VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2

3 OBSAH Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 2 Profil spoleènosti... 3 Pøedstavenstvo, dozorèí rada... 4 Historie spoleènosti... 5, 6, 7 Slovo vedení spoleènosti Organizaèní schéma Základní ukazatele... 20, 22, 23 Ukazatel finanèní zadluženosti Vybrané údaje z pøílohy k úèetní závìrce... 24, 26 Výrok auditora Stanovisko dozorèí rady Výkaz zisku a ztrát Rozvahová data SKLOPAN LIBEREC, a.s. a spoleènost CONTENTS Message from the Chairman of the Board of Directors... 2 Basic Identification Data... 3 Board of Directors, Supervisory Board... 4 History of the Company... 5, 6, 7 Management Report Corporate Structure Financial Highlights... 21, 22, 23 Debt/Equity Ratio Data from the Appendix to the Financial Statement... 25, 26 Auditors Report Supervisory Board s Standpoint Profit and Loss Statement Balance Sheet SKLOPAN LIBEREC, a.s. and the Community

4 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO Rok 2005 byl pro naši spoleènost rokem sledování kvalit našich zamìstnancù. V této oblasti se stále odkrývají rezervy, které je nutné zapracovávat do systému vedení projektù a pøedevším jejich ekonomiky. V Èeské republice chybí nìmecký patriotismus, a to nejen v nákupech výrobkù své zemì, ale zejména ve spolupráci a chování mezi odbìrateli a dodavateli a v obchodních vztazích. Mnohokrát se mìnily zákony, a to zejména v neprospìch malých a støedních firem. Dnes neexistuje zákon na ochranu duševního majetku firmy, proto lidé bez obav migrují jinam, nebo si zakládají vlastní firmy, jejichž výhodou jsou nízké režie. Z hlediska personálních vztahù se nám nepodaøilo udržet nìkteré kádry i z dùvodù, které jsem uvedl v úvodu. Je to škoda nejen pro firmu, protože do lidských zdrojù nemálo investuje, ale i pro samotné zamìstnance, kteøí èasto pod tlakem slibù head hunters nebo nekompetentních personalistù nedostanou zdaleka to, co mají v naší firmì. Tržby a objem se spoleènosti podaøilo splnit, bohužel ne s patøièným efektem. Do roku 2006, roku 15. výroèí založení akciové spoleènosti SKLOPAN LIBEREC pøeji všem zamìstnancùm, obchodním partnerùm, odbìratelùm - prostì všem, kteøí mají nìco spoleèného s akciovou spoleèností SKLOPAN LIBEREC: vnitøní spokojenost a sílu, a to nejen v pracovním, ale hlavnì v soukromém životì. For our company, the year 2006 was the "year of monitoring our employees' quality". Within this area, there are still discovered reserves which are to be implemented into the system of projects management and especially into the economics of such projects. In the Czech Republic, the "German patriotism" is missing, not only concerning purchasing of "domestic" products, but also concerning the co-operation and relationship between the customers and suppliers - within the business relations. There were several changes concerning legislation - especially disadvantageously for the small and middle-sized firms and companies. Today there isn't law protecting the intellectual property of the firm/company; that's why some people migrates fearless to a different firm/company or they establishes own firm/company having the advantage of low overhead changes. Considering the human resources relations, we failed to hold some personnel - namely also on the grounds as mentioned above. This is a loss not only for the company (because there are big investments into human resources), but also for the employees as such; being under pressure of promises as given them by the "head-hunters" or incompetent HR managers, these employees often don't obtain even that what they have in our company. Concerning incomes and volume, these were realized - unfortunately not with the appropriate effect. For the year the year of 15th Anniversary of the company SKLOPAN LIBEREC a.s., I would like to wish all employees, commercial partners and clients (simply to all who are in some connection with the company SKLOPAN LIBEREC a.s.) the inner satisfaction and potentiality - both in professional and especially in private life. Ing. Zbyšek Panchartek Generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva Chairman of the Board of Directors and CEO 2

5 PROFIL SPOLEÈNOSTI Obchodní jméno: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Sídlo: Zahradní 445/45, Liberec 11 Provozovny: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna èp. 33, Chudeøice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Právní forma: akciová spoleènost Zápis do OR: IÈ: DIÈ: CZ Telefon, fax: , Internet: BASIC IDENTIFICATION DATA Business name: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Registered office: Zahradní 445/45, Liberec 11 Plants: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna èp. 33, Chudeøice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Legal form: Joint-stock corporation Entry to the Commercial Register: Company Identification No.: Tax Identification No.: CZ Telephone, fax: , Internet: 3

6 PØEDSTAVENSTVO SPOLEÈNOSTI BOARD OF DIRECTORS Ing. Zbyšek Panchartek Pøedseda / Chairman Ing. Milan Èervenka, JUDr. Zdenìk Holásek Èlenové / Members DOZORÈÍ RADA SUPERVISORY BOARD Ing. Jitka Èerná Pøedseda / Chairman Helena Judová, Lenka Kochlíèková Èlenové / Members 4

