Poslední věci člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední věci člověka"

Transkript

1

2 Poslední věci člověka

3 PETER DINZELBACHER Poslední věci člověka Nebe, peklo, očistec ve středověku VYŠEHRAD

4 Na přebalu: Hieronymus Bosch Lakomcova smrt olej na dřevěné desce National Gallery of Art, Washington Peter Dinzelbacher, Die letzten Dinge Copyright Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1999 Translation Petr Babka, 2004 ISBN X

5 Obsah Úvod Náčrt kosmologie Vznik světa 14 Struktura světa 16 Zánik světa 23 Smrt, cesta duše a soud Smrt 25 Cesta duše 30 Osobní soud 36 Nebesa Pozemský ráj Země blahobytu 61 Očistec Purgatoria pozemská 66 Purgatoria podzemní 71 Předpeklí Limbus patrum 85 Limbus puerorum 86 Peklo Kdo přijde do pekla? 94 Smrt bez smrti 100 Peklo milostné 107 Poslední soud a zmrtvýchvstání Výklady Krátký pohled na novověk Místo doslovu Poznámky Seznam zkratek Seznam literatury

6 Vyšli své srdce do jiného světa, do nebe, do pekla a do očistce. A tu spatříš, co je dobré a co zlé. V pekle uvidíš víc starostí, než si člověk dokáže představit. V očistci víc utrpení, než člověk může snést. V ráji víc radosti, než si člověk může přát ve svých touhách. Ze středoanglického traktátu The Toure off All Toures (Matsuda 110)

7 Úvod Ve 13. století byla v Alsasku zapsána píseň, kterou zpívají mrtví na hřbitově, když se za nocí procházejí s pochodněmi nad svými hroby: Teď jsem v dlouhém domově; kdybych byl zde, v domově krátkém, chtěl bych si před svým koncem zajistit mnohé dobro. 1 Krátký domov, toť pomíjivý domov tohoto světa; duchové pláčou, že se zde dostatečně nevybavili pro osud svých duší po smrti. Neboť nyní jsou v domově dlouhém, ve věčně trvajícím onom světě. Bez přehánění můžeme říci, že náboženský život středověku silně vyznačovalo právě napětí mezi tímto a oním světem. V pozdním středověku se mluvilo o čtyřech posledních věcech, což znamenalo smrt, soud, nebesa a peklo, tedy souhrn eschatologických očekávání. V ostrém protikladu k dnešnímu křesťanství, jehož teologové odsunují zpravidla čtvero posledních věcí do sféry toho, o čem nelze nic vědět, vyznal se středověký člověk dost dobře v tom, co se děje v říších nad zemí a pod zemí. V oběhu byla spousta popisů, nesčetné obrazy činily neviditelný svět viditelným. Hlavním pramenem středověkých představ o onom světě byla Bible a další spisy z doby kolem Krista, které sice nebyly oficiálně uznávány, nicméně byly přesto velmi rozšířeny: tzv. apokryfy. Připočtěmě k tomu zprávy o extatických cestách duše, zaznamenané v latině i lidových jazycích v bohaté vizionářské literatuře oné epochy; odtud se dostávaly do kázání, legend, spisů historických i náboženských atd. Mnoho zpráv o jiném světě dodali také mystikové a mystičky Mechthilda Magdeburská, Gertruda z Helfty, Mechthilda z Ha(c)kebornu, Agnes Blannbekin, Friedrich Sunder, Kristina Ebnerová i Markéta Ebnerová, Jindřich Suso a jiní. Byl to skutečně jiný svět s jinými zákony, což kromě vizionářské literatury ukazují mimo jiné příběhy vyprávějící o tom, jak tam čas probíhá zcela jinak než na tomto světě. 2 Velmi rozšířená vyprávění o ženichu na nebesích a o bratru Felixovi mluví o vytrženích a pobytech 9

