Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do domu Hospodinova s radostí půjdeme."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, slyšeli jsme Ježíšovu výzvu: Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka. Proto na prahu adventu, v tomto živém společenství Církve, s důvěrou volejme: L: PANE, UKAŽ NÁM SVÉ MILOSRDENSTVÍ A DEJ NÁM SVOU SPÁSU. Ty, jenž jsi ústy proroků slíbil, že vzbudíš Davidovi zákonitý výhonek, který ponese jméno: Hospodin je naše spravedlnost, uveď i náš svět na cesty spravedlnosti a míru. Ty, jenž jsi dobrý a dokonalý, hříšníkům ukazuješ cestu a pokorné vedeš k správnému jednání, pouč o svých stezkách i nás, kteří očekáváme advent tvého Syna. Ty, jenž se důvěrně stýkáš s těmi, kdo se tě bojí, upevňuj víru Církve, aby byla světlem národům, sužovaným strachem a očekáváním toho, co má přijít. Ty, jenž jsi erchomenos Přicházející, posiluj naše srdce, abychom byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem. Ty, jenž jsi budoucím věkem všeho tvorstva, dej našim zesnulým dojít slávy nebes. K: Všemohoucí, věčný Bože, tvé jednání je láska a věrnost. Rozhojňuj v nás stále více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, abychom v bdělosti srdce očekávali tvůj advent. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8. PROSINCE 2013 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. Poutníci v judské poušti u Jordánu, Qasr El Yahud, Izrael, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 28. února MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Bůh neustále buduje ve svém lidu království spravedlnosti a pokoje. Nečiní tak sám, ale spolu s námi a skrze svého Syna, který se nám stal podobným ve všem, kromě hříchu. Proto skrze Něj volejme v Duchu svatém k Bohu Otci: L: PANE, PŘIJĎ A ZACHRAŇ NÁS. Za Církev, ať je v tomto adventním čase vnímavá k tvému hlasu, a svou upřímnou snahu po obrácení vyjadřuje konkrétními skutky pokání a činorodé lásky. Ať jsme si vědomi, že stále potřebujeme hluboké obrácení, abychom se jedni pro druhé stávali znamením milosti. Ať Pánův Duch, který je Duchem moudrosti a síly, pokoje a jednoty, prozáří naši cestu, osvěcuje rozhodování a obrátí naše srdce. Ať naše farnost stále hlouběji poznává svátostného Krista jako světlo a sílu svého každodenního života. Ať se příslib tvého pokoje naplní na našich zemřelých. K: Otče, příchod tvého Syna na svět je událostí, která burcuje naše svědomí. Dej, ať vedeni 'hlasem volajícího na poušti', dokážeme ve svých srdcí vyrovnat stezky Tomu, který přichází. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. L: Amen.

3 FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 15. PROSINCE 2013 Pane, přijď, a zachraň nás. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo je nám zdrojem veškeré útěchy. Prosme Pána, aby nám dal sílu žít slovem, které vychází z jeho úst. L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS. Za Církev, aby obnovila svou naději, vyvěrající z víry, a tak věrohodně připravovala cestu Tomu, který přichází. Za naše trpící bratry a sestry, na jejichž životním údělu se podepsal terorizmus a zlo světa, aby skrze adventní úsilí Církve poznali štědrou dlaň těch, které obdaroval sám Bůh. Za nás, kteří slavíme tuto eucharistii, ať čekáme spásu jen od Krista a od nikoho jiného. Za rodiče, kteří uvažují, jak obdarovat své děti, aby si uvědomili, že ani nejdražší dárky nenahradí jejich lásku. Za lidi osamělé, ať v obětavosti křesťanů poznají, že se blíží vánoční svátky. Za věřící naší farnosti, ať vdobě adventní věnují více času četbě a rozjímání Písma svatého, a tak hlouběji prožívají setkání s Kristem, který k nim promlouvá. Zemřelí ať dojdou naplnění svého adventního očekávání. K: Otče, dej, ať je nám příchod tvého Syna stálým zdrojem naděje. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

4 FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 22. PROSINCE 2013 Ať vejde Hospodin, on je král slávy! Josefův sen, freska v chrámu na místě jeho domu, Nazaret, Izrael, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 27. února MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Bůh je věrný. I když jsme zhřešili, posílá nám Spasitele, zrozeného z Panny. Připravme se modlitbou na jeho přijetí: L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS. Prosme za Církev, aby v pozorném naslouchání Petrovi našich časů, poznávala znamení naděje, jimiž Prozřetelnost ukazuje cestu k Tomu, jenž přichází. Prosme za všechny lidi, aby uvěřili v Krista a přijali ho jako definitivní znamení nekonečné Boží lásky. Prosme za trpící, zvláště za ty, na jejichž životním údělu se podepsal terorizmus a zlo světa, aby skrze adventní úsilí Církve poznali štědrou dlaň těch, které obdaroval sám Bůh. Prosme za ty, kdo mají těžkosti s vírou v Boha, aby v našem farním společenství nacházeli pravou komunitu víry, která dokáže k víře přivádět. Pro vtělení svého Syna přijmi do věčné slávy naše zemřelé. K: Otče, ty věrně zachováváš své přísliby. Dej, ať tvá milost připraví naše nitro, abychom s důvěrou přijali tvé Slovo a zůstali ti věrni. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

5 LITURGICKÉ TEXTY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ - A 1. ČTENÍ IZ 2,1-5 Čtení z knihy proroka Izaiáše. Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách! Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle! ŽALM 122 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme! Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme! (Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno. Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích!) Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj v tobě! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí. 2. ČTENÍ ŘÍM 13,11-14 Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům. Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí. A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. EVANGELIUM MT 24,37-44 Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 3

