K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ"

Transkript

1 K O ČKY A K ŘESŤANS T VÍ Většina dosavadních povídání o kočkách končila ve stejný okamžik. Ne snad ve stejný z hlediska doby, ale ve stejný z hlediska následujících událostí. Tím okamžikem byl nástup křesťanství. Křesťanství je dnes nejrozšířenějším náboženství, v jediného Boha věří více než dvě miliardy lidí po celém světě. Utvářelo po dlouhá staletí dějiny Evropy a s tím, jak evropští mořeplavci objevovali svět, šířilo se po celé naší planetě. Křesťanství vzešlo z judaismu, z náboženství židovského, respektive z náboženství, které vyznávali židé v oblasti dnešní Palestiny. Tehdejší židy, či spíše členy židovského národa, však většina lidí dnes chápa poněkud pokřiveně. Není divu, nacistická propaganda byla v období dějin poměrně krátká, ovšem o to intenzivnější. Žida tedy nelze chápat jako příslušníka nějakého národa, jak propagovali nacisté, nýbrž jako člena určitého společenství, které vyznává svou vlastní víru. Židem se mohl stát každý, děti židovskou příslušnost dědily po matkách, ti kdo se k judaismu chtěli přihlásit oficiálně museli podstoupit gijur jakýsi zasvěcovací obřad, kdy byl zájemce ponořen do mikve (rituální lázeň s přírodní vodou), musel přinést obět do chrámu a muži museli podstoupit jeden nepříliš příjemný zákrok obřízku. Judaismus jako náboženství se mělo objevit někdy ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, kdy Abrahám, Izák a Jákob začali uctívat jediného boha. Tehdy to bylo nejen v oblasti Malé Asie, ale v kontextu s celým ostatním světem, unikum. Všechna ostatní náboženství znala celé skupiny bohů, víra v jediného boha byla něčím zvláštním. A pro mnohé nepřijatelným. Jákob měl celkem dvanáct synů, z nichž Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 povstali vůdci dvanácti kmenů izraelitů. Ti úpěli v egyptském otroctví, až se na scéně dějin objevil Mojžíš. Ten židy z Egypta vyvedl a z vnuknutí božího sepsal první zákon Tóru. Po dlouhá staletí byl judaismus egyptskými panovníky tolerován. Ona tolerance však spočívala pouze v tom, že nebyli vyvražděni. Příslušníci židovského národa byli řazeni k těm nejspodnějším vrstvám společnosti, žida vlastně nemohl čekat jiný osud, než osud otroka. Po opuštění Egypta se celému židovskému národu celkem logicky ulevilo. Židé se osamostatnili a usadili se, jak už bylo řečeno, v dnešní Palestině. Kdysi kdesi v této oblasti se seznámil tesař Josef s dívkou Marií. Jim se z neposkvrněného početí narodil synek jménem Ježíš, který později dostal přídomky Nazaretský, nebo Kristus. To bylo někdy mezi lety 7 před naším letopočtem a 1 našeho letopočtu. Ony se totiž údaje o Kristově narození poněkud liší. Stejně tak pochybné je datum jeho úmrtí, kladené mezi roky 29 a 33 našeho letopočtu. Z kočičího hlediska není Ježíš Kristus zásadní postavou, o jeho životě proto zmiňme jen to nejzákladnější. Ježíš se narodil v Betlémě, kvůli vrtochům krále Heroda musela jeho rodina prchnout zpět do Egypta. Už v pokročilejším věku se seznámil s Janem Křtitelem, který jej pokřtil vodou řeky Jordánu. Na svých cestách Ježíš páchal různé zázraky, dokázal lidem naslouchat a radit. Sám začal kázat v Galileji někdy ve věku kolem třiceti let, a stejně jak rychle začal získávat posluchače, začal se protivit mocným. A nenávist panovníka stoupala stále víc, když se dozvídal, že Ježíš káže své zákony, svou pravdu, své přesvědčení, v rozporu s tím, co se obecně uznávalo. Když mocným došla trpělivost, nechali Ježíše ukřižovat. Poprava ukřižováním byla tehdy