MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE"

Transkript

1

2

3 MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Požadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo možno těmto požadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického života, je nutno spojit odbornou a sociální kompetenci. Ekonomická kompetence představuje nejdůležitější hnací sílu podnikatelského úspěchu. Vzhledem k tomu, že jsou dnes podniky mnohem mezinárodněji orientovány, jsou ve všech zemích kompetentní partneři v oblasti vzdělávání a doškolování zcela nezbytní. Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH s ohledem na tento vývoj a z pověření OEEC (Organisation for Economic Education, Evaluation and Cer-tification) vyvinula standardizované vzdělávací programy 1 st Business Certificate (odborná ekonomická kompetence) a 1 st Sociál Competence Certificate (sociální kompetence) - Celoevropský náskok v podobě jednotné ekonomické a sociální kompetence pro podniky v celé Evropě! Ochranné známky vzdělávacích programů: Naše firma Počítačová služba s.r.o. podepsala dne 9. června 2008 se společností Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH smlouvu o kooperaci, čímž se stala oficiálním zástupcem pro oba programy na území České republiky. V Z D Ě L Á V A C Í C E N T R U M P O Č Í T A Č O V Á S L U Ž B A s. r. o. S T U P K O VA / 1 A O L O M O U C WWW. P O C - S L U Z B A. CZ I N F P O C - S L U Z B A. CZ

4 INTERNATIONAL BUSINESS EDUCATION NETWORK (IBEN) OEEC Organizace zabývající se rozsáhlým vědeckým výzkumem v oblasti vzdělávání a doškolování úzce spolupracující s ekonomickou praxí a jejími požadavky. Koncepce vzělávacích programů 1BC + 1SC. 1BC 1st Business Certificate Progresivní ucelené ekonomické vzdělání orientované na praxi na vysoké evropské úrovni. 1SC 1st Social Competence Certificate Vzdělávací program sociální kompetence ušitý na míru. IBEN International Business Education Network Vzdělávací síť všech franchisových partnerů 1BC + 1SC

5 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání a lidský kapitál zdaleka nejsou jen dobovými frázemi. Vzdělávání a doškolování patří ke kritickým veličinám v rozvoji národního hospodářství a společností resp. zajištění jejich blahobytu. OEEC si stanovila za cíl učinit nepřehledný trh vzdělávání resp. dílčí segment ekonomického vzdělávání a dalšího vzdělávání transparentním. Úzkou spoluprací s koncerny činnými v ekonomickém sektoru a vědeckou prací universit bylo zjištěno, jaký obsah provozně hospodářského vzdělávání je dnes pro podniky naprosto podstatný směrodatný a aktuální. Tzv. State of the Art (na úrovni doby). Na základě tohoto poznání byly sestaveny vzdělávací programy 1 st Business Certifcate a 1 st Social Competence Certifcate. 1BC + 1SC Security Code -certifikované vědomosti Po absolvování kurzu 1BC resp.1sc obdrží absolventi certifikát 1 st Business Certificate resp. 1 st Social Competence Certificate, který prokazuje ověřitelné standardizované znalosti resp. dovednosti. Je dokladem o vysoce kvalitním, jednotném vzdělání orientovaném praxi, zajištˇuje mezinárodní uznatelnost kvalifikace. Všechny certifikáty jsou opatřeny individuálním bezpečnostním kódem. Tento kód zaručuje pravost certifikátu a jednotnou úroveň vzdělání všech vzdělávacích partnerů v mezinárodní síti International Business Education Network (IBEN). Zadáním bezpečnostního kódu 1BC resp. 1SC na stránkách (www.1bc.eu / lze ověřit pravost certifikátu.

