Poslání. České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání. České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ"

Transkript

1 Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ P RAHA 5 KŘ ÍŽOVÁ 25 PSČ Poslání České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Prosinec 2000

2 I. Úvod Předkládaný materiál vychází z Koncepce resortu Ministerstva práce a sociálních věcí do roku verze projednaná vládou dne a z dokumentů ČSSZ dříve zpracovaných, zejména z jejich analytických částí. V plném rozsahu zachovává i stanovené strategické prioritní úkoly, neboť je podporují i výsledky doplňkové analýzy zpracovatele materiálu. Dříve stanovené strategické prioritní úkoly ČSSZ ze dne (viz předkládací zpráva) byly nově přeskupeny a v části zaměřené dovnitř ČSSZ zastřešeny komplexním cílem III.2, který směřuje ke zcela zásadnímu zdokonalení všech činností spojených s výkonem činností nositele sociálního pojištění. Původní tři strategické prioritní úkoly a jeden trvalý úkol (vybudování databáze individuálních účtů pojištěnců v průběhu 5-6let, aby se od roku 2006 mohlo přejít k příspěvkově definovaným důchodům; zlepšení výběru pojistného; zajištění efektivního informačního systému ČSSZ včetně vnějšího propojení se systémy vnitra, zdravotnictví, daní popř. dalšími institucemi; zlepšení realizaci důchodové agendy vůči občanům) tak získaly nejen plnou vnitřní integritu, ale byly podle názoru zpracovatele ku prospěchu věci i podstatně rozšířeny do všech oblastí vnějších i vnitřních procesů ČSSZ. Materiál je však strukturován a zpracován za použití obvyklých metod a přístupů strategického plánování, ovšem v rozsahu úměrném specifickému charakteru a tržnímu postavení ČSSZ a konečně též časovému prostoru, který byl pro zpracování předkládaného materiálu k dispozici. Ačkoliv je ČSSZ státní orgán, je typickým představitelem poskytovatele veřejné služby. Proto je nejen možné, ale dokonce i účelné pro formulaci strategie jeho rozvoje použít základy teorie strategického řízení a základy marketingového přístupu. Strategický řídící proces se zpravidla uskutečňuje ve třech krocích a skládá se ze tří základních aktivit: 1[1] a) a) Definování poslání organizace. b) b) Specifikace cílů organizace. c) c) Identifikace příležitostí organizace. 1/Kotler Philip, Marketing Management, Victoria publishing, Praha 1992

3 Definování poslání organizace je prezentace základní činnosti, vyjádření primární funkce ve vztahu k trhu a jeho uspokojení, ve vztahu ke jménu a pověsti, kterou chce organizace na trhu mít. Vyjádřením svého poslání organizace vlastně zdůvodňuje oprávněnost své existence. Organizace by měla vyslovit své poslání písemnou formou a dokument, který je jeho vyjádřením, má v marketingové literatuře celou řadu názvů, např.: MISSION, BUSINESS MISSION, MISSION STATEMENT, STATEMENT OF PURPOSE atd. Pro potřeby tohoto materiálu je akceptován souhrnný český výklad výše uvedených termínů jako Deklarace o poslání organizace, zkráceně Poslání. Poslání není výrazně specifickým dokumentem a zachovává si určitý stupeň všeobecnosti. Představuje integrační prvek, který sjednocuje hlavní zainteresované strany i jejich zájmy po delší časové období. Dobře zpracované a šikovně formulované Poslání vyvolává u zaměstnanců pocit sounáležitosti s organizací, má motivující smysl a zaměstnanci na jeho základě vnímají významnost a odpovědnost svého konání. Konečně zákazníci - klienti, by po seznámení s Posláním měli vědět, že právě oni jsou tím váženým klientem, pro jehož uspokojení uskutečňuje organizace všechny své aktivity. Strategické cíle rozpracovávají a naplňují vizi budoucí činnosti v duchu Poslání. Strategické cíle formulované v části III. předkládaného materiálu plně pokrývají dříve stanovené strategické prioritní úkoly, částečně je nově strukturují, pojmenovávají a účelně doplňují tak, aby jejich dosažení optimálně naplňovalo Poslání, formulované v části II. Identifikaci příležitostí není v případě ČSSZ nutné propracovávat, neboť se odvíjí od zákonné úlohy - úlohy nositele důchodového a nemocenského pojištění. Tím je dáno i postavení a působení ČSSZ na trhu služeb. Pro sestavení realizačních/řídicích dokumentů pro dosažení strategických cílů se navrhuje použít metodiky akčních plánů. II. Poslání České správy sociálního zabezpečení Při každém třeba i jen pokusu o formulaci Poslání je pochopitelně nezbytné se nejprve ohlédnout do minulosti a v pozitivním slova smyslu minulost analyzovat a zhodnotit jako jedno ze

