HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOPÍK UDÁLOST ROKU 2006 THE EVENT OF THE YEAR 2006. otevření HOPI Strančice. opening of the Strančice warehouse"

Transkript

1 HOPÍK 4 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo IV / issue No. IV UDÁLOST ROKU 2006 otevření HOPI Strančice THE EVENT OF THE YEAR 2006 opening of the Strančice warehouse Gyál - další etapa výstavby Gyal next stage of the construction Provoz HOPI Strančice HOPI Strančice Operation Představení managera Introducing of manager

2 Úvodní slovo / Introduction Vážené kolegyně a kolegové, vážení spolupracovníci, Dear colleagues, Čtvrté číslo časopisu Hopík v minulém čísle jsem se zmínil o hlavních úkolech roku Jeden z nich hovoří o pokračování expanze v poskytování logistických služeb partnerům HOPI. Žádná expanze však nelze realizovat bez investice. Investice je jedním z hlavních ukazatelů rozvoje a růstu firmy. Je to hlavní indikátor její budoucnosti. Toho jsem si byl vědom již při založení společnosti. V tomto čísle uvidíte určitý průřez investičním majetkem, pořízeným firmou HOPI od svého založení. Investice je odrazem schopnosti mít vizi, o perspektivě a dlouhodobém rozvoji společnosti. Žádná kvalitní logistická služba nejde dělat bez toho, aby nebyla podpořena a skloubena s moderními investicemi a technologiemi. Investovat znamená definovat dlouhodobý rozvoj firmy. Firma HOPI rozdělila investice na 4 základní priority. 1) Logistické celky tedy budovy a technologie 2) Dopravní služby rozvoj vozového parku 3) IT informační technologie 4) Lidi investice do lidských zdrojů V této linii, strategii se odehrává i průběh roku Jako příklad uvádím ukončení výstavby obalového skladu Jažlovice, výstavbu největší mrazírenské kapacity v Prostějově, výstavbu II. etapy logistického centra Hungaria suchý sklad, chlazený a mražený, otevření logistického skladu Strančice, či nákup téměř stovky nových vozidel, dále pak přípravu na investici do chlazeného skladu HOPI SK. V neposlední řadě jsou to investice do lidí, školení, výuka jazyků, mzdová reforma odstartovaná na skladových procesech. Investovat znamená vytvářet majetek. Vlastnit majetek znamená umět s ním hospodařit, ošetřovat ho a rozvíjet. Umět s ním tedy správně nakládat. K tomu je třeba od určité velikosti firmy mít i silný ekonomický útvar, který toto nakládání s majetkem měří, porovnává s konkurencí, kontroluje a signalizuje potřebné korekce. Toto číslo je tedy věnováno nejen investicím, ale i představení ekonomického útvaru. Dovolte mi závěrem říct jedno obrovské poznání. Žádná investice, ani ta nejlepší, nepřinese žádnou konkurenční výhodu firmě, jestliže majetkovou investici nedoprovází investice do lidských zdrojů. Jeden faktor bez druhého nepřináší kýžený výsledek, tedy konkurenční výhody. A protože chceme být nejlepší logistickou firmou, neinvestujeme jen do majetku, ale i do lidí. S pozdravem Váš František Piškanin František Piškanin - majitel firmy HOPI s.r.o. / František Piškanin - Owner of company HOPI s.r.o. In the previous issue I mentioned the 2006 key objectives. One of them is to further expand the logistics services we provide to the partners of HOPI. No expansion though can be done without investments. Investment is one of the main indicators of a company growth and advancement. It isthe Indicator of its future. I was aware of this fact when the company was established already. In this issue you will get a brief overview of the fiscal assets the HOPI company has acquired since its establishment. Making an investment reflects the ability of having a vision for the future prospects and for the longterm development of a company. No quality logistics sevice can be provided without the support of and convergence with investment and modern technologies. To invest means to define a longterm company development. The HOPI company invests into 4 priority areas. 1) Logistics facilities and technologies 2) Transport services fleet upgrade and growth 3) IT information technologies 4) People investment in human resources The year 2006 has been in line with our strategy. I will mention several examples of it as the construction completion of the Jažlovice packaging warehouse, the construction of the largest freezer capacity in Prostějov, the stage II construction of the logistics centre Hungaria dry, cool and freezer warehouses; also the opening of the logistics warehouse in Strančice, and the purchase of almost hundred new vehicles, or the preparation of investment into a coll warehouse of HOPI SK. Last but not least, we invest in people, their training and language preparation. Also the salary reform in relation to warehouse processes has started. To invest is to create assests. To hold assets is to be able to manage, take care and develop it, that is to handle the asset correctly. When a company has grown to a certain size, it needs a strong economic department who measure the asset management, who benchmark and control, who give a signal to make necessary corrections. This issue is thus dedicated not only to invetments but to the introduction of the economic department as well. In the end let me share with you a graet piece of realization. No investment, even the best one possible, shall not earn a competitive advantage unless such a capital investment goes with an investment into human resources. One factor without the other does not earn the desired result of a competitive advantage. Since we want to be the leading logistics company, we do not make capital investments only, we invest in people also. With best regards The fourth issue of the HOPIK magazine HOPI, Your František Piškanin P.S. I nadále je možno v případě potřeby sjednat konzultaci s majitelem společnosti prostřednictvím jeho asistentky, paní Jitky Kravčišinové - kontakt: Tel.: HOPI, October 16,

3 Akce / Events Významné akce v roce Significant Events 3. května 2006 proběhla v sídle firmy HOPI HUNGÁRIA Kft., Gyál Valná hromada firmy HOPI s.r.o. Za účasti společníků: rodiny Piškaninů a rodiny Houdků proběhlo hodnocení roku 2005, hodnocení počátku roku 2006 a seznámení s plánem pro následující období. On May 3, 2006, the General meeting of the HOPI s.r.o. company took place in the registered office of HOPI HUNGÁRIA Kft., Gyal. In the presence of the partners, the Piškanin and Houdek families, the 2005 and early 2006 results were assessed, and the plan for the future period was introduced. Všechny generace rodiny Piškaninů a Houdků / All generations of the Piškanin and Houdek family Dr. Wolfgang Houdek a František Piškanin Rudolf Houdek, sen., Rudolf Houdek, Mgr. Martin Piškanin, František Piškanin Ing. David Piškanin, František Piškanin, Mgr. Martin Piškanin Robert Houdek, Otto Willert, Rudolf Houdek, sen., Ing. David Piškanin, Mgr. Martin Piškanin, František Piškanin Jednání Valné hromady / General meeting Investice / Investments Expanze / Expansion Uprostřed Livia Jeszenszki, jednatelka HOPI Hungária Kft. / In the middle, L. Jeszenszki, exec. head of HOPI Hungária Kft. Ohlédnutí / Looking back 3

