Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006 Annual report 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

2

3 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies 04. Organizační struktura Organizational Structure 05. Přehled divizí Divisions Overview 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities 07. Výrobní činnost společnosti Company s Production Activity 08. Integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP Integrated Quality Management System, Environment Management System and OHS 09. Ekonomické výsledky společnosti za rok 2006 Company s Economic Results for Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2006 ŽSD a.s. Sponsoring in Podnikatelský plán na rok 2007 Business Plan for Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2006 a stanovisko představenstva k výroční zprávě společnosti Board of Directors Report on its Activities in 2006 and Board Statement on the Company s Annual Report 13. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2006 Supervisory Board s Report on its Activities in Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě o tzv. propojených osobách, zprávě auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Supervisory Board s Opinion on the Annual Statement of Account, Report on so-called Connected Persons, Auditor s opinion and Profit Allocation Proposal 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Independent Auditor s Report on Audit of Annual Balance Sheet, Annual Report and Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities for the Period from 1 January 2006 to 31 December 2006

4

5 Základní údaje o společnosti Basic Data on Company Obchodní firma: ŽSD a.s. Sídlo společnosti: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: 10. dubna 1996 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 36 mil. Kč Company Name: ŽSD a.s. Registered Seat: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, Post Code Company ID: Tax ID: CZ Incorporation Date: April 10, 1996 Legal Status: joint stock company Registered Capital: CZK 36 million Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Business Activities Construction, adaptation and demolition of buildings Designing activities in construction Engineering in investment construction Inland road transport (haulage) Undertaking in waste recovery and disposal Undertaking in dangerous waste disposal Metalworking Locksmithing Research and development in natural and technical sciences Commercial activities goods purchase for resale and sale Leasing and renting of movables Activities of business, financial, organizational and economic consultants Kontakt Contact adresa address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon phone: fax fax: web web:

6 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO Vážení obchodní partneři, Vážení spolupracovníci, dostáváte do ruky Výroční zprávu ŽSD a.s. Rok 2006 ukázal, že posílení pozice na stavebním trhu a postupné orientování na víceoborovost se pozitivně promítnul do výsledků. V segmentu odpadového hospodářství a recyklace jsme udrželi pozici a rozšířili jsme ji o rekultivaci a budování nových skládek. V roce 2006 naše společnost dokončila se zdarem řadu staveb, např. Nástavba a stavební úpravy bytového domu Černého 52, 54, 56 v Brně-Bystrci, Bytové domy A + B v Brně -Kníničkách, U Luhu 1a, Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno-Řečkovice a Regenerace obecních panelových domů v Brně-Bystrci Valouškova 8 a Foltýnova 11. Z odpadového hospodářství byly dokončeny stavby Optimalizace traťového úseku Zábřeh Krasíkov, Modernizace trati Přerov Olomouc, 2. část, Elektrizace traťového úseku včetně PEÚ žst. Ostrava-Svinov žst. Opava-východ, Optimalizace traťového úseku Břeclav st. hranice ČR/SR a Rekultivace skládky Životice. Dále byly provedeny demoliční zakázky, např. Demolice objektu v areálu společnosti PLIVA - Lachema a.s., Demolice objektů v rámci stavby Justiční palác, Demolice objektu U Sedmi švábů na ulici Kopečné č. 37, Demolice objektů v Dolním Kubíně a další. Novými projekty v roce 2006 byly Bytové domy a infrastruktura Brno-Kamechy, další nástavby bytových domů na ulici Černého v Brně-Bystrci, dále stavba Lakovna a tryskač pro Dopravní podnik města Brna. Kompletní odpadové hospodářství zajišťujeme na stavbách Průjezd železničním uzlem Kolín, Modernizace traťového úseku Praha-Libeň Praha -Běchovice, Modernizace traťového úseku Stránčice Benešov, Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor. Tyto nové projekty dávají dobrý základ pro naplnění cílů letošního roku. Významnou události společnosti bylo navýšení základního jmění ze 6 mil. Kč na 36 mil. Kč. K této změně došlo ke dni Tímto krokem jsme zvýšili důvěryhodnost ve vztahu k ostatním společnostem a investorům. Z hlediska účasti na výběrových řízeních jsme mohli podávat nabídky na stavby většího rozsahu. Dear Business Partners, Dear Colleagues, let us present you with the Annual Report of ŽSD a.s. Year 2006 showed that strengthening the position in the building market and gradual orientation to multiple disciplines positively influenced the results. We kept our position in the waste management and recycling segment and extended it by re-cultivation and build-up of new landfills. In 2006, our Company successfully completed a number of constructions, e.g. extension and construction adaptations of the block of flats in Černého 52, 54, 56 in Brno-Bystrc, block of flats A + B in Brno-Kníničky, U Luhu 1a, regeneration and extension of a block of flats in Žitná 11, Brno-Řečkovice and regeneration of panel houses in Brno-Bystrc in Valouškova 8 and Foltýnova 11. In waste management, the following constructions were completed: optimisation of track section Zábřeh - Krasíkov, modernisation of line Přerov Olomouc, 2nd part, electrification of track section including PEÚ of Ostrava-Svinov railway station Opava-východ railway station, optimization of track section Břeclav border of CR/SR and re-cultivation of Životice landfill. We further completed demolition jobs, e.g. demolition of a building on the PLIVA - Lachema a.s. premises, demolition of buildings within the construction of Justiční palác, demolition of building U Sedmi švábů in Kopečná Street No. 37, demolition of buildings in Dolní Kubín, etc. New projects in 2006 included e.g. Block of flats and infrastructure in Brno-Kamechy, extensions of blocks of flats in Černého Street in Brno-Bystrc, construction of paintshop and jet blower for Dopravní podnik města Brna (transport company). We ensure complete waste management for constructions of transit through railway centre of Kolín, modernization of track section Praha-Libeň Praha-Běchovice, modernization of track section Stránčice Benešov, modernization of track Veselí nad Lužnicí Tábor, 1st part, section Doubí u Tábora Tábor. These new projects are a good basis for fulfilling the goals for this year. An important event was the increase of Company s registered capital from CZK 6 million to CZK 36 million. This change took place as of October 20, By this step, we enhanced our trustworthiness in relation to other companies and investors. From the point of view of tenders, we were able to bid for constructions of larger scale.

