Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská práce 2009

2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne

4 OBSAH Anotace Úvod CRM Historie Systémy papírové databáze Řešení postavené na balíku programů typu Office Programy pro správu kontaktů a management času Komplexní elektronické systémy Obvyklá stavba komplexního systému Automatizace prodejních činností Automatizace marketingových činností Automatizace servisních činností a zákaznické podpory Elektronické obchodování Definice CRM Procesy CRM Procesy a obchodní cyklus Fáze CRM a řízení znalostí Typy CRM Operační část Analytická část Kooperační část Funkcionalita CRM Způsoby pořízení a provozu CRM Nákup licence a provozování software na serveru zákazníka Pronájem aplikace na zařízení dodavatele (SaaS) Outsourcing Open source software Vertikalizace CRM Business Intelligence a controlling Business Intelligence Controlling

5 3. Sprinx Systems, a.s Organizační struktura Produkty a služby Srovnání CRM systémů SprinxCRM Rešerše konkurence Atollon Shark CRM eway CRM InTouch CRM Srovnání vybraných CRM systémů Vyhodnocení srovnání Závěr Seznam použitých zdrojů...65 Přílohy

6 Anotace Bakalářská práce se věnuje provedení rešerše CRM (Customer Relationship Management) problematiky a srovnání produktu SprinxCRM s vybranými konkurenčními CRM systémy, na trhu malých a středních firem, podle zvolených hodnotících kritérií. Systém pro řízení vztahů se zákazníky je v dnešní době téměř nutností pro hodně společností. Řízení vztahů se zákazníky nepředstavuje pouze IS/ICT technologie, ale i pracovníky a podnikové procesy. První část bakalářské práce je zaměřena na rešerši CRM problematiky, která obsahuje např. historický vývoj CRM systému, obvyklou stavbu komplexního systému, definice pojmu CRM, způsoby pořízení a provozu CRM systémů, vertikalizaci CRM systémů atd. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na srovnání systému SprinxCRM s vybranými konkurenčními systémy, které byly vybrány pomocí rešerše konkurenčních firem na českém trhu, na jejich popis, vyhodnocení výsledků a doporučení změn pro SprinxCRM do budoucna. Annotation The bachelor thesis devote to design a search of CRM (Customer Relationship Management) questions and comparison of SprinxCRM product with selected competing systems, in the SMB market, according to chosen evaluative criteria. System for customer relationship management is almost necessity for many companies today. CRM is not only IS/ICT technology, but also staff and business processes. The first part of the bachelor thesis is focused on the search of CRM questions, which contains for example historical development of CRM systems, usual construction of complex system, definitions of CRM, ways of acquisition and operation of CRM systems, verticalization of CRM systems etc. The second part of the bachelor thesis is focused on comparison of SprinxCRM system with selected competing systems, which were selected using search of competing companies in the Czech market, their description, evaluation results and recommendation changes for SprinxCRM into the future. 6

