jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem"

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO MmÚ předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora projednáno: ve FV ZM dne v RM dne přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ústí nad Labem A) bere na vědomí 1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2015 B) souhlasí 1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč 2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč, z toho: a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč, z toho: - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků tis. Kč - dotace městským obvodům tis. Kč - úroky z úvěrů tis. Kč b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč 3. oblast financování v celkové výši tis. Kč, z toho: - splátky úvěrů tis. Kč - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s tis. Kč - změna stavu na bankovních účtech MmÚ tis. Kč C) schvaluje 1. rozpočet města Ústí n. L. pro rok 2015 dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4 D) zmocňuje 1. Radu města Ústí nad Labem a) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč takto: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 10 mil. Kč z důvodu: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých účelových prostředků přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi odbory MmÚ v návaznosti na změnu organizačního řádu magistrátu schválenou Radou města Ústí nad Labem snížení výdajové části rozpočtu MmÚ se současným snížením čerpání úvěru

3 Důvodová zpráva: Důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 je členům Zastupitelstva města Ústí n. L. předkládán na přiloženém CD, který obsahuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení 2) Přílohy usnesení č ) Důvodová zpráva s tímto obsahem: Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu Bilance příjmů a výdajů 2015 Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky 4) Tabulková příloha důvodové zprávy Pro rychlou orientaci se radním v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky včásti rozpočtu příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2014 a u investičních výdajů s údaji o financování v dalších letech.

4 Příloha usnesení č. 1 Rekapitulace - Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok Magistrát v tis. Kč NR 2015 I. PŘÍJMY C E L K E M - tř ,00 z toho: 1. daňové příjmy - tř ,00 2. nedaňové příjmy - tř ,30 3. kapitálové příjmy - tř. 3 0,00 4. přijaté transfery - tř ,70 II. VÝDAJE MmÚ C E L K E M: ,00 z toho: 5. neinvestiční výdaje - tř ,00 6. investiční výdaje - tř ,00 III. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE ,00 IV. FINANCOVÁNÍ C E L K E M - tř ,00 z toho: změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,00 splátky úvěrů: EIB a KB a.s ,00 čerpání revolvingového úvěru u KB a.s ,00

5 Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč Příloha usnesení č p.č. Popis NR a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků(1,50%) ,00 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 7 000,00 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 3 000,00 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) ,00 5 Daň z přidané hodnoty ,00 6 Daň z příjmů právnických osob ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) ,00 9 Správní poplatky: , stavební odbor 700, živnostenský odbor 1 100, odbor životního prostředí 160, odbor dopravy a majetku 6 500, správní odbor 3 400, ostatní odbory 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky ,00 18a Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy 40,00 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 19 Poplatek za komunální odpad ,00 20 Daň z nemovitostí ,00 21 Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) 1 000,00 22 Daňové příjmy celkem ,00 23 Příjmy z vlastní činnosti: 202, správní odbor 2, odbor životního prostředí 0, archiv města 100, stavební odbor 0, ostatní odbory 100,00 29 Přijaté úroky 400,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 098, pokuty městské policie 2 500, odbor životního prostředí 20, odbor dopravy a majetku 0, finanční odbor 0, živnostenský odbor 160, kontrolní odbor 6 000, správní odbor 168, stavební odbor 0, ostatní odbory 250,00 40 Splátky půjčených prostředků 6 275, splátky půjčených prostředků od p.o , splátky půjčených prostředků 0, splátky půjč.prostř.-osv 0, splátky-půjčky FRB 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) ,00 47 Nedaňové příjmy ,30 Stránka 2

6 v tis. Kč p.č. Popis NR Kapitálové příjmy 0,00 49 Transfery ze státního rozpočtu ,70 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 1 176,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 51 Účel. prostř. z úřadu práce 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 3 900,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 0,00 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0,00 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 9 454,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 5 700,00 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 58 Přijaté dotace celkem ,70 59 P ř í j m y c e l k e m ,00 60 Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK 0,00 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m ,00 62 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a 8 62a - splátky úvěrů ,00 62b - přijatý revolvingový úvěr u KB a.s ,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 62d - termínovaný vklad 0,00 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet ,00 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 63 F i n a n c o v á n í c e lk e m ,00 64 Z d r o j e c e l k e m ,00 65 V ý d aj e c e l k e m ,00 66 Saldo příjmů a výdajů ,00 Stránka 3

