Poslední věci člověka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední věci člověka"

Transkript

1

2 Poslední věci člověka

3 PETER DINZELBACHER Poslední věci člověka Nebe, peklo, očistec ve středověku VYŠEHRAD

4 Na přebalu: Hieronymus Bosch Lakomcova smrt olej na dřevěné desce National Gallery of Art, Washington Peter Dinzelbacher, Die letzten Dinge Copyright Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1999 Translation Petr Babka, 2004 ISBN X

5 Obsah Úvod Náčrt kosmologie Vznik světa 14 Struktura světa 16 Zánik světa 23 Smrt, cesta duše a soud Smrt 25 Cesta duše 30 Osobní soud 36 Nebesa Pozemský ráj Země blahobytu 61 Očistec Purgatoria pozemská 66 Purgatoria podzemní 71 Předpeklí Limbus patrum 85 Limbus puerorum 86 Peklo Kdo přijde do pekla? 94 Smrt bez smrti 100 Peklo milostné 107 Poslední soud a zmrtvýchvstání Výklady Krátký pohled na novověk Místo doslovu Poznámky Seznam zkratek Seznam literatury

6 Vyšli své srdce do jiného světa, do nebe, do pekla a do očistce. A tu spatříš, co je dobré a co zlé. V pekle uvidíš víc starostí, než si člověk dokáže představit. V očistci víc utrpení, než člověk může snést. V ráji víc radosti, než si člověk může přát ve svých touhách. Ze středoanglického traktátu The Toure off All Toures (Matsuda 110)

7 Úvod Ve 13. století byla v Alsasku zapsána píseň, kterou zpívají mrtví na hřbitově, když se za nocí procházejí s pochodněmi nad svými hroby: Teď jsem v dlouhém domově; kdybych byl zde, v domově krátkém, chtěl bych si před svým koncem zajistit mnohé dobro. 1 Krátký domov, toť pomíjivý domov tohoto světa; duchové pláčou, že se zde dostatečně nevybavili pro osud svých duší po smrti. Neboť nyní jsou v domově dlouhém, ve věčně trvajícím onom světě. Bez přehánění můžeme říci, že náboženský život středověku silně vyznačovalo právě napětí mezi tímto a oním světem. V pozdním středověku se mluvilo o čtyřech posledních věcech, což znamenalo smrt, soud, nebesa a peklo, tedy souhrn eschatologických očekávání. V ostrém protikladu k dnešnímu křesťanství, jehož teologové odsunují zpravidla čtvero posledních věcí do sféry toho, o čem nelze nic vědět, vyznal se středověký člověk dost dobře v tom, co se děje v říších nad zemí a pod zemí. V oběhu byla spousta popisů, nesčetné obrazy činily neviditelný svět viditelným. Hlavním pramenem středověkých představ o onom světě byla Bible a další spisy z doby kolem Krista, které sice nebyly oficiálně uznávány, nicméně byly přesto velmi rozšířeny: tzv. apokryfy. Připočtěmě k tomu zprávy o extatických cestách duše, zaznamenané v latině i lidových jazycích v bohaté vizionářské literatuře oné epochy; odtud se dostávaly do kázání, legend, spisů historických i náboženských atd. Mnoho zpráv o jiném světě dodali také mystikové a mystičky Mechthilda Magdeburská, Gertruda z Helfty, Mechthilda z Ha(c)kebornu, Agnes Blannbekin, Friedrich Sunder, Kristina Ebnerová i Markéta Ebnerová, Jindřich Suso a jiní. Byl to skutečně jiný svět s jinými zákony, což kromě vizionářské literatury ukazují mimo jiné příběhy vyprávějící o tom, jak tam čas probíhá zcela jinak než na tomto světě. 2 Velmi rozšířená vyprávění o ženichu na nebesích a o bratru Felixovi mluví o vytrženích a pobytech 9

