PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy"

Transkript

1 PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky

2 Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky

3 Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Text, editace textu: Petra E. Krňanská Text Průvodce dobrovolnictvím 50+: Markéta Mertlová a kol. Jazyková korektura: Lucie Šafarčíková Grafická koncepce, sazba a ilustrace: 2GD typo*graphic Vydává: Dům zahraničních služeb / Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie. Za její obsah odpovídá vydavatel. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem. ISBN:

4 OBSAH ÚVOD 05 O Programu celoživotního učení 06 a programu Grundtvig Grundtvig 08 příležitost pro jednotlivce i organizace Přínos programu Grundtvig 11 k dobrovolnictví v Evropě i. projekty partnerství 13 PROJEKTY PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG 18 K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY ii. DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY IiI. PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM TiPY A DOPORUČENÍ 56 kontakty 57

5 PeSimiStA ViDí Sklenici VODY jako zpola PrázDnOu, OPtimiStA ViDí StejnOu Sklenici jako z POlOVinY PlnOu. DOBrOVOlník ViDí Sklenici VODY A začne HleDAt někoho, kdo BY měl žízeň. 4

6 Úvod Publikace Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy vychází v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví 2011 a zároveň s výhledem do Evropského roku aktivního stárnutí V úvodu této publikace bychom rádi vyzdvihli, že dobrovolnické aktivity jsou stále více uznávány za velmi cennou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání lidí všech věkových kategorií, v rámci programu Grundtvig zacíleného na vzdělávání dospělých pak jako významný nástroj neformálního vzdělávání dospělých. Této tematické oblasti vzdělávání dospělých se pod záštitou tohoto programu věnují některé projekty partnerství a veškeré dobrovolnické projekty 50+. V první části publikace o příspěvku programu Grundtvig k rozvoji evropského dobrovolnictví Vám přinášíme stručné kompendium příkladů dobré praxe projektů partnerství realizovaných k tématu dobrovolnictví a dobrovolnických projektů 50+, do kterých jsou aktivně zapojeny organizace z České republiky. Druhou část publikace tvoří Průvodce dobrovolnictvím 50+, který byl vytvořen v rámci dobrovolnického projektu Nevzdáme se!, tedy pilotního projektu tohoto typu se zapojením České republiky. Projekt byl v roce 2011 oceněn čestnou cenou Pečeti kvality Grundtvig za přínos dobrovolnictví 50+ (nejen) v České republice. Inspirativní počtení Vám přeje tým programu Grundtvig 5

7 O Programu celoživotního učení a programu Grundtvig Program Grundtvig vytváří společně s programy Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus Program celoživotního učení a jejich společným cílem je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Evropské unie. Napříč těmito programy zaměřenými na rozličné cílové skupiny celoživotního vzdělávání prochází tzv. Průřezový program. 6

8 Ve škále těchto programů se Grundtvig zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých: Program celoživotního učení (LLP LifeLong Learning Programme) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig školní vzdělávání vysokoškolské vzdělávání, spolupráce vysokoškolských institucí s podniky odborné vzdělávání a příprava na jiné než vysokoškolské úrovni vzdělávání dospělých Průřezový program Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) Evropská jazyková cena Label (podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání) Jean Monnet (podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na vysokoškolské úrovni) Do Programu celoživotního učení je zapojeno 33 evropských států všech 27 členských států Evropské unie, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Švýcarsko, Chorvatsko a Turecko. Program Grundtvig si v oblasti vzdělávání dospělých klade za cíl: ❶ ❷ ❸ ❹ Zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace. Poskytovat rozhodující druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš brzy. Motivovat dospělou populaci k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení vůbec. Pomoci čelit společenskému problému stárnoucí populace v Evropě. Program Grundtvig přispívá díky široké evropské spolupráci k dostupnosti a přístupnosti dalšího vzdělávání a zároveň ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých. Svým obsahem se zaměřuje na všechny potřeby dospělých lidí a zvláštní pozornost pak věnuje těm, jejichž potřeby jsou specifické. Aktivity tohoto programu podporují zejména vzdělávání osob, které nedosáhly dostatečného základního vzdělání či dostatečné kvalifikace, ale také těch, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech či jsou znevýhodněni ze společensko-ekonomických důvodů. Ze široké palety jeho aktivit mohou čerpat jak organizace působící v jakékoliv úrovni či formě vzdělávání dospělých (formální, neformální, alternativní), tak přímo jednotlivci, kteří v této oblasti působí, ale také široká dospělá veřejnost. 7

