Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění rozpočtu města za 1. 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů"

Transkript

1 Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných ů je za 4 měsíce 33,33 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až duben 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : duben 2015 SR UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 33,33% (-) Výpadek Daně z příjmů: FO - závislá činnost ,5% 30,5% FO - SVČ ,6% 7,6% FO - kapitál. výnosy ,4% 38,4% PO ,1% 28,1% DPH ,0% 32,0% Daň z nemovitých věcí ,1% 1,1% Příjmy z daní celkem ,45% 29,5% Poplatky ,57% 63,6% Daňové příjmy celkem ,31% 32,3% Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci dubnu ve srovnání let : Konečný stav za leden - duben Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci dubnu Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

2 Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů. Z uvedené tabulky je stále patrný nepříznivý vývoj daní. Oproti měsíci březnu, ale dochází ke zlepšení prognózy daňových příjmů. Odhad vývoje daňových příjmů Název SK 1-3/2015 SK 4-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA Název SK 1-4/2015 SK 5-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA a) Revolvingový úvěr II. během ledna až dubna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až dubna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu činí ,79 Kč během ledna až dubna 2015 bylo zaplaceno celkem ,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až dubna 2015 bylo uhrazeno celkem ,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: : 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.

3 Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce Vývoj úrokové sazby v roce 2014

4 Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně ve výši ,- Kč) v roce 2015 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,16 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu (I. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno ,04 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj ,75 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR

5 Sumář plnění rozpočtu za /2015: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-4/2015 % k uprav ,82% ,67% ,27% ,15% Saldo: ,41% Financování: ,41% 8115 Sociální fond ,00% 8115 Fond reprodukce majetku ,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,73% 8124 Splátka investičního úvěru - I ,00% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II ,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II ,00% 8901 Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,00%

6 Tabulka příjmů Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-4/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída ,31% Pol. Daně ,45% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,54% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,58% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,45% 1121 Daň z příjmů PO ,05% 1211 DPH ,97% 1511 Daň z nemovitých věcí ,11% Pol. Poplatky ,57% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů ,50% 1341 Poplatek ze psů ,78% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,50% 1344 Poplatek ze vstupného ,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,17% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,40% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,96% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n ,00% 1361 Správní poplatky ,43% Nedaňové příjmy - třída ,21% ORJ 10 Městská policie ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,28% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví ,21% 23 Odbor majetkoprávní ,60% 24 Finanční odbor, projektový management ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,52% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství ,48% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,88% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,00% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,94% 71 Odbor sociální ,83% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,54% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,64% 81 Odbor právní ,50% 91 Odbor územního rozvoje ,98% Kapitálové příjmy - třída ,70% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,70% Přijaté transfery - třída ,66% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,88% 42.. Investiční přijaté transfery ,11% Příjmy celkem: ,15%

7 Tabulka ů ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-4/2015 % k uprav. 10 Městská policie ,06% Třída 5 Běžné e ,06% Třída 6 Kapitálové e ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,01% Třída 5 Běžné e ,71% Třída 6 Kapitálové e ,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,15% Třída 5 Běžné e ,22% Třída 6 Kapitálové e ,00% 23 Odbor majetkoprávní ,59% Třída 5 Běžné e ,41% Třída 6 Kapitálové e ,56% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,05% Třída 5 Běžné e ,05% Třída 6 Kapitálové e ,00% 30 Odbor investiční ,49% Třída 5 Běžné e ,89% Třída 6 Kapitálové e ,08% 43 Odbor občanskosprávní ,49% Třída 5 Běžné e ,75% Třída 6 Kapitálové e ,00% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství ,16% Třída 5 Běžné e ,35% Třída 6 Kapitálové e ,00% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,98% Třída 5 Běžné e ,98% Třída 6 Kapitálové e ,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,45% Třída 5 Běžné e ,45% Třída 6 Kapitálové e ,00% 71 Odbor sociální ,62% Třída 5 Běžné e ,62% Třída 6 Kapitálové e ,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,64% Třída 5 Běžné e ,64% Třída 6 Kapitálové e ,67% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,46% Třída 5 Běžné e ,46% Třída 6 Kapitálové e ,00% 81 Odbor právní ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 91 Odbor územního rozvoje ,26% Třída 5 Běžné e ,09% Třída 6 Kapitálové e ,38%

