ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 P O S T U P Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI - 009-1/99 P O S T U P Y"

Transkript

1 ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 Vydáno dne: Pod č.j. 505/135-TI/99 P O S T U P Y Pro prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků po uplynutí časové lhůty Pověřenými pracovníky Ing. Boleslav Stavovčík Ředitel ÚCL 1

2 OBSAH : Změny a opravy str. 3 1.Úvod str Základní ustanovení 1.2 Předmět činnosti pověřeného pracovníka 2. Činnost pověřeného pracovníka str Roční prohlídka 2.2 Posouzení letové způsobilosti Požadavky na provedení letové zkoušky Požadavky pro uznání letové způsobilosti kluzáku Správní poplatky 3. Postup při zjišťování letové způsobilosti kluzáků str Technická prohlídka Kontrola provozně technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Kontrola technického stavu kluzáku 3.2 Letová zkouška 4. Závěr str Přílohy str Protokol o technické prohlídce kluzáku 5.2 Protokol o letové zkoušce 5.2 Vzor protokolu Potvrzení o údržbě 5.3 Stanovení "roční" prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků 5.5 Vzor protokolu o pověření pracovníka 2

3 Z M Ě N Y A O P R A V Y Změny číslo změny datum platnosti datum záznamu a podpis 1 Opravy číslo opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 3

4 1. ÚVOD Tento Postup určuje činnost Pověřeného pracovníka ÚCL a provozovatele kluzáku při prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků ( dále jen OLZ ). Současně tento postup upřesňuje podmínky a postup při vystavování Potvrzení o údržbě pro kluzáky po provedené " roční " prohlídce. 1.1 Základní ustanovení Pověřeného pracovníka pro prodlužování platnosti letové způsobilosti kluzáků určuje ÚCL. Pověřený pracovník musí být držitelem platného průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel I. a II. typu se zapsanou typovou kvalifikací pro kluzáky Pověřený pracovník musí být obeznámen s typem kluzáku, jehož letovou způsobilost posuzuje Pověřený pracovník musí být ke své činnosti vyškolen ÚCL Pracovník je ÚCL pověřen na dobu neurčitou. Vzor Pověření pracovníka je uveden v příloze 5.5 tohoto postupu. V případě zjištění závažných nedostatků v jeho práci ÚCL s okamžitou platností jeho Pověření zruší Pověřený pracovník svou činnost v systému prodlužování platnosti OLZ provádí v souladu s předpisem L - 8/A, směrnicí Vš 5, směrnicí CAA-TI-011-0/97, dalšími souvisejícími předpisy, postupy a směrnicemi a podle pokynů ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka není hrazena ÚCL, rovněž provozovateli nebo vlastníkovi kluzáku, který je předmětem činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, nevzniká nárok na náhradu škody či jiných plnění od ÚCL Pověřený pracovník je dále povinen: Neprodleně oznámit ÚCL dočasnou nebo trvalou nemožnost výkonu činnosti, k níž je pověřen. Nepřipustit možnost zneužití propůjčeného razítka nepovolanou osobou. Neprodleně oznámit ÚCL jeho ztrátu. Neprodleně informovat ÚCL o nevyhovujícím technickém stavu kluzáku, který mu byl přistaven k prodloužení OLZ. Neprodleně informovat ÚCL o zvýšeném výskytu poruch daného typu kluzáku, které by mohly ovlivnit letovou způsobilost, případně o nalezené závadě, mající havarijní charakter. Účastnit se školení pro Pověřené pracovníky, organisované ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka je řízena TI-ÚCL. Nikdo, ani ÚCL nemá právo Pověřenému pracovníku nařídit prodloužení OLZ. 1.2 Předmět činnosti Pověřeného pracovníka Podle tohoto Postupu je prodlužována platnost OLZ kluzáků po skončení časové lhůty na něm vyznačené. (L 8A čl bod c) Prodloužení nebo obnovení platnosti OLZ, která zanikla z ostatních důvodů uvedených v předpisu L 8A čl provede ÚCL v plném rozsahu ÚCL si vyhrazuje právo kontroly letové způsobilosti podle 10 Leteckého zákona a to jak při činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, tak i kdykoliv v provozu, včetně provedení zkušebního letu, jehož program stanoví. 4

