MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE"

Transkript

1

2

3 MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Požadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo možno těmto požadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického života, je nutno spojit odbornou a sociální kompetenci. Ekonomická kompetence představuje nejdůležitější hnací sílu podnikatelského úspěchu. Vzhledem k tomu, že jsou dnes podniky mnohem mezinárodněji orientovány, jsou ve všech zemích kompetentní partneři v oblasti vzdělávání a doškolování zcela nezbytní. Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH s ohledem na tento vývoj a z pověření OEEC (Organisation for Economic Education, Evaluation and Cer-tification) vyvinula standardizované vzdělávací programy 1 st Business Certificate (odborná ekonomická kompetence) a 1 st Sociál Competence Certificate (sociální kompetence) - Celoevropský náskok v podobě jednotné ekonomické a sociální kompetence pro podniky v celé Evropě! Ochranné známky vzdělávacích programů: Naše firma Počítačová služba s.r.o. podepsala dne 9. června 2008 se společností Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH smlouvu o kooperaci, čímž se stala oficiálním zástupcem pro oba programy na území České republiky. V Z D Ě L Á V A C Í C E N T R U M P O Č Í T A Č O V Á S L U Ž B A s. r. o. S T U P K O VA / 1 A O L O M O U C WWW. P O C - S L U Z B A. CZ I N F P O C - S L U Z B A. CZ

4 INTERNATIONAL BUSINESS EDUCATION NETWORK (IBEN) OEEC Organizace zabývající se rozsáhlým vědeckým výzkumem v oblasti vzdělávání a doškolování úzce spolupracující s ekonomickou praxí a jejími požadavky. Koncepce vzělávacích programů 1BC + 1SC. 1BC 1st Business Certificate Progresivní ucelené ekonomické vzdělání orientované na praxi na vysoké evropské úrovni. 1SC 1st Social Competence Certificate Vzdělávací program sociální kompetence ušitý na míru. IBEN International Business Education Network Vzdělávací síť všech franchisových partnerů 1BC + 1SC

5 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání a lidský kapitál zdaleka nejsou jen dobovými frázemi. Vzdělávání a doškolování patří ke kritickým veličinám v rozvoji národního hospodářství a společností resp. zajištění jejich blahobytu. OEEC si stanovila za cíl učinit nepřehledný trh vzdělávání resp. dílčí segment ekonomického vzdělávání a dalšího vzdělávání transparentním. Úzkou spoluprací s koncerny činnými v ekonomickém sektoru a vědeckou prací universit bylo zjištěno, jaký obsah provozně hospodářského vzdělávání je dnes pro podniky naprosto podstatný směrodatný a aktuální. Tzv. State of the Art (na úrovni doby). Na základě tohoto poznání byly sestaveny vzdělávací programy 1 st Business Certifcate a 1 st Social Competence Certifcate. 1BC + 1SC Security Code -certifikované vědomosti Po absolvování kurzu 1BC resp.1sc obdrží absolventi certifikát 1 st Business Certificate resp. 1 st Social Competence Certificate, který prokazuje ověřitelné standardizované znalosti resp. dovednosti. Je dokladem o vysoce kvalitním, jednotném vzdělání orientovaném praxi, zajištˇuje mezinárodní uznatelnost kvalifikace. Všechny certifikáty jsou opatřeny individuálním bezpečnostním kódem. Tento kód zaručuje pravost certifikátu a jednotnou úroveň vzdělání všech vzdělávacích partnerů v mezinárodní síti International Business Education Network (IBEN). Zadáním bezpečnostního kódu 1BC resp. 1SC na stránkách (www.1bc.eu / lze ověřit pravost certifikátu.

