David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek"

Transkript

1 David Tuček, Zuzana Tučková, Michaela Hájková, Zdeněk Kocourek Uplatnění projektového přístupu při nasazení BPM Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

2 Osnova Tradiční model řízení a procesní management Základní komponenty procesního řízení Charakteristika procesně řízené firmy Jak zlepší procesní řízení podnikovou výkonnost Proč řídit procesy? Případ. studie: procesní řízení ve společnosti NKT Cables Případ. studie: AAA Auto Praha Případ. studie: využití proc. modelování při optimalizací procesů ve spol. Barum Využití procesního přístupu při řízení VŠ (EFIN) 2

3 Tradiční model řízení a procesní základ: hierarchická dekompozice organizační struktury podnik je rozdělen na provozovny, odbory, úseky se samostatnou agendou a odpovědností útvary kolem sebe často vytváří bariéry, zejména komunikační a informační, čímž ohrožují celkovou kvalitu činností Procesní management: management procesní organizace se snaží organizovat a řídit práci jako ucelený proces, dále dekomponovaný na jednotlivé, vzájemně logicky provázané subprocesy Hierarchizace: skupiny procesů, procesy, subprocesy, činnosti, detaily činností 3

4 Funkční a procesní pojetířízení Organizace 1 Organizace 2 Útvar 1 Útvar 2 Útvar 3 Útvar 1 Útvar 2 Proces 2 Proces 1 Proces 1 Proces 2 Proces 2 Proces 2 4

5 BPM a BPR Komponenty procesního řízení určení klíčových (hlavních) procesů včetně určení vlastníků a zákazníků těchto procesů v rámci popisu procesů i jejich mapování a tvorbu procesních map (procesního modelu podniku) pro zachycení procesního systému řízení využití procesních map (modelů), pro hodnocení nákladové náročnosti procesů a zvyšování jejich efektivnosti trvalé zlepšovaní procesů a měření jejich výkonnosti kvalita je ve společnosti chápána hlavně jako požadavek standardů kvality, které vychází z procesního modelu informační technologie ve společnosti jsou podporou procesů zatímco procesní model tvoří základnu procesního řízení, strategické řízení je chápáno jako vrchol pyramidy procesního řízení řízení kompetencí je chápáno jako systém umožňující obsazovat role v jednotlivých procesech (řídících i klíčových) takovými pracovníky, kteří pro ně mají adekvátní znalosti a schopnosti. 5

6 Příklad přehledového procesního modelu (+ ukázka hierarchizace - ARIS) 6

7 Znaky řízeného procesu Každý řízený proces má: zákazníka (interní, externí), vlastníka procesu (viz. dále), svůj ocenitelný výstup (produkt s přid. hodnotou), jasně stanovené hranice (zač., konec, rozhraní ad.), definovánu posloupnost kroků a odpovědností, soustavu měřitelných parametrů odvozených z nároků zákazníků nebo interních standardů (P.D., kvalita, náklady ad.), stálý procesní tým pravidelně se setkávající s cílem hledat zlepšení procesu, roční plán obsahující pro každý klíčový proces požadované výsledky, rozpočet a nároky na zdroje, mechanismus pravidelné a průběžné kontroly výkonnosti procesu, procedury a prostředky (procesní tým) k řešení problémů souvisejících s procesem. 7

8 Pročřídit procesy? ve firmách nejsou řízeny (i důležité) procesy; jsou nedostatečně dokumentované, resp. neodpovídající skutečnosti; existuje nedostatek informací pro jejich řízení ( zjistěte si sami); nadbytečné varianty procesů, rozčleněné např. dle odbytových kanálů či výrobků; neznáme přesné náklady na proces (výrobek, ziskovost, priority při rozhodování); tříštění odpovědnosti, nadbytečná organizační rozhraní, práce pro předpisy ; chceme- li např.: snížit procesní náklady o %; snížit zmetkovitost o %; zlepšit orientaci na zákazníka; dosáhnout u zaměstnanců lepší identifikace, iniciativy a motivace; zrychlit dobu zavedení výrobku na trh či snížení doby zpracování o % zavedením paralelních dílčích procesů. 8

