OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE... 1"

Transkript

1 OBSAH Obsah Předmluva k českému vydání Předmluva k anglickému vydání Předmluva ke španělskému vydání Úvod V XV XXVII XXIX XXXI I PRÁVNÍ POVAHA PENĚŽNÍHO KONTRAKTU DEPOSITUM IRREGULARE Předběžné vyjasnění pojmů: půjčka (mutuum a commodatum) a kontrakty depositní Commodatum Mutuum Depositum Úschova věcí zastupitelných neboli depositum irregulare Ekonomická a společenská funkce deposit irregulare Podstatný prvek peněžního deposita irregulare Následky neplnění základní povinnosti u deposita irregulare Soudní rozhodnutí uznávající základní právní principy řídící peněžní smlouvu o depositu irregulare (požadavek stoprocentních rezerv) Základní rozdíly mezi smlouvou o depositu irregulare a smlouvou o peněžní půjčce Rozsah, v jakém se jednotlivými kontrakty převádí vlastnická práva Základní ekonomické rozdíly mezi oběma kontrakty Základní právní rozdíly mezi oběma kontrakty V

2 Peníze, banky a hospodářské krize 4 Objevování obecných právních principů ovládajících kontrakt o peněžním depositu irregulare římskými právními experty Vznik tradičních právních principů podle Mengera, Hayeka a Leoniho Římská jurisprudence Kontrakt o depositu irregulare v římském právu II HISTORICKÉ PŘÍPADY PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH PRINCIPŮ SMLOUVY O PENĚŽNÍM DEPOSITU IRREGULARE Úvod Bankovnictví v Řecku a Římě Trapezitei čili řečtí bankéři Bankovnictví v helénistickém světě Bankovnictví v Římě Krach banky křesťana Callista Societates argentariae Bankovnictví v pozdním středověku Oživení depositního bankovnictví ve středomořské Evropě Kanonický zákaz lichvy a depositum confessatum Bankovnictví ve Florencii ve 14. století Banka Medicejů Bankovnictví v Katalánsku ve 14. a 15. století: Taula de Canvi Bankovnictví za vlády Karla V. a doktrína salamanské školy Vývoj bankovnictví v Seville Salamanská škola a bankovnictví Nový pokus o legitimní bankovnictví: Amsterodamská banka. Bankovnictví v 17. a 18. století Amsterodamská banka David Hume a Amsterodamská banka Sir James Steuart, Adam Smith a Amsterodamská banka 103 Banky Švédska a Anglie John Law a bankovnictví ve Francii 18. století Richard Cantillon a podvodné porušování smlouvy o iregulárním depositu VI

3 Obsah III POKUSY O PRÁVNÍ OBHAJOBU BANKOVNICTVÍ ČÁSTEČNÝCH REZERV Úvod Proč je nemožné ztotožnit iregulární depositum a půjčku (mutuum) Kořeny zmatení Chybná doktrína common law Doktrína španělského občanského a obchodního zákoníku 127 Kritika snahy ztotožnit smlouvu o peněžním depositu se smlouvou o půjčce Odlišný účel neboli kauza obou smluv Myšlenka nevysloveného, implicitního souhlasu Neadekvátní řešení: nová definice konceptu disponibility Iregulární depositum, transakce s doložkou o zpětném odkupu a smlouvy o životním pojištění Transakce s doložkou o zpětném odkupu Případ smluv o životním pojištění IV PROCES ÚVĚROVÉ EXPANZE Úvod Role banky jako skutečného zprostředkovatele ve smlouvě o úvěru Role banky ve smlouvě o bankovním depositu Účinky toho, že bankéř použije peníze z vkladu na požádanou: případ jednotlivé banky Kontinentální účetní systém Účetní praktiky v anglofonním světě Schopnost tvorby vkladů a úvěrové expanze v případě izolované banky Případ velmi malé banky Úvěrová expanze a tvorba vkladů ex nihilo v případě jediné, monopolní banky Úvěrová expanze a tvorba nových vkladů celým bankovním systémem Tvorba úvěrů v systému malých bank VII

4 Peníze, banky a hospodářské krize 6 Několik dalších problémů Případ, kdy expanzi zahajují všechny banky současně Únik peněžní zásoby z bankovního systému Udržování rezerv převyšujících povinné minimum Různé rezervní poměry pro různé typy deposit Paralely mezi tvorbou vkladů a emisí nekrytých bankovek Proces úvěrové restrikce V EXPANZE BANKOVNÍHO ÚVĚRU A JEJÍ ÚČINKY NA EKONOMICKÝ SYSTÉM Základy teorie kapitálu Lidské jednání jako sled subjektivních stadií Kapitál a kapitálové statky Úroková míra Struktura výroby Několik dodatečných problémů Kritika ukazatelů používaných v národních účtech Účinek úvěrové expanze financované předchozím zvýšením dobrovolných úspor na výrobní strukturu Tři různé projevy procesu dobrovolného spoření Účetní zobrazení úspor nasměrovaných do úvěrů Problematika spotřebitelských úvěrů Účinky dobrovolného spoření na výrobní strukturu Za prvé: Účinky nového nesouladu zisků mezi jednotlivými výrobními stadii Za druhé: Účinky poklesu úrokové míry na tržní cenu kapitálových statků Za třetí: Ricardův efekt Závěr: vznik nové, kapitálově náročnější výrobní struktury Teoretické řešení paradoxu spořivosti Případ klesající ekonomiky Účinky bankovní úvěrové expanze nekryté růstem úspor: rakouská teorie hospodářského cyklu neboli teorie oběžného úvěru Účinky úvěrové expanze na výrobní strukturu Spontánní reakce trhu na úvěrovou expanzi VIII