4 základních východisek pro následnou tvůrčí práci na formulaci Poslání a jeho rozpracování do strategických cílů budoucího chování. Je jen shodou okolností, že v době, kdy vrcholí práce na předkládaném dokumentu oslavuje ČSSZ desáté výročí své existence, existence charakteristické od jejího vzniku jako prozatímní. ČSSZ vznikla sloučením dřívějších orgánů provádějících v různém rozsahu důchodové a nemocenské pojištění, tj. sloučením bývalého Úřadu důchodového zabezpečení, Správy nemocenského pojištění pro zaměstnance, Správy nemocenského pojištění pro členy výrobních družstev a příslušných útvarů bývalých národních výborů. To vše se stalo pouhým administrativním aktem bez zásadnější analýzy a významnějšího systémového pokusu o sjednocení a optimalizaci různých pracovních postupů s rozdílnými kvalitativními i kvantitativními charakteristikami. Na obhajobu takového postupu by snad bylo možno akceptovat tu skutečnost, že se tak zřejmě stalo především proto, že bylo záměrem po vytvoření ČSSZ ji bez dalšího odkladu transformovat ve veřejnoprávní instituci. Tento záměr zůstal bohužel nenaplněn a teprve současné vedení MPSV přijalo jako jednu ze svých priorit tento stav změnit a transformaci ČSSZ do veřejnoprávní instituce Sociální pojišťovny realizovat. Tato transformace však bude probíhat v podstatně obtížnějších podmínkách, než kdyby k ní došlo hned po vzniku ČSSZ před deseti lety. Ekonomické a sociální podmínky, za nichž systém sociálního pojištění funguje totiž doznávaly a doznávají převratných změn. Zatímco v uplynulých letech došlo k realizaci řady opatření v oblasti rozsahu pojištění, konstrukce a výše dávek, v oblasti financování byly uskutečněny jen dílčí změny a v oblasti správy pojištění nebyly doposud učiněny prakticky žádné zásadní reformní kroky. Přitom je nasnadě, že jen flexibilní, hospodárná a s profesionálním zájmem zajišťovaná správa prostředků sociálního pojištění zaručuje jejich účelné využití na straně jedné a komfort účastníků pojištění na straně druhé. Současný stav je v této oblasti nevyhovující (lze hovořit o zdlouhavosti až těžkopádnosti administrativy sociálního pojištění, výrazně absentuje proklientská orientace atd.) a ukazuje se doslova limitujícím faktorem pro další reformní úvahy zejména v oboru důchodového pojištění. Rozpočtové financování provozních nákladů přivedlo ČSSZ na samu mez její organizační způsobilosti zajišťovat povinnosti při provádění sociálního pojištění. 2[2] Přes všechny tyto zásadní problémy a zátěž minulosti však i na tomto místě, podobně jako při 2/ cit. z důvodové zprávy MPSV k návrhu zákona o Sociální pojišťovně a provádění sociálního pojištění ze dne

