Rozvaha...Balance sheet...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha...Balance sheet..."

Transkript

1 Výsledky hospodaření 213 Econoic results 213

2

3 Rozvaha......Balance sheet... Aktiva / Assets Minulé účetní období 212 Previous accounting period 212 Netto / Net Běžné účetní období 213 Current accounting period 213 Brutto / Gross Korekce / Correction Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables fro Subscriptions DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / FIXED INTANGIBLE ASSETS Zřizovací výdaje / Incorporation Expenses Nehotné výsledky výzkuu a vývoje / Intangible Research and Developent Software / Software Jiný dlouhodobý nehotný ajetek / Other Fixed Intangible Assets Nedokončený dlouhodobý nehotný ajetek / Fixed Intangible Assets DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / FIXED TANGIBLE ASSETS Pozeky / Land Stavby / Buildings and Constructions Saostatné ovité věci a soubory ovitých věcí / Idependent Ites and Sets of Ites Jiný dlouhodobý hotný ajetek / Other Fixed Tangible Assets Nedokončený dlouhodobý hotný ajetek / Fixed Tangible Assets under construction Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hotný ajetek / Advance payents for fixed tangible assets Oceňovací rozdíl k nabytéu ajetku / Adjustents to Acquired Assets DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / LONG-TERM FINANCIAL ASSETS Podíly v ovládaná osoba / Shares - controlled organization Pořizovaný dlouhodobý finanční ajetek / Financial Investents Acquired OBĚŽNÁ AKTIVA / CURRENT ASSETS Zásoby / Inventory Materiál / Materials Nedokončená výroba a polotovary / Work in Progress Výrobky / Finished Products Zboží / Purchased Goods Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance Payents for Inventory DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY / LONG-TERM RECEIVABLES Pohledávky z obchodních vztahů / Trade Receivables Odložená daňová pohledávka / Deffered tax receivables KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY / SHORT-TERM RECEIVABLES Pohledávky z obchodních vztahů / Trade Receivables Pohledávky - ovládající a ovládající osoba / Receivables Controlling and Managing Organization Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Receivables fro Partners, Cooperative Mebers and Associations Mebers Stát - daňové pohledávky / State - Taxation Receivables Krátkodobé poskytnuté zálohy / Prepayents Dohadné účty aktivní / Estiated receivables Jiné pohledávky / Other receivables KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS Peníze / Cash in Hand Účty v bankách / Cash in Bank Časové rozlišení / Accruals Náklady příštích období / Deferred Expenditure Příjy příštích období / Deferred Incoe V tisících Kč / In thousands of CZK 1

4 ...Rozvaha......Balance sheet... Pasiva / Liabilities Minulé účetní období 212 Běžné účetní období 213 Previous accounting period 212 Current accounting period 213 PASIVA CELKEM / LIABILITIES IN TOTAL VLASTNÍ KAPITÁL / SHAREHOLDER S EQUITY ZÁKLADNÍ KAPITÁL / REGISTERED CAPITAL Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) / Own Shares and Ownership Interests Zěny základního kapitálu / Changes in Registered Capital KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS Eisní ážio / Share Preiu Oceňovací rozdíly z přecenění ajetku a závazků (+/-) / Differences fro revaluation of assets and liabilities (+/-) REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU PROFIT FUNDS Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal Reserve Fund / Indivisible Fund Statutární a ostatní fondy / Statutory and Other Funds VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET / PROFIT/ LOSS BROUGHT FORWARD Nerozdělený zisk inulých let / Undistributed Profit of Previous Years Neuhrazená ztráta inulých let / Accuulated Losses of Previous Years Jiný hospodářský výsledek / Other profit / loss VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ RETAINED PROFIT/LOSS OF THE CURRENT FINANCIAL YEAR CIZÍ ZDROJE / LIABILITIES REZERVY / RESERVES Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Legal Reserves Rezerva na daň z příjů / Incoe Tax Reserve Ostatní rezervy / Other Reserves DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY / PAYABLES Jiné závazky / Other Long-ter Liabilities Odložený