jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem"

Transkript

1 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zpracoval: Ing. R. Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ p. J. Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO MmÚ předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora projednáno: ve FV ZM dne v RM dne přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ústí nad Labem A) bere na vědomí 1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2015 B) souhlasí 1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč 2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem Magistrát pro rok 2015 ve výši tis. Kč, z toho: a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč, z toho: - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků tis. Kč - dotace městským obvodům tis. Kč - úroky z úvěrů tis. Kč b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši tis. Kč 3. oblast financování v celkové výši tis. Kč, z toho: - splátky úvěrů tis. Kč - přijatý revolvingový úvěr od KB a.s tis. Kč - změna stavu na bankovních účtech MmÚ tis. Kč C) schvaluje 1. rozpočet města Ústí n. L. pro rok 2015 dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4 D) zmocňuje 1. Radu města Ústí nad Labem a) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč takto: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., 102, odst. 2 písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 10 mil. Kč z důvodu: zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých účelových prostředků přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi odbory MmÚ v návaznosti na změnu organizačního řádu magistrátu schválenou Radou města Ústí nad Labem snížení výdajové části rozpočtu MmÚ se současným snížením čerpání úvěru

3 Důvodová zpráva: Důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 je členům Zastupitelstva města Ústí n. L. předkládán na přiloženém CD, který obsahuje 4 soubory s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení 2) Přílohy usnesení č ) Důvodová zpráva s tímto obsahem: Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu Bilance příjmů a výdajů 2015 Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky 4) Tabulková příloha důvodové zprávy Pro rychlou orientaci se radním v příloze důvodové zprávy předkládají tabulky včásti rozpočtu příjmů a neinvestičních výdajů rozšířené o SR 2014 a u investičních výdajů s údaji o financování v dalších letech.

4 Příloha usnesení č. 1 Rekapitulace - Návrh rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok Magistrát v tis. Kč NR 2015 I. PŘÍJMY C E L K E M - tř ,00 z toho: 1. daňové příjmy - tř ,00 2. nedaňové příjmy - tř ,30 3. kapitálové příjmy - tř. 3 0,00 4. přijaté transfery - tř ,70 II. VÝDAJE MmÚ C E L K E M: ,00 z toho: 5. neinvestiční výdaje - tř ,00 6. investiční výdaje - tř ,00 III. SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE ,00 IV. FINANCOVÁNÍ C E L K E M - tř ,00 z toho: změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,00 splátky úvěrů: EIB a KB a.s ,00 čerpání revolvingového úvěru u KB a.s ,00

5 Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč Příloha usnesení č p.č. Popis NR a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. a funkčních požitků(1,50%) ,00 2 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti (30% z výnosů) 7 000,00 3 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 3 000,00 4 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) ,00 5 Daň z přidané hodnoty ,00 6 Daň z příjmů právnických osob ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) ,00 9 Správní poplatky: , stavební odbor 700, živnostenský odbor 1 100, odbor životního prostředí 160, odbor dopravy a majetku 6 500, správní odbor 3 400, ostatní odbory 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky ,00 18a Odvody za odnětí zeměd. a lesní půdy 40,00 18b Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 19 Poplatek za komunální odpad ,00 20 Daň z nemovitostí ,00 21 Ostatní daňové příjmy (OD-řidič.oprav.,SFŽP-ekolog.daň) 1 000,00 22 Daňové příjmy celkem ,00 23 Příjmy z vlastní činnosti: 202, správní odbor 2, odbor životního prostředí 0, archiv města 100, stavební odbor 0, ostatní odbory 100,00 29 Přijaté úroky 400,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 098, pokuty městské policie 2 500, odbor životního prostředí 20, odbor dopravy a majetku 0, finanční odbor 0, živnostenský odbor 160, kontrolní odbor 6 000, správní odbor 168, stavební odbor 0, ostatní odbory 250,00 40 Splátky půjčených prostředků 6 275, splátky půjčených prostředků od p.o , splátky půjčených prostředků 0, splátky půjč.prostř.-osv 0, splátky-půjčky FRB 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 46 Ostatní nedaňové příjmy (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) ,00 47 Nedaňové příjmy ,30 Stránka 2

