jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem"

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO MmÚ předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora projednáno: ve FV ZM dne v RM dne přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ústí nad Labem A) bere na vědomí 1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2015 B) souhlasí 1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč 2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč, z toho: a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč, z toho: - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků tis. Kč - dotace městským obvodům tis. Kč - úroky z úvěrů tis. Kč b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč 3. oblast financování v celkové výši tis. Kč, z toho: - splátky úvěrů tis. Kč - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s tis. Kč - změna stavu na bankovních účtech MmÚ tis. Kč C) schvaluje 1. rozpočet města Ústí n. L. pro rok 2015 dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4 D) zmocňuje 1. Radu města Ústí nad Labem a) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč takto: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 10 mil. Kč z důvodu: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých účelových prostředků přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi odbory MmÚ v návaznosti na změnu organizačního řádu magistrátu schválenou Radou města Ústí nad Labem snížení výdajové části rozpočtu MmÚ se současným snížením čerpání úvěru

3 Důvodová zpráva: Důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 je členům Zastupitelstva města Ústí n. L. předkládán na přiloženém CD, který obsahuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení 2) Přílohy usnesení č ) Důvodová zpráva s tímto obsahem: Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu Bilance příjmů a výdajů 2015 Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky 4) Tabulková příloha důvodové zprávy Pro rychlou orientaci se radním v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky včásti rozpočtu příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2014 a u investičních výdajů s údaji o financování v dalších letech.

4 Příloha usnesení č. 1 Rekapitulace - Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok Magistrát v tis. Kč NR 2015 I. PŘÍJMY C E L K E M - tř ,00 z toho: 1. daňové příjmy - tř ,00 2. nedaňové příjmy - tř ,30 3. kapitálové příjmy - tř. 3 0,00 4. přijaté transfery - tř ,70 II. VÝDAJE MmÚ C E L K E M: ,00 z toho: 5. neinvestiční výdaje - tř ,00 6. investiční výdaje - tř ,00 III. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE ,00 IV. FINANCOVÁNÍ C E L K E M - tř ,00 z toho: změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,00 splátky úvěrů: EIB a KB a.s ,00 čerpání revolvingového úvěru u KB a.s ,00

5 Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč Příloha usnesení č p.č. Popis NR a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků(1,50%) ,00 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 7 000,00 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 3 000,00 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) ,00 5 Daň z přidané hodnoty ,00 6 Daň z příjmů právnických osob ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) ,00 9 Správní poplatky: , stavební odbor 700, živnostenský odbor 1 100, odbor životního prostředí 160, odbor dopravy a majetku 6 500, správní odbor 3 400, ostatní odbory 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky ,00 18a Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy 40,00 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 19 Poplatek za komunální odpad ,00 20 Daň z nemovitostí ,00 21 Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) 1 000,00 22 Daňové příjmy celkem ,00 23 Příjmy z vlastní činnosti: 202, správní odbor 2, odbor životního prostředí 0, archiv města 100, stavební odbor 0, ostatní odbory 100,00 29 Přijaté úroky 400,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 098, pokuty městské policie 2 500, odbor životního prostředí 20, odbor dopravy a majetku 0, finanční odbor 0, živnostenský odbor 160, kontrolní odbor 6 000, správní odbor 168, stavební odbor 0, ostatní odbory 250,00 40 Splátky půjčených prostředků 6 275, splátky půjčených prostředků od p.o , splátky půjčených prostředků 0, splátky půjč.prostř.-osv 0, splátky-půjčky FRB 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) ,00 47 Nedaňové příjmy ,30 Stránka 2

6 v tis. Kč p.č. Popis NR Kapitálové příjmy 0,00 49 Transfery ze státního rozpočtu ,70 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 1 176,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 51 Účel. prostř. z úřadu práce 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 3 900,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 0,00 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0,00 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 9 454,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 5 700,00 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 58 Přijaté dotace celkem ,70 59 P ř í j m y c e l k e m ,00 60 Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK 0,00 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m ,00 62 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a 8 62a - splátky úvěrů ,00 62b - přijatý revolvingový úvěr u KB a.s ,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 62d - termínovaný vklad 0,00 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet ,00 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 63 F i n a n c o v á n í c e lk e m ,00 64 Z d r o j e c e l k e m ,00 65 V ý d aj e c e l k e m ,00 66 Saldo příjmů a výdajů ,00 Stránka 3