8 ÚVOD v ráji, jež tomu, kdo je prožíval, připadaly jako pouhý rok. Když se ovšem vrátil do lidského světa, uplynuly stovky let. Jihoněmecký minorita Greculus kázal v první polovině 14. století, že jediná hodinka naslouchání zpěvu rajského ptáčka odpovídá 340 pozemským rokům. 3 Zbožný básník Heinrich von Neustadt, jeho současník, praví, že když Kristus dlel téměř 33 let na zemi, andělé, vnímající čas jinak, si jeho nepřítomnosti skoro nevšimli. 4 Čtenář se nemůže divit, jestliže v následujícím líčení budou peklo a očistec zaujímat více místa než nebesa a ráj. Zcela to odpovídá mentalitě doby, zřetelně se vyznačující spíše strachem z onoho světa než radostí a nadějí na nebeské království. Ukazuje na to mnohé: Tak například analýza pozdně středověkých kázání ze severní Francie prokázala, že smrt, ďábel, poslední soud, peklo a očistec byly tématem kazatelů přibližně třicetkrát častěji než nebesa a ráj. 5 Místa v textech zahrnujících vize onoho světa, důležitá pro vytváření představ o jiném světě, vypadají obvykle tak, že kraje podsvětní jsou popisovány podstatně obšírněji a detailněji než kraje milosti. 6 Také znázornění posledního soudu se zpravidla vyznačovala mnohem více strachem než radostným očekáváním. 7 V následujícím líčení jsem se mohl často opírat o dřívější vlastní výzkumy a publikace, uvedené v seznamu literatury; často je doslovně cituji. Přesto myslím, že mohu i znalci středověkých představ o onom světě slíbit, že tu najde něco nového. Středověkých obrazů a textů o nebi, peklu a očistci je totiž nevyčerpatelné množství a přesto, že se opakují určité rysy, jsou neobyčejně pestré je to důkaz toho, do jaké míry se lidé oné epochy zabývali oním světem. Proto jsem často záměrně nechal promlouvat texty méně známé, ale zato veskrze typické pro tu dobu. Téměř všechny citované prameny jsem přeložil ze středověkých originálů; kde výjimečně cituji již existující překlad, uvádím to v poznámkách. Leckterý čtenář by se mohl tázat, proč se zde blíže nezabývám onou fascinující básní, shrnující středověké představy o zásvětí, totiž Božskou komedií, již na počátku 14. století sepsal Dante Alighieri. Má to dva důvody. Jednak je Dante severně od Alp díky mnoha překladům, včetně německých, od 18. století poměrně znám (ve středověku byl u nás 10

9 ÚVOD nicméně zcela neznámý). Jednak se v každém verši tohoto textu setkáváme s tolika narážkami a náznaky mytologickými, teologickými, astrologickými atd., že může být opravdu srozumitelný jen s obsáhlým komentářem objasňujícím celé dílo. To samozřejmě nebylo cílem naší publikace. Každému, kdo by se chtěl důkladněji seznámit se středověkými představami o onom světě, je nicméně četbu Divina Commedia možno jedině doporučit. V seznamu literatury na s. 148nn uvádíme celou řadu knih a článků, které v tom mohou být nápomocny. 11

10 Peklo Frá thví er at segja, hvat ek fyrst um sá, thá ek var í kvolheima kominn Je třeba říci, co jsem nejprv spatřil, když jsem došel tam, kde jsou muka domovem. Popálení ptáci, duše to lidské, se hemžili jak roje komárů. Od západu zřel jsem letět draky bludu, táhla se za nimi ohnivá stopa. Tak tloukli perutěmi jak měla by puknout nebesa i země. 193 To je začátek popisu pekla ve Sluneční písni, vzniklé možná přesně v téže době, kdy Dante tvořil své Inferno o třiatřiceti zpěvech. Vizme středověkou fantazii z její nejhroznější stránky: Spatřil jsem tam muže, co nikdy nechtěli světit svaté dny. Ke žhavým kamenům jim byly ruce bolestivě přibity. Spatřil jsem tam muže, co častokrát o jiných lidech lhali. Pekelní havrani jim z hlav nemilosrdně oči vyklovali

11 PEKLO Zatímco původně si Indogermáni další život zemřelých představovali spíše jako víceméně stínovou existenci v lůně země nebo pod zemí, přibližně v polovině posledního předkřesťanského tisíciletí se začíná utvářet moralizované podsvětí. Do doby po smrti a na onen svět byly projikovány fantazie o pomstách, kterých se nebylo možno dočkat zde na zemi. Nejznámější antickou ukázkou je líčení podsvětí v šesté knize Aeneidy, kde římský básník Vergilius shrnuje odpovídající představy: podsvětní řeky, převozník Charón, pekelné psisko Kerberos, soudci v Hádu, tresty proslulých zločinců, jako byl Ixion, ale také líbezná pole Elysejská. Vergiliovy obrazy považoval ovšem středověk za básnické fikce; neměly velký význam pro vznik křesťanských představ o podobě pekla a onoho světa vůbec. Podstatně významnější roli hrála tradice biblická, a zejména tradice apokryfů. Naproti tomu vyprávění o podsvětních trestech, jak je viděli vizionáři a vizionářky, bývala z teologických důvodů nikdo se odtud nikdy živ nevrátil, stojí přece psáno v Bibli (Mdr 2,1) interpretována spíše jako obrazy muk očistcových než pekelných. Staří Židé rozlišovali mezi šeólem, místem pobytu všech mrtvých, a gehennou, prokletým místem co nejdále od Boha. V křesťanství bylo zpočátku jediné peklo pro nevěřící i pro hříšníky. Není jisto, zda měli Germáni nebo Keltové před prvními kontakty s křesťanstvím nějaké speciální místo, kam by po své smrti patřili špatní lidé pasáže na tato témata, např. v písních Eddy, upomínají na křesťanské texty a zapsali je až křesťané. Podle všeobecného středověkého mínění stvořil Bůh peklo čistě pro anděly, kteří od něj odpadli, následujíce Lucifera. V německém spise Lucidarius se ptá žák:,kdy bylo stvořeno peklo? Mistr pravil:,v tom okamžiku, kdy Satan pomyslel na vzpouru proti Bohu, tehdy povstalo peklo z Božího příkazu. 195 Anglický benediktin Ranulph Higden, který ve druhé čtvrti 14. století sepsal encyklopedické dějiny světa, spočítal, že peklo leží 3245,5 mil pod zemským povrchem; průměr Země je totiž 6491 mil a peklo je přesně v jejím středu Tentýž názor sdílel i Tomáš Akvinský. 197 Objevuje se i v literatuře národních jazyků tak třeba v jednom naučném dialogu, kolujícím pod jménem Mistra Eckharta: Skutečné peklo je přesně uprostřed země, co nejvíce vzdáleno od nebes, tak jako jsou jádra (uprostřed) v jablku. Dám na to krk, že z toho jediné slovo není vylháno

