David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek"

Transkript

1 David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek Uplatnění projektového přístupu při nasazení BPM Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

2 Osnova Tradiční model řízení a procesní management Základní komponenty procesního řízení Charakteristika procesně řízené firmy Jak zlepší procesní řízení podnikovou výkonnost Proč řídit procesy? Případ. studie: procesní řízení ve společnosti NKT Cables Případ. studie: AAA Auto Praha Případ. studie: využití proc. modelování při optimalizací procesů ve spol. Barum Využití procesního přístupu při řízení VŠ (EFIN) 2

3 Tradiční model řízení a procesní základ: hierarchická dekompozice organizační struktury podnik je rozdělen na provozovny, odbory, úseky se samostatnou agendou a odpovědností útvary kolem sebe často vytváří bariéry, zejména komunikační a informační, čímž ohrožují celkovou kvalitu činností Procesní management: management procesní organizace se snaží organizovat a řídit práci jako ucelený proces, dále dekomponovaný na jednotlivé, vzájemně logicky provázané subprocesy Hierarchizace: skupiny procesů, procesy, subprocesy, činnosti, detaily činností 3

4 Funkční a procesní pojetířízení Organizace 1 Organizace 2 Útvar 1 Útvar 2 Útvar 3 Útvar 1 Útvar 2 Proces 2 Proces 1 Proces 1 Proces 2 Proces 2 Proces 2 4

5 BPM a BPR Komponenty procesního řízení určení klíčových (hlavních) procesů včetně určení vlastníků a zákazníků těchto procesů v rámci popisu procesů i jejich mapování a tvorbu procesních map (procesního modelu podniku) pro zachycení procesního systému řízení využití procesních map (modelů), pro hodnocení nákladové náročnosti procesů a zvyšování jejich efektivnosti trvalé zlepšovaní procesů a měření jejich výkonnosti kvalita je ve společnosti chápána hlavně jako požadavek standardů kvality, které vychází z procesního modelu informační technologie ve společnosti jsou podporou procesů zatímco procesní model tvoří základnu procesního řízení, strategické řízení je chápáno jako vrchol pyramidy procesního řízení řízení kompetencí je chápáno jako systém umožňující obsazovat role v jednotlivých procesech (řídících i klíčových) takovými pracovníky, kteří pro ně mají adekvátní znalosti a schopnosti. 5

6 Příklad přehledového procesního modelu (+ ukázka hierarchizace - ARIS) 6

7 Znaky řízeného procesu Každý řízený proces má: zákazníka (interní, externí), vlastníka procesu (viz. dále), svůj ocenitelný výstup (produkt s přid. hodnotou), jasně stanovené hranice (zač., konec, rozhraní ad.), definovánu posloupnost kroků a odpovědností, soustavu měřitelných parametrů odvozených z nároků zákazníků nebo interních standardů (P.D., kvalita, náklady ad.), stálý procesní tým pravidelně se setkávající s cílem hledat zlepšení procesu, roční plán obsahující pro každý klíčový proces požadované výsledky, rozpočet a nároky na zdroje, mechanismus pravidelné a průběžné kontroly výkonnosti procesu, procedury a prostředky (procesní tým) k řešení problémů souvisejících s procesem. 7

8 Pročřídit procesy? ve firmách nejsou řízeny (i důležité) procesy; jsou nedostatečně dokumentované, resp. neodpovídající skutečnosti; existuje nedostatek informací pro jejich řízení ( zjistěte si sami); nadbytečné varianty procesů, rozčleněné např. dle odbytových kanálů či výrobků; neznáme přesné náklady na proces (výrobek, ziskovost, priority při rozhodování); tříštění odpovědnosti, nadbytečná organizační rozhraní, práce pro předpisy ; chceme- li např.: snížit procesní náklady o %; snížit zmetkovitost o %; zlepšit orientaci na zákazníka; dosáhnout u zaměstnanců lepší identifikace, iniciativy a motivace; zrychlit dobu zavedení výrobku na trh či snížení doby zpracování o % zavedením paralelních dílčích procesů. 8