8 Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 10 - Městská policie Obnov a a oprav y MKDS Obměna v y sílaček - přechod na digitální ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8, Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/ ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská Vý kup pozemků v k.ú. Ropice Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská 0 5 ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 19

9 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP Oprav a MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD Oprav a MK ul. Dědinská Oprav a CH ul. Hornická před domy Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická Parkov ací stání sídliště Hrabinská Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, v četně PD Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská Oprav a láv ky pro pěší na ul. Karv inská Okružní křižov atky v Českém Těšíně Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna Parkov iště na ul. Slezská - PD Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B Park u polikliniky - PD Bezbariérov é trasy, do ul. Studenstská po ul. Viaduktov á Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček Údržba koleten v majetku města Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty, Mistřov ice 0 232

10 pokračování ORJ 30 Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 0 60 Cy klostezka Český Těšín - Ropice Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 0 49 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty 0 92 VO - Garáže U Mlékárny 0 31 Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská 0 34 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení

11 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně Oprav a dlažby náměstí Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů Úprav a stanov išť pro kontejnery Přípojka v pusti ul. Bezručov a 0 26 Opěrná zeď ul. Kótov ská 0 56 ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství Den učitelů Bambiriáda Ocenění osobností a žáků Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí Ex trem day Těšínský fortuna běh Školy v přírodě pro žáky ZŠ Léčebné poby ty Moderním v zděláv áním blíž k přírodě Táborov é poby ty Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a 0 30 Vý uka jazy ků moderně DDM - Příměstské tábory DDM - Letní poby tov é tábory 0 70 DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín 0 22 DDM - Den dětí

12 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín Mezi Lány - územní studie ÚPM - změna č Jmenovité akce celkem

13 Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem

14 Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

15 Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem Výkup budovy na ul. Moskevská ORJ 30 Investiční odbor Běžné e celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové e celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

16 Tabulka ů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 24 Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS Sportovní areál Frýdecká Školní hřiště ZŠ Slezská Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Zahrada dvou břehů Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní Zelené stěny pro život ORJ 24 celkem Zahrada dvou břehů IPRM a) veřejná prostranství Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín ORJ 30 celkem Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 43 celkem Zelené stěny pro život ORJ 51 celkem Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 71 celkem Město celkem Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 Investiční odbor je ve výši tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.

Plnění rozpočtu města za 1. 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Plnění rozpočtu města za 1. 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Plnění rozpočtu města za 1. 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši 35.171

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016 Zpráva k rozpočtu města na rok 2016 Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu

Více

k 30.6. UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK %

k 30.6. UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % UR SK % Plnění rozpočtu města za 1. 6. /2015 včetně podání informací o stavu úvěrů 1 Obsah: Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2015 3 Daňové příjmy 4 Nedaňové příjmy 8 Kapitálové příjmy...9 Přijaté

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ZM/19./23.06.2014 M ě s t s k ý ú ř a d Č e s k ý T ě š í n Finanční odbor V Českém Těšíně 30.05.2014

ZM/19./23.06.2014 M ě s t s k ý ú ř a d Č e s k ý T ě š í n Finanční odbor V Českém Těšíně 30.05.2014 ZM/19./23.06.2014 M ě s t s k ý ú ř a d Č e s k ý T ě š í n Finanční odbor FO/2 V Českém Těšíně 30.05.2014 Pro 19. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konané dne 23.06.2014 Věc: Účetní závěrka města,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok MĚSTO LUHAČOVICE Zpráva o hospodaření za rok 2013 Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2013 příjmy - schv. rozp. 107 322 tis. Kč + RO 12 666 tis. Kč = upr. rozpočet 119 988 tis. Kč výdaje - schv. rozp. 102

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více