ZVONY od svatého Mikuláše - časopis farního společenství Nekoř a okolí. Listopad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVONY od svatého Mikuláše - časopis farního společenství Nekoř a okolí. Listopad 2011 1"

Transkript

1 Testament Před časem mi poslal kamarád, kněz následující článek, který je vhodný jako úvodník do našeho časopisu. Zvláště je na zamyšlení v tomto období, kdy budeme slavit Slavnost Všech svatých a připomínat si Památku všech Věrných zemřelých: V ţivotě občas zaţijeme nějakou silnou věc, která nám nedá, která nás nutí přemýšlet a vţene slzy do očí. O jednu takovou nedávnou zkušenost bych se rád podělil. Na faru přijeli mí přátelé snoubenci, kteří ke mně chodili na přípravu na manţelství, a ona plakala. Její mamince našli metastáze v kostech, tedy situace, kde uţ jen zázrak můţe pomoci. A jak víme, Bůh zázraky, alespoň těmi z medicínského hlediska, zrovna neplýtvá. Pár slov útěchy, modlitba za nemocnou, o moc víc neumíme. Po svatbě, která byla mimochodem moc pěkná a důstojná, začala hostina. A tu si ta nemocná ţena, matka nevěsty vzala slovo. Byla krásně oblečena s decentním kloboučkem, všechno si vlastnoručně vyrobila právě pro tuto příleţitost. Občas se jí hlas zadrhl, občas se nějaké to slovo ohnulo jiným směrem, ale byla to síla a příjemně se naslouchalo. Dvě myšlenky, které mě zaujaly: Manţelství jako maraton, dlouhý 42 let, kdy běţí oba dva spolu, ale ke konci uţ je jeden více unavený a potřebuje, aby se o něj ten druhý staral a společně aby dosáhli cíle. A druhá myšlenka jako touha po míru, kdy mnoho let zpátky, v nějakém italském městě, manţelství dětí dvou znepřátelených rodů přineslo do města pokoj a mír. Takţe jediná válka, která byla přípustná, byla těch dvou pod baldachýnem. Bylo vidět, ţe si to povídání pečlivě připravila. A hovořila i o mnoha dalších věcech, třeba o svatebním výboru (ona a matka ţenicha), jak měl výjezdní zasedání a konkurz na výrobu cukroví. A my jsme se smáli, jak to vtipně podávala. A přitom to mělo tak silný a smutný podtext. Hovořila ţena, kterou uvnitř těla neúprosně drtí zákeřná nemoc. Říkal jsem 1 /

2 si, ţe je to moţná naposledy co takhle můţe hovořit k celé rodině a dávat ze sebe to nejlepší. A svatba milované dcery byla vhodnou příleţitostí. Její řeč byla jako testament a mně z toho pomyšlení naskakovala husí kůţe. Jen jedna věc tomu chyběla. Pohled na cíl maratonu, kam se běţí. Ţe smyslem a cílem ţivota člověka je běh o vavřínový věnec, kterým je nebeská odměna. Být s Bohem. Dát svému ţivotu hlubší smysl. Být více neţ jen dobrým humanistou. Pozvat Boha do všeho, co dělám. I do své nemoci, i do svého Testamentu P.Pavol Sandánus mše svatá o slavnosti Všech svatých 1. listopadu i při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude v hod. ve farním kostele v Nekoři. setkání biřmovanců: 4.11.: hod. setkání misijního klubka: a 2.12.: hod. ministrantské setkání: 12. a ; : hod. (ministrantské setkání bývá v průběhu školního roku kaţdou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci). pastorační rada: : hod. mše svatá pro děti: : hod. Milé děti a rodiče, srdečně jste zváni v hod. na faru na společné setkání s přípravou na dětskou mši svatou. adventní filmový večer: a : hod. žehnání adventních věnců: Rorátní mše svaté: 6.45 hod. - kaţdou středu v době adventní. setkání seniorů: a : hod. ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI: sobota podvečer a neděle 3. a Duchovní obnovu farnosti povede P. Jan Linhart, spirituál konviktu v Olomouckém semináři. Program bude upřesněn. poutní slavnost našeho farního kostela sv. Mikuláše v Nekoři: 6.12.: hod. Mikulášská nadílka. prosinec: Před Vánocemi moţnost svátosti smíření pro celou farnost (budou pozváni kněţí z okolních farností) biblická hodina: kaţdé úterý v letním čase v hod. a zimním v hod. Změna vyhrazena. Všechny akce budou vyhlášeny v neděli při ohláškách a vyvěšené na farních stránkách. 2