4 Ekonomický útvar Představujeme divizi Ekonomicko správní Představujeme V tomto čísle bychom Vám rádi představili jeden z úseků, který není často vidět a přesto hraje výraznou roli v životě společnosti. Tato divize musí zajistit nejen legislativní povinnost vůči státním orgánům, ale především rozsvěcet červené či zelené semafory, které ukazují zdali se společnost vydává správným směrem. V souvislosti s mezinárodní expanzí HOPI, již není zodpovědná pouze za národní záležitosti, ale centrála zodpovídá za stanovení metodiky a kontrolu dceřiných společností. Divize je již od roku 1994 stále ve stejné administrativní budově v Klášterci nad Ohří a to i přesto, že se většina operativní činnosti již dávno odehrává na jiných místech. Důvodem není jen jistá nezávislost tohoto provozu, ale především vysoce kvalitní tým zkušených a pečlivých účetních z této lokality. Stavebními kameny této divize jsou: Finanční ředitel Hlavní účetní Manažer kontrolingu Manažerka pojištění Invoice manažer Vedoucí revizního odd. Ing. Petr Novák Ing. Radek Nárožný Ing. Lukáš Nečas Ing. Martina Lněníčková Ing. Jolana Hošková Ing. Libor Správka Společnost je velice složitý organizmus, organizmus kterému dodává život obrovské množství informací. Tyto informace musí být zpracovány včas a bezchybně. Zato, že je v systému řádně zaznamenán každý zmanipulovaný karton, každý litr nafty či že se neztratí žádný doklad a to i po 10 či 20 letech zodpovídá hlavní účetní Radek Nárožný (Obr. 1) s týmem 13 účetních. Dále je zodpovědný za nastavení účetního systému SAP, a to nejen v české, ale i slovenské a maďarské republice. Firma bez čísel, firma bez kontrolingu je jako bychom se pokoušeli řídit auto se zavázanýma očima. Proto na základě zaznamenaných dat z účetního oddělení sestavuje manažer kontrolingu Lukáš Nečas (Obr. 2) měsíční reporty, ze kterých podává přesné informace o tom jak který povoz hospodaří s poskytnutými prostředky. Víme jak náročné je vykomisovat 1 kg uzenin, či rozvézt jeden karton zboží. Při nastavování kontrolingu v dceřiných společnostech bylo dosaženo jednotné metodiky a tak jsme schopni mezi sebou porovnat i náklady v jednotlivých zemích. Další rolí tohoto manažera je, že takzvaně sedí na prameni. Byla mu svěřena důvěra a se svým kolektivem hospodaří s finančními prostředky společnosti. Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people Hádka se nevyplácí: nevrátíš se domů spokojen. (naučení) Fight does not pay off: You will not return home satisfied. (A moral) Zato, že do společnosti nevstoupí jediná neoprávněná faktura a že je provedená řádná kontrola její výše, je zodpovědný invoice manažer Jolana Hošková (Obr. 3). Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a bohužel i mi občas něco rozbijeme je společnost pojištěna proti všem myslitelným, i když někdy nepředstavitelným (zemětřesení či lavina) rizikům. Komunikaci s bankami a pojišťovacími makléři zajišťuje Martina Lněníčková (Obr. 3). Asi každý z nás si při slově revizor představí svírající pocit v žaludku, když jel metrem či autobusem a neměl vše v pořádku. I Revizor HOPI pan Libor Správka (Obr. 4) má pravomoci a autoritu ke kontrole všech činností společnosti HOPI. Přejme si, aby i v budoucnu byla tato činnost tak úspěšná, jako když jsme dosáhli minimalizace ztrát zboží a inventur a zvýšili tak naší reputaci u parterů díky kvalitní službě. Tento tým koučuje finanční ředitel Petr Novák (Obr. 5), který ví, že bez schopných, oddaných lidí nikdy nevybudujeme efektivní ziskovou společnost a vedoucí nebude úspěšný vedoucí. Společnost HOPI je společnost nesmírně dynamická a náročná. Expanze, kterou realizujeme během několika let, byla pro mnohé nadnárodní společnosti velkou výzvou na několik desetiletí. Tento rozvoj není možný bez týmové práce. Děkuji tedy svým spolupracovníkům za pozitivní přístup, upřímnost a obětavost. (Obr. 1) Radek Nárožný (od roku 2000) a jeho tým / Radek Nárožný (since 2000) with his team (Obr. 2) Lukáš Nečas (od roku 2000) a jeho tým / Lukáš Nečas (since 2000) with his team Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej) 4

5 Economic Division Introducing the Econnomic and administration division In this issue we would like to introduce a division that cannot be seen frequently but still plays a vital role in a company life. This division takes care not only of the legislative duties towards the government but primarily of operating the red and green traffic lights to show whether the company is heading the correct direction. With regard to the international expansion of HOPI, the division is not responsible only for the national issues but as a centre they are responsible for creating the methodology for the subsidiaries, and for the supervision over them. The division has been located in the same office building in Klášterec nad Ohří since 1994 despite the fact that most operational activities have long taken place in other locations. The reason behind it is a certain independence of the division, but mainly that the experienced and attentive accountants of this quality team come from the same area. The building blocks of the division: Finance Director Senior Accountant Controlling Manager Insurance Manager Invoice Manager Audit department Manager Ing. Petr Novák Ing. Radek Nárožný Ing. Lukáš Nečas Ing. Martina Lněníčková Ing. Jolana Hošková Ing. Libor Správka (Obr. 3) Martina Lněníčková (od roku 2001), Jolana Hošková (od roku 2004) / M. Lněníčková (since 2001), J. Hošková (since 2004) A company is a very complex organism that lives on huge amounts of information. The information must be processed accurately and in time. The Senior Accountant Radek Nárožný (Pic. 1) with his team of 13 accountants are responsible that every pack handled, every litre of fuel consumed is properly recorded in the system; that no document disappears even within 10 or 20 years. He is also responsible for the SAP accounting system set-up, not only in the Czech republic but also in Slovakia and Hungary. A company without figures and controlling would be like trying to drive a car with our eyes covered. To avoid such a situation, the Controlling Manager Lukáš Nečas (Pic. 2) creates monthly reports out of the data collected by the accounting team to provide accurate information on how the operations handle the allocated funds. We know how demanding it is to dispatch 1 kilo of smoked meat or deliver a pack of goods. When setting up the controlling mechanism in subsidiaries we managed to unite the methodologies so that we can compare the costs between the coutries.the Controlling Manager has another role to play, i.e. to guard the sources. He was entrusted to manage together with his team the company funds. The Invoice Manager Jolana Hošková (Pic. 3) is responsible for proper examination of the invoiced amounts so that no unjustified invoice is accepted. Since bad luck happens to people, and unfortunately we happen to break something ourselves sometimes, the company is covered by insurance against all possible, and sometimes hard to imagine (eartquake, avalanche) risks. For the communication with the banks and insurance companies is responsible Ms. Martina Lněníčková (Pic. 3). Probably everybody can remeber what it felt like when travelling on a bus or tube, the inspector came and they had forgotten to buy a ticket. Also the HOPI Inspector Mr. Libor Správka (Pic. 4) has the right and authority to inspect on all activities of the HOPI company. Let us wish the activity in the future is as successful as when we managed to minimize the loss of goods, and increase our reputation with our partners due to a quality service. Introducing The Finance Director Petr Novák (Pic. 5) coaches the whole team; and he knows that without skillful and loyal people we can never build an effective and profitable company, and that without such people a manager can never become a successful manager. The HOPI is a dynamic and ambitious company. The scope of expansion we have realized over the few years, would be difficult even for some multinationals to achive within decades. Such a growth would be imposible without teamwork. I thank my colleagues for their positive approach, frankness and dedication. Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people (Obr. 4) Ing. Libor Správka Vedoucí revizního odd. (od roku 2005) / Audit department (since 2005) (Obr. 5) Ing. Petr Novák Finanční ředitel (od roku 2000) / Finance Director (since 2000) Buď šťastný, abys dlouho žil. Starosti ti přivodí nemoc. (naučení) Be happy to live long. Worries bring on an illness. (A moral) 5

