ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 P O S T U P Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI - 009-1/99 P O S T U P Y"

Transkript

1 ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 Vydáno dne: Pod č.j. 505/135-TI/99 P O S T U P Y Pro prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků po uplynutí časové lhůty Pověřenými pracovníky Ing. Boleslav Stavovčík Ředitel ÚCL 1

2 OBSAH : Změny a opravy str. 3 1.Úvod str Základní ustanovení 1.2 Předmět činnosti pověřeného pracovníka 2. Činnost pověřeného pracovníka str Roční prohlídka 2.2 Posouzení letové způsobilosti Požadavky na provedení letové zkoušky Požadavky pro uznání letové způsobilosti kluzáku Správní poplatky 3. Postup při zjišťování letové způsobilosti kluzáků str Technická prohlídka Kontrola provozně technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Kontrola technického stavu kluzáku 3.2 Letová zkouška 4. Závěr str Přílohy str Protokol o technické prohlídce kluzáku 5.2 Protokol o letové zkoušce 5.2 Vzor protokolu Potvrzení o údržbě 5.3 Stanovení "roční" prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků 5.5 Vzor protokolu o pověření pracovníka 2

3 Z M Ě N Y A O P R A V Y Změny číslo změny datum platnosti datum záznamu a podpis 1 Opravy číslo opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 3

4 1. ÚVOD Tento Postup určuje činnost Pověřeného pracovníka ÚCL a provozovatele kluzáku při prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků ( dále jen OLZ ). Současně tento postup upřesňuje podmínky a postup při vystavování Potvrzení o údržbě pro kluzáky po provedené " roční " prohlídce. 1.1 Základní ustanovení Pověřeného pracovníka pro prodlužování platnosti letové způsobilosti kluzáků určuje ÚCL. Pověřený pracovník musí být držitelem platného průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel I. a II. typu se zapsanou typovou kvalifikací pro kluzáky Pověřený pracovník musí být obeznámen s typem kluzáku, jehož letovou způsobilost posuzuje Pověřený pracovník musí být ke své činnosti vyškolen ÚCL Pracovník je ÚCL pověřen na dobu neurčitou. Vzor Pověření pracovníka je uveden v příloze 5.5 tohoto postupu. V případě zjištění závažných nedostatků v jeho práci ÚCL s okamžitou platností jeho Pověření zruší Pověřený pracovník svou činnost v systému prodlužování platnosti OLZ provádí v souladu s předpisem L - 8/A, směrnicí Vš 5, směrnicí CAA-TI-011-0/97, dalšími souvisejícími předpisy, postupy a směrnicemi a podle pokynů ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka není hrazena ÚCL, rovněž provozovateli nebo vlastníkovi kluzáku, který je předmětem činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, nevzniká nárok na náhradu škody či jiných plnění od ÚCL Pověřený pracovník je dále povinen: Neprodleně oznámit ÚCL dočasnou nebo trvalou nemožnost výkonu činnosti, k níž je pověřen. Nepřipustit možnost zneužití propůjčeného razítka nepovolanou osobou. Neprodleně oznámit ÚCL jeho ztrátu. Neprodleně informovat ÚCL o nevyhovujícím technickém stavu kluzáku, který mu byl přistaven k prodloužení OLZ. Neprodleně informovat ÚCL o zvýšeném výskytu poruch daného typu kluzáku, které by mohly ovlivnit letovou způsobilost, případně o nalezené závadě, mající havarijní charakter. Účastnit se školení pro Pověřené pracovníky, organisované ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka je řízena TI-ÚCL. Nikdo, ani ÚCL nemá právo Pověřenému pracovníku nařídit prodloužení OLZ. 1.2 Předmět činnosti Pověřeného pracovníka Podle tohoto Postupu je prodlužována platnost OLZ kluzáků po skončení časové lhůty na něm vyznačené. (L 8A čl bod c) Prodloužení nebo obnovení platnosti OLZ, která zanikla z ostatních důvodů uvedených v předpisu L 8A čl provede ÚCL v plném rozsahu ÚCL si vyhrazuje právo kontroly letové způsobilosti podle 10 Leteckého zákona a to jak při činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, tak i kdykoliv v provozu, včetně provedení zkušebního letu, jehož program stanoví. 4

