Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst. 2

3 Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7). 3

4 Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis.kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , ,00 0, , ,00 Kapitálové příjmy 1 459, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,80 0, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , ,80 0,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,00 kapitálové příjmy 1 459,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 319,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,80 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka ,00 Přijjetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,20 Celkem , ,00 Graf č.1 Financování (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2013 Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 4% Daňové příjmy 72% 5

6 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2010 (tis.kč) rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) Návrh 2013 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 000, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 7 500, , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 10,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 5,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 600,00 430,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 840, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , ,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, , ,00 550, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 650,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0, , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí 6 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 644, , , , Příjmy z prodeje zboží 112,00 128,00 136,00 166, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 720,00 631,00 632,00 625, Příjmy z úroků 1 000,00 100,00 150,00 170, Přijaté sankční platby 1 921, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 10,00 5,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 022, , , ,00 Nedaňové příjmy 8 184, , , , Příjmy z prodeje pozemků 2 250, , , , Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 6 440,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 8 690, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 1 804, ,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 260, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 5 350, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 189,00 191,00 274,00 274,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00 191,00 274,00 274, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 186, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 290, , , , Pitná voda 276,00 211,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 10, Vodní toky a vodohospodářská díla 83,00 73,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 0,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 13,00 12,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 995,00 985,00 985, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 2 336, , , , Sdělovací prostředky 1 204, , ,60 848, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 900,00 674, , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 080,00 866,00 969, , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 4 425, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 958, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 0,00 500, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 23,00 24,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 992, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 992, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 40,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 38,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 309, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 170,00 190,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 910,00 920, , , Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 350, , , , Ostatní finanční operace 8 000, , , , Ostatní činnosti 5 300, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 274, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010 Rozp.2011 Rozp.2012 Návrh 2013 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 697,00 667,00 627, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 0,00 97,20 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 516, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 256,30 232,30 222,10 221, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Léky a zdravotnický materiál 8,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 308,00 318,00 318,00 294, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 547,00 527,00 137,00 138, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 266,00 251,00 201,00 213, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 1 020,00 800, , , Studená voda 369,50 362,80 488,40 497, Teplo 360,00 360,00 350,00 390, Plyn 1 200, , , , Elektrická energie 4 302, , , , Pevná paliva 25,00 50,00 50,00 60, Pohonné hmoty a maziva 499,00 578,00 592,00 591, Teplá voda 40,00 40,00 50,00 0, Služby pošt 1 591, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 470, , , , Služby peněžních ústavů 1 130, , , , Nájemné 395,00 715,10 804,60 883, Konzult.,poradenské a právní služby 1 672, , , , Služby školení a vzdělávání 1 041,50 897,50 893,50 903, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 719,10 311,00 256,00 233, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 455,00 448,00 437,00 441, Pohoštění 258,00 201,50 270,00 227, Účastnické poplatky za konference 27,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 155,00 190,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 92,50 118,00 81,00 56, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 120, , , , Věcné dary 180,00 133,50 163,50 154, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 5,00 115,00 210,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 8,00 57,00 62, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 0,00 1,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 254, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 130,00 110,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 99,00 101,00 70,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 76, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,00 0,00 0,00 20, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 4 700, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 550, , , , Nákup kolků 37,00 25,00 25,00 38, Platby daní a poplatků 3 772, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 5,00 10,00 15, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 466,30 479, Dary obyvatelstvu 10,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 3 800, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 10,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 950,00 730,00 750,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 5 260, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 300, , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 300, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,80 8

9 Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly k dotacím nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p I. etapa kotelna K 38, Plynárenská osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže kamerový bod Husova - modernizace SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0, ,00 tajemník 6, ,80 finanční odbor , ,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420, ,50 stavební úřad 200,00 65,00 odbor životního prostředí , ,00 odbor správy majetku 4 166, ,00 živnostenský úřad 502,00 0,00 správní odbor 1 900, ,00 odbor dopravy 8 320, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300, ,00 odbor kultury 434, ,70 odbor školství a tělovýchovy 2 330, ,80 Celkem , ,80 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 241, ,60 Hvězdárna 17,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh tis.kč Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů 40,00 Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy 38,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 10

11 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 2 692,00 Sociální fond 461,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 1,30 11

12 Tabulka č.16 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nemocnice služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu bytů ve správě města služby, opravy a údržba 769 převod do rozpočtu města na příjmový účet 419 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 236 z pronájmu pozemků 615 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba 968 převod do rozpočtu města na příjmový účet CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více