6 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Čas adventu Doba adventní má dvojí povahu: jednak je to doba přípravy na oslavu narození Páně oslavujeme první příchod Božího Syna k lidem, a zároveň se připravujeme na druhý příchod Kristův na konci časů. Slovo advent pochází z latinského adventus, což znamená příchod. Církev čeká na svého Ženicha Krista a připodobňuje se Marii, která čekala narození svého syna. Adventní neděle jsou čtyři a mají v zásadě tento charakter. Symbolem adventu je už delší dobu adventní věnec. Jeho 4 svíce znamenají 4 neděle, které předcházejí slavnosti Narození Páně. První neděle je věnována druhému příchodu Páně na tento svět. Druhá a třetí neděle patří předchůdci Páně Janu Křtiteli. Ten vyzývá ke změně života své posluchače a sám jim jde příkladem. Čtvrtá neděle je věnována Panně Marii, protože ona je hlavní postavou adventu, od ní se nakonec učíme očekávat Krista. Advent je tedy čekáním. Svět advent nezná a neumí čekat. Sotva vyjdeme z kostela, vidíme hlavně ve městech již vánoční výzdobu, vyhrávají koledy, lidé se honí za nákupy, jen aby nic nechybělo na stole. Vánoce jsou dost často jen o konzumu, sportu a zábavě. Lidé během svátků přiberou i pět kilo, rozhodí si žlučník a bujarou náladu a zábavu vystřídá šedost všedních dnů po Novém roce. Tak prožívají poslední dny roku nevěřící. My věřící, jak nám připomíná i náš Pán, máme být bdělí, očekávat příchod našeho Pána, naučit se prožívat ono již a ještě ne které je typické pro advent. Čekání však může mít různé vlastnosti. Může být úzkostlivé. Před námi je nějaká náročná operace nebo jsme v napětí, když čekáme na nějaký osudný výrok. Dále je čekání pasivní, nečinné třeba v čekárně u lékaře nebo na autobusovém či vlakovém nádraží. Je však i čekání radostné očekáváme návštěvu někoho, koho máme rádi a srdce se nám již chvěje. Čekání může být také aktivní třeba před nějakou slavností v obci se všechno dávalo do pořádku, dělaly se nové fasády, opravovaly se cesty a chodníky, okna se zdobila květinami. Tak to všechno bývalo třeba před slavností Božího Těla. Nemáme však nákupům, úklidu, jídlu a pití věnovat nepřiměřenou pozornost, větší než svému duchovnímu růstu. 4

7 Zkují své meče v radlice (Iz 2,4) aneb advent v New Yorku (zamyšlení P. Richarda Čemuse, SJ, profesora PIO v Římě a spirituála papežské koleje Nepomucenum) Advent roku Doma - hluboká totalita. Já v exilu trávím prosinec v New Yorku. Nohy mne zavedly i ke skleněnému paláci OSN, kde jsem v parku narazil na sochu Evgenije Buchetina s nápisem Let Us Beat Our Swords into Ploughshares, a gift from the Soviet Union in 1959 (Zkujme meče do radlic. Dar Sovětského Svazu v roce 1959). Ten nápis mi zněl nějak povědomě. Že jde o slova proroka Izaiáše, vytržená z biblického kontextu, mi došlo jen pozvolna. Dílo mi však hnulo žlučí hned. A nejen při pohledu na styl socialistického realismu. Ale při představě, že v roce 1959, kdy můj otec ještě seděl v socialistickém kriminále jako politický vězeň, zde v New Yorku na území Spojených národů, vztyčovali sochu sovětského úderníka, který gigantickým kladivem, svou rozmáchnutou svalnatou paží buduje mír. Jaký mír? V mém mládí pro mne nebylo žádné slovo tak zprofanované jako slovo mír. Budování míru, mírová politika, mírové manifestace, mírová spolupráce a dokonce i mírové duchovenstvo! To vše byl mír vytržený z kontextu! A ten může být tak beznadějný, že válka se stává pojmem naděje. A tak se třeba muklové v komunistických lágrech ve chvílích zoufalství jako stébla chytali vymyšlené zprávy, že Američané již pochodují na Prahu. A sám patřím ke generaci, které tváří v tvář sovětské okupaci Československa v srpnu 1968, mluvil z duše Karel Černoch svou písní Jsem pro. Jsem pro, aby válku ved tento svět, zbraně nesměj nám zrezivět, tak hleď abys ten svět smet generále! A nebyli jsme žádní váleční štváči! Co je to vlastně mír? Pro staré Řeky mír znamenal pořádek, soulad pozemského dění s pohybem kosmických těles určovaný přírodními zákony. Odleskem tohoto vesmírného řádu byla pro Řeky i politická legislativa, která zajišťovala řád lidského soužití v obci (polis). Podobně i Římané viděli kvést svou Pax Romana všude tam, kde se podařilo prosadit římské právo. Zatímco v obou případech je ale mír důsledkem uplatňování obecných a tudíž neosobních principů na člověka, je židovský pojem míru šalom plodem osobní dohody. Zdá se dokonce, že slovo šalom má svůj původ na trhu: tak dlouho se dva Židé dohadovali na ceně osla, až si plácli a řekli šalom - platí. Bible to pak vztahuje na vztah Jahveho ke svému lidu. Mír, pokoj je tu výsledkem dodržování smlouvy s Hospodinem, plodem vztahu věrnosti Boha a člověka. V tomto kontextu, je třeba číst zmíněný Izaiášův citát tak, jak je obsažen ve starozákonním čtení této první neděle adventní. Čteme tam: Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, pojďme po jeho stezkách! Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. 5

8 Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle (Iz 2,1-5). Toto slovo spásy je z konce osmého stol. př. Kr., kdy judskému království hrozilo nebezpečí asyrského vpádu. Prorok neočekává záchranu od lidí, od politického umění či vojenské moci, ale od Boha. S jistotou v toto Boží přislíbení Izrael může a má už teď kráčet v Hospodinově světle, tj. Boží spasitelné přítomnosti. Kde je světlo, není čas pro spánek. Svatý Pavel v listě Římanům (Řím 13,11-14) proto píše: Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Pavlova slova odrážejí slova Kristova (Mt 24,42-44): Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Ježíš to osvětluje příkladem ze života: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Pán se srovnává se zlodějem, který, jak známo, přichází v nečekaný okamžik. I vojskům zemí Varšavské smlouvy se podařilo přijít v noci z 20. na 21. srpna 68 ve chvíli, kdy jsme spali. Za to pak u nás na dvacet let vládla pax sovietica. Kdo nikoho nečeká, stane se lehce otrokem nečekaného vetřelce. Tato skutečnost osvětluje i to, proč Pán Ježíš neodpověděl apoštolům na jejich čistě informativní otázky kdy to bude?, když jim mluvil o zničení chrámu. Neodpoví ani nám, chceme-li vědět, kdy On přijde. Nemá rád zvědavost! Zvědavost je chtivost něco jen tak nezávazně vědět, co se mne v podstatě ani netýká. Pán vlastně nechce přijít nečekaně. Nemíní nás přepadnou a svázat, ale vysvobodit z pout hříchu. Proto se nás to, co říká, velmi osobně týká. Jde přece o Jeho příchod advent do mého života. Ne včera, ne zítra, ale dnes, teď, každý okamžik. On je Ten, který přichází (řec. Erchomenos; lat. adveniens) vždy jen v přítomné chvíli. Kdo Jej nevyhlíží, žijí ve tmě, a mají důvod ke strachu. Kdo ale Pána očekávají celým svým životem ve službě bratřím a sestrám, žijí už nyní s Ním ve spojení. Kráčí v Hospodinově světle a jsou pod jeho ochranou. Platí pro ně slova 122. (121) žalmu: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují! Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích! Výsledkem síly svalů, počtu tanků, moci zákona, či politického umu může být jen vratký vnější mír. Vnitřní mír je plodem spravedlnosti, svobody a smíření. Ty však může zjednat v plné míře pouze Kristus - Kníže pokoje. Jsou Jeho darem těm, kdo na Něj čekají. Advent je čas přípravy na tento dar. Čekat znamená mít bdělé, pročištěné srdce, schopné zachytit Jeho příchod. Srdce, které se učí porozumět Jeho řeči k nám i skrze lidská slova bližního. Kdo ví, jestli i Evgenij Buchetin v hluboké noci totality nechtěl jinotajem vyznat, že i on vyhlížel Izaiášem prorokovanou spásu. Pak ať jeho socha v New Yorku klidně stojí - jako svědek touhy po příchodu Kristova míru a pokoje. 6

