Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty"

Transkript

1 Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012

2 str. 2 z 94

3 Obsah 1 Shrnutí Požadavky kladené na metodiku full cost Externí požadavky na metodiku FC Obecné požadavky vyplývající z dokumentace k metodice FC Požadavky veejné podpory Požadavky na zpsobilost nepímých náklad Doporuení metodického postupu pi tvorb smrnice full cost Interní požadavky na metodiku FC Logický koncept FC modelu ešení FC modelu Základní postupy FC modelu Vytvoení cost pools náklad pímé realizace Vytvoení cost pools nepímých náklad Obecný postup vytvoení cost pools Vytvoení cost pools G/A úrovn I. rektorátní a celoškolská pracovišt Vytvoení cost pools G/A úrovn II. a úrovn III Vytvoení cost pool Housing Stanovení hodnot cost drivers Alokace cost pools NN na procesy Tvorba procesn orientovaných CP Vzorový postup alokace Rektorátních a celoškolských CP na procesn orientované cost pools Alokace Cost pools G/A II, G/A III na procesn orientované cost pools Alokace náklad Housing z pracoviš MENDELU Stanovení sazeb nepímých náklad Stanovení sazeb nepímých náklad na NO Projekt VaV Stanovení sazeb nepímých náklad na NO Projekt VZ Stanovení sazeb nepímých náklad na NO Zakázka D Další užití FC modelu Plánování náklad na projekt VaV a projekt VZ Plánování náklad doplkové innosti Manažerské sestavy úplných náklad v oblasti Vzdlávání Alokace náklad na NO Pedmt str. 3 z 94

4 6.3.2 Alokace náklad na NO Obor a program Alokace náklad na NO Student Návrh ešení v informaním systému Související IS a problémové oblasti ve vztahu k Aplikace FC IS SAP Varianty ešení Aplikace FC Identifikace hodnotících kritérií Identifikace variant Vyhodnocení variant nástroji operaního výzkumu Návrh architektury Konceptuální datová struktura IS SAP Controlling Aplikace evidence pracovní nápln FPMS Univerzitní informaní systém Pílohy Vymezení zdroj dat (definice analytik) v rámci úetnictví (CO) Logický full cost model Shrnutí základních definic a postup Definice Základní postupy Vytvoení cost poolu G/A na alokaních úrovních Vlastní postupy v aplikaci FC str. 4 z 94

5 Seznam tabulek Tabulka 1 Nákladové objekty FC modelu Tabulka 2 Cost pools sledované na nákladovém objektu Tabulka 3 Procesní matice rektorátních pracoviš Tabulka 4 Procesní matice celoškolských pracoviš Tabulka 5 Alokace náklad rektorátních pracoviš do cost pools Tabulka 6 Alokace náklad celoškolských pracoviš do cost pools Tabulka 7 Alokace náklad PEF do cost pools G/A II, III Tabulka 8 Náklady budov, lenné procesn a organizan Tabulka 9 Souhrnný pehled využití cost drivers Tabulka 10 Produktivní hodiny pracovník fakult píklad CD Tabulka 11 Produktivní hodiny pracovník ústav PEF píklad CD Tabulka 12 CD výnosy Tabulka 13 CD Výnosy - souet fakulty Tabulka 14 Výsledná hodnota CD výnosy Tabulka 15 Alokace náklad cost pools do procesn orientovaných CP Tabulka 16 Podíl fakult na procesn orientovaných cost pools Vzdlávání Tabulka 17 Stanovení alikvótního podílu Projekt Vz na CP G/A I Tabulka 18 Podíl fakult na procesn orientovaných cost pools - Vda a výzkum Tabulka 19 Podíl fakult na procesn orientovaných cost pools Doplková innost Tabulka 20 Alokace G/A II do procesn orientovaných cost pools Tabulka 21 Stanovení alikvótního podílu Projekt Vz na CP G/A II Tabulka 22 Alokace G/A III do procesn orientovaných cost pools Tabulka 23 Stanovení alikvótního podílu Projekt VZ na CP G/A III Tabulka 24 Alokace náklad smíšené povahy na procesy vzor PEF Tabulka 25 Alokace náklad smíšené povahy na procesy vzor fakulty a ICV Tabulka 26 Stanovení sazeb nepímých náklad na 1h práce Projekt VaV Tabulka 27 Stanovení sazeb nepímých náklad na 1 h práce Projekt VZ Tabulka 28 Stanovení sazeb nepímých náklad na 1h práce Zakázka D Tabulka 29 Použití sazby nepímých náklad fakulta A na projekt VaV, pracovník Tabulka 30 Použití sazby nepímých náklad fakulta B na projekt VaV, pracovník II Tabulka 31 Pehled náklad na projektu VaV dle požadavku 7RP Tabulka 32 Použití sazby NN Projekt VZ Tabulka 33 Pehled náklad Projekt VZ Tabulka 34 Identifikace nákladového objektu Pedmt Tabulka 35 Alokace osobních náklad na pedmt vzor II Tabulka 36 Alokace náklad prostor na pedmt vzor I Tabulka 37 Alokace náklad prostor na pedmt vzor II Tabulka 38 Alokace náklad G/A na pedmt vzor Tabulka 39 Nákladový report pedmtu str. 5 z 94