8 ÚVOD v ráji, jež tomu, kdo je prožíval, připadaly jako pouhý rok. Když se ovšem vrátil do lidského světa, uplynuly stovky let. Jihoněmecký minorita Greculus kázal v první polovině 14. století, že jediná hodinka naslouchání zpěvu rajského ptáčka odpovídá 340 pozemským rokům. 3 Zbožný básník Heinrich von Neustadt, jeho současník, praví, že když Kristus dlel téměř 33 let na zemi, andělé, vnímající čas jinak, si jeho nepřítomnosti skoro nevšimli. 4 Čtenář se nemůže divit, jestliže v následujícím líčení budou peklo a očistec zaujímat více místa než nebesa a ráj. Zcela to odpovídá mentalitě doby, zřetelně se vyznačující spíše strachem z onoho světa než radostí a nadějí na nebeské království. Ukazuje na to mnohé: Tak například analýza pozdně středověkých kázání ze severní Francie prokázala, že smrt, ďábel, poslední soud, peklo a očistec byly tématem kazatelů přibližně třicetkrát častěji než nebesa a ráj. 5 Místa v textech zahrnujících vize onoho světa, důležitá pro vytváření představ o jiném světě, vypadají obvykle tak, že kraje podsvětní jsou popisovány podstatně obšírněji a detailněji než kraje milosti. 6 Také znázornění posledního soudu se zpravidla vyznačovala mnohem více strachem než radostným očekáváním. 7 V následujícím líčení jsem se mohl často opírat o dřívější vlastní výzkumy a publikace, uvedené v seznamu literatury; často je doslovně cituji. Přesto myslím, že mohu i znalci středověkých představ o onom světě slíbit, že tu najde něco nového. Středověkých obrazů a textů o nebi, peklu a očistci je totiž nevyčerpatelné množství a přesto, že se opakují určité rysy, jsou neobyčejně pestré je to důkaz toho, do jaké míry se lidé oné epochy zabývali oním světem. Proto jsem často záměrně nechal promlouvat texty méně známé, ale zato veskrze typické pro tu dobu. Téměř všechny citované prameny jsem přeložil ze středověkých originálů; kde výjimečně cituji již existující překlad, uvádím to v poznámkách. Leckterý čtenář by se mohl tázat, proč se zde blíže nezabývám onou fascinující básní, shrnující středověké představy o zásvětí, totiž Božskou komedií, již na počátku 14. století sepsal Dante Alighieri. Má to dva důvody. Jednak je Dante severně od Alp díky mnoha překladům, včetně německých, od 18. století poměrně znám (ve středověku byl u nás 10

9 ÚVOD nicméně zcela neznámý). Jednak se v každém verši tohoto textu setkáváme s tolika narážkami a náznaky mytologickými, teologickými, astrologickými atd., že může být opravdu srozumitelný jen s obsáhlým komentářem objasňujícím celé dílo. To samozřejmě nebylo cílem naší publikace. Každému, kdo by se chtěl důkladněji seznámit se středověkými představami o onom světě, je nicméně četbu Divina Commedia možno jedině doporučit. V seznamu literatury na s. 148nn uvádíme celou řadu knih a článků, které v tom mohou být nápomocny. 11

10 Peklo Frá thví er at segja, hvat ek fyrst um sá, thá ek var í kvolheima kominn Je třeba říci, co jsem nejprv spatřil, když jsem došel tam, kde jsou muka domovem. Popálení ptáci, duše to lidské, se hemžili jak roje komárů. Od západu zřel jsem letět draky bludu, táhla se za nimi ohnivá stopa. Tak tloukli perutěmi jak měla by puknout nebesa i země. 193 To je začátek popisu pekla ve Sluneční písni, vzniklé možná přesně v téže době, kdy Dante tvořil své Inferno o třiatřiceti zpěvech. Vizme středověkou fantazii z její nejhroznější stránky: Spatřil jsem tam muže, co nikdy nechtěli světit svaté dny. Ke žhavým kamenům jim byly ruce bolestivě přibity. Spatřil jsem tam muže, co častokrát o jiných lidech lhali. Pekelní havrani jim z hlav nemilosrdně oči vyklovali

11 PEKLO Zatímco původně si Indogermáni další život zemřelých představovali spíše jako víceméně stínovou existenci v lůně země nebo pod zemí, přibližně v polovině posledního předkřesťanského tisíciletí se začíná utvářet moralizované podsvětí. Do doby po smrti a na onen svět byly projikovány fantazie o pomstách, kterých se nebylo možno dočkat zde na zemi. Nejznámější antickou ukázkou je líčení podsvětí v šesté knize Aeneidy, kde římský básník Vergilius shrnuje odpovídající představy: podsvětní řeky, převozník Charón, pekelné psisko Kerberos, soudci v Hádu, tresty proslulých zločinců, jako byl Ixion, ale také líbezná pole Elysejská. Vergiliovy obrazy považoval ovšem středověk za básnické fikce; neměly velký význam pro vznik křesťanských představ o podobě pekla a onoho světa vůbec. Podstatně významnější roli hrála tradice biblická, a zejména tradice apokryfů. Naproti tomu vyprávění o podsvětních trestech, jak je viděli vizionáři a vizionářky, bývala z teologických důvodů nikdo se odtud nikdy živ nevrátil, stojí přece psáno v Bibli (Mdr 2,1) interpretována spíše jako obrazy muk očistcových než pekelných. Staří Židé rozlišovali mezi šeólem, místem pobytu všech mrtvých, a gehennou, prokletým místem co nejdále od Boha. V křesťanství bylo zpočátku jediné peklo pro nevěřící i pro hříšníky. Není jisto, zda měli Germáni nebo Keltové před prvními kontakty s křesťanstvím nějaké speciální místo, kam by po své smrti patřili špatní lidé pasáže na tato témata, např. v písních Eddy, upomínají na křesťanské texty a zapsali je až křesťané. Podle všeobecného středověkého mínění stvořil Bůh peklo čistě pro anděly, kteří od něj odpadli, následujíce Lucifera. V německém spise Lucidarius se ptá žák:,kdy bylo stvořeno peklo? Mistr pravil:,v tom okamžiku, kdy Satan pomyslel na vzpouru proti Bohu, tehdy povstalo peklo z Božího příkazu. 195 Anglický benediktin Ranulph Higden, který ve druhé čtvrti 14. století sepsal encyklopedické dějiny světa, spočítal, že peklo leží 3245,5 mil pod zemským povrchem; průměr Země je totiž 6491 mil a peklo je přesně v jejím středu Tentýž názor sdílel i Tomáš Akvinský. 197 Objevuje se i v literatuře národních jazyků tak třeba v jednom naučném dialogu, kolujícím pod jménem Mistra Eckharta: Skutečné peklo je přesně uprostřed země, co nejvíce vzdáleno od nebes, tak jako jsou jádra (uprostřed) v jablku. Dám na to krk, že z toho jediné slovo není vylháno

