K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ"

Transkript

1 K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ Většina dosavadních povídání o kočkách končila ve stejný okamžik. Ne snad ve stejný z hlediska doby, ale ve stejný z hlediska následujících událostí. Tím okamžikem byl nástup křesťanství. Křesťanství je dnes nejrozšířenějším náboženství, v jediného Boha věří více než dvě miliardy lidí po celém světě. Utvářelo po dlouhá staletí dějiny Evropy a s tím, jak evropští mořeplavci objevovali svět, šířilo se po celé naší planetě. Křesťanství vzešlo z judaismu, z náboženství židovského, respektive z náboženství, které vyznávali židé v oblasti dnešní Palestiny. Tehdejší židy, či spíše členy židovského národa, však většina lidí dnes chápa poněkud pokřiveně. Není divu, nacistická propaganda byla v období dějin poměrně krátká, ovšem o to intenzivnější. Žida tedy nelze chápat jako příslušníka nějakého národa, jak propagovali nacisté, nýbrž jako člena určitého společenství, které vyznává svou vlastní víru. Židem se mohl stát každý, děti židovskou příslušnost dědily po matkách, ti kdo se k judaismu chtěli přihlásit oficiálně museli podstoupit gijur jakýsi zasvěcovací obřad, kdy byl zájemce ponořen do mikve (rituální lázeň s přírodní vodou), musel přinést obět do chrámu a muži museli podstoupit jeden nepříliš příjemný zákrok obřízku. Judaismus jako náboženství se mělo objevit někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, kdy Abrahám, Izák a Jákob začali uctívat jediného boha. Tehdy to bylo nejen v oblasti Malé Asie, ale v kontextu s celým ostatním světem, unikum. Všechna ostatní náboženství znala celé skupiny bohů, víra v jediného boha byla něčím zvláštním. A pro mnohé nepřijatelným. Jákob měl celkem dvanáct synů, z nichž Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 povstali vůdci dvanácti kmenů izraelitů. Ti úpěli v egyptském otroctví, až se na scéně dějin objevil Mojžíš. Ten židy z Egypta vyvedl a z vnuknutí božího sepsal první zákon Tóru. Po dlouhá staletí byl judaismus egyptskými panovníky tolerován. Ona tolerance však spočívala pouze v tom, že nebyli vyvražděni. Příslušníci židovského národa byli řazeni k těm nejspodnějším vrstvám společnosti, žida vlastně nemohl čekat jiný osud, než osud otroka. Po opuštění Egypta se celému židovskému národu celkem logicky ulevilo. Židé se osamostatnili a usadili se, jak už bylo řečeno, v dnešní Palestině. Kdysi kdesi v této oblasti se seznámil tesař Josef s dívkou Marií. Jim se z neposkvrněného početí narodil synek jménem Ježíš, který později dostal přídomky Nazaretský, nebo Kristus. To bylo někdy mezi lety 7 před naším letopočtem a 1 našeho letopočtu. Ony se totiž údaje o Kristově narození poněkud liší. Stejně tak pochybné je datum jeho úmrtí, kladené mezi roky 29 a 33 našeho letopočtu. Z kočičího hlediska není Ježíš Kristus zásadní postavou, o jeho životě proto zmiňme jen to nejzákladnější. Ježíš se narodil v Betlémě, kvůli vrtochům krále Heroda musela jeho rodina prchnout zpět do Egypta. Už v pokročilejším věku se seznámil s Janem Křtitelem, který jej pokřtil vodou řeky Jordánu. Na svých cestách Ježíš páchal různé zázraky, dokázal lidem naslouchat a radit. Sám začal kázat v Galileji někdy ve věku kolem třiceti let, a stejně jak rychle začal získávat posluchače, začal se protivit mocným. A nenávist panovníka stoupala stále víc, když se dozvídal, že Ježíš káže své zákony, svou pravdu, své přesvědčení, v rozporu s tím, co se obecně uznávalo. Když mocným došla trpělivost, nechali Ježíše ukřižovat. Poprava ukřižováním byla tehdy pravděpodobně tou nejpotupnější smrtí. Umírali tak zloději a vrazi. Jako nejpravděpodobnější den Ježíšovy smrti se uvádí 7. duben roku 30. Ihned po smrti Kristovi přívrženci z kříže mrtvé tělo sńali a pohřbili jej do skalního hrobu, který patřil Josefu z Arimatie. Za tři dny se šly ke hrobu podívat Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 ženy, ale Kristovo tělo tam nenašly. Ježíš vstal z mrtvých a začal se zjevovat