12 PEKLO Již jsme mluvili o tom, že vulkány bývaly považovány za vstupy do podsvětí (viz výše s. 24). Vyskytly se však i pokusy o lokalizaci speciálních pekelných oblastí na povrchu země. Jedna stará báseň kupříkladu vypráví o falešném prorokovi, který mluvil o pekle obklopeném hustými lesy V již citovaném Lucidariu se píše: Peklo je na takovém místě, kam se pro mlhu a temnotu člověk zaživa nikdy nedostane. 200 Sága o Brandanovi hovoří o ostrovech s hořícími útesy a o ostrovech, na nichž sídlí gigantičtí kováři, po celou věčnost týrající duše hříšníků. 201 Obzvlášť sugestivně tu působí úděl Jidáše Iškariotského. Je odsouzen střídat pekelné místo na povrchu zemském, totiž na útesu v rozbouřeném moři, s peklem podzemním. V pondělí je vzdušným vírem zmítán sem a tam, v úterý napichován na rožeň, ve středu vařen a roštován, ve čtvrtek je pak zavřen v temném, mrazivém údolí pod zemí. V pátek se dostávám opět vzhůru, kde je proti mně tolik mrtvých. Pak mi stahují kůži z celého těla až z ní ve slané vodě nic nezůstane. Potom dupají na mou pálící kůži. A vždycky hned vznikají nové kůže k tomu trápení. Snad desetkrát za den ze mne sedřou kůži a vždycky mě pak přinutí ponořit se do soli. A pak mi dávají začerstva pít roztavené olovo s mědí. V sobotu sedí v tak smrduté díře, že by se z toho pozvracel ale nemůže, pro vypitý kov. V neděli hle nával soucitu s arcikacířem, dogmaticky ovšem nemístný v neděli je mu dovoleno sedět na útesu, bičován větrem a vlnami, z jedné strany tak omrzlý, že se mu loupe maso z kostí, z druhé strany v takovém žáru, že ohořívá. Ve srovnání s tím, co mu přisoudil Bůh pro ostatní dny, je to pro Jidáše takřka ráj. Tak praví normanská Sága o Brandanovi, kterou sepsal benediktinský mnich Benedeit v první čtvrtině 12. století. 202 Pokud jde o Jidáše, i Dante byl toho mínění, že právě jeho duše trpí největším z pekelných trestů ve věčně přežvykující tlamě samotného Lucifera. Byly také různé lokální tradice určitých pekelných míst. Ve Skandinávii byla obvykle kladena na sever, kde též nalezneme odpovídající pomístní názvy. 203 I jinde v Evropě poukazují četná jména obzvláště nehostinných oblastí na body v krajině, které si lidé představovali jako peklo na povrchu země nebo jako vstup do podsvětí (jakkoli to někdy vzniklo reinterpretací podobně znějících slov). Nejedna legenda lokalizuje místo věčných trestů do hlubokých lesů, nepřístupných srázů a propastí, na konec světa atp

