K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ"

Transkript

1 K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ Většina dosavadních povídání o kočkách končila ve stejný okamžik. Ne snad ve stejný z hlediska doby, ale ve stejný z hlediska následujících událostí. Tím okamžikem byl nástup křesťanství. Křesťanství je dnes nejrozšířenějším náboženství, v jediného Boha věří více než dvě miliardy lidí po celém světě. Utvářelo po dlouhá staletí dějiny Evropy a s tím, jak evropští mořeplavci objevovali svět, šířilo se po celé naší planetě. Křesťanství vzešlo z judaismu, z náboženství židovského, respektive z náboženství, které vyznávali židé v oblasti dnešní Palestiny. Tehdejší židy, či spíše členy židovského národa, však většina lidí dnes chápa poněkud pokřiveně. Není divu, nacistická propaganda byla v období dějin poměrně krátká, ovšem o to intenzivnější. Žida tedy nelze chápat jako příslušníka nějakého národa, jak propagovali nacisté, nýbrž jako člena určitého společenství, které vyznává svou vlastní víru. Židem se mohl stát každý, děti židovskou příslušnost dědily po matkách, ti kdo se k judaismu chtěli přihlásit oficiálně museli podstoupit gijur jakýsi zasvěcovací obřad, kdy byl zájemce ponořen do mikve (rituální lázeň s přírodní vodou), musel přinést obět do chrámu a muži museli podstoupit jeden nepříliš příjemný zákrok obřízku. Judaismus jako náboženství se mělo objevit někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, kdy Abrahám, Izák a Jákob začali uctívat jediného boha. Tehdy to bylo nejen v oblasti Malé Asie, ale v kontextu s celým ostatním světem, unikum. Všechna ostatní náboženství znala celé skupiny bohů, víra v jediného boha byla něčím zvláštním. A pro mnohé nepřijatelným. Jákob měl celkem dvanáct synů, z nichž Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 povstali vůdci dvanácti kmenů izraelitů. Ti úpěli v egyptském otroctví, až se na scéně dějin objevil Mojžíš. Ten židy z Egypta vyvedl a z vnuknutí božího sepsal první zákon Tóru. Po dlouhá staletí byl judaismus egyptskými panovníky tolerován. Ona tolerance však spočívala pouze v tom, že nebyli vyvražděni. Příslušníci židovského národa byli řazeni k těm nejspodnějším vrstvám společnosti, žida vlastně nemohl čekat jiný osud, než osud otroka. Po opuštění Egypta se celému židovskému národu celkem logicky ulevilo. Židé se osamostatnili a usadili se, jak už bylo řečeno, v dnešní Palestině. Kdysi kdesi v této oblasti se seznámil tesař Josef s dívkou Marií. Jim se z neposkvrněného početí narodil synek jménem Ježíš, který později dostal přídomky Nazaretský, nebo Kristus. To bylo někdy mezi lety 7 před naším letopočtem a 1 našeho letopočtu. Ony se totiž údaje o Kristově narození poněkud liší. Stejně tak pochybné je datum jeho úmrtí, kladené mezi roky 29 a 33 našeho letopočtu. Z kočičího hlediska není Ježíš Kristus zásadní postavou, o jeho životě proto zmiňme jen to nejzákladnější. Ježíš se narodil v Betlémě, kvůli vrtochům krále Heroda musela jeho rodina prchnout zpět do Egypta. Už v pokročilejším věku se seznámil s Janem Křtitelem, který jej pokřtil vodou řeky Jordánu. Na svých cestách Ježíš páchal různé zázraky, dokázal lidem naslouchat a radit. Sám začal kázat v Galileji někdy ve věku kolem třiceti let, a stejně jak rychle začal získávat posluchače, začal se protivit mocným. A nenávist panovníka stoupala stále víc, když se dozvídal, že Ježíš káže své zákony, svou pravdu, své přesvědčení, v rozporu s tím, co se obecně uznávalo. Když mocným došla trpělivost, nechali Ježíše ukřižovat. Poprava ukřižováním byla tehdy pravděpodobně tou nejpotupnější smrtí. Umírali tak zloději a vrazi. Jako nejpravděpodobnější den Ježíšovy smrti