SHRNUTÍ. Oddíl A Úvod a upozornění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ. Oddíl A Úvod a upozornění"

Transkript

1 SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musí být obsaženy ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a emitenta, ke kterému se vztahuje tento prospekt. Jelikož některé Prvky nejsou pro daného emitenta nebo cenné papíry vyžadovány, mohou v číslování Prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý Prvek může být vyžadován s ohledem na druh cenného papíru a emitenta, ke kterému se vztahuje tento prospekt, je možné, že pro daný Prvek nebude existovat žádná relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného Prvku s poznámkou "nepoužije se". Oddíl A Úvod a upozornění A.1 Úvod a upozornění: A.2 Následný prodej cenných papírů nebo konečné umístnění cenných papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů: Toto shrnutí představuje úvod k tomuto prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Akcií třídy A Společnosti by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek. V případě, kdy je u soudu vznesen právní nárok (žaloba) týkající se údajů uvedených v tomto prospektu, může být žalující investor podle vnitrostátních právních předpisů členského státu EHP povinen nést náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. Pouze osoby, které vyhotovily shrnutí prospektu včetně jeho překladu, za něj nesou občanskoprávní odpovědnost, avšak pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad s jinými částmi prospektu nebo pokud dohromady s jinými částmi prospektu neposkytuje hlavní údaje, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat. Nepoužije se: emitent nesouhlasí s tím, aby byl tento prospekt použit za účelem dalšího prodeje nebo konečného umístění cenných papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Oddíl B Emitent B.1 Právní a obchodní název emitenta: B.2 Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost, a země registrace: CGI Group Inc. CGI je společnost se sídlem v Kanadě a je založena a existuje v Kanadě ve formě obchodní korporace v souladu se Zákonem o společnostech (Québec), jenž byl nahrazen Zákonem o obchodních korporacích (Québec), který v současné době upravuje fungování Společnosti. Strana 1

2 B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží: Skupina je pátým největším nezávislým poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií (IT) a podnikových procesů na světě. Skupina zaměstnává na celém světě cca zaměstnanců, které nazývá členy. Skupina nabízí svým zákazníkům portfolio služeb, které zahrnuje: Poradenství: CGI poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti informačních technologií a obchodního poradenství, a to včetně podnikové transformace, strategického plánování informačních technologií, řízení podnikových procesů a architektury informačních systémů. Systémová integrace: CGI integruje a upravuje přední technologie a softwarové aplikace za účelem vytvoření IT systémů podle strategických potřeb zákazníků. Management v oblasti IT a podnikových funkcí (business functions) - outsourcing: Zákazníci delegují na CGI úplnou nebo částečnou odpovědnost za své IT nebo podnikové funkce za účelem dosažení úspor a získání vhodných technologií při zachování kontroly nad funkcemi IT a podnikovými funkcemi strategického významu. Jako součást těchto ujednání realizuje CGI procesy managementu jakosti i postupy napomáhající zlepšit provozní výkonnost svých zákazníků. CGI rovněž zajišťuje integraci provozů/podniků svých zákazníků do své technologické sítě. Navíc je společnost CGI oprávněna se svými zákazníky uzavírat smlouvy o outsourcingu, na základě kterých přebírá pracovní smlouvy od některých zaměstnanců svých zákazníků v oblasti řízení IT a podnikových funkcí s cílem umožnit zákazníkům soustředit se na své hlavní obchodní podnikání. Služby poskytované v rámci outsourcingové smlouvy mohou zahrnovat vývoj a integraci nových projektů a aplikací, údržbu a podporu aplikací; řízení v oblasti infrastruktury informačních technologií (služby podnikových sítí a služby v oblasti výpočetních řešení pro koncové uživatele); zpracování transakcí a obchodních procesů jako např. služby v oblasti mzdové agendy správy pohledávek (nároků) a služeb správy dokumentů. Proprietární podniková řešení: CGI nabízí komplexní portfolio proprietárních podnikových řešení, která napomáhají hledat příležitosti na trhu a nadále vytvářet hodnotu pro své zákazníky a akcionáře. Navíc proprietární podniková řešení CGI zahrnují řešení plánování zdrojů podniků, řízení v oblasti energií, vymáhání úvěrů a pohledávek, řízení v oblasti daní, auditů pohledávek (nároků) a odhalování podvodů. CGI nabízí služby komplexních podnikových procesů (end-to-end services) zaměřené na vertikální trhy daného odvětví; v této oblasti praxe získala CGI značné odborné zkušenosti. Služby CGI se zaměřují na následující cílové vertikální trhy: finanční služby; vlády; zdravotnictví; telekomunikace a veřejné služby; výroba, maloobchod a distribuce (VMD). B.4a Významné aktuální trendy: Skupina zakončila první čtvrtletí fiskálního roku 2015 (tj. od 1. října 2014 do 31. prosince 2014) (Q1 2015) s výnosy ve výši 2.541,3 mil. kanadských dolarů, což představuje snížení o 103,5 mil. kanadských dolarů nebo také 3,9 procent oproti prvnímu čtvrtletí fiskálního roku 2014 (tj. od 1. října 2013 do 31. prosince 2013) (Q1 2014). Na konstantní měnové bázi došlo ke snížení příjmů o 157,4 mil. kanadských dolarů nebo také 6,0 procent, přičemž fluktuace měn příznivě ovlivnily příjmy Skupiny, a to zvýšením o 53,9 mil. kanadských dolarů nebo též o 2,1 procenta. Výnosy z kanadského segmentu Skupiny v Q dosáhly 382,1 mil. kanadských dolarů, což představuje pokles o 38,8 mil. kanadských dolarů nebo též 9,2 procent v porovnání s Q Tato změna ve výnosech byla způsobena zejména nižším objemem práce v důsledku skončení trvání určitých smluv, částečně pak nahrazenými novými zakázkami. Strana 2

