSO Židlochovicko a DSO Cyklistická stezka Brno Vídeň a hospodaření společnosti KTS EKOLOGIE, s. r. o., za rok celoroční hospodaření městyse Nosislav v roce 2013 a závěrečný účet za rok uzavřít s městem Židlochovice Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši Kč na spolufinancování projektu: ZŠ Židlochovice sportovní areál v předloženém znění. (Pozn.: Jedná se o nová hřiště a areály u školy za cca 20 mil. Kč, dotované z EU. Výrazně zlepší podmínky pro sport a tělovýchovu žáků ZŠ Židlochovice. Vlastní finanční zdroje mimo města Židlochovice pokryjí i další obce, jejichž děti navštěvují ZŠ. Po dohodě s městem je možné si sportovní areál zdarma pronajmout pro pořádání školních i mimoškolních aktivit dětí, spolků, hasičů a dalších sdružení z Nosislavi.) že nebude uplatňovat u právnických a fyzických podnikatelských subjektů napojených do jednotné kanalizační sítě poplatek za vypouštění a odvádění dešťových vod. Rada městyse za uplynulé období: revokuje a ruší přijaté usnesení Rady městyse Nosislav č. 37 s tím, že právo honitby na dotčených pozemcích městyse v k. ú. Nosislav a v k. ú. Velké Němčice bude i nadále vykonávat podnik Lesy ČR, s. p., Lesní závod Židlochovice. schválila smlouvu se společností Telefónica Czech Republic, a. s., o zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemní komunikační vedení na pozemcích p. č. 630, p. č. 1336/29, vše ostatní plocha v k. ú. a obci Nosislav. schválila smlouvu se společností E.ON Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene kabelové vedení NN, stavba: Nosislav, Masarykova, DP-k.NN, Dolanská, Višňák, na pozemcích p. č. 948, p. č. 1011/1, p. č. 1015/3, p. č. 1017/3, p. č. 1021, vše v k. ú. a obci Nosislav. schválila Smlouvu o dílo s ing. arch. Barborou Jenčkovou na zhotovení územních studií zastavitelných ploch Z2 a Z20 dle ÚP Nosislav za celkovou částku Kč vč. DPH. schválila Smlouvu o dílo se společností Atregia, s. r. o., na vypracování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na pořízení stroje na úklid zpevněných cest a komunikací pro městys Nosislav, a to za celkovou částku Kč vč. DPH. schválila předložené smlouvy na poskytnutí finanční podpory z rozpočtu městyse, podle usnesení ZM, v celkové výši 257 tis. Kč, z toho: 6 tis. Kč pro MUDr. Valachovou, provoz ordinace; 6 tis. Kč pro MUDr. Prokopa, provoz ordinace; 95 tis. Kč pro TJ Sokol Nosislav, provoz a vypůjčení krojů na hody; 15 tis. Kč příspěvek na dechovou hudbu pro pořadatele babských hodů; 25 tis. Kč pro ČCE Nosislav na úpravu vstupního chodníku do kostela; 5 tis. Kč pro YMCA Brno Nosislávek na psací potřeby pro děti; 10 tis. Kč pro Tenisový oddíl Nosislav na opravu podlahy ve skladě; 10 tis. Kč pro Švarcavan, o. s., na pořádání setkání mužáckých sborů; 40 tis. Kč pro MS Nosislav na zhotovení oplocenky pro zvěř; 5 tis. Kč pro Junák na vybavení klubovny. souhlasí s dostavbou výrobního areálu Elakov, s. r. o., podle předložené projektové dokumentace vyhotovené ing. V. Cichrem, při dodržení dalších podmínek stanovených městysem. souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže na opravu chodníku v ul. Družstevní a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo se společností STAMA, s. r. o., za částku Kč včetně DPH. stejně tak souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže na dodávku a montáž přístřešku pro auta a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo se společností Střešní systémy, ing. Pavel Chrástek, Staré Město, za částku Kč včetně 21% DPH. 2

3 schválila dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce krajskou pobočkou v Brně. souhlasí s rozhodnutím výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže na dodávku malotraktoru s příslušenstvím a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy kupní se společností MOREAU AGRI, spol. s r. o., Brno-Židenice, za celkovou částku Kč, vč. DPH (jedná se o traktor McCORMICK GM 45 s příslušenstvím) souhlasí s uzavřením předložené nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadků z obalů se společností EKO-KOM, a. s. souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úroky z úvěru na vybudování kanalizace a ČOV ve výši Kč a pověřuje starostu městyse jejím podpisem. schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., na umístění distribuční soustavy kabelového el. vedení NN na pozemcích povinného (městyse) p. č. 715, 791/3 v k. ú. Nosislav. schvaluje rozhodnutí výběrové komise o vítězné nabídce v rámci uskutečněné veřejné soutěže na opravu silnice v ulici Komenského a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo se společností REACOM, s. r. o., Třebíč, s nabídnutou cenou Kč, vč. 21% DPH. RM projednala předložený způsob řešení a situaci rozpracované projektové dokumentace na opravu chodníku a zřízení parkovacích stání v ul. Masarykova a souhlasí s dalším postupem. technické parametry a reference od více jak deseti výrobců malotraktorů a po porovnání zúžila budoucí poptávku na základě nejvhodnějších parametrů pouze na čtyři z nich. žádost SBD Pálava, Hustopeče, o koupi pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 421/2, 420/2, 420/4, vše k. ú. Nosislav, které se nacházejí pod bytovými domy č. p. 379, č. p. 380, a pověřuje místostarostu městyse dalším jednáním s družstvem. RM vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v městysi za rok 2013, předloženou Policií ČR v Židlochovicích. rozhodnutí Vinařského fondu, se sídlem v Brně na Žerotínově náměstí, o poskytnutí finanční dotace ve výši 8000 Kč na pořádání 12. ročníku Vinobraní pod hradbami, které se bude konat 6. a 7. září. rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí finanční dotace ve výši Kč na dokončení automatizace Obecní knihovny Nosislav (Clavius Reks). inspekční zprávu České školní inspekce v ZŠ MŠ Nosislav, vykonanou ve dnech 8. až 10. dubna 2014, s uvedenými závěry. zprávu starosty městyse o provedené fyzické kontrole pracovníků ROP JV v Kulturním centru Nosislav, nebyly zjištěny nedostatky. DALŠÍ ČINNOST ÚM 1) Byly provedeny úpravy dokumentace a smluvních vztahů městyse v souvislosti s nabytím platnosti nového občanského zákoníku. 2) Zpracování podkladů pro žádost o dotaci na zametací vůz. (Pozn.: Žádost byla úspěšně podána a máme docela slušnou šanci zametací vůz na dotaci získat. V případě přiznání dotace počítáme s pravidelným zametáním veřejných prostranství, ploch a komunikací v intervalu jednou za 14 dnů. Výrazně tím snížíme prašnost v naší obci. Nicméně i přesto prosím o pravidelný úklid a zametání v bezprostředním okolí vašeho domu a také chodníku, tak jak je to u nás na vesnici stále ještě dobrým zvykem.) 3) Probíhá vyúčtování stočného za období 09/ /2014 (kvůli sjednocení termínů vyúčtování s VaK). 4) Naplánované investice a opravy pro rok 2014 běží dle harmonogramu, některé z nich (např. chodník Družstevní, oprava Komenského apod.) jsou již dokončeny před termínem viz foto z dokončených akcí na poslední straně zpravodaje. 5) Provedeno pokácení uschlých stromů a prořez dřevin na obou hřbitovech a v jejich okolí. 6) Tolik městysem vyžadovaná rekonstrukce krajské silnice přes naši obec, nazvaná Nosislav II/425 průtah, bude realizována v termínu od 1. srpna 2014 do dubna (Pozn.: Zahájení očekáváme spíše v období podzimních plískanic a dopředu chci všechny poprosit o jistou toleranci a pochopení. Řekl bych, že jsme si tuto stavbu u Jihomoravského kraje vybrečeli minutu po dvanácté, a je tedy na místě být trpěliví. Ulice Městečko a vlastně celá stavba by měla být průjezdná s mírnými komplikacemi. Její úplná uzavírka bude až v době před pokládkou finální vrstvy 3