6 Více úkolů. Vyšší tempo. Více komplexnosti. Více zodpovědnosti. To je cena úspěchu. Ve snaze kontinuálně zvyšovat možnost dlouhodobého a atraktivního uplatnění se na trhu práce a aktivně řídit svůj kariérní růst, je dnes poptávka po odborném ekonomickém vzdělání a sociálních kompetencích větší než kdy dříve. MYŠLENKA 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností. Mnoho zaměstnanců a také (budoucích) řídících pracovníků disponuje fundovaným, vysoce hodnotným vzděláním ve svém oboru. Bez ekonomických znalostí však často chybí podstatné základy pro podnikatelská rozhodnutí s provozněekonomickým a makroekonomickým pozadím. Z důvodů rámcových hospodářských podmínek 21. století se stávají dobře vzdělaní zaměstnanci a manažeři nepostradatelnými pro podniky všech odvětví. Vzdělávací program 1BC této potřebě vyhovuje a optimálně připravuje Vaše klienty na moderní požadavky v praktickém pracovním prostředí. ROZSÁHLÝ EVROPSKÝ STANDARD EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Současná hospodářská globalizace vyžaduje pružnou nadnárodní kooperaci a komunikaci. Jednotný základ ekonomických znalostí značně zkvalitňuje interní komunikaci, napomáhá správnému chápání podnikatelských záměrů ve firmě či společnosti, podporuje porozumění a spolupráci, představuje stabilní fundament pro další profesní růst. Vzdělávacím programem 1BC jsou podporována jak performance, dosažení cílů podniků tak i cílená rozhodnutí.

7 CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1BC Tento vzdělávací program se zaměřuje na zájemce o další vzdělávání s ukončeným vyšším vzděláním, jako jsou absolventi vysokých škol (například technici, právníci, přírodovědci), absolventi vyšších odborných škol, maturanti všech zaměření a (budoucí) řídící pracovníci, kteří nestudovali ekonomii. FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1ST BUSINESS CERTIFICATE Program se zaměřuje na osm hlavních oborů (marketing, management nákladů, finanční management, management výroby, procesů & jakosti, řízení podniku & personální management, hospodářské právo & nauka o národním hospodářství, obchodní angličtina). Každý obor je nabízen ve dvou verzích: FOCUS a COMPLETE Verze FOCUS trvá dva dny, verze COMPLETE eden týden. Možnosti, varianty a individuální kombinace modulů: Všechny moduly 1BC lze absolvovat samostatně nebo v libovolné kombinaci jako verzi COMPLETE nebo FOCUS. Možné jsou následující varianty vzdělávacího programu: 1. KONCENTROVANÁ VARIANTA EKONOMICKÉ MODULY Každý z osmi ekonomických modulů (marketing, personální management, management nákladů atd.) lze absolvovat samostatně jako verzi: - COMPLETE (doba trvání: 1 týden) nebo - FOCUS (doba trvání: 2 dny)

8 2. KOMPAKTNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE FOCUS Kompaktní varianta programu 1 st Business Certificate FOCUS zprostředkovává nejdůležitější ekonomický přehled ve zhuštěné podobě (doba trvání: 16 dnů). 3. KOMPLETNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE COMPLETE Kompletní varianta programu 1 st Business Certificate COMPLETE nabízí ucelenou, podrobnou a nejrozsáhlejší verzi ekonomického vzdělávání 1BC (doba trvání: 8 týdnů). 4. KOMBINOVANÁ VARIANTA KURZY MANAGEMENTU Tři kurzy managementu zaměřené na praxi jsou nabízeny v rozsahu: CBM: Certifed Business Manager (doba trvání: 4 týdny) CMB se skládá z následujících modulů: marketing, řízení podniku, finanční management, management výroby, procesů a jakosti. CAM: Certifed Accounting Manager (doba trvání: 2 týdny) CAM se skládá z následujících modulů: bilancování a podnikové účetnictví, management nákladů CBE: Certifed Business Executive (doba trvání: 8 týdnů) CBE se skládá ze všech osmi modulů v maximálním rozsahu COMPLETE

