ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 P O S T U P Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a. CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI - 009-1/99 P O S T U P Y"

Transkript

1 ÚCL Č e s k á r e p u b l i k a CAA C z e ch R e p u b l i c C A A - TI /99 Vydáno dne: Pod č.j. 505/135-TI/99 P O S T U P Y Pro prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků po uplynutí časové lhůty Pověřenými pracovníky Ing. Boleslav Stavovčík Ředitel ÚCL 1

2 OBSAH : Změny a opravy str. 3 1.Úvod str Základní ustanovení 1.2 Předmět činnosti pověřeného pracovníka 2. Činnost pověřeného pracovníka str Roční prohlídka 2.2 Posouzení letové způsobilosti Požadavky na provedení letové zkoušky Požadavky pro uznání letové způsobilosti kluzáku Správní poplatky 3. Postup při zjišťování letové způsobilosti kluzáků str Technická prohlídka Kontrola provozně technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Kontrola technického stavu kluzáku 3.2 Letová zkouška 4. Závěr str Přílohy str Protokol o technické prohlídce kluzáku 5.2 Protokol o letové zkoušce 5.2 Vzor protokolu Potvrzení o údržbě 5.3 Stanovení "roční" prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků 5.5 Vzor protokolu o pověření pracovníka 2

3 Z M Ě N Y A O P R A V Y Změny číslo změny datum platnosti datum záznamu a podpis 1 Opravy číslo opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 3

4 1. ÚVOD Tento Postup určuje činnost Pověřeného pracovníka ÚCL a provozovatele kluzáku při prodlužování platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáků ( dále jen OLZ ). Současně tento postup upřesňuje podmínky a postup při vystavování Potvrzení o údržbě pro kluzáky po provedené " roční " prohlídce. 1.1 Základní ustanovení Pověřeného pracovníka pro prodlužování platnosti letové způsobilosti kluzáků určuje ÚCL. Pověřený pracovník musí být držitelem platného průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel I. a II. typu se zapsanou typovou kvalifikací pro kluzáky Pověřený pracovník musí být obeznámen s typem kluzáku, jehož letovou způsobilost posuzuje Pověřený pracovník musí být ke své činnosti vyškolen ÚCL Pracovník je ÚCL pověřen na dobu neurčitou. Vzor Pověření pracovníka je uveden v příloze 5.5 tohoto postupu. V případě zjištění závažných nedostatků v jeho práci ÚCL s okamžitou platností jeho Pověření zruší Pověřený pracovník svou činnost v systému prodlužování platnosti OLZ provádí v souladu s předpisem L - 8/A, směrnicí Vš 5, směrnicí CAA-TI-011-0/97, dalšími souvisejícími předpisy, postupy a směrnicemi a podle pokynů ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka není hrazena ÚCL, rovněž provozovateli nebo vlastníkovi kluzáku, který je předmětem činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, nevzniká nárok na náhradu škody či jiných plnění od ÚCL Pověřený pracovník je dále povinen: Neprodleně oznámit ÚCL dočasnou nebo trvalou nemožnost výkonu činnosti, k níž je pověřen. Nepřipustit možnost zneužití propůjčeného razítka nepovolanou osobou. Neprodleně oznámit ÚCL jeho ztrátu. Neprodleně informovat ÚCL o nevyhovujícím technickém stavu kluzáku, který mu byl přistaven k prodloužení OLZ. Neprodleně informovat ÚCL o zvýšeném výskytu poruch daného typu kluzáku, které by mohly ovlivnit letovou způsobilost, případně o nalezené závadě, mající havarijní charakter. Účastnit se školení pro Pověřené pracovníky, organisované ÚCL Činnost Pověřeného pracovníka je řízena TI-ÚCL. Nikdo, ani ÚCL nemá právo Pověřenému pracovníku nařídit prodloužení OLZ. 1.2 Předmět činnosti Pověřeného pracovníka Podle tohoto Postupu je prodlužována platnost OLZ kluzáků po skončení časové lhůty na něm vyznačené. (L 8A čl bod c) Prodloužení nebo obnovení platnosti OLZ, která zanikla z ostatních důvodů uvedených v předpisu L 8A čl provede ÚCL v plném rozsahu ÚCL si vyhrazuje právo kontroly letové způsobilosti podle 10 Leteckého zákona a to jak při činnosti Pověřeného pracovníka podle tohoto Postupu, tak i kdykoliv v provozu, včetně provedení zkušebního letu, jehož program stanoví. 4

