milost & pravda Moc odpuštění Jak kráva zapomněla, Bůh je neomezený, ďábel je omezený

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "milost & pravda Moc odpuštění Jak kráva zapomněla, Bůh je neomezený, ďábel je omezený"

Transkript

1 milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a září 2006 ročník 6 číslo 9 pro vnitřní potřebu neprodejné Slovo úvodem (Znovu)zrození Zrození samo o sobě je úžasný zázrak. Narodí se něco nového, čistého, neposkvrněného... něco, co je připraveno naplnit své životní poslání. Malinký, úplně nový človíček se pomalu učí co se děje kolem něho, co se děje s ním samotným a jak bude vypadat jeho další krůček. V tomto období je velmi důležité, v jakém prostředí a pod jakým vlivem rodičů bude vyrůstat. Naprosto stejné je to se znovuzrozením. Ať už jde o dítě, (které si plně uvědomí svou hříšnost a potřebu Božího odpuštění) nebo o puberťáka, mladíka, do spěláka či starce. Jakmile kdokoli z nich učiní onen krok k Bohu a projde znovuzrozením, stane se úžasný zázrak. Narodí se něco nového, čistého, neposkvrněného... něco, co je připraveno naplnit své životní poslání. Úplně nový člověk se pomalu učí co se děje kolem něho, co se děje s ním samotným a jak bude vypadat jeho další krok. V tomto období je velmi důležité, v jakém prostředí a pod jakým vlivem bude vyrůstat. Občas slýcháme, že "znovuzrozením jsem udělal tlustou čáru za starým životem", ale ono je to ještě lepší. Ježíš nám dal nový život. Naše hříchy zničil a vzdálil je od nás nekonečně daleko, jako je východ od západu. Starý život je pryč, nemá s námi nic společného, pominul. "Všechno staré pominulo a vše je nové." Ne zakryté, ale nové! Přešli jsme ze smrti do života a před námi se ote vřely nevídané možnosti. Jsme noví lidé, kteří v této "novotě" života mají naplnit své poslání na modré planetě a pak se vrátit domů k Tatínkovi. Nádherným příkladem nového života nám může být Terezka, které tímto z celého srdce přejeme, aby ji Pán ve své náruči hýčkal a chránil každou vteřinu jejího života. Rodičům blahopřejeme a nechť Vám (ale i tetám a strýčkům ) dělá Terezka jen radost , krátce před jedenáctou hodinou večerní se narodila Terezka Pomahačová. Pro rodiče to znamenalo 47 cm veliké radosti a 2,88 kg opravdu milovaného pokladu. x V tomto čísle speciální přílo ha o skutečně jedinečném Božím národě. Moc odpuštění D. Wilkerson Odpuštění není jen jednorázový skutek, ale způ sob života, který nás má dovést do všech požehnání v Kristu: Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích (Mat. 5:44 45). Podle Ježíše není odpuštění o tom, že si vybereme nebo zvolíme, komu bychom měli odpustit. Nemů žeme říci: Tys mě příliš zranil, tak ti neodpustím. Kristus nám říká: Neboť milujete li ty, kdo vás milu jí, jakou odplatu máte? Zdali i publikáni nečiní to samé? (5:46). Nezáleží na tom, kdo k nám může chovat zášť, kdo nás nenávidí. Jestliže se budeme snažit si to udržet, povede to k hořkosti, která otráví každou stránku našeho života. Neodpuštění způsobí du chovní nouzi, slabost a ztrátu víry, což ovlivní nejen nás, ale každého v našem okruhu. Během padesáti let své služby jsem viděl strašnou devastaci v životech těch, kdo odmítli odpuštění. Jednou jsem viděl muže, který padl mrtev v záchvatu hořkosti, způsobené jeho odmítnutím odpustit. Ně kdo ho urazil a on své zranění nikdy nepustil. Tak asi minutu kvůli tomu zuřil, svíral pěsti a jak byl tím vším zdrcený, jeho mrtvé tělo se zhroutilo přes stůl. Ale také jsem viděl úžasnou moc ducha odpuštění. Odpuštění mění životy, způsobí, že se otvírají nebeská okna. Naplňuje naše poháry duchovního požehnání až po okraj překypujícím pokojem, radostí a odpočinkem v Duchu svatém. Ježíšovo vyučování o tomto předmětu je velice specifické, a jestliže chcete přejít do této nádherné oblasti požehnání, potom věnujte pozornost Jeho slovům a chopte se jich. 1. Ochota odpustit druhým není u Boha žádná zásluha Ježíš nám říká: Odpustíte li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám (Mat. 6:14 15). Nemylte se: Bůh se tu s námi nedohaduje. On neříká: Protože jsi odpustil druhým, odpustím já tobě. Nikdy si nemůžeme zasloužit Boží odpuštění. Jedině prolitá krev Krista si zaslouží odpuštění hříchu. Bůh je neomezený, ďábel je omezený Genesis 17:1 Když bylo Abramovi devětade vadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Všemohoucí! To je slovo! Skutečnou otázkou je, zda li pravda o tom, kdo je Bůh, a že je všemohoucí, nějak ovlivňuje způsob, jak žijeme. Bůh je všemo houcí, neomezený. Neexistuje nikdo větší, nikdo, kdo je víc. Den modliteb za Jeruzalém Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil,odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovi ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Izajiáš 40:1 2 Den modliteb za pokoj Jeruzaléma, nová celosvě tová iniciativa křesťanů Pán probouzí po celém světě křesťany všech deno minací, aby se s novou naléhavostí modlili za pokoj Jeruzaléma. Věříme, že žijeme v době, kdy je to nesmír ně důležité. Pro svou iniciativu vidíme několik důvodů. Izraelští představitelé sami žádají křesťany, aby se mo dlili za Izrael. Ve světě dochází k alarmujícímu nárůstu antisemitismu, který již připomíná dny před vypuknu tím druhé světové války. K tomu církev nemůže a nesmí mlčet, zejména ne v Evropě. Přetrvávající konflikt na Blízkém východě produkuje hrozné krveprolití na obou stranách, které by nás mělo vést k pláči a modlit Spíš nám tu Kristus říká v podstatě toto: Úplné vyznání hříchu vyžaduje, abys odpustil druhým. Budeš li si držet jakékoli neodpuštění, potom jsi nevyznal všechny své hříchy. Opravdové pokání zna mená vyznání a zanechání veškeré zášti a nenávisti, ukřižování každé stopy hořkosti k druhým. Cokoliv menšího není pokání. Tohle jde ruku v ruce s jeho Blažeností ze stejného kázání: Blaze milosrdným, neboť jim se dostane milosrdenství (Mat.5:7). Ukazuje tu: Odpusť druhým, abys mohl přijít do požehnání a radosti synovství. Bůh potom na tebe může vylít projevy své lásky. Opravdu, když Ježíš říká: Milujte a žehnejte těm, kdo vás proklínají, abyste mohli být dětmi svého nebeského Otce (viz 5:44 45), říká nám tím: Ochota odpouštět je pravá přirozenost Božích dětí. Když odpouštíte, zjevujete Otcovu přirozenost světu. Vy však milujte své nepřátele a konejte dobro a neočekávejte nic nazpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte tedy milosrdní, jako je milosrdný i váš Otec Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, takovou vám bude zase odměřeno (Luk. 6:35 38). 