INOVAČNÍ VÝKONNOST ČR A JEJÍCH REGIONŮ DLE EVROPSKÉHO A REGIONÁLNÍHO INOVAČNÍHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOVAČNÍ VÝKONNOST ČR A JEJÍCH REGIONŮ DLE EVROPSKÉHO A REGIONÁLNÍHO INOVAČNÍHO ZPRAVODAJE PRO ROK 2014"

Transkript

1 3/2014 INOVAČNÍ VÝKONNOST ČR A JEJÍCH REGIONŮ DLE EVROPSKÉHO A REGIONÁLNÍHO INOVAČNÍHO ZPRAVODAJE PRO ROK ,00 0,700 0,600 0,500 SII (CZ) = 0,422 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT ES CZ IT CY EE SI EU FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE INNOVATION LEADERS INNOVATION FOLLOWERS MODERATE INNOVATORS MODEST INNOVATORS INOVAČNÍ RŮST V ČR SE V ZÁSADĚ ROVNÁ PRŮMĚRNÉMU INOVAČNÍMU RŮSTU EU A HODNOTA SOUHRNNÉHO INOVAČNÍHO INDEXU JE VYŠŠÍ NEŽ U VĚTŠINY NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ, A DOKONCE I NĚKTERÝCH STÁTŮ EU-15 PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR V OBLASTI INOVACÍ BUDE DŮLEŽITÉ ROZVÍJET SYSTÉM VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY DOPLNĚNÝ VYSOKÝM PODÍLEM PRIVÁTNÍCH INVESTIC, NEBOŤ NEDOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A NEEFEKTIVNÍ ZPŮSOB JEJICH VYUŽÍVÁNÍ JSOU JEDNĚMI Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEKÁŽEK INOVACÍ A TECHNOLOGICKÉHO POKROKU. Zhodnocení účasti ČR v projektech priority ICT 7. RP v porovnání se zeměmi EU-12 Výsledky pilotní výzvy ERA Chairs na podporu výzkumných institucí a univerzit v méně rozvinutých regionech Evropy Neenergetické a nezemědělské suroviny nově v programu Horizont 2020

2 FP7 ICT Call 1-11: Grant retained (receiving funding fromeu) FP7 ICT Call 1-11: Participation in retained projects EU-15 % Ass. states % 3% Other 1% MT LT LV HU 1% PL 1% EE CZ 1% RO CY SK SI 0% BG EU Ass. states Other MT LT LV HU 147 PL 230 EE CZ 135 Graf 1 Relativní podíl zemí EU-12 na grantu v výzvě ICT 7. RP Graf 2 Účast ve financovaných projektech v výzvě ICT 7. RP FP7 FET Open Batch 1-15 ( ): Participants in retained projects FP7 FET-Open Batch 1-15 ( ): Coordinators of retained projects EU-15 Ass. states Other 35 LT 1 LV 2 HU 9 PL EE SK 2 CZ 4 RO 1 SI 3 BG 1 CY 1 EU-15; 136 Ass. states 16 5 HU EE LV Graf 11 EU-12 v projektech FET Open přijatých k financování Graf 12 Koordinátoři projektů FET Open přijatých k financování RO PL CZ SK CY SI 123 BG FP7 FET Open Barch 1-15 ( ): Short Proposals with CZ participation above thresholds 17 rejected 7 ineligible 17 (only STREPs) Graf 9 Výsledek hodnocení krátkých návrhů projektů s účastí ČR (1. stupeň hodnocení) FP7 FET Open Batch 1-15 ( ): Full Project Proposals with CZ participation ranked, not retained 7 retained 4 rejected 7 (STREPs + CSA) Graf 10 Výsledek hodnocení finálních návrhů projektů s účastí ČR

3 Vážení čtenáři, v tomto čísle najdete tři články, které ve třech oblastech porovnávají zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích se zapojením ostatních členských států. Jde o statistické rozbory české inovační výkonnosti, účasti ČR v projektech priority Informační a komunikační technologie 7. RP a mezinárodní komparaci v projektech ERA CHAIR, které mají přispět ke snížení rozdílů mezi členskými státy EU prostřednictvím transferu excelence ve výzkumu. Patrně všechny tři oblasti lze charakterizovat větou: Česká republika se (podle nejrůznějších indikátorů) drží evropského průměru. Ptát se, je-li to dobrá, či špatná zpráva je stejné, jako když se ptáme, zda sklenice je zpola prázdná či zpola plná. Nejde však o rozdíl mezi pohledy škarohlídů a optimistů. Totiž jestliže převážně ti, kdo mají zodpovědnost za plnění sklenice, zdůrazňují, že sklenice je zpola plná, je hned zřejmé, co je třeba zreformovat. Evropská komise si je velmi dobře vědoma, že účast států, které vstoupily do EU v r či později (stěží je jednou provždy můžeme nazývat novými členskými státy ), je slabá. Spustila proto ještě v 7. RP projekt MIRRIS (Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems, který má těmto státům navrhnout doporučení, jakými kroky by mohly zlepšit svou účast v H2020. V červnu přijedou do Prahy experti MIRRISu, aby s představiteli státní správy a vrcholných orgánů VaVaI prodiskutovali, jak zlepšit účast ČR v H2020, na podzim hodlají svá doporučení probrat s představiteli zdejších institucí a organizací VaVaI a počátkem