6 Vizitka Víme, kdo nás řídí? Představení jednoho z manažerů: Jaroslav Voráček Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana Voráčka, který je zodpovědný za útvar investic a majetku. HOPÍK: Jak dlouho jste u firmy HOPI s.r.o. zaměstnán? Pan Voráček: Pracovní poměr jsem uzavřel dne tehdy ještě se společností Houdek ČSFR, se společností HOPI následně dne na pozici obchodně provozního náměstka. Na tehdejší dobu vzpomínám jako na velmi složitou legislativní fázi, kdy většina firem profitovala na obchodních transakcích, které byly velmi výhodné, morálně problémové, právně složitě postižitelné. Již v této době si společnost dala za cíl působit a vstoupit do povědomí s kreditem jasně čitelného partnera respektujícího právní prostředí nové společnosti. HOPÍK: Co obnáší Vaše současná pozice? Pan Voráček: V současné době odpovídám zejména za oblast investic. V praxi to znamená, že krátkodobé i dlouhodobé cíle rozvoje naší společnosti se neobejdou bez jejich technického zabezpečení, tj. nákupu strojních celků, služeb a výstavby nových objektů. HOPÍK: Co považujete ve své práci za nejobtížnější? Pan Voráček: Velmi obtížné, mnohdy komplikované je najít vyváženost kvality a ceny. Toto se netýká pouze oblasti stavebních investic, ale obecně. Nejvyšší úroveň kvality je zároveň i cílem. Každá další nová stavba, stejně tak i stroj či služba, musí být na vyšším stupni při stejné cenové úrovni. Například u staveb to v praxi znamená aktivně působit na veškeré kroky práce projektantů tak, aby jednotlivé části v přípravné fázi byly jednoduše realizovatelné. Vlastní stavbu musí důsledně kontrolovat kvalitní technický dozor a provozně důležité detaily kontroluji osobně. HOPÍK: Na čem v současné době pracujete? Pan Voráček: V roce 2006, kromě již zprovozněného areálu v Strančicích, jsou termínované další dvě investiční akce. Časově první je mrazírna v Prostějově s plánovaným termínem zahájení na konci 11. měsíce. Tuto stavbu poprvé zajišťujeme z pozice nejen investora, ale také generálního dodavatele. Rozhodujícími partnery jsou společnosti ZIPP, Strabag, Frigomont, Elektromont, Linde. Druhou akcí je dostavba II. a III. etapy logistického areálu v Maďarsku. Stavbu ve výběrovém řízení opakovaně získala společnost Gropius, s termínem předání v závěru roku Obě tyto akce významně zkvalitní současné distribuční plochy. Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people Špatné myšlenky jsou jako bodání nožem do představy o někom. On nevidí, co mu děláš, ale ty to víš. Zabít někoho v myšlenkách umožní zlému duchu vstoupit do tebe. (matčina rada) Bad thinking is like stabbing somebody s image with a knife. He cannot see what you are doing to him, but you know. Killing somebody just in your imagination allows evil spirits to come inside you. (Mother s advice) HOPÍK: Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Pan Voráček: Osobně považuji za úspěch, že při vzniku společnosti HOPI v roce 1992 jsem odpovídal za vytvoření obchodní sítě samoobslužných velkoobchodů. V tehdejší době byl tento koncept ojedinělý, velmi blízký současnému systému Makro. Dosahovaný obrat a způsob realizace v samoobslužných jednotkách nám zajišťoval významné postavení u výrobců, popř. dodavatelů a řadu let jsme patřili v hodnocení TOP firem na přední místo. Za jednoznačně největší úspěch a štěstí považuji to, že jsem dostal důvěru a pověření majitele HOPI organizovat a realizovat veškerou investiční činnost. V nákladech to znamená, že mi byly svěřeny finanční prostředky na stavební investice ve výši cca 2,2 mld. Kč. V následujícím období bude důležitým úkolem veškeré investice chránit výchovou zaměstnanců směřovanou k povinnosti respektovat firemní kulturu, tj. školeními při nástupu, dále důslednou každodenní kontrolou pracovišť. HOPÍK: Děkujeme za rozhovor. Základní údaje: Jméno: Funkce: Věk: Stav: Znamení: Jaroslav Voráček manažer divize investic a majetku 55 let ženatý Váhy Introducing one of the managers: Jaroslav Voráček We decided to introduce to you another colleague, Mr. Jaroslav Voráček, the manager who is responsible for the Asset and Investment. HOPÍK: How long have you worked for HOPI? Mr. Voráček: I signed the contract on September 1, 1992 with then the Houdek ČSFR company. And then with HOPI on February 2, 1993 for the position of a business operation deputy manager. I remeber those times as a difficult period from the legislation point of view. Most companies were making profit on transactions that were highly profitable but problematic from the moral standpoint, and insufficiently covered by the legislation. Already then our company s objective was to achieve a credit of being a transparent business partner respecting law. HOPÍK: What is your current position? Mr. Voráček: Curently I am responsible for investments namely. Practically, both short-term and long-term company development objectives have to be backed by technology, by purchase of machinery, or services, or by building new facilities. Do we know who leads us? 6

7 Business card Sportovní události / Sports Events Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej) HOPÍK: What do you think to be most difficult about your job? Mr. Voráček: Very difficult and complicated can be to find the balance between the quality and price. That applies generally, not only to the investmnet into construction. The best quality level is the goal in itself. Every new structure, piece of equipment or a service has to be on a higher quality level but at the same price. With construction it means to influence the work of the designers in such a way that preparatory steps can be done easily. The construction works have to be supervised thoroughly by quality site supervisors,and I inspect the mission critical items myself. HOPÍK: What are you working on at the moment? Mr. Voráček: In 2006 we already put the Strančice facility into operation, and we have scheduled two more investments. The first on schedule is the construction of the freezer facility in Prostějov that commences in the end of month 11. When it comes to this construction, for the first time we assumed both roles, of the investor and of the general contractor as well. Our key partners are the following companies: ZIPP, Strabag, Frigomont, Elektromont, and Linde. Second investment is in the completion of the stages II and III of the logistics centre in Hungary. The Gropius company bid for the construction works was repeatedly the winning one. The facility completion deadline is in the end of Both constructions will improve the quality of the distribution area significantly. HOPÍK: What has been your best professional achievement so far? Mr. Voráček: Personally a success was that when HOPI was established in 1992 I was responsible for establishing a network of self-service wholesale outlets. In that period it was a rare concept, similar to the current system of Makro. The sales we achieved through the network earned us an important position at the manufacturers or suppliers, and for many years we have ranked high among the TOP companies. Bur definitely the best achievement and stroke of luck was that I was entrusted and authorized by the owner of the company to organize and implement all investments. Money-wise, I was entrusted with 2.2 billion of CZK to be invested into construction. In the future period it will be an important task to protect these investments through employee education focused on the obligation to respect the company culture, that is through training immediately after recruitment and through everyday inspection at work on the premises. HOPÍK: Thank you for the interview. Basic data: Name: Position: Age: Status: Zodiac: Jaroslav Voráček Investment and Assets Division Manager 55 let married sign Fotbalový turnaj SCANIA CUP V sobotu, dne se uskutečnil fotbalový turnaj SCANIA CUP v Rajhradě. Firmu HOPI reprezentovali na turnaji pracovníci dopravy a provozů. Mužstvo se umístilo na čestném, předposledním místě. HOPI CUP 2006 V příštím čísle bude zveřejněna reportáž z HOPI CUPU 2006, který se konal v sobotu Fotbal a zábava s firmou HOPI V sobotu, , se v Jažlovicích uskutečnilo mezinárodní fotbalové utkání FC HOPI FC HOUDEK, za hojné účasti fandících zaměstnanců a rodinných příslušníků. Výsledek utkání FC HOPI FC HOUDEK : 4:3. SCANIA CUP On Saturday, June 17, 2006, the SCANIA CUP football tournament took place in Rajhrad. The HOPI company was represented on the cup by our transport and other operations employees. The team was placed the last but one. HOPI CUP 2006 Our next issue will cover the HOPI CUP 2006 that takes place on Saturday, September 9, Football match between the HOPI and HOUDEK, an informal party October 7, 2006 On Saturday, October 7, 2006, took place international soccer match FC HOPI versus FC HOUDEK. The result of the match was FC HOPI FC HOUDEK: 4:3. Events held Pořádané akce 7