3 Výnosy z amerického (US) segmentu Skupiny v Q dosáhly 654,6 mil. kanadských dolarů, což představuje snížení o 31,0 mil. kanadských dolarů nebo také 4,5 procent v porovnání s Q Na konstantní měnové bázi došlo ke snížení výnosů z US segmentu o 80,8 mil. kanadských dolarů nebo též o 11,8 procent. Tato změna ve výnosech byla způsobena zejména dokončením projektů spojených s ACA ve fiskálním období roku Výnosy z pěti dalších segmentů Skupiny - tj. skandinávské země, jižní Evropa a Jižní Amerika (NSESA), Francie (včetně Lucemburska a Maroka), Velká Británie (UK), střední a východní Evropa (především Nizozemí a Německo) (CEE), a asijsko-pacifický region (včetně Austrálie, Indie a Filipín) dosáhly v Q výše 1.504,5 mil. kanadských dolarů nebo též 59,2 procent z celkových výnosů Skupiny v porovnání s výnosem ve výši 1.538,1 mil. kanadských dolarů (představujícím 58,2 procent z celkových příjmů Skupiny) dosažených v Q Tato změna výnosů byla způsobena: (i) dokončením projektů ve Švédsku, Jižní Evropě a Nizozemí; (ii) odlivem obchodů s nízkou marží; částečně nahrazenými (iii) nedávno uzavřenými smlouvami o outsourcingu na období několika let. B.5 Popis skupiny emitenta a postavení emitenta ve skupině: CGI je hlavní mateřskou společností ve Skupině. Mezi hlavní provozní dceřiné společnosti Skupiny patří: Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc. CGI Information Systems and Management Consultants Inc. Québec, Kanada Québec, Kanada CGI Technologies and Solutions Inc. CGI Federal Inc. Stanley Associates, Inc. CGI Sverige AB CGI Suomi Oy CGI Nederland B.V. CGI Deutschland Ltd. & Co. KG CGI IT UK Limited CGI Information Systems and Management Consultants Private Limited CGI France SAS Delaware, USA Delaware, USA Delaware, USA Švédsko Finsko Nizozemí Německo Spojené království Indie Francie B.6 Pokud je emitentovi známo, jméno každé osoby, která má přímou či nepřímou účast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, oznamovanou podle vnitrostátních právních předpisů Podle kanadského práva podléhá oznamovací povinnosti jakákoliv účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta ve výši rovnající se nebo převyšující 10 %. Základní kapitál CGI je tvořen: (i) neomezeným počtem prvních prioritních akcií vydávaných v sériích (První prioritní akcie); (ii) neomezeným počtem sekundárních prioritních akcií vydávaných v sériích (Sekundární prioritní akcie); (iii) neomezeným počtem Akcií třídy A, s každou z nichž je spojen jeden hlas; a (iv) neomezeným počtem akcií třídy B, s každou z nichž je spojeno 10 hlasů (Akcie třídy B), přičemž všechny tyto akcie jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. K 9. březnu 2015 (který je posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) nebyly k vydání žádné První prioritní akcie ani žádné Sekundární prioritní akcie. Ke dni 9. března 2015 (který je posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) byly Společnosti známy pouze níže uvedené osoby, které jsou beneficiálními vlastníky (ať už přímými či nepřímými) 10 % čí více Strana 3