2. Je nám přikázáno milovat naše nepřátele Podle Ježíše je nepřítelem někdo, kdo nás proklíná, nenávidí, pomlouvá, zneužívá nebo pronásleduje (viz Mat. 5:44). Podle jeho definice nemáme nepřátele jen ve světě, ale občas v církvi a možná i v hrobě. Mluvil jsem s jednou křesťankou, která v sobě léta nosila nenávist ke svému otci. Už dlouho byl mrtvý, ale ona mu nikdy nebyla schopná odpustit dlouhé roky, kdy ji zneužíval. Tohle způsobilo, že v ní velice rychle zakořenila hořkost a ovlivňovala celý její život. Její radost v Kristu byla umenšena a kdykoliv se modlila, zdálo se, že je nebe jako z bronzu. Později její trápení ještě vzrůstalo, cítila v sobě zvyšující se nepokoj. Tak začala pilně číst Boží slovo a Ježíšova slova v této pasáži ji usvědčila. Pomalu se začala vzdávat veškeré své hořkosti. Dnes tato žena chodí v oblasti požehnání, protože našla sílu v Kristu, aby odpustila přítomnosti, že se tam tomu říká místo naprosté temnoty. Je od Boha tak daleko, že žije v místě smrti. Jeho pravdou je lež, jeho budoucností mučení, a porážka a slabost jsou jeho každodenním životním stylem. Boží slovo a věřící, kteří podle Božího slova žijí, ďábla omezují v jeho moci a schopnosti fungovat tady na zemi. Nechci se v tomto pouštět do nějaké filozofické diskuze, chci mít jen realistický pohled na skutečnost. Ďáblovou jedinou silou jsou lži, které říká a kterým se věří. Většina lží, které říká, jsou zaměřené na umen šování faktu, že Bůh je Všemohoucí. Přemýšlejte o tom. Všichni rozumově víme, že Bůh dokáže cokoliv. Tak proč je pak pro nás tak těžké věřit? Proč nás Pokračování na str. 2 J. Lillard A opačným extrémem je ďábel. Nemyslím tím to, co učí někteří filozofové, že ďábel má stejnou moc zla jako Bůh dobra. V žádném případě. Ďábel se Bohu nerovná vůbec v ničem. Je to padlé stvoření. Ten, koho Bůh stvořil, se nemůže nikdy v ničem Bohu Otče, chci, abys byl v mém životě vším, čím Tvé slovo říká, že jsi. Všemohoucí Bůh. Odpusť mi, že jsem věřil lžím nepřítele. Od dnešního dne tě budu vidět jako neomezeného Boha, a ďábla jako toho, který je omezen. Vzpírám se mu ve jménu Ježíše. vyrovnat. Bůh ho odvrhl tak daleko od nebe a své problémy, které přicházejí, tak snadno vyděsí? Proč Amen (Sheepmail 3/03) bám. A v neposlední řadě existuje trvalý biblický man dát modlit se za pokoj Jeruzaléma (Žalm 122). Cíl iniciativy je prostý: modlit se vždy první neděli v měsíci říjnu za pokoj Jeruzaléma, aby se takto v mo dlitbách spojilo co nejvíce křesťanů. Hlavním iniciátorem akce je Robert Stearns (Eagle's Wings, USA). Dále ji podpořili např. Jack Hayford, Ravi Zacharias, Mike Bickle, Benny Hinn, Francis Frangipane, Tom Hess, Yonggi Cho, Mahesh Chavda a mnoho dalších. V České republice koordinuje Den modliteb za pokoj Jeruzaléma Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí k této výzvě připojit v neděli od 18 h na modlitební setkání, které se uskuteční v prostorách Slova života Jana Čarka 7, Suché Vrbné, Č. Budějovice. Jak kráva zapomněla, že byla teletem J. Bílý Jeden příběh hovoří o dvou mužích, kteří seděli pod švestkou. Švestka byla zasazena na okraji okurkového a dýňového pole. Jeden z těchto mužů byl křesťan a snažil se získat svého přítele pro víru. Vidíš, jak nádherný svět Bůh stvořil? Vidíš tu překrásnou přírodu a oblaka? Jelikož byl tento drahý bratr romantik, dokázal krásy přírody a Božího stvoření popsat nevídaným způsobem. Ten druhý muž byl však mrzuta a od kosti veliký skeptik. Říká: Prosím tě, ten tvůj Bůh je ale nelogický. Vidíš jak veliké dýně stvořil na tak malinkém keříku a tak malinké švestky nechal vyrůst na tak velikém stromě? svému otci. Řekla mi: Odevzdala jsem toho ducha neodpuštění Pánu, a nedokážu vám popsat, jak veliká radost se v mém životě uvolnila. Díky Bohu, že jsem poznala moc odpuštění. Přemýšlím o strašném zranění, které způsobuje rozvod, a hořkosti, která ho následuje. Mnozí, kdo prošli rozvodem, říkají, že je to horší než smrt, pro tože často mění dřívější milence a přátele v kruté nepřátele. Naše služba dostává truchlivé dopisy od křesťanů mužů a žen, jejichž partneři opouštějí manželství, mění se v nenávistné, záštiplné lidi a po koušejí se zničit to, co z rodiny zbylo. Tohle jsou strašné, bolestné tragédie. Ale Bůh nebere žádný ohled na skrývané neodpuštění. Jak často jste slyšeli tato mrazivá slova od někoho, kdo prošel tragédií rozvodu: Nemohu mu odpustit. Ty vůbec nevíš, co udělala. Mám pro to své důvody. Ale žádná z těchto věcí nebude v Den soudu akcepto vána. A takové neodpuštění zavírá nebe i pro dnešní život člověka. Podle Božího slova existují čtyři požadavky na úplné odpuštění: 1. Pavel nejdřív nastiňuje dva požadavky pro odpuštění Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy (Kol.3:13). Shoví vavost a odpouštění jsou dvě různé věci. Shovívavost znamená upustit od všech činů a myšlenek na po mstu. Jinými slovy říká: Neber záležitosti do svých rukou. Raději snášej zranění. Slož tu záležitost a nech ji být, nevšímej si toho. Ale shovívavost není jen novozákonní pojem. Přísloví nám říká: Neříkej: Jak mi učinil, tak mu učiním; odplatím tomu muži podle jeho skutku (Př. 24:29). Mocný příklad tohoto napomenutí máme v životě Davida. V 1. Sam. 25. kapitole nalézáme Davida v pomsty chtivé zuřivosti vůči hříšnému muži jménem Nábal. David a jeho muži střežili několik měsíců Nábalova ohromná stáda ovcí a za celou dobu si nevzali ani jednu ovci. Teď David utíká od Saula, skrývá se se svými muži a jejich rodinami, jsou schoulení v jes kyni, hladoví. Tak David poslal několik svých mužů, aby požádali Nábala, zda by jim mohl věnovat nějakou ovci. nemoc, chudoba a strach na nás dál mají takový vliv? Protože někde v našem srdci je lež od ďábla, že Bůh není všemohoucí. Vím, že to nechceme přiznat, ale je to pravda. Jinak by verš, který říká: Je li Bůh s ná mi, kdo proti nám umlčel jakýkoli argument. Pojďme prozkoumat své srdce a pak dát Bohu místo, které mu patří. VŠEMOHOUCÍ BŮH! Stvořitel nebe i země. Ten věčně živý. Náš milý křesťan nevěděl, co má na tuto jasně lo gickou úvahu odpovědět. Vtom se jedna malá, shnilá švestka utrhla a spadla onomu skeptikovi rovnou na hlavu. Doufám, že jsi nyní náležitě Bohu vděčný za to, že nenechal na stromě vyrůst dýním, odvětil velice hbitě křesťan. Ano, strom švestky byl předurčen k tomu, aby nesl švestky a keřík dýňovníku byl určen k nesení dýní. Pán Ježíš to jednou vyjádřil těmito slovy: Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Pokračování na str. 2