7 Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát Příloha usnesení č. 3 v tis. Kč NR 2015 p.č. Popis 1 Kancelář primátora - celkem 4 050,00 1 Provozní výdaje 4 050, Kancelář tajemníka - celkem ,00 2 Mzdové prostředky ,00 3 Povinné pojistné ,00 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné 0,00 5 Provozní výdaje 3 079,00 6 Czech point 100,00 7 Městský informační systém , Finanční odbor - celkem ,00 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy , MO Město , MO Severní Terasa , MO Neštěmice , MO Střekov ,00 9 Dotace pro MO na zeleň , MO Město , MO Severní Terasa 5 600, MO Neštěmice 6 300, MO Střekov 5 900,00 10 Dotace pro MO na provoz , MO Město , MO Severní Terasa 5 516, MO Neštěmice 6 106, MO Střekov 4 499,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 12 Oddělení rozpočtu , Provozní výdaje 516, Provozní výdaje pro správní odbor 353, Členské příspěvky 684, Úroky z úvěrů, ostatní , Bankovní poplatky 439, Finanční rezerva , Finanční vypořádání 0,00 13 Daň z nemovitostí 170,00 14 Inkasní oddělení 445, Oddělení ekonomiky městských organizací ,00 15 Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , ZŠ Hluboká 2 769, ZŠ Palachova 2 106, ZŠ E. Krásnohorské 3 846, ZŠ Školní náměstí 1 639, ZŠ a ZUŠ Husova 1 875, ZŠ Karla IV , ZŠ a MŠ SNP 3 731, ZŠ Vojnovičova 3 320, Fakultní ZŠ České mládeže 2 789, ZŠ Mírová 3 815, ZŠ Stříbrnická 5 461, ZŠ a MŠ Nová 3 557, ZŠ Vinařská 2 186, ZŠ Anežky České 4 178, ZŠ Neštěmická 3 320, ZŠ Pod vodojemem 3 223, ZŠ Hlavní 3 545, ZŠ Rabasova 3 545, Internátní MŠ Čajkovského 559, MŠ U plavecké haly Na Spálence 587, MŠ Střekov Sukova 480, MŠ Centrum Velká hradební 505, MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 Stránka 4

8 v tis. Kč p.č. Popis NR MŠ Větrná 700, MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900, MŠ Kameňáček Kamenná 627, MŠ Vojanova 695, MŠ Zvoneček Školní 760, MŠ Pomněnka Přemyslovců 693, MŠ Neštěmice Mlýnská 542, MŠ Vyhlídka Rozcestí 710, MŠ Skalnička Peškova 588, MŠ Dobětice Rabasova 1 422, ZŠ a MŠ Jitřní 1 028, MŠ Marxova 332, MŠ Škroupova 268, MŠ Pohádka Bezručova 536, MŠ Kytička Pod vodojemem 614, MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 538, DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3 037, MŠ Motýlek Keplerova 763, MŠ Písnička Studentská 672, MŠ Pastelka Horní 590, MŠ Emy Destinové 482, MŠ Karla IV. 536, MŠ Vinařská 590, MŠ 5. Května 482, MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od ), ZM usn. č. 325/13 550,00 16 Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , DS Velké Březno 1 490, DS Chlumec 750, DS Severní Terasa 413, DS Dobětice 810, DS Krásné Březno 495, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 730, Pečovatelská služba Ústí nad Labem 6 250, DS Bukov 4 450, Rezerva - spolufinancování DS p.o , Jesle města Ústí nad Labem 4 712, Muzeum města Ústí nad Labem , Kulturní středisko města Ústí nad Labem 8 500, Činoherní studio města Ústí nad Labem 1 500,00 17 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 800, Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 19 Provozní výdaje 308,00 20 Účel.prostředky celkem 0, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem ,00 21 Odd.provozně technické , Placené služby - veřejné osvětlení , Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast 4 275, Provozní výdaje 4 519, Oprava a údržba , Nákup DDHM 1 204, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Finanční rezerva 6 500,00 22 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb , Státní správa ve školství 1 924, Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků 2 000, Oblast kultury, z toho: ,00 Činohra Ústí nad Labem , Oblast sportu, z toho: ,00 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu , Ostatní činnosti 4 523, Podpora nestátních sociálních služeb 9 501,00 23 Odd. cestovního ruchu - org. změna od ,00 24 Odbor kontroly - celkem 230,00 Stránka 5