7 1. Úvod Použité zdroje: [1], [12], [13]. CRM (= Customer Relationship Management) je systém, který se v dnešní době stal téměř nutností pro každý podnik. Je to systém pro řízení vztahů se zákazníky, který zahrnuje tři základní moduly, kterými jsou automatizace prodejních činností, automatizace marketingových činností a automatizace servisních činností a zákaznické podpory. Díky shromažďování, zpracování a vyhodnocení informací o zákaznících dané společnosti, umožňuje poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje i komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Inovace procesů CRM, příprava pracovní síly a výběr kvalitního CRM může zvýšit konkurenceschopnost dané společnosti. Většina majitelů společností už ví nebo alespoň tuší, co pojem CRM znamená. Ve své práci se budu věnovat CRM systémům pro malé a střední společnosti 1, a právě hlavně majitelé těchto společností si pokládají různé otázky ve smyslu: Jak zjistíme, že už je načase začít uvažovat o zavedení CRM?, Není na to naše společnost moc malá?, Nebude to pro nás příliš drahé a v konečné fázi neefektivní?, Může vůbec nějaký systém změnit fungování a efektivitu naší společnosti? Toto jsou dobré otázky, které si určitě alespoň jednou položil každý majitel firmy. Kdy je tedy dobré CRM zavést a doopravdy se hodí pro každou společnost? CRM je dobré zavést, když společnost ztrácí přehled o svých zákaznících, když jsou její obchodní procesy příliš pomalé a nepřehledné a když jsou její klíčové ukazatele výkonu nízké. CRM může firmě hodně pomoci, ale také uškodit a to tehdy, pokud daná firma nevěnuje dostatečnou pozornost přípravě zaměstnanců na budování vztahů se zákazníky, dostatečně je neproškolí v novém CRM systému, a pokud nezaktualizuje svůj motivační systém. Zaměstnanci by nemuseli CRM systém dostatečně využívat, protože by ho mohli např. vnímat jako 1 SME (Small and Medium Enterprise) je zkratka pro malé a střední podniky. Někdy se také používá SMB (Small and Medium Business). Jednotlivé státy a instituce používají pro definici této kategorie různá kritéria, např. Evropská unie považuje za hranici 250 zaměstnanců, zatímco ve Spojených státech je hranicí 500 zaměstnanců. Roční obrat musí být menší než 50 milionů Eur. Podnikem se rozumí každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. [16] 7

8 přidělávání práce nebo jako sledování jejich práce od vedoucích, a tudíž by byl CRM systém v dané společnosti neefektivní. CRM se nemusí hodit pro každou společnost, např. není vhodné pro společnosti s rychlým obratem, např. pro obchod s potravinami, protože tam zákazník jenom přijde, nakoupí, zaplatí a odejde. Nemusí se s ním budovat žádný vztah. Pro tyto společnosti, pokud jsou střední a velké, se spíše hodí účetní programy, systémy na řízení vztahu s dodavateli a na řízení marketingu, reklamy. Naopak nutností je CRM pro společnosti, které mají více jak tři obchodníky nebo pokud mají více poboček, pro společnosti s většími a dražšími zakázkami a pro společnosti, které dávají nabídky. Hlavní podstatou CRM je to, že se tu vedou kontakty a vazby mezi nimi, což je pro danou společnost velká konkurenční výhoda, např. v tom, že se společnosti povede prodat její produkt zákazníkovi a díky vazbám mezi kontakty zjistí, že svůj produkt může snáze prodat i jiné společnosti, která má určité vazby na tu první atd. Myslím si, že každá rozrůstající se společnost, která chce mít dobrý přehled o svých, i o potenciálních, zákaznících, mít s nimi dobré vztahy a udržet si určitý podíl na trhu, si bude muset, aby v dnešní době obstála před konkurencí, dříve či později pořídit nějaký CRM systém. 8