příštího roku se chtějí setkat přímo s výzkumnými týmy a pracovníky. Diskuse s představiteli státní administrativy bude vycházet z profilu účasti ČR v 7. RP, který vypracovala universita v Coventry. Z profilu plyne, že pokud by se ČR chovala jako průměrný členský stát EU, tak by bývala místo dosažených 1100 účastí v 7. RP měla dosáhnout (podle různých typů odhadů) účastí. Účast tedy rozhodně měla být vyšší o více než 50 %. Ačkoli to MIRRIS nezmiňuje, je třeba dodat, že pokud by tyto nerealizované účasti měly podobné parametry jako účasti realizované, získala by ČR každoročně z rozpočtu 7. RP přinejmenším o 500 milionů Kč vyšší podporu. Nepřekvapí mne, když si laskavý čtenář povzdechne: Kolikrát už jsme toto v ECHU četli. Přesto však je těžko ubránit se otázce: Jestliže tedy analýzy ECHA nikdy nevyvolaly kroky, které by vedly ke zvýšení účasti, vyvolá je svými třemi plánovanými schůzkami MIRRIS? Analýzy vypracované zahraničními experty jsou v ČR přijímány vždy s větší vážností než analýzy domácí, a ECHO proto bude o akcích MIRRISu informovat. Už teď předesíláme, že letošní konference České dny pro evropský výzkum bude patrně substituována zmíněným setkáním MIRRISu s představiteli institucí a organizací VaVaI. VLADIMÍR ALBRECHT ECHO Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích ISSN Tištěná verze ISSN , on-line verze ISSN Evidenční číslo MK ČR E Vydavatel: Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Tel Vydávání je hrazeno projektem LM CZERA (modul II) Česká republika v Evropském výzkumném prostoru, podporovaným MŠMT z programu Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI. Redakční rada: Ing. Karel Aim, CSc. RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., předseda Ing. Miloš Hayer, CSc. Ing. František Hronek, CSc. RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Ing. Miroslav Janeček, CSc. Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA OBSAH str. 3 str. 4 str. str. 9 str. 13 Editorial Vladimír Albrecht Inovační výkonnost ČR a jejích regionů dle Evropského a Regionálního inovačního zpravodaje pro rok 2014 Daniel Frank Neenergetické a nezemědělské suroviny nově v programu Horizont 2020 Jana Čejková Zhodnocení účasti ČR v projektech priority ICT 7. RP v porovnání se zeměmi EU-12 Jiří Kadlec, Eva Sebroňová Výsledky pilotní výzvy ERA Chairs na podporu výzkumných institucí a univerzit v méně rozvinutých regionech Evropy Daniel Frank Redakce: Ing. Břetislav Koč, tel.: , Tisk: Art D Redakční uzávěrka

4 Inovační výkonnost ČR a jejích regionů dle Evropského a Regionálního inovačního zpravodaje pro rok 2014 EVROPSKÝ INOVAČNÍ ZPRAVODAJ PRO ROK 2014 (INNOVATION UNION SCOREBOARD 2014 UIS 2014), ZPRACOVANÝ HOSPODÁŘSKÝM A SOCIÁLNÍM VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM PRO INOVACE A TECHNOLOGIE V MAASTRICHTU (UNU-MERIT) A ZVEŘEJNĚNÝ EU, POSKYTUJE SROVNÁVACÍ HODNOCENÍ VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EU (VČETNĚ DALŠÍCH VYBRANÝCH STÁTŮ MIMO EU) A RELATIVNÍCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK JEJICH VÝZKUMNÝCH A INOVAČNÍCH SYSTÉMŮ. AČKOLIV JE STRUKTURA JEDNOTLI- VÝCH VÝROČNÍCH VYDÁNÍ UIS VELMI PODOBNÁ, JE NUTNÉ VĚNOVAT PŘI KAŽDÉ AKTUALIZACI POZORNOST INTERPRETACI DOSAŽE- NÝCH VÝSLEDKŮ, NEBOŤ METODICKÉ PŘÍSTUPY, STATISTICKÉ POSTUPY I POUŽITÉ HODNOTICÍ INDIKÁTORY SE MOHOU LIŠIT. 0,00 0,700 0,600 0,500 SII (CZ) = 0,422 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 BG LV RO PL LT HR MT SK HU EL PT ES CZ IT CY EE SI EU FR AT IE UK BE NL LU FI DE DK SE INNOVATION LEADERS INNOVATION FOLLOWERS MODERATE INNOVATORS MODEST INNOVATORS Inovační výkonnost daného státu je měřena pomocí souhrnného inovačního indexu (SII), který shrnuje výsledky 25 dílčích ukazatelů, jejichž seznam je součástí grafu 3 tohoto příspěvku. Úplné definice všech použitých ukazatelů (indikátorů) a informace o jejich dostupnosti lze nalézt v originálním znění zpravodaje a v přiložené metodologii na: -innovation/ Loňské červnové vydání časopisu ECHO (2/2013) přineslo komplexní shrnutí výsledků Evropského inovačního zpravodaje z roku 2013 včetně základního popisu struktury hodnoticích indikátorů inovační výkonnosti a metodiky jejich zpracování. Tento příspěvek svým obsahem na zmíněný článek navazuje, avšak