6 v tis. Kč p.č. Popis NR Kapitálové příjmy 0,00 49 Transfery ze státního rozpočtu ,70 50a Účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 1 176,00 50b Účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 0,00 51 Účel. prostř. z úřadu práce 0,00 52a Účelové transfery ze stát. fondů-neinvestiční 0,00 52b Účelové transfery ze stát. fondů-investiční 3 900,00 53a Účelové prostř.od Ústeckého kraje-neinvestiční 0,00 53b Účelové prostř.od Ústeckého kraje-investiční 0,00 54 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 55 Přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 56 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 9 454,00 57a Ostatní přijaté transfery-neinvestiční 5 700,00 57b Ostatní přijaté transfery-investiční ,00 57c Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 57d Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 58 Přijaté dotace celkem ,70 59 P ř í j m y c e l k e m ,00 60 Dotace MO celkem - ze StR, KÚÚK 0,00 61 P ř í jm y MmÚ c e l k e m ,00 62 F I N A N C O V Á N Í - t ř í d a 8 62a - splátky úvěrů ,00 62b - přijatý revolvingový úvěr u KB a.s ,00 62c - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,00 62d - termínovaný vklad 0,00 62e - změna stavu na účtech MmÚ-rozpočet ,00 62f - změna stavu na účtech MmÚ-skutečnost 0,00 63 F i n a n c o v á n í c e lk e m ,00 64 Z d r o j e c e l k e m ,00 65 V ý d aj e c e l k e m ,00 66 Saldo příjmů a výdajů ,00 Stránka 3

7 Návrh - Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Statutární město Ústí nad Labem. - Magistrát Příloha usnesení č. 3 v tis. Kč NR 2015 p.č. Popis 1 Kancelář primátora - celkem 4 050,00 1 Provozní výdaje 4 050, Kancelář tajemníka - celkem ,00 2 Mzdové prostředky ,00 3 Povinné pojistné ,00 4 Ostatní výdaje - depozit - mzdy, pojistné 0,00 5 Provozní výdaje 3 079,00 6 Czech point 100,00 7 Městský informační systém , Finanční odbor - celkem ,00 8 Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy , MO Město , MO Severní Terasa , MO Neštěmice , MO Střekov ,00 9 Dotace pro MO na zeleň , MO Město , MO Severní Terasa 5 600, MO Neštěmice 6 300, MO Střekov 5 900,00 10 Dotace pro MO na provoz , MO Město , MO Severní Terasa 5 516, MO Neštěmice 6 106, MO Střekov 4 499,00 11 Finanční vypořádání MO 0,00 12 Oddělení rozpočtu , Provozní výdaje 516, Provozní výdaje pro správní odbor 353, Členské příspěvky 684, Úroky z úvěrů, ostatní , Bankovní poplatky 439, Finanční rezerva , Finanční vypořádání 0,00 13 Daň z nemovitostí 170,00 14 Inkasní oddělení 445, Oddělení ekonomiky městských organizací ,00 15 Základní a mateřské školy celkem - příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace: , ZŠ Hluboká 2 769, ZŠ Palachova 2 106, ZŠ E. Krásnohorské 3 846, ZŠ Školní náměstí 1 639, ZŠ a ZUŠ Husova 1 875, ZŠ Karla IV , ZŠ a MŠ SNP 3 731, ZŠ Vojnovičova 3 320, Fakultní ZŠ České mládeže 2 789, ZŠ Mírová 3 815, ZŠ Stříbrnická 5 461, ZŠ a MŠ Nová 3 557, ZŠ Vinařská 2 186, ZŠ Anežky České 4 178, ZŠ Neštěmická 3 320, ZŠ Pod vodojemem 3 223, ZŠ Hlavní 3 545, ZŠ Rabasova 3 545, Internátní MŠ Čajkovského 559, MŠ U plavecké haly Na Spálence 587, MŠ Střekov Sukova 480, MŠ Centrum Velká hradební 505, MŠ Skřivánek Stříbrnické Nivy 653,00 Stránka 4

