SHRNUTÍ. Oddíl A Úvod a upozornění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ. Oddíl A Úvod a upozornění"

Transkript

1 SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musí být obsaženy ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a emitenta, ke kterému se vztahuje tento prospekt. Jelikož některé Prvky nejsou pro daného emitenta nebo cenné papíry vyžadovány, mohou v číslování Prvků a jejich posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý Prvek může být vyžadován s ohledem na druh cenného papíru a emitenta, ke kterému se vztahuje tento prospekt, je možné, že pro daný Prvek nebude existovat žádná relevantní informace. V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného Prvku s poznámkou "nepoužije se". Oddíl A Úvod a upozornění A.1 Úvod a upozornění: A.2 Následný prodej cenných papírů nebo konečné umístnění cenných papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů: Toto shrnutí představuje úvod k tomuto prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Akcií třídy A Společnosti by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek. V případě, kdy je u soudu vznesen právní nárok (žaloba) týkající se údajů uvedených v tomto prospektu, může být žalující investor podle vnitrostátních právních předpisů členského státu EHP povinen nést náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. Pouze osoby, které vyhotovily shrnutí prospektu včetně jeho překladu, za něj nesou občanskoprávní odpovědnost, avšak pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad s jinými částmi prospektu nebo pokud dohromady s jinými částmi prospektu neposkytuje hlavní údaje, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů investovat. Nepoužije se: emitent nesouhlasí s tím, aby byl tento prospekt použit za účelem dalšího prodeje nebo konečného umístění cenných papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Oddíl B Emitent B.1 Právní a obchodní název emitenta: B.2 Sídlo a právní forma emitenta, právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost, a země registrace: CGI Group Inc. CGI je společnost se sídlem v Kanadě a je založena a existuje v Kanadě ve formě obchodní korporace v souladu se Zákonem o společnostech (Québec), jenž byl nahrazen Zákonem o obchodních korporacích (Québec), který v současné době upravuje fungování Společnosti. Strana 1

2 B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží: Skupina je pátým největším nezávislým poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií (IT) a podnikových procesů na světě. Skupina zaměstnává na celém světě cca zaměstnanců, které nazývá členy. Skupina nabízí svým zákazníkům portfolio služeb, které zahrnuje: Poradenství: CGI poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti informačních technologií a obchodního poradenství, a to včetně podnikové transformace, strategického plánování informačních technologií, řízení podnikových procesů a architektury informačních systémů. Systémová integrace: CGI integruje a upravuje přední technologie a softwarové aplikace za účelem vytvoření IT systémů podle strategických potřeb zákazníků. Management v oblasti IT a podnikových funkcí (business functions) - outsourcing: Zákazníci delegují na CGI úplnou nebo částečnou odpovědnost za své IT nebo podnikové funkce za účelem dosažení úspor a získání vhodných technologií při zachování kontroly nad funkcemi IT a podnikovými funkcemi strategického významu. Jako součást těchto ujednání realizuje CGI procesy managementu jakosti i postupy napomáhající zlepšit provozní výkonnost svých zákazníků. CGI rovněž zajišťuje integraci provozů/podniků svých zákazníků do své technologické sítě. Navíc je společnost CGI oprávněna se svými zákazníky uzavírat smlouvy o outsourcingu, na základě kterých přebírá pracovní smlouvy od některých zaměstnanců svých zákazníků v oblasti řízení IT a podnikových funkcí s cílem umožnit zákazníkům soustředit se na své hlavní obchodní podnikání. Služby poskytované v rámci outsourcingové smlouvy mohou zahrnovat vývoj a integraci nových projektů a aplikací, údržbu a podporu aplikací; řízení v oblasti infrastruktury informačních technologií (služby podnikových sítí a služby v oblasti výpočetních řešení pro koncové uživatele); zpracování transakcí a obchodních procesů jako např. služby v oblasti mzdové agendy správy pohledávek (nároků) a služeb správy dokumentů. Proprietární podniková řešení: CGI nabízí komplexní portfolio proprietárních podnikových řešení, která napomáhají hledat příležitosti na trhu a nadále vytvářet hodnotu pro své zákazníky a akcionáře. Navíc proprietární podniková řešení CGI zahrnují řešení plánování zdrojů podniků, řízení v oblasti energií, vymáhání úvěrů a pohledávek, řízení v oblasti daní, auditů pohledávek (nároků) a odhalování podvodů. CGI nabízí služby komplexních podnikových procesů (end-to-end services) zaměřené na vertikální trhy daného odvětví; v této oblasti praxe získala CGI značné odborné zkušenosti. Služby CGI se zaměřují na následující cílové vertikální trhy: finanční služby; vlády; zdravotnictví; telekomunikace a veřejné služby; výroba, maloobchod a distribuce (VMD). B.4a Významné aktuální trendy: Skupina zakončila první čtvrtletí fiskálního roku 2015 (tj. od 1. října 2014 do 31. prosince 2014) (Q1 2015) s výnosy ve výši 2.541,3 mil. kanadských dolarů, což představuje snížení o 103,5 mil. kanadských dolarů nebo také 3,9 procent oproti prvnímu čtvrtletí fiskálního roku 2014 (tj. od 1. října 2013 do 31. prosince 2013) (Q1 2014). Na konstantní měnové bázi došlo ke snížení příjmů o 157,4 mil. kanadských dolarů nebo také 6,0 procent, přičemž fluktuace měn příznivě ovlivnily příjmy Skupiny, a to zvýšením o 53,9 mil. kanadských dolarů nebo též o 2,1 procenta. Výnosy z kanadského segmentu Skupiny v Q dosáhly 382,1 mil. kanadských dolarů, což představuje pokles o 38,8 mil. kanadských dolarů nebo též 9,2 procent v porovnání s Q Tato změna ve výnosech byla způsobena zejména nižším objemem práce v důsledku skončení trvání určitých smluv, částečně pak nahrazenými novými zakázkami. Strana 2