6 Více úkolů. Vyšší tempo. Více komplexnosti. Více zodpovědnosti. To je cena úspěchu. Ve snaze kontinuálně zvyšovat možnost dlouhodobého a atraktivního uplatnění se na trhu práce a aktivně řídit svůj kariérní růst, je dnes poptávka po odborném ekonomickém vzdělání a sociálních kompetencích větší než kdy dříve. MYŠLENKA 1BC + 1SC Celoživotní vzdělávání je v dnešní době nutností. Mnoho zaměstnanců a také (budoucích) řídících pracovníků disponuje fundovaným, vysoce hodnotným vzděláním ve svém oboru. Bez ekonomických znalostí však často chybí podstatné základy pro podnikatelská rozhodnutí s provozněekonomickým a makroekonomickým pozadím. Z důvodů rámcových hospodářských podmínek 21. století se stávají dobře vzdělaní zaměstnanci a manažeři nepostradatelnými pro podniky všech odvětví. Vzdělávací program 1BC této potřebě vyhovuje a optimálně připravuje Vaše klienty na moderní požadavky v praktickém pracovním prostředí. ROZSÁHLÝ EVROPSKÝ STANDARD EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Současná hospodářská globalizace vyžaduje pružnou nadnárodní kooperaci a komunikaci. Jednotný základ ekonomických znalostí značně zkvalitňuje interní komunikaci, napomáhá správnému chápání podnikatelských záměrů ve firmě či společnosti, podporuje porozumění a spolupráci, představuje stabilní fundament pro další profesní růst. Vzdělávacím programem 1BC jsou podporována jak performance, dosažení cílů podniků tak i cílená rozhodnutí.

7 CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1BC Tento vzdělávací program se zaměřuje na zájemce o další vzdělávání s ukončeným vyšším vzděláním, jako jsou absolventi vysokých škol (například technici, právníci, přírodovědci), absolventi vyšších odborných škol, maturanti všech zaměření a (budoucí) řídící pracovníci, kteří nestudovali ekonomii. FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1ST BUSINESS CERTIFICATE Program se zaměřuje na osm hlavních oborů (marketing, management nákladů, finanční management, management výroby, procesů & jakosti, řízení podniku & personální management, hospodářské právo & nauka o národním hospodářství, obchodní angličtina). Každý obor je nabízen ve dvou verzích: FOCUS a COMPLETE Verze FOCUS trvá dva dny, verze COMPLETE eden týden. Možnosti, varianty a individuální kombinace modulů: Všechny moduly 1BC lze absolvovat samostatně nebo v libovolné kombinaci jako verzi COMPLETE nebo FOCUS. Možné jsou následující varianty vzdělávacího programu: 1. KONCENTROVANÁ VARIANTA EKONOMICKÉ MODULY Každý z osmi ekonomických modulů (marketing, personální management, management nákladů atd.) lze absolvovat samostatně jako verzi: - COMPLETE (doba trvání: 1 týden) nebo - FOCUS (doba trvání: 2 dny)

8 2. KOMPAKTNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE FOCUS Kompaktní varianta programu 1 st Business Certificate FOCUS zprostředkovává nejdůležitější ekonomický přehled ve zhuštěné podobě (doba trvání: 16 dnů). 3. KOMPLETNÍ VARIANTA 1 ST BUSINESS CERTIFICATE COMPLETE Kompletní varianta programu 1 st Business Certificate COMPLETE nabízí ucelenou, podrobnou a nejrozsáhlejší verzi ekonomického vzdělávání 1BC (doba trvání: 8 týdnů). 4. KOMBINOVANÁ VARIANTA KURZY MANAGEMENTU Tři kurzy managementu zaměřené na praxi jsou nabízeny v rozsahu: CBM: Certifed Business Manager (doba trvání: 4 týdny) CMB se skládá z následujících modulů: marketing, řízení podniku, finanční management, management výroby, procesů a jakosti. CAM: Certifed Accounting Manager (doba trvání: 2 týdny) CAM se skládá z následujících modulů: bilancování a podnikové účetnictví, management nákladů CBE: Certifed Business Executive (doba trvání: 8 týdnů) CBE se skládá ze všech osmi modulů v maximálním rozsahu COMPLETE