9 Usebranost (zamyšlení J. E.Tomáše kardinála Špidlíka, SI, čestného občana Pustiměře) V jakých to časech žijeme?, postěžoval si jeden starší pán, jako za časů Noe; člověk má chuť vybudovat si archu, aby se mohl usebrat, soustředit v potopě tolika zbytečných dojmů. Dojmů máme opravdu mnoho, ale sami si je množíme. Byl jsem v Tyrolsku. Volného času jsem ovšem hleděl využít procházkou v přírodě, jaká už se málokde jinde vyskytuje: les plný květů pod bílými štíty Dolomitů, zurčící potok. Na pokraji lesa vidím starého Tyroláka, jak osekává dříví. Je to obrázek, který patří ke kraji. Jdu ho pozdravit. Ale zblízka slyším podivné zvuky, které nepatří ke krajině. Stařeček sice bije sekerou do dříví, ale aby se nenudil, má na pařezu velký tranzistor, kde hučí jakési jazzové šramocení, nedá se to ani nazvat muzikou. Vida, povídám si, kultura už pronikla i sem do hor. Já jsem si myslel, že jenom ve městech chodí mladí lidé se sluchátky na uších, a studenti takovým způsobem studují na zkoušky. Jednoho takového studenta jsem se ptal, jestli ho to neruší. Naopak, odpověděl mně přesvědčivě, - je to jediný prostředek, jak se mohu soustředit, usebrat. Tu mne ovšem zaujaly dvě slova: usebrat se, soustředit se. Když se něco poztrácí, sbíráme to. Když se diskutuje, odbudeme ty, kteří mluví mimo téma, kteří se nesoustředí nato, oč jde. Už staří řečtí filosofové si všimli, kolik krásných momentů v životě člověk ztratí, když má hlavu zavalenou zbytečnými myšlenkami, a naopak kolika neklidu se uvaruje, když se dokáže starat o to, co je podstatné, co je ve středu jeho vlastního životního zájmu. Ale kdo to dovede? Platónští myslitelé na tento problém vztahovali alegorickým vysvětlením starý mythus, jehož hrdinou je Zeus Zagreus. Měl to být syn nejvyššího boha Zeuse. Lstivě se ho zmocnili titáni, mytologičtí obři, rozsekali ho na kousky a snědli. Ale bohyni Athéně se podařilo zachránit jeho srdce a z toho srdce se znovu vybudoval celý člověk. Titány pak Zeus pobil. Alegoricky to znamená: vášně, špatné náklonnosti se zmocní našich myšlenek a pohlcují je. Musíme si však zachránit srdce, tj. vnitřní sílu vlastní osobnosti a donutit myšlenky, aby se vrátily k tomu, co patří k našim zájmům, k dokonalosti vlastní osoby. Otcové církve se zabývali stejným problémem zvláště při příležitosti modlitby. Ta totiž trpí nejvíc roztržitostí. Proto napomíná sv. Jan Klimak, abychom sebrali myšlenky, dřív než se začneme modlit. Je to snadné? Pseudo- Makarius nemyslí, že bychom toho sami dosáhli bez Boží pomoci. Říká se, že se musíme soustředit, najít svůj střed, tj. vlastní srdce. Tam na štěstí sídlí Duch svatý, který je dárce života. Dokáže tedy znovu oživit mysl, kterou škodlivé myšlenky ubíjejí. Ten výraz ubíjejí berou autoři doslovně. Vždyť je náš život krátký, máme tak málo času, abychom ho využili. Okamžiky, kdy se nám mysl zaplnila zbytečnými starostmi, jsou opravdu ztracené. Ale jak je nabýt zpátky? Pro modlitbu dávají docela konkrétní radu. Začnu se např. modlit žalm: Smiluj se nade mnou, Bože. Ale hned při prvním verši mne napadne starost, jestli dnes vyhraje naše mužstvo při fotbale. Při dalších verších žalmu mně přijde na mysl teta, která je v nemocnici a má být operována. Pak si vzpomenu na jednoho darebáka, kterého nemohu vystát a to mne rozčílí. Domodlil jsem se žalm, ale vůbec nevím, co jsem vlastně říkal. Jak to napravit? Jeden způsob je docela lehký. Naši chlapci hrají fotbal. Pane Bože, ať vyhrají nejenom fotbalový zápas, ale dej jim milost, ať vyhrají i životní boj o dobro. Tetě pak pomoz při těžké operaci, jako jsi, Ježíši, pomáhal nemocným v Galileji. A ten darebák? Když už mi vlezl do modlitby, dej mu, Bože, aby se napravil a mně dej sílu, aby mne nerozčiloval. Tak jsem dokázali, že to, co přišlo jako 7

