Energeticky účinné čerpání. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace. On-line a laboratorní analýzy TOC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energeticky účinné čerpání. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace. On-line a laboratorní analýzy TOC"

Transkript

1 aktuální informace z chemického průmyslu a laboratorní praxe 2 ROČNÍK XXIV (2014) TÉMA ČÍSLA kapaliny Energeticky účinné čerpání Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Shimadzu_Tschechien.qxd :58 Uhr Seite 1 Modelování laminárních statických mixérů Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace On-line a laboratorní analýzy TOC Přímé napájení IC systému čerstvě připravenou ultračistou vodou Detekujte více. Objevujte více. Shimadzu představuje nové LCMS Mimořádná citlivost v nejrychlejším hmotnostním spektrometru s trojitým kvadrupólem na světě. Rychlost a citlivost, které nemají srovnání.

2 Metrohm Iontováchromatografie Zavádímenovýstandardvoblas Iontovéchromatografie Flexibilita Spolehlivost Jednoduchéovládání Profesionálníautoma zace Inteligentnítechnologie Bezkonkurenčnízáruky Aplikačníknow-how 930CompactICFlex 940ProfessionalICVario IntegrujteIN-LINEzdrojultračistévodypomocíELGAPURELAB FLEX5/6 ELGAPURELAB FLEX5/6jakozdrojpropřímé napájenímetrohm ICultračistouvodoutypI. Vždyčerstvávodadíkyvnitřnírecirkulačníkomoře Žádnýzdrojkontaminace Plněautoma ckápřípravaeluentů olibovolném složeníakoncentraci Možnostparalelníhoodběruultračisté vodyprolaboratornívyuži 940ProfessionalICVarioaELGAPURELAB FLEX5/6 Inteligentnítechnologieaflexibilitavýběrusupresoruprorůznéaplikace

3 Spektrofotometr DS-11 Moderní, kompaktní mikroobjemový spektrofotometr s operaèním systémem Android TM. Vìtší absorbanèní rozsah, nevyžaduje kalibraci. V nabídce dvì varianty - pouze pro mikroobjemové vzorky nebo vèetnì kyvety. Ve tøech barevných provedeních. Analýza celého spektra - mìøí absorbanci vzorkù o velikosti 0,5 až 1μl. Rozsah nm, ideální volba pro celou škálu UV-Vis aplikací, kvantifikaci proteinù a nukleových kyselin. Nejširší rozsah koncentrace Technologie SmartPathTM automaticky upraví dráhu paprsku a pøizpùsobí se vzorkùm s absorbancí v rozsahu 0, AU (ekvivalent 1cm). Velice efektivní rozsah od 0,1mg/ml - 750mg/ml BSA a 2, ng/μl dsdna. Zabudovaná WiFi, Ethernet a 3 USB porty. Volitelné pøíslušenství: USB tiskárna, èteèka èárových kódù. EasyApps Software Uživatelsky pøívìtivá aplikace vám zjednoduší práci a ušetøí èas. Ovládání pomocí dotykového displeje. Pøepínání mezi aplikacemi bìhem práce. Možnost vytvoøení úètù chránìných heslem a uložení neomezeného poètu individuálních uživatelských metodik. Umožòuje uložit novì zadané barvièky a proteiny a jejich opìtovné použití. Automatické ukládání dat vèetnì exportu. dsdna RNA ssdna UV-VIS Microarray Protein A280 Kinetics OD600 LAB MARK a.s. tel.: , fax: Pod Cihelnou 23, Praha 6

4 REFRAKTOMETRY K-PATENTS pro měření koncentrace kapalin a cukernatosti UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE NEZÁVISLÁ NA PŘÍTOMNOSTI PEVNÝCH ČÁSTIC A BUBLIN VELKÝ VÝBĚR VARIANT PRO RŮZNÉ APLIKACE např. v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém, potravinářském, textilním a papírenském průmyslu

5 obsah Číslo 2, ročník XXIV (2014) Vol. XXIV (2014), 2 ISSN Registrováno MK ČR E CHEMAGAZÍN s.r.o., Dvouměsíčník přinášející informace o chemických výrobních zařízeních a tech no lo gi ích, výsledcích výzkumu a vývoje, la bo ra tor ních přístrojích a vybavení laboratoří. Zasílaný zdarma v ČR a SR. Zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, Chemical Abstract a dalších rešeršních databází. Vydavatel: CHEMAGAZÍN s.r.o. Gorkého 2573, Par du bi ce Tel.: , Fax: Šéfredaktor: Dr. Ing. Petr Antoš Ph.D. T: Redakce, výroba, inzerce: Tomáš Rotrekl T: Odborná redakční rada: Cakl J., Čmelík J., Kalendová A., Kuráň P., Lederer J., Rotrekl M., Rovnaníková P., Šimánek V., Žáková P. Energeticky účinné čerpání Knudsen B. Se správně zvolenými čerpadly totiž můžete snížit pořizovací i provozní náklady, zvýšit výkon celého systému a snížit dopady vašeho provozu na životní prostředí. Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Volenec M. V poslední době byly vyvinuty nové typy ph elektrod, které kombinují výhody odolného referenčního systému s velmi rychlou odezvou a vysokou reprodukovatelností. Statické směšovače Sulzer Havránek J. Přehled nabídky firmy Sulzer, jejímž cílem je navrhovat co nejúčinnějšího statického směšovače s minimální tlakovou ztrátou. Modelování laminárních statických mixérů Ludvík P. Výrobce statických laminárních mixérů ke směšování lepidel, tmelů a další montážních kapalin, firma Nordson EFD, spolupracovala s certifikovaným konzultantem programu COMSOL Multiphysics Veryst Engineering na optimalizaci a nalezení požadovaného směšovacího poměru statického laminárního mixéru. Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace Dalecký J. Ultrazvukové homogenizátory jsou s výhodou používány k mísení kapalin o nestejné viskozitě, popř. rozmíchání drobných částic v kapalině. Zlepšení výkonu a provozu iontových chromatografů Metrohm díky přímému napájením čerstvě připravenou ultračistou vodou systému ELGA PURELAB Flex 5/ Whitehead P. Systémy na úpravu vody PURELAB Flex 5 a 6 slouží jako beztlakový zdroj čerstvě připravené ultračisté vody pro automatickou přípravu eluentu, kterou zajišťuje zařízení Metrohm 941 Eluent Production Module. Separace N-glykanů na nové vícemodální koloně GlycanPac AXR Rajčanová M. Glykany jsou velmi hydrofilní a polární, a proto nejběžnější typ kolon používaných pro separace glykanů jsou amidové HILIC kolony, příkladem je Thermo Scientific Accucore150-Amide-HILIC. Tisk: Tiskárna Rentis s.r.o., Pardubice. Dáno do tisku Distributor časopisu pro SR: INTERTEC s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica, SK Náklad: výtisků Uzávěrky dalších vydání: 3/2014 Plyny (uzávěrka: ) 4/2014 Pevné látky (uzávěrka: ) CHEMagazín organizátor veletrhu LABOREXPO a konference PIGMENTY A POJIVA. SHIMADZU Hmotnostní spektrometr.. 1 METROHM Iontová chromatografie... 2 LAb MARK Spektrofotometr... 3 CHROMSERVIS Refrektometry... 4 alfa laval Výměníky... 9 intertec Refraktometry... 9 HEnnLICH Filtrace DENWEL Statické směšovače HEnnLICH Čerpadla ČERPADLA KOUŘIL Peristaltická čerpadla Endress+HAUSER CZECH Senzorová technika HUMUSOFT Software HEnnLICH Trysky VERDER Sušárny a pece CARBON INSTRUMENTS Analyzátory HEnnLICH Regulační ventily VEOLIA WATER Systém úpravy vody inzertní seznam NICOLET CZ Spektrometr...28 MERCI Viskozimetry...28 NETTO ELECTRONICS Váhy...29 ANALYTIKA Laboratorní standardy a chemikálie...29 CHROMsPEc Systém úpravy vody.. 31 GORO Systém úpravy vody PRAGOLAB Skenovací elektrochemický mikroskop...35 PRAGOLAB Lyofilizátory...38 CHROMsPEc Suché vývěvy...39 WATERS Hmotnostní detektor...39 PRAGOLAB ICP-MS...40 PRAGOLAB ICP-MS ČEMC Týden výzkumu a inovací pro praxi...45 TRIBON Plastové potrubní systémy.. 51 ČSPCH Konference ICCT VELETRHY brno Veletrh MSV...55 MERCK Analyzátor buněk...56 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 5