9

10 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1BC MARKETING & MANAGEMENT SLUŽEB Marketingové nástroje Segmentace trhu & marketing cílových skupin Marketingové plánování Průzkum trhu Diferenciace & zaujmutí pozic Management značek Vývoj & zavádění nových výrobků Marketing služeb ŘÍZENÍ PODNIKU & PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Základy řízení podniku Strategické nástroje Typy strategií Hodnocení strategií Nábor & výběr zaměstnanců Personální rozvoj Motivace zaměstnanců Základy pracovního práva

11 FINANČNÍ MANAGEMENT & INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ Investiční & finanční plánování Postupy investičních výpočtů Financování opatření kapitálu Finanční investice Oceňování investic pomocí výpočetní techniky Žádost o úvěr & odhad výšky úvěru, bonita Cenné papíry, opční listy Výpočet úroků a důchodu MANAGEMENT VÝROBY, PROCESŮ & JAKOSTI Vlastní výroba & cizí výroba (Meke-or-Buy) Management dodavatelů Plánování výroby Využití strojů Plánování využití personálu Modely skladového hospodářství Řízení jakosti Supply Chain Management (management celého dodavatelsko-odběratelského řetězce) BILANCOVÁNÍ & PODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Porovnání podnikového jmění Běžné účtování Daně & ostatní odvody Účtování příjmů a výdajů Základy oceňování Časové rozlišení, rezervy Zahraniční obchod Bilanční analýza (ukazatele)

12 MANAGEMENT NÁKLADŮ Účtování podle druhu Rozvrh nákladů Účtování nákladů podle místa vzniku Management fixních nákladů Odbytová kalkulace & diferenční kalkulace Výpočty hrubého rozpočtu Break-Even-Point (bod zvratu) Fixní náklady Účtování nákladů podle výkonů (cenová kalkulace) HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO & NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ustanovení práva EU Ustanovení občanského práva Ochrana spotřebitelů Ručení za výrobek (vady) Magický mnohoúhelník Konjunkturální cykly & prognózy Peněžní politika & inflace Vývoj úroků & vývoj měny ENGLISH BUSINESS (OBCHODNÍ ANGLIČTINA) Using grammar correctly Communication with business partners Telephoning, letters & Recruitment and job aplplications Meeting, business etiquette Interpreting graphs & charts Your business & the economy Financial management

13 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy. MYŠLENKA 1SC Požadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem každé společnosti však stojí ale v primární rovině člověk, jeho schopnosti a jejich optimální využití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je tudíž jedním z primárních předpokladů trvalého úspěchu každé organizace. 1SC poskytuje zaměstnanců vedle stávající odborné kvalifikace také sociální kompetenci čímž značně zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a umožňuje tím efektivní využívání lidských schopností a potenciálu vůbec. CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1SC Sociální kompetence představuje pro každou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba vzdělávacího programu umožňuje sestavení seminářů pro každého pracovníka individuálně. Dle jeho potřeb, požadavků a výchozí pozice.

14 FUNKČNÍ PRINCIP CERTIFIKÁTU 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Program se zaměřuje na 12 základních tematických oblastí: Poradenství & Prodej Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšně vyjednávat Úspěšná prezentace Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení. Gender Mainstreaming Cross Cultural Training Každá tématická oblast je nabízena formou dvoudenního semináře. Možné a smysluplné jsou individuální kombinace jednotlivých modulů.