3 Církevní sňatek: Vít Fikejzl a Eva Ouhrabková, 27. srpna 2011, Sobkovice. Jan Tříska a Veronika Páchová, 24. září 2011, Nekoř. Pohřeb: Jan Šťovíček, 16. září 2011, Nekoř, 76 let. Marie Dušková, 27. září 2011, Nekoř, 82 let. Moţná jsme slyšeli jiţ mnoho slov o mši svaté. Moţná jsme slyšeli, jak a co máme dělat. Ale jedno z nás kaţdý zná, kdyţ neproţíváme mši svatou nejen svými postoji, ale i srdcem, odcházíme prázdni, jako kdybychom si odškrtli další povinnost. Proto po zváţení jsem se rozhodl, ţe po částech budu uveřejňovat komentář ke mši svaté, abychom dokázali pochopit smysl mše svaté, liturgických úkonů. 1. Vstup Sešli jsme se ke slavení velikého tajemství naší víry, ke slavení eucharistie. Tuto slavnost lidově nazýváme mše svatá. Podle učení II. Vatikánského koncilu je to vrchol a zdroj ţivota církve. Eucharistie je památka Ježíšovy smrti a vzkříšení, tajemným způsobem zpřítomňuje na oltáři jeho kalvárskou oběť. Jeţíš přichází ţivý mezi nás. Mše svatá má dvě základní části: bohoslužba slova a bohoslužbu oběti. Před nimi předcházejí vstupní obřady a na konci jsou závěrečné obřady. Účelem vstupních obřadů je, abychom mezi sebou vytvořili společenství. Zmrtvýchvstalý Kristus chce přijít mezi své učedníky shromážděné v bratrské jednotě a lásce. Dalším účelem je připravit se na setkání s Kristem v jeho slově a ve slavení jeho oběti. Není to úkol jednoduchý. Na bohosluţbu přicházíme ze světa venku, často rozptýlení a plní rozličných starostí. Je nebezpečí, ţe nebudeme dost vnímaví a pozorní k posvátným skutečnostem. Proto je třeba přijít včas, zklidnit se a soustředit se. Přicházíme-li pozdě, rušíme i ostatní. Pokud se nám to někdy stane, 3

4 zůstaneme raději vzadu a místo k sezení si hledáme aţ ve chvíli, kdy se zpívá, nikoli při modlitbě nebo čtení. Mše svatá začíná průvodem kněze a ministrantů k oltáři. Tento průvod je doprovázen zpěvem. Vstupní zpěv nám pomáhá k tomu, abychom se sjednotili, nechali se vtáhnout do posvátného dění a nebyli jen nezúčastněnými diváky. Proto je důleţité, aby se do zpěvu zapojili všichni. Vstupní zpěv nás rovněţ uvádí do tajemství liturgické doby nebo svátku. Po příchodu k oltáři jej kněţí a jáhni uctí políbením. Oltář symbolizuje Krista. Je to místo, kde se zpřítomňuje Kristova oběť a stůl hostiny, kterou pro nás Pán chystá. Při větších svátcích můţe kněz oltář také okouřit. Kadidlo pouţívali lidé uţ odedávna. Kouř stoupající vzhůru je obrazem našich modliteb. Libá vůně nám připomíná, že naše modlitby i náš život se mají stát obětí, která se Bohu zalíbí. (pokračování příště) Připravil P. Pavol Sandánus Varhanní koncerty v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu si i v Nekoři nacházejí své posluchače. Letošní 15. ročník tohoto česko-polského festivalu duchovní hudby přilákal do kostela sv. Mikuláše v Nekoři přes čtyři desítky posluchačů. Diecézní organolog, spoluzakladatel tohoto festivalu a vynikající varhaník prof. Václav Uhlíř spolu se sopranistkou Hanou Medkovou v neděli 26. září 2011 rozezněl nekořské varhany skladbami Johana Sebastiána Bacha, Georga Friedricha Händla, Josefa Haydna, Césara Franca a i vlastní improvizací na motiv svatováclavského chorálu. V rámci letošního jubilejního ročníku byl ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové natočen na CD zvuk 12 vybraných nástrojů, které se v rámci tohoto festivalu rozeznívají. Je pro nás potěšitelné, ţe mezi těmito vybranými nástroji byl i romantický styl s typicky tmavším a hutnějším zvukem varhan v Nekoři. Děkujeme obci Nekoř za pravidelný kaţdoroční finanční příspěvek 5000,- Kč na konání tohoto koncertu a letošním vystupujícím za krásný hudební záţitek. Pan profesor Uhlíř byl jedním z našich největších odborných pomocníků při organizování oprav našich varhan, je potěšitelné, ţe se rád do Nekoře vrací, aby nám na ně přednesl krásné varhanní skladby. Miki 4