5 2. ČINNOST POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA. ÚCL bude uznávat způsobilost kluzáku, prodlouženou Pověřeným pracovníkem, pouze když budou dodrženy následující ustanovení. 2.1 Roční prohlídka Před vlastním prodloužením platnosti letové způsobilosti kluzáku Pověřeným pracovníkem musí být na kluzáku provedena " roční prohlídka ". Tato prohlídka musí obsahovat jednotlivé operace prohlídky podle systému údržby uvedeném v průvodní technické dokumentaci pro daný kluzák, doplněné o další operace a požadavky, plynoucí z obsahu roční prohlídky stanovené směrnicí CAA-TI-011-0/97. Pro jednotlivé typy kluzáků jsou v příloze 5.4 uvedeny prohlídky, které je nutné provést jako základ roční prohlídky před vlastním prodloužením OLZ Před provedením roční prohlídky musí provozovatel kluzáku oznámit zahájení prohlídky Pověřenému pracovníkovi, který stanoví podmínky, které mu umožní účinně posoudit letovou způsobilost kluzáku a vystavit po ukončení prohlídky Potvrzení o údržbě a prodloužit OLZ Roční prohlídku provádí letecký mechanik s průkazem způsobilosti technika údržby II.typu dle předpisu L - 1 s typovou kvalifikací pro kluzáky Potvrzení o údržbě vystaví Pověřený pracovník ve smyslu předpisu L - 8/A čl a Závazného opatření ředitele ÚCL č. 4/1994 (uveřejněným v AIC C 119/94). Vzor protokolu Potvrzení o údržbě je uveden v příloze 5.3 těchto Postupů. Tento protokol je závazný obsahem, nikoliv formou Do provozně technických dokladů potvrdí v patřičném znění dle CAA-TI-011-0/97 Pověřený pracovník nebo osoba dle čl.2.1.3, která provedla prohlídku, její provedení. 2.2 Posouzení letové způsobilosti Nejpozději po dokončené roční prohlídce provede Pověřený pracovník technickou prohlídku dle čl. 3.1 těchto Postupů a rozhodne o případné letové zkoušce kluzáku, jejíž program je určen článkem 3.2 těchto Postupů. Po splnění podmínek níže uvedených prodlouží platnost OLZ Požadavky na provedení letové zkoušky Letová zkouška se provádí, jestliže : a. ji předepisuje průvodní technická dokumentace b. Pověřený pracovník jí shledá jako nezbytnou pro zjištění letové způsobilosti Letová zkouška je zkušebním letem provozním ve smyslu Směrnice pro zkušební lety civilních letadel, vydané ÚCL. Letovou zkoušku zajišťuje provozovatel podle své provozní směrnice a podnikové instrukce pro zkušební lety Posádka kluzáku je složená z pilota a tam, kde to umožňuje letová příručka, i technika specialisty. Členové posádky musí splňovat požadavky předpisu L Zkušební let je možné provést jen tehdy, je - li kluzák schopen letu nebo závady zjištěné při technické prohlídce je možné odstranit před letem Protokol o letové zkoušce vyplňuje technik - specialista, případně pilot Požadavky na prodloužení platnosti OLZ kluzáku 5