9

10 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1BC MARKETING & MANAGEMENT SLUŽEB Marketingové nástroje Segmentace trhu & marketing cílových skupin Marketingové plánování Průzkum trhu Diferenciace & zaujmutí pozic Management značek Vývoj & zavádění nových výrobků Marketing služeb ŘÍZENÍ PODNIKU & PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základy řízení podniku Strategické nástroje Typy strategií Hodnocení strategií Nábor & výběr zaměstnanců Personální rozvoj Motivace zaměstnanců Základy pracovního práva

11 FINANČNÍ MANAGEMENT & INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Investiční & finanční plánování Postupy investičních výpočtů Financování opatření kapitálu Finanční investice Oceňování investic pomocí výpočetní techniky Žádost o úvěr & odhad výšky úvěru, bonita Cenné papíry, opční listy Výpočet úroků a důchodu MANAGEMENT VÝROBY, PROCESŮ & JAKOSTI Vlastní výroba & cizí výroba (Meke-or-Buy) Management dodavatelů Plánování výroby Využití strojů Plánování využití personálu Modely skladového hospodářství Řízení jakosti Supply Chain Management (management celého dodavatelsko-odběratelského řetězce) BILANCOVÁNÍ & PODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Porovnání podnikového jmění Běžné účtování Daně & ostatní odvody Účtování příjmů a výdajů Základy oceňování Časové rozlišení, rezervy Zahraniční obchod Bilanční analýza (ukazatele)

12 MANAGEMENT NÁKLADŮ Účtování podle druhu Rozvrh nákladů Účtování nákladů podle místa vzniku Management fixních nákladů Odbytová kalkulace & diferenční kalkulace Výpočty hrubého rozpočtu Break-Even-Point (bod zvratu) Fixní náklady Účtování nákladů podle výkonů (cenová kalkulace) HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO & NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ustanovení práva EU Ustanovení občanského práva Ochrana spotřebitelů Ručení za výrobek (vady) Magický mnohoúhelník Konjunkturální cykly & prognózy Peněžní politika & inflace Vývoj úroků & vývoj měny ENGLISH BUSINESS (OBCHODNÍ ANGLIČTINA) Using grammar correctly Communication with business partners Telephoning, letters & Recruitment and job aplplications Meeting, business etiquette Interpreting graphs & charts Your business & the economy Financial management

13 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy. MYŠLENKA 1SC Požadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem každé společnosti však stojí ale v primární rovině člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je tudíž jedním z primárních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. 1SC poskytuje zaměstnanců vedle stávající odborné kvalifikace také sociální kompetenci čímž značně zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a umožňuje tím efektivní využívání lidských schopností a potenciálu vůbec. CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1SC Sociální kompetence představuje pro každou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba vzdělávacího programu umožňuje sestavení seminářů pro každého pracovníka individuálně. Dle jeho potřeb, požadavků a výchozí pozice.

14 FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Program se zaměřuje na 12 základních tematických oblastí: Poradenství & Prodej Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšně vyjednávat Úspěšná prezentace Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení. Gender Mainstreaming Cross Cultural Training Každá tématická oblast je nabízena formou dvoudenního semináře. Možné a smysluplné jsou individuální kombinace jednotlivých modulů.

15

16 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE - ZAMĚŘENO NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY Sociální kompetence ušité na míru lze docílit absolvováním jednoho nebo více modulů 1SC vybraných na základě individuálních potřeb klienta. Kombinací alespoň pěti modulů (doba trvání 5 x 2 dny) lze získat 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE ZAMĚŘENO NA TÝM A TÝMOVOU PRÁCI - CERTIFIELD TEAM MANAGER Nezbytným předpokladem optimálního řešení komplexních úkolů je fungující týmová (spolu)práce, prostřednictvím které jsou jednotlivé úkoly řešeny lépe, rychleji a efektivněji. Zajištění produktivní pracovní atmosféry je pouze jednou z mnoha klíčových kompetencí pro pozici kvalifikovaného týmu. Možnost osvojit si základní nástroje uzpůsobující k vedení týmu a práci v řídící pozici nabízí tři moduly 1SC. Moduly: Úspěšně vyjednávat Mediace & Management konfliktů Management projektů Doba trvání: 3 x 2 dny