pravděpodobně tou nejpotupnější smrtí. Umírali tak zloději a vrazi. Jako nejpravděpodobnější den Ježíšovy smrti se uvádí 7. duben roku 30. Ihned po smrti Kristovi přívrženci z kříže mrtvé tělo sńali a pohřbili jej do skalního hrobu, který patřil Josefu z Arimatie. Za tři dny se šly ke hrobu podívat Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 ženy, ale Kristovo tělo tam nenašly. Ježíš vstal z mrtvých a začal se zjevovat svým učedníkům. Ti navázali na jeho učení, začali sami hlásat Ježíšovy zásady ostatním. Posluchači se postupně scházeli ve větších a větších skupinách až jejich schůze přerostly ve veřejná shromáždění. Všechno bylo potřeba sjednotit, uspořádat a tak vznikla církev. Hlavním pramenem křesťanské historie a učení je Bible. Bible neboli Písmo svaté (Scripta sancta) se dělí na Starý a Nový zákon. Starý zákon, tzv. hebrejská bible, přebírá většinu událostí z judaismu, popisuje například stvoření světa, příběhy izraelitů v egyptském otroctví a podobně. Nový zákon na ten starý navazuje a věnuje se převážně Ježíši Kristu. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den třetí. I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a bylo ráno, den pátý. I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Všichni savci vyjma člověka měli být podle bible stvořeni šestý den ode dne, kdy se Bůh pustil do díla. Jenomže když se do textu bible začteme, na kočky domácí nenarazíme. Tedy alespoň ne v tom znění Bible, které se běžně užívá, a kde vyprávění o potopě najdeme od šesté kapitoly knihy Genesis. Musíme si pomoci tzv. Arabskými kronikami, který sepsal učenec Damirei. První a jediná zmínka o kočce je spjata s vyprávěním o potopě světa. Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 0-1 Noe a jeho archa, Charles Wilson Peale olej na plátně; 1819, Pennsylvania Academy of Fine Arts (Wikipedia Commons; volná licence) Když se lidský rod bohu svým chováním zprotivil, seslal na zemi potopu. Předtím se však obrátil na Noeho s příkazem, aby vytvořil archu: Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 0-2 Vstup zvířat do archy, Francesco Bassano ml. olej na plátně, kolem 1570, Musée des Beaux-Arts de Dijon (Wikipedia Commons; volná licence) žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Následovala potopa světa, rozevřely se všechny prameny veliké hlubiny a nebeské průduchy. A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí, praví Bible. Když se bouře a deště utišily, trvalo ještě sto padesát dnů, než voda opadla a Noe mohl začít hledat místo k novému životu pro sebe, svou rodinu, i všechny pasažéry archy. A v sedmém Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 0-3 Nastupování na Noemovu archu, Jan van Kessel st. olej na plátně; 65,4 x 94,5 cm; kolem 1660, Walters Art Museum (Wikipedia Commons; volná licence) měsíci sedmnáctého dneměsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Damirei popsiuje i jistou příhodu, která se udála během těch sto padesáti dnů plavby archy. Během plavby se v arše rozmnožili hlodavci. Ti začali devastovat zásoby obilí a dalších zásob jídla, které muselo všem obyvatelům archy vydržet na tak dlouho, dokud nebudou moci spočinout opět nohou na pevné zemi. Tu se Noe obrátil na lva s prosbou, aby zakročil, hlodavce umírnil a pomohl jim všem ve zdraví celou plavbu přežít. A lev kýchl a z jeho nosu vyskočily dvě jeho miniatury. Ty se hned pustili do svého úkolu a stavy hlodavců na arše vrátily na tu správnou míru. Tak se tedy měly podle křesťanských legend na světě objevit první kočky. Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 0-4 Zvířata vstupují do Noemovy archy Giovanni Benedetto Castiglione, zvaný Grechetto olej na plátně; 150 x 221 cm; kolem 1657 Museu Nacional de Belas Artes (Wikipedia Commons; volná licence) Tato legenda musela být známá v Evropě už od pradávných dob i přesto, že o ní v Bibli samotné není zmínky. Rensanční, barokní i další umělci, kteří se pokoušeli zpodobnit v obrazech Noemovu pouť, nikdy nemalovali kočky dřív, než ve fázi, kdy Noe z archy vystupuje. Žádná kočka se na archu nenaloďuje, zato při přistání je kočka zpravidla první, nebo alespoň mezi prvními, kdo si s hrdostí sobě vlastní prohlíží svůj nový domov. Navíc Bible není jedinou knihou, která se o potopě světa zmiňuje, dokonce není ani nejstarším pramenem informací. Zmínky o obří záplavě, která pohltila celý svět, se objevují už na hliněných destičkách z Babylónie, na nichž byl vytesán Epos o Gilgamešovi. Legendy o potopě se objevily u kandského kmene Kríjů, u Masajů ve východní Africe, u Kurnajů v Austrálii, u Maorů na Novém Zélandu, u obyvatel Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 Fidži, Bolívie, Ruska O tom, jestli se potopa světa skutečně udála, probíhala celá řada seriózních i méně seriózních vědeckých bádání. Těžko lze předpokládat, že skutečně nastala potopa tak obřích rozměrů, aby její vody zaplavily celý svět, nebylo by však ničím pravděpodobným, kdyby se na tom kterém světovém konci jednou začas nevyskytla pro tamější obyvatele potopa vskutku apokalyptických rozměrů. Potopu, o níž se zmiňuje Bible, mělo na svědomí s největší pravděpodobností prolomení pevninského masivu mezi dnešními přístavy Bospor a Dardanely, který zadržoval obrovské množství vody nejen z dnešního Černého moře Pršelo-li vydatně na čtyřicet dnů a nocí bez ustání, přírodní hráz prostě praskla a do okolí se vylila naprosto nepředstavitelná masa vody. Podle usazenin v Černém moři a v okolních oblastech mělo k této katastrofě dojít někdy kolem roku 5600 před naštím letopočtem. Od tématu malých, domácích, koček a křesťanství nyní trošku odbočíme. Podívejme se nejdříve na lvy. Už víme, jak byli lvi stvořeni, víme, že měli na svědomí stvoření koček a vlastně záchranu všeho živého na tomto světě před smrtí hladem. Bylo by na místě domnívat se, že lvi byli pro křesťany stvořeními výlučně dobrými, ale nebylo tomu tak. Mládě lví je Juda, píše se v knize Genesis. Oním lvím mládětem měl být sám Ježíš. A v knize Zjevení se píše, že lev z pokolení Judova, čili Ježíš otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. Se lvem byl tedy i v Bibli ztotožňován přímo Ježíš Kristus. Lev byl symbolem Ježíšova zmrtvýchvstání, připomeňme si, odkud křesťanství původně vzešlo z Egypta a vzpomeňme, že lví bozi měli na běh světa, střídání dne a noci, poměrně velký vliv. A chtě, nechtě, každé nové náboženství bylo ovlivněno tím, co bylo obecně uznávané v době a místě jeho vzniku. Učitel církve Isidor ze Sevilly (560 v Cartageně 4. dubna 636 v Seville) o lvech ve svém stěžejním díle Etimologiae (konkrétně v knize XII. De Animalibus) napsal, že jejich mládata se rodí mrtvá a beztvará. Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Teprve po třech dnech, kdy leží jako bez života, je dech jejich lvího otce probudí k životu a teprve jeho jazyk jim dá tu pravou podobu. Byli to právě křesťané, kdo rozšířili po světě titul lva jaké krále zvířat, jak píše Isidor Sevillský, s odkazem na řecké pojmenování leo, což v latině znamená král. Podle Isidora, ale i podle dalších středověkých autorů, jako byli Guillaume le Clerc s knihou Bestiaire z 13. století, či Bartholomaeus Anglicus se svým dílem De proprietatibus rerum (konkrétně kniha 18) rovněž ze 13. století, jsou dva druhy lvů. Jeden plachý, s krátkým tělem a vlnitou hřívou, druhý divoký s dlouhým tělem a rovnou hřívou. Oba druhy spí vždycky s otevřenýma očima. Lví síla má být ukryta ve lví hrudi, neústupnost v hlavě a odvaha v čele a ocase. Všichni autoři víceméně shodně, s jen minimálními rozdíly v detailech, popisují zvláštnost ve lvím chování. Lvi rádi vyhledávají vyvýšená místa, odkud mají dobrý rozhled po krajině. Odtud dokážou vystopovat jakoukoliv kořist. Sami se však maskují tím, že když jdou, mávají za sebou ocasem a zametají tak vlastní stopu, aby je nebylo možné najít. O tom, že lví mláďata se mají rodit beztvará a mrtvá a života nabýt až třetí den, už zmínka byla. Doplnit je tak pouze třeba to, že lví samice rodí v prvním vrhu pět mláďat, v druhém čtyři, v třetím tři, ve čtvrtém dvě a v pátém jedno kotě, poté se stávají neplodnými. Alespoň podle středověkých poznatků. A z těchto poznatků pak vychází i křesťanská alegorie, vztahující se ke lvům. Ty lze v zásadě rozdělit do tří skupin, či případů. První je kráčející lev, který svým ocasem zametá za sebou stopu. Takový výjev je ztotožňován s tím, že Ježíš zamlčel své božství a odhalil ho jen těm, které si vybral svým následovníkům. To, že lev spí s otevřenýma očima, představuje Ježíše, který byl sice fyzicky mrtvý (po ukřižování), ale duchem stále živý. A konečně lev probouzející řevem svá mrtvá mláďata je ztotožněním Boha Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 otce, který po třech dnech v hrobě probudil Ježíše a pozvedl jej na nebesa. Jenomže v první knize Petrově se praví: Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A v dalších církevních textech jsou za lvy označováni její nepřátelé. Na vstupních dveřích do Novgorodského chrámu najdeme vyobrazení, zobrazující lví tlamu jako bránu do pekel. V mnoha případech se Kristus objevuje jako ten, kdo porazil mocnosti temnot draka, baziliška a lva. A teď se v tom vyznejte. Lev byl zkrátka zvíře plné protikladů, ale ono ani s domácími kočkami tomu nebylo jinak. Lvi, sehráli podstatnou úlohu v jedné z pozdějších kapitol Bible, v knize Danielově. Zřejmě každý zná sousloví Daniel v jámě lvové, pojďme si tedy připomenout, o co v tomto případě šlo. Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jójakíma i některé předměty domu Božího, on je vzal s sebou do země Šineár, do domu svého boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Tehdy se psal rok 587 před naším letopočtem. Vrchní komorník podle pokynů svého krále vybral Daniela, Chananjáše, Míšaela a Azarjáše. Všem čtyřem dal král Nabuchodonozor II., či Nebukadnesar II. jemu přijatelnější jména. Daniela tak přejmenoval na Beltšasara. Daniel byl nadán darem věšteckým. Když se jedné noci zdál Nabuchodonozorovi sen, zatoužil po výkladu jeho významu. Aby se však vyhnul výkladům chybným, požadoval, aby onen věštec, který se odvážít předstoupit před něj a sen mu vyložit, Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 aby mu převyprávěl i obsah toho snu. Když to nikdo z věštců nedokázal, král se rozhněval a vydal nařízení, podle něhož měli být všichni pobiti. Tak mělo dojít i na Daniela. Ten si však vyžádal osobní setkání s králem a vyložil mu i obsah i význam onoho snu. Za odměnu chtěl král Daniela pověřit vedením jedné provincie, Daniel však s díky odmítl, požádal o tuto funkci pro své tři bratry a sám chtěl zůstat na královském dvoře. A tak se Daniel stal vrchním věštcem. 