8 v tis. Kč p.č. Popis NR MŠ Větrná 700, MŠ Stříbrníky Stříbrnická 900, MŠ Kameňáček Kamenná 627, MŠ Vojanova 695, MŠ Zvoneček Školní 760, MŠ Pomněnka Přemyslovců 693, MŠ Neštěmice Mlýnská 542, MŠ Vyhlídka Rozcestí 710, MŠ Skalnička Peškova 588, MŠ Dobětice Rabasova 1 422, ZŠ a MŠ Jitřní 1 028, MŠ Marxova 332, MŠ Škroupova 268, MŠ Pohádka Bezručova 536, MŠ Kytička Pod vodojemem 614, MŠ Sluníčko J. Jabůrkové 538, DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3 037, MŠ Motýlek Keplerova 763, MŠ Písnička Studentská 672, MŠ Pastelka Horní 590, MŠ Emy Destinové 482, MŠ Karla IV. 536, MŠ Vinařská 590, MŠ 5. Května 482, MŠ V Zeleni (zřízení s účinností od ), ZM usn. č. 325/13 550,00 16 Oblast sociální a ostatní p.o. celkem - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím: , DS Velké Březno 1 490, DS Chlumec 750, DS Severní Terasa 413, DS Dobětice 810, DS Krásné Březno 495, DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 4 730, Pečovatelská služba Ústí nad Labem 6 250, DS Bukov 4 450, Rezerva - spolufinancování DS p.o , Jesle města Ústí nad Labem 4 712, Muzeum města Ústí nad Labem , Kulturní středisko města Ústí nad Labem 8 500, Činoherní studio města Ústí nad Labem 1 500,00 17 Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 800, Odbor sociálních věcí - celkem 308,00 19 Provozní výdaje 308,00 20 Účel.prostředky celkem 0, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb - celkem ,00 21 Odd.provozně technické , Placené služby - veřejné osvětlení , Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace - soc. oblast 4 275, Provozní výdaje 4 519, Oprava a údržba , Nákup DDHM 1 204, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Městské služby Ústí nad Labem, p. o. - příspěvek na provoz , Finanční rezerva 6 500,00 22 Odd. podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb , Státní správa ve školství 1 924, Návratná fin. výpomoc DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků 2 000, Oblast kultury, z toho: ,00 Činohra Ústí nad Labem , Oblast sportu, z toho: ,00 Preferované sporty - oblast hokeje, fotbalu, basketbalu, volejbalu , Ostatní činnosti 4 523, Podpora nestátních sociálních služeb 9 501,00 23 Odd. cestovního ruchu - org. změna od ,00 24 Odbor kontroly - celkem 230,00 Stránka 5

9 v tis. Kč p.č. Popis NR Odbor životního prostředí - celkem ,00 25 Provozní výdaje 249,00 26 Odd.ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností ,00 27 Odd.ochrany přírody,zemědělství,lesů,myslivosti a rybářství 395,00 28 Odd.vodního hospodářství 54,00 29 Oddělení mimořádných situací 2 400,00 30 Stavební odbor - celkem 390, Odbor hospodářské správy- celkem ,00 31 Provozní výdaje ,00 32 Sociální fond 7 315, Odbor dopravy a majetku - celkem ,00 33 Odbor dopravy , Údržba a opravy místních komunikací , Čištění chodníků a vozovek , Zimní údržba chodníků a vozovek , Ostatní výdaje odboru 500, Rozvoj cyklistiky 1 000,00 34 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s ,00 35 Příměstská doprava 8 000,00 36 Provoz lanové dráhy 2 000,00 37 Oddělení správy, údržby a evidence majetku ,00 38 Archiv města Ústí nad Labem - celkem 817, Odbor rozvoje města - celkem ,00 39 Oddělení územního plánování a GIS 1 214,00 40 Oddělení přípravy a realizace investic, z toho: 4 635,00 Na případné demolice 3 000,00 41 Oddělení strategického rozvoje 8 211, Provozní výdaje 3 074, Management IPRM Mobilita 2 065, Management IPRM Centrum 1 940, Projekt Strategie rozvoje města 368, Projekt PREVENT 531, Projekt APPEACE (War places/peace citizens) 233,00 42 Oddělení hlavního architekta 850, Městská policie - celkem ,00 43 Mzdové prostředky ,00 44 Povinné pojistné ,00 45 Provozní výdaje 5 701,00 46 Kamerový systém 2 507,00 47 Asistent prevence kriminality 1 176, C E L K E M provozní výdaje ,00 z toho úroky z úvěrů - viz ř ,00 C E L K E M provozní výdaje bez úroků z úvěrů ,00 Stránka 6