daňový závazek / Deferred Tax Payables KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY / SHORT-TERM LIABILITIES Závazky z obchodních vztahů / Trade payables Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Payables - controlled or controlling organization Závazky k zaěstnanců / Eployee Related Liabilities Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Social Security and Health Insurance Liabilities Stát - daňové závazky a dotace / State - Taxation Liabilities and Subsidies Krátkodobé přijaté zálohy / Short-ter Accepted Deposits Dohadné účty pasivní / Estiated Payables Jiné závazky / Other Liabilities BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI / BANK LOANS AND BORROWINGS Dlouhodové bankovní úvěry / Long-ter Bank Loans Krátkodobé bankovní úvěry / Short-ter Bank Loans ČASOVÉ ROZLIŠENÍ / ACCRUALS Výdaje příštích období / Deferred Expenses Výnosy příštích období / Accrued Revenue V tisících Kč / In thousands of CZK 3

5 Výkaz zisku a ztrát...incoe stateent (profit and loss stateent) Text / Text Minulé účetní období 212 Běžné účetní období 213 Previous accounting period 212 Current accounting period 213 Tržby za prodej zboží / Revenues fro Goods Sold Náklady vynaložené na prodané zboží / Costs of Goods Sold Obchodní arže / Trade Margin VÝKONY / PRODUCTION Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues fro own products and Services Zěna stavu zásob vlastní činnosti / Change in Own Producted stock Aktivace / Capitalisation VÝKONOVÁ SPOTŘEBA / PRODUCTION CONSUMPTION Spotřeba ateriálu a energie / Materials, Light and Power Služby / Services PŘIDANÁ HODNOTA / GROSS MARGIN OSOBNÍ NÁKLADY / PERSONNEL EXPENSES Mzdové náklady / Wages Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social Security and Health Insurance Costs Sociální náklady / Social expenses Daně a poplatky / Taxes and fees ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / LONG TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS DEPRECIATION Tržby z prodeje dlouhodobého ajetku a ateriálů / Revenues fro Sales of Long Ter Assets and Materials Tržby z prodeje dlouhodobého ajetku / Revenues fro Sales of Long Ter Assets Tržby z prodeje ateriálu / Revenues fro Sales of Materials Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ajetku a ateriálu / Net Book Value of Sold Long Ter Assets and Materials Zůstatková cena prodaného dlouhodobého ajetku / Net Book Value of Sold Long Ter Assets Prodan ý ateriál / Disposed aterial Zěna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a koplexních nákladů příštích období Reserves and Deferred Incoe in Operating Revenues Ostatní provozní výnosy / Other Operating Revenues Ostatní provozní náklady / Other Operating Expenses PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / OPERATING PROFIT Tržby z prodeje cenných papírů a podílů / Revenues fro sales of securities and shares Prodané cenné papíry a podíly / Sold securities and shares Výnosy z přecenění papírů a derivátů / Revenues fro overvalued securities and derivatives Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Expenses for securities and derivatives revaluation Zěna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti / Change in Financial Reserves and Adjustents Výnosové úroky / Interest Received Nákladové úroky / Interest Paid Ostatní finanční výnosy / Other Financial Revenues Ostatní finanční náklady / Other Financial Expenses FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / PROFIT/LOSS FROM FINANCIAL OPERATIONS Daň z příjů za běžnou činnost / Incoe Tax on Ordinary Activities - splatná / - Due - odložená / - Deferred VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST / PROFIT/LOSS FROM ORDINARY ACTIVITIES VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / PROFIT OF THE ACCOUNTING PERIOD VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM / PROFIT/LOSS BEFORE TAX V tisících Kč / In thousands of CZK 4