3 Výnosy z amerického (US) segmentu Skupiny v Q dosáhly 654,6 mil. kanadských dolarů, což představuje snížení o 31,0 mil. kanadských dolarů nebo také 4,5 procent v porovnání s Q Na konstantní měnové bázi došlo ke snížení výnosů z US segmentu o 80,8 mil. kanadských dolarů nebo též o 11,8 procent. Tato změna ve výnosech byla způsobena zejména dokončením projektů spojených s ACA ve fiskálním období roku Výnosy z pěti dalších segmentů Skupiny - tj. skandinávské země, jižní Evropa a Jižní Amerika (NSESA), Francie (včetně Lucemburska a Maroka), Velká Británie (UK), střední a východní Evropa (především Nizozemí a Německo) (CEE), a asijsko-pacifický region (včetně Austrálie, Indie a Filipín) dosáhly v Q výše 1.504,5 mil. kanadských dolarů nebo též 59,2 procent z celkových výnosů Skupiny v porovnání s výnosem ve výši 1.538,1 mil. kanadských dolarů (představujícím 58,2 procent z celkových příjmů Skupiny) dosažených v Q Tato změna výnosů byla způsobena: (i) dokončením projektů ve Švédsku, Jižní Evropě a Nizozemí; (ii) odlivem obchodů s nízkou marží; částečně nahrazenými (iii) nedávno uzavřenými smlouvami o outsourcingu na období několika let. B.5 Popis skupiny emitenta a postavení emitenta ve skupině: CGI je hlavní mateřskou společností ve Skupině. Mezi hlavní provozní dceřiné společnosti Skupiny patří: Conseillers en Gestion et Informatique CGI Inc. CGI Information Systems and Management Consultants Inc. Québec, Kanada Québec, Kanada CGI Technologies and Solutions Inc. CGI Federal Inc. Stanley Associates, Inc. CGI Sverige AB CGI Suomi Oy CGI Nederland B.V. CGI Deutschland Ltd. & Co. KG CGI IT UK Limited CGI Information Systems and Management Consultants Private Limited CGI France SAS Delaware, USA Delaware, USA Delaware, USA Švédsko Finsko Nizozemí Německo Spojené království Indie Francie B.6 Pokud je emitentovi známo, jméno každé osoby, která má přímou či nepřímou účast na kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, oznamovanou podle vnitrostátních právních předpisů Podle kanadského práva podléhá oznamovací povinnosti jakákoliv účast na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta ve výši rovnající se nebo převyšující 10 %. Základní kapitál CGI je tvořen: (i) neomezeným počtem prvních prioritních akcií vydávaných v sériích (První prioritní akcie); (ii) neomezeným počtem sekundárních prioritních akcií vydávaných v sériích (Sekundární prioritní akcie); (iii) neomezeným počtem Akcií třídy A, s každou z nichž je spojen jeden hlas; a (iv) neomezeným počtem akcií třídy B, s každou z nichž je spojeno 10 hlasů (Akcie třídy B), přičemž všechny tyto akcie jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. K 9. březnu 2015 (který je posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) nebyly k vydání žádné První prioritní akcie ani žádné Sekundární prioritní akcie. Ke dni 9. března 2015 (který je posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) byly Společnosti známy pouze níže uvedené osoby, které jsou beneficiálními vlastníky (ať už přímými či nepřímými) 10 % čí více Strana 3

4 emitenta, spolu s výší každé takové účasti: Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI v oběhu, nebo které vykonávají (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B k 9. březnu 2015): Serge Godin (zakladatel a výkonný předseda představenstva): vlastnil kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své kontroly nad společnostmi Distinction Capital Inc., Canada Inc. a Québec Inc., držel kusů Akcií třídy B 0,02 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 85,89 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují 46,53 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); André Imbeau (zakladatel, místopředseda představenstva a tajemník společnosti): vlastnil kusů Akcií třídy A a prostřednictvím své kontroly nad společnostmi Québec Inc. a Québec Inc., držel kusů Akcií třídy B (0,10 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu a 12,85 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy B v oběhu, které představují 7,00 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); a Navíc oddělení pro vztahy s investory (Investor Relations) CGI provádí pravidelné průzkumy mezi největšími institucionálními akcionáři Společnosti. Podle posledních identifikačních údajů akcionářů dostupných Společnosti k 9. březnu 2015 byly níže uvedené osoby v první desítce nejvýznamnějších institucionálních držitelů Akcií třídy A: Caisse vlastnila Akcií třídy A (20,66 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 9,47 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); FMR LLC vlastnila Akcií třídy A (10,03 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 4,60 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); BlackRock Asset Management Canada Limited vlastnila Akcií třídy A (4,36 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 2,00 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); 1832 Asset Management L.P.vlastnila Akcií třídy A (3,76 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,73 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); CI Investments Inc. vlastnila kusů Akcií třídy A (3,49 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,60 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Invesco Advisers, Inc. vlastnila kusů Akcií třídy A 3,38 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,55 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Jarislowsky Fraser, Ltd vlastnila kusů Akcií třídy A 2,25 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 1,03 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI; BMO Nesbit Burns Inc. vlastnila Akcií třídy A (1,93 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,88 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); Fiera Capital Corporation vlastnila kusů Akcií třídy A Strana 4

5 (1,91 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,88 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI); a Guardian Capital LP vlastnila kusů Akcií třídy A (1,78 % z celkového počtu vydaných Akcií třídy A v oběhu, které představují 0,82 % z celkového počtu hlasovacích práv v CGI). S výjimkou výše uvedených subjektů nejsou ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) členům představenstva Společnosti (každý jednotlivě jako Člen představenstva a společně jako Členové představenstva) ani řídícím osobám Společnosti známy jakékoliv jiné osoby, které by byly beneficiálními (přímými či nepřímými) vlastníky 10 % či více Akcií třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akcií třídy B společnosti CGI v oběhu, nebo které by vykonávaly (přímou či nepřímou) kontrolu či dohled nad Akciemi třídy A společnosti CGI v oběhu nebo Akciemi třídy B společnosti CGI v oběhu v rozsahu 10 % či více (na základě jimi uveřejněné držby Akcií třídy A a Akcií třídy B ke dni 9. března 2015). Pokud je emitentovi známo, uveďte, zda je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán a kým, a popište povahu této kontroly: Údaj, zda mají hlavní akcionáři emitenta případně odlišná hlasovací práva: B.7 Vybrané hlavní historické finanční údaje a popis významné změny finanční situace a provozních výsledků emitenta během období, k němuž se hlavní historické finanční údaje vztahují, nebo po tomto období: S výjimkou Serge Godina, jehož míra účasti na základním kapitálu CGI spojená s hlasovacím právem je uvedena výše, nejsou CGI známy jakékoliv jiné osoby, které by ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) vykonávaly nebo mohly vykonávat společně nebo jednotlivě přímou či nepřímou kontrolu nad CGI. Hlavní akcionáři CGI (jak jsou uvedeni výše) mají stejná hlasovací práva jako všichni ostatní držitelé Akcií třídy A a Akcií třídy B. V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní finanční údaje Skupiny za příslušná účetní období, které vychází (bez podstatné úpravy) z auditovaných konsolidovaných účetních závěrek CGI za roky 2012, 2013 a 2014 a z mezitímní účetní závěrky CGI za období tří měsíců konče datem 31. prosince Auditované konsolidované účetní závěrky CGI za roky 2012, 2013 a 2014 a mezitímní účetní závěrky CGI za období tří měsíců konče datem 31. prosince 2014 byly sestaveny podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty: (v tis. kanadských dolarů s výjimkou údajů o akciích) Za tři měsíce konče ke dni 31. prosince 2014 Za rok konče ke dni 30. září 2014 Za rok konče ke dni 30. září 2013 Za rok konče ke dni 30. září 2012 $ $ $ $ Výnosy Provozní náklady Náklady na služby, prodej a administrativu Náklady spojené s integrací Finanční náklady Finanční výnosy (920) (2.010) (4.362) (5.318) Strana 5

