OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29"

Transkript

1

2

3 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých výrobních divizí 11 Program zabezpečování kvality 13 Ochrana životního prostředí 14 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 15 Veřejně prospěšné aktivity 16 Informace z personální a právní oblasti 17 Cíle a strategie řízení rizik 18 Následné události 19 II. III. FINANČNÍ ČÁST Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2013 a Zpráva nezávislého auditora 23 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 25 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Identifikační a kontaktní údaje 29 IV. PŘÍLOHY Rozvaha v plném rozsahu 32 Výkaz zisku a ztráty 36 Přehled o peněžních tocích 38 Příloha roční účetní závěrky 39 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 54

4

5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dámy a pánové, vážení akcionáři, rok 2014 lze z pohledu hospodaření společnosti považovat za rok velmi úspěšný. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. splnila a překročila plánované ekonomické ukazatele, dosáhla tržeb za prodané výrobky ve výši 4,14 mld. Kč a objem výroby byl na úrovni tun. I když objem výroby v porovnání s rokem 2013 mírně poklesl, společnost vygenerovala zajímavý zisk před zdaněním ve výši 293,9 mil. Kč. Investice v roce 2014 byly realizovány v souladu s nově schválenou strategií rozvoje. Společnost v dubnu zprovoznila novou homogenizační pec, v prosinci novou foliárenskou pec a zároveň započala výstavbu druhé foliárenské pece. Tyto pece mají zajistit dostatečný objem kvalitní fólie pro interní zpracování. Aby byla společnost konkurence schopná v oblasti tiskové produkce, byl pořízen nový UV flexotiskový stroj, který byl umístěn v nově zrekonstruované hale. Nová hala - tiskové centrum nyní splňuje přísné hygienické požadavky právních předpisů a kritéria našich zákazníků. Mezi další investice patřilo pořízení mísírny barev a myček flexotiskových válců. V roce 2014 společnost AL INVEST Břidličná, a.s. investovala do zkvalitnění své produkce a pracovního prostředí celkem 171,8 mil. Kč. V roce 2015 bude společnost dále pokračovat ve svém rozvoji, a to zejména v oblasti obalové produkce. V oblasti obchodní strategie je nutné čelit tlaku externího prostředí, které reaguje na významný nárůst korunové ceny vstupní suroviny primárního hliníku. Vážení akcionáři a obchodní partneři, děkuji Vám za důvěru ve společnost AL INVEST Břidličná, a.s. Děkuji také zaměstnancům společnosti za dosavadní spolupráci a výsledky, kterých jsme společnými silami v roce 2014 dosáhli. Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva 6 AL INVEST Břidličná, a.s.

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na jméno, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 5 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie 50, Kč a 15 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie 1, Kč. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd. Výroční zpráva

8 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Hospodaření společnosti skončilo v roce 2014 ziskem před zdaněním ve výši 293,9 mil. Kč, což je nejlepší výsledek posledních deseti let. Společnost překročila jak plánované cíle, které byly zadány v podnikatelském záměru na rok 2014, tak i výsledky roku Došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 168,9 mil. Kč, a to především z titulu vytvořeného zisku. Výše cizích zdrojů klesla proti úrovni roku 2013 o 56,1 mil. Kč, nepatrně se změnila skladba podílů jednotlivých složek cizích zdrojů, snížily se závazky z obchodních vztahů i dlouhodobé závazky z titulu odložené daně. Tento pokles byl částečně eliminován růstem čerpaných úvěrů a v hlavní míře lepší ziskovostí firmy. Zadluženost společnosti klesla z 62,5 % na 57,8 %. Společnost v průběhu roku významněji investovala do obnovy hmotného investičního majetku, jež měla za následek vzrůst hodnoty dlouhodobého majetku společnosti o 54,8 mil. Kč. V meziročním srovnání vzrostly v hodnotovém vyjádření zásoby, kde se projevil nárůst z titulu růstu cena Al v průběhu II. pololetí roku 2014, i když v objemovém vyjádření došlo k jejich poklesu. Struktura ostatních položek oběžných aktiv zůstala v meziročním srovnání výrazněji nezměněna. V roce 2014 byl schválen valnou hromadou společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2013 ve výši tis. Kč, částka tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu, částka tis. Kč byla převedena do položky nerozdělený zisk minulých období a částka 100 mil. Kč byla určena na vyplacení dividendy. V roce 2014 nedošlo k negativním změnám v hodnotě majetku společnosti nebo jeho struktury. V celkovém zhodnocení lze rok 2014 považovat za velmi úspěšný. 8 AL INVEST Břidličná, a.s.

9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Složení orgánů k : Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Marinov, MBA místopředseda představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Josef Mašín člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Simona Otavová předseda dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Během roku 2014 nedošlo ke změnám ve složení statutárního ani dozorčího orgánu. Výroční zpráva

