Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst. 2

3 Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7). 3

4 Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis.kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , ,00 0, , ,00 Kapitálové příjmy 1 459, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,80 0, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , ,80 0,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,00 kapitálové příjmy 1 459,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 319,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,80 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka ,00 Přijjetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,20 Celkem , ,00 Graf č.1 Financování (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2013 Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 4% Daňové příjmy 72% 5

6 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2010 (tis.kč) rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) Návrh 2013 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 000, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 7 500, , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 10,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 5,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 600,00 430,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 840, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , ,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, , ,00 550, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 650,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0, , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí 6 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 644, , , , Příjmy z prodeje zboží 112,00 128,00 136,00 166, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 720,00 631,00 632,00 625, Příjmy z úroků 1 000,00 100,00 150,00 170, Přijaté sankční platby 1 921, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 10,00 5,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 022, , , ,00 Nedaňové příjmy 8 184, , , , Příjmy z prodeje pozemků 2 250, , , , Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 6 440,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 8 690, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 1 804, ,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 260, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 5 350, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 189,00 191,00 274,00 274,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00 191,00 274,00 274, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 186, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 290, , , , Pitná voda 276,00 211,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 10, Vodní toky a vodohospodářská díla 83,00 73,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 0,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 13,00 12,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 995,00 985,00 985, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 2 336, , , , Sdělovací prostředky 1 204, , ,60 848, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 900,00 674, , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 080,00 866,00 969, , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 4 425, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 958, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 0,00 500, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 23,00 24,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 992, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 992, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 40,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 38,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 309, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 170,00 190,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 910,00 920, , , Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 350, , , , Ostatní finanční operace 8 000, , , , Ostatní činnosti 5 300, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 274, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010 Rozp.2011 Rozp.2012 Návrh 2013 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 697,00 667,00 627, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 0,00 97,20 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 516, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 256,30 232,30 222,10 221, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Léky a zdravotnický materiál 8,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 308,00 318,00 318,00 294, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 547,00 527,00 137,00 138, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 266,00 251,00 201,00 213, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 1 020,00 800, , , Studená voda 369,50 362,80 488,40 497, Teplo 360,00 360,00 350,00 390, Plyn 1 200, , , , Elektrická energie 4 302, , , , Pevná paliva 25,00 50,00 50,00 60, Pohonné hmoty a maziva 499,00 578,00 592,00 591, Teplá voda 40,00 40,00 50,00 0, Služby pošt 1 591, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 470, , , , Služby peněžních ústavů 1 130, , , , Nájemné 395,00 715,10 804,60 883, Konzult.,poradenské a právní služby 1 672, , , , Služby školení a vzdělávání 1 041,50 897,50 893,50 903, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 719,10 311,00 256,00 233, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 455,00 448,00 437,00 441, Pohoštění 258,00 201,50 270,00 227, Účastnické poplatky za konference 27,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 155,00 190,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 92,50 118,00 81,00 56, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 120, , , , Věcné dary 180,00 133,50 163,50 154, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 5,00 115,00 210,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 8,00 57,00 62, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 0,00 1,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 254, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 130,00 110,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 99,00 101,00 70,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 76, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,00 0,00 0,00 20, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 4 700, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 550, , , , Nákup kolků 37,00 25,00 25,00 38, Platby daní a poplatků 3 772, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 5,00 10,00 15, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 466,30 479, Dary obyvatelstvu 10,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 3 800, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 10,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 950,00 730,00 750,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 5 260, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 300, , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 300, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,80 8

9 Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly k dotacím nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p I. etapa kotelna K 38, Plynárenská osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže kamerový bod Husova - modernizace SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0, ,00 tajemník 6, ,80 finanční odbor , ,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420, ,50 stavební úřad 200,00 65,00 odbor životního prostředí , ,00 odbor správy majetku 4 166, ,00 živnostenský úřad 502,00 0,00 správní odbor 1 900, ,00 odbor dopravy 8 320, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300, ,00 odbor kultury 434, ,70 odbor školství a tělovýchovy 2 330, ,80 Celkem , ,80 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 241, ,60 Hvězdárna 17,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh tis.kč Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů 40,00 Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy 38,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 10

11 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 2 692,00 Sociální fond 461,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 1,30 11

12 Tabulka č.16 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nemocnice služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu bytů ve správě města služby, opravy a údržba 769 převod do rozpočtu města na příjmový účet 419 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 236 z pronájmu pozemků 615 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba 968 převod do rozpočtu města na příjmový účet CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY

R O Z P O Č E T 2015

R O Z P O Č E T 2015 R O Z P O Č E T 2015 Projednáno v radě města: 03.12.2014 Bude zveřejněno: 05.12.2014 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 22.12.2014 Rozpočet města Slaného

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce Zákl.běžný účet. 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 430, ,00 0,00

Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce Zákl.běžný účet. 0, ,00 Kapitálové příjmy 5 430, ,00 0,00 R O Z P O Č E T 2016 Projednáno v radě města: 30.11.2015 Bude zveřejněno: 01.12.2015 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 17.12.2015 Rozpočet města Slaného

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Hudební činnost příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00

Hudební činnost příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 Obec Slunečná IČO: 00831620 ROZPOČET 2017 - příprava Schválený Rozpočet Stav k 31.10. PŘÍJMY 2016 2016 Návrh 2017 Poznámka 0000-1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 290.000,00 237.689,15 295.000,00

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1,290.000 1,194.000 1,193.826,38 0000 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více