6 editorský sloupek Stav výzkumu a vývoje V lednu letošního roku vydala Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce Studii zpracovalo Technologické centrum Akademie věd České republiky ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a studie je svým rozsahem takřka 200 stran a obsáhlou tabulkovou přílohou značně rozsáhlá. Proto bych rád naše čtenáře seznámil se základními informacemi, jak si věda a výzkum v Čechách stojí v porovnání s ostatními zeměmi EU. Nejprve o tom, koho se problém týká. Ve vědě a výzkumu pracovalo v roce 2012 cca pracovníků, z toho bylo 33 tisíc výzkumných pracovníků a podíl žen z toho činil 24,7 %. Ve srovnání s rokem 2005 ( pracovníků), tedy v posledních sedmi letech, došlo k 30% nárůstu pracovníků zaměstnaných ve výzkumu. Je to nárůst poměrně výrazný, který by se měl projevit také na výsledcích výzkumu. Počet publikací vztažený na 1000 obyvatel ČR vzrostl z 0,6 na 0,92, přičemž v roce 1995 činil 0,34 a 0,43 v roce 2000 publikace na 1000 obyvatel. Počet publikací vzrostl za posledních dvanáct let na více než dvojnásobek. Počet přihlášek patentů u Evropského patentového úřadu (vztažený na 1 mil. obyvatel ČR) vzrostl z 1,4 (rok 1995) a 4,5 (rok 2000) na 13,1 v roce 2012, tutíž je nárůst od roku 2000 trojnásobný. Příjmy z licencí za patenty a užitné vzory se za uvedené období zvýšily též na trojnásobek. Čísla tedy povzbudivá, ale pouze zdánlivě. Ze srovnání s výsledky okolních zemí EU jsme přece jenom trochu pozadu. Německo má 1,16 a Rakousko dokonce 1,5 publikace na obyvatel a v počtu citací na obyvatel je rozdíl ještě markantnější, ČR má 4,86 citace na 1000 obyvatel, Německo 8,33 a Rakousko 11,29. Jsme na tom ale lépe než Slovensko, které dosahuje 0,55 publikace a Polsko s 0,54 publikace na 1000 obyvatel, počty citací jsou na Slovensku 2,41 a v Polsku 1,98 na 1000 obyvatel. Mezi nejcitovanější obory v ČR patří multidisciplinární fyzika, jaderná fyzika, jaderné vědy a technologie. V pětiletém průměru se přidává všeobecné lékařství a další medicinské obory a lékařská laboratorní technologie. Nejvýraznější disproporce je v počtu patentů podaných u Evropského patentového úřadu, v roce 2011 se podalo u EPO 15,4 přihlášek na 1000 obyvatel, v Německu to bylo 272,3 a v Rakousku 194 přihlášek na obyvatel, a nebude to jenom tím, že EPO má sídlo v Mnichově. Německo je z pohledu lidských zdrojů někde jinde, počet zaměstnanců výzkumu je takřka desetinásobný a blíží se počtu 600 tis. zaměstnanců, ale Rakousko má cca stejný počet pracovníků ve výzkumu jako ČR tj. na úrovni 60 tisíc a výsledky na úrovni Německa. Nejenom tedy demograficky, ale i z pohledu dosahovaných výsledků výzkumu si tedy stojíme někde mezi západem a východem. A nyní něco o tom kolik to stojí. Rok 2012 byl jako rok 2011 významný z hlediska enormního růstu celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za dva roky vzrostly celkové výdaje na VaV absolutně o 19,4 mld. Kč a zatímco v roce 2010 dosahovaly 53 mld. Kč, v roce 2012 to bylo již 72,4 mld. Kč. V relativním vyjádření tak podíl výdajů na VaV na hrubém domácím produktu vzrostl z 1,4 % v roce 2010 na téměř 1,9 % v roce 2012 a ČR se přiblížila evropskému průměru. Významnou roli při financování výzkumných aktivit měly prostředky ze Strukturálních fondů, jež se začaly čerpat v roce V posledních dvou letech došlo i k nárůstu prostředků investovaných do výzkumu z podnikových zdrojů. Důležitou součástí rozvoje výzkumného systému je posilování mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Hlavním nástrojem podpory výzkumu v Evropě byl 7. Rámcový program, který bude nahrazen od letošního roku novým rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont Výzkumné organizace se do konce roku 2012 zapojily do 676 výzkumných programů 7. Rámcového programu s příspěvkem přesahujícím 136 mil. Eur. Nejvíce se podílí Univerzita Karlova v Praze, ČVUT v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Ústav jaderného výzkumu Řež. Z pohledu parametrů inovační výkonnosti vykazovaných Evropskou komisí v publikaci Innovation Union Scoreboard 2013 má ČR relativně vysokou úroveň podnikových investic do inovací a vysoký počet inovujících malých a středních podniků. Slabší pozici má ČR dlouhodobě v oblasti výzkumného systému zahrnujícího ukazatele kvality a otevřenosti veřejného výzkumu a využívání duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, design). Vše nasvědčuje tomu, že se situace ve vědě a výzkumu zlepšuje, roste počet pracovníků, rostou prostředky vkládané do výzkumu a roste i přiměřeně počet a kvalita výstupů. Úroveň a intenzita výzkumu je ovšem úzce spjata s ekonomickou vyspělostí a hospodářským vývojem a zde jsme poněkud pozadu. Hrubý domácí produkt činí na jednoho obyvatele 79 % průměru EU28 a produktivita práce je na 72 % průměru EU28. V ČR je i relativně vysoká energetická náročnost. V porovnání s průměrem zemí EU28 je v ČR na produkci jednotky HDP zapotřebí 2,5-krát více energie. To vše bude ovlivňovat vývoj vědy a výzkumu v příštích několika letech, včetně legislativních změn v podobě nového vysokoškolského zákona a nové metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a s tím související kriteria pro rozdělování finančních prostředků na výzkum. O tom ale snad někdy příště. Tak to je v kostce vývoj českého výzkumu posledních několika let. Podrobnější informace je možno nalézt na internetových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Petr Antoš šéfredaktor časopisu CHEMAGAZÍN Technické novinky Filtrační média od Parkeru kontrolují statickou elektřinu Společnost Parker představuje technologii Static Control Filter Media. Jedná se o filtrační médium s kontrolou statické elektřiny, které slouží k prodloužení životnosti oleje a zlepšení hospodárnosti celého systému. Změny vlastností hydraulických kapalin si žádají inovativní přístup k omezení negativního dopadu elektrostatického výboje v olejích. Moderní hydraulické oleje skupiny II a III mohou obsahovat méně zinku, což snižuje vodivost kapaliny. Elektrostatický náboj se může objevit kdekoli v systému, k problémům však dochází až při příliš nízké vodivosti kapaliny. V takovém případě se může elektrostatická energie akumulovat a vytvořit výboj v oleji. Díky termální a oxidační degradaci kapaliny vznikne za významného přispění výboje elektrostatické energie glazura, která může poškodit systém a snížit jeho výkonnost blokací průtoku v součástech, jako jsou ventily a chladiče, a tím způsobit zanášení filtrů a následně například k poruše ventilů. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny od společnosti Parker snižují výskyt elektrostatického náboje v oleji, čímž se zvyšuje životnost hydraulických kapalin a ostatních součástí systémů. Snížením negativního dopadu termální oxidace se rovněž snižuje množství glazury vytvořené v systému, což má pozitivní vliv na efektivnost, výkonnost a hospodárnost systému. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny mohou nahradit stávající filtrační média nebo filtrační soustavy v systémech, které jsou citlivé na negativní dopad elektrostatických výbojů. Filtrační média s kontrolou statické elektřiny jsou dostupná i pro produkty řady HFDE500, kam patří filtry pro upevnění na nádrže, středotlaké i vysokotlaké filtry.»» 6 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