4 asfaltobetonu, respektive gumoasfaltobetonu, který by měl výrazně snížit hlučnost vozidel. Nejdříve se bude frézovat a mechanicky narušovat vozovka, v části ulice se vzhledem k jejímu propadání se mírně upraví i její niveleta. Budou vyměněny všechny obrubníky, délkově prodlouženy zastávky a vzniknou nové ostrůvky na přechodech. Podařilo se nám prosadit minimalizaci tzv. mysů ve snaze zachovat stávající příznivou šířku vozovky s krajnicemi a tím i zajistit vyšší bezpečnost cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. V poslední fázi bude provedena instalace nového osvětlení přechodů pro chodce. Po dokončení díla začneme na vlastní náklady s rekonstrukcí chodníků a vjezdů k rodinným domům.) 7) Značky zakazující tranzit nákladních aut jsou již ve fázi souhlasně vydaného rozhodnutí všech dotčených místněpříslušných úřadů (i Břeclav souhlasí, stejně jako Hustopeče a Židlochovice). V této chvíli je tedy náš záměr již na spadnutí a počítáme s jeho realizací v řádu několika měsíců. Právě nyní jednáme se SÚS (ŘSD atd.), kdo značky bude platit, fyzicky umísťovat atd. 8) Žádost o dotaci na parky byla úspěšná. Získali jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,8 mil. Kč (celkové náklady cca 2,2 mil. Kč). Následně vypracujeme projektovou dokumentaci, realizace proběhne nejpozději do května roku (Pozn.: Uskuteční se revitalizace stávajícího parku za mostem a vznikne další zcela nový park za fotbalovým hřištěm směrem k lesu. Vysázíme 377 kusů dřevin, nainstalujeme devět laviček, sedm odpadkových košů, stojany na kola atd. Umístíme dalších 18 kusů herních prvků houpačky, lanové centrum, doskočiště, hrací tabule, prolézačky atd.) 9) Projektová dokumentace na chodník a stání v ul. Masarykova je ve fázi připomínek účastníků stavebního řízení (pozn.: hlavně Policie ČR s výhradami). Přesto je realizace naplánovaná na období 09 11/2014 stále reálná. 10) Územní studie Z2 a Z20 je ve fázi provádění, dokončení cca 09/ ) Hala pro techniku na obecním dvoře je ve fázi zpracování projektové dokumentace a jejího připomínkování, s výstavbou počítáme nejpozději do října tohoto roku. 12) Volby do zastupitelstva městyse proběhnou 10. a 11. října V závěrečném bloku apeluji na vaši obezřetnost a opatrnost při jednáních s podomními prodejci. Po posledních zkušenostech, když jsem je ve spolupráci s Policií ČR vykázal z naší obce (nebylo to bohužel nic platné, do půlhodiny i po zaplacení pokuty byli zase zpátky), upozorňuji na jejich protizákonné chování. Jejich snaha získat zákazníka nezná snad už žádných hranic. Když nerespektují zákon ani policii, tak si myslím, že u nich nemá potencionální váhavý odběratel energií vůbec žádnou šanci, a o profesní slušnosti obchodního zástupce si v tomto případě nedělejme žádné iluze. Připomínám znovu, že v obci platí vyhláška o zákazu podomního prodeje, a pokud vás někdo bez předem dohodnutého termínu začne obtěžovat svými produkty nebo službami, sdělte mu, že se chová v rozporu se zákonem, a kontaktujte ihned policii, respektive úřad městyse. Jménem městyse děkuji všem účinkujícím dětem a jejich paním učitelkám a všem ostatním, kteří se podíleli na letošní červnové školní akademii. Opravdu se bylo na co dívat a co poslouchat. Děti své scénky doslova prožívaly a daly do nich kus sebe. Byl to pěkný zážitek, nejvíce asi pro rodiče, kteří jim drželi palce, aby se po období náročných příprav vše zdařilo. Myslím si, že se podařilo. Jen tak dál. Přeji všem spoluobčanům cestovatelům, rekreantům, dětem a čtenářům krásné prožití letošních prázdnin, spokojené dovolené plné zážitků a šťastný návrat domů do Nosislavi. Pavel Fröhlich, starosta městyse Kulatá výročí Moc jich letos není, historie nebyla štědrá na koncovky se čtyřkou. V případě smutných výročí je to ale vlastně dobře. 450 let uplynulo, co Jan Ždánský ze Zástřizl odkazuje židlochovické panství Fridrichovi ze Žerotína. Nastává doba rozkvětu (1564). 120 let je to, co byla postavena nová budova katolické školy na č. p. 103 (1894). Před 100 lety byl zřízen evangelický sirotčinec v Nosislavi (1914), dům č. p. 137, v roce 1915 pak pojmenován jako Husův dům. 40 let uplynulo od spojení zemědělských družstev Velké Němčice, Křepice a Nosislav (1974). Vladimír Svoboda Pozvání Ve dnech 6. a 7. září 2014 se bude konat tradiční nosislavské Vinobraní pod hradbami. 4