9 v tis. Kč p.č. Popis NR Odbor životního prostředí - celkem ,00 25 Provozní výdaje 249,00 26 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností ,00 27 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 395,00 28 Odd.vodního hospodářství 54,00 29 Oddělení mimořádných situací 2 400,00 30 Stavební odbor - celkem 390, Odbor hospodářské správy- celkem ,00 31 Provozní výdaje ,00 32 Sociální fond 7 315, Odbor dopravy a majetku - celkem ,00 33 Odbor dopravy , Údržba a opravy místních komunikací , Čištění chodníků a vozovek , Zimní údržba chodníků a vozovek , Ostatní výdaje odboru 500, Rozvoj cyklistiky 1 000,00 34 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s ,00 35 Příměstská doprava 8 000,00 36 Provoz lanové dráhy 2 000,00 37 Oddělení správy, údržby a evidence majetku ,00 38 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 817, Odbor rozvoje města - celkem ,00 39 Oddělení územního plánování a GIS 1 214,00 40 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 4 635,00 Na případné demolice 3 000,00 41 Oddělení strategického rozvoje 8 211, Provozní výdaje 3 074, Management IPRM Mobilita 2 065, Management IPRM Centrum 1 940, Projekt Strategie rozvoje města 368, Projekt PREVENT 531, Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 233,00 42 Oddělení hlavního architekta 850, Městská policie - celkem ,00 43 Mzdové prostředky ,00 44 Povinné pojistné ,00 45 Provozní výdaje 5 701,00 46 Kamerový systém 2 507,00 47 Asistent prevence kriminality 1 176, C E L K E M provozní výdaje ,00 z toho úroky z úvěrů - viz ř ,00 C E L K E M provozní výdaje bez úroků z úvěrů ,00 Stránka 6

10 Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Příloha usnesení č. 4 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru NR 2015 Skupina č Projektové práce ORM Organizace , Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa - dešťová kanalizace 300,00 2 IZ1/ Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod na ČOV 1 158,00 3 IZ1/ Sloninec v ZOO 1 958,00 4 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit PD 228,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II.etapa 490,00 6 IZ1/ Změna a aktualizace územního plánu 3 000,00 7 IZ1/ Územní studie (územně plánovací podklady) 1 500,00 8 IZ1/ Plavecký areál Klíše 5 000,00 9 IZ1/ Plavecký areál Klíše - PD (rekonstr.stávající haly) 330,00 10 IZ1/ Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD 2 594,00 11 IZ1/ Revitalizace nábřeží Střekov - PD 49,00 12 IZ1/ Ortofotomapa 299,00 13 IZ1/ Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 300,00 Celkem organizace , Odbor rozvoje města ,00 Celkem projektové práce ,00 Skupina č Dlouhodobé splátky pořízených investic ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/ Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030) 500,00 2 IZ1/ Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 600,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 100,00 ORM Organizace Odbor rozvoje města 3 IZ1/ Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) ,00 Celkem organizace Odbor rozvoje majetku ,00 MP Organizace Městská policie 4 IZ1/ Obnova rádiové sítě MP (splátky do r. 2019) 573,00 Celkem organizace Městská policie 573,00 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic ,00 Skupina č Investice do rekonstrukce majetku města ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit 3 412,00 2 IZ1/ Investiční rezerva ,00 3 IZ1/ Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny ,00 4 IZ1/ Stavební úpravy Stadionu mládeže 2 000,00 5 IZ1/ Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II.etapa 2 012,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 ODM Organizace , Odbor dopravy a majetku 6 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 219,00 7 IZ1/ Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební úpravy 7 800,00 8 IZ1/ Rekonstrukce komunikace K Loděnici 5 000,00 9 IZ1/ Sanace svahu Olešnice 4 700,00 Celkem organizace , Odbor dopravy a majetku ,00 OŠKSS Organizace Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb 10 IZ1/ Výměna trafostanice v Národním domě 212,00 11 IZ1/ Výměna trafostanice v Kulturním domě 248,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 460,00 Celkem investice do rekonstrukce majetku města ,00 Stránka 7

