INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ"

Transkript

1 STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší hodně podle toho, zda dotazovaný připouští existenci božstva, či nikoliv. Ateistické světové názory a filozofické proudy přímo popírají existenci nebo poznatelnost osobního Boha 2. Agnosticismus se v otázce Boží existence naopak zdržuje soudu, protože je přesvědčen o nemožnosti zodpovězení této otázky. Existuje obrovské množství náboženských systémů (teismů), které mohou, ale nemusí být založeny na existenci Boha (nebo nějakého božstva). Všechny náboženské směry však mají některé prvky společné. Některé autority to vysvětlují tím, že lidská psychika (duše) má jisté konstanty, jež člověka při hledání odpovědí na výše uvedené otázky vedou k podobným závěrům. Něco stejného je tedy vepsáno do srdce či mysli (psychiky) všech lidí. Důvody, proč lidé věří, i způsoby, jakým svoji víru projevují, resp. k jakému náboženskému směru se hlásí, jsou různé ovlivněné dobou a místem, ve kterém žijí, výchovou, tradicí, životní situací. a věčného stvořitele. Nejvýznamnějšími monoteistickými náboženstvími jsou judaismus, křesťanství a islám. K monoteismu neodmyslitelně patří instituce proroctví. Podle náboženské tradice posílal Bůh v různých historických dobách k jednotlivým národům proroky, kteří přinášeli lidem poselství, aby uctívali jediného Boha, tedy věřili v něj a dodržovali určité zásady a způsob života. Poselství některých proroků byla zaznamenána písemně (záznamy byly inspirovány Bohem), starší z nich se však buď nedochovala, nebo byla v průběhu doby lidmi pozměněna. Nejdůležitějšími z posvátných knih monoteistických náboženství jsou Bible a Korán. Z těchto knih se dovídáme o Bohu a jeho vlastnostech, dalších duchovních bytostech, soudném dni a posmrtném životě, ale také o tom, jaké chování a vlastnosti očekává Bůh od lidí, co je podle Boha dobré a co špatné, co člověk může a co nesmí dělat. Společným rysem monoteistických náboženství je také víra v to, že se všichni lidé budou zodpovídat ze svých skutků, které vykonali během pozemského života, a podle toho budou v posmrtném životě odměněni nebo potrestáni. Předmětem víry nebo objektem uctívání mohou být nejrůznější nadpřirozené bytosti, výjimeční lidé (světci, proroci), zvířata, živly, předměty 3. Zatímco polyteistická náboženství znají více bohů, monoteismus je založen na uctívání jediného Boha všemocného 1 Autorka textu Úvod Klára Hradílková, in My a ti druzí, Multikulturní centrum Praha, Odmítnutí absolutní bytosti je motivováno většinou filozoficky. V zemích západních průmyslových společností lze už po desetiletí pozorovat ve zvláštní míře praktický ateismus, který spočívá ve stylu života zaměřeného výhradně na hmotný svět. 3 Výraz náboženství vnucuje představu, že jeho objektem musí být bůh či božstvo. Jiné evropské jazyky však užívají především výraz odvozený od latinského slova religio, které nese význam udržování vztahu, braní ohledu na něco. 4 Mnohobožství na rozdíl od monoteismu je představa víry většiny historických i současných náboženství. Polyteismus zná více bohů jako samostatné bytostné osobnosti, které požívají úcty a kultu. V přírodních náboženstvích vystupuje tento systém většinou jako fetišismus nebo animismus. V monoteistické formě náboženství se uznává jediný Bůh. Od pravého monoteismu nutno odlišit henoteistická náboženství, která sice přijímají mnoho bohů, zásadně však svou úctu vzdávají jen jednomu.

2 STRANA 2 Judaismus 5, 6 Židovské náboženství je považováno za nejstarší monoteistické náboženství. Jeho kořeny sahají do doby, kdy podle hebrejské Bible Hospodin 7 uzavřel smlouvu s Abrahamem (přibližně př. n. l.) a vyvolil potomky jeho druhorozeného syna Izáka za svůj lid. Za zakladatele judaismu jakožto náboženství i morálního kodexu, který byl převzat křesťanstvím a je též považován za základní kámen evropské společnosti, lze nejspíše považovat Mojžíše. Ten vyvedl izraelský národ z egyptského otroctví do Izraele, země zaslíbené. Podle tradice se mu cestou zjevil Hospodin a na hoře Sinaj mu předal desatero B-ch přikázání zapsaných na kamenných deskách. Desatero je spolu s Tórou (Pentateuch, neboli 5 knih Mojžíšových) první částí hebrejské Bible a základním kamenem židovského náboženství. Dalšími důležitými postavami judaismu byl bezesporu první významný židovský král David, který vyvolil Jeruzalém za hlavní město, a jeho syn Šalamoun, který se proslavil svou moudrostí a postavil v Jeruzalémě chrám coby hlavní centrum uctívání a symbol izraelské svrchovanosti. Základem židovského náboženství je víra v jednoho nezpodobitelného, jedinečného, všemohoucího a milosrdného B-ha, který stvořil vše na Zemi i ve vesmíru, a zachovávání příkazů Tóry jakožto lidmi zaznamenaného B-ho slova a zákona. Tóra byla po celá tisíciletí pečlivě studována a bylo v ní nalezeno 613 příkazů a zákazů (tzv. micvot), které je povinen dodržovat každý Žid po dovršení 13 let (dívky po dovršení 12 let). Velká část příkazů se ale týká chrámové služby, která se po dobytí Jeruzaléma a zničení chrámu Římany v roce 70 n. l. nepraktikuje. Velmi významnou knihou židů je též Talmud, kniha obrovského rozsahu (běžné vydaní má kolem 20 svazků), která přináší výklad Tóry (tzv. ústní Tóry), židovského ritu a tradice formou komentářů, příběhů a diskuse. Uvádí se, že Talmud byl psán přibližně 400 let a má autorů. Typická strana Talmudu obvykle obsahuje několik řádků Tóry kolem dokola lemovaných komentáři, názory či příběhy rabínu a učenců z různých dob. Zhruba v roce 500 n. l. byl Talmud (základní část) kodifikován a od té doby nezměněn, pouze byly přidány některé další komentáře důvodem byl rozsah knihy a skutečnost, že vše podstatné již bylo v knize zahrnuto. Židovská modlitba se do dnešní podoby vyvíjela více než tisíce let. Modlitba provází Žida celý den hned po probuzení, ještě než otevře oči, i v době, kdy usíná. Pokud to situace dovolí, modlí se Židé třikrát denně, před každým jídlem a při rituálních příležitostech. Nejvýznamnější modlitbou týdne je páteční modlitba na začátek šabatu. Svěcení šabatu (dne odpočinku) patří mezi nejvýznamnější prvky judaismu a slaví se každý sedmý den v týdnu (podle našeho kalendáře začíná v pátek po soumraku a končí po soumraku sobotního večera). Na rozdíl od jiných monoteistických náboženství nemá judaismus misijní charakter jeho zastánci se nesnaží na svou víru přivést lidi z okolí. Pokud se najde jedinec, který by se chtěl přijmout židovské náboženství, musí podstoupit řadu zkoušek, které ho mají odradit. Židé věří, že jsou B-hem vyvolený národ. Tato vyvolenost spočívá v povinnosti sloužit B-hu. V současné době se k judaismu hlásí zhruba 14,5 milionů lidí za největší centra lze považovat New York a stát Izrael, v Evropě je to Francie ( ), Rusko 5 Ediční poznámka: Z úcty k Bohu nepoužívají někteří Židé jeho jméno při jiných příležitostech než při bohoslužbách. Na žádost autora je proto v tomto textu užívána neúplná podoba slova, tedy: B-h, B-ha. 6 Autor textu Judaismus: Jan Horyna, in My a ti druzí, Multikulturní centrum Praha, V Bibli se užívá několik různých pojmenování B-ha (např. Věčný, Hospodin). Ve 2. knize Mojžíšově 3:14 je zaznamenán rozhovor mezi B-hem a Mojžíšem, v němž se Mojžíš ptá na jeho jméno. B-h odpovídá: Jsem, který jsem. Posvátným jménem je tzv. tetragramaton (jméno o čtyřech písmenech) JHVH, jež se z posvátných důvodů nemělo vyslovovat a jehož správnou výslovnost proto neznáme. JHVH bylo při bohoslužbách a modlitbách nahrazováno slovem Adonai.

