Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006 Annual report 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

2

3 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies 04. Organizační struktura Organizational Structure 05. Přehled divizí Divisions Overview 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities 07. Výrobní činnost společnosti Company s Production Activity 08. Integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP Integrated Quality Management System, Environment Management System and OHS 09. Ekonomické výsledky společnosti za rok 2006 Company s Economic Results for Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2006 ŽSD a.s. Sponsoring in Podnikatelský plán na rok 2007 Business Plan for Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2006 a stanovisko představenstva k výroční zprávě společnosti Board of Directors Report on its Activities in 2006 and Board Statement on the Company s Annual Report 13. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2006 Supervisory Board s Report on its Activities in Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě o tzv. propojených osobách, zprávě auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Supervisory Board s Opinion on the Annual Statement of Account, Report on so-called Connected Persons, Auditor s opinion and Profit Allocation Proposal 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Independent Auditor s Report on Audit of Annual Balance Sheet, Annual Report and Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities for the Period from 1 January 2006 to 31 December 2006

4

5 Základní údaje o společnosti Basic Data on Company Obchodní firma: ŽSD a.s. Sídlo společnosti: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: 10. dubna 1996 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 36 mil. Kč Company Name: ŽSD a.s. Registered Seat: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, Post Code Company ID: Tax ID: CZ Incorporation Date: April 10, 1996 Legal Status: joint stock company Registered Capital: CZK 36 million Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Business Activities Construction, adaptation and demolition of buildings Designing activities in construction Engineering in investment construction Inland road transport (haulage) Undertaking in waste recovery and disposal Undertaking in dangerous waste disposal Metalworking Locksmithing Research and development in natural and technical sciences Commercial activities goods purchase for resale and sale Leasing and renting of movables Activities of business, financial, organizational and economic consultants Kontakt Contact adresa address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon phone: fax fax: web web:

6 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO Vážení obchodní partneři, Vážení spolupracovníci, dostáváte do ruky Výroční zprávu ŽSD a.s. Rok 2006 ukázal, že posílení pozice na stavebním trhu a postupné orientování na víceoborovost se pozitivně promítnul do výsledků. V segmentu odpadového hospodářství a recyklace jsme udrželi pozici a rozšířili jsme ji o rekultivaci a budování nových skládek. V roce 2006 naše společnost dokončila se zdarem řadu staveb, např. Nástavba a stavební úpravy bytového domu Černého 52, 54, 56 v Brně-Bystrci, Bytové domy A + B v Brně -Kníničkách, U Luhu 1a, Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno-Řečkovice a Regenerace obecních panelových domů v Brně-Bystrci Valouškova 8 a Foltýnova 11. Z odpadového hospodářství byly dokončeny stavby Optimalizace traťového úseku Zábřeh Krasíkov, Modernizace trati