6 Tabulka 40 Hodnota CD poet zapsaných student na pedmt Tabulka 41 Alokace náklad z NO Pedmt na NO Obor Tabulka 42 Nákladová struktura reportu za obor Seznam obrázk Obrázek 1 Logický koncept FC Obrázek 2 Kontextový model MENDELU Obrázek 3 Grafické vymezení FC modelu Obrázek 4 Specifikace úloh FC a výbru dat dle parametr Obrázek 5 Rozvrhování cost pools na nákladové objekty Obrázek 6 Píklad vytvoení cost pool G/A I.A Obrázek 7 Schéma postupu alokace úrovn I. G/A Obrázek 8 Vytvoení procesn orientovaných CP a alokace na nákladový objekt Obrázek 9 Alokace úplných náklad pedmtu na obor Obrázek 10 Skladba - produktivní as pracovníka Obrázek 11 lenní osobních náklad - základního úvazku Obrázek 12 Aplikace FC vytvoena v prostedí SAP Obrázek 13 Aplikace FC vytvoena mimo prostedí SAP Obrázek 14 Hodnocení variant Obrázek 15 Návrh architektury Aplikace FC Obrázek 16 Základní organizaní lenní návrhu Obrázek 17 Vytvoení cost pools rektorátních a celoškolských pracoviš Obrázek 18 Vytvoení cost pools dkanátu a ústav Obrázek 19 Vytvoení cost pools u úelových zaízení Obrázek 20 Schéma rektorátních pracoviš, vytvoení CP a identifikace alokaní úlohy (CD) Obrázek 21 Schéma celoškolských pracoviš, vytvoení CP a identifikace alokaní úlohy (CD) Obrázek 22 Schéma strukturování náklad objekt UDA Obrázek 23 Schéma strukturování náklad pro FC Obrázek 24 Strukturování prostor v rámci FPMS Obrázek 25 Piazování náklad housingu rektorátním a celoškolským pracovištím Obrázek 26 Vytvoení CP Housing II. ALU Obrázek 27 Vytvoení CP housing Vzdlávání III.ALU Obrázek 28 Housing VaV a vypoet sazby VaV Obrázek 29 Housing VaV a vypoet sazby VaV str. 6 z 94

7 Seznam použitých zkratek ' + +', -! "## $ "%&! () *) *) +) +) "'", ( -./ ( )* ) $""*) 7 " *4 '7 ' * RZ Vz VaV D Rozvrhová základna 8 pedstavuje spojovací mstek který umožuje peklenout nikoliv pímý, ale pouze zprostedkovaný vztah nepímých náklad k jednici výkonu (nákladový objekt). Negarantuje (Pozor: ne každá rozvrhová základna je cost driver) 1 Proces Vzdlávání Proces VaV Proces Doplková innost 1 Více nap. B. Král: Manažerské úetnictví, str. 176,Management Press, Praha 2002, ISBN str. 7 z 94

