PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy"

Transkript

1 PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky

2 Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky

3 Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Text, editace textu: Petra E. Krňanská Text Průvodce dobrovolnictvím 50+: Markéta Mertlová a kol. Jazyková korektura: Lucie Šafarčíková Grafická koncepce, sazba a ilustrace: 2GD typo*graphic Vydává: Dům zahraničních služeb / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie. Za její obsah odpovídá vydavatel. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. ISBN:

4 OBSAH ÚVOD 05 O Programu celoživotního učení 06 a programu Grundtvig Grundtvig 08 příležitost pro jednotlivce i organizace Přínos programu Grundtvig 11 k dobrovolnictví v Evropě i. projekty partnerství 13 PROJEKTY PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG 18 K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY ii. DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY IiI. PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM TiPY A DOPORUČENÍ 56 kontakty 57

5 PeSimiStA ViDí Sklenici VODY jako zpola PrázDnOu, OPtimiStA ViDí StejnOu Sklenici jako z POlOVinY PlnOu. DOBrOVOlník ViDí Sklenici VODY A začne HleDAt někoho, kdo BY měl žízeň. 4

6 Úvod Publikace Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy vychází v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví 2011 a zároveň s výhledem do Evropského roku aktivního stárnutí V úvodu této publikace bychom rádi vyzdvihli, že dobrovolnické aktivity jsou stále více uznávány za velmi cennou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání lidí všech věkových kategorií, v rámci programu Grundtvig zacíleného na vzdělávání dospělých pak jako významný nástroj neformálního vzdělávání dospělých. Této tematické oblasti vzdělávání dospělých se pod záštitou tohoto programu věnují některé projekty partnerství a veškeré dobrovolnické projekty 50+. V první části publikace o příspěvku programu Grundtvig k rozvoji evropského dobrovolnictví Vám přinášíme stručné kompendium příkladů dobré praxe projektů partnerství realizovaných k tématu dobrovolnictví a dobrovolnických projektů 50+, do kterých jsou aktivně zapojeny organizace z České republiky. Druhou část publikace tvoří Průvodce dobrovolnictvím 50+, který byl vytvořen v rámci dobrovolnického projektu Nevzdáme se!, tedy pilotního projektu tohoto typu se zapojením České republiky. Projekt byl v roce 2011 oceněn čestnou cenou Pečeti kvality Grundtvig za přínos dobrovolnictví 50+ (nejen) v České republice. Inspirativní počtení Vám přeje tým programu Grundtvig 5

7 O Programu celoživotního učení a programu Grundtvig Program Grundtvig vytváří společně s programy Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus Program celoživotního učení a jejich společným cílem je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Evropské unie. Napříč těmito programy zaměřenými na rozličné cílové skupiny celoživotního vzdělávání prochází tzv. Průřezový program. 6

8 Ve škále těchto programů se Grundtvig zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých: Program celoživotního učení (LLP LifeLong Learning Programme) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig školní vzdělávání vysokoškolské vzdělávání, spolupráce vysokoškolských institucí s podniky odborné vzdělávání a příprava na jiné než vysokoškolské úrovni vzdělávání dospělých Průřezový program Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) Evropská jazyková cena Label (podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání) Jean Monnet (podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na vysokoškolské úrovni) Do Programu celoživotního učení je zapojeno 33 evropských států všech 27 členských států Evropské unie, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Švýcarsko, Chorvatsko a Turecko. Program Grundtvig si v oblasti vzdělávání dospělých klade za cíl: ❶ ❷ ❸ ❹ Zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace. Poskytovat rozhodující druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš brzy. Motivovat dospělou populaci k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení vůbec. Pomoci čelit společenskému problému stárnoucí populace v Evropě. Program Grundtvig přispívá díky široké evropské spolupráci k dostupnosti a přístupnosti dalšího vzdělávání a zároveň ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých. Svým obsahem se zaměřuje na všechny potřeby dospělých lidí a zvláštní pozornost pak věnuje těm, jejichž potřeby jsou specifické. Aktivity tohoto programu podporují zejména vzdělávání osob, které nedosáhly dostatečného základního vzdělání či dostatečné kvalifikace, ale také těch, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech či jsou znevýhodněni ze společensko-ekonomických důvodů. Ze široké palety jeho aktivit mohou čerpat jak organizace působící v jakékoliv úrovni či formě vzdělávání dospělých (formální, neformální, alternativní), tak přímo jednotlivci, kteří v této oblasti působí, ale také široká dospělá veřejnost. 7