3 STRANA 3 ( ) a Ukrajina ( ). V České republice se v rámci Federace židovských obcí k judaismu oficiálně hlásí lidí, minimálně dalších osob má židovský původ (o němž mnohdy nic netuší) a převážná část z nich se k judaismu oficiálně nehlásí (na tomto faktu se podílí řada příčin období totalitní vlády, holocaust, rozšířený ateismus v ČR). Největší obcí v ČR je Pražská židovská obec (www.kehilaprag.cz), která sdružuje kolem poloviny všech Židů z ČR. V Praze sídlí i zemský rabinát. V rámci Pražské židovské obce se pravidelně konají bohoslužby ve dvou synagogách, v provozu je základní škola, školka, penzion pro seniory a všeobecné gymnázium. Kromě židovských obcí existuje v ČR celá řada židovských spolků či poboček velkých mezinárodních židovských organizací různého zaměření. Zmiňme Českou unii židovské mládeže (pro mladé Židy ve věku let), sportovní klub Hakoach, Chabad Prague, Bejt Praha (konzervativní komunita otevřená i pro cizince žijící v ČR), Bejt Simcha (liberální komunita), Bejt Elend (odpolední škola a školka). Křesťanství 8 Křesťanství je nejrozšířenější z monoteistických náboženství, v současné době se k němu hlásí přibližně pětina obyvatel planety. Křesťanství vzniklo v polovině 1. stol. př. n. l. v Palestině v souvislosti s působením Ježíše Krista, kterého křesťané považují za Mesiáše, tedy spasitele a zachránce, jehož příchod předpověděla hebrejská část Bible. Ježíš (z hebrejského záchrana, pomoc) Kristus (pomazaný) se podle evangelií narodil v Betlémě, dětství prožil v Nazaretu (odtud přívlastek Nazaretský) se svými rodiči Marií a Josefem. Přibližně do 30 let pracoval jako řemeslník, pak se nechal pokřtít a odešel se postit do pouště. Po návratu započal své tříleté veřejné působení kázal, vykládal Písmo, uzdravoval nemocné, křísil mrtvé. Protože jeho počínání pobuřovalo mocné, Římané ovládající Palestinu jej ukřižovali. Smrtí Ježíše Krista ale biblický příběh nekončí. Podle křesťanské věrouky vstal Ježíš z mrtvých a byl vzat do nebe. Během několika desetiletí se ze skupinky jeho učedníků zformovala křesťanská církev. Zvěst o Ježíšovi shrnují Matouš, Marek, Lukáš a Jan ve svých evangeliích (evangelium = radostná zvěst), příběhy rané církve pak Skutky apoštolů a další knihy tzv. Nového zákona. Křesťané věří, že Ježíš byl zároveň člověkem a zároveň Božím synem, který svým úmrtím obětí za všechny a vzkříšením překonal smrt coby definitivní konec života. Základní křesťanskou zvěstí je totiž naděje, že vždy existuje možnost začít znovu. Hlavní poselství se dá shrnout i tak, že pokud selže veškeré lidské úsilí, je zde Bůh, který může zasáhnout. Křesťanství vědomě navazuje na židovství, přejalo původní hebrejskou Bibli, kterou nazývá Starý zákon a doplnilo ji o Nový zákon zahrnující čtyři evangelia, Skutky apoštolů, listy apoštolů prvním křesťanským obcím a Zjevení Janovo (Apokalypsa). Křesťanství poukazuje na to, že řada židovských proroctví dosáhla svého naplnění právě v postavě Ježíše Krista (což Židé až na výjimku tzv. mesiánských Židů popírají). Starý zákon považuje za Bohem vyvolený národ Židy, zvěst Nového zákona tuto vyvolenost nabízí všem lidem, kteří věří v Ježíše Krista jako Mesiáše. Křesťan podle vzoru Ježíše věří v milosrdného, osobního a věrného Boha, který člověka neopouští v životě, ani v umírání. Křesťanská víra se zaměřuje spíše na otázku komu (tedy věřím konkrétnímu Bohu) než v co. S vírou úzce souvisí životní styl křesťana. Ten se podle Ježíšova vzoru snaží pomáhat potřebným tohoto světa. Křesťané se sdružují v církvi (shromáždění). Kvůli rozkolům a neslučitelným představám lidí o podobě křesťanství existuje celá řada církví, jež se považují za křesťanské. Z těch nejdůležitějších dělení v církvi zmiňme, že v 11. stol. se do té doby jednotná církev 8 Autorka textu Křesťanství: Klára Hradílková, in My a ti druzí, Multikulturní centrum Praha, 2003.