9 Jak zlepší procesnířízení podnikovou výkonnost? celková strategická změna: nutnost reagovat na zásadní změny v podnikovém okolí, nutnost změny v podnikové organizační architektuře, záměr certifikovat systém řízení kvality podle ISO 900X jako podpora při vylučování procesů jenž nepřidávají hodnotu pro zákazníka, nástroj důležitý v rámci projektů implementace nebo integrace informačních systémů z důvodů nutnosti integrace (např. spojení operací, začlenění zákazníka do procesu výrobce, dodavatele do procesu výrobce). 9

10 Procesnířízení v NKT Cables záměr certifikovat systém řízení kvality podle ISO 9001 (doplněná o doporučení týkající se řízení procesů) 40% váhy rozhodnutí pro procesní řízení vyplynulo z požadavků inovovaných norem řady 900X podpora redukce výrobního programu, představovalo 60 % váhy rozhodnutí (šest týmů provádí reorganizaci výroby a následně slučují procesy podle požadavků firmy i normy) sekundárním cílem bylo i mapování procesů pro potřeby podnikového informačního systému (mysap) s odvětvovým řešením Cable Solution 10

11 SW pro podporu procesního řízení reference s dobrými výsledky (Telecom) výhoda zcela bez papírového zpracování možné modifikace pro daného uživatele pozitivní přístup ze strany dodavatele (IDS Scheer) a předpoklad dlouhodobějšího vývoje a rozvoje SW komplexnost nabídky dodavatele další (spíše kreslící) SW není v takové míře schopen realizovat propojení a vazby při práci uživatele by (nutnost doplňovat vazby ručně). 11

12 Modelování procesů v NKT Cables první etapě realizoval popis stávajících procesů, vč. seznámení pracovníků s procesním řízením VÝSLEDEK: komplexní zmapování procesů na všech hierarchických úrovních v těchto oblastech procesů: řídících zahrnující strategii a plánování, řízení vztahů (se zaměstnanci, akcionáři apod.) Hlavních (klíčových) kam patří např. finanční řízení a controlling, prodej a marketing, výroba, údržba, návrh a vývoj, podpůrných a realizačních procesů jako logistika, plánování, řízení obalů, zabezpečení jakosti, personalistika, IT/ICT a nákup. druhá etapa bývá optimalizace těchto procesů. Jejím cílem je optimalizace a eventuelní slučování vybraných procesů. 12

13 Bariéry projektů procesního řízení zaneprázdnění pracovníků společnosti jejich odpor proti změnám, (dotazy typu: Proč to vůbec děláme? ) pracovníci se pro výkon zbytečných činností nestíhají zlepšovat v tom jak činnosti provádět správně a které činnosti a procesy vůbec provádět Co realizovat proti takovým bariérám: jednoznačná podpora managementu, protože zavedení principů procesního řízení musí jít vždy shora; vstřícný přístup dodavatele v řešení všech problémů zákazníka (zvláště pak neočekávaných) 13

14 Přínosy procesního řízení v NKT důležité je stanovit cíle, které musí být SMART: Tzn. formulovány: přesně (specific), měřitelně (measurable), adekvátně potřebám společnosti (aligned), reálně (realistic) a v rámci jasného časového rámce (timed) tržby ve standardních cenách se zvýšily oproti roku 2004 z mil. Kč do roku 2005 na mil.kč, při zeštíhlení výrobkového portfolia snížení počtu zaměstnanců společnosti nefinanční přínosy - využití principů týmové práce zvyšuje zainteresovanost všech pracovníků na změnách 14

15 Přínosy procesního řízení v NKT Příklady hodnot ukazatelů některých přezkoumaných procesův NKT Cables ze zprávy z auditu spol. TÜV CERT 15