9 Grundtvig příležitost pro jednotlivce i organizace 8

10 I. AKTIVITY SPRAVOVANÉ NÁRODNÍ AGENTUROU PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY cílová skupina aktivita Grundtvig délka výjezdu do zahraničí / projektové období u aktivit pro organizace ŠIROKÁ DOSPĚLÁ VEŘEJNOST LIDÉ PRACUJÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH (včetně studentů andragogiky) INSTITUCE A ORGANI- ZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁ- NÍ DOSPĚLÝCH dobrovolnický pobyt (určeno výhradně pro zájemce starší 50 let) účast na zahraničním workshopu (určeno všem dospělým zájemcům starším 18 let) asistentský pobyt stáž (stínování zkušenějšího kolegy) účast na vzdělávacím kurzu účast na zahraniční konferenci dobrovolnický projekt (mezinárodní spolupráce 2 organizací ze 2 států) projekt partnerství (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací ze 3 států) organizace workshopu pro zahraniční účastníky 3 8 týdnů 5 10 dnů týdnů až 12 týdnů 1 6 týdnů min. 1 den 2 roky 2 roky 5 10 dnů 9

11 ii. AKTIVITY SPRAVOVANÉ VÝKONNOU AGENTUROU EVROPSKÉ KOMISE cílová skupina aktivita Grundtvig projektové období INSTITUCE A ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH multilaterální projekt (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací z 3 států) tematická síť (mezinárodní spolupráce min. 10 organizací z 10 států) doprovodné aktivity k multilaterálnímu projektu či tematické síti 1 3 roky až 3 roky až 1 rok Program Grundtvig je v České republice již od roku 2001 (v některých evropských státech o rok dříve) jedním z klíčových nástrojů rozvoje oblasti vzdělávání dospělých a je důležitou spojnicí mezi metodami a praxí. Od roku 2007 je součástí Programu celoživotního učení. Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na internetových stránkách programu Grundtvig: (aktivity spravované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy) (aktivity spravované Výkonnou agenturou Evropské komise) 10

12 Přínos programu Grundtvig k dobrovolظnictví v Evropě Dle statistik Evropské komise se 90 milionů občanů Evropské unie starších 15 let věnuje ve volném čase dobrovolné činnosti, a tedy pomoci druhým. Míra zapojení evropských občanů do dobrovolnických aktivit je: nejvyšší v Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii a Švédsku (v těchto státech se věnuje dobrovolnické činnosti více než 40 % občanů); vysoká v Dánsku, Německu, Finsku a Lucembursku (30 39 %); spíše nízká v Belgii, České republice, Španělsku, Irsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, na Kypru a na Maltě (10 19 %); nízká v Bulharsku, Řecku, Itálii a Lotyšsku. Z těchto počtů je 75 % dobrovolníků mladších 34 let a nejméně je zapojena skupina ve věku nad 45 let. Většinu dobrovolníků tvoří ženy (cca 57 %). Z evropských statistik vyplývá, že 70 % dobrovolníků jsou studenti, 20 % pracující lidé, 8 % nezaměstnaní a přibližně 2 % senioři. Program Grundtvig, jakožto program zaměřený na vzdělávání dospělých s cíli zvýšení úrovně znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace, poskytování druhé šance ve vzdělávání, motivovace dospělých k celoživotnímu učení a v neposlední řadě jakožto program podporující iniciativu čelení společenskému problému stárnoucí populace v Evropě, si v oblasti dobrovolnické činnosti klade za cíl: umožnit občanům z různých evropských zemí vyzkoušet si dobrovolnickou činnost a prostřednictvím té získat mezinárodní zkušenost, zlepšit si jazykovou a sociální kompetenci; naučit se něčemu novému, předávat své vlastní zkušenosti a znalosti dále; motivovat evropské občany k pomoci druhým, uvědomění hodnoty sebe sama; dokázat, že pomáhat je normální, dobrovolníkem nemusí být jen mladý člověk a že i obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci. V rámci programu Grundtvig je dobrovolnictví podporováno jako významná oblast neformálního vzdělávání. Této tematické oblasti vzdělávání dospělých se pod záštitou programu Grundtvig věnují některé projekty partnerství a veškeré dobrovolnické projekty

13 i.