Přerov Olomouc, 2. část, Elektrizace traťového úseku včetně PEÚ žst. Ostrava-Svinov žst. Opava-východ, Optimalizace traťového úseku Břeclav st. hranice ČR/SR a Rekultivace skládky Životice. Dále byly provedeny demoliční zakázky, např. Demolice objektu v areálu společnosti PLIVA - Lachema a.s., Demolice objektů v rámci stavby Justiční palác, Demolice objektu U Sedmi švábů na ulici Kopečné č. 37, Demolice objektů v Dolním Kubíně a další. Novými projekty v roce 2006 byly Bytové domy a infrastruktura Brno-Kamechy, další nástavby bytových domů na ulici Černého v Brně-Bystrci, dále stavba Lakovna a tryskač pro Dopravní podnik města Brna. Kompletní odpadové hospodářství zajišťujeme na stavbách Průjezd železničním uzlem Kolín, Modernizace traťového úseku Praha-Libeň Praha -Běchovice, Modernizace traťového úseku Stránčice Benešov, Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor. Tyto nové projekty dávají dobrý základ pro naplnění cílů letošního roku. Významnou události společnosti bylo navýšení základního jmění ze 6 mil. Kč na 36 mil. Kč. K této změně došlo ke dni Tímto krokem jsme zvýšili důvěryhodnost ve vztahu k ostatním společnostem a investorům. Z hlediska účasti na výběrových řízeních jsme mohli podávat nabídky na stavby většího rozsahu. Dear Business Partners, Dear Colleagues, let us present you with the Annual Report of ŽSD a.s. Year 2006 showed that strengthening the position in the building market and gradual orientation to multiple disciplines positively influenced the results. We kept our position in the waste management and recycling segment and extended it by re-cultivation and build-up of new landfills. In 2006, our Company successfully completed a number of constructions, e.g. extension and construction adaptations of the block of flats in Černého 52, 54, 56 in Brno-Bystrc, block of flats A + B in Brno-Kníničky, U Luhu 1a, regeneration and extension of a block of flats in Žitná 11, Brno-Řečkovice and regeneration of panel houses in Brno-Bystrc in Valouškova 8 and Foltýnova 11. In waste management, the following constructions were completed: optimisation of track section Zábřeh - Krasíkov, modernisation of line Přerov Olomouc, 2nd part, electrification of track section including PEÚ of Ostrava-Svinov railway station Opava-východ railway station, optimization of track section Břeclav border of CR/SR and re-cultivation of Životice landfill. We further completed demolition jobs, e.g. demolition of a building on the PLIVA - Lachema a.s. premises, demolition of buildings within the construction of Justiční palác, demolition of building U Sedmi švábů in Kopečná Street No. 37, demolition of buildings in Dolní Kubín, etc. New projects in 2006 included e.g. Block of flats and infrastructure in Brno-Kamechy, extensions of blocks of flats in Černého Street in Brno-Bystrc, construction of paintshop and jet blower for Dopravní podnik města Brna (transport company). We ensure complete waste management for constructions of transit through railway centre of Kolín, modernization of track section Praha-Libeň Praha-Běchovice, modernization of track section Stránčice Benešov, modernization of track Veselí nad Lužnicí Tábor, 1st part, section Doubí u Tábora Tábor. These new projects are a good basis for fulfilling the goals for this year. An important event was the increase of Company s registered capital from CZK 6 million to CZK 36 million. This change took place as of October 20, By this step, we enhanced our trustworthiness in relation to other companies and investors. From the point of view of tenders, we were able to bid for constructions of larger scale.