12 PEKLO Již jsme mluvili o tom, že vulkány bývaly považovány za vstupy do podsvětí (viz výše s. 24). Vyskytly se však i pokusy o lokalizaci speciálních pekelných oblastí na povrchu země. Jedna stará báseň kupříkladu vypráví o falešném prorokovi, který mluvil o pekle obklopeném hustými lesy V již citovaném Lucidariu se píše: Peklo je na takovém místě, kam se pro mlhu a temnotu člověk zaživa nikdy nedostane. 200 Sága o Brandanovi hovoří o ostrovech s hořícími útesy a o ostrovech, na nichž sídlí gigantičtí kováři, po celou věčnost týrající duše hříšníků. 201 Obzvlášť sugestivně tu působí úděl Jidáše Iškariotského. Je odsouzen střídat pekelné místo na povrchu zemském, totiž na útesu v rozbouřeném moři, s peklem podzemním. V pondělí je vzdušným vírem zmítán sem a tam, v úterý napichován na rožeň, ve středu vařen a roštován, ve čtvrtek je pak zavřen v temném, mrazivém údolí pod zemí. V pátek se dostávám opět vzhůru, kde je proti mně tolik mrtvých. Pak mi stahují kůži z celého těla až z ní ve slané vodě nic nezůstane. Potom dupají na mou pálící kůži. A vždycky hned vznikají nové kůže k tomu trápení. Snad desetkrát za den ze mne sedřou kůži a vždycky mě pak přinutí ponořit se do soli. A pak mi dávají začerstva pít roztavené olovo s mědí. V sobotu sedí v tak smrduté díře, že by se z toho pozvracel ale nemůže, pro vypitý kov. V neděli hle nával soucitu s arcikacířem, dogmaticky ovšem nemístný v neděli je mu dovoleno sedět na útesu, bičován větrem a vlnami, z jedné strany tak omrzlý, že se mu loupe maso z kostí, z druhé strany v takovém žáru, že ohořívá. Ve srovnání s tím, co mu přisoudil Bůh pro ostatní dny, je to pro Jidáše takřka ráj. Tak praví normanská Sága o Brandanovi, kterou sepsal benediktinský mnich Benedeit v první čtvrtině 12. století. 202 Pokud jde o Jidáše, i Dante byl toho mínění, že právě jeho duše trpí největším z pekelných trestů ve věčně přežvykující tlamě samotného Lucifera. Byly také různé lokální tradice určitých pekelných míst. Ve Skandinávii byla obvykle kladena na sever, kde též nalezneme odpovídající pomístní názvy. 203 I jinde v Evropě poukazují četná jména obzvláště nehostinných oblastí na body v krajině, které si lidé představovali jako peklo na povrchu země nebo jako vstup do podsvětí (jakkoli to někdy vzniklo reinterpretací podobně znějících slov). Nejedna legenda lokalizuje místo věčných trestů do hlubokých lesů, nepřístupných srázů a propastí, na konec světa atp

13 PEKLO Ježto ovšem nebylo vždycky jasně rozlišováno mezi peklem a očistcem, býval někdy očistec nazýván horní peklo. To je na různých místech tohoto světa, jak tvrdí Lucidarius, na vysokých horách a na ostrovech uprostřed moře. Hoří tam síra a smůla, a v tom jsou mučeny duše, které mají být vykoupeny. 205 Osten svědomí, vůbec nejčtenější rukopisný text ve středoangličtině, dosvědčuje, že ani pro anglické laiky nebylo rozlišování vždycky jasné: Místo, v němž se očistec nalézá, je pod zemí, jak mi kněz vyprávěl Právě tak i limbus a peklo. Tomu všemu můžeme říkat,peklo, vždyť je to celé pod zemí zavřeno. 206 Kdo přijde do pekla? Tak zní titul jednoho středoanglického traktátu. Do pekla podle něj přijdou samozřejmě všichni špatní křesťané, kteří zemřou obtíženi smrtelným hříchem loupežníci, vrahové, lháři a podvodníci, kněžské konkubíny, mladí lidé provozující pohlavní styk bez posvěcení svazkem manželským atd. 207 Neskonale více je ovšem těch, kteří nepatří ke katolické církvi. Je pozoruhodné, jak málo je dnešním křesťanům, včetně teologů, známo, že pro církevní otce a učitele raného křesťanství, středověku i raného novověku platí jako železná danost: zdaleka největší části lidstva předurčil Bůh peklo. V církevním právu bylo naprosto jasně zakotveno, že extra ecclesiam nulla salus mimo církev není spásy. Tak například koncil v Kartágu roku 418 vyhlásil následující dogma, jež potvrdil papež Zósimos. Rovněž se [shromáždění koncilní otcové] usnesli: Kdo říká, že ono,v domě mého Otce je mnoho příbytků (J 14,2) pravil Pán proto, abychom věděli, že jest kdesi v království nebeském nějaké střední nebo někde se nacházející místo, kde žijí v blaženosti malé děti, které odešly z pozemského života bez křtu, bez něhož přece nemohou vstoupit do království nebeského, které je věčný život, nad tím budiž vyhlášeno anathema [slavnostní prokletí a vyobcování z církve]. Neboť jestliže Pán praví:,nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího (J 3,5), který z katolíků by pochybo- 94