14 PrOjektY PArtnerStVí nikdy nezpochybňuj HODnOtu DOBrOVOlníkŮ noemova ArcHA BYlA POStAVenA DOBrOVOlníkY, titanic BYl POStAVen PrOfeSiOnálY!

15 Projekty partnerství programu Grundtvig poskytují rámec pro praktické činnosti při spolupráci organizací ve všech formách vzdělávání dospělých, a to v nejširším smyslu. Na rozdíl od všeobecně rozsáhlejších multilaterálních projektů spolupráce programu Grundtvig, které jsou více zaměřeny na produkt nebo výsledek, se partnerství zaměřuje spíše na proces a jeho cílem je zvýšit účast zejména menších organizací, které chtějí začlenit do své pedagogické činnosti evropskou spolupráci. V projektu partnerství spolupracují školitelé a účastníci nejméně z 3 zemí na jednom nebo více tématech společného zájmu. Tato výměna zkušeností, postupů a metod přispívá ke zvýšení povědomí o různých evropských kulturních, sociálních a ekonomických prostředích a k lepšímu pochopení společného zájmu v oblasti vzdělávání dospělých. Zúčastněným organizacím se doporučuje, aby monitorovaly a hodnotily svoji mezinárodní spolupráci a propojily ji s iniciativami své místní komunity. Rovněž by měly spolupracovat s organizacemi a orgány na národní úrovni, aby byl zajištěn pevný základ pro jejich iniciativy i činnosti a otevřeny kanály pro šíření výsledků. Tím se maximálně zvýší hodnota mezinárodní výměny zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a zajištění širšího dopadu výsledků projektu. 14

16 V rámci partnerství jsou podporovány pro příklad tyto aktivity: schůzky a semináře všech institucí a organizací zapojených do partnerství výměna pracovníků a účastníků vzdělávání dospělých zapojených do aktivit v rámci projektu (nejen realizátoři projektu, ale také vzdělávané osoby, které mají z výsledků projektu čerpat) výměna zkušeností a příkladů dobré praxe všemi vhodnými prostředky, zejména s využitím informačních a komunikačních technologií vyrábění technických předmětů, ilustračních a uměleckých předmětů projektu práce v terénu a výzkum v rámci projektu jazyková příprava osob zapojených do projektu spolupráce s ostatními projekty v příbuzných tematických oblastech sdílení zkušeností s ostatními institucemi v regionu činnosti v oblasti sebehodnocení organizace výstav, představení, výroby a šíření informačních materiálů nebo dokumentace týkajících se aktivit mezinárodní spolupráce šíření zkušeností a výsledků projektu organizace seminářů a workshopů pro cílovou skupinu projektu Projekt partnerství zaměřený na řízení vzdělávání dospělých a/nebo vyučovací metody poskytují učitelům, školitelům a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých příležitost k výměně zkušeností a informací, ke společnému vyvíjení metod a přístupů, které odpovídají jejich potřebám, a k vyzkoušení a zavedení nových organizačních a pedagogických přístupů do praxe. Ve všech případech mohou projekty zahrnovat spolupráci s místními orgány dané komunity, jako například s místními úřady, sociálními službami, sdruženími a podniky. Zvláštní pozornost je v projektech partnerství Grundtvig věnována účastníkům ze znevýhodněných skupin. 15

17 Počet PŘEDLOŽENÝCH žádostí o projekty PARTNERSTVÍ v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie

18 Počet SCHVÁLENÝCH žádostí o projekty PARTNERSTVÍ v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie Poznámka: Statistické údaje jsou uvedeny od roku 2007, tj. obdbobí zahájení Programu celoživotního učení. 17

19 PROJEKTY PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY: ❶ Organizované partnerství dobrovolnické sítě v Evropě ❷ Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání ❸ Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů místní komunity jako příležitosti pro vzdělávání seniorů v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství ❹ Mateřská centra místa rozvoje podpory dobrovolnické činnosti ❺ Vzdělávací cyklus pro dobrovolníky s řídící odpovědností ❻ Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti ❼ Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti ❽ Dobrovolníci cyklistické akademie