10 roztržitost modlitby, se stalo předmětem modlitby, a to velice upřímné, protože vychází přímo ze života. Vypadá to na první pohled jako slovní hra, ale je to ve skutečnosti vážnější, než se na první pohled jeví. Platonici předpokládali, že špatné nápady a náklonnosti pocházejí z těla. To nemohou křesťané mechanicky přijmout. Vždyť i tělo stvořil Bůh a je nutnou částí života. Máme-li tedy myšlenky, které nás v pravém slova smyslu ruší, nemohou mít původ v nás samých, ale přicházejí odněkud zvenčí, nějakou sugescí, zla, které se šíří světem. Jsou jakoby slova, kterými se k nám někdo cizí obrací. Mluví k nám dotěrně tak, že nás to znervózňuje. Jeden lékař se na mne obrátil s otázkou: Co mám dělat s lidmi, kteří chtějí ode mne nějaký lék k utišení zlých myšlenek, které je pronásledují. Obyčejně jim dávám něco k uklidnění nervů, ale vím, že to není k ničemu. Jaká byla moje rada? Řekněte jim, že mají účinný lék sami v sobě, ale musí se ho naučit užívat. Je to lidská svoboda a ta se musí probudit. Když chtějí, abych to vysvětlil názorněji, užívám, tohoto přirovnání. Představte si, že sedím ve světnici a chci napsat důležitý dopis. Někdo klepe na dveře. Dále! Je to známý, který mně nabízí, abych s ním šel na vycházku. Děkuji, nemám dnes zájem. Ale je tak krásné počasí. Tím hůř pro mne, ale nepůjdu. Odbyl jsem ho. Ale za chvíli klepe na dveře někdo jiný a i ten má nějaký návrh. Děkuji, nepoužiji. Doufám, že už to přestane, ale ozve se telefon. I tam je potřeba říci: Ne, ne, ne! Mám znervóznět? Tím bych si ovšem nepomohl, dopis bych nedopsal. Je potřeba se naučit odříkat návrhům klidně a s úsměvem, jakoby nás to skoro bavilo. Že je to možné, viděl jsem na příkladu lékaře, který se na mne obrátil s otázkou o léku proti rušivým myšlenkám. Gratuloval jsem mu, že on sám umí výborně používat to, nač se ptal mne. On totiž má mnoho pacientů a přitom nemá ještě sekretářku, nedávno teprve začal svou praxi. Ale to má velkou nevýhodu. Léčí jednoho, obvazuje např. ránu a zvoní telefon. I když mluvil se mnou, byli jsme třikrát rušeni. A on? Obdivoval jsem jeho suverénní klid. Dvěma slovy se omluvil, klidně a stručně odpověděl do telefonu a pak s líbezným úsměvem se obrátil ke mně: Kde jsme to přestali? Tož pokračujme! Máte takových přerušení mnoho? Je to tak celý den, ale člověk si zvykne, vůbec mně to nevadí. Ten šťastný člověk prostě objevil svou vnitřní svobodu uprostřed dorážejících zevnějších vlivů. Zrovna tak je potřeba jednat i v případě vlivů, které vypadají, jakoby byly zevnitř, z nás samých, ale jsou nám ve skutečnosti cizí. Tak jednal Ježíš, jak o tom čteme v pasáži o pokušení. Nehledal léčení e léky tam, kde stačila jedna věta. Řekl mu pokušitel: Řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby! Nejenom chlebem bude člověk živ. Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů! Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Toto všecko ti dám, budeš-li se mně klanět. Hospodinu Bohu svému se budeš klanět! (Mt 4,1-11). Co tedy máme povědět o studentech, kteří mají na uších sluchátka s divokou hudbou, aby mohli studovat např. matematické formule? Matematika neláká, není divu, že přichází mnoho jiných nápadů, sotva se otevře kniha. Břinkavá rytmická hudba ty nápady odhání, alespoň tak se zdá. Ale je to, čemu se v Písmu říká vyhánění démonů Belzebubem (Lk 11,15). V tomto případě se jeví tento Belzebub celkem neškodný, ale má nevýhody proti, že je slabý. Hledá se pak jeho kolega silnější a silnější a dojde se třebas až k drogování. Evangelium nabádá, abychom vyháněli démony mocí Boží. Ta je v daru svobody v Kristu, která je silná a přemůže tzv. siláky cizí. Proto končí pasáž evangelia takto: Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Kdo není se mnou, je proti mně a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje (Lk 11,22). Chraňme si proto i my palác své mysli jako svobodné děti Boží. Jenom tak dosáhneme usebranosti a soustředěnosti potřebné ke konání dobra a ke spokojenému životu. 8

11 LITURGICKÉ TEXTY 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. ČTENÍ IZ 11,1-10 Čtení z knihy proroka Izaiáše. Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné. ŽALM 72 Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestranně tvým ubohým. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna. Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. Jeho jménu se bude žehnat navěky, pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno. A v něm budou požehnána všechna plemena země, blahoslavit ho budou všechny národy. 2. ČTENÍ ŘÍM 15,4-9 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás k oslavě Boží. Tím chci totiž říct: Kristus se stal služebníkem židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: Proto tě budu velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat chválu. EVANGELIUM MT 3,1-12 Slova svatého evangelia podle Matouše. V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: Zmijí plemeno, kdo vám ukázal jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: Naším otcem je Abrahám!, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera už je přiložena ke kořenu stromů, každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným. 9

12 John Lennon versus Izaiáš aneb vyrazí ratolest z pahýlu Jesse? (zamyšlení P. Richarda Čemuse, SJ, profesora PIO v Římě a spirituála papežské koleje Nepomucenum) Advent je čas naděje na splnění našich přání. Ty se nevyčerpají na Štědrý večer rozbalením dárků. V očekávání Vánoc obepínají naše touhy zeměkouli a sahají až do oblak. Advent je čas vizí jiného, lepšího světa. Sama Církev v nás takové naděje živí, když nám v liturgii druhé adventní neděle předkládá text proroka Izaiáše (Iz 11,1-10). Je v něm vykreslen obraz světa, kde zavládne spravedlnost a právo, kde zmizí násilí a nastane rajský pokoj. Nabízí vidinu harmonie celého stvoření, kde?vlk bude přebývat s beránkem, pardál si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou pospolu žrát a malé dítě je bude vodit. Kráva se bude pást s medvědicí, spolu ulehnou jejich mláďata, lev jako býk bude řezanku žvýkat.? Prorok dovršuje popis odvážnou představou, že Kojenec si bude hrát nad děrou zmije a nemluvně sáhne rukou do nory jedovatého hada. Není Izaiáš tak trochu snílek? Ano, bylo by to krásné! Bohužel žijeme zatím jen na zemi! Něco takového nás čeká až v ráji! Proč ale potom sv. Pavel Římany ujišťuje, že Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději (Řím 15,4-9). Máme tedy přeci jenom usilovat o Izaiášem vykreslený rajský svět? Nežádá se tu od nás příliš? Zůstaňme realisté! Ovšem ruku na srdce: nespočívá krize křesťanství, kterou prožíváme, právě v našem přílišném realismu? V tom, že nám chybí odvážné vize, že nic převratného neočekáváme a že už nevoláme plni radostné touhy maranathá - přijď ó Pane! Jsme tak trochu jako král Achaz, který falešnou skromností zakrývá svou nechuť Hospodina vůbec o něco prosit (Iz 7,12). V takové situaci ovšem vyklízíme pole Izaiášových proroctví a přenecháváme ho jiným. Lidé přece nechtějí žít bez naděje. Dovedu si představit, jak by asi dopadla pomyslná anketa, ve které by lidé na ulici měli odpovědět na otázku, kdo je to Izaiáš a v zápětí kdo je to John Lennon? Vyhrál by jistě na celé čáře britský zpěvák, ex-člen skupiny Beatles - dost možná i včetně přívlastku prorok. Pro mnoho lidí naší doby totiž Lennonovy písně nahradily Izaiášova proroctví. Zejména skladba Imagine - Představ si, je jakýmsi programem. Podobně jako Izaiáš v ní autor nabízí vidinu světa bez hranic, bez vlastnictví, bez chamtivosti, bez násilí a bez egoismu, světa sjednoceného společnou vůlí dělit se o něj 10