8 Investiční výstavba Investiční výstavba Capital construction Investiční výstavba je v současné době považována za jeden z prvků umožňujících dosahování strategických cílů společnosti HOPI. Rozvoj logistiky neustále vyžaduje vyšší kvalitativní nároky na profesionalitu veškerých fází toku hmoty. The HOPI sees the Capital construction as one of the ways of meeting the company strategic objectives. As the logistics sector develops, grow also the quality requirements on the professionality of the material flow in all its phases až 1998 Jaroslav Voráček, Prokurista firmy / Jaroslav Voráček, Authorized agent 1993 till 1998 pořízení centrálního skladu v Klášterci nad Ohří výstavba nové mrazírny v Klášterci nad Ohří pořízení prodejního centra Karlovy Vary - Růžový Vrch pořízení skladu v Chomutově V této době se společnost HOPI zaměřovala především na svou vlastní obchodní činnost. Ve stejné době začala vznikat velmi úzká spolupráce s nadnárodní společností Tengelmann expandujícím na českém trhu s diskontním řetězcem PLUS, pro který HOPI zajišťovala importní služby dle české legislativy. Zároveň se začal vytvářet koncept skladování a distribuce chlazeného a mraženého zboží. Tento koncept se stal později základem pro rozšiřování logistických služeb partnerům. Významnou složkou zvládnuté logistiky je investiční výstavba. Do dlouhodobé strategie firmy patřila také investiční výstavba prodejních jednotek. Několik takových společnost HOPI postavila a pronajala svému partnerovi diskontnímu řetězci Plus ČR (Klášterec nad Ohří, Litvínov, Ostrov, Mariánské Lázně, Karlovy Vary). acquisition of the central warehouse in Klášterec nad Ohří new freezing facility construction acquisition of the vending centre in Karlovy Vary - Růžový Vrch acquisition of the warehouse in Chomutov During this time period the HOPI company focused primarily on their own commercial activities. At the same time, the HOPI started to develop a close cooperation with the Tengelmann multinational company that were expanding the PLUS chain on the Czech market; and the HOPI were providing the import services for the PLUS, in compliance with the Czech legislation. In paralel we started to develop a concept of warehousing and distributing chilled and frozen goods. The concept became later on the basis of the expansion of the logistics services provided to our partners. An important componet of professional level logistics is the capital construction. To construct retail stores was also a part of our long term strategy. The HOPI built several of these outlets and leased them to the discount chain PLUS CR (in Klášterec nad Ohří, Litvínov, Ostrov, Mariánské Lázně, and Karlovy Vary) až till 2006 Společnost HOPI se začala více soustředit na poskytování logistických služeb rozličným partnerům. Také se zúčastnila výběrového řízení na poskytovatele logistických služeb pro vstupující nadnárodní společnost Makro. Tento tendr společnost HOPI vyhrála a to bylo mj. jedním z impulsů pro stavbu nového logistického centra. Jako vhodná lokalita z hlediska umístění a perspektivy růstu byla zvolena poloha u dálnice D1 v Jažlovicích u Prahy. Z tohoto centra již bylo možné poskytovat komplexní škálu logistických služeb od suché přes chlazenou až po mraženou logistiku. The HOPI company focused more on the logistics services provisioning to various partners. Our company also took part in a tender for the logistics services provider to the Makro multinational company., who then started to penetrate the Czech market. The HOPI were awarded and it was one of the stimuli to build a new logistics centre. A suitable location with prospects for expansion was found at the D1 highway in Jažlovice u Prahy. Out of this centre we were then able to provide a complete set of logistics services ranging from dry to chilled and frozen goods logistics. HOPI - Jažlovice V průběhu roku 2005 provedla společnost PLUS Discount remodeling prodejen. Nová vizáž významně zvýšila zájem zákazníků. / The PLUS Discount company have remodelled their outlets during The new face has increased the interest of the customers significantly. 8

9 Capital construction Sklad Klášterec nad Ohří / Warehouse in Klášterec nad Ohří Sklad Klášterec nad Ohří / Warehouse in Klášterec nad Ohří Sklad Klášterec nad Ohří / Warehouse in Klášterec nad Ohří Nová tvář filiálky PLUS - Mariánské Lázně / New front PLUS outlet - Mariánské Lázně Nová tvář filiálky PLUS - Karlovy Vary / New front PLUS outlet - Karlovy Vary Nová tvář filiálky PLUS - Ostrov / New front PLUS outlet - Ostrov Nová tvář filiálky PLUS - Litvínov / New front PLUS outlet - Litvínov Nová tvář filiálky PLUS - Klášterec nad Ohří / New front PLUS outlet - Klášterec nad Ohří Investiční výstavba / Capital construction 9

10 Investiční výstavba Jažlovice Po téměř ročním vyhledávání se podařilo zajistit na dálnici D1 Praha Brno, EXIT 11, místo, které z hlediska budoucích cílů splňovalo veškeré požadavky. V katastru obcí Jažlovice a Modletice, na přímém výjezdu z dálnice, byly postupně pořízeny pozemky o celkové velikosti m 2, což HOPI umožnilo vybudovat logistické sklady H1, H2 a H3 v průběhu let 1999 až 2003 v součtu m 2 skladovacích ploch. Mezi hlavní klienty v této lokalitě patří společnosti Unilever, Bohemia Sekt, Billa, PLUS Discount, Zimbo, Makro, Ahold a další. Zbylá část pozemků v sousedství stávajícího areálu byla využita pro stavby firem, které poskytují bezprostřední servis, a to opravna vozidel SCANIA, čerpací stanice pohonných hmot a odstavné plochy pro kamiony. Na tomto území byla dále ponechána plocha pro stavbu bloku H4 mrazírna a ubytovna. Investiční náklad komplexu dosahuje částky okolo 1 mld. Kč. Jažlovice After we have searched for almost a year, we found a site located at the D1, Prague - Brno highway, exit 11, that suits the future objectives. In the municipalities of Jažlovice a Modletice close to the highway exit, we have purchased m 2 of land. HOPI then, over the period of 1999 till 2003, built logistics warehouses H1, H2, and H3, of the total storage area of m 2. From this locality we serve our major clients like Unilever, Bohemia Sekt, Billa, PLUS Discount, Zimbo, Makro, Ahold and others. The remaining land adjacent to the existing centre was utilized to construct facilities of the companies that provide us with direct service, that is the SCANIA garage, a fuel station, or a truck parking lot. We have kept still enough land to build the block H4 a freezer and a boarding-house. The investment volume is about 1 billion CZK. 10