6 ...Přehled o peněžních tocích cash flow report,,,,, Text / Text Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období / Cash and Equivalents at the Beginning of the Accounting Period Minulé účetní období 212 Previous accounting period Běžné účetní období 213 Current accounting period PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI CASH FLOW FROM THE MAIN SUBJECT OF BUSINESS (OPERATIONS) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdanění / Profit/Loss fro Ordinary Activities before Taxation ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE / ADJUSTMENT BY NON-MONETARY OPERATIONS Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohledávek (+), a uoř. opr. položek k ajetku Fixed Asset Depreciation(+), receivables and also the Aortisation of Adjustents to Acquired Assets Zěna stavu opravných položek, rezerv / Change in Balance of Adjustents, Reserves Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčtování do výnosů (-) / do nákladů (+) Profit/loss fro Sale of Fixed Assets, Accounted for in Revenue (-), Expenses (+) Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-) Interest Paid (+), with the Expection of Capitalized Interest, Interest Received (-) Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace / Possible Adjustents with Other Non-onetary Operations ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PROVOZNÍHO KAPITÁLU / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS BEFORE TAXATION, CHANGES IN WORKING CAPITAL AND EXTRAORDINARY ITEMS ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU / CHANGES IN NON- MONETARY ITEMS OF WORKING CAPITAL Zěna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv / Change in Receivables fro Operations, Teporary Assets Accounts Zěna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv Change in Short-ter Receivables fro Operations, Teporary Liability Accounts Zěna stavu zásob / Change in Stock Zěna stavu krátkodobého finančního ajetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů / Change in Short-ter Financial Assets other than Cash or Equivalents ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEMS Vyplacené úroky s výjikou kapitalizovaných úroků (-) / Interest Paid, with the Exception of Capitalized Interest (-) Přijaté úroky (+) / Interest Received (+) Zaplacená daň z příjů za běžnou činnost a za doěrky za in. období (-) Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period (-) ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI / CASH FLOW FROM INVESTMENTS Výdaje spojené s nabytí stálých aktiv / Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets Příjy z prodeje stálých aktiv / Revenue fro Sold Fixed Assets ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW RELATED TO INVESTMENTS PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ / CASH FLOW FROM FINANCIAL TRANSACTIONS Dopady zěn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty Ipact of Changes in payables Affecting Cash and Equivalents DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY IMPACT OF CHANGES IN OWNERS EQUITY ON CASH AND EQUIVALENTS Zvýšení PP a ekvivalentu z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) / Cash and Equivalents increase fro increases in Equity (+) Vyplacení podílu na vlastní kapitálu společníků (-) / Paid Equity Shares to partners (-) Další vklady PP společníků a akcionářů / Other Contributions of Cash of Partners and Shareholders Příé platby na vrub fondů (-) / Direct Funds Drawings(-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně / Paid Dividends or Profit Shares, including Withheld Tax (-) ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI NET CASH FLOW RELATED TO FINANCIAL TRANSACTIONS ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESPEKTIVE SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NET INCREASE OR DECREASE IN CASH STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ NA KONCI OBDOBÍ CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF ACCOUNTING PERIOD V tisících Kč / In thousands of CZK