7 hlavička Unikátní ventily Varibell : Maximální regulace Regulace v poměru až 1: to je unikátní schopnost regulačních ventilů Varibell. Ty se vyznačují dalšími přednostmi, jako je využitelnost pro velké množství médií v mnoha odvětvích průmyslu. Unikátní ventily na český trh dodává odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Ventily Varibell díky své unikátní konstrukci umožňují regulovat kapaliny, plyny, emulze, páry nebo i znečištěná média. To vše v naprosto jedinečném poměru 1: To však není jejich jedinou výhodou, říká product manager pro ventily Varibell Zdeněk Fujda. Obr. Ventil Varibell Společnost Badgermeter uvedla na trh průtokoměr řady B-MAG / M 5000, což je bateriově napájený elektromagnetický přístroj vyznačující se vysokou přesností měření i v oblasti velmi malých průtoků. Výborná opakovatelnost měření spolu s nadprůměrnou životností baterií dělají z tohoto průtokoměru přístroj předurčený k aplikacím ve vodárenství. Typickou aplikační oblastí je detekce úniků v distribučních sítích, měření spotřeby vody, zavlažovací systémy. Měřidlo je předurčeno pro aplikace, kde není dostupné síťové napájení a kde je nutno měřit přesnou spotřebu nebo průtok. Samozřejmě je možné B-MAG / M 5000 používat také se síťovým napájením. U varianty přístroje se síťovým napájením slouží interní baterie k překlenutí případných výpadků sítě. Důležitá data jsou průběžně zálohována. Obr. Průtokoměr řady B-MAG / M 5000 Nová řada produktů SensoNODE, kterou společnost Parker Hannifin představila v únoru na veletrhu zdravotnických zařízení MD&M West v kalifornském Anaheimu, vkládá uživatelům přímo do jejich rukou cenná data, a tak pomáhá předcházet problémům a šetří jejich čas a peníze. Bezdrátové senzory vyřeší obvyklá omezení tradičních drátových senzorů. Díky svým malým rozměrům a snadné montáži je lze umístit i v těžko dostupných prostředích, kde je použití kabelů nepraktické nebo nemožné. Obr. Nízkoenergetické bezdrátové monitorovací senzory Parker SensoNODE Ventily Varibell je možné použít tam, kde klasické regulační ventily nestačí a musí být nahrazeny soustavou ventilů či jiným řešením. Je to obecně všude tam, kde je vyžadován regulační poměr více než 1:100. Dají se proto využít například v chemickém průmyslu, farmacii, metalurgii, energetice nebo ve stavebnictví, vypočítává Zdeněk Fujda. Ventily Varibell mají dvoustupňovou regulaci během otevírání a zavírání. Při plném otevření se nezanášejí. Velkou výhodou je velmi jednoduchá údržba bez nutnosti rozebírat potrubní systém, doplnil odborník odštěpného závodu HYDRO-TECH.»» Zesilovač typu B-MAG / M 5000 v přírubovém provedení B-MAG / M 5000 byl zkonstruován pro měření ve velmi náročném okolním prostředí. Měřidlo neobsahuje žádné pohyblivé části. Elektronika přístroje B-MAG / M 5000 je zabudována do skříně s krytím IP 67 (volitelně IP 68), což zajišťuje spolehlivost průtokoměru i při ponoření. Standardní verze přístroje může být vybavena interním dataloggerem, který může být načítán přes rozhraní IrDA nebo M-Bus s použitím protokolu ModBus RTU. Naměřená data mohou být rovněž přenášena prostřednictvím rádiové frekvence nebo GSM/GPRS modulů. Tento systém pak umožňuje centrální sběr a vyhodnocení údajů.»» Nové nízkoenergetické monitorovací senzory bezdrátově spolupracují s mobilními zařízeními Společnost Parker Hannifin, lídr v oblasti technologií řízení pohybu, představuje novou platformu nízkoenergetických bezdrátových senzorů, které monitorují tlak, teplotu a vlhkost kapalin a plynů. Nízkoenergetické bezdrátové monitorovací senzory Parker SensoNODE, které lze ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Parker SensoNODE, jsou prvními z řady podobných produktů, které společnost Parker Hannifin plánuje uvést na trh v roce Parker nabízí tři individuální typy senzorů, které mohou monitorovat tlak, teplotu a vlhkost v široké škále aplikací kapalin a plynů. Senzory mohou být připojeny k monitorovanému zařízení buď pomocí hrdla se standardním trubkovým závitem (NPT), nebo pomocí rychlospojky. Jako zdroj energie využívají běžný typ knoflíkové baterie. Společně s bezdrátovými monitorovacími senzory byla vyvinuta také mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem ios s názvem SensoNODE, která bude zdarma dostupná ke stažení v App Store společnosti Apple. Snadno ovladatelná mobilní aplikace s maximálním dosahem až 46 metrů od senzorů slouží k bezdrátovému připojení mobilního zařízení se systémem ios (iphone, ipad nebo ipod touch) k jednomu nebo několika senzorům s automatickým rozpoznáním. Po připojení se na mobilním zařízení zobrazují aktuální data a dostupné diagnostické nástroje aplikace umožňují vytvářet a zobrazit také nejrůznější grafy nebo uživatelem předdefinovaná oznámení. Na jednom mobilním zařízení lze sledovat současně až pět vstupů senzorů. Bezdrátové senzory Parker SensoNODE jsou kompatibilní se širokou škálou aplikací ve zdravotnických, laboratorních a analytických zařízeních, v potravinářství, u hydraulických a pneumatických zařízení a u průmyslových výrobních procesů. Bezdrátové senzory Parker SensoNODE jsou výsledkem našeho závazku k inovacím. Prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje jsme objevili nové způsoby využití snímacích prvků s nízkou energetickou náročností. To umožňuje vytvářet v současnosti na trhu jedinečné a nákladově efektivní bezdrátové řešení měření veličin. Uživatelé mohou ve svých zařízeních shromažďovat svoje cenná data, což dříve bylo příliš nákladné nebo technicky nemožné, uvedl Mario Calvo, manažer obchodní divize Parker Quick Coupling Division.»» solutions.parker.com/wirelessmonitoring CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 7