9 Jak zlepší procesnířízení podnikovou výkonnost? celková strategická změna: nutnost reagovat na zásadní změny v podnikovém okolí, nutnost změny v podnikové organizační architektuře, záměr certifikovat systém řízení kvality podle ISO 900X jako podpora při vylučování procesů jenž nepřidávají hodnotu pro zákazníka, nástroj důležitý v rámci projektů implementace nebo integrace informačních systémů z důvodů nutnosti integrace (např. spojení operací, začlenění zákazníka do procesu výrobce, dodavatele do procesu výrobce). 9

10 Procesnířízení v NKT Cables záměr certifikovat systém řízení kvality podle ISO 9001 (doplněná o doporučení týkající se řízení procesů) 40% váhy rozhodnutí pro procesní řízení vyplynulo z požadavků inovovaných norem řady 900X podpora redukce výrobního programu, představovalo 60 % váhy rozhodnutí (šest týmů provádí reorganizaci výroby a následně slučují procesy podle požadavků firmy i normy) sekundárním cílem bylo i mapování procesů pro potřeby podnikového informačního systému (mysap) s odvětvovým řešením Cable Solution 10

11 SW pro podporu procesního řízení reference s dobrými výsledky (Telecom) výhoda zcela bez papírového zpracování možné modifikace pro daného uživatele pozitivní přístup ze strany dodavatele (IDS Scheer) a předpoklad dlouhodobějšího vývoje a rozvoje SW komplexnost nabídky dodavatele další (spíše kreslící) SW není v takové míře schopen realizovat propojení a vazby při práci uživatele by (nutnost doplňovat vazby ručně). 11

12 Modelování procesů v NKT Cables první etapě realizoval popis stávajících procesů, vč. seznámení pracovníků s procesním řízením VÝSLEDEK: komplexní zmapování procesů na všech hierarchických úrovních v těchto oblastech procesů: řídících zahrnující strategii a plánování, řízení vztahů (se zaměstnanci, akcionáři apod.) Hlavních (klíčových) kam patří např. finanční řízení a controlling, prodej a marketing, výroba, údržba, návrh a vývoj, podpůrných a realizačních procesů jako logistika, plánování, řízení obalů, zabezpečení jakosti, personalistika, IT/ICT a nákup. druhá etapa bývá optimalizace těchto procesů. Jejím cílem je optimalizace a eventuelní slučování vybraných procesů. 12

13 Bariéry projektů procesního řízení zaneprázdnění pracovníků společnosti jejich odpor proti změnám, (dotazy typu: Proč to vůbec děláme? ) pracovníci se pro výkon zbytečných činností nestíhají zlepšovat v tom jak činnosti provádět správně a které činnosti a procesy vůbec provádět Co realizovat proti takovým bariérám: jednoznačná podpora managementu, protože zavedení principů procesního řízení musí jít vždy shora; vstřícný přístup dodavatele v řešení všech problémů zákazníka (zvláště pak neočekávaných) 13

14 Přínosy procesního řízení v NKT důležité je stanovit cíle, které musí být SMART: Tzn. formulovány: přesně (specific), měřitelně (measurable), adekvátně potřebám společnosti (aligned), reálně (realistic) a v rámci jasného časového rámce (timed) tržby ve standardních cenách se zvýšily oproti roku 2004 z mil. Kč do roku 2005 na mil.kč, při zeštíhlení výrobkového portfolia snížení počtu zaměstnanců společnosti nefinanční přínosy - využití principů týmové práce zvyšuje zainteresovanost všech pracovníků na změnách 14

15 Přínosy procesního řízení v NKT Příklady hodnot ukazatelů některých přezkoumaných procesův NKT Cables ze zprávy z auditu spol. TÜV CERT 15