svým učedníkům. Ti navázali na jeho učení, začali sami hlásat Ježíšovy zásady ostatním. Posluchači se postupně scházeli ve větších a větších skupinách až jejich schůze přerostly ve veřejná shromáždění. Všechno bylo potřeba sjednotit, uspořádat a tak vznikla církev. Hlavním pramenem křesťanské historie a učení je Bible. Bible neboli Písmo svaté (Scripta sancta) se dělí na Starý a Nový zákon. Starý zákon, tzv. hebrejská bible, přebírá většinu událostí z judaismu, popisuje například stvoření světa, příběhy izraelitů v egyptském otroctví a podobně. Nový zákon na ten starý navazuje a věnuje se převážně Ježíši Kristu. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a bylo ráno, den pátý. I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Všichni savci vyjma člověka měli být podle bible stvořeni šestý den ode dne, kdy se Bůh pustil do díla. Jenomže když se do textu bible začteme, na kočky domácí nenarazíme. Tedy alespoň ne v tom znění Bible, které se běžně užívá, a kde vyprávění o potopě najdeme od šesté kapitoly knihy Genesis. Musíme si pomoci tzv. Arabskými kronikami, který sepsal učenec Damirei. První a jediná zmínka o kočce je spjata s vyprávěním o potopě světa. Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 0-1 Noe a jeho archa, Charles Wilson Peale olej na plátně; 1819, Pennsylvania Academy of Fine Arts (Wikipedia Commons; volná licence) Když se lidský rod bohu svým chováním zprotivil, seslal na zemi potopu. Předtím se však obrátil na Noeho s příkazem, aby vytvořil archu: Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 0-2 Vstup zvířat do archy, Francesco Bassano ml. olej na plátně, kolem 1570, Musée des Beaux-Arts de Dijon (Wikipedia Commons; volná licence) žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Následovala potopa světa, rozevřely se všechny prameny veliké hlubiny a nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, praví Bible. Když se bouře a deště utišily, trvalo ještě sto padesát dnů, než voda opadla a Noe mohl začít hledat místo k novému životu pro sebe, svou rodinu, i všechny pasažéry archy. A v sedmém Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 0-3 Nastupování na Noemovu archu, Jan van Kessel st. olej na plátně; 65,4 x 94,5 cm; kolem 1660, Walters Art Museum (Wikipedia Commons; volná licence) měsíci sedmnáctého dneměsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Damirei popsiuje i jistou příhodu, která se udála během těch sto padesáti dnů plavby archy. Během plavby se v arše rozmnožili hlodavci. Ti začali devastovat zásoby obilí a dalších zásob jídla, které muselo všem obyvatelům archy vydržet na tak dlouho, dokud nebudou moci spočinout opět nohou na pevné zemi. Tu se Noe obrátil na lva s prosbou, aby zakročil, hlodavce umírnil a pomohl jim všem ve zdraví celou plavbu přežít. A lev kýchl a z jeho nosu vyskočily dvě jeho miniatury. Ty se hned pustili do svého úkolu a stavy hlodavců na arše vrátily na tu správnou míru. Tak se tedy měly podle křesťanských legend na světě objevit první kočky. Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 0-4 Zvířata vstupují do Noemovy archy Giovanni Benedetto Castiglione, zvaný Grechetto olej na plátně; 150 x 221 cm; kolem 1657 Museu Nacional de Belas Artes (Wikipedia Commons; volná licence) Tato legenda musela být známá v Evropě už od pradávných dob i přesto, že o ní v Bibli samotné není zmínky. Rensanční, barokní i další umělci, kteří se pokoušeli zpodobnit v obrazech Noemovu pouť, nikdy nemalovali kočky dřív, než ve fázi, kdy Noe z archy vystupuje. Žádná kočka se na archu nenaloďuje, zato při přistání je kočka zpravidla první, nebo alespoň mezi prvními, kdo si s hrdostí sobě vlastní prohlíží svůj nový domov. Navíc Bible není jedinou knihou, která se o potopě světa zmiňuje, dokonce není ani nejstarším pramenem informací. Zmínky o obří záplavě, která pohltila celý svět, se objevují už na hliněných destičkách z Babylónie, na nichž byl vytesán Epos o Gilgamešovi. Legendy o potopě se objevily u kandského kmene Kríjů, u