0-5 Daniel v jámě lvové Peter Paul Rubens olejomalba, 224 x 330 cm; National Gallery of Art Washington D.C. (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 0-6 Daniel v jámě lvové James Tissot akvarel; (Wikipedia Commons; volná licence) Jako připomínku snu nechal král zhotovit velkou zlatou sochu a všem obyvatelům kázal, aby se jí klaněli. Danielovi bratři však nařízení královo ignorovali, měli přeci svého jediného Boha, a netrvalo dlouho, byli udáni králi. Rozlícený král všechny bratry nechal uvrhnout do jámy s ohněm, ale Bůh bratry ochránil a chránil i Daniela, který do ohně vešel, bratry vyprostil z pout a vyvedl ven. Král Nabuchadnesar dospěl k závěru, že Bůh, v nějž bratři věří, je nejsilnější a jeho víra se pomalu začala obracet, až nakonec prozřel. To už však byl stár a na místo panovníka usedl jeho syn Belšasar (pozor na možnou záměnu Belšasara a Beltšasara = Daniela). I pro Belšasara Daniel věštil. Když na jedné z hostin kázal Belšasar přinést jako nádobí zlaté nádoby ukořistěné jeho otcem z chrámů v Jeruzalémě, uviděl ruku, Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 kterak na zeď píše nápis MeNé, MeNé, TeKéL, ufarsín. Bůh měl sečíst Belšasarovy hříchy a předpověděl mu brzkou smrt. Belšasar byl zabit téhož dne večer a na trůn nastoupil Dareios Médský. Věhlas Danielův byl v té době už velmi významný a tak z něho Dareios udělal jednoho ze tří vezírů, jejichž nadřízeným byl už pouze sám král. Úspěch jednoho však znamená závist druhých. Sláva Danielova byla trnem v oku některým satrapům, jakýmsi správcům, kteří přímo podléhali Danielovým příkazům. Satrapové na Daniela začali hledat cokoli, co by jeho jméno očernilo, nenašli však nic. Proto se rozhodli přesvědčit krále, že je proti němu už samotná Danielova víra, jeho přesvědčení. Král pak vydal nařízení, podle něhož bude do lví jámy vhozen ten, kdo vyznává a prosí po dobu delší třiceti dnů jiného boha, než kterého vyzváná král, či samotného krále. Ani teď se však Daniel od své víry neodvrátil. Na to satrapové samozřejmě spoléhali a ta se král záhy dozvěděl, že je to jeho vezír, kdo nedbá králových nařízení. Dareiovi, byť měl Dalimila v úctě, tak nezbylo, než postupovat striktně podle svého zákona a nechat Daniela vhodit do jámy lvové. Než ho však ke lvům uvrhl, pravil král Danielovi: Tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, ten kéž tě vysvobodí. Pak byl přinesen nějaký balvan, přiložen na ústí toho doupěte a král jej zapečetil svým pečetidlem i pečetidlem svých velmožů, aby tu záležitost ohledně Daniela nebylo možno změnit. Král potom odešel do svého paláce a strávil noc bez jídla, nepovolal k sobě ani radovánky, i spánek ho opustil. Nakonec král musel vstát ještě za svítání, jakmile se rozednilo, a poděšeně spěchal ke lvímu doupěti. Když se král k doupěti přiblížil, zavolal zarmouceným hlasem Daniela. Král Daniela oslovil takto: Danieli, otroku toho živého boha, jestlipak tě tvůj bůh, kterého ty stále uctíváš, dokázal vysvobodit od lvů? Vtom ke králi promluvil Daniel: Králi, Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-7 Daniel v jámě lvové Briton Riviére, 1890 Manchester City Art Gallery (Wikipedia Commons; volná licence) navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a lvům zavřel ústa, takže mě nezranili, poněvadž jsem byl před ním shledán nevinným a také vůči tobě, králi, jsem nic špatného neprovedl. Tu se král nad tím velice zaradoval a rozkázal Daniela vytáhnout z doupěte. Daniel byl tedy vytažen z doupěte a nenašlo se na něm