6 Ostatní výnosy (3.955) Kurzové ztráty (zisky) (3.316) (1.134) Podíl na zisku společného podniku (3.996) Zisk před zdaněním Daňové náklady Čistý zisk Zisk na akcii Základní zisk na akcii 0,76 2,78 1,48 0,50 Zředěný zisk na akcii 0,74 2,69 1,44 0,48 Konsolidovaná rozvaha: (v tis. kanadských dolarů) Ke dni 31. prosince 2014 Ke dni 30. září 2014 Ke dni 30. září 2013 Ke dni 30. září 2012 $ $ $ $ Aktiva Oběžná (krátkodobá) aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobý finanční majetek (investice) Krátkodobé derivátové finanční nástroje Pohledávky z obchodních vztahů Nedokončená výroba Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva Daň z příjmu Oběžná aktiva celkem před držbou finančních prostředků pro zákazníky Finanční prostředky zákazníků Oběžná aktiva celkem Pozemky, budovy a zařízení Kontraktační náklady Nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Dlouhodobý finanční majetek Odložená daňová pohledávka Hodnota podniku Pasiva (závazky) ,234, Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů a časové rozlišení Krátkodobé derivátové finanční nástroje Časově rozlišené odměny (příštích období) Časově rozlišený výnos (příštích období) Strana 6

7 Daň z příjmu Rezervy Krátkodobá část dlouhodobého závazku Krátkodobé závazky celkem před závazky z držby finančních prostředků pro zákazníky Závazky z držby finančních prostředků zákazníků Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé rezervy Dlouhodobé závazky (dluhy) Další dlouhodobé závazky Dlouhodobé derivátové finanční nástroje Odložené daňové závazky Závazky z benefitů při odchodu do důchodu ,954,785 6,245, Vlastní kapitál Nerozdělený zisk Nahromaděný jiný celkový výsledek (zisk & ztráta) Základní akciový kapitál Emisní ážio Během fiskálního období 2012, 2013 a 2014 a v Q došlo k významným změnám ve finanční situaci a hospodářských výsledcích Skupiny. Tyto změny jsou následující: Ve fiskálním roce 2012 Skupina koupila společnost Logica Plc (Logica) za cenu 2,7 mld. kanadských dolarů a převzala čistý dluh společnosti Logica ve výši 0,9 mld. kanadských dolarů. Výsledky CGI po 20. srpnu 2012 zahrnují i provoz společnosti Logica. Ke dni 30. září 2014 dokončilo CGI integraci společnosti Logica. Vedle investičního programu ohledně integrace společnosti Logica ve výši 525 mil. kanadských dolarů, který byl dříve oznámen ve fiskálním roce 2013, CGI investovalo dalších 26,5 mil. kanadských dolarů k dosažení nových synergií, když fluktuace kurzu zahraničních měn negativně ovlivnila program o přibližně 24,0 mil. kanadských dolarů. V souhrnu bylo jednorázově na nákladech vynaloženo celkem 575 mil. kanadských dolarů, které vyústily v roční úspory přesahující 400 mil. kanadských dolarů a přírůstek výnosu CGI na akcii. Úplata za akvizici společnosti Logica byla financována prostřednictvím: (i) příjmů v hotovosti ve výši 1,0 mld. kanadských dolarů získaných z emise upisovacích listů - subskripčních certifikátů (subscription receipts) vyměnitelných za nové Akcie třídy A ve prospěch Caisse v hodnotě 21,41 kanadských dolarů za jeden upisovací list, a to na základě (a) smlouvy o úpisu akcií (subscription agreement) uzavřené mezi Caisse a Společností dne 31. května 2012, a (b) smlouvy o emisi upisovacích listů (subscription receipt agreement) uzavřené mezi Caisse, Společností a Computershare Trust Company of Canada jako agentem pro úpis dne 31. května 2012; (ii) dluhového financování od syndikátu věřitelů ve formě seniorních nezajištěných termínových úvěrů v celkovém objemu 1,9 mld. kanadských dolarů Strana 7

