Energeticky účinné čerpání. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace. On-line a laboratorní analýzy TOC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energeticky účinné čerpání. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace. On-line a laboratorní analýzy TOC"

Transkript

1 aktuální informace z chemického průmyslu a laboratorní praxe 2 ROČNÍK XXIV (2014) TÉMA ČÍSLA kapaliny Energeticky účinné čerpání Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Shimadzu_Tschechien.qxd :58 Uhr Seite 1 Modelování laminárních statických mixérů Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace On-line a laboratorní analýzy TOC Přímé napájení IC systému čerstvě připravenou ultračistou vodou Detekujte více. Objevujte více. Shimadzu představuje nové LCMS Mimořádná citlivost v nejrychlejším hmotnostním spektrometru s trojitým kvadrupólem na světě. Rychlost a citlivost, které nemají srovnání.

2 Metrohm Iontováchromatografie Zavádímenovýstandardvoblas Iontovéchromatografie Flexibilita Spolehlivost Jednoduchéovládání Profesionálníautoma zace Inteligentnítechnologie Bezkonkurenčnízáruky Aplikačníknow-how 930CompactICFlex 940ProfessionalICVario IntegrujteIN-LINEzdrojultračistévodypomocíELGAPURELAB FLEX5/6 ELGAPURELAB FLEX5/6jakozdrojpropřímé napájenímetrohm ICultračistouvodoutypI. Vždyčerstvávodadíkyvnitřnírecirkulačníkomoře Žádnýzdrojkontaminace Plněautoma ckápřípravaeluentů olibovolném složeníakoncentraci Možnostparalelníhoodběruultračisté vodyprolaboratornívyuži 940ProfessionalICVarioaELGAPURELAB FLEX5/6 Inteligentnítechnologieaflexibilitavýběrusupresoruprorůznéaplikace

3 Spektrofotometr DS-11 Moderní, kompaktní mikroobjemový spektrofotometr s operaèním systémem Android TM. Vìtší absorbanèní rozsah, nevyžaduje kalibraci. V nabídce dvì varianty - pouze pro mikroobjemové vzorky nebo vèetnì kyvety. Ve tøech barevných provedeních. Analýza celého spektra - mìøí absorbanci vzorkù o velikosti 0,5 až 1μl. Rozsah nm, ideální volba pro celou škálu UV-Vis aplikací, kvantifikaci proteinù a nukleových kyselin. Nejširší rozsah koncentrace Technologie SmartPathTM automaticky upraví dráhu paprsku a pøizpùsobí se vzorkùm s absorbancí v rozsahu 0, AU (ekvivalent 1cm). Velice efektivní rozsah od 0,1mg/ml - 750mg/ml BSA a 2, ng/μl dsdna. Zabudovaná WiFi, Ethernet a 3 USB porty. Volitelné pøíslušenství: USB tiskárna, èteèka èárových kódù. EasyApps Software Uživatelsky pøívìtivá aplikace vám zjednoduší práci a ušetøí èas. Ovládání pomocí dotykového displeje. Pøepínání mezi aplikacemi bìhem práce. Možnost vytvoøení úètù chránìných heslem a uložení neomezeného poètu individuálních uživatelských metodik. Umožòuje uložit novì zadané barvièky a proteiny a jejich opìtovné použití. Automatické ukládání dat vèetnì exportu. dsdna RNA ssdna UV-VIS Microarray Protein A280 Kinetics OD600 LAB MARK a.s. tel.: , fax: Pod Cihelnou 23, Praha 6

4 REFRAKTOMETRY K-PATENTS pro měření koncentrace kapalin a cukernatosti UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE NEZÁVISLÁ NA PŘÍTOMNOSTI PEVNÝCH ČÁSTIC A BUBLIN VELKÝ VÝBĚR VARIANT PRO RŮZNÉ APLIKACE např. v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém, potravinářském, textilním a papírenském průmyslu

5 obsah Číslo 2, ročník XXIV (2014) Vol. XXIV (2014), 2 ISSN Registrováno MK ČR E CHEMAGAZÍN s.r.o., Dvouměsíčník přinášející informace o chemických výrobních zařízeních a tech no lo gi ích, výsledcích výzkumu a vývoje, la bo ra tor ních přístrojích a vybavení laboratoří. Zasílaný zdarma v ČR a SR. Zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, Chemical Abstract a dalších rešeršních databází. Vydavatel: CHEMAGAZÍN s.r.o. Gorkého 2573, Par du bi ce Tel.: , Fax: Šéfredaktor: Dr. Ing. Petr Antoš Ph.D. T: Redakce, výroba, inzerce: Tomáš Rotrekl T: Odborná redakční rada: Cakl J., Čmelík J., Kalendová A., Kuráň P., Lederer J., Rotrekl M., Rovnaníková P., Šimánek V., Žáková P. Energeticky účinné čerpání Knudsen B. Se správně zvolenými čerpadly totiž můžete snížit pořizovací i provozní náklady, zvýšit výkon celého systému a snížit dopady vašeho provozu na životní prostředí. Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Volenec M. V poslední době byly vyvinuty nové typy ph elektrod, které kombinují výhody odolného referenčního systému s velmi rychlou odezvou a vysokou reprodukovatelností. Statické směšovače Sulzer Havránek J. Přehled nabídky firmy Sulzer, jejímž cílem je navrhovat co nejúčinnějšího statického směšovače s minimální tlakovou ztrátou. Modelování laminárních statických mixérů Ludvík P. Výrobce statických laminárních mixérů ke směšování lepidel, tmelů a další montážních kapalin, firma Nordson EFD, spolupracovala s certifikovaným konzultantem programu COMSOL Multiphysics Veryst Engineering na optimalizaci a nalezení požadovaného směšovacího poměru statického laminárního mixéru. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace Dalecký J. Ultrazvukové homogenizátory jsou s výhodou používány k mísení kapalin o nestejné viskozitě, popř. rozmíchání drobných částic v kapalině. Zlepšení výkonu a provozu iontových chromatografů Metrohm díky přímému napájením čerstvě připravenou ultračistou vodou systému ELGA PURELAB Flex 5/ Whitehead P. Systémy na úpravu vody PURELAB Flex 5 a 6 slouží jako beztlakový zdroj čerstvě připravené ultračisté vody pro automatickou přípravu eluentu, kterou zajišťuje zařízení Metrohm 941 Eluent Production Module. Separace N-glykanů na nové vícemodální koloně GlycanPac AXR Rajčanová M. Glykany jsou velmi hydrofilní a polární, a proto nejběžnější typ kolon používaných pro separace glykanů jsou amidové HILIC kolony, příkladem je Thermo Scientific Accucore150-Amide-HILIC. Tisk: Tiskárna Rentis s.r.o., Pardubice. Dáno do tisku Distributor časopisu pro SR: INTERTEC s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica, SK Náklad: výtisků Uzávěrky dalších vydání: 3/2014 Plyny (uzávěrka: ) 4/2014 Pevné látky (uzávěrka: ) CHEMagazín organizátor veletrhu LABOREXPO a konference PIGMENTY A POJIVA. SHIMADZU Hmotnostní spektrometr.. 1 METROHM Iontová chromatografie... 2 LAb MARK Spektrofotometr... 3 CHROMSERVIS Refrektometry... 4 alfa laval Výměníky... 9 intertec Refraktometry... 9 HEnnLICH Filtrace DENWEL Statické směšovače HEnnLICH Čerpadla ČERPADLA KOUŘIL Peristaltická čerpadla Endress+HAUSER CZECH Senzorová technika HUMUSOFT Software HEnnLICH Trysky VERDER Sušárny a pece CARBON INSTRUMENTS Analyzátory HEnnLICH Regulační ventily VEOLIA WATER Systém úpravy vody inzertní seznam NICOLET CZ Spektrometr...28 MERCI Viskozimetry...28 NETTO ELECTRONICS Váhy...29 ANALYTIKA Laboratorní standardy a chemikálie...29 CHROMsPEc Systém úpravy vody.. 31 GORO Systém úpravy vody PRAGOLAB Skenovací elektrochemický mikroskop...35 PRAGOLAB Lyofilizátory...38 CHROMsPEc Suché vývěvy...39 WATERS Hmotnostní detektor...39 PRAGOLAB ICP-MS...40 PRAGOLAB ICP-MS ČEMC Týden výzkumu a inovací pro praxi...45 TRIBON Plastové potrubní systémy.. 51 ČSPCH Konference ICCT VELETRHY brno Veletrh MSV...55 MERCK Analyzátor buněk...56 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 5