4 STRANA 4 rozdělila na ortodoxní (pravoslavnou) a katolickou, od dob reformace (zejména 16. stol.) se dále vyčlenily církve protestantské 9. Od 17. století se však objevují i tendence opačné, tj. usilující o obnovení jednoty církve (ekumenismus). Základními jednotkami církve jsou křesťanské obce, farnosti nebo sbory, podle Ježíšových slov však stačí dva nebo tři lidé shromážděni v jeho jménu, neboť tam je on uprostřed nich. Lidé se v církvích scházejí, aby se společně modlili k Bohu, četli Bibli, sdíleli svou víru a zkušenosti s ostatními a měli dostatečné zázemí pro aktivity zaměřené na okolní svět tedy misii (šíření křesťanské víry) a diakonii (charitu, pomoc potřebným). Každá církev má své oficiální představitele. Ti mají zodpovědnost za každodenní chod církevního společenství, zajišťují bohoslužby, vyučování dětí a mládeže, setkávání se seniory, biblické hodiny apod. Existuje několik rituálů společných všem křesťanským církvím. Především to jsou iniciační rituály křest (v některých tradicích navíc slavnost dospělosti biřmování či konfirmace), jímž věřící přebírá zodpovědnost spojenou s křesťanskou dospělostí. Křtem se člověk stává křesťanem, Božím dítětem. Křtí se poléváním vodou nebo ponořením do vody na znamení očištění a nového počátku. Další slavností je eucharistie (večeře Páně), připomínka Ježíšovy poslední večeře, kterou připravil pro své učedníky, rozdávaje jim chléb a víno. Věřící dodnes proto společně přijímají chléb jako symbol těla Kristova a víno jako symbol jeho krve coby připomínku Ježíšovy oběti a lásky. Po rozchodu křesťanství se židovstvím (kolem roku 70 n. l.) začali křesťané jako den připomenutí Ježíšova zmrtvýchvstání světit neděli. V tento den chodí křesťané do kostelů, sborů nebo modliteben na bohoslužby zahrnující společné modlitby, zpěvy, četbu, výklad biblických textů a večeři Páně. Řád bohoslužby (liturgie) závisí na zvyklostech konkrétní církve např. katolické a pravoslavné bohoslužby mají poměrně pevnou strukturu, ty protestantské bývají volnější. Nejdůležitějšími křesťanskými svátky jsou Velikonoce coby připomínka Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení, Vánoce jako připomenutí Ježíšova narození v Betlémě a letnice slavnost seslání Ducha svatého a s tím spojený vznik církve. Česká republika je zemí s křesťanskou tradicí. I když v současnosti převažuje ve společnosti ateismus, ke křesťanství se stále hlásí téměř třetina obyvatel (přibližně lidí podle sčítání v roce 2001). Nejrozšířenější zůstává římskokatolická církev s 26,8 % věřících z celkového počtu občanů, dále Církev českobratrská evangelická s 1,2 % a Církev československá husitská s 1 %. Ovšem ne všichni lidé hlásící se k některé z církví se aktivně účastní dění v křesťanském společenství. Tradiční církve zaznamenaly v posledních deseti letech výrazný úbytek věřících, přibývá však stoupenců nových církví, křesťanských hnutí a různých sekt. Islám 10 Základem islámu je víra v existenci a uctívání pouze Jediného Boha, Stvořitele vesmíru, který je věčný, nebyl zplozen, nemá potomky a nic se mu nevyrovná. Název islám si nevymyslel člověk podle jména nějaké osoby nebo území, ale Bůh jej zjevil v Koránu. Význam slova islám je odevzdání se do vůle Boží. To znamená, že člověk se snaží řídit se zákony seslanými Bohem a příkladem proroka Muhammada a jeho předchůdců. Lidé, kteří islám následují, se nazývají muslimové. 9 Došlo samozřejmě k dalším dělením: konkrétně v Česku působí církev pravoslavná, římskokatolická, řeckokatolická i starokatolická, dále církve českobratrská evangelická, československá husitská, adventisté a další 10 Autor textu Islám Vladimír Sáňka, in My a ti druzí, Multikulturní centrum Praha, Připomínkovala Jana al Oukla.

5 STRANA 5 Islám neznamená jen víru v Jediného Boha, nýbrž zahrnuje v sobě způsob života a chování jednotlivců i celé společnosti a není omezen na určitý kmen, národ, zemi či období. V islámu nenajdeme církev ani hierarchicky uspořádané duchovenstvo. Důležité postavení mají lidé vzdělaní v náboženských otázkách učenci (ulamá), kteří by měli být rádci ostatním, dále soudci, kteří jsou vzděláni v islámském právu, a v neposlední řadě imámové, kteří vedou modlitby, bohoslužby nebo stojí v čele mešity. Islám je v posledních desetiletích nejrychleji se šířícím náboženstvím na světě a počet muslimů přesáhl podle odhadů jeden a půl miliardy. Nejpočetnější muslimskou zemí je Indonésie. V České republice nemá islám dlouhou tradici. V současné době zde žije mezi tisíci muslimů (podle posledních odhadů kolem muslimů, většinou se jedná o cizince. Mnozí z nich jsou tu jen na omezenou dobu (studují zde nebo tu pracují), někteří se však v ČR usadili. Muslimů české národnosti je kolem Nicméně do náboženského života se aktivně zapojuje okolo muslimů, kteří se účastní například pátečních modliteb a dalších náboženských činností. V České republice jsou dvě hlavní islámská centra: v Brně a v Praze, (pod kterou spadá i centrum v Teplicích) a informační centrum a modlitebna v centru Prahy (Politických vězňů 14, stav v r. 2007) a několik malých modliteben ve větších městech, kde se nacházejí studenti z muslimských zemí. Islámská centra jsou spravována Islámskými nadacemi, které vyvíjejí zejména charitativní a osvětovou činnost. Kromě toho v ČR působí Ústředí muslimských obcí, Svaz muslimských studentů a Muslimská unie. Podstatou islámu je poznání Boha a usilování o Jeho spokojenost. Muslimové se učí jeho přikázáním, co je dobré a co zlé, a snažit se jimi řídit. Samotná víra bez skutků je nedostatečná: Bůh učinil člověka zodpovědným za skutky, které jsou v jeho moci, a bude jej spravedlivě soudit. Hlavní články islámské věrouky: 1. Víra v Jediného Boha. Jeho vlastní jméno je Alláh, které označuje monoteistického Jediného Boha. Muslimové používají raději tohoto jména, protože je to jméno, které si dal sám Bůh v původních semitských jazycích, v nichž byla zjevena Písma (hebrejsky Eloah, aramejsky a arabsky Alláh je z arabského il iláh označuje božstvo, stejně jako hebrejské el, eloh mn. Elohim s určitým členem al-iláh Alláh nabývá významu vlastního jména označujícího Jediného Boha). Bůh stvořil člověka a dal mu schopnost podmanit si věci kolem sebe. Člověk má podle islámu vrozenou schopnost rozeznávat, co je dobré a co špatné, a od Boha dostal vedení v podobě Písem, která byla zjevena prorokům. Jediný Bůh má mnoho vlastností a atributů, které jsou zmiňované na mnoha místech Koránu a jsou označována jako překrásná jména Boží, který je devadesát devět (např. Vševědoucí, Všemohoucí, Odpouštějící, Milosrdný, Slitovný, Spravedlivý, Jedinečný, Vládce vesmíru.) 2. Víra v Korán (Qur an to co, je přednášené, recitované) a ostatní zjevená Písma, kam patří Tóra, Evangelium, Žalmy. Korán byl seslán prorokovi Muhammadovi jako konečné Zjevení, které se dochovalo beze změny a bez lidského zásahu. Muslimové jej považují za přímé nestvořené slovo Boží, které existuje od věčnosti, a za matku Knih a proto se řídí jen Koránem a považují ho také za hlavní zdroj zákonodárství. Druhým závazným souborem ponaučení je pro muslimy sunna, závazný vzor daný prorokem Muhammadem, skládající se z jeho výroků, činů a schválených jednání. 3. Víra ve všechny seslané proroky a posly Boží, a to od Adama, přes Noema, Abrahama, Mojžíše, Ježíše až po Muhammada, který je označován za pečeť proroků. Proroci vedení Bohem, přicházejí varovat a zvěstovat lidem Boží vůli, Jeho naučení a příkazy pro život. Proroci dávali svým učením

