Rozvaha...Balance sheet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha...Balance sheet..."

Transkript

1 Výsledky hospodaření 213 Econoic results 213

2

3 Rozvaha......Balance sheet... Aktiva / Assets Minulé účetní období 212 Previous accounting period 212 Netto / Net Běžné účetní období 213 Current accounting period 213 Brutto / Gross Korekce / Correction Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables fro Subscriptions DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / FIXED INTANGIBLE ASSETS Zřizovací výdaje / Incorporation Expenses Nehotné výsledky výzkuu a vývoje / Intangible Research and Developent Software / Software Jiný dlouhodobý nehotný ajetek / Other Fixed Intangible Assets Nedokončený dlouhodobý nehotný ajetek / Fixed Intangible Assets DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / FIXED TANGIBLE ASSETS Pozeky / Land Stavby / Buildings and Constructions Saostatné ovité věci a soubory ovitých věcí / Idependent Ites and Sets of Ites Jiný dlouhodobý hotný ajetek / Other Fixed Tangible Assets Nedokončený dlouhodobý hotný ajetek / Fixed Tangible Assets under construction Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hotný ajetek / Advance payents for fixed tangible assets Oceňovací rozdíl k nabytéu ajetku / Adjustents to Acquired Assets DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / LONG-TERM FINANCIAL ASSETS Podíly v ovládaná osoba / Shares - controlled organization Pořizovaný dlouhodobý finanční ajetek / Financial Investents Acquired OBĚŽNÁ AKTIVA / CURRENT ASSETS Zásoby / Inventory Materiál / Materials Nedokončená výroba a polotovary / Work in Progress Výrobky / Finished Products Zboží / Purchased Goods Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance Payents for Inventory DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY / LONG-TERM RECEIVABLES Pohledávky z obchodních vztahů / Trade Receivables Odložená daňová pohledávka / Deffered tax receivables KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY / SHORT-TERM RECEIVABLES Pohledávky z obchodních vztahů / Trade Receivables Pohledávky - ovládající a ovládající osoba / Receivables Controlling and Managing Organization Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Receivables fro Partners, Cooperative Mebers and Associations Mebers Stát - daňové pohledávky / State - Taxation Receivables Krátkodobé poskytnuté zálohy / Prepayents Dohadné účty aktivní / Estiated receivables Jiné pohledávky / Other receivables KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS Peníze / Cash in Hand Účty v bankách / Cash in Bank Časové rozlišení / Accruals Náklady příštích období / Deferred Expenditure Příjy příštích období / Deferred Incoe V tisících Kč / In thousands of CZK 1

4 ...Rozvaha......Balance sheet... Pasiva / Liabilities Minulé účetní období 212 Běžné účetní období 213 Previous accounting period 212 Current accounting period 213 PASIVA CELKEM / LIABILITIES IN TOTAL VLASTNÍ KAPITÁL / SHAREHOLDER S EQUITY ZÁKLADNÍ KAPITÁL / REGISTERED CAPITAL Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) / Own Shares and Ownership Interests Zěny základního kapitálu / Changes in Registered Capital KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS Eisní ážio / Share Preiu Oceňovací rozdíly z přecenění ajetku a závazků (+/-) / Differences fro revaluation of assets and liabilities (+/-) REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU PROFIT FUNDS Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal Reserve Fund / Indivisible Fund Statutární a ostatní fondy / Statutory and Other Funds VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET / PROFIT/ LOSS BROUGHT FORWARD Nerozdělený zisk inulých let / Undistributed Profit of Previous Years Neuhrazená ztráta inulých let / Accuulated Losses of Previous Years Jiný hospodářský výsledek / Other profit / loss VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ RETAINED PROFIT/LOSS OF THE CURRENT FINANCIAL YEAR CIZÍ ZDROJE / LIABILITIES REZERVY / RESERVES Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Legal Reserves Rezerva na daň z příjů / Incoe Tax Reserve Ostatní rezervy / Other Reserves DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY / PAYABLES Jiné závazky / Other Long-ter Liabilities Odložený daňový závazek / Deferred Tax Payables KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY / SHORT-TERM LIABILITIES Závazky z obchodních vztahů / Trade payables Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Payables - controlled or controlling organization Závazky k zaěstnanců / Eployee Related Liabilities Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Social Security and Health Insurance Liabilities Stát - daňové závazky a dotace / State - Taxation Liabilities and Subsidies Krátkodobé přijaté zálohy / Short-ter Accepted Deposits Dohadné účty pasivní / Estiated Payables Jiné závazky / Other Liabilities BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI / BANK LOANS AND BORROWINGS Dlouhodové bankovní úvěry / Long-ter Bank Loans Krátkodobé bankovní úvěry / Short-ter Bank Loans ČASOVÉ ROZLIŠENÍ / ACCRUALS Výdaje příštích období / Deferred Expenses Výnosy příštích období / Accrued Revenue V tisících Kč / In thousands of CZK 3