6 editorský sloupek Stav výzkumu a vývoje V lednu letošního roku vydala Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce Studii zpracovalo Technologické centrum Akademie věd České republiky ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a studie je svým rozsahem takřka 200 stran a obsáhlou tabulkovou přílohou značně rozsáhlá. Proto bych rád naše čtenáře seznámil se základními informacemi, jak si věda a výzkum v Čechách stojí v porovnání s ostatními zeměmi EU. Nejprve o tom, koho se problém týká. Ve vědě a výzkumu pracovalo v roce 2012 cca pracovníků, z toho bylo 33 tisíc výzkumných pracovníků a podíl žen z toho činil 24,7 %. Ve srovnání s rokem 2005 ( pracovníků), tedy v posledních sedmi letech, došlo k 30% nárůstu pracovníků zaměstnaných ve výzkumu. Je to nárůst poměrně výrazný, který by se měl projevit také na výsledcích výzkumu. Počet publikací vztažený na 1000 obyvatel ČR vzrostl z 0,6 na 0,92, přičemž v roce 1995 činil 0,34 a 0,43 v roce 2000 publikace na 1000 obyvatel. Počet publikací vzrostl za posledních dvanáct let na více než dvojnásobek. Počet přihlášek patentů u Evropského patentového úřadu (vztažený na 1 mil. obyvatel ČR) vzrostl z 1,4 (rok 1995) a 4,5 (rok 2000) na 13,1 v roce 2012, tutíž je nárůst od roku 2000 trojnásobný. Příjmy z licencí za patenty a užitné vzory se za uvedené období zvýšily též na trojnásobek. Čísla tedy povzbudivá, ale pouze zdánlivě. Ze srovnání s výsledky okolních zemí EU jsme přece jenom trochu pozadu. Německo má 1,16 a Rakousko dokonce 1,5 publikace na obyvatel a v počtu citací na obyvatel je rozdíl ještě markantnější, ČR má 4,86 citace na 1000 obyvatel, Německo 8,33 a Rakousko 11,29. Jsme na tom ale lépe než Slovensko, které dosahuje 0,55 publikace a Polsko s 0,54 publikace na 1000 obyvatel, počty citací jsou na Slovensku 2,41 a v Polsku 1,98 na 1000 obyvatel. Mezi nejcitovanější obory v ČR patří multidisciplinární fyzika, jaderná fyzika, jaderné vědy a technologie. V pětiletém průměru se přidává všeobecné lékařství a další medicinské obory a lékařská laboratorní technologie. Nejvýraznější disproporce je v počtu patentů podaných u Evropského patentového úřadu, v roce 2011 se podalo u EPO 15,4 přihlášek na 1000 obyvatel, v Německu to bylo 272,3 a v Rakousku 194 přihlášek na obyvatel, a nebude to jenom tím, že EPO má sídlo v Mnichově. Německo je z pohledu lidských zdrojů někde jinde, počet zaměstnanců výzkumu je takřka desetinásobný a blíží se počtu 600 tis. zaměstnanců, ale Rakousko má cca stejný počet pracovníků ve výzkumu jako ČR tj. na úrovni 60 tisíc a výsledky na úrovni Německa. Nejenom tedy demograficky, ale i z pohledu dosahovaných výsledků výzkumu si tedy stojíme někde mezi západem a východem. A nyní něco o tom kolik to stojí. Rok 2012 byl jako rok 2011 významný z hlediska enormního růstu celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za dva roky vzrostly celkové výdaje na VaV absolutně o 19,4 mld. Kč a zatímco v roce 2010 dosahovaly 53 mld. Kč, v roce 2012 to bylo již 72,4 mld. Kč. V relativním vyjádření tak podíl výdajů na VaV na hrubém domácím produktu vzrostl z 1,4 % v roce 2010 na téměř 1,9 % v roce 2012 a ČR se přiblížila evropskému průměru. Významnou roli při financování výzkumných aktivit měly prostředky ze Strukturálních fondů, jež se začaly čerpat v roce V posledních dvou letech došlo i k nárůstu prostředků investovaných do výzkumu z podnikových zdrojů. Důležitou součástí rozvoje výzkumného systému je posilování mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Hlavním nástrojem podpory výzkumu v Evropě byl 7. Rámcový program, který bude nahrazen od letošního roku novým rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont Výzkumné organizace se do konce roku 2012 zapojily do 676 výzkumných programů 7. Rámcového programu s příspěvkem přesahujícím 136 mil. Eur. Nejvíce se podílí Univerzita Karlova v Praze, ČVUT v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Ústav jaderného výzkumu Řež. Z pohledu parametrů inovační výkonnosti vykazovaných Evropskou komisí v publikaci Innovation Union Scoreboard 2013 má ČR relativně vysokou úroveň podnikových investic do inovací a vysoký počet inovujících malých a středních podniků. Slabší pozici má ČR dlouhodobě v oblasti výzkumného systému zahrnujícího ukazatele kvality a otevřenosti veřejného výzkumu a využívání duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, design). Vše nasvědčuje tomu, že se situace ve vědě a výzkumu zlepšuje, roste počet pracovníků, rostou prostředky vkládané do výzkumu a roste i přiměřeně počet a kvalita výstupů. Úroveň a intenzita výzkumu je ovšem úzce spjata s ekonomickou vyspělostí a hospodářským vývojem a zde jsme poněkud pozadu. Hrubý domácí produkt činí na jednoho obyvatele 79 % průměru EU28 a produktivita práce je na 72 % průměru EU28. V ČR je i relativně vysoká energetická náročnost. V porovnání s průměrem zemí EU28 je v ČR na produkci jednotky HDP zapotřebí 2,5-krát více energie. To vše bude ovlivňovat vývoj vědy a výzkumu v příštích několika letech, včetně legislativních změn v podobě nového vysokoškolského zákona a nové metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a s tím související kriteria pro rozdělování finančních prostředků na výzkum. O tom ale snad někdy příště. Tak to je v kostce vývoj českého výzkumu posledních několika let. Podrobnější informace je možno nalézt na internetových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Petr Antoš šéfredaktor časopisu CHEMAGAZÍN Technické novinky Filtrační média od Parkeru kontrolují statickou elektřinu Společnost Parker představuje technologii Static Control Filter Media. Jedná se o filtrační médium s kontrolou statické elektřiny, které slouží k prodloužení životnosti oleje a zlepšení hospodárnosti celého systému. Změny vlastností hydraulických kapalin si žádají inovativní přístup k omezení negativního dopadu elektrostatického výboje v olejích. Moderní hydraulické oleje skupiny II a III mohou obsahovat méně zinku, což snižuje vodivost kapaliny. Elektrostatický náboj se může objevit kdekoli v systému, k problémům však dochází až při příliš nízké vodivosti kapaliny. V takovém případě se může elektrostatická energie akumulovat a vytvořit výboj v oleji. Díky termální a oxidační degradaci kapaliny vznikne za významného přispění výboje elektrostatické energie glazura, která může poškodit systém a snížit jeho výkonnost blokací průtoku v součástech, jako jsou ventily a chladiče, a tím způsobit zanášení filtrů a následně například k poruše ventilů. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny od společnosti Parker snižují výskyt elektrostatického náboje v oleji, čímž se zvyšuje životnost hydraulických kapalin a ostatních součástí systémů. Snížením negativního dopadu termální oxidace se rovněž snižuje množství glazury vytvořené v systému, což má pozitivní vliv na efektivnost, výkonnost a hospodárnost systému. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny mohou nahradit stávající filtrační média nebo filtrační soustavy v systémech, které jsou citlivé na negativní dopad elektrostatických výbojů. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny jsou dostupná i pro produkty řady HFDE500, kam patří filtry pro upevnění na nádrže, středotlaké i vysokotlaké filtry.»» 6 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