5 2. ČINNOST POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA. ÚCL bude uznávat způsobilost kluzáku, prodlouženou Pověřeným pracovníkem, pouze když budou dodrženy následující ustanovení. 2.1 Roční prohlídka Před vlastním prodloužením platnosti letové způsobilosti kluzáku Pověřeným pracovníkem musí být na kluzáku provedena " roční prohlídka ". Tato prohlídka musí obsahovat jednotlivé operace prohlídky podle systému údržby uvedeném v průvodní technické dokumentaci pro daný kluzák, doplněné o další operace a požadavky, plynoucí z obsahu roční prohlídky stanovené směrnicí CAA-TI-011-0/97. Pro jednotlivé typy kluzáků jsou v příloze 5.4 uvedeny prohlídky, které je nutné provést jako základ roční prohlídky před vlastním prodloužením OLZ Před provedením roční prohlídky musí provozovatel kluzáku oznámit zahájení prohlídky Pověřenému pracovníkovi, který stanoví podmínky, které mu umožní účinně posoudit letovou způsobilost kluzáku a vystavit po ukončení prohlídky Potvrzení o údržbě a prodloužit OLZ Roční prohlídku provádí letecký mechanik s průkazem způsobilosti technika údržby II.typu dle předpisu L - 1 s typovou kvalifikací pro kluzáky Potvrzení o údržbě vystaví Pověřený pracovník ve smyslu předpisu L - 8/A čl a Závazného opatření ředitele ÚCL č. 4/1994 (uveřejněným v AIC C 119/94). Vzor protokolu Potvrzení o údržbě je uveden v příloze 5.3 těchto Postupů. Tento protokol je závazný obsahem, nikoliv formou Do provozně technických dokladů potvrdí v patřičném znění dle CAA-TI-011-0/97 Pověřený pracovník nebo osoba dle čl.2.1.3, která provedla prohlídku, její provedení. 2.2 Posouzení letové způsobilosti Nejpozději po dokončené roční prohlídce provede Pověřený pracovník technickou prohlídku dle čl. 3.1 těchto Postupů a rozhodne o případné letové zkoušce kluzáku, jejíž program je určen článkem 3.2 těchto Postupů. Po splnění podmínek níže uvedených prodlouží platnost OLZ Požadavky na provedení letové zkoušky Letová zkouška se provádí, jestliže : a. ji předepisuje průvodní technická dokumentace b. Pověřený pracovník jí shledá jako nezbytnou pro zjištění letové způsobilosti Letová zkouška je zkušebním letem provozním ve smyslu Směrnice pro zkušební lety civilních letadel, vydané ÚCL. Letovou zkoušku zajišťuje provozovatel podle své provozní směrnice a podnikové instrukce pro zkušební lety Posádka kluzáku je složená z pilota a tam, kde to umožňuje letová příručka, i technika specialisty. Členové posádky musí splňovat požadavky předpisu L Zkušební let je možné provést jen tehdy, je - li kluzák schopen letu nebo závady zjištěné při technické prohlídce je možné odstranit před letem Protokol o letové zkoušce vyplňuje technik - specialista, případně pilot Požadavky na prodloužení platnosti OLZ kluzáku 5

6 Pověřený pracovník vystaví Protokol o prodloužení Osvědčení letové způsobilosti kluzáku (příloha 5.1), případně protokol o letové zkoušce (příloha. 5.2) a v závěru uvede konečné hodnocení letové způsobilosti kluzáku Pověřený pracovník provede o své činnosti záznam do provozně technických dokladů, včetně závěru se zhodnocením letové způsobilosti, a to ve znění Prodloužena (resp. neprodloužena) platnost OLZ v souladu s Pověřením č. XXX (zde bude uvedeno číslo jeho pověření) a zápis potvrdí přiděleným razítkem, datumem a svým podpisem V případě zjištění závad stanoví Pověřený pracovník pro provozovatele rozsah a způsob jejich odstranění, které rovněž uvede do Protokolu o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku a do provozně technických dokladů Ve sporných případech požádá Pověřený pracovník o konzultaci nebo přímo o provedení technické prohlídky pracovníka ÚCL Pověřený pracovník je povinen si vést přehlednou evidenci jím posouzených kluzáků, se skartační dobou každého dokladu dva roky od jeho vydání Provozovatel kluzáku se může proti rozhodnutí Pověřeného pracovníka odvolat k Technickému inspektorátu ÚCL Po splnění podmínek stanovených touto směrnicí Pověřený pracovník prodlouží Platnost OLZ vyznačením nové lhůty, kterou potvrdí přiděleným razítkem a svým podpisem. Lhůta platnosti nemá být delší než 12 měsíců, přičemž se připouští lhůta shodná s dobou roční prohlídky, tedy platnost PÚ Správní poplatky Na základě zákona č. 305/1997 Sb, kterým se doplňuje zákon ČNR 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je prodloužení OLZ zpoplatněno. Výše správních poplatků je stanovena v položce 53 písm. b) zákona č. 305/1997 Sb Výpis z položky 53 písm. b) zákona č.305/1997 Sb., výše poplatků za prodloužení OLZ jednotlivých druhů letedel: Poznámka: - Kluzáky 300,- Kč Výše správních poplatků může být změnou zákona měněna. Řiďte se posledním platným zněním Správní poplatky se vybírají formou kolkových známek, oba díly se nalepí na seznam provedených prodloužení OLZ Na konci kalendářního měsíce vypracuje Pověřený pracovník seznam provedených prodloužení OLZ s uvedením poznávací značky letadla a výrobního čísla. Na tento seznam vylepí kolkové známky v celkové výši provedených prodloužení (nemusí být ke každému letadlu kolkové známky zvlášť). Tento seznam spolu s vyplněnými protokoly (přílohy 5.1 a 5.2), zašle jako cenné psaní na adresu: Úřad pro civilní letectví Technický inspektorát letiště Ruzyně Praha 6 6