7 7676 Hlavní naším cílem pro rok 2007 je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem spolupracovníkům za jejich úsilí a pracovní nasazení. Profesionalita, s kterou byly zvládnuty úkoly loňského roku, dává dobrý důvod pro optimismus na rok letošní. Dále chci poděkovat všem našim obchodním partnerům a investorům za jejich důvěru při spolupráci na zakázkách. Our main goal for 2007 is permanent and continuously growing satisfaction of customer requirements and needs. Let me express my thanks to all our colleagues for their effort and commitment. The professional level with which the tasks of the past year were managed is a good basis for optimism for this year. I would also like to thank all our business partners and investors for their confidence during co-operation on the work jobs. Milan Nedvěd místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-chairman and CEO

8 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies Představenstvo Board of Directors Ing. Petr Hubacz Milan Nedvěd Ing. Jiří Šotek předseda představenstva Board President místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-President and CEO člen představenstva a ředitel divize Olomouc Board Member and Olomouc Division Director Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Helena Hubaczová Ing. Jana Poláchová Ing. Radek Fojtík předseda dozorčí rady Supervisory Board President člen dozorčí rady Supervisory Board Member člen dozorčí rady Supervisory Board Member

9 Organizační struktura Organizational Structure stav k Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP. Divize zajišťují realizaci zakázek a splnění ekonomického plánu. Jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky. Mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost ředitelé divizí. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. State as at December 31, 2006 The organizational structure of ŽSD joint-stock company consists of two levels. The first level consists of the Company management as the managing body. The second level consists of the divisions as executive bodies. The Company management sets up the basic strategic goals of the Company, acts on behalf of the Company in business negotiations, manages the Company from business, technical, investment, financial and economic points of view. At the same time, the management co-ordinates the production programme and integrated system of quality, environment and OHS management. The divisions ensure the implementation of jobs and meeting of economic plans. They are divided according to their specialization and regional operation. The divisions are independent organizational units. They have their own production programmes and independent economics, with the division directors being fully responsible for meeting thereof. The relationships between the divisions are based on mutual co-operation and awareness of being members of one company. VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD asistentka assistant řidič driver představitel vedení pro ISŘ mgmt representative for ISR technolog production engineer ekolog environmentalist GENERÁLNÍ ŘEDITEL CEO výrobní ředitel výrobní ředitel vedoucí odboru marketingu a propagace marketing and promotion dept.. head právník lawyer vedoucí ekonom chief economist obchodní manažer sales manager vedoucí developerského střediska developer centre mgr referent propagace a odbytu promotion and sales officer ekonom economist personalistka, pokladní HR, treasurer ředitel divize Odpadové hospodářství Waste Management Division director ředitel divize Pozemní Stavby Pozemní stavby Division director ředitel divize Demolice a strojní technologie Demolition & Machinery director ředitel divize Olomouc Olomouc Division director obchodní manager sales manager stavbyvedoucí site engineer technicko-administr. pracovník technical-administrator vedoucí střediska center head přípravář planning engineer stavbyvedoucí site engineer mistr foreman obchodní sales stavbyvedoucí site engineer referent služeb a mechanizace services and mechanization ekonomka economist obchodní manažer sales manager přípravář planning engineer výrobní manažer production manager stavbyvedoucí site engineer

10 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 160,937 mil. Kč, což činí 32% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2006 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2006 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem tis. tun odpadů kategorie ostatní odpad a 7 tis. tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. V roce 2006 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Waste Management and Recycling Division Milan Nedvěd in charge of division management address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Waste Management and Recycling Division realized returns totalling to CZK million, which represented 32 % of the total turnover of ŽSD a.s. In 2006, like in previous years, ŽSD a.s. continued to concentrate on the issues of waste management in compliance with the legislature in force regulating waste management, namely from its position of a subcontractor organizing complex waste management for the so-called corridor constructions of České dráhy (Czech Railways). In 2006, ŽSD a.s. utilised or disposed of a total of 1,351 thousand tons of waste classified other waste and 7 thousands of tons of waste classified as dangerous waste. In 2006, we kept our position of an important supplier in the sphere of waste management and recycling for corridor modernization in the CR, where we co-operated with the České dráhy s contractors. ŽSD a.s. zajišťovala v roce 2006 odpadové hospodářství a recyklaci na následujících stavbách: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem Nové spojení Praha Plzeň Stříbro In 2006, ŽSD a.s. ensured waste management and recycling for the following constructions: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav border ČD DDC, railway station Ústí nad Labem New connection Praha Plzeň Stříbro

11 Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Křižovatka Hlinky Kolín Olomouc Přerov V roce 2006 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem 103 tis. tun kameniva a přetřídila 23 tis. tun materiálu. Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Crossroads Hlinky Kolín Olomouc Přerov In 2006, ŽSD a.s. prepared a total of 103,000 tons of aggregate and sorted 23,000 tons of material, using its recycling technology. 99% Ostatní odpad Other waste 1% Nebezpečný odpad Dangerous waste 10 11

12 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 84,225 mil. Kč. To činí 16% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Demolition and Machinery Division Josef Roth Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Demolition and Machinery Division realized returns totalling to CZK million. This represented 16 % of the total turnover of ŽSD a.s. In this segment, we provide quality and complex services ranging from preparation works (consulting, technological procedures, arrangements for demolition assessment, etc.) to realization of demolition and subsequent removal of debris according to the laws and regulations in force (including waste transport to landfills and recycling of material which may be re-used after sorting). Thanks to our mobile equipment we are able to perform - upon customer request - material recycling directly on the demolition site, surrounding conditions permitting.

