Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst. 2

3 Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7). 3

4 Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis.kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , ,00 0, , ,00 Kapitálové příjmy 1 459, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,80 0, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , ,80 0,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,00 kapitálové příjmy 1 459,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 319,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,80 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka ,00 Přijjetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,20 Celkem , ,00 Graf č.1 Financování (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2013 Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 4% Daňové příjmy 72% 5

6 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2010 (tis.kč) rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) Návrh 2013 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 000, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 7 500, , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 10,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 5,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 600,00 430,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 840, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , ,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, , ,00 550, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 650,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0, , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí 6 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 644, , , , Příjmy z prodeje zboží 112,00 128,00 136,00 166, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 720,00 631,00 632,00 625, Příjmy z úroků 1 000,00 100,00 150,00 170, Přijaté sankční platby 1 921, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 10,00 5,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 022, , , ,00 Nedaňové příjmy 8 184, , , , Příjmy z prodeje pozemků 2 250, , , , Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 6 440,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 8 690, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 1 804, ,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 260, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 5 350, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 189,00 191,00 274,00 274,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00 191,00 274,00 274, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 186, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 290, , , , Pitná voda 276,00 211,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 10, Vodní toky a vodohospodářská díla 83,00 73,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 0,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 13,00 12,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 995,00 985,00 985, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 2 336, , , , Sdělovací prostředky 1 204, , ,60 848, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 900,00 674, , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 080,00 866,00 969, , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 4 425, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 958, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 0,00 500, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 23,00 24,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 992, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 992, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 40,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 38,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 309, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 170,00 190,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 910,00 920, , , Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 350, , , , Ostatní finanční operace 8 000, , , , Ostatní činnosti 5 300, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 274, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010 Rozp.2011 Rozp.2012 Návrh 2013 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 697,00 667,00 627, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 0,00 97,20 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 516, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 256,30 232,30 222,10 221, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Léky a zdravotnický materiál 8,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 308,00 318,00 318,00 294, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 547,00 527,00 137,00 138, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 266,00 251,00 201,00 213, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 1 020,00 800, , , Studená voda 369,50 362,80 488,40 497, Teplo 360,00 360,00 350,00 390, Plyn 1 200, , , , Elektrická energie 4 302, , , , Pevná paliva 25,00 50,00 50,00 60, Pohonné hmoty a maziva 499,00 578,00 592,00 591, Teplá voda 40,00 40,00 50,00 0, Služby pošt 1 591, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 470, , , , Služby peněžních ústavů 1 130, , , , Nájemné 395,00 715,10 804,60 883, Konzult.,poradenské a právní služby 1 672, , , , Služby školení a vzdělávání 1 041,50 897,50 893,50 903, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 719,10 311,00 256,00 233, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 455,00 448,00 437,00 441, Pohoštění 258,00 201,50 270,00 227, Účastnické poplatky za konference 27,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 155,00 190,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 92,50 118,00 81,00 56, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 120, , , , Věcné dary 180,00 133,50 163,50 154, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 5,00 115,00 210,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 8,00 57,00 62, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 0,00 1,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 254, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 130,00 110,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 99,00 101,00 70,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 76, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,00 0,00 0,00 20, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 4 700, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 550, , , , Nákup kolků 37,00 25,00 25,00 38, Platby daní a poplatků 3 772, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 5,00 10,00 15, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 466,30 479, Dary obyvatelstvu 10,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 3 800, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 10,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 950,00 730,00 750,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 5 260, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 300, , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 300, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,80 8

9 Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly k dotacím nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p I. etapa kotelna K 38, Plynárenská osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže kamerový bod Husova - modernizace SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0, ,00 tajemník 6, ,80 finanční odbor , ,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420, ,50 stavební úřad 200,00 65,00 odbor životního prostředí , ,00 odbor správy majetku 4 166, ,00 živnostenský úřad 502,00 0,00 správní odbor 1 900, ,00 odbor dopravy 8 320, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300, ,00 odbor kultury 434, ,70 odbor školství a tělovýchovy 2 330, ,80 Celkem , ,80 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 241, ,60 Hvězdárna 17,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh tis.kč Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů 40,00 Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy 38,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 10

11 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 2 692,00 Sociální fond 461,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 1,30 11

12 Tabulka č.16 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nemocnice služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu bytů ve správě města služby, opravy a údržba 769 převod do rozpočtu města na příjmový účet 419 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 236 z pronájmu pozemků 615 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba 968 převod do rozpočtu města na příjmový účet CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více