7 hlavička Unikátní ventily Varibell : Maximální regulace Regulace v poměru až 1: to je unikátní schopnost regulačních ventilů Varibell. Ty se vyznačují dalšími přednostmi, jako je využitelnost pro velké množství médií v mnoha odvětvích průmyslu. Unikátní ventily na český trh dodává odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Ventily Varibell díky své unikátní konstrukci umožňují regulovat kapaliny, plyny, emulze, páry nebo i znečištěná média. To vše v naprosto jedinečném poměru 1: To však není jejich jedinou výhodou, říká product manager pro ventily Varibell Zdeněk Fujda. Obr. Ventil Varibell Společnost Badgermeter uvedla na trh průtokoměr řady B-MAG / M 5000, což je bateriově napájený elektromagnetický přístroj vyznačující se vysokou přesností měření i v oblasti velmi malých průtoků. Výborná opakovatelnost měření spolu s nadprůměrnou životností baterií dělají z tohoto průtokoměru přístroj předurčený k aplikacím ve vodárenství. Typickou aplikační oblastí je detekce úniků v distribučních sítích, měření spotřeby vody, zavlažovací systémy. Měřidlo je předurčeno pro aplikace, kde není dostupné síťové napájení a kde je nutno měřit přesnou spotřebu nebo průtok. Samozřejmě je možné B-MAG / M 5000 používat také se síťovým napájením. U varianty přístroje se síťovým napájením slouží interní baterie k překlenutí případných výpadků sítě. Důležitá data jsou průběžně zálohována. Obr. Průtokoměr řady B-MAG / M 5000 Nová řada produktů SensoNODE, kterou společnost Parker Hannifin představila v únoru na veletrhu zdravotnických zařízení MD&M West v kalifornském Anaheimu, vkládá uživatelům přímo do jejich rukou cenná data, a tak pomáhá předcházet problémům a šetří jejich čas a peníze. Bezdrátové senzory vyřeší obvyklá omezení tradičních drátových senzorů. Díky svým malým rozměrům a snadné montáži je lze umístit i v těžko dostupných prostředích, kde je použití kabelů nepraktické nebo nemožné. Obr. Nízkoenergetické bezdrátové monitorovací senzory Parker SensoNODE Ventily Varibell je možné použít tam, kde klasické regulační ventily nestačí a musí být nahrazeny soustavou ventilů či jiným řešením. Je to obecně všude tam, kde je vyžadován regulační poměr více než 1:100. Dají se proto využít například v chemickém průmyslu, farmacii, metalurgii, energetice nebo ve stavebnictví, vypočítává Zdeněk Fujda. Ventily Varibell mají dvoustupňovou regulaci během otevírání a zavírání. Při plném otevření se nezanášejí. Velkou výhodou je velmi jednoduchá údržba bez nutnosti rozebírat potrubní systém, doplnil odborník odštěpného závodu HYDRO-TECH.»» Zesilovač typu B-MAG / M 5000 v přírubovém provedení B-MAG / M 5000 byl zkonstruován pro měření ve velmi náročném okolním prostředí. Měřidlo neobsahuje žádné pohyblivé části. Elektronika přístroje B-MAG / M 5000 je zabudována do skříně s krytím IP 67 (volitelně IP 68), což zajišťuje spolehlivost průtokoměru i při ponoření. Standardní verze přístroje může být vybavena interním dataloggerem, který může být načítán přes rozhraní IrDA nebo M-Bus s použitím protokolu ModBus RTU. Naměřená data mohou být rovněž přenášena prostřednictvím rádiové frekvence nebo GSM/GPRS modulů. Tento systém pak umožňuje centrální sběr a vyhodnocení údajů.»» Nové nízkoenergetické monitorovací senzory bezdrátově spolupracují s mobilními zařízeními Společnost Parker Hannifin, lídr v oblasti technologií řízení pohybu, představuje novou platformu nízkoenergetických bezdrátových senzorů, které monitorují tlak, teplotu a vlhkost kapalin a plynů. Nízkoenergetické bezdrátové monitorovací senzory Parker SensoNODE, které lze ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Parker SensoNODE, jsou prvními z řady podobných produktů, které společnost Parker Hannifin plánuje uvést na trh v roce Parker nabízí tři individuální typy senzorů, které mohou monitorovat tlak, teplotu a vlhkost v široké škále aplikací kapalin a plynů. Senzory mohou být připojeny k monitorovanému zařízení buď pomocí hrdla se standardním trubkovým závitem (NPT), nebo pomocí rychlospojky. Jako zdroj energie využívají běžný typ knoflíkové baterie. Společně s bezdrátovými monitorovacími senzory byla vyvinuta také mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem ios s názvem SensoNODE, která bude zdarma dostupná ke stažení v App Store společnosti Apple. Snadno ovladatelná mobilní aplikace s maximálním dosahem až 46 metrů od senzorů slouží k bezdrátovému připojení mobilního zařízení se systémem ios (iphone, ipad nebo ipod touch) k jednomu nebo několika senzorům s automatickým rozpoznáním. Po připojení se na mobilním zařízení zobrazují aktuální data a dostupné diagnostické nástroje aplikace umožňují vytvářet a zobrazit také nejrůznější grafy nebo uživatelem předdefinovaná oznámení. Na jednom mobilním zařízení lze sledovat současně až pět vstupů senzorů. Bezdrátové senzory Parker SensoNODE jsou kompatibilní se širokou škálou aplikací ve zdravotnických, laboratorních a analytických zařízeních, v potravinářství, u hydraulických a pneumatických zařízení a u průmyslových výrobních procesů. Bezdrátové senzory Parker SensoNODE jsou výsledkem našeho závazku k inovacím. Prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje jsme objevili nové způsoby využití snímacích prvků s nízkou energetickou náročností. To umožňuje vytvářet v současnosti na trhu jedinečné a nákladově efektivní bezdrátové řešení měření veličin. Uživatelé mohou ve svých zařízeních shromažďovat svoje cenná data, což dříve bylo příliš nákladné nebo technicky nemožné, uvedl Mario Calvo, manažer obchodní divize Parker Quick Coupling Division.»» solutions.parker.com/wirelessmonitoring CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 7

8 čerpací technika Energeticky účinné čerpání Optimalizace čerpadel je v dnešním prostředí tvrdého konkurenčního boje velice aktuálním tématem. Se správně zvolenými čerpadly totiž můžete snížit pořizovací i provozní náklady, zvýšit výkon celého systému a snížit dopady vašeho provozu na životní prostředí. Obr. 2 Bod nejvyšší účinnost Optimalizace čerpadel Optimalizací při výběru čerpadel je možné snížit spotřebu energie a ušetřit až 50 % nákladů (zdroj: Britské sdružení výrobců čerpadel /BPMA/, studie z roku 2009, Pořizovací cena nebo celkové náklady životního cyklu? Pokud chcete ušetřit náklady na čerpání, je vhodné pořídit vysoce kvalitní, energeticky účinné čerpadlo s malými tolerancemi a optimalizovanou vnitřní konstrukcí v masivním těle. Při výběru ideálního čerpadla pro daný účel je však třeba zohlednit také další faktory: pečlivě propočítat požadavky na čerpadlo s přihlédnutím k optimalizaci celého systému, zvolit si dodavatele, který poskytuje široký výběr čerpadel a technickou podporu, vzít v potaz bod nejvyšší účinnosti (viz níže). Obr. 1 Typické náklady na životní cyklus odstředivého čerpadla Zvolte čerpadlo s nejvyšším bodem účinnosti Bod nejvyšší účinnosti Best Efficiency Point (BEP) je stav, při kterém čerpadlo v konkrétní aplikaci pracuje při optimálním výtlaku a průtoku a poskytuje nejvyšší možnou účinnost (obr. 2). Čím blíže se čerpadlo dostane ke svému bodu nejvyšší účinnosti, tím efektivnější je jeho provoz. Vhodným pomocníkem při výběru toho nejlepšího čerpadla pro daný účel je např. návrhový program Alfa Laval CAS. Optimalizací k úsporám Zásady efektivního provozu čerpadel jsou aplikovatelné jak na nové, tak i na již provozované systémy. Protože se systémy v průběhu času mění a na jejich efektivitu mají vliv i menší změny, je důležité systémy posuzovat a přizpůsobovat průběžně. U nových systémů se požadavky na změny mohou vyskytnout i během instalace. Výsledný průtok a tlak se od původně navržených hodnot může lišit např. vlivem jiného uspořádání potrubí v důsledku nejrůznějších prostorových omezení. Vliv mají i parametry čerpaných látek, jako viskozita apod. Posouzení stávajícího systému za použití výkonových charakteristik čerpadel, manometrů, průtokoměrů a ampérmetrů nám může pomoci dosáhnout správného nastavení. Následující úpravy mohou pozitivně obnovit účinnost čerpadel: použití nového čerpadla pracujícího v bodě nejvyšší účinnosti, přidání frekvenčního měniče, který přispěje ke snížení spotřeby energie, změna průměru rotoru čerpadla. Účinnost čerpadla mohou zvýšit i další úpravy, jako například změna potrubních cest pro snížení tlakových ztrát nebo odstranění regulačních ventilů ze systému. Doba návratnosti podobných investic, které vedou k úsporám energie a snížení emisí bývá zpravidla kratší než jeden rok. Úspora energie a snižování emisí Pro ilustraci uvádíme příklad nedávného auditu systému v jedné z největších dánských mlékáren. Společnost Alfa Laval doporučila výměnu dvou čerpadel se jmenovitými příkony motorů 100 kw za dvě čerpadla LKH vybavená pohony s frekvenčním měničem a příkony 75 kw. Díky úspoře nákladů více než EUR/rok se investice do nových čerpadel vrátila za méně než rok. Navíc došlo ke snížení ročního množství emisí CO 2 o kg. Obr. 3 Alfa Laval LKH energeticky účinné čerpadlo Úspory energie a vody v systémech CIP Volbou vhodnějších čerpadel provozovaných v oblasti nejvyššího bodu účinnosti v kombinaci s vysoce účinnými rotačními tryskovými hlavicemi lze ušetřit také v případě sanitačních systémů CIP. Zde se jedná o energetické úspory ve výši 60 až 80 %, jinými slovy 3 až 10 % celkových nákladů na čištění nádrže, v závislosti na její velikosti. Kdy optimalizovat? Čerpadla na celém světě ročně spotřebují přibližně TWh, tj. přibližně 10 % celosvětové produkce energie. Optimalizace čerpadel je proto skvělou investicí, která má navíc pozitivní dopad na životní prostředí. Bo Knudsen, Market Manager Dairy, Alfa Laval A/S 8 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

9 INTERTEC spol. s r.o. Laboratórne prístroje najvyššej kvality PAN-1 digitálny kontinuálny ponorný refraktometer Jednoduchý a spoľahlivý monitorovací systém v reálnom čase, ktorý nájde široké uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu a potravinárstve. Špecifikácia jednoduché uchytenie robustná konštrukcia hranola zabezpečuje spoľahlivú a dlhodobú prevádzku Obj. číslo: 3596 Merací rozsah 0,0-42,0 %Brix / 10,0 až 99,9 C Rozlíšenie 0,1% Brix / 0,1 C Presnosť ± 0,2 % Brix / ±0,5 C Rozsah merania teploty od 10 C do 95 C Medzinárodná trieda ochrany ponorené časti displej Rozmery a hmotnosť 80(š) x 300 (d) x 72 (v) mm 610 g Životnosť batérií 2 mesiace (alkalické) Napájanie alkalicke batérie typ D, 1 ks Pracovná okolitá teplota 10 C do 95 C IP 67 IP65 80 mm ABS 69 mm PAN - 1 SUS316L OPTICAL GLASS SUS316L 152 mm spustenie automatického kontinuálneho merania 300 mm ŠTART SILICON w w w. l a b o ra t o r n e p r i s t r o j e. s k INTERTEC s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica Tel.: , Fax.: CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) Alfa Laval_čerpání.indd :51:13

