ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE"

Transkript

1 Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, Opava IČ: Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, Ostrava Moravská Ostrava IČ: Veřejná zakázka: Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 100 mil. Kč veřejná zakázka na služby, zjednodušené podlimitní VZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Oddíl I Základní informace článek 1 Základní údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce... 2 článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 Oddíl II Kvalifikační dokumentace článek 3 Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů... 3 článek 4 Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů... 3 článek 5 Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů... 3 článek 6 Ostatní informace k prokazování kvalifikace... 4 Oddíl III Zadávací dokumentace článek 7 Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky... 5 článek 8 Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky... 5 článek 9 Požadavek na variantní řešení... 5 článek 10 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny... 5 článek 11 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky... 6 článek 12 Kritéria hodnocení... 6 článek 13 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky... 6 článek 14 Doručování... 7 článek 15 Otevírání obálek s nabídkami... 7 článek 16 Dodatečné informace... 7 článek 17 Jistota... 8 článek 18 Další informace k zadávacímu řízení... 8 Oddíl IV Obchodní podmínky zadavatele článek 19 Platební podmínky a podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny... 8 článek 20 Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy... 8

2 ODDÍL I Základní informace článek 1 Základní údaje o zadavateli, pověřené osobě a veřejné zakázce Zadavatel: Statutární město Opava Sídlo: Horní nám. 69, Opava Zastoupené: Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Drössler, vedoucí odboru finančního a rozpočtového tel: , mobil: Ing. Lenka Grigarová, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend tel: , mobil: Profil zadavatele: https://zakazky.opava-city.cz/ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: /0800 Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o. Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Matiční 730/3, Statutární orgán: Petr Hnízda, jednatel IČ DIČ: CZ Kontaktní osoba: Jana Šenková Telefon, fax: (+420) , (+420) , (+420) Profil pověřené osoby: ID datové schránky: 7wn3hu Výkonem zadavatelské činnosti podle ust. 151 zákona byla pověřena obchodní firma RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem Matiční 730/3, Ostrava Moravská Ostrava, IČ (dále jen pověřená osoba ). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost je dodavatel povinen veškeré doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny pověřené osobě. Od této doby pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v zákoně a vázané na doručení dokladů a požadovaných listin. Pro účely těchto zadávacích podmínek se rozumí: článek 2 Vymezení některých pojmů - zákonem zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, - identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu, - kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, - kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele, 2 S t r á n k a

3 - profilem zadavatele konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup, - subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky 1) nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, - uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, - zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, - zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v těchto zadávacích podmínkách či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, - zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, - zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 1) 21 obchodního zákoníku. ODDÍL II Kvalifikační dokumentace článek 3 Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 1. Zadavatel po dodavatelích požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust. 53 odst. 1 zákona způsobem uvedeným v ust. 53 odst. 3 zákona. 2. Dodavatel prokazuje splnění požadovaných předpokladů podle odstavce 1 předložením: - výpisu z evidence Rejstříku trestů, - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, - potvrzení příslušného orgánu či instituce, - čestného prohlášení. článek 4 Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k podnikání v oblasti poskytování úvěrů či licenci (bankovní licenci v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). 2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky podle kódů CPV: poskytování úvěrů článek 5 Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku a zákona takto: Podle ust. 56 odst. 2 písm. a) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů (ust. 56 odst. 7 písm. a) zákona): Dodavatel předloží seznam pěti významných služeb obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 3 S t r á n k a

