ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 daňové příjmy ,90% Třída 2 nedaňové příjmy ,95% Třída 3 kapitálové příjmy ,39% Třída 4 přijaté dotace ,38% Příjmy celkem ,26% Třída 5 běžné výdaje ,43% Třída 6 kapitálové výdaje ,94% Výdaje celkem ,53% Saldo: Příjmy - výdaje ,18% Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky ,30% Splátky úvěrů ,08% Prostředky min. let ,00% Financování celkem ,18% Přebytek (-), ztráta (+) Rozpočet města Nejdku na rok 2009 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením č. ZM/411/13/09. Schválený rozpočet byl upraven 25 rozpočtovými opatřeními. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN RO 2-12) je k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu v Nejdku. Zůstatek bankovních účtů města Nejdku k je ,11 Kč. Zůstatky běžných bankovních účtů města Nejdku k Bankovní účet Zůstatek v Kč Základní běžný účet ,91 Běžný účet - hřbitov ,44 Běžný účet založený ke správě aktiv u ČSOB ,50 Běžný účet k úvěru od ČSOB ,34 Běžný účet k úvěrům od ČS ,97 Běžný účet grant kultura 5 382,95 Celkem ,11 Příjmy v roce 2009 Pokles daňových příjmů v roce 2009 oproti schválenému rozpočtu je především způsoben poklesem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmu právnických osob a zrušením záloh na daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Na sdílených daních dle zákona 243/2000 Sb. se v roce 2009 vybralo tis. Kč, tj. 96,4% upraveného rozpočtu, na dani z příjmu právnických osob za obce tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu, dále na dani z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 144 tis. Kč, tj. 144% upraveného rozpočtu a na dani z nemovitosti tis. Kč, tj. 103,9% upraveného rozpočtu. Na poplatcích se souhrnně dosáhlo částky tis. Kč, tj. 96,4% upraveného rozpočtu. 1/7

2 Více jak polovinu nedaňových příjmů tvoří příjmy za pronájem části podniku ve výši 4089 tis. Kč, tj. 79,5% upraveného rozpočtu a příjmy za pronájem bytů, nebytových prostor, pozemků tis. Kč, tj. 97,4% upraveného rozpočtu. Nižší plnění pronájmu části podniku se týká firmy AYIN, s.r.o. z důvodu nižší spotřeby tepla. Další příjmy v této třídě jsou odvody příspěvkových organizací ve výši 835 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu a úroky ze správy aktiv a vkladů ve výši 554 tis. Kč, tj. 85,2% upraveného rozpočtu. Příjmy z poskytování výrobků a služeb činí 1672 tis. Kč, tj. 96,8% upraveného rozpočtu a patří sem příjmy z kulturních akcí, knihovny, pohřebného, ze hřbitova, ze sběru odpadu, ze zimního stadionu a další). Přijaté sankční platby ve výši 373 tis. Kč tvoří 88,8% upraveného rozpočtu z důvodu zaplacení poslední splátky pokuty pana Naňky v lednu Na ostatních nedaňových příjmech (pojistné náhrady a ostatní příjmy odboru ekonomického a správy majetku) město získalo tis. Kč, tj. 96,2% upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy města Nejdku zahrnují prodej bytů ve výši 1593 tis. Kč, tj. 99,6% upraveného rozpočtu a prodej pozemků ve výši tis. Kč, tj. 101,9% upraveného rozpočtu. Příjmy ve třídě 3 navyšuje prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku (hasičského vozu AVIA DVS 12/A30) ve výši 27 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu. Třída 4 (přijaté dotace) obsahuje jak dotace a příspěvky, tak i převody z hospodářské činnosti ve výši 900 tis. Kč a převod finančních prostředků po zrušení fondu rozvoje bydlení ve výši tis. Kč. Jednotlivé dotace a příspěvky jsou uvedeny v bodě 6 závěrečného účtu. Přijaté dotace se zvýšili oproti schválenému rozpočtu o dotace na lesní porosty a technologie, na akceschopnost a věcné vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů Nejdek a Pozorka, na volby do Europarlamentu, na platy od úřadu práce, na podporu terénní sociální práce, na dojíždějící žáky základních škol, nejdeckou pouť a na soutěž pro Základní školu Karlovarskou. Na snížení skutečnosti třídy 4 oproti upravenému rozpočtu mělo vliv snížení sociálních dávek na výši tis. Kč, tj. 90,8% upraveného rozpočtu. Výdaje v roce 2009 Běžné výdaje Z důvodu hospodářské krize a nenaplňování daňových příjmů se téměř všechny běžné výdaje v roce 2009 oproti schválenému a i upravenému rozpočtu snížily. Mzdové výdaje v roce 2009 činily tis. Kč, tj. 96% upraveného rozpočtu, výdaje na materiál tis. Kč, tj. 72,6% upraveného rozpočtu, nákup vody, paliv a energií tis. Kč, tj. 89,5%, úroky a ostatní finanční výdaje 611 tis. Kč, tj. 78,2% upraveného rozpočtu, nákup služeb tis. Kč, tj. 95% upraveného rozpočtu, poskytnuté zálohy tis. Kč, tj. 98,4% upraveného rozpočtu, poskytnuté příspěvky tis. Kč, tj. 99,7% upraveného rozpočtu, převody vlastním fondům tis. Kč, tj. 96,1% upraveného rozpočtu a sociální dávky tis. Kč, tj. 90,1% upraveného rozpočtu. U ostatních nákupů ve výši tis. Kč, tj. 95,9% upraveného rozpočtu došlo ke snížení skutečnosti především u položky opravy a udržování, u ostatních plateb veřejným rozpočtům ve výši tis. Kč, tj. 90,4% upraveného rozpočtu se snížila položka platby daní a poplatků. Skutečnost u ostatních neinvestičních výdajů (667 tis. Kč téměř 24% upraveného rozpočtu) je nižší o rozpočtovou rezervu, která se pouze rozpočtuje. Kapitálové výdaje V roce 2009 byl rozpočet investic čerpán z 28,9%. Hlavním důvodem bylo neuskutečnění realizace zimního stadion z důvodu neúspěšné první žádosti o dotaci z ROP Severozápad. Tento projekt se přesunul do roku 2010, smlouva o dotaci byla již podepsána. Z důvodu neúspěšné žádosti o dotaci byla zrušena akce kaple Suchá III. etapa, která se rovněž bude realizovat v roce Projekty byly provedeny podle schváleného rozpočtu a tam, kde hrozilo překročení výše investičního výdaje, bylo provedeno rozpočtové opatření, které schvalovalo zastupitelstvo města (zlepšení vodohospodářské infrastruktury a veřejné WC). 2/7