17 ZAMĚŘENO NA OBLAST PRODEJE - CERTIFIELD SALES MANAGER Dokonalý produkt nebo kvalitní zajištění služeb ve všech profesních odvětvích ještě samo o sobě není zárukou podnikatelského úspěchu rozhodující je teprve lidský prvek prodeje. Koncepce pěti modulů 1SC je nejen optimální přípravou na budoucí prodejní činnost, ale také fundovaným tréninkem pro úspěšné plnění stávajících odbytových úkolů s dosažením maximální efektivity. Moduly: Poradenství & Prodej Management vztahů & Management služeb Úspěšné jednání Úspěšná prezentace Sebeřízení Doba trvání: 5 x 2 dny

18 ZAMĚŘENO NA ŘÍZENÍ (VEDENÍ) - CERTIFIELD LEADERSHIP MANAGER Osm modulů 1SC poskytuje rozsáhlé ucelené a podrobné vzdělání hodné jako příprava kompetentně zvládat úkoly související s řízením a vedením týmu, firmy, podniku. Dále vhodně podporuje a dále rozvíjí zkušené zaměstnance. Moduly: Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšné jednání Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Doba trvání: 8 x 2 dny Modulární rámec vzdělávání programu 1 st Social Competence Certificate umožňuje svou strukturou pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivce. Důmyslně propracovaný interaktivní systém 1SC zásadně podporuje rozvoj a růst osobnostního potenciálu.

19 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1SC Vzdělávací program 1SC se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti: PORADENSTVÍ & PRODEJ Akvizice nového zákazníka Key Account Management Prodejní rozhovor perfektně naplánovaný Cenové jednání & Vytvoření přidané hodnoty Rentabilizace nerentabilních zákazníků Controlling odbytu ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN Plánování moderace Moderační metody orientované na výsledek Optimalizace projevu, chování moderátorů Zajištění výsledků pomocí vizualizace

20 ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT Styly a cíle jednání Příprava a struktura jednání Obrana vůči obtížným partnerům Efektivní ukončení jednání MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ Druhy konfliktů Analýza konfliktního jednání Deskalace konfliktů Průběh & nástroje mediace Stupně mediačního postupu Pozice versus zájmy COACHING & VEDENÍ Vedoucí pracovník motivátor & multiplikátor Vedoucí pracovník jako kouč Profesionální jednání se zaměstnanci Nástroje koučování MANAGEMENT PROJEKTŮ Zahájení a úspěšné plánování projektů Controlling projektu. Efektivní řízení projektu Ukončení projektu

21 INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY Inovace jako zajištění existence Systematická diagnostika Strukturování problémů Pravidla tvůrčího řešení úkolů Sběr a spojování nápadů Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení SEBEŘÍZENÍ Znalost & využití vlastních zdrojů Převzetí vlastní odpovědnosti Rozvoj atraktivních perspektiv Stanovení realistických cílů Schopnost konat cílená rozhodnutí Efektivní využití času Úkoly jejich zvládnutí a management GENDER MAINSTREAMING Co je to Gender Mainstreaming? Nástroje gender anylýzy Senzibilizace a reflexe Konkrétní význam pro povolání Význam v každodenním životě Vlivy na hospodářství, politiku, atd.