11 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Investice movité MP OŠKSS Název inv. záměru NR 2015 Organizace Městská policie 1 IZ1/ Nákup služebních vozidel pro MP 250,00 Celkem organizace Městská policie 250,00 Organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 2 IZ1/ DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku 250,00 3 IZ1/ DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla 100,00 4 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacího vozíku 220,00 5 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku 96,00 6 IZ1/ Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý přípl. do stabilizač.fondu ,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb ,00 OHS Organizace Odbor hospodářské správy 7 IZ1/ Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměníkové stanici 280,00 8 IZ1/ Nákup služebního vozidla 500,00 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 780,00 Celkem investice movité ,00 Skupina č Rozvojové investice ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 Projekty IPRM Centrum celkem : ,00 IZ1/ Plavecký areál Klíše ,00 - Dům kultury - část A - příprava (nerealizuje se) IZ1/ RMC II.et.,2.stavba IZ1/ Lanová dráha na Větruši IZ1/ Městské sady - aktivní park IZ1/ Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury IZ1/ Sektorové centrum - demolice IZ1/ Revitalizace Domu kultury - část C,D IZ1/ Domov pro seniory Bukov IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací místnost IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- atrium IZ1/ Kamerový a bezpečnostní systém 2 IPRM Mobilita celkem: ,00 IZ1/ Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek ,00 IZ1/ Elektronický odbavovací systém pro cestující ,00 IZ1/ Inteligentní zastávky ,00 3 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ 689,00 4 IZ1/ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem 8 182,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II. etapa 514,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 OŽP Organizace Odbor životního prostředí 6 IZ1/ Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem 4 842,00 Celkem organizace Odbor životního prostředí 4 842,00 ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 7 IZ1/ Prodloužení chodníku Svádov 1 850,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 850,00 FO Organizace Finanční odbor 8 Investiční rezerva na dotované investiční akce ,00 Celkem organizace Finanční odbor ,00 Celkem rozvojové investice ,00 Celkem investiční akce sk. č ,00 Stránka 8

12 Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2015 Příprava: odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

13 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Hospodářská činnost (VHČ) Oblast financování Výdajová část rozpočtu Neinvestiční část rozpočtu na rok Kancelář primátora Kancelář tajemníka Finanční odbor Odbor sociálních věcí Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy Odbor dopravy a majetku Archiv města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města Městská policie Investiční část rozpočtu na rok Skupina č. 01 Projektové práce Skupina č.02 Dlouhodobé splátky pořízených investic Skupina č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města Skupina č. 04 Investice movité Skupina č. 05 Rozvojové investice Bilance příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky: Tabulková příloha důvodové zprávy

