3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky"

Transkript

1 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

2 Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční suma, položky jsou uspořádány podle stupně likvidity, AKTIVA majetek banky, PASIVA zdroje krytí tohoto majetku, vysoký podíl FINANČNÍCH A/P, BANKONVÍ BILANCE systematický zápis aktiv a pasiv banky, kde aktiva představují druhy majetku banky, pasiva představují zdroje krytí tohoto majetku. Uspořádání položek v bankovní bilanci je dáno jejich stupněm likvidity. Bankovní bilance je specifická vysokým (90 %-ním) zastoupením finančních aktiv a pasiv.

3 Výkaz zisku a ztrát největší podíl úrokový zisk, Podrozvaha A/P která znamenají pro banku POTENCIÁLNÍ výnosy/náklady Základní zásady řízení banky řízení AKTIV a PASIV, řízení RIZIK vpředem vymezených mezích, řízení LIKVIDITY na dostatečné hladině, dosažení SOLVENTNOSTI BANKY a dosahování určitého stupně VÝNOSNOSTI = RENTABILITY vybraných ukazatelů.

4 Řízení rizik největší pozornost banky RIZIKO: úvěrové, úrokové, měnové, likviditivní, nesolventnosti, operační. BANKOVNÍ RIZIKA představují potenciální ztrátu banky v případě, či důsledku změn určitých hodnot a parametrů. Mezi základní bankovní rizika patříúvěrové riziko, úrokové, měnové riziko, (ne)likvidnost tj. likviditivní riziko a riziko nesolventnosti tj. kapitálové riziko. Nově sledovaným rizikem se v současnosti stává operační riziko.

5 Základní ukazatele činnosti banky: ukazatele efektivnosti, výnosnosti ROE, ROA, ukazatel kapitálové přiměřenosti. ROE - rentabilita (výnosnost) vlastního kapitálu, angl. Return On Equity. čistý zisk ROE = vlastní kapitál ROA - rentabilita (výnosnost) aktiv, angl. Return On Assets. ROA = čistý celková zisk aktiva

6 Ukazatele kapitálové přiměřenosti min. povolená hodnota kapitálové přiměřenosti je mezinárodně stanovena 8 %, Cook Ratio, Basilejský výbor pro bankovní dohled (angl. Basle Committee on Banking Supervision, zkratka BCBS), New Basle Capital Accord (NBCA), kapitálová přiměřenost = kapitálový 0,08 celkový kapitál požadavek A + kapitálový požadavek B

7 celkový kapitál, BANKOVNÍ portfolio - veškerá aktiva, která souvisejí s klasickým bankovnictvím a nákupem cenných papírů, které nejsou předmětem obchodování (úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, akcie, podílové listy, které jsou drženy do doby jejich splatnosti, tzn. NEJSOU předmětem obchodu, dále záruky a deriváty) OBCHODNÍ portfolio - obsahuje ty cenné papíry, které banka nakoupila za účelem zisku z jejich prodeje či jiných ziskových důvodů (finanční nástroje a komoditní instrumenty držené ZA ÚČELEM obchodování a dosažení zisku v krátkém horizontu (do 1 roku) v takovém množství jehož obchodování na veřejném trhu nemůže podstatně ovlivnit jejich ceny)

8 Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti: kapitálová přiměřenos t = kapitálový 0,08 požadavek celkový kapitál A + kapitálový požadavek B Celkový kapitál (core capital): Celkový kapitál = tier 1 + trier 2 + tier 3 snížený o odečitat.položky KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK A představuje kapitálový požadavek kúvěrovému riziku BANKOVNÍHO portfolia. Kap.požadavek A = 0,08 * součin rizikově váž. aktiv BANKOVNÍHO portfolia KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK B představuje kapitálový požadavek kúvěrovému riziku OBCHODNÍHO portfolia. Kap.požadavek B = součet rizikově váž. aktiv OBCHODNÍHO portfolia