9 Grundtvig příležitost pro jednotlivce i organizace 8

10 I. AKTIVITY SPRAVOVANÉ NÁRODNÍ AGENTUROU PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY cílová skupina aktivita Grundtvig délka výjezdu do zahraničí / projektové období u aktivit pro organizace ŠIROKÁ DOSPĚLÁ VEŘEJNOST LIDÉ PRACUJÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH (včetně studentů andragogiky) INSTITUCE A ORGANI- ZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁ- NÍ DOSPĚLÝCH dobrovolnický pobyt (určeno výhradně pro zájemce starší 50 let) účast na zahraničním workshopu (určeno všem dospělým zájemcům starším 18 let) asistentský pobyt stáž (stínování zkušenějšího kolegy) účast na vzdělávacím kurzu účast na zahraniční konferenci dobrovolnický projekt (mezinárodní spolupráce 2 organizací ze 2 států) projekt partnerství (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací ze 3 států) organizace workshopu pro zahraniční účastníky 3 8 týdnů 5 10 dnů týdnů až 12 týdnů 1 6 týdnů min. 1 den 2 roky 2 roky 5 10 dnů 9

11 ii. AKTIVITY SPRAVOVANÉ VÝKONNOU AGENTUROU EVROPSKÉ KOMISE cílová skupina aktivita Grundtvig projektové období INSTITUCE A ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH multilaterální projekt (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací z 3 států) tematická síť (mezinárodní spolupráce min. 10 organizací z 10 států) doprovodné aktivity k multilaterálnímu projektu či tematické síti 1 3 roky až 3 roky až 1 rok Program Grundtvig je v České republice již od roku 2001 (v některých evropských státech o rok dříve) jedním z klíčových nástrojů rozvoje oblasti vzdělávání dospělých a je důležitou spojnicí mezi metodami a praxí. Od roku 2007 je součástí Programu celoživotního učení. Více informací o jednotlivých aktivitách naleznete na internetových stránkách programu Grundtvig: (aktivity spravované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy) (aktivity spravované Výkonnou agenturou Evropské komise) 10

12 Přínos programu Grundtvig k dobrovolظnictví v Evropě Dle statistik Evropské komise se 90 milionů občanů Evropské unie starších 15 let věnuje ve volném čase dobrovolné činnosti, a tedy pomoci druhým. Míra zapojení evropských občanů do dobrovolnických aktivit je: nejvyšší v Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii a Švédsku (v těchto státech se věnuje dobrovolnické činnosti více než 40 % občanů); vysoká v Dánsku, Německu, Finsku a Lucembursku (30 39 %); spíše nízká v Belgii, České republice, Španělsku, Irsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, na Kypru a na Maltě (10 19 %); nízká v Bulharsku, Řecku, Itálii a Lotyšsku. Z těchto počtů je 75 % dobrovolníků mladších 34 let a nejméně je zapojena skupina ve věku nad 45 let. Většinu dobrovolníků tvoří ženy (cca 57 %). Z evropských statistik vyplývá, že 70 % dobrovolníků jsou studenti, 20 % pracující lidé, 8 % nezaměstnaní a přibližně 2 % senioři. Program Grundtvig, jakožto program zaměřený na vzdělávání dospělých s cíli zvýšení úrovně znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace, poskytování druhé šance ve vzdělávání, motivovace dospělých k celoživotnímu učení a v neposlední řadě jakožto program podporující iniciativu čelení společenskému problému stárnoucí populace v Evropě, si v oblasti dobrovolnické činnosti klade za cíl: umožnit občanům z různých evropských zemí vyzkoušet si dobrovolnickou činnost a prostřednictvím té získat mezinárodní zkušenost, zlepšit si jazykovou a sociální kompetenci; naučit se něčemu novému, předávat své vlastní zkušenosti a znalosti dále; motivovat evropské občany k pomoci druhým, uvědomění hodnoty sebe sama; dokázat, že pomáhat je normální, dobrovolníkem nemusí být jen mladý člověk a že i obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci. V rámci programu Grundtvig je dobrovolnictví podporováno jako významná oblast neformálního vzdělávání. Této tematické oblasti vzdělávání dospělých se pod záštitou programu Grundtvig věnují některé projekty partnerství a veškeré dobrovolnické projekty

13 i.