4 emitenta, spolu s výší každé takové účasti: Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI v oběhu, nebo které vykonávají (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B k 9. březnu 2015): Serge Godin (zakladatel a výkonný předseda představenstva): vlastnil kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své kontroly nad společnostmi Distinction Capital Inc., Canada Inc. a Québec Inc., držel kusů Akcií třídy B 0,02 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 85,89 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují 46,53 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); André Imbeau (zakladatel, místopředseda představenstva a tajemník společnosti): vlastnil kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své kontroly nad společnostmi Québec Inc. a Québec Inc., držel kusů Akcií třídy B (0,10 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 12,85 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují 7,00 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); a Navíc oddělení pro vztahy s investory (Investor Relations) CGI provádí pravidelné průzkumy mezi největšími institucionálními akcionáři Společnosti. Podle posledních identifikačních údajů akcionářů dostupných Společnosti k 9. březnu 2015 byly níže uvedené osoby v první desítce nejvýznamnějších institucionálních držitelů Akcií třídy A: Caisse vlastnila Akcií třídy A (20,66 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 9,47 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); FMR LLC vlastnila Akcií třídy A (10,03 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 4,60 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); BlackRock Asset Management Canada Limited vlastnila Akcií třídy A (4,36 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 2,00 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); 1832 Asset Management L.P.vlastnila Akcií třídy A (3,76 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,73 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); CI Investments Inc. vlastnila kusů Akcií třídy A (3,49 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,60 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Invesco Advisers, Inc. vlastnila kusů Akcií třídy A 3,38 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,55 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Jarislowsky Fraser, Ltd vlastnila kusů Akcií třídy A 2,25 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,03 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI; BMO Nesbit Burns Inc. vlastnila Akcií třídy A (1,93 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,88 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Fiera Capital Corporation vlastnila kusů Akcií třídy A Strana 4