Masajů ve východní Africe, u Kurnajů v Austrálii, u Maorů na Novém Zélandu, u obyvatel Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Fidži, Bolívie, Ruska O tom, jestli se potopa světa skutečně udála, probíhala celá řada seriózních i méně seriózních vědeckých bádání. Těžko lze předpokládat, že skutečně nastala potopa tak obřích rozměrů, aby její vody zaplavily celý svět, nebylo by však ničím pravděpodobným, kdyby se na tom kterém světovém konci jednou začas nevyskytla pro tamější obyvatele potopa vskutku apokalyptických rozměrů. Potopu, o níž se zmiňuje Bible, mělo na svědomí s největší pravděpodobností prolomení pevninského masivu mezi dnešními přístavy Bospor a Dardanely, který zadržoval obrovské množství vody nejen z dnešního Černého moře Pršelo-li vydatně na čtyřicet dnů a nocí bez ustání, přírodní hráz prostě praskla a do okolí se vylila naprosto nepředstavitelná masa vody. Podle usazenin v Černém moři a v okolních oblastech mělo k této katastrofě dojít někdy kolem roku 5600 před naštím letopočtem. Od tématu malých, domácích, koček a křesťanství nyní trošku odbočíme. Podívejme se nejdříve na lvy. Už víme, jak byli lvi stvořeni, víme, že měli na svědomí stvoření koček a vlastně záchranu všeho živého na tomto světě před smrtí hladem. Bylo by na místě domnívat se, že lvi byli pro křesťany stvořeními výlučně dobrými, ale nebylo tomu tak. Mládě lví je Juda, píše se v knize Genesis. Oním lvím mládětem měl být sám Ježíš. A v knize Zjevení se píše, že lev z pokolení Judova, čili Ježíš otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. Se lvem byl tedy i v Bibli ztotožňován přímo Ježíš Kristus. Lev byl symbolem Ježíšova zmrtvýchvstání, připomeňme si, odkud křesťanství původně vzešlo z Egypta a vzpomeňme, že lví bozi měli na běh světa, střídání dne a noci, poměrně velký vliv. A chtě, nechtě, každé nové náboženství bylo ovlivněno tím, co bylo obecně uznávané v době a místě jeho vzniku. Učitel církve Isidor ze Sevilly (560 v Cartageně 4. dubna 636 v Seville) o lvech ve svém stěžejním díle Etimologiae (konkrétně v knize XII. De Animalibus) napsal, že jejich mládata se rodí mrtvá a beztvará. Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Teprve po třech dnech, kdy leží jako bez života, je dech jejich lvího otce probudí k životu a teprve jeho jazyk jim dá tu pravou podobu. Byli to právě křesťané, kdo rozšířili po světě titul lva jaké krále zvířat, jak píše Isidor Sevillský, s odkazem na řecké pojmenování leo, což v latině znamená král. Podle Isidora, ale i podle dalších středověkých autorů, jako byli Guillaume le Clerc s knihou Bestiaire z 13. století, či Bartholomaeus Anglicus se svým dílem De proprietatibus rerum (konkrétně kniha 18) rovněž ze 13. století, jsou dva druhy lvů. Jeden plachý, s krátkým tělem a vlnitou hřívou, druhý divoký s dlouhým tělem a rovnou hřívou. Oba druhy spí vždycky s otevřenýma očima. Lví síla má být ukryta ve lví hrudi, neústupnost v hlavě a odvaha v čele a ocase. Všichni autoři víceméně shodně, s jen minimálními rozdíly v detailech, popisují zvláštnost ve lvím chování. Lvi rádi vyhledávají vyvýšená místa, odkud mají dobrý rozhled po krajině. Odtud dokážou vystopovat jakoukoliv kořist. Sami se však maskují tím, že když jdou, mávají za sebou ocasem a zametají tak vlastní stopu, aby je nebylo možné najít. O tom, že lví mláďata se mají rodit beztvará a mrtvá a života nabýt až třetí den, už zmínka byla. Doplnit je tak pouze třeba to, že lví samice rodí v prvním vrhu pět mláďat, v druhém čtyři, v třetím tři, ve čtvrtém dvě a v pátém jedno kotě, poté se stávají neplodnými. Alespoň podle středověkých poznatků. A z těchto poznatků pak vychází i křesťanská alegorie, vztahující se ke lvům. Ty lze v zásadě rozdělit do tří skupin, či případů. První je kráčející lev, který svým ocasem zametá za sebou stopu. Takový výjev je ztotožňován s tím, že Ježíš zamlčel své božství a odhalil ho jen těm, které si vybral svým následovníkům. To, že lev spí s otevřenýma očima, představuje Ježíše, který byl sice