14 PrOjektY PArtnerStVí nikdy nezpochybňuj HODnOtu DOBrOVOlníkŮ noemova ArcHA BYlA POStAVenA DOBrOVOlníkY, titanic BYl POStAVen PrOfeSiOnálY!

15 Projekty partnerství programu Grundtvig poskytují rámec pro praktické činnosti při spolupráci organizací ve všech formách vzdělávání dospělých, a to v nejširším smyslu. Na rozdíl od všeobecně rozsáhlejších multilaterálních projektů spolupráce programu Grundtvig, které jsou více zaměřeny na produkt nebo výsledek, se partnerství zaměřuje spíše na proces a jeho cílem je zvýšit účast zejména menších organizací, které chtějí začlenit do své pedagogické činnosti evropskou spolupráci. V projektu partnerství spolupracují školitelé a účastníci nejméně z 3 zemí na jednom nebo více tématech společného zájmu. Tato výměna zkušeností, postupů a metod přispívá ke zvýšení povědomí o různých evropských kulturních, sociálních a ekonomických prostředích a k lepšímu pochopení společného zájmu v oblasti vzdělávání dospělých. Zúčastněným organizacím se doporučuje, aby monitorovaly a hodnotily svoji mezinárodní spolupráci a propojily ji s iniciativami své místní komunity. Rovněž by měly spolupracovat s organizacemi a orgány na národní úrovni, aby byl zajištěn pevný základ pro jejich iniciativy i činnosti a otevřeny kanály pro šíření výsledků. Tím se maximálně zvýší hodnota mezinárodní výměny zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a zajištění širšího dopadu výsledků projektu. 14

16 V rámci partnerství jsou podporovány pro příklad tyto aktivity: schůzky a semináře všech institucí a organizací zapojených do partnerství výměna pracovníků a účastníků vzdělávání dospělých zapojených do aktivit v rámci projektu (nejen realizátoři projektu, ale také vzdělávané osoby, které mají z výsledků projektu čerpat) výměna zkušeností a příkladů dobré praxe všemi vhodnými prostředky, zejména s využitím informačních a komunikačních technologií vyrábění technických předmětů, ilustračních a uměleckých předmětů projektu práce v terénu a výzkum v rámci projektu jazyková příprava osob zapojených do projektu spolupráce s ostatními projekty v příbuzných tematických oblastech sdílení zkušeností s ostatními institucemi v regionu činnosti v oblasti sebehodnocení organizace výstav, představení, výroby a šíření informačních materiálů nebo dokumentace týkajících se aktivit mezinárodní spolupráce šíření zkušeností a výsledků projektu organizace seminářů a workshopů pro cílovou skupinu projektu Projekt partnerství zaměřený na řízení vzdělávání dospělých a/nebo vyučovací metody poskytují učitelům, školitelům a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých příležitost k výměně zkušeností a informací, ke společnému vyvíjení metod a přístupů, které odpovídají jejich potřebám, a k vyzkoušení a zavedení nových organizačních a pedagogických přístupů do praxe. Ve všech případech mohou projekty zahrnovat spolupráci s místními orgány dané komunity, jako například s místními úřady, sociálními službami, sdruženími a podniky. Zvláštní pozornost je v projektech partnerství Grundtvig věnována účastníkům ze znevýhodněných skupin. 15

17 Počet PŘEDLOŽENÝCH žádostí o projekty PARTNERSTVÍ v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie

18 Počet SCHVÁLENÝCH žádostí o projekty PARTNERSTVÍ v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie Poznámka: Statistické údaje jsou uvedeny od roku 2007, tj. obdbobí zahájení Programu celoživotního učení. 17

19 PROJEKTY PARTNERSTVÍ GRUNDTVIG K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ SE ZAPOJENÍM ČESKÉ REPUBLIKY: ❶ Organizované partnerství dobrovolnické sítě v Evropě ❷ Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání ❸ Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů místní komunity jako příležitosti pro vzdělávání seniorů v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství ❹ Mateřská centra místa rozvoje podpory dobrovolnické činnosti ❺ Vzdělávací cyklus pro dobrovolníky s řídící odpovědností ❻ Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti ❼ Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti ❽ Dobrovolníci cyklistické akademie