5 Výkaz zisku a ztrát...incoe stateent (profit and loss stateent) Text / Text Minulé účetní období 212 Běžné účetní období 213 Previous accounting period 212 Current accounting period 213 Tržby za prodej zboží / Revenues fro Goods Sold Náklady vynaložené na prodané zboží / Costs of Goods Sold Obchodní arže / Trade Margin VÝKONY / PRODUCTION Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues fro own products and Services Zěna stavu zásob vlastní činnosti / Change in Own Producted stock Aktivace / Capitalisation VÝKONOVÁ SPOTŘEBA / PRODUCTION CONSUMPTION Spotřeba ateriálu a energie / Materials, Light and Power Služby / Services PŘIDANÁ HODNOTA / GROSS MARGIN OSOBNÍ NÁKLADY / PERSONNEL EXPENSES Mzdové náklady / Wages Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social Security and Health Insurance Costs Sociální náklady / Social expenses Daně a poplatky / Taxes and fees ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / LONG TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS DEPRECIATION Tržby z prodeje dlouhodobého ajetku a ateriálů / Revenues fro Sales of Long Ter Assets and Materials Tržby z prodeje dlouhodobého ajetku / Revenues fro Sales of Long Ter Assets Tržby z prodeje ateriálu / Revenues fro Sales of Materials Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ajetku a ateriálu / Net Book Value of Sold Long Ter Assets and Materials Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ajetku / Net Book Value of Sold Long Ter Assets Prodan ý ateriál / Disposed aterial Zěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a koplexních nákladů příštích období Reserves and Deferred Incoe in Operating Revenues Ostatní provozní výnosy / Other Operating Revenues Ostatní provozní náklady / Other Operating Expenses PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / OPERATING PROFIT Tržby z prodeje cenných papírů a podílů / Revenues fro sales of securities and shares Prodané cenné papíry a podíly / Sold securities and shares Výnosy z přecenění papírů a derivátů / Revenues fro overvalued securities and derivatives Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Expenses for securities and derivatives revaluation Zěna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti / Change in Financial Reserves and Adjustents Výnosové úroky / Interest Received Nákladové úroky / Interest Paid Ostatní finanční výnosy / Other Financial Revenues Ostatní finanční náklady / Other Financial Expenses FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / PROFIT/LOSS FROM FINANCIAL OPERATIONS Daň z příjů za běžnou činnost / Incoe Tax on Ordinary Activities - splatná / - Due - odložená / - Deferred VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST / PROFIT/LOSS FROM ORDINARY ACTIVITIES VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / PROFIT OF THE ACCOUNTING PERIOD VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM / PROFIT/LOSS BEFORE TAX V tisících Kč / In thousands of CZK 4