5 jiných příležitostech, je možno, též na základě výsledků velmi hrubých analýz zpracovatele materiálu co do předpokladů pro budoucí činnost, zodpovědně konstatovat, že ČSSZ jako úřad funguje v rámci vytvořených předpokladů odpovídajícím způsobem, plní v mezích svých možností společenskou objednávku, pro kterou byla zřízena, a má velký vnitřní potenciál ke svému zdokonalování. Právě především tento závěr umožňuje formulovat možná smělou, ale podle názoru zpracovatele zcela opodstatněnou základní tezi Poslání ČSSZ takto: Trasformovaná ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá technologiím informační společnosti 3. tisíciletí, a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti. III. Formulace strategických cílů ČSSZ a jejich zdůvodnění K naplnění Poslání ČSSZ ve střednědobém horizontu jsou formulovány tři základní strategické cíle: Přechod na Sociální pojišťovnu Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj, Vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU. III.1 Přechod na Sociální pojišťovnu Přechod na Sociální pojišťovnu a náprava vnitřního dluhu vzniklého při vzniku ČSSZ je přirozeně prvním ze strategických cílů.

6 Naplnit obecné cíle vzniku a fungování Sociální pojišťovny (SP), tj. zejména: oddělení financování od státního rozpočtu a tedy zprůhlednění finančních toků, demokratická správa systému, která rovněž přispěje k tomu, aby reformní kroky v rámci sociálního pojištění byly realizovány za účasti hlavních skupin účastníků, tedy především na základě dohody generací a bez sociálních otřesů, kvalitativní povýšení úrovně administrativy a styku s pojištěnci, a tím vytvoření administrativních předpokladů pro další reformní úvahy i vstup ČR do EU, znamená v podmínkách ČSSZ přijmout a realizovat zcela zásadní opatření v oblasti správy systému (vlastní technika transformace ČSSZ do SP), financování systému (pojistné plány, pojistná matematika, řízení likvidity, správa fondů aj.) a administrativy systému. 3[3] Vznik SP je pochopitelně zcela závislý na politické vůli k vytvoření příslušného legislativního rámce, což je nepochybně záležitost ležící mimo možnosti přímého ovlivnění ze strany ČSSZ. Bez ohledu na to však je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost přípravě ve všech citovaných oblastech, v tom především v oblasti administrativy systému sociálního pojištění. III.2 Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj, představuje druhý ze strategických cílů k naplnění Poslání ČSSZ. Přitom půjde zejména o realizaci vzájemně provázaných a podmiňujících se opatření k dosažení následujících dílčích cílů - projektů: zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění (projekt s pracovním názvem Pojistný kmen ) znamená zejména: - - posunout výkon všech agend co nejblíže k pojištěnci, zkrátit doby potřebné pro rozhodnutí o pojištěncově nároku, zdokonalit soustavy osobních záznamů pojištěnců, které umožní informovat pojištěnce o veškerých dobách pojištění, o vyměřovacích základech a pravděpodobné výši důchodu - - zajistit přijímání elektronických dokumentů (žádostí, potvrzení) s elektro- 3/ blíže viz. zdůvodnění k návrhu zákona o sociální pojišťovně a provádění sociálního pojištění čj MPSV /00