9 2. CRM Použité zdroje: [1], [9]. 2.1 Historie Dalo by se říci, že CRM přišlo na svět spolu s vývojem marketingu. V dřívější době, která není tak vzdálená, byl na každé vesnici obchod se smíšeným zbožím nebo pojízdná prodejna a každý tam chodil pravidelně a rád, protože ho tam prodávající znal a dokázal uspokojit a předvídat jeho potřeby. Poté se začala rozvíjet hromadná výroba a s ní se ve 20. letech minulého století začaly využívat nástroje hromadného marketingu, jako je např. rádio, biograf, později televize. Tímto se docílilo oslovení vysokého počtu kupujících, ale společnosti přišly o znalost potřeb svých zákazníků, protože nevyráběly to, co požadoval trh, ale to, co vyrobit uměly. Své výrobky neprodávaly za tržní cenu, ale za nákladově vypočítanou. Poté došlo k nadvýrobě a firmy musely své produkty zlevňovat. Byla tu vysoká konkurence a firmy si postupně začaly uvědomovat, že by se měly začít orientovat na své zákazníky, aby si udržely nebo získaly určitý podíl na trhu. Začaly si vytvářet zákaznické databáze, aby měly o svých zákaznících k dispozici co nejvíce dostupných informací. Tím pádem mohly vytvářet různé dotazníky a analýzy a uspokojovat potřeby svých zákazníků. Věděly, že jim bude spokojený zákazník věrný a přivede k nim další zákazníky. Ze začátku mohly společnosti působit převážně jenom ve svých regionech a zpracování záznamů o zákaznících bylo časové náročné, ale s vývojem výpočetní techniky se mohly působnosti firem rozrůstat, nejen základní procesy, ale třeba i tvorby analýz se postupně automatizovaly, také tu byla větší konkurence a i velké firmy se musely začít prát o přízeň svých zákazníků. Místo snahy přesvědčit zákazníky o tom, že současný produkt nebo služba je to nejlepší na trhu, se snaží co nejlépe poznat své zákazníky, soustředí se na jejich potřeby a ty se potom snaží co nejlépe uspokojit, protože ví, že spokojený a stálý zákazník zvýší dané firmě snáze zisk a že je lepší si zákazníka udržet, než hledat neustále nové. Teď bych vám ráda přiblížila vývojové etapy CRM. U vývoje CRM lze sledovat čtyři základní typy systémů, které se od sebe liší mírou výpočetní techniky, mírou automatizace činností, vhodností pro určitý typ nebo velikost společnosti. Lze je seřadit následovně podle stáří. 9

10 2.1.1 Systémy papírové databáze Jde o nejstarší způsob, který umožňuje přehled o všech aktivitách, které jsou spojené s jednotlivými zákazníky. Tento systém se využíval hlavně v době, kdy byla výpočetní technika drahá a každý pracovník nemohl mít svůj počítač. Obchodník si tu musel vystačit se šanonem, kde měl všechny údaje o daném zákazníkovi a s diářem, kam si zapisoval jednotlivé schůzky, telefonáty apod. Používalo se barevné odlišení, které umožňovalo zpřehlednit záznamy o zákaznících v šanonech a diářích. Tento systém není ovšem jenom otázkou minulosti, můžeme se s ním setkat i v dnešní době. Využívá ho například hodně českých lékařů a jedná se o kartu pacienta, kde jsou vedeny všechny údaje o daném pacientovi. Mezi hlavní výhody tohoto systému patří, že je levný, není závislý na využití výpočetní techniky, umožňuje jednoduché ukládání dokumentů, které jsou pouze v papírové podobě, a dobře demonstruje jednotlivé pracovní procesy. Velkou nevýhodou je nulová míra automatizace činností. Daný pracovník musí opisovat všechny údaje, ručně vyhledávat jednotlivé záznamy, ručně si tvořit statistiky, zprávy pro kolegy a nadřízené atd Řešení postavené na balíku programů typu Office Tento systém umožňuje částečnou automatizaci některých procesů a činností. Po vytvoření elektronické databáze kontaktů může uživatel jednoduše zautomatizovat vyplňování šablon, formulářů a tabulek. Tento systém ovšem uživateli ještě nenabízí správu dokumentů. Každý uživatel si tedy musí vytvořit systém v ukládání dokumentů. Statistické výpočty a analýzy si může dělat pomocí tabulkového procesoru, ale stále to ještě není plně automatizované. Nejběžněji používanými jsou produkty Microsoft Outlook, Excel a Word. U Outlooku jde vlastně o elektronickou kartotéku, která dokáže vyhledávat a třídit kontakty v databázi a podporuje automatizaci elektronické komunikace. Umožňuje přístup více uživatelům, ale třídící a vyhledávácí funkce jsou omezené. Hlavními výhodami tohoto systému jsou nízká pořizovací cena, protože dané programy jsou v dnešní době nainstalovány skoro na všechny počítače a zautomatizování nejčastěji se opakujících procesů jako je vyplňování údajů. 10