10 ZÁKLADNÍ SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY 10 AL INVEST Břidličná, a.s.

11 PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍCH DIVIZÍ Divize Plechy a pásy V roce 2014 se pokračovalo ve strategii minulých let - podpora produktů s vyšší přidanou hodnotou s orientací na koncové aplikace a řešení ve slitinových materiálech. Velmi silně k výsledku napomohlo pokračování v úspěšně nastartovaných projektech převážně ve slitinách třídy 5xxx (hlavně v oblasti automobilového průmyslu) a dále pak projekty pro energetiku ve slitinách 1xxx. Obor aplikací pro stavebnictví si zachoval nestoupající trend započatý již v minulých letech. Průběh roku byl charakterizován silným prvním pololetím a dále pak vzhledem k situaci na trhu menším útlumem ve spotových zakázkách v druhém pololetí. Obchodní činnost Obrat výrobní divize byl v roce 2014 celkem tis. Kč, objemově se jednalo o tun materiálu. Divize Fólie Divize Fólie se soustřeďuje na výrobu pájených a mechanických finstocků, household fólií a fólií pro zušlechtění. V roce 2014 postupně dochází k realizaci střednědobé strategie divize v oblasti výroby fólií pro zušlechtění, zejména postupnou realizací investičního plánu divize. Po výstavbě nové homogenizační pece se realizovali i dvě nové pece pro finální žíhání, v plném běhu je realizace investičního záměru do nového separátoru fólie. Podařilo se nám udržet krok s požadavky externích zákazníků u pájených a mechanických finstocků. V této oblasti se neustále věnujeme novým požadavkům a trendům na trhu, kde se ovšem potýkáme s omezením kapacit této výrobní linie, která je kapacitně přeplněna a nestíhá tak pokrývat veškeré potenciální požadavky. Strategický cíl divize je postupně úspěšně naplňován a bude i nadále prioritou v činnosti divize v následujícím období. Obchodní činnost Obrat výrobní divize byl v roce 2014 celkem tis. Kč, našim zákazníkům bylo dodáno celkem tun produktů a tím se podařilo významně překročit výsledky roku Divize se opírá o své strategické produkty pro automobilový průmysl, technické aplikace a potravinářství. Především dodávky pro automobilový průmysl zaznamenaly v roce 2014 nárůst a dařilo se získávat i nové akvizice v oblasti technických produktů. V našich prodejích našly uplatnění nové materiály upravené speciálně pro naše klienty, což je jednoznačně pozitivní ohlas zákazníků společnosti na aktivity divize v oblasti vývoje materiálů a nacházení nových tržních uplatnění vyráběných hliníkových fólií. V roce 2015 očekává společnost obdobný trend vycházející z dlouhodobé úspěšné spolupráce s našimi klienty. Výroční zpráva

12 Divize Obaly Hlavní podnikatelskou činností divize je výroba obalů na bázi hliníku, metalizované materiály a částečně také použití flexibilních materiálů. Majoritní množství obalů slouží pro balení potravin různého charakteru. Hlavními obalovými segmenty jsou másla a tuky, sýry, cukrovinky, víčka, tabákové a farmaceutické aplikace. Divize Obaly v roce 2014 obhájila certifikaci BRC/IoP o bezpečnosti obalů pro použití v potravinářském průmyslu. Rozvoj divize v roce 2014 znamenal zahájení rekonstrukce a přípravu nového tiskového centra. Do komerčního provozu byla uvedena tisková linka na bázi technologie UV flexo, která reflektuje strategii rozvoje v oblasti dodávek tištěných víček a víčkové fólie. Je připravena studie pro další rozvoj divize v oblasti investic, a to zejména do voskovacího a tiskového stroje, který přinese další volné kapacity pro rozvoj tiskových aplikací v segmentech másel, tuků a cukrovinek. Obchodní činnost Obrat divize v roce 2014 byl tis. Kč, objemově se jednalo o tun materiálu. V porovnání s rokem 2013 se jedná o pokles, který byl způsoben odchodem jednoho ze zákazníků segmentu tabákové fólie, který byl nucen díky celosvětovému trendu poklesu spotřeby cigaret uzavřít některé své výrobní afilace. Poslední kvartál roku 2014 měl společného jmenovatele naplnění výrobních kapacit napříč všemi hlavními výrobními agregáty. Poslední kvartál roku se významně zvýšily objednávky na sýrovou fólii do zemí sub-tropické oblasti. Divize TAPA Tábor V části výroby flexibilních obalů na bázi plastů se podařilo navýšit obrat, navýšit prodej a zvýšit ziskovost v celém produktovém portfoliu. V tomto roce došlo k vyprodání veškerých výrobních kapacit na úroveň 100%. Divize TAPA Tábor obhájila i tento rok svou pozici a tržní podíl, jak na lokálním trhu, tak i na zahraničních trzích. Celý rok byla věnována vysoká pozornost standardizaci výroby, a to především směrem do kvality a materiálové nákladovosti. Rok 2014 byl z pohledu hodnocení dalším úspěšným rokem a pro rok 2015 se divize TAPA Tábor bude snažit udržet své postavení na trhu. Nutnou podmínkou je realizace schválených rozsáhlých investic do výrobních kapacit. Obchodní činnost Obrat divize v roce 2014 byl tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2013 o 6,7 %, objemově se jednalo o tun materiálu, což je navýšení o 1,3 % oproti roku Větší část produkce divize TAPA Tábor směřovala do České republiky, na vývoz bylo určeno 33 % produkce, což v korunovém vyjádření představuje tis. Kč. 12 AL INVEST Břidličná, a.s.

