VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2

3 OBSAH Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 2 Profil spoleènosti... 3 Pøedstavenstvo, dozorèí rada... 4 Historie spoleènosti... 5, 6, 7 Slovo vedení spoleènosti Organizaèní schéma Základní ukazatele... 20, 22, 23 Ukazatel finanèní zadluženosti Vybrané údaje z pøílohy k úèetní závìrce... 24, 26 Výrok auditora Stanovisko dozorèí rady Výkaz zisku a ztrát Rozvahová data SKLOPAN LIBEREC, a.s. a spoleènost CONTENTS Message from the Chairman of the Board of Directors... 2 Basic Identification Data... 3 Board of Directors, Supervisory Board... 4 History of the Company... 5, 6, 7 Management Report Corporate Structure Financial Highlights... 21, 22, 23 Debt/Equity Ratio Data from the Appendix to the Financial Statement... 25, 26 Auditors Report Supervisory Board s Standpoint Profit and Loss Statement Balance Sheet SKLOPAN LIBEREC, a.s. and the Community

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO Rok 2005 byl pro naši spoleènost rokem sledování kvalit našich zamìstnancù. V této oblasti se stále odkrývají rezervy, které je nutné zapracovávat do systému vedení projektù a pøedevším jejich ekonomiky. V Èeské republice chybí nìmecký patriotismus, a to nejen v nákupech výrobkù své zemì, ale zejména ve spolupráci a chování mezi odbìrateli a dodavateli a v obchodních vztazích. Mnohokrát se mìnily zákony, a to zejména v neprospìch malých a støedních firem. Dnes neexistuje zákon na ochranu duševního majetku firmy, proto lidé bez obav migrují jinam, nebo si zakládají vlastní firmy, jejichž výhodou jsou nízké režie. Z hlediska personálních vztahù se nám nepodaøilo udržet nìkteré kádry i z dùvodù, které jsem uvedl v úvodu. Je to škoda nejen pro firmu, protože do lidských zdrojù nemálo investuje, ale i pro samotné zamìstnance, kteøí èasto pod tlakem slibù head hunters nebo nekompetentních personalistù nedostanou zdaleka to, co mají v naší firmì. Tržby a objem se spoleènosti podaøilo splnit, bohužel ne s patøièným efektem. Do roku 2006, roku 15. výroèí založení akciové spoleènosti SKLOPAN LIBEREC pøeji všem zamìstnancùm, obchodním partnerùm, odbìratelùm - prostì všem, kteøí mají nìco spoleèného s akciovou spoleèností SKLOPAN LIBEREC: vnitøní spokojenost a sílu, a to nejen v pracovním, ale hlavnì v soukromém životì. For our company, the year 2006 was the "year of monitoring our employees' quality". Within this area, there are still discovered reserves which are to be implemented into the system of projects management and especially into the economics of such projects. In the Czech Republic, the "German patriotism" is missing, not only concerning purchasing of "domestic" products, but also concerning the co-operation and relationship between the customers and suppliers - within the business relations. There were several changes concerning legislation - especially disadvantageously for the small and middle-sized firms and companies. Today there isn't law protecting the intellectual property of the firm/company; that's why some people migrates fearless to a different firm/company or they establishes own firm/company having the advantage of low overhead changes. Considering the human resources relations, we failed to hold some personnel - namely also on the grounds as mentioned above. This is a loss not only for the company (because there are big investments into human resources), but also for the employees as such; being under pressure of promises as given them by the "head-hunters" or incompetent HR managers, these employees often don't obtain even that what they have in our company. Concerning incomes and volume, these were realized - unfortunately not with the appropriate effect. For the year the year of 15th Anniversary of the company SKLOPAN LIBEREC a.s., I would like to wish all employees, commercial partners and clients (simply to all who are in some connection with the company SKLOPAN LIBEREC a.s.) the inner satisfaction and potentiality - both in professional and especially in private life. Ing. Zbyšek Panchartek Generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva Chairman of the Board of Directors and CEO 2

5 PROFIL SPOLEÈNOSTI Obchodní jméno: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Sídlo: Zahradní 445/45, Liberec 11 Provozovny: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna èp. 33, Chudeøice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Právní forma: akciová spoleènost Zápis do OR: IÈ: DIÈ: CZ Telefon, fax: , Internet: BASIC IDENTIFICATION DATA Business name: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Registered office: Zahradní 445/45, Liberec 11 Plants: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna èp. 33, Chudeøice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Legal form: Joint-stock corporation Entry to the Commercial Register: Company Identification No.: Tax Identification No.: CZ Telephone, fax: , Internet: 3