5 2. ČINNOST POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA. ÚCL bude uznávat způsobilost kluzáku, prodlouženou Pověřeným pracovníkem, pouze když budou dodrženy následující ustanovení. 2.1 Roční prohlídka Před vlastním prodloužením platnosti letové způsobilosti kluzáku Pověřeným pracovníkem musí být na kluzáku provedena " roční prohlídka ". Tato prohlídka musí obsahovat jednotlivé operace prohlídky podle systému údržby uvedeném v průvodní technické dokumentaci pro daný kluzák, doplněné o další operace a požadavky, plynoucí z obsahu roční prohlídky stanovené směrnicí CAA-TI-011-0/97. Pro jednotlivé typy kluzáků jsou v příloze 5.4 uvedeny prohlídky, které je nutné provést jako základ roční prohlídky před vlastním prodloužením OLZ Před provedením roční prohlídky musí provozovatel kluzáku oznámit zahájení prohlídky Pověřenému pracovníkovi, který stanoví podmínky, které mu umožní účinně posoudit letovou způsobilost kluzáku a vystavit po ukončení prohlídky Potvrzení o údržbě a prodloužit OLZ Roční prohlídku provádí letecký mechanik s průkazem způsobilosti technika údržby II.typu dle předpisu L - 1 s typovou kvalifikací pro kluzáky Potvrzení o údržbě vystaví Pověřený pracovník ve smyslu předpisu L - 8/A čl a Závazného opatření ředitele ÚCL č. 4/1994 (uveřejněným v AIC C 119/94). Vzor protokolu Potvrzení o údržbě je uveden v příloze 5.3 těchto Postupů. Tento protokol je závazný obsahem, nikoliv formou Do provozně technických dokladů potvrdí v patřičném znění dle CAA-TI-011-0/97 Pověřený pracovník nebo osoba dle čl.2.1.3, která provedla prohlídku, její provedení. 2.2 Posouzení letové způsobilosti Nejpozději po dokončené roční prohlídce provede Pověřený pracovník technickou prohlídku dle čl. 3.1 těchto Postupů a rozhodne o případné letové zkoušce kluzáku, jejíž program je určen článkem 3.2 těchto Postupů. Po splnění podmínek níže uvedených prodlouží platnost OLZ Požadavky na provedení letové zkoušky Letová zkouška se provádí, jestliže : a. ji předepisuje průvodní technická dokumentace b. Pověřený pracovník jí shledá jako nezbytnou pro zjištění letové způsobilosti Letová zkouška je zkušebním letem provozním ve smyslu Směrnice pro zkušební lety civilních letadel, vydané ÚCL. Letovou zkoušku zajišťuje provozovatel podle své provozní směrnice a podnikové instrukce pro zkušební lety Posádka kluzáku je složená z pilota a tam, kde to umožňuje letová příručka, i technika specialisty. Členové posádky musí splňovat požadavky předpisu L Zkušební let je možné provést jen tehdy, je - li kluzák schopen letu nebo závady zjištěné při technické prohlídce je možné odstranit před letem Protokol o letové zkoušce vyplňuje technik - specialista, případně pilot Požadavky na prodloužení platnosti OLZ kluzáku 5