2 Moc odpuš... (Pokračování ze str. 1) Ale Nábal se jim vysmál. Řekl: Kdo je David? Není nic víc než slouha na útěku. Když to David uslyšel, vjel do něj vztek a přísahal: Pomozte mi. To mu odplatím. Potom shromáždil 200 mužů a mašíroval k Nábalovu táboru, aby ho zabil. Ale Nábalova žena Abigail se o tom dozvěděla a rychle zasáhla. Naložila svého osla jídlem a vyjela, aby Davida zadržela. Zastavila bojovníka těmito slovy: Nemsti se svou vlastní rukou, Davide. Ať Hospodin bojuje tvou bitvu. On bude jednat s tvými nepřáteli. Teď vyčkej, měj strpení, a tvá duše bude dál svázána v svazku živých u Hospodina, tvého Boha. Máš být králem v Izraeli. Ale jestliže se pokusíš sám sebe pomstít, dožiješ se zklamání. David poznal, že tato rada byla od Hospodina. Tak Abigail poděkoval a obrátil se zpátky. Řekl jí: Zachránila jsi mě před tím, abych se pomstil vlastní rukou. Když krátce nato Nábal zemřel, chválil David Boha za jeho zásah: Požehnaný Hospodin, který pomstil mé pohanění nad Nábalem, a svého služebníka zdržel od zlého. David měl ještě další příležitost pro snadnou po mstu, když našel svého pronásledovatele Saula spícího v jeskyni, v níž se David sám ukrýval. Davi dovi muži na něj naléhali: Tohle dělá Bůh. Vydal Saula do tvých rukou. Zabij ho teď a pomsti se. Ale David byl trpělivý, zdržel se, místo toho odříznul kus Saulova oděvu, aby mohl později dokázat, že ho mohl zabít. Takové moudré skutky jsou Boží způsob, jak zahanbit naše nepřátele, a to byl ten případ, kdy David ukázal Saulovi jeho oděv. Saul odpověděl: Spravedlivější jsi než já; neboť ty jsi se mi odvděčil dobrým, já ale zlým jsem ti odplatil (1. Sam.24:17). Saulovo rozhořčené, k Davidovi nepřá telsky kruté srdce teď roztálo. Tohle je moc odpuštění: zahanbuje záštiplné nepřátele, protože lidská srdce nemohou porozumět takové naprosto milující reakci. 2. Kromě shovívavosti musíme ze srdce odpustit Teď se dostáváme k odpuštění, které zahrnuje další dvě přikázání: 1. milovat své nepřátele a 2. modlit se za ně. Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, Jak kráva za... (Dokončení ze str. 1) Je zcela přirozené, že na podzim sklízíme jablka z jabloní a hrušky z hrušní. Představme si, že by jabloň zapomněla, že má nést jablka. Je to naprosto nesmyslná úvaha, protože toto se prostě nestává. Stává se však, že některý strom z různých příčin onemocní a přestane nést ovoce. Tehdy je třeba zku šeného zahradníka. Pamatuji si na jabloň, která roste na zahradě mého otce. Od doby, kdy se mí rodiče přestěhovali do do mu, který kdysi koupili, jsem neviděl, že by měl tento strom na podzim více než deset jablek. Přitom se jedná o velmi krásný, dobře rostlý a dospělý strom. Uvažovali jsme různě. Dokonce nás napadaly i ty nejradikálnější myšlenky: Setneme jej. Později jsme se rozhodli, že naši zahradu trošku zkrášlíme, a tak jsme vyřezali některé blízké lísky. Rostly v řadě s naší hezkou, ovšem neplodnou jablo ní. Jaké bylo naše překvapení, když jsme ve stejný rok sklízeli stovky jablek z našeho neplodného stromu. Bylo jich tam tolik, že jsme museli podepřít některé větve, aby se nezlomily. Byly to lísky, které zastínily a dusily naši hezkou jabloň. Ano, od každého stromu se očekává, že ponese ovoce podle svého druhu. Nejinak je to i s Hospodi nem. Ustanovil na této zemi svou církev, aby nesla ovoce, které pro ni určil. Nevyhledává na ní ovoce, které nevložil do jejího tzv. genetického vybavení, ovšem očekává, že ponese to ovoce, které má nést. Jinými slovy: Bůh dal své církvi své poslání a je naprosto jisté a přirozené, že toto ovoce vyhledává. kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlou vají a pronásledují (Mat. 5:44). Jeden moudrý starý kazatel řekl: Jestliže se dokážeš modlit za své nepřátele, můžeš dělat celý zbytek. Zjistil jsem, že je to pravda, ve svém vlast ním životě. Když se modlím za ty, kteří mě zranili, začne Kristus odstraňovat moji bolest, moji touhu se bránit a moje tělesné nutkání to oplatit. A když se modlím, vede mě to k prosbě: Pane, co bych měl udělat, abych tento vztah opět spravil? Někdy mě vede k tomu, abych zatelefonoval, napsal dopis nebo se s tím člověkem sešel tváří v tvář. Když udělám, co mi nařídí, moje duše nasákne jeho pokoj. Samozřejmě, že Ježíš nikdy neřekl, že odpustit bude jednoduchá věc. Když přikázal: Milujte své nepřátele, řecké slovo pro milujte tu neznamená citový stav, ale morální porozumění. Jednoduše řečeno, odpustit někomu není záležitost vyvolání lidských citů, ale znamená to učinit morální rozhod nutí, že odstraníme nenávist ze svých srdcí. Představ si hluboké zranění jednoho mladíka, který nám popsal svůj život, když se hlásil na naši Biblic kou školu. Jeho rodiče se rozvedli, když byl ještě hodně malý a on se svým bratrem byli dáni do péče matce. Potom, když mu byly čtyři roky, spakovala matka dva malé kufříky, dala je ven za dveře a řekla chlapcům: Už nikdy se nevracejte zpátky. Bratři zůstali sedět na obrubníku, zmatení a zranění. Na konec přišel otec a vzal si je. Po léta tento chlapec nenáviděl svou matku za to, že ho nechtěla. Strávil roky v hořkosti, neschopný jí odpustit. Když mu pak bylo třináct, šel do křesťanského tábora, kde přišel k Ježíši. Bůh tam k němu mluvil a řekl mu: Jestli své matce odpustíš a začneš se za ni modlit, já ji změním. Začal se modlit a Pán pomalu měnil jeho srdce vůči jeho matce. Začal ji milovat a během šesti měsíců přišla jeho matka ke Kristu. Jsem přešťastný, že je tento mladík teď zapsán v naší škole a chce se stát evangelistou mladých. Z první ruky zná neuvěřitelnou moc odpuštění. 3. Musíme se také naučit odpouštět sami sobě Pro mě je tohle nejobtížnější část odpuštění. Jako křesťané pohotově nabízíme milost našeho Pána světu, ale často ji velice tence rozkouskujeme pro sebe. Uvažujte o králi Davidovi, který spáchal cizolož ství a potom zabil manžela, aby svůj přečin zakryl. Když byl jeho hřích odhalen, David činil pokání a Bůh poslal proroka Nátana, aby mu řekl: Byl jsi Ano, růst a nesení ovoce je zcela přirozeným proce sem, a to nejen stromů, ale i církve. Někdy máme jako křesťané pocit, že musíme více pracovat, aby strom, např. našeho sboru, začal růst a nést ovoce. Tak jsme to dělali i s naší jabloní. Prořezávali jsme ji a hnojili, ovšem bez úspěchu. Jako křesťané máme občas problém. Klademe špatné otázky a smutné je, že na špatnou otázku mů že existovat pouze špatná odpověď. Říkáme: Co způsobí, aby náš sbor rostl a nesl ovoce? Co máme učinit, aby se naše církev proměnila v misijně smýšlející církev a začala vysílat misioná ře? Tyto otázky jsou špatné. Správná otázka je: Co brání našemu sboru, aby rostl a nesl ovoce? Co brá ní naší církvi v tom, aby byla misijně smýšlející církví? Pro každý zdravý a živý organizmus je totiž zcela přirozené, že roste, rozvíjí se a nese ovoce. Kéž nám Bůh pomůže, abychom dokázali identifi kovat nemoci, které nám brání v činění Boží vůle. Vždyť Velké poslání, jak nazýváme Kristův příkaz jít a kázat evangelium všemu stvoření, je tím nejdů ležitějším úkolem církve. Nezapomeňme, že církev je zde hlavně kvůli svě tu, to znamená kvůli lidem v tomto světě. Hlavním posláním církve je totiž uctívání Boha a nesení evan gelia těm, kteří ještě nepoznali milost našeho Pána Ježíše Krista. Nezapomeňme, že i my jsme kdysi byli ve stejné situaci jako statisíce lidí v této zemi i okolních ná rodech, bez naděje a bez Boha na světě. I my jsme byli navěky ztracení a na cestě do záhuby. Ovšem našel se někdo, kdo k nám v Boží lásce a s odvahou přistoupila zvěstoval nám tu nejnádhernější a nejdů ležitější zvěst, jakou člověk může slyšet. Jak smutné je, že na to někdy zapo mínáme, na to kým jsme byli a kým jsme z Boží milosti nyní. Stejně jako kráva může snadno zapomenout, že i ona byla kdysi teletem. Ovocné stromy byly stvořeny k tomu, aby nesly ovoce, každý podle svého dru hu. Okrasné stromy mají za úkol krášlit. Církev má za úkol nést evangelium