13 PEKLO Ježto ovšem nebylo vždycky jasně rozlišováno mezi peklem a očistcem, býval někdy očistec nazýván horní peklo. To je na různých místech tohoto světa, jak tvrdí Lucidarius, na vysokých horách a na ostrovech uprostřed moře. Hoří tam síra a smůla, a v tom jsou mučeny duše, které mají být vykoupeny. 205 Osten svědomí, vůbec nejčtenější rukopisný text ve středoangličtině, dosvědčuje, že ani pro anglické laiky nebylo rozlišování vždycky jasné: Místo, v němž se očistec nalézá, je pod zemí, jak mi kněz vyprávěl Právě tak i limbus a peklo. Tomu všemu můžeme říkat,peklo, vždyť je to celé pod zemí zavřeno. 206 Kdo přijde do pekla? Tak zní titul jednoho středoanglického traktátu. Do pekla podle něj přijdou samozřejmě všichni špatní křesťané, kteří zemřou obtíženi smrtelným hříchem loupežníci, vrahové, lháři a podvodníci, kněžské konkubíny, mladí lidé provozující pohlavní styk bez posvěcení svazkem manželským atd. 207 Neskonale více je ovšem těch, kteří nepatří ke katolické církvi. Je pozoruhodné, jak málo je dnešním křesťanům, včetně teologů, známo, že pro církevní otce a učitele raného křesťanství, středověku i raného novověku platí jako železná danost: zdaleka největší části lidstva předurčil Bůh peklo. V církevním právu bylo naprosto jasně zakotveno, že extra ecclesiam nulla salus mimo církev není spásy. Tak například koncil v Kartágu roku 418 vyhlásil následující dogma, jež potvrdil papež Zósimos. Rovněž se [shromáždění koncilní otcové] usnesli: Kdo říká, že ono,v domě mého Otce je mnoho příbytků (J 14,2) pravil Pán proto, abychom věděli, že jest kdesi v království nebeském nějaké střední nebo někde se nacházející místo, kde žijí v blaženosti malé děti, které odešly z pozemského života bez křtu, bez něhož přece nemohou vstoupit do království nebeského, které je věčný život, nad tím budiž vyhlášeno anathema [slavnostní prokletí a vyobcování z církve]. Neboť jestliže Pán praví:,nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího (J 3,5), který z katolíků by pochybo- 94

14 KDO PŘIJDE DO PEKLA? val o tom, že kdo nezaslouží být dědicem Kristovým, musí být spřežencem ďábla? Vždyť kdo nestojí [u posledního soudu] na pravé straně, dostane se jistě na stranu levou. 208 A IV. lateránský koncil ustanovil: Je jediná všeobecná církev věřících, mimo niž nikdo (nullus omnino) nemůže být spasen. 209 Tím samozřejmě propadli peklu všichni nekřesťané, jak bylo také dogmatizováno koncily v Lyonu roku 1274 a ve Florencii v roce Duchovní to však hlásali v kázáních již dříve, a vizionáři toto pojetí jen potvrzovali. V již zmiňované lidové knížce Lucidarius čteme: Kdo jsou ti, kdož bez soudu přijdou do pekla? pohané a Židé, kteří přišli na svět po narození Krista. 211 Vždyť, jak praví soubor kázání kněze Konrada z druhé poloviny 12. století, kdo je mimo katolickou víru, nemůže se zachránit. 212 Florentský koncil pak definoval naprosto jednoznačně: Duše těch, kteří zemřeli se smrtelným hříchem, nebo i jen s hříchem dědičným, sestoupí hned do pekla, kde jsou trestány různými druhy mučení. 213 Vzhledem k tomu, že od dědičného hříchu může člověka zachránit jen křest, byl tím zpečetěn osud všech nekřesťanů včetně nepokřtěných křesťanských dětí. Milosrdnější úvahy v tom smyslu, že Bůh přece nemůže být tak tvrdý, byly tudíž nebezpečné. Tak byl například v roce 1340 upálen v Salcburku kněz Rudolf, který mimo jiné tvrdil, že Židé a pohané mohou být spaseni bez křtu. 214 Jako kacířské bylo zavrženo také učení raně křesťanského alexandrijského teologa Órigena, že ne-li dříve, pak na konci věků budou vysvobozeni všichni, kdož úpí v pekle. Právě tak nebylo vhodné mínění Klementa Alexandrijského, že Boží tresty v Hádu mají vést k obrácení a lítosti, a tím ke spasení hříšníků. 215 Přesto byly v oběhu legendy (ovšem neautorizované), podle nichž je duším v podsvětí dopřán odpočinek alespoň v neděli. Je to pojetí vycházející z raně křesťanského Pavlova apokryfu, v němž je klid o židovském sabatu aplikován na zajatce pekla. Takový soucitný postoj, žijící v monastické a později i v lidové tradici, byl nicméně přísně odmítnut oficiální církví. V dodatcích k tomuto textu se výslovně píše: Není dovoleno věřit, že duše v neděli odpočívají od svých muk! 216 Legendy o vysvobození pohanského císaře Trajána z pekla papežem Řehořem I. nebo o tom, jak svatá Odilia spasila svého otce synovraha, nebyly církevně uznány. 217 Když se jednou Mechthilda z Ha[c]kebornu ( 1299), charismatička v trvalém vizionářském styku s Bohem, otázala na řešení tohoto 95