20 1/ Organizované partnerství dobrovolnické sítě v Evropě (OPEN Organised Partnership by European Volunteer Networking) Partnerské organizace: Norwegian People's Aid (Norsko), Toplum Gönüllüleri Vakfi (Turecko), Asylzentrum Tübingen e. V. (Německo), Sdružení pro pomoc uprchlíkům (Česká republika) Období realizace projektu: Projekt OPEN je realizován v rámci mezinárodního partnerství organizací zaměřených na bezplatné právní a sociální poradenství uprchlíkům a zároveň organizacemi, které se věnují občanské angažovanosti, boji s rasismem a podpoře dobrovolnictví (norský, německý a český partner). Součástí je také organizace zaštiťující studentské kluby a podporu dobrovolnictví mladých lidí (turecký partner). popis projektu: vytvoření mezinárodních vazeb mezi zapojenými organizacemi a jejich začlenění do běžného chodu těchto organizací přenos zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti dobrovolnické práce vzájemný přenos osvědčených postupů zlepšení postavení dobrovolnictví v účastnických zemích přenos inovativních způsobů odborného vzdělávání zaměstnanců neziskových organizací V rámci tohoto projektu je čerpáno zejména z rozličného zaměření jednotlivých organizací na různé druhy dobrovolnické činnosti (práce s migranty, dobrovolnictví na školách apod.). Jedním z dílčích cílů je také podpora výměny zkušeností pro práci s dobrovolníky starších generací. Více informací o projektu: 19

21 2/ Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání (Volunteer to learn Learning opportunities through volunteer work) Partnerské organizace: Gemeinsam leben & lernen in Europa e. V. (Německo), Asociatia Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumunsko), Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli (Itálie), Hestia (Česká republika) Období realizace projektu: Popis projektu: Hlavním cílem projektu partnerství Nauč se být dobrovolníkem dobrovolnictví jako příležitost pro další vzdělávání je identifikovat příklady dobré praxe v zemích zapojených organizací, které efektivně využívají dobrovolnictví jako prostředek dalšího vzdělávání. Partneři vzájemně porovnávají používané materiály a metodiky jak na lokální, tak národní úrovni a vyměňují si know-how. Výměna dobré praxe je zaměřena zejména na tyto problematické okruhy: přínos dobrovolnictví pro rozvoj schopností a dalšího učení strategie, které povzbudí občany k dalšímu vzdělávání prostřednictvím dobrovolné služby používání dobrovolnických programů pro rozvoj osobních, sociálních a profesních dovedností odměňování a uznávání dobrovolnických aktivit a získaných znalostí, schopností a postojů dobrovolnictví jako stimulující nástroj pro občany, aby se efektivně zapojili do dalšího vzdělávání typy vzdělávání v dobrovolnictví, úspěšné obsahy, metody a programy vzdělávání a výcviku v dobrovolnictví (např. workshopy, mentorství, výcvikové manuály apod.) Více informací o projektu: 20

22 3/ Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů místní komunity jako příležitosti pro vzdělávání seniorů v oblasti dobrovolnictví a aktivního občanství (Tool-fit: skills for participation local communities as learning opportunities for volunteering and active citizenship of senior citizen) Partnerské organizace: SPES GmbH (Rakousko), I.C. Verona 15 Borgo Venezia (Itálie), Fritid&Samfund (Dánsko), Kifas not-profit GmbH, institute of the catholic workers movement for training and applied social ethics (Německo), Pleven Community Fund Chitalishta (Bulharsko), Město Strakonice (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt Hledání vhodných nástrojů pro zapojení seniorů si klade za cíl aktivizaci místních komunit pro podporu vzdělávacích příležitostí pro seniory, a to prostřednictvím otevření se dobrovolnickým aktivitám jejich starších obyvatel. Projektu vládne myšlenka, že být aktivním ve veřejném životě a ve prospěch druhých je cesta pomoci starším občanům k překonávání společenského vyloučení a nalezení nové odpovědnosti a důvěry v sebe sama a svoji hodnotu. Kromě cenných zkušeností zahraničních partnerů tento projekt přinesl i konkrétní přínosy v oblasti dobrovolnictví ve Strakonicích. Výstupy z projektu jsou průběžně předávány místním neziskovým organizacím prostřednictvím školení koordinátorů dobrovolníků. Více informací o projektu: 21