tomu to světu. Kéž nám Bůh pomůže, abychom tento princip jako církev chápali. (Jaromír Bílý je předsedou Správní rady N.f. Nehemia. Článek je převzatý z webo vých stránek: ) omilostněn. Ale přestože David věděl, že mu bylo odpuštěno, ztratil svou radost. Modlil se: Dej mi slyšet radost a potěšení, tak ať se potěší mé kosti, které jsi potřel Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51:8,12). Proč byl David stále tak znepokojený? Tento muž byl před Hospodinem ospravedlněný a měl pokoj díky Božímu slibu odpuštění. Avšak, je možné mít své hříchy vymazané z Boží knihy, ale ne ze svého svědomí. David napsal tento žalm, protože chtěl, aby ho jeho svědomí za jeho hříchy neodsuzovalo. A David prostě nedokázal odpustil sám sobě. Snášel teď trest, protože si držel neodpuštění neodpuštění namířené vůči jemu samému a to je ztráta radosti. Víš, Pánova radost k nám přichází jen jako ovoce toho, že přijmeme jeho odpuštění. Před lety jsem byl velice ovlivněný životopisem Hudsona Taylora, zakladatele China Inland Mission. Taylor byl jedním z nejúspěšnějších misionářů v hi storii, zbožný muž modlitby, který zakládal církve po celém rozlehlém čínském vnitrozemí. Ale po léta sloužil bez radosti. Byl sklíčený svými boji, mučil se tajnými touhami a myšlenkami nevíry. Ve své ko respondenci se svou sestrou v Londýně se vyznával: Sužují mě myšlenky, které Pána nepotěšují. Bojuji tolik bitev ve své mysli a ve svém duchu. Nenávidím sebe, svůj hřích, svou slabost. Potom, v roce 1869, zažil Hudson Taylor revoluční změnu. Viděl, že Kristus má všechno, co on potřebuje, ale žádná z jeho slz pokání v něm nedokázala tato požehnání uvolnit. Řekl své sestře: Nevím, jak dostat všechno, co Kristus zaslíbil, do té své nádoby. Taylor poznal, že existuje pouze jedna cesta ke Kristově plnosti: skrze víru. Každá smlouva, kterou Bůh s člo věkem uzavřel, vyžadovala víru. Tak se Taylor rozhodl, že svou víru roznítí, ale i toto úsilí se ukázalo marné. Nakonec, v jeho nejtemnější hodině, mu dal Duch svatý zjevení: víra nepřichází snažením, ale odpočíváním na Božích zaslíbeních. To je tajemství pro proniknutí do Kristových požehnání. Teď začal Taylor odříkávat Ježíšovy sliby, znovu a znovu: Zůstávej ve mně a poneseš ovoce. Ni kdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. I kdybys nevěřil, já zůstanu věrný. Taylor přestal napodo bovat Krista a místo toho začal odpočívat v Ježíšově zaslíbení o neustálém spojení s ním. Napsal své sestře: Bůh mě vidí jako mrtvého a pohřbeného u Kříže, na kterém za mě Kristus zemřel. A teď mě vyzval, abych se viděl tak, jak mě vidí On. Tak Antidemonstrace Pán mi nadpřirozeným způsobem vložil do srdce lásku k svému vyvolenému lidu a zemi a tak nikoho asi nepřekvapí, že sleduji v různých médiích zprávy informující o situaci v Izraeli. Velmi mě trápí jejich častá nevyváženost a neob jektivnost. Nechci zde popisovat kořeny a příčiny současných konfliktů, ani mi to nepřísluší a tak jen cítím, že chci potěšovat staletími těžce zkoušený židovský lid tak jak nás Hospodin vyzývá v Izaiáši 40:1 "Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš." Když vidím početné demonstrace konající se po celém světě proti Izraeli, kde pálí izraelskou vlajku a vyzývají k zničení domova těch, kteří po dva tisíce let žádný domov neměli, moje srdce se bouří. Cožpak nejsou lidé, kteří mají jiný názor? Proč také nevyjdou do ulic? Jak to dopadne s námi se všemi pokud bude me jen nečinně přihlížet propagaci a podpoře teroru? Neuplynulo ani 14 dní, kdy se mi tyto myšlenky honily hlavou, a hle, je to tady. Už to není jen záležitost okolního světa, ale nás tady doma svolalo několik muslimských organizací na Náměstí míru v Praze demonstraci na podporu libanonského lidu a odsouzení izraelských útoků. Obratem zareagovala ICEJ a opatřila povolení pro demonstraci v ulici ústící na Náměstí míru, kde se mohou sejít lidé mající jiný názor. Když jsem dostala e mailem pozvánku, hned mě napadlo: Bože ty jsi mě snad slyšel. Následující den usedám s narychlo vyrobeným transparentem do vlaku a uháním ku Praze. odpočívám ve vítězství, které pro mě získala Jeho krev a spoléhám na to, že to tak je [počítám s tím]. Jsem schopný hřešit tak jako vždy, ale teď vidím, že Kristus je se mnou, jako nikdy předtím. Když své hříchy rychle vyznám, věřím, že jsou mi okamžitě odpuštěny. Taylor odpustil sám sobě hříchy, které, jak řekl Ježíš, už byly vrženy do moře. A protože spoléhal na Boží zaslíbení, mohl se stát radostným služeb níkem, když všechny své starosti neustále vrhal na Hospodina. Tak je to, když my všichni vstoupíme do smlouvy s Bohem: jakmile odpočíváme v Jeho Slově k nám a spoléháme na Jeho zaslíbení. Mám pro vás závěrečnou otázku Věříš, že tvé hříchy z minulých let a měsíců jsou odpuštěné. Vyznal jsi je a přijal Boží zaslíbení odpuš tění. Ale věříš v to samé ohledně včerejších hříchů? Podobně jako Hudson Taylor, vyznal jsi je rychle a věříš, že byly okamžitě odpuštěny? Bůh nikdy nevkládá časový limit mezi moment našeho vyznání a Jeho odpuštění. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. (Žalm 138:3). Nepřipomínej nám staré nepravosti, pospěš nám vstříc se svým slito váním, jsme naprosto vyčerpáni. (Žalm 79:8). Hebrejské slovo rychle tu znamená: Pošli nám své milosrdenství rychle, ještě teď. Řekni mi, jaká jsou tvoje rána? Probouzíš se s temným mrakem nad hlavou? Máš pocity viny a začínáš si okamžitě v duchu přehrávat své chyby? Je tvou první myšlenkou: Jsem tak slabý a hříšný? A takováto by měla být tvoje rána podle Božího slova: Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, (96:2). Boží milosrdenství jsou nová každé ráno. Takže bez ohledu na to, cos udělal včera, nebo dokonce právě v této hodině, pokud jsi to opravdu vyznal, je všechno pod očišťující krví Krista. Jestliže věříš v jeho milosrdenství okamžik za okamžikem jestliže Mu důvěřuješ, že je mnohem víc ochotný ti odpustit, než ty vyznávat potom ráno povstaň a řekni ďáblovi: Toto je první den odpočinutí mého života. Nechávám tyhle věci v mi nulosti všechny své minulé hříchy, chyby a selhání a dožaduji se dneška s novým začátkem. Dnes je den Hospodinova spasení! Copyright 2005 by World Challenge Uprostřed Náměstí míru se schází příznivci mu slimských organizací, ke kterým se přidává skupinka mladých komunistů pyšně nesoucí rudou vlajku se srpem a kladivem. Za silnicí, ale také na náměstí, se pomalu rozrůstá skupina přátel a sympatizantů Izraele. Početní stavy v obou táborech se zdají vyrovnané. Uprostřed náměstí se z mikrofonů linou proslovy připomínající doby snad už dávno minulé. A u nás? Náměstím se rozezní troubení ze dvou šófarů, za kterým následují židovské písně zpívané v hebrejštině. Tolik lásky, podpory a nadšení vidím ve tvářích bratrů a sester. Některé znám a vím, že vážili dalekou cestu na tuto podvečerní demonstraci, aby mohli vyjádřit veřejně svůj názor. Z transparentů čtu: STOP Hamasu a Hizbalahu, STOP sebevražedným atentátníkům, STOP únosům vojáků Na ohlášeném konci demonstrace stojí uprostřed náměstí už jen malá skupinka lidí. Na naší straně jsou téměř všichni. Přesně ve 20 hodin skláníme po upo zornění policistů transparenty a vlajky k zemi a jako prostí občané přicházíme do středu Náměstí míru, na místo, odkud se ještě před chvílí ozývaly protiizraelské výzvy. Sborově zazpíváme naší a izraelskou hymnu a v po koji se rozcházíme. Děkuji ti Pane za lásku, podporu, společen ství za všechno. A. Michalcová Suché kosti, hejbejte se! Sportovně, ale i zábavně založná akce pro všechny!!! Sporty, zábava, opékání buřtů, povídání s přátely, hudba... na co si jen vzpomenete. (Oběd do 50, Vám bude zajištěn, pokud se včas nahlásíte buď L. Štrbkové , nebo P. Wízerovi nejdéle do 4. září!) Vítáni jsou i Vaši nevěřící přátelé. Akce se bude konat v sobotu: v 9 hod. sportoviště Kájov (první obec za Č. Krumlovem, směr Černá v Pošumaví. Fotbalové hřiště u hlavní silnice.)