13 Stěžejní zakázky divize prováděné v roce 2006: Demolice Vojenské nemocnice Demolice Karlovy Vary Demolice DPMB Demolice Dolní Kubín Demolice Škrobárna Brno Demolice mycí linky ONJ Praha Demolice objektu Kopečná 37, Brno Demolice RD Košínova, Brno Demolice kotelny a průmyslového objektu ZKL, Brno Demolice Pliva - Lachema Demolice Justiční palác Demolice Kasárna Neředín regenerace zóny Košínova dočasné zpevnění plochy Rekultivace Životice Rekultivace RESON Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rypadlo Caterpillar CAT 325 B rypadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B hydraulické kladivo CAT Caterpillar 312 C The main jobs of the Division implemented in 2006 included the following: Demolition of Vojenská nemocnice (hospital) Demolition in Karlovy Vary Demolition of DPMB Demolition in Dolní Kubín Demolition in Škrobárna Brno Demolition of car washer of ONJ Praha Demolition of a building in Kopečná 37, Brno Demolition of a house in Košínova, Brno Demolition of a boiler room and industrial buildings of ZKL, Brno Demolition in Pliva - Lachema Demolition in Justiční palác Demolition in Neředín barracks zone regeneration Košínova temporary surface hardening Re-cultivation in Životice Re-cultivation in RESON The Demolition and Machinery Division owns the following machinery: Caterpillar CAT 325 B excavator Caterpillar CAT 330 B excavator (optional connection of extended arm allowing demolitions to the height of 20 m) Bulldozer S130 Trucks TATRA 815, 8x8, load capacity of 24 t REMAX 1011 E/D-B jaw crusher CAT impact hammer Caterpillar 312 C 12 13

14 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 123,7 mil. Kč, což činí 24 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Pozemní stavby Brno Division Ivo Protivánek Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Pozemní stavby Brno Division realized returns totalling to CZK million, which represented 24 % of the total turnover of ŽSD a.s.

15 Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. Ve státním sektoru to bylo 13 % zakázek. The Division operates mostly in Brno and the region of South Moravia. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors and public institutions. In the public sector, it was 13 % of the jobs. Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2006: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Bytové domy Kníničky Regenerace Valouškova, Foltýnova BD Kamechy Nástavby Černého II Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: oprava budovy Prefa Brno a.s. stolařská dílna Kociánka RD Sokolnice FN U Sv. Anny - foniatrie Regenerace BD Černého Rekonstrukce RD Konečného Budova OÚ Boleradice Kociánka - Pavilon L The main construction jobs realized in 2006 included the following: Reconstruction of IT building of DPMB a.s. in Brno-Pisárky Block of flats extensions, constructing 16 flats in Černého 52, 54, 56 (HS) Residential houses in Kníničky Regeneration of Valouškova, Foltýnova BD Kamechy House extensions in Černého II Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Repair of building of Prefa Brno a.s. Joiner s workshop Kociánka House in Sokolnice Hospital U Sv. Anny - phoniatrics Regeneration of a house in Černého Reconstruction of a house in Konečného Building of OÚ Boleradice Kociánka - Pavilion L 87% Soukromý sektor Private Sector 13% Státní sektor Public Sector 14 15

16 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa: Machátova 345/3, Olomouc telefon: fax: Divize Olomouc zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 140,5 mil. Kč. To činí 28 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce jak pro soukromé investory, tak pro státní instituce. Olomouc Division Ing. Jiří Šotek Division Director address: Machátova 345/3, Olomouc phone: fax: In 2006, the Olomouc Division realized returns totalling to CZK million. This represented 28 % of the total turnover of ŽSD a.s. The division operates mainly in Olomouc and Moravian-Silesian regions. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors as well as for state institutions. Za stěžejní zakázky v roce 2006 lze považovat: Uničov, výstavba 33 b.j. Základní škola Písek, rekonstrukce stávající školy Železniční stanice Břeclav - TNS Brno-Kamechy, bytové jednotky 1.stavba 1.etapa Brno-Řečkovice, Žitná nadstavba panel. domu Petřvald - sportovní areál Ptení - stavební úpravy Uh. Ostroh opláštění zimního stadionu Mohelnice modernizace TÚ Červenka Zábřeh The main jobs in 2006 included the following: Uničov, construction of 33 flats Primary School of Písek, reconstruction of the current school building Railway Station Břeclav - TNS Brno-Kamechy, flats - 1st construction, 1st stage Brno-Řečkovice, Žitná extension of a panel house Petřvald sports facility Ptení construction work Uh. Ostroh jacketing of an indoor stadium Mohelnice modernization of TÚ Červenka Zábřeh

17 Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prosenice žst. Demolice Kojetín úpravy v žst. Popovice odkanalizování zastávky Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Prosenice railway station demolition Kojetín railway station improvements Popovice station canalization V roce 2006 byla zahájena následující akce: Brno-Kamechy 1.stavba 2.etapa In 2006, the following job was launched: Brno-Kamechy 1st construction, 2nd stage 19% Soukromý sektor Private Sector 81% Státní sektor Public Sector 16 17