10 procesní technika Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Některá průmyslová odvětví vykazují rostoucí nároky na spolehlivost měření ph v procesech. Prakticky to znamená, že můžeme zlepšovat konstrukci samotných ph elektrod tak, aby byl minimalizován drift hodnot, což je spojeno zejména s udržením stabilního složení vnitřního elektrolytu referenčního prvku a druhý směr je orientovat se ve vyšší míře na systémy měření ph s automatickým čištěním, popřípadě s automatickou kalibrací, tzn. povýšit prosté měření ph na automatický analyzátor. Společnost Endress+Hauser před 10 lety přivedla na trh digitální komunikaci a protokol Memosens, který umožnil připojit bezkontaktně kabel k ph elektrodě. Memosens představuje dvě roviny: softwarovou a hardwarovou. Digitální komunikace a protokol Memosens posílají informace nejen o měřené hodnotě ph a teploty ale i vyspělá fundamentální data, diagnostiku, jako identifikace elektrody, kalibrační údaje, provozní hodiny, extrémní ph hodnoty a teplot např. při sterilacích, CIPování atd. Diagnostika upozorní na změny impedance skla a reference, na neměnnou hodnotu ph s dedukcí přerušení průtoku média bez nutnosti pořizovat nespolehlivé průtokoměry s relé. Hardwarová rovina je realizována celoplastovým zapouzdřeným bajonetovým spojením s indukčním přenosem dat mezi hlavicí na straně elektrody s integrovaným digitalizačním prvkem a napájecím protikusem na kabelu. Systém je 100 % bez koroze a svodů galvanicky oddělen od média a data se jednoduše přenášejí čtyřžilovým stíněným kabelem bez ovlivnění elektromagnetickými poli, vlhkostí apod. na stometrové vzdálenosti, což při klasickém analogovém přenosu bylo možné realizovat pouze s předzesilovačem. Plně digitalizovaná ph elektroda s vlastním ID čipem má pro uživatele další obrovskou výhodu kalibrace v klidu v laboratoři Obr. 1 Ověřování měřicí smyčky pomocí Memocheck v prostředí, které je k tom určeno, namísto provádění kalibrací někde v provozu na špatně přístupných místech nebo ve venkovním prostředí. Pro provozy s více instalacemi ph, popř. tam, kde se klade důraz na systém řízení jakosti, je určen laboratorní produkt Memobase Plus s kalibrací na PC, a databází kalibračních dat. Simultánně lze kalibrovat až 4 senzory s protokolem Memosens (ph, vodivost, ORP, chlór, apod). Pro ověření celé ph měřicí smyčky včetně teploty přímo v provozu je určen produkt Memocheck. Aktuálně je pro ph elektrody k dispozici druhá generace protokolu Memosens, jedná se o superkombinovanou ph/redox elektrodu s jedním kabelem. V těle senzoru se nachází referenční systém (Ag/AgCl) a dále prvky pro měření teploty, ph (sklo) a ORP (Pt). Výsledkem je systém, který vyhodnocuje mimo ph a ORP tzv. rh hodnotu, neboli negativní dekadický logaritmus parciálního tlaku vodíku. rh potenciál se vypočítá v převodníku dle vztahu: rh = 2. (mv/s) + 2 ph, kde S je směrnice ph elektrody a mv je redox hodnota mv. V poslední době byly vyvinuty nové typy ph elektrod, které kombinují výhody odolného referenčního systému s velmi rychlou odezvou a vysokou reprodukovatelností. Referenční kapilára je naplněna ionexem, který vychytává kontaminační ionty z Ag/ AgCl referenčního systému. To je prvotní iontová past, přídavnou iontovou past představuje chloridový prstenec. Tento design zajišťuje rychlé a přesné měření i v přítomnosti kontaminantů a vysokého obsahu nerozpuštěných látek. Nový design byl odzkoušen např. v náročných papírenských provozech v prostředí horkého alkalického bělidla s louhem, peroxidem a komplexujícími složkami což je vysocezátěžová kombinace pro referenční systém, obsah nerozpuštěných látek se pohyboval kolem 4 10 %. Topcal S CPC310 představuje průmyslový automatický čisticí a kalibrační systém, který se instaluje in-line na potrubí nebo tank. ph elektroda je umístěna v retrakční armatuře a zasouvá se do procesu pomocí tlakového vzduchu. Do autonomního PLC s převodníkem se naprogramuje časová sekvence čištění a kalibrace, ph elektroda se přesune z měřicí pozice do tzv. servisní pozice, kdy je vyčištěna tlakovou vodou, vzduchem, čistidlem a zkalibrována. Vše probíhá automaticky pomocí médií, která jsou přivedena na místo. Poté se zpět umístí do procesu. Zjednodušenou verzi představuje Topclean S CPC30, zde probíhá pouze automatické čištění, kalibrace probíhá v manuálním módu. Nicméně Topclean S CPC30 je rozumný cenový kompromis s filozofií častěji automaticky čistit a udržovat ph elektrodu v dobrém stavu a mnohem méně kalibrovat a to pokud možno v laboratoři. Tímto způsobem se šetří náklady na údržbu a ph měření je spolehlivé. Obr. 2 Automatický čisticí a kalibrační systém Pro specifické potřeby potravinářství nabízí společnost E+H cenově dostupné hygienické nerozbitné plastové ISFET ph elektrody (material PEEK). ISFET ph elektrody velmi dobře snášejí kyselé prostředí a organická rozpouštědla, ale nejsou určeny pro horký louh, tzn. v případě CIPování horkým louhem je nutná retrakční armatura. Některé aplikace jsou vyslověně nepřátelské vůči ph elektrodám, díky tepelným, mechanickým a chemickým šokům může být životnost ať už skla nebo ISFET velmi krátká. Jediné řešení pak představuje speciální smaltovaná ph elektroda Ceramax. Nerezový nosič zajišťuje robustní, prakticky nerozbitné provedení, vrstva tvrdého a pevného smaltu má mnohonásobně větší plochu než křehká skleněná banička. Referentní systém se realizuje tekutým KCl z externí tlakové nádobky. Smaltová elektroda se instaluje napevno do procesu, obvykle přes návarek, kalibruje se procesně na laboratorní hodnotu. Pokud dojde ke snížení odezvy, provádí se regenerace horkou vodou nebo párou. Životnost se pohybuje i v extrémních aplikacích v řádech let. Obr. 3 Smaltovaná ph elektroda Ceramax 10 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

11 procesní technika Společnost Endress+Hauser je největší světový výrobce ph elektrod s rostoucí produkcí. Přes 60 % produkce již spadá do digitální sféry, požadavek na analogové ph elektrody každoročně klesá, prakticky konstantní je produkce OEM analogových skleněných elektrod. Autonomní převodník Liquiline představuje univerzální vícekanálovou platformu, která komunikuje jednotným jazykem Memosens se všemi sensory Endress+Hauser, jako je ph/orp, vodivost, zákal, nerozpuštěné látky, rozhraní voda-kal, kyslík, UV absorbance, NO 3- N, NH 4- N, další parametry jsou průtok, teplota, tlak se připojí přes analogový vstup. Převodník Liquiline je použit ve vzorkovačích, stačí připojit sensor. Jednotná a zavedená digitální platforma Liquiline+Memosens se vzdálenou konfigurací pomocí HART, Ethernetu nebo Fieldbus je přitažlivá také pro další společnosti, které přistoupily k otevřenému standardu Memosens, zejména kvůli nesporným výhodám při ph měření. Ing. Miloš Volenec, Endress+Hauser Czech s.r.o., HENNLICH rozšiřuje dodávky filtrace pro chemický průmysl V chemii, petrochemii či jemné chemii se ve velkém míře používá filtrace k dočištění různých chemikálií či sloučenin. Divize HYDRO- -TECH firmy HENNLICH rozšířila své široké portfolio produktů, které jsou pro tyto aplikace určené. V současnosti již dodává filtrace významným producentům a zpracovatelům z oblasti chemického průmyslu na českém i slovenském trhu. Pro kritické a nestandardní aplikace, jako jsou ty s vysokou teplotou, vysokou viskozitou, lepivými či gelovitými látkami a podobně, dodává především speciální filtrační svíčky. HENNLICH tyto speciální filtrační svíčky dodává jako nerezové či sintrované TiO 2. Automatické samočisticí filtry Další kategorií filtračních zařízení, které se dají použít na filtraci chemikálií v automatizovaném procesu, jsou automatické samočisticí filtry. Nejvíce se využívají pro velkoobjemové výrobní procesy, kde by jednoduché filtry musely být často obsluhovány. Zkušenosti s využitím těchto filtrů má i jeden z významných českých výrobců chemikálií, kterému jsme v nedávné době dodali dva tyto Obr. 1 Automatický filtr F430 automatické filtry, uvedl Daniel Leysek, product manager pro filtraci. Filtrace vody a chladiva Filtrační systém Vortisand určený pro filtraci procesní vody či chladicích okruhů mimo jiné také přináší zlepšení výkonu systému. Tento unikátní mikro-pískový filtr dokáže odstranit téměř veškeré suspendované částice ve vodě a tím zlepšuje chladicí výkon. V případě požadavku pouze na takzvanou ochrannou filtraci máme v našem portfoliu také automatické samočisticí filtry, uzavřel Daniel Leysek. Obr. 2 Nerezová filtrační svíčka LT-SSMA HENNLICH s.r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 11