16 Případová studie: Procesnířízení v AAA Auto Praha nutná změna celkového přístupu řízení společnosti nestandardní dílčí systémy již nebyly schopny podpořit růst firmy z důvodů rostoucího počtu zaměstnanců, provozoven a zákazníků změna celé organizace společnosti, aby bylo možné zvládnout její další růst a růst trhu v mezinárodním měřítku první důležitý předpoklad k nasazení nového ERP a v budoucnu i dalších aplikací (CRM, pro řízení lidských zdrojů apod.) 16

17 SW podpora procesního řízení v AAA Cíl: nutná změna celkového přístupu řízení společnosti popsat firmu s pomocí systému, který podporuje podnikové procesy, jejichž mapování se do té doby neprovádělo Výhoda ARISu: je integrovaný, funguje na databázi a dá se použít z různých pohledů dokáže popsat firmu jakékoliv velikosti je možné z něj vytvářet různé skripty a reporty či provádět měření procesů 17

18 Jak procesnířízení podporuje nasazení ERP využití procesního řízení pro předimplementační narovnání podnikových procesů použití ARIS jako řídícího dokumentu celého projektu nasazování ERP (Navision) po dodavateli ERP řešení je zákazníkem požadováno, aby projekt jednoznačně dodával podporu procesů zákazník v tomto projektu dodává své procesy ne v podobě která odpovídá současnému stavu procesů, ale v podobě cílového - ideálního stavu, kterého chce dosáhnout 18

19 Jak procesnířízení podporuje nasazení ERP nasazený ERP systém bude s pomocí ARISu možné otestovat funkčnost systému se nebude testovat podle definovaných funkčních specifikací a nebude třeba tvořit testovací skripty protože testovacími skripty jsou přímo procesy v ARISu další změna IT struktury, jenž se bude s podporou procesního řízení a ARISu realizovat spočívá v zavedení workflow projekt je zaměřen na podporu růstu společnosti tzn. všech (hlavních) procesů, hlavně těch jenž jsou spojeny s obchodováním a schopností pronikat na další trhy: jsou to skupiny procesů: nákupní, prodejní, finanční 19

20 Výhody systému se zmapovanými procesy změna podnikových procesů v rámci definované funkčnosti procesu (tzn. např. jinak je seřadit, nasimulovat jejich nový chod, vč. jeho ověření) v případě vyloučení některé z aplikací ve společnosti (např. CRM, DMS, HR) z jakéhokoliv důvodu bude stačit pouze provést report z ARISu a nadefinovat funkční specifikaci pokud máme popsáno co má systém přesně vykonávat (např.prostřednictvím modelů v ARISu), je možné v budoucnosti provádět kontrolované změny (aplikací, funkcí atd.) 20

21 Využití proc. modelování při optimalizací procesů ve spol. Barum 21

22 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 22

23 Řešená skupina procesů: Zabezpečení energetických médií pára, teplo Co je cílem projektu: Cíle projektu C1: Zmapování a analýza procesů energetických středisek Redukční stanice páry (26 931) a Vytápění (26 932) a jejich dílčích částí (tzn. Subprocesů a činností) C2: Návrh optimalizace procesů středisek (26 931) a (26 932) včetně návrhu pro pilotní odzkoušení. C3: Eliminace případných duplicitních činností. C4: Zjednodušení výkonu činností, při splnění požadavků kladených na střediska (26 931) a (26 932). C5: Návrh organizačních změn v rámci středisek (26 931) a (26 932). Kick-off Pilotní projekt

24 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 24

25 Analýza údržbových procesů Přístupy analýzy procesů identifikace úzkých míst Statická analýza Analýza trvání činností Analýza vytížení zdrojů Analýza nákladů (zdroje plýtvání, ztráty ) Analýza činnosti nepřidávající hodnotu Analýza organizačních přerušení Analýza organizačního zajištění Kompetence (křížení, bílá místa, soulad schopností x znalostí x oprávnění) Kapacitní dimenzování struktury vytížení, Redundance řízení vs. bílá místa (nejednoznačné, nepokryté oblasti) Analýza řízení procesů a jejich rozhraní s navazujícími procesy Kvalita plánování a řízení údržby Provázání údržby a výroby 25