7 ...Přehled o zěnách vlastního kapitálu...suary of changes in owner s equity Text / Text ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU / EQUITY REGISTERED WITHIN THE COMMERCIAL REGISTER Počáteční zůstatek / Opening Balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing Balance Minulé účetní období 212 Previous accounting period Běžné účetní období 213 Current accounting period ZÁKLADNÍ KAPITÁL NEZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU / NOT REGISTERED EQUITY Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ I NEZAPSANÝ / EQUITY REGISTERED AND NOT REGISTERED Počáteční zůstatek / Opening balance Konečný zůstatek / Closing balance EMISNÍ ÁŽIO / SHARE PREMIUM Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance REZERVNÍ FONDY / RESERVE FUNDS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU / OTHER PROFIT FUNDS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS ROZDÍLY Z PŘECENĚNÍ NEZAHRNUTÉ DO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DIFFERENCES FROM REVALUATIONS NOT INCLUDED IN PROFIT/LOSS Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZISK ÚČETNÍCH OBDOBÍ / RETAINED PROFIT FOR ACCOUNTING PERIOD Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ / LOSS FOR ACCOUNTING PERIOD Počáteční zůstatek / Opening balance Zvýšení / Increase Snížení / Decrease Konečný zůstatek / Closing balance ZISK/ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ / PROFIT/LOSS AFTER TAXATION FOR ACCOUNTING PERIOD V tisících Kč / In thousands of CZK 6

8 ...Příloha k účetní závěrce......notes on 213 financial stateents,,,,, Název a sídlo společnosti / Bussines Nae and Registered Office: Pasiva / Liabilities Právní fora / Legal for: Den vzniku / Established on: DIČ / VAT Reg No: Bankovní spojení / Bank connection: Telefon / Telephone: / Fax / Fax: Rozhodující předět podnikání (dle výpisu z obchodního rejstříku): 4výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejéna dle OKEČ: 42895: Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 47112: Inženýrské činnosti a související technické poradenství PAPCEL, Běžné a.s., účetní Uničovská období 132, Litovel, Minulé Czech účetní Republic období 29 akciová Current společnost accounting / joint-stock period 21 copanyprevious accounting period 29 th / May 15, 1996 CZ UniCredit Bank CZ, a.s., Oloouc / Account No.: / / Major subject of enterprise (according to Extract fro Business Register): 4production, sale and services not indicated in appendices 1 through 3 of the trade licensing law, particularly according to OKEČ: 42895: Production of achines and instruents for the production of paper and adhesives 47112: Engineering activities and associated technical consulting OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ JEDNOTKY VÍCE NEŽ 2 % / PEOPLE HOLDING SHARES IN THE REGISTERED CAPITAL OF THE ACCOUNTING UNIT EXCEEDING 2 % Osoba a sídlo / Entity and Registered office Podíl / Share 213 % Podíl / Share 212. % Ing. David Dostál, Koenského 688, Litovel, Czech Republic VEGA - HSH, spol. s r. o., Koenského 688, Litovel, Czech Republic Zěny a dodatky provedené v účetní období v obchodní rejstříku Ve třetí čtvrtletí roku 213 došlo k odkoupení podílu společnosti EK Fin, Operngasse 6, Vídeň a k zápisu do obchodního rejstříku. K je 34 % vlastníke společnosti PAPCEL, a.s. společnost VEGA - HSH, spol. s r.o. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovéu dni Představenstvo: Ing. David Dostál - předseda představenstva Ing. Filip Wrnata - ístopředseda představenstva Ing. Andrej Lakoý Ing. Ivan Dzido Dozorčí rada: MUDr. Kateřina Kerekešová - předsedkyně dozorčí rady Mag. Bernd Lechner Ing. Jan Sítal Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávající A bývalý členů orgánů Členů statutárních orgánů nebyla ve sledované účetní období poskytnuta žádná peněžitá či jiná plnění. Vyjíaje: Modifications and aendents in the Coercial Register in the accounting period During the third quarter of the year 213, a share of EK Fin, Operngasse 6, Vienna, Austria, was purchased and a record was ade in the Coercial Register. VEGA - HSH, spol. s r. o. is the owner of a 34 % share in PAPCEL, a.s. on 31 Deceber 213. Mebers of statutory and supervisory bodies as of closing date Board of Directors: Mr. David Dostál - Chairan of the Board of Directors Mr. Filip Wrnata - Vice-chairan of the Board of Directors Mr. Andrej Lakoý Mr. Ivan Dzido Supervisory Board: Mrs. Kateřina Kerekešová - Chairwoan of the Supervisory Board Mr. Bernd Lechner Mr. Jan Sítal Reunerations (financial and others) to existing and forer ebers of bodies During the fiscal year concerned there were no reunerations (financial or others) granted to the ebers of statutory bodies. Except: Jéno / typ plnění - půjčka / Nae / type of transaction - loan Rodné číslo / ID nuber Částka / Aount Úrok. sazba / Interest rate Ing. Wrnata Filip 69214/ ,- CZK 5 % ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY / COMPANY EMPLOYEES, STAFF COSTS ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / FOR FISCAL YEAR Průěrný počet zaěstnanců / Average nuber of eployees z toho: dělníci výrobní / out of this: production staff dělníci režijní / indirect staff THP / office staff řídicí pracovníci / anageent Mzdové náklady (v tis. Kč) / Wages and salaries (in thousands CZK) z toho: řídicí pracovníci / out of this: anageent náklady na sociální zabezpečení / social insurance sociální náklady / social expenses (v tisících Kč / in thousands of CZK) 7