7 3. POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI KLUZÁKŮ. Následující postup obsahuje obecné zásady, kterými se musí řídit Pověřený pracovník při technické prohlídce a případném zkušebním letu kluzáku při zjišťování jeho letové způsobilosti. Protože tento postup se vztahuje na všechny typy kluzáků, je nutné při provádění technické prohlídky vycházet nejenom z uvedeného postupu, ale i průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. 3.1 Technická prohlídka Kontrola provozně-technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku. Kontrola se týká níže uvedených dokladů a dokumentace kluzáku, případně může být rozšířena i o další, plynoucí z průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. V průběhu této kontroly vyplní Pověřený pracovník údaje o provozu kluzáku v protokolu o technické prohlídce ( viz příloha 5.1) Rozsah kontroly palubních dokladů : a. Osvědčení letové způsobilosti. b. Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku. c. Povolení ke zřízení a provozování radiostanice. d. Doklad o zákonném pojištění kluzáku Rozsah kontroly průvodní technické dokumentace : a. Letová příručka. b.technický popis a návod k obsluze, případně další dokumentace vydaná a požadovaná výrobcem kluzáku c. Závazné bulletiny a příkazy k zachování způsobilosti vztahující se ke kluzáku Rozsah kontroly provozně-technických dokladů : a. Deník kluzáku. b. Seznam a komplet osvědčení o jakosti a kompletnosti a záznamníků výrobků letadlové techniky Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Předmětem kontroly je : 1. Dodržení schváleného systému údržby pro kluzák. 2. Dodržení provozních lhůt jednotlivých agregátů kluzáku. 3. Provedení závazných bulletinů nebo příkazů k zachování způsobilosti včetně jejich zápisů. 4. Případná poškození a následné uvedení kluzáku do způsobilého stavu opravou povolenou průvodní technickou dokumentací, nebo nestandardní opravou, včetně jejich zápisů. 5. Zjistit, zda zastavěné agregáty vyhovují schválené zástavbě a zároveň zkontrolovat i jejich úplnost, zejména po jejich předešlé výměně, včetně zápisů. 6. Provedení kontroly těsnosti pitot-statického systému. 7. Kompenzace kompasu a případného radionavigačního zařízení. 8. Posoudit platnost protokolu o vážení zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí, lakování a zástavbám agregátů. 9. Posoudit platnost protokolu o nivelaci kluzáku, zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí a případným poškozením kluzáku v provozu. 7