26 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 26

27 Úzká místa Procesní model Předávaná dokumentace metriky času Grafy vytížení Organizační přerušení Potenciály s kvantifikací 27

28 Úzká místa Nesystematický postup kontrolní činnosti (pochůzky) Absence plánu údržby Nejasně definovaná odpovědnost za jednotlivá zařízení Vedoucí oddělení 931 odpovídá za část bez dostatečný zdrojů (finančně řídí) Technici odpovídají za zařízení po technické stránce (koncepčně řídí) Selhává vzájemná komunikace Absence diagnostiky zařízení a systematické zaměření činnosti na zařízení Provozní záznamy nízké kvality bez následného využití Neprovádí se důležité záznamy pro následné řízení údržby / vyhodnocení zařízení Neexistuje dokumentace pro zaškolení pracovníků, Absence systematického plánovaného postupu na směnách Absence prioritizace zařízení Redundance činností odečty zařízení 28

29 Řízení údržby založeno výhradně na empirii a znalostech jednotlivých lidí Neexistuje společný standard Nepracuje se s fakty Úzká místa Směnový předák 85% 4% 1% 6% 2% 0% Monitorování Předání směny Náběh a odstavení Požární dohled 2% Řešení vzniklých situacích Provádění zásahů v ZD Ostatní nezjištěno PŘEDÁK FTE Monitorování 3,53 Předání směny 0,09 Náběh a odstavení 0,01 Požární dohled 0,24 Řešení vzniklých situacích 0,09 Provádění zásahů v ZD 0,05 Ostatní nezjištěno 0,17 Celkem 4,13 29

30 D O projektu D Přístup k projektu D Úzká místa & potenciály D Návrh opatření 30

31 Návrhy opatření Koncepce řídících systémů Optimalizace HR zajištění řídících systémů změnit filosofii Revidovat dokumentaci zařízení Definovat plán dohledu (trasy) a postupy pro dohled a obsluhu Koncepce rozvoje zařízení Prioritizace zařízení a koncepce údržby s ohledem na koncepci rozvoje Systematická diagnostika zařízení pro predikci Aplikace pravidel štíhlé výroby / údržby Synchronizace plánování výroby a údržby (v plném provoze není možné bez přestávky revize, povinné krátké technologické zásahy) Stanovit jasnou odpovědnost za zařízení (komplexně) 31

32 Využití procesního přístupu při řízení VŠ (EFIN) 32

33 Metodika sebehodnocení VŠ, VOŠ,v.v.i (jako jeden z výstupů projektu EFIN) Hlavní cíle projektu: identifikace důležitých nedostatků při řízení podpůrných a administrativních agend v rámci institucí; formulace doporučení, která povedou v jednotlivých oblastech analýzy k optimalizaci činností, efektivnějšímu využití zdrojů a dlouhodobým úsporám při zachování stávající úrovně kvality (včetně vyčíslení těchto úspor); je kladen důraz na principy, které byly úspěšně zavedeny v podobných institucích v ČR a v zahraničí, popřípadě v jiných sektorech činnosti (neziskový a podnikatelský sektor). Navíc: + zaměřit se na posílení vybrané oblasti, kterou si určí vedení dané instituce; + zaměřit se na vazby v rámci řízení VVŠ mezi rektorátem a vybranou fakultou dané VVŠ). 33

34 Metodika sebehodnocení VŠ, VOŠ,v.v.i (jako jeden z výstupů projektu EFIN) Hlavní aktivity a výstupy projektu: procesní analýzy (celkem 16 VŠ, VOŠ,v.v.i.); vzdělávací aktivity (semináře a workshopy) k vybraným oblastem (souvisejících s řízením institucí terciárního vzdělávání); metodika hodnocení a sebehodnocení institucí terciárního vzdělávání. Cílem projektu NENÍ: Předmětem plnění není kvalitativní analýza hlavních procesů dané instituce. Předmětem plnění rovněž není personální ani forenzní audit. Projektové informace Stručný harmonogram projektových prací 34