8 čerpací technika Energeticky účinné čerpání Optimalizace čerpadel je v dnešním prostředí tvrdého konkurenčního boje velice aktuálním tématem. Se správně zvolenými čerpadly totiž můžete snížit pořizovací i provozní náklady, zvýšit výkon celého systému a snížit dopady vašeho provozu na životní prostředí. Obr. 2 Bod nejvyšší účinnost Optimalizace čerpadel Optimalizací při výběru čerpadel je možné snížit spotřebu energie a ušetřit až 50 % nákladů (zdroj: Britské sdružení výrobců čerpadel /BPMA/, studie z roku 2009, Pořizovací cena nebo celkové náklady životního cyklu? Pokud chcete ušetřit náklady na čerpání, je vhodné pořídit vysoce kvalitní, energeticky účinné čerpadlo s malými tolerancemi a optimalizovanou vnitřní konstrukcí v masivním těle. Při výběru ideálního čerpadla pro daný účel je však třeba zohlednit také další faktory: pečlivě propočítat požadavky na čerpadlo s přihlédnutím k optimalizaci celého systému, zvolit si dodavatele, který poskytuje široký výběr čerpadel a technickou podporu, vzít v potaz bod nejvyšší účinnosti (viz níže). Obr. 1 Typické náklady na životní cyklus odstředivého čerpadla Zvolte čerpadlo s nejvyšším bodem účinnosti Bod nejvyšší účinnosti Best Efficiency Point (BEP) je stav, při kterém čerpadlo v konkrétní aplikaci pracuje při optimálním výtlaku a průtoku a poskytuje nejvyšší možnou účinnost (obr. 2). Čím blíže se čerpadlo dostane ke svému bodu nejvyšší účinnosti, tím efektivnější je jeho provoz. Vhodným pomocníkem při výběru toho nejlepšího čerpadla pro daný účel je např. návrhový program Alfa Laval CAS. Optimalizací k úsporám Zásady efektivního provozu čerpadel jsou aplikovatelné jak na nové, tak i na již provozované systémy. Protože se systémy v průběhu času mění a na jejich efektivitu mají vliv i menší změny, je důležité systémy posuzovat a přizpůsobovat průběžně. U nových systémů se požadavky na změny mohou vyskytnout i během instalace. Výsledný průtok a tlak se od původně navržených hodnot může lišit např. vlivem jiného uspořádání potrubí v důsledku nejrůznějších prostorových omezení. Vliv mají i parametry čerpaných látek, jako viskozita apod. Posouzení stávajícího systému za použití výkonových charakteristik čerpadel, manometrů, průtokoměrů a ampérmetrů nám může pomoci dosáhnout správného nastavení. Následující úpravy mohou pozitivně obnovit účinnost čerpadel: použití nového čerpadla pracujícího v bodě nejvyšší účinnosti, přidání frekvenčního měniče, který přispěje ke snížení spotřeby energie, změna průměru rotoru čerpadla. Účinnost čerpadla mohou zvýšit i další úpravy, jako například změna potrubních cest pro snížení tlakových ztrát nebo odstranění regulačních ventilů ze systému. Doba návratnosti podobných investic, které vedou k úsporám energie a snížení emisí bývá zpravidla kratší než jeden rok. Úspora energie a snižování emisí Pro ilustraci uvádíme příklad nedávného auditu systému v jedné z největších dánských mlékáren. Společnost Alfa Laval doporučila výměnu dvou čerpadel se jmenovitými příkony motorů 100 kw za dvě čerpadla LKH vybavená pohony s frekvenčním měničem a příkony 75 kw. Díky úspoře nákladů více než EUR/rok se investice do nových čerpadel vrátila za méně než rok. Navíc došlo ke snížení ročního množství emisí CO 2 o kg. Obr. 3 Alfa Laval LKH energeticky účinné čerpadlo Úspory energie a vody v systémech CIP Volbou vhodnějších čerpadel provozovaných v oblasti nejvyššího bodu účinnosti v kombinaci s vysoce účinnými rotačními tryskovými hlavicemi lze ušetřit také v případě sanitačních systémů CIP. Zde se jedná o energetické úspory ve výši 60 až 80 %, jinými slovy 3 až 10 % celkových nákladů na čištění nádrže, v závislosti na její velikosti. Kdy optimalizovat? Čerpadla na celém světě ročně spotřebují přibližně TWh, tj. přibližně 10 % celosvětové produkce energie. Optimalizace čerpadel je proto skvělou investicí, která má navíc pozitivní dopad na životní prostředí. Bo Knudsen, Market Manager Dairy, Alfa Laval A/S 8 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

9 INTERTEC spol. s r.o. Laboratórne prístroje najvyššej kvality PAN-1 digitálny kontinuálny ponorný refraktometer Jednoduchý a spoľahlivý monitorovací systém v reálnom čase, ktorý nájde široké uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu a potravinárstve. Špecifikácia jednoduché uchytenie robustná konštrukcia hranola zabezpečuje spoľahlivú a dlhodobú prevádzku Obj. číslo: 3596 Merací rozsah 0,0-42,0 %Brix / 10,0 až 99,9 C Rozlíšenie 0,1% Brix / 0,1 C Presnosť ± 0,2 % Brix / ±0,5 C Rozsah merania teploty od 10 C do 95 C Medzinárodná trieda ochrany ponorené časti displej Rozmery a hmotnosť 80(š) x 300 (d) x 72 (v) mm 610 g Životnosť batérií 2 mesiace (alkalické) Napájanie alkalicke batérie typ D, 1 ks Pracovná okolitá teplota 10 C do 95 C IP 67 IP65 80 mm ABS 69 mm PAN - 1 SUS316L OPTICAL GLASS SUS316L 152 mm spustenie automatického kontinuálneho merania 300 mm ŠTART SILICON w w w. l a b o ra t o r n e p r i s t r o j e. s k INTERTEC s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica Tel.: , Fax.: CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) Alfa Laval_čerpání.indd :51:13