7 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY vznik firmy SkloPan, kterou v kvìtnu založil Ing. Zbyšek Panchartek za úèelem stavby strojù s mechanickým pohonem pronajaty kanceláøe a vývojové dílny na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a zahájen vývoj a výroba ruèní vrtaèky na ploché sklo tržby 2 miliony Kè, 7 zamìstnancù realizace prvních nestandardních projektù pro VÚSU Teplice pracovištì Liberec tržby 10 milionù Kè, 18 zamìstnancù založení firmy i-glas, s.r.o., pro sklenáøské práce a návrhy interiérù získání dalších prostor na kolejích VŠ (nyní Zanzibar) zahájení výroby automatických vrtacích uzlù pro Thorax Chudeøice tržby 16 milionù Kè, 24 zamìstnanci nákup vlastních výrobních prostorù Na Zvonku 788 v Liberci zahájení výroby CNC øezání, pásových a fazetovacích brusek tržby 28 milionù Kè, 24 zamìstnanci stìhování do novì zrekonstruovaných prostorù Na Zvonku 788 v Liberci nákup speciální technologie pro CNC opracování skla MASTER EDGE dodávky nestandardních technologií pro Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s. a Thorax Chudeøice tržby 34 miliony Kè, 30 zamìstnancù soukromá firma SkloPan zakládá SkloPan s.r.o. a vstupuje další spoleèník i-glas, s.r.o., vstupuje 55% do firmy B P R-Bohemia public relation s.r.o. investováno 70 milionù Kè do recyklaèní linky v Chudeøicích a 20 milionù Kè do CNC technologie na obrábìní maket realizace kontrolní linky za kalící pecí GLASTECH v Thoraxu Chudeøice tržby 100 milionù Kè, 43 zamìstnanci slavnostní zahájení provozu nové recyklaèní linky na ploché sklo v Chudeøicích vzniká nová divize doprava dodávka separátní øezárny B0 pro ploché sklo do Glavunion a.s., závod Øetenice tržby 92 miliony Kè, 58 zamìstnancù dochází k dalším zmìnám ve spoleènosti; zaniká SkloPan fyzická osoba, SkloPan s.r.o. je pøejmenována na Liberecké skláøské stroje s.r.o., která zakládá dceøinou spoleènost CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. firma vystavuje na 15. mezinárodní výstavì Glasstec 1998 v Düsseldorfu, Nìmecko zahájena spolupráce se Sekurit Saint Gobain zahájen vývoj a výroba strojù na prokládání skel papírem tržby 143 miliony Kè, 104 zamìstnanci In May 1991 Mr Zbyšek Panchártek established the firm SkloPan, in order to manufacture mechanically driven machines The offices and development workshops were leased in Vysoká škola strojní a textilní - Liberec, and the development of manual boring machine for flat glass started. Revenues CZK 2 million / 7 employees. Realizing of first non-standard projects for the VÚSU Teplice - workshop in Liberec Revenues CZK 10 million / 18 employees. The firm i-glas, s.r.o. was established, in order to perform glassworks and design of interiors. Other premises obtained in the university student's hostel (today's "Zanzibar") The production of automated boring units for Thorax Chudeøice was started. Revenues CZK 16 million / 24 employees. The production premises purchased in area Na Zvonku Liberec. Production of CNC cutting machines, belt grinders and bevelling machines Revenues CZK 28 million / 24 employees. Moving into newly restores premises in area Na Zvonku Liberec. Special technology purchased for CNC processing of glass - MASTER EDGE. Deliveries of non-standard technologies for Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s., and Thorax Chudeøice Revenues CZK 34 million / 30 employees. The private firm SkloPan transformed into SkloPan s.r.o., enter of one new companion. The company i-glas, s.r.o., is entering (55%) into the firm B P R-Bohemia public relation s.r.o. Investments of CZK 70 million into the recycling line in Chudeøice, and CZK 20 million into the CNC technology for machining of moulds. Realization of the inspection line after the GLASSTECH tempering furnace in Thorax Chudeøice. Revenues CZK 100 million / 43 employees. Ceremonial start-up of the new recycling line for the flat glass in Chudeøicích. A new division - Transport - was established. Delivery of separate flat glass cutting plant B0 for Glavunio a.s., Øetenice plant. Revenues CZK 92 million / 58 employees. Other changes within Company's management; the personal entity SkloPan ceased; the company SkloPan s.r.o. renamed to Liberecké skláøské stroje s.r.o. which establishes the subsidiary CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. The company participates in the 15th International trade fair Glasstec 1998 in Düsseldorf, Germany. Cooperation with Sekurit Saint Gobain started. Development and production of machines for interleaving of glass sheets with paper was started. Revenues CZK 143 million / 104 employees. 5

8 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY úèast na výstavì interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA získán kontrakt na dodávky strategických surovin pro Glaverbel Czech a.s. dílèí úèast na projektu rekonstrukce studeného konce linky na výrobu ornamentního skla pro závod Barevka, dodávka technologie opracování skla pro firmu JAAN, Koszalin, Polsko tržby 110 milionù Kè, 106 zamìstnancù založena spoleènost SPL - SEAL s.r.o. za úèelem zavedení nové americké technologie výroby izolaèních dvojskel v Evropì výstava Glasstec 2000, Düsseldorf, Nìmecko dochází k zásadním personálním zmìnám ve vedení konstrukce a øízení spoleènosti vedle dodávek pro skupinu Glaverbel byly realizovány projekty pro další firmy (Splintex Belgium, Hero-Glas, Nìmecko, Fleischle, Nìmecko) tržby 188 milionù Kè, 95 zamìstnancù ve vedení spoleènosti Liberecké skláøské stroje s.r.o. došlo ke slouèení obchodních podílù a spoleènost pøevzal jediný spoleèník založen Sklopan, Inc. se sídlem v USA probíhaly oslavy 10letého výroèí založení spoleènosti dodána výrobní a kontrolní linka PYROBEL do závodu Oloví tržby 240 milionù Kè, 104 zamìstnanci SPL - SEAL s.r.o. kupuje objekt bývalého Milka za úèelem dalšího rozvoje CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. úspìšná prezentace firmy na výstavách Glasstec 2002, Düsseldorf, Nìmecko a GCMM, Dubai, Spojené arabské emiráty divizi doprava byla udìlena licence k provozování drážní dopravy na vleèce Øetenice dodána linka ANA K3 pro STV-Glass, a.s., Val. Meziøíèí a zahájena spolupráce s firmou GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. tržby 210 milionù Kè, 123 zamìstnanci došlo k fúzi spoleèností CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké skláøské stroje s.r.o. a SPL - SEAL s.r.o. a právním nástupcem se stala a. s. CZ SKLOPAN LIBEREC na základì rozhodnutí Valné hromady ze dne byla dokonèena transformace tøí spoleèností a jméno nástupnické organizace bylo zmìnìno na SKLOPAN LIBEREC, a.s. se sídlem Zahradní 445/45, Liberec 11 certifikace systému managementu jakost dle normy ISO 9001 : 2000 stìhování a zahájení provozu v nových prostorách zahájení výroby na detašovaném pracovišti v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeøicích zahájení spolupráce s firmou TRW Volant a.s. a FEHRER Group prodej podílu v B P R-Bohemia public relation s.r.o. tržby 246 milionù Kè, 131 zamìstnanec Participation in the fair interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA Deliveries of strategic raw materials for Glaverbel Czech a.s. contracted. Partial participation in project of the "cold-end" reconstruction of the decorative glass production line for the Barevka plant, delivery of the glass processing technological equipment for the company JAAN, Koszalin, Poland. Revenues CZK 110 million / 106 employees. The company SPL - SEAL s.r.o. was established, in order to introduce new U.S. technology for production of double glazing insulating units in Europe. 2nd fair Glasstec 2000, Düsseldorf, Germany. Essential personal changes in Company's management and Design dept. Together with deliveries for the Glaverbel Group, some projects were realized for other companies (Splinte Belgium, Hero-Glas, Germany, and Fleischle, Germany) Revenues CZK 188 million / 95 employees. Within management of company Liberecké skláøské stroje s.r.o. the business shares were fused and the company was assumed by only one partner. Sklopan Inc. was established, having domicile in U.S.A. A 10-years anniversary of company was celebrated. Production and inspection line (PYROBEL) was delivered to the Oloví plant. Revenues CZK 240 million / 104 employees. SPL - SEAL s.r.o. is purchasing premises of former "Milko", in order to allow expansion of company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. Successful presentation of the company - the fair Glasstec 2002, Düsseldorf, Germany, and GCMM, Dubai, United Arab Emirates. The division "Transport" was licensed to carry-out the tap-line transport at Øetenice plant. The line ANA K3 was delivered to the STV-Glass, a.s. in Valašské Meziøíèí; a cooperation with the firm GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. was started. Revenues CZK 210 million / 123 employees. October 20th 2003, the corporate consolidation of companies CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké skláøské stroje s.r.o., and SPL - SEAL s.r.o. was realized; the company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. became the successor in terms of decision of General meeting dated November 27th 2003, the transformation of the three above mentioned companies was finished, and the successor's name was changed to SKLOPAN LIBEREC, a.s. with place of business Zahradní 445, Liberec 11 certification of the Quality management system, in accordance with standard ISO 9001 : 2000 transfer into new premise and a start of production start of production in the detached workplace in AGC Automotive Czech a.s., Chudeøice start of co-operation with the company TRW Volant a.s. as well as with the FEHRER Group sale of the share in the B P R-Bohemia public relation s.r.o. Revenues CZK 246 million / 131 employees 6