8 str. 8 z 94

9 1 Shrnutí Tento dokument je výstupním dokumentem dílí zakázky projektu Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn financovaného z Operaního Programu Vzdlávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Prioritní osy 2 Terciární vzdlávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.4 Partnerství a sít. Souástí projektu budou další zakázky, kterými se postupn bude naplovat cíl projektu, kterým je: navýšit píjmy na vdu a výzkum od poskytovatel úelové podpory v rámci nepímých náklad; interní sledování úplných náklad v oblasti vzdlávání a doplkové innosti pro poteby vnitního ízení. Tento dokument pedstavuje závrenou ást této zakázky a pímo navazuje na pedchozí dokument s názvem Identifikace a analýza základních složek FC systému MENDELU a stanovení rozvrhových základen. V tomto dokumentu po provedení potebných analýz byl navržen logický model FC vhodný pro MENDELU, který stanovil logický koncept full cost modelu. V tomto dokumentu je logický model posunut do realizaního modelu, tj. je navázán na konkrétní ekonomické a organizaní prvky, propojen s úetnictvím a dalšími informaními systémy a obsahuje konkrétní algoritmy zajišující požadovaný výstup. V pedkládaném návrhu se zohleduji reálné možnosti informaní základny univerzity. Vytvoený popis full cost modelu je základem pro dodavatele informaního ešení, pro které uruje základní komponenty informaní aplikace, informaní zdroje a pravidla pro jejich tídní a uspoádání a algoritmy požadovaných výpot. Struktura dokumentu Dokument je strukturován do šesti hlavních kapitol s následujícím obsahem: kapitola Požadavky kladené na metodiku full cost analyzuje zejména externí požadavky MŠMT na metodiku full cost. Klíovým výstupem této kapitoly je výet požadavk na nezpsobilé nepímé náklady, které by mly být pro zajištní správné funkcionality FC modelu a které by mly být sledovány na samostatných analytických útech; kapitola Logický koncept FC modelu pipomíná závry první fáze projektu schválené pracovním týmem zakázky a vytváí tak ideové propojení na další kapitoly; kapitola ešení FC modelu popisuje modulovou konstrukci ešení full cost. Konstrukce je popsána po jednotlivých logicky a technologicky propojených ástí, které vytváejí etzec postupných úloh až po požadované výstupy; kapitola Základní postupy FC modelu popisuje vlastní algoritmus a principy navrženého FC modelu. Kapitola navazuje na pedchozí kapitolu ve svém uspoádání a detailn popisuje kroky, které odpovídají poadí jednotlivých alokaních fází úplných náklad na cílový objekt alokace. Kapitoly vždy obsahují konkrétní postup na typových informacích a vzorový píklad, kterým je provována proveditelnost navržených krok; kapitola Další užití FC modelu popisuje zpsob použití sazeb nepímých náklad na projektech VaV a zakázek realizovaných formou doplkové innosti. Dále jsou zde uvedeny postupy alokace úplných náklad v oblasti vzdlávání; kapitola Návrh ešení v informaním systému se zabývá základními variantami ešení Aplikace FC a konceptuální datovou strukturou. Specifikuje konkrétní informaní zdroje koncept informaního ešení. Implementace FC model vyžaduje integraci dat z nkolika informaních systém, z hlediska implementace bude nejvíce nároné vytvoení rozhraní na tyto okolní informaní systémy. Vlastní FC model pak s tmito daty pracuje jednoduchými algoritmy pedstavujícími základní matematické operace. Funkcionalita manažerských sestav v oblasti vzdlávání pedstavuje náronjší úlohu než stanovení sazeb nepímých náklad pro projekty VaV, nebo je nutné vytvoit rozhraní na UIS. Nároná mže být zejména alokace osobních náklad na cílové nákladové objekty v oblasti vzdlávání. str. 9 z 94

10 Pracovní tým Na vytvoení tohoto dokumentu se podíleli povení zamstnanci MENDELU se spolupráci s pracovníky spolenosti CS-PROJECT a auditorské spoleností INTEREXPERT. Dkujeme pracovníkm MENDELU, bez jejichž podpory by návrh FC modelu nevznikl. str. 10 z 94

11 2 Požadavky kladené na metodiku full cost Kapitola shrnuje klíové požadavky na metodiku full cost a uvádí metodický výklad vybraných dokument, které se k uvedené problematice úzce váží. Nejdležitjší ástí kapitoly je návrh nezpsobilých nepímých náklad vyplývajících z požadavk poskytovatel úelové finanní podpory na vdu a výzkum. Hlavní kapitola je lenna do dvou podkapitol: externí požadavky na FC zabývá se pravidly v oblasti plánování a vykazování nepímých náklad projekt VaV; interní požadavky na FC rekapituluje interní požadavky MENDELU na metodiku full cost. 2.1 Externí požadavky na metodiku FC Analýza externích požadavk na metodiku full cost je provedena dle známé dokumentace k prosinci 2011, která zahrnuje následující dokumenty: Dokumentace 7RP Guide to financial issues relating to FP7 indirect actions, Certificates issued by external auditors 2 ; Píruka pro žadatele OP VaVpI ze dne ; Píloha. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutených nepímých náklad v projektech OP VaVpI 4 ; Základní metodický výklad výzvy 2.4 OP VK obsahuje Píloha. 3 výzvy. j.: 27010/ Dokumentace 7RP stanovuje souhrnné požadavky a zásady, ze kterých vychází tuzemské dokumenty zejména Píloha. 10. Metodický výklad výzvy 2.4 OP VK se v oblasti problematiky FC odvolává na Pílohu. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutených nepímých náklad v projektech OP VaVpI, samostatn nestanovuje žádné požadavky na FC. Významné požadavky uruje Píloha. 10. Analýza nepímých náklad z pohledu jejich zpsobilosti je proto provedena hlavn dle Píruky pro žadatele OP VaVpI a její souásti Pílohy Obecné požadavky vyplývající z dokumentace k metodice FC Následující tabulka shrnuje obecné požadavky na metodiku FC dle Pílohy. 10 Píruky pro žadatele OP VaVpI a uvádí výklad tchto pravidel a pístup k ešení v prostedí MENDELU. ID Požadavek dle Pílohy. 10 Výklad/zpsob ešení 1 2 Odst. 3.1 Zpsobilé nepímé náklady musí být: vynaložené v prbhu realizace projektu Odst. 3.1 Zpsobilé nepímé náklady musí být skutené: Náklady musí skuten vzniknout a být zaznamenány v úetnictví úastníka projektu. Musí být identifikovatelné (doložitelné) a kontrolovatelné. V rámci metodiky MENDELU budou dokládané dokumenty urující výši nepímých náklad s datem uskutenného plnní v intervalu ešení podporovaného projektu. Doklady znjící na jinou organizaci, než je pijímající organizace tj. MENDELU, nemohou vstoupit do úetnictví pijímající organizace, a tudíž nemohou dokládat vznik zpsobilých náklad. Veškeré náklady MENDELU jsou doloženy úetními doklady. Identifikace nepímých náklad v rámci úetního systému MENDELU bude provedena samostatným zákaznickým polem urujícím, zda jde o náklad nepímý. 2 (sekce Guidance documents) str. 11 z 94