22 CROSS CULTURAL TRAINING Rozčlenění zemí do kulturních oblastí Mezinárodní podnik. Schopnost komunikace mezi kulturami Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů

23 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1BC CERTIFIKÁTU Zárukou dosažení maximálního efektu při zprostředkování obsahů vzdělávacího programu 1BC je použití nejmodernějších učebních metod. Koncepce tohoto programu cíleně podporuje osvojení si dovedností směřujících k řešení problémů a klade důraz na aplikaci nabytých znalostí a dovedností v praxi. Didaktický princip vzdělávacího programu 1BC se skládá z následujících komponentů: TEORIE - IMPUT Teoretický fundament je základem každého vzdělání. V seminářích 1BC je tato teoretická část předávána strukturovaným výkladem, doplněn použitím mediálních prvků. Prezentační fólie průběžně doprovází celý výklad učební látky, čímž podporují a doplňují její osvojení a zažití. KONTROLNÍ OTÁZKY Každá kapitola je ukončena kontrolními otázkami, které nabízí kvalitní průřez učivem a jsou vhodné nejen v rámci samostudia. Slouží také k optimální přípravě na závěrečnou zkoušku. PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE Důležitým fundamentem výukového programu 1BC je použití komplexní podnikohospodářské případové studie, která se nachází ve všech modulech, aplikovaná vždy k dané problematice. Skrze vybrané zadání úlohy k případové studii se v každém modulu upevní znalosti ve skupině společně s trenérem a diskutují se otázky z praxe. Použití případové studie zaručuje kontakt s realitou a podporuje především schopnost propojeného myšlení.

24 Umožňuje porozumět komplexně jednotlivý chodům a procesům, poukázat na styčná místa a pochopit jejich souvislosti. PŘENOS DO PRAKTICKÉ ROVINY & CVIČEBNÍ ÚKOLY V každém výukovém modulu se teoreticky probrané obsahy upevní formou přenosu do praktické roviny. V rámci přenosu do praxe jsou použity nejrůznější výukové metody a pomůcky, jakými jsou případové studie, novinové články, texty zákoníků, diskuze, mini-prezentace aj. Činností a řešením úkolů v pracovních skupinách, podporuje a zdokonaluje výukový program 1BC, schopnost týmová práce. Jednotlivé prezentace naopak podporují sebevědomí a osobnostní kvality jednotlivce.

25 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů. V kontextu vzdělávání je nenahraditelný osobní kontakt a tím tedy výklad učební látky lektorem ve spojení se zpětnou vazbou ze strany účastníka. Podstatou zvolené didaktiky modulů 1SC je právě zmiňovaný interaktivní rámec. Tento způsob výuky je podpořen vysoce kvalitními učebními podklady a prezentačními fóliemi, které optimálně doplňují přenos informací a znalostí. INTERAKTIVNÍ PŘENOS VĚDOMOSTÍ Důraz konceptu výuky je kladen na co nejvěrohodnější navození atmosféry každodenní praxe, možnost osobního prožitku jednotlivých situací a konečnou reflexi. Profesionální podpora a vedení lektorem, sebereflexe stejně jako vnímání jednotlivce ostatními členy pracovní skupiny, pomáhá a podporuje účastníky v jejich osobním vývoji. Úspěch seminářů 1SC spočívá v metodické průpravě, užitých vyučovacích prostředcích a volbě vyučovacích metod jakými jsou např.: situační hra s rolemi na základě vyzkoušených případových studií, řešení konkrétních problémů a jejich interpretace aj. K dosažení maximální efektivity studia napomáhá systematická dokumentace a rekapitulace jednotlivých výsledků semináře.

26 1BC & 1SC - EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Z JEDNÉ RUKY! Současný svět ekonomiky nezadržitelně posunuje zeměpisné hranice. Jednotné vzdělání ekonomicko sociálního charakteru zajišťuje a podporuje tento způsob mezinárodní spolupráce a mnohonásobně zefektivňuje výsledky každého podniku. Dle individuální potřeby klienta lze volit a následně absolvovat jeden, více nebo všechny moduly 1BC a nebo 1SC. Rádi pomůžeme Vám nebo vašemu HR managementu s výběrem jednotlivých kurzů či kombinací. Těšíme se na kontakt s Vámi a věříme ve společnou spolupráci!