7 7676 Hlavní naším cílem pro rok 2007 je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem spolupracovníkům za jejich úsilí a pracovní nasazení. Profesionalita, s kterou byly zvládnuty úkoly loňského roku, dává dobrý důvod pro optimismus na rok letošní. Dále chci poděkovat všem našim obchodním partnerům a investorům za jejich důvěru při spolupráci na zakázkách. Our main goal for 2007 is permanent and continuously growing satisfaction of customer requirements and needs. Let me express my thanks to all our colleagues for their effort and commitment. The professional level with which the tasks of the past year were managed is a good basis for optimism for this year. I would also like to thank all our business partners and investors for their confidence during co-operation on the work jobs. Milan Nedvěd místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-chairman and CEO

8 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies Představenstvo Board of Directors Ing. Petr Hubacz Milan Nedvěd Ing. Jiří Šotek předseda představenstva Board President místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-President and CEO člen představenstva a ředitel divize Olomouc Board Member and Olomouc Division Director Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Helena Hubaczová Ing. Jana Poláchová Ing. Radek Fojtík předseda dozorčí rady Supervisory Board President člen dozorčí rady Supervisory Board Member člen dozorčí rady Supervisory Board Member

9 Organizační struktura Organizational Structure stav k Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP. Divize zajišťují realizaci zakázek a splnění ekonomického plánu. Jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky. Mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost ředitelé divizí. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. State as at December 31, 2006 The organizational structure of ŽSD joint-stock company consists of two levels. The first level consists of the Company management as the managing body. The second level consists of the divisions as executive bodies. The Company management sets up the basic strategic goals of the Company, acts on behalf of the Company in business negotiations, manages the Company from business, technical, investment, financial and economic points of view. At the same time, the management co-ordinates the production programme and integrated system of quality, environment and OHS management. The divisions ensure the implementation of jobs and meeting of economic plans. They are divided according to their specialization and regional operation. The divisions are independent organizational units. They have their own production programmes and independent economics, with the division directors being fully responsible for meeting thereof. The relationships between the divisions are based on mutual co-operation and awareness of being members of one company. VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD asistentka assistant řidič driver představitel vedení pro ISŘ mgmt representative for ISR technolog production engineer ekolog environmentalist GENERÁLNÍ ŘEDITEL CEO výrobní ředitel výrobní ředitel vedoucí odboru marketingu a propagace marketing and promotion dept.. head právník lawyer vedoucí ekonom chief economist obchodní manažer sales manager vedoucí developerského střediska developer centre mgr referent propagace a odbytu promotion and sales officer ekonom economist personalistka, pokladní HR, treasurer ředitel divize Odpadové hospodářství Waste Management Division director ředitel divize Pozemní Stavby Pozemní stavby Division director ředitel divize Demolice a strojní technologie Demolition & Machinery director ředitel divize Olomouc Olomouc Division director obchodní manager sales manager stavbyvedoucí site engineer technicko-administr. pracovník technical-administrator vedoucí střediska center head přípravář planning engineer stavbyvedoucí site engineer mistr foreman obchodní sales stavbyvedoucí site engineer referent služeb a mechanizace services and mechanization ekonomka economist obchodní manažer sales manager přípravář planning engineer výrobní manažer production manager stavbyvedoucí site engineer