6 Pověřený pracovník vystaví Protokol o prodloužení Osvědčení letové způsobilosti kluzáku (příloha 5.1), případně protokol o letové zkoušce (příloha. 5.2) a v závěru uvede konečné hodnocení letové způsobilosti kluzáku Pověřený pracovník provede o své činnosti záznam do provozně technických dokladů, včetně závěru se zhodnocením letové způsobilosti, a to ve znění Prodloužena (resp. neprodloužena) platnost OLZ v souladu s Pověřením č. XXX (zde bude uvedeno číslo jeho pověření) a zápis potvrdí přiděleným razítkem, datumem a svým podpisem V případě zjištění závad stanoví Pověřený pracovník pro provozovatele rozsah a způsob jejich odstranění, které rovněž uvede do Protokolu o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku a do provozně technických dokladů Ve sporných případech požádá Pověřený pracovník o konzultaci nebo přímo o provedení technické prohlídky pracovníka ÚCL Pověřený pracovník je povinen si vést přehlednou evidenci jím posouzených kluzáků, se skartační dobou každého dokladu dva roky od jeho vydání Provozovatel kluzáku se může proti rozhodnutí Pověřeného pracovníka odvolat k Technickému inspektorátu ÚCL Po splnění podmínek stanovených touto směrnicí Pověřený pracovník prodlouží Platnost OLZ vyznačením nové lhůty, kterou potvrdí přiděleným razítkem a svým podpisem. Lhůta platnosti nemá být delší než 12 měsíců, přičemž se připouští lhůta shodná s dobou roční prohlídky, tedy platnost PÚ Správní poplatky Na základě zákona č. 305/1997 Sb, kterým se doplňuje zákon ČNR 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je prodloužení OLZ zpoplatněno. Výše správních poplatků je stanovena v položce 53 písm. b) zákona č. 305/1997 Sb Výpis z položky 53 písm. b) zákona č.305/1997 Sb., výše poplatků za prodloužení OLZ jednotlivých druhů letedel: Poznámka: - Kluzáky 300,- Kč Výše správních poplatků může být změnou zákona měněna. Řiďte se posledním platným zněním Správní poplatky se vybírají formou kolkových známek, oba díly se nalepí na seznam provedených prodloužení OLZ Na konci kalendářního měsíce vypracuje Pověřený pracovník seznam provedených prodloužení OLZ s uvedením poznávací značky letadla a výrobního čísla. Na tento seznam vylepí kolkové známky v celkové výši provedených prodloužení (nemusí být ke každému letadlu kolkové známky zvlášť). Tento seznam spolu s vyplněnými protokoly (přílohy 5.1 a 5.2), zašle jako cenné psaní na adresu: Úřad pro civilní letectví Technický inspektorát letiště Ruzyně Praha 6 6

7 3. POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI KLUZÁKŮ. Následující postup obsahuje obecné zásady, kterými se musí řídit Pověřený pracovník při technické prohlídce a případném zkušebním letu kluzáku při zjišťování jeho letové způsobilosti. Protože tento postup se vztahuje na všechny typy kluzáků, je nutné při provádění technické prohlídky vycházet nejenom z uvedeného postupu, ale i průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. 3.1 Technická prohlídka Kontrola provozně-technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku. Kontrola se týká níže uvedených dokladů a dokumentace kluzáku, případně může být rozšířena i o další, plynoucí z průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. V průběhu této kontroly vyplní Pověřený pracovník údaje o provozu kluzáku v protokolu o technické prohlídce ( viz příloha 5.1) Rozsah kontroly palubních dokladů : a. Osvědčení letové způsobilosti. b. Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku. c. Povolení ke zřízení a provozování radiostanice. d. Doklad o zákonném pojištění kluzáku Rozsah kontroly průvodní technické dokumentace : a. Letová příručka. b.technický popis a návod k obsluze, případně další dokumentace vydaná a požadovaná výrobcem kluzáku c. Závazné bulletiny a příkazy k zachování způsobilosti vztahující se ke kluzáku Rozsah kontroly provozně-technických dokladů : a. Deník kluzáku. b. Seznam a komplet osvědčení o jakosti a kompletnosti a záznamníků výrobků letadlové techniky Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Předmětem kontroly je : 1. Dodržení schváleného systému údržby pro kluzák. 2. Dodržení provozních lhůt jednotlivých agregátů kluzáku. 3. Provedení závazných bulletinů nebo příkazů k zachování způsobilosti včetně jejich zápisů. 4. Případná poškození a následné uvedení kluzáku do způsobilého stavu opravou povolenou průvodní technickou dokumentací, nebo nestandardní opravou, včetně jejich zápisů. 5. Zjistit, zda zastavěné agregáty vyhovují schválené zástavbě a zároveň zkontrolovat i jejich úplnost, zejména po jejich předešlé výměně, včetně zápisů. 6. Provedení kontroly těsnosti pitot-statického systému. 7. Kompenzace kompasu a případného radionavigačního zařízení. 8. Posoudit platnost protokolu o vážení zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí, lakování a zástavbám agregátů. 9. Posoudit platnost protokolu o nivelaci kluzáku, zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí a případným poškozením kluzáku v provozu. 7

