Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006 Annual report 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

2

3 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies 04. Organizační struktura Organizational Structure 05. Přehled divizí Divisions Overview 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities 07. Výrobní činnost společnosti Company s Production Activity 08. Integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP Integrated Quality Management System, Environment Management System and OHS 09. Ekonomické výsledky společnosti za rok 2006 Company s Economic Results for Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2006 ŽSD a.s. Sponsoring in Podnikatelský plán na rok 2007 Business Plan for Zpráva představenstva o jeho činnosti v roce 2006 a stanovisko představenstva k výroční zprávě společnosti Board of Directors Report on its Activities in 2006 and Board Statement on the Company s Annual Report 13. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2006 Supervisory Board s Report on its Activities in Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě o tzv. propojených osobách, zprávě auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Supervisory Board s Opinion on the Annual Statement of Account, Report on so-called Connected Persons, Auditor s opinion and Profit Allocation Proposal 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Independent Auditor s Report on Audit of Annual Balance Sheet, Annual Report and Report on Relationships between Controlling and Controlled Entities for the Period from 1 January 2006 to 31 December 2006

4

5 Základní údaje o společnosti Basic Data on Company Obchodní firma: ŽSD a.s. Sídlo společnosti: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: 10. dubna 1996 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 36 mil. Kč Company Name: ŽSD a.s. Registered Seat: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, Post Code Company ID: Tax ID: CZ Incorporation Date: April 10, 1996 Legal Status: joint stock company Registered Capital: CZK 36 million Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Business Activities Construction, adaptation and demolition of buildings Designing activities in construction Engineering in investment construction Inland road transport (haulage) Undertaking in waste recovery and disposal Undertaking in dangerous waste disposal Metalworking Locksmithing Research and development in natural and technical sciences Commercial activities goods purchase for resale and sale Leasing and renting of movables Activities of business, financial, organizational and economic consultants Kontakt Contact adresa address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon phone: fax fax: web web:

6 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President of Board of Directors and CEO Vážení obchodní partneři, Vážení spolupracovníci, dostáváte do ruky Výroční zprávu ŽSD a.s. Rok 2006 ukázal, že posílení pozice na stavebním trhu a postupné orientování na víceoborovost se pozitivně promítnul do výsledků. V segmentu odpadového hospodářství a recyklace jsme udrželi pozici a rozšířili jsme ji o rekultivaci a budování nových skládek. V roce 2006 naše společnost dokončila se zdarem řadu staveb, např. Nástavba a stavební úpravy bytového domu Černého 52, 54, 56 v Brně-Bystrci, Bytové domy A + B v Brně -Kníničkách, U Luhu 1a, Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno-Řečkovice a Regenerace obecních panelových domů v Brně-Bystrci Valouškova 8 a Foltýnova 11. Z odpadového hospodářství byly dokončeny stavby Optimalizace traťového úseku Zábřeh Krasíkov, Modernizace trati Přerov Olomouc, 2. část, Elektrizace traťového úseku včetně PEÚ žst. Ostrava-Svinov žst. Opava-východ, Optimalizace traťového úseku Břeclav st. hranice ČR/SR a Rekultivace skládky Životice. Dále byly provedeny demoliční zakázky, např. Demolice objektu v areálu společnosti PLIVA - Lachema a.s., Demolice objektů v rámci stavby Justiční palác, Demolice objektu U Sedmi švábů na ulici Kopečné č. 37, Demolice objektů v Dolním Kubíně a další. Novými projekty v roce 2006 byly Bytové domy a infrastruktura Brno-Kamechy, další nástavby bytových domů na ulici Černého v Brně-Bystrci, dále stavba Lakovna a tryskač pro Dopravní podnik města Brna. Kompletní odpadové hospodářství zajišťujeme na stavbách Průjezd železničním uzlem Kolín, Modernizace traťového úseku Praha-Libeň Praha -Běchovice, Modernizace traťového úseku Stránčice Benešov, Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor. Tyto nové projekty dávají dobrý základ pro naplnění cílů letošního roku. Významnou události společnosti bylo navýšení základního jmění ze 6 mil. Kč na 36 mil. Kč. K této změně došlo ke dni Tímto krokem jsme zvýšili důvěryhodnost ve vztahu k ostatním společnostem a investorům. Z hlediska účasti na výběrových řízeních jsme mohli podávat nabídky na stavby většího rozsahu. Dear Business Partners, Dear Colleagues, let us present you with the Annual Report of ŽSD a.s. Year 2006 showed that strengthening the position in the building market and gradual orientation to multiple disciplines positively influenced the results. We kept our position in the waste management and recycling segment and extended it by re-cultivation and build-up of new landfills. In 2006, our Company successfully completed a number of constructions, e.g. extension and construction adaptations of the block of flats in Černého 52, 54, 56 in Brno-Bystrc, block of flats A + B in Brno-Kníničky, U Luhu 1a, regeneration and extension of a block of flats in Žitná 11, Brno-Řečkovice and regeneration of panel houses in Brno-Bystrc in Valouškova 8 and Foltýnova 11. In waste management, the following constructions were completed: optimisation of track section Zábřeh - Krasíkov, modernisation of line Přerov Olomouc, 2nd part, electrification of track section including PEÚ of Ostrava-Svinov railway station Opava-východ railway station, optimization of track section Břeclav border of CR/SR and re-cultivation of Životice landfill. We further completed demolition jobs, e.g. demolition of a building on the PLIVA - Lachema a.s. premises, demolition of buildings within the construction of Justiční palác, demolition of building U Sedmi švábů in Kopečná Street No. 37, demolition of buildings in Dolní Kubín, etc. New projects in 2006 included e.g. Block of flats and infrastructure in Brno-Kamechy, extensions of blocks of flats in Černého Street in Brno-Bystrc, construction of paintshop and jet blower for Dopravní podnik města Brna (transport company). We ensure complete waste management for constructions of transit through railway centre of Kolín, modernization of track section Praha-Libeň Praha-Běchovice, modernization of track section Stránčice Benešov, modernization of track Veselí nad Lužnicí Tábor, 1st part, section Doubí u Tábora Tábor. These new projects are a good basis for fulfilling the goals for this year. An important event was the increase of Company s registered capital from CZK 6 million to CZK 36 million. This change took place as of October 20, By this step, we enhanced our trustworthiness in relation to other companies and investors. From the point of view of tenders, we were able to bid for constructions of larger scale.

7 7676 Hlavní naším cílem pro rok 2007 je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem spolupracovníkům za jejich úsilí a pracovní nasazení. Profesionalita, s kterou byly zvládnuty úkoly loňského roku, dává dobrý důvod pro optimismus na rok letošní. Dále chci poděkovat všem našim obchodním partnerům a investorům za jejich důvěru při spolupráci na zakázkách. Our main goal for 2007 is permanent and continuously growing satisfaction of customer requirements and needs. Let me express my thanks to all our colleagues for their effort and commitment. The professional level with which the tasks of the past year were managed is a good basis for optimism for this year. I would also like to thank all our business partners and investors for their confidence during co-operation on the work jobs. Milan Nedvěd místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-chairman and CEO

8 03. Řídící orgány společnosti Company Management Bodies Představenstvo Board of Directors Ing. Petr Hubacz Milan Nedvěd Ing. Jiří Šotek předseda představenstva Board President místopředseda představenstva a generální ředitel Board Vice-President and CEO člen představenstva a ředitel divize Olomouc Board Member and Olomouc Division Director Dozorčí rada Supervisory Board Ing. Helena Hubaczová Ing. Jana Poláchová Ing. Radek Fojtík předseda dozorčí rady Supervisory Board President člen dozorčí rady Supervisory Board Member člen dozorčí rady Supervisory Board Member