se uvádí 7. duben roku 30. Ihned po smrti Kristovi přívrženci z kříže mrtvé tělo sńali a pohřbili jej do skalního hrobu, který patřil Josefu z Arimatie. Za tři dny se šly ke hrobu podívat Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 ženy, ale Kristovo tělo tam nenašly. Ježíš vstal z mrtvých a začal se zjevovat svým učedníkům. Ti navázali na jeho učení, začali sami hlásat Ježíšovy zásady ostatním. Posluchači se postupně scházeli ve větších a větších skupinách až jejich schůze přerostly ve veřejná shromáždění. Všechno bylo potřeba sjednotit, uspořádat a tak vznikla církev. Hlavním pramenem křesťanské historie a učení je Bible. Bible neboli Písmo svaté (Scripta sancta) se dělí na Starý a Nový zákon. Starý zákon, tzv. hebrejská bible, přebírá většinu událostí z judaismu, popisuje například stvoření světa, příběhy izraelitů v egyptském otroctví a podobně. Nový zákon na ten starý navazuje a věnuje se převážně Ježíši Kristu. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a bylo ráno, den pátý. I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Všichni savci vyjma člověka měli být podle bible stvořeni šestý den ode dne, kdy se Bůh pustil do díla. Jenomže když se do textu bible začteme, na kočky domácí nenarazíme. Tedy alespoň ne v tom znění Bible, které se běžně užívá, a kde vyprávění o potopě najdeme od šesté kapitoly knihy Genesis. Musíme si pomoci tzv. Arabskými kronikami, který sepsal učenec Damirei. První a jediná zmínka o kočce je spjata s vyprávěním o potopě světa. Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 0-1 Noe a jeho archa, Charles Wilson Peale olej na plátně; 1819, Pennsylvania Academy of Fine Arts (Wikipedia Commons; volná licence) Když se lidský rod bohu svým chováním zprotivil, seslal na zemi potopu. Předtím se však obrátil na Noeho s příkazem, aby vytvořil archu: Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 0-2 Vstup zvířat do archy, Francesco Bassano ml. olej na plátně, kolem 1570, Musée des Beaux-Arts de Dijon (Wikipedia Commons; volná licence) žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Následovala potopa světa, rozevřely se všechny prameny veliké hlubiny a nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, praví Bible. Když se bouře a deště utišily, trvalo ještě sto padesát dnů, než voda opadla a Noe mohl začít hledat místo k novému životu pro sebe, svou rodinu, i všechny pasažéry archy. A v sedmém Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 0-3 Nastupování na Noemovu archu, Jan van Kessel st. olej na plátně; 65,4 x 94,5 cm; kolem 1660, Walters Art Museum (Wikipedia Commons; volná licence) měsíci sedmnáctého dneměsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Damirei popsiuje i jistou příhodu, která se udála během těch sto padesáti dnů plavby archy. Během plavby se v arše rozmnožili hlodavci. Ti začali devastovat zásoby obilí a dalších zásob jídla, které muselo všem obyvatelům archy vydržet na tak dlouho, dokud nebudou moci spočinout opět nohou na pevné zemi. Tu se Noe obrátil na lva s prosbou, aby zakročil, hlodavce umírnil a pomohl jim všem ve zdraví celou plavbu přežít. A lev kýchl a z jeho nosu vyskočily dvě jeho miniatury. Ty se hned pustili do svého úkolu a stavy hlodavců na arše vrátily na tu správnou míru. Tak se tedy měly podle křesťanských legend na světě objevit první kočky. Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 0-4 Zvířata vstupují do Noemovy archy Giovanni Benedetto Castiglione, zvaný Grechetto olej na plátně; 150 x 221 cm; kolem 1657 Museu Nacional de Belas Artes (Wikipedia Commons; volná licence) Tato legenda musela být známá v Evropě už od pradávných dob i přesto, že o ní v Bibli samotné není zmínky. Rensanční, barokní i další umělci, kteří se pokoušeli zpodobnit v obrazech Noemovu pouť, nikdy nemalovali kočky dřív, než ve fázi, kdy Noe z archy vystupuje. Žádná kočka se na archu nenaloďuje, zato při přistání je kočka zpravidla první, nebo alespoň mezi prvními, kdo si s hrdostí sobě vlastní prohlíží svůj nový domov. Navíc Bible není jedinou knihou, která se o potopě světa zmiňuje, dokonce není ani nejstarším pramenem informací. Zmínky o obří záplavě, která pohltila celý svět, se objevují už na hliněných destičkách z Babylónie, na nichž byl vytesán Epos o Gilgamešovi. Legendy o potopě se objevily u kandského kmene Kríjů, u Masajů ve východní Africe, u Kurnajů v Austrálii, u Maorů na Novém Zélandu, u obyvatel Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Fidži, Bolívie, Ruska O tom, jestli se potopa světa skutečně udála, probíhala celá řada seriózních i méně seriózních vědeckých bádání. Těžko lze předpokládat, že skutečně nastala potopa tak obřích rozměrů, aby její vody zaplavily celý svět, nebylo by však ničím pravděpodobným, kdyby se na tom kterém světovém konci jednou začas nevyskytla pro tamější obyvatele potopa vskutku apokalyptických rozměrů. Potopu, o níž se zmiňuje Bible, mělo na svědomí s největší pravděpodobností prolomení pevninského masivu mezi dnešními přístavy Bospor a Dardanely, který zadržoval obrovské množství vody nejen z dnešního Černého moře Pršelo-li vydatně na čtyřicet dnů a nocí bez ustání, přírodní hráz prostě praskla a do okolí se vylila naprosto nepředstavitelná masa vody. Podle usazenin v Černém moři a v okolních oblastech mělo k této katastrofě dojít někdy kolem roku 5600 před naštím letopočtem. Od tématu malých, domácích, koček a křesťanství nyní trošku odbočíme. Podívejme se nejdříve na lvy. Už víme, jak byli lvi stvořeni, víme, že měli na svědomí stvoření koček a vlastně záchranu všeho živého na tomto světě před smrtí hladem. Bylo by na místě domnívat se, že lvi byli pro křesťany stvořeními výlučně dobrými, ale nebylo tomu tak. Mládě lví je Juda, píše se v knize Genesis. Oním lvím mládětem měl být sám Ježíš. A v knize Zjevení se píše, že lev z pokolení Judova, čili Ježíš otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. Se lvem byl tedy i v Bibli ztotožňován přímo Ježíš Kristus. Lev byl symbolem Ježíšova zmrtvýchvstání, připomeňme si, odkud křesťanství původně vzešlo z Egypta a vzpomeňme, že lví bozi měli na běh světa, střídání dne a noci, poměrně velký vliv. A chtě, nechtě, každé nové náboženství bylo ovlivněno tím, co bylo obecně uznávané v době a místě jeho vzniku. Učitel církve Isidor ze Sevilly (560 v Cartageně 4. dubna 636 v Seville) o lvech ve svém stěžejním díle Etimologiae (konkrétně v knize XII. De Animalibus) napsal, že jejich mládata se rodí mrtvá a beztvará. Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Teprve po třech dnech, kdy leží jako bez života, je dech jejich lvího otce probudí k životu a teprve jeho jazyk jim dá tu pravou podobu. Byli to právě křesťané, kdo rozšířili po světě titul lva jaké krále zvířat, jak píše Isidor Sevillský, s odkazem na řecké pojmenování leo, což v latině znamená král. Podle Isidora, ale i podle dalších středověkých autorů, jako byli Guillaume le Clerc s knihou Bestiaire z 13. století, či Bartholomaeus Anglicus se svým dílem De proprietatibus rerum (konkrétně kniha 18) rovněž ze 13. století, jsou dva druhy lvů. Jeden plachý, s krátkým tělem a vlnitou hřívou, druhý divoký s dlouhým tělem a rovnou hřívou. Oba druhy spí vždycky s otevřenýma očima. Lví síla má být ukryta ve lví hrudi, neústupnost v hlavě a odvaha v čele a ocase. Všichni autoři víceméně shodně, s jen minimálními rozdíly v detailech, popisují