23 4/ Mateřská centra místa rozvoje podpory dobrovolnické činnosti (Mother Centers developing support structures for active volunteer involvement) Partnerské organizace: Mütterforum (Německo), MAS LLUI (Španělsko), Holdam (Maďarsko), Bayern (Německo), Nest! (Nizozemsko), MC Müze (Lichtenštejnsko), Rete Centri Genitori Bambini Alto Adige (Itálie), Mamy Czas (Polsko), MC Mamy-oaza (Slovensko), INTEGRO ASSOCIATION BULGARIA (Bulharsko), Gaziantep (Turecko), Dachverband (Rakousko), Síť mateřských center, o. s. (Česká republika), Třebíčské centrum, o. s. (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Partnerství věnované mateřským centrům jakožto místům rozvoje podpory dobrovolnické činnosti si klade za cíl nalézt společnou cestu dobrovolnictví v těchto centrech, přičemž kulturní, velikostní a geografické odlišnosti jednotlivých zapojených organizací jsou přijímány jako zdroj inspirace a motivace. Spolupráce je založena na učení se navzájem, na setkávání a výměně zkušeností a zvyklostí rodičů a dětí z různých koutů Evropy. Krom mezinárodní výměny zkušeností projekt podporuje snahu o zlepšení postavení dobrovolnictví v účastnických zemích. Více informací o projektu: 22

24 5/ Vzdělávací cyklus pro dobrovolníky s řídící odpovědností (Training concepts for volunteers with governance responsibilities) Partnerské organizace: Kolping Romania (Rumunsko), Internationales Kolpingwerk e. V. (Německo), Magyar Kolping Szövetseg (Maďarsko), Kolpingwerk Diözesanverband München und Freisingen (Německo), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (Polsko), Kolpingwerk Südtirol (Itálie), Kolpingovo dílo České Republiky (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Téměř 94 milionů občanů Evropské unie věnuje volný čas dobrovolnické činnosti. Velká část dobrovolníků se pak věnuje také koordinaci nevládních organizací, které jsou mnohdy přímo závislé na činnosti dobrovolníků mnozí pracují i ve vedoucích funkcích a jsou právně, morálně i finančně zodpovědní za řízení organizace. V rámci tohoto partnerství si 7 neziskových organizací klade za cíl prozkoumat aktuální situaci v oblasti vzdělávání dobrovolníků pracujících ve vedoucích funkcích a nalézt cesty k úspěšným cestám vzdělávání těchto osob, a to jak v právní a ekonomické oblasti, tak v oblasti komunikačních, organizačních a dalších měkkých schopností a dovedností. Ze zapojení do projektu čerpají jak samotné organizace, tak také vyslaní a přijatí dobrovolníci. Projekt pracuje v rámci témat jako pro příklad nová média a jejich využití, fundraising, evropská spolupráce, management dobrovolníků, teambuilding, vyjednávací metody a moderace. Více informací o projektu: 23

25 6/ Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti (50+ Volunteering as a Path to Career Enhancement) Partnerské organizace: Voluntary Service International (Irsko), Kynnys ry (Finsko), Česká sekce DCI Sdružení zastánců dětských práv České republiky (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt Dobrovolnictvím ke zvýšení zaměstnavatelnosti je zaměřen na vzdělávání a podporu evropské spolupráce v oblasti dobrovolnictví mezi organizacemi, vzdělavateli a vzdělávanými osobami v Irsku, České republice a Finsku. Zapojené organizace si kladou za cíl hlouběji prozkoumat téma dobrovolnictví jako způsob zvyšování zaměstnavatelnosti, se zvláštním zaměřením na 2 znevýhodněné skupiny osoby 50+ a osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu jsou v plánu 3 semináře, které pomohou k výměně zkušeností, postupů a metod v oblasti dobrovolnictví, se zvláštním důrazem na to, jak pracovat s dobrovolníky 50+ a s osobami se zdravotním postižením. Výsledným výstupem z projektu bude brožura shrnující výsledky a závěry z projektových workshopů a zároveň z průzkumu mezi zaměstnavateli v jednotlivých zemích. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových nástrojů a možností, jak prostřednictvím dobrovolnictví zvýšit zaměstnavatelnost osob ze znevýhodněných skupin. Více informací o projektu: 24