8 10. Posoudit platnost protokolu o seřízení kormidel řízení, zejména ve vztahu k předchozím výměnám prvků řízení. 11. Odstranění závad z předchozí dodatečné zkoušky ÚCL Kontrola technického stavu kluzáku Účelem kontroly je zjištění skutečného technického stavu kluzáku. Vzhledem k tomu, že postup při zjišťování letové způsobilosti vychází a navazuje na provedenou roční prohlídku kluzáku, je bezpodmínečně nutné řídit se požadavky uvedenými v průvodní technické dokumentaci platné pro daný kluzák, případně závaznými bulletiny nebo příkazy k zachování jeho způsobilosti. Proto není možné detailně popsat všechny body kontroly kluzáku, ale pouze obecné zásady, jejichž provedení spolu s předchozími zmíněnými úkony tvoří jednotný celek při procesu zjišťování letové způsobilosti. Všeobecně je nutno kontrolovat : 1. Konstrukci kluzáku z hlediska jejího možného porušení,tuhosti, deformací, poškození, stavu potahu, spojů, laku, korose, plísně, opotřebení, stárnutí, delaminace, zvětrání a znečistění. 2. Stav závěsů a kování křídel a ocasních ploch a zajištění rozebíratelných spojení. 3. Neporušenost, tuhost, vůle, zajištění a čistotu závěsů kormidel, vztlakových a brzdících klapek, jejich lícování a volnost pohybu. 4. Tuhost a vůle v řízení, stav elementů řízení, dorazy, velikost a smysl výchylek řídících ploch a klapek. 5. Tuhost, zavěšení, vůle, rozsah pohybu, stav a funkci vyvažovacích a odlehčovacích plošek, popřípadě vyvažovacích a odlehčovacích mechanismů. 6. Stav plátěných potahů a port. 7. Stav podvozku, tlumičů, pneumatiky a brzdy, označení prokluzu pneu na disku kola,funkci mechanismu zasouvání podvozku, a jeho varovných a kontrolních zařízení, stav a tuhost podvozkových krytů a dalších ( ocasních atd. ) částí podvozku. 8. Stav, ovládání a funkci vlečných zařízení. 9. Stav a funkci brzdícího padáčku. 10. Průchodnost odvodňovacích otvorů, stav a těsnost systému vodní přítěže, funkčnost vypouštěcího zařízení. 11. Stav překrytu kabiny, závěsy a zámky kabiny, nouzový odhoz, větrání. 12. Stav a upevnění sedaček, upínacích pásů a čalounění kabiny. 13. Upevnění všech zamontovaných přístrojů a zařízení, odstranění volných předmětů. 14. Stav a funkci elektrického a elektronického zařízení, neporušenost a uchycení kabeláže. 15. Vysílání a příjem palubní radiostanice. 16. Volnost pohybu prvků řízení a ovladačů všech zastavěných zařízení. 17. Úplnost, stav a funkci výstroje předepsané průvodní technickou dokumentací nebo doplňujícími nařízeními, včetně barevného značení přístrojů. 18. Stav pitot-statické soustavy, upevnění a volnost snímačů tlaku 19. Umístění, upevnění a čitelnost informačních a varovných nápisů a štítků v kabině i na celém kluzáku. 20. Umístění, rozměry a čitelnost poznávacích značek a identifikační tabulky. 8

9 3.2. Letová zkouška Zkušební let je prováděn podle následujícího programu při dodržení všech omezení plynoucích z letové příručky. Výkony kluzáku a další hodnoty zjištěné při zkušebním letu se zaznamenávají do protokolu o letové zkoušce kluzáku (viz příloha 5.2). Zhodnocení letové způsobilosti při letu se provádí na základě zjištěných výkonů a po posouzení letových vlastností při všech režimech letu Vzlet : Při vzletu v aerovleku se zaznamenává hodnota rychlosti při nadzdvihnutí (kolonka 1 ).Stoupání v aerovleku je ukončeno při dosažení výšky, která bezpečně zajišťuje splnění programu zkušebního letu (obvykle min. 800 m AGL ) Strmý let : Hodnota klesání po dosažení max. nepřekročitelné rychlosti V NE ( 2 ) se zaznamenává do kolonky ( 3 ), hodnota klesání při 0.65 násobku max. povolené rychlosti s vysunutými brzdícími klapkami ( 4 ) se zaznamenává do ( 5 ) Let minimální rychlostí : Hodnota minimální rychlosti v konfiguraci se zasunutými vztlakovými klapkami a zasunutým podvozkem resp. s vysunutými vztlakovými klapkami a vysunutým podvozkem se zaznamenává do ( 6 ), resp. ( 7 ) za lomítko. Před lomítko se udává rychlost varování Let v zatáčce : Výkony v 30 o a ostré zatáčce se zapisují do ( 8 ) až ( 11 ) a ( 15) až ( 18 ) Let s vybočením : Rychlost klesání zjištěná ve skluzu při rychlosti letu ( 19,21 ) se zapisuje do ( 20,22 ) Řiditelnost ve zvláštních případech : Do ( 23,25 ) se zapisuje počet otoček ve vývrtce a ztráta výšky ( 24,26 ) Dynamická stabilita : Při rychlosti letu odpovídající 1.4 násobku minimální rychlosti letu v letové konfiguraci ( 12 ) se přitažením výškového kormidla vyvodí porucha o 20 km/h. Zjišťuje se počet a doba kmitů (13, 14) do ustálení při volném výškovém kormidle Vyvažitelnost : V klouzavém letu se zjišťuje rozsah rychlostí ( 27 ), ve kterém je kluzák vyvažitelný působením podélného vyvážení Přistání Zaznamenává se rychlost dosednutí ( 28 ). 4. Závěr. Postupy nabývají platnosti dnem vyhlášení. Dnem vyhlášení těchto Postupů se ruší všechna pověření vydaná ve smyslu Směrnice CAA-TI-004-0/96 a LU-006-0/96. Příloha 5.1 9