6 STRANA 6 a příkladem ostatním návod, jak žít. Proto byl život proroka Muhammada i jeho výroky pečlivě uchovávány a později zaznamenány. Tyto výroky shrnuje sunna. Bůh v Koránu říká, že všichni proroci byli muslimové (tedy podřízeni vůli Boží ) a každý muslim je následovníkem nejen Muhammada, ale i Abrahama, Mojžíše, Ježíše a dalších proroků. Muslimem je každý, kdo se podřídí Božím zákonům. 4. Víra v soudný den. Muslim nepovažuje smrt za konec všeho. Věří, že přijde den, kdy budou všichni lidé vzkříšeni a každý se seznámí s výsledky svého chování a skutků během života. Na jejich základě Bůh věřícího odmění nebo potrestá. Naději na odměnu ve věčném posmrtném životě mají muslimové, kteří konali dobré skutky. Každý člověk přirozeně udělá chyby a hřeší. Bůh slíbil odpuštění těm věřícím, kteří učiní pokání, a tedy budou svých hříchů litovat, prosit za odpuštění a snažit se chyby napravit a již je neopakovat. Islám má pět pilířů (základních povinností): Vyznání víry (šaháda) v Jediného Boha (Alláha) a v poselství posledního proroka (Muhammada). Modlitba (salát), muslimové mají předepsáno pět denních modliteb v stanovených časových intervalech. Je to způsob uctívání a připomínání si Boha ale i duševní očista a připomenutí si víry a správného způsobu života. v mešitách společná bohoslužba, která se skládá s kázání (chutby) a páteční společné modlitby. Muslimové slaví dva svátky v roce. Jeden po skončení postního měsíce ramadánu (Svátek přerušení půstu) a druhý v době konání pouti do Mekky (Svátek oběti). Během nich se konají sváteční bohoslužby, muslimové se hodně navštěvují a dávají si dárky. Na Západě koluje mnoho zkreslených informací o islámu a vůči této víře přetrvává celá řada předsudků. Některé jsou šířeny z neznalosti nebo záměrně, k některým přispívají sami muslimové tím, že se islámem buď neřídí, nebo jsou naopak příliš radikální. Zdrojem předsudků bývá i směšování některých místních zvyklostí a tradic s islámem nebo počínání autoritativních vlád v některých muslimských zemích. Klíčová slova: náboženství, Bůh, monoteismus, judaismus, křesťanství, islám, život věřícího, výhody a nevýhody náboženství, náboženský stereotyp Cíle: Seznámit se se základy monoteistických náboženství interaktivní formou, utřídit znalosti, stávajících, sledovat společné i rozdílené rysy monoteistických náboženství zabývat se náboženskými předměty, posvátnými texty či svátky, uvědomovat si náboženské stereotypy a pracovat s nimi. Náboženská daň určená pro chudé a potřebné (zakát). Půst v měsíci ramadánu. Pouť do Mekky (hadž) alespoň jednou za život pro ty, kdo jsou schopni ji vykonat. Muslimové se scházejí v mešitách, které slouží jako místo pro modlitby, četbu Koránu, vzdělávání i k mnoha dalším aktivitám. Svátečním dnem je pátek, kdy je Aktivita 1 Jaká znáte náboženství" Cíl: Zjistit znalosti žáků, pomoci jim je utřídit, vysvětlit. Všimnout si společných rysů různých náboženství. Doba trvání: 20 minut Pomůcky: tabule nebo flip-chart, křídy nebo fixy

7 STRANA 7 Popis aktivity: 1. Na tabuli napište slovo náboženství a požádejte žáky, aby nahlas říkali vše, co je napadá, když toto slyší. Zapisujte na tabuli. Nekomentujte. 2. Když skončíte se zapisováním, požádejte žáky, aby vám pomohli zapsané uspořádat. Pokud je nic nenapadá, pomozte jim najít rozřazovací klíč. Slova spojujte šipkami, podtrhávejte či jinak graficky zvýrazňujte, zapisujte na nový papír, např.: Která náboženství vyznávají jednoho boha. Jak se pojmenovávají? (Monoteistická) Která náboženství vyznávají více bohů? (Polyteistická) V jakých zemích je největší počet věřících. Jak pojmenovávají svého boha nebo bohy? Kdy asi vzniklo a jaké znáte významné události v historii náboženství? Jak se navenek náboženství projevuje (oblečení vyznavačů náboženství, typické stavby, svaté knihy atd.) předmět vybrat ve dvojici či trojici. 2. Pak žáky vyzvěte, aby se rozdělili do tří skupin podle toho, k jakému náboženství patří daný předmět. Pokud žáci nebudou vědět, kam se zařadit, pomozte jim. 3. Následuje diskuse o předmětech v jednotlivých skupinkách. Žáci, za pomoci a doplňování lektorů, představují svůj předmět ostatním ve skupince. Co to je, k čemu slouží, kdo a jak jej používá, jaký význam má předmět pro dané náboženství. 4. Když se představí všechny předměty ve skupinkách, upozorněte žáky, že jejich úkolem bude tyto předměty představit svým spolužákům. 5. Pokud to čas dovolí, mohou si děti připravit pro ostatní plakát o náboženství a s jeho pomocí udělat prezentaci. (Na tvorbu plakátů počítejte s 10 minutami navíc.) 6. Tři malé skupinky se sloučí do jedné velké skupiny, židle do kruhu tak, aby na sebe všichni viděli. Děti jsou předem upozorněny, že budou předmět představovat ostatním. Aktivita 2 Náboženské předměty Cíl: Seznámit žáky se základy jednotlivých monoteistických náboženství atraktivní formou s využitím nejrůznějších náboženských artefaktů. Sledovat některé společné rysy různých náboženství. Doba trvání: 40 minut Pomůcky: náboženské předměty nebo alespoň jejich fotografie, kopie Popis aktivity: 1. Na zem doprostřed třídy položte náboženské předměty (nebo jejich fotografie). Vyzvěte žáky, aby si je prohlédli a vybrali si předmět (fotografii), který se jim líbí a vzali si ho. Je nutné mít dostatek předmětů. Pokud nemáte stejný počet předmětů jako je žáků ve třídě, musíte v zadání říct, že si žáci mají Popis náboženských předmětů Judaismus Tóra (5 knih Mojžíšových, Pentateuch) Svatá kniha židů, kterou Bůh podle tradice předal na hoře Sinaj, a do dnešního dne se zachovala beze změn. Tóra je Hospodinovo slovo a zákon, obsahuje 613 příkazů a zákazů (micvot), které je povinen každý dospělý jedinec dodržovat. Tóra se dodnes vyrábí v podobě ručně psaného svitku na hovězí kůži, typické provedení je možné vidět na obrázku. Zajímavostí je bezesporu i fakt, že na Tóru se nesmí sahat, a proto se při čtení používá speciální ukazovátko ve tvaru ruky. Kipa (jarmulka, čepička) Pokrývka hlavy o průměru centimetrů, kterou nosí židovští muži. Jedná se o tradiční část oděvu, která