9 HISTORIE SPOLEÈNOSTI HISTORY OF THE COMPANY nákup 3D mìøící stanice ALFA DEA a 5osé CNC frézky TOStec GRATA zahájení spolupráce s firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., BENTELER BOHEMIA s.r.o., PEGUFORM BOHEMIA k.s. vývoj myèky na formáty PLF nejvìtší projekty Matelux - Glaverbel Czech a.s., mikrovlnná sušièka stropních panelù - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. firma vystavuje na 18. mezinárodní výstavì Glasstec 2004 v Düsseldorfu, Nìmecko tržby 255 milionù Kè, 136 zamìstnancù rozšíøení oblasti spolupráce v oblasti dodávek forem s firmou proseat Mladá Boleslav s. r. o., v oblasti nestandardních technologií s firmou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. a SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH nejvìtší projekty chladící dopravník AGC Automotive Hungary Ltd., dopravníkové linky a Poka-Yoke pro DENSO Manufacturing Czech a.s., automatické zaøízení pro zakládání spisù pro Kardex s.r.o. tržby 285 milionù Kè, 134 zamìstnanci Purchase of the 3D measuring station "ALFA DEA" as well as the five-axis CNC milling machine "TOStec GRATA". Starting of the co-operation with the companies "DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.", "BENTELER BOHEMIA s. r. o.", "PEGUFORM BOHEMIA k. s.". Development of the washing machine for the PLF-size sheets. Major projects are: Matelux - Glaverbel Czech a. s., Micro- -wave drying machine for headliners - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a. s. The company participates in the 18th international exhibition Glasstec 2004 in Düsseldorf, Germany. Revenues = CZK 255 million, number of employees = 136. Expansion of the cooperation within the area of the delivery of moulds, with the company "proseat Mladá Boleslav s. r. o.", and within the area of non-standard technologies with the company "Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o." as well as with the company "SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH". Major projects: "Cooling conveyor for AGCAutomotive Hungary Ltd."; conveyor lines and Poka-Yoke for the company DENSO Manufacturing Czech a.s."; "Automatic equipment for loading of documents for the company Kardex s.r.o.". Incomes = CZK 285 million; number of employees =

10 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT EKONOMIKA A FINANCE ECONOMY AND FINANCES Rok 2005 byl posledním rokem tøíletého stabilizaèního období spoleènosti. V rámci stabilizace firmy byla rozdìlena oblast ekonomiky, financí a controlingu. Hlavním cílem bylo zefektivnìní sledování ekonomických procesù firmy, jejich vyhodnocování a posílení zpìtné vazby pøi využívání sledovaných dat pro zefektivnìní celkového chodu firmy. Vyhodnocování objemu, kvality, plnìní termínù u jednotlivých zakázek, sledování režijních nákladù, toto je smìr systémového øízení firmy jako celku. V oblasti managementu se nám podaøilo ukonèit pøechod na projektové øízení. S tím souvisí i dokonèení pøechodu financování jednotlivých projektù pøes finanèní instituce, které tímto vyslovují vysoký stupeò dùvìry vùèi naší firmì. Toto je trend, který firma bude i nadále prosazovat z dùvodu sníženého podílu spolufinancování projektù zákazníky. Tímto se nám podaøilo stabilizovat výkyvy v Cash Flow firmy. Z ekonomického hlediska je dùležité hodnotit rok 2005 z nìkolika pohledù: Meziroèní nárùst tržeb za prodej vlastních výrobkù se nám podaøilo zvýšit o 25% meziroènì a dosáhli jsme 216 mil. Kè objemu tržeb, což je urèitì velmi pozitivní trend. Podaøilo se nám udržet plánovanou hladinu režijních nákladù, ale na druhou stranu je dùležité si uvìdomit, že právì z dùvodu zvyšování objemu tržeb pro automobilový prùmysl není možné oèekávat meziroèní nárùst zisku ve stejném mìøítku. Velmi dùležitý stabilizaèní prvek vidím ve snížení cizích zdrojù témìø o 14%, což se promítá hlavnì ve snížení závazkù z obchodních stykù. Hlavním cílem pro rok 2006 vidím v udržení objemu tržeb a postupném snižování cizích zdrojù, s èímž souvisí stabilizace CF firmy. Firma SKLOPAN LIBEREC, a.s. je silná firma se stabilizovaným kádrem pracovníkù a spoleèným úsilím se nám všem podaøí udržet svoji pozici na trhu i v dalších letech. The year 2005 was the last year of the company's three-year stabilization period. In terms of the stabilization, the area of Economy, Finances and Controlling was divided. The principal objective was to make the monitoring and the evaluation of the company's economic proceedings more efficient, and to intensify the feedback when utilizing the monitored data in order to make the entire work of the company more effective. The evaluation of volume, quality, meeting the deadlines for individual jobs, and monitoring of the overhead expenses - this is the way of system management of the entire company. Within the area of management, the conversion to the project management was successfully concluded. In connection with this is also the completion of the conversion of financing of the individual projects via appropriate financial houses; in this way these financial houses expresses high degree of the confidence in our company. This is a trend which will our company further promote, namely due to the reduced share of the co-financing of the projects by customers. In this way, the fluctuations in the company's Cash Flow could be stabilized. Considering the economic aspects, it is important to evaluate the year 2005 from several standpoints. The inter-yearly increasing of the incomes for the sales of own products increased by 25% to the value of incomes CZK ; this is the very positive trend, of course. The planned level of the overhead expenses was maintained; nevertheless, on the other hand it is necessary to be conscious that just due to the increased amount of the incomes (for the automotive industries), it isn't possible to expect the inter-yearly increase of the earning to the same extent. In my opinion, the very important stabilizing element is the reduction of the foreign sources by almost 14%; this is reflected especially in the reduction of liabilities from the commercial business relations. The major objectives for the year 2005 are to maintain the amount of incomes as well as the stepby-step reduction of the foreign sources; this is connected with the stabilization of the company's Cash Flow. The company SKLOPAN LIBEREC, a.s. is the potent company with the stabilized staff; with the mutual effort we can hold our position on the market also in the future years. 8 Ing. Jitka Schleifová Finanèní øeditelka Financial Manager