6 PØEDSTAVENSTVO SPOLEÈNOSTI BOARD OF DIRECTORS Ing. Zbyšek Panchartek Pøedseda / Chairman Ing. Milan Èervenka, JUDr. Zdenìk Holásek Èlenové / Members DOZORÈÍ RADA SUPERVISORY BOARD Ing. Jitka Èerná Pøedseda / Chairman Helena Judová, Lenka Kochlíèková Èlenové / Members 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY vznik firmy SkloPan, kterou v kvìtnu založil Ing. Zbyšek Panchartek za úèelem stavby strojù s mechanickým pohonem pronajaty kanceláøe a vývojové dílny na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a zahájen vývoj a výroba ruèní vrtaèky na ploché sklo tržby 2 miliony Kè, 7 zamìstnancù realizace prvních nestandardních projektù pro VÚSU Teplice pracovištì Liberec tržby 10 milionù Kè, 18 zamìstnancù založení firmy i-glas, s.r.o., pro sklenáøské práce a návrhy interiérù získání dalších prostor na kolejích VŠ (nyní Zanzibar) zahájení výroby automatických vrtacích uzlù pro Thorax Chudeøice tržby 16 milionù Kè, 24 zamìstnanci nákup vlastních výrobních prostorù Na Zvonku 788 v Liberci zahájení výroby CNC øezání, pásových a fazetovacích brusek tržby 28 milionù Kè, 24 zamìstnanci stìhování do novì zrekonstruovaných prostorù Na Zvonku 788 v Liberci nákup speciální technologie pro CNC opracování skla MASTER EDGE dodávky nestandardních technologií pro Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s. a Thorax Chudeøice tržby 34 miliony Kè, 30 zamìstnancù soukromá firma SkloPan zakládá SkloPan s.r.o. a vstupuje další spoleèník i-glas, s.r.o., vstupuje 55% do firmy B P R-Bohemia public relation s.r.o. investováno 70 milionù Kè do recyklaèní linky v Chudeøicích a 20 milionù Kè do CNC technologie na obrábìní maket realizace kontrolní linky za kalící pecí GLASTECH v Thoraxu Chudeøice tržby 100 milionù Kè, 43 zamìstnanci slavnostní zahájení provozu nové recyklaèní linky na ploché sklo v Chudeøicích vzniká nová divize doprava dodávka separátní øezárny B0 pro ploché sklo do Glavunion a.s., závod Øetenice tržby 92 miliony Kè, 58 zamìstnancù dochází k dalším zmìnám ve spoleènosti; zaniká SkloPan fyzická osoba, SkloPan s.r.o. je pøejmenována na Liberecké skláøské stroje s.r.o., která zakládá dceøinou spoleènost CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. firma vystavuje na 15. mezinárodní výstavì Glasstec 1998 v Düsseldorfu, Nìmecko zahájena spolupráce se Sekurit Saint Gobain zahájen vývoj a výroba strojù na prokládání skel papírem tržby 143 miliony Kè, 104 zamìstnanci In May 1991 Mr Zbyšek Panchártek established the firm SkloPan, in order to manufacture mechanically driven machines The offices and development workshops were leased in Vysoká škola strojní a textilní - Liberec, and the development of manual boring machine for flat glass started. Revenues CZK 2 million / 7 employees. Realizing of first non-standard projects for the VÚSU Teplice - workshop in Liberec Revenues CZK 10 million / 18 employees. The firm i-glas, s.r.o. was established, in order to perform glassworks and design of interiors. Other premises obtained in the university student's hostel (today's "Zanzibar") The production of automated boring units for Thorax Chudeøice was started. Revenues CZK 16 million / 24 employees. The production premises purchased in area Na Zvonku Liberec. Production of CNC cutting machines, belt grinders and bevelling machines Revenues CZK 28 million / 24 employees. Moving into newly restores premises in area Na Zvonku Liberec. Special technology purchased for CNC processing of glass - MASTER EDGE. Deliveries of non-standard technologies for Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s., and Thorax Chudeøice Revenues CZK 34 million / 30 employees. The private firm SkloPan transformed into SkloPan s.r.o., enter of one new companion. The company i-glas, s.r.o., is entering (55%) into the firm B P R-Bohemia public relation s.r.o. Investments of CZK 70 million into the recycling line in Chudeøice, and CZK 20 million into the CNC technology for machining of moulds. Realization of the inspection line after the GLASSTECH tempering furnace in Thorax Chudeøice. Revenues CZK 100 million / 43 employees. Ceremonial start-up of the new recycling line for the flat glass in Chudeøicích. A new division - Transport - was established. Delivery of separate flat glass cutting plant B0 for Glavunio a.s., Øetenice plant. Revenues CZK 92 million / 58 employees. Other changes within Company's management; the personal entity SkloPan ceased; the company SkloPan s.r.o. renamed to Liberecké skláøské stroje s.r.o. which establishes the subsidiary CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. The company participates in the 15th International trade fair Glasstec 1998 in Düsseldorf, Germany. Cooperation with Sekurit Saint Gobain started. Development and production of machines for interleaving of glass sheets with paper was started. Revenues CZK 143 million / 104 employees. 5