20 1/ Organizované partnerství dobrovolnické sítě v Evropě (OPEN Organised Partnership by European Volunteer Networking) Partnerské organizace: Norwegian People's Aid (Norsko), Toplum Gönüllüleri Vakfi (Turecko), Asylzentrum Tübingen e. V. (Německo), Sdružení pro pomoc uprchlíkům (Česká republika) Období realizace projektu: Projekt OPEN je realizován v rámci mezinárodního partnerství organizací zaměřených na bezplatné právní a sociální poradenství uprchlíkům a zároveň organizacemi, které se věnují občanské angažovanosti, boji s rasismem a podpoře dobrovolnictví (norský, německý a český partner). Součástí je také organizace zaštiťující studentské kluby a podporu dobrovolnictví mladých lidí (turecký partner). popis projektu: vytvoření mezinárodních vazeb mezi zapojenými organizacemi a jejich začlenění do běžného chodu těchto organizací přenos zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti dobrovolnické práce vzájemný přenos osvědčených postupů zlepšení postavení dobrovolnictví v účastnických zemích přenos inovativních způsobů odborného vzdělávání zaměstnanců neziskových organizací V rámci tohoto projektu je čerpáno zejména z rozličného zaměření jednotlivých organizací na různé druhy dobrovolnické činnosti (práce s migranty, dobrovolnictví na školách apod.). Jedním z dílčích cílů je také podpora výměny zkušeností pro práci s dobrovolníky starších generací. Více informací o projektu: 19

21 2/ Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání (Volunteer to learn Learning opportunities through volunteer work) Partnerské organizace: Gemeinsam leben & lernen in Europa e. V. (Německo), Asociatia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumunsko), Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli (Itálie), Hestia (Česká republika) Období realizace projektu: Popis projektu: Hlavním cílem projektu partnerství Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání je identifikovat příklady dobré praxe v zemích zapojených organizací, které efektivně využívají dobrovolnictví jako prostředek dalšího vzdělávání. Partneři vzájemně porovnávají používané materiály a metodiky jak na lokální, tak národní úrovni a vyměňují si know-how. Výměna dobré praxe je zaměřena zejména na tyto problematické okruhy: přínos dobrovolnictví pro rozvoj schopností a dalšího učení strategie, které povzbudí občany k dalšímu vzdělávání prostřednictvím dobrovolné služby používání dobrovolnických programů pro rozvoj osobních, sociálních a profesních dovedností odměňování a uznávání dobrovolnických aktivit a získaných znalostí, schopností a postojů dobrovolnictví jako stimulující nástroj pro občany, aby se efektivně zapojili do dalšího vzdělávání typy vzdělávání v dobrovolnictví, úspěšné obsahy, metody a programy vzdělávání a výcviku v dobrovolnictví (např. workshopy, mentorství, výcvikové manuály apod.) Více informací o projektu: 20

22 3/ Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů místní komunity jako příležitosti pro vzdělávání seniorů v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství (Tool-fit: skills for participation local communities as learning opportunities for volunteering and active citizenship of senior citizen) Partnerské organizace: SPES GmbH (Rakousko), I.C. Verona 15 Borgo Venezia (Itálie), Fritid&Samfund (Dánsko), Kifas not-profit GmbH, institute of the catholic workers movement for training and applied social ethics (Německo), Pleven Community Fund Chitalishta (Bulharsko), Město Strakonice (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů si klade za cíl aktivizaci místních komunit pro podporu vzdělávacích příležitostí pro seniory, a to prostřednictvím otevření se dobrovolnickým aktivitám jejich starších obyvatel. Projektu vládne myšlenka, že být aktivním ve veřejném životě a ve prospěch druhých je cesta pomoci starším občanům k překonávání společenského vyloučení a nalezení nové odpovědnosti a důvěry v sebe sama a svoji hodnotu. Kromě cenných zkušeností zahraničních partnerů tento projekt přinesl i konkrétní přínosy v oblasti dobrovolnictví ve Strakonicích. Výstupy z projektu jsou průběžně předávány místním neziskovým organizacím prostřednictvím školení koordinátorů dobrovolníků. Více informací o projektu: 21