16 Případová studie: Procesnířízení v AAA Auto Praha nutná změna celkového přístupu řízení společnosti nestandardní dílčí systémy již nebyly schopny podpořit růst firmy z důvodů rostoucího počtu zaměstnanců, provozoven a zákazníků změna celé organizace společnosti, aby bylo možné zvládnout její další růst a růst trhu v mezinárodním měřítku první důležitý předpoklad k nasazení nového ERP a v budoucnu i dalších aplikací (CRM, pro řízení lidských zdrojů apod.) 16

17 SW podpora procesního řízení v AAA Cíl: nutná změna celkového přístupu řízení společnosti popsat firmu s pomocí systému, který podporuje podnikové procesy, jejichž mapování se do té doby neprovádělo Výhoda ARISu: je integrovaný, funguje na databázi a dá se použít z různých pohledů dokáže popsat firmu jakékoliv velikosti je možné z něj vytvářet různé skripty a reporty či provádět měření procesů 17

18 Jak procesnířízení podporuje nasazení ERP využití procesního řízení pro předimplementační narovnání podnikových procesů použití ARIS jako řídícího dokumentu celého projektu nasazování ERP (Navision) po dodavateli ERP řešení je zákazníkem požadováno, aby projekt jednoznačně dodával podporu procesů zákazník v tomto projektu dodává své procesy ne v podobě která odpovídá současnému stavu procesů, ale v podobě cílového - ideálního stavu, kterého chce dosáhnout 18

19 Jak procesnířízení podporuje nasazení ERP nasazený ERP systém bude s pomocí ARISu možné otestovat funkčnost systému se nebude testovat podle definovaných funkčních specifikací a nebude třeba tvořit testovací skripty protože testovacími skripty jsou přímo procesy v ARISu další změna IT struktury, jenž se bude s podporou procesního řízení a ARISu realizovat spočívá v zavedení workflow projekt je zaměřen na podporu růstu společnosti tzn. všech (hlavních) procesů, hlavně těch jenž jsou spojeny s obchodováním a schopností pronikat na další trhy: jsou to skupiny procesů: nákupní, prodejní, finanční 19

20 Výhody systému se zmapovanými procesy změna podnikových procesů v rámci definované funkčnosti procesu (tzn. např. jinak je seřadit, nasimulovat jejich nový chod, vč. jeho ověření) v případě vyloučení některé z aplikací ve společnosti (např. CRM, DMS, HR) z jakéhokoliv důvodu bude stačit pouze provést report z ARISu a nadefinovat funkční specifikaci pokud máme popsáno co má systém přesně vykonávat (např.prostřednictvím modelů v ARISu), je možné v budoucnosti provádět kontrolované změny (aplikací, funkcí atd.) 20

21 Využití proc. modelování při optimalizací procesů ve spol. Barum 21

22 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 22

23 Řešená skupina procesů: Zabezpečení energetických médií pára, teplo Co je cílem projektu: Cíle projektu C1: Zmapování a analýza procesů energetických středisek Redukční stanice páry (26 931) a Vytápění (26 932) a jejich dílčích částí (tzn. Subprocesů a činností) C2: Návrh optimalizace procesů středisek (26 931) a (26 932) včetně návrhu pro pilotní odzkoušení. C3: Eliminace případných duplicitních činností. C4: Zjednodušení výkonu činností, při splnění požadavků kladených na střediska (26 931) a (26 932). C5: Návrh organizačních změn v rámci středisek (26 931) a (26 932). Kick-off Pilotní projekt

24 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 24

25 Analýza údržbových procesů Přístupy analýzy procesů identifikace úzkých míst Statická analýza Analýza trvání činností Analýza vytížení zdrojů Analýza nákladů (zdroje plýtvání, ztráty ) Analýza činnosti nepřidávající hodnotu Analýza organizačních přerušení Analýza organizačního zajištění Kompetence (křížení, bílá místa, soulad schopností x znalostí x oprávnění) Kapacitní dimenzování struktury vytížení, Redundance řízení vs. bílá místa (nejednoznačné, nepokryté oblasti) Analýza řízení procesů a jejich rozhraní s navazujícími procesy Kvalita plánování a řízení údržby Provázání údržby a výroby 25