žádné zranění, neboť věřil ve svého Boha. Král pak rozkázal, aby přivedli ty muže, kteří se tak pouštěli do Daniela, a do lvího doupěte uvrhli je i jejich syny a jejich ženy. Ještě nedopadli na dno doupěte, a už se jich zmocnili lvi a rozdrtili jim všechny kosti. I Dareios se tak nechal přesvědčit o síle jediného Boha a nadále se Danielovi vedlo až do smrti dobře. Daniel krále Dareia přežil. Sloužit až do prvého roku krále Kýra, praví Bible. Jenom pro připomenutí, Kýros byl tím králem, který vedl spory s egyptským faraónem Amasisem, které Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 vyvrcholily až ve válku. Onu válku ukončila až bitva u Pelúsia, v níž egypťané prohráli proto, že Babylóňané ve svých šicích měli kočky a další posvátná egyptská zvířata. Egypťané se prý tehdy neodvážili zvednout meče ani na vlastní obranu. Aby se křesťanství mohlo rozšířit po celém světě, nemohl na to Ježíš zůstat sám, a tak učil. Sám vysvětloval a učil dvanáct vybraných mužů, dvanáct apoštolů. Apoštolové pokračovali v hlásání ježíšových tezí i po jeho smrti, vysvětlovali lidem význam, který Ježíš měl, čeho chtěl dosáhnout a čeho nakonec dosáhl, odborněji řečeno: kázali evangelium. Možná nejstarším z těchto evangelistů byl Marek, tedy vlastně Jan. Jménem Marek, respektive Marcus ho počastovali římané. Byl jedním z těch, kdo se po Ježíšově smrti scházeli v domě u Kristovy matky Marie. Nezanedbatelný vliv měl zcela jistě na Marka svatý Petr, byl jeho učitelem a průvodcem. Kázání svatého Petra Marek na žádost římanů sepisoval a dával mu pokud možno čtivou a srozumitelnou podobu, a právě tak vzniklo Markovo evangelium, druhá kniha Nového zákona. Evangelista Marek je patronem notářů, stavební dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů a jeho atributy jsou kniha a lev. Proč je atributem svatého Marka kniha je zřejmé sepsal evangelium. Proč je ale jeho atributem i lev, potažmo lev okřídlený? Odpověď nám prozrazuje samo markovo evangelium. To totiž začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti, která bývá považována za domov lvů. Křídla pak mají symbolizovat Ducha svatého, z jehož vnuknutí se Marek do psaní evangelia vůbec pustil. Život svatého Marka byl poměrně bohatý. Jak už bylo řečeno, provázel Svatého Petra na jeho apoštolských cestách, dvakráte byl chycen a uvězněn, podle jedné legendy spolu s Mikulášem a Jiřím zahnal tři démony, kteří hrozili Benátkám Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 0-8 Svatý Marek se lvem Basilica San Giulio freska, kolem 1500 (Wikipedia Commons; Wolfgang Sauber) (čímž se stal patronem Benátek), na dobrodružných výpravách doprovázel i svého bratrance Barnabáše, a kromě jiného založil křesťanskou obec v soudobém hlavním městě Egypta Alexandrii. Křesťanství však nebylo tehdy v Egyptě příliš oblíbené a tak jednoho velikonočního večera ho chytili pohané, kolem krku mu uvázali provaz a tahali jej ulicemi tak dlouho, dokud nezemřel. Když však zemřel, přihnala se velká bouře s kroupami, díky které pohané utekli a Markovi přívrženci mohli jeho tělo řádně pohřbít. To všechno se mělo udát někdy za vlády římského císaře Trajána, který panoval v letech našeho letopočtu. Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-9 Sloup se lvem Sv. Marka Piazetta San Marko, Benátky (Wikipedia Commons; Jakub Halun) Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 0-10 Lev Sv. Marka Socha na Piazza Erbe ve Veroně, před Palazzo Maffei (Wikipedia Commons; Lo Scaligero) Jak se křesťanství šířilo stále více a více, dály se určitým vyvoleným osobám zázraky. Z okruhu těchto osob se pak rekrutovali svatí a blahoslavení. Aby byl někdo prohlášen za stavého, musel celý svůj život podřídit křesťanství, jeho zásadám, pravidlům, ideám a musel se o něj zpravidla i nějak zasloužit, například mučednickou smrtí. Stát se blahoslaveným bylo přeci jen jednodušší, blahoslavená osoba sice také za svého života nesmí konat ničeho, co by mohlo být byť jen vzdáleně v rozporu s křesťanským učením, nicméně k blahoslavenosti stačí jediný zázrak doložený svědky. Ve Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-11 Detail lva na vad vstupem do Basiliky Svatého Marka v Benátkách (Wikipedia Commons; QMeuh) výsledku to však znamená pouze to, že svatým úcta prokazována být musí, blahoslaveným může (může jim být zasvěcen oltář nebo kostel, ale také nemusí). Svatí a blahoslavení se stávali patrony těch, kterým za svého života pomohli. A všichni svatí a blahoslavení měli určité atributy, znaky, symboly, předměty, díky nimž mohli své bohulibé skutky vykonat. Nejstarším svatým, který měl co do činění s kočkou, tedy přesněji řečeno, se lvem, byl Svatý Jeroným. Svatý Jeroným, vlastním jménem Eusebius Hieronymus Sophronius, se narodil kolem roku 347 ve Stridonu v Istrii a zemřel 30. září 420 v Betlémě. Byl to jeden z nejvýznamnějších křesťanských spisovatelů, právě on přeložil text Bible do latiny. Latinský text bible se dodnes zve Vulgata. Vikulka, CZ ~ 20 ~

21 Už poměrně mladého ho rodiče poslali na studia do Říma. Když se stal skutečným křesťanem, tedy když se nechal pokřtít, bylo mu už téměř třicet let. Svá studia doplňoval i cestováním po Galii, Itálii a Dalmácii. Tehdy se rozhodl, že zkusí žít mnišským životem, spolu se skupinou přátel se usadil v Aquilei nedaleko Benátek. Přátelé ho však záhy opustili a tak se Jeroným odebral do Svaté země a v poušti nedaleko Antiochie od roku 374 poustevničil. Roku 379 byl vysvěcen na kněze, dál studoval v Konstantinopoli u Grégoria z Nazianzu. Po definitivním ukončení studií byl v letech 382 až 384 osobním sekretářem papeže Damasia I., který ho pověřil právě přeložením Bible do latiny. Jenomže Jeroným si vzal za své i pomáhat ženám, netrvalo tak dlouho a objevily se různé pomluvy, včetně těch, že Jeroným udržuje sexuální vztahy s několika ženami z římské vyšší společnosti najednou. Po smrti Damasia I., 0-12 Krajina se svatým Jeronýmem a lvem, Gaspard Dughet olej na plátně; 122 x 180 cm; kolem 1640, Museum of Fine Arts, Boston (Wikipedia Commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 21 ~

22 který byl Jeronýmovým ochráncem, musel Jeroným z Říma odejít. Jeho cesta směřovala znovu do Svaté země, doprovázela ho Svatá Pavla a její dcerka Eustochia. Všichni tři se usadili v Betlémě, kde Jeroným brzy našel své následovníky. A tak v Betlémě vznikla jakási komunita mnichů a řeholnic. O životě Svatého Jeronýma pojednává jedna z kapitol slavné Zlaté legendy (Legenda Aurea). S největší pravděpodobností do doby, kdy už Jeroným pobýval v Betlémě, spadá jedna z pověstí, která je z křesťanskokočičího hlediska neopomenutelná. Legenda o Svatém Jeronýmu a lvu. A mimochodem, právě lev je spolu s kardinálským kloboukem Jeronýmovým neodmyslitelným atributem. Jednou seděli u brány kláštera Jeroným se svými bratry a chystali se vyslechnout večerní kázání, když tu náhle se před klášterem zastavil lev. Když ho všichni bratři spatřili, ihned utekli, jen Jeroným se zvedl a nakročil proti lvu, jako by vítal hosta. Tu lev zvedl tlapu, aby ukázal Jeronýmovi, že jí má zraněnou. Jeroným zavolal na své bratry a