23 4/ Mateřská centra místa rozvoje podpory dobrovolnické činnosti (Mother Centers developing support structures for active volunteer involvement) Partnerské organizace: Mütterforum (Německo), MAS LLUI (Španělsko), Holdam (Maďarsko), Bayern (Německo), Nest! (Nizozemsko), MC Müze (Lichtenštejnsko), Rete Centri Genitori Bambini Alto Adige (Itálie), Mamy Czas (Polsko), MC Mamy-oaza (Slovensko), INTEGRO ASSOCIATION BULGARIA (Bulharsko), Gaziantep (Turecko), Dachverband (Rakousko), Síť mateřských center, o. s. (Česká republika), Třebíčské centrum, o. s. (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Partnerství věnované mateřským centrům jakožto místům rozvoje podpory dobrovolnické činnosti si klade za cíl nalézt společnou cestu dobrovolnictví v těchto centrech, přičemž kulturní, velikostní a geografické odlišnosti jednotlivých zapojených organizací jsou přijímány jako zdroj inspirace a motivace. Spolupráce je založena na učení se navzájem, na setkávání a výměně zkušeností a zvyklostí rodičů a dětí z různých koutů Evropy. Krom mezinárodní výměny zkušeností projekt podporuje snahu o zlepšení postavení dobrovolnictví v účastnických zemích. Více informací o projektu: 22

24 5/ Vzdělávací cyklus pro dobrovolníky s řídící odpovědností (Training concepts for volunteers with governance responsibilities) Partnerské organizace: Kolping Romania (Rumunsko), Internationales Kolpingwerk e. V. (Německo), Magyar Kolping Szövetseg (Maďarsko), Kolpingwerk Diözesanverband München und Freisingen (Německo), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (Polsko), Kolpingwerk Südtirol (Itálie), Kolpingovo dílo České Republiky (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Téměř 94 milionů občanů Evropské unie věnuje volný čas dobrovolnické činnosti. Velká část dobrovolníků se pak věnuje také koordinaci nevládních organizací, které jsou mnohdy přímo závislé na činnosti dobrovolníků mnozí pracují i ve vedoucích funkcích a jsou právně, morálně i finančně zodpovědní za řízení organizace. V rámci tohoto partnerství si 7 neziskových organizací klade za cíl prozkoumat aktuální situaci v oblasti vzdělávání dobrovolníků pracujících ve vedoucích funkcích a nalézt cesty k úspěšným cestám vzdělávání těchto osob, a to jak v právní a ekonomické oblasti, tak v oblasti komunikačních, organizačních a dalších měkkých schopností a dovedností. Ze zapojení do projektu čerpají jak samotné organizace, tak také vyslaní a přijatí dobrovolníci. Projekt pracuje v rámci témat jako pro příklad nová média a jejich využití, fundraising, evropská spolupráce, management dobrovolníků, teambuilding, vyjednávací metody a moderace. Více informací o projektu: 23

25 6/ Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti (50+ Volunteering as a Path to Career Enhancement) Partnerské organizace: Voluntary Service International (Irsko), Kynnys ry (Finsko), Česká sekce DCI Sdružení zastánců dětských práv České republiky (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti je zaměřen na vzdělávání a podporu evropské spolupráce v oblasti dobrovolnictví mezi organizacemi, vzdělavateli a vzdělávanými osobami v Irsku, České republice a Finsku. Zapojené organizace si kladou za cíl hlouběji prozkoumat téma dobrovolnictví jako způsob zvyšování zaměstnavatelnosti, se zvláštním zaměřením na 2 znevýhodněné skupiny osoby 50+ a osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu jsou v plánu 3 semináře, které pomohou k výměně zkušeností, postupů a metod v oblasti dobrovolnictví, se zvláštním důrazem na to, jak pracovat s dobrovolníky 50+ a s osobami se zdravotním postižením. Výsledným výstupem z projektu bude brožura shrnující výsledky a závěry z projektových workshopů a zároveň z průzkumu mezi zaměstnavateli v jednotlivých zemích. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových nástrojů a možností, jak prostřednictvím dobrovolnictví zvýšit zaměstnavatelnost osob ze znevýhodněných skupin. Více informací o projektu: 24