12 3 4 Odst. 3.1 Zpsobilé nepímé náklady musí být stanoveny podle obvyklých úetních a manažerských zásad organizace. Musí vycházet z již existujícího úetního systému úastníka. Systém nemže být speciáln vytvoen a upravován pouze pro úely konkrétního projektu. Úetní postupy pro zaznamenávání náklad projektu musí odpovídat úetním pravidlm státu, ve kterém má úastník sídlo. Odst. 4 Zpsobilé nepímé náklady organizace, které budou alokovány na projekt VaV, musí být oištny od režijních náklad, které vznikly v souvislosti s jinými innostmi, než jsou innosti VaV. Organizace, které realizují i innosti jiné než pouze výzkum a vývoj, napíklad výuku i výrobu, musí použít takovou metodiku, která umožní oddlit režijní náklady vztahující se k tmto innostem od režijních náklad na innosti VaV. Manažerské zásady MENDELU v oblasti stanovení a vykazování nepímých náklad projekt VaV budou stanoveny interní smrnicí. Úetní Systém MENDELU nebude speciáln upravován pouze pro úely konkrétního projektu, ani vlastní metodika FC nebude upravována speciáln pro jeden projekt. Stávající úetní postupy MENDELU jsou v souladu s úetními pravidly eské republiky. V rámci navrhované metodiky Full Cost MENDELU bude sledovat náklady po tech innostech (procesech): Vzdlávání, Vda a výzkum, Doplková innost. Na základ procesní analýzy byly vylenny organizaní souásti univerzity, jejichž innosti se jednoznan nevztahují k innostem VaV. Náklady tchto organizaních souástí jsou v úetním systému MENDELU evidovány na samostatných Controllingových objektech (nákladová stediska) Odst. 5 V rámci jednoho právního subjektu musí být používána jednotná metoda. Není možné, aby napíklad jednotlivé fakulty jedné univerzity (které nejsou samostatným právním subjektem) používaly odlišnou metodu. Odst. 5 Tatáž jednotná metoda bude používaná ve všech VaV projektech organizace s pihlédnutím ke specifickým požadavkm jednotlivých program. Odst. 5 V prbhu úetního roku není možné metodu mnit. Odst. 5 Pokud bude metoda zmnna v prbhu trvání jednoho projektu VaV, mže se instituce rozhodnout, zda bude aplikovat od okamžiku zmny do konce trvání projektu novou metodu i zda bude aplikovat pvodní metodu (stejnou metodu) po celou dobu trvání projektu. Toto se bude ídit obvyklou praxí a mlo by to být upraveno vnitními pravidly organizace. Odst. 5 Metoda musí být založena na skutených údajích a doložitelných postupech. Jakékoliv odhady nejsou povoleny. Náklady smíšené povahy jsou alokovány na výše uvedené procesy prostednictvím stanovené rozvrhové základny. Metodika Full Cost respektive zpsoby alokace nepímých náklad na projekt VaV jsou shodné pro všechny fakulty a Institut celoživotního vzdlávání Mendelovy univerzity v Brn. U jednoho poskytovatele úelové podpory bude uplatnn vždy stejný postup a vyazeny stejné kategorie nezpsobilých náklad. Metodika umožuje stanovit zpsobilé nepímé náklady pro jednotlivé poskytovatele umožující financování projekt metodou Full Cost. Metodika Full Cost Mendelovy univerzity v Brn nebude v prbhu úetního roku mnna z iniciativy univerzity. Metodika bude moci být upravena v dsledku naízení poskytovatele, a to pouze v oblasti zpsobilosti náklad. Na víceletý projekt bude aplikována nová metodika od okamžiku její platnosti. Metoda bude popsána v interní smrnici MENDELU, veškeré podklady a postupy budou doloženy. Metoda nepracuje s odhady výše náklad ani jiných parametr vstupujících do FC modelu. str. 12 z 94