fyzicky mrtvý (po ukřižování), ale duchem stále živý. A konečně lev probouzející řevem svá mrtvá mláďata je ztotožněním Boha Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 otce, který po třech dnech v hrobě probudil Ježíše a pozvedl jej na nebesa. Jenomže v první knize Petrově se praví: Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A v dalších církevních textech jsou za lvy označováni její nepřátelé. Na vstupních dveřích do Novgorodského chrámu najdeme vyobrazení, zobrazující lví tlamu jako bránu do pekel. V mnoha případech se Kristus objevuje jako ten, kdo porazil mocnosti temnot draka, baziliška a lva. A teď se v tom vyznejte. Lev byl zkrátka zvíře plné protikladů, ale ono ani s domácími kočkami tomu nebylo jinak. Lvi, sehráli podstatnou úlohu v jedné z pozdějších kapitol Bible, v knize Danielově. Zřejmě každý zná sousloví Daniel v jámě lvové, pojďme si tedy připomenout, o co v tomto případě šlo. Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jójakíma i některé předměty domu Božího, on je vzal s sebou do země Šineár, do domu svého boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Tehdy se psal rok 587 před naším letopočtem. Vrchní komorník podle pokynů svého krále vybral Daniela, Chananjáše, Míšaela a Azarjáše. Všem čtyřem dal král Nabuchodonozor II., či Nebukadnesar II. jemu přijatelnější jména. Daniela tak přejmenoval na Beltšasara. Daniel byl nadán darem věšteckým. Když se jedné noci zdál Nabuchodonozorovi sen, zatoužil po výkladu jeho významu. Aby se však vyhnul výkladům chybným, požadoval, aby onen věštec, který se odvážít předstoupit před něj a sen mu vyložit, Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 aby mu převyprávěl i obsah toho snu. Když to nikdo z věštců nedokázal, král se rozhněval a vydal nařízení, podle něhož měli být všichni pobiti. Tak mělo dojít i na Daniela. Ten si však vyžádal osobní setkání s králem a vyložil mu i obsah i význam onoho snu. Za odměnu chtěl král Daniela pověřit vedením jedné provincie, Daniel však s díky odmítl, požádal o tuto funkci pro své tři bratry a sám chtěl zůstat na královském dvoře. A tak se Daniel stal vrchním věštcem. 0-5 Daniel v jámě lvové Peter Paul Rubens olejomalba, 224 x 330 cm; National Gallery of Art Washington D.C. (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 0-6 Daniel v jámě lvové James Tissot akvarel; (Wikipedia Commons; volná licence) Jako připomínku snu nechal král zhotovit velkou zlatou sochu a všem obyvatelům kázal, aby se jí klaněli. Danielovi bratři však nařízení královo ignorovali, měli přeci svého jediného Boha, a netrvalo dlouho, byli udáni králi. Rozlícený král všechny bratry nechal uvrhnout do jámy s ohněm, ale Bůh bratry ochránil a chránil i Daniela, který do ohně vešel, bratry vyprostil z pout a vyvedl ven. Král Nabuchadnesar dospěl k závěru, že Bůh, v nějž bratři věří, je nejsilnější a jeho víra se pomalu začala obracet, až nakonec prozřel. To už však byl stár a na místo panovníka usedl jeho syn Belšasar (pozor na možnou záměnu Belšasara a Beltšasara = Daniela). I pro Belšasara Daniel věštil. Když na jedné z hostin kázal Belšasar přinést jako nádobí zlaté nádoby ukořistěné jeho otcem z chrámů v Jeruzalémě, uviděl ruku, Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 kterak na zeď píše nápis MeNé, MeNé, TeKéL, ufarsín. Bůh měl sečíst Belšasarovy hříchy a předpověděl mu brzkou smrt. Belšasar byl zabit téhož dne večer a na trůn nastoupil Dareios Médský. Věhlas Danielův byl v té době už velmi významný a tak z něho Dareios udělal jednoho ze tří vezírů, jejichž nadřízeným byl už pouze sám král. Úspěch jednoho však znamená závist druhých. Sláva Danielova byla trnem v oku některým satrapům, jakýmsi správcům, kteří přímo podléhali Danielovým příkazům. Satrapové na Daniela začali hledat cokoli, co by jeho jméno očernilo, nenašli však nic. Proto se rozhodli přesvědčit krále, že je proti němu už samotná Danielova víra, jeho přesvědčení. Král pak vydal nařízení, podle něhož bude do lví jámy vhozen ten, kdo vyznává