7 nickým podpisem - - s ohledem na ochranu osobních dat současně vyřešit i jednoznačnou a bezpečnou identifikace osob/pojištěnců - - vytvořit technické předpoklady (individuální účty pojištěnců) pro posilování pojistného principu při výpočtu výše důchodu. zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ (projekt s pracovním názvem ISŘS integrovaný systém pro řízení a správu ) zahrnující i oblast zlepšení výběru pojistného převod archivních papírových dokumentů v procesech důchodového a nemocenského do elektronické podoby a uložení (projekt s pracovním názvem Elektronický archiv ). Všechny činnosti budou zaměřeny na podstatné (řádové) zvýšení přidané hodnoty poskytované klientovi a z toho vyplývající zvýšení míry uspokojování jeho oprávněných očekávání. Upřesněme, že klientem je v tomto případě jednak pojištěnec (plátce pojistného a příjemce dávek), jednak stát, který svěřuje ČSSZ do správy nemalé veřejné prostředky. Pokud jde o význam a měření přidané hodnoty, vychází předkladatel materiálu v daném případě z tezí P.F. Druckera 4[4] o přidané hodnotě v případě práce založené na znalostech a ve službách. Jak již bylo uvedeno, jsou činnosti ČSSZ typickým představitelem veřejné služby, a tak jediným klíčem ke zvyšování produktivity práce je důmyslnější práce. První otázkou při zvyšování produktivity práce ve službách musí být: "Co je úkolem?", další: "Čeho se snažíme dosáhnout?" a konečně: "Proč to vůbec dělat?". Tyto tři základní otázky je třeba si denně klást a hledat na ně odpovědi, neboť zdrojem nejsnadnějších a možná největších přírůstků produktivity práce může být nové vymezení úkolu a zejména eliminování toho, co je zbytečné dělat. Hledání relevantních odpovědí na uvedené základní otázky je v současné době již předmětem probíhajících prací na převedení ČSSZ na procesní model řízení. Pod tím je možno si zjednodušeně představit model, ve kterém se k optimalizovaným hlavním hodnototvorným procesům (proces důchodového pojištění a proces nemocenského pojištění) definují a optimalizují všechny ostatní procesy, tzv. podpůrné procesy (od koncepce, strategie a plánování, přes finance, účetnictví, rozpočetnictví, statistiku, controlling a logistiku, až po IT, LPS, HR, externí komunikaci atd.). Přechod na procesní model řízení ČSSZ je jedním ze základních postupů k dosažení již zmiňovaného druhého ze strategických cílů.

8 III.3 Vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU. Konečně třetím ze strategických cílů je vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU. V tomto případě půjde především o koordinaci systémů sociálního pojištění a v souvislosti s volným pohybem osob zejména o bezchybnou přípravu na plnění povinností z denního kontaktu s obdobnými institucemi v zemích Evropské unie a výplaty dávek do zahraničí. Oblast sociálního zabezpečení migrujících osob je v právu ES upravena Nařízeními Rady č. 1408/71 a č. 574/72 a dále řadou Rozhodnutí Administrativní komise pro sociální zabezpečení migrujících osob, která stanoví práva jednotlivců, přímo aplikovatelná na území členských států a nevyžadující transpozici do vnitrostátního práva. Dnem vstupu bude muset být ČR (a tedy především ČSSZ jako nositel sociálního pojištění) připravena zaručit občanům členských zemí EU a členům jejich rodin právo uplatňovat své nároky ze sociálního zabezpečení v ČR bez diskriminace. V oblasti sociální politiky jde z hlediska vstupu České republiky do Evropské unie o zásadní institucionální požadavek. ČSSZ jako orgán příslušný k plnění úkolů v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a k provádění lékařské posudkové služby ve vztahu k cizím státním příslušníkům a orgánům nebo pojišťovnám jiných států nemá v současné době specializovaný útvar, který by se výlučně zaměřoval na přípravu koordinace vzhledem k Nařízením ES. Palčivým problémem ČSSZ jsou i podprůměrné jazykové znalosti a nedostačující znalosti zaměstnanců z hlediska problematiky komunitárního práva sociálního zabezpečení. Prvotním úkolem ČSSZ je proto postupně a v požadovaném termínu zabezpečit realizaci potřebných změn jak v oblasti institucionální, tak personální a technické. Detailnější rozpracování problematiky vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU je předmětem samostatného materiálu pro poradu vedení MPSV ČR. IV. Řídící dokumenty pro dosažení strategických cílů Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto materiálu, navrhuje se pro sestavení realizačních/řídicích dokumentů pro dosažení strategických cílů použít metodiky akčních plánů s tím, že v tomto materiálu je předkládán jenom jejich souhrnný list. To je dáno jednak předpokládaným účelem a rozsahem předkládaného materiálu, jednak tím, že se v případě akčních plánů jedná o dokumenty mimořádně dynamické a zcela otevřené, i v současné době průběžně doplňované a rozpracovávané 4/ Peter Drucker, Managing for the Future, The 1990s and Beyond, Truman Talley Books/Dutton, New York 1992