15

16 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE - ZAMĚŘENO NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY Sociální kompetence ušité na míru lze docílit absolvováním jednoho nebo více modulů 1SC vybraných na základě individuálních potřeb klienta. Kombinací alespoň pěti modulů (doba trvání 5 x 2 dny) lze získat 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE ZAMĚŘENO NA TÝM A TÝMOVOU PRÁCI - CERTIFIELD TEAM MANAGER Nezbytným předpokladem optimálního řešení komplexních úkolů je fungující týmová (spolu)práce, prostřednictvím které jsou jednotlivé úkoly řešeny lépe, rychleji a efektivněji. Zajištění produktivní pracovní atmosféry je pouze jednou z mnoha klíčových kompetencí pro pozici kvalifikovaného týmu. Možnost osvojit si základní nástroje uzpůsobující k vedení týmu a práci v řídící pozici nabízí tři moduly 1SC. Moduly: Úspěšně vyjednávat Mediace & Management konfliktů Management projektů Doba trvání: 3 x 2 dny

17 ZAMĚŘENO NA OBLAST PRODEJE - CERTIFIELD SALES MANAGER Dokonalý produkt nebo kvalitní zajištění služeb ve všech profesních odvětvích ještě samo o sobě není zárukou podnikatelského úspěchu rozhodující je teprve lidský prvek prodeje. Koncepce pěti modulů 1SC je nejen optimální přípravou na budoucí prodejní činnost, ale také fundovaným tréninkem pro úspěšné plnění stávajících odbytových úkolů s dosažením maximální efektivity. Moduly: Poradenství & Prodej Management vztahů & Management služeb Úspěšné jednání Úspěšná prezentace Sebeřízení Doba trvání: 5 x 2 dny

18 ZAMĚŘENO NA ŘÍZENÍ (VEDENÍ) - CERTIFIELD LEADERSHIP MANAGER Osm modulů 1SC poskytuje rozsáhlé ucelené a podrobné vzdělání hodné jako příprava kompetentně zvládat úkoly související s řízením a vedením týmu, firmy, podniku. Dále vhodně podporuje a dále rozvíjí zkušené zaměstnance. Moduly: Management vztahů & management služeb Úspěšná moderace skupin Úspěšné jednání Mediace & Management konfliktů Coaching & Vedení Management projektů Inovační techniky & Tvůrčí techniky Sebeřízení Doba trvání: 8 x 2 dny Modulární rámec vzdělávání programu 1 st Social Competence Certificate umožňuje svou strukturou pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivce. Důmyslně propracovaný interaktivní systém 1SC zásadně podporuje rozvoj a růst osobnostního potenciálu.

19 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1SC Vzdělávací program 1SC se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti: PORADENSTVÍ & PRODEJ Akvizice nového zákazníka Key Account Management Prodejní rozhovor perfektně naplánovaný Cenové jednání & Vytvoření přidané hodnoty Rentabilizace nerentabilních zákazníků Controlling odbytu ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN Plánování moderace Moderační metody orientované na výsledek Optimalizace projevu, chování moderátorů Zajištění výsledků pomocí vizualizace

20 ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT Styly a cíle jednání Příprava a struktura jednání Obrana vůči obtížným partnerům Efektivní ukončení jednání MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ Druhy konfliktů Analýza konfliktního jednání Deskalace konfliktů Průběh & nástroje mediace Stupně mediačního postupu Pozice versus zájmy COACHING & VEDENÍ Vedoucí pracovník motivátor & multiplikátor Vedoucí pracovník jako kouč Profesionální jednání se zaměstnanci Nástroje koučování MANAGEMENT PROJEKTŮ Zahájení a úspěšné plánování projektů Controlling projektu. Efektivní řízení projektu Ukončení projektu

21 INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY Inovace jako zajištění existence Systematická diagnostika Strukturování problémů Pravidla tvůrčího řešení úkolů Sběr a spojování nápadů Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení SEBEŘÍZENÍ Znalost & využití vlastních zdrojů Převzetí vlastní odpovědnosti Rozvoj atraktivních perspektiv Stanovení realistických cílů Schopnost konat cílená rozhodnutí Efektivní využití času Úkoly jejich zvládnutí a management GENDER MAINSTREAMING Co je to Gender Mainstreaming? Nástroje gender anylýzy Senzibilizace a reflexe Konkrétní význam pro povolání Význam v každodenním životě Vlivy na hospodářství, politiku, atd.