8 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY úèast na výstavì interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA získán kontrakt na dodávky strategických surovin pro Glaverbel Czech a.s. dílèí úèast na projektu rekonstrukce studeného konce linky na výrobu ornamentního skla pro závod Barevka, dodávka technologie opracování skla pro firmu JAAN, Koszalin, Polsko tržby 110 milionù Kè, 106 zamìstnancù založena spoleènost SPL - SEAL s.r.o. za úèelem zavedení nové americké technologie výroby izolaèních dvojskel v Evropì výstava Glasstec 2000, Düsseldorf, Nìmecko dochází k zásadním personálním zmìnám ve vedení konstrukce a øízení spoleènosti vedle dodávek pro skupinu Glaverbel byly realizovány projekty pro další firmy (Splintex Belgium, Hero-Glas, Nìmecko, Fleischle, Nìmecko) tržby 188 milionù Kè, 95 zamìstnancù ve vedení spoleènosti Liberecké skláøské stroje s.r.o. došlo ke slouèení obchodních podílù a spoleènost pøevzal jediný spoleèník založen Sklopan, Inc. se sídlem v USA probíhaly oslavy 10letého výroèí založení spoleènosti dodána výrobní a kontrolní linka PYROBEL do závodu Oloví tržby 240 milionù Kè, 104 zamìstnanci SPL - SEAL s.r.o. kupuje objekt bývalého Milka za úèelem dalšího rozvoje CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. úspìšná prezentace firmy na výstavách Glasstec 2002, Düsseldorf, Nìmecko a GCMM, Dubai, Spojené arabské emiráty divizi doprava byla udìlena licence k provozování drážní dopravy na vleèce Øetenice dodána linka ANA K3 pro STV-Glass, a.s., Val. Meziøíèí a zahájena spolupráce s firmou GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. tržby 210 milionù Kè, 123 zamìstnanci došlo k fúzi spoleèností CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké skláøské stroje s.r.o. a SPL - SEAL s.r.o. a právním nástupcem se stala a. s. CZ SKLOPAN LIBEREC na základì rozhodnutí Valné hromady ze dne byla dokonèena transformace tøí spoleèností a jméno nástupnické organizace bylo zmìnìno na SKLOPAN LIBEREC, a.s. se sídlem Zahradní 445/45, Liberec 11 certifikace systému managementu jakost dle normy ISO 9001 : 2000 stìhování a zahájení provozu v nových prostorách zahájení výroby na detašovaném pracovišti v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeøicích zahájení spolupráce s firmou TRW Volant a.s. a FEHRER Group prodej podílu v B P R-Bohemia public relation s.r.o. tržby 246 milionù Kè, 131 zamìstnanec Participation in the fair interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA Deliveries of strategic raw materials for Glaverbel Czech a.s. contracted. Partial participation in project of the "cold-end" reconstruction of the decorative glass production line for the Barevka plant, delivery of the glass processing technological equipment for the company JAAN, Koszalin, Poland. Revenues CZK 110 million / 106 employees. The company SPL - SEAL s.r.o. was established, in order to introduce new U.S. technology for production of double glazing insulating units in Europe. 2nd fair Glasstec 2000, Düsseldorf, Germany. Essential personal changes in Company's management and Design dept. Together with deliveries for the Glaverbel Group, some projects were realized for other companies (Splinte Belgium, Hero-Glas, Germany, and Fleischle, Germany) Revenues CZK 188 million / 95 employees. Within management of company Liberecké skláøské stroje s.r.o. the business shares were fused and the company was assumed by only one partner. Sklopan Inc. was established, having domicile in U.S.A. A 10-years anniversary of company was celebrated. Production and inspection line (PYROBEL) was delivered to the Oloví plant. Revenues CZK 240 million / 104 employees. SPL - SEAL s.r.o. is purchasing premises of former "Milko", in order to allow expansion of company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. Successful presentation of the company - the fair Glasstec 2002, Düsseldorf, Germany, and GCMM, Dubai, United Arab Emirates. The division "Transport" was licensed to carry-out the tap-line transport at Øetenice plant. The line ANA K3 was delivered to the STV-Glass, a.s. in Valašské Meziøíèí; a cooperation with the firm GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. was started. Revenues CZK 210 million / 123 employees. October 20th 2003, the corporate consolidation of companies CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké skláøské stroje s.r.o., and SPL - SEAL s.r.o. was realized; the company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. became the successor in terms of decision of General meeting dated November 27th 2003, the transformation of the three above mentioned companies was finished, and the successor's name was changed to SKLOPAN LIBEREC, a.s. with place of business Zahradní 445, Liberec 11 certification of the Quality management system, in accordance with standard ISO 9001 : 2000 transfer into new premise and a start of production start of production in the detached workplace in AGC Automotive Czech a.s., Chudeøice start of co-operation with the company TRW Volant a.s. as well as with the FEHRER Group sale of the share in the B P R-Bohemia public relation s.r.o. Revenues CZK 246 million / 131 employees 6