3 Pastorace 4. Otázka: Jaké vlastně existují způsoby pastorace? Asi nejdůležitější formou pastýřské péče je pastýřský rozhovor. O ten může pastýř být požádán, ale může jej i sám iniciovat. Mnoho lidí si totiž netroufá druhé "obtěžovat" svými problémy. Pokud lidé sami požádají o rozhovor, je to tehdy, když potřebují poradit, chtějí se na něco zeptat, potřebují se někomu svěřit, vyznat před někým svou vinu, když hledají útěchu či povzbuzení, dále když touží po změně, jsou nespokojeni se svým životem, anebo když prostě potřebují pomoci. Na pastýřský rozhovor je dobré se připravit. Už při sjednání schůzky je dobré si říci, o čem bude řeč. Pastýř si před rozhovorem ujasňuje stanoviska, hledá u Boha moudrost. Výjimečně je nezbytná i modli tební podpora druhých. Pro pastýřský rozhovor je třeba se připravit i prakticky a pro jeho průběh mít na paměti několik důležitých zásad. Je dobré promyslet si, na jakém místě se má pastýřský rozhovor uskutečnit. Někdy je lepší jít do cukrárny či čajovny, nežli být v bytě či kanceláři. Asi je dobré nezanedbat občerstvení, připravit čaj, v případě delšího rozhovoru nějaké jídlo. Pro rozhovor je dobré zajistit klid a příjemnou atmosféru. V pastýřském rozhovoru je asi nejdůležitější být citlivý a vnímavý. Vždyť mnohdy řešíme s člověkem problém, který vznikl kvůli necitlivému a brutálnímu jednání druhých. Pastýř vždy musí potlačovat svou zvědavost, touhu dozvědět se něco zajímavého. Není zde kvůli sobě, ale je na místě Kristově. Jde o to, jak chce Kristus jednat s tím člověkem, s nímž si pastýř povídá. Proto je nutné přistupovat k němu s láskou, citlivě taktně. Vždy by si pastýř měl položit několik otázek: Přijímám toho člověka takového, jaký je? Chci jej s jeho problémem přijmout bez podmínek? Dokážu si vážit toho, že se jedná o osobnost, i když nežije podle Božích rad? Stává se, že se člověk dostane do vzpoury, provokuje, zůstává zatvrzelý. Ani v tom případě však není naším úkolem takového člověka zlomit. Naším úkolem je být na místě Kristově. Máme jako pastýři tlumočit Boží stanovisko jak k problému, tak k samotnému člověku. Jestliže nám selžou nervy, či se budeme cítit uraženi, anebo se začneme chovat arogantně, vysíláme dotyčnému člověku signál o tom, že Bůh je netrpělivý a nervózní, uráží se, je arogantní a necitlivý. Pastýř se stále musí vzdávat svých představ o tom, jak by bylo nejlépe věc řešit, jak by ten druhý měl žít. Musí si také být vědom toho, že leckdy je třeba ještě nějaký čas počkat, aby věc uzrála. Jedním z velkých pokušení pastýřů je, že dávají sebe, svůj život, své zážitky a zkušenosti druhému jako vzor a příklad. Snad ještě nebezpečnější je dávat jiné konkrétní lidi za příklad, ať už pozitivní či negativní. Velkým pokušením pastýře je možnost ovládat druhého, uplatňovat nad ním svou moc. Takový pastýř se brzy stává vlkem, aniž si však toho je vědom. Jaké jsou další pasti pastýřské práce? Např. to, že se pastýř nechá nakazit pocity a agresivitou člověka, který u něj hledá pomoc. Jinou pastí je nechat se zapřáhnout, tedy neustále plnit přání a požadavky nespokojených. Jsou lidé, kteří jsou schopni zaměstnat ne jednoho, ale několik pastýřů na plný úvazek. Před touto manipulací se musí pastýři bránit. P. Vaďura Jinou pastí je, že se pastýři začne bortit jeho sou kromí. Takový pastýř je totiž i ve svém soukromém životě neustále vyrušován návštěvami a telefonáty. Mám zkušenost, že mi lidé většinou telefonují v době oběda a v době, kdy se před spaním věnuji dětem. Musíme se naučit telefony nebrat a neohlášené návštěvy odmítat. Zvláště děti exponovaných služebníků v církvi se stávají brzy alergickými na zvonění telefonu a na zvuk domovního zvonku. V takovém případě je nutné pastýřskou práci vykonávat v kanceláři či v už zmíněné cukrárně. Domov je místem soukromí, kam by měl i pastýř pustit pouze toho, kdo toto soukromí nebude rušit. Jinou pastí pastýřské péče je pletichaření a poli tikaření. Pastýř se nikdy nesmí přidat k nějaké straně proti straně druhé. Vždy je třeba zachovat přísnou neutralitu, dobře se seznámit se stanovisky obou stran a i potom se pokusit být nadstranický. Existují i další chyby, jichž by se pastýři měli vyvarovat. Např. je nebezpečné dělat příliš ukvapené diagnózy. Vzpomínám si, jak mě to uráželo, když jsem kdysi mluvil s jedním pastýřem a on mi po několika větách dal najevo, že je mu problém jasný, začal mluvit a mluvil a mluvil, jenže úplně o něčem jiném, než co mě trápilo. Jako studená sprcha též působí na člověka, když se po zpovědi najednou od pastýře dočká moralizování a zákonického hodnocení problému. Velmi nepříjemná je generalizace, když pastýř udělá všeobecné závěry z jednoho faktu. Např. se pastýři svěřím s problémem neschopnosti si ráno přivstat a modlit se. On z toho udělá rázem problém mého vztahu s Bohem a začne mě brát jako člověka, který je v duchovní krizi. Stejně ponižující je baga telizace problému. Mladý člověk se svěří pastýři s tím, že se zamiloval, a dočká se jen mávnutí rukou, jako by se jednalo o něco naprosto nedůležitého. Zkusme si teď ještě říci, jaké jsou prvky správně vedeného rozhovoru: Pastýř by se měl zeptat na přání a očekávání toho, kdo prosí o rozhovor. V samotném rozhovoru je třeba se dobrat k vlastnímu problému, k pravé příčině trápení. Pastýř by měl chtít nechat si vypravovat příklady související s daným problémem. Měl by projevit pochopení, měl by nějak reflektovat to, co je mu říkáno. Je důležité, aby dal najevo, že se