14 Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2015 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj, dlouhodobou finanční stabilitu a maximální využití finančních prostředků z EU. Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny: v příjmové části třídy 1 předpokládáme proti SR 2014 vyšší příjmy o 70 mil. Kč, převážně v oblasti rozpočtového určení daní, dále ve třídě 2 dochází ke zvýšení proti SR 2014 o 8 mil. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy ve stejné výši je promítnuto do NR neinvestičních výdajů 2015 (smlouva s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou) a o 2 mil. Kč v oblasti splátek půjčených prostředků objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěru). Proti SR 2014 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší o 29 mil. Kč, z toho nejvyšší navýšení rozpočtu je u OŠKSS ve výši 19,6 mil. Kč (zvýšení v oblasti školství o 13 mil. Kč oprava oken ZŠ A. České a malování škol, v sociální oblasti o 2,5 mil. Kč oprava oken DS Chlumec, v oblasti sportu o 2 mil. Kč, dále pro ZOO o 2,6 mil. Kč, pro DDM p.o. o 2 mil. Kč návratná fin. výpomoc; naopak snížení u nákupu DDHM o 1,4 mil. Kč a centralizace nákupů pro DS o 1 mil. Kč), u OŽP navýšení o 3 mil. Kč především v oblasti odpadů, u ODM navýšení o 19 mil. Kč (zvýšení o 10 mil. Kč údržba a opravy místních komunikací, 1 mil. Kč rozvoj cyklistiky, 8 mil. Kč příměstská doprava a naopak snížení o 3,3 mil. Kč zimní údržba a náklady na povodně), u městské policie navýšení o 8,6 mil. Kč nástup 20 nových strážníků, projekt asistent prevence kriminality. Dále ke snížení došlo u KT MIS o 2,2 mil. Kč, u FO snížení v oblasti úroků z úvěrů o 19,6 mil. Kč, u MO snížení o 2,4 mil. Kč na samosprávu, u ORM snížení o 4,8 mil. Kč v oblasti projektů (nižší potřeba a ukončení některých projektů). v investiční části se předpokládá především dofinancování akcí IPRM Centrum - PHK, IPRM Mobilita, dále splácení dlouhodobých závazků na pořízenou rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, splátka upsaného kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o. a splátky za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a obnova rádiové sítě MP. Dále byly vytvořeny dvě investiční rezervy a to ve skupině 3 ve výši 27,2 mil. Kč a rezerva na spolufinancování dotovaných investičních akcí ve výši 50 mil. Kč. Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování. 3

15 Příjmová část rozpočtu Celkové příjmy hospodářství města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody zvlastních fondů hospodářské činnosti města (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodejů nemovitostí, z pronájmu majetku města a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy, poskytování příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku Z investiční části rozpočtu jsou hrazeny: 1) projektové práce 2) dlouhodobé splátky pořízených investic 3) investice do rekonstrukce majetku města 4) investice movité 5) rozvojové investice Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů Součástí rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem jsou i dotace pro městské obvody. Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů určuje Zastupitelstvo města Ústí n. L., které stanoví i to, jaké druhy příjmů města jsou svěřeny městským obvodům a schvaluje i případnou dotaci z rozpočtu města do rozpočtu obvodů. Současně také Zastupitelstvo města schválením Statutu města určuje, jaké činnosti jsou městské obvody povinny a oprávněny vykonávat. Městské obvody hospodaří samostatně podle vlastního rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu. Rozpočet městského obvodu, jeho skladba a tvorba se řídí podle stejných pravidel jako rozpočet města. Návrh rozpočtu města je předkládán ke schválení v neinvestiční části jako přebytkový. Přebytek je použit k úhradě jistin úvěrů a úroků z nich a také na financování investic. V investiční části je zdrojově zabezpečený: - přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 81 mil. Kč - z výnosů VHČ ve výši 9,5 mil. Kč - očekávanou investiční dotací ze SFŽP ve výši 3,9 mil. Kč - změnou stavu na bankovních účtech ve výši 122,7 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let - z úvěru od KB a.s. ve výši 359,2 mil. Kč 4

16 1. Příjmová část rozpočtu Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem roku 2015 vycházel finanční odbor zejména z návrhů jednotlivých odborů MmÚ, dále ze zák. č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům (zákon o rozpočtovém určení daní určuje % podíl obcí na daňových příjmech státu) a ze státního rozpočtu, kterým byl stanoven příspěvek na výkon státní správy. Návrh jednotlivých druhů příjmů Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2015 navržena v celkové výši tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy) 1.1. Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usnesení. č ,00 tis. Kč 1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č ,30 tis. Kč 1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2 0,00 tis. Kč 1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č ,70 tis. Kč Příjmová část rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší o 141,2 mil. Kč, tj. zvýšení o 11,25 %. Rozdíl je způsoben především zvýšením třídy 1 o 70 mil. Kč, zvýšením třídy 2 o 9,6 mil. Kč a třídy 4 o 61,6 mil. Kč. 5

