Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 R O Z P O Č E T 2013 Projednáno v radě města: Zveřejněno: na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města:

2 Rozpočet města Slaného na rok 2013 je sestaven jako deficitní s celkovým schodkem ve výši ,80 tis. Kč. Tento záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na příští rok je zapříčiněn částkou podílů k dotacím. V kapitálových výdajích v tabulce č.8 je na podíly k dotacím vyčleněna částka 80 mil. Kč. Jedná se o podíly k těmto dotacím: revitalizace historického jádra města, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea, zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821, intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný Blahotice, modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný a digitalizace letního kina. Zapojená částka v kapitálových výdajích rozpočtu bude kryta revolvingovým úvěrem ve výši 80 mil. Kč. Potřebná částka podílů k dotacím je ještě o několik desítek miliónů vyšší než je částka zahrnutá v rozpočtu na rok K navyšování této položky může docházet v průběhu roku postupně rozpočtovými opatřeními tak, jak budou průběžně nabíhat finanční prostředky na bankovní účet města z přijatých dotací na akce financované z odboru projektového manažera města. Celková bilance hospodaření města v roce 2013 je uvedena v tabulce č.1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě tis. Kč a celkové výdaje budou činit ,80 tis. Kč. Schodek hospodaření u sociálního fondu ve výši 260 tis. Kč bude kryt přebytkem hospodaření sociálního fondu z minulých let. I v roce 2013 bude Fond obnovy naplněn částkou tis. Kč. V tabulce č.2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č.3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pro rok 2013 v souhrnu vzrostou o 4,52 % proti roku 2012 a kapitálové poklesnou proti schválenému rozpočtu na rok 2012 o 32,24 %. Zde je třeba připomenout, že většina akcí, které byly plánovány na rok 2012, se přesunula vlivem různých objektivních důvodů do roku 2013 (revitalizace ul.husova, intenzifikace ČOV, zateplení 3.ZŠ Slaný, modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea). Jak bude financován schodek hospodaření v příštím roce ukazuje tabulka č.4 financování. Je z ní patrné financování deficitu rozpočtu revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, financování splátky již dříve přijatého úvěru na reformu veřejné správy ve výši tis. Kč a 40 mil. Kč splátky ročního neúčelového revolvingového úvěru a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech o 84,20 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 bylo schváleno financování revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil.kč. V předchozím odstavci je již zmíněno, že k zahájení většiny schválených akcí z podílů k dotacím v letošním roce nedošlo a tak zahájení výběrového řízení na přijetí revolvingového úvěru ve výši 120 mil. Kč bylo odsouváno. Na akce, které bude nutné uhradit v roce 2012 (rekonstrukce atletického stadionu, kanalizace Dolín, kanalizace Kvíc, předfinancování projektů z Operačních programů lidské zdroje a zaměstnanost) bude v měsíci listopadu zahájeno poptávkové řízení na neúčelový revolvingový úvěr ve výši 40 mil. Kč s roční lhůtou splatnosti. V roce 2013 tento úvěr s roční lhůtou splatnosti bude přefinancován schváleným revolvingovým úvěrem ve výši 120 mil. Kč, na který bude vypsáno klasické výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách. V roce 2013 z úvěru na financování podílů k dotacím zbude 80 mil. Kč (tato částka je navrhována v tabulce č.8 kapitálové výdaje v roce 2013 z výdajového účtu). V současné době je vhodná doba na přijetí úvěru, neboť úrokové sazby jsou na historickém minimu a dle odborníků se v příštím roce neočekává jejich nárůst. 2