26 7/ Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti (Sustainable Volunteering for your Curriculum Vitae) Partnerské organizace: Biedrība Radi Vidi Pats ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DES RIVIE- RES ET LES INITIATIVES (Lotyšsko), LO- CALES A.V.R.I.L. (Francie), Coop. Soc. Muovimente (Itálie), EkoInkubátor, o. s. (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Cílem partnerství Zvyšování kvalifikace prostřednictvím dobrovolnictví v environmentální oblasti je sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci využití dobrovolnictví jako nástroje ke vzdělávání nezaměstnaných osob. V projektu je kladen záměr na sektor environmentálního podnikání, který rychle roste a vytváří nová pracovní místa. Nezaměstnaným osobám si projekt klade za cíl nabídnout praktické znalosti o udržitelných technologiích a ekologických konceptech a zároveň rozvinout jejich podnikatelské kompetence, a tím zvýšit jejich kvalifikaci a šanci nalézt v budoucnu zaměstnání. Vizí projektu je podnikání, které přináší prospěch lidem i přírodě. Významnou snahou je také zvýšení povědomí o úspěšných environmentálních podnikatelských záměrech. V průběhu dvouletého projektového období jsou organizovány cykly mezinárodních seminářů ve 4 evropských zemích. Více informací o projektu: 25

27 8/ Dobrovolníci cyklistické akademie (VOCA Volunteers of cycling academy) Partnerské organizace: Magyar Kerekparosklub (Maďarsko), IG Fahrrad (Rakousko), Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (Polsko), Asociatia Mai Mult Verde (Rumunsko), Foreningen Frie Fugle (Dánsko), Dublin Cycling Campaign (Irsko), Mariborska kolesarska mreza (Slovinsko), A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla (Španělsko), Podilatokinisi Cyprus Cycling Association (Kypr), Fondaciya EkoObshtnost (Bulharsko), MUBi Association for the Urban Mobility on Bicycle (Portugalsko), Auto*Mat (Česká republika) Období realizace projektu: popis projektu: Projekt VOCA je věnován dobrovolnictví v oblasti městské cyklistiky. Cíle jsou následující: prohloubení a zdokonalení znalostí a dovedností v oblasti přístupné infrastruktury městské cyklistiky na základě jejího studia ve velkých městech a obcích států zapojených do projektu výměna a sdílení zkušeností v rámci partnerství zvyšování povědomí o aktuální situaci městské cyklistiky v jednotlivých státech a podpora její přístupnosti prostřednictvím spolupráce s městskými zastupitelstvy, obcemi, dopravními inženýry, řidiči, policií a v neposlední řadě s obyvatelstvem jednotlivých měst a obcí podpora iniciativy rozvoje kvalitnějšího způsobu osobního přepravování ve městě studium a zhodnocení potřeb evropských městských cyklistů a vytvoření zprávy o negativních faktorech, které brání šetrnému zavedení kol jako běžných dopravních prostředků namísto aut (návrhy pro vývoj budoucích politik Evropské unie v oblasti životního prostředí, ekologického rozvoje měst a obcí a moderního rozvoje systémů městské dopravy) Více informací o projektu: 26

28 Dobrovolníci nejsou placeni ne proto, že by byli bezcenní, ale protože jsou k nezaplacení

29 Ii.

30 Dobrovolnické projekty 50+ Výborný, já bych také jela... Ráda bych jela... Co si myslíš, Květuš? Dobrovolnictví je dobré pro srdce i pro duši.

31 Program celoživotního učení (LLP) nabízí různé druhy vzdělávacích příležitostí lidem všech věkových kategorií na podporu formálního, neformálního, ale také informálního vzdělávání. V souladu s cíli zastřešujícího programu LLP jsou v rámci programu Grundtvig aktivně podporovány dobrovolnické aktivity, které jsou stále více uznávány za velmi cennou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání lidí všech věkových kategorií. Program Grundtvig se prostřednictvím dobrovolnických projektů specializuje na dobrovolnické aktivity osob starších 50 let (tzv. 50+), a to v souvislosti s tím, že dobrovolnictví je ceněno jako způsob nabídky nových vzdělávacích příležitostí, podpory procesu aktivního stárnutí a zejména pak zdůraznění přínosu lidí 50+ pro společnost jsou bohatým zdrojem moudrosti a zkušeností, z nichž může současná evropská společnost velmi bohatě čerpat. Dobrovolníci: V rámci dobrovolnických projektů může vycestovat jakýkoliv zájemce 50+ na 3 8týdenní dobrovolnický pobyt do zahraničí. Tyto projekty tedy nabízí novou formu zahraniční zkušenosti evropským občanům 50+ a umožňuje jim učit se, podělit se o znalosti a zkušenosti a být užitečnými nejen ve své zemi. Dobrovolníci se pak věnují dobrovolné činnosti, kterou provádějí ze své vlastní vůle, na základě vlastní volby a motivace a bez ohledu na finanční zisk. Tato činnost je přínosem pro jednotlivé dobrovolníky, různá společenství i pro společnost jako celek. Je též nástrojem pro jednotlivce a sdružení k řešení lidských, sociálních nebo environmentálních potřeb a problémů a je často zaměřena na podporu nějaké neziskové organizace nebo iniciativy zaměřené na určitou komunitu. Dobrovolnické aktivity přidávají hodnotu společnosti, avšak nenahrazují placené profesionální pracovníky. Spolupráce mezi organizacemi: Dobrovolnické projekty jsou krom příležitosti pro získání nové zkušenosti pro osoby 50+ zároveň příležitostí pro vytvoření spolupráce mezi organizacemi, které vysílají a přijímají dobrovolníky. Tento druh projektů Grundtvig si klade za cíl umožnit zapojeným organizacím obohacení jejich práce prostřednictvím výměny příkladů dobré praxe a zavedení mezi sebou udržitelné evropské spolupráce. 30