8 STRANA 8 má věřícímu připomenout přítomnost B-ha. Jarmulka je také znamením odlišujícím zbožného Žida od ostatních. Povinnost nosit kipu ovšem nevyplývá přímo z Tóry, jedná se o tradiční záležitost, a tak existuje i početná skupina Židů, kteří nosí kipu pouze při modlitbě nebo ji nenosí vůbec. Synagoga Stavba, ve které se židé scházejí ke společné modlitbě. Synagoga bývá rozdělena na dvě části mužskou a ženskou. Uvnitř synagogy nenajdeme žádné sochy či obrazy. Výzdoba je většinou prostá a skládá se z úryvků z Tóry a symbolů judaismu či rituálních předmětů. Hřbitov Židovský hřbitov je nápadný tvarem svých náhrobků. Zpravidla se jedná pouze o desky obdélníkového profilu zasazené v zemi či na podstavci. Židé nenosí na hrobky svých blízkých žádné květiny, místo nich používají malé kamínky, které symbolizují putování pouští za dob Mojžíšových a jsou symbolem toho, že jejich vzpomínka je věčná a nepovadne jako květina. Chanukový svícen (devítiramenný) Svícen se zapaluje na svátek Chanuka, kdy si Židé připomínají zázrak, který se stal při znovudobytí jeruzalémského chrámu během makabejských válek. Legenda praví, že Židé při zasvěcování chrámu našli jen jednu nádobu s olejem do menory (sedmiramenného svícnu), která vystačila pouze na jeden den. Nalezený olej však vydržel hořet osm dní, jichž bylo třeba na výrobu nového oleje. Devátá svíce na svícnu slouží k zapalování ostatních. Křesťanství Kříž Kříž je nejrozšířenějším symbolem křesťanství. Připomíná ukřižování Ježíše Krista i jeho zmrtvýchvstání. Dalšími symboly křesťanství jsou kalich, ryba a Bible. Kalich a miska (patena) Nádobí užívané na víno a nekvašený chléb při eucharistii (večeři Páně), bohoslužebném obřadu připomínajícím Ježíšovu poslední večeři s učedníky a jeho smrt. Bible Slovo Bible je odvozeno od plurálu řeckého slova bibliom (sg.), biblia (pl.) kniha, svitek. Je to posvátná kniha všech křesťanů, dělí se na Starý zákon, který křesťané sdílí se Židy, a Nový zákon sepsaný po Ježíšově smrti. Ve starozákonních knihách lze nalézt mj. známé příběhy o Adamovi a Evě, Noemově arše, Davidu a Goliášovi, moudrém králi Šalamounovi. V Novém zákoně pak můžeme číst o Ježíšově narození v Betlémě, jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání. Pro běžnou četbu je nejlepší použít ekumenický překlad Bible, který je psán srozumitelným současným jazykem. Růženec Jedná se o modlitební předmět. V katolické tradici se vyskytuje od středověku, původně jako pomůcka pro negramotné lidi každý korálek symbolizuje jednu modlitbu. Kostel Kostel je stavba, kde se křesťané scházejí k modlitbám a společným bohoslužbám. I u nás můžeme vidět různé typy kostelů podle příslušnosti k církvi, či různého architektonického stylu. Islám 11 Korán Kniha, jejíž verše byly v průběhu 22 let (v letech n. l.) sesílány jediným Bohem proroku Muhammadovi, poslednímu z řady proroků. Podle tradice se Korán do současnosti zachoval bez jediné změny. Jsou v něm hlavní zásady, kterými by se lidé měli ve svém životě řídit (např.: jak se chovat k druhým lidem, jak být spravedlivý a neubližovat, nekrást a nepodvádět, nepít

9 STRANA 9 alkohol, vážit si svých rodičů a pomáhat jim). Korán popisuje také skutečnosti pro člověka jinak nepoznatelné (např.: vlastnosti Boha nebo posmrtný život či vědecké zázraky). Za zbožný život bude podle islámu věřící odměněn životem v ráji. Modlitební kobereček Muslimové se mají modlit pětkrát denně, buď v mešitě, nebo kdekoliv jinde na čistém místě. K tomu slouží kobereček, na němž se modlitba obvykle vykonává. Některé modlitební koberečky jsou opatřeny buzolou určující modlitební směr k Mekce. Mešita Stavba, v níž se muslimové scházejí ke společným modlitbám a bohoslužbám, ale také při jiných příležitostech (vzdělávání, četba Koránu apod.). Součástí mešit mohou být vysoké štíhlé věže minarety. Z nich jsou věřící svoláváni ke společné modlitbě. Mešita uvnitř Při vstupu do mešity se všichni zouvají. Čistota místa je totiž pro modlitbu velmi důležitá. Podlahu mešity pokrývají koberce či rohože. Mešity bývají zdobeny mozaikami, ornamentálními motivy či ozdobnými nápisy z Koránu. Islám zakazuje zobrazování živých bytostí a zvláště Boha a proto nikde nejsou umístěny žádné sochy ani obrazy živých bytostí. V jedné ze stěn mešity se nachází výklenek (mihráb), který ukazuje modlitební směr směrem ke svatyni Kaabě v Mekce na Arabském poloostrově. Kaaba byla postavena již prorokem Abrahamem a jeho prvorozeným synem Ismaelem. Růženec Modlitební růženec nebo-li masbaha slouží k odříkávání 99 krásných jmen Božích a chvalořečení Boha. 11 Předměty je možné získat v Islámském centru v Praze nebo v Brně. V obou centrech je také možné domluvit návštěvu s výkladem. Šátek (hidžáb, chimár) Podle islámu si mají dospělé ženy a dívky na veřejnosti a před cizími muži zakrývat své tělo a vlasy. Toto opatření má přispívat ke všeobecné mravnosti ve společnosti, chránit ženy před obtěžováním cizími muži a umožňovat jim účast na společenském životě. Žena nemusí být zahalena, pokud je mezi blízkými příbuznými nebo mezi dalšími muslimkami. Aktivita 3 Příběhy svatých knih varianta pro žáky 8. a 9. tříd Cíl: Práce s texty z Bible, Koránu a Tóry v malých skupinách. Zjistit, co se píše ve starých náboženských knihách. Doba trvání: 30 minut Pomůcky: kopie textů svatých knih pro každého Popis aktivity: Ponechejte žáky rozdělené do třech skupinek. Nyní se budou podrobněji zabývat druhým ze tří monoteistických náboženství, dbejte na to, aby každá skupinka změnila probírané náboženství. Každý žák dostane text příběhu ze svaté knihy. Potichu si jej přečte a s lektorem provede rozbor textu. O čem text je? Vyjádřete hlavní myšlenku několika slovy. Jaké bylo hlavní poselství textu? Jaká neobvyklá slova text obsahuje? Rozumíte jejich významu? Komu je text určen? Komu by text udělal radost, kdo by s ním naopak nesouhlasil? Co se vám na textu líbí či nelíbí? Skupinky odpovídají na otázky, odpovědi se zapisují na velký papír. V závěru skupinky své odpovědi porovnají. V jakých odpovědích se shodují?