11 Nevýhodou je, že veškeré aktivity, které se tu dějí, jsou spjaty s uživatelem tohoto systému a ne s jednotlivými zákazníky dané společnosti a lepších výsledků tu dosáhnou pouze pokročilí uživatelé počítačové techniky, kteří si dokáží sami vytvořit makra pro vyšší stupeň automatizace Programy pro správu kontaktů a management času Tyto aplikace byly průkopníky mezi skutečnými elektronickými CRM systémy. Dokáží dokonale automatizovat nejen procesy vyplňování dokumentů, ale i jejich následné ukládání do historie, která je v elektronické zákaznické kartě. Do této databáze se většinou neukládají jenom kontaktní údaje, ale i důležité obchodní informace, jako je například velikost firmy, poptávané produkty atd. V databázi lze už provádět vyhledávání podle určitých kritérií, což je oproti předchozím systémům rychlejší a efektivnější. Tento systém není postaven jako samostatná aplikace, ale využívá vazby na další programy, většinou na výše zmíněnou skupinu kancelářských nástrojů, kterou je Microsoft Word, Excel a Outlook. Systémy pro správu kontaktů a management času jsou hlavně dobře propracovanou databází s vazbou na okolní softwarový svět a jsou tedy sjednocujícím prvkem, který propojí jednotlivé Office aplikace do funkčního modelu. Tyto systémy nejsou sice technologickým vrcholem v oblasti CRM, ale mají jednoduchou obsluhu a údržbu. Hodí se především pro malé a střední organizace. Umožňují sdílený přístup více uživatelů a každý uživatel může mít definována přístupová práva. Tento systém může být buď v konfiguraci centrální databáze, která je uložená na serveru, se sdíleným přístupem jednotlivých uživatelů nebo v konfiguraci lokálně umístěných databází, které se pravidelně vzájemně synchronizují po interní síti. Příkladem takovéhoto systému je ACT! Výhodou jsou propracované databáze kontaktů dané společnosti, které vytvářejí záznam historie aktivit spojených s daným zákazníkem, možnost propojení s dalšími programy, především se skupinou kancelářských nástrojů a snadná obsluha a údržba Komplexní elektronické systémy Technologický vrchol v oblasti CRM tvoří v současné době rozsáhlé elektronické systémy, které zahrnují čtyři základní moduly CRM: Automatizace prodejních činností, Automatizace marketingových činností, Automatizace servisních činností a zákaznické podpory a Elektronické obchodování. 11

12 Tyto systémy se uplatňují především u velkých a nadnárodních společností. Většinou bývají k dispozici samostatné verze pro různé typy podnikání. Tento systém je většinou postavený na www základě a plně podporuje různé podoby elektronické komunikace a obchodování. Na rozdíl od předchozího případu se jedná o samostatnou aplikaci. Důležitá je v tomto systému vzájemná propojenost jednotlivých modulů, která umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci jak v horizontálním směru, např. mezi obchodním a marketingovým oddělením, tak ve vertikálním směru, např. mezi nadřízeným a podřízeným. Velkou výhodou tu jsou analytické nástroje marketingového modulu, které umožňují analyzovat náklonnost zákazníka k nákupu. Využívají se tu tzv. data miningové procesy hledání neznámých závislostí v databázích, které obsahují velké množství dat. Z pohledu CRM jde především o hledání vzorců a trendů v chování zákazníka. Dále tu lze sledovat hodnotu zákazníka. Hodnotou zákazníka může být pro společnost jeho ziskovost a potenciál do budoucna. Zákazníky s dobrou ziskovostí nebo potenciálem se snaží společnost udržet a ty méně ziskové přesvědčit k výhodnějším nákupům, aby se také stali ziskovými. Pro optimální fungování v každé společnosti je systém dodavatelem často doupraven do podoby, která vyhovuje firemním procesům a požadované komunikaci odběratele. Hlavními nevýhodami jsou vysoká pořizovací cena, nutnost zajistit dobře proškolené uživatele a nutnost trvalé údržby systému. 12