10 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 160,937 mil. Kč, což činí 32% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2006 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2006 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem tis. tun odpadů kategorie ostatní odpad a 7 tis. tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. V roce 2006 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Waste Management and Recycling Division Milan Nedvěd in charge of division management address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Waste Management and Recycling Division realized returns totalling to CZK million, which represented 32 % of the total turnover of ŽSD a.s. In 2006, like in previous years, ŽSD a.s. continued to concentrate on the issues of waste management in compliance with the legislature in force regulating waste management, namely from its position of a subcontractor organizing complex waste management for the so-called corridor constructions of České dráhy (Czech Railways). In 2006, ŽSD a.s. utilised or disposed of a total of 1,351 thousand tons of waste classified other waste and 7 thousands of tons of waste classified as dangerous waste. In 2006, we kept our position of an important supplier in the sphere of waste management and recycling for corridor modernization in the CR, where we co-operated with the České dráhy s contractors. ŽSD a.s. zajišťovala v roce 2006 odpadové hospodářství a recyklaci na následujících stavbách: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem Nové spojení Praha Plzeň Stříbro In 2006, ŽSD a.s. ensured waste management and recycling for the following constructions: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav border ČD DDC, railway station Ústí nad Labem New connection Praha Plzeň Stříbro

11 Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Křižovatka Hlinky Kolín Olomouc Přerov V roce 2006 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem 103 tis. tun kameniva a přetřídila 23 tis. tun materiálu. Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Crossroads Hlinky Kolín Olomouc Přerov In 2006, ŽSD a.s. prepared a total of 103,000 tons of aggregate and sorted 23,000 tons of material, using its recycling technology. 99% Ostatní odpad Other waste 1% Nebezpečný odpad Dangerous waste 10 11

12 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 84,225 mil. Kč. To činí 16% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Demolition and Machinery Division Josef Roth Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Demolition and Machinery Division realized returns totalling to CZK million. This represented 16 % of the total turnover of ŽSD a.s. In this segment, we provide quality and complex services ranging from preparation works (consulting, technological procedures, arrangements for demolition assessment, etc.) to realization of demolition and subsequent removal of debris according to the laws and regulations in force (including waste transport to landfills and recycling of material which may be re-used after sorting). Thanks to our mobile equipment we are able to perform - upon customer request - material recycling directly on the demolition site, surrounding conditions permitting.

13 Stěžejní zakázky divize prováděné v roce 2006: Demolice Vojenské nemocnice Demolice Karlovy Vary Demolice DPMB Demolice Dolní Kubín Demolice Škrobárna Brno Demolice mycí linky ONJ Praha Demolice objektu Kopečná 37, Brno Demolice RD Košínova, Brno Demolice kotelny a průmyslového objektu ZKL, Brno Demolice Pliva - Lachema Demolice Justiční palác Demolice Kasárna Neředín regenerace zóny Košínova dočasné zpevnění plochy Rekultivace Životice Rekultivace RESON Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rypadlo Caterpillar CAT 325 B rypadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B hydraulické kladivo CAT Caterpillar 312 C The main jobs of the Division implemented in 2006 included the following: Demolition of Vojenská nemocnice (hospital) Demolition in Karlovy Vary Demolition of DPMB Demolition in Dolní Kubín Demolition in Škrobárna Brno Demolition of car washer of ONJ Praha Demolition of a building in Kopečná 37, Brno Demolition of a house in Košínova, Brno Demolition of a boiler room and industrial buildings of ZKL, Brno Demolition in Pliva - Lachema Demolition in Justiční palác Demolition in Neředín barracks zone regeneration Košínova temporary surface hardening Re-cultivation in Životice Re-cultivation in RESON The Demolition and Machinery Division owns the following machinery: Caterpillar CAT 325 B excavator Caterpillar CAT 330 B excavator (optional connection of extended arm allowing demolitions to the height of 20 m) Bulldozer S130 Trucks TATRA 815, 8x8, load capacity of 24 t REMAX 1011 E/D-B jaw crusher CAT impact hammer Caterpillar 312 C 12 13