8 10. Posoudit platnost protokolu o seřízení kormidel řízení, zejména ve vztahu k předchozím výměnám prvků řízení. 11. Odstranění závad z předchozí dodatečné zkoušky ÚCL Kontrola technického stavu kluzáku Účelem kontroly je zjištění skutečného technického stavu kluzáku. Vzhledem k tomu, že postup při zjišťování letové způsobilosti vychází a navazuje na provedenou roční prohlídku kluzáku, je bezpodmínečně nutné řídit se požadavky uvedenými v průvodní technické dokumentaci platné pro daný kluzák, případně závaznými bulletiny nebo příkazy k zachování jeho způsobilosti. Proto není možné detailně popsat všechny body kontroly kluzáku, ale pouze obecné zásady, jejichž provedení spolu s předchozími zmíněnými úkony tvoří jednotný celek při procesu zjišťování letové způsobilosti. Všeobecně je nutno kontrolovat : 1. Konstrukci kluzáku z hlediska jejího možného porušení,tuhosti, deformací, poškození, stavu potahu, spojů, laku, korose, plísně, opotřebení, stárnutí, delaminace, zvětrání a znečistění. 2. Stav závěsů a kování křídel a ocasních ploch a zajištění rozebíratelných spojení. 3. Neporušenost, tuhost, vůle, zajištění a čistotu závěsů kormidel, vztlakových a brzdících klapek, jejich lícování a volnost pohybu. 4. Tuhost a vůle v řízení, stav elementů řízení, dorazy, velikost a smysl výchylek řídících ploch a klapek. 5. Tuhost, zavěšení, vůle, rozsah pohybu, stav a funkci vyvažovacích a odlehčovacích plošek, popřípadě vyvažovacích a odlehčovacích mechanismů. 6. Stav plátěných potahů a port. 7. Stav podvozku, tlumičů, pneumatiky a brzdy, označení prokluzu pneu na disku kola,funkci mechanismu zasouvání podvozku, a jeho varovných a kontrolních zařízení, stav a tuhost podvozkových krytů a dalších ( ocasních atd. ) částí podvozku. 8. Stav, ovládání a funkci vlečných zařízení. 9. Stav a funkci brzdícího padáčku. 10. Průchodnost odvodňovacích otvorů, stav a těsnost systému vodní přítěže, funkčnost vypouštěcího zařízení. 11. Stav překrytu kabiny, závěsy a zámky kabiny, nouzový odhoz, větrání. 12. Stav a upevnění sedaček, upínacích pásů a čalounění kabiny. 13. Upevnění všech zamontovaných přístrojů a zařízení, odstranění volných předmětů. 14. Stav a funkci elektrického a elektronického zařízení, neporušenost a uchycení kabeláže. 15. Vysílání a příjem palubní radiostanice. 16. Volnost pohybu prvků řízení a ovladačů všech zastavěných zařízení. 17. Úplnost, stav a funkci výstroje předepsané průvodní technickou dokumentací nebo doplňujícími nařízeními, včetně barevného značení přístrojů. 18. Stav pitot-statické soustavy, upevnění a volnost snímačů tlaku 19. Umístění, upevnění a čitelnost informačních a varovných nápisů a štítků v kabině i na celém kluzáku. 20. Umístění, rozměry a čitelnost poznávacích značek a identifikační tabulky. 8