3 Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č Dluhová služba města je velice příznivá, neboť k má město veden již jen jeden neuhrazený zůstatek úvěru. Jedná se o úvěr u České spořitelny, a.s. na reformu veřejné správy, který je splatný do roku 2019 (zůstatek tohoto úvěru je v tabulce č.13). V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Ve srovnání s rokem 2012 jsou daňové příjmy o 10,19 % vyšší. Jedním z důvodů je novela zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která menším městům zajišťuje vyšší procento příjmů z vybraných sdílených daní (např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty) na úkor hlavního města Prahy a větších měst. K dalšímu navýšení příjmů dochází u místního poplatku za komunální odpad (novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která umožňuje navýšit sazbu poplatku až na Kč 1.000,-- za osobu s trvalým pobytem na území města). Výběr odvodů z výherních hracích přístrojů a výherních loterijních terminálů je pro rok 2013 již navrhován na položce 1355, tak jak odpovídá novele zákona č. 202/1990 Sb.,o loteriích a podobných hrách. Správní poplatky jsou naopak o 11,17 % nižší než v roce To souvisí s uvedenou novelou zákona o loteriích, kdy současně byl novelizován i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nyní umožňuje obcím vybírat správní poplatky za podanou žádost o povolení VHP (nikoli za každé rozhodnutí o povolení VHP) a výše sazby správního poplatku je též výrazně nižší než před novelou zákona o správních poplatcích. Nedaňové příjmy jsou vyšší o parkovné z nově zpoplatněných parkovacích míst a to zejména v Parkovacím domě a již v zastupitelstvu města projednávaný peněžitý dar od společnosti FASTAV. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 a grafické znázornění je v grafu č.2. V tabulce č.7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Celkové běžné výdaje v roce 2012 vzrostou proti roku 2011 o 4,5 %. Většina běžných výdajů je cca na úrovni roku Nárůst je zapříčiněn v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru (zajištění obsluhy Parkovacího domu, 2 nové strážnice Městské policie a zvyšování platů pracovníků MěÚ ve Slaném vzhledem k plánovaným postupům dle nařízení vlády č. 564/2006, Sb. a vzhledem k inflaci), v oblasti el.energie (provoz Parkovacího domu), služeb (provoz Parkovacího domu, navýšení finančních prostředků na ošetřování zeleně, úklid komunikací, svoz komunálního odpadu) a oprav. Majetek města je rozsáhlý a je třeba ho neustále udržovat. Kromě běžných každoročních oprav je tato položka navýšena např. o opravu střechy přístavku v 1.MŠ, opravu střechy školní jídelny Na Sadech, opravu tribun atletického stadionu, opravu altánku Na Hájích, sanaci venkovního zdiva 1.ZŠ. V tabulce č.8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č.9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. V tabulce č.10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č.11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 v tabulce č.7), transfery cizím příspěvkovým organizacím (OSTROVrovno položce 5339 v tabulce č.7) a v tabulce č.12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5212,5213,5222,5223,5229,5319,5329 v tabulce č.7). 3

4 Tabulka č.16 poskytuje obraz o hospodaření města v rámci vedlejší hospodářské činnosti a vyplývá z ní převod částky ve výši tis.kč do rozpočtových příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č.5). V tabulkách č.5, 6 a 7 jsou pro porovnání uvedeny rozpočty let 2010, 2011, Musím upozornit, že ne všechny údaje jsou vždy v jednotlivých letech srovnatelné, protože mohlo v průběhu srovnávaného období dojít k legislativním nebo metodickým změnám a některé položky mohou být mimořádné a do rozpočtu zařazené jen pro jeden konkrétní rok. Rozpočet města Slaného na rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení státního rozpočtu a schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce

5 Tabulka č.1 Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2013 Druh Celkem v tis.kč Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy , ,00 0, , ,00 Kapitálové příjmy 1 459, ,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje , ,80 0, , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje , ,80 0,00 0,00-260,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem ,00 daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,00 kapitálové příjmy 1 459,00 souhrnný dotační vztah ,00 převod z fondu vedl.hosp.čin ,00 převod do sociálního fondu 1 450,00 ostatní transfery 3 319,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem ,80 Běžné výdaje ,80 Kapitálové výdaje ,00 Tabulka č.4 Položka Snížení Zvýšení Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka ,00 Přijjetí revolvingového úvěru, položka ,00 Zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech, položka ,20 Celkem , ,00 Graf č.1 Financování (v tis.kč) Skladba příjmů v roce 2013 Ostatní transfery 23% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 4% Daňové příjmy 72% 5

6 Tabulka č.5 Položka Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2010 (tis.kč) rozpočet 2011 (tis.kč) rozpočet 2012 (tis.kč) Návrh 2013 (tis.kč) Název 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 000, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 7 500, , , , DPH , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 10,00 15, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 5,00 10, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , , , Poplatek ze psů 600,00 430,00 500,00 500, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 840, , , , Poplatky za provozovaný výherní hrací příst , , ,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, , ,00 550, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 550,00 550,00 650,00 600, Odvody z výherních hracích přístrojů 0,00 0,00 0, , Správní poplatky , , , , Daň z nemovitostí 6 000, , , ,00 Daňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 644, , , , Příjmy z prodeje zboží 112,00 128,00 136,00 166, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 100,00 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací 740,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 720,00 631,00 632,00 625, Příjmy z úroků 1 000,00 100,00 150,00 170, Přijaté sankční platby 1 921, , , , Ostat.příjmy z fin.vypořádání předchozích let 0,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 10,00 10,00 5,00 2, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 022, , , ,00 Nedaňové příjmy 8 184, , , , Příjmy z prodeje pozemků 2 250, , , , Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 6 440,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 8 690, , , , Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , , , Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 1 804, ,00 0,00 0, Neinvest.přijaté transfery od obcí 3 260, , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , , , Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 5 350, , , , Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0, ,00 0,00 Přijaté transfery , , , ,00 Příjmy celkem , , , ,00 6