5 Školství, sociální služby, odpady a prorodinná politika jako oblasti meziobecní spolupráce V rámci projektu meziobecní spolupráce byly pro správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice zpracovány analýzy v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. Z podrobných rozborů těchto tematických okruhů vyplynulo, že spolupráce obcí na našem území již funguje a že je zde vůle meziobecní spolupráci dále prohlubovat. Vzhledem k aktuálním problémům obcí se nabízí např. spolupráce při realizaci dotačních projektů škol (zvyšování kvality ve vzdělávání, společné psychologické a kariérní poradenství), součinnost při nakládání s bioodpadem (sdílení kompostáren) nebo výraznější zapojení obcí do komunitního plánování sociálních služeb. Tyto návrhy budou součástí připravované strategie meziobecní spolupráce, kam se mohou zapojit všechny obce i jejich občané se svými náměty a připomínkami. Na setkání představitelů obcí židlochovického regionu dne 10. června 2014 byl vybrán další tematický okruh meziobecní spolupráce prorodinná politika. Jedná se o téma průřezové a aktuální pro všechny obce, netýká se jen podpory rodin s malými dětmi, ale i možnosti zapojení seniorů do dění v obci, prevence kriminality, dopravní bezpečnosti, podpory smysluplného trávení volného času apod. Více informací poskytne koordinátorka projektu Lucie Kubalíková tel ), případně lze navštívit webovou stránku kde jsou uvedeny i příklady dobré praxe. Lucie Kubalíková Webový projekt informuje o aktuálním dění na Židlochovicku Již od roku 2012 provozujeme portál na kterém se snažíme informovat o všem, co se v tomto regionu děje. Snažíme se publikovat to nejdůležitější od nejnovějších zpráv přes kulturní události až po sport a politiku. Portál není zaměřen na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého. Kromě toho máme i několik dalších portálů z okolí Brna. Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Židlochovicku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát a firmy se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlejším katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou zveřejnit pozvánky na své akce. Portál denně navštěvuje 50 pravidelných čtenářů. Nabídka spolupráce Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka reklamní spolupráce či mediálního partnerství. Svou reklamu můžete cílit na daný region, aby ji viděla jen cílová skupina zákazníků, anebo můžete své služby propagovat na vybraných portálech, klidně i na všech dvanácti. Vzhledem k tomu, že má náš portál vysokou návštěvnost, můžeme zaručit, že se články dostanou k mnoha lidem vybraného regionu. Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně publikujeme na našich facebookových stránkách, navíc si naši čtenáři mohou sami lajknout vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Náš facebookový profil má téměř 300 fanoušků. Čtenáři navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny. Například náš článek se soutěží o lístky na festival vína na Pohořelicku zhlédlo za několik málo dní kolem 700 čtenářů. Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už jste naším čtenářem, inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spolupráci komunikujeme individuálně a rádi splníme vaše požadavky. Věra Sychrová 5

6 ZEMOS, a. s. Živočišná výroba V dobách před kolektivizací byl dobytek téměř v každém stavení, ke kterému patřila půda. Krávy se používaly mimo produkce mléka a masa také k tahu. Tahaly nejen povozy, ale také různá nářadí na poli. Mléko se pochopitelně získávalo ručním dojením. Po založení JZD v Nosislavi v roce 1951 byla jako první hospodářská budova postavena drůbežárna o kapacitě 150 kusů drůbeže. V roce 1953 došlo k rozšíření kapacity drůbežárny na 500 kusů a ke stavbě kravína. V roce 1955 byla zahájena stavba kravína Na Přídancích, která však byla dokončena až v roce Po dokončení bylo ve stáji umístěno 108 kusů dobytka, časem se však počet dobytka zvýšil. Od roku 1959 byl dobytek ustájen i v novém kravíně a vepříně Donava. Celkový počet hospodářských zvířat v té době byl 837 kusů skotu, 1218 prasat, 1713 kusů drůbeže a 54 koní. Výstavba dalších stájí probíhala Na Přídancích od roku 1964, od roku 1966 i výstavba výkrmny prasat pro 1200 kusů. V roce 1974 došlo ke sloučení JZD Nosislav, Velké Němčice a Křepice a vzniklo tak JZD Osvobození. V té době byla živočišná výroba velice rozmanitá jak co do druhů chovaných zvířat, tak také způsobu ustájení, technologií. Většina prací byla prováděna ručně, za každého ročního období, za každého počasí. Postupně dochází ke specializaci, krávy se přesunují do velkokapacitních kravínů, je vybudován společný zemědělský podnik na výkrm vepřů JAVE 1971 užitkovost na jednu dojnici a rok 2400 litrů mléka, jedné prasnici se narodilo 18 selátek za rok (rodí v průměru dvakrát do roka), býk přirůstal 0,75 kg denně, prase přibralo tehdy 0,5 kg denně prase ve výkrmu přirůstá denně 1,0 kg, býk ve výkrmu 1,2 kg denně. Prasnici se za rok narodí kolem 30 selat. Jedna dojnice ve Velkých Němčicích nadojí za rok 8000 litrů mléka, v Uherčicích 9000 litrů mléka za rok. Z desítek chovaných kusů v dobách minulých se staly stovky až tisíce. K dnešnímu dni lze počítat na obou střediscích přibližně 620 telátek, 740 jalovic, 1160 krav a 260 býků. Tedy 2780 kusů hovězího dobytka. Převratným se stal způsob ustájení. Od domestikace skotu až po devadesátá léta minulého století byly dojené krávy upoutány na řetězech. Na konci minulého století se však i v naší republice mění filozofie chovu skotu, jeho ustájení. Jsou provedeny rekonstrukce stájí, zvířata se v nich pohybují naprosto volně, odstraňují se okna, celé stáje se otvírají, aby byl všude dostatek vzduchu, za dojením si dojnice jdou na dojírnu. Trendem je tzv. welfare neboli pohoda zvířat. Té se podřizuje veškeré úsilí, protože jedině spokojené zvíře je schopno naplno využít to, co je mu geneticky dáno. Genetika. S otevřením hranic se otevřely možnosti pro využití šlechtění z celého světa. Na farmě ve Velkých Němčicích a Nosislavi jsme se dali cestou využití kombinované užitkovosti, tj. získávání nejen mléka, ale i masa, a začali využívat genetiku francouzského plemene montbéliarde. V Nosislavi na kopci je ustájeno přibližně 350 kusů jalovic tohoto plemene, které se ve Francii využívá nejen na mléko pro výrobu tamních sýrů, ale také na produkci hovězího masa. V minulosti to bylo tak, že na to, aby byla jalovice březí (gravidní) a mohlo se jí narodit tele, musela k býkovi. Teprve až se takové jalovici narodí telátko, stává se z ní kráva. No a takový plemenný býk, to nebyl žádný drobeček, vážil obvykle něco přes jednu tunu, samotný akt připuštění nebyl také úplně bez rizika, protože byl jeden býk pro více plemenic, existovalo reálné riziko přenosu různých chorob. A jak je to dnes? Prohlédnete si v katalogu nabídku desítek až stovek býků. Jak vypadají, jaké je jejich potomstvo, kolik která kravka po kterém býkovi dojí, býček přirůstá, a objednáte si. Co? No přece inseminační dávku. Nebo rovnou několik. Chováme přece 350 jaloviček a všechny chtějí být březí. Od jednoho býka lze získat inseminační dávku odběrem uměle a naředěním vyrobit až několik tisíc takových dávek. Ty se zamrazí a v lázni tekutého dusíku při teplotě minus 196 C vydrží několik let. Tak se přivezou z Francie do Nosislavi a tady čekají, až se u jalovice dostaví říje (potřeba se teď hned rozmnožovat), přijde zootechnik, který má na tyto věci patřičný kurz, vyhodnotí oprávněnost potřeby plemenice, vybere pro ni vhodného partnera (k tomu má počítačový program) a sám inseminační dávku rozmrazí a umístí tam, kam je to správně. Pro ilustraci: inseminační dávka má velikost náplně do propisovací tužky. Pro kravičku i zootechnika je to bezpečné, praktické a velice účinné. Jen ten prožitek je ten tam. Kdysi musel projít Napoleonův voják půl Evropy za dlouhé měsíce, aby tu po něm něco zůstalo, dnes odešlete s objednávkou a za devět měsíců po inseminaci (kráva je březí 6