14 KDO PŘIJDE DO PEKLA? val o tom, že kdo nezaslouží být dědicem Kristovým, musí být spřežencem ďábla? Vždyť kdo nestojí [u posledního soudu] na pravé straně, dostane se jistě na stranu levou. 208 A IV. lateránský koncil ustanovil: Je jediná všeobecná církev věřících, mimo niž nikdo (nullus omnino) nemůže být spasen. 209 Tím samozřejmě propadli peklu všichni nekřesťané, jak bylo také dogmatizováno koncily v Lyonu roku 1274 a ve Florencii v roce Duchovní to však hlásali v kázáních již dříve, a vizionáři toto pojetí jen potvrzovali. V již zmiňované lidové knížce Lucidarius čteme: Kdo jsou ti, kdož bez soudu přijdou do pekla? pohané a Židé, kteří přišli na svět po narození Krista. 211 Vždyť, jak praví soubor kázání kněze Konrada z druhé poloviny 12. století, kdo je mimo katolickou víru, nemůže se zachránit. 212 Florentský koncil pak definoval naprosto jednoznačně: Duše těch, kteří zemřeli se smrtelným hříchem, nebo i jen s hříchem dědičným, sestoupí hned do pekla, kde jsou trestány různými druhy mučení. 213 Vzhledem k tomu, že od dědičného hříchu může člověka zachránit jen křest, byl tím zpečetěn osud všech nekřesťanů včetně nepokřtěných křesťanských dětí. Milosrdnější úvahy v tom smyslu, že Bůh přece nemůže být tak tvrdý, byly tudíž nebezpečné. Tak byl například v roce 1340 upálen v Salcburku kněz Rudolf, který mimo jiné tvrdil, že Židé a pohané mohou být spaseni bez křtu. 214 Jako kacířské bylo zavrženo také učení raně křesťanského alexandrijského teologa Órigena, že ne-li dříve, pak na konci věků budou vysvobozeni všichni, kdož úpí v pekle. Právě tak nebylo vhodné mínění Klementa Alexandrijského, že Boží tresty v Hádu mají vést k obrácení a lítosti, a tím ke spasení hříšníků. 215 Přesto byly v oběhu legendy (ovšem neautorizované), podle nichž je duším v podsvětí dopřán odpočinek alespoň v neděli. Je to pojetí vycházející z raně křesťanského Pavlova apokryfu, v němž je klid o židovském sabatu aplikován na zajatce pekla. Takový soucitný postoj, žijící v monastické a později i v lidové tradici, byl nicméně přísně odmítnut oficiální církví. V dodatcích k tomuto textu se výslovně píše: Není dovoleno věřit, že duše v neděli odpočívají od svých muk! 216 Legendy o vysvobození pohanského císaře Trajána z pekla papežem Řehořem I. nebo o tom, jak svatá Odilia spasila svého otce synovraha, nebyly církevně uznány. 217 Když se jednou Mechthilda z Ha[c]kebornu ( 1299), charismatička v trvalém vizionářském styku s Bohem, otázala na řešení tohoto 95