13 v míru a pokoji. Autor připouští, že se může jevit jako snílek, věří však, že není sám a doufá, že i ostatní se přidají. Zdá se, že Izaiáš v 8. stol. př. Kristem, i Lennon ve 20. po Kristu, chtějí totéž. Oba sdílí věčnou touhu lidstva, návratu do ráje. Liší se však ve způsobu, jak ten ztracený ráj najít. John Lennon vychází z vlastní představy, z ideje, kterou chce uskutečnit lidským úsilím. Opírá se o to, že není sám, tedy o sílu lidstva svůj sen uskutečnit. Nepočítá však s Bohem a náboženství chápe jako překážku na cestě do ráje, který netřeba hledat na nebi, nýbrž vytvořit na zemi. Má to být svět bez pekla, bez nebe, bez náboženství. Představ si, že není žádné nebe, jde to, když se o to pokusíš. Žádné peklo pod námi, nad námi jen obloha. Představ si, že všichni lidé žijí pro dnešní den. Představ si, že nejsou žádné státy. Není to těžké, představ si, že není nic, pro co zabíjet či umírat a také žádné náboženství. Představ si, že všichni lidé žijí život v míru. Možná řekneš, že jsem snílek. Ale já nejsem jediný Doufám, že jednoho dne se k nám přidáš a svět bude zajedno? A jak to vidí Izaiáš? Ten si o lidech nedělá iluze: vyvolený národ je nevěrný, duchovně vyschlý jak dřevo bez života. Věří ovšem v Jednoho jediného, který na onom suchém pahýlu Božího lidu vyrazí jako ratolest, vypučí z jeho kořenů, které se živí ne z lidských sil, ale z Božích přislíbení. Věří, že na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. S Ním přijde ono království míru, které prorok Boží tak sugestivními obrazy popsal. Ne však jako sen, idea, či lidská fantazie, ale jako Boží realita, která vyroste z našeho spojení s Bohem. Je jako skryté semeno v zemi, které vzklíčí a rozkvete všude tam, kde onoho Jednoho přijmou a připraví mu cestu. Izaiášovo proroctví nachází echo ve svatém Janu Křtiteli, který požaduje osobní pokání a obrácení se k tomu kdo má přijít po něm - k Ježíši Kristu. V jeho dnech, říká žalmista, rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje. (Žl 72). I John Lennon měl v sobě něco prorockého. Odvrátil se od banálních písniček a rozpustilého života k angažovaným textům, kterými budil zájem lidí stejně tak o existenciální otázky osobního života, jako o globální problémy lidstva. Na své osamocené cestě procházel i on stále jakoby pouští, ve které jeho hlas zněl někdy dost zmateně. Definoval pro sebe Boha, jako pojem, kterým měříme naši bolest, nedokázal však od Něj jako Izaiáš očekávat spásu. V písni God Bůh, jakémsi zoufalém antikrédu dokonce výslovně říká, že nevěří než v sebe. A přesto, či právě proto, připravoval i on pro Něj v sobě a v druhých cestu, byť jen nepřímo, hledáním a sdílením vyprahlosti s lidmi své generace. Je na nás, této vyprahlosti dnešních lidí, ale i jejich snům a touhám porozumět a převést do srozumitelného jazyka to, co vzýváme v Rorátech: Rosu dejte nebesa shůry, otevři se země a vydej Spasitele! Jak říká Origenes (? 254), každá lidská duše ať pozná své povolání, duchovně porodit světu Krista - tedy vydat svým životem Spasitele, tak jako Panna Maria. Ona, královna míru, ať se za Lennona a jeho osiřelé učedníky v tomto adventu zvlášť přimlouvá. Zemřel totiž přesně před 33 léty, 8. prosince 1980 na svátek jejího Neposkvrněného početí v New Yorku rukou násilníka. Bůh měl jistě i s ním své plány. Nebo snad nevěříme, že i z pahýlu trouchnivějící současné kultury může vyrazit svěží výhonek Ducha? Hle, já činím něco docela nového a už to raší, což nepoznáváte? (Iz 43,19) 11

14 Hlas volajícího na poušti (zamyšlení J. E.Tomáše kardinála Špidlíka, SI, čestného občana Pustiměře) Objevil se na obrazovce sv. Otec Jan Pavel II., úryvek z jeho řeči k poutníkům. Mluvil o tématu, ke kterému se často vrací: obhajoba života. Jedna paní, která se na to dívala, se pohrdlivě usmála a prohodila: Bude-li takhle pořád pokračovat, zůstane sám, hlas volající na poušti. Těmi svými zásadami už dnes svět nezíská! Výraz hlas volající (nebo volajícího) na poušti se tedy stal příslovečným. Znamená člověka, který něco hlásá, ale kterého společnost nepřijímá, kterého přestanou poslouchat. Dějiny ukazují, že to bývá osud velkých myslitelů, umělců, proroků po dobu jejich života. Dává se jim za pravdu až později. V době, kdy mluví, se jejich řeči nehodí do ostatních programů. Působí proto rušivě. Ale to je stav všech křesťanů. Nemůžeme vedle sebe postavit čtení evangelia a morální zásady profánního tisku. Je tu rozpor, který se dá těžko překonat. Nebo se snad dá? Dejme se poučit z historie. Jak tomu bylo, když kázal sv. Jan Křtitel? Situace nebyla tak beznadějná, jak by se zdálo. Mnoho lidí šlo za ním do pouště, aby ho poslouchali. Museli urazit pěkný kousek cesty, nepohodlné spaní a stravování. A přece přišli. Vyšli ze své, dnes bychom řekli, konzumní společnosti. Hledali něco jiného, protože je už denní život unavoval. Je to zajímavá zkušenost. Poušť znamená prázdnotu. Ale lidem se najednou zdá, že je denní život daleko prázdnější než poušť. Mají mnoho zážitků, slyší spoustu nových zpráv. Ale všecky konec konců neříkají nic zvláštního, co by stálo za povšimnutí. A i když některé události nadchnou nebo rozčílí, po čase se zjistí, že by bylo lepší zachovat klid a nevšímat si toho, co nám není k dobru. 12