9 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY nákup 3D mìøící stanice ALFA DEA a 5osé CNC frézky TOStec GRATA zahájení spolupráce s firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., BENTELER BOHEMIA s.r.o., PEGUFORM BOHEMIA k.s. vývoj myèky na formáty PLF nejvìtší projekty Matelux - Glaverbel Czech a.s., mikrovlnná sušièka stropních panelù - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. firma vystavuje na 18. mezinárodní výstavì Glasstec 2004 v Düsseldorfu, Nìmecko tržby 255 milionù Kè, 136 zamìstnancù rozšíøení oblasti spolupráce v oblasti dodávek forem s firmou proseat Mladá Boleslav s. r. o., v oblasti nestandardních technologií s firmou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. a SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH nejvìtší projekty chladící dopravník AGC Automotive Hungary Ltd., dopravníkové linky a Poka-Yoke pro DENSO Manufacturing Czech a.s., automatické zaøízení pro zakládání spisù pro Kardex s.r.o. tržby 285 milionù Kè, 134 zamìstnanci Purchase of the 3D measuring station "ALFA DEA" as well as the five-axis CNC milling machine "TOStec GRATA". Starting of the co-operation with the companies "DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.", "BENTELER BOHEMIA s. r. o.", "PEGUFORM BOHEMIA k. s.". Development of the washing machine for the PLF-size sheets. Major projects are: Matelux - Glaverbel Czech a. s., Micro- -wave drying machine for headliners - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a. s. The company participates in the 18th international exhibition Glasstec 2004 in Düsseldorf, Germany. Revenues = CZK 255 million, number of employees = 136. Expansion of the cooperation within the area of the delivery of moulds, with the company "proseat Mladá Boleslav s. r. o.", and within the area of non-standard technologies with the company "Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o." as well as with the company "SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH". Major projects: "Cooling conveyor for AGCAutomotive Hungary Ltd."; conveyor lines and Poka-Yoke for the company DENSO Manufacturing Czech a.s."; "Automatic equipment for loading of documents for the company Kardex s.r.o.". Incomes = CZK 285 million; number of employees =