10 Návrh - Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2015 Příloha usnesení č. 4 Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Název inv. záměru NR 2015 Skupina č Projektové práce ORM Organizace , Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa - dešťová kanalizace 300,00 2 IZ1/ Vaňov - kanal.a převedení odpadních vod na ČOV 1 158,00 3 IZ1/ Sloninec v ZOO 1 958,00 4 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit PD 228,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II.etapa 490,00 6 IZ1/ Změna a aktualizace územního plánu 3 000,00 7 IZ1/ Územní studie (územně plánovací podklady) 1 500,00 8 IZ1/ Plavecký areál Klíše 5 000,00 9 IZ1/ Plavecký areál Klíše - PD (rekonstr.stávající haly) 330,00 10 IZ1/ Úspory energie v ZŠ a MŠ - PD 2 594,00 11 IZ1/ Revitalizace nábřeží Střekov - PD 49,00 12 IZ1/ Ortofotomapa 299,00 13 IZ1/ Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch 300,00 Celkem organizace , Odbor rozvoje města ,00 Celkem projektové práce ,00 Skupina č Dlouhodobé splátky pořízených investic ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 1 IZ1/ Kulturní dům (splátky kupní ceny do r. 2030) 500,00 2 IZ1/ Koupě objektu Čelakovského č.p. 806 (splátky do r. 2023) 600,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 100,00 ORM Organizace Odbor rozvoje města 3 IZ1/ Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu (splátky do r. 2024) ,00 Celkem organizace Odbor rozvoje majetku ,00 MP Organizace Městská policie 4 IZ1/ Obnova rádiové sítě MP (splátky do r. 2019) 573,00 Celkem organizace Městská policie 573,00 Celkem dlouhodobé splátky pořízených investic ,00 Skupina č Investice do rekonstrukce majetku města ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 IZ1/ Mateřské školy - rozšíření kapacit 3 412,00 2 IZ1/ Investiční rezerva ,00 3 IZ1/ Objekt Čelakovského č.p. 806/4 - rekonstrukce ubytovny ,00 4 IZ1/ Stavební úpravy Stadionu mládeže 2 000,00 5 IZ1/ Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta - II.etapa 2 012,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 ODM Organizace , Odbor dopravy a majetku 6 IZ1/ Rekultivace zbytkové jámy Petri - výkup pozemků 219,00 7 IZ1/ Prodejní jednotky Zanádraží Ústí nad Labem - stavební úpravy 7 800,00 8 IZ1/ Rekonstrukce komunikace K Loděnici 5 000,00 9 IZ1/ Sanace svahu Olešnice 4 700,00 Celkem organizace , Odbor dopravy a majetku ,00 OŠKSS Organizace Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb 10 IZ1/ Výměna trafostanice v Národním domě 212,00 11 IZ1/ Výměna trafostanice v Kulturním domě 248,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 460,00 Celkem investice do rekonstrukce majetku města ,00 Stránka 7

11 v tis. Kč P.č. Číslo invest. záměru Skupina č Investice movité MP OŠKSS Název inv. záměru NR 2015 Organizace Městská policie 1 IZ1/ Nákup služebních vozidel pro MP 250,00 Celkem organizace Městská policie 250,00 Organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb 2 IZ1/ DS Krásné Březno - nákup hydraulického vozíku 250,00 3 IZ1/ DS Chlumec - nákup zvedacího koupacího a toaletního křesla 100,00 4 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks sprchovacího vozíku 220,00 5 IZ1/ DS Orlická a AD pro matky s dětmi - nákup 2 ks elektrického zvedáku 96,00 6 IZ1/ Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý přípl. do stabilizač.fondu ,00 Celkem organizace Odbor školství, kultury, sportu a soc. služeb ,00 OHS Organizace Odbor hospodářské správy 7 IZ1/ Rekonstrukce ohříváku TUV ve výměníkové stanici 280,00 8 IZ1/ Nákup služebního vozidla 500,00 Celkem organizace Odbor hospodářské správy 780,00 Celkem investice movité ,00 Skupina č Rozvojové investice ORM Organizace Odbor rozvoje města 1 Projekty IPRM Centrum celkem : ,00 IZ1/ Plavecký areál Klíše ,00 - Dům kultury - část A - příprava (nerealizuje se) IZ1/ RMC II.et.,2.stavba IZ1/ Lanová dráha na Větruši IZ1/ Městské sady - aktivní park IZ1/ Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury IZ1/ Sektorové centrum - demolice IZ1/ Revitalizace Domu kultury - část C,D IZ1/ Domov pro seniory Bukov IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- zasedací místnost IZ1/ Modernizace magistrátu města ÚL- atrium IZ1/ Kamerový a bezpečnostní systém 2 IPRM Mobilita celkem: ,00 IZ1/ Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek ,00 IZ1/ Elektronický odbavovací systém pro cestující ,00 IZ1/ Inteligentní zastávky ,00 3 IZ1/ Kanalizace Brná III.etapa-PD-dotace KÚ 689,00 4 IZ1/ Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanal.síť města Ústí nad Labem 8 182,00 5 IZ1/ Kanalizace Svádov II. etapa 514,00 Celkem organizace Odbor rozvoje města ,00 OŽP Organizace Odbor životního prostředí 6 IZ1/ Prevence sesuvů a skalních řícení - skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí nad Labem 4 842,00 Celkem organizace Odbor životního prostředí 4 842,00 ODM Organizace Odbor dopravy a majetku 7 IZ1/ Prodloužení chodníku Svádov 1 850,00 Celkem organizace Odbor dopravy a majetku 1 850,00 FO Organizace Finanční odbor 8 Investiční rezerva na dotované investiční akce ,00 Celkem organizace Finanční odbor ,00 Celkem rozvojové investice ,00 Celkem investiční akce sk. č ,00 Stránka 8

12 Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2015 Příprava: odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ

13 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Hospodářská činnost (VHČ) Oblast financování Výdajová část rozpočtu Neinvestiční část rozpočtu na rok Kancelář primátora Kancelář tajemníka Finanční odbor Odbor sociálních věcí Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor kontroly Odbor životního prostředí Stavební odbor Odbor hospodářské správy Odbor dopravy a majetku Archiv města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města Městská policie Investiční část rozpočtu na rok Skupina č. 01 Projektové práce Skupina č.02 Dlouhodobé splátky pořízených investic Skupina č. 03 Investice do rekonstrukce majetku města Skupina č. 04 Investice movité Skupina č. 05 Rozvojové investice Bilance příjmů a výdajů Vývoj rozpočtu v předchozích letech Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města Rozpočtový výhled Používané zkratky: Tabulková příloha důvodové zprávy

14 Úvodní slovo k sestavování rozpočtu Základní strategií při sestavování návrhu rozpočtu v úrovni Magistrátu města Ústí nad Labem pro rok 2015 byla snaha o zodpovědné a uvážlivé využívání finančních zdrojů města, s cílem zajistit jeho základní funkce, rozvoj, dlouhodobou finanční stabilitu a maximální využití finančních prostředků z EU. Oproti předchozímu roku přináší tento rozpočet výraznější změny: v příjmové části třídy 1 předpokládáme proti SR 2014 vyšší příjmy o 70 mil. Kč, převážně v oblasti rozpočtového určení daní, dále ve třídě 2 dochází ke zvýšení proti SR 2014 o 8 mil. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy ve stejné výši je promítnuto do NR neinvestičních výdajů 2015 (smlouva s KÚÚK o spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkou osobní dopravou) a o 2 mil. Kč v oblasti splátek půjčených prostředků objem neinvestičních výdajů je limitován výší možných příjmů a potřebou vytvořit v neinvestiční části přebytek pro úhradu dluhové služby (úroky a splátky úvěru). Proti SR 2014 je navržený rozpočet neinvestičních výdajů vyšší o 29 mil. Kč, z toho nejvyšší navýšení rozpočtu je u OŠKSS ve výši 19,6 mil. Kč (zvýšení v oblasti školství o 13 mil. Kč oprava oken ZŠ A. České a malování škol, v sociální oblasti o 2,5 mil. Kč oprava oken DS Chlumec, v oblasti sportu o 2 mil. Kč, dále pro ZOO o 2,6 mil. Kč, pro DDM p.o. o 2 mil. Kč návratná fin. výpomoc; naopak snížení u nákupu DDHM o 1,4 mil. Kč a centralizace nákupů pro DS o 1 mil. Kč), u OŽP navýšení o 3 mil. Kč především v oblasti odpadů, u ODM navýšení o 19 mil. Kč (zvýšení o 10 mil. Kč údržba a opravy místních komunikací, 1 mil. Kč rozvoj cyklistiky, 8 mil. Kč příměstská doprava a naopak snížení o 3,3 mil. Kč zimní údržba a náklady na povodně), u městské policie navýšení o 8,6 mil. Kč nástup 20 nových strážníků, projekt asistent prevence kriminality. Dále ke snížení došlo u KT MIS o 2,2 mil. Kč, u FO snížení v oblasti úroků z úvěrů o 19,6 mil. Kč, u MO snížení o 2,4 mil. Kč na samosprávu, u ORM snížení o 4,8 mil. Kč v oblasti projektů (nižší potřeba a ukončení některých projektů). v investiční části se předpokládá především dofinancování akcí IPRM Centrum - PHK, IPRM Mobilita, dále splácení dlouhodobých závazků na pořízenou rekonstrukci Městského fotbalového stadionu, splátka upsaného kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o. a splátky za koupi Domu kultury, objektu Čelakovského č.p. 806 a obnova rádiové sítě MP. Dále byly vytvořeny dvě investiční rezervy a to ve skupině 3 ve výši 27,2 mil. Kč a rezerva na spolufinancování dotovaných investičních akcí ve výši 50 mil. Kč. Předkládaný rozpočet zahrnuje návrh příjmové základny pro hospodaření města, dále provozní (neinvestiční) výdaje, investiční výdaje a oblast financování. 3