více přihlíží k detailnějšímu popisu současné inovační výkonnosti ČR. Aktuální vydání inovačního zpravodaje z roku 2014 používá nejnovější statistické údaje z Eurostatu a dalších mezinárodně uznávaných zdrojů, jako jsou OECD a OSN. Statistická data jsou vztažena dle dostupnosti k roku 2012 (11 indikátorů), 2011 (4 indikátory), 2010 (9 indikátorů) a 2009 (1 indikátor). Zjištěné skutečnosti o inovačním potenciálu ČR jsou doplněny i o regionální hledisko, tj. o výsledky analýz Regionálního inovačního zpravodaje pro 2014 (Regional Innovation Scoreboard 2014 RIS 2014). Jak již bylo zmíněno v úvodu, vhodnou agregací 25 ukazatelů lze určit inovační výkonnost daného státu. Graf 1 ukazuje výsledky inovační výkonnosti pro všechny členské státy EU. Aktuální souhrnný inovační index rozděluje členské státy do čtyř výkonnostních skupin. ČR patří dlouhodobě mezi státy Moderate Innovators (tuto skupinu můžeme pracovně nazvat jako skupinu třetí inovační výkonnosti či jako skupinu mírných inovátorů), která zahrnuje členské státy s inovační výkonností nižší, než je průměrná inovační výkonnost EU. Státy jako ČR, IT, ES, PT, EL, HU, SK, MT, HR, LT a PL dosahují 50 až 90 % průměrné inovační výkonosti EU. Tyto země poměrně výrazně zaostávají za inovačními lídry (FI, DE, DK a SE) v mnoha inovačních dimenzích, především v kvalitě lidských zdrojů, ve výkonnosti výzkumných systémů, ve výši investic do výzkumu apod. Z pohledu ČR je důležité, že ČR aktuálně dosahuje lepších inovačních výsledků než tři státy EU-15 (ES, PT a EL) a pouze těsně zaostává za IT. Z nových členských států si v oblasti inovací vedou lépe než ČR jen SI, EE a CY. Graf 1 inovační výkonnost členských států EU Zdroj dat: vlastní zpracování, UIS 2014 Poznámka: Průměrný inovační výkon je měřen pomocí souhrnného (kombinovaného) indexu, který je postaven na údajích 25 ukazatelů. Nejnižší možná hodnota inovační výkonnosti je 0, maximální možný inovační výkon se rovná 1. Průměrná výkonnost odráží inovační výkonnost let 2011/2012 z důvodu zpoždění v dostupnosti dat. Inovační výkonnost není přirozeně charakteristikou konstantní, naopak dochází k jejím změnám. V UIS 2014 je porovnáván inovační index zemí po dobu let, od roku 2006 do roku Tento delší časový rámec umožňuje porovnávat změny inovačního výkonu v čase, tj. před a během ekonomické krize. Graf 2 ukazuje vývoj inovačního indexu ČR v letech 2006 až 2013 a jeho vývoj ve vztahu k průměru EU. Je zřejmé, že inovační výkonnost ČR byla v průběhu posledních let poměrně kolísavá, ale na konci sledovaného období se inovační index zlepšil. Inovační výkon ČR byl nejvyšší v roce 2011, kdy dosáhl na 7 % průměru EU, a po poklesu v roce 2012 dosáhl v roce % průměru EU. Je zřejmé, že kolísavý vývoj inovačního indexu ČR měl velmi podobný trend jako celkový inovační index EU. 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,3 0,37 0,36 0, k EU (%) Graf 2 Vývoj inovačního indexu ČR v letech Zdroj dat: vlastní zpracování, UIS 2014 Graf 3 prezentuje průměrné roční tempo růstu inovačního indexu v období osmi let ( ). Je patrné, že růst inovační výkonnosti je u jednotlivých zemí velmi odlišný. Inovační výkonnost některých zemí rostla poměrně rychle, u jiných zemí pomaleji. Celkově se inovační výkonnost zlepšila nejvíce v PT těsně následovaném EE a LV. Graf

5 také ukazuje, že inovační výkonnost všech zemí patřících do skupiny Modest Inovators a asi poloviny zemí ze skupiny Moderate Inovators (včetně ČR) roste rychleji než průměrná inovační výkonnost EU a naopak inovační výkon všech inovačních vůdců (Innovation Leaders) a poloviny inovačních následovníků (Inovation Followers) roste pomaleji než výkon EU v oblasti inovací. Nadprůměrný růst méně inovativních států a nižší průměrný růst více inovativních členských států je výsledkem postupného procesu konvergence v inovační výkonnosti mezi členskými státy. Při podrobnějším pohledu na postavení ČR je zřejmé, že její průměrný roční inovační růst je téměř totožný s průměrným ročním inovačním růstem EU, avšak ze států EU-13 roste inovační výkonnost pomaleji než v ČR pouze v HR, PL a SK. v ukazateli, který stanovuje podíl zástupců mladé populace ve věku od 20 do 24 let, kteří dosáhli alespoň vyššího sekundárního vzdělání (ISCED 3, indikátor ). ČR také mírně překračuje průměr EU v ukazateli, který měří prodej nových nebo podstatně zdokonalených výrobků ve vztahu k celkovému prodeji danou firmou (indikátor 3.2.4), dále v ukazateli, který sleduje technologickou výkonnost státu prostřednictvím přínosu vývozu špičkových technologií do obchodní bilance (indikátor 3.2.2) a konečně v ukazateli, který stanovuje podíl MSP zavádějících marketingové nebo organizační inovace (indikátor 3.1.2). Při analýze inovačního potenciálu ČR v průběhu let byl na úrovni jednotlivých ukazatelů zaznamenán výrazný růst v počtu žádostí inova ní r st - % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 st CZ = 1,72 % 0,35 0,54 0,77 0, 0,9 0,92 0,96 1,17 1,24 1,34 1,43 1,43 1,49 1,64 1,66 1,72 1,1 1,90 1,97 2,17 2,22 2,36 2,49 2,5 2,66 2,74 3,51 3,74 3,6 SE UK HR PL DK BE IE FI EL DE ES FR SK NL EU CZ LU RO MT AT IT HU BG LT SI CY LV EE PT INNOVATION LEADERS INNOVATION FOLLOWERS MODERATE INNOVATORS MODEST INNOVATORS Graf 3 Růst inovační výkonnosti členských států EU v období Zdroj dat: vlastní zpracování, UIS 2014 Porovnání aktuální relativní inovační výkonnosti ČR ve 25 zvolených indikátorech s průměrem EU nabízí graf 4. Z tohoto grafu je dobře patrné, ve kterých indikátorech ČR překonává EU a ve kterých naopak ČR za průměrem EU zaostává. Je třeba konstatovat, že ČR nedosahuje průměrných hodnot EU ve většině hodnoticích indikátorů. Mezi indikátory, které oslabují inovační výkonnost ČR nejvíce, patří především nízký počet posluchačů doktorských studijních programů pocházejících ze zemí mimo EU (indikátor 1.2.3), nízký podíl rizikového a rozvojového kapitálu ve vztahu k HDP (indikátor 1.3.2), nízký počet patentových žádostí pod hlavičkou smlouvy o patentové spolupráci (PCT Patent Cooperation Treaty) a nízký počet patentových přihlášek PCT v oblasti společenských výzev, jako jsou zmírňování změny klimatu a ochrana zdraví (indikátory a 2.3.2). Naopak relativní silnou stránkou ČR v porovnání s průměrem EU je podíl ČR ve vědeckých publikacích s alespoň jedním zahraničním spoluautorem (indikátor 1.2.1). Tento indikátor bývá pokládán za významné měřítko kvality národního vědeckého výzkumu a mezinárodní spolupráce. ČR překonává průměr EU ve výdajích na inovace mimo výzkum a vývoj, tj. na investice směřující k nákupu nových zařízení, strojů, patentů a licencí (indikátor 2.1.2), a ve veřejných výdajích na výzkum a vývoj (indikátor 1.3.1). Relativně dobře si ČR vede v porovnání s EU Indikátor Růst/pokles inovační výkonnosti (%) Průmyslové vzory Společenství 16, Ochranné známky Společenství 15, Obyvatelstvo s dokončeným terciárním vzděláním 10, Licenční a patentové příjmy ze zahraničí, Veřejné výdaje na výzkum a vývoj, Společné mezinárodní vědecké publikace 7, Noví absolventi doktorského studia 6, Vývoz služeb založených na znalostech 5, Investice do výzkumu a vývoje v privátním sektoru 4, Vědecké publikace mezi TOP 10 % nejvíce citovanými 4, Společné publikace privátního a veřejného sektoru 1, Zaměstnanost v aktivitách založených na znalostech 1, MSP zavádějící marketingové / organizační inovace 0, Rychle rostoucí inovativní firmy 0, Zisk z nových inovací 0, Přínos vývozu špičkových technologií do obchodní bilance 0, Mládež s vyšší sekundární úrovní vzdělávání 0, PCT patentové přihlášky -0, MSP zavádějí produktové nebo procesní inovace -1, PCT patentové přihlášky ve společenských výzvách -1, MSP inovující "in-house" -2, Inovativní MSP spolupracující s ostatními -3, Studenti doktorského studia mimo EU -7, Výdaje na inovace mimo výzkum a vývoj -9, Investice do rizikového kapitálu -12,0 Tabulka 1 Růst (pokles) inovační výkonnosti ČR v jednotlivých indikátorech v letech Zdroj dat: vlastní zpracování, UIS