5 Obsah 4 Bankovnictví, částečné rezervy a zákon velkých čísel VI DALŠÍ ÚVAHY O TEORII HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Proč krize nevznikají v případě, že jsou nové investice financovány reálnými úsporami (a tedy nikoli úvěrovou expanzí) Možnost odložení vzniku krize: teoretické objasnění stagflačního procesu Spotřební úvěr a teorie cyklů Sebezničující podstata umělých konjunktur způsobených úvěrovou expanzí: teorie vynucených úspor Ztracený kapitál, nevyužitá kapacita a špatné investice výrobních zdrojů Úvěrová expanze jako příčina rozsáhlé nezaměstnanosti Národní účetnictví neumí zohlednit různá stadia hospodářského cyklu Podnikání a teorie hospodářského cyklu Politika stabilizace všeobecné cenové hladiny a její destabilizující důsledky na ekonomiku Jak se vyhnout hospodářskému cyklu: prevence a zotavení z ekonomické krize Teorie hospodářského cyklu a nevyužité zdroje: jejich úloha v úvodním stadiu konjunktury Nutné omezení úvěrů ve fázi recese: kritika teorie sekundární deprese Maniodepresivní ekonomika: utlumení podnikatelského ducha a další negativní důsledky opakujících se hospodářských cyklů na tržní ekonomiku IX

6 Peníze, banky a hospodářské krize 14 Vliv ekonomických fluktuací na trhy cenných papírů Vlivy hospodářského cyklu na bankovní sektor Marx, Hayek a názor, že hospodářské krize jsou nedílnou součástí tržních ekonomik Dvě další úvahy Empirický důkaz pro teorii cyklů Hospodářské cykly před průmyslovou revolucí Hospodářské cykly od průmyslové revoluce Bouřlivá dvacátá léta a velká deprese Hospodářské recese konce sedmdesátých a začátku devadesátých let 20. století Empirické testování rakouské teorie hospodářského cyklu Závěr VII KRITIKA MONETARISTICKÝCH A KEYNESIÁNSKÝCH TEORIÍ Úvod Kritika monetarismu Mýtický koncept kapitálu Rakouská kritika Clarka a Knighta Kritika mechanistické monetaristické verze kvantitativní teorie peněz Stručná poznámka k teorii racionálních očekávání Kritika keynesiánské ekonomie Sayův zákon trhů Tři Keynesovy argumenty ohledně úvěrové expanze Keynesiánská analýza jako speciální teorie Takzvaná mezní efektivnost kapitálu Keynesova kritika Misese a Hayeka Kritika keynesiánského multiplikátoru Kritika principu akcelerátoru Marxistická tradice a rakouská teorie hospodářských cyklů. Neoricardiánská revoluce a spor o zpětný přechod X

7 Obsah 5 Závěr Dodatek o životních pojišťovnách a dalších nebankovních finančních zprostředkovatelích Životní pojišťovny jako skuteční finanční zprostředkova telé Odkupní hodnoty a nabídka peněz Úpadek tradičních principů životního pojištění Další skuteční finanční zprostředkovatelé: vzájemné fondy a holdingové a investiční společnosti Specifické komentáře k pojištění úvěrů VIII TEORIE CENTRÁLNÍHO A SVOBODNÉHO BANKOVNICTVÍ Kritická analýza bankovní školy Bankovní a měnový pohled a salamanská škola Odpověď anglicky mluvícího světa na názory o bankovních penězích Rozpor mezi měnovou školou a bankovní školou Diskuse mezi obhájci centrálního bankovnictví a zastánci svobodného bankovnictví Argumenty Parnella ve prospěch svobodného bankovnictví a odpovědi Mccullocha a Longfielda Klamný začátek sporu mezi centrálním a svobodným bankovnictvím Obhajoba centrální banky Postoj teoretiků měnové školy, kteří obhajovali systém svobodného bankovnictví Teorém nemožnosti socialismu a jeho aplikace na centrální banku Teorie nemožnosti koordinace společnosti založené na institucionálním nátlaku nebo na porušování tradičních právních principů Aplikace teorému nemožnosti socialismu na centrální banku a bankovní systém s částečnými rezervami Závěr: selhání bankovní legislativy Kritický pohled na moderní školu svobodného bankovnictví s částečnými rezervami Chybný základ analýzy: poptávka po fiduciárních prostředcích jako exogenní proměnná XI