a prosí po dobu delší třiceti dnů jiného boha, než kterého vyzváná král, či samotného krále. Ani teď se však Daniel od své víry neodvrátil. Na to satrapové samozřejmě spoléhali a ta se král záhy dozvěděl, že je to jeho vezír, kdo nedbá králových nařízení. Dareiovi, byť měl Dalimila v úctě, tak nezbylo, než postupovat striktně podle svého zákona a nechat Daniela vhodit do jámy lvové. Než ho však ke lvům uvrhl, pravil král Danielovi: Tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, ten kéž tě vysvobodí. Pak byl přinesen nějaký balvan, přiložen na ústí toho doupěte a král jej zapečetil svým pečetidlem i pečetidlem svých velmožů, aby tu záležitost ohledně Daniela nebylo možno změnit. Král potom odešel do svého paláce a strávil noc bez jídla, nepovolal k sobě ani radovánky, i spánek ho opustil. Nakonec král musel vstát ještě za svítání, jakmile se rozednilo, a poděšeně spěchal ke lvímu doupěti. Když se král k doupěti přiblížil, zavolal zarmouceným hlasem Daniela. Král Daniela oslovil takto: Danieli, otroku toho živého boha, jestlipak tě tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů? Vtom ke králi promluvil Daniel: Králi, Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-7 Daniel v jámě lvové Briton Riviére, 1890 Manchester City Art Gallery (Wikipedia Commons; volná licence) navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinným a také vůči tobě, králi, jsem nic špatného neprovedl. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniela vytáhnout z doupěte. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění, neboť věřil ve svého Boha. Král pak rozkázal, aby přivedli ty muže, kteří se tak pouštěli do Daniela, a do lvího doupěte uvrhli je i jejich syny a jejich ženy. Ještě nedopadli na dno doupěte, a už se jich zmocnili lvi a rozdrtili jim všechny kosti. I Dareios se tak nechal přesvědčit o síle jediného Boha a nadále se Danielovi vedlo až do smrti dobře. Daniel krále Dareia přežil. Sloužit až do prvého roku krále Kýra, praví Bible. Jenom pro připomenutí, Kýros byl tím králem, který vedl spory s egyptským faraónem Amasisem, které Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 vyvrcholily až ve válku. Onu válku ukončila až bitva u Pelúsia, v níž egypťané prohráli proto, že Babylóňané ve svých šicích měli kočky a další posvátná egyptská zvířata. Egypťané se prý tehdy neodvážili zvednout meče ani na vlastní obranu. Aby se křesťanství mohlo rozšířit po celém světě, nemohl na to Ježíš zůstat sám, a tak učil. Sám vysvětloval a učil dvanáct vybraných mužů, dvanáct apoštolů. Apoštolové pokračovali v hlásání ježíšových tezí i po jeho smrti, vysvětlovali lidem význam, který Ježíš měl, čeho chtěl dosáhnout a čeho nakonec dosáhl, odborněji řečeno: kázali evangelium. Možná nejstarším z těchto evangelistů byl Marek, tedy vlastně Jan. Jménem Marek, respektive Marcus ho počastovali římané. Byl jedním z těch, kdo se po Ježíšově smrti scházeli v domě u Kristovy matky Marie. Nezanedbatelný vliv měl zcela jistě na Marka svatý Petr, byl jeho učitelem a průvodcem. Kázání svatého Petra Marek na žádost římanů sepisoval a dával mu pokud možno čtivou a srozumitelnou podobu, a právě tak vzniklo Markovo evangelium, druhá kniha Nového zákona. Evangelista Marek je patronem notářů, stavební dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů a jeho atributy jsou kniha a lev. Proč je atributem svatého Marka kniha je zřejmé sepsal evangelium. Proč je ale jeho atributem i lev, potažmo lev okřídlený? Odpověď nám prozrazuje samo markovo evangelium. To totiž začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti, která bývá považována za domov lvů. Křídla pak mají symbolizovat Ducha svatého, z jehož vnuknutí se Marek do psaní evangelia vůbec pustil. Život svatého Marka byl poměrně bohatý. Jak už bylo řečeno, provázel Svatého Petra na jeho apoštolských cestách, dvakráte byl chycen a uvězněn, podle jedné legendy spolu s Mikulášem a Jiřím zahnal tři démony, kteří hrozili Benátkám Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 