14 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 123,7 mil. Kč, což činí 24 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Pozemní stavby Brno Division Ivo Protivánek Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Pozemní stavby Brno Division realized returns totalling to CZK million, which represented 24 % of the total turnover of ŽSD a.s.

15 Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. Ve státním sektoru to bylo 13 % zakázek. The Division operates mostly in Brno and the region of South Moravia. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors and public institutions. In the public sector, it was 13 % of the jobs. Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2006: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Bytové domy Kníničky Regenerace Valouškova, Foltýnova BD Kamechy Nástavby Černého II Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: oprava budovy Prefa Brno a.s. stolařská dílna Kociánka RD Sokolnice FN U Sv. Anny - foniatrie Regenerace BD Černého Rekonstrukce RD Konečného Budova OÚ Boleradice Kociánka - Pavilon L The main construction jobs realized in 2006 included the following: Reconstruction of IT building of DPMB a.s. in Brno-Pisárky Block of flats extensions, constructing 16 flats in Černého 52, 54, 56 (HS) Residential houses in Kníničky Regeneration of Valouškova, Foltýnova BD Kamechy House extensions in Černého II Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Repair of building of Prefa Brno a.s. Joiner s workshop Kociánka House in Sokolnice Hospital U Sv. Anny - phoniatrics Regeneration of a house in Černého Reconstruction of a house in Konečného Building of OÚ Boleradice Kociánka - Pavilion L 87% Soukromý sektor Private Sector 13% Státní sektor Public Sector 14 15

16 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa: Machátova 345/3, Olomouc telefon: fax: Divize Olomouc zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 140,5 mil. Kč. To činí 28 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce jak pro soukromé investory, tak pro státní instituce. Olomouc Division Ing. Jiří Šotek Division Director address: Machátova 345/3, Olomouc phone: fax: In 2006, the Olomouc Division realized returns totalling to CZK million. This represented 28 % of the total turnover of ŽSD a.s. The division operates mainly in Olomouc and Moravian-Silesian regions. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors as well as for state institutions. Za stěžejní zakázky v roce 2006 lze považovat: Uničov, výstavba 33 b.j. Základní škola Písek, rekonstrukce stávající školy Železniční stanice Břeclav - TNS Brno-Kamechy, bytové jednotky 1.stavba 1.etapa Brno-Řečkovice, Žitná nadstavba panel. domu Petřvald - sportovní areál Ptení - stavební úpravy Uh. Ostroh opláštění zimního stadionu Mohelnice modernizace TÚ Červenka Zábřeh The main jobs in 2006 included the following: Uničov, construction of 33 flats Primary School of Písek, reconstruction of the current school building Railway Station Břeclav - TNS Brno-Kamechy, flats - 1st construction, 1st stage Brno-Řečkovice, Žitná extension of a panel house Petřvald sports facility Ptení construction work Uh. Ostroh jacketing of an indoor stadium Mohelnice modernization of TÚ Červenka Zábřeh

17 Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prosenice žst. Demolice Kojetín úpravy v žst. Popovice odkanalizování zastávky Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Prosenice railway station demolition Kojetín railway station improvements Popovice station canalization V roce 2006 byla zahájena následující akce: Brno-Kamechy 1.stavba 2.etapa In 2006, the following job was launched: Brno-Kamechy 1st construction, 2nd stage 19% Soukromý sektor Private Sector 81% Státní sektor Public Sector 16 17