10 procesní technika Jaké jsou možnosti zlepšení spolehlivosti ph měření? Některá průmyslová odvětví vykazují rostoucí nároky na spolehlivost měření ph v procesech. Prakticky to znamená, že můžeme zlepšovat konstrukci samotných ph elektrod tak, aby byl minimalizován drift hodnot, což je spojeno zejména s udržením stabilního složení vnitřního elektrolytu referenčního prvku a druhý směr je orientovat se ve vyšší míře na systémy měření ph s automatickým čištěním, popřípadě s automatickou kalibrací, tzn. povýšit prosté měření ph na automatický analyzátor. Společnost Endress+Hauser před 10 lety přivedla na trh digitální komunikaci a protokol Memosens, který umožnil připojit bezkontaktně kabel k ph elektrodě. Memosens představuje dvě roviny: softwarovou a hardwarovou. Digitální komunikace a protokol Memosens posílají informace nejen o měřené hodnotě ph a teploty ale i vyspělá fundamentální data, diagnostiku, jako identifikace elektrody, kalibrační údaje, provozní hodiny, extrémní ph hodnoty a teplot např. při sterilacích, CIPování atd. Diagnostika upozorní na změny impedance skla a reference, na neměnnou hodnotu ph s dedukcí přerušení průtoku média bez nutnosti pořizovat nespolehlivé průtokoměry s relé. Hardwarová rovina je realizována celoplastovým zapouzdřeným bajonetovým spojením s indukčním přenosem dat mezi hlavicí na straně elektrody s integrovaným digitalizačním prvkem a napájecím protikusem na kabelu. Systém je 100 % bez koroze a svodů galvanicky oddělen od média a data se jednoduše přenášejí čtyřžilovým stíněným kabelem bez ovlivnění elektromagnetickými poli, vlhkostí apod. na stometrové vzdálenosti, což při klasickém analogovém přenosu bylo možné realizovat pouze s předzesilovačem. Plně digitalizovaná ph elektroda s vlastním ID čipem má pro uživatele další obrovskou výhodu kalibrace v klidu v laboratoři Obr. 1 Ověřování měřicí smyčky pomocí Memocheck v prostředí, které je k tom určeno, namísto provádění kalibrací někde v provozu na špatně přístupných místech nebo ve venkovním prostředí. Pro provozy s více instalacemi ph, popř. tam, kde se klade důraz na systém řízení jakosti, je určen laboratorní produkt Memobase Plus s kalibrací na PC, a databází kalibračních dat. Simultánně lze kalibrovat až 4 senzory s protokolem Memosens (ph, vodivost, ORP, chlór, apod). Pro ověření celé ph měřicí smyčky včetně teploty přímo v provozu je určen produkt Memocheck. Aktuálně je pro ph elektrody k dispozici druhá generace protokolu Memosens, jedná se o superkombinovanou ph/redox elektrodu s jedním kabelem. V těle senzoru se nachází referenční systém (Ag/AgCl) a dále prvky pro měření teploty, ph (sklo) a ORP (Pt). Výsledkem je systém, který vyhodnocuje mimo ph a ORP tzv. rh hodnotu, neboli negativní dekadický logaritmus parciálního tlaku vodíku. rh potenciál se vypočítá v převodníku dle vztahu: rh = 2. (mv/s) + 2 ph, kde S je směrnice ph elektrody a mv je redox hodnota mv. V poslední době byly vyvinuty nové typy ph elektrod, které kombinují výhody odolného referenčního systému s velmi rychlou odezvou a vysokou reprodukovatelností. Referenční kapilára je naplněna ionexem, který vychytává kontaminační ionty z Ag/ AgCl referenčního systému. To je prvotní iontová past, přídavnou iontovou past představuje chloridový prstenec. Tento design zajišťuje rychlé a přesné měření i v přítomnosti kontaminantů a vysokého obsahu nerozpuštěných látek. Nový design byl odzkoušen např. v náročných papírenských provozech v prostředí horkého alkalického bělidla s louhem, peroxidem a komplexujícími složkami což je vysocezátěžová kombinace pro referenční systém, obsah nerozpuštěných látek se pohyboval kolem 4 10 %. Topcal S CPC310 představuje průmyslový automatický čisticí a kalibrační systém, který se instaluje in-line na potrubí nebo tank. ph elektroda je umístěna v retrakční armatuře a zasouvá se do procesu pomocí tlakového vzduchu. Do autonomního PLC s převodníkem se naprogramuje časová sekvence čištění a kalibrace, ph elektroda se přesune z měřicí pozice do tzv. servisní pozice, kdy je vyčištěna tlakovou vodou, vzduchem, čistidlem a zkalibrována. Vše probíhá automaticky pomocí médií, která jsou přivedena na místo. Poté se zpět umístí do procesu. Zjednodušenou verzi představuje Topclean S CPC30, zde probíhá pouze automatické čištění, kalibrace probíhá v manuálním módu. Nicméně Topclean S CPC30 je rozumný cenový kompromis s filozofií častěji automaticky čistit a udržovat ph elektrodu v dobrém stavu a mnohem méně kalibrovat a to pokud možno v laboratoři. Tímto způsobem se šetří náklady na údržbu a ph měření je spolehlivé. Obr. 2 Automatický čisticí a kalibrační systém Pro specifické potřeby potravinářství nabízí společnost E+H cenově dostupné hygienické nerozbitné plastové ISFET ph elektrody (material PEEK). ISFET ph elektrody velmi dobře snášejí kyselé prostředí a organická rozpouštědla, ale nejsou určeny pro horký louh, tzn. v případě CIPování horkým louhem je nutná retrakční armatura. Některé aplikace jsou vyslověně nepřátelské vůči ph elektrodám, díky tepelným, mechanickým a chemickým šokům může být životnost ať už skla nebo ISFET velmi krátká. Jediné řešení pak představuje speciální smaltovaná ph elektroda Ceramax. Nerezový nosič zajišťuje robustní, prakticky nerozbitné provedení, vrstva tvrdého a pevného smaltu má mnohonásobně větší plochu než křehká skleněná banička. Referentní systém se realizuje tekutým KCl z externí tlakové nádobky. Smaltová elektroda se instaluje napevno do procesu, obvykle přes návarek, kalibruje se procesně na laboratorní hodnotu. Pokud dojde ke snížení odezvy, provádí se regenerace horkou vodou nebo párou. Životnost se pohybuje i v extrémních aplikacích v řádech let. Obr. 3 Smaltovaná ph elektroda Ceramax 10 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

11 procesní technika Společnost Endress+Hauser je největší světový výrobce ph elektrod s rostoucí produkcí. Přes 60 % produkce již spadá do digitální sféry, požadavek na analogové ph elektrody každoročně klesá, prakticky konstantní je produkce OEM analogových skleněných elektrod. Autonomní převodník Liquiline představuje univerzální vícekanálovou platformu, která komunikuje jednotným jazykem Memosens se všemi sensory Endress+Hauser, jako je ph/orp, vodivost, zákal, nerozpuštěné látky, rozhraní voda-kal, kyslík, UV absorbance, NO 3- N, NH 4- N, další parametry jsou průtok, teplota, tlak se připojí přes analogový vstup. Převodník Liquiline je použit ve vzorkovačích, stačí připojit sensor. Jednotná a zavedená digitální platforma Liquiline+Memosens se vzdálenou konfigurací pomocí HART, Ethernetu nebo Fieldbus je přitažlivá také pro další společnosti, které přistoupily k otevřenému standardu Memosens, zejména kvůli nesporným výhodám při ph měření. Ing. Miloš Volenec, Endress+Hauser Czech s.r.o., HENNLICH rozšiřuje dodávky filtrace pro chemický průmysl V chemii, petrochemii či jemné chemii se ve velkém míře používá filtrace k dočištění různých chemikálií či sloučenin. Divize HYDRO- -TECH firmy HENNLICH rozšířila své široké portfolio produktů, které jsou pro tyto aplikace určené. V současnosti již dodává filtrace významným producentům a zpracovatelům z oblasti chemického průmyslu na českém i slovenském trhu. Pro kritické a nestandardní aplikace, jako jsou ty s vysokou teplotou, vysokou viskozitou, lepivými či gelovitými látkami a podobně, dodává především speciální filtrační svíčky. HENNLICH tyto speciální filtrační svíčky dodává jako nerezové či sintrované TiO 2. Automatické samočisticí filtry Další kategorií filtračních zařízení, které se dají použít na filtraci chemikálií v automatizovaném procesu, jsou automatické samočisticí filtry. Nejvíce se využívají pro velkoobjemové výrobní procesy, kde by jednoduché filtry musely být často obsluhovány. Zkušenosti s využitím těchto filtrů má i jeden z významných českých výrobců chemikálií, kterému jsme v nedávné době dodali dva tyto Obr. 1 Automatický filtr F430 automatické filtry, uvedl Daniel Leysek, product manager pro filtraci. Filtrace vody a chladiva Filtrační systém Vortisand určený pro filtraci procesní vody či chladicích okruhů mimo jiné také přináší zlepšení výkonu systému. Tento unikátní mikro-pískový filtr dokáže odstranit téměř veškeré suspendované částice ve vodě a tím zlepšuje chladicí výkon. V případě požadavku pouze na takzvanou ochrannou filtraci máme v našem portfoliu také automatické samočisticí filtry, uzavřel Daniel Leysek. Obr. 2 Nerezová filtrační svíčka LT-SSMA HENNLICH s.r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 11