10 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT EKONOMIKA A FINANCE ECONOMY AND FINANCES Rok 2005 byl posledním rokem tøíletého stabilizaèního období spoleènosti. V rámci stabilizace firmy byla rozdìlena oblast ekonomiky, financí a controlingu. Hlavním cílem bylo zefektivnìní sledování ekonomických procesù firmy, jejich vyhodnocování a posílení zpìtné vazby pøi využívání sledovaných dat pro zefektivnìní celkového chodu firmy. Vyhodnocování objemu, kvality, plnìní termínù u jednotlivých zakázek, sledování režijních nákladù, toto je smìr systémového øízení firmy jako celku. V oblasti managementu se nám podaøilo ukonèit pøechod na projektové øízení. S tím souvisí i dokonèení pøechodu financování jednotlivých projektù pøes finanèní instituce, které tímto vyslovují vysoký stupeò dùvìry vùèi naší firmì. Toto je trend, který firma bude i nadále prosazovat z dùvodu sníženého podílu spolufinancování projektù zákazníky. Tímto se nám podaøilo stabilizovat výkyvy v Cash Flow firmy. Z ekonomického hlediska je dùležité hodnotit rok 2005 z nìkolika pohledù: Meziroèní nárùst tržeb za prodej vlastních výrobkù se nám podaøilo zvýšit o 25% meziroènì a dosáhli jsme 216 mil. Kè objemu tržeb, což je urèitì velmi pozitivní trend. Podaøilo se nám udržet plánovanou hladinu režijních nákladù, ale na druhou stranu je dùležité si uvìdomit, že právì z dùvodu zvyšování objemu tržeb pro automobilový prùmysl není možné oèekávat meziroèní nárùst zisku ve stejném mìøítku. Velmi dùležitý stabilizaèní prvek vidím ve snížení cizích zdrojù témìø o 14%, což se promítá hlavnì ve snížení závazkù z obchodních stykù. Hlavním cílem pro rok 2006 vidím v udržení objemu tržeb a postupném snižování cizích zdrojù, s èímž souvisí stabilizace CF firmy. Firma SKLOPAN LIBEREC, a.s. je silná firma se stabilizovaným kádrem pracovníkù a spoleèným úsilím se nám všem podaøí udržet svoji pozici na trhu i v dalších letech. The year 2005 was the last year of the company's three-year stabilization period. In terms of the stabilization, the area of Economy, Finances and Controlling was divided. The principal objective was to make the monitoring and the evaluation of the company's economic proceedings more efficient, and to intensify the feedback when utilizing the monitored data in order to make the entire work of the company more effective. The evaluation of volume, quality, meeting the deadlines for individual jobs, and monitoring of the overhead expenses - this is the way of system management of the entire company. Within the area of management, the conversion to the project management was successfully concluded. In connection with this is also the completion of the conversion of financing of the individual projects via appropriate financial houses; in this way these financial houses expresses high degree of the confidence in our company. This is a trend which will our company further promote, namely due to the reduced share of the co-financing of the projects by customers. In this way, the fluctuations in the company's Cash Flow could be stabilized. Considering the economic aspects, it is important to evaluate the year 2005 from several standpoints. The inter-yearly increasing of the incomes for the sales of own products increased by 25% to the value of incomes CZK ; this is the very positive trend, of course. The planned level of the overhead expenses was maintained; nevertheless, on the other hand it is necessary to be conscious that just due to the increased amount of the incomes (for the automotive industries), it isn't possible to expect the inter-yearly increase of the earning to the same extent. In my opinion, the very important stabilizing element is the reduction of the foreign sources by almost 14%; this is reflected especially in the reduction of liabilities from the commercial business relations. The major objectives for the year 2005 are to maintain the amount of incomes as well as the stepby-step reduction of the foreign sources; this is connected with the stabilization of the company's Cash Flow. The company SKLOPAN LIBEREC, a.s. is the potent company with the stabilized staff; with the mutual effort we can hold our position on the market also in the future years. 8 Ing. Jitka Schleifová Finanèní øeditelka Financial Manager