15 PEKLO problému samotného Boha, dostalo se jí lapidární odpovědi: není třeba, aby to lidé věděli. 218 V naučném dialogu, kolujícím pod jménem Mistra Eckharta, odpovídá mistr na otázku, co že se děje na onom světě s tak vzdělanými pohany jako byli Aristotelés, Platón nebo Seneca, rovněž poukazem na nezměrnou moc Boží, a dále zdůrazňuje: nikdo, kdo není pokřtěn a nevěří v Ježíše Krista, nemůže být podle naší svaté křesťanské víry spasen, ať žije jakkoliv dobře a správně. 219 Na rozdíl od dnešních teologů věděli totiž středověcí bohoslovci zcela jistě, že peklo nestvořil Bůh jen pro Lucifera s jeho padlými anděly, ale také pro daleko větší počet lidí než nebesa. 220 Až do 19. století to bylo nesporné. Ještě filosof Leibniz píše ve svém hlavním díle, Theodiceji ( 109): Držíme se nepochybné nauky, že počet navěky prokletých je nesrovnatelně vyšší než počet spasených. Ve Starém zákoně koneckonců stojí, že hlupáků je nekonečné množství (Kaz 1,15). A sám Spasitel praví, že jen nemnozí budou vyvoleni (Mt 20,16; 22,14). Jeden apokryf, sepsaný v prostředí egyptských Židů kolem roku 100, udává poměr počtu prokletých k počtu spasených ku Nejvlivnější z církevních otců, Aurelius Augustinus ( 430), tvrdí: Následkem prvotního hříchu se z lidstva stala massa damnationis, popřípadě massa damnata, tedy množství propadlé peklu. Z toho Boží milosrdenství omilostní jen některé. Všichni ostatní jsou predestinováni, tj. předurčeni k trvalé smrti, k trvalému zániku, do věčného ohně. 222 A také nejvýznamnější z pozdějších katolických teologů, Tomáš Akvinský, stanoví ve své Sumě teologické: Je věru nemnoho těch, kteří budou spaseni většině se spásy nedostane 223 Kázáním se tento názor šířil mezi věřícími. Berthold z Řezna tuto jistotu ilustruje viděním jednoho světce, který v určité době spatřil v pekle statisícové zástupy, zatímco v nebi tři duše. A s blížícím se koncem světa se stále zvyšuje počet těch, kteří sestupují do pekla. 224 Johannes Herolt, kazatel 15. století, vypráví, že duše padají do pekla nepřetržitě, jako když se sype sníh s nebes; na každých mrtvých připadají všehovšudy dva, kteří dosáhnou blaženosti, a tři, kteří smějí doufat v pokání v očistci všech ostatních mrtvých je prokleto. Neméně oblíbený kazatel Dionysius z Rijkel učil, že množství zatracenců převyšuje počet spasených i s anděly a ďábly dohromady. Na základě biblických parabol býval udáván značně vysoký počet těch, kteří jsou předurčeni k pekelnému trápení. Archa Noemova se svými vyvole- 96

16 KDO PŘIJDE DO PEKLA? nými byla paralelou k blaženým, zatímco obrovské zástupy, které potopa pohltila, se rovnají oněm proklatcům. 225 Aby byla tato predestinační nauka spíše přijímána, užívalo se s oblibou argumentu estetického: Proč Bůh stvořil ty, o nichž předem věděl, že se stanou hříšníky? Odpověď: Jako ozdobu svého díla. Tak jako totiž malíř podkládá černou barvu, aby bílá nebo rudá více zazářila, tak budou spravedliví více zářit v kontrastu se zlými. Tak praví ve dvanáctém století Honorius ve svém proslulém Elucidariu 226 a po něm mnozí další. V kázáních bylo vytrvale opakováno, že i jediný smrtelný hřích bez pokání nebo nevyznaný ve zpovědi vede navždy do pekla. A platilo přitom, že neznalost před věčným trestem nechrání. Berthold z Řezna hlásal, že pro tuto nevědomost přišly už statisíce lidí do pekla. Na námitku jednoho posluchače, že neví přesně, co všechno vlastně patří ke smrtelným hříchům, kazatel odpověděl: Inu, to je tvoje chyba! 227 A takový Johannes Busch ( ), horlivý reformátor, velebí kazatele, který naháněl lidem strach tím, že v mešní knize na oltáři je dopis s pečetí, potvrzující, že jejich rodiče se již škvaří v plamenech pekelných. 228 Občas máme i možnost dovědět se něco o reakcích laiků konfrontovaných s touto naukou. Simon Berti, jeden z florentských dominikánských kazatelů z okruhu Savonarolova, probírá v jednom kázání obvyklé námitky: Jsem-li buď proklet, nebo spasen, proč bych se měl tělesně trýznit nebo postit, když mě Bůh tak jako tak předem určil pro peklo nebo pro ráj? A proč by to byl nemohl od věčnosti zařídit tak, že Jidáš bude spasen stejně jako svatý apoštol Matouš? Jestliže patřím ke spaseným, budu spasen, ale patřím-li naopak k zatracencům, budu zatracen, neboť Bůh to tak od věčnosti určil a tak si budu [tady na zemi] zatím dobře žít Teologicky na to bylo sotva možno odpovědět něco přesvědčivého. Berti se utíká k tradičnímu přirovnání Boha k řemeslníkovi, vyrábějícímu krásné nebo ošklivé nádoby, jak se mu zachce, neboť tak se mu zlíbilo. V dalším přirovnání je Bůh jako feudální pán, který zatkl dva zločince, a jednoho z nich omilostnil, druhého nechal popravit. Aby zachránil svobodnou vůli, uvádí kazatel ještě jedno přirovnání: kdyby majitel vinice řekl: Bůh ví od věčnosti, kolik vína z toho budu mít, a přestal by na ní pracovat, byl by blázen. Totéž platí o dílech ctnosti: Činíme-li dobro, budeme predestinováni k ráji, činíme-li zlo, budeme určeni pro peklo. Tím podstatným na svobodném 97