13 2.2 Obvyklá stavba komplexního systému Použité zdroje: [1], [9]. CRM lze definovat jako integraci a koordinaci marketingu, prodeje a zákaznického servisu v jednotný a ucelený přístup k péči o daného zákazníka. Jak jsem již zmínila výše, jde rozdělit do čtyř základních modulů: 1, automatizace prodejních činností Sales Force Automation (SFA), 2, automatizace marketingových činností Enterprise Marketing Automation (EMA), 3, automatizace servisních činností a zákaznické podpory Customer Service and Support (CSS), Automatizace telefonického centra Call Center (CC), 4, elektronické obchodování E-Business (EB) Automatizace prodejních činností Tento modul je vnímán jako základní kámen CRM. Je zde zřejmý posun od důrazu na manažerský přehled o činnostech obchodníků ke zvýšení jejich produktivity. Modul by měl všem obchodníkům, popřípadě externím obchodním partnerům, umožňovat rychlý a efektivní přístup k důležitým informacím o zákaznících, plánování pracovního programu a využití znalostních bází a dalších prodejních nástrojů, které jsou zahrnuty v systému. Hlavními funkcemi tohoto modulu jsou: správa kontaktů a plánovač času, správa nových kontaktů, které nejsou dosud identifikovány, také se tu dá sledovat komunikace s potenciálními klienty, nástroje vzdáleného přístupu k systému mimo kancelář, správa obchodních partnerů, která zajišťuje efektivní spolupráci s distributory a dalšími obchodními partnery pracujícími s produkty dané společnosti. Obchodníci již většinou nevidí aplikace CRM jako zátěž nebo instrument manažerské kontroly, ale jako nástroj, který jim umožní zbavit se administrativní zátěže a díky tomu se mohou více věnovat zákazníkům a vydělávat peníze Automatizace marketingových činností Tento modul hraje klíčovou roli při tvorbě strategií a taktik dlouhodobě úspěšné péče o zákazníky. Nejčastěji se využívá k marketingovým kampaním, které na trh působí prostřednictvím řady obchodních kanálů. Tyto analytické funkce odkrývají dosud skryté vztahy v obchodním styku a umožňují nabízet firmám mnohem cíleněji vlastní produkty, 13

14 zvýšit návratnost individualizovaných marketingových kampaní apod. Podniky často využívají aplikace EMA v kombinaci s elektronickou poštou nebo Internetem. O nějaké nové skutečnosti informují jenom určitou, preferovanou skupinu svých zákazníků. Některé aplikace EMA obsahují samoučící se algoritmy, které reagují na způsob odezvy a upravují nabídku v reálném čase tak, aby odpovídala profilu zákazníka, ale současně i způsobu jeho momentální reakce. Hlavní funkcí tohoto modulu je Správa marketingových kampaní, která zahrnuje: roztřídění zákazníků do skupin a řízení samostatných kampaní pro jednotlivé skupiny, všechny dostupné formy komunikace se zákazníky, kterými jsou , Internet, telefon či tisková média, vyhodnocování kampaní, vzájemnou provázanost marketingového a prodejního modulu. Při marketingové kampani je důležitá spolupráce s jednotlivými obchodními týmy, marketingové oddělení jim musí poskytnout všechny potřebné informace jako např. katalogy produktů, prezentace, informace o konkurenci apod. a také se musí, pro případné korekce kampaně, předávat informace o reakci zákazníka na danou kampaň Automatizace servisních činností a zákaznické podpory Úkolem tohoto modulu je zefektivnění komunikace se zákazníky a správa servisních činností po prodeji určitého výrobku. Díky tomu, že firmy zákazníkům nabízí nejen komunikaci, ale i samotnou obchodní transakci, musí být i servisní pracovníci schopni sledovat historii komunikace na různých informačních kanálech s každým zákazníkem, kterému poskytují službu. Základními funkcemi jsou: zákaznické centrum lze zde kombinovat komunikaci po telefonu (= zautomatizované Call Centrum) a pomocí Internetu (= samoobslužné sekce zákaznické podpory na www stránkách), toto centrum pomáhá obchodníkům i marketingovému oddělení, více se tomuto tématu věnuji v kapitole 2.6.3, servisní centrum toto centrum umožňuje správu a efektivní využívání dostupných servisních techniků, náhradních dílů a jiného materiálu dle potřeb u jednotlivých zákazníků. Pro komunikaci techniků s centrálou bývají často používány notebooky nebo telefony. 14