6 ...Přehled o peněžních tocích cash flow report,,,,, Text / Text Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období / Cash and Equivalents at the Beginning of the Accounting Period Minulé účetní období 212 Previous accounting period Běžné účetní období 213 Current accounting period PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI CASH FLOW FROM THE MAIN SUBJECT OF BUSINESS (OPERATIONS) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdanění / Profit/Loss fro Ordinary Activities before Taxation ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE / ADJUSTMENT BY NON-MONETARY OPERATIONS Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohledávek (+), a uoř. opr. položek k ajetku Fixed Asset Depreciation(+), receivables and also the Aortisation of Adjustents to Acquired Assets Zěna stavu opravných položek, rezerv / Change in Balance of Adjustents, Reserves Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčtování do výnosů (-) / do nákladů (+) Profit/loss fro Sale of Fixed Assets, Accounted for in Revenue (-), Expenses (+) Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) Interest Paid (+), with the Expection of Capitalized Interest, Interest Received (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace / Possible Adjustents with Other Non-onetary Operations ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PROVOZNÍHO KAPITÁLU / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS BEFORE TAXATION, CHANGES IN WORKING CAPITAL AND EXTRAORDINARY ITEMS ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU / CHANGES IN NON- MONETARY ITEMS OF WORKING CAPITAL Zěna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv / Change in Receivables fro Operations, Teporary Assets Accounts Zěna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv Change in Short-ter Receivables fro Operations, Teporary Liability Accounts Zěna stavu zásob / Change in Stock Zěna stavu krátkodobého finančního ajetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů / Change in Short-ter Financial Assets other than Cash or Equivalents ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEMS Vyplacené úroky s výjikou kapitalizovaných úroků (-) / Interest Paid, with the Exception of Capitalized Interest (-) Přijaté úroky (+) / Interest Received (+) Zaplacená daň z příjů za běžnou činnost a za doěrky za in. období (-) Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period (-) ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI / CASH FLOW FROM INVESTMENTS Výdaje spojené s nabytí stálých aktiv / Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets Příjy z prodeje stálých aktiv / Revenue fro Sold Fixed Assets ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW RELATED TO INVESTMENTS PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ / CASH FLOW FROM FINANCIAL TRANSACTIONS Dopady zěn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty Ipact of Changes in payables Affecting Cash and Equivalents DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY IMPACT OF CHANGES IN OWNERS EQUITY ON CASH AND EQUIVALENTS Zvýšení PP a ekvivalentu z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) / Cash and Equivalents increase fro increases in Equity (+) Vyplacení podílu na vlastní kapitálu společníků (-) / Paid Equity Shares to partners (-) Další vklady PP společníků a akcionářů / Other Contributions of Cash of Partners and Shareholders Příé platby na vrub fondů (-) / Direct Funds Drawings(-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně / Paid Dividends or Profit Shares, including Withheld Tax (-) ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI NET CASH FLOW RELATED TO FINANCIAL TRANSACTIONS ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESPEKTIVE SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NET INCREASE OR DECREASE IN CASH STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ NA KONCI OBDOBÍ CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF ACCOUNTING PERIOD V tisících Kč / In thousands of CZK

7 ...Přehled o zěnách vlastního kapitálu...suary of changes in owner s equity Text / Text ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU / EQUITY REGISTERED WITHIN THE COMMERCIAL REGISTER Počáteční zůstatek / Opening Balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing Balance Minulé účetní období 212 Previous accounting period Běžné účetní období 213 Current accounting period ZÁKLADNÍ KAPITÁL NEZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU / NOT REGISTERED EQUITY Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ I NEZAPSANÝ / EQUITY REGISTERED AND NOT REGISTERED Počáteční zůstatek / Opening balance Konečný zůstatek / Closing balance EMISNÍ ÁŽIO / SHARE PREMIUM Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance REZERVNÍ FONDY / RESERVE FUNDS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU / OTHER PROFIT FUNDS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS ROZDÍLY Z PŘECENĚNÍ NEZAHRNUTÉ DO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DIFFERENCES FROM REVALUATIONS NOT INCLUDED IN PROFIT/LOSS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZISK ÚČETNÍCH OBDOBÍ / RETAINED PROFIT FOR ACCOUNTING PERIOD Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ / LOSS FOR ACCOUNTING PERIOD Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZISK/ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ / PROFIT/LOSS AFTER TAXATION FOR ACCOUNTING PERIOD V tisících Kč / In thousands of CZK 6

