Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění rozpočtu města za 1. 4. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů"

Transkript

1 Plnění rozpočtu města za / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do dubna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných ů je za 4 měsíce 33,33 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až duben 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : duben 2015 SR UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 33,33% (-) Výpadek Daně z příjmů: FO - závislá činnost ,5% 30,5% FO - SVČ ,6% 7,6% FO - kapitál. výnosy ,4% 38,4% PO ,1% 28,1% DPH ,0% 32,0% Daň z nemovitých věcí ,1% 1,1% Příjmy z daní celkem ,45% 29,5% Poplatky ,57% 63,6% Daňové příjmy celkem ,31% 32,3% Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci dubnu ve srovnání let : Konečný stav za leden - duben Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci dubnu Daně z příjmů: FO - závislá činnost FO - SVČ FO - kapitál. výnosy PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

2 Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů. Z uvedené tabulky je stále patrný nepříznivý vývoj daní. Oproti měsíci březnu, ale dochází ke zlepšení prognózy daňových příjmů. Odhad vývoje daňových příjmů Název SK 1-3/2015 SK 4-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA Název SK 1-4/2015 SK 5-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) DzP FO z kapitálových výnosů (1113) DzP PO (1121) DPH (1211) Daň z nemovitých věcí (1511) SUMA a) Revolvingový úvěr II. během ledna až dubna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až dubna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu činí ,79 Kč během ledna až dubna 2015 bylo zaplaceno celkem ,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až dubna 2015 bylo uhrazeno celkem ,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: : 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.

3 Vývoj úrokové sazby v letech Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce Vývoj úrokové sazby v roce 2014

4 Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu činí ,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně ve výši ,- Kč) v roce 2015 bylo k datu zaplaceno na úrocích celkem ,16 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu (I. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno ,04 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru Nominální hodnota ,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj ,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj ,75 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR

5 Sumář plnění rozpočtu za /2015: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-4/2015 % k uprav ,82% ,67% ,27% ,15% Saldo: ,41% Financování: ,41% 8115 Sociální fond ,00% 8115 Fond reprodukce majetku ,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,73% 8124 Splátka investičního úvěru - I ,00% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II ,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II ,00% 8901 Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru ,00%

6 Tabulka příjmů Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-4/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída ,31% Pol. Daně ,45% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,54% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,58% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,45% 1121 Daň z příjmů PO ,05% 1211 DPH ,97% 1511 Daň z nemovitých věcí ,11% Pol. Poplatky ,57% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů ,50% 1341 Poplatek ze psů ,78% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,50% 1344 Poplatek ze vstupného ,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů ,17% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO ,40% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů ,96% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n ,00% 1361 Správní poplatky ,43% Nedaňové příjmy - třída ,21% ORJ 10 Městská policie ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,28% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví ,21% 23 Odbor majetkoprávní ,60% 24 Finanční odbor, projektový management ,00% 43 Odbor občanskosprávní ,52% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství ,48% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,88% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby ,00% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí ,94% 71 Odbor sociální ,83% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,54% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury ,64% 81 Odbor právní ,50% 91 Odbor územního rozvoje ,98% Kapitálové příjmy - třída ,70% ORJ 23 Odbor majetkoprávní ,70% Přijaté transfery - třída ,66% Pol Neinvestiční přijaté transfery ,88% 42.. Investiční přijaté transfery ,11% Příjmy celkem: ,15%

7 Tabulka ů ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-4/2015 % k uprav. 10 Městská policie ,06% Třída 5 Běžné e ,06% Třída 6 Kapitálové e ,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu ,01% Třída 5 Běžné e ,71% Třída 6 Kapitálové e ,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví ,15% Třída 5 Běžné e ,22% Třída 6 Kapitálové e ,00% 23 Odbor majetkoprávní ,59% Třída 5 Běžné e ,41% Třída 6 Kapitálové e ,56% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém ,05% Třída 5 Běžné e ,05% Třída 6 Kapitálové e ,00% 30 Odbor investiční ,49% Třída 5 Běžné e ,89% Třída 6 Kapitálové e ,08% 43 Odbor občanskosprávní ,49% Třída 5 Běžné e ,75% Třída 6 Kapitálové e ,00% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství ,16% Třída 5 Běžné e ,35% Třída 6 Kapitálové e ,00% 53 Odbor živnostenský a dopravy ,98% Třída 5 Běžné e ,98% Třída 6 Kapitálové e ,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP ,45% Třída 5 Běžné e ,45% Třída 6 Kapitálové e ,00% 71 Odbor sociální ,62% Třída 5 Běžné e ,62% Třída 6 Kapitálové e ,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ,64% Třída 5 Běžné e ,64% Třída 6 Kapitálové e ,67% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) ,46% Třída 5 Běžné e ,46% Třída 6 Kapitálové e ,00% 81 Odbor právní ,00% Třída 5 Běžné e ,00% Třída 6 Kapitálové e ,00% 91 Odbor územního rozvoje ,26% Třída 5 Běžné e ,09% Třída 6 Kapitálové e ,38%

8 Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 10 - Městská policie Obnov a a oprav y MKDS Obměna v y sílaček - přechod na digitální ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8, Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/ ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská Vý kup pozemků v k.ú. Ropice Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská 0 5 ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 19

9 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP Oprav a MK ul. Záplotí od MŠ po ul. Luční Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD Oprav a MK ul. Dědinská Oprav a CH ul. Hornická před domy Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická Parkov ací stání sídliště Hrabinská Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, v četně PD Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská Oprav a láv ky pro pěší na ul. Karv inská Okružní křižov atky v Českém Těšíně Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna Parkov iště na ul. Slezská - PD Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B Park u polikliniky - PD Bezbariérov é trasy, do ul. Studenstská po ul. Viaduktov á Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček Údržba koleten v majetku města Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty, Mistřov ice 0 232

10 pokračování ORJ 30 Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 0 60 Cy klostezka Český Těšín - Ropice Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 0 49 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty 0 92 VO - Garáže U Mlékárny 0 31 Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská 0 34 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení

11 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně Oprav a dlažby náměstí Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů Úprav a stanov išť pro kontejnery Přípojka v pusti ul. Bezručov a 0 26 Opěrná zeď ul. Kótov ská 0 56 ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství Den učitelů Bambiriáda Ocenění osobností a žáků Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí Ex trem day Těšínský fortuna běh Školy v přírodě pro žáky ZŠ Léčebné poby ty Moderním v zděláv áním blíž k přírodě Táborov é poby ty Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a 0 30 Vý uka jazy ků moderně DDM - Příměstské tábory DDM - Letní poby tov é tábory 0 70 DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín 0 22 DDM - Den dětí

12 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne Benefice pod modrý m Těšínský m nebem ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín Mezi Lány - územní studie ÚPM - změna č Jmenovité akce celkem

13 Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem

14 Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

15 Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem Výkup budovy na ul. Moskevská ORJ 30 Investiční odbor Běžné e celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové e celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k

16 Tabulka ů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-4/2015 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 24 Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS Sportovní areál Frýdecká Školní hřiště ZŠ Slezská Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Zahrada dvou břehů Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní Zelené stěny pro život ORJ 24 celkem Zahrada dvou břehů IPRM a) veřejná prostranství Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín ORJ 30 celkem Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 43 celkem Zelené stěny pro život ORJ 51 celkem Podpora naplňování standardů kvality SPO ORJ 71 celkem Město celkem Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 Investiční odbor je ve výši tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více