15 2.2.4 Elektronické obchodování Tento modul je nejmladší a zažívá silný rozmach. Většinou jde o samostatnou aplikaci, často od jiného dodavatele, která je přístupná pomocí internetového prohlížeče. Umožňuje automatizované uskutečnění obchodu v elektronické formě. E-shop dodává data pro analytickou část CRM, která je následně vyhodnocuje. Je tu důležité, aby byla zajištěna maximální propojenost s ostatními moduly CRM systému. Společnost může díky propojení e-shopu s CRM systémem zjistit, co kteří zákazníci kupují a jak často, díky tomu může vytvářet kampaně určené pouze vybrané skupině zákazníků. Dále může lépe spravovat výrobky nebo služby nabízené na e-shopu, protože jí stačí změnit ceny, parametry atd. v CRM systému a tyto změny se automaticky zobrazí v e-shopu. V CRM se také mohou zobrazovat a ukládat objednávky od zákazníků, jejich stížnosti, připomínky atd. 15

16 2.3 Definice CRM Použité zdroje: [1], [3], [12]. Pro CRM existuje mnoho definic a já jsem si z nich vybrala tři. Nejlepší se mi zdá první definice, protože podle mého názoru přesně vystihuje podstatu CRM, které podniku pomáhá v oblastech obchodu, marketingu, servisu a zákaznické podpory. První definice zní následovně. Customer relationship management je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. Další definice zní. Řízení vztahu se zákazníky (CRM Customer Relationship Management) představuje komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Jako poslední jsem si vybrala následující definici. Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IS/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost podniku. Je součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury. Technologicky stále více využívá potenciálu a možností Internetu. 16

17 2. 4 Procesy CRM Použité zdroje: [1], [4]. Mezi hlavní funkce vytváření vztahů se zákazníky patří: spojité sledování zákaznických požadavků a chování, tvorba nové hodnoty s využitím výše zmíněných zákaznických informací, zaměřování obchodních zdrojů na aktivity, vedoucí k vytváření dlouhodobých a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky. Projekt implementace CRM dává možnost: znovu nastavit podnikové procesy, tentokrát s důslednou pozorností na péči o zákazníka, a to ve všech odděleních podniku, znovu revidovat motivační systém vlastních zaměstnanců, jako hlavní metriky stanovit loajalitu zákazníka, využít technologie webu ke kvalitativně nové komunikaci se zákazníkem Procesy a obchodní cyklus Při zkoumání toho, jak se podnikové procesy projevují v oblasti vztahů se zákazníky, se musíme soustředit na tři hlavní skupiny procesů CRM, a to procesy marketingu, obchodu a poskytovaných služeb. Marketingové aktivity spočívají v řízení marketingových kampaní, v řízení marketingových zdrojů jako jsou lidi, čas, rozpočet a využívají různé komunikační kanály, např. klasickou poštu, telemarketing, apod. Jejich cílem je oslovení potenciálních zákazníků, zjištění jejich zájmu o nabízené produkty nebo služby a vytvoření seznamu těch, kteří projevili zájem. Tento seznam může mít různou podobu a kvalitu, od pouhého seznamu s názvy podniků až po soubor detailních informací. Z tohoto seznamu se pak musí vybrat ti, kteří představují skutečnou obchodní příležitost, tzv. lead. Lead je zákazník, který je ochoten se s prodávající firmou bavit. V této fázi nastupují obchodníci, kteří zahájí vlastní prodejní aktivity. Kontakt prochází různými fázemi, např. kvalifikovaný lead, řešení naformulováno, nabídka, prezentace u zákazníka atd. Aktivity obchodníků vedou k uzavření kontraktu. Také se může ovšem stát, že prodávající společnost daný kontakt ztratí. Pokud se tak stane, tak by měla firma zjistit, proč se tak stalo. Pokud vše dobře dopadne, tak je se zákazníkem uzavřen kontrakt a objednávka postupuje do výroby, kde je zákazník přiřazen k vedoucímu projektu, 17