11 Capital construction Prostějov Růst společnosti a snaha o zvyšování kvality poskytovaných služeb si vyžádal další velkou investici do vlastních skladových areálů. Navyklost ve využívání existujícího pronajatého skladu v Prostějově pak v tomto kontextu rozhodla o stavbě nové logistické platformy v průmyslové zóně právě v tomto městě dokončené v roce 2004 s nákladem téměř 250 mil. Kč. Stávající centrální sklad zajišťující skladování a distribuci společné skupiny zboží pro Českou a Slovenskou republiku ukazuje na možnost využití stejného efektu u další společné skupiny zboží mražených výrobků. Novou investicí v roce 2006 je stavba plošně a kapacitně největší jednokomorové distribuční mrazírny, nákladem téměř 150 mil. Kč. Zastavěná plocha m 2 umožní denní pohyb 3000 palet. Prostějov The growth of our company and the effort to increase the quality of services we provide required another big investment into the company s warehouses. Because we were used to a leased warehouse in Prostějov, the decision was taken to build our new logistics platform in the city industrial zone; the construction was finished in 2004, the investmnet volume was close to 250 million CZK. We have been using an existing central warehouse to store and distribute the same category of goods both for the Czech and Slovak republics. The same principle can be applied to another common goods category, that is frozen goods. Our new 2006 investment of almost 150 million CZK thus goes into the construction of the largest single-chamber distribution freezer, wth the built-up area of m 2 enabling us to handle 3000 pallets daily. Keltské žárové ohniště, 6 tis. let př. n.l. / Celtic fireplace, 6 thousand years BC Investiční výstavba / Capital construction 11

12 Investiční výstavba Slovensko logistický sklad Madunice Požadavky partnerů na zajišťování služeb ve Slovenské republice vyvolal potřebu okamžitého řešení. V květnu roku 2000 jsme získali vhodný objekt. Po jednoduché přestavbě vznikla kapacita 5000 palet. Ve stejném roce byla postavena nová chladírna a mrazírna se skladovou plochou 4500 m 2. Logistický sklad Madunice / Madunice logistics warehouse Slovakia Madunice logistics warehouse When our business partners asked us to provide services in the Slovak republic, it invited immediate action. In May 2000 we acquired a suitable facility. After minor reconstruction we arrived to a capacity of 5000 pallets. In the same year we built a new cold warehouse and a freezer, with total storage area of 4500m 2. Logistický sklad Gyál / Gyál logistics warehouse Maďarsko logistický sklad Gyál Vzhledem k tomu, že po dokončení I. etapy skladu v roce 2005 byla okamžitě vyčerpána kapacita skladu, rozhodlo vedení HOPI o přípravě II. a III. etapy. Z dlouhodobého pohledu bylo potřebné rozhodnout o plošném členění mrazírny, chladírny a centrálního skladu. Schválením konceptu a podpisem smlouvy s jednatelem a generálním ředitelem společnosti Gropius Gyulou Csaktornyaiem a majitelem a jednatelem HOPI Františkem Piškaninem a Davidem Piškaninem dne byla stavba zahájena. Hungary - Gyál logistics warehouse Nový sklad obalů / The new warehouse for packaging The whole capacity was used up immediately after the completion of the stage I of the warehouse construction in Due to that, the HOPI board decided on preparation of the stages II and III. Froom the long-term perspective it was necessary to make appropriate decisions about the layout of the cooling and freezing areas and of the central warehouse. The concept was agreed and the contract signed by the Gropius company CEO, Mr. Gyula Csaktornyai, and by the owners and executives of the HOPI company, Mr. František Piškanin and David Piškanin, on August 3, 2006 The construction was thus commenced. Parametry skladu / The warehouse parameters: celková plocha / total area m 2 centrální sklad / central warehouse pal. chladírna / cooling area m 2 mrazírna / freezer m 2 Gyula Csaktornyai, František Piškanin, Jaroslav Voráček a Ing. David Piškanin 12

13 Capital construction Procter and Gamble Strančice Velkou událostí roku 2006 bylo dne 23. srpna slavnostní otevření nového logistického skladu ve Strančicích, za účasti firmy HOPI a jejího partnera, firmy Procter and Gamble. Procter and Gamble Strančice A great ceremonious event of 2006 took place on August 23, when the HOPI and their business partner, Procter and Gamble, opened the new logistics centre in Strančice. Slavnostní přípitek : Joss Vanbiesebroeck, ředitel P&G pro CEEMEA, František Piškanin, Ing. David Piškanin / Toast : Joss Vanbiesebroeck, P&G, CEEMEA Director, František Piškanin, Ing. David Piškanin Investiční výstavba / Capital construction 13

14 Investiční výstavba Strančice Rozhodnutí pro výběr lokality Strančice bylo ovlivněno dvěma základními faktory. Prvním byl úspěch ve výběrovém řízení na poskytovatele logistických služeb pro společnost PG, jejíž rozsah si vyžádal zcela nový kapacitně dostačující objekt vyhovující přísným kvalitativním požadavkům. Druhým faktorem byl fakt, že prostorové možnosti existujícího logistického centra v Jažlovicích byly a jsou téměř vyčerpány a Strančice mají vzhledem ke své blízkosti k Jažlovicím optimální polohu. Realizace přípravy skladu byla velice intenzivní. Po rozhodnutí vstoupit do Strančic, které padlo v polovině listopadu minulého roku, byla příprava ukončena v lednu uzavřením smlouvy a za dalších přibližně 6 měsíců se podařilo sklad dokončit do dnešní podoby. Pro zabezpečení provozu je používána manipulační technika společností BT a Jungheinrich, především pak pohyb zboží je řízen sofistikovanou informační technologií pracující na bázi čárových kódů. Z největšího skladovacího a distribučního centra, které v této chvíli společnost HOPI má ve Strančicích, o velikosti m 2 skladové plochy s kapacitou až palet, budou zajišťovány služby i pro další významné partnery jako: EMCO Bohemia Sekt atd. Strančice There were two factors that influenced the decision to select Strančice. The first one was that we succeeded in the PG tender for the logistics services provider. The scope of the service required a new facility of sufficient capacity meeting strict quality requirements. The other influencing factor was that the existing capacity of our logistics centre in Jažlovice has been almost used. Since Strančice is close to Jažlovice, the location is optimal. The warehouse construction preparations were quite intense. The decision on Strančice was taken in mid November last year; the preparatory work was finished off by signing the contract in January, and within the next 6 months the warehouse was completed. Inside the operation we use the handling equipment made by the BT and Jungheinrich companies. The movement of goods is controlled by sifisticated bar code information technology. The HOPI company now have their largest warehousing and distribution centre in Strančice, of the total storage area of m 2 and capacity of pallets. From this location we will serve other important partners as: EMCO Bohemia Sekt etc. 14