8 ...Příloha k účetní závěrce......notes on 213 financial stateents,,,,, Název a sídlo společnosti / Bussines Nae and Registered Office: Pasiva / Liabilities Právní fora / Legal for: Den vzniku / Established on: DIČ / VAT Reg No: Bankovní spojení / Bank connection: Telefon / Telephone: / Fax / Fax: Rozhodující předět podnikání (dle výpisu z obchodního rejstříku): 4výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejéna dle OKEČ: 42895: Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 47112: Inženýrské činnosti a související technické poradenství PAPCEL, Běžné a.s., účetní Uničovská období 132, Litovel, Minulé Czech účetní Republic období 29 akciová Current společnost accounting / joint-stock period 21 copanyprevious accounting period 29 th / May 15, 1996 CZ UniCredit Bank CZ, a.s., Oloouc / Account No.: / / Major subject of enterprise (according to Extract fro Business Register): 4production, sale and services not indicated in appendices 1 through 3 of the trade licensing law, particularly according to OKEČ: 42895: Production of achines and instruents for the production of paper and adhesives 47112: Engineering activities and associated technical consulting OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ JEDNOTKY VÍCE NEŽ 2 % / PEOPLE HOLDING SHARES IN THE REGISTERED CAPITAL OF THE ACCOUNTING UNIT EXCEEDING 2 % Osoba a sídlo / Entity and Registered office Podíl / Share 213 % Podíl / Share 212. % Ing. David Dostál, Koenského 688, Litovel, Czech Republic VEGA - HSH, spol. s r. o., Koenského 688, Litovel, Czech Republic Zěny a dodatky provedené v účetní období v obchodní rejstříku Ve třetí čtvrtletí roku 213 došlo k odkoupení podílu společnosti EK Fin, Operngasse 6, Vídeň a k zápisu do obchodního rejstříku. K je 34 % vlastníke společnosti PAPCEL, a.s. společnost VEGA - HSH, spol. s r.o. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovéu dni Představenstvo: Ing. David Dostál - předseda představenstva Ing. Filip Wrnata - ístopředseda představenstva Ing. Andrej Lakoý Ing. Ivan Dzido Dozorčí rada: MUDr. Kateřina Kerekešová - předsedkyně dozorčí rady Mag. Bernd Lechner Ing. Jan Sítal Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávající A bývalý členů orgánů Členů statutárních orgánů nebyla ve sledované účetní období poskytnuta žádná peněžitá či jiná plnění. Vyjíaje: Modifications and aendents in the Coercial Register in the accounting period During the third quarter of the year 213, a share of EK Fin, Operngasse 6, Vienna, Austria, was purchased and a record was ade in the Coercial Register. VEGA - HSH, spol. s r. o. is the owner of a 34 % share in PAPCEL, a.s. on 31 Deceber 213. Mebers of statutory and supervisory bodies as of closing date Board of Directors: Mr. David Dostál - Chairan of the Board of Directors Mr. Filip Wrnata - Vice-chairan of the Board of Directors Mr. Andrej Lakoý Mr. Ivan Dzido Supervisory Board: Mrs. Kateřina Kerekešová - Chairwoan of the Supervisory Board Mr. Bernd Lechner Mr. Jan Sítal Reunerations (financial and others) to existing and forer ebers of bodies During the fiscal year concerned there were no reunerations (financial or others) granted to the ebers of statutory bodies. Except: Jéno / typ plnění - půjčka / Nae / type of transaction - loan Rodné číslo / ID nuber Částka / Aount Úrok. sazba / Interest rate Ing. Wrnata Filip 69214/ ,- CZK 5 % ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY / COMPANY EMPLOYEES, STAFF COSTS ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / FOR FISCAL YEAR Průěrný počet zaěstnanců / Average nuber of eployees z toho: dělníci výrobní / out of this: production staff dělníci režijní / indirect staff THP / office staff řídicí pracovníci / anageent Mzdové náklady (v tis. Kč) / Wages and salaries (in thousands CZK) z toho: řídicí pracovníci / out of this: anageent náklady na sociální zabezpečení / social insurance sociální náklady / social expenses (v tisících Kč / in thousands of CZK) 7