18 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Pro společnost ŽSD a.s. a její divize zajišťuje obchodní činnost obchodně technická skupina Její hlavní pracovní náplní je: zpracování obchodních nabídek zpracování cenových kalkulací zpracování finančních a časových plánů včetně kontroly plnění plánů zajišťování subdodávek právní servis včetně uzavírání smluvních vztahů se zákazníky i dodavateli V roce 2006 bylo obchodně technickou skupinou vypracováno celkem 52 nabídek, z toho 17 nabídek bylo úspěšných. Procento úspěšnosti činí 33, což je o 7 procent více než v roce For ŽSD a.s. and its divisions Commercial-Technical group ensures commercial activities Its main work includes: To prepare bids To prepare price quotations To prepare financial and time schedules, including control over plan meeting To arrange for subcontractorsto provide legal service, including conclusion of legal relationships with customers and contractors In 2006, the Commercial-Technical group prepared a total of 52 bids, 17 of which were successful. The success ratio is 33, which is by 7 per cent more than in Přehled nabídek podle typu Overview of bids by type 31% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní Bids to public tenders, below-threshold 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní Bids to public tenders, above-threshold 52% Nabídky pro právnické osoby Bids to legal persons 6% Nabídky pro fyzické osoby Bids to natural persons 9% Nabídky do užších řízení Bids in short-list tenders

19 Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery patří a v roce 2006 patřily největší stavební společnosti v ČR a orgány státní správy. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří: Magistrát města Brna Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. společnost Impera Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými dodavateli a sázíme tedy tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. Main Business Partners Our most important partners include, also in 2006, major construction companies in the CR and state administration bodies. In the sphere of waste management and recycling on the corridors of České dráhy (Czech Railways), we cooperate with: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. In the spheres of structural engineering, civil engineering and demolitions, our clients include: Brno City Council Olomouc City Council České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. Impera company Main Co-operating Companies We strive to co-operate with well-tried subcontractors on all of our constructions, relying on well-proven quality. Our biggest subcontractors include: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. On our projects we collaborate with architects and designers, namely e.g. with the architectural office MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká and Ing. Černý. The collaboration gives a guarantee of quality and complexity of our supplies, and at the same time comfort that we want to offer to our investors

20 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Developerská činnost V roce 2006 společnost ŽSD a.s. úspěšně dokončila vlastní developerský projekt Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizace prvního projektu tohoto typu byla zajištěna vlastní divizí Pozemních staveb Brno, což přineslo řadu výhod, zejména v komunikaci se zákazníky a komunikaci v rámci jednoho subjektu (firmy). Také se podařilo dodržet vysoké nároky na kvalitu a standardy navržených materiálů. Zhodnocení developerského projektu: Díky tomuto projektu získalo nové bydlení v městké části Brno Bystrc 16 spokojených zákazníků. Vzhledem k velkému zájmu o nové byty obecně a zvláště pak v této lokalitě, rozhodli jsme se v této činnosti pokračovat a připravit další projekty. Za tímto účelem vznikla v roce 2006 společnost ŽSD reality s.r.o., jako dceřinná společnost ŽSD a.s. Jejím úkolem je přímý prodej a přístup k zákazníkům a realizace těchto zakázek s maximálním využitím zkušeností z prvního projektu. Pro tuto společnost nadále zajišťuje výstavbu ŽSD a.s., divize Pozemních staveb Brno. Developer Activities In 2006, the ŽSD a.s. company successfully completed its own developer project - House extension by 16 units in Černého Street in Brno Bystrc. The realization of the first project of this type was ensured by our own division Pozemní stavby Brno, which brought about a number of advantages. The main benefits were communication with customers and communication within one entity (company). We also managed to meet the high requirements on quality and standards of the materials proposed. Developer project evaluation: This project provided new housing in Brno Bystrc to 16 satisfied customers. With regard to a big interest in new flats in general, and especially in this particular locality, we decided to continue with this activity and to prepare more projects. For this purpose, ŽSD reality s.r.o. was founded in 2006 as a subsidiary of ŽSD a.s. Its task is direct sale and approach to the customers and realization of such jobs with maximum utilization of the experience gained in the first project. Construction for this company is ensured by division Pozemní stavby Brno of ŽSD a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Výroční zpráva 200 5

Výroční zpráva 200 5 2 Obsah 01. Základní údaje o společnosti 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 03. Řídící orgány společnosti 04. Organizační struktura 05. Přehled divizí 06. Obchodní a technická

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT PP 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Obsah Contents Základní údaje o společnosti Basic company data Úvodní slovo předsedy představenstva, generálního ředitele

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

08~09. Výroční zpráva

08~09. Výroční zpráva 08~09 Annual Výroční zpráva Report Obsah Contents 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Základní údaje o společnosti Basic company data Úvodní slovo místopředsedy představenstva a generálního ředitele

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s.

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR METROSTAV, a.s. přímé řízení ovlivňování Valná hromada akcionářů Metrostav a.s. Subbterra

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více