15 PEKLO problému samotného Boha, dostalo se jí lapidární odpovědi: není třeba, aby to lidé věděli. 218 V naučném dialogu, kolujícím pod jménem Mistra Eckharta, odpovídá mistr na otázku, co že se děje na onom světě s tak vzdělanými pohany jako byli Aristotelés, Platón nebo Seneca, rovněž poukazem na nezměrnou moc Boží, a dále zdůrazňuje: nikdo, kdo není pokřtěn a nevěří v Ježíše Krista, nemůže být podle naší svaté křesťanské víry spasen, ať žije jakkoliv dobře a správně. 219 Na rozdíl od dnešních teologů věděli totiž středověcí bohoslovci zcela jistě, že peklo nestvořil Bůh jen pro Lucifera s jeho padlými anděly, ale také pro daleko větší počet lidí než nebesa. 220 Až do 19. století to bylo nesporné. Ještě filosof Leibniz píše ve svém hlavním díle, Theodiceji ( 109): Držíme se nepochybné nauky, že počet navěky prokletých je nesrovnatelně vyšší než počet spasených. Ve Starém zákoně koneckonců stojí, že hlupáků je nekonečné množství (Kaz 1,15). A sám Spasitel praví, že jen nemnozí budou vyvoleni (Mt 20,16; 22,14). Jeden apokryf, sepsaný v prostředí egyptských Židů kolem roku 100, udává poměr počtu prokletých k počtu spasených ku Nejvlivnější z církevních otců, Aurelius Augustinus ( 430), tvrdí: Následkem prvotního hříchu se z lidstva stala massa damnationis, popřípadě massa damnata, tedy množství propadlé peklu. Z toho Boží milosrdenství omilostní jen některé. Všichni ostatní jsou predestinováni, tj. předurčeni k trvalé smrti, k trvalému zániku, do věčného ohně. 222 A také nejvýznamnější z pozdějších katolických teologů, Tomáš Akvinský, stanoví ve své Sumě teologické: Je věru nemnoho těch, kteří budou spaseni většině se spásy nedostane 223 Kázáním se tento názor šířil mezi věřícími. Berthold z Řezna tuto jistotu ilustruje viděním jednoho světce, který v určité době spatřil v pekle statisícové zástupy, zatímco v nebi tři duše. A s blížícím se koncem světa se stále zvyšuje počet těch, kteří sestupují do pekla. 224 Johannes Herolt, kazatel 15. století, vypráví, že duše padají do pekla nepřetržitě, jako když se sype sníh s nebes; na každých mrtvých připadají všehovšudy dva, kteří dosáhnou blaženosti, a tři, kteří smějí doufat v pokání v očistci všech ostatních mrtvých je prokleto. Neméně oblíbený kazatel Dionysius z Rijkel učil, že množství zatracenců převyšuje počet spasených i s anděly a ďábly dohromady. Na základě biblických parabol býval udáván značně vysoký počet těch, kteří jsou předurčeni k pekelnému trápení. Archa Noemova se svými vyvole- 96

16 KDO PŘIJDE DO PEKLA? nými byla paralelou k blaženým, zatímco obrovské zástupy, které potopa pohltila, se rovnají oněm proklatcům. 225 Aby byla tato predestinační nauka spíše přijímána, užívalo se s oblibou argumentu estetického: Proč Bůh stvořil ty, o nichž předem věděl, že se stanou hříšníky? Odpověď: Jako ozdobu svého díla. Tak jako totiž malíř podkládá černou barvu, aby bílá nebo rudá více zazářila, tak budou spravedliví více zářit v kontrastu se zlými. Tak praví ve dvanáctém století Honorius ve svém proslulém Elucidariu 226 a po něm mnozí další. V kázáních bylo vytrvale opakováno, že i jediný smrtelný hřích bez pokání nebo nevyznaný ve zpovědi vede navždy do pekla. A platilo přitom, že neznalost před věčným trestem nechrání. Berthold z Řezna hlásal, že pro tuto nevědomost přišly už statisíce lidí do pekla. Na námitku jednoho posluchače, že neví přesně, co všechno vlastně patří ke smrtelným hříchům, kazatel odpověděl: Inu, to je tvoje chyba! 227 A takový Johannes Busch ( ), horlivý reformátor, velebí kazatele, který naháněl lidem strach tím, že v mešní knize na oltáři je dopis s pečetí, potvrzující, že jejich rodiče se již škvaří v plamenech pekelných. 228 Občas máme i možnost dovědět se něco o reakcích laiků konfrontovaných s touto naukou. Simon Berti, jeden z florentských dominikánských kazatelů z okruhu Savonarolova, probírá v jednom kázání obvyklé námitky: Jsem-li buď proklet, nebo spasen, proč bych se měl tělesně trýznit nebo postit, když mě Bůh tak jako tak předem určil pro peklo nebo pro ráj? A proč by to byl nemohl od věčnosti zařídit tak, že Jidáš bude spasen stejně jako svatý apoštol Matouš? Jestliže patřím ke spaseným, budu spasen, ale patřím-li naopak k zatracencům, budu zatracen, neboť Bůh to tak od věčnosti určil a tak si budu [tady na zemi] zatím dobře žít Teologicky na to bylo sotva možno odpovědět něco přesvědčivého. Berti se utíká k tradičnímu přirovnání Boha k řemeslníkovi, vyrábějícímu krásné nebo ošklivé nádoby, jak se mu zachce, neboť tak se mu zlíbilo. V dalším přirovnání je Bůh jako feudální pán, který zatkl dva zločince, a jednoho z nich omilostnil, druhého nechal popravit. Aby zachránil svobodnou vůli, uvádí kazatel ještě jedno přirovnání: kdyby majitel vinice řekl: Bůh ví od věčnosti, kolik vína z toho budu mít, a přestal by na ní pracovat, byl by blázen. Totéž platí o dílech ctnosti: Činíme-li dobro, budeme predestinováni k ráji, činíme-li zlo, budeme určeni pro peklo. Tím podstatným na svobodném 97