15 Příjmová část rozpočtu Celkové příjmy hospodářství města tvoří podle zdrojů čtyři základní skupiny. Jedná se o příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (tj. dotace ze státního rozpočtu a EU a jiných veřejných rozpočtů na financování vybraných oblastí). Součástí příjmové části rozpočtu jsou také převody zvlastních fondů hospodářské činnosti města (VHČ), které v tomto rozpočtu zahrnují výnosy z prodejů nemovitostí, z pronájmu majetku města a z ostatních ekonomických činností. Neinvestiční část výdajového rozpočtu Z neinvestiční části rozpočtu jsou financovány pravidelné provozní výdaje města. Jedná se o výdaje na zajištění funkce města v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy, poskytování příspěvků městem zřízeným příspěvkovým organizacím, dále výdaje v oblastech, jejichž plnění vyplývá městu z obecně závazných právních předpisů. Tato část rozpočtu je zdrojově kryta především daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a příspěvkem ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Investiční část výdajového rozpočtu V investiční části výdajového rozpočtu jsou financovány akce nad běžný rámec hospodaření. Do návrhu rozpočtu jsou prioritně zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku Z investiční části rozpočtu jsou hrazeny: 1) projektové práce 2) dlouhodobé splátky pořízených investic 3) investice do rekonstrukce majetku města 4) investice movité 5) rozvojové investice Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů Součástí rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem jsou i dotace pro městské obvody. Vztah mezi rozpočtem města a rozpočty městských obvodů určuje Zastupitelstvo města Ústí n. L., které stanoví i to, jaké druhy příjmů města jsou svěřeny městským obvodům a schvaluje i případnou dotaci z rozpočtu města do rozpočtu obvodů. Současně také Zastupitelstvo města schválením Statutu města určuje, jaké činnosti jsou městské obvody povinny a oprávněny vykonávat. Městské obvody hospodaří samostatně podle vlastního rozpočtu, který schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu. Rozpočet městského obvodu, jeho skladba a tvorba se řídí podle stejných pravidel jako rozpočet města. Návrh rozpočtu města je předkládán ke schválení v neinvestiční části jako přebytkový. Přebytek je použit k úhradě jistin úvěrů a úroků z nich a také na financování investic. V investiční části je zdrojově zabezpečený: - přebytkem vytvořeným v neinvestiční části rozpočtu ve výši 81 mil. Kč - z výnosů VHČ ve výši 9,5 mil. Kč - očekávanou investiční dotací ze SFŽP ve výši 3,9 mil. Kč - změnou stavu na bankovních účtech ve výši 122,7 mil. Kč, tj. zdrojů z minulých let - z úvěru od KB a.s. ve výši 359,2 mil. Kč 4

16 1. Příjmová část rozpočtu Pro stanovení příjmové základny města Ústí nad Labem roku 2015 vycházel finanční odbor zejména z návrhů jednotlivých odborů MmÚ, dále ze zák. č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení některých daní územním samosprávným celkům (zákon o rozpočtovém určení daní určuje % podíl obcí na daňových příjmech státu) a ze státního rozpočtu, kterým byl stanoven příspěvek na výkon státní správy. Návrh jednotlivých druhů příjmů Příjmová základna města Ústí nad Labem je pro rok 2015 navržena v celkové výši tis. Kč, kterou tvoří: (viz tabulka č. 2 důvodové zprávy) 1.1. Daňové příjmy - tř. 1 viz ř. 22 Přílohy usnesení. č ,00 tis. Kč 1.2. Nedaňové příjmy - tř. 2 viz ř. 47 Přílohy usn. č ,30 tis. Kč 1.3. Kapitálové příjmy - tř. 3 viz ř. 48 Přílohy usn. č.2 0,00 tis. Kč 1.4. Přijaté transfery (dotace) - tř. 4 viz ř. 58 Přílohy usn. č ,70 tis. Kč Příjmová část rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší o 141,2 mil. Kč, tj. zvýšení o 11,25 %. Rozdíl je způsoben především zvýšením třídy 1 o 70 mil. Kč, zvýšením třídy 2 o 9,6 mil. Kč a třídy 4 o 61,6 mil. Kč. 5

17 1.1. Daňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR2014 1a Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , ,00 108, ,00 1b Daň z příjmů FO ze záv.činn. (1,5%) , ,00 111, ,00 2 Daň z příjmů FO (30% z výnosů) 8 000, ,00 87, ,00 3 Daň z příjmů FO ze samost. výděl.činnosti 4 000, ,00 75, ,00 4 Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů (srážka) , ,00 117, ,00 5 Daň z přidané hodnoty , ,00 109, ,00 6 Daň z příjmů právnických osob , ,00 103, ,00 7 Daň z příjmů práv. osob za obec 0,00 0,00 0,00 0,00 8a Odvod z loterií apod.her kromě VHP 4 000, ,00 100,00 0,00 8b Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) , ,00 100,00 0,00 9 Správní poplatky: , ,00 101,72 200, stavební odbor 700,00 700,00 100,00 0, živnostenský odbor 1 100, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 160,00 160,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 6 500, ,00 100,00 0, správní odbor 3 200, ,00 106,25 200, ostatní odbory 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Popl. za vypoušt. škodl. látek 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Poplatky za ukládání odpadů na skládky , ,00 98,96-200,00 18a Odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy 40,00 40,00 100,00 0,00 18b Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Poplatek za komunální odpad , ,00 102, ,00 20 Daň z nemovitostí , ,00 102, ,00 21 Ostatní daňové příjmy 1 000, ,00 100,00 0,00 22 Daňové příjmy celkem , ,00 106, ,00 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,26 tis. Kč ,87 tis. Kč ,00 tis. Kč Při stanovení příjmové části NR 2015 vycházel finanční odbor ze zkušeností vývoje daňových příjmů do státního rozpočtu, zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD) a návrhů jednotlivých odborů MmÚ. Daňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 84,52 % příjmové základny. Rozpočet daňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu 2014 vyšší celkem o tis. Kč, tj. zvýšení o 6,31 %. 6