12 procesní technika Statické směšovače Sulzer Statické směšovače se zařazují přímo do potrubí a využívají se pro mísení a dispergaci kapalin. V důsledku efektivního promíchávání dochází i ke zrychlení některých fyzikálně-chemických procesů, jako je přenos hmoty mezi fázemi, chemická reakce nebo výměnu tepla. Oproti hojně využívaným dynamickým míchadlům přinášejí statické směšovače zjevné procesní a ekonomické výhody. Mezi procesní výhody řadíme možnost kontinuálního provozování, malý nárok na prostor a dobrou čistitelnost. Pořizovací náklady statických směšovačů jsou podstatně menší než náklady na dynamická míchadla. Vlivem absence jakýchkoliv pohyblivých prvků jsou minimalizovány náklady na provoz a údržbu. Společnost Sulzer nabízí několik základních typů statických směšovačů. Při návrhu však vychází Sulzer vždy z konkrétních procesních, materiálových a konstrukčních požadavků zákazníka. Cílem je návrh co nejúčinnějšího statického směšovače s minimální tlakovou ztrátou. Konstrukce statického směšovače a princip mísení Základem každého statického směšovače jsou mísicí elementy. Tvar a počet jednotlivých mísicích elementů je specifický pro každou aplikaci. Mísicí elementy (vyjímatelné nebo pevné) mohou být dodávány samostatně nebo včetně tzv. housingu (potrubní díl zakončený přírubami nebo návarky). Takto vyrobený směšovač je vkládán/navařován přímo do potrubí, kterým protéká hlavní míchaný proud. Do hlavního proudu je dávkováno jedno nebo více aditiv. K tomuto účelu může být statický směšovač vybaven dávkovací trubicí. V mísicích elementech statického směšovače dochází k promíchání hlavního proudu s proudem aditiva. Obr. 1 Princip statického mísení směšovače je možné variační koeficient ověřit vzorkováním a výpočtem dle níže uvedeného vztahu. kde CoV variační koeficient míchání, x průměrná hodnota (např. koncentrace), x i hodnotá v i-tém vzorkovacím místě, n počet vzorkovacích míst. Variační koeficient míchání menší než 5 % znamená, že 95 % odebraných vzorků bude odchýleno od průměrné hodnoty (např. koncentrace) o méně než 10 %. Variační koeficient menší než 5 % již značí velmi dobré promíchání vstupních proudů. Deklarované homogenity je dosaženo v určité vzdálenosti za statickým směšovačem. Tato vzdálenost většinou odpovídá 3 až 5 násobku průměru potrubí, do kterého je statický směšovač zařazován. Statický směšovač Sulzer SMX TM Statický směšovač SMX TM je složen z mísicích elementů, které mají jednotlivé profily uspořádané do tvaru písmene X. Jednotlivé mísicí elementy jsou vzájemně natočeny o 90. Tento typ statického směšovače se používá pro homogenizaci a dispergaci v laminárním proudění, pro dávkování malého množství nízkoviskózní tekutiny (kapaliny nebo plynu) do hlavního vysoce viskózního proudu. Obr. 2 Mísicí element (a) a statický směšovač (b) SMX TM Statický směšovač Sulzer Compax TM Statický směšovač Compax TM se vyznačuje třemi lopatkami na vnitřní straně statického směšovače a integrovanou nástřikovou trubicí pro přimíchávání aditiv. Aditivum je dávkováno přímo do střihové zóny mixéru pod lopatku, která je rovnoběžná s nástřikovou trubicí. Tento typ statického směšovače se využívá pro dávkování aditiv v širokém rozmezí mísicích poměrů v turbulentním proudění (od 1:5 do 1:10 000). Typicky nachází tento statický směšovač uplatnění v chemickém průmyslu a při čistěa, pro citlivé produkty, eliminace depozitů díky výbornému křižnému mísení a velmi nízká tlaková ztráta. Směšovač SMX TM se s výhodou využívá při výrobě polymerů. Statický směšovač SMX TM je dodáván v průměrech od 3,2 do 200 mm standardně v provedení z nerezové oceli. Statický směšovač Sulzer SMV TM Statický směšovač SMV TM obsahuje mísicí elementy tvořené prolamovanými profily. Jednotlivé mísicí elementy jsou vzájemně pootočeny o 90. Směšovače jsou vhodné pro efektivní mísení a dispergaci kapalin a plynů v turbulentním proudění. Díky konstrukci elementů se směšovače využívají pro zrychlení procesů spojených s přestupem hmoty (extrakce, absorpce) a zrychlení probíhajících chemických reakcí. Výhodou statické směšovače SMV TM jsou vyšší střižné síly pro lepší dispergaci nemísitelných tekutin (olej/voda), krátká mísicí vzdálenost a nízká tlaková ztráta. Statický směšovač SMV TM je vyráběn v průměrech od 8 do 250 mm, v materiálovém provedení z nerez oceli, polypropylénu, teflonu nebo PVDF. Obr. 3 Mísicí elementy a statický směšovač SMV TM Účinnost mísení ve statickém směšovači Společnost Sulzer dokáže kvantifikovat homogenitu míchaných proudů na výstupu ze statického směšovače. Kvantifikace homogenity se provádí na základě variačního koeficientu míchání (CoV). Ve fázi návrhu statického směšovače se tento koeficient kalkuluje pomocí bezrozměrných empirických kritérií. Po zkonstruování statického b Výhodou statického směšovače SMX TM je využití pro široký rozsah viskozit, minimální degradace produktu díky krátkému zdržení média uvnitř směšovače, malé střižné síly 12 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

13 procesní technika Obr. 4 Statický směšovač Compax TM v přírubovém (a) a mezipřírubovém provedení (b) a simulace mísení (c) a b c ní odpadních vod (přimíchávání flokulantu a regulace ph). Výhodou je velmi krátká instalační délka (1/3 průměru potrubí), nízká tlaková ztráta, integrovaný nástřikový port a jednoduchá mezipřírubová instalace. Statický směšovač Compax TM je dodáván v průměrech od 25 do mm. Standardní materiálové provedení je nerez ocel, polypropylén a kompozitní materiál FRP (Fiber Reinforced Plastic). Na přání je pak možné dodat Compax TM z polyvinylchloridu, teflonu a nerezi povlakované fluoropolymerem. Staticky směšovač Sulzer SMI TM Statický směšovač SMI TM tvoří dvě vzájemně pootočené dvojice lopatek, které jsou umístěné na vstupu a výstupu ze statického směšovače. Statický směšovač slouží pro efektivní mísení vzájemně rozpustných kapalin a plynů v turbulentním proudění. Statický směšovač je konstrukčně velmi jednoduchý, má nízkou tlakovou ztrátu a zajišťuje efektivní mísení na krátké vzdálenosti v celém průřezu směšovače. Součástí statického směšovače může být dávkovací port pro více aditiv. Společnost Sulzer nabízí statické směšovače SMI TM v průměrech od 25 do 250 mm. Standardní materiálové provedení je nerez ocel, volitelně lze dodat směšovače z polypropylénu, polyvinylchloridu nebo v kompozitním FRP materiálu. Data pro návrh statického směšovače Pro správný návrh statického směšovače je potřeba poskytnout následující procesní, materiálová a konstrukční data: základní charakteristika míchaných proudů: typ médií, skupenství, průtoky, hustoty, viskozity, Obr. 5 Statický směšovač SMI TM popis procesu a uvedení procesních podmínek: teplota a tlak, světlost (DN) potrubí, do kterého bude statický směšovač zařazen, provedení mísicích elementů (vyjímatelné nebo pevné) a housingu (potrubní díl zakončený přírubami nebo návarky), požadované materiálové provedení statického směšovače, požadovaná homogenita a max. přípustná tlaková ztráta. Ing. Josef HAVRÁNEK, DENWEL, spol. s r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 13