17 PEKLO aktu ovšem není čin člověka, nýbrž Bohem dobrovolně uštědřená milost, přicházející na pomoc. 229 Pouze tam, kde se mystika oprošťuje od tlaku augustinsko-scholastického systému, můžeme zaslechnout slova, která snad dokázala získat více důvěry: Království nebeské je k mání každému za tolik, kolik dokáže vykonat. Proto má člověk udělat všechno, co může potom přijde království Boží! 230 Tolik naučení připisované Mistru Eckhartovi. Je pochopitelné, že dokud byli křesťané ještě pronásledovanou bezmocnou sektou, projikovali fantazie o pomstě do onoho světa. V závěrečné kapitole svého spisu proti divadlu skicuje Tertullianus ( po r. 220) divadlo nového příchodu Pána z perspektivy křesťanů: Kde pak bude místo mé radosti, mého potěšení? Vždyť tolik mocných králů, o nichž se říkalo, že se dostali na nebesa, vidím sténat v největší temnotě; vždyť tolik místodržících, pronásledujících jméno Páně, zaniká ve strašnějších plamenech, než byly ty, kterými běsnili proti křesťanům, vysmívajíce se jim; vždyť nadto v plamenech hoří moudří filosofové i se svými žáky, jimž namluvili, že Bůh se o nic nestará, a které učili, že člověk nemá duši hoří v ohni, zahanbeni před svými žáky Stojí za to poslechnout si tragédy, kterak budou křičet hrozněji než ve svém vlastním neštěstí; a pak pohleďme na herce, jak se tím ohněm stávají ještě lehčími a lehkovážnějšími Žádný prétor, konsul, kvestor ani kněz uctívající modly ti přes svou štědrost neumožní takové věci vidět. A přece jsou pro nás skrze víru v duchu a v představě již nějak přítomny. 231 Divadlo pekelného trápení nevěřících, požitek pro křesťana. Tento postoj posléze charakterizuje středověké texty o pekle. To, co jsme zde ocitovali z Tertulliana, později někteří vizionáři spatřili zcela konkrétně; sedlák Thurkill (1206) ve vytržení zřel, jak hříšníci na onom světě pro potěchu ďáblů vystupují v divadelní hře, předvádějíce za strašlivých muk svou vlastní zkázu. 232 Představy pekla byly zejména počátkem středověku formovány především apokalyptickými apokryfy. Prostředníky byli mimo jiné irští mniši. Velmi rozšířený byl text vidění, které prý měl apoštol Pavel; byl přeložen do všech národních jazyků (viz výše s. 38). Citujme však spíše některé pekelné scény připisované starozákonnímu Ezdrášovi, které byly v různých verzích známy v ortodoxní církvi i na latinském západě: Sedmero pekelných andělů sneslo vizionáře po sedmdesáti schodech 98

18 KDO PŘIJDE DO PEKLA? do podsvětí střeženého lvy, kolem nichž spravedliví projdou, zatímco hříšníci jsou rozsápáni na kusy. Peklo samo je o dalších padesát stupňů níže. I spatřil tam kotel plný smůly a síry, a jako by se v něm vzdouvaly vlny mořské. Spravedliví přicházeli a přecházeli po ohnivých vlnách a hlasitě velebili Pána, jako by chodili v rose a po chladivé vodě I přicházeli hříšníci a chtěli také přejít. Ale přicházeli pekelní andělé a nořili je do žáru plamenů. A z plamenů hříšníci volali:,pane, smiluj se! Pán však neznal slitování Na ohnivém trůnu sedí Herodés, obklopen houfem svých rádců. I šel Ezdráš dále a spatřil lidi v okovech. Pekelní andělé je bodali trny do očí. I pravil Ezdráš:,Kdo to je? Andělé odpověděli:,uváděli bloudící na špatné cesty. I řekl Ezdráš:,Pane, buď milostiv k hříšníkům! Když potom spatřil blížit se polomrtvé dívky s pětisetpudovou železnou obručí kolem krku, otázal se Ezdráš:,Kdo je to? Andělé pravili:,to jsou ty, které ztratili své panenství před svatbou. Nato spatřil spoustu starců ležících na zemi, na něž se vylévalo žhavé olovo a železo. A otázal se:,kdo je to? Andělé řekli:,jsou to zákoníci. Poskvrnili křest a zákon Páně, neboť slovy učili, co sami nečinili, a to je jejich trest. Potom spatřil na západě pec podivuhodné velikosti, sálající plameny tam byli uvrženi mnozí králové a knížata tohoto světa Na opakované Ezdrášovy přímluvy ve prospěch trýzněných Bůh odpověděl, že každému se dostane odměny podle jeho činů. I pravil Ezdráš:,Ty se zvířaty zacházíš mírněji než s námi, ó Pane Ona zemřou a nemají hříchu; nás ale trápíš v životě i ve smrti. 233 Takovéto apokryfní texty do značné míry určovaly podobu středověkých líčení pekla a celé vizionářské literatury: Struktura pohybu od jednoho místa a způsobu mučení k druhému; roztřídění zločinů a odpovídajících trestů (málokdy například chybí vroucí kotel nebo démoni zvířecích podob 234 ); průvodci jsou svatí nebo andělé; vizionář se setkává s konkrétními hříšníky atd. Je tu však přece jen důležitý rozdíl: jestliže raný židovsko-křesťanský vizionář si troufal vytknout svému Bohu nespravedlivost tak strašné odplaty a prosit o vysvobození hříšníků z pekla, středověkému extatikovi nepřišla kritika mučení proklatců vůbec na mysl dogmatika již byla ustálena. 99