9 ...Příloha k účetní závěrce...notes on 213 financial stateents MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH VYŠŠÍ NEŽ 2 % PROPERTY OR CONTRACTUAL INTEREST OF THE ACCOUNTING UNIT IN OTHER COMPANIES EXCEEDING 2 % Osoba a sídlo / Entity and Registered office Podíl / Share 212 % Podíl / Share 213 % OOO PAPCEL SPb, B. Sapsonievsky pr. 32, Saint-Petersburg, Russia RUB RUB 99 IFM PAPCEL, s.r.o. - eber of PAPCEL concern, Uničovská 132, Litovel, Czech Republic 2. CZK CZK 1 Sluvní dohody ezi společníky (akcionáři) nebyly uzavřeny. Inforace o použitých účetních etodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Ocenění ajetku je v souladu se zákone č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jednotlivé složky ajetku jsou oceněny: Způsob ocenění: a) dlouhodobý hotný a nehotný ajetek - pořizovacíi cenai, hotný ajetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastníi náklady ve výši příých nákladů a části nepříých nákladů výroby 4repredukční pořizovací cena je využita v a.s. pouze u bezplatně předaného ajetku po skonční finančního pronáju. Zde se vychází z původní pořizovací ceny u leasingové společnosti. b) ateriál a zboží - cenou pořízení 4náklady související s pořízení ateriálu jsou vedeny na saostatné analytické účtu a rozpouštěny ěsíčně do nákladů dle vypočteného poěru 4druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen zásob: celní a spediční poplatky, externí přepravné, vnitropodnikové přepravné, různé přirážky a slevy, které souvisí s pořízení zásob 4o nakupovaných zásobách je účtováno způsobe A, při výdeji ze skladu jsou používány ceny zjištěné vážený aritetický průěre c) nedokončená výroba - vlastníi náklady ve výši příých nákladů a části nepříých nákladů výroby d) hotové výrobky - úplnýi vlastníi náklady 4o zásobách vytvořených vlastní činností je účtováno způsobe A, při výdeji ze skladu jsou tyto oceněny skladovýi cenai e) ajetkové podíly - pořizovacíi cenai f) deriváty - reálnou hodnotou Zěny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledované účetní období došlo ke zpřesnění vykazování aktivit ruské pobočky, kdy její fakturace je zobrazena ve finančních výkazech jako nákup a prodej služeb ísto nákupu a prodeje zboží. Konkrétně byly přesunuty hodnoty z výkazu zisku ztráty z položek Tržby za prodej zboží a Náklady vynaložené na prodané zboží do položek Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a Služby. V rozvaze byla upravena položka Zboží, kdy zůstatek ruského zboží k byl přesunut do položky Nedokončená výroba a polotovary. Nově je tvořena i rezerva na nevyčerpanou dovolenou zaěstnanců. Dopad do inulých období je proúčtován proti položce Jiný hospodářský výsledek. Náklady daného roku jsou zahrnuty do výsledku hospodaření běžného období a to i ve sloupci pro pohled na inulé období. Opravné položky k ajetku Opravné položky k hotnéu a nehotnéu ajetku jsou tvořeny na základě výsledků inventarizace. Opravné položky k pohledávká jsou k pohledávká, které jsou k rozvážnéu dni po splatnosti více než 12 ěsíců nebo i dříve, kdy na základě inventarizace je posouzeno snížení jejich hodnoty, které není trvalého charakteru. Opravné položky se tvoří k zásobá, k jejichž výdeji nedošlo k rozvážnéu dni déle jak 24 ěsíců, u zásob second-handu a náhradních dílů déle jak 36 ěsíců. No agreeents have been entered into aong partners (shareholders). Inforation concerning applied accounting ethods, general accounting principles and evaluation ethods The evaluation of the assets is in copliance with Act No. 563/1991 Coll., on accounting. Individual ites of the property are evaluated as follows: Evaluation ethods: a) Tangible and intangible fixed assets - at acquisition costs; the internally produced tangible and intangible assets are evaluated at working costs in an aount of the direct costs and part of the indirect costs of production. 