13 Odst Aby organizace mohly alokovat zpsobilé nepímé náklady na projekt, musí si zvolit vhodnou rozvrhovou/é základnu/y. Odst Rozhodné datum pro stanovení rozvrhových základen pro alokaci náklad a stanovení sazeb nepímých náklad a pro výpoet nepímých náklad na projektu. Odst Metoda, respektive zvolená rozvrhová základna/y, musí být pro úely vykazování nepímých náklad projektu založena na údajích zanesených v informaních systémech organizace (úetnictví apod.). Pro výpoet rozvrhové základny se pro úely vykazování použijí údaje z posledního uzaveného úetního období (zpravidla úetní rok). Odst Pro úely plánování nepímých náklad projektu je možné použít napíklad údaje vycházející z minulého úetního uzaveného období i údaje vycházející z rozpotu na píslušný rok. Mendelova univerzita stanovila pro výpoet nepímých náklad na projektu rozvrhovou základnu pímá odpracovaná hodina, tato rozvrhová základna odráží nejlépe vztah píinné souvislosti vzhledem ke generování a erpání nepímých náklad. Pi výpotu sazeb nepímých náklad budou rozvrhové základny uzaveny dnem uzavení úetního období Mendelovy univerzity. Pro výpoet nepímých náklad na projektu bude rozvrhová základna tj. odpracovaný as na projektu uzavírán dle požadavku poskytovatele nap. na msíní nebo tvrtletní bázi. Veškeré rozvrhové základny použité v metodice full cost Mendelovy univerzity jsou zaneseny v informaních systémech univerzity. Pro bžný rok jsou použity hodinové sazby nepímých náklad vypotené za pedchozí uzavený rok pro jednotlivé fakulty a ICV Požadavky veejné podpory Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn se zabývá projektem pedevším z pohledu obhajoby nepímých zpsobilých náklad projekt VaV. Z pohledu poskytovatel veejné podpory metodika eší následující úlohy: zpsob stanovení sazeb nepímých náklad projekt dle požadavk poskytovatel úelové veejné podpory na vdu a výzkum; zpsob stanovení sazeb nepímých náklad pro doplkovou innost pro stanovení úplných nákladových cen; postup, kterým budou tyto sazby aplikovány na nákladový objekt Projekt a nákladový objekt Zakázka pro komerní sektor v pípad uplatnní metodiky FC. Návrh ešení uvedených požadavk je ešen v kapitole Základní postupy FC modelu a Další užití FC modelu Požadavky na zpsobilost nepímých náklad V souasné dob mezi jednotlivými poskytovateli finanních prostedk (zejména z veejných zdroj) panuje znaná nejednotnost v pravidlech pro vykazování náklad a jejich uznatelnosti v rámci projekt a program jimi vyhlašovaných. Vzhledem k tomu, že jednou z dležitých funkcí systému Full Cost (viz kapitola ) bude poskytování informací pro výpoet nepímých náklad pro jednotlivé poskytovatele finanních prostedk (dotací), je teba zajistit dostatenou variabilitu nastavení výpotu sazeb nepímých náklad, aby univerzita jako píjemce dotace vyhovla rzným požadavkm a pravidlm jednotlivých donor. Sazby nepímých náklad musí být poítány z Cost Poolu nepímých náklad, které již neobsahují náklady neuznatelné pro konkrétního poskytovatele. Analýza byla provedena pro následující poskytovatele, kteí umožují financování projekt metodou úplných náklad: Technologická agentura R (TAR), Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy (MŠMT) OP VaVpI, Ministerstvo zemdlství (MZe) NAZV, str. 13 z 94