6 Pověřený pracovník vystaví Protokol o prodloužení Osvědčení letové způsobilosti kluzáku (příloha 5.1), případně protokol o letové zkoušce (příloha. 5.2) a v závěru uvede konečné hodnocení letové způsobilosti kluzáku Pověřený pracovník provede o své činnosti záznam do provozně technických dokladů, včetně závěru se zhodnocením letové způsobilosti, a to ve znění Prodloužena (resp. neprodloužena) platnost OLZ v souladu s Pověřením č. XXX (zde bude uvedeno číslo jeho pověření) a zápis potvrdí přiděleným razítkem, datumem a svým podpisem V případě zjištění závad stanoví Pověřený pracovník pro provozovatele rozsah a způsob jejich odstranění, které rovněž uvede do Protokolu o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku a do provozně technických dokladů Ve sporných případech požádá Pověřený pracovník o konzultaci nebo přímo o provedení technické prohlídky pracovníka ÚCL Pověřený pracovník je povinen si vést přehlednou evidenci jím posouzených kluzáků, se skartační dobou každého dokladu dva roky od jeho vydání Provozovatel kluzáku se může proti rozhodnutí Pověřeného pracovníka odvolat k Technickému inspektorátu ÚCL Po splnění podmínek stanovených touto směrnicí Pověřený pracovník prodlouží Platnost OLZ vyznačením nové lhůty, kterou potvrdí přiděleným razítkem a svým podpisem. Lhůta platnosti nemá být delší než 12 měsíců, přičemž se připouští lhůta shodná s dobou roční prohlídky, tedy platnost PÚ Správní poplatky Na základě zákona č. 305/1997 Sb, kterým se doplňuje zákon ČNR 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je prodloužení OLZ zpoplatněno. Výše správních poplatků je stanovena v položce 53 písm. b) zákona č. 305/1997 Sb Výpis z položky 53 písm. b) zákona č.305/1997 Sb., výše poplatků za prodloužení OLZ jednotlivých druhů letedel: Poznámka: - Kluzáky 300,- Kč Výše správních poplatků může být změnou zákona měněna. Řiďte se posledním platným zněním Správní poplatky se vybírají formou kolkových známek, oba díly se nalepí na seznam provedených prodloužení OLZ Na konci kalendářního měsíce vypracuje Pověřený pracovník seznam provedených prodloužení OLZ s uvedením poznávací značky letadla a výrobního čísla. Na tento seznam vylepí kolkové známky v celkové výši provedených prodloužení (nemusí být ke každému letadlu kolkové známky zvlášť). Tento seznam spolu s vyplněnými protokoly (přílohy 5.1 a 5.2), zašle jako cenné psaní na adresu: Úřad pro civilní letectví Technický inspektorát letiště Ruzyně Praha 6 6

7 3. POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI KLUZÁKŮ. Následující postup obsahuje obecné zásady, kterými se musí řídit Pověřený pracovník při technické prohlídce a případném zkušebním letu kluzáku při zjišťování jeho letové způsobilosti. Protože tento postup se vztahuje na všechny typy kluzáků, je nutné při provádění technické prohlídky vycházet nejenom z uvedeného postupu, ale i průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. 3.1 Technická prohlídka Kontrola provozně-technických dokladů a ostatní dokumentace kluzáku. Kontrola se týká níže uvedených dokladů a dokumentace kluzáku, případně může být rozšířena i o další, plynoucí z průvodní technické dokumentace pro daný typ kluzáku. V průběhu této kontroly vyplní Pověřený pracovník údaje o provozu kluzáku v protokolu o technické prohlídce ( viz příloha 5.1) Rozsah kontroly palubních dokladů : a. Osvědčení letové způsobilosti. b. Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku. c. Povolení ke zřízení a provozování radiostanice. d. Doklad o zákonném pojištění kluzáku Rozsah kontroly průvodní technické dokumentace : a. Letová příručka. b.technický popis a návod k obsluze, případně další dokumentace vydaná a požadovaná výrobcem kluzáku c. Závazné bulletiny a příkazy k zachování způsobilosti vztahující se ke kluzáku Rozsah kontroly provozně-technických dokladů : a. Deník kluzáku. b. Seznam a komplet osvědčení o jakosti a kompletnosti a záznamníků výrobků letadlové techniky Kontrola požadavků pro zachování letové způsobilosti Předmětem kontroly je : 1. Dodržení schváleného systému údržby pro kluzák. 2. Dodržení provozních lhůt jednotlivých agregátů kluzáku. 3. Provedení závazných bulletinů nebo příkazů k zachování způsobilosti včetně jejich zápisů. 4. Případná poškození a následné uvedení kluzáku do způsobilého stavu opravou povolenou průvodní technickou dokumentací, nebo nestandardní opravou, včetně jejich zápisů. 5. Zjistit, zda zastavěné agregáty vyhovují schválené zástavbě a zároveň zkontrolovat i jejich úplnost, zejména po jejich předešlé výměně, včetně zápisů. 6. Provedení kontroly těsnosti pitot-statického systému. 7. Kompenzace kompasu a případného radionavigačního zařízení. 8. Posoudit platnost protokolu o vážení zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí, lakování a zástavbám agregátů. 9. Posoudit platnost protokolu o nivelaci kluzáku, zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí a případným poškozením kluzáku v provozu. 7