11 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT CONTROLLING CONTROLLING Controlling - to je nová oblast reakce spoleènosti na tržní prostøedí a jeho potøeby. Proto naše spoleènost vyèlenila od poloviny roku útvar Controllingu z Ekonomického úseku. I v naší spoleènosti, stejnì jako v øadì dalších, postupnì vznikal požadavek na zmìnu struktury øízení a požadavek na zvýšení nárokù na strukturu informací, jež se v rùzných podobách promítají do hospodaøení spoleènosti. Cílem informací je pak komplexní podchycení nejdùležitìjších událostí tak, aby byla vytvoøena základna pro øízení a kontrolu nákladù, výnosù a smyslu podnikání - zisku. Èím toho dosáhneme? Budováním dùsledného kalkulaèního a nákladového systému, orientací na procesy, motivaèními pravidly, vtažením každého zamìstnance do systému a pøedevším kvalitním reportingem. Controlling lze jinak považovat také za servisní funkci managementu. Právì ucelený sbìr dat, hodnota dat a jejich vyhodnocení byly v pololetí nejdùležitìjšími prvky v rozhodování na všech stupních øízení. Obsluha stroje, mistr èi generální øeditel, zkrátka každý z nás se více èi ménì èasto dostal a stále dostává do situace, kdy se musí rozhodnout, co právì teï udìlá a jak. A právì controlling nám všem svými výstupy poskytnul a bude poskytovat dostatek podkladù, aby dané rozhodnutí bylo rozumné a ve smyslu cílù spoleènosti. Opatøení v dodavatelských službách (T-Mobile, Shell), stanovení metodiky øízení pomìrù mezi pøímými a režijními náklady, zjednodušení plánování operací, optimalizace rozmístìní kontejnerù na støepy atd. je nìkolik pøíkladù controllingové èinnosti. Controlling this is a new area of the company's response to the market environment and its needs. On this account, our company detached since the half of the year the Controlling section from the Economic department. Similarly as in other companies, also in our company originated stepwise the requirement concerning the change of management structure as well as the requirement for increasing of demands concerning the structure of information, which are projected (in various forms) into the company's economy. The objective of such information is the complete capture of the most important events, in order to establish the basis for management and checking of the costs, revenues, and earnings - that's why we carrying business. How can we reach this? By means of building-up of the consequential system of calculations and costs, by means of orientation towards the processes, by means of the motivational rules, by means of engagement of every employee into the system, and especially by means of quality reporting. In other words, the controlling may be considered as the service function of the management. Just the complete collection of data, value of the data and evaluation of the data were in the second half-year the most important elements for decision on all management levels. Whether the machine operator, foreman or managing director - simply every one of us sometimes encountered (and will still encounter) the situations, when it is necessary to decide "what I need to do now?" and "how I need to do this?". The Controlling with all its outputs provided - and will provide - us all with the sufficient data enabling to adopt the decision reasonable and in accordance with the company's objectives. The provisions concerning supplied services (T-Mobile, Shell), determination of the method for management of ratios between direct costs and overhead costs, optimizing of the dislocation of the scrap-glass containers - that's some examples for the controlling activities. 9

12 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT JAKOST QUALITY Na konci roku jsme opìt dokázali pøed certifikaèní spoleèností Moody International s.r.o. obhájit systém managementu jakosti. Každý odborník ví, že udržení jakékoli úrovnì èehokoli je daleko složitìjší a nároènìjší než její dosažení. Všechny divize splnily oèekávání a to nejen ty úplnì zakládající jako napø. gen. øeditelství a D14, ale i ty novì pøistupující jako napø. první samostatné hodnocení divize D19. V roce 2005 jsme také zahájili rok certifikaèního cyklu. Výsledky a co je zvláš potìšující, i lidská stránka systému - chování zamìstnancù, pøátelské prostøedí atd. je pøedpokladem naplnìní dalšího cíle v oblasti kvality - certifikace procesù dle normy TS Protokoly z 3D mìøícího stroje, plány jakosti, øešení neshod, øízení reklamací a další se staly již nedílnou souèástí našeho slovníku a naší èinnosti. Narùstající okruh zákazníkù z automobilového prùmyslu je urèitì dobrým mìøítkem a dùkazem. Rok 2006 bude pro naši spoleènost urèitì nelehkým z hlediska udržení pozice spoleènosti a recertifikace systému jakosti, ale na druhou stranu mùže být pln oèekávání právì v oblastech zlepšování a nových smìrech øízení spoleènosti. In the end of the year, the Quality management system was successfully vindicated in face of the certification company Moody International s.r.o. Every specialist knows that the maintaining of some level is more complicated and demanding than to reach this level. All Divisions came up to the expectations - not only the constituent ones (e.g. the General management and D14) but also the newly established (e.g. the first independent evaluation of the D19 division). In the year 2006, also the third year of the certification cycle was started. The results - and what is especially pleasant, also the human element of the system (behaviour of employees, friendly environment and so on) - are the assumption for fulfilment of next objective in the area of quality - the certification of processes in accordance with the standard TS The Protocols from 3D measuring machine, Quality plans, Solution of noncompliances, Management of complaints and other phrases already became an integral part of our phraseology as well as our activity. The increased range of the customers from automotive industries surely presents the good scale and witness. The year 2006 will be certainly difficult for our company (maintaining of the company's position, recertification of the Quality system...), nevertheless, on the other hand this year may be full of expectations, especially within the areas of improvement as well as new trends concerning management of the company Ing. Milan Èervenka Øeditel Controllingu a Pøedstavitel vedení pro jakost Head of Controlling and Quality Management Representative 10

13 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT PERSONALISTIKA HUMAN RESOURCES V uplynulém roce 2005 naši zamìstnanci absolvovali školení týkající se pøedevším rozvoje odbornosti. Jednotlivé vzdìlávací akce byly kladnì ohodnoceny a staly se pøínosem jak zamìstnancùm, tak i celé spoleènosti. V prùbìhu roku probìhla také doškolení interních auditorù na normy ISO 9001:2000 a školení v oblasti bezpeènosti práce, jež jsou nedílnou souèástí péèe o zamìstnance spoleènosti. Bìhem roku došlo na základì rozhodnutí vedení spoleènosti k nìkterým personálním zmìnám, které se týkaly pøedevším výrobního, technického a obchodního úseku. V sociální oblasti spoleènosti nedošlo k výrazným zmìnám. Pro vzájemné poznání èlenù pracovních týmù uspoøádalo vedení spoleènosti akce se zamìøením na spoleèensko kulturní a sportovní oblast. Tyto akce byly úspìšné a ze strany zamìstnancù i vedení spoleènosti kladnì ohodnoceny. Spoleènost je držitelem Certifikátu systému jakosti, pøi jehož dohlížecím auditu v oblasti personalistiky a vzdìlávání jsme s úspìchem obstáli. Rok 2005 hodnotíme kladnì a budeme s radostí pokraèovat ve vytyèených cílech i v roce pøíštím. In the past year 2005, our employees passed the training concerning especially the development of skill. The individual training actions were positively evaluated and these ones became the contribution not only for the employees, but also for the entire company. Within a year, also the supplementary courses for the internal auditors were carried out (namely for the standards ISO 9001:2000) as well as the training in the occupational safety (these ones are an integral part of the industrial welfare). Within a year, some personnel changes occurred in virtue of the company's management decision; these changes were especially related to the Production, Technical and Commercial sections. Within the company's welfare area, none distinctive changes occurred. In order to allow mutual familiarization of the working teams, the company's management organizes some actions being focused on the cultural and sports activity. These actions were successful and positively evaluated by the employees as well as by the company's management. The company is in possession of the Quality system certificate; during the supervisory audit of the certificate (concerning the areas of human resources and training) we passed successfully. The year 2006 may be positively evaluated; also in the next year we will continue with pleasure in order to meet the determined objectives. Jaroslava Havlíková Personální øeditelka Personnel Manager 11