5 TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ, TO JE ZLATÁ NEDĚLE, MÁME KROUPY, JITRNICE, K TOMU KOUSEK PEČENĚ. Po dvou letech se opět přiblíţila neděle, kdy naše farnost slaví posvícení. Jestliţe je datum na erbu našeho kostela správně datované, bylo od roku 1698 jiţ 313 v pořadí ) Jak jinak, i tentokrát se všichni připravovali doma, uklízeli, pekli, vařili a smaţili a těšili se na slavnost u kostela. Posezení ve farní hospůdce u specialit báječných a nevídaných uţ k tomuto svátku tradičně patří. A jak by ne, vţdyť kolik dětí vidělo pravou domácí zabijačku, tak říkajíc v přímém přenosu, od začátku do konce - doma? Nebo u babičky?? Uţ i na vesnici málokdo i my jsme si zvykli jezdit pro masíčko umakartově a plastikově zabalené do obchodu ve městě. Petr Stejskal, původem z Ostravy, se kdysi přiznal, ţe si jako mrňous myslel, ţe maso, mléko a chleba se vyrábí v továrně ))) Abychom si připomněli tradice a poznali, jak bylo pro naše předky těţké opatřit si zásoby na zimu, vezmeme si na pomoc jednu naši ruku. Zabijačka je především pořádná ruční práce. Začneme palcem chlapi musí připravit všechny nástroje, sekyry, noţe, mašinky, dodat na farní dvůr kotle na vodu a hromadu dříví, udělat podláţku pod stoly a trojnoţku na věšení čuníka. Dopravit na faru vál, troky, ţebřiny a všechny důleţité pomůcky, které jsou zapotřebí. Nakopat křen a sehnat struhadlo i ruce ochotné strouhat a nosy a oči ochotné nad tím ostrým poţehnáním slzet. Ţenské musí vydrhnout hrnce, kbelíky, mísy, misky, holby, spoustu vařeček, vidliček, naběraček, cedníků a hlavně pořádnou mašinku na mletí masa. Připravit pohoštění pro pana mistra řezníka a jeho pomocníky, naloupat kila cibule a česneku, opatřit koření, uvařit kroupy přesně do té správné vláčnosti, nakoupit Adamcovy rohlíčky ve správném čase a počtu. Ukazováček nám připomene, ţe máme být vděční za krásné podzimní počasí, za úrodu polí, ze které můţeme ţít, za brambory a šrot, které poslouţily dobrému hospodáři, aby pašíka řádně vykrmil a za všechny jablíčka a švestky, případně chmel, které, zpracovány do tekuté formy, úchvatně doplňují zamýšlené speciality. Není to samozřejmost, v době katastrof, povodní, tajfunů a krizí mít zdravé jídlo, čistou vodu, dostatek prostředků a času udělat slavnost a pozvat kamarády, sousedy, přátele a v klidu a míru si pochutnat a oslavit dobréhoa starostlivého Boha za to, ţe nám dává věci k ţivotu a radosti tak hojné a dobré v pravý čas. 5

6 Prostředníček je střed, zodpovědný za to, ţe se taková akce včas domluví, věcičky i lidé budou ve správný čas na správném místě, farní hospůdka bude oplývat vhodnými nádobami, hrnci, pekáči, talíři, hrníčky, příbory a hlavně půllitry. Do všech těchto nádob pak musí šikovné a ochotné ruce dát ve správný čas přesný poměr všech dobrot, aby nejen mlsné jazýčky a ţaludek, ale i ostatní kousky lidského těla mohly povzdychnout s Kájou Maříkem: Taková dobrota, ta jde přímo do ledvin )) Prsteníček zve k návštěvě celé rodinky, které se nedočkavě ptají, kdy ta akce vypukne, jestli bude všeho dost a nabízí příleţitost úţasně a celorodinně proţít sobotní odpoledne, které se při trošce dobré vůle můţe protáhnout i na nedělní čas Konečně ke kostelu a k faře zavítají i ti obyvatelé Nekoře, které vídáme pouze o půlnoční, o pouti pod lipami nebo o Dušičkách Fara se zbaví nánosu tajemného šerosvitu a stane se alespoň na pár dnů středem voňavého království dobrůtek, společenstvím dobré vůle a příjemné společnosti, kam je radost přijít. Dveře do kuchyně, stany a hospůdka vítají místní, přespolní i lufťáky plnou náručí pochoutek, pitíčka teplého i studeného a hlavně lidskou vřelostí a pospolitostí. Malíček pak je úţasnou výzvou a dobrodruţstvím pro děti kdekdo viděl v televizi lov na slona, koridu, kovboje, ale málokdo z kluků a holčiček mohl sledovat přímý vstup čuníka na scénu, do připravené reality show plné pravé chlapské odvahy, správných hmatů a chvatů a závratného vítězství ducha nad hmotou to tehdy, kdyţ po střelné ráně a velkém finále s ostrým noţem většina krve prýští správně do připraveného kbelíku a pak obarví kroupy, nikoliv přihlíţející diváky. My jsme to štěstí měli. Sledovali jsme poslední vteřinky prasátka, které bojovalo čestně a spravedlivě svůj ţivotní boj, viděli jsme úţasně sehraný tým kolem mistra řezníka, pochválili Mikyho za vařící vodu k kotlích, Marušku a Petru za nadýchané záviny a makovce k svačině, jejich dětičky za trpělivost a poslušnost, pana faráře za lahodný švestkový doping, Lukáše za řízné pivko a zásobu nealkoholických nápojů, Marušku Glonkovou za perfektní dodávku cibule a česneku i za vynikající kvalitu krup, Verču, ţe nám okamţitě a ochotně zapůjčila svoje nádobí, děti, ţe se nepletly k horké vodě a ostrým nástrojům, vyzvedli jsme zásluhy Jardy Kubíčka st., který po tři dny chystal nádobí, nosil, drţel, špejloval a uklízel, Vojtu a Libora za výrobu dobré nálady a neúnavné ochutnávání všech ingrediencí, dokud nebyly vyladěny do absolutní dokonalosti, Dušana za zapůjčení absolutně nového válu a vedení lázeňské sekce, Karešův tým za ruce ochotné donést, umýt, umlít, přesunout a vydrhnout cokoliv bylo třeba, muziku ŠouFiFa za neskutečný hudební výkon a pětihodinové nasazení, obsluhující okýnkový personál za vstřícnost, rychlost, přesné 6