15 Právě tato touha po klidu vede lidi, aby hledali nějaký druh pouště, kde by bylo slyšet jiný hlas. Nespokojenost se světem je začátek tohoto útěku ze světa do samoty. Jsou v historii doby, kdy se to projevovalo jako masové hnutí. Koncem V. století si povzdychuje jeden egyptský autor, že se města vyprazdňují a poušť zalidňuje. Poustevníků tu byly tisíce a kláštery vznikaly na všech stranách. Přesto nemohly přijat všecky, kdo tam chtěli vstoupit, pro nedostatek místa. Ale i tomuto útěku ze světa je potřeba rozumět ve smyslu křesťanském. Profánní pozorovatel si myslí, že lidé chodí do kláštera z nešťastné lásky, z ekonomické bídy, z neúspěchu v podnikání, z neschopnosti navazovat normální styk s lidmi. Tyto okolnosti mohou být někdy příležitostí k zamyšlení, ale nejsou samy dostačující důvod k povolání k samotě s Bohem. Naopak by mohly být vážnou překážkou k řeholnímu povolání. Kdo neumí vycházet s lidmi, nedokáže najít klid ani sám se sebou. Svého času vyšel v češtině překlad holandského benediktina Verkade, jeho osobních vzpomínek s titulem Neklidem k Bohu. Pocházel z dobré protestantské rodiny, ve které se žilo tradičním klidným životem. Jeho samého považovali za nedělní dítě. Měl dobrou povahu a všecko se mu dařilo. Stal se malířem. Aby se mohl ve svém oboru vzdělávat, otec mu platil pobyt ve Francii. V Paříži se setkal s hlavními kulturními osobnostmi své doby: s malíři, básníky, mysliteli. Jak tedy došel k tomu, že se stal katolíkem a řeholníkem ve švýcarském klášteře? Sám to pěkně popisuje. Neměl nikdy pocit, že by byl nešťastným. Věděl, že se mu daří daleko lépe, než mnoha jiným lidem, které poznal. Ale štěstí je cosi jako opojný nápoj. Kdo začne pít, má každý den chuť na větší dávku. Malíř Verkade se cítil šťastným, ale také si byl vědom, že je to pocit jenom částečný a stále unikající. Jako sv. Augustinovi, tak i jemu bylo jednoho dne jasné, že není jiné opravdové štěstí, než ve styku s Bohem. Když pak takový hlas volá v poušti, nedivíme se, že přitahuje druhé. O sv. Bernardovi se říká, že před ním matky schovávaly syny, protože chodili za ním a prosili o přijetí do přísného cisterciáckého řádu. Na Velehradě máme pěknou fresku na pravé straně od kopule: sv. Bernard obrací svou vlastní sestru. Je vymalovaná jako vystrojená barokní dáma. Její bratr, hubený mnich, jí ukazuje, jak je daleko krásnější polní fialka. Ta se ovšem nedá objevit ve městě, v salónech. Najde ji ten, kdo sám vyjde do přírody. Ale to je jenom podobenství. Smysl křesťanské samoty není objevit krásu přírody, viditelného světa. Světci, kteří odešli do samoty, našli nádheru světa vnitřního, zapomenuté horizonty hor a moří, které jsou v našem vlastním srdci. Namítají, že je proti lidské přirozenosti chodit do samoty. Člověk je přece tvor společenský. Má dar jazyka, aby mluvil a naslouchal. I v samotě sice někteří mluví, ale je to podivínství. Dar řeči se vyvíjí především nasloucháním. Kolik pak slyšíme v poušti? Hučení větru? Námitka je vážná. neumět naslouchat je velký nedostatek ve vývoji osobnosti, ve vytváření charakteru. Dnešní člověk, proto mnoho naslouchá. Radia, tranzistory jsou stále zapnuté. Ale tím se stává, že ten, kdo naslouchá tuze mnoho, nakonec málo slyší. Má sluchátka na hlavě, ale neví, co mu říká ten, kdo je vedle něho. Hlavní chyba však je v tom, že dovede naslouchat jenom hlasy, které přicházejí zvenčí, odjinud. Zapomněli jsme, že jsou i hlasy vnitřní. V samotě totiž začne mluvit vlastní srdce, hlas svědomí, inspirace. To jsou hlasy volající na poušti. Stojí proto za to, abychom se tam čas od času uchýlili a dali příležitost Bohu, aby k nám promluvil. 13

16 14 LITURGICKÉ TEXTY 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. ČTENÍ IZ 35,1-6A.10 Čtení z knihy proroka Izaiáše. Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání. ŽALM 146 Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 2. ČTENÍ JAK 5,7-10 Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Bratři! vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři a sestry, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři a sestry, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. EVANGELIUM MT 11,2-11 Slova svatého evangelia podle Matouše. Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou. Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.

17 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Radovat se stále je možné jen člověku, který je blízko svého Pána Jeden příběh vypráví o Indiánovi, který na pár dní opustil svou rodnou vesnici, aby navštívil přítele. Pobyt ve městě však byl pro něho něčím příšerným tolik hluku, aut, lidí, smogu. To ho zneklidňovalo. Jednoho dne šel se svým přítelem po ulici a říká mu: zůstaň chvilku stát. Slyšíš to, co slyším já? Indiánův bílý přítel naslouchal a odvětil: slyším houkání aut, rachot autobusů a také kroky a hlasy mnoha lidí. A co slyšíš ty? Slyším docela nablízku cvrčka, řekl Indián. Bílý muž opět zbystřil a říká: musíš se mýlit. Tady žádní cvrčkové nejsou. A i kdyby tady byl, pro množství rámusu ho není možné uslyšet. Indián popošel nakolik kroků a zůstal stát před domem, na němž se pnulo po fasádě divoké víno. Rozhrnul listí a skutečně k údivu bílého muže tam seděl cvrček a hlasitě cvrlikal. Když šli dál říká po chvíli bílý muž Indiánovi: samozřejmě, žes mohl cvrčka slyšet, Indiáni slyší lépe než běloši. Indián se usmál a říká: v tom se mýlíš příteli. Dávej pozor. Sáhl do kapsy, vytáhl minci a hodil ji na dlažbu. Lidé, kteří šli několik metrů před nimi to zaslechli a rozhlíželi se kolem sebe. Nakonec jeden z nich zvedl peníz, strčil ho do kapsy a šel dál. Vidíš, řekl Indián, zvuk, který způsobila mince nebyl silnější než hlas cvrčka. A přesto ho mnoho lidí slyšelo. Příčinou není lepší sluch Indiánů. Příčinou je, že všichni dobře slyšíme jen to, čemu jsme zvyklí věnovat pozornost. Mluví k nám mnoho hlasů rodiče, učitelé, sourozenci, kamarádi, ostatní lidé, rádio, televize, noviny, časopisy, ale také Bůh. Bůh však promlouvá v tichu, samotě na poušti jak nám to sděluje Jan Křtitel. Bůh k nám mluví stále, a člověk se má naučit mu naslouchat. K tomu potřebuje trochu ticha vně a hodně ticha v sobě samém. Zdá se nám to skoro nemožné, hledat si čas na ztišení v této předvánoční vypjaté době, kdy uklízíme, sháníme dárky, pečeme, a všechno, co jsme přes rok zanedbali, jako bychom chtěli do konce roku dohnat. Bohužel tak ovšem promarníme to nejcennější hlubší setkání s Bohem, jeho narození v našem srdci a o pravé radosti, která nás má naplňovat, můžeme jen zpívat v koledách a zbožně si ji přát. 15