17 PEKLO aktu ovšem není čin člověka, nýbrž Bohem dobrovolně uštědřená milost, přicházející na pomoc. 229 Pouze tam, kde se mystika oprošťuje od tlaku augustinsko-scholastického systému, můžeme zaslechnout slova, která snad dokázala získat více důvěry: Království nebeské je k mání každému za tolik, kolik dokáže vykonat. Proto má člověk udělat všechno, co může potom přijde království Boží! 230 Tolik naučení připisované Mistru Eckhartovi. Je pochopitelné, že dokud byli křesťané ještě pronásledovanou bezmocnou sektou, projikovali fantazie o pomstě do onoho světa. V závěrečné kapitole svého spisu proti divadlu skicuje Tertullianus ( po r. 220) divadlo nového příchodu Pána z perspektivy křesťanů: Kde pak bude místo mé radosti, mého potěšení? Vždyť tolik mocných králů, o nichž se říkalo, že se dostali na nebesa, vidím sténat v největší temnotě; vždyť tolik místodržících, pronásledujících jméno Páně, zaniká ve strašnějších plamenech, než byly ty, kterými běsnili proti křesťanům, vysmívajíce se jim; vždyť nadto v plamenech hoří moudří filosofové i se svými žáky, jimž namluvili, že Bůh se o nic nestará, a které učili, že člověk nemá duši hoří v ohni, zahanbeni před svými žáky Stojí za to poslechnout si tragédy, kterak budou křičet hrozněji než ve svém vlastním neštěstí; a pak pohleďme na herce, jak se tím ohněm stávají ještě lehčími a lehkovážnějšími Žádný prétor, konsul, kvestor ani kněz uctívající modly ti přes svou štědrost neumožní takové věci vidět. A přece jsou pro nás skrze víru v duchu a v představě již nějak přítomny. 231 Divadlo pekelného trápení nevěřících, požitek pro křesťana. Tento postoj posléze charakterizuje středověké texty o pekle. To, co jsme zde ocitovali z Tertulliana, později někteří vizionáři spatřili zcela konkrétně; sedlák Thurkill (1206) ve vytržení zřel, jak hříšníci na onom světě pro potěchu ďáblů vystupují v divadelní hře, předvádějíce za strašlivých muk svou vlastní zkázu. 232 Představy pekla byly zejména počátkem středověku formovány především apokalyptickými apokryfy. Prostředníky byli mimo jiné irští mniši. Velmi rozšířený byl text vidění, které prý měl apoštol Pavel; byl přeložen do všech národních jazyků (viz výše s. 38). Citujme však spíše některé pekelné scény připisované starozákonnímu Ezdrášovi, které byly v různých verzích známy v ortodoxní církvi i na latinském západě: Sedmero pekelných andělů sneslo vizionáře po sedmdesáti schodech 98