9 do dílčích realizačních dokumentů akční plánů jednotlivých projektů v rámci strategického cíle, příp. akčních plánů jednotlivých dílčích projektů v rámci projektu atd. Souhrnné plánovací listy pro akční plány jednotlivých strategických cílů jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 tohoto materiálu. V. Závě r Nejen dostupné zkušenosti ze zemí, příbuzných ČR demograficky i z hlediska kulturně politického vývoje a tradic, které provedly nebo se alespoň pokusily o zásadnější reformu systému sociálního pojištění (viz např. zcela aktuální poznatky z Polska), ale i závěry odpovědně prováděných analýz možností řešení reformy takového systému jednoznačně potvrzují, že úspěch jakéhokoliv pokusu byť i jen o částečnou reformu je prakticky nevyvratitelně podmíněn existencí dokonale připraveného a fungujícího nositele sociálního pojištění. Jinými slovy: nutnou podmínkou (pochopitelně nikoliv postačující) pro reformní úvahy v oblasti sociálního pojištění je moderní, účelně a hospodárně fungující instituce, zabezpečující veškerou administrativu systému, připravená bezchybně a pružně reagovat na všechny změny, vyplývající z realizace i dílčích reforem. Předkládaný materiál obsahuje podle názoru zpracovatele cesty a nástroje k tomu, aby se ČSSZ (SP) v historicky velmi krátké době stala takovým moderním nositelem sociálního pojištění. Ing. Jiří Hoidekr, ředitel ČSSZ (Schváleno poradou vedení MPSV dne

10 Příloha č. 1 Strategický cíl III.1 Název: Indikátory cílového stavu: Přechod ČSSZ na Sociální pojišťovnu (SP) Vytvoření podmínek pro činnost ředitele SP po ve smyslu přípravy základních norem a dalších aktivit nutných k zahájení činnosti SP (jednací řády, organizační struktura, organizační řád, mzdový předpis, cesse vnitřních norem), podmínek pro činnost zvolených orgánů SP po a podmínek pro výkon státního dozoru Ministerstvem práce a sociálních věcí a finanční kontroly Ministerstvem financí Materiálně technická příprava zahájení činnosti SP (tiskopisy, výstupy automatizovaných zpracování, logo-manuál, označení pracovišť, soupis majetku a zápis nemovitého majetku do katastru nemovitostí) Příprava odděleného financování sociálního pojištění včetně provozní činnosti SP od státního rozpočtu (Založení samostatných účtů pro příjmový účet, základní fondy důchodového a nemocenského pojištění a rezervní fond u ČNB, včetně dojednání podmínek pro vedení těchto účtů s ČNB, informace plátců pojistného a externích partnerů zajišťujících výplaty sociálních dávek o změně čísel účtů od ; Založení samostatných účtů pro provozní fond a sociální fond u banky určené na základě výběrového řízení) Určení výše plateb státu pro rok 2002 za stanovené doby, na úhradu základní výměry důchodů a zvýšení důchodů pro bezmocnost; Zavedení nového financování sociálního pojištění a změn finančních toků; Systém řízení likvidity Podvojné účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví pojišťovny; příprava účetní části výroční zprávy SP; podklady a postupy auditu a výběr auditora; správa majetku Zahájení provozní činnosti SP (změna organizačního uspořádání včetně pracovně právních vztahů a vyřešení problematiky dislokace) Příprava metodiky veškerých dokumentů souvisejících s hospodařením SP pojistný plán, čtvrtletní zprávy o výsledcích hospodaření, podklady pro výkon finanční kontroly v oblasti financování Organizační, personální a programové zabezpečení veškerých změn v provádění sociálního pojištění a výběru pojistného (např. zajišťování nemocenského pojištění u zaměstnavatelů do 50 zaměstnanců, sepisování žádostí o důchod ve všech případech Pojišťovnou) tak, aby nebylo narušeno plynulé vyřizování veškerých agend Reorganizace lékařské posudkové služby. Nositel: ČSSZ (SP) Spolupráce: MPSV, MF, ČNB, MV, MO, VZP Rizika: Neschválení zákona o Sociální pojišťovně a provádění sociálního pojištění a zákona o změně některých zákonů s tím spojených Neprofinancování v potřebném čase a objemu Náklady: r. 2000: tis. Kč r. 2001: tis. Kč Termín:

11 Příloha č. 2 Strategický cíl III.2 Název: Indikátory cílového stavu: Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému v moderní, výkonný a efektivní nástroj Cílový stav projektu s pracovním názvem Pojistný kmen - zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění Cílový stav projektu s pracovním názvem ISŘS integrovaný systém pro řízení a správu - zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ zahrnující i oblast zlepšení výběru pojistného Cílový stav projektu s pracovním názvem převodu všech archivních papírových dokumentů do elektronické podoby a uložení - projekt s pracovním názvem Elektronický archiv Dosažení plné integrity všech tří projektů, uvedených pod bodem 1 až 3 výše Nositel: Spolupráce: Rizika: Náklady: Termín: 2005 ČSSZ (SP) MPSV, MF, ČNB, MV, MO, VZP, Zpoždění z titulu veřejných obchodních soutěží velkého rozsahu Zhroucení dosavadního CVS Siemens před náběhem nového bunkru a úplným nasazením nového aplikačního SW koncem roku r (rutina od ) Neprofinancování dílčích projektů v potřebném čase a objemu r. 2001: tis. Kč r. 2002: tis. Kč r. 2003: tis. Kč r. 2004: tis. Kč r. 2005: tis. Kč

12 Příloha č. 3 Strategický cíl III.3 Název: Indikátory cílového stavu: Předpoklady pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU Vytvoření a materiálně technické zabezpečení specializovaného útvaru pro evropskou integraci v souladu s Národním programem přibližování ČR EU na úrovni úseku v Ústředí ČSSZ/SP a specializovaných útvarů na úrovni oddělení na jejích regionálních a okresních územních jednotkách Dosažení personálního naplnění všech útvarů v kapacitě cca 100 pracovníků v průměrných přepočtených stavech Jazyková vybavenost pracovníků ČSSZ/SP anglický jazyk na úrovni FCE v rozsahu 250 pracovníků Dokonalé zvládnutí aplikace Nařízení Rady č. 1408/71 a č. 574/72 a navazujících Rozhodnutí Administrativní komise pro sociální zabezpečení migrujících osob, případně dalších předpisů Implementace formulářového fondu EU Nositel: Spolupráce: Rizika: Náklady: Termín: 2003 ČSSZ (SP) MPSV, MZV, Neúspěch na trhu práce při získávání pracovníků do specializovaných útvarů Výpadek možností dlouhodobých stáží v zemích EU Neprofinancování v potřebném čase a objemu r. 2001: tis. Kč r. 2002: tis. Kč r. 2003: tis. Kč

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 17. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha

Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Seznámení s projektem MPSV Podpora procesů v sociálních službách Radek Suda Olympik hotel - konference 17. 4. 2003 Praha Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (A2) Mapování

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice. Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004

Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice. Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004 Stav návrhu reformy zdravotnictví v České republice Tomáš Macháček Reforma zdravotnictví forum.cz Praha, září 2004 VÝVOJ REFORMNÍCH MODELŮ (Porter M.E., Olmsted Teisberg E., Harward Business Review, 2004)

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 827 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv

elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu elegislativa, esbírka, Národní digitální archiv Identifikace

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě říloha 4 - Registr k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 4: rofesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Klíčové o (významnost 15,00-25,00) Závažné o (významnost 7,00-14,99) Běžné o

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR

Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR Redukce agend Redukce agend Ministerstva zdravotnictví ČR V rámci dlouhodobé strategie snižování nákladů připravilo ministerstvo návrh na redukci agend, úřadů a institucí. Představené náměty na rušení

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 (rozšířená verze) OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 ( Schválený na 13. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 23.2.2007 ) - únor 2007 - Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více