8 10. Posoudit platnost protokolu o seřízení kormidel řízení, zejména ve vztahu k předchozím výměnám prvků řízení. 11. Odstranění závad z předchozí dodatečné zkoušky ÚCL Kontrola technického stavu kluzáku Účelem kontroly je zjištění skutečného technického stavu kluzáku. Vzhledem k tomu, že postup při zjišťování letové způsobilosti vychází a navazuje na provedenou roční prohlídku kluzáku, je bezpodmínečně nutné řídit se požadavky uvedenými v průvodní technické dokumentaci platné pro daný kluzák, případně závaznými bulletiny nebo příkazy k zachování jeho způsobilosti. Proto není možné detailně popsat všechny body kontroly kluzáku, ale pouze obecné zásady, jejichž provedení spolu s předchozími zmíněnými úkony tvoří jednotný celek při procesu zjišťování letové způsobilosti. Všeobecně je nutno kontrolovat : 1. Konstrukci kluzáku z hlediska jejího možného porušení,tuhosti, deformací, poškození, stavu potahu, spojů, laku, korose, plísně, opotřebení, stárnutí, delaminace, zvětrání a znečistění. 2. Stav závěsů a kování křídel a ocasních ploch a zajištění rozebíratelných spojení. 3. Neporušenost, tuhost, vůle, zajištění a čistotu závěsů kormidel, vztlakových a brzdících klapek, jejich lícování a volnost pohybu. 4. Tuhost a vůle v řízení, stav elementů řízení, dorazy, velikost a smysl výchylek řídících ploch a klapek. 5. Tuhost, zavěšení, vůle, rozsah pohybu, stav a funkci vyvažovacích a odlehčovacích plošek, popřípadě vyvažovacích a odlehčovacích mechanismů. 6. Stav plátěných potahů a port. 7. Stav podvozku, tlumičů, pneumatiky a brzdy, označení prokluzu pneu na disku kola,funkci mechanismu zasouvání podvozku, a jeho varovných a kontrolních zařízení, stav a tuhost podvozkových krytů a dalších ( ocasních atd. ) částí podvozku. 8. Stav, ovládání a funkci vlečných zařízení. 9. Stav a funkci brzdícího padáčku. 10. Průchodnost odvodňovacích otvorů, stav a těsnost systému vodní přítěže, funkčnost vypouštěcího zařízení. 11. Stav překrytu kabiny, závěsy a zámky kabiny, nouzový odhoz, větrání. 12. Stav a upevnění sedaček, upínacích pásů a čalounění kabiny. 13. Upevnění všech zamontovaných přístrojů a zařízení, odstranění volných předmětů. 14. Stav a funkci elektrického a elektronického zařízení, neporušenost a uchycení kabeláže. 15. Vysílání a příjem palubní radiostanice. 16. Volnost pohybu prvků řízení a ovladačů všech zastavěných zařízení. 17. Úplnost, stav a funkci výstroje předepsané průvodní technickou dokumentací nebo doplňujícími nařízeními, včetně barevného značení přístrojů. 18. Stav pitot-statické soustavy, upevnění a volnost snímačů tlaku 19. Umístění, upevnění a čitelnost informačních a varovných nápisů a štítků v kabině i na celém kluzáku. 20. Umístění, rozměry a čitelnost poznávacích značek a identifikační tabulky. 8