26 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 26

27 Úzká místa Procesní model Předávaná dokumentace metriky času Grafy vytížení Organizační přerušení Potenciály s kvantifikací 27

28 Úzká místa Nesystematický postup kontrolní činnosti (pochůzky) Absence plánu údržby Nejasně definovaná odpovědnost za jednotlivá zařízení Vedoucí oddělení 931 odpovídá za část bez dostatečný zdrojů (finančně řídí) Technici odpovídají za zařízení po technické stránce (koncepčně řídí) Selhává vzájemná komunikace Absence diagnostiky zařízení a systematické zaměření činnosti na zařízení Provozní záznamy nízké kvality bez následného využití Neprovádí se důležité záznamy pro následné řízení údržby / vyhodnocení zařízení Neexistuje dokumentace pro zaškolení pracovníků, Absence systematického plánovaného postupu na směnách Absence prioritizace zařízení Redundance činností odečty zařízení 28

29 Řízení údržby založeno výhradně na empirii a znalostech jednotlivých lidí Neexistuje společný standard Nepracuje se s fakty Úzká místa Směnový předák 85% 4% 1% 6% 2% 0% Monitorování Předání směny Náběh a odstavení Požární dohled 2% Řešení vzniklých situacích Provádění zásahů v ZD Ostatní nezjištěno PŘEDÁK FTE Monitorování 3,53 Předání směny 0,09 Náběh a odstavení 0,01 Požární dohled 0,24 Řešení vzniklých situacích 0,09 Provádění zásahů v ZD 0,05 Ostatní nezjištěno 0,17 Celkem 4,13 29

30 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 30

31 Návrhy opatření Koncepce řídících systémů Optimalizace HR zajištění řídících systémů změnit filosofii Revidovat dokumentaci zařízení Definovat plán dohledu (trasy) a postupy pro dohled a obsluhu Koncepce rozvoje zařízení Prioritizace zařízení a koncepce údržby s ohledem na koncepci rozvoje Systematická diagnostika zařízení pro predikci Aplikace pravidel štíhlé výroby / údržby Synchronizace plánování výroby a údržby (v plném provoze není možné bez přestávky revize, povinné krátké technologické zásahy) Stanovit jasnou odpovědnost za zařízení (komplexně) 31

32 Využití procesního přístupu při řízení VŠ (EFIN) 32

33 Metodika sebehodnocení VŠ, VOŠ,v.v.i (jako jeden z výstupů projektu EFIN) Hlavní cíle projektu: identifikace důležitých nedostatků při řízení podpůrných a administrativních agend v rámci institucí; formulace doporučení, která povedou v jednotlivých oblastech analýzy k optimalizaci činností, efektivnějšímu využití zdrojů a dlouhodobým úsporám při zachování stávající úrovně kvality (včetně vyčíslení těchto úspor); je kladen důraz na principy, které byly úspěšně zavedeny v podobných institucích v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech činnosti (neziskový a podnikatelský sektor). Navíc: + zaměřit se na posílení vybrané oblasti, kterou si určí vedení dané instituce; + zaměřit se na vazby v rámci řízení VVŠ mezi rektorátem a vybranou fakultou dané VVŠ). 33

34 Metodika sebehodnocení VŠ, VOŠ,v.v.i (jako jeden z výstupů projektu EFIN) Hlavní aktivity a výstupy projektu: procesní analýzy (celkem 16 VŠ, VOŠ,v.v.i.); vzdělávací aktivity (semináře a workshopy) k vybraným oblastem (souvisejících s řízením institucí terciárního vzdělávání); metodika hodnocení a sebehodnocení institucí terciárního vzdělávání. Cílem projektu NENÍ: Předmětem plnění není kvalitativní analýza hlavních procesů dané instituce. Předmětem plnění rovněž není personální ani forenzní audit. Projektové informace Stručný harmonogram projektových prací 34