4 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění (ust. 56 odst. 7 písm. b) zákona): Předložení dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam pěti významných služeb musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout. Vymezení minimální úrovně tohoto předpokladu (ust. 56 odst. 7 písm. c) zákona): Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede minimálně pět služeb obdobného charakteru, každá z těchto služeb musí dosahovat finančního objemu nejméně 100 miliónů Kč (v posledních třech letech). článek 6 Ostatní informace k prokazování kvalifikace 1. V případě, že bude dodavatel prokazovat splnění požadované kvalifikace jiným způsobem (např. předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu v rámci Systému certifikovaných dodavatelů), musí postupovat v souladu se zákonem. 2. Další informace k prokázání splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů jsou upraveny zákonem. 3. V případě, kdy dojde k rozporům mezi údaji obsaženými v originále nabídky (prokázání splnění kvalifikace) a její kopií, pro posouzení správnosti je rozhodný originál nabídky uchazeče. 4. Uchazeč musí ve své nabídce předložit čestné prohlášení o tom, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku v rozsahu a za podmínek stanovených zadavatelem. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti je součástí prohlášení o splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení, které je uvedeno v bodě 5 tohoto článku, resp. v Příloze č. 1 tohoto zadávacího řízení. 5. Způsob prokázání požadované kvalifikace při podání nabídky uchazeče: Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace vymezené v čl. III, IV a V této Kvalifikační dokumentace prokazuje dodavatel předložením pouze čestného prohlášení, z jehož obsahu bude (musí být) zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Způsob prokázání skutečnosti, že osoba podepisující čestné prohlášení je oprávněnou osobou uchazeče, ponechává zadavatel zcela na uchazeči. Vzor čestného prohlášení tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást těchto zadávacích podmínek, tzn., že v rámci prokazování splnění požadované kvalifikace předkládá uchazeče pouze čestné prohlášení dle Přílohy č Uchazeč, se kterým bude uzavřená smlouva podle ust. 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ust. 82 odst. 4 zákona. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, doklady prokazující splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů předkládá dodavatel v originále nebo v úředně ověřené kopii, a doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 6. Dodavatel předloží prohlášení podle odst. 5 tohoto článku jako součást své nabídky, a to v tištěné podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *.doc nebo *.docx a současně naskenované ve formátu *.pdf. 4 S t r á n k a

5 ODDÍL III Zadávací dokumentace článek 7 Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytnutí revolvingového úvěru do výše ,-- Kč do na předfinancování projektů Statutárního města Opava spolufinancovaných z fondů EU, státního rozpočtu a státních fondů a to za těchto podmínek: měna: revolvingový úvěr bude poskytnut v českých korunách, čerpání a splácení revolvingového úvěru v období od do , ukončení revolvingového úvěru , splátky úroků: úroky budou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí, a to od čtvrtletí, ve kterém se uskuteční první čerpání, úroková sazba: uchazeč uvede pohyblivou úrokovou sazbu odvozenou od sazby 3M PRIBOR a její konstrukci. článek 8 Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky 1. Místo a doba plnění je uvedena v Oznámení o zakázce zveřejněné v Informačním systému veřejných zakázek. 2. Předpokládaný termín podpisu smlouvy: / 2013 Variantní řešení zadavatel nepřipouští. článek 9 Požadavek na variantní řešení článek 10 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu s úrokovou sazbou pohyblivou. 2. Nabídková cena a veškeré další cenové údaje budou uvedeny v Kč. Jako výchozí předpoklady čerpání a splácení revolvingového úvěru se pro modelový výpočet nabídkové ceny použijí údaje uvedené v Příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek a dále: splátka úroků: úroky budou splatné vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí, uchazeč pro konstrukci a výpočet nabídkové ceny s pohyblivou úrokovou sazbou použije 3M PRIBOR ke dni po celou dobu trvání revolvingového úvěru, tj. do Požadavky na členění nabídkové ceny: a) Úrokové náklady z čerpaného revolvingového úvěru v procentech a v Kč smluvní úrok: ve formě pohyblivé úrokové sazby odvozené od sazby 3M PRIBOR v %, peněžní vyjádření úroků v českých korunách (stanovených výpočtem jako příslušná pohyblivá úroková sazba). Úroky budou vypočteny na bázi: skutečný počet dnů a rok o 360 dnech (ACT/360). b) Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutí revolvingového úvěru poplatky, provize, odměny a ostatní náklady spojené s poskytnutím revolvingového úvěru a s jejich čerpáním v procentech (pokud je poplatek kalkulován v %) a zároveň vyčíslené v českých korunách po celou dobu trvání úvěrové smlouvy; bude specifikována struktura, splatnost a výše veškerých takových poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů. c) Nabídkovou cenu revolvingového úvěru celkem nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky vyčíslenou jako souhrn úrokových a neúrokových nákladů po celou dobu trvání smlouvy. 4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. 5 S t r á n k a