3 Z realizací byly dokončeny tyto akce: zimní stadion - projektová dokumentace pro stavební povolení ve výši tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu a neúspěšná žádost o dotaci ve výši 399 tis. Kč, výstavba veřejného WC v ul. Poštovní ve výši tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu, rekonstrukce veřejné osvětlení NN Osvětimská, Jiráskova, Karlovarská v součinnosti se společností ČEZ a.s. ve výši 887 tis. Kč, tj. 88,7% upraveného rozpočtu, výstavba parkoviště sídliště Osvětimská ve výši tis. Kč, tj. 83,4 % upraveného rozpočtu, projektová dokumentace a žádost o dotaci u projektu zateplení základních škol ve výši 404 tis. Kč, tj. 80,8% upraveného rozpočtu, dodávka a montáž zábradlí podél Rolavy u mostu u polikliniky ve výši 100 tis. Kč, tj 100% upraveného rozpočtu, nákup automobilu pro hasiče Nejdek ve výši tis. Kč, tj 99,6% upraveného rozpočtu, propojení vodovodu montáž vodovodních přípojek pro domy čp. 691 a čp v ul. Závodu Míru ve výši 214 tis. Kč, tj 100% upraveného rozpočtu, nákup varného plynového kotle pro školní jídelnu základní školy Karlovarská ve výši 149 tis. Kč, tj 99,3% upraveného rozpočtu, rekonstrukce osvětlení v učebnách základní školy nám. Karla IV. ve výši 100 tis. Kč, tj 100% upraveného rozpočtu, nákup pozemku od povodí Ohře ve výši 211 tis. Kč, tj. 99,9% upraveného rozpočtu a výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ZŠ Karlovarská ve výši tis. Kč, tj 100% upraveného rozpočtu. Dále byla vypracována projektová dokumentace pro územní řízení a podána žádost o dotaci na zlepšení vodohospodářské infrastruktury (odkanalizování) Nejdku ve výši tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu. Byl zaplacen poplatek ve výši 20 tis. Kč (tj. 100% upraveného rozpočtu) za uložení kanalizace Lidická do pozemku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., ještě je nutné dořešit věcné břemeno s KSÚS KK a byly zpracovány projekty pro plánované investiční akce ve výši 690 tis. Kč, tj. 69% upraveného rozpočtu. Projekty, které započaly v roce 2009 a budou dokončeny v roce 2010, se týkají nákupu pozemku Kulturní dům zaplacení poslední splátky a rekonstrukce chodníků Osvětimská odstranění vad a nedodělků, kde je nárokováno zádržné dle smlouvy o dílo. V roce 2009 bylo zaplaceno na nákupu pozemku kulturního domu 767 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu a na rekonstrukci chodníků Osvětimská tis. Kč, tj. 63% upraveného rozpočtu. Další výdaje týkající se třídy 6 ve výši 491 tis. Kč, tj. 83,6% upraveného rozpočtu jsou na opravy a údržbu vozidla městské policie, na počítačovou síť a na nádoby a podesty pro sběr separovaného odpadu. Financování v roce 2009 Během roku 2009 byly schváleny 2 další úvěry kromě 50 mil. Kč úvěru na zimní stadion a dočerpání 5 mil. úvěru Kč ve výši tis. Kč na investiční akce a to úvěr na 4 mil. Kč na projekty a studie a na investice do veřejných komunikací a revolvingový úvěr ve výši 5 mil. Kč, který nebyl čerpán. Revolvingový úvěr od České spořitelny byl schválen pro krytí nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu města vzniklých pro nenaplňování rozpočtovaných daňových příjmů od státu v důsledku hospodářské recese. Úvěr od Komerční banky na 4 mil. Kč byl vyčerpán ve výši tis. Kč z důvodu nedokončení projektu rekonstrukce chodníků Osvětimská. Úvěr na zimní stadion nebyl čerpán, protože žádost o dotaci nebyla úspěšná. Realizace zimního stadionu bude v roce Město Nejdek splácelo v roce 2009 jen úvěry přijaté a vyčerpané v předchozích letech a to úvěr na 15 mi. Kč od Československé obchodní banky, výše splátky byla tis. Kč. Úvěry od Československé obchodní banky na 12 mil. Kč a od Komerční banky na 26 mil. Kč byly splaceny posledními splátkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. Přehled přijatých úvěrů a leasingů a jejich splácení je součástí závěrečného účtu (viz. příloha č. 1). Ukazatel dluhové služby v souladu s usnesením vlády České republiky č. 346/2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby činí 0,17 a výpočet je uveden v příloze č. 2. 3/7