9 Organizační struktura Organizational Structure stav k Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a integrovaný systém řízení jakosti, vztahu k životnímu prostředí a BOZP. Divize zajišťují realizaci zakázek a splnění ekonomického plánu. Jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky. Mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost ředitelé divizí. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. State as at December 31, 2006 The organizational structure of ŽSD joint-stock company consists of two levels. The first level consists of the Company management as the managing body. The second level consists of the divisions as executive bodies. The Company management sets up the basic strategic goals of the Company, acts on behalf of the Company in business negotiations, manages the Company from business, technical, investment, financial and economic points of view. At the same time, the management co-ordinates the production programme and integrated system of quality, environment and OHS management. The divisions ensure the implementation of jobs and meeting of economic plans. They are divided according to their specialization and regional operation. The divisions are independent organizational units. They have their own production programmes and independent economics, with the division directors being fully responsible for meeting thereof. The relationships between the divisions are based on mutual co-operation and awareness of being members of one company. VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD asistentka assistant řidič driver představitel vedení pro ISŘ mgmt representative for ISR technolog production engineer ekolog environmentalist GENERÁLNÍ ŘEDITEL CEO výrobní ředitel výrobní ředitel vedoucí odboru marketingu a propagace marketing and promotion dept.. head právník lawyer vedoucí ekonom chief economist obchodní manažer sales manager vedoucí developerského střediska developer centre mgr referent propagace a odbytu promotion and sales officer ekonom economist personalistka, pokladní HR, treasurer ředitel divize Odpadové hospodářství Waste Management Division director ředitel divize Pozemní Stavby Pozemní stavby Division director ředitel divize Demolice a strojní technologie Demolition & Machinery director ředitel divize Olomouc Olomouc Division director obchodní manager sales manager stavbyvedoucí site engineer technicko-administr. pracovník technical-administrator vedoucí střediska center head přípravář planning engineer stavbyvedoucí site engineer mistr foreman obchodní sales stavbyvedoucí site engineer referent služeb a mechanizace services and mechanization ekonomka economist obchodní manažer sales manager přípravář planning engineer výrobní manažer production manager stavbyvedoucí site engineer

10 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 160,937 mil. Kč, což činí 32% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2006 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2006 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem tis. tun odpadů kategorie ostatní odpad a 7 tis. tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. V roce 2006 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Waste Management and Recycling Division Milan Nedvěd in charge of division management address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Waste Management and Recycling Division realized returns totalling to CZK million, which represented 32 % of the total turnover of ŽSD a.s. In 2006, like in previous years, ŽSD a.s. continued to concentrate on the issues of waste management in compliance with the legislature in force regulating waste management, namely from its position of a subcontractor organizing complex waste management for the so-called corridor constructions of České dráhy (Czech Railways). In 2006, ŽSD a.s. utilised or disposed of a total of 1,351 thousand tons of waste classified other waste and 7 thousands of tons of waste classified as dangerous waste. In 2006, we kept our position of an important supplier in the sphere of waste management and recycling for corridor modernization in the CR, where we co-operated with the České dráhy s contractors. ŽSD a.s. zajišťovala v roce 2006 odpadové hospodářství a recyklaci na následujících stavbách: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem Nové spojení Praha Plzeň Stříbro In 2006, ŽSD a.s. ensured waste management and recycling for the following constructions: ČD DDC, Červenka Zábřeh ČD DDC, Břeclav border ČD DDC, railway station Ústí nad Labem New connection Praha Plzeň Stříbro

11 Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Křižovatka Hlinky Kolín Olomouc Přerov V roce 2006 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem 103 tis. tun kameniva a přetřídila 23 tis. tun materiálu. Krasíkov Zábřeh Benešov Stránčice České Velenice České Budějovice Tábor Doubí Crossroads Hlinky Kolín Olomouc Přerov In 2006, ŽSD a.s. prepared a total of 103,000 tons of aggregate and sorted 23,000 tons of material, using its recycling technology. 99% Ostatní odpad Other waste 1% Nebezpečný odpad Dangerous waste 10 11

12 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 84,225 mil. Kč. To činí 16% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Demolition and Machinery Division Josef Roth Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Demolition and Machinery Division realized returns totalling to CZK million. This represented 16 % of the total turnover of ŽSD a.s. In this segment, we provide quality and complex services ranging from preparation works (consulting, technological procedures, arrangements for demolition assessment, etc.) to realization of demolition and subsequent removal of debris according to the laws and regulations in force (including waste transport to landfills and recycling of material which may be re-used after sorting). Thanks to our mobile equipment we are able to perform - upon customer request - material recycling directly on the demolition site, surrounding conditions permitting.