13 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY Dozorovými audity dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/TS 16949:2009 (pro zákazníky automobilového průmyslu), provedenými certifikační společností Lloyd s Register EMEA Praha, společnost prokázala, že úspěšně naplňuje požadavky systému managementu kvality. Dozorovým auditem společnosti TÜV SÜD Czech divize TAPA Tábor prokázala, že i její systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 je efektivně nastaven a potvrdila tak platnost uděleného certifikátu na další období. V oboru výroby zušlechtěných obalových fólií z hliníku a flexibilních obalových materiálů pro potravinářský průmysl jak výrobní divize Obaly, tak i divize TAPA Tábor potvrdily, že splňují očekávání zákazníků v naplňování správné výrobní a hygienické praxe. Bez neshod absolvovaly se společností Lloyd s Register EMEA re-certifikační audity dle požadavků standardu BRC/loP Global Standard for Packaging and Packaging Materials a dosáhly osvědčení pro kategorii High Hygiene Risk na úrovni A. V oboru výroby hliníkových plechů a pásů pro konstrukční účely, stavebnictví a elektrotechniku divize Plechy obhájila vlastnictví certifikátu výrobce polotovarů pro tlakové nádoby dle PED 97/23/EC a AD2000/W0. Nebyly vzneseny žádné připomínky k pokračující platnosti certifikátu TÜV Rheinland Certificate. Pro výrobu předvalků pro nosné konstrukční prvky staveb dle ČSN EN 15088:2006 výrobní divize Plechy opakovaně absolvovala v požadovaném rozsahu dozorový audit TZÚS Ostrava systému řízení výroby. Bylo konstatováno, že v průběhu dozorových auditů divize Plechy podala přesvědčivý důkaz, že systém řízení kvality je nadále funkční a účinný, v souladu s výše uvedenými standardy. V oblasti zkušebnictví prověřil akreditační orgán ČIA dozorovým auditem trvalé plnění akreditačních požadavků dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a potvrdil tak oprávněnost udělení Osvědčení o akreditaci č. 195/2011 laboratorních metod zkušební chemické laboratoři č O tom, že společnost naplňuje požadavky zákazníků i v oblasti společenské zodpovědnosti (CSR) byl podán důkaz nejen průkaznou registrací a aktivním zapojením ve společenství SEDEX, ale v návaznosti na požadavek významného zákazníka byl certifikační společností SGS s.r.o. Praha, proveden audit společenské odpovědnosti dle metodiky SEDEX/SMETA. Výsledek auditu byl pro společnost příznivý a závěrečná zpráva s podrobnými výsledky byla vložena na webové stránky společenství SEDEX. V roce 2014 společnost úspěšně absolvovala šest zákaznických auditů, čímž u současných zákazníků potvrdila svou schopnost i nadále uspokojovat jejich potřeby. U potenciálních zákazníků otevřela cestu pro novou spolupráci. Závěry ze zákaznických auditů všeobecně prezentují kladné výsledky, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Očekávání zákazníků jsou převážně plněna. Provedeným průzkumem hodnocení spokojenosti zákazníků bylo ověřeno, že spokojenost zákazníků s výrobky a službami společnosti je vysoká, v průměru dosahuje téměř 90 %, se zařazením do kategorie A, výjimečně B. Výroční zpráva

14 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Strategií AL INVEST Břidličná, a.s. v oblasti ochrany životního prostředí je snaha o jeho nepřetržité zlepšování. Ochranu životního prostředí vnímáme jako jednu ze svých hlavních priorit. S vědomím, že naše procesy a činnosti ovlivňují životní prostředí, věnujeme environmentální problematice významnou pozornost. Pravidelně monitorujeme a předkládáme zprávu Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) s vyhodnocením plnění podmínek integrovaného povolení. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění byly v roce 2014, v souladu se zákonem o integrované prevenci, provedeny změny, zaměřené především na nově aktivované technologické celky. V souladu s potřebami společnosti byla provedena změna odběru podzemních vod. Limitní množství odběru podzemních vod bylo navýšeno se souhlasem Povodí Odry z 220 tis. m 3 za rok na 300 tis. m 3 za rok. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno 415 tis. m 3 odpadní vody, přičemž poplatek za jejich vypouštění činil 41,5 tis. Kč. Autorizovaná měření prokázala soulad s legislativou v oblasti vypouštění emisí do ovzduší. Záloha na poplatky za vypouštění znečišťujících látek do ovzduší představovala celkem 526,5 tis. Kč. Pouze měření hluku v chráněném venkovním prostoru prokázalo překročení limitů v noční i denní době. Přestože společnost přijala řadu opatření k eliminaci nadměrného hluku, nepodařilo se vnější hluk snížit na přijatelnou mez. Krajská hygienická stanice Ostrava a KÚ MSK očekává přijetí dalších opatření, vedoucích ke splnění stanovených limitů a zejména k eliminaci zjištěné tónové složky. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. V roce 2014 společnost vyprodukovala celkem tun CO 2, což znamená, že je povinna odevzdat adekvátní množství ks povolenek z alokovaných ks. Je již známo, že v souladu se snižováním spotřeby zemního plynu na kotelně a technologických plynových zařízeních, dojde ze strany ministerstva životního prostředí také ke snížení kvóty alokovaných povolenek na příští období. Vzhledem k tomu, že společnosti v minulých obdobích vznikl přebytek povolenek, nepředstavuje nižší alokace povolenek pro společnost žádné riziko. Koncem roku 2014 jsme ve v areálu naší společnosti rozmístili nové plastové odpadové nádoby na tříděný odpad. Díky důslednějšímu třídění odpadů se snížily náklady na likvidaci odpadů a zvýšil se příjem za separované odpady. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů, z toho tun nebezpečných odpadů. Celkový environmentální profil společnosti má stále se zlepšující trend díky každoročním systematickým investicím v této oblasti. Vynaložená částka na ekologii v roce 2014 představovala 3,8 mil. Kč. V průběhu roku 2014 proběhly tři kontroly inspekce životního prostředí, a to v oblasti ochrany vod, ovzduší a emisních povolenek. Při kontrolách nebyla shledána žádná závažná pochybení ze strany řízení environmentu. 14 AL INVEST Břidličná, a.s.