35 Pohled MŠMT: Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení účelnosti poskytovaných činností a služeb daných institucí a zvýšení účinnosti vynakládaných prostředků a zdrojů. Ve svém důsledku povede realizace projektu k posílení konkurenceschopnosti těchto institucí v národním, evropském i světovém kontextu. V minulosti již proběhly 2 dílčí části projektu EFIN: Zdroj: Analýza 1: vypracování studie nejlepších zkušeností, vhodných přístupů a principů efektivního řízení vybraných organizací v neziskovém sektoru a vybraných organizací veřejné správy z důvodu jejich podobnosti s organizacemi terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumnými institucemi. Analýza 2: zpracování analýzy nejlepších zkušeností, vhodných přístupů a principů efektivního řízení na vzorových institucích terciárního vzdělávání v zahraničí a jejich porovnání se situací v ČR 35

36 Předmět plnění: Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Předmětem plnění je realizace 16 procesních analýz vybraných institucí s cílem zmapovat, analyzovat a zpracovat doporučení stávajícího systému řízení zejména podpůrných (ekonomických a administrativních) činností na vysokých školách, vyšších odborných školách a veřejných výzkumných institucích. Analýza bude v každé instituci realizována vždy v pěti oblastech. Jedná se o oblasti čtyř základních zdrojů: finanční zdroje, lidské zdroje, informace, majetek a zastřešující oblast řízení instituce. Řízení instituce Finanční zdroje Lidské zdroje Informace Majetek Zdroji informací pro analýzu budou: Veřejně dostupné a validované informace Poskytnutá data (viz Úvodní požadavek na data ) Sdělené informace při vzájemných rozhovorech. 36

37 Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Dílčí harmonogram Projektu Týden realizace procesní analýzy Procesní analýzy : UTB ve ZLÍNĚ Přípravná fáze vodní schůzka s vedením instituce (kick off) Projektová příprava Sběr a studium interních dokumentů Sběr dat a informací Strukturované rozhovory "vision interviews" Zaslání dotazníku Strukturované rozhovory "process interviews" Validace předběžných zjištění (též formou setkání vnitřním s zákazníkem) Setkání s vedením instituce Analýza dat a informací Setřídění a agregace získaných dat a informací Zpracování dílčí zprávy za instituci Setkání s vedením instituce Výstupy projektu Představení závěrů vedení instituce, předání výstupů Připomínkové řízení Oponentní setkání nad zprávou Akceptace dílčího výstupu 37

38 Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Týden realizace procesní analýzy 38

39 39

40 40

41 Děkuji za pozornost Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Energetický management v praxi

Energetický management v praxi Seminář "Vápno, cement, ekologie 2012" Skalský Dvůr Petr Cermánek - DNV KEMA Energy & Sustainability Obsah DNV KEMA Energy & Sustainability kdo jsme Energetická účinnost Energetický management trocha teorie

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard

Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard Abstrakt: Alexandr Toloch, ATTN Consulting, a.toloch@attnweb.cz Radovan Hauk, Deloitte, rhauk@deloittece.com

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Český institut efektivního managementu

Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Roman Fišer, fišer.roman@ciem.cz Inovace v managementu Smysluplně Systémově Synergicky Strategie Koncepce Rámce Standardy Zkvalitňujte!!!

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt PMA. Procesní modelování agend veřejné správy Projekt PMA Procesní modelování agend veřejné správy Konference Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy Praha, 24. května 2013 Josef Beneš (josef.benes@mvcr.cz), Josef Basl (basl@vse.cz)

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA KONFERENCE 2013 Odpovědnost za výsledky a výzvy pro 2014+ EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 28. 5. 2013 1 Obsah Programová teorie Pozornost věnovaná zainteresovaným stranám Implementace

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více