8 poskytnutých na základě smlouvy o úvěru, oznámení o výši poplatků ( fee letter ) a oznámení o syndikaci ( syndication letter ), všech ze dne 31. května 2012 (Termínový úvěr); a (iii) dluhového financování od syndikátu věřitelů ve formě revolvingového úvěru poskytnutého na základě stávající smlouvy o úvěru ve výši 1,5 mld. kanadských dolarů poskytnutého Společnosti (Revolvingový úvěr). Ve Q bylo trvání Revolvingového úvěru prodlouženo o jeden rok do prosince července 2014 byl Revolvingový úvěr dále prodloužen o další rok do prosince 2018 a může být dále každoročně prodlužován. Všechny ostatní podmínky včetně úrokových sazeb a bankovních kovenantů dle Revolvingového úvěru zůstaly nezměněny. V dubnu 2014 uhradilo CGI první splatnou tranši Termínového úvěru ve výši mil. kanadských dolarů použitím prostředků z jeho úvěrových linek. V září 2014 Společnost uzavřela smlouvu o neveřejném úpisu dluhu ve výši 955 mil. kanadských dolarů sestávající se ze čtyř linek seniorních US nezajištěných dlužních úpisů na částku ve výši 745 mil. amerických dolarů a jedné linky seniorního euro nezajištěného dlužního úpisu na částku ve výši 85 mil. euro s váženou průměrnou splatností v délce 7,9 let a s váženým průměrným fixním kupónem ve výši 3,62 %. Společnost využila prostředky získané vydáním nových neveřejných dlužních úpisů ke splacení linky Termínového úvěru ve výši 494,7 mil. kanadských dolarů splatného v květnu 2015 a dlužného zůstatku Termínového úvěru. Dne 29. listopadu 2013 Caisse snížila svůj podíl na Společnosti o Akcií třídy A se subordinovanými hlasovacími právy v souladu s interními směrnicemi Caisse o znovuvyrovnání portfolia. Jako součást transakce Společnost zakoupila za účelem jejich zrušení Akcií třídy A se subordinovanými hlasovacími právy představujícími 25 % akcií prodaných Caisse za cenu za jednu akcii ve výši 40,15 kanadských dolarů odpovídající čisté ceně, kterou Caisse obdržela od zprostředkovatele, který zakoupil zbylých 75 % akcií. Výnosy (příjmy) Skupiny se: (a) navýšily o cca 5,3 mld. kanadských dolarů nebo také 111,3 % ve fiskálním roce 2013 v porovnání s fiskálním rokem 2012 (výnosy dosáhly cca 4,8 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2012 a 10,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013); a (b) navýšily o cca 0,4 mld. kanadských dolarů nebo také 4,1 % ve fiskálním roce 2014 v porovnání s fiskálním rokem 2013 (výnosy dosáhly cca 10,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013 a 10,5 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2014); (c) snížily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo též 3,9 % ve Q oproti Q (výnosy dosáhly cca 2,6 mld. kanadských dolarů ve Q a 2,5 mld. kanadských dolarů ve Q1 2015). Zisk Skupiny před zdaněním (EBT): (a) se zvýšil z částky cca 262,9 mil. kanadských dolarů (představující 5,5 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2012 na částku ve výši cca 627,6 mil. kanadských dolarů (představující 6,2 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2013; (b) se zvýšil z částky cca 627,6 mil. kanadských dolarů (představující 6,2 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2013 na částku ve výši cca 1.130,2 mil. kanadských dolarů (představující 10,8 % z celkových příjmů Skupiny) ve fiskálním roce 2014; a (c) se zvýšil z částky cca 253,0 mil. kanadských dolarů (představující 9,6 % z celkových příjmů Skupiny) ve Q na částku ve výši cca 320,5 mil. kanadských dolarů (představující 12,6 % z celkových příjmů Skupiny) ve Q Provozní náklady Skupiny se: (a) zvýšily o cca 4,8 mld. kanadských dolarů nebo též 113,2 % ve fiskálním roce 2013 oproti fiskálnímu roku 2012 (provozní náklady dosáhly cca 4,2 mld. kanadských dolarů Strana 8

9 ve fiskálním roce 2012 a 9,0 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013); (b) zvýšily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo také 1,3 % ve fiskálním roce 2014 oproti fiskálnímu roku 2013 (provozní náklady dosáhly cca 9,0 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2013 a 9,1 mld. kanadských dolarů ve fiskálním roce 2014); a (c) snížily o cca 0,1 mld. kanadských dolarů nebo též 6,2 % ve Q oproti Q (provozní náklady dosáhly cca 2.3 mld. kanadských dolarů ve Q a 2.2 mld. kanadských dolarů ve Q1 čtvrtletí 2015). Ode dne 31. prosince 2014, tj. posledního dne tříměsíčního období počínaje 1. října 2014 a konče 31. prosince 2014, ke kterému se vztahují mezitímní finanční údaje CGI vyplněné na formuláři 6-K za fiskální čtvrtletí končící ke dni 31. prosince 2014 (Formulář 6-K), nedošlo k žádné významné změně ve finanční situaci nebo hospodářském výsledku CGI. Formulář 6-K byl uložen v evidenci americké Komise pro cenné papíry (SEC Securities and Exchange Commission) dne 28. ledna B.8 Vybrané klíčové pro forma finanční údaje: B.9 Prognóza nebo odhad hospodářského výsledku: B.10 Výhrady ve zprávě auditorů: B.11 Nedostatečný provozní kapitál: Nepoužije se: Tento prospekt neobsahuje žádné pro forma finanční údaje. Nepoužije se: V tomto prospektu není poskytnuta žádná prognóza ani odhad hospodářského výsledku. Nepoužije se: Zprávy auditorů neobsahují žádné výhrady k historickým finančním údajům Skupiny. Nepoužije se: Vzhledem k úvěrovým linkám Skupiny je provozní kapitál Skupiny dostatečný ke splnění jejích současných požadavků, a to nejméně na období 12 měsíců od data vydání tohoto prospektu. Oddíl C Cenné papíry C.1 Druh a třída cenných papírů přijímaných k obchodování včetně identifikačního čísla cenných papírů: C.2 Měna emise cenných papírů: C.3 Počet akcií v emisi a jejich jmenovitá hodnota: Akcie třídy A. Akcie třídy A jsou obchodovány na Newyorské burze cenných papírů (NYSE the New York Stock Exchange) pod symbolem GIB a dále na Torontské burze cenných papírů (TSE the Toronto Stock Exchange) pod symbolem GIB.A. Akciím třídy A byl přidělen ISIN CA39945C1095. Akcie třídy A jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. Akcie třídy A jsou kotovány na (i) NYSE v amerických dolarech, a (ii) na TSE v kanadských dolarech. Základní kapitál CGI je tvořen: neomezeným počtem Prvních prioritních akcií vydávaných v sériích; neomezeným počtem Sekundárních prioritních akcií vydávaných v sériích; neomezeným počtem Akcií třídy A; a neomezeným počtem Akcií třídy B; přičemž všechny tyto akcie jsou akciemi bez jmenovité hodnoty. Ke dni 9. března 2015 (který byl posledním možným dnem před vydáním tohoto prospektu) bylo z celkového základního kapitálu Společnosti vydáno Strana 9