10 STRANA 10 Křesťanství: Uzdravení ochrnutého Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: Odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: Vstaň, vezmi své lože a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy řekne ochrnutému: Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů! On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: Něco takového jsme nikdy neviděli. (Markovo evangelium 2, 1-12) Islám: Příběh slona V dalekém Jemenu žil vládce jménem Abraham. Byl nejen mocný, ale i namyšlený a bezohledný. Jednoho dne se rozhodl vystavět nádhernou katedrálu, kterou by navštěvovali obyvatelé z celého Arabského poloostrova místo poutě do Mekky, která byla centrem náboženského, kulturního i obchodního života v této oblasti. Ale obyvatele nezlákala honosnost katedrály a dále chodívali ke svatyni v Mekce. To Abraháma rozčílilo tak, že vypravil obrovskou armádou a vydal se město Mekku zničit. V jeho armádě bylo také několik obrovských slonů, a proto je jeho vojsko nazýváno jako lid slona a rok této události jako rok slona (rok 570 př. n. l., ve kterém se narodil prorok Muhammad). Když vojsko dorazilo těsně k Mekce největší ze slonů se zastavil a odmítal jít jakýmkoliv jiným směrem, než zpět domů do Jemenu. Mezitím se obyvatelé Mekky ze strachu uchýlili do okolních hor. Obávali se o osud svého města a svatyně Ka by, kterou na Boží příkaz před dávnými věky postavil otec lidstva Adam a dostavěl prorok Ibrahím se synem Ismaílem. Jeden z jejich vůdců je však ujistil, že Bůh posvátné město jistě ochrání a nenechá jej padnout do špatných rukou. A opravdu se tak stalo. Obloha se zatměla křídly černých ptáků, z nichž každý nesl tři žhavé kameny jeden v zobáku a dva v pařátech. Tyto kameny dopadly na Abrahámovo vojsko a způsobily záhubu většiny jeho vojáků včetně jejich namyšleného vůdce Abraháma, který zemřel na zpáteční cestě do Jemenu. Mekka byla tak z Božího příkazu zachráněna. O mnoho let později obyvatelé Mekky, kteří byli zarputilými nepřáteli islámu, se stejnými obavami sledovali z okolních hor proroka Muhammada a ostatní muslimy, kteří se blížili k Mekce. Bůh ale nechal svobodně a bez trestu proroka Muhammada s jeho lidmi vstoupit do Mekky a vykonat pouť. Jejich víra a přesvědčení, že Bůh je ochráncem posvátné, byla příčinou, že s konečnou platností uznali Muhammada za proroka a přijali poselství Islámu. Vždyť Bůh by nikdy nedopustil, aby Mekky padla do zlých a proradných rukou nějakého podvodníka či kouzelníka.

11 STRANA 11 (Korán, súra Slon 105) Judaismus: Noha od zlatého stolu Rabi Chanina ben Dosa byl velmi chudý. Jednoho dne mu řekla jeho žena: Modli se přece za to, abys už teď dostal něco z toho, co je přichystáno pro spravedlivé v budoucím světě. On se tedy modlil. Tu mu byla do domu vhozena noha od zlatého stolu. V jednom snu však viděl, že v budoucím světě budou všichni jíst u stolu se třemi nohami. Když sen vyprávěl své ženě, prosila ho: Modli se přece za to, aby si tu zlatou nohu zase vzali zpátky! On se tedy modlil a noha byla vzata zpět. (Traktát Ta anit 25a) Aktivita 4 Svátky kdy jsou a co znamenají, aneb proč všichni neslaví Vánoce varianta pro žáky 6. a 7. tříd Cíl: Seznámit se s nejdůležitějšími svátky jednotlivých náboženství. Odpoutat se od kulturních stereotypních středoevropských představ o Vánocích a Velikonocích jako těch nejdůležitějších svátků v roce. Doba trvání: 30 minut Pomůcky: 3 různé puzzle se zobrazením typického křesťanského, židovského a muslimského svátku Popis aktivity: Žáci nadále pracují ve stejných skupinkách. Každá skupinka dostane obálku s rozstříhaným obrázkem jednoho náboženství z jedné strany a s textem z druhé strany. Jejich úkolem je nejprve složit puzzle. Když se jim to podaří, budou mít z druhé strany popsáno, jaké jsou nejdůležitější svátky v každém náboženství a kdy se slaví. Jejich úkolem je přečíst si text a odpovědět na následující otázky. Otázky zapíší na velký papír tak, aby si mohli porovnat odpovědi s ostatními skupinkami. Název svátku: Kdy se slaví? Jak dlouho trvá? Jak se slaví? Typické jídlo? Lektoři mezitím nakreslí na tabuli kruh znázorňující 1 rok, rozdělený na čtvrtletí a měsíce. Skupinky do kruhu (každá skupinka jinou barvou) zapisují název svátku a přesný termín. Lektor v závěru shrne a zopakuje všechny svátky. Židovské svátky Roš Hašana (Nový rok) září - říjen Jeho oslava trvá dva dny. Nový rok je Dnem stvoření světa. Je to výročí šestého dne stvoření světa, kdy Bůh stvořil prvního člověka Adama. Je to Den troubení na beraní roh zvuk má probudit věřící z mravní ochablosti, Den připomínání si činů a jejich nápravy, a Den soudu celý svět je souzený za svoje činy. Bůh určuje, kdo bude zapsaný do Knihy mrtvých nebo Knihy živých, komu je souzeno bohatství a komu bída. Není to svátek veselí a zábavy, ale svátek duchovního znovuzrození a ponoření se do sebe, probuzení se z náboženské lhostejnosti. Dalším významem tohoto dne je vyjádření naděje v budoucnost. Jom kipur (Den smíření) září - říjen Je nejvýznamnějším židovským svátkem a vyvrcholením sedmi dnů pokání po Novém roce. Hospodin v tento den dává odpuštění hříchů spáchaných vůči němu v minulosti, ale jen v případě, že se dotyčný duševně očišťuje od hříchů a upřímně se kaje. Na odpouštění hříchů mezi lidmi je potřebné požádat o odpuštění lidem, kterým bylo ublíženo.