7 vyřizování objednávek a bleskovou matematiku, všechny návštěvníky, ţe přišli a vytvořili s námi veselé a hladové společenství, spoluţáky za přepadovku, kterou jsme nečekali, ale byla milá - ALE hlavně a v první řadě: Jardu mistra řeznického, který je středobodem a velícím důstojníkem celé akce! My ti Jardo, pěkně děkujem, ţe jsi to s námi dotáhl aţ sem - k perfektním výsledkům a spokojeným, umaštěným bradám a naplněným bříškům. Uţ teď se těším na další posvícenský maratón. Farní zabijačka je skvělý důvod, proč přijít k faře, oslavit posvícení, uţít si společnosti, dopřát si občerstvení jako od maminky, babičky, tetičky, řezníka, hospůdky.a vůbec jestli jste tam byli, víte, ţe to bylo moc fajn!!! Lada Faltusová Pro mě, který zaţil svou první zabíjačku před dvěma roky zde v Nekoři, bylo očekávání té letošní velkým těšením. Byl jsem, jako na té předchozí, na faře uţ od rána a pozoroval jsem ten koncert řeznických rukou a jeho pomocníků s velkým obdivem. Uběhlo sotva pár hodin a seděli jsme u svačiny, ochutnávali první zabíjačkové dobroty a prasátko uţ bylo kompletně rozporcované a na farním dvorku uţ bublal ovar ve vařící vodě. Je to radost být součástí tohoto týmu, který přesně ví, co dělat. Je to souhra šikovných děvčat v kuchyni a řezníka s pomocníky. Ve dvě hodiny se mohla otevřít hospůdka a začít vydávat dobroty, které byly dopoledne vytvořeny a točit pivo. Byla to pro mne velká radost jít aţ večer domů a být plný záţitků z krásně proţitého dne se skvělou partou lidí. Všem jim moc děkuji, ţe jsem mohl být mezi nimi, přiloţit ruku k dílu a proţít si další skvělou zabíjačku. Uţ teď se těším na další. Ahoj Víťa Kareš Byla říjnová sobota dopoledne. Studené a sychravé ráno pokořilo slunce svými hřejivými paprsky. Počasí na brigádu jako stvořené. U fary pobíhaly děti, pomáhaly dospělým chlapům odklízet větve z prořezaných lip a se vším, co bylo třeba. Na faře maminky s hadrem v ruce myly okna a uklízely. Někteří ochotníci stěhovali skelnou vatu a "ostatní je obdivovali". Pomoci přišli malí i velcí, kluci a holky, dospěláci i skoro dospěláci, někdo z rodiny nebo i celá rodinka a P. Pavel v pracovním. Nebyl tam nikdo, kdo by si přišel zkrátit dlouhou 7

8 chvíli. Všichni měli plno práce "na svém". Vím, jak je někdy těţké učinit ten krok a jít pracovat "na farní". Ale farní, znamená i mé. Jsem její součástí. Sama mám doma spoustu restů, polovinu víkendů jsem v práci a rameno mám v háji. Omluva? Výmluva? Společně pracovat a svačit s lidmi, které jindy jen zdravíte v kostele, je velmi obohacující a pro ţivot farnosti důleţité. Nejen počasí mi tento den prozářilo radostí. Více jsem dostala, neţ dala. Čas je velmi relativní! Vidět nadšené děti a mlaďáky nabité energií, kterou my ztrácíme, je důvodem k radosti. Pravda, pro někoho k naštvání. Přesto, pracovat bez odměny na společném je pro ně i pro nás velkým vkladem do budoucna. M. P. Zeptala jsem se dětí jaký je podle nich svatý člověk? A jakého světce znají a co se jim na něm líbí. 1. Věří v Jeţíše. Je hodný. Dobře se učí a má dobré vlastnosti. Svatí dělají něco pro chudé. 2. Znám archanděla Michaela, který zabíjel štíry - ďábla. (kluk 10 let) 1. Má svatozář nad hlavou. Pro všechny třeba peče perníčky. 2. Cyril vymyslel hlaholici, neznám nikoho jiného, kdo vymyslel abecedu. (Dívka 9 let) 1. Všecko co maj, prodaj a daj to druhým lidem. 2. Svatý František. (Dívka 5 let) 1. Je hodný, laskavý. Pomáhá lidem. 2. Znám svatého Václava. Líbí se mi jeho odvaha. Zabil ho jeho bratr Boleslav. Jeho babička Ludmila byla také svatá. Učila ho číst a psát. Taky mu vyprávěla o Pánu Jeţíši a on pak šířil učení o Něm. (Dívka 14 let) 1. Něco dobrého udělal. Něčím se proslavil, ale né pro lidi nevěřící, ale pro nás, kteří věříme v Boha. 2. Matku Terezu, protoţe se starala o lidi na ulicích a zaloţila nemocnici. (Dívka 12 let) 1. Hoří mu láska. Je hodný a všem pomáhá. 2. Svatýho Václava. Líbí se mi na něm, ţe je svatý. (Kluk 8 let) Ptala se Aneta. 8