7 stejně dlouho jako člověk) tu máme francouzské telátko. Bude to buď jalovička, z které nám vyroste dojnice nebo býček, který se bude vykrmovat. Ale to je opět dlouhá cesta, na kterou vás, milí čtenáři, pozvu do příštího čísla, ve kterém vám představíme telátka. Jak bylo napsáno na začátku, skoro v každém stavení byla kdysi hospodářská zvířata. Pro děti, které vedle nich vyrůstaly, to bylo naprosto samozřejmé. Jako je dnes samozřejmostí počítač v každé domácnosti. Proto chceme dětem z okolí ukázat, že zvířata zůstala stejná, jen jejich chov je jiný, řekněme moderní. Pokud by vaše dítko školou povinné mělo zájem vidět víc z naší farmy, samozřejmě vás, případně školu či školku provedeme provozem, stačí dohodnout termín návštěvy. Ivana Paulíková, vedoucí živočišné výroby, ZEMOS, a. s. Pamětníci vzpomínají na pamětníky Letos vzpomínáme 100. výročí od zahájení světové války, která byla do té doby nejhorším válečným střetem. Navíc žel později musela nést ještě označení první. Žádní pamětníci již nežijí, proto nám zůstává jako zdroj v ústní tradici jen vzpomínání pamětníků na pamětníky. Na pana Františka Střídeckého (7. června 1900 až 5. prosince 1981) vzpomeneme výňatky z jeho Zápisníku rodinného s laskavým svolením jeho syna Františka Střídeckého z Prostějova. Trošku tím vybočíme ze seriálového sepisování ústní tradice, ale s potěšením, že se zachovávají zápisníky a jiné listiny po našich předcích. O velké válce si pan Střídecký zapsal (přepisujeme s pravopisnými úpravami, styl textu je ale ponechán): Sotva jsem trošku vyrostl, nastaly mně časy zlé, nastala světová válka Neměl jsem já čtrnáct roků, musel jsem kosu brat, a tak každodenní chleba musel si dobývat. Vojna dále zuřila, každý do 42 let musel k odvodu v květnu 1915, a kdo byl odveden, musil bojovat. Vystrojil jsem svého otce, sám jsem musel pracovat. (Otec odešel 15. května 1915 do Vídně a odtud do Budapešti do továrny až do konce války, 2. listopadu 1918 se navrátil domů.) Šel jsem do Brna na dráhu v domnění, že nebudu muset rukovat, ale přišel čas a den 28. leden (1918, pozn. redakce), kdy jsem musel k odvodu, a jelikož nám sdělili, že nás nesmí reklamovat, náš ročník tedy, jsem musel 6. února odjet do Znojma a odtud druhý den do Vídně k 24. pluku do 10. okresu a odtud 4. června do Italie do Gasasoly (?). Odtud jsme se stěhovali 14. července 1918 do Moggio Udinese, odtud do Prato di Rezia, odtud do Via.gniva (nesrozumitelné, pozn. redakce) a odtud na kopec Garnica, kde bylo asi poutní místo, neboť tam byl kostel sám o samotě, ale úplně rozbit: známka, že tudy šla linie válečná, granátu všudy plno v trávě a pušek, ale žádná neměla závěr, tedy ku střelbě neschopné. Většinou byly italské, území bylo italské, 120 km od bývalých hranic rakousko-uherských. Tam plynul život jednotvárně, zlé to nebylo, ale hlad jsme přece měli, do uzených ryb se nikomu nechtělo těch jsme měli dost, poněvadž to nikdo nechtěl, ale jiného ne. Tak jsme žili bezstarostně, až přišel 12. říjen, který nám vše zelené změnil v bílé, napadlo nám sněhu a my jsme z polovice bosí v tom chodili dva dny, až přišel rozkaz, že máme odjet odtud do Tarčenta (Tarcenta), asi jednu hodinu od známého Udine, a tam jsme byli dáni na krmík k maďarské divizi a 1. listopadu prý půjdeme do fronty. No šli jsme ale domů. V Tarčentě jsem poznal fíkové stromy, jedlé kaštany a mnoho jiných věcí, které jsem dříve neviděl. Tam jsme chodili jedna část na práci do továrny na hedvábí ne pracovat, ale odklízet stroje a vozit na nádraží; a druhá část chodila na stráž na nádraží. Já jsem přišel k té části, co byla pro stráž. Když stojíme stráž 28., jedou vlaky plné vojska domů, ponejvíce Češi, a volají na nás: Zahoďte to a pojeďte dom. My se na ně dívali, co se děje, ale věřit se nám tomu nechtělo, ač jsme nějaké zprávy měli. Ale šli jsme domů taky, 29. října, pochodem do Gemony. Tam jsme vyrabovali, co kde se dalo, každý hleděl obut a obléct, a pak večeře a hned potom dál. Pak jsme přišli do Pontáflu Ponteba a tu se nás pár sebralo, že my již pěšky nepůjdem, že pojedem vlakem. Tak čekáme na vlak, ale ten byl přeplněný, ale přeci jsme místo našli aspoň na střeše, jen když se jelo dom. Přijeli jsme do Vídně a tam byla velká prohlídka: co kdo vezl, vše jim musel dát a jen to, co měl na sobě, s tím mohl jet dál. Pak jsme přijeli do Břeclavi a zase prohlídka, ale tu již každý s radostí dal, co ještě měl, neboť to dával svým a sobě, své vlasti osvobozené. Po prohlídce již každý spěchal k vlaku, aby mohl co nejdřív být doma. Dne 15. června 1918 jsme poslouchali ofenzivu na Piavě, slyšeli jsme houkání děl, praskání granátů, když se roztrhl, byla velká záře červená, což bylo zdaleka viděti. Povídali jsme si: dobře, že tam nejsme, ale jistě se toho dočkáme, což se nám nestalo. Dočkali jsme se ale odchodu domů, což bylo lepší než do fronty. Domů jsem přišel 3. listopadu. 18. ráno a odpoledne jsem šel ryt řepu, pomoct rodičům. Rylo se za krky na nivě za Zeleňákem a pak jsem rodičům pomáhal vše ostatní dokončit Vladimír Svoboda 7