0-8 Svatý Marek se lvem Basilica San Giulio freska, kolem 1500 (Wikipedia Commons; Wolfgang Sauber) (čímž se stal patronem Benátek), na dobrodružných výpravách doprovázel i svého bratrance Barnabáše, a kromě jiného založil křesťanskou obec v soudobém hlavním městě Egypta Alexandrii. Křesťanství však nebylo tehdy v Egyptě příliš oblíbené a tak jednoho velikonočního večera ho chytili pohané, kolem krku mu uvázali provaz a tahali jej ulicemi tak dlouho, dokud nezemřel. Když však zemřel, přihnala se velká bouře s kroupami, díky které pohané utekli a Markovi přívrženci mohli jeho tělo řádně pohřbít. To všechno se mělo udát někdy za vlády římského císaře Trajána, který panoval v letech našeho letopočtu. Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-9 Sloup se lvem Sv. Marka Piazetta San Marko, Benátky (Wikipedia Commons; Jakub Halun) Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-10 Lev Sv. Marka Socha na Piazza Erbe ve Veroně, před Palazzo Maffei (Wikipedia Commons; Lo Scaligero) Jak se křesťanství šířilo stále více a více, dály se určitým vyvoleným osobám zázraky. Z okruhu těchto osob se pak rekrutovali svatí a blahoslavení. Aby byl někdo prohlášen za stavého, musel celý svůj život podřídit křesťanství, jeho zásadám, pravidlům, ideám a musel se o něj zpravidla i nějak zasloužit, například mučednickou smrtí. Stát se blahoslaveným bylo přeci jen jednodušší, blahoslavená osoba sice také za svého života nesmí konat ničeho, co by mohlo být byť jen vzdáleně v rozporu s křesťanským učením, nicméně k blahoslavenosti stačí jediný zázrak doložený svědky. Ve Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-11 Detail lva na vad vstupem do Basiliky Svatého Marka v Benátkách (Wikipedia Commons; QMeuh) výsledku to však znamená pouze to, že svatým úcta prokazována být musí, blahoslaveným může (může jim být zasvěcen oltář nebo kostel, ale také nemusí). Svatí a blahoslavení se stávali patrony těch, kterým za svého života pomohli. A všichni svatí a blahoslavení měli určité atributy, znaky, symboly, předměty, díky nimž mohli své bohulibé skutky vykonat. Nejstarším svatým, který měl co do činění s kočkou, tedy přesněji řečeno, se lvem, byl Svatý Jeroným. Svatý Jeroným, vlastním jménem Eusebius Hieronymus Sophronius, se narodil kolem roku 347 ve Stridonu v Istrii a zemřel 30. září 420 v Betlémě. Byl to jeden z nejvýznamnějších křesťanských spisovatelů, právě on přeložil text Bible do latiny. Latinský text bible se dodnes zve Vulgata. Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Už poměrně mladého ho rodiče poslali na studia do Říma. Když se stal skutečným křesťanem, tedy když se nechal pokřtít, bylo mu už téměř třicet let. Svá studia doplňoval i cestováním po Galii, Itálii a Dalmácii. Tehdy se rozhodl, že zkusí žít mnišským životem, spolu se skupinou přátel se usadil v Aquilei nedaleko Benátek. Přátelé ho však záhy opustili a tak se Jeroným odebral do Svaté země a v poušti nedaleko Antiochie od roku 374 poustevničil. Roku 379 byl vysvěcen na kněze, dál studoval v Konstantinopoli u Grégoria z Nazianzu. Po definitivním ukončení studií byl v letech 382 až 384 osobním sekretářem papeže Damasia I., který ho pověřil právě přeložením Bible do latiny. Jenomže Jeroným si vzal za své i pomáhat ženám, netrvalo tak dlouho a objevily se různé pomluvy, včetně těch, že Jeroným udržuje sexuální vztahy s několika ženami z římské vyšší společnosti najednou. Po smrti Damasia I., 0-12 Krajina se svatým Jeronýmem a lvem, Gaspard Dughet olej na plátně; 122 x 180 cm; kolem 1640, Museum of Fine Arts, Boston (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 který byl Jeronýmovým ochráncem, musel Jeroným z Říma odejít. Jeho cesta směřovala znovu do Svaté země, doprovázela ho Svatá Pavla a její dcerka Eustochia. Všichni tři se usadili v Betlémě, kde Jeroným brzy našel své následovníky. A tak v Betlémě vznikla jakási komunita mnichů a řeholnic. O životě Svatého Jeronýma pojednává jedna z kapitol slavné Zlaté legendy (Legenda