11 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT CONTROLLING CONTROLLING Controlling - to je nová oblast reakce spoleènosti na tržní prostøedí a jeho potøeby. Proto naše spoleènost vyèlenila od poloviny roku útvar Controllingu z Ekonomického úseku. I v naší spoleènosti, stejnì jako v øadì dalších, postupnì vznikal požadavek na zmìnu struktury øízení a požadavek na zvýšení nárokù na strukturu informací, jež se v rùzných podobách promítají do hospodaøení spoleènosti. Cílem informací je pak komplexní podchycení nejdùležitìjších událostí tak, aby byla vytvoøena základna pro øízení a kontrolu nákladù, výnosù a smyslu podnikání - zisku. Èím toho dosáhneme? Budováním dùsledného kalkulaèního a nákladového systému, orientací na procesy, motivaèními pravidly, vtažením každého zamìstnance do systému a pøedevším kvalitním reportingem. Controlling lze jinak považovat také za servisní funkci managementu. Právì ucelený sbìr dat, hodnota dat a jejich vyhodnocení byly v pololetí nejdùležitìjšími prvky v rozhodování na všech stupních øízení. Obsluha stroje, mistr èi generální øeditel, zkrátka každý z nás se více èi ménì èasto dostal a stále dostává do situace, kdy se musí rozhodnout, co právì teï udìlá a jak. A právì controlling nám všem svými výstupy poskytnul a bude poskytovat dostatek podkladù, aby dané rozhodnutí bylo rozumné a ve smyslu cílù spoleènosti. Opatøení v dodavatelských službách (T-Mobile, Shell), stanovení metodiky øízení pomìrù mezi pøímými a režijními náklady, zjednodušení plánování operací, optimalizace rozmístìní kontejnerù na støepy atd. je nìkolik pøíkladù controllingové èinnosti. Controlling this is a new area of the company's response to the market environment and its needs. On this account, our company detached since the half of the year the Controlling section from the Economic department. Similarly as in other companies, also in our company originated stepwise the requirement concerning the change of management structure as well as the requirement for increasing of demands concerning the structure of information, which are projected (in various forms) into the company's economy. The objective of such information is the complete capture of the most important events, in order to establish the basis for management and checking of the costs, revenues, and earnings - that's why we carrying business. How can we reach this? By means of building-up of the consequential system of calculations and costs, by means of orientation towards the processes, by means of the motivational rules, by means of engagement of every employee into the system, and especially by means of quality reporting. In other words, the controlling may be considered as the service function of the management. Just the complete collection of data, value of the data and evaluation of the data were in the second half-year the most important elements for decision on all management levels. Whether the machine operator, foreman or managing director - simply every one of us sometimes encountered (and will still encounter) the situations, when it is necessary to decide "what I need to do now?" and "how I need to do this?". The Controlling with all its outputs provided - and will provide - us all with the sufficient data enabling to adopt the decision reasonable and in accordance with the company's objectives. The provisions concerning supplied services (T-Mobile, Shell), determination of the method for management of ratios between direct costs and overhead costs, optimizing of the dislocation of the scrap-glass containers - that's some examples for the controlling activities. 9

12 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT JAKOST QUALITY Na konci roku jsme opìt dokázali pøed certifikaèní spoleèností Moody International s.r.o. obhájit systém managementu jakosti. Každý odborník ví, že udržení jakékoli úrovnì èehokoli je daleko složitìjší a nároènìjší než její dosažení. Všechny divize splnily oèekávání a to nejen ty úplnì zakládající jako napø. gen. øeditelství a D14, ale i ty novì pøistupující jako napø. první samostatné hodnocení divize D19. V roce 2005 jsme také zahájili rok certifikaèního cyklu. Výsledky a co je zvláš potìšující, i lidská stránka systému - chování zamìstnancù, pøátelské prostøedí atd. je pøedpokladem naplnìní dalšího cíle v oblasti kvality - certifikace procesù dle normy TS Protokoly z 3D mìøícího stroje, plány jakosti, øešení neshod, øízení reklamací a další se staly již nedílnou souèástí našeho slovníku a naší èinnosti. Narùstající okruh zákazníkù z automobilového prùmyslu je urèitì dobrým mìøítkem a dùkazem. Rok 2006 bude pro naši spoleènost urèitì nelehkým z hlediska udržení pozice spoleènosti a recertifikace systému jakosti, ale na druhou stranu mùže být pln oèekávání právì v oblastech zlepšování a nových smìrech øízení spoleènosti. In the end of the year, the Quality management system was successfully vindicated in face of the certification company Moody International s.r.o. Every specialist knows that the maintaining of some level is more complicated and demanding than to reach this level. All Divisions came up to the expectations - not only the constituent ones (e.g. the General management and D14) but also the newly established (e.g. the first independent evaluation of the D19 division). In the year 2006, also the third year of the certification cycle was started. The results - and what is especially pleasant, also the human element of the system (behaviour of employees, friendly environment and so on) - are the assumption for fulfilment of next objective in the area of quality - the certification of processes in accordance with the standard TS The Protocols from 3D measuring machine, Quality plans, Solution of noncompliances, Management of complaints and other phrases already became an integral part of our phraseology as well as our activity. The increased range of the customers from automotive industries surely presents the good scale and witness. The year 2006 will be certainly difficult for our company (maintaining of the company's position, recertification of the Quality system...), nevertheless, on the other hand this year may be full of expectations, especially within the areas of improvement as well as new trends concerning management of the company Ing. Milan Èervenka Øeditel Controllingu a Pøedstavitel vedení pro jakost Head of Controlling and Quality Management Representative 10