12 STRANA 12 Pesach (Svátek nekvašených chlebů) březen - duben Připomenutí vysvobození Židů z egyptského otroctví. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými zásahy. Při posledním z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula. Odtud pochází židovský název Velikonoc pesach (překročení), protože Bůh při posledním zásahu překročil domy Izraelců. Když Izraelci opouštěli Egypt, nestačilo jim zkvasit připravené těsto. Napekli jen nekvašené chleby (macesy) a proto se Velikonocím říká také Svátky nekvašených chlebů. Svátek začíná slavnostní hostinou. Nazývá se seder, což znamená řád. Večer se doma prostře nádherně stůl. Na stole je zapálená svíce, talíř se třemi macesy na památku tří praotců Izraele: Abrahama, Izáka a Jákoba. Na pokrývce je pět pokrmů připomínajících události z otroctví, osolená voda, hořké byliny, pečené drůbeží křídlo, které představuje beránka a čtyři kalichy. Každý kalich má své zvláštní jméno. První byli jsme vyvedeni, druhý byli jsme zachráněni, třetí byli jsme vykoupeni, čtvrtý byli jsme přijati. Otec během slavnosti předčítá vyprávění o odchodu z Egypta. I pro děti je něco připraveno. Tatínek vezme střední z těch tří macesů, pozvedne ho a rozlomí. Vezme jednu půlku a zabalí ji do bílého šátku a někde schová. Děti dávají pozor, kam to asi schovává. Potom třikrát zatleská a řekne: Běžte to hledat. Děti s nadšením hledají a kdo tu polovinu najde volá: Já jsem to našel, a dostane slíbený dárek. Šavuot (Svátek týdnů) květen - červen Od počátku Pesachu jej dělí sedm týdnů. Souvisí rovněž s odchodem z Egypta. Svátek má jednak hospodářský význam: do jeruzalémského chrámu se nosilo první obilí z nové úrody pšenice dodnes se chrámy zdobí květy nebo ratolestmi ze stromů. Taktéž připomíná den, kdy Hospodin na hoře Sinaj vyhlásil svůj mravní zákon Desatero a odevzdal Mojžíšovi knihu Božího učení Tóru. Sukot (Svátek stánků) září - říjen Rovněž souvisí s odchodem z Egypta, konkrétně s biblickým příkazem pobýt sedm dnů ve zvláštních stanech, respektive nevelkých provizorních přístřešcích pokrytých listnatými ratolestmi nebo chvojím, přes které musí být večer vidět na hvězdnou oblohu. Pobyt ve stanu připomíná vyprávění o tom, jak Židé putovali 40 let pouští, než se usídlili v Zaslíbené zemi. Zároveň je to také oslava úrody a vinobraní. Poděkování Bohu za úrodu se vyjadřuje při bohoslužbě máváním svazečku čtyř rostlin (cedr citrusový plod, myrta, datlová palma a vrba). Rostliny v tomto svazečku symbolizují rovnost všech lidí, kteří mají držet spolu, a citrusové plody, starší i novější, symbolizují kontinuitu minulosti a budoucnosti. Věřící se stěhují zpět do svých domovů osmý den (Šeminy atceret Svátek osmého dne) a jejich modlitba obsahuje prosbu za déšť, bez kterého by byla Zaslíbená zem jen vyprahlou pouští. Simchat Tóra (Svátek radosti z Tóry) září - říjen Slaví se devátý den po Sukotu. Oslavuje se jen mimo Izrael a je radostnou oslavou velikosti Tóry. Tancuje se s jejími svitky, vyjadřuje se radost z Písma, které je v modlitbě nazývané stromem života. Chanuka (svátek posvěcení chrámu) listopad - prosinec Připomíná Boží pomoc v době nouze a slaví se v zimě. V roce 164 př. n. l. Židé vedení Judem Makabejským zvítězili nad krutým panovníkem Sýrie Antiochiem IV., který v Zaslíbené zemi zakázal obřady židovské víry a zneuctil jeruzalémský chrám. Ten byl potom opět zasvěcený Boží službě. Po zapálení sedmiramenného svícnu (symbol Boží přítomnosti v chrámu), došlo k zázraku: jediná konvička olivového oleje, která měla

13 STRANA 13 vystačit na jeden den, vydržela celých osm dní, přesně tolik, než trvala výroba dalšího oleje. Na památku toho se každý den během osmi dnů zapaluje jedna svíčka na osmiramenném svícnu (chanukija) ve směru zleva doprava. Purim (Svátek losů) únor - březen Nejveselejší svátek. Připomíná, jak zlý vezír Haman chtěl vyhladit všechny Židy, a proto si házel losy (házel si mincí), kdy by byl nejpříhodnější den pro jeho strašný čin. Díky legendární královně Ester a jejímu strýčkovi Mordechajovi se plán nevydařil. Při této příležitosti se konají veselé hostiny, maškarní průvody pro děti, hrají se divadelní hry o královně Ester. Součástí svátku je obdarovávaní chudých a posílání dárků sladkostí přátelům a známým. Tiša Be-av (Vzpomínka zničení chrámu) červenec - srpen Je nejvýznamnějším smutečním dnem. Připomíná několik tragických událostí, které se odehrály devátého dne měsíce Av: Zničení prvního a druhého jeruzalémského chrámu (v r. 586 př. n. l.), vypovězení Židů z Anglie v r a Španělska v r Vyhoštění byl pro Židy jeden z nejtěžších trestů. Na jeho ospravedlnění křesťané vytvořili Legendu o bludném Židovi Ahasverovi, která pochází ze 13. století a vypráví o židovském vrátném z Jeruzaléma, který údajně uhodil Ježíše Krista, když odcházel z Pilátova domu a chtěl si trochu odpočinout. Za tento čin byl Ahasver potrestaný tím, že nikde nemohl nalézt klidu a musel stále putovat z jednoho místa na druhé. Křesťanské svátky Vánoce Oslava narození Ježíše Krista, ústřední postavy křesťanství. Narození Krista se slaví 25. prosince. V době prvního sčítání lidu v římské říši, které nařídil císař Augustus, se odebral Josef z města Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval společně s Marií, která v té době čekala dítě. Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo... (Lukáš 2,1-7) Velikonoce 12 Připomínáme si Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Středa se lidově nazývá škaredá nebo černá a připomíná, jak Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti učedníků, odešel k velekněžím, aby jim Ježíše zradil. Čtvrtek se jmenuje zelený podle hořkých bylin, které připomínaly hořkost egyptského otroctví. Ježíš večeřel se svými učedníky. Když bylo po večeři, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku. Potom vzal kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku. Tak ustanovil večeři Páně, kterou slavíme dodnes. Velký pátek je den ukřižování a smrti Ježíšovy a je největším svátkem evangelických křesťanů. Pán Ježíš svou obětí na kříži přemohl zlo, peklo a smrt. Bílá sobota má název odvozený od bílých rouch, do kterých se oblékali katechumeni při přijímání křtu. Ve 4. století byla velikonoční noc spojena s křestním shromážděním a vznikla velká křestní noc církve a tím došlo ke spojení Velikonoc a křtu. Neděle, třetí den po ukřižování, se nazývá Boží Hod velikonoční a je to den vzkříšení. Čteme o tom, jak ženy přišly k hrobu, nalezly odvalený kámen, a když vstoupily dovnitř, oslovil je anděl, který jim řekl: Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde! K Velikonocím patří beránek. Představuje Božího Beránka, Krista, a znázorňuje se s praporem vítězství. Symbolem Velikonoc je také vajíčko, protože něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život. Dále je to velikonoční koleda pomlázka, která patří k velikonočnímu pondělí. Obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání 12