9 3.2. Letová zkouška Zkušební let je prováděn podle následujícího programu při dodržení všech omezení plynoucích z letové příručky. Výkony kluzáku a další hodnoty zjištěné při zkušebním letu se zaznamenávají do protokolu o letové zkoušce kluzáku (viz příloha 5.2). Zhodnocení letové způsobilosti při letu se provádí na základě zjištěných výkonů a po posouzení letových vlastností při všech režimech letu Vzlet : Při vzletu v aerovleku se zaznamenává hodnota rychlosti při nadzdvihnutí (kolonka 1 ).Stoupání v aerovleku je ukončeno při dosažení výšky, která bezpečně zajišťuje splnění programu zkušebního letu (obvykle min. 800 m AGL ) Strmý let : Hodnota klesání po dosažení max. nepřekročitelné rychlosti V NE ( 2 ) se zaznamenává do kolonky ( 3 ), hodnota klesání při 0.65 násobku max. povolené rychlosti s vysunutými brzdícími klapkami ( 4 ) se zaznamenává do ( 5 ) Let minimální rychlostí : Hodnota minimální rychlosti v konfiguraci se zasunutými vztlakovými klapkami a zasunutým podvozkem resp. s vysunutými vztlakovými klapkami a vysunutým podvozkem se zaznamenává do ( 6 ), resp. ( 7 ) za lomítko. Před lomítko se udává rychlost varování Let v zatáčce : Výkony v 30 o a ostré zatáčce se zapisují do ( 8 ) až ( 11 ) a ( 15) až ( 18 ) Let s vybočením : Rychlost klesání zjištěná ve skluzu při rychlosti letu ( 19,21 ) se zapisuje do ( 20,22 ) Řiditelnost ve zvláštních případech : Do ( 23,25 ) se zapisuje počet otoček ve vývrtce a ztráta výšky ( 24,26 ) Dynamická stabilita : Při rychlosti letu odpovídající 1.4 násobku minimální rychlosti letu v letové konfiguraci ( 12 ) se přitažením výškového kormidla vyvodí porucha o 20 km/h. Zjišťuje se počet a doba kmitů (13, 14) do ustálení při volném výškovém kormidle Vyvažitelnost : V klouzavém letu se zjišťuje rozsah rychlostí ( 27 ), ve kterém je kluzák vyvažitelný působením podélného vyvážení Přistání Zaznamenává se rychlost dosednutí ( 28 ). 4. Závěr. Postupy nabývají platnosti dnem vyhlášení. Dnem vyhlášení těchto Postupů se ruší všechna pověření vydaná ve smyslu Směrnice CAA-TI-004-0/96 a LU-006-0/96. Příloha 5.1 9

10 Pověřený pracovník :...číslo pověření :... PROTOKOL o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku Vlastník / provozovatel * :... Typ : OK - Výr.č. Rok výroby Osvědčení letové způsobil. číslo : Posledně platné do Prodlouženo do : revize Hod. celkem vzletů od GO vzletů Provozní údaje kluzáku počet datum hod. min. celkem hod. min. od GO Drak RDST Ostatní vybavení : Důvod zkoušky : GO Typ : Výr.číslo : Technická prohlídka : Výsledek technické prohlídky : kluzák je - není způsobilý pro zkušební let. * Datum :... podpis :... CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící se škrtněte (druhá strana přílohy 5.1)Příloha

11 Letová zkouška : Použité jednotky : rychlost výška... Datum Letiště ALT let. teplota QNH hpa směr/síla v. vzlet.hm. VZLET a stoupání v aerovleku do výšky 800 m AGL. RYCHLOST při nadzdvihnutí ias. rychlost klesání rychlost klesáni Max. pov. rychlost VNE 2 3 zatáčka ostrá L ,65 VNE s vysunutými b.kl. 4 5 P V min bez vztlak. klapek 6 skluz L se vztlak. klapkami 7 P zatáčka 30 stupňů L 8 9 vývrtky L poče 23 ztráta 24 t P P ot. 25 výšky 26 podélná stabilita s volným korm. 12 porucha počet kmitů 13 čas 14 při 1,4 Vmin 20 km/h / sec / vyvažitelnost 27 v rozsahu rychlostí RYCHLOST při dosednutí : IAS. Další pozorování nebo závady Čas vzletu hod. Čas hod. Doba letu min. přistání Letová zkouška byla provedena podle schváleného programu. Kluzák svými výkony a vlastnostmi, jakož i funkcí svých částí požadavky způsobilosti k leteckému provozu splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje * velitel letadla pověřený pracovník ZÁVĚR POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA Po provedené technické prohlídce a letové zkoušce kluzák podmínky pro prodloužení platnosti letové způsobilosti splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje*... Datum razítko podpis (dd-mm-rrrr) CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící škrtněte Příloha