7 Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát Příloha usnesení č. 3 v tis. Kč NR 2015 p.č. Popis 1 Kancelář primátora - celkem 4 050,00 1 Provozní výdaje 4 050, Kancelář tajemníka - celkem ,00 2 Mzdové prostředky ,00 3 Povinné pojistné ,00 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné 0,00 5 Provozní výdaje 3 079,00 6 Czech point 100,00 7 Městský informační systém , Finanční odbor - celkem ,00 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy , MO Město , MO Severní Terasa , MO Neštěmice , MO Střekov ,00 9 Dotace pro MO na zeleň , MO Město , MO Severní Terasa 5 600, MO Neštěmice 6 300, MO Střekov 5 900,00 10 Dotace pro MO na provoz , MO Město , MO Severní Terasa 5 516, MO Neštěmice 6 106, MO Střekov 4 499,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 12 Oddělení rozpočtu , Provozní výdaje 516, Provozní výdaje pro správní odbor 353, Členské příspěvky 684, Úroky z úvěrů, ostatní , Bankovní poplatky 439, Finanční rezerva , Finanční vypořádání 0,00 13 Daň z nemovitostí 170,00 14 Inkasní oddělení 445, Oddělení ekonomiky městských organizací ,00 15 Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , ZŠ Hluboká 2 769, ZŠ Palachova 2 106, ZŠ E. Krásnohorské 3 846, ZŠ Školní náměstí 1 639, ZŠ a ZUŠ Husova 1 875, ZŠ Karla IV , ZŠ a MŠ SNP 3 731, ZŠ Vojnovičova 3 320, Fakultní ZŠ České mládeže 2 789, ZŠ Mírová 3 815, ZŠ Stříbrnická 5 461, ZŠ a MŠ Nová 3 557, ZŠ Vinařská 2 186, ZŠ Anežky České 4 178, ZŠ Neštěmická 3 320, ZŠ Pod vodojemem 3 223, ZŠ Hlavní 3 545, ZŠ Rabasova 3 545, Internátní MŠ Čajkovského 559, MŠ U plavecké haly Na Spálence 587, MŠ Střekov Sukova 480, MŠ Centrum Velká hradební 505, MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 Stránka 4

8 v tis. Kč p.č. Popis NR MŠ Větrná 700, MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900, MŠ Kameňáček Kamenná 627, MŠ Vojanova 695, MŠ Zvoneček Školní 760, MŠ Pomněnka Přemyslovců 693, MŠ Neštěmice Mlýnská 542, MŠ Vyhlídka Rozcestí 710, MŠ Skalnička Peškova 588, MŠ Dobětice Rabasova 1 422, ZŠ a MŠ Jitřní 1 028, MŠ Marxova 332, MŠ Škroupova 268, MŠ Pohádka Bezručova 536, MŠ Kytička Pod vodojemem 614, MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 538, DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3 037, MŠ Motýlek Keplerova 763, MŠ Písnička Studentská 672, MŠ Pastelka Horní 590, MŠ Emy Destinové 482, MŠ Karla IV. 536, MŠ Vinařská 590, MŠ 5. Května 482, MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od ), ZM usn. č. 325/13 550,00 16 Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , DS Velké Březno 1 490, DS Chlumec 750, DS Severní Terasa 413, DS Dobětice 810, DS Krásné Březno 495, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 730, Pečovatelská služba Ústí nad Labem 6 250, DS Bukov 4 450, Rezerva - spolufinancování DS p.o , Jesle města Ústí nad Labem 4 712, Muzeum města Ústí nad Labem , Kulturní středisko města Ústí nad Labem 8 500, Činoherní studio města Ústí nad Labem 1 500,00 17 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 800, Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 19 Provozní výdaje 308,00 20 Účel.prostředky celkem 0, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem ,00 21 Odd.provozně technické , Placené služby - veřejné osvětlení , Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast 4 275, Provozní výdaje 4 519, Oprava a údržba , Nákup DDHM 1 204, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Finanční rezerva 6 500,00 22 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb , Státní správa ve školství 1 924, Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků 2 000, Oblast kultury, z toho: ,00 Činohra Ústí nad Labem , Oblast sportu, z toho: ,00 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu , Ostatní činnosti 4 523, Podpora nestátních sociálních služeb 9 501,00 23 Odd. cestovního ruchu - org. změna od ,00 24 Odbor kontroly - celkem 230,00 Stránka 5