do situace vciťuje. Téma a tempo rozhovoru by měl určovat ten, kdo hledá radu či pomoc. V rozhovoru by neměl mít nikdo strach vyslovit odlišné pohledy a stanoviska. Příliš příjemný není ani paternalistický přístup pastýře ke klientovi, kdy se staví pastýř do pozice všemoudré a řešení vždy znající autority. Takový přístup nevzbuzuje příliš důvěry. Pastýřská služba je tou nejtěžší službou v církvi. Buďme proto shovívaví k chybám pastýřů. Odpou štějme jim je. Někdy nám ublíží, ale nikdy to nedělají schválně. Zvláště mladí lidé se v pastoraci dopouštějí mnoha chyb, a proto by se pastýřské službě a řešení vážných problémů měli věnovat lidé starší, moudří a zkušení, s dostatkem životních zkušeností, kteří unesou to, co na ně v pastorační práci bude vloženo. Pastýř se setkává s příběhy plnými zla, nenávisti, ale i nevěry, sexuálních úchylek, duchovních svá zaností a okultních praktik. Takové rozhovory nepřicházejí jednou za měsíc, ale je jich mnohdy i několik denně. Pokud pastýř není zralou a vyrov nanou osobností, nemá kvalitní rodinné zázemí, není citově zcela vyrovnaný, pokud nemá dobré zázemí v církevním společenství, bude snadno zraněn a dopustí se mnoha chyb. (z vysílání TWR Vina a odpuštění Vina a odpuštění (Mt 18,21 35) to je základní téma dnešního zamyšlení. Vlastně témata dvě, ale ona jsou tak neoddělitelně navzájem spojena, že opravdu tvoří téma jediné. Je to zároveň jeden z pi lířů křesťanské víry. Jak to bylo živé téma svědčí i začátek textu z evan gelia: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? ptá se Petr Ježíše; Snad až sedmkrát? On nemá na mysli, že by to odpočítával a po osmé už neodpustil, chce tím vyjádřit, zda má odpustit naplno, důsledně sedmička byla číslem dokona losti, dokonalého naplnění. Ježíš to ještě stupňuje, když odpovídá: Nikoli sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát, tzn. do úplného naplnění, vždycky, způ sobem zcela vyčerpávajícím. To je ale zase něco, co přesahuje úroveň našeho chápání. Bezpodmínečné odpuštění, to se nám asi moc nezdá. Ano, odpouštět jsme jistě připraveni, odpuštění považujeme za nezbytné, ale Klademe tam vždycky nějaké to ale, zkrátka odpustíme, ale za určitých podmínek. Jak bychom k tomu přišli, jak by k tomu přišel celý svět, jak by k tomu přišlo dobro jako takové, kdybychom všichni odpouštěli absolutně a bez podmínečně, vždyť tím bychom jen nahrávali zlu, a vlastně bychom škodili dobru. Býváme podobni tomu starozákonnímu Jonášovi, který sice vystupoval ve jménu Hospodinově, ale víc se asi sám cítil být tím poslaným a povolaným soud cem, protože se ho pak velice dotklo, když Hospodin svůj plán změnil a Ninive nezatratil. Však to byl pak právě ten Jonáš, komu Hospodin dal, mírně a lás kyplně sice, přece ale důrazně napamětnou. S tím skočcem (Jonáš 4:6...), vzpomínáte? Abychom mohli ten požadavek bezpodmínečného odpuštění připustit a pochopit, nesmíme ho odpo jovat od toho druhého, nerozlučného a to je právě VINA. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, modlíme se. Jde to opravdu neod dělitelně ruku v ruce, i zde to vidíme. Jedním dechem vyznáváme, že jsme viníci a hříšníci a prosíme Boha, aby nám to odpustil, abychom s tím neunesitelným, nesnesitelným břemenem nemuseli žít. Abychom mohli zase volně vydechnout. Jako i my odpouštíme našim viníkům, těm, kteří se provinili proti nám, říkáme zároveň. Dokonce přesněji lze přeložit: Jako i my jsme odpustili těm, kteří se provinili proti nám. Odpusť nám hleď my už jsme odpustili, modlíme se. Trochu to zní, jako kdybychom šli Pánu Bohu příkladem podívej se, my už máme náskok, my už máme to své odpuštění za sebou, teď je řada na tobě, teď odpusť, laskavě, ty nám. Ale ne, tak to pochopitelně není. Bohu nemůže žádný člověk jít příkladem, před Bohem v ničem nemůžeme mít náskok. A on ani není povinen navázat na naše skutky nebo dokonce nějak jednat podle našeho vzoru. My těmi slovy zkrátka dáváme najevo, že jsme si vědomi nezbytnosti a váhy odpuštění. To, co se stalo, nemůže se odestát. Když se do pustím něčeho zlého, mohu pak navršit tisíc dobrých skutků a ten jeden zlý nesmažu, ten už způsobil ránu a zanechal jizvu. Lze jen odpustit, lze jen prosit o odpuštění, jiná možnost opravdu není. To, o co prosíme Boha, je nesmírné. On nezná jenom to, co uděláme veřejně, o čem se obecně ví on zná i hlubiny našeho srdce; už tam se M. Kubíček rodí zlo, už hluboko v srdci spočívá vina a hřích. Proto je ta prosba o odpuštění nedozírná. Když ale zároveň říkáme, že my jsme už svým bližním, svým viníkům (a kdo si nejsme navzájem viníky?!) od pustili, dáváme tím najevo, že víme, oč jde, že víme, o jak vážnou věc prosíme. O tom je i to podobenství, které Pán Ježíš vyprávěl svým učedníkům, když ho k tomu Petr svou otázkou vyprovokoval. Ten nemilosrdný služebník, to je kaž dý z nás. Respektive to může být každý z nás. Každý, kdo stojí před Bohem jako nesmírný dluž ník, neschopný zaplatit ani malou částečku svého dluhu, odkázaný jenom na milosrdenství, na milost a odpuštění. A zároveň každý takový, který ve spra vedlivém hněvu hřímá, že kam prý by to vedlo, kdybychom všechno a všem odpouštěli, tím bychom přece napomáhali darebákům, tím bychom vlastně nahrávali zlu a škodili dobru. Ano, odpouštíme, ale vidíte, zase jsme u toho známého ale, zase už si klademe podmínky. Na Bohu bychom chtěli, aby nám odpustil, úplně, bez dalších podmínek, má to přece v náplni práce, navíc já přece nejsem zase tak docela špatný, ostatně, kdo