Aurea). S největší pravděpodobností do doby, kdy už Jeroným pobýval v Betlémě, spadá jedna z pověstí, která je z křesťanskokočičího hlediska neopomenutelná. Legenda o Svatém Jeronýmu a lvu. A mimochodem, právě lev je spolu s kardinálským kloboukem Jeronýmovým neodmyslitelným atributem. Jednou seděli u brány kláštera Jeroným se svými bratry a chystali se vyslechnout večerní kázání, když tu náhle se před klášterem zastavil lev. Když ho všichni bratři spatřili, ihned utekli, jen Jeroným se zvedl a nakročil proti lvu, jako by vítal hosta. Tu lev zvedl tlapu, aby ukázal Jeronýmovi, že jí má zraněnou. Jeroným zavolal na své bratry a kázal jim, aby nohy lvovi pečlivě umyli a našli ránu. Tak našli ve lví tlapě zapíchnutý trn. Jeroným trn lvovi z tlapy vytáhl a ránu mu ošetřil. Lev se uzdravil a od té doby zůstal krotkým a žil s Jeronýmem a jeho bratry v klášteře. Svatý Jeroným poznal, že to byl Bůh, kdo k nim lva seslal a to nejen proto, aby mu pomohli a ránu vyléčili, ale aby z něho měli i užitek. Netrvalo dlouho a lev se stal skutečným členem řádu, získal tu i vlastní práci. Hlídal a vedl osla, který tahal vozík, a chránil jej na pastvinách. A tak i Jeroným se o lva staral a stal se jeho ochráncem. Jednou se stalo, že osel byl na pastvě a lev usnul. Náhle se tu objevili obchodníci s velbloudy a viděli osla samotného. Ukradli ho a odvedli pryč. Když se lev probudil, osla už nenašel, hledal ho, běhal sem a tam, řval, ale marně. Byl smutný a bál se vrátit jen tak sám zpět do kláštera. Už se Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 0-13 Svatý Jeroným a lev, Hans Memling olej na dřevě; 37 x 24,5 cm; , soukromá sbírka (Wikipedia Commons; volná licence) začalo stmívat a lvovi nezbylo, než se sebrat a jít domů. Styděl se, že osla neuhlídal. Když bratři viděli, že lev přišel pozdě a navíc bez osla, mysleli si, že dostal hlad a osla sežral. Odmítli mu dát jeho porci jídla, řekli mu jen, aby se vrátil odkud přišel a dožral zbytky osla, aby ukojil své obžerství. Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 Ale protože pochybovali o lvově vině, vydali se bratři na místo, kde se osel pásal. Nenašli tu žádné známky po tom, že by lev osla zabil a sežral. Když to oznámili Svatému Jeronýmovi, ten nakázal, aby práci osla zastal lev. A tak lev začal vozit větve a dříví na otop a všechno trpělivě snášel. Jednoho dne zase vykonával práci za osla, stále toužil dozvědět se, co se stalo s jeho oslím kamarádem. Tu uviděl už z dálky průvod obchodníků a velbloudy vezoucími náklady a s nimi šel osel. V tom kraji bylo zvykem, aby velbloudí karavanu vedl osel nebo kůň, který byl člověku poddajnější. V tom lev osla poznal a s velkým řevem se ke karavaně rozběhl. Zděšení obchodníci se rozutekli po okolí, rovněž velbloudi se lekli, ale jsouce svázáni v průvodu a přivázáni k oslíkovi, utéci nemohli. A tak kromě návratu oslíka bratři získali i celý náklad karavany. Když to bratři viděli, řekli to Jeronýmovi. Ten k nim promluvil: bratři, umyjme nohy všem našim hostům (velbloudům) a dejme jim jíst a pít, neboť je to vůle našeho Pána. V tom lev začal radostně běhat po celém klášteře a mazlil se se všemi bratry, aby jim dal najevo, že jim odpustil vinu, kterou na něj křivě svalili, vinu, že osla sežral. Ač ve středověku nabyly domácí kočky významu ďábelského, přeci jen se našli světci, kteří schopností a umu koček dokázali využít pro blaho všech. Asi nejhlavnějším patronem koček a těch, kdo je mají rádi, se stala Svatá Gertruda z Nivelles. Zároveň se stala úhlavním nepřítelem krys, myší, horečky a mentálního postižení. Svatá Gertruda z Nivelles se narodila roku 626 v Landenu, městě v Belgické provincii Vlámský Brabant. Byla dcerou Pepina I. z Landenu a Svaté Itty. Když jí bylo deset let, pořádal její otec velkou slavnost, na níž byl pozván i Dagobert I., tehdejší franský král. Už už byly domluvené zásnuby Gertrudy se synem vévody z Austrasie, ale když se konečně dostala ke slovu sama Gertruda, jakékoliv zasnoubení zavrhla Vikulka, CZ ~ 24 ~