27 INFORMACE O FIRMĚ POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. Naše firma působí na českém trhu již od roku Od roku 1996 se aktivity naší firmy rozšířily o oblast vzdělávání dospělých pořádání rekvalifikačních, kvalifikačních i zakázkových kurzů a školení. O kvalitě naší práce svědčí řada spokojených zákazníků z řad firem, soukromníků a také státních institucí a celé řady úřadů práce nejen z Olomouckého kraje. Důkazem kvality naší práce je také opětovně získaný mezinárodní audit kvality QFOR (jedná se o obdobu certifikátu jakosti ISO pro školící střediska) a dále také opětovné znovupřidělení akreditací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) na všechny naše pořádané kurzy. Od roku 2007 jsme držitelé akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR) na kurzy pořádané z oblasti sociální problematiky a kurzy pro veřejnou správu. Od června 2007 jsme držitelé certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001, který jsme v letošním roce úspěšně obhájili. Od července 2007 jsme jako jediní v České republice členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP)..

28 REFERENCE OBLAST STÁTNÍCH ZAKÁZEK - V letošním roce realizujeme školení práce s elektronickou prezentací v programu Powerpoint pro 90 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli vybráni jako dodavatelé školení IT (MS Excel pro mírně pokročilé) pro 150 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli již podesáté vybráni Ministerstvem obrany ČR pro rekvalifikaci odcházejících příslušníků AČR - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení a byli jsme vybráni jako dodavatelé školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje - Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na školení pracovníků Okresního úřadu Olomouc - Spolupracujeme s 20ti Úřady práce po celé Moravě - Olomouc, Bruntál, Přerov, Prostějov, Vyškov, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Šumperk, Mohelnice, Svitavy, Krnov, Prostějov, Semily, Hradec Králové, Hodonín, Vsetín, Nový Jičín, Zlín. - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení ÚP Olomouc a byli jsme vybráni jako dodavatelé rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy PC. - V prosinci 2002 jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodavatele motivačních kurzů pro Úřad práce Olomouc. - V roce 2001 jsme uskutečnili projekt vzdělávání středního managementu a THP v oblasti výpočetní techniky s 50% dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Sektorového operačního programu Průmysl.

29 REFERENCE OSTATNÍ PROJEKTY ESF - V roce 2006 jsme vyhráli dvě výběrová řízení na realizaci 2 národních projektů s podporou Evropského strukturálního fondu a rozpočtu České republiky. První projekt s názvem Návrat do práce v Olomouckém kraji jsme začali realizovat již v březnu letošního roku. Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě evidovaní uchazeči se základním vzděláním a vyučení. Podrobnější informace o projektu najdete na - Druhý projekt s názvem Najdi si práci v Olomouckém kraji byl zahájen v srpnu letošního roku. Projekt je určen pro krátkodobě evidované uchazeče o zaměstnání s evidencí na ÚP max do 6ti měsíců, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené nezaměstnaností bez omezení vzdělání. Informace o projektu najdete na - V roce 2006 jsme uspěli s projektem Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením rozvoje lidských zdrojů a Asociace institucí vzdělávání dospělých byly vytvořeny osnovy, výukové materiály, byl založen a ve výuce využíván speciální e-learningový portál (www.e-skoleni.cz). V roce 2006 proběhly dva pilotní běhy jeden v Olomouci a jeden v Šumperku. - V roce 2005 jsme uspěli s dalším naším projektem Mobilních počítačových rekvalifikací v mikroregionech Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání s regionů Olomouckého kraje, přičemž realizace počítačových rekvalifikací, bilanční diagnostiky a následného poradenství probíhá přímo v daném regionu, např. v Jeseníku, Uničově, Konici atd.