10 Pověřený pracovník :...číslo pověření :... PROTOKOL o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku Vlastník / provozovatel * :... Typ : OK - Výr.č. Rok výroby Osvědčení letové způsobil. číslo : Posledně platné do Prodlouženo do : revize Hod. celkem vzletů od GO vzletů Provozní údaje kluzáku počet datum hod. min. celkem hod. min. od GO Drak RDST Ostatní vybavení : Důvod zkoušky : GO Typ : Výr.číslo : Technická prohlídka : Výsledek technické prohlídky : kluzák je - není způsobilý pro zkušební let. * Datum :... podpis :... CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící se škrtněte (druhá strana přílohy 5.1)Příloha

11 Letová zkouška : Použité jednotky : rychlost výška... Datum Letiště ALT let. teplota QNH hpa směr/síla v. vzlet.hm. VZLET a stoupání v aerovleku do výšky 800 m AGL. RYCHLOST při nadzdvihnutí ias. rychlost klesání rychlost klesáni Max. pov. rychlost VNE 2 3 zatáčka ostrá L ,65 VNE s vysunutými b.kl. 4 5 P V min bez vztlak. klapek 6 skluz L se vztlak. klapkami 7 P zatáčka 30 stupňů L 8 9 vývrtky L poče 23 ztráta 24 t P P ot. 25 výšky 26 podélná stabilita s volným korm. 12 porucha počet kmitů 13 čas 14 při 1,4 Vmin 20 km/h / sec / vyvažitelnost 27 v rozsahu rychlostí RYCHLOST při dosednutí : IAS. Další pozorování nebo závady Čas vzletu hod. Čas hod. Doba letu min. přistání Letová zkouška byla provedena podle schváleného programu. Kluzák svými výkony a vlastnostmi, jakož i funkcí svých částí požadavky způsobilosti k leteckému provozu splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje * velitel letadla pověřený pracovník ZÁVĚR POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA Po provedené technické prohlídce a letové zkoušce kluzák podmínky pro prodloužení platnosti letové způsobilosti splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje*... Datum razítko podpis (dd-mm-rrrr) CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící škrtněte Příloha

12 Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu č. : Maintenance Statement and Certificate of Release to Service No.: Toto potvrzení o údržbě navazuje na předchozí Potvrzení o údržbě číslo :..., vystavené dne...,kým... This Statement extends the previous maintenance Statement No. :, issued, by 1. Výrobce a typ letadla 2. Poznávací značka 3. Výrobní číslo letadla Manufacturer and type of the aircraft Nationality or Comon Mark and Registration Mark Aircraft Serial No. 4. Na letadla byla provedena níže uvedená prohlídka podle schváleného programu údržby : The aircraft has been subjected to the below mentioned check in accordance with the approved Maintenance Program : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) 5. Toto potvrzení o údržbě platí do příští prohlídky : This Maintenance Statement remains valid till the next check : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) Doba platnosti Potvrzení o údržbě končí tou lhůtou, která uplyne dřív. The term which elapses first should be considered as the end of the Maintenance Statement validity. 6. Platnost tohoto Potvrzení o údržbě je dále omezena provedením prací : The Validity of this Maintenance Statement is further limited by performance of works : Práce Terín Potvrzení o provedení Work Term Complience confirmation V případě potřeby zapište další omezení na druhou stranu tohoto Potvrzení. If necessary further applicable limitations may be written on the reverse side of this Statement. 7. Tímto potvrzuji, že shora uvedené letadlo bylo udržováno a prověřeno v souladu se schváleným programem údržby a bylo shledáno letově způsobilým pro uvolnění do provozu. Hereby I certify that the above mentioned aircraft has been maintened and inspected in accordance with the approved Maintenance Program and was found airworthy for return to service. 8. Datum vystavení 9. Jméno a podpis odpovědné osoby Date číslo oprávnění Name and signature of the responsible person, Licence No. 10. Označení provádějící organisace, číslo oprávnění. Name of performity organisation, Licence No. * Nehodící se škrtněte Stanovení roční prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků Příloha