9 v tis. Kč p.č. Popis NR Odbor životního prostředí - celkem ,00 25 Provozní výdaje 249,00 26 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností ,00 27 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 395,00 28 Odd.vodního hospodářství 54,00 29 Oddělení mimořádných situací 2 400,00 30 Stavební odbor - celkem 390, Odbor hospodářské správy- celkem ,00 31 Provozní výdaje ,00 32 Sociální fond 7 315, Odbor dopravy a majetku - celkem ,00 33 Odbor dopravy , Údržba a opravy místních komunikací , Čištění chodníků a vozovek , Zimní údržba chodníků a vozovek , Ostatní výdaje odboru 500, Rozvoj cyklistiky 1 000,00 34 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s ,00 35 Příměstská doprava 8 000,00 36 Provoz lanové dráhy 2 000,00 37 Oddělení správy, údržby a evidence majetku ,00 38 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 817, Odbor rozvoje města - celkem ,00 39 Oddělení územního plánování a GIS 1 214,00 40 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 4 635,00 Na případné demolice 3 000,00 41 Oddělení strategického rozvoje 8 211, Provozní výdaje 3 074, Management IPRM Mobilita 2 065, Management IPRM Centrum 1 940, Projekt Strategie rozvoje města 368, Projekt PREVENT 531, Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 233,00 42 Oddělení hlavního architekta 850, Městská policie - celkem ,00 43 Mzdové prostředky ,00 44 Povinné pojistné ,00 45 Provozní výdaje 5 701,00 46 Kamerový systém 2 507,00 47 Asistent prevence kriminality 1 176, C E L K E M provozní výdaje ,00 z toho úroky z úvěrů - viz ř ,00 C E L K E M provozní výdaje bez úroků z úvěrů ,00 Stránka 6

10 Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Příloha usnesení č. 4 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru NR 2015 Skupina č Projektové práce ORM Organizace , Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa - dešťová kanalizace 300,00 2 IZ1/ Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod na ČOV 1 158,00 3 IZ1/ Sloninec v ZOO 1 958,00 4 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit PD 228,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II.etapa 490,00 6 IZ1/ Změna a aktualizace územního plánu 3 000,00 7 IZ1/ Územní studie (územně plánovací podklady) 1 500,00 8 IZ1/ Plavecký areál Klíše 5 000,00 9 IZ1/ Plavecký areál Klíše - PD (rekonstr.stávající haly) 330,00 10 IZ1/ Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD 2 594,00 11 IZ1/ Revitalizace nábřeží Střekov - PD 49,00 12 IZ1/ Ortofotomapa 299,00 13 IZ1/ Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 300,00 Celkem organizace , Odbor rozvoje města ,00 Celkem projektové práce ,00 Skupina č Dlouhodobé splátky pořízených investic ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/ Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030) 500,00 2 IZ1/ Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 600,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 100,00 ORM Organizace Odbor rozvoje města 3 IZ1/ Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) ,00 Celkem organizace Odbor rozvoje majetku ,00 MP Organizace Městská policie 4 IZ1/ Obnova rádiové sítě MP (splátky do r. 2019) 573,00 Celkem organizace Městská policie 573,00 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic ,00 Skupina č Investice do rekonstrukce majetku města ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit 3 412,00 2 IZ1/ Investiční rezerva ,00 3 IZ1/ Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny ,00 4 IZ1/ Stavební úpravy Stadionu mládeže 2 000,00 5 IZ1/ Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II.etapa 2 012,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 ODM Organizace , Odbor dopravy a majetku 6 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 219,00 7 IZ1/ Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební úpravy 7 800,00 8 IZ1/ Rekonstrukce komunikace K Loděnici 5 000,00 9 IZ1/ Sanace svahu Olešnice 4 700,00 Celkem organizace , Odbor dopravy a majetku ,00 OŠKSS Organizace Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb 10 IZ1/ Výměna trafostanice v Národním domě 212,00 11 IZ1/ Výměna trafostanice v Kulturním domě 248,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 460,00 Celkem investice do rekonstrukce majetku města ,00 Stránka 7