13 Stěžejní zakázky divize prováděné v roce 2006: Demolice Vojenské nemocnice Demolice Karlovy Vary Demolice DPMB Demolice Dolní Kubín Demolice Škrobárna Brno Demolice mycí linky ONJ Praha Demolice objektu Kopečná 37, Brno Demolice RD Košínova, Brno Demolice kotelny a průmyslového objektu ZKL, Brno Demolice Pliva - Lachema Demolice Justiční palác Demolice Kasárna Neředín regenerace zóny Košínova dočasné zpevnění plochy Rekultivace Životice Rekultivace RESON Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rypadlo Caterpillar CAT 325 B rypadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B hydraulické kladivo CAT Caterpillar 312 C The main jobs of the Division implemented in 2006 included the following: Demolition of Vojenská nemocnice (hospital) Demolition in Karlovy Vary Demolition of DPMB Demolition in Dolní Kubín Demolition in Škrobárna Brno Demolition of car washer of ONJ Praha Demolition of a building in Kopečná 37, Brno Demolition of a house in Košínova, Brno Demolition of a boiler room and industrial buildings of ZKL, Brno Demolition in Pliva - Lachema Demolition in Justiční palác Demolition in Neředín barracks zone regeneration Košínova temporary surface hardening Re-cultivation in Životice Re-cultivation in RESON The Demolition and Machinery Division owns the following machinery: Caterpillar CAT 325 B excavator Caterpillar CAT 330 B excavator (optional connection of extended arm allowing demolitions to the height of 20 m) Bulldozer S130 Trucks TATRA 815, 8x8, load capacity of 24 t REMAX 1011 E/D-B jaw crusher CAT impact hammer Caterpillar 312 C 12 13

14 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon: +420 / fax: +420 / Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 123,7 mil. Kč, což činí 24 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Pozemní stavby Brno Division Ivo Protivánek Division Director address: Hlinky 40/102, Brno-Pisárky phone: +420 / fax: +420 / In 2006, the Pozemní stavby Brno Division realized returns totalling to CZK million, which represented 24 % of the total turnover of ŽSD a.s.

15 Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. Ve státním sektoru to bylo 13 % zakázek. The Division operates mostly in Brno and the region of South Moravia. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors and public institutions. In the public sector, it was 13 % of the jobs. Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2006: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Bytové domy Kníničky Regenerace Valouškova, Foltýnova BD Kamechy Nástavby Černého II Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: oprava budovy Prefa Brno a.s. stolařská dílna Kociánka RD Sokolnice FN U Sv. Anny - foniatrie Regenerace BD Černého Rekonstrukce RD Konečného Budova OÚ Boleradice Kociánka - Pavilon L The main construction jobs realized in 2006 included the following: Reconstruction of IT building of DPMB a.s. in Brno-Pisárky Block of flats extensions, constructing 16 flats in Černého 52, 54, 56 (HS) Residential houses in Kníničky Regeneration of Valouškova, Foltýnova BD Kamechy House extensions in Černého II Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Repair of building of Prefa Brno a.s. Joiner s workshop Kociánka House in Sokolnice Hospital U Sv. Anny - phoniatrics Regeneration of a house in Černého Reconstruction of a house in Konečného Building of OÚ Boleradice Kociánka - Pavilion L 87% Soukromý sektor Private Sector 13% Státní sektor Public Sector 14 15