18 Daňové příjmy vyjmenované pod p.č. 1a až 7 a daň na p.č. 20 dostává město od finančních úřadů dle zákona č. 243/00 Sb., o rozpočtovém určení daní a každoročně vydávané vyhlášky Ministerstva financí ČR - poslední č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu. Tyto daně tvoří jednak sdílené daně, které jsou uvedené na ř. 1a, 3, 4, 5 a 6, tzn. jejich celkový výnos určený pro obce se rozpočítává procentem jako podíl z celostátních výnosů daní vyhlašovaným pro každý rok vyhláškou MFČR. Druhou skupinu tvoří tzv. daně výlučné, uvedené na ř. 1b, 2, 7 a 20. Specifickou daní je daň na ř. 7, tj. daň z příjmů právnické osoby-obce, v našem případě za naše město, kterou si musí město do konce března za uplynulý rok samo spočítat a přiznat finančnímu úřadu. Tato daň se státu však neodvádí, zůstává městu a do rozpočtu se zapojuje až v průběhu roku. Příjmy na ř. 8 představují podíl města z provozování loterií a jiných podobných her, včetně příjmů z provozování výherních hracích přístrojů. Náš podíl dostáváme od finančních úřadů. Za loňský rok město obdrželo tyto příjmy ve výši téměř 78 mil. Kč. S ohledem na možné změny v legislativě ČR, tak i očekávaného omezování heren ze strany města se navrhuje rozpočet ve výši 55 mil. Kč. Správní poplatky na ř. 9 až 15 (položka 1361) se v tomto rozpočtu uvádí dle návrhů odborů v návaznosti na skutečnosti minulých let. Poplatky jsou vyměřovány dle zákona o správních poplatcích, a to za vydaná správní rozhodnutí, proto se jejich výše nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování živ. prostředí a za využívání přírodních zdrojů na ř : - poplatky za ukládání odpadů na skládky (položka 1333) odvádí městu provozovatel skládky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to ze skládek, které se nachází na území města. Na očekávaných příjmech se budou podílet v r dva provozovatelé skládek a to SITA, a.s. s předpokládaným odvodem 19 mil. Kč a dále Teplárna Trmice a.s., s předpokládaným odvodem 100 tis. Kč. - odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy (položka 1334) ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/92 Sb., v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, tudíž plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Poplatek za komunální odpad na ř. 19 (položka 1340) s ohledem na vývoj úspěšnosti jeho vymáhání se navrhuje meziroční zvýšení rozpočtu pro rok 2015 o 1 mil. Kč. Poplatek vybírá inkasní odd. FO MmÚ na základě platné OZV. Skutečný výnos je tvořen jak z úhrad základního poplatku 500 Kč na osobu a rok, tak i z navýšení o 50 nebo 200 %, uplatněného v případě opožděné nebo neprovedené úhrady. Ostatní daňové příjmy na ř. 21 jsou tvořeny především správními poplatky zprovádění zkoušek z řidičského oprávnění (položka 1353). 7