15 Capital construction Sklad Strančice / Strančice logistics warehouse Investiční výstavba / Capital construction 15

16 Personalistika Nové tváře ve firmě HOPI Livia Jeszenszki - jednatelka společnosti HOPI Hungária Kft. Vzdělání: Hospodářská univerzita, Budapešť obor Finance a účetnictví ( ) V posledních letech studia na univerzitě a po dokončení diplomové práce pracovala jako vedoucí financí a účetnictví v největším pivovaru DREHER. Od roku 1997 byla zaměstnána u společnosti PLUS, nejprve jako hlavní vedoucí oddělení financí a účetnictví, později jako finanční ředitelka, od ledna roku 2000 do jako jednatelka správy a logistiky. Sedm let byla u společnosti PLUS zodpovědná za logistiku - zásobování 150 filiálek z centrálního skladu. Od nastoupila do pozice jednatelky společnosti HOPI Hungária Kft. Vladimír Junák V rámci expanze dopravy HOPI byla zřízena pozice vedoucího dopravy - Prostějov. Jmenovaný má bohaté zkušenosti s dopravou z předchozí praxe. V Prostějově zastřešuje operativní dispečink, techniku, kolektiv řidičů. New People Livia Jeszenszki - Executive Officer of HOPI Hungaria Kft. Education: economic university of Budapest, Finance and accounting ( ) At the end of her study at the university and after the finalization of the graduation theses she worked as a chief of the financial department in the biggest brewery Dreher. Since 1997 she worked at the company PLUS, at the beginning as a chief of the financial department and later as a financial director and from January 2000 till June 2006 as an administrative and logistic executive head. She was responsible for the logistics in the company for 7 years - supplying of 150 outlets from the central warehouse. Since August 1, 2006 she has been working in the HOPI Hungaria Kft. as a chief executive officer. Vladimír Junák Due to HOPI expansion, we established a position of the Prostějov-transport manager. Mr. Junák has got previous experience with transport operations. In Prostějov, he is charge of the operation dispatching, equipment and drivers. Novinky / News Ing. Jan Švejnoha Přijat na pozici logistický manažer. Má zkušenosti s logistikou i řízením týmu spolupracovníků z minulého pracoviště. V současné době přebírá projekt Unilever. Mgr. Lucie Žživická Úspěšně absolvovala výběrové řízení na pozici junior konzultant SAP pro úsek SAP podpora. Nastoupila do společnosti HOPI Hlavní předností jsou zkušenosti se systémem SAP z minulého zaměstnání a její dobré komunikativní schopnosti, které již dokázala využít při řešení problematiky SAP v Maďarsku. Ing. Jan Švejnoha He started as a logistics manager. He has got logistics and team management experience from his previous position. Currenty he is assuming the Unilever project. Mgr. Lucie Žživická She successfully passed the selection procedure for the position of a SAP junior consultant that was open in the SAP Support Dpt. Her main qualities are the SAP experience from her last job, and her communication skills that she already has proved when dealing with SAP in Hungary. Ing. Jan Pokorný Od pracuje na pozici junior konzultant SAP. Jeho předností jsou technické dovednosti a znalosti, které využívá především v komunikaci se čtečkovými systémy. Tyto schopnosti již aktivně prokazuje na projektech ve Stránčicích. Organizačně spadá do nově vytvořeného úseku SAP podpora. Ing. Jan Pokorný Since February 20, 2006 he has assumed the position of a SAP junior consultant. His main qualities are the technical skills and knowledge, that he applies especially in relation to the reader-systems. He has been proving his abilities during the Strančice project. He is a part of the new SAP Support Department. Nová personální a mzdová politika společnosti New HR and wage policies of the company S cílem stabilizovat a motivovat kvalitní zaměstnance bylo vedením společnosti rozhodnuto od zásadně změnit mzdovou a personální politiku. Po rozpracování provozním a personálním manažerem bylo majiteli předloženo a schváleno navýšení mzdy na všech stupních skladových procesů. Cílem opatření je motivovat kvalitní pracovníky. Společnost HOPI tímto vyslala signál pro další kvalitní pracovníky, kterým za dobrou práci nabízí velmi dobré finanční ohodnocení. Nadále preferujeme nábor zaměstnanců, ke kterým máme pozitivní reference od našich zaměstnanců. Tyto změny přispěly k tomu, že o zájemce nemáme nouzi. Proto je hlavním úkolem naplnění požadavků výběrem kvalitních a pracovitých uchazečů. To anchor and motivate quality employees, the management decided to introduce significant changes to the HR and wage policy as of June 1, The HR and Operations Managers drafted the instrument, presented it to the owner who accepted the rise of wages at all levels of the warehouse processes. The objective of the measure is to give inducement to the top employees. The HOPI company sends this way a signal to other first-rate staff that we are offering very good financial remuneration for quality performance. We continue to prefer recruiting people that have positive references from our own employees. The policy changes result in a fact that we do not lack new job applicants. To meet the company requirements we have to select quality and hardworking applicants. 16

17 Human Resources Nová organizační struktura New organization structure Na základě rozhodnutí majitele byly provedeny změny v organizační struktuře řízení společnosti HOPI s.r.o. The HOPI organization management structure changes have been made according to the owner s decision. Představenstvo HOPI s.r.o. HOPI s.r.o. Board Members František Piškanin jednatel, majitel František Piškanin Executive Head, Owner Ing. David Piškanin prokurista, první zástupce jednatele Ing. David Piškanin Authorized agent, First deputy to the Executive Head Ing. Petr Novák finanční manažer Ing. Petr Novák Finance Director Ing. Marek Zapadlo manažer pro strategický rozvoj Ing. Marek Zapadlo Development Strategy Manager Ing. Jan Macala manažer provozní sekce Ing. Jan Macala Operations Manager Vedení společnosti Management Jaroslav Voráček ředitel divize investic a majetku, prokurista Mgr. Martin Piškanin, LL.M právní oddělení Ing. Miroslav Javorek jednatel HOPI SR Ing. Jan Volný obchodní manažer Karel Sekula manažer zákaznického servisu Ing. Eduard Šneidar manažer dopravy Ing. Ladislav Kožíšek personální manažer Ing. Libor Správka revizní manažer Ing. Ivan Mokříš vedoucí oddělení IT Jaroslav Voráček Investment and Assets Division Director, Authorized agent Mgr. Martin Piškanin, LL.M Legal Department Manager Ing. Miroslav Javorek Executive Head, HOPI SR Ing. Jan Volný Business Manager Karel Sekula Customer Service Manager Ing. Eduard Šneidar Transport Manager Ing. Ladislav Kožíšek HR Manager Ing. Libor Správka Audit Dpt. Manager Ing. Ivan Mokříš IT Manager Dotazy našich zaměstnanců Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení Mohu jako zaměstnanec HOPI požádat o zařazení do výběrového řízení a tím o převedení na nový provoz Strančice? Ano. Každý zaměstnanec má právo požádat o přeřazení na nový nebo jiný provoz. Žádost je možné podat na personálním oddělení. Je nutno počítat s tím, že personální oddělení si musí vyžádat stanovisko vedoucího (logistického manažera) stávajícího a potencionálního provozu, ke kterému se hlásí. Při posuzování se vychází z kvalifikačních předpokladů. Mám přátele, kteří žijí na Slovensku a měli by zájem pracovat ve firmě HOPI v Jažlovicích. Jak je to s ubytováním pracovníků ze Slovenska? Společnost HOPI má zájem o všechny kvalitní zaměstnance a zejména pokud na ně dá náš pracovník reference. Je to využívaný způsob náboru. Náklady na ubytování mimopražských uchazečů společnost dotuje. Máme zájem zkvalitnit úroveň ubytování. Vedení připravuje opatření, které zlepší ubytovací podmínky zejména pro zaměstnance ubytované v Jesenici. Proč musí předkládat zaměstnanec při absolvování lékařské preventivní prohlídky výpis ze své zdravotní dokumentace? Preventivní péči pro zaměstnance HOPI zabezpečuje zaměstnavatel. Každý zaměstnanec je povinen prohlídku absolvovat v následujícím režimu: pracovník, který pracuje na noční směny 1x za rok ostatní pracovnici 1 x za 3 roky Závodní lékař musí být seznámen se zdravotním stavem zaměstnance, proto je nutné přinést sebou na preventivní prohlídku výpis ze své zdravotní karty. Každý obvodní lékař přesně ví co takový výpis obsahuje. Employee Queries Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager Being already an employee of HOPI, can I apply for the open positions in Strančice and thus for a transfer there? Yes. Every employee has the right to apply to be transfered to another operation. Such applications are to be submitted to the HR department. You have to take into account that the HR manager has to ask opinions of the chiefs (logistics managers) of your current and applied for operations. The application assessment is based on the employee qualifications. I have friends from Slovakia who are interested in a job in HOPI Jažlovice. Is it possible to accommodate employees from Slovakia? The HOPI company are interested in all first-rate employees, especially when our staff can give references. It is a way of recruitment we use. The company subsidize the cost of lodging of the applicants who are not from Prague. We are interested in improving the lodging quality. The management are preparing measures to improve the lodging conditions especially for employees accommodated in Jesenice. Why do the employees have to provide their medical record statement at the preventive medical examination? The preventive care of the HOPI employees is provided by the employer. Every employee is subject to the preventive medical examination as follows: Employee working night shifts once a year Others ince in 3 years The company doctor has to be familiar with the health state of an employee. Due to that it is necessary to submit the medical record statement at the preventive medical examination. Every general practitioner knows exactly what such a statement should contain. 17