22 CROSS CULTURAL TRAINING Rozčlenění zemí do kulturních oblastí Mezinárodní podnik. Schopnost komunikace mezi kulturami Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů

23 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1BC CERTIFIKÁTU Zárukou dosažení maximálního efektu při zprostředkování obsahů vzdělávacího programu 1BC je použití nejmodernějších učebních metod. Koncepce tohoto programu cíleně podporuje osvojení si dovedností směřujících k řešení problémů a klade důraz na aplikaci nabytých znalostí a dovedností v praxi. Didaktický princip vzdělávacího programu 1BC se skládá z následujících komponentů: TEORIE - IMPUT Teoretický fundament je základem každého vzdělání. V seminářích 1BC je tato teoretická část předávána strukturovaným výkladem, doplněn použitím mediálních prvků. Prezentační fólie průběžně doprovází celý výklad učební látky, čímž podporují a doplňují její osvojení a zažití. KONTROLNÍ OTÁZKY Každá kapitola je ukončena kontrolními otázkami, které nabízí kvalitní průřez učivem a jsou vhodné nejen v rámci samostudia. Slouží také k optimální přípravě na závěrečnou zkoušku. PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE Důležitým fundamentem výukového programu 1BC je použití komplexní podnikohospodářské případové studie, která se nachází ve všech modulech, aplikovaná vždy k dané problematice. Skrze vybrané zadání úlohy k případové studii se v každém modulu upevní znalosti ve skupině společně s trenérem a diskutují se otázky z praxe. Použití případové studie zaručuje kontakt s realitou a podporuje především schopnost propojeného myšlení.

24 Umožňuje porozumět komplexně jednotlivý chodům a procesům, poukázat na styčná místa a pochopit jejich souvislosti. PŘENOS DO PRAKTICKÉ ROVINY & CVIČEBNÍ ÚKOLY V každém výukovém modulu se teoreticky probrané obsahy upevní formou přenosu do praktické roviny. V rámci přenosu do praxe jsou použity nejrůznější výukové metody a pomůcky, jakými jsou případové studie, novinové články, texty zákoníků, diskuze, mini-prezentace aj. Činností a řešením úkolů v pracovních skupinách, podporuje a zdokonaluje výukový program 1BC, schopnost týmová práce. Jednotlivé prezentace naopak podporují sebevědomí a osobnostní kvality jednotlivce.

25 DIDAKTICKÝ PRINCIP 1 ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Interakce - vzájemné působení dvou nebo více činitelů. V kontextu vzdělávání je nenahraditelný osobní kontakt a tím tedy výklad učební látky lektorem ve spojení se zpětnou vazbou ze strany účastníka. Podstatou zvolené didaktiky modulů 1SC je právě zmiňovaný interaktivní rámec. Tento způsob výuky je podpořen vysoce kvalitními učebními podklady a prezentačními fóliemi, které optimálně doplňují přenos informací a znalostí. INTERAKTIVNÍ PŘENOS VĚDOMOSTÍ Důraz konceptu výuky je kladen na co nejvěrohodnější navození atmosféry každodenní praxe, možnost osobního prožitku jednotlivých situací a konečnou reflexi. Profesionální podpora a vedení lektorem, sebereflexe stejně jako vnímání jednotlivce ostatními členy pracovní skupiny, pomáhá a podporuje účastníky v jejich osobním vývoji. Úspěch seminářů 1SC spočívá v metodické průpravě, užitých vyučovacích prostředcích a volbě vyučovacích metod jakými jsou např.: situační hra s rolemi na základě vyzkoušených případových studií, řešení konkrétních problémů a jejich interpretace aj. K dosažení maximální efektivity studia napomáhá systematická dokumentace a rekapitulace jednotlivých výsledků semináře.