10 a je v oběhu celkem kusů Akcií třídy A a kusů Akcií třídy B. V rámci emise nebyly vydány žádné První prioritní akcie ani Sekundární prioritní akcie. C.4 Práva spojená s cennými papíry: Každý majitel Akcií třídy A má následující práva: právo účastnit se valné hromady akcionářů Společnosti a hlasovat na ní. Majiteli každé Akcie třídy A náleží při hlasování jeden hlas na každou akcii a majiteli každé Akcie třídy B náleží při hlasování deset hlasů na akcii; nárok obdržet stejné dividendy (formou podíl za akcii - "share for share") vyhlášené, vyplacené nebo určené k výplatě; a v případě likvidace, zániku či zrušení Společnosti nebo v případě jiného rozdělení majetku (aktiv) mezi její akcionáře pro účely likvidace záležitostí Společnosti, nárok na poměrný (formou podíl za akcii - "share for share") podíl na majetku Společnosti, který je k dispozici pro výplatu či rozdělení mezi majitele Akcií třídy A. Pokud je majitelům Akcií třídy B předložena nabídka k převzetí (takeover bid), nabídka výměny (exchange bid) nebo nabídka učiněná emitentem (issuer bid) (s výjimkou vyňaté nabídky tzv. exempt bid) týkající se Akcií třídy B, aniž by byla současně a za stejných podmínek předložena majitelům Akciím třídy A, pak každá Akcie třídy A se stane konvertibilní na jednu Akcii třídy B, a to dle volby akcionáře, aby byl příslušný akcionář oprávněn k přijetí nabídky od data jejího předložení. Má se za to, že toto právo nenabude účinnosti, pokud nabídka nebude dokončena (uzavřena) ze strany jejího předkladatele nebo pokud nabídka nebude přijata ze strany vyššího managementu (vedoucích pracovníků) Skupiny a jejích zaměstnanců na plný úvazek, jakož i ze strany jakéhokoliv podnikatelského subjektu ovládaného jedním nebo několika takovými vedoucími pracovníky, a to jako majitelů (jakožto skupiny) více než 50 % z celkového počtu Akcií třídy B v oběhu. Jakákoliv práva, výsady, podmínky a omezení vážící se k Akciím třídy A mohou být pozměněna v případě, že je taková změna odsouhlasena alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů vlastnících Akcie třídy A a Akcie třídy B přítomných na valné hromadě akcionářů, která byla za tímto účelem řádně svolána. Pokud by však taková změna měla ovlivnit majitele Akcií třídy A (jako třídy) jiným způsobem než majitele ostatních tříd akcií CGI, musí být navíc schválena alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů akcionářů vlastnících Akcie třídy A přítomných na valné hromadě těchto akcionářů. C.5 Omezení volné převoditelnosti cenných papírů: C.6 Přijetí k obchodování na regulovaném trhu: C.7 Dividendová politika: Nepoužije se: Převoditelnost Akcií třídy A není jakkoliv omezena. Akcie třídy A jsou přijaty k obchodování na NYSE a TSE. Vzhledem ke svým potřebám reinvestovat do svých provozů a realizovat velké investiční projekty Společnost nevyplácí dividendy. Nicméně představenstvo Společnosti (Představenstvo) každoročně přehodnocuje firemní dividendovou politiku. Ve fiskálním roce 2014 potřeby Společnosti ohledně (i) reinvestic do provozů; (ii) investičních projektů; (iii) splácení dluhu Společnosti; a (iv) zpětného odkupu Akcií třídy A v oběhu Společností, měly vliv na rozhodnutí Představenstva o nevyplacení dividend Strana 10

11 Společnosti. Oddíl D Rizika D.1 Klíčové informace o hlavních rizicích specifických pro emitenta nebo jeho odvětví: Rizika související s odvětvím, ve kterém Skupina působí Skupina je závislá na práci kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Pokud by Skupina nebyla schopna přitáhnout a udržet dostatečný počet kvalifikovaných odborníků s náležitým vzděláním/zaškolením, odborností a dostatečným bezpečnostním oprávněním vydávaným národními bezpečnostními úřady, jak je nezbytné k uspokojování potřeb zákazníků Skupiny, musela by se Skupina pravděpodobně spoléhat na své subdodavatele, přesuny zaměstnanců, přijímání a/nebo školení nových zaměstnanců za účelem obsazení prázdných pracovních míst. V důsledku toho by mohlo dojít ke ztrátě příjmů nebo k navýšení nákladů a následně ke zvyšujícímu se tlaku na ziskovost Skupiny, což by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Skupina dále čelí riziku omezování/porušení práv duševního vlastnictví jiných subjektů, což by mohlo vyústit v podání četných žalob/nároků proti Skupině. Nároky na duševní vlastnictví uplatněné vůči Skupině nebo soudní spory vedené proti Skupině by mohly být časově velmi náročné a nákladné, mohly by poškodit dobrou pověst Skupiny a Skupina by rovněž musela uzavřít dodatečné autorské či licenční smlouvy, popřípadě by Skupině bránily v poskytování některých služeb či řešení. Pokud by nastala jakákoliv z výše uvedených skutečností, mohlo by to mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Rizika spojená s podnikatelskou činností Skupiny Pokud by Skupina neposkytovala své služby v souladu se smluvními dokumenty a podle přiměřených očekávání zákazníků nebo pokud by nefakturovala svým zákazníkům správně a včas, mohla by se taková situace negativně odrazit v inkasovaných platbách Skupiny. Navíc by v důsledku dlouhodobé hospodářské recese mohlo dojít ke snížení objemu projektů či k odkladu jejich realizace ze strany zákazníků, nebo k omezení schopnosti zákazníků platit za služby Skupinou již poskytnuté, a nakonec i k neplnění jejich povinností vyplývajících ze stávajících smluv uzavřených se Skupinou. Kterýkoli z těchto faktorů by následně mohl podstatně nepříznivě ovlivnit i podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Skupina získává značné příjmy ze smluvních zakázek, v rámci kterých Skupina uzavírá dohody o týmové spolupráci s jinými poskytovateli. V některých týmových dohodách Skupina vystupuje jako hlavní smluvní dodavatel (kontraktor), zatímco v jiných smlouvách působí jako subdodavatel. V obou případech se Skupina za účelem generování obchodu spoléhá na své vztahy s ostatními poskytovateli služeb a to samé očekává i v dlouhodobém výhledu. Pokud by Skupina nebyla schopna adekvátně udržet své obchodní vztahy s těmito poskytovateli služeb nebo by došlo k jinému narušení takových vztahů, mohlo by být podstatně nepříznivě ovlivněno i podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situace nebo vyhlídky Skupiny. Plnění některých smluvních povinností Skupiny je závislé na jejích subdodavatelích. Pokud by subdodavatelé nesplnili své povinnosti řádně a včas s vyčleněnými finančními prostředky, mohlo by to negativně ovlivnit i schopnost Skupiny plnit příslušné smlouvy a následně by taková situace mohla mít podstatný nepříznivý dopad Strana 11

