ČÁST 1 A E N B POHLED SHORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST 1 A E N B POHLED SHORA"

Transkript

1 Řízení zdravotnického zařízení jako celku aneb poznání složitosti Mgr. Jiří F o j t í k Čestlice

2 ČÁST 1 ANEB POHLED SHORA

3 MAKROEKONOMICKÝ POHLED VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ ČR /OECD ČR r ,4% HDP (abs. 209 miliard Kč), r ,0% HDP (abs. 259 miliard Kč) OECD r v průměru 8,9% Německo 10,4%, Rakousko 10,1%, Francie 11,0%, Švýcarsko 10,8%, Kanada 10,1%, USA 16% KDO TO ZAPLATÍ VEŘEJNÉ VÝDAJE / SOURKOMÉ VÝDAJE Veřejné výdaje r ,3% (abs. 185 miliard Kč), r ,4% (abs. 219 miliard Kč) Soukromé výdaje r ,7% (abs. 24 miliard Kč), r ,5% (abs. 40 miliard Kč)

4 BILANCE ZDRAVOTNICTVÍ A PRAXE STŘIHU KRÁTKODOBÁ - NEVYROVNANÁ vědeckotechnický pokrok a nutnost postupů lege artis stárnutí populace růst cen zdrojů-inflace, lidský kapitál, technologie tlak pojišťoven na kvalitu např. příloha č. 2 odborné společnosti, orgány hygieny DLOUHODOBÁ VYROVNANÁ omezení zdravotní péče zvýšení daňové zátěže, popř. poměrů přerozdělení a spoluúčasti pacienta

5 SÍŤ NEMOCNIC V ČR /191/

6 ČÁST 2 ANEB POHLED ZDOLA

7 KDE JSME? analýza odhalí potřebu investic do movitého majetku v řádech 10 až 100 mil. Kč (zdrav. technika, informační technologie) investic nemovitého majetku v řádech 100 miliónů, výjimečně i miliard Kč posílení personálu a vybudování HR chybějící koncepci zdravotnictví

8 KAM SMĚŘUJEME?

9 ŘEŠENÍ? Hlavním cílem je dosažení maximální efektivity Zavedení procesu plánování a controllingu Zavedení motivačního systému postaveného na kvalitním plánu Řízení na základě analýzy odchylek Sjednocení pohledu pro vrcholové řízení Zajištění maximální dostupnosti řešení pro uživatele Zvýšení kvality prezentovaných informací a jejich vypovídací schopnost

10 KOLO 1. dialog VLASTNÍK/MANAGEMENT VIZE, KONCEPCE, STRATEGIE zamyšlení nad rozsahem a strukturou péče vhodnou právní formou vlastnickým právem k majetku organizační strukturou modelem řízení a budování týmů stanovením pravomocí a odpovědností investiční politikou /PEST, SWOT analýza, hloubavý rozhovor mentální modely, dialog, využití stávajících materiálů/

11 Výstupy ze SWOT analýzy Chirurgie S W O T KV - končetinová traumatologie na špičkové úrovni - silné centrum operací štítné žlázy - nedostatek sester - stárnoucí kolektivy - o obor není zájem - předělání JIP - mělo by tu být krajské traumatologické oddělení - mizí universálnost chirurgů So - laparoskopická operativa žlučníku a kýly všech druhů intraabdominální a extraperitonealní technikou - nedostatek personálu - tragické pracovní prostředí - havarijní stav operačního stolu - stabilizace personálu - dovybavení pracoviště - uzavření operačního sálu a pracoviště Ch - nárůst výkonů universální chirurgové - vysoceefektivní kolektiv - dva endoskopisté - chybí ambulantní trakt - nedělá se cévní chirurgie a endokrinochirurgie - jednodenní chirurgie - sjednotit statistiku, aby pojišťovna účtovala co bylo vykázáno - centralistické tendence

12 Výstupy ze SWOT analýzy Územní zdravotnická záchranná služba S W O T - vybudováno celokrajské fungující zdravotnické - neexistence vlastních prostor a vybavení pro - výstavba vlastního sídla (IOP MZ 37 mil - nedobytné pohledávky 4 mil (záchytná stanice) zařízení rozvoj Kč) - nedostatek intenzivních lůžek v - dobudována síť výjezdních stanovišť - lokalizace sídla v místě sídel ostatních složek IZS - etablováno v ES legislativě - jediný lékařský obor, který bude zaštítěn a regulován zákonem (3/09??? PS PČR) - nízká fluktuace zaměstnanců - nedostupná LZS - nedostatek lékařů a sester do posádek RLP - nepřítomnost centrálního urgentního příjmu - nepřítomnost superspecializované péče - lidé a technika v transportech mimo kraj - vybudování helipotru KK (převoz mimo KK) - zastarávání vozového parku - neprocvičeno při cvičeních předání většího počtu postižených zdravotnickému zařízení (např. KKN)