Pohádky nejen pro děti

Pohádky nejen pro děti Karel Makoň Pohádky nejen pro děti 1990-1991 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických) V závorce jsou texty určené převážně pro dospělého vykladače. (Začato v Ošelíně 25. srpna 1990)

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Počátky františkánské observance 2 Bernardin Sienský

Počátky františkánské observance 2 Bernardin Sienský Počátky františkánské observance 2 Bernardin Sienský Petr Regalát Beneš Skripta pro Institut františkánských studií, ročník 2011/12 I Kontext života I.1. Massa Marittima Bernardin, ač přízviskem Sienský,

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ

K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ K O ČKY NA D ÁLNÉM V ÝCHODĚ Kočky samozřejmě neměly své výsadní funkce a postavení pouze v Číně nebo v Japonsku. Podíváme-li se na názvy plemen dnešních ušlechtilých koček, najdeme hned několik odkazů

Více

Číslo 4 Prosinec Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy Vitěšovice

Číslo 4 Prosinec Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč. Zaniklé kostely Šumavy Vitěšovice Číslo 4 Prosinec Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy Vitěšovice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev... Mt 16,18 9/2009. Chcete podpořit Svatého Otce? Pošlete mu přiloženou pohlednici. www.milujte.

Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev... Mt 16,18 9/2009. Chcete podpořit Svatého Otce? Pošlete mu přiloženou pohlednici. www.milujte. www.milujte.se 9/2009 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Chcete podpořit Svatého Otce? Pošlete mu přiloženou pohlednici. Ty jsi Petr Skála

Více

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI Svědectví Pravé Víry ALAN EYRE DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI CO SE STALO S PŮVODNÍM EVANGELIEM? Drahý Františku, Bylo krásné číst ve Tvém dopise o všech těch udivujících změnách,

Více

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění

Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Jakoubek Stříbrný Název: Hebrejská bible v zrcadle některých metanarativních vyprávění Autor: Jakoubek Stříbrný, 2013 Korektury: Jan Janča

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN

ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN POUTNÍK ROČNÍK XVII ČERVENEC-SRPEN 2013 POHNUTÉ OSUDY BRATRŮ ZE SOLUNĚ Je tomu již 1150 let, co se krajinou zlatou dozrávajícím obilím a zelenou kudrnatými lesíky v údolí řeky Moravy, jež se rozprostírá

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 4 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ Období působení jezuitského řádu v 18. až 20. století v některých

Více

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo

SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen (Lk 24,5-6). SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

Dostat lidi do nebe! A sebe také

Dostat lidi do nebe! A sebe také www.milujte.se 14/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Dostat lidi do nebe! A sebe také To je to nejdůležitější první úkol. P. Roman

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH 4 Úvod 36. Kniha proroka Abdiáše, Abd 37. Kniha proroka Jonáše, Stručně uvedeno: Jon 38. Kniha proroka Micheáše, Mich 39. Kniha proroka Nahuma, Nah 40. Kniha proroka Habakuka, Hab 41. Kniha proroka Sofonjáše,

Více

Evangelium podle Marka 01

Evangelium podle Marka 01 Evangelium podle Marka 01 Pro Trans World Radio napsal John Vernon McGee Pro české vysílání TWR přeložil Daniel Zeman a upravil Petr Raus Pro biblické hodiny maminek s miminky ve Vršovicích upravil Jozef

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

GABRIEL. Podobenství o tužce

GABRIEL. Podobenství o tužce ČASOPIS ČÁSLAVSKÉ KATOLICKÉ FARNOSTI Ročník I. GABRIEL 7-8 ČERVENEC SRPEN 2005 Prožíváme své životy, prožíváme je se zaujetím a zcela jistě patří do úplného prožívání i emoce a vášně. Ony patří přirozeně

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více