12 na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci, vyhlídky nebo ziskovost Skupiny. Skupina generuje podstatnou část ze svých příjmů ze služeb poskytovaných řadě federálních vládních ministerstev a agentur v USA. Nelze však zaručit, že každé takové americké federální vládní ministerstvo nebo agentura bude i nadále využívat služeb Skupiny ve stejném rozsahu nebo že je bude ještě vůbec někdy v budoucnu využívat. V případě, že by se některé významné americké federální vládní ministerstvo nebo agentura rozhodla omezit, snížit nebo ukončit obchody se Skupinou, Skupina by pravděpodobně nebyla schopna znovu získat ušlý zisk spoluprací s jinými americkými federálními ministerstvy nebo agenturami ani jinými zákazníky, a mohlo by být podstatně nepříznivě ovlivněno podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Snižování vládních výdajů, škrty v rozpočtu nebo změny politické strategie by mohly způsobit, že vládní agentury a ministerstva, se kterými je Skupina ve smluvním vztahu, se rozhodnou snížit objem svých nákupů realizovaných podle stávajících smluv, uplatnit své právo na ukončení smluv, vydávat příkazy k dočasnému zastavení prací, nebo neuplatnit své právo na obnovení smluv. Jestliže nastane jakákoliv z těchto skutečností, mohlo by to mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Reputace Skupiny je klíčovým faktorem ovlivňujícím schopnost Skupiny efektivně konkurovat na trhu IT služeb. Vzhledem k povaze svých podniků je Skupina vystavena riziku potenciálních ztrát, neoprávněného přístupu k zákaznickým údajům nebo riziku zničení těchto dat, jakož i riziku dočasného přerušení poskytování služeb. Tyto události mohou negativně ovlivnit dobré jméno Skupiny, její schopnost získávat nové zákazníky a udržet si stávající, což by potažmo mohlo mít podstatný nepříznivý dopad na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. Skupina může čelit velmi složitým a časově náročným výzvám při implementaci jednotných standardů, kontrol, postupů a směrnic napříč novými provozy/podniky s cílem sladit jejich působení s činností stávajících obchodních jednotek Skupiny. V rámci procesu integrace může dojít ke vzniku řady nepředvídaných provozních problémů, výdajů a povinností. Pokud by nastala jakákoliv z výše uvedených skutečností, mohla by mít Skupina problémy s dosažením svých vytyčených cílů ohledně růstu a ziskovosti, což by mohlo mít podstatný nepříznivý vliv na podnikání, celkové příjmy, hospodářské výsledky, finanční situaci nebo vyhlídky Skupiny. D.3 Klíčové informace o hlavních rizicích specifických pro cenné papíry: Cena Akcií třídy A může kolísat v závislosti na řadě různých faktorů, které zahrnují: (i) spekulace v médiích nebo v rámci investiční komunity o podnikání, podílu na trhu, organizační struktuře, provozech/podnicích, finanční situaci, finanční výkonnosti a souvisejícím vývoji ceny akcií, vyhlídkách nebo týmu vedoucích pracovníků CGI a/nebo její konkurence, popř. skutečné změny v uvedených oblastech; (ii) oznámení o nových produktech, službách, akvizicích, zcizení majetku/prodeji aktiv nebo o jiných významných transakcích uskutečněných CGI a/nebo jejími konkurenty; (iii) oznámení týkající se stávajících a/nebo očekávaných finančních výsledků CGI a/nebo jejích konkurentů; a (iv) případy zpětného odkupu Akcií třídy A ze strany CGI. Tržní podmínky, výkonnost akciového trhu nebo makroekonomické či geopolitické faktory, které nesouvisí s výkonem CGI, mohou rovněž ovlivnit vývoj ceny Akcií třídy A. Při předvídání budoucích cen akcií by se zaměstnanci neměli spoléhat na Strana 12

13 současné ani historické trendy. Prodej značného počtu Akcií třídy A nebo vnímání či jakékoli oznámení ohledně možnosti uskutečnění takového prodeje, by mohlo negativně ovlivnit tržní cenu Akcií třídy A a jejich prodej v době a za cenu, kterou jejich majitelé považují za vhodnou. Tržní cena Akcií třídy A by mohla být dále nepříznivě ovlivněna dodatečnou nabídkou Akcií třídy A ze strany Společnosti nebo veřejným vnímáním toho, že by k takové nabídce či prodeji mohlo dojít. Oddíl E Nabídka E.1 Čisté výnosy a odhad nákladů: V souvislosti s tímto prospektem nebudou vydány žádné nové Akcie třídy A (ani jakékoliv jiné cenné papíry CGI). Za nabídku/nabídky obsaženou/obsažené v tomto prospektu nebude CGI generovat žádné výnosy. Akcie třídy A, které je možné zakoupit podle Plánu na koupi akcií, a které jsou předmětem tohoto prospektu, jsou buď: (i) zaregistrovány SEC a obchodovány na NYSE nebo (ii) obchodovány na TSE. Na regulovaném trhu v rámci EHP nejsou přijaty k obchodování (kotovány) žádné Akcie třídy A (ani jakékoliv jiné cenné papíry CGI). K datu vydání tohoto prospektu není znám žádný záměr podat žádost o přijetí Akcií třídy A, které jsou předmětem tohoto prospektu, k obchodování (kotaci) na regulovaném trhu EHP. Počet Akcií třídy A zakoupených na otevřeném trhu v rámci Plánu na koupi akcií závisí na řadě faktorů včetně počtu zaměstnanců, míry účasti zaměstnanců, výše příspěvků od zaměstnanců zapojených do Plánu na koupi akcií a od CGI určených na koupi akcií a na hodnotě Akcií třídy A v okamžiku koupě. Veškeré náklady, poplatky a výdaje vynaložené CGI v souvislosti s přípravou tohoto prospektu a nabídky v něm obsažené (nabídek v něm obsažených) se odhadují na částku E.2a Důvody nabídky, použití výnosů a odhadovaná čistá částka výnosů: Cílem Plánu na koupi akcií je podpořit zaměstnanecké vlastnictví akcií tím, že způsobilým zaměstnancům Skupiny bude nabídnuta možnost nákupu Akcií třídy A prostřednictvím srážek ze mzdy dorovnávaných příspěvky od Společnosti. CGI věří a domnívá se, že v rámci Plánu na koupi akcií jsou nabízeny vhodné prostředky za účelem koupě a držení Akcií třídy A zaměstnancům Skupiny (kteří by jinak neměli možnost Akcie třídy A vlastnit), a že dorovnávací příspěvky Společnosti sjednané v rámci Plánu na koupi akcií představují významný podnět pro způsobilé zaměstnance zapojené do tohoto plánu. CGI je dále přesvědčena, že přetrvávající ekonomické zájmy zaměstnanců (jakožto akcionářů zapojených do akciového plánu) na výkonnosti CGI jsou doplňkovým stimulem povzbuzujícím tyto zaměstnance podílet se na zvýšení růstu a ziskovosti Skupiny. Strana 13