18 který komunikuje s ředitelem a dohlíží na správce obchodního případu. Každý projekt může mít více správců obchodního případu. Ti s danou firmou denně komunikují a jsou zodpovědní za správné a včasné splnění určité etapy dané zakázky. Nejdůležitější zákazníci mohou mít ještě takzvaného supervizora, který radí a pozoruje daný projekt, většinou to je někdo z top managementu. Po předání služby nebo výrobku ovšem vztah se zákazníkem nekončí. Je třeba také zabezpečit veškeré aktivity související se záručními opravami. Současně tu je možnost budovat vztah se zákazníkem prostřednictvím servisních aktivit, čímž může firma udržovat se zákazníkem pravidelné kontakty, kde mu poskytne alespoň základní informace o nových produktech a službách. Cyklus se tak uzavírá, ale může pokračovat kontraktem na doplňkové produkty nebo služby Fáze CRM a řízení znalostí Na obchodní cyklus se lze také dívat z pohledu vývoje vztahu se zákazníkem. Při řízení a budování vztahů se zákazníky, kde vztah nekončí uzavřením kontraktu, prochází podnik postupně čtyřmi fázemi: 1, oslovení zákazníka - dodavatelský podnik identifikuje, vybírá a chce zaujmout právě ty zákazníky, kterým má smysl jeho produkty nebo služby nabídnout. Aby byla tato fáze úspěšná, tak je důležité mít provedenou segmentaci trhu. Podnik musí mít jasno, kterému segmentu nabízí jaké produkty, 2, obchodní transakce firma usiluje o kontrakt. Odehrává se tu příprava a uzavření kontraktu, 3, plnění objednávek zde se dodá produkt nebo služba zákazníkovi. Patří sem i systematická komunikace, která dokládá zákazníkovi jaké další produkty nebo služby může ještě získat, 4, zákaznický servis firma podporuje implementační a instalační aktivity, které se týkají daného produktu, buduje loajalitu zákazníka. Vztah se zákazníkem není statický, ale postupně se vyvíjí. Tento vnitřní vývoj zákazníka klade velké nároky na dodavatelský podnik, ale na druhé straně mu přináší, pokud má kvalitní procesy CRM podporované příslušnou technologií IS/ICT, obchodní příležitost. Rychlá aktualizace znalostí potřeb zákazníka může být konkurenční výhodou a spolurozhodne o konečném úspěchu nebo neúspěchu obchodního vztahu. 18

19 2.5 Typy CRM Použité zdroje: [1], [3], [12]. Na obrázku jsou zobrazeny tři základní oblasti řešení CRM. Tyto oblasti přiblížím níže. Obrázek Operační část Tato část je především automatizace a řízení business procesů pro front office, zahrnující prodej, marketing a služby. Do této části je vkládána největší naděje uživatelů CRM. Veškerá komunikace se zákazníkem je sledována a uschována v databázi, a pokud je potřeba, tak je efektivně poskytnuta uživatelům. Jedním z hlavních přínosů, díky sledování historie, je pro zákazníka i pro společnost možnost komunikace s rozdílnými osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. 19