12 procesní technika Statické směšovače Sulzer Statické směšovače se zařazují přímo do potrubí a využívají se pro mísení a dispergaci kapalin. V důsledku efektivního promíchávání dochází i ke zrychlení některých fyzikálně-chemických procesů, jako je přenos hmoty mezi fázemi, chemická reakce nebo výměnu tepla. Oproti hojně využívaným dynamickým míchadlům přinášejí statické směšovače zjevné procesní a ekonomické výhody. Mezi procesní výhody řadíme možnost kontinuálního provozování, malý nárok na prostor a dobrou čistitelnost. Pořizovací náklady statických směšovačů jsou podstatně menší než náklady na dynamická míchadla. Vlivem absence jakýchkoliv pohyblivých prvků jsou minimalizovány náklady na provoz a údržbu. Společnost Sulzer nabízí několik základních typů statických směšovačů. Při návrhu však vychází Sulzer vždy z konkrétních procesních, materiálových a konstrukčních požadavků zákazníka. Cílem je návrh co nejúčinnějšího statického směšovače s minimální tlakovou ztrátou. Konstrukce statického směšovače a princip mísení Základem každého statického směšovače jsou mísicí elementy. Tvar a počet jednotlivých mísicích elementů je specifický pro každou aplikaci. Mísicí elementy (vyjímatelné nebo pevné) mohou být dodávány samostatně nebo včetně tzv. housingu (potrubní díl zakončený přírubami nebo návarky). Takto vyrobený směšovač je vkládán/navařován přímo do potrubí, kterým protéká hlavní míchaný proud. Do hlavního proudu je dávkováno jedno nebo více aditiv. K tomuto účelu může být statický směšovač vybaven dávkovací trubicí. V mísicích elementech statického směšovače dochází k promíchání hlavního proudu s proudem aditiva. Obr. 1 Princip statického mísení směšovače je možné variační koeficient ověřit vzorkováním a výpočtem dle níže uvedeného vztahu. kde CoV variační koeficient míchání, x průměrná hodnota (např. koncentrace), x i hodnotá v i-tém vzorkovacím místě, n počet vzorkovacích míst. Variační koeficient míchání menší než 5 % znamená, že 95 % odebraných vzorků bude odchýleno od průměrné hodnoty (např. koncentrace) o méně než 10 %. Variační koeficient menší než 5 % již značí velmi dobré promíchání vstupních proudů. Deklarované homogenity je dosaženo v určité vzdálenosti za statickým směšovačem. Tato vzdálenost většinou odpovídá 3 až 5 násobku průměru potrubí, do kterého je statický směšovač zařazován. Statický směšovač Sulzer SMX TM Statický směšovač SMX TM je složen z mísicích elementů, které mají jednotlivé profily uspořádané do tvaru písmene X. Jednotlivé mísicí elementy jsou vzájemně natočeny o 90. Tento typ statického směšovače se používá pro homogenizaci a dispergaci v laminárním proudění, pro dávkování malého množství nízkoviskózní tekutiny (kapaliny nebo plynu) do hlavního vysoce viskózního proudu. Obr. 2 Mísicí element (a) a statický směšovač (b) SMX TM Statický směšovač Sulzer Compax TM Statický směšovač Compax TM se vyznačuje třemi lopatkami na vnitřní straně statického směšovače a integrovanou nástřikovou trubicí pro přimíchávání aditiv. Aditivum je dávkováno přímo do střihové zóny mixéru pod lopatku, která je rovnoběžná s nástřikovou trubicí. Tento typ statického směšovače se využívá pro dávkování aditiv v širokém rozmezí mísicích poměrů v turbulentním proudění (od 1:5 do 1:10 000). Typicky nachází tento statický směšovač uplatnění v chemickém průmyslu a při čistěa, pro citlivé produkty, eliminace depozitů díky výbornému křižnému mísení a velmi nízká tlaková ztráta. Směšovač SMX TM se s výhodou využívá při výrobě polymerů. Statický směšovač SMX TM je dodáván v průměrech od 3,2 do 200 mm standardně v provedení z nerezové oceli. Statický směšovač Sulzer SMV TM Statický směšovač SMV TM obsahuje mísicí elementy tvořené prolamovanými profily. Jednotlivé mísicí elementy jsou vzájemně pootočeny o 90. Směšovače jsou vhodné pro efektivní mísení a dispergaci kapalin a plynů v turbulentním proudění. Díky konstrukci elementů se směšovače využívají pro zrychlení procesů spojených s přestupem hmoty (extrakce, absorpce) a zrychlení probíhajících chemických reakcí. Výhodou statické směšovače SMV TM jsou vyšší střižné síly pro lepší dispergaci nemísitelných tekutin (olej/voda), krátká mísicí vzdálenost a nízká tlaková ztráta. Statický směšovač SMV TM je vyráběn v průměrech od 8 do 250 mm, v materiálovém provedení z nerez oceli, polypropylénu, teflonu nebo PVDF. Obr. 3 Mísicí elementy a statický směšovač SMV TM Účinnost mísení ve statickém směšovači Společnost Sulzer dokáže kvantifikovat homogenitu míchaných proudů na výstupu ze statického směšovače. Kvantifikace homogenity se provádí na základě variačního koeficientu míchání (CoV). Ve fázi návrhu statického směšovače se tento koeficient kalkuluje pomocí bezrozměrných empirických kritérií. Po zkonstruování statického b Výhodou statického směšovače SMX TM je využití pro široký rozsah viskozit, minimální degradace produktu díky krátkému zdržení média uvnitř směšovače, malé střižné síly 12 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

13 procesní technika Obr. 4 Statický směšovač Compax TM v přírubovém (a) a mezipřírubovém provedení (b) a simulace mísení (c) a b c ní odpadních vod (přimíchávání flokulantu a regulace ph). Výhodou je velmi krátká instalační délka (1/3 průměru potrubí), nízká tlaková ztráta, integrovaný nástřikový port a jednoduchá mezipřírubová instalace. Statický směšovač Compax TM je dodáván v průměrech od 25 do mm. Standardní materiálové provedení je nerez ocel, polypropylén a kompozitní materiál FRP (Fiber Reinforced Plastic). Na přání je pak možné dodat Compax TM z polyvinylchloridu, teflonu a nerezi povlakované fluoropolymerem. Staticky směšovač Sulzer SMI TM Statický směšovač SMI TM tvoří dvě vzájemně pootočené dvojice lopatek, které jsou umístěné na vstupu a výstupu ze statického směšovače. Statický směšovač slouží pro efektivní mísení vzájemně rozpustných kapalin a plynů v turbulentním proudění. Statický směšovač je konstrukčně velmi jednoduchý, má nízkou tlakovou ztrátu a zajišťuje efektivní mísení na krátké vzdálenosti v celém průřezu směšovače. Součástí statického směšovače může být dávkovací port pro více aditiv. Společnost Sulzer nabízí statické směšovače SMI TM v průměrech od 25 do 250 mm. Standardní materiálové provedení je nerez ocel, volitelně lze dodat směšovače z polypropylénu, polyvinylchloridu nebo v kompozitním FRP materiálu. Data pro návrh statického směšovače Pro správný návrh statického směšovače je potřeba poskytnout následující procesní, materiálová a konstrukční data: základní charakteristika míchaných proudů: typ médií, skupenství, průtoky, hustoty, viskozity, Obr. 5 Statický směšovač SMI TM popis procesu a uvedení procesních podmínek: teplota a tlak, světlost (DN) potrubí, do kterého bude statický směšovač zařazen, provedení mísicích elementů (vyjímatelné nebo pevné) a housingu (potrubní díl zakončený přírubami nebo návarky), požadované materiálové provedení statického směšovače, požadovaná homogenita a max. přípustná tlaková ztráta. Ing. Josef HAVRÁNEK, DENWEL, spol. s r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 13

14 čerpací technika HENNLICH: Čerpadla pro průmysl Odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH je jedním z předních domácích dodavatelů čerpací techniky. Mimo další sortiment se dlouhodobě zabývá návrhem, technickým poradenstvím, dodávkou a servisem čerpadel v průmyslu. Dodává jednotlivá čerpadla i celé dávkovací celky. Dodává také náhradní díly a poskytuje servis. Hadicová čerpadla K čerpání a dopravě suspenzí, viskózních a abrazivních médií jsou určena hadicová (peristaltická) čerpadla, která nacházejí uplatnění v chemickém, keramickém průmyslu, potravinářství, úpravě vody a v dalších. Divize HYDRO-TECH dodává osvědčená čerpadla Ponndorf. Čerpadla typu P_delta s možností velmi jednoduché a rychlé výměny pracovní hadice jsou například vhodná pro aplikace s častou změnou média či nutným častým vyčištěním čerpadla. Dávkovací čerpadla HYDRO-TECH dodává dávkovací čerpadla firmy sera pro přesné a spolehlivé dávkování i agresivních, nebezpečných nebo hořlavých kapalin, a to i dle ATEX. Díky konstrukci patří k velice spolehlivým čerpadlům bez velkých nároků na údržbu. Díky různým materiálovým kombinacím lze vždy zvolit Obr. Hadicové čerpadlo Ponndorf P_highpressure 65 s dopravovaným množstvím až l/h a maximálním tlakem až 15 bar nejvhodnější typ dávkovacího čerpadla pro danou kapalinu. V sortimentu jsou i nově koncipované kompletní dávkovací palety nebo dávkovací jednotky včetně plastových zásobníků. Čerpadla řady R 511.1určená pro vysoké tlaky pak mohou být dodána i v provedení dle API. Odstředivá čerpadla Pro nejrůznější případy dopravy široké škály kyselin, zásad a dalších chemikálií jsou vhodná odstředivá čerpadla Schmitt a SAWA, a to v provedení s mechanickou ucpávkou, bezucpávková, plastová či v nerezovém provedení. Tato čerpadla mohou být dodána pro potravinářství, v nejvyšší kvalitě i pro farmaceutický průmysl. Rovněž je k dispozici provedení dle ATEX. Sudová čerpadla V případě čerpání médií přímo ze sudů či kontejnerů dodává HYDRO-TECH sudová čerpadla firmy Grün. Provedení je jak s axiálním oběžným kolem, tak i jako vícestupňové provedení s radiálními koly. Pro vyšší viskozitu je pak k dispozici čerpadlo sudové vřetenové. Vysokotlaká plunžrová čerpadla Čerpadla firmy CAT Pumps slouží všude tam, kde je nutno dosáhnout vyšších tlaků až do 690 bar. Použití je pro reverzní osmózu, klimatizační a zvlhčovací jednotky, čisticí zařízení, tlakové testovací jednotky a podobně. Speciální čerpadla Především pro potravinářství a kosmetiku ale i pro průmysl výroby barev a ostatní aplikace, kde je nutno dopravovat média s vysokou viskozitou šetrným způsobem, jsou ideální speciální sinusová čerpadla firmy Watson-Marlow MasoSine. HENNLICH s.r.o., ÈERPADLA PRO CHEMICKÝ PRÙMYSL tel/fax GSM: CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