zvláštnost ve lvím chování. Lvi rádi vyhledávají vyvýšená místa, odkud mají dobrý rozhled po krajině. Odtud dokážou vystopovat jakoukoliv kořist. Sami se však maskují tím, že když jdou, mávají za sebou ocasem a zametají tak vlastní stopu, aby je nebylo možné najít. O tom, že lví mláďata se mají rodit beztvará a mrtvá a života nabýt až třetí den, už zmínka byla. Doplnit je tak pouze třeba to, že lví samice rodí v prvním vrhu pět mláďat, v druhém čtyři, v třetím tři, ve čtvrtém dvě a v pátém jedno kotě, poté se stávají neplodnými. Alespoň podle středověkých poznatků. A z těchto poznatků pak vychází i křesťanská alegorie, vztahující se ke lvům. Ty lze v zásadě rozdělit do tří skupin, či případů. První je kráčející lev, který svým ocasem zametá za sebou stopu. Takový výjev je ztotožňován s tím, že Ježíš zamlčel své božství a odhalil ho jen těm, které si vybral svým následovníkům. To, že lev spí s otevřenýma očima, představuje Ježíše, který byl sice fyzicky mrtvý (po ukřižování), ale duchem stále živý. A konečně lev probouzející řevem svá mrtvá mláďata je ztotožněním Boha Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 otce, který po třech dnech v hrobě probudil Ježíše a pozvedl jej na nebesa. Jenomže v první knize Petrově se praví: Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A v dalších církevních textech jsou za lvy označováni její nepřátelé. Na vstupních dveřích do Novgorodského chrámu najdeme vyobrazení, zobrazující lví tlamu jako bránu do pekel. V mnoha případech se Kristus objevuje jako ten, kdo porazil mocnosti temnot draka, baziliška a lva. A teď se v tom vyznejte. Lev byl zkrátka zvíře plné protikladů, ale ono ani s domácími kočkami tomu nebylo jinak. Lvi, sehráli podstatnou úlohu v jedné z pozdějších kapitol Bible, v knize Danielově. Zřejmě každý zná sousloví Daniel v jámě lvové, pojďme si tedy připomenout, o co v tomto případě šlo. Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jójakíma i některé předměty domu Božího, on je vzal s sebou do země Šineár, do domu svého boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Tehdy se psal rok 587 před naším letopočtem. Vrchní komorník podle pokynů svého krále vybral Daniela, Chananjáše, Míšaela a Azarjáše. Všem čtyřem dal král Nabuchodonozor II., či Nebukadnesar II. jemu přijatelnější jména. Daniela tak přejmenoval na Beltšasara. Daniel byl nadán darem věšteckým. Když se jedné noci zdál Nabuchodonozorovi sen, zatoužil po výkladu jeho významu. Aby se však vyhnul výkladům chybným, požadoval, aby onen věštec, který se odvážít předstoupit před něj a sen mu vyložit, Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 aby mu převyprávěl i obsah toho snu. Když to nikdo z věštců nedokázal, král se rozhněval a vydal nařízení, podle něhož měli být všichni pobiti. Tak mělo dojít i na Daniela. Ten si však vyžádal osobní setkání s králem a vyložil mu i obsah i význam onoho snu. Za odměnu chtěl král Daniela pověřit vedením jedné provincie, Daniel však s díky odmítl, požádal o tuto funkci pro své tři bratry a sám chtěl zůstat na královském dvoře. A tak se Daniel stal vrchním věštcem. 0-5 Daniel v jámě lvové Peter Paul Rubens olejomalba, 224 x 330 cm; National Gallery of Art Washington D.C. (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 0-6 Daniel v jámě lvové James Tissot akvarel; (Wikipedia Commons; volná licence) Jako připomínku snu nechal král zhotovit velkou zlatou sochu a všem obyvatelům kázal, aby se jí klaněli. Danielovi bratři však nařízení královo ignorovali, měli přeci svého jediného Boha, a netrvalo dlouho, byli udáni králi. Rozlícený král všechny bratry nechal uvrhnout do jámy s ohněm, ale Bůh bratry ochránil a chránil