4The replaceent cost is only used by the joint-stock copany for the assets handed over free of charge after the end of the financial lease. There, it is based on the original acquisition cost fro the leasing copany. b) Material and erchandise - at the purchase price. 4The costs associated with the aterial acquisition of the aterial are posted on a separate analytical account and dissolved on a onthly basis into the expenses according to the calculated ratio. 4Types of additional costs of acquisition which are included in the acquisition costs of the inventories: custos and forwarding charges, external freight, internal freight, various surcharges and discounts which relate to the acquisition of the inventories. 4The purchased inventories are posted using Method A; when issued fro the warehouse, the prices deterined using a weighted arithetic ean are used. c) Work in progress - at the working costs in the aount of the direct costs and part of the indirect production costs. d) Finished products and sei-finished products - at the total working costs of production. 4Internally produced inventories are posted using Method A; when issued fro warehouse, the warehouse prices are used for their evaluation. e) Ownership interests- at the acquisition costs. f) Derivates - at the real value. Changes in evaluation, depreciation and accounting procedures During the accounting period under consideration, the reporting of the Russian branch s activities was ade ore exact. The financial stateents show its invoicing as the purchase and sale of services instead of the purchase and sale of goods. Specifically, the values were oved fro the Sales of goods and Cost of goods sold ites to the Sales of own products and services and Services ites on the Profit and Loss Stateent. The Goods ite on the Balance Sheet was adjusted so that the balance of the Russian goods on 31 Deceber 212 was oved to the Work in progress and sei-finished products ite. Also a reserve for the reaining leaves of eployees is newly created. The ipact on the last periods is posted against the Other profit or loss ite. The costs of the given year are included in the profit or loss for the current period, also in the last period colun. Value adjustents to the assets The value adjustents to tangible and intangible assets are created on the basis of stocktaking results. The value adjustents to receivables are created to such receivables which are overdue for ore than 12 onths on the balance sheet date, or even earlier if a reduction in their value which is not of a peranent nature is considered on the basis of stocktaking. The value adjustents are created to such inventories which were not issued for ore than 24 onths and to such second-hand inventories and spare part inventories which were not issued for ore than 36 onths on the balance sheet data. 8