9 Říjnové setkání bylo pro nás opět velice příjemné. Tentokrát pro nás otec Pavol připravil velmi zajímavé téma. Víte, co jsou to svátostiny. Tak tedy, zatím co svátosti ustanovil pán Jeţíš, svátostiny ustanovila církev. Mezi svátostiny patří např.: svěcení nebo svěcení svící hromniček, svěcení ratolestí, ţehnání adventních věnců, ţehnání zlatých předmětů. Dále je to kaţdé poţehnání třeba kdyţ rodiče ţehnají dětem, kdyţ se ţehná nové obydlí, nemocnice, pracoviště, dopravní prostředky, ţehnání pro nové lektory a akolyty, pro zasvěcené osoby (tzv. třetí řád sv. Františka). Mezi svátostiny patří i křesťanské zásnuby dokonce i pohřeb, při kterém se vyznává víra ve vzkříšení a ţivot věčný. Všechna ţehnání mají chválit Boha a posvěcovat věřící, které Duch Svatý inspiruje k hlubší zboţnosti. Svátostiny to je tedy úkon ţehnání, které nás můţe přivést ke svátostem. Svátostiny můţe přijmout kaţdý člověk. Tolik tedy o našem posledním setkání. Škoda, ţe se nás sešlo jen deset. Proto milí přátelé senioři neváhejte a příštího setkání se zúčastněte. M. Matyášová Dlouho jsem přemýšlela o vhodném tématu do této rubriky. Je měsíc říjen měsíc růţence, a jak jsem brouzdala po internetu, tak mě oslovila diskuse na téma Mariánské úcty. Debata se odehrála na portálu pastorace.cz a následující dotaz poslal člověk, který si říká Dušan. Jak se dívat na Marii? Zatím mariánskou zboţnost příliš neproţívám, uctívám Marii jako první ze svatých, ale formy úcty tzv. lidové nechápu - poutě,sošky, zjevení a jiné barokní projevy. Někdy mi to zavání modlosluţebnictvím. Vţdyť na 1. místě je Kristus-Bůh. Proč by měla být Maria prostřednicí, nebudu se přeci obracet na vrátného, kdyţ můţu za šéfem. M.N.Badal: Světce i P.Marii prosíme o přímluvu tak, abychom poznali Boţí vůli, aby se za nás tzv. "přimlouvali" u Boha ne kvůli protekci, ale protoţe jim věříme, ctíme je, víme, ţe mají velkou moc, protoţe uţ jsou s Bohem v nebi sjednoceni. Neuplácíme 9

10 je tedy modlitbami, zapalováním svíček a dalšími úkony. Pokud by to tak někdo chápal, byla by to modlosluţba. Světci jsou naši patroni, jejichţ jména např. nosíme, jsou našimi vzory. Proto se k nim můţeme utíkat. Jsou nám někdy srozumitelnější a představitelnější neţ Bůh sám. Stejně jako my byli kdysi lidmi na této zemi, dovedeme se k nim tedy přiblíţit snáz neţ někdy k Bohu, kterého povaţujeme za příliš vzdáleného v jakýchsi výšinách. Mohou tedy být pro nás vhodnými prostředníky těch proseb, které normálně vysíláme k Bohu přímo. Ať uţ přímo, nebo zprostředkovaně přes svaté, jde o prosby, modlitby. Nejde o uprošování, přemlouvání a ovlivňování, ale o moţnost rozhovoru. Právě díky němu nám Bůh dává moţnost, abychom svá přání formulovali, vyslovovali a mnohdy se časem podivovali nad jejich naivností, krátkodechostí a přízemností. Ovšemţe je pak tou nejlepší prosbou "buď vůle tvá". Modlitba, prosba, přímluva je tedy jakousi pedagogickou moţností pro nás. Myslím, ţe kaţdý z nás má zkušenost, ţe kdyţ si něco jakoby na Bohu "vyvzdoroval", dostal to, po čem touţil a za čas shledal, ţe to stejně nebylo to pravé, protoţe to bylo jen podle našich omezených představ. Náš rozhovor s Bohem a světci v modlitbě je jistě ovlivňován naší pozemskostí, běţným slovníkem, zkušenostmi, věkem. Pak mohou někdy vzniknout absurdní situace, kdy lidé prosí Boha o něco špatného, kdy jej skutečně nějak chtějí ovlivnit. To, ţe dochází k této magii, modlosluţbě a jak sám říkám "folklornímu katolictví", to ještě neznamená, ţe je špatný princip prosby a modlitby sám o sobě. Myslím, ţe je dobré odlišovat to, co o modlitbě učí církev, co říkají církevní otcové (sv. Augustin), apoštolové (sv. Pavel) a ten opačný pól hloupého pojetí modlitby "Boţe, ať soused přijde o to nové auto, stejně si ho nezaslouţí". M.Opatrný: Pokud jde o vztah k Marii, můţe být dosti uţitečné si místo pročítání teologických dokumentů pročíst perikopy evangelií, které se Marie týkají. A k nim si pročíst komentáře. Z toho jak evangelisté pojímají Mariánská témata, je dobře patrný vztah prvotní církve k Marii. Maria zde v ţádném případě není nějakou polobohyní, ap. Je podávána jako vzorový člen církve, nebo chceme-li jako vzorový křesťan, a o to, a jen o to, by ve vztahu k Marii mělo jít. J.Maxa: Panna Maria mě naučila, ţe jsem se díval dříve na Krista svýma očima a myslel jsem si, ţe správně a přizpůsoboval si jej sobě místo Jemu (kolik lidí si to ještě stále myslí). Ono ale, kdyţ někdo řekne Maria - říká ve skutečnosti Kristus. Připravila Veronika Mikysková 10