kázal jim, aby nohy lvovi pečlivě umyli a našli ránu. Tak našli ve lví tlapě zapíchnutý trn. Jeroným trn lvovi z tlapy vytáhl a ránu mu ošetřil. Lev se uzdravil a od té doby zůstal krotkým a žil s Jeronýmem a jeho bratry v klášteře. Svatý Jeroným poznal, že to byl Bůh, kdo k nim lva seslal a to nejen proto, aby mu pomohli a ránu vyléčili, ale aby z něho měli i užitek. Netrvalo dlouho a lev se stal skutečným členem řádu, získal tu i vlastní práci. Hlídal a vedl osla, který tahal vozík, a chránil jej na pastvinách. A tak i Jeroným se o lva staral a stal se jeho ochráncem. Jednou se stalo, že osel byl na pastvě a lev usnul. Náhle se tu objevili obchodníci s velbloudy a viděli osla samotného. Ukradli ho a odvedli pryč. Když se lev probudil, osla už nenašel, hledal ho, běhal sem a tam, řval, ale marně. Byl smutný a bál se vrátit jen tak sám zpět do kláštera. Už se Vikulka, CZ ~ 22 ~

23 0-13 Svatý Jeroným a lev, Hans Memling olej na dřevě; 37 x 24,5 cm; , soukromá sbírka (Wikipedia Commons; volná licence) začalo stmívat a lvovi nezbylo, než se sebrat a jít domů. Styděl se, že osla neuhlídal. Když bratři viděli, že lev přišel pozdě a navíc bez osla, mysleli si, že dostal hlad a osla sežral. Odmítli mu dát jeho porci jídla, řekli mu jen, aby se vrátil odkud přišel a dožral zbytky osla, aby ukojil své obžerství. Vikulka, CZ ~ 23 ~

24 Ale protože pochybovali o lvově vině, vydali se bratři na místo, kde se osel pásal. Nenašli tu žádné známky po tom, že by lev osla zabil a sežral. Když to oznámili Svatému Jeronýmovi, ten nakázal, aby práci osla zastal lev. A tak lev začal vozit větve a dříví na otop a všechno trpělivě snášel. Jednoho dne zase vykonával práci za osla, stále toužil dozvědět se, co se stalo s jeho oslím kamarádem. Tu uviděl už z dálky průvod obchodníků a velbloudy vezoucími náklady a s nimi šel osel. V tom kraji bylo zvykem, aby velbloudí karavanu vedl osel nebo kůň, který byl člověku poddajnější. V tom lev osla poznal a s velkým řevem se ke karavaně rozběhl. Zděšení obchodníci se rozutekli po okolí, rovněž velbloudi se lekli, ale jsouce svázáni v průvodu a přivázáni k oslíkovi, utéci nemohli. A tak kromě návratu oslíka bratři získali i celý náklad karavany. Když to bratři viděli, řekli to Jeronýmovi. Ten k nim promluvil: bratři, umyjme nohy všem našim hostům (velbloudům) a dejme jim jíst a pít, neboť je to vůle našeho Pána. V tom lev začal radostně běhat po celém klášteře a mazlil se se všemi bratry, aby jim dal najevo, že jim odpustil vinu, kterou na něj křivě svalili, vinu, že osla sežral. Ač ve středověku nabyly domácí kočky významu ďábelského, přeci jen se našli světci, kteří schopností a umu koček dokázali využít pro blaho všech. Asi nejhlavnějším patronem koček a těch, kdo je mají rádi, se stala Svatá Gertruda z Nivelles. Zároveň se stala úhlavním nepřítelem krys, myší, horečky a mentálního postižení. Svatá Gertruda z Nivelles se narodila roku 626 v Landenu, městě v Belgické provincii Vlámský Brabant. Byla dcerou Pepina I. z Landenu a Svaté Itty. Když jí bylo deset let, pořádal její otec velkou slavnost, na níž byl pozván i Dagobert I., tehdejší franský král. Už už byly domluvené zásnuby Gertrudy se synem vévody z Austrasie, ale když se konečně dostala ke slovu sama Gertruda, jakékoliv zasnoubení zavrhla Vikulka, CZ ~ 24 ~

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ Biblické příběhy Ivan Olbracht Úprava textu pro Neslyšící čtenáře Text upravila Pavla Gandurská www.tichaknihovna.cz PŘÍBĚH 1 O

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více