8 Historie domu č. p. 119 Ráda bych se s vámi podělila o informace, které jsem získala při probírání starých fotografií a dotváření kroniky rodiny Mikuláškovy. Dům č. p. 119 se nachází v čele ulice Ševcovské, nad poštou na staré silnici, na ulici Komenského. Bohužel nevím, jak původní dům vypadal a v jakém roce byl postaven. Prapraděd Pavel Mikulášek, obchodník v Nosislavi v č. p. 243, dostal stavební povolení v roce 1903 ke stavbě nového domu na pozemku původních domků č. 119 a 236, téhož roku byl vypracován plán domu. Jeho syn Pavel si vzal za manželku Arnoštku v roce Pavel st. a jeho žena Eleonora v roce 1905 pozemek synovi prodali. Dům byl patrně postaven v tomto roce. Pavel ml. založil první poštovní úřad v Nosislavi zřejmě ještě ve svém rodném domě č. p Zkoušku poštovní služby složil v roce 1901, zmocněn k samostatnému vedení tohoto úřadu byl téhož roku, pošta byla v provozu od 16. února 1901, poté se úřad přesunul do č. p Arnoštka si v přízemí domu č. 119 zřídila obchod. Pavel měl poštovní úřad mezi obchodem a průjezdem. Zde byla přepážka a na poštu se chodilo vraty. Dodnes se této místnosti říká na poště, nyní je zde kuchyně. Zajímavostí domu je, že levé okno v patře bývalo jen namalované. Výloha je patrně z druhé poloviny 19. století. Je dovezena z Brna v době, kdy se městské centrum renovovalo. Původně na jejích sloupech byly mušle, bohužel ve velmi špatném stavu. Jelikož byl prapraděd řezbář a truhlář, patrně je jeho prací vitrážové okénko v chodbě, také s motivem mušle. K němu patří i současná knihovna v obchodě. V září 1932 byl vytvořen situační nákres benzinového čerpadla před obchodem, které bylo postaveno zřejmě téhož roku. Arnoštčin obchod se smíšeným zbožím měl sortiment opravdu různorodý. Od vchodu, kde bývaly lítací dveře, byla nalevo pokladna s galanterií, dále tzv. krátké zboží, tj. látky, šátky, zástěry, papuče valašky, pletené zboží (kamaše a ponožky ze Studené, kde si dědeček Jaroslav našel jakožto obchodní cestující i babičku Vlastu). Dále zde byla prosklená skříňka s dárkovým zbožím, papírnictví, naproti vchodu koření, mouka, káva a váha. Následoval petrolej, hlinky, mazací tuky, oleje, nože a další železářské zboží. Také se zde prodávaly kyselé okurky, marmelády, zelí (v betonových kádích dnešní dílny a dvorku se šlapalo zelí), rybí saláty vlastní výroby, alkohol, cukrovinky, čokoláda, rohlíky, jidáše na Velikonoce, tvarůžky, máslo. Neprodávalo se v té době mléko, vejce, maso ani chléb. Jezdívali obchodní cestující, se kterými se vytvářela objednávka. Zboží se dováželo přímo z fabrik dráhou do Židlochovic, s měsíční splatností faktur. Večer do nočních hodin byla v rodině obchodníka další práce lepily se potravinové lístky (od roku 1939), navažovalo zboží, i děti musely pomáhat. Zboží přicházelo ve velkých baleních a odvažovalo se do balicího papíru. Káva se kupovala zelená a pražila se v obchodě. Zachovaly se pytlíky na kávu různých velikostí a barev (pravděpodobně z let před 1. světovou válkou, nejpozději ze začátku 30. let minulého století) s textem Dnes a denně každý den, od Mikulášků káva jen. Naše káva v soutěži vždycky zvítězí.. Na regálech bývaly po stranách desetimístné písmenné šifry, které odkazovaly k ceně zboží. U průchodu mezi obchodem a poštou bývaly točité železné schody do skladu v 1. patře o rozloze cca 150 m 2. Bydlelo se v zadních místnostech o celkové výměře cca 45 m 2. Z toho v místnůstce pozdější uhlárny o rozloze 10 m 2 žila v podnájmu důchodkyně paní učitelka Sedlová se svým manželem. Dědeček Jaroslav od matky obchod převzal v roce 1940, živnostenský list měl pozastaven 31. března V roce 1945 byl obchod vyrabovaný ruským vojskem, v roce 1951 byl zavřen, zboží zkonfiskováno a nabídnuto za něj cca 150 korun. Prostory mezi původní poštou s vedlejší místností a obchodem byly neprostupně uzavřeny. Raritou při obnovení průchodů byla odpadní roura z patra uprostřed dveří a nález krabičky s cca stoletými neporušenými vinnými kvasinkami. Obchod dále vedla Jednota, otevřela zde látky oděvy, později průmyslové zboží. 8