11 Misijní výlet do Chocně v sobotu 1. října bylo vlastně takové setkání všech misijních klubek. Jelo nás asi 10 dětí včele se Štěpánkou, Anetou a její sestrou Markétou. Farníci z Chocně nám tam připravili nádherný program. Kaţdý si před kostelem vybral omalovánku zvířátka a podepsal si ji. Všechny klubka přivezla své výrobky a šla je vystavit a nabídnout k prodeji do kostela. Další program byl v kostele: přivítání, vyprávění o Františkovi z Assisi, pár klubek si připravilo buď písničku anebo si jedno misijní klubko dokonce trouflo i na představení o Noemově Arše. Potom nám tam pustili film o misiích v Guaně. Po obědě na dvorku u fary jsme hráli velmi zajímavou hru po stopách sv.františka z Assisi. Pak kdo chtěl, mohl jít sportovat nebo vyrábět. Já jsem šla na vyrábění udělala jsem riflovou kytku, která se dá nosit jako náramek, kamínek s obrázkem kuřete a dárkovou krabičku. Taky jsme vyráběli sv.františka z brambory, makovic, šustí a dalších přírodnin. František uţ doma začíná klíčit. Na konci misijního dne byla mše svatá a pak uţ jsme utíkali na vlak domů. Fotky z toho setkání si můţete prohlédnout kliknutím na odkaz: Doubravka Mikysková https://picasaweb.google.com/ / misijnidenvchocni?authk ey=gv1srgcjhqs8nq-7qcdq# Dne jsme se sešli na faře, abychom pekli perníčky a připravovali se na Misijní neděli. Začali jsme ve čtyři hodiny, aby si kaţdý stihl vykrájet plech perníčků. Na pečení perníčků nám pomohla školní trouba, ve které se asi 15 plechů nádherně upeklo. Kdyţ se všude uklidilo tak jsme se pomodlili desátek a začali jsme si rozdělovat úkoly na mši. Po rozdělení práce jsme ochutnali kaţdý jeden perníček a popřáli k svátku Tereze Tauchmanové. Nakonec jsme se všichni rozešli do svých domovů. Anna Karešová 11

12 Na 33. neděli během roku (cyklus A) před 30 lety , letos připadá 33. neděle na Přísl. 31, 10-13,19-20,30-31; 1 Sol 5,1-6; Mt 25,14-30 Moji milí, malí i velcí, jsme zase u Jeţíše, který jediný ví, co je v člověku, co je v nás. Ví, v jakém prostředí ţijeme, ví o našich slabostech, o naší lenosti ke konání dobrého, o naší nechuti rozejít se s hříchem, nechuti k očistě duše, k odpuštění, odprošení proto nám tak často připomíná, ţe náš ţivot má být sluţbou Bohu a ţe z ní všichni budeme skládat při smrti účty a za ní dostaneme odplatu věčnou. Zamysleme se nad svým ţivotem. První čtení nám představuje poţehnání pořádné ţeny. Takovým poţehnáním však můţe být i muţ, děti i staří, kdyţ hledají a věrně se snaţí plnit vůli Boţí. Druhé čtení. Uţ za svatého Pavla chtěli vědět, kdy bude konec světa. A během dvou tisíc let církve tolikrát lidé zapomněli na slova Jeţíšova, ţe o tom dni neví nikdo, ani andělé v nebi, a předpovídali roky a dny jeho příchodu. Víme, ţe přijde, ale naše jediná starost má být ne kdy přijde, ale abychom byli připraveni. Všichni jsme dětmi Adamovými, jejichţ rozum, vůle i láska jsou nakloněny ke zlému, všichni jsme Boţími dluţníky, všichni jdeme k soudu. Ale jde s námi Jeţíš, který se nabízí, ţe naše dluhy zaplatí, kdyţ ho o to poţádáme. Jakou radost a jistotu vyjadřují slova, která poslal domů z nemocnice nedávno zemřelý náš bratr V. Adamec: Maminko, byl tu u mne p. farář a dal jsem si duši do pořádku a jak tato slova mírní zármutek z rozloučení. Prosme často: Duchu sv., uč mě tomu nejdůleţitějšímu, vyrovnávat své dluhy s Bohem a lidmi skrze Jeţíše. Evangelium nás vyvádí z častého sebeklamu, ţe stačí, kdyţ neděláme nic zlého. Bůh nás poslal na svět, abychom mu slouţili a s hřivnami, které jsme od něho dostali, konali dobro. Jeţíš říká, ţe nedostávají všichni stejně zdraví, tělesné zdatnosti, nadání, humoru, výchovy, hmotného postavení, krásy. Slyšeli jsme, ţe se budeme zodpovídat z toho, co jsme udělali svou tělesnou silou, nadáním, výchovou, postavením, majetkem pro dobro bliţních. Jestli tvé sportovní rameno pomohlo tomu, kdo těţko vystupoval ve vlaku, jestli tvé pevné nohy stály, kdyţ v dopravním prostředku nebylo dost místa pro starší, jestli jsi slovem a humorem pomáhal zahánět smutek, jestli tvá bystrost pomáhala dobře poradit, chránit před omyly, odhaloval jsi slovem a příkladem poklady spásy všem, mezi něţ tě Bůh postavil, aby i oni mohli šťastněji a spokojeněji ţít? Co jsi učinil pro šíření slova Boţího? Modlil ses za ty, kteří se nemodlí? Pamatoval jsi s pomocí duším v očistci? Bratře a sestro, to je jen několik otázek z toho, co nám Kristus říká dnešním podobenstvím. Ţijme tak, abychom po našich odpovědích měli jistotu slov Kristových: Pojď sluţebníku dobrý a věrný, protoţe jsi byl nad málem věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi do radosti svého Pána Buď věrný tedy i nad málem!!! Vybral Jiří Pomikálek 12