16 05. Přehled divizí Divisions Overview Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa: Machátova 345/3, Olomouc telefon: fax: Divize Olomouc zrealizovala v roce 2006 výnosy v celkovém objemu 140,5 mil. Kč. To činí 28 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Divize realizovala práce jak pro soukromé investory, tak pro státní instituce. Olomouc Division Ing. Jiří Šotek Division Director address: Machátova 345/3, Olomouc phone: fax: In 2006, the Olomouc Division realized returns totalling to CZK million. This represented 28 % of the total turnover of ŽSD a.s. The division operates mainly in Olomouc and Moravian-Silesian regions. The Division is dedicated mainly to structural engineering. The Division realized jobs for private investors as well as for state institutions. Za stěžejní zakázky v roce 2006 lze považovat: Uničov, výstavba 33 b.j. Základní škola Písek, rekonstrukce stávající školy Železniční stanice Břeclav - TNS Brno-Kamechy, bytové jednotky 1.stavba 1.etapa Brno-Řečkovice, Žitná nadstavba panel. domu Petřvald - sportovní areál Ptení - stavební úpravy Uh. Ostroh opláštění zimního stadionu Mohelnice modernizace TÚ Červenka Zábřeh The main jobs in 2006 included the following: Uničov, construction of 33 flats Primary School of Písek, reconstruction of the current school building Railway Station Břeclav - TNS Brno-Kamechy, flats - 1st construction, 1st stage Brno-Řečkovice, Žitná extension of a panel house Petřvald sports facility Ptení construction work Uh. Ostroh jacketing of an indoor stadium Mohelnice modernization of TÚ Červenka Zábřeh

17 Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prosenice žst. Demolice Kojetín úpravy v žst. Popovice odkanalizování zastávky Low-volume jobs to CZK 3.0 million: Prosenice railway station demolition Kojetín railway station improvements Popovice station canalization V roce 2006 byla zahájena následující akce: Brno-Kamechy 1.stavba 2.etapa In 2006, the following job was launched: Brno-Kamechy 1st construction, 2nd stage 19% Soukromý sektor Private Sector 81% Státní sektor Public Sector 16 17

18 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Pro společnost ŽSD a.s. a její divize zajišťuje obchodní činnost obchodně technická skupina Její hlavní pracovní náplní je: zpracování obchodních nabídek zpracování cenových kalkulací zpracování finančních a časových plánů včetně kontroly plnění plánů zajišťování subdodávek právní servis včetně uzavírání smluvních vztahů se zákazníky i dodavateli V roce 2006 bylo obchodně technickou skupinou vypracováno celkem 52 nabídek, z toho 17 nabídek bylo úspěšných. Procento úspěšnosti činí 33, což je o 7 procent více než v roce For ŽSD a.s. and its divisions Commercial-Technical group ensures commercial activities Its main work includes: To prepare bids To prepare price quotations To prepare financial and time schedules, including control over plan meeting To arrange for subcontractorsto provide legal service, including conclusion of legal relationships with customers and contractors In 2006, the Commercial-Technical group prepared a total of 52 bids, 17 of which were successful. The success ratio is 33, which is by 7 per cent more than in Přehled nabídek podle typu Overview of bids by type 31% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní Bids to public tenders, below-threshold 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní Bids to public tenders, above-threshold 52% Nabídky pro právnické osoby Bids to legal persons 6% Nabídky pro fyzické osoby Bids to natural persons 9% Nabídky do užších řízení Bids in short-list tenders