7 Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2010 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Pododdíl Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč (tis.) Kč(tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 189,00 191,00 274,00 274,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 189,00 191,00 274,00 274, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 186, , , , Pozemní komunikace , , , , Silniční doprava 1 290, , , , Pitná voda 276,00 211,00 231,00 231, Odvádění a čistění odpadních vod 10,00 10,00 10,00 10, Vodní toky a vodohospodářská díla 83,00 73,00 53,00 53, Voda v zemědělské krajině 0,00 0,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ , , , , Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání , , , , Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 13,00 12,00 7,00 7, Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 995,00 985,00 985, , Kultura , , , , Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 2 336, , , , Sdělovací prostředky 1 204, , ,60 848, Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,sd.prostředky 900,00 674, , , Tělovýchova , , , , Zájmová činnost a rekreace 1 080,00 866,00 969, , Ústavní péče 2 000, , , , Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 4 425, , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , Nakládání s odpady , , , , Ochrana přírody a krajiny 5 958, , , , Správa v ochraně životního prostředí 0,00 0,00 0,00 500, Ostatní činnosti v životním prostředí 23,00 23,00 23,00 24,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , , , , Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 992, , , ,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 992, , , , Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení 40,00 35,00 35,00 35, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 38,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , , , , Zastupitelské orgány 3 309, , , , Regionální a místní správa , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 170,00 170,00 190,00 191, Pojištění funkčně nespecifikované 910,00 920, , , Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 5 350, , , , Ostatní finanční operace 8 000, , , , Ostatní činnosti 5 300, , , ,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY , , , ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,80 Graf č.2 Běžné výdaje dle odvětví v roce , ,00 274, , , ,00 Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl a ost.prům.odvětví Služby pro obyvatelstvo Sociální věci Bezpečnost státu a práv.ochrana Všeobecná veř.správa a služby 7

8 Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp.2010 Rozp.2011 Rozp.2012 Návrh 2013 Položka Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , Ostatní osobní výdaje 697,00 697,00 667,00 627, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , , , Odstupné 0,00 0,00 97,20 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 516, , , , Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 256,30 232,30 222,10 221, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 4,00 4,00 4,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj , , , , Potraviny 15,00 15,00 15,00 15, Léky a zdravotnický materiál 8,00 11,00 11,00 11, Prádlo,oděv a obuv 308,00 318,00 318,00 294, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 547,00 527,00 137,00 138, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960, , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 266,00 251,00 201,00 213, Nákup materiálu j.n , , , , Úroky vlastní 1 020,00 800, , , Studená voda 369,50 362,80 488,40 497, Teplo 360,00 360,00 350,00 390, Plyn 1 200, , , , Elektrická energie 4 302, , , , Pevná paliva 25,00 50,00 50,00 60, Pohonné hmoty a maziva 499,00 578,00 592,00 591, Teplá voda 40,00 40,00 50,00 0, Služby pošt 1 591, , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 470, , , , Služby peněžních ústavů 1 130, , , , Nájemné 395,00 715,10 804,60 883, Konzult.,poradenské a právní služby 1 672, , , , Služby školení a vzdělávání 1 041,50 897,50 893,50 903, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 719,10 311,00 256,00 233, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 455,00 448,00 437,00 441, Pohoštění 258,00 201,50 270,00 227, Účastnické poplatky za konference 27,00 26,00 26,00 26, Nájemné za nájem s právem koupě 155,00 190,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 20,00 20, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 92,50 118,00 81,00 56, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 120, , , , Věcné dary 180,00 133,50 163,50 154, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 5,00 115,00 210,00 300,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům-fyz.osobám 8,00 8,00 57,00 62, Neinv.dot. podnik.subj-práv.os , , , , Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 0,00 0,00 1,00 19, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 254, , , , Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 130,00 110,00 100, Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 100,00 99,00 101,00 70,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org , , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 38, Ost. Neinv. transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76,00 76,00 76,00 76, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , , , Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 5,00 0,00 0,00 20, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 4 700, , , , Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 550, , , , Nákup kolků 37,00 25,00 25,00 38, Platby daní a poplatků 3 772, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 10,00 5,00 10,00 15, Výdaje z finančního vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům , , , , Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 466,30 479, Dary obyvatelstvu 10,00 5,00 5,00 5, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 3 800, , , , Neinvestiční transfery obyv.nemající charakter daru 10,00 5,00 5,00 5, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 950,00 730,00 750,00 800,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 5 260, , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15, Nespecifikované rezervy 3 300, , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 300, , , ,00 Běžné výdaje celkem , , , ,80 8