9 ...Příloha k účetní závěrce...notes on 213 financial stateents MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH VYŠŠÍ NEŽ 2 % PROPERTY OR CONTRACTUAL INTEREST OF THE ACCOUNTING UNIT IN OTHER COMPANIES EXCEEDING 2 % Osoba a sídlo / Entity and Registered office Podíl / Share 212 % Podíl / Share 213 % OOO PAPCEL SPb, B. Sapsonievsky pr. 32, Saint-Petersburg, Russia RUB RUB 99 IFM PAPCEL, s.r.o. - eber of PAPCEL concern, Uničovská 132, Litovel, Czech Republic 2. CZK CZK 1 Sluvní dohody ezi společníky (akcionáři) nebyly uzavřeny. Inforace o použitých účetních etodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Ocenění ajetku je v souladu se zákone č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jednotlivé složky ajetku jsou oceněny: Způsob ocenění: a) dlouhodobý hotný a nehotný ajetek - pořizovacíi cenai, hotný ajetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastníi náklady ve výši příých nákladů a části nepříých nákladů výroby 4repredukční pořizovací cena je využita v a.s. pouze u bezplatně předaného ajetku po skonční finančního pronáju. Zde se vychází z původní pořizovací ceny u leasingové společnosti. b) ateriál a zboží - cenou pořízení 4náklady související s pořízení ateriálu jsou vedeny na saostatné analytické účtu a rozpouštěny ěsíčně do nákladů dle vypočteného poěru 4druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen zásob: celní a spediční poplatky, externí přepravné, vnitropodnikové přepravné, různé přirážky a slevy, které souvisí s pořízení zásob 4o nakupovaných zásobách je účtováno způsobe A, při výdeji ze skladu jsou používány ceny zjištěné vážený aritetický průěre c) nedokončená výroba - vlastníi náklady ve výši příých nákladů a části nepříých nákladů výroby d) hotové výrobky - úplnýi vlastníi náklady 4o zásobách vytvořených vlastní činností je účtováno způsobe A, při výdeji ze skladu jsou tyto oceněny skladovýi cenai e) ajetkové podíly - pořizovacíi cenai f) deriváty - reálnou hodnotou Zěny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledované účetní období došlo ke zpřesnění vykazování aktivit ruské pobočky, kdy její fakturace je zobrazena ve finančních výkazech jako nákup a prodej služeb ísto nákupu a prodeje zboží. Konkrétně byly přesunuty hodnoty z výkazu zisku ztráty z položek Tržby za prodej zboží a Náklady vynaložené na prodané zboží do položek Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a Služby. V rozvaze byla upravena položka Zboží, kdy zůstatek ruského zboží k byl přesunut do položky Nedokončená výroba a polotovary. Nově je tvořena i rezerva na nevyčerpanou dovolenou zaěstnanců. Dopad do inulých období je proúčtován proti položce Jiný hospodářský výsledek. Náklady daného roku jsou zahrnuty do výsledku hospodaření běžného období a to i ve sloupci pro pohled na inulé období. Opravné položky k ajetku Opravné položky k hotnéu a nehotnéu ajetku jsou tvořeny na základě výsledků inventarizace. Opravné položky k pohledávká jsou k pohledávká, které jsou k rozvážnéu dni po splatnosti více než 12 ěsíců nebo i dříve, kdy na základě inventarizace je posouzeno snížení jejich hodnoty, které není trvalého charakteru. Opravné položky se tvoří k zásobá, k jejichž výdeji nedošlo k rozvážnéu dni déle jak 24 ěsíců, u zásob second-handu a náhradních dílů déle jak 36 ěsíců. No agreeents have been entered into aong partners (shareholders). Inforation concerning applied accounting ethods, general accounting principles and evaluation ethods The evaluation of the assets is in copliance with Act No. 563/1991 Coll., on accounting. Individual ites of the property are evaluated as follows: Evaluation ethods: a) Tangible and intangible fixed assets - at acquisition costs; the internally produced tangible and intangible assets are evaluated at working costs in an aount of the direct costs and part of the indirect costs of production. 