18 KDO PŘIJDE DO PEKLA? do podsvětí střeženého lvy, kolem nichž spravedliví projdou, zatímco hříšníci jsou rozsápáni na kusy. Peklo samo je o dalších padesát stupňů níže. I spatřil tam kotel plný smůly a síry, a jako by se v něm vzdouvaly vlny mořské. Spravedliví přicházeli a přecházeli po ohnivých vlnách a hlasitě velebili Pána, jako by chodili v rose a po chladivé vodě I přicházeli hříšníci a chtěli také přejít. Ale přicházeli pekelní andělé a nořili je do žáru plamenů. A z plamenů hříšníci volali:,pane, smiluj se! Pán však neznal slitování Na ohnivém trůnu sedí Herodés, obklopen houfem svých rádců. I šel Ezdráš dále a spatřil lidi v okovech. Pekelní andělé je bodali trny do očí. I pravil Ezdráš:,Kdo to je? Andělé odpověděli:,uváděli bloudící na špatné cesty. I řekl Ezdráš:,Pane, buď milostiv k hříšníkům! Když potom spatřil blížit se polomrtvé dívky s pětisetpudovou železnou obručí kolem krku, otázal se Ezdráš:,Kdo je to? Andělé pravili:,to jsou ty, které ztratili své panenství před svatbou. Nato spatřil spoustu starců ležících na zemi, na něž se vylévalo žhavé olovo a železo. A otázal se:,kdo je to? Andělé řekli:,jsou to zákoníci. Poskvrnili křest a zákon Páně, neboť slovy učili, co sami nečinili, a to je jejich trest. Potom spatřil na západě pec podivuhodné velikosti, sálající plameny tam byli uvrženi mnozí králové a knížata tohoto světa Na opakované Ezdrášovy přímluvy ve prospěch trýzněných Bůh odpověděl, že každému se dostane odměny podle jeho činů. I pravil Ezdráš:,Ty se zvířaty zacházíš mírněji než s námi, ó Pane Ona zemřou a nemají hříchu; nás ale trápíš v životě i ve smrti. 233 Takovéto apokryfní texty do značné míry určovaly podobu středověkých líčení pekla a celé vizionářské literatury: Struktura pohybu od jednoho místa a způsobu mučení k druhému; roztřídění zločinů a odpovídajících trestů (málokdy například chybí vroucí kotel nebo démoni zvířecích podob 234 ); průvodci jsou svatí nebo andělé; vizionář se setkává s konkrétními hříšníky atd. Je tu však přece jen důležitý rozdíl: jestliže raný židovsko-křesťanský vizionář si troufal vytknout svému Bohu nespravedlivost tak strašné odplaty a prosit o vysvobození hříšníků z pekla, středověkému extatikovi nepřišla kritika mučení proklatců vůbec na mysl dogmatika již byla ustálena. 99

19 PEKLO Smrt bez smrti V pekle, tam je smrt bez smrti, pláč a nářek, holá neradostnost, není tam nic veselého. Smolný dým. Hrozný zápach síry. Zničující dusivá mlha. Stinná jáma smrti. Vlnobití všeho smutku Ničivý nápor vší ošklivosti. Chvění hrůzou. Cvakání zubů. Ohlušující bolestný řev Hájemství utrpení, pekelná kobka, nejbohatší pokladnice všeho neštěstí. Horoucí propast. Obklopení zkázou. Běsnění ďáblů. Jejich šílený hněv Bez konce v čase, stále na věčky. Tak vypadá pekelná říše. 235 Tak mluví o pekle starohornoněmecký text z konce 11. století, z nějž jsme výše (s. 45) citovali popis nebe. Vizionáři sice většinou referovali spíše o očistci, mnozí z nich však přece nahlédli i do pekla. Ve vidění anglického laika Ailsiho ( kolem r. 1120) je peklo nekonečně velký dům, v němž jsou duše připoutány žhavými pouty za ten úd, jímž zhřešily. Mnozí měli ohnivými řetězy připoután jazyk a stejně žhoucími železnými trojzubci byli probodáváni. To byli ti, kdož zhřešili jazykem, tedy advokáti, rádci, lháři, pochlebníci, pomlouvači a jim podobní Všude v tom domě se ozýval křik, nářek, sténání a řev, všude nekonečné utrpení a nesnesitelné tresty Byl tam oheň, obušky, trojzubce a koupání v olovu, smůle a síře Tam byly ubohé duše vařeny, praženy, mučeny a dočista rozpouštěny ale vždy znovu vyrostly pro další muka a přecházely od jednoho trápení k druhému. Něco podobného se opakuje i v pekelném údolí poblíž, které mohl vizionář se svým synem přejít jedině díky džbánům, které si včas vzal s sebou a jimiž mohl odrážet ohnivé střely ďáblů. 236 Stále mám na mysli výstižná slova katolického historika Fridriecha Heera o realitě koncentračních táborů v tomto církevním pekle. 237 Tyto zprávy přece nešířili a nekázali oni laikové, kteří v úzkostných snech spatřili strašná vidění, nýbrž duchovní a mniši. V kázáních se podobné obrazy objevovaly neustále. Dokonce Bernard z Clairvaux, jinak spíše nakloněný milostné mystice, nechal své posluchače nahlédnout do pekla: Bůh jako strašný soudce posledního soudu: Jeho, jen jeho se bojme, toho, který poté, co zabil tělo, má moc uvrhnout je do pekel [po vzkříšení těla o posledním soudu]. Bojím se podsvětí, bojím se Soudcovy tváře, jež nahání hrůzu i mocným andělům. Chvěji se před hněvem Mocného, před zábleskem jeho zloby, před rachotem hroutícího se světa, před plamennou bouří živlů, před hroz- 100