19 1.2. Nedaňové příjmy p.č. Popis SR 2014 NR 2015 % NR 2015 / SR 2014 Rozdíl NR SR Příjmy z vlastní činnosti: 200,00 202,00 101,00 2, správní odbor 0,00 2,00 0,00 2, odbor životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0, archiv města 100,00 100,00 100,00 0, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 100,00 100,00 100,00 0,00 29 Přijaté úroky 400,00 400,30 100,08 0,30 30 Přijaté sankční poplatky: 9 590, ,00 94,87-492, pokuty městské policie 2 500, ,00 100,00 0, odbor životního prostředí 20,00 20,00 100,00 0, odbor dopravy a majetku 0,00 0,00 0,00 0, finanční odbor 0,00 0,00 0,00 0, živnostenský odbor 160,00 160,00 100,00 0, kontrolní odbor 6 500, ,00 92,31-500, správní odbor 160,00 168,00 105,00 8, stavební odbor 0,00 0,00 0,00 0, ostatní odbory 250,00 250,00 100,00 0,00 40 Splátky půjčených prostředků 4 275, ,00 146, , splátky půjčených prostředků od p.o , ,00 146, , splátky půjčených prostředků 0,00 0,00 0,00 0, splátky půjč.prostř.-osv 0,00 0,00 0,00 0, splátky-půjčky FRB 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Přijaté vratky transferů- fin. vypořádání 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nedaňové příjmy 46 (OSV,OK,KT,OŽP,ODM) 7 055, ,00 214, ,00 47 Nedaňové příjmy , ,30 144, ,30 SR 2014 UR 2014 Skut. k NR ,00 tis. Kč ,99 tis. Kč ,45 tis. Kč ,30 tis. Kč Nedaňové příjmy jsou zpravidla spojeny s určitou protihodnotou nebo s určitým sankčním postihem. Dále se do nedaňových příjmů zahrnují příjmy z prodeje zboží, služeb a neinvestičního majetku, přijaté vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích a vrácení finančních výpomocí příspěvkovými organizacemi. Nedaňové příjmy v návrhu rozpočtu r tvoří 2,23 % příjmové základny. Rozpočet nedaňových příjmů na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší celkem o 9 560,30 tis. Kč, tj. zvýšení o 44,43 %. 8

20 Jedná se o tzv. běžné příjmy (nikoliv kapitálové), které se člení do těchto základních skupin: Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111, 2112) na ř. 23 až 28 jsou tvořeny: Správní odbor na ř příjmy z poskytování služeb Archiv města na ř příjmy za prodej městských publikací a za rešeršní práce pro soukromníky a organizace Ostatní odbory - OŠKSS na ř příjmy z činnosti informačního střediska za prodej publikací, map, pohlednic a propagačních materiálů města Přijaté úroky (položka 2141) na ř. 29 jsou úroky ze zůstatků na bankovních účtech města. Přijaté sankční poplatky (položka 2212) na ř V této skupině plateb jsou výlučně pokuty, které mají sankční povahu a jsou ukládány podle obecně závazných norem. Pro rok 2015 jsou navrhovány očekávané sankční platby níže uvedenými odbory, a to v tis. Kč. NR 2015 je ve stejné výši jako byl SR pro rok 2014 s výjimkou odboru kontroly, který předpokládá nižší výběr z důvodu přechodu na nový SW. (Kancelář tajemníka příjmy z pokut a nákladů řízení, uložených správním odborem, ODM, stavebním odborem, OŽP a živnostenským odborem. Odbor KT vychází z údajů, které má k dispozici). Splátky půjčených prostředků od p.o. (položka 2451) na ř. 40 a 41 Obsahují splátky odboru ŠKSS - sociální oblast v celkové výši tis. Kč a DDM (Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši tis. Kč na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a dobou přijetí dotace na projekty Cíl 3. Tyto částky jsou současně promítnuty i do neinvestiční výdajové části rozpočtu, takže ve výsledku se jedná o rozpočtově neutrální příjem (i výdej). Dle zák. č. 108/06 Sb., o sociálních službách, kterým se mění způsob poskytování dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti, si organizace od r samy žádají o dotace přímo ze státního rozpočtu. Tyto dotace budou uvedeným příspěvkovým organizacím poskytnuty odborem ŠKSS v 1. pololetí r V tomto období by organizace nebyly schopny zajistit ze svých vlastních finančních prostředků svůj chod. Z tohoto důvodu žádají o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši tis. Kč k zabezpečení provozu dle 34, odst. 1 zák. č. 250/00 Sb. Ostatní nedaňové příjmy celkem na ř. 46 V této skupině příjmů budou účtovány především příjmy administrované těmito odbory MmÚ: OŽP ( 3725, položka 2329) - očekávaný příjem ve výši tis. Kč od spol. EKO-KOM a.s., Praha za zpětný odběr obalů, recyklaci obalů papír, sklo, plast, kovy na základě uzavřené smlouvy. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, jejichž použití je smluvně vázáno do odpadového hospodářství. 9

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,

Více

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok

Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok Důvodová zpráva k rozpočtu pro rok 2016 Příprava: odbory a oddělení magistrátu města Ústí nad Labem Zpracoval: Finanční odbor MmÚ 2016 1 Obsah Úvodní slovo k sestavování rozpočtu... 3 1. Příjmová část

Více

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

2. RO FO zapojení přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 38. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 16. 12. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 Stručný obsah:

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více