19 PEKLO Smrt bez smrti V pekle, tam je smrt bez smrti, pláč a nářek, holá neradostnost, není tam nic veselého. Smolný dým. Hrozný zápach síry. Zničující dusivá mlha. Stinná jáma smrti. Vlnobití všeho smutku Ničivý nápor vší ošklivosti. Chvění hrůzou. Cvakání zubů. Ohlušující bolestný řev Hájemství utrpení, pekelná kobka, nejbohatší pokladnice všeho neštěstí. Horoucí propast. Obklopení zkázou. Běsnění ďáblů. Jejich šílený hněv Bez konce v čase, stále na věčky. Tak vypadá pekelná říše. 235 Tak mluví o pekle starohornoněmecký text z konce 11. století, z nějž jsme výše (s. 45) citovali popis nebe. Vizionáři sice většinou referovali spíše o očistci, mnozí z nich však přece nahlédli i do pekla. Ve vidění anglického laika Ailsiho ( kolem r. 1120) je peklo nekonečně velký dům, v němž jsou duše připoutány žhavými pouty za ten úd, jímž zhřešily. Mnozí měli ohnivými řetězy připoután jazyk a stejně žhoucími železnými trojzubci byli probodáváni. To byli ti, kdož zhřešili jazykem, tedy advokáti, rádci, lháři, pochlebníci, pomlouvači a jim podobní Všude v tom domě se ozýval křik, nářek, sténání a řev, všude nekonečné utrpení a nesnesitelné tresty Byl tam oheň, obušky, trojzubce a koupání v olovu, smůle a síře Tam byly ubohé duše vařeny, praženy, mučeny a dočista rozpouštěny ale vždy znovu vyrostly pro další muka a přecházely od jednoho trápení k druhému. Něco podobného se opakuje i v pekelném údolí poblíž, které mohl vizionář se svým synem přejít jedině díky džbánům, které si včas vzal s sebou a jimiž mohl odrážet ohnivé střely ďáblů. 236 Stále mám na mysli výstižná slova katolického historika Fridriecha Heera o realitě koncentračních táborů v tomto církevním pekle. 237 Tyto zprávy přece nešířili a nekázali oni laikové, kteří v úzkostných snech spatřili strašná vidění, nýbrž duchovní a mniši. V kázáních se podobné obrazy objevovaly neustále. Dokonce Bernard z Clairvaux, jinak spíše nakloněný milostné mystice, nechal své posluchače nahlédnout do pekla: Bůh jako strašný soudce posledního soudu: Jeho, jen jeho se bojme, toho, který poté, co zabil tělo, má moc uvrhnout je do pekel [po vzkříšení těla o posledním soudu]. Bojím se podsvětí, bojím se Soudcovy tváře, jež nahání hrůzu i mocným andělům. Chvěji se před hněvem Mocného, před zábleskem jeho zloby, před rachotem hroutícího se světa, před plamennou bouří živlů, před hroz- 100

20 SMRT BEZ SMRTI Peklo (italský kamenný reliéf, Fornovo, kolem 1200) ným nečasem, před hlasem archandělů a před tvrdým výrokem. Chvěji se před zuby pekelné nestvůry, břichem pekla, řevem [oblud], připravených mě spolknout. Hrozím se žravých červů a spalujícího ohně, dýmu, sirných par, bouřlivého hukotu, hrozím se nejhlubší temnoty. Kdo dá mé hlavě tolik vody, kdo dá mým očím dost slzí, abych dokázal již teď oplakávat ten pláč a skřípění zubů, pevně spoutané ruce a nohy a těžký řetěz, který stlačuje, spoutává a sežehuje, ale nespálí. Běda mi, ó má matko! Proč jsi mě zrodila, mne, dítě bolesti 238 I to je Bernardův Bůh: Bůh mstitel, který přijde k poslednímu soudu a vyřkne verbum asperum, tvrdý výrok, zatracující ortel. Svatý Bernard své mnichy občas natolik vyděsil podobnými obrazy pekla a posledního soudu, že je pak musel utěšovat. Uklidnil je ujištěním, že i samotnému Jidáši Iškariotskému (a středověk nepochyboval o tom, že Jidáš je odsouzen k pekelným mukám 239 ) by se bývalo dostalo milosti, kdyby jen byl cisterciákem. 240 Také svého otce Tescelina přiměl Bernard k tomu, aby vstoupil do jím založeného kláštera. Před vzníceným stromem mu kázal o ohni 101