9 Obchodní prostory byly navráceny do vlastnictví dceři Jaroslava a Vlasty Mikuláškových, Haně Šimonové, v roce Byly pronajímány jako smíšené zboží, potraviny (ovoce zelenina a konzum), second hand a soukromá posilovna. Dcera Hany Diana prostory zrekonstruovala na přelomu let 2013 a Nyní v nich naleznete obchod Dobroty u Mikulášků, kde jsme s nejvyšší péčí a úctou k našim předkům a jejich umu zachovaly a veřejnosti zpřístupnily, co jen bylo možné. Data tohoto článku jsou většinou z listin, které se zachovaly. V případě zájmu vám můžeme zapůjčit kroniku Mikulášků, kde tyto a další zajímavosti naleznete. Kroniku založil Jaroslav po úmrtí svého otce. Mimo vzpomínky a kondolence k jeho úmrtí však v této činnosti dále nepokračoval. Doplnily jsme kroniku texty a dochovanými dokumenty. Za zmínku stojí např. kopie zakládacích listin pošty, báseň Vlasty Javořické k úmrtí babiččiny sestry Věry Klímové nebo dědečkova korespondence s paní prezidentovou Benešovou po tragickém úmrtí jeho syna Daniela. Srdečně chci poděkovat za trpělivé konzultace pamětníkům, manželům Vlastimilu a Ludmile Dobrovolným. Paní Ludmila v obchodě u Mikulášků pracovala v letech Ester Jochmanová Působivá vzpomínka Jsou významná výročí, která snadno přehlédneme, jdou jaksi mimo nás. Sice je vnímáme, ale nevěnujeme jim větší pozornost, netýkají se nás. Nepřehlédnutelným výročím se stala vzpomínka na sarajevský atentát, jehož stoleté výročí připadlo na 28. června letošního roku. Tehdy před sto lety ukončily výstřely život následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželky Žofie. Událost otřásla natolik Rakousko-Uherskem, že habsburský císař František Josef vyhlásil o měsíc později válku Srbsku. Nikdo netušil, že konflikt přeroste ve válku, které se postupně zúčastní 39 států, nikdo netušil, že válka si vyžádá deset milionů mrtvých. Není obce, která by neměla své mrtvé, pomníky obětí jsou rozsety po celé Evropě. Zúčastnil jsem se pietní vzpomínky, která probíhala v Nosislavi. Před pomníkem padlých u katolického kostela promluvil farář církve evangelické Ondřej Macek, před evangelickým kostelem u pomníku dalších nosislavských padlých katolický farář Pawel Cebula. Duchovní obou církví spolu se zúčastněnými občany věnovali padlým obětem modlitbu. Akci podpořil starosta Pavel Fröhlich, zejména jako muzikant hlasem vedl zpěv hymny v původní československé verzi. V sousedních Hrušovanech ve stejný den byla za oběti velké války sloužena polní mše. Pro mě působivý dojem z Nosislavi byl týž večer ještě umocněn. V televizi jsem sledoval koncert vídeňských filharmoniků, který byl přímým přenosem ze sarajevské radnice a jemuž byl také přítomen současný spolkový prezident Rakouska Heinz Fischer. Podmanivá hudba se střídavě prolínala s dobovými událostmi připomínajícími průběh atentátu i velké války. Koncert byl ukončen Beethovenovou Ódou na radost, která je evropskou hymnou. Bylo to pro mne dojemné a důstojné ukončení svátečního dne. Karel Vavřík 9

10 Tereza Říčanová Tereza Říčanová se narodila v roce Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace a grafika u prof. Jiřího Šalamouna. V devadesátých letech cestovala na Sibiři a v Turecku. Přivdala se do staré evangelické rodiny Říčanů, chodí do kostela v Moravči. Od roku 1998 žije na statku v Mezné u Pelhřimova, kde se věnuje volné tvorbě, pěti dětem a hospodářství (osel, kůň, dvě čubičky, slepice, včely, dříve kozy, ovce). Několik let učila na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, a pak pracovala v zámku panů z Říčan v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Kromě volné tvorby je například autorkou orientačních piktogramů v Městské knihovně v Praze. Ilustrovala a vytvořila několik knih v nakladatelství Baobab, které získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR či Zlatá stuha. Její obrazové album Noemova archa bylo nominováno na cenu Magnesia Litera. bychom v tomhle příběhu obstáli my? Děti to možná vidí jinak: Je to o mně, já jsem na lodi. Málokoho napadne, že třeba všichni jeho kámoši by zůstali ale mimo. Tahle knížka otevírá tolik otázek. Je třeba je nakousnout, ale zároveň asi děti uklidnit, že to bylo už hrozně dávno. Já svým dětem vždycky říkám, že to bylo tak dávno, že jsem ani já nebyla na světě. Proč Noemova archa nevyhrála Magnesii Literu? Abych tam nemusela lézt na to pódium a aby celý národ nemusel vidět, že mám tlustší a kratší nohy než Geislerová... Proč píšete? Píšu jako doplnění obrazu, rozhodně bych řekla, že spíš kreslím, než píšu. Ilustrace je osvětlení slova obrazem, můj postup je opačný, spíš osvětluju ilustraci textem. Nejdřív ale je příběh, ten vidím v obrazech, které pak umím popsat, vysvětlit. Texty mi dávají dost práce a psaní je pro mne těžší než kreslení. Ideální by byla fúze kreslení a zpívání. Ale přece tu práci se slovem mám ráda. Proč tvoříte knihy, tedy fúzi textu a obrazu, a nevěnujete se jen vlastní volné tvorbě? Text k obrazům mi tak nějak sám naskakuje do hlavy. Někdy se mu bráním a nevšímám si ho, někdy ho používám. Takhle jsem to měla již odedávna. Dost mne překvapilo, že to jiní tak nemají. Vybrala jste si pro svoji předposlední knížku biblické téma. Jdu na to v podstatě vědecky. Já jsem si to nejdřív četla v bibli, pak konzultovala s různýma teologickýma osobnostma, jak by se to dalo vysvětlit. Nejdřív dospělejm, pak dětem. Hodím to do kompjůtru (jako do sebe), nechám to na sebe působit a pak se do toho teprve pustím. Celý poselství Noemovy archy je vlastně dost štiplavý. Třeba postava anděla, který vybírá zvířata, která na archu vezme. Jseš ta, která chce bejt na lodi? Cpala by ses tam? Jak 10