14 E.3 Popis podmínek nabídky: Nabídka nebo nabídky, které jsou předmětem tohoto prospektu, nejsou určeny osobám z řad široké veřejnosti ani jiným osobám, ale výhradně způsobilým zaměstnancům Skupiny se sídlem v těchto zemích: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko a Švédsko. Pouze takoví způsobilí zaměstnanci Skupiny jsou oprávněni nabýt Akcie třídy A na základě tohoto prospektu v souladu s dokumentací v rámci Plánu na koupi akcií. Níže jsou shrnuty klíčové termíny obsažené v Plánu na koupi akcií: Plán na koupi akcií Přehled Cílem Plánu na koupi akcií CGI je umožnit způsobilým zaměstnancům Skupiny (Účastníci) koupit Akcie třídy A na otevřeném trhu. Koupě těchto Akcií třídy A bude uskutečněna správcem Plánu na koupi akcií (Správce plánu), a to pomocí příspěvků poskytnutých Správci plánu Účastníky ve formě srážek z jejich čisté mzdy a dále příspěvků od společností ve Skupině zapojených do Plánu na koupi akcií (každá jednotlivě jako Zúčastněný zaměstnavatel). Správce plánu bude mít takto zakoupené Akcie třídy A v držení na účet Účastníků. Způsobilost a účast Jakýkoliv zaměstnanec Zúčastněného zaměstnavatele ze Skupiny pracující ať už na zkrácený nebo plný úvazek v příslušném členském státě EHP, který aktivně vykonává svou pracovní činnost v době registrace, stane způsobilým účastnit se Plánu na koupi akcií. Zaměstnanec přestane být způsobilým k takové účasti v poslední pracovní den u Zúčastněného zaměstnavatele s výjimkou období, kdy je poskytnuto odchodné za výpovědní lhůtu, nebo jedná-li se o výpovědní lhůtu či jinou náhradu z důvodu skončení pracovního poměru. Aby se způsobilý zaměstnanec mohl stát Účastníkem, je povinen (nebude-li nařízeno jinak) registrovat se způsobem určeným Zúčastněným zaměstnavatelem. Účast zaměstnance na Plánu na koupi akcií začíná první možný den po registraci. Příspěvky Účastník přispívá do Plánu na koupi akcií prostřednictvím srážek ze své čisté mzdy u zdroje. Výše příspěvku se odvíjí od procentuální sazby roční hrubé základní mzdy Účastníka (nebo, podle výlučného rozhodnutí Zúčastněného zaměstnavatele, části skutečné roční hrubé základní mzdy Účastníka za příslušný rok) s účinností ke dni zapojení Účastníka do Plánu na koupi akcií (Základní příspěvek Účastníka), přičemž tato procentní sazba (Procentní sazba příspěvku Účastníka) bude čas od času stanovena buď zakladatelem a výkonným předsedou představenstva nebo prezidentem a výkonným ředitelem. Procentní sazba příspěvku Účastníka se může lišit v závislosti na funkci a obchodní (organizační) jednotce, jakož i v průběhu času, podle uvážení buď zakladatele a výkonného předsedy představenstva nebo prezidenta a výkonného ředitele; to vše za předpokladu, že procentní sazba nepřekročí 3,5 %. Základní příspěvek Účastníka bude Zúčastněným zaměstnavatelem poukázán ve prospěch Správce plánu v každém výplatním termínu Účastníka. Strana 14

15 Zúčastněný zaměstnavatel na účet každého Účastníka přispívá do Plánu na koupi akcií částkou odpovídající procentní sazbě Základního příspěvku Účastníka (s výjimkou dodatečných příspěvků popsaných v následujícím odstavci). Procentní sazba Základního příspěvku Účastníka, kterou je Zúčastněný zaměstnavatel povinen platit, je čas od času stanovena buď zakladatelem a výkonným předsedou představenstva anebo prezidentem a výkonným ředitelem s tím, že příspěvek Zúčastněného zaměstnavatele nesmí překročit 100 % z celkové výše příspěvku poskytnutého jako Základní příspěvek Účastníka každým Účastníkem v rámci Plánu na koupi akcií. Procentní sazba příspěvku Zúčastněného zaměstnavatele se může lišit v závislosti na funkci a obchodní (organizační) jednotce, jakož i v průběhu času, podle rozhodnutí buď zakladatele a výkonného předsedy představenstva anebo prezidenta a výkonného ředitele. Kromě výše uvedených příspěvků se může Zúčastněný zaměstnavatel rozhodnout zaplatit Správci plánu jakoukoliv částku jako dodatečný příspěvek v rámci Plánu na koupi akcií a Správce plánu poté koupí Akcie třídy A na sekundárním trhu prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou Akcie třídy A kotovány, podle pokynů Zúčastněného zaměstnavatele. Přidělení takových Akcií třídy A bude provedeno na účet Účastníků. Zúčastněný zaměstnavatel zaplatí Správci plánu formou srážky ze mzdy částku ve výši příspěvků Zúčastněného zaměstnavatele vypočtenou za příslušné platební období. V rámci Plánu na koupi akcií může Účastník zaplatit dodatečné příspěvky ve výši překračující Základní příspěvek Účastníka v rozsahu 0,5-10 % ze své roční hrubé základní mzdy a toto - při zvyšování o 0,5 % bez ohledu na výše uvedenou míru účasti podle stejných podmínek, jak je uvedeno výše. Zúčastněný zaměstnavatel však tyto dodatečné příspěvky Účastníka nebude dorovnávat. Nákup Akcií třídy A a rozdělení hotovosti Po obdržení příspěvků od Účastníků a Zúčastněných zaměstnavatelů nakoupí Správce plánu Akcie třídy A na sekundárním trhu prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou Akcie třídy A kotovány, tj. TSE a/nebo NYSE (podle toho, co je relevantní). Po obdržení uvedených příspěvků Správce plánu zadá a vyřídí příkazy k nákupu akcií. Akcie třídy A nakoupené Správcem plánu z příspěvků Účastníků a Zúčastněných zaměstnavatelů jsou následně přičteny na účet Účastníků podle výše příslušných příspěvků uhrazených Účastníky a Zúčastněnými zaměstnavateli a vážené průměrné ceny uhrazené Správcem plánu za Akcie třídy A na příslušné burze a zůstávají v držení Správce plánu na účet Účastníků. Veškeré hotovostní dividendy a jiná rozdělení hotovosti přijaté Správcem plánu za Akcie třídy A, které jsou v držení Správce plánu na účet Účastníků, použije Správce plánu k nákupu dalších Akcií třídy A. Takto nabyté Akcie třídy A jsou přiděleny Účastníkům v poměru jejich příslušných účastí. Dividendy v akciích obdržené Správcem plánu za Akcie třídy A zůstávají v držení Správce plánu na účet Účastníků. Zprávy Správce plánu zpřístupní každému Účastníkovi prostřednictvím svých internetových stránek elektronickou zprávu obsahující přehled o počtu Akcií třídy A držených Správcem plánu na účet každého Účastníka a o počtu Akcií třídy A, který odpovídá objemu dodatečných příspěvků Účastníka. Ukončení, pozastavení nebo odvolání účasti na Plánu na koupi akcií Strana 15