14 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT DIVIZE STROJE, FORMY, PØÍPRAVKY DIVISION MACHINERY - MOULDS - FIXTURES Z pohledu Divize 20 byl rok 2005 pro naši firmu v nìkolika aspektech zlomový. První ètvrtletí bylo pøedevším ve znamení dokonèování nìkolika projektù z roku 2004 ve výrobní oblasti a konstrukci. Naopak po obchodní stránce mùžeme tuto èást roku oznaèit jako období získávání nových zákazníkù. Po technologické stránce došlo po dlouhé dobì ladìní k plnému zprovoznìní obrábìcího centra Grata, které je v našem kraji jistì ojedinìlou technologií. Druhé ètvrtletí bylo pøedevším ve znamení stabilizace personálu v oblasti CNC a postupné pøípravy pro smìnný provoz. Zaèali jsme s nezbytnou implementací projektového øízení do naší spoleènosti. Tøetí ètvrtletí pøineslo nìkolik nových zákazníkù a projektù, na kterých mìl Sklopan opìt možnost prokázat svoji schopnost reflektovat ve všech oblastech na specifické požadavky svých klientù. Na základì vìtšího objemu zakázek a požadavkù na konstrukci, ale i nìkolika personálních zmìn, jsme museli èelit vìtším kapacitním problémùm. Díky spoleènému úsilí a pøíchodu nových posil došlo k optimalizaci systému práce v konstrukci, která by mìla vést pøedevším ke vzdìlávání zaèínajících kolegù, a tak zlepšení kontroly nákladù na projekty. Poslední ètvrtletí roku 2005 bylo jednoznaènì dokonèováním zakázek a plánováním do dalšího roku ve spolupráci s našimi zákazníky. Naše firma získala první sériovou výrobu (obrábìní motocyklových rámù BMW pro firmu Benteler ), ale i nìkolik nových projektù pro zaèátek roku Rok 2005 jednoznaènì ukázal, že Sklopan se vydal správným smìrem, investoval vèas do pøínosných technologií, získal si své dobré jméno i u nových zákazníkù. Avšak vzhledem ke stále rostoucímu tlaku konkurence nejen z Èeské republiky je jednoznaèným motivem pro rok 2006 dùsledná kontrola nákladù na projekty, efektivní využití všech dostupných zdrojù, sledování výkonových kapacit a pøenesení èásti tlaku našich zákazníkù i na naše dodavatele. In the eye of Division 20, the year 2005 was the turning point for our company. During the first quarter, especially several projects from the year 2004 were completed (concerning production area and design). On the contrary, concerning the commercial area, this quarter may be designated as the period of the winning "new customers". Concerning the technology, the full putting into service of the machining unit "Grata" was performed after the long period of the debugging; this machining unit presents surely the unique technology within our region. The second quarter was especially in token of stabilization of the personnel within the area of CNC, as well as the step-by-step preparation for the threeshift operation, and the necessary implementation of the project management within our company was started. The third quarter brought several new customer and projects, where the company Sklopan could demonstrate its ability to respond to the specific requirement of clients within all areas. Based on larger quantity of jobs and demands on design (but also due to some personnel changes) we had to envisage some bigger problems concerning capacity. Nevertheless, thanks the common effort and due to some newcomers, the working system within the Design was optimized; this system should especially eventuate in training of the beginners as well as to the improvement of the control of the costs pro projects. The last quarter of the year 2005 was unambiguously the period of the job's completion as well as the period of the planning for the next year, in o-operation with our customers. Our company acquired the first serial production (manufacturing of the BMW motorbike frames for the company Benteler, but also several new projects for the beginning of the year The year 2005 demonstrated unambiguously that the company Sklopan started on a good track, that the investment into the technologies were contributing and well-timed, and the company obtained its goodwill also by the new customers. Nevertheless, due to the constantly increasing competitive pressures (not only from the Czech Republic), the unambiguous theme for the year 2006 is the uncompromising control over the project costs, the efficient utilization of all accessible sources, monitoring of the performance capacities, as well as the transfer of the portion of our customers' "pressure" towards our suppliers. 12 Aleš Kopal Výkonný øeditel Managing Director

15 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT VÝROBA A KONSTRUKCE PRODUCTION AND DESIGN Rok 2005 mìl všechny pøedpoklady stát se plodným rokem ve výrobním a technickém úseku. Stejnì jako v pøedchozích letech firma investovala prostøedky do zvyšování kvality výroby a konstrukce, rozšiøování kapacit, zlepšování pracovního prostøedí a vzdìlávání zamìstnancù. Spoleènost pøedevším rozšíøila pracovištì CNC nákupem nového obrábìcího centra Grata 0104 a rozbìhla výrobu na tomto zaøízení v nepøetržitém provozu. V prùbìhu roku se plnì vyprofilovaly jednotlivé výrobní a konstrukèní úseky. Došlo ke komplexní zmìnì v technickém úseku zøízením pozic skupináøù v konstrukci strojní, elektro, výroby forem a pøípravkù. V roce 2005 úseky vìnovaly velkou pozornost systému øízení jakosti a snažily se reagovat na požadavky automobilového a skláøského prùmyslu - vylepšovat a zdokonalovat naše výrobky a zaøízení. Zvláštní dùraz byl kladen na pøesnost provedení našich projektù a kvalitu nakupovaných materiálù, které s øadou technologických novinek vedly k úsporám a vyšší kvalitì našich výrobkù. Mezi nejzajímavìjší projekty øešené v roce 2005 patøí - sváøeèka plastù loketních opìrek - Fehrer Bohemia s.r.o. - mobilní tester pro volanty - TRW volant - dochlazovací linka na výrobu automobilových skel - AGC Hungary - Uubugovací zaøízení Audi - Grupo Antolin Bohemia a.s. - lisovací stanice John Deer Dach - WFS - vrtací uzel - Glaverbel Czech a.s., závod Kryry - manipulátor pro automatické skladování spisù - Kardex - tváøecí a kašírovací formy - Grupo Antolin Bohemia a.s. - vypìòovací formy - Proseat, Gumotex V uplynulém roce jsme byli zavázáni minimálnì dùvìrou, kterou do nás všichni vložili a nadále vkládají. To nám dává dobré pøedpoklady odvádìt kvalitní práci všech provádìných èinností, a proto je možno docílit i nadále dobrých výsledkù. The year 2005 has had all preconditions to become the fruitful year within the Production and Technical sections. The same way as in the previous years, the company invested resources into the increasing of quality and design, expanding of capacities, improvement of the occupational environment, as well as training of the employees. The company especially extended the CNC workplace by purchasing of the new machining unit "Grata 0104"; this production on unit was started in the three-shift operation. During the year, the particular production and design sections were fully profiled. One complex change within the Technical section was performed, namely by means of establishing or the positions "group leaders" within the mechanical design, electrical design, and manufacturing of moulds and fixtures. Within the year 2005, the sections paid attention to the Quality management system and endeavoured to respond to the demands of automotive and glass industries - i.e. to improve and to better our products and equipment. Especially the precision of our projects as well as the quality of purchased materials was accentuated; together with the several new technologies, this resulted in savings as well as better quality of our products. Some of most interesting projects being resolved within the year 2005 are: - Welder of the plastic materials for the elbow rests - Fehrer Bohemia s.r.o. - Mobile tester for the driving wheels - TRW volant - Re-annealing line for production of the car glazing - AGC Hungary - Umbugging device Audi - Grupo Antolin Bohemia a.s. - Pressing station - John Deer Dach - WFS - Boring unit - Glaverbel Czech a.s., závod Kryry - Manipulator or the automatic storage of documents - Kardex - Shaping and mocking-up moulds - Grupo Antolin Bohemia a.s. - Moulds for foam-filling - Proseat, Gumotex During the past year we were obliged by the confidence which was (and in the future will be) demonstrated) towards us. This provides the good premises for performance of the quality work concerning all performed activities, and therefore it is possible also in the future to achieve good results. Leoš Kürbis Výrobní øeditel Production Manager 13