17 1.1. Daňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR2014 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , ,00 108, ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. (1,5%) , ,00 111, ,00 2 Daň z příjmů FO (30% z výnosů) 8 000, ,00 87, ,00 3 Daň z příjmů FO ze samost. výděl.činnosti 4 000, ,00 75, ,00 4 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů (srážka) , ,00 117, ,00 5 Daň z přidané hodnoty , ,00 109, ,00 6 Daň z příjmů právnických osob , ,00 103, ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 0,00 0,00 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000, ,00 100,00 0,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , ,00 100,00 0,00 9 Správní poplatky: , ,00 101,72 200, stavební odbor 700,00 700,00 100,00 0, živnostenský odbor 1 100, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 160,00 160,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 6 500, ,00 100,00 0, správní odbor 3 200, ,00 106,25 200, ostatní odbory 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky , ,00 98,96-200,00 18a Odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy 40,00 40,00 100,00 0,00 18b Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Poplatek za komunální odpad , ,00 102, ,00 20 Daň z nemovitostí , ,00 102, ,00 21 Ostatní daňové příjmy 1 000, ,00 100,00 0,00 22 Daňové příjmy celkem , ,00 106, ,00 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,26 tis. Kč ,87 tis. Kč ,00 tis. Kč Při stanovení příjmové části NR 2015 vycházel finanční odbor ze zkušeností vývoje daňových příjmů do státního rozpočtu, zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD) a návrhů jednotlivých odborů MmÚ. Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 84,52 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu 2014 vyšší celkem o tis. Kč, tj. zvýšení o 6,31 %. 6

18 Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančních úřadů dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu. Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na ř. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlašovaným pro každý rok vyhláškou MFČR. Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na ř. 1b, 2, 7 a 20. Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnické osoby-obce, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu se zapojuje až v průběhu roku. Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. Za loňský rok město obdrželo tyto příjmy ve výši téměř 78 mil. Kč. S ohledem na možné změny v legislativě ČR, tak i očekávaného omezování heren ze strany města se navrhuje rozpočet ve výši 55 mil. Kč. Správní poplatky na ř. 9 až 15 (položka 1361) se v tomto rozpočtu uvádí dle návrhů odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na ř : - poplatky za ukládání odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nachází na území města. Na očekávaných příjmech se budou podílet v r dva provozovatelé skládek a to SITA, a.s. s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč a dále Teplárna Trmice a.s., s předpokládaným odvodem 100 tis. Kč. - odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Poplatek za komunální odpad na ř. 19 (položka 1340) s ohledem na vývoj úspěšnosti jeho vymáhání se navrhuje meziroční zvýšení rozpočtu pro rok 2015 o 1 mil. Kč. Poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ na základě platné OZV. Skutečný výnos je tvořen jak z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok, tak i z navýšení o 50 nebo 200 %, uplatněného v případě opožděné nebo neprovedené úhrady. Ostatní daňové příjmy na ř. 21 jsou tvořeny především správními poplatky zprovádění zkoušek z řidičského oprávnění (položka 1353). 7

19 1.2. Nedaňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR Příjmy z vlastní činnosti: 200,00 202,00 101,00 2, správní odbor 0,00 2,00 0,00 2, odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0, archiv města 100,00 100,00 100,00 0, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 100,00 100,00 100,00 0,00 29 Přijaté úroky 400,00 400,30 100,08 0,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 590, ,00 94,87-492, pokuty městské policie 2 500, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 20,00 20,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 0,00 0,00 0,00 0, finanční odbor 0,00 0,00 0,00 0, živnostenský odbor 160,00 160,00 100,00 0, kontrolní odbor 6 500, ,00 92,31-500, správní odbor 160,00 168,00 105,00 8, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 250,00 250,00 100,00 0,00 40 Splátky půjčených prostředků 4 275, ,00 146, , splátky půjčených prostředků od p.o , ,00 146, , splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0, splátky půjč.prostř.-osv 0,00 0,00 0,00 0, splátky-půjčky FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy 46 (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) 7 055, ,00 214, ,00 47 Nedaňové příjmy , ,30 144, ,30 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,99 tis. Kč ,45 tis. Kč ,30 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 2,23 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší celkem o 9 560,30 tis. Kč, tj. zvýšení o 44,43 %. 8