11 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Investice movité MP OŠKSS Název inv. záměru NR 2015 Organizace Městská policie 1 IZ1/ Nákup služebních vozidel pro MP 250,00 Celkem organizace Městská policie 250,00 Organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 2 IZ1/ DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku 250,00 3 IZ1/ DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla 100,00 4 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacího vozíku 220,00 5 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku 96,00 6 IZ1/ Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý přípl. do stabilizač.fondu ,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb ,00 OHS Organizace Odbor hospodářské správy 7 IZ1/ Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměníkové stanici 280,00 8 IZ1/ Nákup služebního vozidla 500,00 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 780,00 Celkem investice movité ,00 Skupina č Rozvojové investice ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 Projekty IPRM Centrum celkem : ,00 IZ1/ Plavecký areál Klíše ,00 - Dům kultury - část A - příprava (nerealizuje se) IZ1/ RMC II.et.,2.stavba IZ1/ Lanová dráha na Větruši IZ1/ Městské sady - aktivní park IZ1/ Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury IZ1/ Sektorové centrum - demolice IZ1/ Revitalizace Domu kultury - část C,D IZ1/ Domov pro seniory Bukov IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací místnost IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- atrium IZ1/ Kamerový a bezpečnostní systém 2 IPRM Mobilita celkem: ,00 IZ1/ Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek ,00 IZ1/ Elektronický odbavovací systém pro cestující ,00 IZ1/ Inteligentní zastávky ,00 3 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ 689,00 4 IZ1/ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem 8 182,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II. etapa 514,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 OŽP Organizace Odbor životního prostředí 6 IZ1/ Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem 4 842,00 Celkem organizace Odbor životního prostředí 4 842,00 ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 7 IZ1/ Prodloužení chodníku Svádov 1 850,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 850,00 FO Organizace Finanční odbor 8 Investiční rezerva na dotované investiční akce ,00 Celkem organizace Finanční odbor ,00 Celkem rozvojové investice ,00 Celkem investiční akce sk. č ,00 Stránka 8

12 Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2015 Příprava: odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

13 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Hospodářská činnost (VHČ) Oblast financování Výdajová část rozpočtu Neinvestiční část rozpočtu na rok Kancelář primátora Kancelář tajemníka Finanční odbor Odbor sociálních věcí Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy Odbor dopravy a majetku Archiv města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města Městská policie Investiční část rozpočtu na rok Skupina č. 01 Projektové práce Skupina č.02 Dlouhodobé splátky pořízených investic Skupina č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města Skupina č. 04 Investice movité Skupina č. 05 Rozvojové investice Bilance příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky: Tabulková příloha důvodové zprávy

14 Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2015 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj, dlouhodobou finanční stabilitu a maximální využití finančních prostředků z EU. Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny: v příjmové části třídy 1 předpokládáme proti SR 2014 vyšší příjmy o 70 mil. Kč, převážně v oblasti rozpočtového určení daní, dále ve třídě 2 dochází ke zvýšení proti SR 2014 o 8 mil. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy ve stejné výši je promítnuto do NR neinvestičních výdajů 2015 (smlouva s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou) a o 2 mil. Kč v oblasti splátek půjčených prostředků objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěru). Proti SR 2014 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší o 29 mil. Kč, z toho nejvyšší navýšení rozpočtu je u OŠKSS ve výši 19,6 mil. Kč (zvýšení v oblasti školství o 13 mil. Kč oprava oken ZŠ A. České a malování škol, v sociální oblasti o 2,5 mil. Kč oprava oken DS Chlumec, v oblasti sportu o 2 mil. Kč, dále pro ZOO o 2,6 mil. Kč, pro DDM p.o. o 2 mil. Kč návratná fin. výpomoc; naopak snížení u nákupu DDHM o 1,4 mil. Kč a centralizace nákupů pro DS o 1 mil. Kč), u OŽP navýšení o 3 mil. Kč především v oblasti odpadů, u ODM navýšení o 19 mil. Kč (zvýšení o 10 mil. Kč údržba a opravy místních komunikací, 1 mil. Kč rozvoj cyklistiky, 8 mil. Kč příměstská doprava a naopak snížení o 3,3 mil. Kč zimní údržba a náklady na povodně), u městské policie navýšení o 8,6 mil. Kč nástup 20 nových strážníků, projekt asistent prevence kriminality. Dále ke snížení došlo u KT MIS o 2,2 mil. Kč, u FO snížení v oblasti úroků z úvěrů o 19,6 mil. Kč, u MO snížení o 2,4 mil. Kč na samosprávu, u ORM snížení o 4,8 mil. Kč v oblasti projektů (nižší potřeba a ukončení některých projektů). v investiční části se předpokládá především dofinancování akcí IPRM Centrum - PHK, IPRM Mobilita, dále splácení dlouhodobých závazků na pořízenou rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, splátka upsaného kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o. a splátky za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a obnova rádiové sítě MP. Dále byly vytvořeny dvě investiční rezervy a to ve skupině 3 ve výši 27,2 mil. Kč a rezerva na spolufinancování dotovaných investičních akcí ve výši 50 mil. Kč. Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování. 3