5 (1,91 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,88 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); a Guardian Capital LP vlastnila kusů Akcií třídy A (1,78 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,82 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI). S výjimkou výše uvedených subjektů nejsou ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) členům představenstva Společnosti (každý jednotlivě jako Člen představenstva a společně jako Členové představenstva) ani řídícím osobám Společnosti známy jakékoliv jiné osoby, které by byly beneficiálními (přímými či nepřímými) vlastníky 10 % či více Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI v oběhu, nebo které by vykonávaly (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B ke dni 9. března 2015). Pokud je emitentovi známo, uveďte, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popište povahu této kontroly: Údaj, zda mají hlavní akcionáři emitenta případně odlišná hlasovací práva: B.7 Vybrané hlavní historické finanční údaje a popis významné změny finanční situace a provozních výsledků emitenta během období, k němuž se hlavní historické finanční údaje vztahují, nebo po tomto období: S výjimkou Serge Godina, jehož míra účasti na základním kapitálu CGI spojená s hlasovacím právem je uvedena výše, nejsou CGI známy jakékoliv jiné osoby, které by ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) vykonávaly nebo mohly vykonávat společně nebo jednotlivě přímou či nepřímou kontrolu nad CGI. Hlavní akcionáři CGI (jak jsou uvedeni výše) mají stejná hlasovací práva jako všichni ostatní držitelé Akcií třídy A a Akcií třídy B. V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní finanční údaje Skupiny za příslušná účetní období, které vychází (bez podstatné úpravy) z auditovaných konsolidovaných účetních závěrek CGI za roky 2012, 2013 a 2014 a z mezitímní účetní závěrky CGI za období tří měsíců konče datem 31. prosince Auditované konsolidované účetní závěrky CGI za roky 2012, 2013 a 2014 a mezitímní účetní závěrky CGI za období tří měsíců konče datem 31. prosince 2014 byly sestaveny podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty: (v tis. kanadských dolarů s výjimkou údajů o akciích) Za tři měsíce konče ke dni 31. prosince 2014 Za rok konče ke dni 30. září 2014 Za rok konče ke dni 30. září 2013 Za rok konče ke dni 30. září 2012 $ $ $ $ Výnosy Provozní náklady Náklady na služby, prodej a administrativu Náklady spojené s integrací Finanční náklady Finanční výnosy (920) (2.010) (4.362) (5.318) Strana 5

6 Ostatní výnosy (3.955) Kurzové ztráty (zisky) (3.316) (1.134) Podíl na zisku společného podniku (3.996) Zisk před zdaněním Daňové náklady Čistý zisk Zisk na akcii Základní zisk na akcii 0,76 2,78 1,48 0,50 Zředěný zisk na akcii 0,74 2,69 1,44 0,48 Konsolidovaná rozvaha: (v tis. kanadských dolarů) Ke dni 31. prosince 2014 Ke dni 30. září 2014 Ke dni 30. září 2013 Ke dni 30. září 2012 $ $ $ $ Aktiva Oběžná (krátkodobá) aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobý finanční majetek (investice) Krátkodobé derivátové finanční nástroje Pohledávky z obchodních vztahů Nedokončená výroba Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva Daň z příjmu Oběžná aktiva celkem před držbou finančních prostředků pro zákazníky Finanční prostředky zákazníků Oběžná aktiva celkem Pozemky, budovy a zařízení Kontraktační náklady Nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Dlouhodobý finanční majetek Odložená daňová pohledávka Hodnota podniku Pasiva (závazky) ,234, Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a časové rozlišení Krátkodobé derivátové finanční nástroje Časově rozlišené odměny (příštích období) Časově rozlišený výnos (příštích období) Strana 6

7 Daň z příjmu Rezervy Krátkodobá část dlouhodobého závazku Krátkodobé závazky celkem před závazky z držby finančních prostředků pro zákazníky Závazky z držby finančních prostředků zákazníků Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé rezervy Dlouhodobé závazky (dluhy) Další dlouhodobé závazky Dlouhodobé derivátové finanční nástroje Odložené daňové závazky Závazky z benefitů při odchodu do důchodu ,954,785 6,245, Vlastní kapitál Nerozdělený zisk Nahromaděný jiný celkový výsledek (zisk & ztráta) Základní akciový kapitál Emisní ážio Během fiskálního období 2012, 2013 a 2014 a v Q došlo k významným změnám ve finanční situaci a hospodářských výsledcích Skupiny. Tyto změny jsou následující: Ve fiskálním roce 2012 Skupina koupila společnost Logica Plc (Logica) za cenu 2,7 mld. kanadských dolarů a převzala čistý dluh společnosti Logica ve výši 0,9 mld. kanadských dolarů. Výsledky CGI po 20. srpnu 2012 zahrnují i provoz společnosti Logica. Ke dni 30. září 2014 dokončilo CGI integraci společnosti Logica. Vedle investičního programu ohledně integrace společnosti Logica ve výši 525 mil. kanadských dolarů, který byl dříve oznámen ve fiskálním roce 2013, CGI investovalo dalších 26,5 mil. kanadských dolarů k dosažení nových synergií, když fluktuace kurzu zahraničních měn negativně ovlivnila program o přibližně 24,0 mil. kanadských dolarů. V souhrnu bylo jednorázově na nákladech vynaloženo celkem 575 mil. kanadských dolarů, které vyústily v roční úspory přesahující 400 mil. kanadských dolarů a přírůstek výnosu CGI na akcii. Úplata za akvizici společnosti Logica byla financována prostřednictvím: (i) příjmů v hotovosti ve výši 1,0 mld. kanadských dolarů získaných z emise upisovacích listů - subskripčních certifikátů (subscription receipts) vyměnitelných za nové Akcie třídy A ve prospěch Caisse v hodnotě 21,41 kanadských dolarů za jeden upisovací list, a to na základě (a) smlouvy o úpisu akcií (subscription agreement) uzavřené mezi Caisse a Společností dne 31. května 2012, a (b) smlouvy o emisi upisovacích listů (subscription receipt agreement) uzavřené mezi Caisse, Společností a Computershare Trust Company of Canada jako agentem pro úpis dne 31. května 2012; (ii) dluhového financování od syndikátu věřitelů ve formě seniorních nezajištěných termínových úvěrů v celkovém objemu 1,9 mld. kanadských dolarů Strana 7