4The replaceent cost is only used by the joint-stock copany for the assets handed over free of charge after the end of the financial lease. There, it is based on the original acquisition cost fro the leasing copany. b) Material and erchandise - at the purchase price. 4The costs associated with the aterial acquisition of the aterial are posted on a separate analytical account and dissolved on a onthly basis into the expenses according to the calculated ratio. 4Types of additional costs of acquisition which are included in the acquisition costs of the inventories: custos and forwarding charges, external freight, internal freight, various surcharges and discounts which relate to the acquisition of the inventories. 4The purchased inventories are posted using Method A; when issued fro the warehouse, the prices deterined using a weighted arithetic ean are used. c) Work in progress - at the working costs in the aount of the direct costs and part of the indirect production costs. d) Finished products and sei-finished products - at the total working costs of production. 4Internally produced inventories are posted using Method A; when issued fro warehouse, the warehouse prices are used for their evaluation. e) Ownership interests- at the acquisition costs. f) Derivates - at the real value. Changes in evaluation, depreciation and accounting procedures During the accounting period under consideration, the reporting of the Russian branch s activities was ade ore exact. The financial stateents show its invoicing as the purchase and sale of services instead of the purchase and sale of goods. Specifically, the values were oved fro the Sales of goods and Cost of goods sold ites to the Sales of own products and services and Services ites on the Profit and Loss Stateent. The Goods ite on the Balance Sheet was adjusted so that the balance of the Russian goods on 31 Deceber 212 was oved to the Work in progress and sei-finished products ite. Also a reserve for the reaining leaves of eployees is newly created. The ipact on the last periods is posted against the Other profit or loss ite. The costs of the given year are included in the profit or loss for the current period, also in the last period colun. Value adjustents to the assets The value adjustents to tangible and intangible assets are created on the basis of stocktaking results. The value adjustents to receivables are created to such receivables which are overdue for ore than 12 onths on the balance sheet date, or even earlier if a reduction in their value which is not of a peranent nature is considered on the basis of stocktaking. The value adjustents are created to such inventories which were not issued for ore than 24 onths and to such second-hand inventories and spare part inventories which were not issued for ore than 36 onths on the balance sheet data. 8

10 ...Příloha k účetní závěrce......notes on 213 financial stateents,,,,, OPRAVNÉ POLOŽKY / VALUE ADJUSTMENTS Druh ajetku Asset type Opravné položky k: Value adjustents to: P ohledávká / Receivables Polotovarů vlastní výroby / Own sei-finished products Materiálový zásobá / Material inventories Výrobků / Products Zůstatek k 1. dni účetního období Balance on the first day of the accounting period Běžné období Current period Minulé období Previous period Běžné období Current period Tvorba Created Minulé období Previous period Zúčtování Posted Běžné období Current period Minulé období Previous period Zůstatek k posl. dni účetního období Balance on the last day of the accounting period Běžné období Current period Minulé období Previous period (v tisících Kč / in thousands of CZK) Odpisování ajetku Při odpisování dlouhodobého hotného ajetku jsou používány účetní odpisy. Při výpočtu ěsíčního odpisu se vychází z předpokládané doby životnosti ajetku. U dlouhodobého nehotného ajetku jsou účetní odpisy stanoveny vždy na čtyři roky. Odpisy jsou prováděny od ěsíce následujícího po ěsíci uvedení do užívání. Daňové odpisy jsou pro účely stanovení základu daně z příju vedeny v saostatné evidenci. K odepisování oceňovacího rozdílu k nabytéu ajetku (z pohledu