15 VÝZKUM A VÝVOJ V roce 2014 se ve shodě se strategií společnosti věnoval materiálový vývoj a technický rozvoj technologii kontinuálního lití a zpracování Al slitinových pasů/fólií, zejména aktivitám v oblasti zlepšování kvality fólie pro zušlechťování a podpoře prodeje sortimentů finstock (industrial, automotive). Část vývojových prací se věnovala zákaznickému servisu. Přehled hlavních řešených projektů: 1. Projekt RP II 1/14 Podpora vývoje nových obalových produktů Řešení programu se zaměřilo na výrobu zlepšené kvality víčkové fólie v oblasti rovinnosti a povrchových vlastností. Strategickým cílem byl postupný přechod od prodeje lakované fólie k prodeji hotových víček s vyšším podílem finalizace. Byla provedena řada srovnání a analýz (benchmarking) směřujících k volbě účinných opatření ve výrobě. Bylo využito spolupráce s externími laboratořemi a vysokými školami pro zavedení nových metodik měření a hodnocení kvality. Cílem byla podpora výstupů nově pořízené technologie UV tisku. Společným úsilím techniků divize Fólie a Obaly se podařilo připravit, vyrobit a validovat požadovanou kvalitu víček a udržet kontinuitu dobrých obchodních vztahů. Následně se potvrdil přínos UV technologie i u dalších oslovených zákazníků. 2. Projekt RP II 2/14 Podpora kontinuity prodeje finstocků Vývojová kontinuita je důležitou aktivitou v nosném obchodním segmentu. V oblasti automotive byla validována slitina Zirkal pro výrobu výměníků nové generace. Náběh sériové výroby tloušťky 0,050 mm začne začátkem roku 2015 a předpokládáme postupný růst ročních objemů. S firmou MAHLE jsme se posunuli v řešení společného projektu, materiálu vhodného pro kondenzery. V oblasti vývoje průmyslových finstocků jsme zaznamenali řadu pozitivních materiálových výsledků u deskových a rotačních výměníků, jejichž prodejní trend je rostoucí. 3. Technická podpora schváleným investičním akcím Z plánovaných investičních aktivit se na divizi Fólie úspěšně realizovaly pece H3 a F8/9. Dle plánu byl rovněž implementován chlór v in-line rafinaci taveniny hliníku a proběhla rozsáhlá technická příprava k předpokládanému pořízení nového rozdvojovacího stroje. Mezi další řešené projekty lze zahrnout na divizi Plechy optimalizaci válcování výše legovaných Al Mg slitin (ve spolupráci s VŠB TU Ostrava), stabilizaci mechanických vlastností středně legovaných Al Mg slitin ve čtvrt-tvrdém stavu (ve spolupráci s VŠB TU Ostrava) a vývoj materiálu na bázi středně legované Al Mg slitiny se zvlášť hlubokotažnými vlastnostmi (ve spolupráci s UJEP FVTM Ústí nad Labem). Na divizi Obaly se technologické aktivity věnovaly podpoře nové technologie tisku (ověřování správných nánosů a vytvrzování pomocí UV záření), přípravě alternativního řešení využití metalizačního stroje (využití metalizovaného papíru pro výrobu pivních etiket) a vývoji žádaných hladkých víček. V oblasti výzkumu a vývoje je nadále spolupracováno s vysokými školami a řadou asociací (např. s asociací EAFA - Europian Aluminium Foil Association). Výroční zpráva

16 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. s celkovým počtem více než devět set zaměstnanců patří k významným regionálním zaměstnavatelům. Vedle výrobní a čistě ekonomické oblasti se firma snaží podporovat své zaměstnance a jejich rodiny také v mimopracovních aktivitách a přispívat tak i k rozvoji regionu, ve kterém má sídlo. Spokojenost zaměstnanců a pracovní motivace souvisí i s úrovní a kvalitou způsobu trávení volného času a naopak. V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže je dlouhodobě podporován místní klub Biatlon Břidličná, který v mládežnických kategoriích dosahuje výborné výsledky i na celorepublikové úrovni. Tyto úspěchy pak velmi dobře prezentují obchodní jméno společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. i za hranicemi zdejšího regionu. V roce 2014 byla podpořena také činnost oddílu TJ Kovohutě Břidličná s početnou členskou základnou, kterou z významné části tvoří zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci. V rámci propagace obchodního jména AL INVEST Břidličná, a.s. se podílíme také na podpoře nejrůznějších společenských nebo sportovních aktivit majících vztah ke zdejšímu regionu Město Břidličná, městská knihovna, Středisko volného času Rýmařov, soutěž hasičských záchranných sborů, akce pořádané místními školami apod. Pro zaměstnance společnosti bylo v roce 2014 uspořádáno několik sportovních a kulturněspolečenských akcí (Fabrika Fest, Mikulášská nadílka, závod v letním biatlonu, turnaj ve volejbale apod.). Výrazem propojení podnikatelské, občanské a komunální složky je účast společnosti v obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., která se zaměřuje na využívání dotačních příležitostí s cílem podpory lokálních projektů a rozvoje zdejšího mikroregionu. Za aktivity v této oblasti bylo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2014 uděleno hejtmanem Moravskoslezského kraje Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. 16 AL INVEST Břidličná, a.s.