9 3.2. Letová zkouška Zkušební let je prováděn podle následujícího programu při dodržení všech omezení plynoucích z letové příručky. Výkony kluzáku a další hodnoty zjištěné při zkušebním letu se zaznamenávají do protokolu o letové zkoušce kluzáku (viz příloha 5.2). Zhodnocení letové způsobilosti při letu se provádí na základě zjištěných výkonů a po posouzení letových vlastností při všech režimech letu Vzlet : Při vzletu v aerovleku se zaznamenává hodnota rychlosti při nadzdvihnutí (kolonka 1 ).Stoupání v aerovleku je ukončeno při dosažení výšky, která bezpečně zajišťuje splnění programu zkušebního letu (obvykle min. 800 m AGL ) Strmý let : Hodnota klesání po dosažení max. nepřekročitelné rychlosti V NE ( 2 ) se zaznamenává do kolonky ( 3 ), hodnota klesání při 0.65 násobku max. povolené rychlosti s vysunutými brzdícími klapkami ( 4 ) se zaznamenává do ( 5 ) Let minimální rychlostí : Hodnota minimální rychlosti v konfiguraci se zasunutými vztlakovými klapkami a zasunutým podvozkem resp. s vysunutými vztlakovými klapkami a vysunutým podvozkem se zaznamenává do ( 6 ), resp. ( 7 ) za lomítko. Před lomítko se udává rychlost varování Let v zatáčce : Výkony v 30 o a ostré zatáčce se zapisují do ( 8 ) až ( 11 ) a ( 15) až ( 18 ) Let s vybočením : Rychlost klesání zjištěná ve skluzu při rychlosti letu ( 19,21 ) se zapisuje do ( 20,22 ) Řiditelnost ve zvláštních případech : Do ( 23,25 ) se zapisuje počet otoček ve vývrtce a ztráta výšky ( 24,26 ) Dynamická stabilita : Při rychlosti letu odpovídající 1.4 násobku minimální rychlosti letu v letové konfiguraci ( 12 ) se přitažením výškového kormidla vyvodí porucha o 20 km/h. Zjišťuje se počet a doba kmitů (13, 14) do ustálení při volném výškovém kormidle Vyvažitelnost : V klouzavém letu se zjišťuje rozsah rychlostí ( 27 ), ve kterém je kluzák vyvažitelný působením podélného vyvážení Přistání Zaznamenává se rychlost dosednutí ( 28 ). 4. Závěr. Postupy nabývají platnosti dnem vyhlášení. Dnem vyhlášení těchto Postupů se ruší všechna pověření vydaná ve smyslu Směrnice CAA-TI-004-0/96 a LU-006-0/96. Příloha 5.1 9

10 Pověřený pracovník :...číslo pověření :... PROTOKOL o prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti kluzáku Vlastník / provozovatel * :... Typ : OK - Výr.č. Rok výroby Osvědčení letové způsobil. číslo : Posledně platné do Prodlouženo do : revize Hod. celkem vzletů od GO vzletů Provozní údaje kluzáku počet datum hod. min. celkem hod. min. od GO Drak RDST Ostatní vybavení : Důvod zkoušky : GO Typ : Výr.číslo : Technická prohlídka : Výsledek technické prohlídky : kluzák je - není způsobilý pro zkušební let. * Datum :... podpis :... CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící se škrtněte (druhá strana přílohy 5.1)Příloha

11 Letová zkouška : Použité jednotky : rychlost výška... Datum Letiště ALT let. teplota QNH hpa směr/síla v. vzlet.hm. VZLET a stoupání v aerovleku do výšky 800 m AGL. RYCHLOST při nadzdvihnutí ias. rychlost klesání rychlost klesáni Max. pov. rychlost VNE 2 3 zatáčka ostrá L ,65 VNE s vysunutými b.kl. 4 5 P V min bez vztlak. klapek 6 skluz L se vztlak. klapkami 7 P zatáčka 30 stupňů L 8 9 vývrtky L poče 23 ztráta 24 t P P ot. 25 výšky 26 podélná stabilita s volným korm. 12 porucha počet kmitů 13 čas 14 při 1,4 Vmin 20 km/h / sec / vyvažitelnost 27 v rozsahu rychlostí RYCHLOST při dosednutí : IAS. Další pozorování nebo závady Čas vzletu hod. Čas hod. Doba letu min. přistání Letová zkouška byla provedena podle schváleného programu. Kluzák svými výkony a vlastnostmi, jakož i funkcí svých částí požadavky způsobilosti k leteckému provozu splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje * velitel letadla pověřený pracovník ZÁVĚR POVĚŘENÉHO PRACOVNÍKA Po provedené technické prohlídce a letové zkoušce kluzák podmínky pro prodloužení platnosti letové způsobilosti splňuje splňuje po odstranění závad nesplňuje*... Datum razítko podpis (dd-mm-rrrr) CAA/F-TI-024-0/99 * nehodící škrtněte Příloha