9 Klasifikace pohledávek Standardní pohledávky Sledované pohledávky Nestandardní pohledávky Pochybné pohledávky Ztrátové pohledávky Klasifikované pohledávky Ohrožené pohledávky Zdroj: Opatření ČNB č. 5/2003; Charbuská, K: Transformace bankovního sektoru v České republice. DP, Technická univerzita v Liberci Obecná bilance banky AKTIVA pokladní hotovost vklady u centrální banky státní pokladniční poukázky + poukázky centrální banky pohledávky za bankami (poskytnuté úvěry) pohledávky za klienty (poskytnuté úvěry nebankovním klientům) dluhové cenné papíry (dluhopisy státních organizací a ostatních subjektů) akcie, podílové listy konsorciální účasti majetkové účasti hmotný a nehmotný majetek ostatní aktiva PASIVA závazky vůči centrální bance (přijaté úvěry od CB) závazky vůči ostatním bankám (přijaté vklady a úvěry) závazky vůči klientům (přijaté vklady) závazky z vlastních emitovaných depozitních směnek a dluhopisů rezervy podřízené závazky základní kapitál rezervní fondy ze zisku kapitálové fondy ostatní pasiva nerozdělený zisk zisk z běžného roku Zdroj: konkrétní banka.

10 Magický trojúhelník riziko likvidita solventnost Zdroj: vlastní zpracování. Klasifikace bankovních rizik Název rizika úvěrové úrokové měnové likviditivní riziko nesolventnosti (kapitálové riziko) operační Obsah, předmět rizika nesplacení dluhu, úvěru dlužníkem (největší ze všech rizik) změna tržních úrokových sazeb její vliv na úrokové výnosy a náklady banky změna devizových kurzů a její vliv na výnosy/náklady z operací se zahraničím banka nebude schopna včas dostát svým splatným závazkům banka nebude schopna hradit běžné závazky z běžných příjmů selhání lidského faktoru, techniky či softwaru Zdroj: Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 2002, ISBN ; Bartošek, K., Felsbergová, D., Jaroš, P.: Bankovnictví v České republice. Bankovní institut, Praha 1998; Litošová, R., Rýdl, T., Svobodová, J.: Řízení rizik a kapitálové požadavky ve finančních sektorech. Bankovnictví 2, ISSN , s.18; vlastní zpracování.

11 Výčet položek tier 1 Název položky Zvyšuje (+)/ snižuje (-) tier 1 splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (+) splacené emisní ážio (+) povinné rezervní fondy (+) ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku po zdanění s výjimkou účelově vytvořených fondů nerozdělený zisk (+) část menšinového vlastního kapitálu (dále specifikováno) (+) neuhrazená ztráta z předchozího období (-) ztráta běžného období (-) goodwill (-) nehmotný majetek jiný než goodwill (-) podíl menšinových společníků na vlastním kapitálu (-) nabyté vlastní akcie a podíly (-) Zdroj: Vyhláška ČNB č. 333/2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. Výčet položek tier 2 Název položky Zvyšuje (+)/ snižuje (-) rezervy až do výše 1,25 % rizikově vážených aktiv bankovního portfolia (+) tier 2 (+) podřízený dluh A maximálně do výše 50 % tier 2; podřízený dluh A představuje emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad zapůjčenou externím věřitelem (podrobněji rozvedeno ve Vyhlášce) (+) ostatní kapitálové fondy Zdroj: Vyhláška ČNB č. 333/2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě. (+) tier 3, který představuje podřízený dluh B, který představuje emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutým věřitelem.podřízený dluh musí mít dobu splatnosti od 2 do 5 let. Podrobnější specifikace je uvedena ve Vyhlášce

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti

Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů v rámci informační povinnosti Doplnění uveřejňovaných údajů ze dne 25. 6. 2012 Tato zpráva obsahuje průběžné neauditované údaje. Údaje prezentované v této zprávě také nezohledňují

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí Účetnictví finančních institucí Předmět v učebním plánu 2. ročník, 3. semestr, týdně 1 přednášky a 1 cvičení Ukončení : zápočet Podmínky pro získání zápočtu: 1) aktivní účast na cvičeních (70%) 2) 2 průběžné

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více