8 poskytnutých na základě smlouvy o úvěru, oznámení o výši poplatků ( fee letter ) a oznámení o syndikaci ( syndication letter ), všech ze dne 31. května 2012 (Termínový úvěr); a (iii) dluhového financování od syndikátu věřitelů ve formě revolvingového úvěru poskytnutého na základě stávající smlouvy o úvěru ve výši 1,5 mld. kanadských dolarů poskytnutého Společnosti (Revolvingový úvěr). Ve Q bylo trvání Revolvingového úvěru prodlouženo o jeden rok do prosince července 2014 byl Revolvingový úvěr dále prodloužen o další rok do prosince 2018 a může být dále každoročně prodlužován. Všechny ostatní podmínky včetně úrokových sazeb a bankovních kovenantů dle Revolvingového úvěru zůstaly nezměněny. V dubnu 2014 uhradilo CGI první splatnou tranši Termínového úvěru ve výši mil. kanadských dolarů použitím prostředků z jeho úvěrových linek. V září 2014 Společnost uzavřela smlouvu o neveřejném úpisu dluhu ve výši 955 mil. kanadských dolarů sestávající se ze čtyř linek seniorních US nezajištěných dlužních úpisů na částku ve výši 745 mil. amerických dolarů a jedné linky seniorního euro nezajištěného dlužního úpisu na částku ve výši 85 mil. euro s váženou průměrnou splatností v délce 7,9 let a s váženým průměrným fixním kupónem ve výši 3,62 %. Společnost využila prostředky získané vydáním nových neveřejných dlužních úpisů ke splacení linky Termínového úvěru ve výši 494,7 mil. kanadských dolarů splatného v květnu 2015 a dlužného zůstatku Termínového úvěru. Dne 29. listopadu 2013 Caisse snížila svůj podíl na Společnosti o Akcií třídy A se subordinovanými hlasovacími právy v souladu s interními směrnicemi Caisse o znovuvyrovnání portfolia. Jako součást transakce Společnost zakoupila za účelem jejich zrušení Akcií třídy A se subordinovanými hlasovacími právy představujícími 25 % akcií prodaných Caisse za cenu za jednu akcii ve výši 40,15 kanadských dolarů odpovídající čisté ceně, kterou Caisse obdržela od zprostředkovatele, který zakoupil zbylých 75 % akcií. Výnosy (příjmy) Skupiny se: (a) navýšily o cca 5,3 mld. kanadských dolarů nebo také 111,3 % ve fiskálním roce 2013 v porovnání s fiskálním rokem 2012 (výnosy dosáhly cca 4,8 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2012 a 10,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013); a (b) navýšily o cca 0,4 mld. kanadských dolarů nebo také 4,1 % ve fiskálním roce 2014 v porovnání s fiskálním rokem 2013 (výnosy dosáhly cca 10,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013 a 10,5 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2014); (c) snížily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo též 3,9 % ve Q oproti Q (výnosy dosáhly cca 2,6 mld. kanadských dolarů ve Q a 2,5 mld. kanadských dolarů ve Q1 2015). Zisk Skupiny před zdaněním (EBT): (a) se zvýšil z částky cca 262,9 mil. kanadských dolarů (představující 5,5 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2012 na částku ve výši cca 627,6 mil. kanadských dolarů (představující 6,2 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2013; (b) se zvýšil z částky cca 627,6 mil. kanadských dolarů (představující 6,2 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2013 na částku ve výši cca 1.130,2 mil. kanadských dolarů (představující 10,8 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2014; a (c) se zvýšil z částky cca 253,0 mil. kanadských dolarů (představující 9,6 % z celkových příjmů Skupiny) ve Q na částku ve výši cca 320,5 mil. kanadských dolarů (představující 12,6 % z celkových příjmů Skupiny) ve Q Provozní náklady Skupiny se: (a) zvýšily o cca 4,8 mld. kanadských dolarů nebo též 113,2 % ve fiskálním roce 2013 oproti fiskálnímu roku 2012 (provozní náklady dosáhly cca 4,2 mld. kanadských dolarů Strana 8