6 článek 11 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1. Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést své identifikační údaje v rozsahu dle ust. 17 písm. d) zákona a prohlášení podle ust. 68 odst. 2 a 3 zákona, a to podle Přílohy č. 3, resp. podle Přílohy č. 4, které tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. 2. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem zapracovány veškeré požadavky uvedené v těchto zadávacích podmínkách nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele závazné, a dodavatel není oprávněn je měnit. 3. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel předloží svou nabídku v jedné obálce a v ní dvě vyhotovení označené jako ORIGINÁL NABÍDKY a KOPIE NABÍDKY. Nabídka bude podána v listinné podobě a na elektronickém médiu. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 zákona. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl a musí být zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. 4. Název veřejné zakázky: Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 100 mil. Kč. 5. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. 6. Nabídky se podávají písemně. Dodavatel podává svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do do 9:00 hodin, a to na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti. 7. Nabídky budou předloženy v českém jazyce. článek 12 Kritéria hodnocení Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. článek 13 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 1. Podmínky spojené se splácením a čerpáním revolvingového úvěru: a) čerpání revolvingového úvěru bude probíhat po podpisu smlouvy, nejdříve ode dne uvedeném v čl. 7 těchto zadávacích podmínek, b) předčasné ukončení revolvingového úvěru bude umožněno bez jakýchkoliv sankčních poplatků a úhrady případných ušlých sjednaných úroků na základě písemného oznámení bance s účinností 30. dne následného měsíce po měsíci, v němž bylo toto oznámení doručeno bance, přičemž doručeno může být nejdříve do , c) smlouva o revolvingovém úvěru nebude vázána na jakékoli všeobecné obchodní podmínky uchazeče; veškerá ujednání a podmínky týkající se revolvingového úvěru musí být obsaženy výlučně přímo v předloženém návrhu smlouvy. 2. Uchazeč ve své nabídce dále uvede zejména: a) popis podmínek podstatného porušení smlouvy pro jednostranné prohlášení splatnosti revolvingového úvěru nebo odstoupení od smlouvy; b) poskytovatel nebude požadovat zajišťovací instrumenty k poskytnutí revolvingového úvěru; 6 S t r á n k a

7 c) veškeré další závazky, druhy sankcí a jejich výši pro zadavatele, vyplývající ze smlouvy. 3. Zadavatel nepřipouští podmiňování plnění veřejné zakázky stanovením rozsahu směřování peněžních prostředků (platebního styku) zadavatele na běžný účet vedený uchazečem. článek 14 Doručování 1. Veškerá oznámení týkající se předmětného zadávacího řízení budou zasílána na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti uvedenou v čl. 1 těchto zadávacích podmínek, a to v pracovních dnech vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 hodin do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin. V případě dotazů k obsahu zadávacích podmínek písemně a rovněž elektronickou poštou na adresu nebo do datové schránky osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti (7wn3hu). V případě objednání zadávacích podmínek elektronickou poštou na adresu V případě ostatních oznámení elektronickou poštou na adresu 2 Dodavatel je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jeho adresu (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. 3. Povinnosti stanovené zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, v případě doručování tím nejsou dotčeny. 4. V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy jsou zadavatel i dodavatel (uchazeč) povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně. článek 15 Otevírání obálek s nabídkami 1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele dne od 11:00 hodin v zasedací místnosti Rady statutárního města Opavy. 2. Otevírání obálek se má právo účastnit zástupce uchazeče, který splní podmínku uvedenou v ust. 71 odst. 7 zákona, vždy však maximálně dva zástupci od jednoho uchazeče. 3. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat úplnost jednotlivých nabídek, tedy zda: - je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, - je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a - nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 4. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. článek 16 Dodatečné informace 1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu písemný dotaz ) k zadávacím podmínkám, a to elektronickou poštou na adresu Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o právní úkon dodavatele, požaduje zadavatel, aby byl každý takový písemný dotaz podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. Pokud bude adresovat zadavateli dodavatel více písemných dotazů, bude postačovat, když oprávnění podepisovat takový písemný dotaz doloží pouze u svého prvního písemného dotazu. 2. Pokud dodavatel doručí písemný dotaz do datové schránky pověřené osoby (ID datové schránky: 7wn3hu), podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku neplatí. 3. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí písemné žádosti. 7 S t r á n k a