14 čerpací technika HENNLICH: Čerpadla pro průmysl Odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH je jedním z předních domácích dodavatelů čerpací techniky. Mimo další sortiment se dlouhodobě zabývá návrhem, technickým poradenstvím, dodávkou a servisem čerpadel v průmyslu. Dodává jednotlivá čerpadla i celé dávkovací celky. Dodává také náhradní díly a poskytuje servis. Hadicová čerpadla K čerpání a dopravě suspenzí, viskózních a abrazivních médií jsou určena hadicová (peristaltická) čerpadla, která nacházejí uplatnění v chemickém, keramickém průmyslu, potravinářství, úpravě vody a v dalších. Divize HYDRO-TECH dodává osvědčená čerpadla Ponndorf. Čerpadla typu P_delta s možností velmi jednoduché a rychlé výměny pracovní hadice jsou například vhodná pro aplikace s častou změnou média či nutným častým vyčištěním čerpadla. Dávkovací čerpadla HYDRO-TECH dodává dávkovací čerpadla firmy sera pro přesné a spolehlivé dávkování i agresivních, nebezpečných nebo hořlavých kapalin, a to i dle ATEX. Díky konstrukci patří k velice spolehlivým čerpadlům bez velkých nároků na údržbu. Díky různým materiálovým kombinacím lze vždy zvolit Obr. Hadicové čerpadlo Ponndorf P_highpressure 65 s dopravovaným množstvím až l/h a maximálním tlakem až 15 bar nejvhodnější typ dávkovacího čerpadla pro danou kapalinu. V sortimentu jsou i nově koncipované kompletní dávkovací palety nebo dávkovací jednotky včetně plastových zásobníků. Čerpadla řady R 511.1určená pro vysoké tlaky pak mohou být dodána i v provedení dle API. Odstředivá čerpadla Pro nejrůznější případy dopravy široké škály kyselin, zásad a dalších chemikálií jsou vhodná odstředivá čerpadla Schmitt a SAWA, a to v provedení s mechanickou ucpávkou, bezucpávková, plastová či v nerezovém provedení. Tato čerpadla mohou být dodána pro potravinářství, v nejvyšší kvalitě i pro farmaceutický průmysl. Rovněž je k dispozici provedení dle ATEX. Sudová čerpadla V případě čerpání médií přímo ze sudů či kontejnerů dodává HYDRO-TECH sudová čerpadla firmy Grün. Provedení je jak s axiálním oběžným kolem, tak i jako vícestupňové provedení s radiálními koly. Pro vyšší viskozitu je pak k dispozici čerpadlo sudové vřetenové. Vysokotlaká plunžrová čerpadla Čerpadla firmy CAT Pumps slouží všude tam, kde je nutno dosáhnout vyšších tlaků až do 690 bar. Použití je pro reverzní osmózu, klimatizační a zvlhčovací jednotky, čisticí zařízení, tlakové testovací jednotky a podobně. Speciální čerpadla Především pro potravinářství a kosmetiku ale i pro průmysl výroby barev a ostatní aplikace, kde je nutno dopravovat média s vysokou viskozitou šetrným způsobem, jsou ideální speciální sinusová čerpadla firmy Watson-Marlow MasoSine. HENNLICH s.r.o., ÈERPADLA PRO CHEMICKÝ PRÙMYSL tel/fax GSM: CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

15 Analýza kapalin pohodlně Analýza kapalin pohodlně Jednoduché Jednoduché a bezpečné bezpečné měření měření s technologií technologií Memosens Memosens Revoluce v senzorové technice digitální propojovací systém Memosens. Bezkontaktní, Revoluce induktivní v obousměrný senzorové technice přenos dat digitální z hlavice propojovací senzoru do systém převodníku Memosens. po standardním Bezkontaktní, induktivní komunikačním obousměrný kabelu. Problémy přenos dat s z vlhkostí, hlavice senzoru nečistotami, do převodníku korozí a agresivním po standardním prostředím komunikačním jsou minulostí. Kalibrace kabelu. Problémy senzorů s v vlhkostí, laboratoři. nečistotami, Podstatné zvýšení korozí a využitelnosti agresivním prostředím měřicího jsou místa minulostí. díky dramatickému Kalibrace senzorů zkrácení v servisních laboratoři. dob. Podstatné zvýšení využitelnosti měřicího místa díky dramatickému zkrácení servisních dob. Prostě spolehlivý Prostě Memosens spolehlivý znamená první bezkontaktní přenos měřené hodnoty z elektrody na převodník. Memosens Měřené hodnoty znamená jsou první přenášeny bezkontaktní z elektrody přenos do spojky měřené na hodnoty kabelu indukční z elektrody vazbou. na převodník. Měřené Celý systém hodnoty je zcela jsou odolný přenášeny vůči z jakémukoli elektrody do typu spojky vlhkosti. na kabelu indukční vazbou. Celý systém je zcela odolný vůči jakémukoli typu vlhkosti. Prostě bezpečný Prostě S technologií bezpečný Memosens máte vždy k dispozici přímo v senzoru celou řadu údajů S o technologií měření ph/orp, Memosens vodivosti máte a obsahu vždy k dispozici kyslíku. Označení přímo v senzoru měřicího celou místa, řadu provozní údajů hodiny, o kalibrační měření ph/orp, data a mnoho vodivosti dalších. a obsahu Proto kyslíku. můžete Označení elektrodu měřicího nakalibrovat místa, v laboratoři provozní hodiny, kalibrační a při nejbližší data příležitosti a mnoho dalších. vyměnit. Proto Bezpečně, můžete jednoduše elektrodu a nakalibrovat spolehlivě. v laboratoři a při nejbližší příležitosti vyměnit. Bezpečně, jednoduše a spolehlivě. Další informace naleznete na Další informace naleznete na Endress+Hauser Czech s.r.o. Endress+Hauser Olbrachtova 2006/9 Czech s.r.o. Olbrachtova Praha 2006/ Praha 4 tel tel. fax fax

16 míchání Modelování laminárních statických mixérů Statické laminární míchání viskózních kapalin má v průmyslu široké pole využití. Obzvláště v oblastech, jakými jsou farmacie, biomedicína, petrochemický průmysl a spotřebitelské produkty. Tyto jevy jsou při použití tradičních CFD metod (Computational Fluids Dynamics) velmi náročné na modelování. Výrobce statických laminárních mixérů ke směšování lepidel, tmelů a další montážních kapalin, firma Nordson EFD, spolupracovala s certifikovaným konzultantem programu COMSOL Multiphysics Veryst Engineering na optimalizaci a nalezení požadovaného směšovacího poměru statického laminárního mixéru. Statické mixéry jsou levné, přesné a umožňují míchání široké škály kapalin v různých směšovacích poměrech. V mnoha případech je směšovaná kapalina velice viskózní a molekulární difuze ve směšované látce je malá, a proto musí být kapalina intenzivně mechanicky míchána. To je v ostrém kontrastu s turbulentním mícháním nebo mícháním plynů, jež vykazují výrazně vyšší difuzivitu. Simulovaný laminární mixér, který je zobrazen na obrázcích, je navržen tak, aby obsahoval přepážky rozdělující a opět směšující kapalinu, invertované přepážky odvádějící kapalinu pryč od vnějších stěn a spirálové přepážky, které prodlužují oblast směšování a skládají proudění. V případě, že se na výstupu mixéru vyskytuje pouze koncentrace, která odpovídá koncentraci smísených kapalin v celém průřezu, pak můžeme prohlásit, že bylo dosaženo požadované kvality promíchání. Na obrázku č. 1 je zobrazen statický mixér vyráběný firmou Nordson EFD, jenž je používán pro míchání lepidel v různých průmyslových oblastech. Obr. 1 Jednoúčelové statické mixéry od firmy Nordson EFD Pro porozumění ději a následnou optimalizaci statického laminárního mixéru je velice důležitý přesný CFD model. Bohužel nelze přímo použít jednoduchý model dvoufázového proudění vzhledem k tomu, že model nedokáže eliminovat numerickou difuzi a tím pádem vypočtený výsledek neodráží skutečný proces míchání. Numerická difuze je chyba výpočetní metody, která obvykle vzniká u upwind schématu prvního řádu (upwind schéma označuje třídu numerické diskretizace pro vyřešení hyperbolické parciální diferenciální rovnice a s jeho pomocí lze numericky simulovat směr šíření proudění). Numerickou difuzi lze zredukovat volbou jemnější sítě, menší stabilizací a jinými numerickými technikami. Nicméně numerická difuze vždy převažuje nad velmi nízkou molekulární difuzí přítomnou ve statických laminárních mixérech. CFD, trasování částic a kvalita promíchání Veryst Engineering ve spolupráci s Nordson EFD vyvinuli nový modelovací nástroj pro simulaci laminárních statických mixérů. K určení celkového výkonu mixéru, popisu kompletního pole proudění a tlakové ztráty uvnitř statického laminárního mixéru použili numerický program COMSOL Multiphysics (obr. 2). K zmapování pohybu částic míchaných kapalin bez uvažování numerické difuze využili jak výsledků proudnic, tak i trasovaných nehmotných částic. Na obrázku č. 3 jsou zobrazeny kontury rychlosti v různých průřezech mixéru. Obrázek č. 4 zobrazuje trasování částic, kdy se kapaliny nacházejí uprostřed statického laminárního mixéru. Dále jsou na obrázku zobrazeny Poincaré mapy, které zobrazují oblasti, kde částice procházejí přes konkrétní rovinu v mixéru. Další součástí návrhu a optimalizace statického laminárního mixéru byly studie konvergence sítě pro část simulace proudění nebo ověření optimálního nastavení časového kroku. V této fázi vývojáři zjistili, že použité proudnice jsou příliš mohutné na to aby postihly tenké vlasové paprsky nesmíchaných látek. Dále zjistili, že použitím Particle Tracing Modulu lze výrazně snížit výpočetní náročnost spolu se snížením výpočetního času. Dalším krokem byl export dat proudnic a trasovaných částic do nově vyvinutého vlastního algoritmu, jenž umožňuje výpočet dvou kritérií kvality promíchání. Prvním kritériem je variační koeficient CoV Coefficient of Variation, který se pohybuje v rozmezí od hodnoty nula pro perfektně promíchané látky až po hodnotu jedna pro nepromísené látky. Vyhodnocení kvality promíchání značně záleží na velikosti kontrolované oblasti, tedy tento způsob může být Obr. 2 Geometrie statického mixéru se zobrazenými vstupními podmínkami Obr. 3 Kontury rychlosti v různých průřezech statického laminárního mixéru Obr. 4 Trasované částice a Poincaré mapy v oblastech, kde se kapaliny začínají dobře promíchávat do jisté míry nepřesný. Druhým přesnějším kritériem je vyhodnocení série průřezů mixérů, které jsou podobné Poincaré mapám (viz obr. 4). Tyto obrázky napomohly určit pozici tenkých paprsků jednotlivých materiálů, které nebyly patrné z celkové variační analýzy CoV. Z jednotlivých průřezů mixéru lze vytvořit animaci, která usnadňuje vizualizaci procesu míchání. Věrohodnost výsledků simulace Pro ověření použitých modelovacích nástrojů, porovnali vývojáři výsledky simulace s experimentálními daty naměřenými firmou Nordson EFD. Pro experiment použili epoxid, jeden bílé barvy a druhý černé. Tyto materiály po smíchání ztuhnou. 16 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