13 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT PERSONALISTIKA HUMAN RESOURCES V uplynulém roce 2005 naši zamìstnanci absolvovali školení týkající se pøedevším rozvoje odbornosti. Jednotlivé vzdìlávací akce byly kladnì ohodnoceny a staly se pøínosem jak zamìstnancùm, tak i celé spoleènosti. V prùbìhu roku probìhla také doškolení interních auditorù na normy ISO 9001:2000 a školení v oblasti bezpeènosti práce, jež jsou nedílnou souèástí péèe o zamìstnance spoleènosti. Bìhem roku došlo na základì rozhodnutí vedení spoleènosti k nìkterým personálním zmìnám, které se týkaly pøedevším výrobního, technického a obchodního úseku. V sociální oblasti spoleènosti nedošlo k výrazným zmìnám. Pro vzájemné poznání èlenù pracovních týmù uspoøádalo vedení spoleènosti akce se zamìøením na spoleèensko kulturní a sportovní oblast. Tyto akce byly úspìšné a ze strany zamìstnancù i vedení spoleènosti kladnì ohodnoceny. Spoleènost je držitelem Certifikátu systému jakosti, pøi jehož dohlížecím auditu v oblasti personalistiky a vzdìlávání jsme s úspìchem obstáli. Rok 2005 hodnotíme kladnì a budeme s radostí pokraèovat ve vytyèených cílech i v roce pøíštím. In the past year 2005, our employees passed the training concerning especially the development of skill. The individual training actions were positively evaluated and these ones became the contribution not only for the employees, but also for the entire company. Within a year, also the supplementary courses for the internal auditors were carried out (namely for the standards ISO 9001:2000) as well as the training in the occupational safety (these ones are an integral part of the industrial welfare). Within a year, some personnel changes occurred in virtue of the company's management decision; these changes were especially related to the Production, Technical and Commercial sections. Within the company's welfare area, none distinctive changes occurred. In order to allow mutual familiarization of the working teams, the company's management organizes some actions being focused on the cultural and sports activity. These actions were successful and positively evaluated by the employees as well as by the company's management. The company is in possession of the Quality system certificate; during the supervisory audit of the certificate (concerning the areas of human resources and training) we passed successfully. The year 2006 may be positively evaluated; also in the next year we will continue with pleasure in order to meet the determined objectives. Jaroslava Havlíková Personální øeditelka Personnel Manager 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Hodnocení roku 2008... 4 Historie společnosti...6 9 Profil společnosti... 10 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 11

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 2001 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001

PRODEJ OÈKOVADEL A MODIFIKÁTORÙ V R. 2001 / THE SALES OF INOCULATS AND MODIFIERS IN 2001 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 ANNUAL REPORT 21 OBSAH / CONTENTS 3 PROFIL SPOLEÈNOSTI / COMPANY PROFILE 4 SLOVO JEDNATELÙ SPOLEÈNOSTI 5... A FEW WORDS OF COMPANY EXECUTIVES 6 ZÁKLADNå ÚDAJE O SPOLEÈNOSTI K 31. 12.

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20.

OBSAH. Obecná čast. Úvodní slovo 2. Tuzemský obchod 5. Zahraniční obchod 8. Výroba armatur 14. Automatizace 17. Hutní materiál 20. ANNUAL REPORT - VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2006 OBSAH LIST OF CONTENTS Obecná čast Úvodní slovo 2 Tuzemský obchod 5 Zahraniční obchod 8 Konstrukce armatur 11 Výroba armatur 14 Automatizace 17 Hutní materiál 20 Čerpadla

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více