12 Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu č. : Maintenance Statement and Certificate of Release to Service No.: Toto potvrzení o údržbě navazuje na předchozí Potvrzení o údržbě číslo :..., vystavené dne...,kým... This Statement extends the previous maintenance Statement No. :, issued, by 1. Výrobce a typ letadla 2. Poznávací značka 3. Výrobní číslo letadla Manufacturer and type of the aircraft Nationality or Comon Mark and Registration Mark Aircraft Serial No. 4. Na letadla byla provedena níže uvedená prohlídka podle schváleného programu údržby : The aircraft has been subjected to the below mentioned check in accordance with the approved Maintenance Program : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) 5. Toto potvrzení o údržbě platí do příští prohlídky : This Maintenance Statement remains valid till the next check : Datum provedení Nálet hodin od vyrobení / GO * ) Počet přistání od výroby / GO * ) Date of complience Aircraft hours since new / overhaul *) Aircraft landings since new / ov. * ) Doba platnosti Potvrzení o údržbě končí tou lhůtou, která uplyne dřív. The term which elapses first should be considered as the end of the Maintenance Statement validity. 6. Platnost tohoto Potvrzení o údržbě je dále omezena provedením prací : The Validity of this Maintenance Statement is further limited by performance of works : Práce Terín Potvrzení o provedení Work Term Complience confirmation V případě potřeby zapište další omezení na druhou stranu tohoto Potvrzení. If necessary further applicable limitations may be written on the reverse side of this Statement. 7. Tímto potvrzuji, že shora uvedené letadlo bylo udržováno a prověřeno v souladu se schváleným programem údržby a bylo shledáno letově způsobilým pro uvolnění do provozu. Hereby I certify that the above mentioned aircraft has been maintened and inspected in accordance with the approved Maintenance Program and was found airworthy for return to service. 8. Datum vystavení 9. Jméno a podpis odpovědné osoby Date číslo oprávnění Name and signature of the responsible person, Licence No. 10. Označení provádějící organisace, číslo oprávnění. Name of performity organisation, Licence No. * Nehodící se škrtněte Stanovení roční prohlídky pro jednotlivé typy kluzáků Příloha

13 Pro typy kluzáků, které nemají roční prohlídku stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci příloha stanovuje, jakou nejnižší prohlídku, provedenou v plném rozsahu dle průvodní technické dokumentace, je nutné vykonat před prodloužením OLZ, resp. nejpozději jeden rok od poslední prohlídky stejného nebo vyššího rozsahu. V každém případě je nutné v rámci roční prohlídky provést práce, popsané v příloze D a splnit ostatní požadavky podle směrnice CAA-TI-011-0/97 nazvané Požadavky SLI na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací. Pro úplnost je roční prohlídka uvedena i u typů kluzáků, které ji mají stanovenou ve své průvodní technické dokumentaci. Typ Prohlídka typ prohlídka A HR LS 1 všech verzí roční ASW 15 B Roční M HR ASW 19 Roční M 28 roční ASW 27 Roční M HR Cirrus VTC Roční MDM 1 Fox Roční Discus všech verzí Roční Nimbus 2 všech verzí Roční Duo Discus Roční Standard Cirrus Roční Glasflugel 304 Roční SZD 36 Cobra Sezónní Janus Roční SZD 48 Jantar std. Sezónní L 13 Blaník A T 59 Kestrel Roční L 13 A Blaník A Ventus všech verzí Roční L 13 AC 1 VSM 40 Démant 50 HR L 23 Super-Blaník 1 VSB 62 VEGA 50 HR L 33 Sólo Roční VSO 10, 10 C 100 HR LF 107 Luňák 50 HR VT 116 Orlík II 50 HR LF 109 Pionýr 100 HR VT 16 Orlík 50 HR LG 125 Šohaj II 50 HR Z 24 Krajánek 50 HR LG 425 Šohaj III LG 130 Kmotr 50 HR 100 HR 13

14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Příloha 5.5 CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC POVĚŘENÍ AUTHORISATION CERTIFICATE Č. / No: PFK- Tímto dokumentem se na základě splnění požadavků civilních leteckých předpisů České republiky a příslušných Postupů ÚCL platných v České republice, opravňuje k dobovému prodlužování Osvědčení letové způsobilosti kluzáků. This document on the basis of compliance with requirements of civil aeronautical regulations of the Czech Republic and with pertinent CAA Procedures valid in the Czech Republic authorises to revalidate Airworthiness Certificates of sailplanes. pověřený pracovník person-in-charge číslo razítka stamp number řídící oddělení ÚCL CAA controlling section Sekce technická oddělení údržby Podmínky - Conditions: 1. Pověření je omezeno na kluzáky. This Authorisation Certificate is limited to sailplanes. 2. Držitel Pověření provádí činnosti za podmínek a v souladu s dokumenty, které schválil ÚCL při vydání Pověření. The Authorisation Certificate holder shall perform these activities according to conditions and documents approved by the CAA when issueing this Authorisation Certificate. 3. Držitel Pověření je povinen dodržovat předpisy vydané Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Authorisation Certificate Holder shall comply with regulations issued by Ministry of Transport and Communication of the Czech Republic. 4. Pověření je platné dokud se jej jmenovaný nevzdá, dokud není ÚCL jeho platnost pozastavena,odvolána nebo ukončena. Toto pověření je nepřenosné. The Authorisation Certificate is valid until surrendered, suspended, revoked or termination date otherwise established by the CAA. This document is not transferable. Datum vydání - Date of issue (dd-mm-rrrr) (dd-mm-yyyy) Podpis Signature CAA/F-TI-025-0/99 14