6 o nové ochranné známky (indikátor 2.3.3) a v počtu žádostí o právní ochranu průmyslových vzorů (indikátor 2.3.4). ČR rovněž zvýšila ve sledovaném období své příjmy z licencí a patentů uplatněných v zahraničí. Rovněž nelze opominout průměrný roční růst veřejných výdajů na VaV o,5 %. V ČR také stoupl podíl obyvatel ve věku 30 až 34 let s ukončeným terciárním vzděláním (indikátor 1.1.2). Naopak negativní trend postihl ČR ve využívání rizikového kapitálu, jehož výše je ukazatelem zakládání nových podniků a zavádění nových technologií. Růst (pokles) inovační výkonnosti ČR v jednotlivých indikátorech ve vztahu k EU je uveden v tabulce 1. Vzhledem ke skutečnosti, že důležitým motorem ekonomického rozvoje jsou regiony a inovace hrají důležitou roli na regionální úrovni, je UIS rozšířen také o regionální dimenzi prostřednictvím Regionálního inovačního zpravodaje (RIS). Letošní již šesté vydání RIS poskytuje porovnání inovační výkonnosti 190 regionů EU, Norska a Švýcarska. LIDSKÉ ZDROJE Noví absolventi doktorského studia Obyvatelstvo s dokon en m terciálním vzd láním Mláde s vy í sekundární úrovní vzd lávání OTEV ENÉ, VYNIKAJÍCÍ A ATRAKTIVNÍ V ZKUMNÉ SYSTÉMY Spole né mezinárodní v decké publikace decké publikace mezi TOP 10 % nejvíce citovanými Studenti doktorského studia mimo EU FINANCE A PODPORA Investice do rizikového kapitálu Ve ejné v daje na v zkum a v voj PODNIKOVÉ AKTIVITY V daje na inovace mimo v zkum a v voj Investice do v zkumu a v voje v privátním sektoru 77 VAZBY & PODNIKÁNÍ MSP inovující in-house Inovativní MSP spolupracující s ostatními Spole né publikace privátního a ve ejného sektoru 0 6 INTELEKTUÁLNÍ MAJETEK PCT patentové p ihlá ky PCT patentové p ihlá ky ve spole ensk ch v zvách Ochranné známky Spole enství Pr myslové vzory Spole enství jící produktové nebo procesní inovace jící marketingové/organiza ní inovace EKONOMICKÉ EFEKTY Zam stnanost v aktivitách zalo en ch na znalostech P ínos v vozu pi kov ch technologií do obchodní bilance V voz slu eb zalo en ch na znalostech Zisk z nov ch inovací Licen ní a patentové p íjmy ze zahrani í Relativní v konnost R ve vztahu k EU Graf 4 Přehled inovační výkonnosti ČR v jednotlivých indikátorech Zdroj dat: vlastní zpracování, UIS 2014, poznámka: výkonnst je hodnocena ve vztahu k EU, kde EU =

7 Regionální inovační výkonnost by měla být v ideálním případě měřena pomocí regionálních údajů pro stejné ukazatele používané v IUS, který stanovuje inovační výkonnost na úrovni jednotlivých zemí. Pro mnoho ukazatelů používaných v IUS nejsou k dispozici regionální údaje buď proto, že tyto údaje nejsou na regionální úrovni shromažďovány pro všechny země, nebo proto, že nejsou shromažďovány vůbec. RIS je tedy omezen na využití regionálních dat (někdy modifikovaných) pro 11 z 25 ukazatelů používaných v IUS (viz tabulku 2). Evropské regiony jsou rozděleny do různých a odlišných skupin dle regionálního inovačního indexu vztaženému k indexu EU. Prahové hodnoty v relativní výkonnosti jsou stejné jako v UIS. Dle RIS 2014 patří všechny regiony ČR do skupiny regionů Moderate Innovators, tj. do skupiny regionů, jejichž inovační výkonnost se pohubuje mezi 50 až 90 % průměru EU. ČR je tak z regionálního pohledu společně s AT, BE, BG, EL a CH inovačně homogenní zemí. Zařazení českých regionů do stejné inovační skupiny je poněkud odlišné od situace v RIS 2012, ve kterém byly české regiony zařazeny do tří různých inovačních skupin regionů. Zde je však nutné upozornit na to, že členství ve skupině není jako v RIS 2012 určeno klastrovou analýzou, ale bylo použito stejné metody jako v IUS 2014, tj. seskupení regionů na základě jejich relativní výkonnosti k EU. Regiony zařazené do skupiny Moderate Innovators, tj. všechny regiony ČR, mají inovační výkon pod průměrem EU téměř ve všech ukazatelích. Tabulka 2 přináší poměr inovačního výkonu regionů ČR v jednotlivých ukazatelích k průměrnému inovačnímu výkonu EU. Je zřejmé, že přestože RIS 2014 řadí všechny regiony ČR do téže inovační skupiny, existuje mezi nimi patrná vnitřní diferenciace. Inovačně nejúspěšnějšími regiony se zdají být regiony CZ01 Praha, která ve třech ukazatelích překračuje evropský průměr (podíl obyvatel s ukončeným terciálním vzděláním, výdaje na Region ČR Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Kód CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ0 Indikátor inovační výkonnost vztažená k průměru EU v % Podíl obyvatel ve věku let s ukončeným terciárním vzděláním v % > < 50 < Výdaje na VaV ve veřejném sektoru jako % HDP Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako % HDP Inovační výdaje mimo VaV jako % z obratu MSP inovující in house jako podíl v % Inovativní MSP jako % MSP Počet patentových přihlášek EPO na miliardu regionálního HDP MSP zavádějící produktové nebo procesní inovace jako % MSP MSP zavádějící marketingové a organizační inovace jako podíl MSP v % Zaměstnanost ve znalostně náročných službách a výrobě jako podíl z celkového počtu pracovních sil v % Zisk z nových technologií jako podíl obratu v % > 120 < < 50 < < 50 < > < > > 120 > > < < 50 < 50 < < > 120 > > > 120 > Tabulka 2 Inovační výkonnost regionů ČR v jednotlivých indikátorech vztažená k průměru EU Zdroj dat: vlastní zpracování, RIS 2014 Poznámka: V RIS 2014 jsou použity nejnovější údaje vztažené k rokům (200 1 ukazatel, 2010 ukazatelů, ukazatel, ukazatel) 7