4 2) Hospodaření s majetkem města Inventarizace města Nejdku byla provedena v souladu s ustanovením 29 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Fyzická i dokladová inventarizace majetku města byla provedena ke dni , tj. k datu účetní závěrky na základě příkazu starosty k provedení inventarizace. Závěrečný protokol o výsledku inventarizace města Nejdku k schválila rada města dne usnesením č.rm/874/107/10. Přehled majetku města dle rozvahy k je uveden v následující tabulce. Přehled majetku města Nejdku v roce 2009 (v tis. Kč) Druh majetku Stav k Stálá aktiva (dlouhodobý majetek celkem) ,47 1. Dlouhodobý nehmotný majetek ,78 - software ,62 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,16 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ,20 3. Dlouhodobý hmotný majetek ,14 - pozemky ,87 - umělecká díla a předměty ,00 - stavby ,37 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,63 - drobný dlouhodobý hmotný majetek ,50 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku ,77 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0 5. Dlouhodobý finanční majetek ,75 Oběžná aktiva (krátkodobý majetek celkem) ,61 1. zásoby ,81 2. pohledávky ,30 3. finanční majetek ,22 4. účty rozpočtového hospodaření ,11 5. přechodné účty aktivní ,17 AKTIVA CELKEM (MAJETEK CELKEM) ,08 3) Hospodářská činnost města Hospodářská činnost města Nejdku se týká lesů. V plánu hospodářské činnosti byly provedeny 4 úpravy. Výnosy, které byly ve schváleném rozpočtu se ve skutečnosti zvýšily o výnosy z trvalého nebo dočasného odnětí lesních pozemků v souvislosti s I. a II. etapou rekonstrukce silnice Nejdek Pernink ve výši 207tis. Kč, o dotaci na lesní porosty a technologie ve výši 135 tis. Kč a zvýšení těžby o 262 tis. Kč. U rozpočtovaných nákladů došlo ve skutečnosti ke snížení především úsporou nákladů v hlavní činnosti lesů (materiál a ostatní pěstební) ve výši 227 tis. Kč, u režijních položek (pohonné hmoty, telefon, energie, ochranné pomůcky a nářadí) částka 78 tis. Kč a částka 110 tis. Kč ostatní nákladů (mzdy a pojištění). Výkaz zisků a ztrát k vykazuje kladný výsledek hospodaření po zdanění ve výši ,49 Kč, což je rozdíl mezi účtovou třídou 6 (výnosy) ve výši ,40 Kč a účtovou třídou 5 (náklady) ve výši ,91 Kč. Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti je ,26 Kč, což potvrzuje cash flow hospodářské činnosti k uvedený níže v tabulce. 4/7