26 7/ Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti (Sustainable Volunteering for your Curriculum Vitae) Partnerské organizace: Biedrība Radi Vidi Pats ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RIVIE- RES ET LES INITIATIVES (Lotyšsko), LO- CALES A.V.R.I.L. (Francie), Coop. Soc. Muovimente (Itálie), EkoInkubátor, o. s. (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Cílem partnerství Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci využití dobrovolnictví jako nástroje ke vzdělávání nezaměstnaných osob. V projektu je kladen záměr na sektor environmentálního podnikání, který rychle roste a vytváří nová pracovní místa. Nezaměstnaným osobám si projekt klade za cíl nabídnout praktické znalosti o udržitelných technologiích a ekologických konceptech a zároveň rozvinout jejich podnikatelské kompetence, a tím zvýšit jejich kvalifikaci a šanci nalézt v budoucnu zaměstnání. Vizí projektu je podnikání, které přináší prospěch lidem i přírodě. Významnou snahou je také zvýšení povědomí o úspěšných environmentálních podnikatelských záměrech. V průběhu dvouletého projektového období jsou organizovány cykly mezinárodních seminářů ve 4 evropských zemích. Více informací o projektu: 25

27 8/ Dobrovolníci cyklistické akademie (VOCA Volunteers of cycling academy) Partnerské organizace: Magyar Kerekparosklub (Maďarsko), IG Fahrrad (Rakousko), Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (Polsko), Asociatia Mai Mult Verde (Rumunsko), Foreningen Frie Fugle (Dánsko), Dublin Cycling Campaign (Irsko), Mariborska kolesarska mreza (Slovinsko), A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla (Španělsko), Podilatokinisi Cyprus Cycling Association (Kypr), Fondaciya EkoObshtnost (Bulharsko), MUBi Association for the Urban Mobility on Bicycle (Portugalsko), Auto*Mat (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt VOCA je věnován dobrovolnictví v oblasti městské cyklistiky. Cíle jsou následující: prohloubení a zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti přístupné infrastruktury městské cyklistiky na základě jejího studia ve velkých městech a obcích států zapojených do projektu výměna a sdílení zkušeností v rámci partnerství zvyšování povědomí o aktuální situaci městské cyklistiky v jednotlivých státech a podpora její přístupnosti prostřednictvím spolupráce s městskými zastupitelstvy, obcemi, dopravními inženýry, řidiči, policií a v neposlední řadě s obyvatelstvem jednotlivých měst a obcí podpora iniciativy rozvoje kvalitnějšího způsobu osobního přepravování ve městě studium a zhodnocení potřeb evropských městských cyklistů a vytvoření zprávy o negativních faktorech, které brání šetrnému zavedení kol jako běžných dopravních prostředků namísto aut (návrhy pro vývoj budoucích politik Evropské unie v oblasti životního prostředí, ekologického rozvoje měst a obcí a moderního rozvoje systémů městské dopravy) Více informací o projektu: 26

28 Dobrovolníci nejsou placeni ne proto, že by byli bezcenní, ale protože jsou k nezaplacení

29 Ii.

30 Dobrovolnické projekty 50+ Výborný, já bych také jela... Ráda bych jela... Co si myslíš, Květuš? Dobrovolnictví je dobré pro srdce i pro duši.