8 Peníze, banky a hospodářské krize Možnost jednostranného spuštění úvěrové expanze systémem svobodného bankovnictví s částečnými rezervami Teorie monetární rovnováhy ve svobodném bankovnictví spočívá výhradně na makroekonomické analýze Záměna konceptu úspor s konceptem poptávky po penězích Problémy historických ilustrací systémů svobodného bankovnictví Neznalost právních argumentů Závěr: falešná diskuse mezi obhájci centrálního bankovnictví a obhájci svobodného bankovnictví s částečnými rezervami IX NÁVRH BANKOVNÍ REFORMY: TEORIE POŽADAVKU STOPROCENTNÍCH REZERV Historie moderních teorií podporujících požadavek stoprocentních rezerv Návrh Ludwiga von Misese Friedrich A. Hayek a návrh požadavku stoprocentních rezerv Murray N. Rothbard a jeho návrh čistého zlatého standardu s požadavkem stoprocentních rezerv Maurice Allais a evropská obhajoba požadavku stoprocentních rezerv Tradiční podpora požadavku stoprocentních rezerv starou chicagskou školou Náš návrh bankovní reformy Úplná svoboda výběru měny Úplně svobodný bankovní systém Povinnost všech subjektů v systému svobodného bankovnictví dodržovat tradiční právní pravidla a principy, zvláště požadavek stoprocentních rezerv pro vklady na vyžádání Jak by vypadal finanční a bankovní systém v plně svobodné společnosti? Analýza výhod navrženého systému Odpovědi na možné námitky proti našemu návrhu peněžní reformy XII

9 Obsah 5 Ekonomická analýza procesu reformy a přechodu k navrhovanému peněžnímu a bankovnímu systému Několik základních strategických principů Fáze reformy finančního a bankovního systému Důležitost třetí a následujících fází reformy: nabízející se možnosti splacení státního dluhu nebo závazků z důchodového zabezpečení Aplikace teorie bankovní a finanční reformy na Evropskou měnovou unii a budování finančního sektoru v ekonomikách bývalého východního bloku Závěr: bankovní systém svobodné společnosti Sto let rakouské teorie peněz Bibliografie Věcný rejstřík Jmenný rejstřík XIII

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost. Jesús Huerta de Soto

Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost. Jesús Huerta de Soto Rakouská škola Tržní řád a podnikatelská tvořivost Jesús Huerta de Soto 3 Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nakladatelství nelze žádnou část této publikace rozmnožovat, ukládat ve vyhledávacím

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2000 Jan Smutný 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika Vedlejší

Více

JAN HAVEL BANKOVNICTVÍ ČÁSTEČNÝCH REZERV POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE

JAN HAVEL BANKOVNICTVÍ ČÁSTEČNÝCH REZERV POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE JAN HAVEL BANKOVNICTVÍ ČÁSTEČNÝCH REZERV POHLEDEM PRÁVA A EKONOMIE 2005 Obsah 1 Úvod 4 2 Metodologie a terminologie 8 2.1 Metodologie 8 2.1.1 Metodologický rámec právní analýzy 8 2.1.2 Metoda ekonomického

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Měnová politika a hospodářský růst

Měnová politika a hospodářský růst Měnová politika a hospodářský růst Kam sahají možnosti měnové regulace? Vděčíme měnové politice za vyšší blahobyt? Václav Rybáček Centrum pro studium hospodářského cyklu Liberálního institutu http://libinst.cz

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Teorie svobodného bankovnictví The Theory of Free Banking Lucie Jelínková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice.

Několik málo slov. Srpen 2006 TJ SK PEDAGOG. České Budějovice. Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. Několik málo slov Srpen 2006 T A B L E T E N N I S TJ SK PEDAGOG České Budějovice T A B L E T E N N I S Reforma organizace a řízení oddílu stolního tenisu SK Pedagog České Budějovice. I. Úvod str. 2 II.

Více

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a

Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Tr an s par e n cy I nte r national Česk á r e p u b li k a Ko le k tiv auto r ů z áří 2006 Průhledný státní rozpočet? Kudy tečo u a k am p rosakuj í naše ve ř e j n é finance w w w.tr an s par e n cy.cz

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Bankovní regulace a dohled Distanční studijní opora Dalibor Pánek Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Joseph T. Salerno V každé velké válce bylo uvažování o penězích narušeno inflací Ekonomické chování válčících stran tak bylo svedeno

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

TRH V ČASE A PROSTORU

TRH V ČASE A PROSTORU TRH V ČASE A PROSTORU Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Hayekovská témata v současné ekonomii Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Praha 2000 Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 Vydání zajistil:

Více