21 PEKLO pekelném, v němž bude hořet tak jako ono dřevo, nenechá-li se ještě zde v pozemském životě vznítit ohněm božským. 241 Horní intelektuální vrstvy v té době to bylo především mnišstvo se peklem intenzivně zabývaly již od počátku středověku, o čemž se můžeme přesvědčit z rukopisů obsahujících představy a vize pekla. Naproti tomu běžný věřící se s peklem zpočátku tolik nesetkával. Až v románském umění se objevují vyobrazení posledního soudu na západních zdech chrámů, uvnitř na klenbách a zdech, později i v podobě vitráží. Počátkem 13. století také zesílila kazatelská činnost, na čemž se podílely především žebravé řády. Tehdy teprve se i lid začal bát pekla. Jako krátký příklad toho, co si asi raně středověcí klerikové na toto téma vyprávěli, můžeme uvést pasáž z dochované korespondence svatého Bonifáce ( 754). Vizionář píše jedné abatyši, že na onom světě uzřel v nejhlubších hlubinách bezpočtu plamenných jícnů, z nichž vyšlehovaly hrozivé plameny. A jak strašlivé plameny toho ohně hrůz sálaly do výše, poletovali mezi nimi duchové ubohých zesnulých v podobě černých ptáků a plakali a skučeli a lidským hlasem, lidskými slovy naříkali nad svými skutky a křičeli o svém nynějším trestu. Chvilku poseděli na okraji jícnů a odpočali si, než se s novým křikem opět vrhli do plamenů. Tyto duše mají nicméně ještě naději, že budou u posledního soudu osvobozeny. Vizionář ovšem zaslechl pod těmi jícny, ještě hlouběji, v hloubi hlubin, v dolním pekle strašlivé sténání a pláč naříkajících duší, nepopsatelný, rozechvívající všechny údy. I pravil k němu anděl:,to sténání a pláč, co slyšíš tam zdola, vychází od duší, k nimž nikdy nepronikne milosrdné slitování Boží, od duší, které bude bez konce křižovat věčný plamen. 242 Způsobem typickým pro raný středověk ukazuje tento text, že myšlenka očištění, jakkoli trvajícího až do soudného dne, se již ujala. Ale až od dvanáctého století bylo očišťujícím se duším vyhrazeno zvláštní místo; do té doby obývaly prostě peklo stejně jako duše navěky zatracené. Pokud jde o ptačí podobu duší, již jsme viděli (výše s. 33n, 47, 59, 69), že je to představa charakteristická pro celý středověk. Kázání a překlady klášterních textů do národních jazyků svědectví o zintenzivnění katecheze od 11. století se postaraly o to, že na vrcholu středověku se i mezi obyčejné věřící dostaly představy o onom světě, které do té doby žily jen mezi klášterními zdmi. O tom, do jaké míry 102

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Prosinec Abychom prožívali adventní dobu v modlitební bdělosti ve spojení s Neposkvrněnou Matkou Páně, a dobu vánoční oslavovali s vděčnou radostí za příchod Božího

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Manfred Adler. Synové temnoty III

Manfred Adler. Synové temnoty III Manfred Adler Synové temnoty III Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil Jaroslav Voříšek 1993 2 Manfred Adler Synové temnoty

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Březen Aby mládež před volbou své životní cesty úplně přilnula k Božím plánům jako Maria a viděla v Ní svědka pokoje a důvěry. Duben Aby oběti násilí

Více

La Salette velké poselství pro konec času

La Salette velké poselství pro konec času Oskar Schmitt La Salette velké poselství pro konec času PRO FIDE CATHOLICA Z německého originálu Oskar Schmitt, La Salette die Große Botschaft für die Endzeit, Verlag Anton A. Schmid, Durach 2003 přeložil

Více

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti?

Z ráje do ráje. Hledání nesmrtelné duše. j.m. ráj. Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? j.m. ráj č í s l o 6 2008 ISSN 1801-0059 do ráje Hledání nesmrtelné duše Co přijde po smrti? Anatomie duše Řecká mytologie Co říká Bible o smrti? 1 worldsucks - photocase.com Bildeigentum: Henry Stober

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Tajné dějiny jezuitů

Tajné dějiny jezuitů TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ SVAZEK 4 Tajné dějiny jezuitů Jiří NOVOTNÝ František POLÁK SVAZEK 4 JEZUITÉ V EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI 18. AŽ 20. STOLETÍ Období působení jezuitského řádu v 18. až 20. století v některých

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1998 (Druhý rok bezprostřední přípravy na Jubileum roku 2000. Téma roku: Duch Svatý) Září - Abychom zakořeněni v lásce mohli vždy pokojně sloužit bratřím.

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

Třetí Fatimské tajemství

Třetí Fatimské tajemství Třetí Fatimské tajemství Fatima je malá horská obec s drobnými rozptýlenými osadami a usedlostmi asi 100 km na sever od Lisabonu v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho před koncem první světové války, se

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI Svědectví Pravé Víry ALAN EYRE DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI CO SE STALO S PŮVODNÍM EVANGELIEM? Drahý Františku, Bylo krásné číst ve Tvém dopise o všech těch udivujících změnách,

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více