18 Svatý Řehoř Veliký píše, že duše člověka nemůže být bez radosti. Hledá tedy potěšení ve věcech nízkých, nemá-li ji ve věcech vznešených. Je třeba, abychom se dnes o radostné neděli zamysleli nad radostí, která má vyzařovat na každém kroku z každého z nás, a která pramení především ze života v Boží přítomnosti jednoho každého z nás. Vždyť máme být nositeli radostné zvěsti, kterou je celé evangelium. Odlišme si nejprve radost od zábavy. Zábava je umělá náhražka radosti pro ty, co neví co je radost. Zábava se liší od radosti jako lehká žena od milující a milované ženy. Míra její stupidity roste zvláště v televizních seriálech s prefabrikovaným smíchem. Radost rovněž není optimizmus, ani ono keep smiling za každou cenu. Život není jen procházka růžovou zahradou, ale má i svou bolestnou a tragickou stránku, kterou bychom si neměli zastírat zbožnými frázemi. My totiž se máme radovat stále, tedy i v křížích, těžkostech a bolestech. Ne že se budeme usmívat, když nás něco trápí a hrát divadlo před svým okolím, ale dokázat být nad tím, svobodně přijmout z ruky Boží vše, co život přinese. Možná znáte knížku Kvítky sv. Františka z Assisi, který byl považován mnohými historiky za nejradostnějšího člověka, který kdy vůbec na této zemi žil. Bratr Lev se ptá Františka, co je dokonalé veselí, dokonalá radost. František říká: kdybych svým kázáním obrátil všechny pohany to ještě není dokonalá radost. Bratr Lev naléhá: tak nám přece řekni, co je dokonalá radost. Kdybych všechny nemocné uzdravil, sultána obrátil, mrtvé vzkřísil to ještě není dokonalá radost. A tak to pokračovalo dál. Bratr Lev však jasnou odpověď nedostal. Tak říká: pro smilování Boží, řekni nám konečně, co je tedy dokonalá radost. František nepodává definici, ale odpovídá příběhem. Bratře Lve, ovečko Boží, když se vracíme do svého kláštera a je krutá zima, my jsme promrzlí a těšíme se domů do tepla, klepeme na dveře a vrátný se ptá: Kdopak je tam? Ozývá se: to jsme my, bratříčci, vracíme se domů. Ale on nám to nevěří a řekne vy jste taškáři, já vás neznám. A my zase budeme naléhat: to jsme my, bratříčci, pusť nás dovnitř! Když po dlouhém klepání nás dovnitř nepustí, ale vyjde ven a seřeže nás holí a hodí do sněhu a my to všechno pro našeho Pána se svobodnou myslí přijmeme, tak tohle je bratře dokonalá radost. Myslím, že tento trochu černý humor svatého Františka dobře vystihuje zkušenost, že dokonalá radost znamená umět přijmout i to, co se nám nelíbí, nehodí, co jsme si neplánovali, co je těžké a drsné. Přijmout to nikoliv se skřípěním zubů a zaťatými pěstmi, ale s velkorysým a radostným ano vůči skutečnosti. Vždyť jistě máme mnozí zkušenost, že právě uprostřed těžkostí a trápení se v člověku objeví nový pramen síly Pán je blízko! Není tedy větší a hlubší radosti, než proměněná bolest. Kéž nám tyto sváteční dny pomohou nést a proměnit naše životní úzkosti, zármutky. Ať blízkost Pána, který se má v našem srdci znovu narodit, je tím hlavním zdrojem síly a radosti. Víme však, že umět se takto postavit skutečnosti, radovat se stále, je možné jen člověku, který je blízko svého Pána, učí se mu v tichosti a samotě naslouchat a zde čerpá sílu, aby unesl všechno, co život přináší. Amen. 16

19 Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko (Jak 5,7-10) (zamyšlení P. Richarda Čemuse, SJ, profesora PIO v Římě a spirituála papežské koleje Nepomucenum) Minulou neděli, jsme v liturgii slyšeli text o suchém pahýlu, ze kterého vyraší nová ratolest (Iz 11,1). Tentokrát mluví Izaiáš dokonce o celé poušti, ze které vypučí život: Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská (Iz35,1-6a.10). Kdosi, kdo navštívil Svatou zemi a byl v Judské poušti, kde kázal sv. Jan Křtitel, mi líčil svůj zážitek. Nejedná se prý o poušť v klasickém slova smyslu, jako je Sahara, ale o kamenitou pustinu. Zdánlivě v ní nic neroste. Stačí však (prý) když zaprší, a celá poušť se promění v kvetoucí louku. Z této scenérie tedy Izaiáš asi čerpal obrazy, kterými vyjadřoval svá proroctví. Rozkvetlá poušť je ovšem jen obrazem něčeho jiného, skrytého, co se dá jen symbolicky vyjádřit. Stejně tak jako otevření smyslů lidí, kteří uvidí, co neviděli a uslyší, co neslyšeli: Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých slibuje Hospodin skrze Izaiášovy obrazy. Kdo nám je vyloží? Zajděme do římského Centra Aletti nedaleko Santa Maria Maggiore, kde strávil posledních 20 let svého života otec kardinál Špidlík. V salónu tam visí na zdi jeho portrét, který jej znázorňuje při procházce v zahradě Centra. V typickém postoji, lehce shrbený, pomalu kráčí s růžencem v ruce mezi palmami kvetoucího sadu. Vše je jenom jakoby aforisticky naznačeno, rychlými tahy štětce v rukou umělce, který zcela evidentně nechtěl fotograficky zachytit pomíjivou chvíli, ale vyjádřit něco nadčasového, duchovní pravdu, která se v setkání s otcem Špidlíkem otevřela jeho očím. Řekl bych, že dílo mladého ruského malíře Aleksandra Iščenka je výkladem dnešních liturgických čtení. Exegezí ve třech lekcích s úvodem. Otec Špidlík se rád procházel a často jsem měl tu čest jej doprovázet. Většinou jsme šli na Colle Oppio, do parku plném vysokých palem, který se rozprostíral na ruinách bájného Neronova Zlatého domu (Domus aurea), odkud bylo krásně vidět Colosseum. Později, když už mu nohy přestávali sloužit, obešli jsme jen několik bloků domů: dolů po via dello Statuto a pak zas vzhůru po via Cavour zpátky k bazilice Panny Marie Sněžné. Sotva jsme vyšli, rozvinul se rozhovor a to tak zajímavý, že mi bylo brzy jedno, tyčí-li se kolem nás košaté palmy, či drnčí-li vůkol nás městské autobusy. Osobnost patera Špidlíka prozařovala i ten nejšedivější kout římské ulice. Musel jsem však akceptovat nepsané pravidlo: nesměl jsem se nechat odvádět špínou rozbitých chodníků, pohozenými lahvemi atd. To neměl mistr rád. A dal mi lekci: Smluvil jsem se jednou s kolegou, kterého jsem už dlouho neviděl - začal P. Špidlík - že spolu půjdeme na procházku a popovídáme si. On však nedělal celou dobu nic jiného, než že rozčileně 17