14 STRANA 14 zelenými spletenými pruty přináší prý pomlazení. Odtud je název předmětu, dne, někde i celých Velikonoc. Když byl Kristus ukřižován, byli jeho učedníci naprosto bezradní, nešťastní, nevěděli, co mají dělat, a tak bloumali Jeruzalémem, naříkali a lkali. Až se sešli, právě na výročí svatodušních svátků, a tehdy byli osvíceni. Sestoupil k nim Duch svatý a řekl jim, co mají dělat. V tu chvíli pochopili, že mají jít do světa a hlásat slovo Boží. Od té chvíle také ovládali všechny jazyky, aby se domluvili s nevěřícími. Apoštolové se rozešli a pak se už nikdy v plné podobě nesešli. A na počest této události se slaví svatodušní svátky. Součástí letnic byla ale také zábava, tanec, hostiny, popíjení. a následuje zhruba 3 měsíce po Malém svátku. Koná se dne 10. dhú l-hidždža, v den, kdy poutníci obětovávají ovci či jiné zvíře na památku proroka Ibrahíma, kterému Alláh nařídil obětovat jeho syna Ismacíla, aby vyzkoušel jeho poslušnost a oddanost. V poslední chvíli však byl Alláhem zaměněn za ovci. V tento den i ostatní muslimové po celém světě, ráno po společné sváteční modlitbě, obětovávají ovci či jiné zvíře a maso z této oběti rozdělují chudým a potřebným. V tento den si muslimové oblékají nové oblečení, navštěvují se navzájem a děti dostávají dárky nebo peníze. (tur. buyuk bairam, kurban bayram) Muslimské svátky Muslimské svátky jsou pohyblivé, neboť muslimové používají lunární kalendář, který je oproti slunečnímu o 11 dní kratší (33 let lunárních odpovídá 32 slunečním). Měsíce pak mají střídavě sudé 29 a liché 30 dní. Malý svátek by měl připadnout zhruba na října, velký svátek pravděpodobně na (plus mínus 1-3 dny). Al-ídu s-saghrír nebo ídu l-fitr (Malý svátek) Tento svátek se koná dne 1. šawwálu po skončení postního měsíce ramadánu jako svátek přerušení půstu. Je to den děkování Alláhu, je nejradostnější událostí pro všechny muslimy v roce. V tento den se také platí almužna pro chudé nebo-li zakátu l-fitr. Oslavy trvají 2 3 dny. Lidé svátek začínají ráno společnou sváteční modlitbou. V tento den si muslimové oblékají nové oblečení, navštěvují se navzájem a děti dostávají dárky nebo peníze. Oslavy a tradice se v jednotlivých zemích liší, v některých zemích děti chodí koledovat tak jako u nás. (tur. seker bayram) Ídu l-adhá (Svátek oběti či velký svátek) Spadá do období velké poutě v Mekce (hadždž) Aktivita 5 Obhajoba a kritika náboženství Cíl: Diskutovat, zabývat se nejdůležitějšími stereotypy a předsudky vůči náboženstvím. Učit se argumentovat, klást otázky, zamýšlet se na pojmy jako je pravda, lež, spravedlnost, smysl života aj. Doba trvání: 45 minut Pomůcky: texty s nejčastěji zmiňovanými mýty, stereotypy a předsudky týkajícími se jednotlivých náboženství Popis aktivity: 1. Do třetice se ve skupince změní probírané náboženství. Každá ze tří skupinek se ještě rozdělí na polovinu. První polovina se bude připravovat na roli obhájců náboženství, druhá polovina bude náboženství kritizovat. Skupiny musí dopředu promyslet, co si na ně ti druzí připraví na popud lektorů sepíší seznam nejčastějších mýtů, stereotypů a předsudků souvisejících s náboženstvím a pokusí se najít argumenty do diskuse. Pokud skupinky nebude nic napadat, lektoři jim pomohou. Skupinky se kdykoli mohou zeptat lektora na vysvětlení nebo upřesnění. Pokud je jejich argumentace chybná, lektor je na to taktně upozorní. Čas na přípravu: cca 15 minut.

15 STRANA Poté si všichni sednou do kruhu a každá skupina vystoupí se svou kritikou a obhajobou. Začnou kritici, obhájci reagují. Jako obhájci se mohou zapojit i členové jiných skupin. Lektoři kontrolují, aby diskusi o každém náboženství náležel stejný čas, cca 10 minut. Texty: Židé jsou lakomí okrádají mají velké nosy vybírají svým dětem partnera (tj. manžela, manželku) pořád se modlí zavraždili Ježíše Krista jsou zrádci ctí rodinu jsou líní jsou vzdělaní a moudří chtějí ovládnout svět Muslimové jsou náboženští fanatici a sebevrazi diskriminují ženy tím, že je nutí chodit zahalené neradi se fotografují nosí dlouhé vlasy při jídle sedí na zemi a jedí rukama jsou špinaví a bydlí v poušti Křesťané mají hodně dětí, protože nepoužívají antikoncepci mohou páchat hříchy, když se po nich vyzpovídají a poprosí Boha o odpuštění Autorky metodiky: Klára Jíchová, Jana al Oukla, Ruth Weinegerová (2008)

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více