20 Do této části CRM řadíme následující aplikace front office, využívané při kontaktu se zákazníkem: aplikace podporující práci obchodníka (= Sales Force Automation - SFA) jsou tu nástroje řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti, jako např. řízení obchodních případů, předpovědi obratu atd., automatizaci marketingu (= Enterprise Marketing Automation - EMA) sem patří vytváření marketingového plánu a kampaní, sledování konkurence a významných obchodních případů atd., aplikace zákaznických služeb a podpory (= Customer Service and Support - CSS) - zde jsou nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web, , informace o produktech a jejich opravách atd. Důležitou komponentou operační části CRM je i podpora integrace s aplikacemi back office, např. s aplikací ERP Analytická část Využívají se tu data týkající se zákazníka a data získaná ze sledování procesů jednotlivých systémů v operační části CRM. Základním předpokladem úspěšného využití těchto dat pro řízení a podporu procesů CRM a celé organizace je centralizace informací o zákaznících. Analytická část CRM zajišťuje tyto hlavní funkce: segmentaci zákazníků, analýzy marketingových kampaní, predikce a analýzy chování zákazníků tvorba cen, vývoj nových výrobků, předpovídání zákaznické rentability atd., hledání potenciálních prodejních kanálů, udržení zákazníků atd. K práci s daty získanými ze CRM, popřípadě z dalších aplikací, např. z ERP, e-business, se používají aplikace BI (= Business Intelligence), a to s cílem dosáhnout lepšího porozumění zákazníkům. K analytickým dotazům se používají kombinace zákaznických dat z různých systémů, které jsou vztažené ke vztahům se zákazníky, jejich zvykům a chování. To vše s cílem využít takto získaná detailní data o zákazníkových preferencích a očekáváních k efektivnějším službám, marketingu a obchodní činnosti. CRM je pro BI zdrojem dat. Takto získaná data většinou slouží k forecastingu, předvídání budoucnosti. Více se této problematice věnuji v kapitole

21 2.5.3 Kooperační část Zahrnuje speciální funkcionalitu, která umožňuje komunikaci společnosti a jejích zákazníků prostřednictvím různorodých kanálů, např. u, Internetu, sms zpráv apod., za účelem dosažení vyšší kvality interakce se zákazníky. To vše je koordinováno a řízeno pomocí kontaktních center. Cílem této části CRM je sdílení informací získaných ze všech oddělení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Do kooperativní části zahrnujeme aplikace mobile office, které podporují práci obchodníků přímo u zákazníka, komunikaci CRM přes web a a nástroje určené k řízení kontaktních center. Důvodem zřizování kontaktních center je snaha o zprostředkování individualizovaného kontaktu se zákazníkem, a to prostřednictvím všech kanálů, které jsou dostupné. Kontaktní centra pracují v přímé vazbě k centrální zákaznické databázi, kde se uchovávají a pravidelně aktualizují informace o jakémkoli kontaktu se zákazníky, např. vyřizování stížnosti, odeslání marketingových materiálů, informace o podepsání kontraktu apod. Kontaktní centra obstarávají funkce, jako jsou: podpora komunikace se zákazníkem založená na integraci telefonů a informačního systému, zpracování elektronické pošty, hlasová komunikace přes web, vedení marketingových kampaní. Zákazníci budou preferovat firmy, se kterými budou moci komunikovat různými komunikačními kanály, a to podle své momentální potřeby, resp. vybavení. Kontaktní centrum může být jednou ze základních součástí architektury CRM. Mezi jeho základní funkce patří: zachycení informací o ztracených voláních, spojení zákazníka s příslušným podnikovým specialistou, pokud nemůže požadavek vyřídit pracovník kontaktního centra, zachycení maxima informací o volajícím zákazníkovi pro racionalizaci obsluhy jeho požadavků v dalším období, udržení kvalitní zákaznické databáze, self-service systémy a portály, aby se mohli klienti v maximální míře obsloužit sami. 21

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Pomáháme klientům růst pomocí moderních IT řešení. Automatizace obchodních aktivit

Pomáháme klientům růst pomocí moderních IT řešení. Automatizace obchodních aktivit Pomáháme klientům růst pomocí moderních IT řešení. Automatizace obchodních aktivit Kolik času věnujete rutině a kolik rozvoji? JAK TO DĚLÁME, A ČÍM JSME JINÍ Klasický přístup Nápad Nástroj Zjištění omezení

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft)

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Efektivní řízení pomocí Business Intelligence Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Kde najdete nejefektivnějšího manažera? Hierarchie řízení a informační potřeby High level, agregované

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 27. března 2012, SmithNovak Jak podpořit obchod? Jste spokojeni s výkonem vašeho prodeje? Nedostatek příležitos= (leadů) Nízká úspěšnost PŘÍK LAD" Prodejci

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více