8 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. článek 17 Jistota článek 18 Další informace k zadávacímu řízení 1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v zákoně. 2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky, a to v případech, kdy zadavatel veřejnou zakázku zrušil. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky těchto zadávacích podmínek i tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem a se zásadami definovanými v ust. 6 zákona. 4. Jakékoliv komunikace mezi zadavatele, resp. osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti a jednotlivými dodavateli (po podání nabídky pak uchazeči) bude probíhat výslovně podle ust. 148 zákona. Telefonická, osobní nebo jiná komunikace je z tohoto důvodu nepřípustná. 5. V souladu s ust. 60 odst. 2 zákona a ust. 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo své rozhodnutí o vyloučení uchazeče z předmětného zadávacího řízení zveřejnit na svém profilu zadavatele, tj. https://zakazky.opava-city.cz/. 6. V souladu s ust. 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče předmětného zadávacího řízení zveřejnit na svém profilu zadavatele, tj. https://zakazky.opava-city.cz/. ODDÍL IV Obchodní podmínky zadavatele článek 19 Platební podmínky a podmínky, za nichž možné překročit výši nabídkové ceny 1. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele. 2. Překročení výše nabídkové ceny je přípustné v případě změn právních předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny. článek 20 Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy 1. Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky. 2. Dodavatel je povinen tyto obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změny nebo doplnění neumožňuje. 3. Údaje uvedené v návrhu smlouvy uchazeče se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 1. Právní vztahy mezi poskytovatelem dlouhodobého úvěru (dále jen banka) a příjemcem revolvingového úvěru (dále jen klient) se řídí právem České republiky 8 S t r á n k a

9 2. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi bankou a klientem a určují nebo doplňují obsah smlouvy. 3. V případě rozporu mezi textem smlouvy a těmito obchodními podmínkami mají přednost ustanovení těchto obchodních podmínek. 4. Banka a klient sjednávají, že revolvingový úvěr lze použít na předfinancování investičních projektů Statutárního města Opava spolufinancovaných z fondů EU, státního rozpočtu a státních fondů. 5. Úrokové náklady jsou účtovány ze skutečně čerpaných finančních prostředků. 6. Banka umožní čerpání revolvingového úvěru podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. 7. Závazek klienta nebude zajištěn. 8. Jménem klienta jedná vždy statutární orgán, resp. Osoby oprávněné jménem statutárního orgánu jednat. 9. Pro vzájemnou komunikaci mezi klientem a bankou platí písemná forma, pokud z povahy věci či výslovné dohody smluvních stran nevyplývá něco jiného. 10. Přijetí případného dalšího finančního instrumentu tj. úvěru, půjčky, leasingu apod. nebude banka podmiňovat svým souhlasem. 11. V případě dodržení podmínek smlouvy není banka oprávněna požadovat po klientovi předčasné uhrazení závazků. 12. Klient může revolvingový úvěr splatit předčasně, a to bez sankcí. O těchto zadávacích podmínkách rozhodla Rada města Opavy na svém jednání dne svým usnesením číslo 2314/65 RM 13 bod 15/65 9 S t r á n k a

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více