31 Program celoživotního učení (LLP) nabízí různé druhy vzdělávacích příležitostí lidem všech věkových kategorií na podporu formálního, neformálního, ale také informálního vzdělávání. V souladu s cíli zastřešujícího programu LLP jsou v rámci programu Grundtvig aktivně podporovány dobrovolnické aktivity, které jsou stále více uznávány za velmi cennou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání lidí všech věkových kategorií. Program Grundtvig se prostřednictvím dobrovolnických projektů specializuje na dobrovolnické aktivity osob starších 50 let (tzv. 50+), a to v souvislosti s tím, že dobrovolnictví je ceněno jako způsob nabídky nových vzdělávacích příležitostí, podpory procesu aktivního stárnutí a zejména pak zdůraznění přínosu lidí 50+ pro společnost jsou bohatým zdrojem moudrosti a zkušeností, z nichž může současná evropská společnost velmi bohatě čerpat. Dobrovolníci: V rámci dobrovolnických projektů může vycestovat jakýkoliv zájemce 50+ na 3 8týdenní dobrovolnický pobyt do zahraničí. Tyto projekty tedy nabízí novou formu zahraniční zkušenosti evropským občanům 50+ a umožňuje jim učit se, podělit se o znalosti a zkušenosti a být užitečnými nejen ve své zemi. Dobrovolníci se pak věnují dobrovolné činnosti, kterou provádějí ze své vlastní vůle, na základě vlastní volby a motivace a bez ohledu na finanční zisk. Tato činnost je přínosem pro jednotlivé dobrovolníky, různá společenství i pro společnost jako celek. Je též nástrojem pro jednotlivce a sdružení k řešení lidských, sociálních nebo environmentálních potřeb a problémů a je často zaměřena na podporu nějaké neziskové organizace nebo iniciativy zaměřené na určitou komunitu. Dobrovolnické aktivity přidávají hodnotu společnosti, avšak nenahrazují placené profesionální pracovníky. Spolupráce mezi organizacemi: Dobrovolnické projekty jsou krom příležitosti pro získání nové zkušenosti pro osoby 50+ zároveň příležitostí pro vytvoření spolupráce mezi organizacemi, které vysílají a přijímají dobrovolníky. Tento druh projektů Grundtvig si klade za cíl umožnit zapojeným organizacím obohacení jejich práce prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe a zavedení mezi sebou udržitelné evropské spolupráce. 30

32 Dobrovolnické projekty jsou zaměřeny zejména na následující 2 provázané cíle (oba mají stejnou váhu): umožnit občanům 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou neziskovou činnost v jiné evropské zemi na základě výměny dobrovolníků zavést trvalou spolupráci mezi hostitelskou a vysílající organizací týkající se konkrétního tématu a cílové skupiny Přínos dobrovolnických pobytů pro dobrovolníky: zdokonalení osobních, jazykových, sociálních a mezikulturních dovedností a schopností získání nové (zahraniční) zkušenosti učení se novému (neformální vzdělávání) pomoc druhým posílení sebevědomí, překonání sebe sama předání druhým lidem svých zkušeností a znalostí aktivní trávení volného času seznámení se s novými lidmi Přínos dobrovolnických pobytů pro vysílající a hostitelské organizace a místní komunity v zahraničí, které přijmou dobrovolníky: výměna a vzájemné získání zkušeností, znalostí a příkladů dobré praxe rozvoj evropské spolupráce na konkrétní téma posílení evropského rozhledu V rámci dobrovolnických projektů jde nejen o výměnu dobrovolníků 50+, ale také o spolupráci zapojených organizací projekt společně realizující vždy 2 organizace ze 2 různých evropských států. Každá z těchto organizací zajistí v průběhu dvouleté spolupráce vyslání 2 6 dobrovolníků a stejně tak přijetí 2 6 dobrovolníků, a to vždy na dobu 3 8 týdnů. Organizace mohou vysílat nebo přijímat více než 6 dobrovolníků, avšak financování z programu Grundtvig se tím bohužel nezvyšuje. Dobrovolníci mohou pracovat ve skupině nebo jednotlivě. Při výběru dobrovolníků je zvláštní důraz kladen na podporu účasti osob ze sociálně znevýhodněných skupin a etnických menšin, a to z důvodu snahy o posílení jejich začlenění do Evropy a boje proti rasismu a xenofobii. Zároveň by mělo být podporováno rovné zastoupení mužů a žen. Předpokládá se, že v mnoha případech budou dobrovolníci zkušenými místními dobrovolníky, což posílí výměnu zkušeností mezi hostitelskou a vysílající organizací. Není to však povinné a dobrovolníky mohou být i osoby, pro které je dobrovolnický pobyt v zahraničí první dobrovolnickou zkušeností. 31

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass

Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass leden 2014 Při cestách do zahraničí nezapomeňte na Europass europass.cz Životopis Europass má jednotnou strukturu v celé Evropě, obsahově pokrývá všechny oblasti, které potenciálního zaměstnavatele zajímají

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace 1 Předmluva Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet

Více

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance.

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance. číslo 8 září/2013 Zpravodaj V tomto čísle: Z Centra Euroguidance Kariéra? Začínáme ve škole! 2 Setkání Euroguidance sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství... 4 Národní cena kariérového poradenství

Více

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 2011 2013 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více