12 Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu č. : Maintenance Statement and Certificate of Release to Service No.: Toto potvrzení o údržbě navazuje na předchozí Potvrzení o údržbě číslo :..., vystavené dne...,kým... This Statement extends the previous maintenance Statement No. :, issued, by 1. Výrobce a typ letadla 2. Poznávací značka 3. Výrobní číslo letadla Manufacturer and type of the aircraft Nationality or Comon Mark and Registration Mark Aircraft Serial No. 4. Na letadla byla provedena níže uvedená prohlídka podle schváleného programu údržby : The aircraft has been subjected to the below mentioned check in accordance with the approved Maintenance Program : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) 5. Toto potvrzení o údržbě platí do příští prohlídky : This Maintenance Statement remains valid till the next check : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) Doba platnosti Potvrzení o údržbě končí tou lhůtou, která uplyne dřív. The term which elapses first should be considered as the end of the Maintenance Statement validity. 6. Platnost tohoto Potvrzení o údržbě je dále omezena provedením prací : The Validity of this Maintenance Statement is further limited by performance of works : Práce Terín Potvrzení o provedení Work Term Complience confirmation V případě potřeby zapište další omezení na druhou stranu tohoto Potvrzení. If necessary further applicable limitations may be written on the reverse side of this Statement. 7. Tímto potvrzuji, že shora uvedené letadlo bylo udržováno a prověřeno v souladu se schváleným programem údržby a bylo shledáno letově způsobilým pro uvolnění do provozu. Hereby I certify that the above mentioned aircraft has been maintened and inspected in accordance with the approved Maintenance Program and was found airworthy for return to service. 8. Datum vystavení 9. Jméno a podpis odpovědné osoby Date číslo oprávnění Name and signature of the responsible person, Licence No. 10. Označení provádějící organisace, číslo oprávnění. Name of performity organisation, Licence No. * Nehodící se škrtněte Stanovení roční prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků Příloha

13 Pro typy kluzáků, které nemají roční prohlídku stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci příloha stanovuje, jakou nejnižší prohlídku, provedenou v plném rozsahu dle průvodní technické dokumentace, je nutné vykonat před prodloužením OLZ, resp. nejpozději jeden rok od poslední prohlídky stejného nebo vyššího rozsahu. V každém případě je nutné v rámci roční prohlídky provést práce, popsané v příloze D a splnit ostatní požadavky podle směrnice CAA-TI-011-0/97 nazvané Požadavky SLI na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací. Pro úplnost je roční prohlídka uvedena i u typů kluzáků, které ji mají stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci. Typ Prohlídka typ prohlídka A HR LS 1 všech verzí roční ASW 15 B Roční M HR ASW 19 Roční M 28 roční ASW 27 Roční M HR Cirrus VTC Roční MDM 1 Fox Roční Discus všech verzí Roční Nimbus 2 všech verzí Roční Duo Discus Roční Standard Cirrus Roční Glasflugel 304 Roční SZD 36 Cobra Sezónní Janus Roční SZD 48 Jantar std. Sezónní L 13 Blaník A T 59 Kestrel Roční L 13 A Blaník A Ventus všech verzí Roční L 13 AC 1 VSM 40 Démant 50 HR L 23 Super-Blaník 1 VSB 62 VEGA 50 HR L 33 Sólo Roční VSO 10, 10 C 100 HR LF 107 Luňák 50 HR VT 116 Orlík II 50 HR LF 109 Pionýr 100 HR VT 16 Orlík 50 HR LG 125 Šohaj II 50 HR Z 24 Krajánek 50 HR LG 425 Šohaj III LG 130 Kmotr 50 HR 100 HR 13