si tu a tam něčím nezahřeší, že? Ale proti oprav dovému zlu, opravdové vině je přece naší svatou povinností brojit, bránit. Jaképak tady odpouštění! Jenomže co je před Bohem opravdová a co neo pravdová vina? Bůh nerozlišuje na malý a velký hřích, každé, i to sebemenší provinění znamená znevážení Boha, zneuctění jeho řádu, každým sebe menším zlem se mu vysmíváme a popíráme jeho moc, svatost, lásku, ba i jeho samého. Nelze odčinit lze jen prosit za odpouštění. A jak jinak mohu dát najevo, že jsem si vědom velikosti své viny a nesmír nosti daru odpuštění, než tím, že mohu už při té prosbě upřímně říci: Pane, hleď, vždyť já už jsem odpustil, já už jsem se smířil se svým bratrem. Nesmírná je moc odpuštění. Dokáže opravdu proměnit člověka, zničit zlo v něm zakořeněné, za hladit jeho viny. Jistě znáte román Victora Huga Bídníci. Vzpo mínáte na to, jak Jean Valjean šel z vězení, kde strávil dvacet let, nikdo ho jako galejníka nechtěl zaměstnat, až ho vzal alespoň na večeři a na nocleh jeden biskup. Jean Valjean se mu odvděčil tím, že mu ukradl stříbrné příbory. Četníci ho ale chytili, znamenalo to pro něho doživotí na galejích. Co však udělal ten postižený biskup? Řekl snad: Dobře, že jste ho chytili, takový lump je nenapravitelný, ať shnije na galejích? Ne, on řekl něco nepochopitelného: Příteli, a proč jste si s těmi příbory neodnesl rovnou i ty stříbrné svícny? Vždyť ty jsem vám také dal. Tohle bylo něco, co by ten dotyčný nečekal ani omylem. A právě to byl základ jeho proměny. Trest ho mohl nanejvýš ještě víc, asi už nenapravitelně, zatvrdit. A mohl to být trest tisíckrát spravedlivý a zasloužený. Co ho proměnilo, bylo zcela nezaslou žené odpuštění. V odpuštění je obrovitánská moc lásky. Takové, kterou hlásal a hlavně žil Pán Ježíš. Jen díky jemu mohlo být odpuštěno i každému z nás naše nesmírné provinění, smazán náš hřích. Bohu nemáme co předložit. Jestliže ale zde je nějaká podmínka, kterou je třeba splnit, abychom mohli přijmout jeho odpuštění, je to ta, která nám ukládá odpouštět svým viníkům. Vždyť my odpou štíme vlastně jen maličko ve srovnání s tím, co nám odpouští náš nebeský Otec. (z vysílání TWR Síla okamžiku B. Matulík zaháněli na útěk vojska ci zinců; ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšeni. (Žid. 11,32 35) Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, Obrazy nebo fotografie zachycují vždy jen jeden jediný moment. V tom je jejich síla a řekněme přímo síla okamžiku. Divákům je umožněno zastavit se nad setinou či tisícinou vteřiny. Celé hodiny můžeme na obraz hledět a meditovat, co znamená v životě člově ka jediná konkrétní chvíle. Z tisíců takových a jiných chvil se pak skládá celý život. Tak nějak si také představuji Boží pohled na člověka a věčnost v sou vislosti s pozemským časem. Pán Bůh se dívá na náš život, jako my na obraz. Pro všemohoucího a vševi doucího Boha je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. V jediném okamžiku je zachyceno velmi mnoho či dokonce všechno. A obráceně, všechno lze umístit do jediné chvíle Samson inspiroval mnoho světových umělců. Jed ním z nich byl i holandský malíř Rembrandt van Rijn. Ten v roce 1636 namaloval Samsona v jeho nejstraš nějším okamžiku života. Obraz svědčí o pravém opaku toho, co jsme četli o hrdinech víry v epištole Židům. Bezmocný, právě oslepený izraelský soudce napíná všechny své svaly, řve ukrutnou bolestí, zatíná pěsti na rukou i palce u nohou a není nikoho, kdo by mu pomohl, ani Pán Bůh ne. Právě ztratil své zasvěcení. Nad ním Dalíla, drží v jedné ruce nůžky a ve druhé pramen Samsonových vlasů, možná na památku. Z její tváře lze vyčíst mnoho. Všude kolem triumfující Pelištejci, kteří si na Bohem opuštěném Nazorejci vybíjejí všechnu zlost, vztek, dřívější ponížení a pomstychtivost. Díváme se na skučícího Samsona a zdá se nám nemožné, že ještě před nedávnem to byl doopravdy on, kdo svou vírou uskutečňoval Boží spravedlnost, dosahoval toho, co mu bylo zaslíbeno, zavíral tlamy lvům, unikal ostří meče, v slabosti nabýval sílu, vedl si hrdinsky v boji a zaháněl na útěk vojska cizinců. Všechny tyto slavné okamžiky jsou zapomenuty a potlačeny okamžikem jediným, kdy se nebohému Samsonovi zarývá do pravého oka nepřátelská dýka. Rembrandtův obraz může připomenout naše temné okamžiky, které se nám vryly do paměti tak, že i kdy bychom byli oslepeni, navždy je budeme vidět před sebou. Ublížení, které jsme utržili či uštědřili, zradu, manželskou nevěru, hysterickou scénu, zlá slova, promarněné příležitosti, ztrátu nevinnosti, ztrátu soudnosti, okamžik autonehody, setinu vteřiny, kdy nám praskaly kosti, všelijakou trapnost, hanbu atp. Vzdor tomu, vzdor fatálnímu zaslepení s trvalými následky, které v životě postihlo nejen Samsona, zvěstu jeme Krista ukřižovaného, jehož smrt na kříži (také nastala v jediném okamžiku) má moc překonat i tak definitivní konec, jaký vidíme na obraze holandského mistra. Pán Ježíš umíral a byl vzkříšen proto, aby naše definitivní porážky, které jsme si zavinili, vzal na sebe. Nyní záleží na tom, zda sami sebe budeme identifikovat jen na přemoženém Samsonovi anebo také, či přede vším, na Kristu. Celý zbytek života můžeme pronaříkat nad svými pády anebo celý zbytek života můžeme chvá lit Boha, který uvalil naše nepravosti na svého jediného Syna. K tomu druhému nás povzbuzuje i Samsonův příběh, který neskončil okamžikem vyražených očí a přemožení nepřáteli. Zvěstujeme vzkříšení mrtvých. Amen. (z vysílání TWR