26 1BC & 1SC - EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Z JEDNÉ RUKY! Současný svět ekonomiky nezadržitelně posunuje zeměpisné hranice. Jednotné vzdělání ekonomicko sociálního charakteru zajišťuje a podporuje tento způsob mezinárodní spolupráce a mnohonásobně zefektivňuje výsledky každého podniku. Dle individuální potřeby klienta lze volit a následně absolvovat jeden, více nebo všechny moduly 1BC a nebo 1SC. Rádi pomůžeme Vám nebo vašemu HR managementu s výběrem jednotlivých kurzů či kombinací. Těšíme se na kontakt s Vámi a věříme ve společnou spolupráci!

27 INFORMACE O FIRMĚ POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. Naše firma působí na českém trhu již od roku Od roku 1996 se aktivity naší firmy rozšířily o oblast vzdělávání dospělých pořádání rekvalifikačních, kvalifikačních i zakázkových kurzů a školení. O kvalitě naší práce svědčí řada spokojených zákazníků z řad firem, soukromníků a také státních institucí a celé řady úřadů práce nejen z Olomouckého kraje. Důkazem kvality naší práce je také opětovně získaný mezinárodní audit kvality QFOR (jedná se o obdobu certifikátu jakosti ISO pro školící střediska) a dále také opětovné znovupřidělení akreditací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) na všechny naše pořádané kurzy. Od roku 2007 jsme držitelé akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR) na kurzy pořádané z oblasti sociální problematiky a kurzy pro veřejnou správu. Od června 2007 jsme držitelé certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001, který jsme v letošním roce úspěšně obhájili. Od července 2007 jsme jako jediní v České republice členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP)..

28 REFERENCE OBLAST STÁTNÍCH ZAKÁZEK - V letošním roce realizujeme školení práce s elektronickou prezentací v programu Powerpoint pro 90 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli vybráni jako dodavatelé školení IT (MS Excel pro mírně pokročilé) pro 150 zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje. - V roce 2007 jsme byli již podesáté vybráni Ministerstvem obrany ČR pro rekvalifikaci odcházejících příslušníků AČR - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení a byli jsme vybráni jako dodavatelé školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje - Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na školení pracovníků Okresního úřadu Olomouc - Spolupracujeme s 20ti Úřady práce po celé Moravě - Olomouc, Bruntál, Přerov, Prostějov, Vyškov, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Šumperk, Mohelnice, Svitavy, Krnov, Prostějov, Semily, Hradec Králové, Hodonín, Vsetín, Nový Jičín, Zlín. - V roce 2002 jsme vyhráli výběrové řízení ÚP Olomouc a byli jsme vybráni jako dodavatelé rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy PC. - V prosinci 2002 jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodavatele motivačních kurzů pro Úřad práce Olomouc. - V roce 2001 jsme uskutečnili projekt vzdělávání středního managementu a THP v oblasti výpočetní techniky s 50% dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Sektorového operačního programu Průmysl.

29 REFERENCE OSTATNÍ PROJEKTY ESF - V roce 2006 jsme vyhráli dvě výběrová řízení na realizaci 2 národních projektů s podporou Evropského strukturálního fondu a rozpočtu České republiky. První projekt s názvem Návrat do práce v Olomouckém kraji jsme začali realizovat již v březnu letošního roku. Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě evidovaní uchazeči se základním vzděláním a vyučení. Podrobnější informace o projektu najdete na - Druhý projekt s názvem Najdi si práci v Olomouckém kraji byl zahájen v srpnu letošního roku. Projekt je určen pro krátkodobě evidované uchazeče o zaměstnání s evidencí na ÚP max do 6ti měsíců, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené nezaměstnaností bez omezení vzdělání. Informace o projektu najdete na - V roce 2006 jsme uspěli s projektem Vytvoření a ověření systému vzdělávání lektorů dalšího profesního vzdělávání. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením rozvoje lidských zdrojů a Asociace institucí vzdělávání dospělých byly vytvořeny osnovy, výukové materiály, byl založen a ve výuce využíván speciální e-learningový portál (www.e-skoleni.cz). V roce 2006 proběhly dva pilotní běhy jeden v Olomouci a jeden v Šumperku. - V roce 2005 jsme uspěli s dalším naším projektem Mobilních počítačových rekvalifikací v mikroregionech Olomouckého kraje. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání s regionů Olomouckého kraje, přičemž realizace počítačových rekvalifikací, bilanční diagnostiky a následného poradenství probíhá přímo v daném regionu, např. v Jeseníku, Uničově, Konici atd.