19 Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery patří a v roce 2006 patřily největší stavební společnosti v ČR a orgány státní správy. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří: Magistrát města Brna Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. společnost Impera Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými dodavateli a sázíme tedy tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. Main Business Partners Our most important partners include, also in 2006, major construction companies in the CR and state administration bodies. In the sphere of waste management and recycling on the corridors of České dráhy (Czech Railways), we cooperate with: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. OHL ŽS, a.s. Stavby silnic a železnic a.s. Subterra a.s. GJW Praha spol. s r.o. TCHAS spol. s r.o. FIRESTA-Fišer a.s. TOMI-REMONT a.s. Metrostav a.s. In the spheres of structural engineering, civil engineering and demolitions, our clients include: Brno City Council Olomouc City Council České dráhy a.s. ŽPSV a.s. OHL ŽS, a.s. Impera company Main Co-operating Companies We strive to co-operate with well-tried subcontractors on all of our constructions, relying on well-proven quality. Our biggest subcontractors include: OHL ŽS, a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. RAB Carcher ETES DUFONEV R.C. a.s. DUFONEV s.r.o. OK Haly Voltage s.r.o. Airclim s.r.o. Instalprofi s.r.o. VP Okna s.r.o. TERMOK s.r.o. On our projects we collaborate with architects and designers, namely e.g. with the architectural office MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká and Ing. Černý. The collaboration gives a guarantee of quality and complexity of our supplies, and at the same time comfort that we want to offer to our investors

20 06. Obchodní činnost společnosti Company s Business Activities Developerská činnost V roce 2006 společnost ŽSD a.s. úspěšně dokončila vlastní developerský projekt Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizace prvního projektu tohoto typu byla zajištěna vlastní divizí Pozemních staveb Brno, což přineslo řadu výhod, zejména v komunikaci se zákazníky a komunikaci v rámci jednoho subjektu (firmy). Také se podařilo dodržet vysoké nároky na kvalitu a standardy navržených materiálů. Zhodnocení developerského projektu: Díky tomuto projektu získalo nové bydlení v městké části Brno Bystrc 16 spokojených zákazníků. Vzhledem k velkému zájmu o nové byty obecně a zvláště pak v této lokalitě, rozhodli jsme se v této činnosti pokračovat a připravit další projekty. Za tímto účelem vznikla v roce 2006 společnost ŽSD reality s.r.o., jako dceřinná společnost ŽSD a.s. Jejím úkolem je přímý prodej a přístup k zákazníkům a realizace těchto zakázek s maximálním využitím zkušeností z prvního projektu. Pro tuto společnost nadále zajišťuje výstavbu ŽSD a.s., divize Pozemních staveb Brno. Developer Activities In 2006, the ŽSD a.s. company successfully completed its own developer project - House extension by 16 units in Černého Street in Brno Bystrc. The realization of the first project of this type was ensured by our own division Pozemní stavby Brno, which brought about a number of advantages. The main benefits were communication with customers and communication within one entity (company). We also managed to meet the high requirements on quality and standards of the materials proposed. Developer project evaluation: This project provided new housing in Brno Bystrc to 16 satisfied customers. With regard to a big interest in new flats in general, and especially in this particular locality, we decided to continue with this activity and to prepare more projects. For this purpose, ŽSD reality s.r.o. was founded in 2006 as a subsidiary of ŽSD a.s. Its task is direct sale and approach to the customers and realization of such jobs with maximum utilization of the experience gained in the first project. Construction for this company is ensured by division Pozemní stavby Brno of ŽSD a.s.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

v d e c h n e m e s t a v b ě život

v d e c h n e m e s t a v b ě život v d e c h n e m e stavbě život vdechneme stavbě život Profil společnosti Společnost PIIS s.r.o. byla založena v roce 1992. Předmětem činnosti společnosti jsou komplexní služby v oblasti stavebnictví. Naše

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

44 Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce / Auditor s Report and Opinion on the Financial Statement

44 Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce / Auditor s Report and Opinion on the Financial Statement 2 Úvodní slovo generálního ředitele / Introduction by the Managing Director 4 Zpráva o podnikatelské činnosti / Report on the Business Activity 8 Strategie rozvoje akciové společnosti / Development Strategy

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Management. Translation Exercise

Management. Translation Exercise Translation Exercise Translate the following into English and give brief but complete(-sentence) answers! 1. O čem (vědní obor) management pojednává? 2. Víte, co znamená pojem chaos? Vysvětlete... 3. Co

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více