11 Hudba v kostele Když se kdysi člověk poprvé umělecky projevil, týkalo se to boha. A když pak chtěl umění zaznamenat, nejdřív to provedl právě s náboženským repertoárem. Za mnohé z příkladů lze zmínit nejstarší českou dochovanou píseň: je to píseň duchovní, Hospodine, pomiluj ny neboli Pane, smiluj se (Kyrie eleison). V budoucnosti pak byly v díle jakéhokoliv skladatele základem právě duchovní skladby, nejčastěji mše. Proto mi přijde logické, když se koncerty takzvané vážné hudby konají v kostelech, jsou to místa, díky kterým se evropská hudba formovala (a to dříve, než přišlo divadlo a koncertní sály). Navíc dnes je to snad jediný způsob, jak nezávazně a nenásilně pozvat lidi různých vyznání i bez vyznání ze širokého okolí do jakéhokoliv kostela. V tom nosislavském evangelickém se na přelomu jara a léta nabízelo několik hudebních programů theorba uváděla vernisáž výstavy Marie Plotěné, v červnu koncertoval Brněnský ekumenický sbor, česká varhanice Hana Bartošová s americkou hobojistkou Kristen Cooper a v červenci doprovázel bohoslužby chrámový žesťový soubor Consonare doplněný o významné nosislavské posily z řad členů naší dechové kapely. Asi s posluchačsky i interpretačně nejnáročnějším programem vystoupil zmiňovaný Brněnský ekumenický sbor. V jeho repertoáru převládají sborové skladby z období renesance a baroka, z období, která se vyznačují dost odlišným hudebním jazykem, než jaký jsme dnes zvyklí poslouchat. Jedná se o vokální polyfonii, řečeno jednoduše většinou se pouze zpívá a máme pocit, že se hlasy tak nějak proplétají. Ale je to krásné! Brněnský ekumenický sbor, sbor amatérský, umí polyfonii interpretovat zní čistě (a to není samozřejmé) a zpěváci, ač jich není a nemá být mnoho, působí sebejistě. Svůj program do Nosislavi na 1. června navíc sestavil jako bohoslužbu či mši, rámcem koncertu byla Missa brevis renesančního Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, mezi jednotlivé části ordinaria byly vloženy latinské a německojazyčné duchovní písně (ty byly zpívány v českém překladu), biblické zamyšlení a instrumentální intermezzo. Pro mě byla vrcholem koncertu kantáta Heinricha Schütze Farizeus a celník. Bas neboli farizeus se až komicky chvástal, jak je zbožný, jak plní všechna přikázání a že není proboha tak odporný jako opodál stojící celník. Tenor coby celník se naléhavě kaje, nad barvitými vychloubačnými verši farizeovými zní pouze jeho Bože, smiluj se. Ať znáte to podobenství či ne, je jasné, kdo sám sebe vidí realisticky, kdo ví, že není bez chyby. Ten taky bude vzat na milost Na závěr koncertu pak zazněly skladby pro dnešního posluchače srozumitelnější Bachova kantáta Jesu, meine Freude a píseň Adama Václava Michny z Otradovic Buď Bohu všechna chvála čest (s textem současného Luďka Rejchrta). Tu zazpíval sbor i se svými posluchači, byla to píseň na odchodnou, prostě když je konec bohoslužeb. Taky se nijak extra dlouho netleskalo, nevyvolával se přídavek, nekřičelo se bravo, ale člověku bylo dobře. Vážné a té staré hudbě sluší kostel. Folklor, tedy projev lidový a původně neurčený k zaznamenávání (to až romantičtí sběratelé začali chodit po dědinách), patří do ulic. Může to být někdy i naopak anebo úplně jinak, ale v Nosislavi to takhle funguje dobře. Jako se každý rok děkuje stárkům za hody, děkujeme i těm, kteří nás zvou do kostela na kulturu trochu jiného ražení. Lenka Dobrovolná Okénko KSŠK (Komise sociální, školská a kulturní) Cestopisné povídání Nikaragua 2014 Myslím, že není třeba znovu představovat dr. Lukáše Nevěděla a jeho cestu do Nikaraguy, neboť rozhovor na toto téma jste si mohli přečíst již v minulém čísle Nosislavského zpravodaje. Jen chci vzpomenout jedno nedělní odpoledne, kdy jsme vše mohli slyšet naživo a s promítáním fotografií z cesty. Lukáš začal informacemi o zemi, které se přednáška týkala, dále už následovala cesta, pobyt a výlety. Poznali jsme jiný svět. Těžko něco srovnávat, když tam je vše jinak než tady. Ale i tak jsme tu a tam zaslechli i přepočet na naše peníze, když nám přednášející popisoval, kolik to či ono stojí. Do kulturního centra 8. června 2014 sice přišly jen asi dvě desítky diváků/posluchačů, ale i tak věřím, že to stálo za to. Třeba to byla první vlaštovka cestopisů v Nosislavi. Toto odvětví kultury zde není moc zažité, ale i přesto si dr. Lukáš Nevěděl dal tu práci a přednášku připravil. Díky za ni! Martin Burian, předseda KSŠK 11

12 Den dětí s myslivci Po loňské premiéře a kladném ohlasu bylo už docela snadné dát znovu dohromady dvě organizace a zopakovat jednu pěknou akci. Ráno v pátek 13. června 2014 se žáci místní základní školy sešli v obvyklou dobu, jen s sebou tentokrát nemuseli mít aktovku s učením. Jako první je čekal tak trochu tělovýchovný úkol: pěší přesun na místní střelnici. Tam už si pro ně pánové z mysliveckého sdružení připravili několik dalších vzdělávacích i praktických úkolů. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně se střídali na stanovištích. Na závěr všechny zúčastněné čekal pamětní diplom, oběd a malá pozornost od pořadatelů. Tak vypadal jeden předprázdninový školní den v Nosislavi. Snad se tato akce udrží i nadále. Snad v dětech zanechala dobré vzpomínky a užily si ji. Snad budou mít i větší vztah k přírodě než k počítačům... Všem díky za spolupráci a školákům přejeme hezké prázdniny! Martin Burian, KSŠK a MS Nosislav Den dětí za mostem Rok utekl jako voda a zase přišel den věnovaný především dětem. S organizací nám opět pomohli Hasiči Nosislav, Volné sdružení rodičů, stárci i několik dobrovolníků. Nemalým dílem se na zdaru a kvalitě akce podíleli i sponzoři. Již tradičně mezi ně patří firma Libora Brabce Strojrent, dále Oknium, Řeznictví Janíček a Čupa, Relax Bellenos (Zbořilovi), Kopírovací stroje Knesl, Voda topení plyn a servis bazénů Petr Bartušek, Smíšené zboží Ilona, Czech Trailers (Sokolovi), rodina Crhákova. Všem patří velký dík od nás pořadatelů za podporu. Od dětí jim (i nám) pak byly odměnou spokojené a nadšené tváře, ať už při plnění soutěžních úkolů nebo jen při rozbalení dárkového balíčku, který každé dítě na závěr dne obdrželo spolu s diplomem. Zpestřením odpoledne 7. června 2014 byl nepřehlédnutelný skákací hrad. Jeho stěny se nepřestávaly otřásat pod nárazy neúnavných dětí celé hodiny. Neutuchající fronta byla i u malování na obličej či u tetovacího studia pana Zdenka Peterky. Jako v minulých letech i tentokrát jsme viděli ukázku výcviku policejních psů, se kterými přijel Vojta Konečný z kynologického klubu Nero Křepice. Mezi jeho psy byl i Marco, kterého jste možná někdy zahlédli i v televizních krimi zprávách. Zblízka bylo možno tento den vidět i motorový paraglajd. Pro všechny už byl připraven táborák, ale jelikož bylo takové horko, neměly děti ani tak chuť na špekáček, jako spíš na něco osvěžujícího. Už nějakou dobu předem žadonily o zopakování loňské hasičské sprchy, a tak bylo jejich přání vyslyšeno. Tento kousek se dokonce v následném týdnu dostal i do Diváckých zpráv! Dokonalou tečkou za osvěžením byl chlazený meloun a ledňáčky pro všechny. Pro nás coby pořadatele utekl ten den rychle chystat, rozdávat, vypisovat, fotit, točit, hlídat... Každý dělal něco a někteří i více věcí najednou. Když si ale představím ten areál za mostem, kde se to hemžilo spokojenými nasycenými dětmi, příjemně se usmívajícími rodiči a několika kolemjdoucími, vidím další vydařenou akci. Ještě jednou tedy děkuji všem pořadatelům a sponzorům, bez kterých by toto vše šlo jen těžko uskutečnit. Díky! Martin Burian, předseda KSŠK 12