32 Dobrovolnické projekty jsou zaměřeny zejména na následující 2 provázané cíle (oba mají stejnou váhu): umožnit občanům 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou neziskovou činnost v jiné evropské zemi na základě výměny dobrovolníků zavést trvalou spolupráci mezi hostitelskou a vysílající organizací týkající se konkrétního tématu a cílové skupiny Přínos dobrovolnických pobytů pro dobrovolníky: zdokonalení osobních, jazykových, sociálních a mezikulturních dovedností a schopností získání nové (zahraniční) zkušenosti učení se novému (neformální vzdělávání) pomoc druhým posílení sebevědomí, překonání sebe sama předání druhým lidem svých zkušeností a znalostí aktivní trávení volného času seznámení se s novými lidmi Přínos dobrovolnických pobytů pro vysílající a hostitelské organizace a místní komunity v zahraničí, které přijmou dobrovolníky: výměna a vzájemné získání zkušeností, znalostí a příkladů dobré praxe rozvoj evropské spolupráce na konkrétní téma posílení evropského rozhledu V rámci dobrovolnických projektů jde nejen o výměnu dobrovolníků 50+, ale také o spolupráci zapojených organizací projekt společně realizující vždy 2 organizace ze 2 různých evropských států. Každá z těchto organizací zajistí v průběhu dvouleté spolupráce vyslání 2 6 dobrovolníků a stejně tak přijetí 2 6 dobrovolníků, a to vždy na dobu 3 8 týdnů. Organizace mohou vysílat nebo přijímat více než 6 dobrovolníků, avšak financování z programu Grundtvig se tím bohužel nezvyšuje. Dobrovolníci mohou pracovat ve skupině nebo jednotlivě. Při výběru dobrovolníků je zvláštní důraz kladen na podporu účasti osob ze sociálně znevýhodněných skupin a etnických menšin, a to z důvodu snahy o posílení jejich začlenění do Evropy a boje proti rasismu a xenofobii. Zároveň by mělo být podporováno rovné zastoupení mužů a žen. Předpokládá se, že v mnoha případech budou dobrovolníci zkušenými místními dobrovolníky, což posílí výměnu zkušeností mezi hostitelskou a vysílající organizací. Není to však povinné a dobrovolníky mohou být i osoby, pro které je dobrovolnický pobyt v zahraničí první dobrovolnickou zkušeností. 31

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Další možnosti evropské spolupráce pro organizace zkušené s projektovou činností pod záštitou programu Grundtvig PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da Vinci

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ Erasmus+ (2014 2020) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz

Prezentace Programu celoživotn Leonardo da Vinci. lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz Prezentace Programu celoživotn ivotního učenu enía Leonardo da Vinci Seminář pro schválen lené Projekty partnerství Praha, 16. záříz 2010 Program celoživotního učení(llp) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Zatraktivnění a rozvoj cyklodopravy v malých a středně velkých městech 17.10.2012 Význam projektu Cyklodoprava mnohdy není atraktivní:

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59)

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59) Příloha Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partrství (3 z 9) A. Fáze přípravy žádosti od pracovníka české partrské z televize % Zdroj prvotní informace

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012

Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Projekt Grundtvig. Číslo 1 prosinec 2012 Projekt Grundtvig Číslo 1 prosinec 2012 Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší If you have any news you would like to have included in our next issue please submit details to editor. Obsah

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více