8 VaV ve veřejném sektoru a zaměstnanost v technologicky náročných odvětvích), region CZ05 Severovýchod, který je nad průměrem EU v inovačních výdajích mimo VaV, zaměstnaností v hi-tech odvětvích a v zisku finančních prostředků z nových technologií. Mezi inovačně úspěšnější regiony můžeme zařadit také region CZ02 Střední Čechy, který na úrovni ČR dominuje především ve výši výdajů na VaV v podnikatelském sektoru, v součtu inovačních výdajů mimo VaV a rovněž jako dva předešlé regiony v zaměstnanosti v oborech, které vyžadují vysokou míru odbornosti. Naopak k inovačně slabším regionům se řádí CZ03 Jihozápad, CZ04 Severozápad a CZ0 Moravskoslezsko. Region Severozápad je charakteristický svou kolísavou úrovní jednotlivých ukazatelů v poměru k průměru EU, kdy některé z hodnoticích ukazatelů (např. úroveň vzdělání, veřejné a privátní výdaje na VaV či počet patentových přihlášek) jsou hluboko pod evropským průměrem, naopak některé indikátory (inovační výdaje mimo VaV a zisk z nových technologií) evropský průměr překračují. Kód Region Změna inovační výkonosti CZ01 Praha -2,5% 0 % CZ02 StČ 0 % 2,5 % CZ03 JZ -2,5% 0 % CZ04 SZ 2,5 % 15 % CZ05 SV 2,5 % 15 % CZ06 JV 0 % 2,5 % CZ07 StM 0 % 2,5 % CZ0 MSl 0 % 2,5 % Tabulka 3 Změna inovační výkonnosti regionů ČR v letech Zdroj dat: vlastní zpracování, RIS 2014 Podobně jako inovační výkonnost států, tak ani inovační výkonnost regionů není neměnná. RIS 2014 uvádí, že se inovační výkonnost v letech zlepšila u 155 a zhoršila u 35 posuzovaných regio nů. Záporný růst inovační výkonnosti mezi -2,5 a 0 % byl pozorován u 21 regionů, mezi které patří i dva regiony z ČR (CZ01 Praha a CZ03 Jihozápad). Pozitivní růst mezi 0 % a 2,5 % byl pozorován u 49 oblastí, z toho u čtyř českých CZ02 Střední Čechy, CZ06 Jihovýchod, CZ07 Střední Morava a CZ0 Moravskoslezko. U dvou českých regionů CZ04 Severozápad a CZ05 Severovýchod vzrostla inovační výkonnost ještě výrazněji, v rozmezí 2,5 % 15 %. ZÁVĚR Letošní vydání UIS a RIS prokázalo, že dopad ekonomické krize na inovační procesy není tak vážný, jak se všeobecně očekávalo. Inovační výkonnost se kontinuálně zlepšuje a proces konvergence evropských zemí pokračuje. Nejinovativnějšími zeměmi v EU dlouhodobě zůstávají SE, DK, DE a FI. Podobnost mezi rozdělením regionálních skupin inovační výkonnosti a výkonnostních skupin na úrovni jednotlivých zemí ukazuje, že regionální inovační systémy přímo souvisejí a jsou závislé na národních inovačních systémech. Nejinovativnější regiony tedy obvykle nacházíme v nejinovativnějších zemích. Provedené analýzy také potvrzují skutečnost, že inovační excelence je soustředěna v poměrně málo oblastech Evropy a regiony s nejvyšším inovačním potenciálem (27 regionů) se nacházejí pouze v osmi členských státech EU (DK, DE, FI, FR, IE, NL, SE a UK). Z pohledu ČR je důležité, že se její inovační růst v zásadě rovná průměrnému inovačnímu růstu EU a hodnota souhrnného inovačního indexu je vyšší než u většiny nových členských států, a dokonce i některých států EU-15. I když ve většině inovačních indikátorů v ČR zaznamenáme dlouhodobý pokrok (u 16 z 25), jejich aktuální hodnota zaostává za průměrem EU a pouze 7 indikátorů tuto hranici překračuje. Nízké podnikové výdaje na inovace (BERD) a naopak vysoké výdaje firem na nákup nových výrobních technologií a nápadů indikují, že české podniky inovují více přijímáním technologií a inovací již vyvinutých jinde a méně rozvojem skutečně vlastního nového produktu nebo procesu. V měřítku EU české regiony (zejména Praha, Střední Čechy a Severovýchod) vynikají v zaměstnanosti v technologicky náročných oborech. V některých regio nech (CZ04 Severozápad a CZ05 Severovýchod) se ve větším