14 Ministerstvo kultury (MK), 7. rámcový program, Požadavky jsou specifikovány zejména MŠMT a 7RP, ze kterých plyne požadavek, aby jimi specifikované kategorie náklad byly útovány na samostatných analytických útech. Následný výet neuznatelných náklad vychází z píruek a pravidel pro píjemce souasných nejvtších poskytovatel dotací a z auditorské praxe: DPH pedpoklad útování DPH na zvláštní analytický nákladový úet v pípad útování do náklad (neuplatnitelná plnní, koeficient, ); ostatní nepímé dan; pímé dan da z píjmu, da z nemovitostí a z pevodu nemovitostí, da ddická, darovací, silniní; clo; odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku poízeného z dotace; dary; nákladové úroky; rezervy na budoucí ztráty a dluhy; kurzové ztráty; dluhová služba (poplatky vztahující se k úvrm a pjkám); poplatky (výpisy KÚ, OR, notái, soudní poplatky, ); pokuty, penále, sankní výdaje; manka a škody; reprezentace; odpis nedobytné pohledávky; ostatní sociální výdaje (nestatutární) píspvky na penzijní pipojištní, životní pojištní, dary k životním jubileím; opravné položky nad rámec zákona; opravné položky z hospodáské innosti; dohadné položky Doporuení metodického postupu pi tvorb smrnice full cost Pro úely vykazování úplných náklad metodou full cost v projektech vdy a výzkumu musí být tato metodika zachycena v interní smrnici organizace. Smrnice musí v této ásti popisovat obecný postup stanovení sazeb nepímých náklad a její pílohou musí být tisková sestava z Aplikace FC. Obecný postup mže být pevzat z relevantních kapitol tohoto dokumentu, zejména z kapitoly 5. Tisková sestava musí obsahovat zjištné sazby nepímých náklad, ale také zachycovat jednotlivé kroky výpot. Dle vzoru zahraniních vysokých škol doporuujme vytvoit smrnici v následující struktue: úvodní informace o MENDELU, odkazy na platné statuty a jiné vnitní dokumenty; procesní matice; identifikace nepímých náklad v IS SAP; identifikace nezpsobilých nepímých náklad vybrané analytické úty; obecné postupy výpotu sazeb nepímých náklad pro VaV; postup uplatnní sazeb nepímých náklad na projektu VaV; tisková sestava Aplikace FC. str. 14 z 94

15 2.2 Interní požadavky na metodiku FC Analýza interních požadavk byla detailn uvedena v dokumentu Identifikace a analýza základních složek FC systému MENDELU a stanovení rozvrhových základen, zde uvádíme pouze struné shrnutí. Cílem je zajistit interní sledování úplných náklad na hlavní procesy MENDELU dle požadavk vlastník proces a využít FC pro ízení financování hlavních proces. V oblasti vzdlávání by manažerské sestavy mly zajistit zejména informace o úplných nákladech: pedmtu; oboru a programu; pepotu úplných náklad na 1 studenta pedmtu, oboru a programu. Tmito požadavky se zabývá zejména kapitola Manažerské sestavy úplných náklad v oblasti Vzdlávání. str. 15 z 94

16 3 Logický koncept FC modelu Cílem kapitoly je struné pipomenutí logického konceptu FC modelu, který byl detailn popsán v zpráv. 1 z roku 2011, protože na tento koncept dále v tomto dokumentu úzce navazují další kapitoly, které ho rozpracovávají do realizaní podoby. Logický full cost model Logický full cost model kombinuje organizaní a procesní pohled na MENDELU. Podle tohoto modelu je vytvoen model FC, algoritmy FC modelu a výstupy a užití FC modelu popsané v následujících kapitolách. Návrh logického konceptu se opírá o tyto principy: instituce vykonává specifické aktivity spotebovávající zdroje, které vyvolávají náklady; aktivity jsou vykonávány pracovníky, zalennými do útvar organizaní struktury, která má obraz ve struktue hospodáské; aktivity jsou zabezpeené innostmi dvojího charakteru, jedny innosti tvoí pímý proces tvorby hodnoty a další innosti tento proces rznou mrou podporují; náklady jsou pímo, nebo nepímo piaditelné konkrétnímu objektu alokace (nákladovému objektu), který je druhov a objemov vymezen; instituce nemá žádný hlavní proces, který by nebyl alespo minimáln podporován podprnými procesy. Na základ tchto princip je navržena logická konstrukce, jejímž základem je nákladový objekt reprezentující proces a který je nositelem náklad jak pímých, tak nepímých. Aktivity procesu vyvolávají spotebu zdroj, finann vyjádenou náklady. Náklady nákladového objektu jsou seskupeny do tí 5 charakteristických skupin, náklady pímé realizace, náklady Housingu a náklady provozní režie a administrativy (G/A), a to v souladu s charakterem inností, které se na realizaci objektu podílejí. Takto lze ke každému procesu piadit náklady na jeho realizaci. lenní do skupin pak umožuje rychlé analýzy nákladovosti a hledání zdroj pro zvýšení rentability procesu. Náklady jednotlivých skupin se sledují v rámci stávající ekonomické struktury zachycené v IS SAP a piazují se nákladovému objektu alokaními postupy bu pímo, nebo nepímo vztahovou veliinou. Obrázek 1 Logický koncept FC Tento konceptuální model byl pijat pracovním týmem MENDELU, viz Píloha. 1: Logický koncept FC modelu, v následujícím textu je uveden struný popis prvk logického konceptu. 5 V prbhu návrhu bylo ustoupeno od cost pool sdílené služby jež byl souástí referenního modelu v analytické ásti projektu, jeho význam se pro poteby FC MENDELU nepotvrdil. str. 16 z 94