13 Pro typy kluzáků, které nemají roční prohlídku stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci příloha stanovuje, jakou nejnižší prohlídku, provedenou v plném rozsahu dle průvodní technické dokumentace, je nutné vykonat před prodloužením OLZ, resp. nejpozději jeden rok od poslední prohlídky stejného nebo vyššího rozsahu. V každém případě je nutné v rámci roční prohlídky provést práce, popsané v příloze D a splnit ostatní požadavky podle směrnice CAA-TI-011-0/97 nazvané Požadavky SLI na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací. Pro úplnost je roční prohlídka uvedena i u typů kluzáků, které ji mají stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci. Typ Prohlídka typ prohlídka A HR LS 1 všech verzí roční ASW 15 B Roční M HR ASW 19 Roční M 28 roční ASW 27 Roční M HR Cirrus VTC Roční MDM 1 Fox Roční Discus všech verzí Roční Nimbus 2 všech verzí Roční Duo Discus Roční Standard Cirrus Roční Glasflugel 304 Roční SZD 36 Cobra Sezónní Janus Roční SZD 48 Jantar std. Sezónní L 13 Blaník A T 59 Kestrel Roční L 13 A Blaník A Ventus všech verzí Roční L 13 AC 1 VSM 40 Démant 50 HR L 23 Super-Blaník 1 VSB 62 VEGA 50 HR L 33 Sólo Roční VSO 10, 10 C 100 HR LF 107 Luňák 50 HR VT 116 Orlík II 50 HR LF 109 Pionýr 100 HR VT 16 Orlík 50 HR LG 125 Šohaj II 50 HR Z 24 Krajánek 50 HR LG 425 Šohaj III LG 130 Kmotr 50 HR 100 HR 13

14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Příloha 5.5 CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC POVĚŘENÍ AUTHORISATION CERTIFICATE Č. / No: PFK- Tímto dokumentem se na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky a příslušných Postupů ÚCL platných v České republice, opravňuje k dobovému prodlužování Osvědčení letové způsobilosti kluzáků. This document on the basis of compliance with requirements of civil aeronautical regulations of the Czech Republic and with pertinent CAA Procedures valid in the Czech Republic authorises to revalidate Airworthiness Certificates of sailplanes. pověřený pracovník person-in-charge číslo razítka stamp number řídící oddělení ÚCL CAA controlling section Sekce technická oddělení údržby Podmínky - Conditions: 1. Pověření je omezeno na kluzáky. This Authorisation Certificate is limited to sailplanes. 2. Držitel Pověření provádí činnosti za podmínek a v souladu s dokumenty, které schválil ÚCL při vydání Pověření. The Authorisation Certificate holder shall perform these activities according to conditions and documents approved by the CAA when issueing this Authorisation Certificate. 3. Držitel Pověření je povinen dodržovat předpisy vydané Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Authorisation Certificate Holder shall comply with regulations issued by Ministry of Transport and Communication of the Czech Republic. 4. Pověření je platné dokud se jej jmenovaný nevzdá, dokud není ÚCL jeho platnost pozastavena,odvolána nebo ukončena. Toto pověření je nepřenosné. The Authorisation Certificate is valid until surrendered, suspended, revoked or termination date otherwise established by the CAA. This document is not transferable. Datum vydání - Date of issue (dd-mm-rrrr) (dd-mm-yyyy) Podpis Signature CAA/F-TI-025-0/99 14

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR

PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PROVOZNÍ POSTUPY PRO SOUKROMÉ PILOTY LETOUNŮ LETY VFR PŘEDMLUVA Tento učební text je plně postačující pro přípravu na teoretickou zkoušku z předmětu Provozní postupy uchazečů o průkaz způsobilosti soukromého

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1

2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 2003R1702 CS 05.04.2007 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Český metrologický institut

Český metrologický institut Český metrologický institut METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 REGISTRACE SUBJEKTŮ OPRAVUJÍCÍCH STANOVENÁ MĚŘIDLA NEBO PROVÁDĚJÍCÍCH JEJICH MONTÁŽ Vydání: září 2012 Tento předpis nesmí být dále rozmnožován za

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více