5 Přehled o peněžních tocích hospodářské činnosti za rok 2009 v tis. Kč Počáteční zůstatek účtu k Výnosy - Náklady Odběratelé Zálohy Ostatní pohledávky Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky 33x - Zúčtování s institucemi 0 34x - Ostatní zúčtování -20 Převody mezi hlč a hoč Odpisy Sklad 02x - Hmotný majetek Leasing, akontace -133 Převod do Hlavní činnosti , Příjmy, výdaje příštích obd. Celkem 112 Konečný zůstatek účtu k ) Stav účelových fondů Město Nejdek hospodařilo v roce 2009 se 3 fondy (fond rozvoje bydlení, fond sociální a fond ošatného). Zřízení fondu ošatného bylo schváleno zastupitelstvem v roce 2009 dne usnesením č. ZM/416/13/09 a jeho používání upravuje Směrnice S 2009/1 pro vyplácení příspěvku na ošatné a úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ a uvolněným zastupitelům města Nejdek. Fond rozvoje bydlení byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 usnesením zastupitelstva ze dne č. ZM/466/15/09. Tvorba a čerpání sociální fondu se řídí Zásadami tvorby a využíváním soc. fondu schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. ZM/308/11/08. Fond rozvoje bydlení v tis. Kč Stav k Příjmy celkem 461 Výdaje celkem z toho splátka půjčky z toho převod fin. prostředků po zrušení fondu Zůstatek k Sociální fond v tis. Kč Stav k ,7 Příjmy celkem 471,9 Výdaje celkem 447,2 - z toho penzijní připojištění 102,6 - z toho příplatek na jídlo (obědy, poukázky) 225,3 - z toho ostatní výdaje 119,3 Zůstatek k ,4 Fond ošatného v tis. Kč Stav k Příjmy celkem 262,7 Výdaje celkem 199,4 Zůstatek k ,3 5/7

6 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizacích zřízených městem za rok 2009 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů (viz. tabulka) bylo schváleno usnesení rady města č. RM 2933/110/10 ze dne Název příspěvkové organizace Zlepšený výsledek hospodaření Rezervní fond Fond odměn za rok 2009 Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV , , ,00 Základní škola Nejdek, Karlovarská ,00 0 Mateřská škola Nejdek, Nerudova , , ,00 Mateřská škola Nejdek, Husova , , ,00 Mateřská škola Nejdek, Závodu míru , , ,00 Mateřská škola Nejdek, Lipová , , ,00 Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova , ,89 0 Celkem , , ,00 Výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém Městského úřadu v Nejdku. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům Přijaté dotace a příspěvky v roce 2009 činily ,- Kč, jejich rozpis je uveden v tabulce níže. Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyužité finanční prostředky na podporu terénní sociální práce, na akceschopnost a věcné vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů v Nejdku a v Pozorce, na výplatu sociálních dávek byly vráceny na Krajský úřad Karlovarského kraje v lednu V listopadu 2009 byla vrácena nevyužitá dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point. Dotace na volby do Evropského parlamentu byla podle sdělení Ministerstva financí 306 tis. Kč. Na základě vyúčtování bylo na dorovnání výdajů na volby do Evropského parlamentu městu Nejdek zaslána částka ,40 Kč v říjnu roku 2009 od Krajského úřadu Karlovarského kraje. Přijaté dotace v tis. Kč Položka Přijato Skutečně použito Vráceno výkon státní správy 4111, , ,00 0,00 sociálních dávek , , ,00 volby do Evropského parlamentu , ,40 0,00 Czech Point , , ,00 školství , ,00 0,00 sbor dobrovolných hasičů Nejdek a Pozorka , ,00 601,00 podpora terénní sociální práce , , ,54 dotace od úřadu práce , ,00 0,00 nejdecká pouť , ,00 0,00 lesní porosty a technologie , ,00 0,00 zabezpečení požární ochrany obcí , ,00 0,00 ZŠ Karlovarská-dotace na soutěže , ,00 0,00 ZŠ dojíždějící žáci , ,00 0,00 Celkem , , ,54 6/7

7 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 Přezkoumání hospodaření města Nejdku provedl Krajský úřad Karlovarského kraje v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění na základě písemné žádosti starosty. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno od do , celkové potom v období od do Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky v souladu s 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu. V Nejdku dne Předkládá: Ladislava Fáberová, pověřená zastupováním vedoucího ekonomického odboru Zpracoval: Ing. Lucie Krajňáková, rozpočtář 7/7

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více