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2.

milost & pravda květen 2006 ročník 6 číslo 5 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 2. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem Chvála. Asi před čtrnácti dny mi při shromáždění přišlo na mysl: Když člověk člověka pochvá

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

milost & pravda Opravdu věříš v zázraky? Dospělost V tomto čísle: ohlédnutí za sportovní akcí Suché kosti, hejbejte se. D. Wilkerson P.

milost & pravda Opravdu věříš v zázraky? Dospělost V tomto čísle: ohlédnutí za sportovní akcí Suché kosti, hejbejte se. D. Wilkerson P. milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem ačalo to 5.11.1989 v Prachaticích... vlastně o něco dřív. ačátkem roku 1989 se splnil sen

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová

milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í C e s t a ž i v o t a www.cestazivota.cz info@cestazivota.cz milostapravda@cestazivota.cz červen 2008 ročník 8 číslo 6 pro

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

milost & pravda Řeka života Rok 2007 před námi D. Wilkerson Poselství o tom, jaká bude církev těsně před příchodem Pána P.

milost & pravda Řeka života Rok 2007 před námi D. Wilkerson Poselství o tom, jaká bude církev těsně před příchodem Pána P. Slovo úvodem Nejpřednější věc slova tvého jest pravda... (Žalm 119:160) Mé poslední volné podvečery roku 2006 zaplnil fiktivní příběh hodný zamyšlení. Vláda obrovské země se láskyplně stará o svůj lid

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti

j.m. číslo 3 2008 ráj ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby milosti j.m. ráj číslo 3 2008 ISSN 1801-0059 časopis pro svobodný život Z ráje do ráje Ukončení doby Z ráje do ráje milosti úvodník Jejich slova změnila svět Byli to muži přinášející stejné poselství, ale s různými

Více

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE POSTNÍ 17. ÚNORA 2008 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. ZLATÁ MOZAIKA PŘIPOMÍNAJÍCÍ UDÁLOST PROMĚNĚNÍ PÁNĚ V ABSIDĚ BAZILIKY NA HOŘE TÁBOR

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/

GRANO SALIS NETWORK 2004. http://www.granosalis.cz/ Seznámení Tématický výběr z portálu GRANO SALIS Obsah: Když se dva milují Otevřený dopis mému budoucímu manželovi Když nám muži zženštili a ženy se stali mužatkami Lépe s věřícím Opravdu záleží na tom,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Září 2012, č. 35 cena 80 Kč DĚLEJ TĚŽKÉ VĚCI ZKUŠENOST VDOVY PROSTĚ SE V TOM NECÍTÍM DOBŘE POVZBUZOVÁNÍ RECENZE FILMU COURAGEOUS OBSAH: Úvodník 1 Prostě se v tom necítím

Více