13 Uţ tu byl ten den, kdy jsme se konečně vydali do Prahy hledat stopy apoštolů! Vypravili jsme se s dětmi z choceňské farnosti, které má na starosti moje teta Martina, která tento projekt vymyslela. Dětí bylo 21 a dospělých jen 7. Domluvili jsme se, ţe kaţdý dospělí bude mít 3 děti. Ve vlaku jsme si povídali a ţertovali aţ do Prahy. Z Masarykova nádraţí jsme jeli po jezdících schodech asi 50 metrů dlouhých. Jeli jsme taky metrem. Hurá! A protoţe jsme šli po stopách apoštolů, kam jinam se podívat neţ na orloj. Přišli jsme právě včas. Apoštolové se ukláněli z okýnek orloje. Mohli jsme se podívat i dovnitř, jak orloj funguje. Taky jsme se uvnitř pomodlili a povídali si o symbolech apoštolů, abychom je poznali Tak aţ pojedete do Prahy na orloj a nebudete si jistí, kdo je jaký apoštol, napíšu vám nápovědu: Sv Petr má klíč Sv. Matěj má sekeru Sv. Filip má kříţ Sv. Pavel má meč a knihu Sv. Šimon má pilu Sv. Bartoloměj má knihu a nůţ Sv. Tadeáš má knihu Sv. Ondřej má šikmý kříţ Sv. Jakub má valchářskou palici Sv. Tomáš má kopí Sv. Jan má kalich s hadem Sv. Barnabáš má kámen a papyrus Stopy apoštolů jsme pak hledali i nalézali na Karlově mostě, Vyšehradě, dominikánském klášteře i z parníku po Vltavě. Stop apoštolů je prostě plná Praha! Šimon Krsek Velké poděkování patří panu Stanislavu Skalickému za generální opravu pískovcového sloupku se svatým obrázkem u cesty od Bredůvky k Studenému - nad čp. 171, kousek pod vodojemem. Při opravě pomáhali pánové Pavel Smejkal a pan Petr Hubálek. Obnovení původního pískovcového vzhledu, obnova nápisu 1845, obnova kovového rámečku se zasklením a celková úprava okolí stála mnoho hodin obětavé práce zmíněných pánů. Snaţili jsme se zjistit něco o historii této malé památky, ale bohuţel v kronikách, obecní ani farní, se nepodařilo vypátrat ţádnou zmínku. Týden po záříjovém posvícení byla tato památka na naše předky spolu s nově namalovaným obrázkem P. Marie P. Pavlem Sandánusem poţehnána. 13

14 Při příjemné sousedské sešlosti při této příleţitosti v krásném slunečném nedělním odpoledni bylo panem Petrem Hubálkem tlumočeno vyprávění jeho předků k vzniku této památky. Sloupek se svatým obrázkem byl prý postaven majitelem blízké usedlosti čp. 171 (dnes majitel pan Stanislav Skalický). Při sváţení sena z jeho polí nad cestou se samovolně rozjel plně naloţený vůz s koňským spřeţením. Nahoře na fůře v té chvíli byly děti hospodáře. Neřízený vůz i s koňmi sjel dolů z pole k cestě přes příkrý břeh a nikomu, ani taţným zvířatům se prý nic nestalo. Jako poděkování za šťastný konec této události dal majitel usedlosti postavit tento kamenný sloupek se svatým obrázkem. Na jeho přední (zadní) straně je vyryt letopočet Z materiálů uloţených v obecním archivu a z podkladů sestavených bývalým starostou Václavem Faltusem k jednotlivým číslům popisným se podařilo zjistit, ţe v roce 1848 byl majitelem čp. 171 sedlák Václav Lorenc, vlastnil 46 jiter pozemků, coţ představovalo cca 25 ha a v té době to údajně byl největší statek v Nekoři. Fotografií ze slavnostního poţehnání ještě jednou děkujeme pánu Stanislavu Skalickému, Petru Hubálkovi a Pavlovi Smejkalovi za opravení památky a paní Marušce Pomikálkové za namalování nového obrázku, který je kopií obrazu Panny Marie z poutního místa Luţe u Košumberku. Miki 14