16 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT NÁKUP A LOGISTIKA PURCHASING AND LOGISTICS Koncem roku 2004 bylo rozhodnuto vedením spoleènosti o strukturální zmìnì v oblasti nákupu oznaèovaného jako MTZ. Úsek nákupu a logistiky, dále jen ÚNL, v naší spoleènosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. vznikl novì k slouèením bývalého úseku MTZ, úsekù kooperace a expedice. Rozšíøen byl o zajiš ování vnitrostátní a zahranièní dopravy našich výrobkù. Rychlý rozvoj firmy SPL a požadavky kladené na konstrukci, výrobu, technickou pøípravu výroby a zajištìní chodu firmy významnì ovlivnil i ÚNL. Vhodným komplexním øešením logistiky lze usnadnit vzájemnou komunikaci èlenù týmu. Rozhodování se dìje na základì vìtšího poètu èinitelù. Zabraòuje dodateèným konstrukèním zmìnám a z toho plynoucím ztrátám. ÚNL se zamìøovalo na pøímé snižování cen materiálových vstupù a zefektivnìní vlastních mzdových a režijních nákladù. Oceòuji komplikovanou a složitou práci kolektivu pracovníkù Úseku nákupu a logistiky, kterým se v prùbìhu roku 2005 podaøilo díky výbìrovým øízením a jednáním s dodavateli ušetøit pro naši spoleènost na slevách pøes 1 milion Kè a dále rozšíøit poèet dodavatelù, mezi kterými je možno pøi nákupu zboží a služeb vybírat. Pro snadný výbìr toho nejvhodnìjšího dodavatele byl vytvoøen nový efektivní systém jejich hodnocení. Pøi hodnocení se maximálnì využívá dat poøízených v informaèním systému K S firmou Vrabec a Vrabec byl vybudován konsignaèní sklad spojovacího materiálu pøímo ve výrobních prostorách. Nákupem ukládacích boxù a mobilních vozíkù bylo zefektivnìno a zpøehlednìno vychystávání jednotlivých normalizovaných dílù pro montáž. Ve spolupráci s jednotlivými úseky se podaøilo zpracovat podklady na snížení nevyužitého materiálu na skladech a první èást tìchto zásob již byla nabídnuta k odprodeji. Zavedením tzv. projektového financování vznikl nový prostor pro další vyjednávání a zlepšování spolupráce s našimi dodavateli. V prùbìhu roku pak došlo ke zvýšení odborností jednotlivých profesí pracovníkù ÚNL proškolením v oblasti informaèního systému K2 ve spolupráci s úsekem informatiky. At the end of the year 2005, the company's management decided about the structural changes within the area of purchasing being designated as "MTZ". The section of purchasing and logistics (in following only "UNL" was established on the date January 1st 2006, namely by integration of the former sections MTZ, Cooperation, and Despatching. This new section was completed with provision of domestic and abroad transport of our products. The rapid development of the company SPL as well as demands imposed on the design, production, technical preparation of the production, and provision for the operation of the company significantly affected also the ÚNL. By means of appropriate and complex solving of the logistics, the mutual communication of the team members may be made easier. The decision is performed in virtue of more factors and prevents from additional design changes - and the resulting losses. The ÚNL aimed to the direct reduction of the material input's prices as well as to the streamlining of the own costs - both wage and overhead cost. I appreciate the complicated and complex work of ÚNL team members, who managed within the year 2005 to save (by means of discounts) over one million CZK for our company, namely by virtue of selection procedures and negotiations with the suppliers, and in addition to increase the number of suppliers who may be selected for purchasing of the goods and services. One new and efficient evaluation system was established for easy selection of the most suitable supplier. When performing the evaluation, the data acquired within the information system K2 are utilized as much as possible. In co-operation with the company Vrabec & Vrabec, the consignment stock for the connection accessories was established directly within the production premises. By purchasing of the storage boxes and mobile trucks, the preparation of the individual normalized parts for assembling was made more efficient and more transparent. In co-operation wit individual sections, the data for decreasing of the unused material in storage were processed; the first portion of such material was already offered for sale. By means of so-called project financing, a new field for further negotiations and improvement of the co-operation with our suppliers was created. 14

17 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT NÁKUP A LOGISTIKA PRODUCTION Ukazuje se, že v dnešní dobì mají šanci pøežít jen ti výrobci, kteøí vyrábí nejefektivnìji, ve vysoké kvalitì, jakosti, pøi nejnižších nákladech a v co nejkratším èase. To klade nemalé nároky na optimalizaci logistických tokù. Zmìna struktury ÚNL s sebou pøinesla i nároènou práci ve vypracování nových smìrnic systému jakosti. Završením této práce byl již druhý úspìšný dohlížecí audit systému jakosti ISO 90001:2000 na konci roku Bezchybná jakost produktù naší výroby je pøedpokladem ke spokojenosti zákazníkù a zajiš uje konkurenèní výhody v obchodu. Na Úseku nákupu a logistiky je, aby správnì rozhodl a analýzou všech dostupných informací našel správné a ekonomicky nejvhodnìjší øešení zadaného problému. During the year, the skill of individual profession of the ÚNL employees was enhanced by means of training within the area of the K2 information system, namely in co-operation with the IT section. It is evident that today the producers have the "chance to survive", only when they produce in most effective manner, with the highest quality and lowest costs, and as quickly as possible. Due to this fact there are great requirements imposed on the optimizing of the logistics flows. The change of the ÚNL's structure brought also the demanding work concerning elaboration of the new regulations of the Quality system. In the end of year 2005, this work was crowned with successful second supervisory audit of the ISO 90001:2000 Quality system. The exact quality of our products is the condition for the customer's satisfaction, and it provides for competitive advantages within the business. It is the challenge of the Purchasing and Logistics section properly to decide and by means of analysis of all accessible information, to find the correct and most suitable solution of the given problem. Ing. Jaroslav Sieratovski Øeditel ÚNL Head of Purchase & Logistics Dept. 15