13 KOLO 2. práce MANAGEMENT/ZAMĚSTNANCI PROVOZNÍ OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY zamyšlení nad tím, jak s menším počtem pracovníků, nákladů na materiál a služby vykonat stejné, popř. větší množství práce a tuto prodat ZP a stále přesvědčovat zaměstnance i pacienty, že je to pro ně prospěšné /PR vně i navenek, marketing/ klíč je

14 6 VÝNOSY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN /VZP/ AMBULANTNÍ PÉČE produktivita práce preskripce (téma center) plné využití pracovní doby a rozložení v čase spokojenost klienta faktor čekání, prostředí, přístup personálu /sledujeme četnost výkonů, body v kontextu se smluvním ujednání, preskripci a produktivitu práce a rozložení v čase, prostor pro vyvolávací zařízení, objednávání přes internet v mrtvé časy/

15 6 VÝNOSY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN /VZP/ Hospitalizační péče = platba za případ DRG dosažení parametrů paušální složky úhrady (eliminace sankcí a regulací) příležitost je zvýšení podílu případů zařazených do alfa skupiny vykazování (hlavní, vedlejší diagnózy, výkony, DRG markerů, kritických výkonů), nezbytnost optimalizace dat maximum diagnostiky mimo dobu hospitalizace do odborných ambulancí (zejména u plánované péče) + její regulace vnitropodnikovými náklady a výnosy (599,699), odstranění duplicit spokojenost klienta hotelové služby, personál neverbální i verbální /vstup, oblečení, kravata, pozdrav a způsob komunikace/ /sledujeme počty případů a CM, skupinu nákladných pacientů/

16 6 VÝNOSY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN /VZP/ ROZPĚTÍ DÉLKY POBYTU (LOS) = obvyklá, přiměřená délka pobytu HIGH TRIM-POINT LOW TRIM-POINT oproti KŘIVKÁM VÝNOSŮ (ČERVENĚ) A NÁKLADŮ (MODRÉ) LTP HTP

17 52 LIDSKÉ ZDROJE JAKO NEJCENĚJŠÍ KAPITÁL /= 50% nákladů, 100% ne-úspěchu/ IHNED PROVÁZANOST VÝKONU A ODMĚNY PERSONÁLNÍ AUDIT - SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY POMĚROVÝMI UKAZATELI NA MĚŘITELNÉ JEDNOTKY VÝKONU A PŘES NIS, PŘÍLOHA Č. 2 zaměstnance nezajímají cíle organizace, ale to za co je hodnocen => vytvoření podmínek zainteresovanosti zaměstnanců na výsledku hospodaření a kvalitě nejosvědčenější cestou je přesunout větší část mzdových prostředků do variabilní složky mzdy a tím vytvořit motivační prostředí pro práci (při kolektivním vyjednávání, cílově až 40% mzdy formou variabilní složky) V DELŠÍM HORIZONTU BUDOVÁNÍ PERSONÁLNÍ KULTURY řízení lidských zdrojů /HR/- stupeň 2 a výše výběr, rozmísťování, adaptace, hodnocení, motivace a propouštění, výchova talentů, plány nástupnictví /pozastavení - životní a pracovní jubilea, fotografie, vyhlášení nejlepších/

18 50 NÁKLADY NA MATERIÁL /= 35% nákladů, 50% ne-úspěchu/ IHNED (DO 2 MĚSÍCŮ) OBCHODNÍ ODDĚLENÍ vybudování obchodního oddělení v horizontální linii s analytikem a ekonomem revize smluv a smluvních vztahů, sestava dodavatelů dle objemu, personální změny (pozor na TOP dodavatele, zachovat přístup i jiným dodavatelům - cenová konkurence, rámcové smlouvy s více dodavateli, popř. kratší soutěžní období) z plánů investic nemovitého majetku, movitého majetku, DDHM vytvořit plán poptávkových a výběrových řízení s rozložením v čase cash flow, proškolení vedoucích pracovníků, popř. nástupců (HR, v plánech rozvoje) /delegace činností, odpovědnosti/ - údaje z plánů se agregují do podnikatelského plánu sestavovaného vrcholovým vedením systém čáry, priorit stanovují zaměstnanci na nižších stupních, přesouvání odpovědnosti směrem dolů, pravomocí pocit spoluodpovědnosti, spokojenosti (HR) centrální registr poptávkových a výběrových řízení, archivace (kontroly a propuštění pro výstrahu)