20 SMRT BEZ SMRTI Peklo (italský kamenný reliéf, Fornovo, kolem 1200) ným nečasem, před hlasem archandělů a před tvrdým výrokem. Chvěji se před zuby pekelné nestvůry, břichem pekla, řevem [oblud], připravených mě spolknout. Hrozím se žravých červů a spalujícího ohně, dýmu, sirných par, bouřlivého hukotu, hrozím se nejhlubší temnoty. Kdo dá mé hlavě tolik vody, kdo dá mým očím dost slzí, abych dokázal již teď oplakávat ten pláč a skřípění zubů, pevně spoutané ruce a nohy a těžký řetěz, který stlačuje, spoutává a sežehuje, ale nespálí. Běda mi, ó má matko! Proč jsi mě zrodila, mne, dítě bolesti 238 I to je Bernardův Bůh: Bůh mstitel, který přijde k poslednímu soudu a vyřkne verbum asperum, tvrdý výrok, zatracující ortel. Svatý Bernard své mnichy občas natolik vyděsil podobnými obrazy pekla a posledního soudu, že je pak musel utěšovat. Uklidnil je ujištěním, že i samotnému Jidáši Iškariotskému (a středověk nepochyboval o tom, že Jidáš je odsouzen k pekelným mukám 239 ) by se bývalo dostalo milosti, kdyby jen byl cisterciákem. 240 Také svého otce Tescelina přiměl Bernard k tomu, aby vstoupil do jím založeného kláštera. Před vzníceným stromem mu kázal o ohni 101

21 PEKLO pekelném, v němž bude hořet tak jako ono dřevo, nenechá-li se ještě zde v pozemském životě vznítit ohněm božským. 241 Horní intelektuální vrstvy v té době to bylo především mnišstvo se peklem intenzivně zabývaly již od počátku středověku, o čemž se můžeme přesvědčit z rukopisů obsahujících představy a vize pekla. Naproti tomu běžný věřící se s peklem zpočátku tolik nesetkával. Až v románském umění se objevují vyobrazení posledního soudu na západních zdech chrámů, uvnitř na klenbách a zdech, později i v podobě vitráží. Počátkem 13. století také zesílila kazatelská činnost, na čemž se podílely především žebravé řády. Tehdy teprve se i lid začal bát pekla. Jako krátký příklad toho, co si asi raně středověcí klerikové na toto téma vyprávěli, můžeme uvést pasáž z dochované korespondence svatého Bonifáce ( 754). Vizionář píše jedné abatyši, že na onom světě uzřel v nejhlubších hlubinách bezpočtu plamenných jícnů, z nichž vyšlehovaly hrozivé plameny. A jak strašlivé plameny toho ohně hrůz sálaly do výše, poletovali mezi nimi duchové ubohých zesnulých v podobě černých ptáků a plakali a skučeli a lidským hlasem, lidskými slovy naříkali nad svými skutky a křičeli o svém nynějším trestu. Chvilku poseděli na okraji jícnů a odpočali si, než se s novým křikem opět vrhli do plamenů. Tyto duše mají nicméně ještě naději, že budou u posledního soudu osvobozeny. Vizionář ovšem zaslechl pod těmi jícny, ještě hlouběji, v hloubi hlubin, v dolním pekle strašlivé sténání a pláč naříkajících duší, nepopsatelný, rozechvívající všechny údy. I pravil k němu anděl:,to sténání a pláč, co slyšíš tam zdola, vychází od duší, k nimž nikdy nepronikne milosrdné slitování Boží, od duší, které bude bez konce křižovat věčný plamen. 242 Způsobem typickým pro raný středověk ukazuje tento text, že myšlenka očištění, jakkoli trvajícího až do soudného dne, se již ujala. Ale až od dvanáctého století bylo očišťujícím se duším vyhrazeno zvláštní místo; do té doby obývaly prostě peklo stejně jako duše navěky zatracené. Pokud jde o ptačí podobu duší, již jsme viděli (výše s. 33n, 47, 59, 69), že je to představa charakteristická pro celý středověk. Kázání a překlady klášterních textů do národních jazyků svědectví o zintenzivnění katecheze od 11. století se postaraly o to, že na vrcholu středověku se i mezi obyčejné věřící dostaly představy o onom světě, které do té doby žily jen mezi klášterními zdmi. O tom, do jaké míry 102

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více