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE Č. / No: 9 6-0 2 Tímto dokumentem se osvědčuje, že uvedený typ letadla, leteckého motoru

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL Uveřejněno pod číslem jednacím 472/2011220-SP/5. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 3

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 3 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE Č. / No: 9 6-0 3 Tímto dokumentem se osvědčuje, že uvedený typ letadla, leteckého motoru

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného

Více

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ

LA 2. Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Znění ze dne: 29. 6. 2007 LA 1 ÚVOD - str. 1 Organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě SLZ LA 2 Postupy LAA ČR pro ověřování letové způsobilosti SLZ Na základě pověření

Více

ZÁVAZNÝ BULLETIN. Výskyt koroze na pásnicích hlavního nosníku křídla. Mechanik s licencí údržby letadel (AML).

ZÁVAZNÝ BULLETIN. Výskyt koroze na pásnicích hlavního nosníku křídla. Mechanik s licencí údržby letadel (AML). ZB číslo: L410UVP/193a ZÁVAZNÝ BULLETIN Týká se: Předmět: Důvod: Letounů L 410 UVP všech verzí a modifikací. Kontrola pásnic hlavního nosníku na vnějším povrchu křídla. Výskyt koroze na pásnicích hlavního

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Aeroklub České republiky o. s., U mlýna 3, 141 00 Praha 4 Place of business/provozovna: Pracoviště technických služeb AeČR Hosín,

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ LETECKÉHO DOPRAVCE Předkládají právnické osoby, které žádají o provozování obchodní letecké dopravy Žadatel - vyhotovení: č.j.:... Datum:... ÚCL - přijetí: č.j.:... Datum:... Úřad pro civilní letectví Referát provozovatelů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s.

Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Co nového ve všeobecném letectví? Seminář FI(A), Praha, březen 2008 Marek Vinař, VPL ČSA, a.s. Letecká informační služba přístup k informacím Od 1. ledna 2008 je přístup k níže uvedeným dokumentům vydávaným

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 06/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 06/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 06/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna T303, poznávací

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 4/2014. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 4/2014. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 4/2014 18. dubna 2014 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Vydání Vzorových listů železničního svršku (SŽDC, s. o.)... 2 Pověření osob

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 72-04 Změna 4 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 526 AFS Z 526 AFS-V 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 72-04 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

>záměrně vynechaná strana<

>záměrně vynechaná strana< Strana 2 >záměrně vynechaná strana< Strana 3 Seznam 0. Všeobecně 4 0.1. Seznam platných stran 4 0.2. Změny a opravy 5 0.3. Rozdělovník 6 1. Úvodní pojmy 7 1.1. Definice a zkratky 7 1.2. vztahující se dokumentace

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

Příručka kluzáku K7. Příručka kluzáku OK-5706 1 16.11.1961

Příručka kluzáku K7. Příručka kluzáku OK-5706 1 16.11.1961 Příručka kluzáku K7 OK-5706 1 Alexander Schleicher Segelflugzeugbau Poppenhausen/Rhön P rovo zn í a le to vá p říručka pro kluzák typu K 7 - Rhönadler vydáno Tato příručka musí být vždy na palubě Patří

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti Hodkovice nad Mohelkou dne 4. 4. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-105 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku AS-K13 poznávací značky OK-0419 na letišti

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5 NEPOUŽITO ZÁMĚRNĚ. Podle původní letové příručky, s neocenitelnou pomocí sázecího systému TEX, zpracovali Karel Beneš a Tomáš Obšívač, leden 2002. Většina vět stylisticky se vymykajících běžně používanému

Více

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR.

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor plavby Námořní úřad MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC Navigation Department Maritime Office Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 INFORMACE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV, při letu dne 7.7. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 12-276 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Piper PA 31-350 poznávací značky OK EKV,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL Uveřejněno pod číslem jednacím 472/2011220-SP/5. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

Více