18 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Pro společnost ŽSD a.s. a její divize zajišťuje obchodní činnost obchodně technická skupina Její hlavní pracovní náplní je: zpracování obchodních nabídek zpracování cenových kalkulací zpracování finančních a časových plánů včetně kontroly plnění plánů zajišťování subdodávek právní servis včetně uzavírání smluvních vztahů se zákazníky i dodavateli V roce 2006 bylo obchodně technickou skupinou vypracováno celkem 52 nabídek, z toho 17 nabídek bylo úspěšných. Procento úspěšnosti činí 33, což je o 7 procent více než v roce For ŽSD a.s. and its divisions Commercial-Technical group ensures commercial activities Its main work includes: To prepare bids To prepare price quotations To prepare financial and time schedules, including control over plan meeting To arrange for subcontractorsto provide legal service, including conclusion of legal relationships with customers and contractors In 2006, the Commercial-Technical group prepared a total of 52 bids, 17 of which were successful. The success ratio is 33, which is by 7 per cent more than in Přehled nabídek podle typu Overview of bids by type 31% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní Bids to public tenders, below-threshold 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní Bids to public tenders, above-threshold 52% Nabídky pro právnické osoby Bids to legal persons 6% Nabídky pro fyzické osoby Bids to natural persons 9% Nabídky do užších řízení Bids in short-list tenders

19 Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery patří a v roce 2006 patřily největší stavební společnosti v ČR a orgány státní správy. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří: Magistrát města Brna Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. společnost Impera Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými dodavateli a sázíme tedy tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. Main Business Partners Our most important partners include, also in 2006, major construction companies in the CR and state administration bodies. In the sphere of waste management and recycling on the corridors of České dráhy (Czech Railways), we cooperate with: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. In the spheres of structural engineering, civil engineering and demolitions, our clients include: Brno City Council Olomouc City Council České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. Impera company Main Co-operating Companies We strive to co-operate with well-tried subcontractors on all of our constructions, relying on well-proven quality. Our biggest subcontractors include: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. On our projects we collaborate with architects and designers, namely e.g. with the architectural office MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká and Ing. Černý. The collaboration gives a guarantee of quality and complexity of our supplies, and at the same time comfort that we want to offer to our investors

20 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Developerská činnost V roce 2006 společnost ŽSD a.s. úspěšně dokončila vlastní developerský projekt Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizace prvního projektu tohoto typu byla zajištěna vlastní divizí Pozemních staveb Brno, což přineslo řadu výhod, zejména v komunikaci se zákazníky a komunikaci v rámci jednoho subjektu (firmy). Také se podařilo dodržet vysoké nároky na kvalitu a standardy navržených materiálů. Zhodnocení developerského projektu: Díky tomuto projektu získalo nové bydlení v městké části Brno Bystrc 16 spokojených zákazníků. Vzhledem k velkému zájmu o nové byty obecně a zvláště pak v této lokalitě, rozhodli jsme se v této činnosti pokračovat a připravit další projekty. Za tímto účelem vznikla v roce 2006 společnost ŽSD reality s.r.o., jako dceřinná společnost ŽSD a.s. Jejím úkolem je přímý prodej a přístup k zákazníkům a realizace těchto zakázek s maximálním využitím zkušeností z prvního projektu. Pro tuto společnost nadále zajišťuje výstavbu ŽSD a.s., divize Pozemních staveb Brno. Developer Activities In 2006, the ŽSD a.s. company successfully completed its own developer project - House extension by 16 units in Černého Street in Brno Bystrc. The realization of the first project of this type was ensured by our own division Pozemní stavby Brno, which brought about a number of advantages. The main benefits were communication with customers and communication within one entity (company). We also managed to meet the high requirements on quality and standards of the materials proposed. Developer project evaluation: This project provided new housing in Brno Bystrc to 16 satisfied customers. With regard to a big interest in new flats in general, and especially in this particular locality, we decided to continue with this activity and to prepare more projects. For this purpose, ŽSD reality s.r.o. was founded in 2006 as a subsidiary of ŽSD a.s. Its task is direct sale and approach to the customers and realization of such jobs with maximum utilization of the experience gained in the first project. Construction for this company is ensured by division Pozemní stavby Brno of ŽSD a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více