účetnictví) dochází dle 7 odst. 1 vyhlášky č. 5/22 Sb. rovnoěrně 18 ěsíců od nabytí podniku, nebo jeho části, případně od rozhodného dne přeěn do nákladů či výnosů. Oceňovací rozdíl k nabytéu ajetku obsahuje kladný rozdíl ezi ocenění ajetku a závazků v ráci přeěny společnosti (kdy na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě došlo k zániku společnosti P.B.O.Holding a.s. v důsledku fúze sloučení s nástupnickou společností PAPCEL, a.s. Nástupnická společnost PAPCEL, a.s. převzala veškeré jění společnosti P.B.O.Holding a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) a souhrne ocenění jeho jednotlivých složek ajetku v účetnictví účetní jednotky. O drobné dlouhodobé hotné a nehotné ajetku je účtováno následovně: Od roku 23 hotný ajetek s pořizovací cenou do 4,- Kč a nehotný ajetek do 6,- Kč je považován za zásoby a při použití je o ně účtováno jako o spotřebě ateriálu na účet 51 Spotřeba ateriálu v případě hotného ajetku, na účet 518 Ostatní služby v případě nehotného ajetku. Výjikou je ajetek zahraničních poboček, kde se postupuje dle lokálních účetních principů. Majetek nad 1,- Kč význanějšího charakteru á společnost v evidenci neodpisovaného ajetku. Přepočet cizích ěn na českou ěnu Transakce prováděné v cizích ěnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizový kurse České národní banky prvního pracovního dne v dané ěsíci. Depreciation of assets Book depreciations are used for depreciating tangible fixed assets. The calculations of a onthly depreciation is based on the estiated lifetie of the asset. The book depreciations of an intangible fixed asset are always deterined for four years. Depreciations start in the onth following the onth in which the asset was put into use. The records of the tax depreciations are kept separately fo the purpose of deterining the incoe tax base. According to sec. 7 par. 1 of Regulation No. 5/22 Coll., the difference in the valuation of the acquired assets (in ters of accounting) is depreciated into expenses or revenues evenly for 18 onths fro the acquisition of the business or part thereof or fro the decisive date of the reorganizations. The difference in the valuation of the acquired assets includes the plus difference between the valuation of the assets and liabilities in connection with the reorganization of the copany (based on the resolution of the Regional Court in Ostrava, P.B.O. Holding a.s. ceased to exist as a result of the erger with the successor PAPCEL, a.s. The successor PAPCEL, a.s. took over all the assets of P.B.O. Holding a.s., including the rights and obligations arising fro eployent relationships and the total valuation of its individual parts of the assets in the accounting entity s accounting books. Low-value tangible and intangible fixed assets are posted as follows: Since 23, the tangible assets with an acquisition price of up to CZK 4. and the intangible assets with an acquisition price of up to CZK 6. are considered to be inventories and when used, they are posted as aterial consuption on account 51 Material consuption in the case of a tangible asset or on account 518 Other services in the case of an intangible asset. An exception is the assets of the foreign branches, which follow the local accounting principles. The records of the assets with a price of over CZK 1. having a ore significant nature are kept in the records of the assets which are not depreciated. Conversion of foreign currencies to the Czech currency Transactions ade in foreign currencies are converted and posted using the exchange rate of the Czech National Bank on the first working day of the onth. PŘEHLED PEVNÝCH KURSŮ UŽÍVANÝCH BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ 213 / SUMMARY OF FIXED RATES USED DURING FISCAL YEAR 213 Měsíc / Month Leden / January Únor / February Březen / March Duben / April Květen / May Červen / June Červenec / July Srpen / August Září / Septeber Říjen / October Listopad / Noveber Prosinec / Deceber USD 19,23 18,786 19,749 2,153 19,451 19,792 19,925 19,611 19,448 18,922 19,14 2,244 EUR 25,225 25,635 25,675 25,88 25,665 25,745 25,975 25,955 25,685 25,65 25,85 27,45 RUB,6314,62627,64217,64668,62279,61917,6354,59369,58421,58744,59273,6115 9

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více