17 Nákladový objekt (NO) kalkulaní jednice NO pedstavuje výstup procesu, který procesn a nákladov sledujeme. Na tuto jednotku výkonu se stanoví nebo zjišují náklady. Rozlišujeme nákladové objekty cílové a odvozené, následující tabulka shrnuje nákladové objekty. Proces Cílový nákladový objekt Odvozené nákladové objekty Vzdlávání Vda a výzkum Doplková innost Projekt VZ Pedmt Projekt VaV VaV tým Zakázka Program Obor Student Tabulka 1 Nákladové objekty FC modelu Full cost model pracuje ješt s nkolika zprostedkujícími nákladovými objekty uvnit vlastního modelu. Výstupy full cost modelu mohou být použity pro sledování výkonnosti pi kombinaci s dalšími informacemi z okolních informaních systém nap. body RIV. Cost pools sledované na nákladovém objektu Cost pool slouží k internímu lenní náklad do relativn homogenních skupin náklad pímých i nepímých. Full cost model bude sledovat následující kategorie cost pools na všech nákladových objektech. Proti standardním typm cost pools zde chybí cost pool Sdílených služeb, protože na instituci nejsou aktivity, které by sdílené služby poskytovaly. Cost pools Pímá realizace innosti Housing General/Administration Charakteristika Cost pool pímých náklad, tj. takových, které vyvolala realizace aktivity (projektu, výuky, zakázek), náklady jsou pímo piaditelné. Cost pool nepímých náklad, tvoí jej náklady na prostory, ve kterém se realizují sledované procesy. Cost pool nepímých náklad, tvoí jej náklady provozní a správní režie. Sledujeme je na všech tech úrovních. Tabulka 2 Cost pools sledované na nákladovém objektu Popis alokaních fází Metodika alokace nepímých náklad je založena na principu Activity Based Costing popsaných v odborné literatue z oblasti manažerského úetnictví 6 se zohlednním konkrétních charakteristických rys innosti vysokých škol. první alokaní fáze piazuje pímé náklady realizace nákladovému objektu, který píinn vyvolal vznik tchto náklad; druhá fáze se zabývá vztahem mezi dílími objekty alokace a objektem, který vyvolal jejich vznik. Tento vztah je kvantifikovatelný hodnotou cost driveru; tetí a poslední fáze se zabývá vyjádením podílu nepímých náklad, pipadajících na nákladový objekt (nap. projekt), pomocí cost drivers. Jednotlivými alokaními fázemi se zabývá kapitola Základní postupy modelu FC a kapitola Další užití FC modelu. 6 Bohumil Král a kol. Manažerské úetnictví. Management press ISBN str. 17 z 94

18 Kontextový organizaní model MENDELU Full cost model sleduje nepímé náklady na tech alokaních úrovních: I. alokaní úrove tvoí Rektorátní a celoškolská pracovišt, jejich náklady pedstavují celouniverzitní režii a jsou alokovány na podízené organizaní úrovn, vetn SKM a školních statk; II. alokaní úrove tvoí fakulty a ICV (dkanáty), jejich náklady pedstavují režie na úrovni jednotlivých fakult; III. alokaní úrove tvoí jednotlivé ústavy, jejich náklady pedstavují režie na úrovni ústav U úelových zaízení nejsou navrženy alokace na nákladové objekty, avšak definovaná pomrná ást celouniverzitních nepímých náklad piazených z I. Alokaní úrovn. Každé alokaní úrovni jsou jednoznan piazeny organizaní souásti MENDELU, které lze identifikovat v IS SAP. Následující obrázek zobrazuje kontextový organizaní model. Obrázek 2 Kontextový model MENDELU Projekty a doplková innost Rektorátu Rektorátní a celoškolská pracovišt a jejich hlavní innosti jsou popsány v dokumentu Identifikace a analýza základních složek FC systému MENDELU a stanovení rozvrhových základen : Vedle toho bylo stanoveno, že jakékoliv pracovišt (nákladové stedisko) mže realizovat projekt (VZ, VaV) nebo zakázku D, nebo se na projektu a zakázce podílet. V tomto pípad pracovišt vždy založí SPP prvek pro oddlené vykazování pímých náklad a v modulu HR bude možné jednoznan identifikovat produktivní as a osobní náklady vztahující se k tomuto SPP prvku. Aby bylo možné alokovat nepímé náklady na SPP prvky reprezentující projekty a zakázky D rektorátních a celoškolských pracoviš, je vytvoen speciální prvek v modelu FC na II. ALU. Tento prvek agreguje a strukturuje procesy reprezentované nákladov SPP prvky I. ALU pro poteby stanovení hodnot rozvrhové základny produktivní as do tí skupin odpovídajících hlavním procesm MENDELU. Tento prvek jsme oznaili Projekty a D rektorátu (viz obrázek. 2). Tím je zajištna alokace nepímých náklad na projekty a D rektorátních pracoviš a z pohledu modelu FC na I. ALU zstanou pouze relevantní procesy a jejich náklady, tedy procesy typu G/A I. Projekty a doplková innost Dkanátu Pro vykazování úplných náklad proces projekt a D na dkanátech budou rovnž založeny SPP prvky, zdroj financování urí jeho procesní charakter (VZ, VaV, D). Produktivní as projekt a D bude rovnž získáván z modulu SAP HR. Tento produktivní as bude využit pro stanovení sazeb NN projekt VZ dkanát, fakult a ICV. Postup pro stanovení sazeb NN je uveden v kapitole 5. Postup uplatnní sazeb pi výpotu NN na všech NO je uvedeným v kapitole 6. str. 18 z 94