35 Pohled MŠMT: Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Zavedení principů efektivního řízení má za cíl zvýšení účelnosti poskytovaných činností a služeb daných institucí a zvýšení účinnosti vynakládaných prostředků a zdrojů. Ve svém důsledku povede realizace projektu k posílení konkurenceschopnosti těchto institucí v národním, evropském i světovém kontextu. V minulosti již proběhly 2 dílčí části projektu EFIN: Zdroj: Analýza 1: vypracování studie nejlepších zkušeností, vhodných přístupů a principů efektivního řízení vybraných organizací v neziskovém sektoru a vybraných organizací veřejné správy z důvodu jejich podobnosti s organizacemi terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumnými institucemi. Analýza 2: zpracování analýzy nejlepších zkušeností, vhodných přístupů a principů efektivního řízení na vzorových institucích terciárního vzdělávání v zahraničí a jejich porovnání se situací v ČR 35

36 Předmět plnění: Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Předmětem plnění je realizace 16 procesních analýz vybraných institucí s cílem zmapovat, analyzovat a zpracovat doporučení stávajícího systému řízení zejména podpůrných (ekonomických a administrativních) činností na vysokých školách, vyšších odborných školách a veřejných výzkumných institucích. Analýza bude v každé instituci realizována vždy v pěti oblastech. Jedná se o oblasti čtyř základních zdrojů: finanční zdroje, lidské zdroje, informace, majetek a zastřešující oblast řízení instituce. Řízení instituce Finanční zdroje Lidské zdroje Informace Majetek Zdroji informací pro analýzu budou: Veřejně dostupné a validované informace Poskytnutá data (viz Úvodní požadavek na data ) Sdělené informace při vzájemných rozhovorech. 36

37 Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Dílčí harmonogram Projektu Týden realizace procesní analýzy Procesní analýzy : UTB ve ZLÍNĚ Přípravná fáze vodní schůzka s vedením instituce (kick off) Projektová příprava Sběr a studium interních dokumentů Sběr dat a informací Strukturované rozhovory "vision interviews" Zaslání dotazníku Strukturované rozhovory "process interviews" Validace předběžných zjištění (též formou setkání vnitřním s zákazníkem) Setkání s vedením instituce Analýza dat a informací Setřídění a agregace získaných dat a informací Zpracování dílčí zprávy za instituci Setkání s vedením instituce Výstupy projektu Představení závěrů vedení instituce, předání výstupů Připomínkové řízení Oponentní setkání nad zprávou Akceptace dílčího výstupu 37

38 Zahájení Projektu Projektové informace Požadavek na data Týden realizace procesní analýzy 38

39 39

40 40

41 Děkuji za pozornost Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Efektivita (nejen) veřejné správy

Efektivita (nejen) veřejné správy Efektivita (nejen) veřejné správy 09/04/2014 Jan Růžička Managed services Výchozí stav Neefektivní využívání pracovní doby Důvody: Nejednotnost příchozích kanálů pro práci (email, interní systémy, mobil,

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu.

- Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. Zavedení procesního řízení - Tvorba a implementace procesního řízení - Vytvoření procesní mapy včetně metodické příručku pro její tvorbu. - Tvorba procesního modelu MMB, podpora identifikace a mapování

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Chytrá veřejná organizace založená na službách

Chytrá veřejná organizace založená na službách Chytrá veřejná organizace založená na službách VŠE Praha 24.5.2013 Ing. Zdeněk Havelka, PhD Smart Administration CZ chiméra či skutečnost? 2 Chiméra měla zpředu podobu lva, v prostředku divoké kozy a zezadu

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti

Continuous Assurance. cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil. ředitel společnosti Continuous Assurance cesta vpřed? Mgr. Miloslav Kvapil ředitel společnosti Brno, 23. 4. 2015 Představení společnosti DYNATECH V oblasti veřejné správy úspěšně působíme již 18 let Specializace: komplexní

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS

Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS Česká republika Moravskoslezský kraj 24 tisíc obyvatel Úřad s rozšířenou pravomocí Obsah: 1. Procesní řízení 2. Měření výkonnosti 3.

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více