9 ve fiskálním roce 2012 a 9,0 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013); (b) zvýšily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo také 1,3 % ve fiskálním roce 2014 oproti fiskálnímu roku 2013 (provozní náklady dosáhly cca 9,0 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013 a 9,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2014); a (c) snížily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo též 6,2 % ve Q oproti Q (provozní náklady dosáhly cca 2.3 mld. kanadských dolarů ve Q a 2.2 mld. kanadských dolarů ve Q1 čtvrtletí 2015). Ode dne 31. prosince 2014, tj. posledního dne tříměsíčního období počínaje 1. října 2014 a konče 31. prosince 2014, ke kterému se vztahují mezitímní finanční údaje CGI vyplněné na formuláři 6-K za fiskální čtvrtletí končící ke dni 31. prosince 2014 (Formulář 6-K), nedošlo k žádné významné změně ve finanční situaci nebo hospodářském výsledku CGI. Formulář 6-K byl uložen v evidenci americké Komise pro cenné papíry (SEC Securities and Exchange Commission) dne 28. ledna B.8 Vybrané klíčové pro forma finanční údaje: B.9 Prognóza nebo odhad hospodářského výsledku: B.10 Výhrady ve zprávě auditorů: B.11 Nedostatečný provozní kapitál: Nepoužije se: Tento prospekt neobsahuje žádné pro forma finanční údaje. Nepoužije se: V tomto prospektu není poskytnuta žádná prognóza ani odhad hospodářského výsledku. Nepoužije se: Zprávy auditorů neobsahují žádné výhrady k historickým finančním údajům Skupiny. Nepoužije se: Vzhledem k úvěrovým linkám Skupiny je provozní kapitál Skupiny dostatečný ke splnění jejích současných požadavků, a to nejméně na období 12 měsíců od data vydání tohoto prospektu. Oddíl C Cenné papíry C.1 Druh a třída cenných papírů přijímaných k obchodování včetně identifikačního čísla cenných papírů: C.2 Měna emise cenných papírů: C.3 Počet akcií v emisi a jejich jmenovitá hodnota: Akcie třídy A. Akcie třídy A jsou obchodovány na Newyorské burze cenných papírů (NYSE the New York Stock Exchange) pod symbolem GIB a dále na Torontské burze cenných papírů (TSE the Toronto Stock Exchange) pod symbolem GIB.A. Akciím třídy A byl přidělen ISIN CA39945C1095. Akcie třídy A jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. Akcie třídy A jsou kotovány na (i) NYSE v amerických dolarech, a (ii) na TSE v kanadských dolarech. Základní kapitál CGI je tvořen: neomezeným počtem Prvních prioritních akcií vydávaných v sériích; neomezeným počtem Sekundárních prioritních akcií vydávaných v sériích; neomezeným počtem Akcií třídy A; a neomezeným počtem Akcií třídy B; přičemž všechny tyto akcie jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. Ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) bylo z celkového základního kapitálu Společnosti vydáno Strana 9