18 Útvar provozní sekce / Operations Division Interní bezpečnostní služba Internal Security Service IBS Rozvoj každé firmy sebou přináší na jedné straně pozitivní ekonomické ukazatele jako je navýšení obratu, zisku, počtu zaměstnanců, dále rozvoj stávajících a získávání nových programů a upevňování pozice v rámci konkurence. To jsou pozitiva které charakterizují růst firmy, její postavení a jsou zárukou pro zaměstnance, že ve firmě mají zabezpečenou budoucnost. Na druhé straně rozvoj firmy přináší sebou i větší nároky na ochranu majetku firmy. V případě logistické firmy to platí dvojnásobně, protože se zvyšováním objemů skladovaného a expedovaného zboží se navyšuje riziko možnosti ztrát a poškozování zboží, manipulační techniky, dopravní techniky a dalšího vybavení a zařízení firmy. Od počátku vzniku firmy se proto postupně zvyšovali požadavky na bezpečnostní agentury zabezpečující ostrahu jednotlivých objektů firmy. Precizovali se objektové směrnice pro ostrahu objektů dle skutečných specifik objektů a na základě analýz se přijímali a přijímají nová a nová opatření v uvedené oblasti. Dalším významným prvkem pro zvýšení bezpečnosti zboží, majetku a vybavení firmy bylo rozhodnutí majitele společnosti pana Františka Piškanina v srpnu roku 2003 vytvořit interní bezpečnostní službu (dále jen IBS). Pro interní bezpečnostní službu byly nadefinovány úkoly v oblasti kontroly expedice zboží, kontroly vozidel se zbožím a jiným majetkem firmy v rámci areálu i mimo něj, kontrola zaměstnanců a ostatních osob na pracovištích a v areálu firmy se zaměřením na bezpečnost práce a prevenci v odcizování a poškozování majetku a zboží firmy. Dalším předmětem činnosti je kontrola výkonu služby bezpečnostní agentury a její operativní řízení na základě aktuálních potřeb a dalších zjištění. IBS kontroluje dodržování nařízení vrcholového managementu firmy HOPI a je využívaná při řešení různých krizových situací. Všechno se dá shrnout do jedné věty, minimalizovat ztráty společnosti HOPI jakýmkoliv zákonným způsobem. Prvním pracovníkem IBS byl pan Štefan Farkaš. Jeho zjevné schopnosti, vědomosti a vysoké pracovní nasazení byly využity na zavedení IBS v HOPI SK a HOPI Hungaria, kde v současné době stále pracuje. Od počátku roku 2005 rozšířil řady IBS pan Miroslav Semerák, který pracoval na vedoucí funkci u bezpečnostní agentury.v současné době využíváme jeho zkušeností a znalostí v logistickém areálu v Jažlovicích. Pro svou práci využívají příslušníci IBS zejména kamerové systémy, jejich záznamy a jinou moderní audiovizuální techniku. Za necelé 3 roky činnosti IBS odhalila řadu nekalých činností souvisejících s rozkrádáním EUR palet, zboží a majetku nejen společnosti HOPI. Uvedené případy byly zdokumentovány a takzvaně hotové podklady předány obvodnímu oddělení Policie ČR nebo kriminální policie. Uvedené složky oceňují vysokou profesionální úroveň podkladů a postupu při zjišťování důkazů u jednotlivých případů. Pracovníkům IBS patří naše společné poděkování za jejich náročnou práci na úseku ochrany majetku společnosti. Do budoucnosti jím přejeme aby ve spolupráci s bezpečnostními agenturami řešili co nejméně případů porušení pracovní kázně a pokusů o krádeže majetku. K tomu mohou přispět všichni zaměstnanci a proto pracovníci IBS uvítají spolupráci s každým zaměstnancem společnosti HOPI, kterému není lhostejné nakládaní s majetkem a zbožím firmy. Štefan Farkaš Miroslav Semerák On one hand, the growth of a company brings positive economic indicators as an increase of revenue and profit, an increase of staff levels, advancement of the existing and adoption of new programmes, and strengthening of the company position against competition. Those are the positive factors that characterize the company growth and its positioning, and that mean assurance for the employees that their future with the company is safe. On the other hand, the company growth brings also higher requirements on the protection of company property. This is even more true in case of a logistics company since with the increased volumes of goods stored and dispatched also the risk of goods loss or damage grows. The same risk concerns the handling, transportation, and other company equipment. Since our company was established, the requirements placed on the security agencies protecting the individual facilities have been steadily growing. The facility security guards guidelines were elaborated in line with accurate facility specifications; security measures have been and still are adopted on the basis of thorough analyses. Another important step to increase the protection of goods, equipment and property of the company was made in August, 2003 when the company owner, Mr. František Piškanin, decided to establish the internal security service (ISS). The ISS duties were defined in the following areas: goods dispatch inspection, vehicle inspection (of the vehicles transporting the goods or other company property, on and outside the company premises), inspection of employees and other persons present on the company premises with the focuse on work safety and prevention of damage or theft. Another task is to carry out the inspection of the performance of the (outsourced) security agency duties, and its operational management based on current needs and findings. The ISS checks the compliance with HOPI top management orders, and plays a role in possible situations of crisis. It can be summerized as minimizing the loss to the HOPI company by any legal means. The first ISS staff member was Mr. Štefan Farkaš. His apparent skills, knowledge and hard work were utilized in introducing the ISS into HOPI SK and HOPI Hungaria, where he still works. Mr. Miroslav Semerák, who previously held a senior position in security agency, joined our ISS in the beginning of He is currently using his experience and expertise in the Jažlovice logistics centre.the ISS people use in their work mainly camera recording systems, and other state of the art audiovisual techologies. Over the period of almost three years, the ISS have detected a number of unfair activities related to the theft of EUR pallets, of goods and other property belonging not only to HOPI. The cases were documented and the ready documentation was submitted either to the local department of the Police of the Czech republic or to the Crime investigation police unit. The police officials appreciated the professional quality of the documentation, and of the evidence collecting procedures. We would like to thank the ISS personnel for their hard work in the area of protection of the company property. We wish them that in the future they, in cooperation with the security agencies, deal with as few of the discipline breaches and theft attempts as possible. All employees can contribute in this respect, and the ISS staff welcome cooperation with any HOPI employee who is not unconcerned about how the company goods and property are handled. Přísloví HOPIŮ (z publikace Nekonečný kruh, Entelechia zv.4, Frances G. Lombardi a Gerald Scott Lombardi, vydavatelství Knižná dielňa Timotej) 18