20 komentoval to, co viděl ležet na chodníku. A asi ti nemusím říkat, co všechno tam leželo? Tak jsem mu odpověděl: Víš, každý vidí to, co chce! - Mít oči pro to, co chci vidět a nevidět, co nechci - to byl úvod do duchovního života. Pater Špidlík chodil pomalu. A nebylo to jenom proto, že ho bolely nohy. Iščenko vystihl mistrně způsob jeho chůze. Ve zdánlivě těžkých pomalých krocích prosvítá něco jemného lehkého, a zároveň pevného a soustředěného. Kardinál našlapoval jako by s respektem a úctou k zemi, v souladu s pohyby celého jeho těla, které fyzicky vyjadřovaly harmonii jeho ducha, kterým byl vlastně stále u Boha v nebi. To jsem však pochopil, až když si mne jednou vzal stranou a řekl: ukážu ti, jak se modlitbou Ježíšovou dá sladit chůze, dýchání a tep srdce. Chodili jsme spolu sem a tam po úzkém chodníčku v zahradě a recitovali na čtyři doby nádechu a výdechu modlitbu Ruského poutníka:?pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným?. Vidět svou vlastní hříšnost, otvírá oči pro věci Boží. Byla to prví lekce, první stupeň kontemplativního života. Druhou lekci otce Špidlíka Iščenko znázornil symbolicky růžencem. Otec kardinál se modlil, i když ho v ruce zrovna neměl. Modlil se neustále, protože rozmlouval s Bohem srdcem, které nepřestává tlouct. A v rytmu jeho úderů naslouchal hlasu Božího Ducha, který podle slov Teofána Zatvornika má v čistém srdci svůj trůn. A tento Duch Boží, do kterého byl otec Tomáš neustále ponořen, mu mluvil o velkých i malých událostech života. Ano o všem. Vše na zemi se pro něj proto stávalo obrazem věčnosti. Vidět Boha ve všech věcech je i cíl exercicií sv. Ignáce. Je to duchovní cesta krásy. Neboť otevřou-li se nám oči pro Boha ve všech věcech, všechny věci zazáří v nadzemské kráse. Iščenkovy palmy v sadu jsou jen obrazem onoho duchovního ráje, který rozkvete tam, kde vkročí muž Boží. V jehož duši, jak říká Origenes, se totiž sám Bůh prochází, jak ve své rajské zahradě. Dospěli jsme tím k poslední, závěrečné lekci. Iščenko ji vyjádřil asketickou černí šatu otce Špidlíka, která tak silně kontrastuje s pestrostí barev kvetoucí zahrady. Černá není barva, je to vlastně ne-barva. Proto je znamením duchovního stavu. Ten vyžaduje skromnost, pokoru a ochotu nést kříž. Skrze takto očištěné lidství prosvítá přítomnost Boží. Východní spiritualita učí, že askeze není výsadní doménou mnichů, ale cestou každého křesťana. Znamená totiž obranný boj vnitřního hradu duše, na který nepřítel útočí v každém z nás. Nesmí ho za žádnou cenu dobýt, jinak ho vyplení. Abychom se však nestali obětí tohoto násilí zvenčí, musíme si činit určitý druh násilí sami, totiž odstranit vše, co ruší náš vztah s Bohem a s bližním. Od časů Jana Křtitele až po tuto chvíli království trpí násilí a násilníci je uchvacují. čteme v evangeliu (Mt 11,12). Staří mistři duchovního života v tom neviděli pronásledování církve, ale vztahovali to na sebe: jen kdo zapře sám sebe a vezme svůj kříž dojde do ráje. Ne teprve po smrti, ale tady a teď. Otevřou se mu oči a on Boha uvidí, otevřou se mu uši a on ho uslyší. A bude schopen Jej ukázat i druhým. P.S. Z pojednání O modlitbě od kněze Origena (Cap. 25: PG 11, ), Lekcionář breviáře: slavnost Krista Krále: Chceme-li, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.(srv. Řím 6,12). Umrtvujme naopak své pozemské údy(srv. Kol 3,5) a přinášejme ovoce Ducha, aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o níž prosíme. Ať tu sedí, dokud se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou (Žl 110 (109)) a dokud z nás nezmizí každá jiná vláda, síla a moc (1 Kor 15,24)?. 18

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

3. adventní neděle. VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. 3. adventní neděle VSTUPNÍ ANTIFONA Flp 4,4.5 Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Uvedení do bohoslužby A Stává se v našem životě, že se cítíme bezradní, bezmocní, nemůžeme dál:

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

Průvodce adventem BRNO 2007 1

Průvodce adventem BRNO 2007 1 Průvodce adventem BRNO 2007 1 Z adventního lekcionáře a knih z distribuce Karmelitánského nakladatelství (www.kna.cz) vybral a doprovodnými poznámkami opatřil: Petr Nešpor Jazyková korektura: Zdeněk Drštka

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE POSTNÍ 17. ÚNORA 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ZLATÁ MOZAIKA PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOST PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V ABSIDĚ BAZILIKY NA HOŘE TÁBOR

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte,

Více

32. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí 32. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 88,3 Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! Uvedení do bohoslužby A Kněz se jednou ve škole zeptal: Děti, kdo je člověkem

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více