15 Příjmová část rozpočtu Celkové příjmy hospodářství města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody zvlastních fondů hospodářské činnosti města (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodejů nemovitostí, z pronájmu majetku města a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy, poskytování příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku Z investiční části rozpočtu jsou hrazeny: 1) projektové práce 2) dlouhodobé splátky pořízených investic 3) investice do rekonstrukce majetku města 4) investice movité 5) rozvojové investice Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů Součástí rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem jsou i dotace pro městské obvody. Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů určuje Zastupitelstvo města Ústí n. L., které stanoví i to, jaké druhy příjmů města jsou svěřeny městským obvodům a schvaluje i případnou dotaci z rozpočtu města do rozpočtu obvodů. Současně také Zastupitelstvo města schválením Statutu města určuje, jaké činnosti jsou městské obvody povinny a oprávněny vykonávat. Městské obvody hospodaří samostatně podle vlastního rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu. Rozpočet městského obvodu, jeho skladba a tvorba se řídí podle stejných pravidel jako rozpočet města. Návrh rozpočtu města je předkládán ke schválení v neinvestiční části jako přebytkový. Přebytek je použit k úhradě jistin úvěrů a úroků z nich a také na financování investic. V investiční části je zdrojově zabezpečený: - přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 81 mil. Kč - z výnosů VHČ ve výši 9,5 mil. Kč - očekávanou investiční dotací ze SFŽP ve výši 3,9 mil. Kč - změnou stavu na bankovních účtech ve výši 122,7 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let - z úvěru od KB a.s. ve výši 359,2 mil. Kč 4

16 1. Příjmová část rozpočtu Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem roku 2015 vycházel finanční odbor zejména z návrhů jednotlivých odborů MmÚ, dále ze zák. č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům (zákon o rozpočtovém určení daní určuje % podíl obcí na daňových příjmech státu) a ze státního rozpočtu, kterým byl stanoven příspěvek na výkon státní správy. Návrh jednotlivých druhů příjmů Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2015 navržena v celkové výši tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy) 1.1. Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usnesení. č ,00 tis. Kč 1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č ,30 tis. Kč 1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2 0,00 tis. Kč 1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č ,70 tis. Kč Příjmová část rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší o 141,2 mil. Kč, tj. zvýšení o 11,25 %. Rozdíl je způsoben především zvýšením třídy 1 o 70 mil. Kč, zvýšením třídy 2 o 9,6 mil. Kč a třídy 4 o 61,6 mil. Kč. 5

17 1.1. Daňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR2014 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , ,00 108, ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. (1,5%) , ,00 111, ,00 2 Daň z příjmů FO (30% z výnosů) 8 000, ,00 87, ,00 3 Daň z příjmů FO ze samost. výděl.činnosti 4 000, ,00 75, ,00 4 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů (srážka) , ,00 117, ,00 5 Daň z přidané hodnoty , ,00 109, ,00 6 Daň z příjmů právnických osob , ,00 103, ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 0,00 0,00 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000, ,00 100,00 0,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , ,00 100,00 0,00 9 Správní poplatky: , ,00 101,72 200, stavební odbor 700,00 700,00 100,00 0, živnostenský odbor 1 100, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 160,00 160,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 6 500, ,00 100,00 0, správní odbor 3 200, ,00 106,25 200, ostatní odbory 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky , ,00 98,96-200,00 18a Odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy 40,00 40,00 100,00 0,00 18b Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Poplatek za komunální odpad , ,00 102, ,00 20 Daň z nemovitostí , ,00 102, ,00 21 Ostatní daňové příjmy 1 000, ,00 100,00 0,00 22 Daňové příjmy celkem , ,00 106, ,00 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,26 tis. Kč ,87 tis. Kč ,00 tis. Kč Při stanovení příjmové části NR 2015 vycházel finanční odbor ze zkušeností vývoje daňových příjmů do státního rozpočtu, zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD) a návrhů jednotlivých odborů MmÚ. Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 84,52 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu 2014 vyšší celkem o tis. Kč, tj. zvýšení o 6,31 %. 6