19 4 ešení FC modelu Následující kapitoly popisují technologickou realizaci logického konceptu FC modelu. V kapitolách jsou popsány konkrétní informaní zdroje a jejich vztah k FC modelu. Dále jsou popsány prvky FC modelu, jejich funkcionalita, vzájemné vazby a vazby mezi vstupním a výstupním okolím modelu. FC model je schematicky zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 3 Grafické vymezení FC modelu str. 19 z 94

20 FC model je sestaven ze tí ástí (modul) a je provázán na vstupní informaní okolí. První ást FC modelu tvoí modul datových rozhraní Rozhraní Aplikace FC. V této ásti jsou ešeny konkrétní vazby na informaní systémy, které poskytují zdrojová data do FC modelu. Úlohou tohoto rozhraní je na základ výbrových pravidel z informaních systém získat data a ve vhodné strukturované form je uložit a pipravit pro další zpracování. Druhou ást tvoí vlastní algoritmický modul Aplikace FC výpoty. V této ásti se odehrávají zásadní výpoty modelu, dílí zpracování a strukturování dat a vlastní výpoty sazeb dle potebné struktury. Souástí modulu je píprava filtr pro následující reportingový modul. Tetí ást aplikace tvoí reportingový modul Aplikace FC výstupy. Úkolem tohoto modulu je na základ zadaných filtr z databáze FC zpracovat požadované výstupy. Jedná se pedevším o sazebník nepímých náklad a manažerské sestavy pro vzdlávací proces. Následuje struný popis jednotlivých modul a jejich vnitních ástí. V kapitolách 5, 6 a 7 je uveden detailní popis ástí modul. Zdrojové informaní systémy pro FC Zdrojové informaní systémy pedstavují dostupné SW informaní datové zdroje finanních a nefinanních dat FC modelu. Cílem je transformovat ze zdrojových dat pouze nezbytná data a nevytváet nadbytená datová uložišt. Aplikace FC do okolních informaních systém nezasahuje, její požadavek je pouze v získání požadovaných dat. Modul Rozhraní Aplikace FC Výbr dat ze zdrojových IS pro databázi FC modelu Požadavek na data je zabezpeen prvkem Výbr dat pro zpracování FC (rozhraní na okolní IS) ze zdrojových IS. V rámci tohoto prvku jsou definovány požadavky na jednotlivé informaní systémy a to tak, že požadavek je algoritmizovatelný a provádn automaticky. Získaná data jsou ukládána do samostatné datové struktury aplikace FC. Databáze FC Databáze bude vytvoena dle požadované platformy Mendelu. Navrhujeme dv databáze. Do první databáze jsou ukládána data finanní a nefinanní za uzavené úetní období ( ovená data ), databáze slouží pro výpoet sazeb. Do druhé databáze se ukládají data finanní a nefinanní z oteveného úetního období ( neovená data ) ve zvolené period nap. kvartál. Neovená data budou sloužit výhradn pro interní poteby MENDELU. Data se ukládají msín ve struktue analytických út. Databáze bude tedy tvoena pírstkov, aby bylo možné poskytovat výstupy za víceletá asová období. Modul Aplikace FC výpoty Výbr dat pro konkrétní úlohu FC model musí vybrat relevantní zdrojová data z okolních informaních systém pro ešení následujících úloh: pro stanovení sazeb nepímých náklad pro uplatnní v grantových projektech; pro stanovení sazeb nepímých náklad pro uplatnní u doplkové innosti; pro sestavení úplných náklad vzdlávacího procesu pro interní poteby uživatel. Pro uvedené úlohy jsou navrženy následující výbrové parametry: asové období o uzavené úetní období (nemnná data); o nebo perioda aktuálního úetního období (data se mohou mnit); o nebo prez pes nkolik úetních období; Zpsobilost nepímých náklad str. 20 z 94

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p.

Mendelova univerzita v Brn ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013. Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více