20 Jedná se o tzv. běžné příjmy (nikoliv kapitálové), které se člení do těchto základních skupin: Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111, 2112) na ř. 23 až 28 jsou tvořeny: Správní odbor na ř příjmy z poskytování služeb Archiv města na ř příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace Ostatní odbory - OŠKSS na ř příjmy z činnosti informačního střediska za prodej publikací, map, pohlednic a propagačních materiálů města Přijaté úroky (položka 2141) na ř. 29 jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města. Přijaté sankční poplatky (položka 2212) na ř V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2015 jsou navrhovány očekávané sankční platby níže uvedenými odbory, a to v tis. Kč. NR 2015 je ve stejné výši jako byl SR pro rok 2014 s výjimkou odboru kontroly, který předpokládá nižší výběr z důvodu přechodu na nový SW. (Kancelář tajemníka příjmy z pokut a nákladů řízení, uložených správním odborem, ODM, stavebním odborem, OŽP a živnostenským odborem. Odbor KT vychází z údajů, které má k dispozici). Splátky půjčených prostředků od p.o. (položka 2451) na ř. 40 a 41 Obsahují splátky odboru ŠKSS - sociální oblast v celkové výši tis. Kč a DDM (Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši tis. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a dobou přijetí dotace na projekty Cíl 3. Tyto částky jsou současně promítnuty i do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej). Dle zák. č. 108/06 Sb., o sociálních službách, kterým se mění způsob poskytování dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti, si organizace od r samy žádají o dotace přímo ze státního rozpočtu. Tyto dotace budou uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnuty odborem ŠKSS v 1. pololetí r V tomto období by organizace nebyly schopny zajistit ze svých vlastních finančních prostředků svůj chod. Z tohoto důvodu žádají o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši tis. Kč k zabezpečení provozu dle 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb. Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46 V této skupině příjmů budou účtovány především příjmy administrované těmito odbory MmÚ: OŽP ( 3725, položka 2329) - očekávaný příjem ve výši tis. Kč od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr obalů, recyklaci obalů papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, jejichž použití je smluvně vázáno do odpadového hospodářství. 9

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

333/16 Rozpočtové opatření OIÚP Ortofotomapa 2016 se zelení

333/16 Rozpočtové opatření OIÚP Ortofotomapa 2016 se zelení Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 6. 10. 2016 331/16-352/16 ==================================================================

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2016 Příprava: odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ 2016 1 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu... 3 1. Příjmová část

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 26. 10. 2016 353/16-370/16 ==================================================================

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 38. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 16. 12. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y. 228/16 Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y. 228/16 Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 31. 5. 2016 228/16 237/16 ==================================================================

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2015 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 18. 02.2015 je předložen návrh rozpočtu města na rok 2015, který

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 11. 11. 2016 371/16-387/16 ==================================================================

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 25. 8. 2016 300/16 319/16 ==================================================================

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2017 Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ 2017 1 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu...3 1. Příjmová část rozpočtu...6 1.1. Daňové příjmy...7 1.2. Nedaňové

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 266/16 Rozpočtové opatření FO účelová neinvestiční dotace pro MO město

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 266/16 Rozpočtové opatření FO účelová neinvestiční dotace pro MO město Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 30. 6. 2016 266/16 273/16 ==================================================================

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2017 Zpracoval: Finanční odbor MmÚ a odbory MmÚ 2017 1 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu...3 1. Příjmová část rozpočtu...6 1.1. Daňové příjmy...7 1.2. Nedaňové

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 7.12.2016 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2017 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více