měřítku uplatňují také nejmodernější technologie. Pro lepší budoucnost ČR v oblasti inovací bude důležité rozvíjet systém veřejné finanční podpory doplněný vysokým podílem privátních investic, neboť nedostatek finančních prostředků a neefektivní způsob jejich využívání jsou jedněmi z nejdůležitějších překážek inovací a technologického pokroku. DANIEL FRANK, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, Neenergetické a nezemědělské suroviny nově v programu Horizont 2020 Program Horizont 2020 svým celkovým příklonem k inovacím a snahou o řešení zásadních společenských problémů ovlivnil i složení témat v jednotlivých společenských výzvách. Problematika životního prostředí, přesněji řečeno společenská výzva 5 Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny, byla obohacena zcela nově o oblast surovin, která v předchozích rámcových programech nefigurovala. Pracovní program oblasti nazvané Zajištění udržitelných dodávek neenergetických a nezemědělských surovin byl připraven ve spolupráci s DG Enterprise and Industry a předložená témata jsou zde velmi konkrétně popsána. Cílem aktivit je snaha o zmírnění závislosti Evropy na dovozu surovin a vývoj řešení vedoucích k náhradě surovin, zejména kritických. Technologické centrum AV ČR uspořádalo na počátku března 2014 seminář věnovaný právě surovinám. Klíčovou přednášku uvedl Milan Grohol z EK. Představil nejprve základní strategické iniciativy EU věnované surovinám. Jedná se zejména o EU Raw Materials Initiative a tři pilíře její strategie: 1. Zajištění přístupu k surovinám na světových trzích za rovných podmínek; 2. Podpora udržitelných dodávek surovin z evropských zdrojů; 3. Posílení efektivního využívání zdrojů a podpora recyklace. V roce 2010 iniciativa představila seznam kritických surovin. Další významnou iniciativou je Evropské inovační partnerství k surovinám (European Innovation Partnership on Raw Materials) zaměřené na snížení závislosti na dovozu surovin, poskytnutí alternativních dodávek, zmenšení negativních dopadů na životní prostředí a společnost. Témata otevřená pro předkládání projektů v H2020 do značné míry odrážejí výše uvedené strategické iniciativy a jejich cíle. Tato témata byla vyhlášena v první výzvě , přičemž první uzávěrka pro předkládání projektů proběhla Témata roku 2015 by měla mít uzávěrku Na rozdíl od ostatních oblastí společenské výzvy 5 jsou výzkumné projekty hodnoceny jednostupňově. Témata jsou zaměřena na alternativní těžbu, na hlubinnou těžbu na kontinentu i v mořském prostředí, na nové průzkumné technologie a geomodely, na nové metalurgické systémy či řešení vedoucí k náhradě surovin. Pokračování na straně 12

9 Zhodnocení účasti ČR v projektech priority ICT 7. RP v porovnání se zeměmi EU-12 PRIORITA ICT BYLA S ROZPOČTEM 9,1 MLD. ZODPOVĚDNÁ ZA PĚTINU VŠECH ROZDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ V 7. RÁMCOVÉM PROGRAMU A BYLA TAK I NEJVĚTŠÍ TEMATICKOU PRIORITOU 7. RP. V SOUVISLOSTI S JEHO UKONČENÍM V ROCE 2013 SE POKUSÍME O ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO TRENDU ÚČASTI A ÚSPĚŠNOSTI ČR V TÉTO PRIORITĚ. V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI STÁTY EU-12. VYCHÁZÍME Z DAT UVEDENÝCH V IMPLEMENTAČNÍCH PLÁNECH PRO JEDNOTLIVÉ VÝZVY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ JSOU VEDENY NEGO- CIACE, PROTO SE VÝSLEDNÁ ČÍSLA MOHOU OD KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ NEPATRNĚ LIŠIT. V prioritě ICT bylo v letech vyhlášeno celkem 11 hlavních výzev, dále společné výzvy PPP (Energy-efficient Buildings, ICT for Green Cars, Factories of the Future, Future Internet, Smart Cities and Communities), malé koordinační výzvy EU-Russia, EU-Brazil, EU-Japan, výzvy SME Initiative on Digital Content and Languages a SME Initiative on Analytics a společná výzva ICT-Security. Do priority ICT náležel i program FET, Future and Emerging Technologies, zaměřený na budoucí otevřený výzkum. Zaměříme se v tomto článku pouze na jedenáct hlavních výzev v ICT 7. RP a na program FET Open. Účast ČR, stejně jako účast všech zemí EU-12 je v ostatních výzvách více či méně podružná a nemá rozhodující vliv na konečný výsledek. 