19 Tip na výlet / Sight-seeing tips Ladovým krajem Nabízíme Vám tipy, jak aktivně strávit volný čas v Ladově kraji. Trasy vedou po turistických stezkách kopcovitým terénem a jsou určeny pro pěší rodinnou turistiku. Můžete je také absolvovat na kole, případně na běžkách. Region of Lada We would like to offer you a few tips for your leisure time spent in the region of Lada (Czech painter). The hilly routes are signed and fit for a family hike. You can also go on a bicycle, or on ski in the winter. Za Mikešem do Hrusic Mirošovice ČD 0 km /žlutá/ - Hubačov - Hrusice - rozcestí Na Šmejkalce - /červená/ Hrušov - Senohraby ČD... 7 km. Doprava: vlakem z Prahy hlavního nádraží směr Benešov u Prahy - vystoupit v zastávce Mirošovice. Tento krásný výlet nabízí romantické výhledy do zvlněné středočeské krajiny, dobře známé z Ladových obrázků. V Hubačovském rybníce se můžete vykoupat. Trasa je dlouhá asi 7 km, lehká, vhodná pro rodiny s dětmi. Ondřejovská hvězdárna Mnichovice ČD 0 km - /žlutá/ Myšlín, Žižkův dub - Ondřejovská hvězdárna - Ondřejov - /modrá/ vpravo, pak /zelená/ - Senohraby ČD km. Doprava: vlakem z Prahy hlavního nádraží směr Benešov u Prahy - vystoupit v zastávce Mnichovice. Cesta začíná v Mnichovicích. V Myšlíně se připomíná starobylý dub, pod kterým údajně odpočíval Jan Žižka při vojenském tažení. Ondřejovskou hvězdárnu na vrchu Manda si o víkendu prohlédnete s průvodcem. Můžete se rovněž projít po stylovém parku, kde rostou některé vzácné dřeviny a kde je pomník z r postavený dobrovolníkům akademického pluku, který r bojoval proti Napoleonovi. Od jara do podzimu je možné také noční pozorování oblohy po předchozí domluvě. Nezapomeňte si prohlédnout malebné městečko Ondřejov, vzniklo ve 13. století a od konce minulého století je vyhledávaným letoviskem. A v případě, že vám při toulkách Ladovým krajem vyhládne, dáme vám tip na dobrou restauraci, která je mezi gurmány proslulá díky špičkové kuchyni rodiny Sapíků i útulnému prostředí. Restaurant se jmenuje U koně a najdete jej v Klokočné 8, Mnichovice (poblíž Říčan). Visiting Mikeš in Hrusice Mirošovice ČD (railway station) 0 km /Yellow sign/ - Hubačov - Hrusice road fork Na Šmejkalce - /red sign/ Hrušov - Senohraby ČD... 7 km. Transportation: By train from Prague, main railway station to Mirošovice, direction Benešov u Prahy. During this trip you can enjoy the beautiful landscape of central Bohemia known so well from the paintings of Josef Lada. You can take a swim in the Hubačov pool. The hike is a light one, about 7 km long and suitable for families with children. Ondřejov observatory Mnichovice ČD 0 km - /Yellow/ Myšlín, the oak tree of Žižka - Ondřejov observatory - Ondřejov - /blue sign/, to the right, then follow /green/ - Senohraby ČD km. Transportation: By train from Prague, main railway station to Mnichovice, direction Benešov u Prahy. The route starts in Mnichovice. In Myšlín, there is a time-honoured oak tree under which Jan Žižka rested during a medieval military campaign. There are weekend guided tours in the Ondřejov observatory located on a hill called Manda, and from spring to autumn you can prearrange observation sessions also during the night. Once you are there you can enjoy the stylish park with precious timber species. There is a memorial in the park, built in 1843 in commemoration of the batallion of volunteer academicians who fought Napoleon in And do not forget to walk through the picturesque town of Ondřejov; it was established in the 13 th century and since the last century the town has been a sought-after resort. And in case you become hungry after the walk through the Lada land we advise you to visit a good restaurant that is known by people due to its cuisine and comfort. It is called U koně, and you will find it at Klokočná 8, Mnichovice (near Říčany). Tip na výlet / Sight-seeing tips Přísloví HOPIŮ / Proverbs of the HOPI people Neboj se plakat. Pláč osvobodí tvou duši od smutných myšlenek. (Don Talayesva) Be not afraid to cry. Weeping liberates your soul from sorowful thoughts. (Don Talayesva) 19

20 Don t worry, be HOPI HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, Tel.: , Perličky z historie / Interesting particles of history Firemní porady / Company meetings Jako perličky z historie společnosti jsme vybrali fotografie z firemních porad z roku 1996 a /From the history we have chosen some pictures from the company meetings in the years 1996 and Hotel S.E.N., Senohraby, 6/2002 Grand Hotel Pupp, Karlovy Vary, 12/1996 Křížovka Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla: "EXPANZE DO JIŽNÍ EVROPY". Výherkyní se stala paní Veronika Vašáková z úseku Doprava administrativa gratulujeme!!! Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku: "V které evropské zemi rozvinula firma HOPI své aktivity? Vyluštěnou tajenku zasílejte do na adresu: HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, heslo "HOPÍK". Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem HOPÍK na recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte ovou adresu: Ve zprávě uvádějte vždy jméno, příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste k zastižení. Vylosovaný výherce získává odměnu v hodnotě 1000 Kč. Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci společnosti HOPI s.r.o. Napište nám! Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento zaslali na ovou adresu Budeme jen rádi! Crossword puzzle Thank all who puzzled out the crossword of the HOPIK previous issue, and sent in their answers. The correct answer was: EXPANSION TO SOUTHERN EUROPE. The winner was Ms Veronika Vašáková of HOPI Transport Administration. Congratulations!!! The new crossword is hiding an answer to the following question: In what European country have the HOPI company rolled out their activities? You can send your answers by December 12, 2006, at the address: HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, sign "HOPÍK". You can also use the internal mail or, if you are located in Jažlovice, you can leave your answers at the H2 reception desk in envelopes signed HOPIK. Or you can also us at: Your mail should contain your name, the operation, your phone number or address where you can be reached. 20 The winner drawn will be awarded 1000 CZK. Only the current HOPI employees can participate.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Curriculum vitae. Veronika Kubatá

Curriculum vitae. Veronika Kubatá Curriculum vitae Osobní údaje Trvalé bydliště: Tylova 4, 700 30, Ostrava-Zábřeh Mobil: +420 737 105 549, E-mail: Veronika.kubata@gmail.com Rodinný stav: svobodná Datum a místo narození: 8. ledna 1990,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více