18 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT OBCHOD OBCHOD V roce 2005 došlo ke stabilizaci a transformaci v oblasti vedení a øízení projektù a s tím souvisejícím vèasným dokonèováním realizovaných projektù. Tím se podaøilo zajistit vìtší ziskovost realizovaných zakázek. Do budoucna je to jeden ze základních pøedpokladù, jak je možno reagovat na zvyšující se kvalitativní a termínové požadavky našich zákazníkù. V roce 2005 pokraèoval trend vìtšího poètu poptávek realizovaných v oblasti nestandardních technologií jak do skláøského tak automobilového prùmyslu, kde se zvýšil objem zakázek pøibližnì o 20%. Celkovì oblast nestandardních technologií tvoøila 58% z celkového objemu tržeb. V oblasti standardních strojù se oproti roku 2004 podaøilo zvýšit objem tržeb o 2 mil. Kè. Je to pøedevším zvýšením kvality standardních strojù a s tím zvyšující se poptávky, pøedevším pak u CNC øezacích stolù, kde narostl poèet prodaných kusù pøedevším do zemí východní Evropy. U maket, pøípravkù a forem se nepodaøilo oproti pùvodním plánùm zvýšit objem tržeb v roce 2005, ale povedlo se rozšíøit portfolio zákazníkù, což je jednou ze základních podmínek pro zvìtšení objemu zakázek. Již na základì první spolupráce s novými partnery mùžeme konstatovat, že v roce 2006 mùžeme oèekávat zvìtšení tržeb v této oblasti. Další pozitivním pøínosem do této oblasti je zvýšení ziskovosti zakázek, což je dáno stabilizací výrobního procesu a optimalizací nákladù. Servisní èinnost se v roce 2005 podaøilo stabilizovat a dosáhnout vyšší kvality a odbornosti servisního oddìlení. Spoluprací s výrobním úsekem je servisní oddìlení schopno pokrýt komplexní servisní èinnost od poradenské èinnosti, pøes dodávku náhradních dílù až po zajištìní online servisu pøímo v závodì zákazníka. Podepsáním dalších servisních smluv se podaøilo zajistit pravidelný servis na dodaných zaøízeních a tím pøispìt k vìtší spokojenosti zákazníka. Prioritou pro rok 2006 bude dokonèení procesu optimalizace projektového øízení a spoleènì s optimalizací výrobních nákladù zvýšit ziskovost a rentabilitu zakázek. Další dùležitou èinností obchodního úseku pak bude najít vhodné odbytové trhy pro naše již vývojovì dokonèené zaøízení. Within the year 2005, the stabilization and transformation within the area of project management and accompanying timely completion of the realized projects occurred. In this way, the bigger profitability of the realized jobs was provided. This is one of the essential presumption for the future, how to respond to the increased requirements of our customers concerning quality and deadlines. During the year 2005, the trend of increasing number of demands continued, which were realized in the area of non-standard technologies, namely within both glass and automotive industries; the volume of the jobs increased by approximately 20%. The entire area of the non-standard technologies was approximately 58% from the total volume of incomes. Within the area of standard machinery the volume of incomes was increased by CZK , compared with the year This was especially due to increased quality of the standard machinery and consequently increased demand, especially for the CNC cutting tables where the number of sold units increased, especially into the Eastern European countries. Concerning mock-ups, fixtures and moulds, in comparison with the original plans the increase of incomes in the year 2005 wasn't achieved, nevertheless the portfolio of customers was extended - this is one of the essential conditions for the increase of the amount of jobs. Based on the first co-operation with the new partners, we are able to state that in the year 2006, the increasing of incomes within this area may be expected. Another positive contribution into this area is the increase of jobs' profitability; this is due to the stabilization of the manufacturing process as well as the optimizing of the coats. Within the year 2005, the service activity was stabilized and the better quality and professionalism of the service department was achieved. By means of the co-operation with the Production section, the Service department is able to cover the complete service activity (beginning with the consultancy through the delivery of the spare parts, and finally the provision of the online service, directly within the customer's plant. Due to another servicing contracts being signed, the regular service for delivered equipments was provided - this means t contribution to the better customer's satisfaction. In the year 2006, the priority will be to complete the process of the project management's optimizing, and along with the optimizing of the production costs to increase the profitability and return of the jobs. Another important activity of the Business section will be the finding of appropriate sales markets for our already developed equipment. 16 Mgr. Ivo Žùrek Obchodní øeditel Sales Manager