13 Jen tak táborák Už z nadpisu tohoto článku, který koresponduje s názvem akce, vám musí být jasné, že nešlo o nic velkého. I když jak se to vezme... Co do přípravy a nákladů to byla sranda. Z dětského dne nám zbyly nějaké špekáčky, hořčice, kečup a pití. A tak jsme se domluvili, že maso každý uložíme u sebe v mrazáku a naplánujeme táborák pro všechny, ať se to sní. V pátek 20. června 2014 už se jen dokoupily chleby, připravil oheň a opíkadla. Nepřišlo sice tolik lidí, jako bývá na pálení čarodějnic, ale aspoň jsme nemuseli sníst všechno sami. Hlavní je, že se umíme bavit i bez televize. Lidé by se měli scházet a bavit se spolu. A tady se to, myslím, i když v menším počtu, povedlo. Jménem naší komise dovolte, abych vám všem popřál hezké léto a příjemné zážitky! Martin Burian, předseda KSŠK Mladí hasiči pomáhají přírodě V rámci kroužku mladých hasičů jsme 8. května s dětmi vyšli na pomoc přírodě. Když jsem v daný čas dorazil k hasičské zbrojnici, nemohl jsem uvěřit, kolik dětí a ochotných rodičů přišlo podat pomocnou ruku. Příchozích 16 dětí jsme rozdělili na dvě skupiny a vyrazili jsme na místa, která nám pan hajný předem ukázal. Každá skupinka dostala do rukou pytle na odpadky a ochotně je plnila nahromaděným odpadem (viz foto). Dohromady čtrnáct pytlů jsme naplnili plastovými láhvemi, sklem, kartony, igelity a dalším odpadem, a to za pouhé zhruba dvě hodiny. Některé pak odvezl pan hajný a některé přišly do sběrného dvora v Nosislavi. Myslím, že tato akce byla velice vydařená, bylo krásné počasí a děti si odnesly jak ponaučení, že odpadky patří do koše, tak náležitou odměnu v podobě zmrzliny a vystřihovánek. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, a to nejen dětem, ale i rodičům, za pomoc s organizací a samotným úklidem. Snad se i ostatní poučí ze svých chyb, budou přírodě spíše pomáhat nežli škodit a budou ji mít rádi takovou, jaká by měla být. Čistá! Michal Nádeníček Putování po sklepech nosislavských Vážení čtenáři, detail z fotografie otištěné v minulém čísle zpravodaje patří sklepu na ulici Masarykova. Shodou okolností se nachází hned vedle sklepa pana Rubeše, o kterém jsme psali minule. Hospodaří zde pan Jaromír Richter se synem z Velkých Němčic. Sklep vlastnila rodina Kušlova. Patřil k domu na Masarykově ulici č. p. 210 (Čechovi). Dříve sloužil i jako hospodářský sklep k uskladnění potravin. Dále sklep užíval a dělal zde víno pan Jaroslav Svoboda i jeho syn Petr. Nynější majitel, pan Richter, sklep koupil asi před čtrnácti lety od paní Hřebíčkové, roz. Kušlové. O rekonstrukcích sklepů na této straně ulice jsme obsáhle psali již v minulém příspěvku. Sklípek je krásně opravený a to nejen z venku. Přála bych vám vidět jej i zevnitř. Slouží nyní k uskladnění vína a uložení archivních vzorků. Děkuji za možnost okouknout další sklep a přeji mnoho sil, elánu a plný sklípek výborného vína! Libuše Konopíková A nyní opět otázka: Víte, kde se nachází sklep, ke kterému patří detail na následující fotografii? 13

14 Společenská kronika Dne 15. května 2014 se narodil Filip Loskot, rodiče Alena a ing. Roman Loskotovi, Masarykova 420, Nosislav. Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů. Další činnost úřadu městyse (fotografie z dokončených akcí - článek na straně 3) Nový práh v ul. Krefty Nový chodník ul. Družstevní Nový povrch komunikace v ul. Komenského Nový povrch komunikace v ul. Komenského Nová fasáda portálu hřbitova Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 10. září Náklad 470 výtisků je neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální informace se nachází na Redakční rada pracuje ve složení: Libuše Konopíková, Vladimír Svoboda. Jazyková úprava: Lenka Dobrovolná. Hlavička grafika: Vítězslav Válka, foto: Pavel Konopík, Milada Válková, Vítězslav Válka. Tiskla firma Karla Vodáka Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Příspěvky a podněty zasílejte na: Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ MĚSÍČNÍK Obsah F Den památek a sídel byl v Příboře výjimečný Z jednání rady města Z jednání zastupitelstva města Rekonstrukce Kulturního domu v Příboře Parkovište ve Štramberské ulici (vedle haly TJ) v

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Č e r v e n 2 0 1 4 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Výběr z usnesení 23/ZO/2013 5 Předvolební inzeráty 5 Meziobecní spolupráce 6 Informace o sběrném

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Harfové dny přilákaly stovky diváků DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 7 / 2015 ROČNÍK 2

Harfové dny přilákaly stovky diváků DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 7 / 2015 ROČNÍK 2 ČÍSLO 7 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Harfové dny přilákaly stovky diváků více na straně 17... foto: Adam Dušek Rekreační areál Pilák již rok v provozu... str. 14 Žďárské farmářské trhy...

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více