9 Tabulka č.8 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2013 Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU p.č. ORJ název akce tis. Kč podíly k dotacím nákup automobilu Škoda Yeti - investiční splátka Kvíček - vybudování kanalizace - splátka výstavba parkovacího domu město Slaný - aktualizace ÚAP pro ORP Slaný ZŠ Rabasova úsporná energetická opatření teplovodní propojení K-29 s K-43 vč. směšovací stanice v č.p I. etapa kotelna K 38, Plynárenská osazení výměníku tepla spalin na jeden (velký) kotel ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy - II. etapa - střecha severního křídla a dokončení fasády věže kamerový bod Husova - modernizace SLANÝ PRAMEN - stavební úpravy vybudování hřiště na discgolf v lesoparku Háje ZŠ Politických vězňů - stavební úpravy venkovního sportoviště parkovací dům - vybudování WC pro veřejnost ulice Na Sadech - vybudování nového veřejného osvětlení, zpevnění a odvodnění části ulice vedle kurtů celkem

10 Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0, ,00 tajemník 6, ,80 finanční odbor , ,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 420, ,50 stavební úřad 200,00 65,00 odbor životního prostředí , ,00 odbor správy majetku 4 166, ,00 živnostenský úřad 502,00 0,00 správní odbor 1 900, ,00 odbor dopravy 8 320, ,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 300, ,00 odbor kultury 434, ,70 odbor školství a tělovýchovy 2 330, ,80 Celkem , ,80 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) Organizační složka Příjmy Výdaje Informační centrum 241, ,60 Hvězdárna 17,00 805,30 Hala BIOS 600, ,00 Pečovatelská služba Slaný 1 420, ,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím Organizace tis.kč 1.MŠ 890,00 2.MŠ 1 025,00 6.MŠ 780,00 8.MŠ 1 000,00 1.ZŠ 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 3.ZŠ 3 780,00 Školní jídelna 800,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 256,50 Vlastivědné muzeum 3 440,00 Knihovna V.Štecha 3 820,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 Ostrov Slaný - Slánská tisícovka 20,00 Tabulka č.12 Ostatní transfery Druh tis.kč Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 566,00 Neinvestiční transfery sportovím zař ,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný-pronájem 60,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 Neinv.transfery podn.subj.-obnova pam. 50,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 98,00 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 24,00 Neinv.transfer OS Srdce - útulek pro kočky 60,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,00 Neinv.transf.Odznak Všestr.Olymp.Vítězů 40,00 Neinv.transf.Hasiči Slaný-učebna školy 38,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 10

11 Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Česká spořitelna Reforma veřejné správy ,00 Tabulka č.14 Stav vybraných účtů k Účet tis.kč Základní běžný účet ,00 Fond bydlení 296,00 Fond obnovy 2 692,00 Sociální fond 461,00 Vedlejší hospodářská činnost ,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % , , předpoklad 1,30 11

12 Tabulka č.16 MĚSTO SLANÝ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč z pronájmu bytů ve správě RDK služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nebyt. prostor ve správě RDK služby, opravy a údržba 660 převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu nemocnice služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu tepelných zařízení (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet z pronájmu bytů ve správě města služby, opravy a údržba 769 převod do rozpočtu města na příjmový účet 419 z pronájmu nebyt. prostor ve správě města služby, opravy a údržba převod do rozpočtu města na příjmový účet 236 z pronájmu pozemků 615 služby, opravy a údržba 615 převod do rozpočtu města na příjmový účet 0 z pronájmu vodovodů a kanalizací (výnosy a náklady jsou bez DPH) bez DPH služby, opravy a údržba 968 převod do rozpočtu města na příjmový účet CELKEM VÝNOSY CELKEM NÁKLADY

R O Z P O Č E T 2015

R O Z P O Č E T 2015 R O Z P O Č E T 2015 Projednáno v radě města: 03.12.2014 Bude zveřejněno: 05.12.2014 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 22.12.2014 Rozpočet města Slaného

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč Návrh rozpočtu OÚ Odřepsy na rok 2014 Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný Rozdíl příjmů a výdajů -3 764 672 Kč PŘÍJMY 13 131 701 Kč VÝDAJE 16 896 373 Kč Paragraf - Název položka název částka položka název

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více