10 a je v oběhu celkem kusů Akcií třídy A a kusů Akcií třídy B. V rámci emise nebyly vydány žádné První prioritní akcie ani Sekundární prioritní akcie. C.4 Práva spojená s cennými papíry: Každý majitel Akcií třídy A má následující práva: právo účastnit se valné hromady akcionářů Společnosti a hlasovat na ní. Majiteli každé Akcie třídy A náleží při hlasování jeden hlas na každou akcii a majiteli každé Akcie třídy B náleží při hlasování deset hlasů na akcii; nárok obdržet stejné dividendy (formou podíl za akcii - "share for share") vyhlášené, vyplacené nebo určené k výplatě; a v případě likvidace, zániku či zrušení Společnosti nebo v případě jiného rozdělení majetku (aktiv) mezi její akcionáře pro účely likvidace záležitostí Společnosti, nárok na poměrný (formou podíl za akcii - "share for share") podíl na majetku Společnosti, který je k dispozici pro výplatu či rozdělení mezi majitele Akcií třídy A. Pokud je majitelům Akcií třídy B předložena nabídka k převzetí (takeover bid), nabídka výměny (exchange bid) nebo nabídka učiněná emitentem (issuer bid) (s výjimkou vyňaté nabídky tzv. exempt bid) týkající se Akcií třídy B, aniž by byla současně a za stejných podmínek předložena majitelům Akciím třídy A, pak každá Akcie třídy A se stane konvertibilní na jednu Akcii třídy B, a to dle volby akcionáře, aby byl příslušný akcionář oprávněn k přijetí nabídky od data jejího předložení. Má se za to, že toto právo nenabude účinnosti, pokud nabídka nebude dokončena (uzavřena) ze strany jejího předkladatele nebo pokud nabídka nebude přijata ze strany vyššího managementu (vedoucích pracovníků) Skupiny a jejích zaměstnanců na plný úvazek, jakož i ze strany jakéhokoliv podnikatelského subjektu ovládaného jedním nebo několika takovými vedoucími pracovníky, a to jako majitelů (jakožto skupiny) více než 50 % z celkového počtu Akcií třídy B v oběhu. Jakákoliv práva, výsady, podmínky a omezení vážící se k Akciím třídy A mohou být pozměněna v případě, že je taková změna odsouhlasena alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů vlastnících Akcie třídy A a Akcie třídy B přítomných na valné hromadě akcionářů, která byla za tímto účelem řádně svolána. Pokud by však taková změna měla ovlivnit majitele Akcií třídy A (jako třídy) jiným způsobem než majitele ostatních tříd akcií CGI, musí být navíc schválena alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů vlastnících Akcie třídy A přítomných na valné hromadě těchto akcionářů. C.5 Omezení volné převoditelnosti cenných papírů: C.6 Přijetí k obchodování na regulovaném trhu: C.7 Dividendová politika: Nepoužije se: Převoditelnost Akcií třídy A není jakkoliv omezena. Akcie třídy A jsou přijaty k obchodování na NYSE a TSE. Vzhledem ke svým potřebám reinvestovat do svých provozů a realizovat velké investiční projekty Společnost nevyplácí dividendy. Nicméně představenstvo Společnosti (Představenstvo) každoročně přehodnocuje firemní dividendovou politiku. Ve fiskálním roce 2014 potřeby Společnosti ohledně (i) reinvestic do provozů; (ii) investičních projektů; (iii) splácení dluhu Společnosti; a (iv) zpětného odkupu Akcií třídy A v oběhu Společností, měly vliv na rozhodnutí Představenstva o nevyplacení dividend Strana 10