18 Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančních úřadů dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu. Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na ř. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlašovaným pro každý rok vyhláškou MFČR. Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na ř. 1b, 2, 7 a 20. Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnické osoby-obce, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu se zapojuje až v průběhu roku. Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. Za loňský rok město obdrželo tyto příjmy ve výši téměř 78 mil. Kč. S ohledem na možné změny v legislativě ČR, tak i očekávaného omezování heren ze strany města se navrhuje rozpočet ve výši 55 mil. Kč. Správní poplatky na ř. 9 až 15 (položka 1361) se v tomto rozpočtu uvádí dle návrhů odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na ř : - poplatky za ukládání odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nachází na území města. Na očekávaných příjmech se budou podílet v r dva provozovatelé skládek a to SITA, a.s. s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč a dále Teplárna Trmice a.s., s předpokládaným odvodem 100 tis. Kč. - odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Poplatek za komunální odpad na ř. 19 (položka 1340) s ohledem na vývoj úspěšnosti jeho vymáhání se navrhuje meziroční zvýšení rozpočtu pro rok 2015 o 1 mil. Kč. Poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ na základě platné OZV. Skutečný výnos je tvořen jak z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok, tak i z navýšení o 50 nebo 200 %, uplatněného v případě opožděné nebo neprovedené úhrady. Ostatní daňové příjmy na ř. 21 jsou tvořeny především správními poplatky zprovádění zkoušek z řidičského oprávnění (položka 1353). 7

19 1.2. Nedaňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR Příjmy z vlastní činnosti: 200,00 202,00 101,00 2, správní odbor 0,00 2,00 0,00 2, odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0, archiv města 100,00 100,00 100,00 0, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 100,00 100,00 100,00 0,00 29 Přijaté úroky 400,00 400,30 100,08 0,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 590, ,00 94,87-492, pokuty městské policie 2 500, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 20,00 20,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 0,00 0,00 0,00 0, finanční odbor 0,00 0,00 0,00 0, živnostenský odbor 160,00 160,00 100,00 0, kontrolní odbor 6 500, ,00 92,31-500, správní odbor 160,00 168,00 105,00 8, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 250,00 250,00 100,00 0,00 40 Splátky půjčených prostředků 4 275, ,00 146, , splátky půjčených prostředků od p.o , ,00 146, , splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0, splátky půjč.prostř.-osv 0,00 0,00 0,00 0, splátky-půjčky FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy 46 (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) 7 055, ,00 214, ,00 47 Nedaňové příjmy , ,30 144, ,30 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,99 tis. Kč ,45 tis. Kč ,30 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 2,23 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší celkem o 9 560,30 tis. Kč, tj. zvýšení o 44,43 %. 8

20 Jedná se o tzv. běžné příjmy (nikoliv kapitálové), které se člení do těchto základních skupin: Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111, 2112) na ř. 23 až 28 jsou tvořeny: Správní odbor na ř příjmy z poskytování služeb Archiv města na ř příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace Ostatní odbory - OŠKSS na ř příjmy z činnosti informačního střediska za prodej publikací, map, pohlednic a propagačních materiálů města Přijaté úroky (položka 2141) na ř. 29 jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města. Přijaté sankční poplatky (položka 2212) na ř V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2015 jsou navrhovány očekávané sankční platby níže uvedenými odbory, a to v tis. Kč. NR 2015 je ve stejné výši jako byl SR pro rok 2014 s výjimkou odboru kontroly, který předpokládá nižší výběr z důvodu přechodu na nový SW. (Kancelář tajemníka příjmy z pokut a nákladů řízení, uložených správním odborem, ODM, stavebním odborem, OŽP a živnostenským odborem. Odbor KT vychází z údajů, které má k dispozici). Splátky půjčených prostředků od p.o. (položka 2451) na ř. 40 a 41 Obsahují splátky odboru ŠKSS - sociální oblast v celkové výši tis. Kč a DDM (Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši tis. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a dobou přijetí dotace na projekty Cíl 3. Tyto částky jsou současně promítnuty i do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej). Dle zák. č. 108/06 Sb., o sociálních službách, kterým se mění způsob poskytování dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti, si organizace od r samy žádají o dotace přímo ze státního rozpočtu. Tyto dotace budou uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnuty odborem ŠKSS v 1. pololetí r V tomto období by organizace nebyly schopny zajistit ze svých vlastních finančních prostředků svůj chod. Z tohoto důvodu žádají o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši tis. Kč k zabezpečení provozu dle 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb. Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46 V této skupině příjmů budou účtovány především příjmy administrované těmito odbory MmÚ: OŽP ( 3725, položka 2329) - očekávaný příjem ve výši tis. Kč od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr obalů, recyklaci obalů papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, jejichž použití je smluvně vázáno do odpadového hospodářství. 9

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více