i Daniela, který do ohně vešel, bratry vyprostil z pout a vyvedl ven. Král Nabuchadnesar dospěl k závěru, že Bůh, v nějž bratři věří, je nejsilnější a jeho víra se pomalu začala obracet, až nakonec prozřel. To už však byl stár a na místo panovníka usedl jeho syn Belšasar (pozor na možnou záměnu Belšasara a Beltšasara = Daniela). I pro Belšasara Daniel věštil. Když na jedné z hostin kázal Belšasar přinést jako nádobí zlaté nádoby ukořistěné jeho otcem z chrámů v Jeruzalémě, uviděl ruku, Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 kterak na zeď píše nápis MeNé, MeNé, TeKéL, ufarsín. Bůh měl sečíst Belšasarovy hříchy a předpověděl mu brzkou smrt. Belšasar byl zabit téhož dne večer a na trůn nastoupil Dareios Médský. Věhlas Danielův byl v té době už velmi významný a tak z něho Dareios udělal jednoho ze tří vezírů, jejichž nadřízeným byl už pouze sám král. Úspěch jednoho však znamená závist druhých. Sláva Danielova byla trnem v oku některým satrapům, jakýmsi správcům, kteří přímo podléhali Danielovým příkazům. Satrapové na Daniela začali hledat cokoli, co by jeho jméno očernilo, nenašli však nic. Proto se rozhodli přesvědčit krále, že je proti němu už samotná Danielova víra, jeho přesvědčení. Král pak vydal nařízení, podle něhož bude do lví jámy vhozen ten, kdo vyznává a prosí po dobu delší třiceti dnů jiného boha, než kterého vyzváná král, či samotného krále. Ani teď se však Daniel od své víry neodvrátil. Na to satrapové samozřejmě spoléhali a ta se král záhy dozvěděl, že je to jeho vezír, kdo nedbá králových nařízení. Dareiovi, byť měl Dalimila v úctě, tak nezbylo, než postupovat striktně podle svého zákona a nechat Daniela vhodit do jámy lvové. Než ho však ke lvům uvrhl, pravil král Danielovi: Tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, ten kéž tě vysvobodí. Pak byl přinesen nějaký balvan, přiložen na ústí toho doupěte a král jej zapečetil svým pečetidlem i pečetidlem svých velmožů, aby tu záležitost ohledně Daniela nebylo možno změnit. Král potom odešel do svého paláce a strávil noc bez jídla, nepovolal k sobě ani radovánky, i spánek ho opustil. Nakonec král musel vstát ještě za svítání, jakmile se rozednilo, a poděšeně spěchal ke lvímu doupěti. Když se král k doupěti přiblížil, zavolal zarmouceným hlasem Daniela. Král Daniela oslovil takto: Danieli, otroku toho živého boha, jestlipak tě tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů? Vtom ke králi promluvil Daniel: Králi, Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-7 Daniel v jámě lvové Briton Riviére, 1890 Manchester City Art Gallery (Wikipedia Commons; volná licence) navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinným a také vůči tobě, králi, jsem nic špatného neprovedl. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniela vytáhnout z doupěte. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění, neboť věřil ve svého Boha. Král pak rozkázal, aby přivedli ty muže, kteří se tak pouštěli do Daniela, a do lvího doupěte uvrhli je i jejich syny a jejich ženy. Ještě nedopadli na dno doupěte, a už se jich zmocnili lvi a rozdrtili jim všechny kosti. I Dareios se tak nechal přesvědčit o síle jediného Boha a nadále se Danielovi vedlo až do smrti dobře. Daniel krále Dareia přežil. Sloužit až do prvého roku krále Kýra, praví Bible. Jenom pro připomenutí, Kýros byl tím králem, který vedl spory s egyptským faraónem Amasisem, které Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 vyvrcholily až ve válku. Onu válku ukončila až bitva u Pelúsia, v níž egypťané prohráli proto, že Babylóňané ve svých šicích měli kočky a další posvátná egyptská zvířata. Egypťané se prý tehdy neodvážili zvednout meče ani na