17 INFORMACE Z PERSONÁLNÍ A PRÁVNÍ OBLASTI K pracovalo ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. 941 zaměstnanců, což je zhruba stejně jako v roce V průběhu posledních let však dochází ke zvyšování věkové struktury zaměstnanců. V roce 2014 byl zachován trend nízké nemocnosti i počtu pracovních úrazů. Mezi nejvýznamnější změny v oblasti mezd patřilo plošné navýšení hodinových tarifů u kategorie D, zvýšení motivační prémie za dosažení hospodářského výsledku i zcela nové zavedení odměny za jeho překročení. Pro vedoucí zaměstnance byl realizován firemní vzdělávací projekt Probuďme se, jehož účelem bylo probudit potenciál těchto zaměstnanců a ukázat, že z profesního i osobního hlediska se vyplatí na sobě pracovat a být aktivní. Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců probíhala také odborná vzdělávání, a to zejména v oblasti údržba-elektro, polygrafie a cizích jazyků. Společnost měla v roce 2014 uzavřenu kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu KOVO. Pro zaměstnance byly zajištěny stabilní pracovní podmínky, včetně nejrůznějších zaměstnaneckých benefitů a pravidelných sportovních a kulturních akcí. Komunikace se zaměstnanci probíhala mimo jiné prostřednictvím intranetu a pravidelného vydávání firemního Zpravodaje. V právní oblasti byla průběžně věnována pozornost dodržování platné legislativy a právní ochraně zájmů společnosti, a to zejména v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu účinnou od V této souvislosti byly řešeny běžné právní záležitosti související s výrobní a provozní činností firmy a interní formou zajišťovány právně-korporátní záležitosti akciové společnosti (realizace valné hromady, změna formy akcií apod.). Výroční zpráva

18 CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK Společnost uplatňuje dvě strategie řízení rizik vyhnutí se či přenesení rizika a eliminace rizika z titulu aktivní práce se zajištěním či pojištěním rizika: 1. Přijatá opatření směřují k tomu, aby riziko nemohlo nastat, nebo se zaměří na to, aby v případě, že riziko nastane, byly jeho dopady co nejvíce eliminovány či v případě dohody s obchodními partnery bylo vzniklé riziko řešeno u nich. Týká se především oblasti řízení rizika v oblasti komodit a v oblasti investic. Komoditní riziko se řídí tak, že nákupy komodity (Al) jsou převážně prováděny na základě již exitujících prodejů zákazníkům, tzn., že se nakupuje za cenu, která je domluvena se zákazníkem. V oblasti nákupu investic je riziko řešeno tak, že se společnost snaží možným rizikům předcházet, pokud ale k riziku dojde, přenášet na dodavatele řešení nastavení sankcí a parametrů dodávané části řešení nebo projektu tak, aby případné výpadky či problémy s realizací pokryl buď technický tým dodavatele, nebo kompenzace výpadku se řešila jeho penalizací. 2. Aktivní práce se zajištěním měn začíná již v době plánovacího procesu v rámci tvorby plánu peněžních toků za jednotlivé měsíce příslušného roku. Obdržené devizové příjmy jsou používány zčásti k úhradám devizových závazků a přebytečné devizy jsou konvertovány do CZK jejich prodejem prostřednictvím forwardů. Pro zajištění efektivity prodejů jsou sledovány objemy a kurzy budoucích devizových příjmů a výdajů, tj. pohledávek, závazků a i odbytových zakázek a vstupních objednávek. Cílem systému je zajištění vývoje měnových kurzů tak, aby nedocházelo nebo byly minimalizovány kurzové ztráty. Pro případ znehodnocení jednotlivých složek majetku se společnost jistí uzavřením pojistných smluv a to nejen na škodu způsobenou na majetku z titulu All risku či krádeží, ale i na riziko nevůle platit splatné pohledávky. Součástí pojištění je také i pojištění odpovědnosti za výrobek, strojní pojištění a v neposlední řadě i pojištění pro případ přerušení provozu. 18 AL INVEST Břidličná, a.s.

19 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po skončení účetního období do data výroční zprávy nedošlo k žádným změnám, které by vyžadovaly doplnění výroční zprávy. Výroční zpráva

20 20 AL INVEST Břidličná, a.s.

21

22 VYPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE O HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROKY 2013 A Tržby Zisk brutto EBITDA* Cashflow z investiční činnosti ** Základní kapitál (v celých tisících Kč) * EBITDA pro výpočet bankovních koverantů je stanovena jiným způsobem ** Hodnota zahrnuje veškeré přírůstky investic v roce 2014 bez zohlednění odložených splatností investičních faktur, po úpravě je částka zaplacených investic ve výši tis. Kč. 22 AL INVEST Břidličná, a.s.

23 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Výroční zpráva

24 24 AL INVEST Břidličná, a.s.

25 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY Dozorčí rada pracovala ve složení Ing. Simona Otavová, předsedkyně dozorčí rady a Mgr. Karel Šiška, LL. M., člen dozorčí rady. V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. V daném roce dozorčí rada také pro jednala výběr auditora. Zasedání dozorčí rady se jako host pravidelně účastnil místopředseda představenstva, který komentoval hospodářské výsledky společnosti, včetně plnění business plánu a realizace schválených investic, případně i další členové představenstva, resp. ekonomický ředitel společnosti. Dozorčí rada měla v roce 2014 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní činnosti žádné pochybení či závažné nedostatky. V Praze dne Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Výroční zpráva

26 26 AL INVEST Břidličná, a.s.

27

28 28 AL INVEST Břidličná, a.s.

29 IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo společnosti: Bruntálská 167, Břidličná, Česká republika IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, vložka B, č Telefonní spojení: Faxové spojení: spojení: www stránky: Výroční zpráva

30 30 AL INVEST Břidličná, a.s.

31

32 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) 32 AL INVEST Břidličná, a.s.

33 Výroční zpráva

34 34 AL INVEST Břidličná, a.s.

35 Výroční zpráva

36 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč) 32 AL INVEST Břidličná, a.s.

37 Výroční zpráva

38 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tisících Kč) 38 AL INVEST Břidličná, a.s.