30 - V roce 2004 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci dalších dvou projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje I. Vytvoření bilančně diagnostického pracoviště ve službách zaměstnanosti (číslo ) a II. Validizace a implementace bilanční diagnostiky jako nástroje APZ (číslo ) - V roce 2004 jsme také administrovali a řídili projekt Řízení rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Technických služeb města Přerova. - V roce 2003 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci tří projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje pod č.j , a ( viz příloha) - Již popáté (od roku 1996) jsme obhájili přidělení akreditace MŠMT ČR na rekvalifikační kurzy. V příloze jsou přiloženy poslední platné akreditace MŠMT ČR, které byly naší instituci přiděleny a schváleny. - Jsme držiteli mezinárodního certifikátu kvality Q FOR. - Jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001: Jako jediní v České republice jsme členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP). - Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR - Jsme držiteli certifikace testovací místnosti pro ECDL testování a SW platformy pro ECDL testování.

31 - Od jsme v souladu s 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat řádně registrováni pod č /001 můžeme pracovat s osobními údaji našich posluchačů.

32 PŘEHLED O POČTU NAŠICH POSLUCHAČŮ - V roce 1996 jsme proškolili 146 posluchačů - V roce 1997 jsme proškolili 306 posluchačů - V roce 1998 jsme proškolili 626 posluchačů - V roce 1999 jsme proškolili 635 posluchačů - V roce 2000 jsme proškolili 524 posluchačů - V roce 2001 jsme proškolili 642 posluchačů - V roce 2002 jsme proškolili 922 posluchačů - V roce 2003 jsme proškolili posluchačů - V roce 2004 jsme proškolili posluchačů - V roce 2005 jsme proškolili posluchačů - V roce 2006 jsme proškolili posluchačů - V roce 2007 jsme proškolili posluchačů tj. celkový počet absolventů našich kurzů k činí posluchačů

33 ÚROVEŇ LEKTORSKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím vysokoškolským odborným a pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí nejen v dané oblasti, ale také ve vzdělávání dospělých. Většina lektorů jsou našimi kmenovými zaměstnanci, což nám umožňuje velmi pružně a efektivně reagovat nejen na zásahy vyšší moci, ale také na požadavky zadavatelů školení, ať již se jedná o Úřady práce nebo soukromé firmy. Všichni naši lektoři počítačových kurzů jsou držiteli certifikátu mezinárodní počítačové gramotnosti ECDL. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání, a to i v oblasti andragogiky a jsou držiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice. Psychologické zhodnocení pracovních schopností je realizováno týmem zkušených psychologů s mnohaletou praxí z oblasti psychologie a poradenství. Naše firma klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a to nejen v oblasti materiální, jako je vybavenost učeben, didaktické pomůcky, výukové materiály atd., ale především na kvalitu lektorského sboru. Naši lektoři jsou průběžně proškolováni ve své odborné oblasti. Po ukončení každého kurzu mohou účastníci formou dotazníku vyjádřit svoji spokojenost, případně nespokojenost, s lektorem, který kurz vedl. V případě špatného hodnocení je s lektorem okamžitě ukončena další spolupráce. Jsme si vědomi toho, že pouze kvalitní lektor může plně využít svých znalostí a schopností a s materiálním zázemím předat účastníkům vzdělávací akce maximum znalostí a dovedností. Našim cílem bylo, je a bude spokojený absolvent našich kurzů.

34 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ V současné době můžeme nabídnout naše služby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Šumperku, Kroměříži a v Jeseníku. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny pracovišti s počítači min po 15 posluchačích. Počítačové učebny mají následující vybavení: počítačů s multimediálními parametry nutnými pro práci sítě Windows NT všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě, což umožňuje nejen názornou výuku práce v počítačové síti, ale umožňuje také pružnější a efektivnější komunikaci mezi počítači v učebně. - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm. - Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - lektorský počítač umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky Všichni posluchači mají díky propojení počítačů do počítačové sítě také přístup k dalšímu vybavení učebny: - scanner - barevné tiskárny - kamery Všechny počítače jsou také trvale připojeny na Internet rychlostí 2Mbit/s, takže posluchači mají možnost aktivně využívat Internet nejen při výuce, ale i o přestávkách.