25% 20% 15% 10% 5% 0% FP7 ICT Call 1-11: Participation success ratio (number of participants in retained/submitted projects) Call 1 Call 2 Call 3 Call 4 Call 5 Call 6 Call 7 Call Call 9 Call 10 Call 11 EU-15 participants EU-12 participants CZ participants Na projekty výzvy ICT přidělila EK 6,5 mld.. Graf 1 (viz str. 2) ukazuje, jaké procento z těchto prostředků získaly staré členské země (EU-15), nové členské země EU-12 a asociované země. Na první pohled je patrný nepoměr mezi objemem prostředků pro EU-15 a EU-12. Ze zemí EU-12 v absolutních hodnotách obdrželo největší podíl Polsko. ČR s Maďarskem a Slovinskem se dělí o 2. až 4. místo. Tomu odpovídá graf 2 (viz str. 2), který ukazuje počet týmů z EU-12, kterým se podařilo zapojit do projektů vybraných k financování. Česká republika se řadí za Polsko a Maďarsko. Z asociovaných zemí je účast Švýcarska 50,5 % a účast Izraele 20,1 %. Graf 3 porovnává relativní finanční úspěšnost týmů z EU-15, EU-12 a ČR. Ukazuje, jakou část se podařilo jednotlivým zemím získat z prostředků, které požadovaly v návrzích projektů. V tomto ohledu týmy z ČR nevybočují z průměru. Výjimku tvoří 9. výzva ICT, kdy se ČR nepodařilo zapojit do žádného projektu vybraného k financování, ačkoliv počet účastí z ČR v podaných návrzích byl v této výzvě nejvyšší ze zemí EU-12. Z grafu je zároveň patrné, že v 9. výzvě byla úspěšnost zemí EU-12 hluboce pod průměrem. Pouze 19 týmům z EU-12 se podařilo vstoupit do celkem 15 projektů vybraných k financování. Graf 4 - Úspěšnost týmů zemí EU-15, EU-12 a ČR v jednotlivých výzvách ICT 7. RP (počet účastí v přijatých projektech/počet účastí v podaných návrzích projektů) Ve 4., 5., 7. a 10. výzvě kapitoly Strengthening cooperation in ICT R&D in an enlarged Europe bylo možné zažádat o připojení se k běžícímu projektu ICT 7. RP. Zajímalo nás, do jaké míry využily nové členské země této možnosti a jaký podíl z celkového počtu účastí EU-12 spadá do této kapitoly. Graf 5 ukazuje stoupající zájem týmů ze zemí EU-12 připojit se k běžícímu projektu a zároveň klesající úspěšnost. Graf 6 dokumentuje, jak jednotlivé země využily možnosti připojit se běžícím projektům a do jaké míry se jim to podařilo FP7 ICT Calls: Objective Strengthening cooperation in ICT R&D in an enlarged Europe 100% 50% 25% 20% 15% FP7 ICT Call 1-11: Grant retained/requested 0 Call 4 Call 5 Call 7 Call 10 EU12 participants in submitted proposals EU12 participants in retained projects retained/submitted 0% 10% 5% 0% Call 1 Call 2 Call 3 Call 4 Call 5 Call 6 Call 7 Call Call 9 Call 10 Call 11 EU-15 grant EU-12 grant CZ grant Graf 3 - Přidělené/požadované prostředky v jednotlivých výzvách ICT 7. RP Téměř stejně vypadá graf 4, který znázorňuje relativní úspěšnost účastníků (počet účastí v přijatých projektech vzhledem k počtu účastí v návrzích projektů). Graf 5 - Počet účastí ze zemí EU-12 v podaných a přijatých návrzích projektů podle výzev, ve kterých žádají o připojení se k běžícímu projektu ICT 7. RP Podíl účastí EU-12 z celkového počtu účastí EU-12 ve financovaných projektech ICT 7. RP je patrný, porovnáme-li graf 6 a graf 2. Celkem 16 týmů z ČR z celkového počtu 135 se připojilo k běžícím projektům, tj. 11,9 % z celkového počtu účastí ČR v projektech ICT 7. RP. Pro týmy z Bulharska tvoří tento podíl 1, %, Slovinska 17,1 %, Rumunska 12 %, Polska 11,3 % a Slovenska 10,3 %. 9

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU 4-5/2012 ENERGETICKÁ POLITIKA EU MÁ AMBICIÓZNÍ CÍLE, K JEJICHŽ DOSAŽENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIJÍMÁNA NEJRŮZNĚJŠÍ OPATŘENÍ. PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (PRAŽSKÁ ris3) [ září 2014 ] 1 Regionální inovační strategii hlavního města Prahy schválilo Zastupitelstvo

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY Hodnocení zapojení ČR do 7. rámcového programu EU a dalších vybraných programů mezinárodní spolupráce 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007. Regionální konkurenceschopnost

ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007. Regionální konkurenceschopnost ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007 Regionální konkurenceschopnost KONKURENCESCHOPNOST OBSAH Analytická část O B S A H 1. Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti: Anna Kadeřábková,

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více