39 PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. POPIS SPOLEČNOSTI AL INVEST Břidličná, a.s. (dále jen společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 5. září 2005 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 167, okres Bruntál, Česká republika, IČ Hlavním předmětem její činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba flexibilních obalových materiálů. Osoby podílející se na základním kapitálu k Ing. Petr Otava, CSc. 60 % MTX CZ, a.s. 40 % V průběhu roku 2014 nedošlo ke změnám v osobách podílejících se na základním kapitálu společnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů k (dle obchodního rejstříku) Představenstvo: Ing. Petr Otava, CSc. (předseda) Ing. Jan Marinov (místopředseda) Ing. Petr Sůva (člen představenstva) Ing. Josef Mašín (člen představenstva) Ing. Petr Otava (člen představenstva) Dozorčí rada: Ing. Simona Otavová (předseda) Mgr. Karel Šiška, MSc (člen dozorčí rady) Změny v obchodním rejstříku v roce 2014 Během roku 2014 nedošlo ke změnám v rámci členů statutárních a dozorčích orgánů. Aktuální stav k je uveden v předcházejícím odstavci. Dne 25. srpna 2014 byl do obchodního rejstříku zapsán nový předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V roce 2014 došlo ke změně formy akcií společnosti. Současný stav k 31. prosinci 2014 je 5 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 mil. Kč a 15 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Hodnota základního kapitálu zůstala nezměněna. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech se zápisem do obchodního rejstříku dne 25. srpna Výroční zpráva

40 Společnost má následující organizační strukturu (stav k ) Společnost je rozdělena do jedenácti základních segmentů: Útvar výkonného ředitele Útvar investic Ekonomický útvar Personální a právní útvar Útvar kvality Útvar nákupu Technický útvar Divize Plechy Divize Fólie Divize Obaly Divize TAPA Tábor 40 AL INVEST Břidličná, a.s.

41 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ Zásadní účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky, jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Drobný nehmotný majetek do 10 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný nehmotný majetek (od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, výrobní režijní náklady a další výdaje související s jeho pořízením. Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku ponižují pořizovací cenu majetku. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena takového majetku se stanoví na základě znaleckého posudku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi kupní cenou a zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od-do) Stavby Energetické a výr. zařízení 7 14 Stroje, přístroje a zařízení 3 15 Dopravní prostředky 3 14 Inventář 3 10 Software 3 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 c) Finanční majetek Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. V případě snížení hodnoty majetkových účastí, jsou tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota snížena mimořádným odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý cenný papír. Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Výroční zpráva

42 d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Nedokončená výroba je oceňována dle skutečných výkonů, množství a skutečné materiálové bilance při aktuálních skladových cenách. Polotovary vlastní výroby jsou kalkulovány v plánovaných cenách dle kalkulačního vzorce. Hotová výroba je oceňována konkrétní kalkulací obchodního případu, která se provádí v plánovaných cenách dle kalkulačního vzorce. Na konci roku dojde k přecenění hliníku v polotovarech i hotové výrobě. Ocenění využitelného odpadu se odvozuje od ceny suroviny snížené o náklady potřebné k jeho přepracování do využitelného stavu. Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů. f) Deriváty Deriváty k obchodování Společnost oceňuje deriváty reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Rozdíly vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů určených k obchodování jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech. Zajišťovací deriváty Společnost se prostřednictvím měnových nástrojů (forwardy, opce) zajišťuje proti riziku změny měnového kursu Kč/EUR, Kč/USD a Kč/PLN. Zajišťována jsou inkasa v EUR, USD a PLN od odběratelů podle plánovaných tržeb. Společnost klasifikuje deriváty jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací deriváty jsou k rozvahovému dni oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, který je součástí vlastního kapitálu společnosti a dále na příslušné účty Jiných pohledávek a/nebo Jiných závazků. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty forwardů před splatností účtuje do vlastního kapitálu. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy společnost podle stanov nevytváří. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. h) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu a předmět leasingu aktivuje do majetku společnosti v kupní ceně v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost odkupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 42 AL INVEST Břidličná, a.s.

43 j) Stanovení rezerv Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. Společnost vytváří rezervy na mimořádné odměny schvalované představenstvem. Ostatní rezervy jsou tvořeny na ostatní rizika na základě analýzy společnosti. k) Devizové operace Aktiva a pasiva pořízené v cizí měně se přepočítávají devizovým kurzem ČNB platným ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva v zahraniční měně přepočítávána kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. l) Výzkum a vývoj Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy. m) Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Společnost účtuje o výnosech z hlavní činnosti a o výnosech z neobvyklých činností dle předepsaných účetních postupů. n) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka z investičních pobídek je určena podle výše slevy na dani, která je uplatnitelná v následujících letech na základě již prokazatelně vynaložených nákladů. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. o) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow) Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. p) Povolenky na emise skleníkových plynů O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako poskytnutí dotace. O spotřebě povolenek na emise se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované výši emisí vyprodukovaných společností v daném účetním období. Dotace je rozpouštěna do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek. Prodej povolenek na emise je vykázán ve výkazu zisku a ztráty v položce tržby z prodeje dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Společnost účtuje o opravných položkách k nakoupeným povolenkám na emise k rozvahovému dni v případě, kdy je ocenění nakoupených povolenek na emise použité v účetnictví přechodně vyšší, než je tržní ocenění. Výroční zpráva

44 3. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek Netto účetní hodnota Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje zahrnují výdaje na výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou určeny k prodeji nebo k obchodování a jsou rozděleny do jednotlivých položek podle projektů. Vedení společnosti zároveň předpokládá technický úspěch a ekonomickou a komerční ziskovost těchto projektů. Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky emisí skleníkových plynů, které jsou určeny k vlastní spotřebě, nebo k obchodování a tyto povolenky nejsou odpisovány. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k tis. Kč (2013: 72 tis. Kč). 44 AL INVEST Břidličná, a.s.