11 Společnosti. Oddíl D Rizika D.1 Klíčové informace o hlavních rizicích specifických pro emitenta nebo jeho odvětví: Rizika související s odvětvím, ve kterém Skupina působí Skupina je závislá na práci kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Pokud by Skupina nebyla schopna přitáhnout a udržet dostatečný počet kvalifikovaných odborníků s náležitým vzděláním/zaškolením, odborností a dostatečným bezpečnostním oprávněním vydávaným národními bezpečnostními úřady, jak je nezbytné k uspokojování potřeb zákazníků Skupiny, musela by se Skupina pravděpodobně spoléhat na své subdodavatele, přesuny zaměstnanců, přijímání a/nebo školení nových zaměstnanců za účelem obsazení prázdných pracovních míst. V důsledku toho by mohlo dojít ke ztrátě příjmů nebo k navýšení nákladů a následně ke zvyšujícímu se tlaku na ziskovost Skupiny, což by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Skupina dále čelí riziku omezování/porušení práv duševního vlastnictví jiných subjektů, což by mohlo vyústit v podání četných žalob/nároků proti Skupině. Nároky na duševní vlastnictví uplatněné vůči Skupině nebo soudní spory vedené proti Skupině by mohly být časově velmi náročné a nákladné, mohly by poškodit dobrou pověst Skupiny a Skupina by rovněž musela uzavřít dodatečné autorské či licenční smlouvy, popřípadě by Skupině bránily v poskytování některých služeb či řešení. Pokud by nastala jakákoliv z výše uvedených skutečností, mohlo by to mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Rizika spojená s podnikatelskou činností Skupiny Pokud by Skupina neposkytovala své služby v souladu se smluvními dokumenty a podle přiměřených očekávání zákazníků nebo pokud by nefakturovala svým zákazníkům správně a včas, mohla by se taková situace negativně odrazit v inkasovaných platbách Skupiny. Navíc by v důsledku dlouhodobé hospodářské recese mohlo dojít ke snížení objemu projektů či k odkladu jejich realizace ze strany zákazníků, nebo k omezení schopnosti zákazníků platit za služby Skupinou již poskytnuté, a nakonec i k neplnění jejich povinností vyplývajících ze stávajících smluv uzavřených se Skupinou. Kterýkoli z těchto faktorů by následně mohl podstatně nepříznivě ovlivnit i podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Skupina získává značné příjmy ze smluvních zakázek, v rámci kterých Skupina uzavírá dohody o týmové spolupráci s jinými poskytovateli. V některých týmových dohodách Skupina vystupuje jako hlavní smluvní dodavatel (kontraktor), zatímco v jiných smlouvách působí jako subdodavatel. V obou případech se Skupina za účelem generování obchodu spoléhá na své vztahy s ostatními poskytovateli služeb a to samé očekává i v dlouhodobém výhledu. Pokud by Skupina nebyla schopna adekvátně udržet své obchodní vztahy s těmito poskytovateli služeb nebo by došlo k jinému narušení takových vztahů, mohlo by být podstatně nepříznivě ovlivněno i podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situace nebo vyhlídky Skupiny. Plnění některých smluvních povinností Skupiny je závislé na jejích subdodavatelích. Pokud by subdodavatelé nesplnili své povinnosti řádně a včas s vyčleněnými finančními prostředky, mohlo by to negativně ovlivnit i schopnost Skupiny plnit příslušné smlouvy a následně by taková situace mohla mít podstatný nepříznivý dopad Strana 11

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží:

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží: SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky,

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2022 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2022 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM pro akcionáře O2 Czech Republic a.s. v souvislosti s rozdělením společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Společnost O2 Czech Republic

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2021 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2021 Celková jmenovitá hodnota 80.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

SHRNUTÍ. Fortuna Entertainment Group N.V.

SHRNUTÍ. Fortuna Entertainment Group N.V. SHRNUTÍ Toto je shrnutí podstatných charakteristik a rizik spojených s Emitentem, jeho Skupinou a Akciemi. Toto shrnutí obsahuje informace uvedené na jiných místech tohoto Prospektu a mělo by být vnímáno

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769

450 000 000 Kč. ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 450 000 000 Kč ABS JETS, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501769 Dluhopisy s ročním pevným úrokovým výnosem vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým

Více