19 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT RECYKLACE, DOPRAVA RECYCLING, TRANSPORT Divize recyklace a doprava pokraèovaly v roce 2005 již osmým rokem ve své hlavní èinnosti - sbìru, svozu, tøídìní a recyklaci sklenìných støepù z odpadového plochého skla pro jeho zpìtné upotøebení ve skláøských vanách. V roce 2005 se jednoznaènì potvrdil trend silného nárùstu sbìru a svozu støepù divizí doprava pro Glaverbel Czech a.s., závod Øetenice ze všech závodù Glaverbelu Czech a.s., èlena skupiny Glaverbel a jejich distribuèní sítì zapoèatý v roce pøedchozím, vèetnì sbìru a svozu zelených floatských støepù ze spoleènosti AGC AUTOMOTIVE Czech a.s. - výrobce automobilových skel. Tento vývoj, který vycházel z vývoje potøeb závodu Øetenice, znamenal zvýšené nároky na divizi doprava, zejména v prùbìhu druhého pololetí. Pro zvýšení kapacity naší pøepravy byl stávající vozový park doplnìn tøetím kontejnerovým vlekem, abychom mohli souèasnì pøepravovat až tøi soupravy po dvou kontejnerech se støepy. Vývoj se také významnì promítl do vyšších tržeb divize v druhé polovinì roku. Zmìna posuzování a tøídìní støepù ve skupinì Glaverbel zpùsobila i významnou restrukturalizaci svozu støepù urèených k recyklaci na recyklaèní lince v Chudeøicích. Zatímco mírné nárùsty svozu lepených autoskel potvrdily vývojový trend posledních let, propad svozu zelených floatských støepù znamenal pro divizi recyklace podstatné zvýšení recyklace lepených skel, což znamenalo snížení množství celkovì zrecyklovaného skla v porovnání s rokem Nižší hodinová kapacita linky pøi výrobì recyklátu z lepeného autoskla oproti výrobì recyklátu z floatského skla za èasovou jednotku se promítla jednak do zvýšení množství odpadního již dále recyklovatelného skla / podstatným zvýšením množství PVB folie /, které ukládáme na skládku odpadù, ale zejména do snížení tržeb divize recyklace oproti roku Souèasnì však trend vývoje sbìru, tøídìní, svozu a recyklace støepù v roce 2005 potvrdil potøebu neustále se zvyšujících kvalitativních požadavkù odbìratelù našeho recyklátu a potøebu neustále investovat do oprav, údržby a výkonnosti recyklaèní linky, zejména do optoelektronického tøídìní, které slouží k separaci neèistot ve støepech. Je zapotøebí si uvìdomit, že zejména tøídící schopnosti recyklaèní linky spoleènì s kvalitní prací našich zamìstnancù dle systému managementu jakosti zaruèují plnohodnotnou a konkurenceschopnou nabídku recyklátu nejvyšší požadované kvality našim odbìratelùm v rámci støedoevropského trhu s recyklovaným sklem. Tento trh se výraznì zmìnil díky vstupu naší zemì do EU v kvìtnu Tímto vstupem se i podstatnì zjednodušily podmínky pro dovoz støepù ze zahranièí pro výrobce skla vcelé ÈR. Rok 2005 znamenal pøi dalším zlepšení logistiky sbìru a svozu støepù kromì racionalizace vlastního svozu støepù také praktické dobudování sbìrné sítì dodavatelù støepù. Tato sbìrná sí by mìla být udržována ve stávající velikosti a pružnì pøizpùsobována novým vývojovým trendùm na trhu se støepy a s recyklovaným sklem. Ing. Zdenìk Hájek Øeditel divize recyklace a divize doprava Manager of Recycling Division and Transport Division In the year 2005 (eight year of activity), the divisions Recycling and Transport continued with their major activities - i.e. collection, carrying, sorting and recycling of the glass scrap from the waste flat glass, for its re-usage in the glass baths. In the year 2005, the trends were confirmed concerning strong increase of the glass scrap collection and carrying by the division Transport, namely for the Glaverbel Czech a.s. Øetenice plant, from all plants of the company Glaverbel Czech a.s., member of the Glaverbel Group as well as from their distribution network, as started in the previous year, including the collection and carrying of the green float scrap glass from the company AGC AUTOMOTIVE Czech a.s. - producer of the car glazing. This evolution, originating from the needs of the Øetenice plant, meant the increased demands on the division Transport, especially during the second half-year. To increase our transporting capacity, the existing rollingstock was completed by third container trailer, in order to be able to transport up to three sets (each set consisting of two containers with glass scrap) at the same time. This development was also reflected into the bigger division's incomes in the second half-year. The changes concerning appreciation and sorting of the glass scrap within the Glaverbel Group also caused the important re-structuring of the caring of scrap glass being intended for recycling on the recycling line in Chudeøice plant. Whereas the slight growths in carrying of the laminated glass confirmed the trend of past years, the big depression in carrying of the green float glass scrap meant for the division Recycling the substantial increase of laminated glass recycling; this resulted in the decrease of the total amount of recycled glass, compared with the year The lower hourly capacity of the line when producing the recycled glass from the laminated car glazing, compared with the production of the recycled glass from the float glass resulted in the increased amount of the waste glass (further recyclable) / substantial increase of the amount of PVB interlayer / which we need to dispose; but it especially resulted in the decreased incomes of the division Recycling, in comparison wit the year At the same time, the evolution trends of the collection, carrying, sorting and recycling of the glass scrap in the year 2005 confirmed the need of continually increasing demands of the purchasers of our recycled glass, as well as the necessity if continual investments into the repairs, maintenance and performance of the recycling line, especially concerning the optoelectronic sorting which serves for separation of impurities from the glass scrap. It is necessary to become conscious, that especially the sorting abilities of the recycling line along with the good work of our employees in accordance with the Quality management system provide for the full-featured and competitive offer of the recycled glass with the best demanded quality for our customers within the Central European market with the recycled glass. This market changed expressively thanks to the entrance of Czech Republic into the European Union in May 2005 and by this entrance as well as considerably simplified conditions for the import of glass scrap for the glass producer within the entire Czech Republic. Along with the further improvement of the logistics for collection and carrying of the glass scrap and rationalization of the scrap glass carrying as such, the year 2005 meant also the practical completion of the collection network of the glass scrap's suppliers. This collection network should be maintained in a present status in size, and it should be flexible adapted to the new trends in both glass scraps and recycled glass markets. 17

20 SLOVO VEDENÍ SPOLEÈNOSTI MANAGEMENT REPORT DOLOMIT, VLEÈKA, PØÍPRAVKY DOLOMITE, TAP-LINE, FIXTURES Divize DOLOMIT v roce 2005 splnila plán nákupu dolomitu na 105,64%, plán prodeje na 101,21%. Tím uspokojila požadavky firmy Glaverbel Czech a.s. na dodávku dolomitu. Toto bylo v hodnocení dodavatelù ohodnoceno nejvyšší klasifikaèní známkou 10. Divize VLEÈKA snížila v roce 2005 stav o 1 THP pracovníka. Vykládka vyložila vagónù, tj. o 3,9% více než v roce Veškeré suroviny byly vyloženy bez penalizace za stojné. V rámci zefektivnìní využití pracovní doby D18 pro D16 opravila 15 kontejnerù na støepy. Reklamace na èinnost D18 nebyla v roce 2005 žádná. Divize 19 K vznikla nová divize D19 se specializací na výrobu mìøících a kontrolních pøípravkù pro automobilový prùmysl. D19 vyrobila v roce ks nových maket a na 101 ks provedla úpravy nebo opravy. Tato divize má i 1 servisního pracovníka, který provádí operativnì údržbu a servis na strojích SKLOPANU v závodì AGC Automotive Chudeøice. In the year 2006, the Dolomite Division realized the plan for purchasing of dolomite % and the plan for sales %. In this way, the requirements of company Glaverbel Czech a.s. for deliveries of the dolomite were satisfied. Within the evaluation of suppliers, this fact was evaluated by the top classification mark "10". In the year 2005, the Tap-Line Division reduced the number of employees by one white-collar. The Unloading performed unloading of 7811 wagons, i.e. 9% more than in the year All raw materials were unloaded without any penalties for delay. In terms of making the utilization of the working hours more effective, the D18 repaired 15 scrap glass containers for the D16. In the year 2005, there were no claims concerning activity of the D18. Division 19 On the date January 1st 2005, a new division "D19" was established; this one is specialized to the production of the measuring and checking fixtures for the automotive industry. In the year 2005, the D19 produced 167 pieces of new mock-ups, and they performed modifications or repairs of 101 mock-ups. This Division also employs one service engineer, who is performing both the operative maintenance and the servicing of the SKLOPAN's machinery in the AGC Automotive, Chudeøice plant. Milan Drhlík Øeditel divize vleèka a divize dolomit Manager of the Tap-line Division / Dolomite Division 18

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Hodnocení roku 2008... 4 Historie společnosti...6 9 Profil společnosti... 10 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 11

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com stacionární otopná tělesa 2011/2012 Déle než 50 let www.mcsgl.com 2 Společnost DESA is a Master world leading Climate manufacturer Solutions je předním of machinery světovým for výrobcem air processing.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více