14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Příloha 5.5 CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC POVĚŘENÍ AUTHORISATION CERTIFICATE Č. / No: PFK- Tímto dokumentem se na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky a příslušných Postupů ÚCL platných v České republice, opravňuje k dobovému prodlužování Osvědčení letové způsobilosti kluzáků. This document on the basis of compliance with requirements of civil aeronautical regulations of the Czech Republic and with pertinent CAA Procedures valid in the Czech Republic authorises to revalidate Airworthiness Certificates of sailplanes. pověřený pracovník person-in-charge číslo razítka stamp number řídící oddělení ÚCL CAA controlling section Sekce technická oddělení údržby Podmínky - Conditions: 1. Pověření je omezeno na kluzáky. This Authorisation Certificate is limited to sailplanes. 2. Držitel Pověření provádí činnosti za podmínek a v souladu s dokumenty, které schválil ÚCL při vydání Pověření. The Authorisation Certificate holder shall perform these activities according to conditions and documents approved by the CAA when issueing this Authorisation Certificate. 3. Držitel Pověření je povinen dodržovat předpisy vydané Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Authorisation Certificate Holder shall comply with regulations issued by Ministry of Transport and Communication of the Czech Republic. 4. Pověření je platné dokud se jej jmenovaný nevzdá, dokud není ÚCL jeho platnost pozastavena,odvolána nebo ukončena. Toto pověření je nepřenosné. The Authorisation Certificate is valid until surrendered, suspended, revoked or termination date otherwise established by the CAA. This document is not transferable. Datum vydání - Date of issue (dd-mm-rrrr) (dd-mm-yyyy) Podpis Signature CAA/F-TI-025-0/99 14

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm

P96 Golf 100. Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm P96 Golf 100 Rozměry výška - 2.30 m délka - 6.40 m rozpětí - 8.4 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 32 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního motorového

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR Minsk, Bělorusko dne 2.7.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 273/6/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Boeing 737-500 v místě FIR

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003. ze dne 20. listopadu 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm

P92 Echo Classic 80. Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm P92 Echo Classic 80 Rozměry výška - 2.50 m délka - 6.30 m rozpětí - 9.6 m vzdálenost konců vrtule od povrchu země cca 36 cm Palivo - používat pouze - NATURAL 95,98 - SUPER 96 pouze při používání minerálního

Více

CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o.

CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o. CTSW EUROPE Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10 Provozovatel Mavisys, s.r.o. Tato příručka slouží pro rychlou orientaci pilota a v žádném případě nenahrazuje originální letovou a technickou příručku.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK KMJ, u letiště Vrchlabí dne 4. 10. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Zlín Z 226MS poznávací značky OK

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV

PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV PROPOZICE 1. POHÁRU MORAVY 15.5. 17.5.2015 LETIŠTĚ KYJOV Obecné Organizátor Organizátorem 1. Poháru Moravy 2015 v akrobacii kluzáků jsou společně Aeroklub, o.s a Aeroklub Holešov, o.s. (TSVM) se koná pod

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Aircraft Industries, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI Prezentace Aircraft Industries, a. s. AREÁL SPOLEČNOSTI Z PTAČÍ PERSPEKTIVY KRÁTCE O SPOLEČNOSTI» Aircraft Industries, a.s. čerpá z více než 70ti leté historie letecké výroby» Dosud

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Směrnice pro pilota větroně L13

Směrnice pro pilota větroně L13 3.vydání Směrnice pro pilota větroně L13 Náleží ke větroni: Výrobní číslo: Imatrikulační značka: OK-9825 Tato příručka musí být stále na palubě větroně. LET n.p. UH.HRADIŠTĚ KUNOVICE, ČSSR vytištěno 1986

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR.

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor plavby Námořní úřad MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC Navigation Department Maritime Office Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 INFORMACE

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU SERVISNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA DOPRAVY NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12 110 15 PRAHA 1 Informace pro STK a MEJ CSPSD kontroly technického stavu, schvalovaní a registrace

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL

PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL PŘÍRUČKA TESTOVÁNÍ PRO REGISTR HISTORICKÝCH VOZIDEL Tato příručka je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel České republiky (FKHV ČR)- Národní. Tuto Příručku schválilo prezídium FKHV ČR ANF Prezident

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6

CAA-ZLP-060 strana 0 změna č. 6 1. Změny a opravy číslo změny změny datum platnosti 2 1.1.2004 3 1.1.2005 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 4 1.3.2006 1 - zapracováno 15.5.2006 5 1.1.2007 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H

V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY O S N O V Y V Ý C V I K U N A L E T O U N E C H AK - MOT Včetně Změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválil letový ředitel AeČR č. j. 27/99 dne 20. 12. 1999 Schváleno Státní leteckou inspekcí:

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI (Vyplní Úřad) Pořadové číslo:

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více