15 Analýza kapalin pohodlně Analýza kapalin pohodlně Jednoduché Jednoduché a bezpečné bezpečné měření měření s technologií technologií Memosens Memosens Revoluce v senzorové technice digitální propojovací systém Memosens. Bezkontaktní, Revoluce induktivní v obousměrný senzorové technice přenos dat digitální z hlavice propojovací senzoru do systém převodníku Memosens. po standardním Bezkontaktní, induktivní komunikačním obousměrný kabelu. Problémy přenos dat s z vlhkostí, hlavice senzoru nečistotami, do převodníku korozí a agresivním po standardním prostředím komunikačním jsou minulostí. Kalibrace kabelu. Problémy senzorů s v vlhkostí, laboratoři. nečistotami, Podstatné zvýšení korozí a využitelnosti agresivním prostředím měřicího jsou místa minulostí. díky dramatickému Kalibrace senzorů zkrácení v servisních laboratoři. dob. Podstatné zvýšení využitelnosti měřicího místa díky dramatickému zkrácení servisních dob. Prostě spolehlivý Prostě Memosens spolehlivý znamená první bezkontaktní přenos měřené hodnoty z elektrody na převodník. Memosens Měřené hodnoty znamená jsou první přenášeny bezkontaktní z elektrody přenos do spojky měřené na hodnoty kabelu indukční z elektrody vazbou. na převodník. Měřené Celý systém hodnoty je zcela jsou odolný přenášeny vůči z jakémukoli elektrody do typu spojky vlhkosti. na kabelu indukční vazbou. Celý systém je zcela odolný vůči jakémukoli typu vlhkosti. Prostě bezpečný Prostě S technologií bezpečný Memosens máte vždy k dispozici přímo v senzoru celou řadu údajů S o technologií měření ph/orp, Memosens vodivosti máte a obsahu vždy k dispozici kyslíku. Označení přímo v senzoru měřicího celou místa, řadu provozní údajů hodiny, o kalibrační měření ph/orp, data a mnoho vodivosti dalších. a obsahu Proto kyslíku. můžete Označení elektrodu měřicího nakalibrovat místa, v laboratoři provozní hodiny, kalibrační a při nejbližší data příležitosti a mnoho dalších. vyměnit. Proto Bezpečně, můžete jednoduše elektrodu a nakalibrovat spolehlivě. v laboratoři a při nejbližší příležitosti vyměnit. Bezpečně, jednoduše a spolehlivě. Další informace naleznete na Další informace naleznete na Endress+Hauser Czech s.r.o. Endress+Hauser Olbrachtova 2006/9 Czech s.r.o. Olbrachtova Praha 2006/ Praha 4 tel tel. fax fax

16 míchání Modelování laminárních statických mixérů Statické laminární míchání viskózních kapalin má v průmyslu široké pole využití. Obzvláště v oblastech, jakými jsou farmacie, biomedicína, petrochemický průmysl a spotřebitelské produkty. Tyto jevy jsou při použití tradičních CFD metod (Computational Fluids Dynamics) velmi náročné na modelování. Výrobce statických laminárních mixérů ke směšování lepidel, tmelů a další montážních kapalin, firma Nordson EFD, spolupracovala s certifikovaným konzultantem programu COMSOL Multiphysics Veryst Engineering na optimalizaci a nalezení požadovaného směšovacího poměru statického laminárního mixéru. Statické mixéry jsou levné, přesné a umožňují míchání široké škály kapalin v různých směšovacích poměrech. V mnoha případech je směšovaná kapalina velice viskózní a molekulární difuze ve směšované látce je malá, a proto musí být kapalina intenzivně mechanicky míchána. To je v ostrém kontrastu s turbulentním mícháním nebo mícháním plynů, jež vykazují výrazně vyšší difuzivitu. Simulovaný laminární mixér, který je zobrazen na obrázcích, je navržen tak, aby obsahoval přepážky rozdělující a opět směšující kapalinu, invertované přepážky odvádějící kapalinu pryč od vnějších stěn a spirálové přepážky, které prodlužují oblast směšování a skládají proudění. V případě, že se na výstupu mixéru vyskytuje pouze koncentrace, která odpovídá koncentraci smísených kapalin v celém průřezu, pak můžeme prohlásit, že bylo dosaženo požadované kvality promíchání. Na obrázku č. 1 je zobrazen statický mixér vyráběný firmou Nordson EFD, jenž je používán pro míchání lepidel v různých průmyslových oblastech. Obr. 1 Jednoúčelové statické mixéry od firmy Nordson EFD Pro porozumění ději a následnou optimalizaci statického laminárního mixéru je velice důležitý přesný CFD model. Bohužel nelze přímo použít jednoduchý model dvoufázového proudění vzhledem k tomu, že model nedokáže eliminovat numerickou difuzi a tím pádem vypočtený výsledek neodráží skutečný proces míchání. Numerická difuze je chyba výpočetní metody, která obvykle vzniká u upwind schématu prvního řádu (upwind schéma označuje třídu numerické diskretizace pro vyřešení hyperbolické parciální diferenciální rovnice a s jeho pomocí lze numericky simulovat směr šíření proudění). Numerickou difuzi lze zredukovat volbou jemnější sítě, menší stabilizací a jinými numerickými technikami. Nicméně numerická difuze vždy převažuje nad velmi nízkou molekulární difuzí přítomnou ve statických laminárních mixérech. CFD, trasování částic a kvalita promíchání Veryst Engineering ve spolupráci s Nordson EFD vyvinuli nový modelovací nástroj pro simulaci laminárních statických mixérů. K určení celkového výkonu mixéru, popisu kompletního pole proudění a tlakové ztráty uvnitř statického laminárního mixéru použili numerický program COMSOL Multiphysics (obr. 2). K zmapování pohybu částic míchaných kapalin bez uvažování numerické difuze využili jak výsledků proudnic, tak i trasovaných nehmotných částic. Na obrázku č. 3 jsou zobrazeny kontury rychlosti v různých průřezech mixéru. Obrázek č. 4 zobrazuje trasování částic, kdy se kapaliny nacházejí uprostřed statického laminárního mixéru. Dále jsou na obrázku zobrazeny Poincaré mapy, které zobrazují oblasti, kde částice procházejí přes konkrétní rovinu v mixéru. Další součástí návrhu a optimalizace statického laminárního mixéru byly studie konvergence sítě pro část simulace proudění nebo ověření optimálního nastavení časového kroku. V této fázi vývojáři zjistili, že použité proudnice jsou příliš mohutné na to aby postihly tenké vlasové paprsky nesmíchaných látek. Dále zjistili, že použitím Particle Tracing Modulu lze výrazně snížit výpočetní náročnost spolu se snížením výpočetního času. Dalším krokem byl export dat proudnic a trasovaných částic do nově vyvinutého vlastního algoritmu, jenž umožňuje výpočet dvou kritérií kvality promíchání. Prvním kritériem je variační koeficient CoV Coefficient of Variation, který se pohybuje v rozmezí od hodnoty nula pro perfektně promíchané látky až po hodnotu jedna pro nepromísené látky. Vyhodnocení kvality promíchání značně záleží na velikosti kontrolované oblasti, tedy tento způsob může být Obr. 2 Geometrie statického mixéru se zobrazenými vstupními podmínkami Obr. 3 Kontury rychlosti v různých průřezech statického laminárního mixéru Obr. 4 Trasované částice a Poincaré mapy v oblastech, kde se kapaliny začínají dobře promíchávat do jisté míry nepřesný. Druhým přesnějším kritériem je vyhodnocení série průřezů mixérů, které jsou podobné Poincaré mapám (viz obr. 4). Tyto obrázky napomohly určit pozici tenkých paprsků jednotlivých materiálů, které nebyly patrné z celkové variační analýzy CoV. Z jednotlivých průřezů mixéru lze vytvořit animaci, která usnadňuje vizualizaci procesu míchání. Věrohodnost výsledků simulace Pro ověření použitých modelovacích nástrojů, porovnali vývojáři výsledky simulace s experimentálními daty naměřenými firmou Nordson EFD. Pro experiment použili epoxid, jeden bílé barvy a druhý černé. Tyto materiály po smíchání ztuhnou. 16 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