30 - V roce 2004 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci dalších dvou projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje I. Vytvoření bilančně diagnostického pracoviště ve službách zaměstnanosti (číslo ) a II. Validizace a implementace bilanční diagnostiky jako nástroje APZ (číslo ) - V roce 2004 jsme také administrovali a řídili projekt Řízení rozvoje lidských zdrojů v podmínkách Technických služeb města Přerova. - V roce 2003 jsme úspěšně ukončili realizaci, řízení a administraci tří projektů realizovaných ve standardech Evropských Strukturálních Fondů v rámci Operačního programu Olomouckého kraje s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje pod č.j , a ( viz příloha) - Již popáté (od roku 1996) jsme obhájili přidělení akreditace MŠMT ČR na rekvalifikační kurzy. V příloze jsou přiloženy poslední platné akreditace MŠMT ČR, které byly naší instituci přiděleny a schváleny. - Jsme držiteli mezinárodního certifikátu kvality Q FOR. - Jsme držiteli certifikátu managementu jakosti ISO 9001: Jako jediní v České republice jsme členy Evropského centra pro bilanční diagnostiku Fédération Européenne des Centres de Bilans et d Orientation Professionnelle (FECBOP). - Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR - Jsme držiteli certifikace testovací místnosti pro ECDL testování a SW platformy pro ECDL testování.

31 - Od jsme v souladu s 16 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat řádně registrováni pod č /001 můžeme pracovat s osobními údaji našich posluchačů.

32 PŘEHLED O POČTU NAŠICH POSLUCHAČŮ - V roce 1996 jsme proškolili 146 posluchačů - V roce 1997 jsme proškolili 306 posluchačů - V roce 1998 jsme proškolili 626 posluchačů - V roce 1999 jsme proškolili 635 posluchačů - V roce 2000 jsme proškolili 524 posluchačů - V roce 2001 jsme proškolili 642 posluchačů - V roce 2002 jsme proškolili 922 posluchačů - V roce 2003 jsme proškolili posluchačů - V roce 2004 jsme proškolili posluchačů - V roce 2005 jsme proškolili posluchačů - V roce 2006 jsme proškolili posluchačů - V roce 2007 jsme proškolili posluchačů tj. celkový počet absolventů našich kurzů k činí posluchačů

33 ÚROVEŇ LEKTORSKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím vysokoškolským odborným a pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí nejen v dané oblasti, ale také ve vzdělávání dospělých. Většina lektorů jsou našimi kmenovými zaměstnanci, což nám umožňuje velmi pružně a efektivně reagovat nejen na zásahy vyšší moci, ale také na požadavky zadavatelů školení, ať již se jedná o Úřady práce nebo soukromé firmy. Všichni naši lektoři počítačových kurzů jsou držiteli certifikátu mezinárodní počítačové gramotnosti ECDL. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání, a to i v oblasti andragogiky a jsou držiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice. Psychologické zhodnocení pracovních schopností je realizováno týmem zkušených psychologů s mnohaletou praxí z oblasti psychologie a poradenství. Naše firma klade velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a to nejen v oblasti materiální, jako je vybavenost učeben, didaktické pomůcky, výukové materiály atd., ale především na kvalitu lektorského sboru. Naši lektoři jsou průběžně proškolováni ve své odborné oblasti. Po ukončení každého kurzu mohou účastníci formou dotazníku vyjádřit svoji spokojenost, případně nespokojenost, s lektorem, který kurz vedl. V případě špatného hodnocení je s lektorem okamžitě ukončena další spolupráce. Jsme si vědomi toho, že pouze kvalitní lektor může plně využít svých znalostí a schopností a s materiálním zázemím předat účastníkům vzdělávací akce maximum znalostí a dovedností. Našim cílem bylo, je a bude spokojený absolvent našich kurzů.