19 50 NÁKLADY NA MATERIÁL /= 35% nákladů, 50% ne-úspěchu/ DO 1 ROKU ŘÍZENÍ DLE BUDOUCÍCH ODCHYLEK ODDĚLENÍ BYZNYSU OD ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ pozitivní listy, limity, schvalovací úrovně, léková komise, účinné látky, antibiotická komise s provázaností na mikrobiologii, popř. klinické protokoly, komise SZM sledování budoucí spotřeby, prvních 10, manažerské sestavy pro primáře a sestry zpřístupněné i dalším zaměstnancům daného HS, výdej léků a SZM na pacienta, sledování nákladů na lůžko, na zaměstnance, na pacienta

20 50 NÁKLADY NA MATERIÁL /= 35% nákladů, 50% ne-úspěchu/ Zdravotnické zařízení Oddělení Dodavatel Sklady Oddělení Oddělení Dodavatel Oddělení Oddělení Oddělení elektronická výměna informací dodavatel- odběratel, konsignace, týden-14 dní-měsíc-¼ roku max. měsíční spotřeba zásob cash flow

21 51 NÁKLADY NA SLUŽBY /= 10% nákladů, 30% ne-úspěchu/ revize smluv a smluvních vztahů (opravy mov. a nemovitého majetku, právní, IT, úklid, praní, ostraha, smluvní lékaři a jejich produktivita, popř. konkurenční chování) sestavy dodavatelů dle objemu otázky outsourcingu, vymezení servisních smluv (míra odevzdání se dodavateli), systém poptávkových a výběrových řízení při sestavování plánů nákupů investic a DDHM řešit i sjednocení majetku a následných servisních prací včetně pozáručního servisu možnost i proškolení vlastních zaměstnanců

22 PLÁNY PRO TOP MANAGEMENT 1. PODNIKATELSKÝ PLÁN FINANČNÍ PLÁN PLÁN INVESTIC NEMOVITÉHO MAJETKU PLÁN INVESTIC MOVITÉHO MAJETKU PLÁN NÁKUPU DDHM PERSONÁLNÍ PLÁN 2. CASH FLOW A JEHO VÝHLED 3. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 4. AGREGACE PLÁNŮ KDE JSME /produkce/ CO NÁS TO STOJÍ /HV/ 1 analytik, MIS (s rozpadem na detail, automaticky vyhodnotí a rozešle)

23 PLÁNY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT = ZEJMÉNA PRIMÁŘE, VRCHNÍ A STANIČNÍ SESTRY PÍSEMNÁ FORMA, PODPIS, ODMĚNY/HR/ 1. KDE JSME - panel výkonnosti /jednoduchý/ 1.1. hodnoty dle smluvního ujednání jako body, ZUM, počet hospitalizací, CM, preskripce 1.2. hodnoty dle myšlení příjemce = mluvit jazykem příjemce (záměrná manažerská nepřesnost) 1.3. analýza odchylek proti ref. období a plánu 2. CO NÁS TO STOJÍ panel HV /jednoduchý/ vybrané srozumitelně označené náklady, výnosy analýza odchylek proti plánu s využitím budíků 3. MANAŽERSKÁ REKAPITULACE nejširší, jednotná jazykem TOP managementu (rozpad celku na části včetně poměrových ukazatelů)

24 ČÁST 3 ANEB KOMUNIKACE

25 LÉKAŘ POCHYBIL! poprvé

26 LÉKAŘ POCHYBIL! podruhé

27 LÉKAŘ POCHYBIL! potřetí

28 LÉKAŘ POCHYBIL! počtvrté

29 LÉKAŘ POCHYBIL! popáté

30 LÉKAŘ POCHYBIL! pošesté

31 LÉKAŘ POCHYBIL! posedmé

32 LÉKAŘ POCHYBIL! poosmé

33 LÉKAŘ POCHYBIL! podeváté

34 LÉKAŘ POCHYBIL! podesáté

35 LÉKAŘ POCHYBIL! pojedenácté

36

37 KOMUNIKACE, PR, MARKETING -> zaměstnanci -> pacienti ->média -> zřizovatel/vlastník -> pojišťovna co (i společně) pro jejich pojištěnce, roční setkání komunikační prostředky navenek internet, tisková konference a písemná prohlášení, časopis, partnerství s médii, setkání dovnitř - intranet, časopis, dopis, porady, jubilea

38 NAŠE NEMOCNICE

39 Děkuji za Vaši pozornost Kontakt: Mgr. Jiří Fojtík Tel: Mail:

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS)

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Zpracovali Vratislava Krnáčová, Tomáš Vašica ISSS 13. 4. 2015 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje Organizace

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr

15.4 Problematika spojená s transformací nového systému zdravotní péãe v âr závisí na specifikách systému zdravotní péče, socioekonomického systému a na historických souvislostech. Stejně tak se liší mezi jednotlivými zeměmi míra uplatnění komerčního, veřejného pojištění a přímého

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více