16 Pro ukončení, ať již kdykoli, své účasti na Plánu na koupi akcií je Účastník povinen (nebude-li nařízeno jinak) Zúčastněnému zaměstnavateli a Správci plánu učinit oznámení o takové skutečnosti způsobem stanoveným Zúčastněným zaměstnavatelem. Takový Účastník může buď ponechat své Akcie třídy A v Plánu na koupi akcií nebo se může rozhodnout všechny nebo některé Akcie třídy A z Plánu na koupi akcií stáhnout v souladu s níže uvedenými ustanoveními o stažení akcií z akciového plánu. Účastník je oprávněn kdykoliv stáhnout (zcela nebo zčásti) Akcie třídy A, které jsou v držení Správce plánu na účet Účastníka, a to učiněním oznámení o takové skutečnosti Správci plánu (ve formě a způsobem čas od času určeným Správcem plánu). Po takovém stažení prodá Správce plánu Akcie třídy A držené na účet Účastníka a vyplatí Účastníkovi částku v hotovosti ve výši zisku z takového prodeje po odečtení makléřské provize, a to zároveň - v případě kompletního stažení Akcií třídy A s jakýmkoliv dalším majetkem v držení Správce plánu na účet Účastníka v rámci Plánu na koupi akcií. Účastník se může eventuálně rozhodnout místo platby v hotovosti obdržet Akcie třídy A. V takovém případě doručí Správce plánu příslušnému Účastníkovi oznámení o přímé registraci (Oznámení o přímé registraci) představující registraci Akcií třídy A na jméno Účastníka. CGI si však vyhrazuje právo, namísto Oznámení o přímé registraci, zaevidovat akcie na jméno Účastníka představující držbu Akcií třídy A Správcem plánu na účet takového Účastníka. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k ukončení pracovního poměru Účastníka a Účastník neoznámí Správci plánu a Zúčastněnému zaměstnavateli svou volbu/rozhodnutí způsobem uvedeným níže (bezprostředně po zpracování jeho posledního příspěvku), Správce plánu po obdržení oznámení o skončení pracovního poměru od Účastníka nebo Zúčastněného zaměstnavatele - (i) vydá Oznámení o přímé registraci Akcií třídy A držené Správcem plánu na účet Účastníka, nebo (ii) jedná-li se o méně než 100 kusů Akcií třídy A, prodá Akcie třídy A držené Správcem plánu na účet Účastníka na sekundárním trhu prostřednictvím burzy cenných papírů, na které jsou Akcie třídy A kotovány, a zaplatí Účastníkovi částku v hotovosti ve výši zisku z takového prodeje po odečtení makléřské provize, a to spolu s jakýmkoliv dalším majetkem v držení Správce plánu na účet Účastníka v rámci Plánu na koupi akcií. Nicméně Účastník se může rozhodnout pro obdržení Oznámení o přímé registraci, jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci, zasláním oznámení Zúčastněnému zaměstnavateli a Správci plánu ihned poté, co byl poslední příspěvek Účastníka připsán na jeho účet. Za datum skončení pracovního poměru je považován poslední den výkonu práce Účastníka pro Zúčastněného zaměstnavatele s výjimkou období, kdy je poskytnuto odchodné za výpovědní lhůtu, nebo jedná-li se o jinou výpovědní lhůtu či jinou náhradu z důvodu skončení pracovního poměru. Pokud Účastník nenastoupí do práce po jakkoli dlouhou dobu a z jakéhokoli důvodu, a po dobu takové absence nepobírá od Zúčastněného zaměstnavatele žádnou odměnu (plat/mzdu), je účast takového Účastníka na Plánu na koupi akcií automaticky pozastavena až do doby jeho opětovného nástupu do práce nebo dokud se nerozhodne ukončit svou účast na Plánu na koupi akcií. Strana 16

17 Správa a změna, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií Představenstvo je oprávněno přijímat jakákoli rozhodnutí související s výkladem Plánu na koupi akcií, schvalováním pravidel či podmínek a přijímáním jakýchkoli dalších opatření, jež uzná za nezbytné pro správu/řízení Plánu na koupi akcií. Představenstvo je oprávněno kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Plán na koupi akcií; taková změna, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií však nemůže mít za následek dotčení jakýchkoli případných práv Účastníka v souvislosti s Akciemi třídy A v rámci Plánu na koupi akcií nebo v souvislosti s Plánem na koupi akcií, nabytých do data uskutečnění takové změny, pozastavení nebo ukončení Plánu na koupi akcií. V případě ukončení Plánu na koupi akcií Správce plánu co možná nejdříve doručí každému Účastníkovi Oznámení o přímé registraci představující registraci Akcií třídy A spolu s veškerým dalším majetkem v držení Správce plánu v rámci Plánu na koupi akcií na účet Účastníka. Rozhodné právo Plán na koupi akcií se řídí a je vykládán podle právního řádu provincie Québec, Kanada. E.4 Popis zájmů, které jsou pro emisi/nabídku významné, včetně zájmů kolizních: E.5 Název osoby nebo subjektu nabízejícího cenný papír k prodeji a dohody znemožňující prodej akcií ("Lock-up agreements"): E.6 Částka a procento okamžitého zředění vyplývajícího z nabídky: E.7 Odhadované náklady účtované investorovi Společností: Nepoužije se: Neexistují žádné zájmy (včetně kolizních zájmů), které by byly pro emisi nebo nabídku významné. Nepoužije se: Žádná osoba ani subjekt nenabízí k prodeji jakékoli Akcie třídy A a neexistují ani žádné dohody znemožňující prodej Akcií třídy A nakoupených v rámci Plánu na koupi akcií (tzv. Lock-up agreements). Nepoužije se: Akcie třídy A nakoupené v rámci Plánu na koupi akcií, které jsou předmětem tohoto prospektu, jsou již v oběhu a jsou nyní obchodovány na otevřeném trhu; nedochází tudíž v souvislosti s nabídkou k žádnému zředění. Nepoužije se: Společnost nebude investorovi účtovat žádné náklady. Strana 17

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží:

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží: SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

NEW CorporateGuard - AOC

NEW CorporateGuard - AOC POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s tímto pojištěním se řídí (1) pojistnou smlouvou, (2) smluvními ujednáními k pojistné smlouvě

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více