34 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ V současné době můžeme nabídnout naše služby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Šumperku, Kroměříži a v Jeseníku. Všechny počítačové učebny jsou vybaveny pracovišti s počítači min po 15 posluchačích. Počítačové učebny mají následující vybavení: počítačů s multimediálními parametry nutnými pro práci sítě Windows NT všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě, což umožňuje nejen názornou výuku práce v počítačové síti, ale umožňuje také pružnější a efektivnější komunikaci mezi počítači v učebně. - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm. - Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - lektorský počítač umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky Všichni posluchači mají díky propojení počítačů do počítačové sítě také přístup k dalšímu vybavení učebny: - scanner - barevné tiskárny - kamery Všechny počítače jsou také trvale připojeny na Internet rychlostí 2Mbit/s, takže posluchači mají možnost aktivně využívat Internet nejen při výuce, ale i o přestávkách.

35 MOBILNÍ NOTEBOOKOVÉ UČEBNY Již druhým rokem realizujeme výuku práce na PC po celém území Olomouckého kraje formou mobilní počítačové učebny. V současné době máme k dispozici 5 mobilních učeben po 15 noteboocích pro posluchače včetně lektorských notebooků, mobilních modemů pro připojení k internetu a bezdrátových tiskáren, můžeme realizovat školení kdekoliv i přímo u zákazníka. K dnešnímu dni jsme tímto způsobem realizovali výuku práce s PC např. v Jeseníku, Uničově, Konici, Litovli, Starém Městě atd.

36 KOMUNIKAČNÍ A MANAGERSKÉ KURZY Výuka komunikačních a managerských kurzů probíhá ve specializovaných teoretických učebnách - v každé z nich je k dispozici: pracovních míst pro posluchače - lektorský počítač s připojením na internet umožňující názorný výklad a také spouštění projekce speciálních výukových prezentací k jednotlivým tématům výuky - datový projektor připojený k počítači lektora se svítivostí 2000lm, Plátno pro projekci z lektorova počítače pomocí prostřednictvím datového projektoru. Velikost plátna je 2x2 metry - bílá magnetická tabule - flipcharty - tiskárny, scannery, digitální kamery, digitální fotoaparáty

37 STRAVOVÁNÍ V Olomouci a v Přerově jsou přímo v budově k dispozici teplé i studené nápoje z automatu. V blízkosti se nachází také restaurace poskytující teplá jídla po celý den. V Šumperku, Prostějově a v Jeseníku se v blízkosti nachází obchody s potravinami a také restaurace poskytující teplá jídla po celý den za přijatelnou cenu. Pro účely firemních školení jsme schopni zajistit i Cofee-Break, případně teplé nápoje a jídlo.

38 KONTAKTNÍ ÚDAJE SÍDLO FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŽBA S.R.O. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V roce 2004 jsme se stali majiteli administrativní budovy, kterou jsme kompletně zrekonstruovali pro potřeby vzdělávání. V této budově je k dispozici několik počítačových a teoretických učeben. Před budovou a v okolí budovy je možnost bezplatného parkování. Vzdělávací centrum, Stupkova 1a, Olomouc (v blízkosti Fakultní nemocnice) Spojení: - z vlakového nádraží autobus č. 19 (směr Tabulový vrch) - z autobusového nádraží autobus č. 10 (směr MŽ nový závod) - z náměstí Hrdinů autobus č. 16 (směr Centrum Haná) autobusová zastávka je před budovou

39 MAPKA OLOMOUC SÍDLO FIRMY BUDOVA VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, STUPKOVA 1A, OLOMOUC

40 OLOMOUC - POČÍTAČOVÉ A TEORETICKÉ UČEBNY

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více