45 b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem Celkem OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY Počáteční zůstatek Odpisy Oprávky Vyřazení Konečný zůstatek Počáteční zůstatek Opravné položky Změna Konečn ý zůstatek Netto účetní hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Umělecká díla Nedok. dlouhod. hm. majetek Poskytnuté zálohy na dl.hm. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem Celkem Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k tis. Kč (2013: tis. Kč). Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 6). Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2014 patřily nákup Žíhací pece H3 ve výši tis. Kč, tiskového stroje UV Flexo ve výši tis. Kč a žíhací pece plynové F8 ve výši tis. Kč. Výroční zpráva

46 4. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě individuální analýzy (viz odst. 6). Společnost má k 31. prosinci 2014 zastavenou část zásob (detail viz odst. 14). 5. POHLEDÁVKY Krátkodobé obchodní pohledávky k činí tis. Kč (2013: tis. Kč), ze kterých představují pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč (2013: tis. Kč). Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2014, resp vytvořeny opravné položky na základě analýzy věkové struktury pohledávek nebo na základě kvalifikovaného odhadu rizika likvidnosti pohledávek (viz odstavec 6). Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání apod. odepsala do nákladů v roce 2014 pohledávky ve výši 960 tis. Kč (2013: tis. Kč). Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 23). 6. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3, 4 a 5). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k: Počáteční stav k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Dlouhodobému majetku Zásobám Pohledávkám zákonné Pohledávkám ostatní Celkem Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. 7. DERIVÁTY a) Deriváty určené k obchodování K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující obchodovatelné deriváty (sumarizovány dle typu a měn): Instrument 2013 Reálná hodnota k Instrument 2014 Reálná hodnota k Forwardový prodej tis. EUR Forwardový prodej tis. EUR Swapový nákup tis. EUR Forwardový prodej tis. PLN Celkem Celkem Společnost neměla k ani k uzavřen žádný derivát na zajištění ceny hliníku ani žádné strukturované derivátové transakce. 46 AL INVEST Břidličná, a.s.

47 b) Zajišťovací deriváty Společnost vykazovala reálnou hodnotu ostatních zajišťovacích derivátů, které zajišťovaly výši budoucích inkas v EUR, PLN a USD v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti (zajištění budoucích peněžních toků). Výše reálné hodnoty těchto derivátů (měnové forwardy) činila k tis. Kč (2013: tis. Kč). Výše oceňovacího rozdílu ve vlastním kapitálu je ponížena o vypočtenou odloženou daň ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč). K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty: Jedná se měnové forwardy v měnách EUR (prodej tis. EUR) pro období leden a březen 2015 (prodej EUR) a leden 2016 (prodej EUR). Reálná hodnota těchto derivátů je vykázána dle předpokládaného data realizace následovně: Zajišťovací instrument Forwardy na rok 2015 Forwardy na rok 2016 Reálná hodnota - krátkodobé pohledávky Reálná hodnota - krátkodobé závazky Reálná hodnota - dlouhodobé pohledávky Reálná hodnota - dlouhodobé závazky Celkem reálné hodnoty Celkem FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. 9. OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především předem uhrazené leasingové splátky a pojištění a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší. 10. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z 15 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných plně upsaných a splacených s nominální hodnotou tis. Kč a z 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, plně upsaných a splacených ve jmenovité hodnotě tis. Kč. (tis. Kč) Počáteční stav k Zvýšení Snížení Zůstatek k Počet akcií Základní kapitál Výroční zpráva

48 Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Základní kapitál Výsledek hospodaření běžného období Nerozdělený zisk Zákon. rezervní fond Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Celkem Zůstatek k Příděly fondům Dividendy Změna reálné hodnoty zajišťovacích derivátů Změna odložené daně z reálné hodnoty zajišťovacích derivátů Zisk za rok Zůstatek k REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Počáteční stav k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Na daň z příjmů Ostatní rezervy Celkem Položka Ostatní rezervy jedná se zejména o rezervu na mimořádné odměny zaměstnanců ve výši tis. Kč (2013: tis.kč). Změna stavu je účtována proti osobním nákladům. V roce 2014 byla rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč). Výsledný dohad ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) je vykázán jako Rezerva na daň z příjmů. 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Společnost má k dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč), jedná se o odložený daňový závazek ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) a jiné závazky ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč), které představují především reálnou hodnotu derivátových obchodů ke konci roku. 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Krátkodobé obchodní závazky činí tis. Kč (2013: tis. Kč), ze kterých tis. Kč (2013: tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ke spřízněným osobám (viz odstavec 23). 48 AL INVEST Břidličná, a.s.

49 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI Přehled bankovních úvěrů k (v tis. Kč): Zůstatková hodnota zajištění Zůstatek úvěru Revolvingový úvěr ČSOB, ČS a KB do výše 400 mil. Kč Zajištěn nemovitým majetkem společnosti, movitým majetkem a zásobami Celkem Výše uvedené úvěry jsou zajištěny zásobami, movitým a nemovitým majetkem (viz tabulka Přehled majetků zatížených zástavním právem). Společnost čerpala v průběhu roku úvěry k financování provozních potřeb u společností Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a.s. a Komerční banka, a.s. na základě Smluv o úvěru ze dne až do výše 400 mil. Kč u každé z nich. Přehled závazků krytých podle zástavního práva k bankovní úvěry: Věřitel Forma úvěru Úvěrový rámec Možnost čerpání v měně Zajištění Stav v tis. Kč Československá obchodní banka, a. s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Revolvingový úvěr Kč, EUR, USD Bank. záruky, akreditivy Kč, EUR, USD Kontokorentní úvěr Kč, EUR, USD Revolvingový úvěr Kč, EUR, USD Bank. záruky, akreditivy Kč, EUR, USD Kontokorentní úvěr Kč, EUR, USD Revolvingový úvěr Kč, EUR, USD Bank. záruky, akreditivy Kč, EUR, USD Kontokorentní úvěr Kč, EUR, USD blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob blanco směnka, zástava pohledávek, zásob Celkem Úvěry jsou splatné jednorázově k Výroční zpráva