10 ...Příloha k účetní závěrce......notes on 213 financial stateents,,,,, OPRAVNÉ POLOŽKY / VALUE ADJUSTMENTS Druh ajetku Asset type Opravné položky k: Value adjustents to: P ohledávká / Receivables Polotovarů vlastní výroby / Own sei-finished products Materiálový zásobá / Material inventories Výrobků / Products Zůstatek k 1. dni účetního období Balance on the first day of the accounting period Běžné období Current period Minulé období Previous period Běžné období Current period Tvorba Created Minulé období Previous period Zúčtování Posted Běžné období Current period Minulé období Previous period Zůstatek k posl. dni účetního období Balance on the last day of the accounting period Běžné období Current period Minulé období Previous period (v tisících Kč / in thousands of CZK) Odpisování ajetku Při odpisování dlouhodobého hotného ajetku jsou používány účetní odpisy. Při výpočtu ěsíčního odpisu se vychází z předpokládané doby životnosti ajetku. U dlouhodobého nehotného ajetku jsou účetní odpisy stanoveny vždy na čtyři roky. Odpisy jsou prováděny od ěsíce následujícího po ěsíci uvedení do užívání. Daňové odpisy jsou pro účely stanovení základu daně z příju vedeny v saostatné evidenci. K odepisování oceňovacího rozdílu k nabytéu ajetku (z pohledu účetnictví) dochází dle 7 odst. 1 vyhlášky č. 5/22 Sb. rovnoěrně 18 ěsíců od nabytí podniku, nebo jeho části, případně od rozhodného dne přeěn do nákladů či výnosů. Oceňovací rozdíl k nabytéu ajetku obsahuje kladný rozdíl ezi ocenění ajetku a závazků v ráci přeěny společnosti (kdy na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě došlo k zániku společnosti P.B.O.Holding a.s. v důsledku fúze sloučení s nástupnickou společností PAPCEL, a.s. Nástupnická společnost PAPCEL, a.s. převzala veškeré jění společnosti P.B.O.Holding a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) a souhrne ocenění jeho jednotlivých složek ajetku v účetnictví účetní jednotky. O drobné dlouhodobé hotné a nehotné ajetku je účtováno následovně: Od roku 23 hotný ajetek s pořizovací cenou do 4,- Kč a nehotný ajetek do 6,- Kč je považován za zásoby a při použití je o ně účtováno jako o spotřebě ateriálu na účet 51 Spotřeba ateriálu v případě hotného ajetku, na účet 518 Ostatní služby v případě nehotného ajetku. Výjikou je ajetek zahraničních poboček, kde se postupuje dle lokálních účetních principů. Majetek nad 1,- Kč význanějšího charakteru á společnost v evidenci neodpisovaného ajetku. Přepočet cizích ěn na českou ěnu Transakce prováděné v cizích ěnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizový kurse České národní banky prvního pracovního dne v dané ěsíci. Depreciation of assets Book depreciations are used for depreciating tangible fixed assets. The calculations of a onthly depreciation is based on the estiated lifetie of the asset. The book depreciations of an intangible fixed asset are always deterined for four years. Depreciations start in the onth following the onth in which the asset was put into use. The records of the tax depreciations are kept separately fo the purpose of deterining the incoe tax base. According to sec. 7 par. 1 of Regulation No. 5/22 Coll., the difference in the valuation of the acquired assets (in ters of accounting) is depreciated into expenses or revenues evenly for 18 onths fro the acquisition of the business or part thereof or fro the decisive date of the reorganizations. The difference in the valuation of the acquired assets includes the plus difference between the valuation of the assets and liabilities in connection with the reorganization of the copany (based on the resolution of the Regional Court in Ostrava, P.B.O. Holding a.s. ceased to exist as a result of the erger with the successor PAPCEL, a.s. The successor PAPCEL, a.s. took over all the assets of P.B.O. Holding a.s., including the rights and obligations arising fro eployent relationships and the total valuation of its individual parts of the assets in the accounting entity s accounting books. Low-value tangible and intangible fixed assets are posted as follows: Since 23, the tangible assets with an acquisition price of up to CZK 4. and the intangible assets with an acquisition price of up to CZK 6. are considered to be inventories and when used, they are posted as aterial consuption on account 51 Material consuption in the case of a tangible asset or on account 518 Other services in the case of an intangible asset. An exception is the assets of the foreign branches, which follow the local accounting principles. The records of the assets with a price of over CZK 1. having a ore significant nature are kept in the records of the assets which are not depreciated. Conversion of foreign currencies to the Czech currency Transactions ade in foreign currencies are converted and posted using the exchange rate of the Czech National Bank on the first working day of the onth. PŘEHLED PEVNÝCH KURSŮ UŽÍVANÝCH BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ 213 / SUMMARY OF FIXED RATES USED DURING FISCAL YEAR 213 Měsíc / Month Leden / January Únor / February Březen / March Duben / April Květen / May Červen / June Červenec / July Srpen / August Září / Septeber Říjen / October Listopad / Noveber Prosinec / Deceber USD 19,23 18,786 19,749 2,153 19,451 19,792 19,925 19,611 19,448 18,922 19,14 2,244 EUR 25,225 25,635 25,675 25,88 25,665 25,745 25,975 25,955 25,685 25,65 25,85 27,45 RUB,6314,62627,64217,64668,62279,61917,6354,59369,58421,58744,59273,6115 9

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

V ý r o č n í zpráva. JP, akciová společnost, Šumperk

V ý r o č n í zpráva. JP, akciová společnost, Šumperk V ý r o č n í zpráva JP, akciová společnost, Šumperk 213 O B S A H - Úvodní slovo - Výsledovka - zveřejňované údaje r. 211 213 - Rozvaha - zveřejňované údaje r. 211 213 - Příloha k roční závěrce r. 213

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více