15 Chci před tebou, Pane, vzpomenout na své mrtvé. Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. Připadá mi, jako by se mnou ţivotem šla velká skupina lidí, kaţdým okamţikem se někdo mlčky rozloučil, odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. Skupina je stále menší a tišší a jednoho dne také já mlčky odbočím Ti, kteří odešli, mlčí. Nápodobují tvé mlčení. Zůstávají pro mne skrytí, protoţe vešli do tvého ţivota. Slova jejich lásky ke mně splynula s jásotem Tvé nekonečné lásky. Zde na světě se my lidé ustaraně a uspěchaně ujišťujeme o vzájemné lásce. Ty však chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky opustili sami sebe a smysl svého ţivota našli ve tvém Ţivotě. V něm ţijí ti, kteří nás předešli. Protoţe ţijí, mlčí. My naproti tomu hlasitě mluvíme, abychom zapomněli, ţe jsme smrtelní. Jejich mlčení je slovem jejich lásky. Ať mne provází toto jejich slovo, kdyţ ode mne odcházejí k tobě. A tak i mně jsou nejblíţe. Ţijí ţivotem, který i mně je vlastní, ač zatím ještě skrytý. Oni jej ţijí ve věčném světle, v nekončícím dni, kterým jsi ty sám, Plnost veškeré skutečnosti. Boţe ţivých, buď také mým ţivotem! Z díla Karl Rahnera vybrala H. R. Milé děti, Loudalka se Šikulkou se vţdycky těší, kdyţ má přijet babička, protoţe jim vţdy něco dobrého přiveze. Ani si nedokáţou představit, ţe by babička někdy přijela bez nějakého dárku. To by bylo smutné. Jenţe kdyţ Loudalka jela k babičce, maminka se jí ptala: Co vezmeš babičce jako dárek, aby měla radost? To já musím babičce taky vozit dárek? řekla Loudalka, copak nestačí, ţe babička vozí dárky mně? Pamatuj si dobře, Loudalko, ţe dárky nejen dostáváme, ale také je můţeme dávat a dělat tím radost druhým. Včera odpoledne Loudalka prosila maminku, jestli by nemohla upéci tu dobrou bábovku, co měli minule. Určitě ano, odpověděla maminka, ale dones mi prosím ze spiţírny mouku a cukr, tady v kuchyni uţ ţádnou nemám. Jenţe Loudalka na to zapomněla, protoţe si četla ze své milé kníţky, a nic do kuchyně nedonesla. Za hodinu si řekla: To uţ bude bábovka pomalu upečená, uţ se půjdu podívat za maminkou do kuchyně. Jenţe jaké bylo její překvapení, kdyţ maminka zašívala ponoţky a ţádná bábovka nikde nevoněla a v troubě byla tma. Mami, ty jsi tu bábovku neupekla? A z čeho? Vţdyť jsem tě přece prosila, abys mi donesla cukr a mouku. Doteď ji v kuchyni nemám. Maminka by si mohla sice tu mouku a cukr přinést sama, ale chtěla Loudalku naučit pomáhat. A tak dobrá bábovka byla později. Mnohdy chceme po Pánu Jeţíši, aby něco změnil a zlepšil v našem ţivotě. On to často rád udělá, ale také chce, abychom mu pomáhali. Na mši svatou také nepřicházíme s prázdnýma rukama, jen tak. Přinášíme Pánu Bohu svůj dárek: především k oltáři neseme chléb a víno, ale také všechny své dobré skutky a dobrá předsevzetí. Kdo Pánu Jeţíši nic nechce dát, ten bude mít své srdíčko pořád prázdné. 15

16 Napoleonovo kuře naporcované kuře, 3 cibule, 30dkg hub, 4 strouţky česneku na plátky, 1 malý rajčatový protlak, 1,5dcl bílého vína, 2 lţíce majoránky, sůl, trochu oleje Všechny přísady smícháme a spolu s naporcovaným kuřetem vloţíme do pekáče. Naloţené necháme uleţet přes noc. Druhý den pečeme. Jablečná nutela 3kg jablek, 1kg cukru krystal, 20dkg čokolády na vaření, 20dkg kakaa Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců, pomeleme na masovém strojku a dáme je asi na 10 minut povařit s cukrem. Do horké směsi přidáme na kousky nalámanou čokoládu a kakao. Ještě dalších 10 minut povaříme. Pak plníme sklenice a sterilujeme 20 minut na 80 C. Dobrou chuť Aneta Poštou jsem obdrţela tuto reklamu a posílám dále : Ano, už se rodí první číslo slibovaného křesťanského časopisu pro ženy etabita. Právě prochází korekturami a obrazně řečeno se pomalu dostává do tiskárny. Co v něm najdete? Jen ukázkově: Pozdravy z Filipín příběhy Vzkříšení Tabity manţelského páru Vyber si dobrý díl (slovo Musí být náš dům dokonale biskupa AC) čistý? Existuje recept na šťastné 10 rad, jak neomdlít, kdyţ někdo manţelství? zazvoní Můj příběh příběh ţeny, která Tipy na výlet se stará o nemocnou matku Jak vařit kdyţ je hodně zeleniny Tabita představuje Emerge a další Tento elektronický časopis budou zájemci dostávat zdarma na své ové adresy. Věříme, ţe i v této podobě bude velmi dobře pouţitelný. Někdo si ho vytiskne, někdo si vytiskne jen ty části, které jej zaujaly, někdo si ho přečte z monitoru svého počítače. Můţete ho přeposílat svým známým, můţete si ho uloţit do počítače. VÝZVA pro všechny, kdo chtějí dostávat Tabitu. Napište nám na adresu Pokud víte o dalších zájemcích, prosím, pošlete jim tuto výzvu..zvony OD SVATÉHO MIKULÁŠE Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Korektura textu Lenka Venclová. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, odevzdejte Janě Krskové, či zašlete na Náklady na vytištění 5,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony. 16

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI ČTENÍ S POROZUMĚNÍM VENDULKA A SKŘÍTEK LUKÁŠ VAŘÍ VEČEŘI Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha únor 2012 9. ročník, č. 2 Vážení a milí čtenáři, lidové rčení: Únor bílý, pole sílí jistě každý z nás zná.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011

Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 Občasník OÚ v Šaraticích č. 5/2011, vydán 25. 11. 2011 OBSAH: Poděkování Pozvánky Z farnosti Kulturní výbor Upozornění Humanitární sbírka s úsměvem Inzerce Milí čtenáři obecního zpravodaje, uţ jsou tomu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více