17 míchání Obr. 5 Porovnání experimentálních dat s numericky vypočtenými výsledky barva označuje velmi dobře promíchanou kapalinu a 4. žádná data. Oblasti bez dat jsou zóny bez proudění nebo oblasti, kde dochází k recirkulaci. Aby vývojáři eliminovali oblasti bez dat, dodatečně generovali částice v různých oblastech modelu mixéru, tedy nejen na vstupu. Na obrázku č. 5 můžete vidět porovnání mezi experimentálními daty a simulací. Na obrázku naleznete tři různé řezy z první poloviny mixéru. Modře je znázorněna stěna přepážek v experimentu. Černý a bílý epoxid vstupuje při experimentu do mixéru pod mírně odlišným úhlem než v simulaci, což je způsobeno nedokonalým oddělením obou epoxidů na vstupu mixéru. To má vliv na rozložení černého/bílého epoxidu v různých řezech podél mixéru. Nicméně je známo, že úhel, pod kterým vstupuje kapalina do systému, nemá významný vliv na kvalitu promíchání. Výsledkem je výborná shoda mezi experimentem a simulací ve smyslu identifikování nepromíchaných oblastí a tenkých paprsků kapaliny. Pro posouzení kvality směšování byl statický laminární mixér po ztuhnutí materiálů rozřezán na zhruba čtyřicet stejně velkých částí. Následně firma Veryst Engineering porovnala vzorky se simulací, kde jsou vyobrazeny proudnice a trasované částice. Na obrázku č. 5 jsou barevně rozlišeny čtyři informace o kvalitě promíchání: 1. černá barva znázorňuje první materiál, 2. bílá barva označuje druhý materiál, 3. šedá Optimalizace návrhu mixéru Výsledky z CFD simulace, trasování částic a zpracování dat vlastním algoritmem umožnily vývojářům detailně porozumět rozložení rychlostního pole uvnitř mixéru. Takové výsledky by nebylo možné získat prostým fyzikálním experimentem. Simulace pomohla firmě Nordson EFD optimalizovat část jejich mixérů. Veryst Engineering a Nordson EFD i nadále spolupracují na dalších vylepšeních a rozšiřují aplikace na ostatní tvary mixérů například pro míchání výrazně jiných kapalin jak Newtonovských tak i ne-newtonovských. Pavel Ludvík, HUMUSOFT s.r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 17

18 chemický inženýring Realizace projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů úspěšně pokračuje Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (ARoMem)a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, velký důraz bude kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu. Rok 2013 se především nesl ve znamení příprav tří monografií o membránových procesech. První z nich monografie Tlakové membránové procesy, jejímž autorem je prof. Petr Mikulášek, CSc. a kolektiv z Univerzity Pardubice vyšla na konci roku 2013 ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Monografie Membránové dělení plynů a par byla vydána začátkem tohoto roku. Editorem monografie je doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejím vzniku se podílí celkem 10 autorů z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR v Praze-Suchdole, ze společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a také z Technické univerzity v Liberci. Tisk třetí z řady monografií, která je věnovaná elektromembránovým procesům je plánovaný na polovinu letošního roku a jejím editorem bude Ing. Luboš Novák, CSc., generální ředitel MEGA a.s. Vybraným českým vysokým školám, s odpovídajícím zaměřením, byl v roce 2013 nabídnut výukový modul jako cyklus přednášek o nejdůležitějších membránových procesech z hlediska teorie těchto procesů i jejich praktického využití. Z nabídky si školy vybíraly témata, která byla prezentována odborníky na danou oblast. Zájem o výukový modul projevily VŠB TU Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita v Liberci. Výukový modul byl zahájen na VŠB TU Ostrava v říjnu Vzdělávací aktivity projektu byly dále naplňovány realizací praxí studentů, kterých se v roce 2013 uskutečnilo 11. Úspěšně také proběhla zahraniční stáž pracovníka VŠB TU Ostrava na univerzitě v Montpellier (Francie) a pracovníka TU v Liberci na univerzitě v Basel (Švýcarsko). Další ze série odborných seminářů, které jsou vysoce hodnoceny zejména VŠ studenty, na témata membránové materiály, elektromembránové procesy a membránové bioreaktory se konaly v závěrečné třetině roku Obr. Titulní stránky monografií vydaných v rámci projektu ARoMem Cyklus seminářů zaměřených na hlavní oblasti membránových procesů se uzavře odborným seminářem Integrované membránové procesy, který se konal v březnu letošního roku v Brně. V rámci propagace membránových procesů byly uspořádány informační semináře pro laiky (Česká Lípa), workshopy Membránové procesy v mlékárenství (Pardubice), Prezentace studentských prací (Liberec) a Strategie podpory a propagace MP v období (Heřmanice v Podještědí) a mezioborové konference Membránové procesy ve vinařství (Lednice) a sympozium Membránové technologie v rámci konference CHISA, které se potkaly s velkým ohlasem a s pozitivní reakcí účastníků. Náplní jedné z klíčových aktivit projektu je zajištění rozvoje lidských zdrojů členských subjektů a v jejím rámci CZEMP ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně zorganizovala vzdělávací kurz Inovace a transfer technologií, který se konal v říjnu 2013 v Brně. CZEMP se aktivně zapojila do setkání národních technických platforem a byla jedním z iniciátorů aktualizace Memoranda technologických platforem. Členská základna české membránové platformy se rozšířila o domácí i zahraniční odborníky z oblasti membránových procesů. V průběhu roku 2013 byla zahájena příprava mezinárodní konference MELPRO, která se uskuteční v květnu roku 2014 v Praze. Konference MELPRO bude nejvýznamnější událostí v oblasti membránových procesů konaných v České republice. V roce 2014 bude její příprava nadále pokračovat a CZEMP, jako jeden z hlavních organizátorů konference, se na ní bude významně podílet. Mezioborová konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi, která se konala v termínu března 2014 ve Stráži pod Ralskem a Heřmanicích v Podještědí byla připravena v úzké spolupráci se zástupci inovativních společností, průmyslových a akademických subjektů. Spoluorganizátorem akce byla společnost MemBrain s.r.o. Cílem konference byla výměna zkušeností a diskuze na témata z oblastí inovace, transferu technologií a výsledků do průmyslové praxe, podpora výzkumu a vývoje v ČR a zahraničí, oceňování výsledků apod. Mezi přednášejícími byli zástupci průmyslu, akademické sféry i představitelé ze státní správy a samosprávy, kteří účastníky seznámili s existující a připravovanou podporou výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím srovnáním se zahraničními zeměmi. I v roce 2014 zůstávají v nabídce CZEMP studentské praxe a stáže v ČR a také mezinárodní stáže pro pracovníky členských subjektů. Vysoké školy budou nadále svým studentům nabízet přednášky výukového modulu o membránových procesech. Dalším úkolem pro rok 2014 bude zajištění finanční podpory pro navazující aktivity CZEMP, které byly nastartovány projektem Česká membránová platforma (OP PI) a prohloubeny projektem ARoMem (OP VK). Informace o všech akcích organizovaných CZEMP najdete na Projekt ARoMem Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tématicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/ ) je podpořena z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 18 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

19 chemické technologie HENNLICH: Nové trysky pro chemický průmysl Zcela nové trysky určené pro chemický průmysl představil odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Jde o řadu kapalinových trysek série 490 s rozstřikem plného kužele. Tento zcela nový produkt byl vyvinut pomocí CFD modelování. Tomu odpovídá stabilní tvar paprsku neovlivněný tlakovou ztrátou na trysce a výrazně vyšší odolnost proti ucpání zásluhou nové vnitřní vestavby. Další novinkou je tryska pro čištění nádrží XactClean určená pro vyšší pracovní tlaky. Díky patentovanému řešení má tryska velmi silný a účinný paprsek.zajímavou vlastností trysky jsou také kontrolované otáčky. Naše společnost se stále více orientuje na dodávky pro chemický průmysl, který považujeme za jednu z našich priorit. Následujeme tak kroky celé skupiny HENNLICH, ale také snahu našeho německého partnera, firmy Lechler GmbH, prosadit se v chemických technologiích, vysvětluje product manager pro trysky HENNLICH Martin Pavliska. Obr. 1 Rotační tryska pro čištění nádrží XactClean HENNLICH přitom nezůstává pouze u dodávek průmyslových trysek, ale stále více se zabývá také dodávkami celých technologií, především pro čištění odpadních plynů z chemické výroby, odsíření, denitrifikace nebo ochlazování. Z tohoto důvodu jsme navázali partnerství s předními firmami v tomto oboru, společnostmi TENZA či I & C Energo, doplnil Martin Pavliska. Dodal, že výše zmíněné a mnohé další inovace, nápady a popisy aplikací pro chemický průmysl společnost shrnula ve speciální brožuře Přesné trysky pro chemický průmysl. Obr. 2 Nová generace trysek Lechler série 490 HENNLICH s.r.o., TRYSKY PRO CHEMICKÝ PRÙMYSL Multifunkční hladinové spínače Hladinové spínače CleverLevel LBFS/LFFS americké fy Baumer Ltd., nabízejí mnoho výhod oproti tradičním vibrujícím vidličkám. Lze je použít pro většinu médií, včetně elektrostatických. Adhezivní látky nebo pěny, které způsobují chyby u jiných technologií, zde nemají rušivý účinek, což znamená maximální spolehlivost pro širokou škálu měření. Použitím technologie frekvenční odchylky (PWM) mohou měřit i dielektrickou konstantu média bez jakékoli parametrizace, spolehlivou detekci dosažení hladiny a úrovně znečištění. Alternativa vibrační vidlice Vzhledem k tomu, že pastovité materiály jsou náchylné k tlumení vibračních vidlic, může u nich často dojít k chybám měření. Hrubá, zrnitá média, jako je obilí, mohou snadno uvíznout mezi vidlicemi a také způsobit chybu měření. Kromě toho jdou vidlice nejen obtížně vyčistit, ale tekuté a práškové látky vyžadují různé konstrukce vidlice. Na čidlech spínače CleverLevel neulpívají žádné zbytky média nebo pevné látky, které jsou schopny na nich akumulovat. Přesná a spolehlivá detekce hladiny je tak zajištěna i za obtížných okolností. Hladinové spínače CleverLevel LBFS jsou vhodné pro vysoce viskózní kapaliny, stejně jako pro sypká nebo kapalná média. Jejich kompaktní senzor umožňuje montáž i do trubek malých světlostí. Pokud to vyžadují hygienické předpisy jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli. Čidla jsou vyrobena ze speciálního, schváleného plastu PEEK, který vyčnívá pouze 15 milimetrů do procesu. Čidlo tudíž nebrání toku a nestíní ukládání materiálu. Hladinové spínače CleverLevel nejsou citlivé na pěny, adhesi, průtok, turbulence nebo suspendované částice. Jsou vysoce teplotně stabilní a vyznačují se opakovatelnou přesností, jsou odolné proti šoku nebo vibracím. S ohledem na antikorozní konstrukci lze jeden senzor lze použít pro všechna média. Doba odezvy je menší než 100 ms. Nemají žádné pohyblivé části a jsou vyrobena z jednoho výlisku, dostupné pro řadu procesních připojení. K dispozici jsou čidla optická, ultrazvuková, induktivní nebo kapacitní. Mají jednotný design, stejnou kalibraci a spouštění, stejně tak jako připojení do procesu.»» CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 19