50 15. OSTATNÍ PASIVA Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady na neuzavřené reklamace, náklady na opravy, ostatní služby a množstevní bonusy a jsou účtovány do nákladů příslušného období. 16. DAŇ Z PŘÍJMŮ a) Splatná Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2014 ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2013 ve výši 390 tis. Kč (2012: -496 tis. Kč). b) Odložená Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: Položky odložené daně Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. cenou dlouh. majetku Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek OP k pohledávkám OP k zásobám OP k dlouh. majetku Neuhr. soc. a zdrav. pojištění Rezerva na odměny Reálná hodnota zajišťovacích derivátů účtovaná vůči vlastnímu kapitálu Ostatní rezervy Neuplatněná sleva na dani z investičních pobídek Celkem Netto AL INVEST Břidličná, a.s.

51 17. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 2i). Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) činí k (v tis. Kč): Popis Termíny/ Podmínky Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládanéh o pronájmu k Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládaného pronájmu k Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k Splatné do jednoho roku Splatné 1 5 let VZ vozíky 36 měsíců Osobní automobily Stroje a zařízení 48 měsíců měsíců Celkem V průběhu roku 2014 byly ukončeny leasingové smlouvy ve výši cca tis. Kč (osobní automobily), tis. Kč (nákl. automobil) a 600 tis. Kč (VZV Linde). 18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost má k majetek (viz odstavec 3) a pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o nedobytné pohledávky, jejichž vymahatelnost společnost odhaduje na 5 %, ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) a jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Společnost měla vydané k garanční blanco směnky vlastní, na řad, k zajištění svých závazků (viz bod 14). 19. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Část Aluminium Část OBALY Břidličná Divize TAPA Tábor Ostatní Výnosy celkem Převážná část výnosů společnosti za rok 2014 je soustředěna na zákazníky v potravinářském odvětví, tabákovém a automobilovém průmyslu. Výroční zpráva

52 20. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Průměrný počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců Z toho Management/ Řídící pracovníci Celkový počet zaměstnanců Z toho Management/ Řídící pracovníci Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem V roce 2014 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši tis. Kč (2013: tis. Kč). Zaměstnanci společnosti mají k dispozici osobní automobily. Společnost hradí zaměstnancům příspěvek na důchodové připojištění. Společnost neposkytuje žádné půjčky a úvěry statutárním orgánům, dozorčí radě ani vedení společnosti. 21. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k činí tis. Kč (2013: tis. Kč), ze kterých tis. Kč (2013: tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a tis. Kč (2013: tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti. 22. STÁT DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE Daňové závazky k činí tis. Kč (2013: tis. Kč), ze kterých představují tis. Kč (2013: tis. Kč) závazky z titulu odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tis. Kč ( tis. Kč) závazek z titulu srážkové daně z dividendy, tis. Kč (2013: 0 tis. Kč) závazek z titulu DPH a závazek z titulu přiznaných emisních povolenek ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč). Společnost hradila veškeré své závazky z titulu daní právnických osob, fyzických osob a daně z přidané hodnoty v řádném termínu. U srážkové daně byla daňová povinnost v řádném termínu přiznána a dodatečně uhrazena v roce INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v odstavci 5 a 13 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkajících se vztahů k podnikům ve skupině. Pohledávky k Závazky k METALIMEX a. s Objem transakcí s podniky ve skupině je následující: Náklady Výnosy METALIMEX a. s AL INVEST Břidličná, a.s.

53 24. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v roce 2014 vynaloženo tis. Kč (2013: tis. Kč). Tyto prostředky byly v souladu s postupy popsanými v odstavci 2 l) zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty. 25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k Sestaveno dne 20. března 2015 Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví za účetní závěrku Ing. Petr Otava, CSc. Ing. Jan Marinov, MBA Ing. Miroslav Kotuliak Jana Němečková předseda představenstva místopředseda představenstva ekonomický ředitel hlavní účetní Výroční zpráva

54 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Firma: AL INVEST Břidličná, a.s. IČ: Založení / Vznik: Založení podepsáním zakladatelské smlouvy dne , vznik zápisem do obchodního rejstříku dne Sídlo: Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ Právní forma: Spisová značka: akciová společnost oddíl B, vložka 3040 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Účetní období: 1. leden až 31. prosinec 2014 Předmět podnikání: Základní kapitál: Hlavním předmětem podnikání společnosti je: Výroba válcovaných hutních polotovarů z hliníku a jeho slitin výroba obalových materiálů Základní kapitál činí 265 mil. Kč a je plně splacen. STRUKTURA SKUPINY 2. VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI 2.1 Ovládání Úloha ovládané osoby Jedná se o výrobní organizaci zařazenou do skupiny ovládaných osob, od kterých odebírá vstupní suroviny pro svou výrobu a následně jim prodává konečné výrobky Způsob a prostředky ovládání Mezi osobami ovládajícími a ovládanými není uzavřena žádná ovládácí smlouva. Ovládající osoba ovládá společnost prostřednictvím většinového majetkového podílu (akcií) ve společnosti. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím výkonu akcionářských práva na valné hromadě (včetně volby a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady) a osobním 54 AL INVEST Břidličná, a.s.

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 Sestaveno dne: 19.2.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: obchodní,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více