35 MOBILNÍ NOTEBOOKOVÉ UČEBNY Již druhým rokem realizujeme výuku práce na PC po celém území Olomouckého kraje formou mobilní počítačové učebny. V současné době máme k dispozici 5 mobilních učeben po 15 noteboocích pro posluchače včetně lektorských notebooků, mobilních modemů pro připojení k internetu a bezdrátových tiskáren, můžeme realizovat školení kdekoliv i přímo u zákazníka. K dnešnímu dni jsme tímto způsobem realizovali výuku práce s PC např. v Jeseníku, Uničově, Konici, Litovli, Starém Městě atd.

36 KOMUNIKAČNÍ A MANAGERSKÉ KURZY Výuka komunikačních a managerských kurzů probíhá ve specializovaných teoretických učebnách - v každé z nich je k dispozici: pracovních míst pro posluchače - lektorský počítač s připojením na internet umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm, Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - flipcharty - tiskárny, scannery, digitální kamery, digitální fotoaparáty

37 STRAVOVÁNÍ V Olomouci a v Přerově jsou přímo v budově k dispozici teplé i studené nápoje z automatu. V blízkosti se nachází také restaurace poskytující teplá jídla po celý den. V Šumperku, Prostějově a v Jeseníku se v blízkosti nachází obchody s potravinami a také restaurace poskytující teplá jídla po celý den za přijatelnou cenu. Pro účely firemních školení jsme schopni zajistit i Cofee-Break, případně teplé nápoje a jídlo.

38 KONTAKTNÍ ÚDAJE SÍDLO FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŽBA S.R.O. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V roce 2004 jsme se stali majiteli administrativní budovy, kterou jsme kompletně zrekonstruovali pro potřeby vzdělávání. V této budově je k dispozici několik počítačových a teoretických učeben. Před budovou a v okolí budovy je možnost bezplatného parkování. Vzdělávací centrum, Stupkova 1a, Olomouc (v blízkosti Fakultní nemocnice) Spojení: - z vlakového nádraží autobus č. 19 (směr Tabulový vrch) - z autobusového nádraží autobus č. 10 (směr MŽ nový závod) - z náměstí Hrdinů autobus č. 16 (směr Centrum Haná) autobusová zastávka je před budovou

39 MAPKA OLOMOUC SÍDLO FIRMY BUDOVA VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, STUPKOVA 1A, OLOMOUC

40 OLOMOUC - POČÍTAČOVÉ A TEORETICKÉ UČEBNY

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s.

POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s. POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s. Počítačová škola GOPAS, a.s. Největší poskytovatel školení v oblasti informačních technologií na českém a slovenském trhu Pobočky Praha Brno Bratislava

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

NABÍDKA ŠKOLENÍ. Nabídka zpracována dne: Zpracovatel: Nabídku zpracoval:

NABÍDKA ŠKOLENÍ. Nabídka zpracována dne: Zpracovatel: Nabídku zpracoval: NABÍDKA ŠKOLENÍ Nabídka zpracována dne: 19. 1. 2017 Zpracovatel: Nabídku zpracoval: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, Počítačová služba s.r.o. se sídlem Stupkova 413/1a, Olomouc 779 00 Ing. Leopold Podmolík Tel:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE

MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ RESTAURACÍ AMBIENTE Zadavatel: M AMBIENTE SYSTEM GASTRONOMIE s. r. o. Rybalkova 57 101 00 Praha 10 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: MANAŽERSKÉ KURZY PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SÍTĚ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Přílohy Příloha 1 Evropský sociální fond Příloha 2 Aktivní politika zaměstnanosti po vstupu do EU Příloha 3 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - formulář Příloha 4 Kalkulace nákladů rekvalifikace - formulář

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE: OBCHODNÍ NÁZEV: ADRESA: IČ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více