20 ultrazvuková technika Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace Ultrazvukové homogenizátory jsou s výhodou používány k mísení kapalin o nestejné viskozitě, popř. rozmíchání drobných částic v kapalině. Ultrazvukové vlny jsou generovány v kapalině oscilující titanovou sonotrodou, kaskatrodou ( cyklů/s, až 200 µm) za vzniku kavitace, tj. vzniku mikrobublin, které pak implozivně praskají hot spot za tvorby lokálně vysoké teploty, tlaku, teplotního gradientu a vysoké rychlosti proudění (~5 000 K, ~1 000 atm, >100 K/s a ~110 m/s). Užití ultrazvukových homogenizátorů-míchadel je popsáno pro následující aplikace: dispergace a deaglomerace, mletí za mokra, extrakce, konzervace, emulzifikace, sonochemie a další. Vmíchání jemných částí do kapaliny, tedy dispergace a deaglomerace je jedním ze základních postupů při výrobě malířských barev, barev pro kopírky, šamponů, leštidel, ale také příprava kompozitů s plnivy z nanomateriálů. Působením sil fyzikální a chemické povahy (povrchové napětí, Van der Waalsovy síly) se jednotlivé částice shlukují do aglomerátů, tento efekt je obzvláště silný u viskozních kapalin, jako jsou polymery a pryskyřice. K dispergaci a deaglomeraci prachových částic se běžně užívají vysokotlaké homogenizátory a rotor-stator mixery. Alternativou k těmto užívaným postupům jsou ultrazvukové homogenizátory, kdy energeticky efektivním způsobem dochází k dalšímu snížení velikosti vmíchávaných částic při zvýšení jejich stejnorodosti, viz obr. 1. Obr. 1 Mikromletý AL (OH) 3 před a po sonifikaci Aplikace ultrazvuku je také velice efektivní pro přípravu mikromletých částic a mletí za mokra. Ultrazvuk dovoluje zpracovat velmi koncentrované a viskozní směsi a tak redukovat zpracovávaný objem. Mletí s pomocí ultrazvuku je obzvláště vhodné pro přípravu částic velikosti µm a nm, jako jsou AL(OH) 3, Ba (SO) 4,Na 2 CO 3, dentální keramika a oxidy kovů. Uvedenou technikou se podařilo snížit velikost částic AL(OH) 3 z 150 na 10 µm, u dentální keramiky z 30 na 2 µm a u Na 2 CO 3 z 70 na 3 µm. V mikrobiologii je užití ultrazvuku především spojováno s narušením buňky, což může vézt k uvolnění proteinů, enzymů a lipidů v ní obsažené extrakce a také pak ke konzervaci potravin jako jsou ovocné šťávy, marmelády atp. U těchto produktů není vždy výhodné použít ke konzervaci běžný postup pasterizace a je užito sinergického efektu tlaku a ultrazvuku, teploty a ultrazvuku a nebo současného použití tlaku, ultrazvuku a teploty (MTS). Užitím ultrazvuku k prezervaci potravin je možné snížit teplotní zátěž nutnou k jejich konzervaci, což je výhodné pro uchování některých termolabilních organických sloučenin. Rostlinné extrakty jsou velice často užívány ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu a také při výrobě potravních doplňků. Pro průmyslové použití je žádoucí mít koncentrovaný, dobře rozpustný extrakt s vysokou aktivitou bioaktivních látek, např. alkaloidů, flavanoidů, polyfenolů. Extrakce s pomocí ultrazvuku Ultrasound Assisted Extraction (UAE) umožnila, při porovnání s běžným maceračním postupem, redukovat čas nutný k extrakci a zvýšila koncentraci extraktu při stejném množství rozpouštědla. UAE je energetický úsporný, čistý a bezpečný proces pro výrobu kvalitních extraktů. Uvedený postup byl použit k přípravě extraktu: fenyklu, chmele, máty, zázvoru, šafránu, omanu pravého (Inula helenium), boldovníku vonného (Peumus boldus Mol.), z kůry citrusů a také např. mandlového oleje. Jako rozpouštědlo byla použita voda, metanol, etanol a další běžná rozpouštědla. Proces byl veden v nádobách se sonotrodou, popř. v míchaných nádobách se sonotrodou, ale také za použití průtočné cely flow cell. Je uváděno až 30% zvýšení výtěžku extrakce při snížení potřebného času pro extrakci a také snížení teploty užité pro extrakci při stejném výtěžku. Emulze jsou disperze dvou a nebo více nemísitelných kapalin. Emulzifikace j e postup pro výrobu léčivých mastí, tělových krémů, pleťových mlék, leštidel, laků, nátěrových barev a také maziv. Cílem procesu je připravit emulzi o optimální velikosti kapének s jejich úzkou distribucí. Velikost částic a jejich distribuce jsou základní faktory určující stabilitu emulze. Ultrazvukové emulzifikátory dovolují připravit emulze o velikosti kapénky 1 µm (mikroemulze) a zpracovávat velká množství jak ve vsádce, tak i v in-line procesu za použití průtočných chlazených cel, které jsou také dodávány v provedení CIP (cleane-in-place) a SIP (sterilize-in-place). Na rozdíl od běžných vysokotlakých homogenizátorů dovolují ultrazvukové homogenizátory zpracovat i velmi vizkozní kapaliny, jako jsou těžké topné oleje, a to při nízkých nárocích na údržbu, čištění a ovládání. Sonochemie je aplikace ultrazvuku na chemickou reakci a vlastní proces je zapříčiněn působením akustické kavitace v kapalině. Sonochemický efekt s sebou přináší zvýšení rychlosti chemické reakce a její účinnosti, aktivaci pevných látek a kovů, zvýšení reaktivity reagencií a katalyzátoru za zvýšení energetické efektivity. Sonikace chemické reakce je užíváno při syntéze latexu, přípravě grafenu a nanodiamantů a dalších nanočástic a také při urychlení Suzuki-Miyaura rekce. Obr. 2 HIELSCHER laboratorní, poloprovozní a průmyslové sonikátory Při sonikaci kapalin je pro výsledný efekt zásadním parametrem energie vztažená na zpracovávaný objem: E/V; E (Ws) = P(W) x t (s). Z tohoto důvodu je relativně snadný přenos poznatků z laboratorního nebo poloprovozního měřítka na plně provozní úroveň. Společnost Hielscher Ultrasonics GmbH dodává ultrazvukové sonikátory pro laboratorní užití (50 400W), poloprovozní zařízení (0,5 2 kw) a průmyslová zařízení (4 16 kw). Vsádkově je možné zpracovat objem až 100 l, ovšem efektivním postupem je užití průtočných cel v čerpadle. Zpracovávané množství bude samozřejmě záviset na použitém sonikátoru a typu procesu. Například pro sonikátor UIP 1000 hd/1000 W je uváděn možný zpracovávaný objem 0,5 4,0 l/min, sonikátory jsou konstruovány pro nepřetržitý provoz 24 h/7 dní.všechny sonotrody jsou vyrobeny s titanu, tělo průtočné cely z nerez oceli 316L.Vzhledem ke svému jednoduchému tvaru je lze snadno instalovat a čistit. Jiří Dalecký, Pragolab s.r.o., 20 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli

Váš specialista pro standardní a speciální nádrže z ušlechtilé oceli AKTUÁLNÍ INFORMACE Z CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A LABORATORNÍ PRAXE WWW.CHEMAGAZIN.CZ 2 ROČNÍK XXV (2015) TÉMA VYDÁNÍ: KAPALINY Alternativní postupy čištění technologických vod z výroby barviv Určení optimální

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12

Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12 44 Údržba vysokozdvižných vozíků Digitální příloha: IT v průmyslu ISSN 1803-4535 32 Autonomní údržba Duben 2014 Číslo 3 (39) Ročník VII Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12 Tento časopis je

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 1/2010. TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj Číslo 1/2010 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TruLaser 1030: jednoduše výhodný stroj 1 Nízká pořizovací hodnota a provozní náklady 2 Velmi jednoduchá

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2009 www.siemens.cz/iadt MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem,

Více

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění 20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění www.udrzbapodniku.cz 2011 MONDO s. r. o. Vážní 899, 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 541 212; Fax: +420 495 541 203 E-mail: info@mondo.cz

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Technologie Medicínská výroba zpracování plastů květen 2013 Halogen-free bez omezení! Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Inovační inženýrské termoplasty od společnosti Ticona, jako

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2013 Jak sestrojit generátor blesků strana 21 Někdy i ocel potřebuje lázně strana 6 Vodní elektrárna

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více