vlastní obranu. Aby se křesťanství mohlo rozšířit po celém světě, nemohl na to Ježíš zůstat sám, a tak učil. Sám vysvětloval a učil dvanáct vybraných mužů, dvanáct apoštolů. Apoštolové pokračovali v hlásání ježíšových tezí i po jeho smrti, vysvětlovali lidem význam, který Ježíš měl, čeho chtěl dosáhnout a čeho nakonec dosáhl, odborněji řečeno: kázali evangelium. Možná nejstarším z těchto evangelistů byl Marek, tedy vlastně Jan. Jménem Marek, respektive Marcus ho počastovali římané. Byl jedním z těch, kdo se po Ježíšově smrti scházeli v domě u Kristovy matky Marie. Nezanedbatelný vliv měl zcela jistě na Marka svatý Petr, byl jeho učitelem a průvodcem. Kázání svatého Petra Marek na žádost římanů sepisoval a dával mu pokud možno čtivou a srozumitelnou podobu, a právě tak vzniklo Markovo evangelium, druhá kniha Nového zákona. Evangelista Marek je patronem notářů, stavební dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů a jeho atributy jsou kniha a lev. Proč je atributem svatého Marka kniha je zřejmé sepsal evangelium. Proč je ale jeho atributem i lev, potažmo lev okřídlený? Odpověď nám prozrazuje samo markovo evangelium. To totiž začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti, která bývá považována za domov lvů. Křídla pak mají symbolizovat Ducha svatého, z jehož vnuknutí se Marek do psaní evangelia vůbec pustil. Život svatého Marka byl poměrně bohatý. Jak už bylo řečeno, provázel Svatého Petra na jeho apoštolských cestách, dvakráte byl chycen a uvězněn, podle jedné legendy spolu s Mikulášem a Jiřím zahnal tři démony, kteří hrozili Benátkám Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 0-8 Svatý Marek se lvem Basilica San Giulio freska, kolem 1500 (Wikipedia Commons; Wolfgang Sauber) (čímž se stal patronem Benátek), na dobrodružných výpravách doprovázel i svého bratrance Barnabáše, a kromě jiného založil křesťanskou obec v soudobém hlavním městě Egypta Alexandrii. Křesťanství však nebylo tehdy v Egyptě příliš oblíbené a tak jednoho velikonočního večera ho chytili pohané, kolem krku mu uvázali provaz a tahali jej ulicemi tak dlouho, dokud nezemřel. Když však zemřel, přihnala se velká bouře s kroupami, díky které pohané utekli a Markovi přívrženci mohli jeho tělo řádně pohřbít. To všechno se mělo udát někdy za vlády římského císaře Trajána, který panoval v letech našeho letopočtu. Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-9 Sloup se lvem Sv. Marka Piazetta San Marko, Benátky (Wikipedia Commons; Jakub Halun) Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-10 Lev Sv. Marka Socha na Piazza Erbe ve Veroně, před Palazzo Maffei (Wikipedia Commons; Lo Scaligero) Jak se křesťanství šířilo stále více a více, dály se určitým vyvoleným osobám zázraky. Z okruhu těchto osob se pak rekrutovali svatí a blahoslavení. Aby byl někdo prohlášen za stavého, musel celý svůj život podřídit křesťanství, jeho zásadám, pravidlům, ideám a musel se o něj zpravidla i nějak zasloužit, například mučednickou smrtí. Stát se blahoslaveným bylo přeci jen jednodušší, blahoslavená osoba sice také za svého života nesmí konat ničeho, co by mohlo být byť jen vzdáleně v rozporu s křesťanským učením, nicméně k blahoslavenosti stačí jediný zázrak doložený svědky. Ve Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-11 Detail lva na vad vstupem do Basiliky Svatého Marka v Benátkách (Wikipedia Commons; QMeuh) výsledku to však znamená pouze to, že svatým úcta prokazována být musí, blahoslaveným může (může jim být zasvěcen oltář nebo kostel, ale také nemusí). Svatí a blahoslavení se stávali patrony těch, kterým za svého života pomohli. A všichni svatí a blahoslavení měli určité atributy, znaky, symboly, předměty, díky nimž mohli své bohulibé skutky vykonat. Nejstarším svatým, který měl co do činění s kočkou, tedy přesněji řečeno, se lvem, byl Svatý Jeroným. Svatý Jeroným, vlastním jménem Eusebius Hieronymus Sophronius, se narodil kolem roku 347 ve Stridonu v Istrii a zemřel 30. září 420 v Betlémě. Byl to jeden z nejvýznamnějších křesťanských spisovatelů, právě on přeložil text Bible do latiny. Latinský text bible se dodnes zve Vulgata. Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Už poměrně mladého ho rodiče poslali na studia do Říma. Když se stal skutečným křesťanem, tedy když se nechal pokřtít, bylo mu už téměř třicet let. Svá studia doplňoval i cestováním po Galii, Itálii a Dalmácii. Tehdy se rozhodl, že zkusí žít mnišským životem, spolu se skupinou přátel se usadil v Aquilei nedaleko Benátek. Přátelé ho však záhy opustili a tak se Jeroným odebral do Svaté země a v poušti nedaleko Antiochie od roku 374 poustevničil. Roku 379 byl vysvěcen na kněze, dál studoval v Konstantinopoli u Grégoria z Nazianzu. Po definitivním ukončení studií byl v letech 382 až 384 osobním sekretářem papeže Damasia I., který ho pověřil právě přeložením Bible do latiny. Jenomže Jeroným si vzal za své i pomáhat ženám, netrvalo tak dlouho a objevily se různé pomluvy, včetně těch, že Jeroným udržuje sexuální vztahy s několika ženami z římské vyšší společnosti najednou. Po smrti Damasia I., 0-12 Krajina se svatým Jeronýmem a lvem, Gaspard Dughet olej na plátně; 122 x 180 cm; kolem 1640, Museum of Fine Arts, Boston (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 který byl Jeronýmovým ochráncem, musel Jeroným z Říma odejít. Jeho cesta směřovala znovu do Svaté země, doprovázela ho Svatá Pavla a její dcerka Eustochia. Všichni tři se usadili v Betlémě, kde Jeroným brzy našel své následovníky. A tak v Betlémě vznikla jakási komunita mnichů a řeholnic. O životě Svatého Jeronýma pojednává jedna z kapitol slavné Zlaté legendy (Legenda Aurea). S největší pravděpodobností do doby, kdy už Jeroným pobýval v Betlémě, spadá jedna z pověstí, která je z křesťanskokočičího hlediska neopomenutelná. Legenda o Svatém Jeronýmu a lvu. A mimochodem, právě lev je spolu s kardinálským kloboukem Jeronýmovým neodmyslitelným atributem. Jednou seděli u brány kláštera Jeroným se svými bratry a chystali se vyslechnout večerní kázání, když tu náhle se před klášterem zastavil lev. Když ho všichni bratři spatřili, ihned utekli, jen Jeroným se zvedl a nakročil proti lvu, jako by vítal hosta. Tu lev zvedl tlapu, aby ukázal Jeronýmovi, že jí má zraněnou. Jeroným zavolal na své bratry a kázal jim, aby nohy lvovi pečlivě umyli a našli ránu. Tak našli ve lví tlapě zapíchnutý trn. Jeroným trn lvovi z tlapy vytáhl a ránu mu ošetřil. Lev se uzdravil a od té doby zůstal krotkým a žil s Jeronýmem a jeho bratry v klášteře. Svatý Jeroným poznal, že to byl Bůh, kdo k nim lva seslal a to nejen proto, aby mu pomohli a ránu vyléčili, ale aby z něho měli i užitek. Netrvalo dlouho a lev se stal skutečným členem řádu, získal tu i vlastní práci. Hlídal a vedl osla, který tahal vozík, a chránil jej na pastvinách. A tak i Jeroným se o lva staral a stal se jeho ochráncem. Jednou se stalo, že osel byl na pastvě a lev usnul. Náhle se tu objevili obchodníci s velbloudy a viděli osla samotného. Ukradli ho a odvedli pryč. Když se lev probudil, osla už nenašel, hledal ho, běhal sem a tam, řval, ale marně. Byl smutný a bál se vrátit jen tak sám zpět do kláštera. Už se Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 0-13 Svatý Jeroným a lev, Hans Memling olej na dřevě; 37 x 24,5 cm; , soukromá sbírka (Wikipedia Commons; volná licence) začalo stmívat a lvovi nezbylo, než se sebrat a jít domů. Styděl se, že osla neuhlídal. Když bratři viděli, že lev přišel pozdě a navíc bez osla, mysleli si, že dostal hlad a osla sežral. Odmítli mu dát jeho porci jídla, řekli mu jen, aby se vrátil odkud přišel a dožral zbytky osla, aby ukojil své obžerství. Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 Ale protože pochybovali o lvově vině, vydali se bratři na místo, kde se osel pásal. Nenašli tu žádné známky po tom, že by lev osla zabil a sežral. Když to oznámili Svatému Jeronýmovi, ten nakázal, aby práci osla zastal lev. A tak lev začal vozit větve a dříví na otop a všechno trpělivě snášel. Jednoho dne zase vykonával práci za osla, stále toužil dozvědět se, co se stalo s jeho oslím kamarádem. Tu uviděl už z dálky průvod obchodníků a velbloudy vezoucími náklady a s nimi šel osel. V tom kraji bylo zvykem, aby velbloudí karavanu vedl osel nebo kůň, který byl člověku poddajnější. V tom lev osla poznal a s velkým řevem se ke karavaně rozběhl. Zděšení obchodníci se rozutekli po okolí, rovněž velbloudi se lekli, ale jsouce svázáni v průvodu a přivázáni k oslíkovi, utéci nemohli. A tak kromě návratu oslíka bratři získali i celý náklad karavany. Když to bratři viděli, řekli to Jeronýmovi. Ten k nim promluvil: bratři, umyjme nohy všem našim hostům (velbloudům) a dejme jim jíst a pít, neboť je to vůle našeho Pána. V tom lev začal radostně běhat po celém klášteře a mazlil se se všemi bratry, aby jim dal najevo, že jim odpustil vinu, kterou na něj křivě svalili, vinu, že osla sežral. Ač ve středověku nabyly domácí kočky významu ďábelského, přeci jen se našli světci, kteří schopností a umu koček dokázali využít pro blaho všech. Asi nejhlavnějším patronem koček a těch, kdo je mají rádi, se stala Svatá Gertruda z Nivelles. Zároveň se stala úhlavním nepřítelem krys, myší, horečky a mentálního postižení. Svatá Gertruda z Nivelles se narodila roku 626 v Landenu, městě v Belgické provincii Vlámský Brabant. Byla dcerou Pepina I. z Landenu a Svaté Itty. Když jí bylo deset let, pořádal její otec velkou slavnost, na níž byl pozván i Dagobert I., tehdejší franský král. Už už byly domluvené zásnuby Gertrudy se synem vévody z Austrasie, ale když se konečně dostala ke slovu sama Gertruda, jakékoliv zasnoubení zavrhla Vikulka, CZ ~ 24 ~

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

TOULKY KOČIČÍ MINULOSTÍ aneb Kočičí dějepis. Kočky a křesťanství

TOULKY KOČIČÍ MINULOSTÍ aneb Kočičí dějepis. Kočky a křesťanství TOULKY KOČIČÍ MINULOSTÍ aneb Kočičí dějepis Kočky a křesťanství Vít Štejnar 2011-2016 Vít Štejnar TOULKY KOČIČÍ MINULOSTÍ 2011-2016 Přední strana: Hlava kočky z egyptského Ptolemaiovského období 664 30

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Oblíbený Syn Prodán do Otroctví

Oblíbený Syn Prodán do Otroctví Bible pro děti představuje Oblíbený Syn Prodán do Otroctví Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Kniha Genesis - opakování K citacím přiřaďte název báje, v níž lze uvedená slova nalézt,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: "No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit?

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. 1M41,42 Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. Vtlačením tohoto

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Biblické mýty II. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Biblické mýty II. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Biblické

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

Metodický list. Zařazení materiálu:

Metodický list. Zařazení materiálu: Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-03

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více