17 míchání Obr. 5 Porovnání experimentálních dat s numericky vypočtenými výsledky barva označuje velmi dobře promíchanou kapalinu a 4. žádná data. Oblasti bez dat jsou zóny bez proudění nebo oblasti, kde dochází k recirkulaci. Aby vývojáři eliminovali oblasti bez dat, dodatečně generovali částice v různých oblastech modelu mixéru, tedy nejen na vstupu. Na obrázku č. 5 můžete vidět porovnání mezi experimentálními daty a simulací. Na obrázku naleznete tři různé řezy z první poloviny mixéru. Modře je znázorněna stěna přepážek v experimentu. Černý a bílý epoxid vstupuje při experimentu do mixéru pod mírně odlišným úhlem než v simulaci, což je způsobeno nedokonalým oddělením obou epoxidů na vstupu mixéru. To má vliv na rozložení černého/bílého epoxidu v různých řezech podél mixéru. Nicméně je známo, že úhel, pod kterým vstupuje kapalina do systému, nemá významný vliv na kvalitu promíchání. Výsledkem je výborná shoda mezi experimentem a simulací ve smyslu identifikování nepromíchaných oblastí a tenkých paprsků kapaliny. Pro posouzení kvality směšování byl statický laminární mixér po ztuhnutí materiálů rozřezán na zhruba čtyřicet stejně velkých částí. Následně firma Veryst Engineering porovnala vzorky se simulací, kde jsou vyobrazeny proudnice a trasované částice. Na obrázku č. 5 jsou barevně rozlišeny čtyři informace o kvalitě promíchání: 1. černá barva znázorňuje první materiál, 2. bílá barva označuje druhý materiál, 3. šedá Optimalizace návrhu mixéru Výsledky z CFD simulace, trasování částic a zpracování dat vlastním algoritmem umožnily vývojářům detailně porozumět rozložení rychlostního pole uvnitř mixéru. Takové výsledky by nebylo možné získat prostým fyzikálním experimentem. Simulace pomohla firmě Nordson EFD optimalizovat část jejich mixérů. Veryst Engineering a Nordson EFD i nadále spolupracují na dalších vylepšeních a rozšiřují aplikace na ostatní tvary mixérů například pro míchání výrazně jiných kapalin jak Newtonovských tak i ne-newtonovských. Pavel Ludvík, HUMUSOFT s.r.o., CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 17

18 chemický inženýring Realizace projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů úspěšně pokračuje Česká membránová platforma má za sebou druhý rok realizace projektu Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti (ARoMem)a vstupuje do třetího závěrečného období. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována přípravě monografií, na vybraných vysokých školách byl nastartován výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly studentské praxe a zahraniční stáže. CZEMP uspořádala řadu seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost. Ve stejném duchu bude pokračovat i rok 2014, velký důraz bude kladen na vydání monografií, organizaci mezinárodní konference MELPRO a řadu dalších aktivit projektu. Rok 2013 se především nesl ve znamení příprav tří monografií o membránových procesech. První z nich monografie Tlakové membránové procesy, jejímž autorem je prof. Petr Mikulášek, CSc. a kolektiv z Univerzity Pardubice vyšla na konci roku 2013 ve Vydavatelství VŠCHT Praha. Monografie Membránové dělení plynů a par byla vydána začátkem tohoto roku. Editorem monografie je doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejím vzniku se podílí celkem 10 autorů z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR v Praze-Suchdole, ze společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a také z Technické univerzity v Liberci. Tisk třetí z řady monografií, která je věnovaná elektromembránovým procesům je plánovaný na polovinu letošního roku a jejím editorem bude Ing. Luboš Novák, CSc., generální ředitel MEGA a.s. Vybraným českým vysokým školám, s odpovídajícím zaměřením, byl v roce 2013 nabídnut výukový modul jako cyklus přednášek o nejdůležitějších membránových procesech z hlediska teorie těchto procesů i jejich praktického využití. Z nabídky si školy vybíraly témata, která byla prezentována odborníky na danou oblast. Zájem o výukový modul projevily VŠB TU Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita v Liberci. Výukový modul byl zahájen na VŠB TU Ostrava v říjnu Vzdělávací aktivity projektu byly dále naplňovány realizací praxí studentů, kterých se v roce 2013 uskutečnilo 11. Úspěšně také proběhla zahraniční stáž pracovníka VŠB TU Ostrava na univerzitě v Montpellier (Francie) a pracovníka TU v Liberci na univerzitě v Basel (Švýcarsko). Další ze série odborných seminářů, které jsou vysoce hodnoceny zejména VŠ studenty, na témata membránové materiály, elektromembránové procesy a membránové bioreaktory se konaly v závěrečné třetině roku Obr. Titulní stránky monografií vydaných v rámci projektu ARoMem Cyklus seminářů zaměřených na hlavní oblasti membránových procesů se uzavře odborným seminářem Integrované membránové procesy, který se konal v březnu letošního roku v Brně. V rámci propagace membránových procesů byly uspořádány informační semináře pro laiky (Česká Lípa), workshopy Membránové procesy v mlékárenství (Pardubice), Prezentace studentských prací (Liberec) a Strategie podpory a propagace MP v období (Heřmanice v Podještědí) a mezioborové konference Membránové procesy ve vinařství (Lednice) a sympozium Membránové technologie v rámci konference CHISA, které se potkaly s velkým ohlasem a s pozitivní reakcí účastníků. Náplní jedné z klíčových aktivit projektu je zajištění rozvoje lidských zdrojů členských subjektů a v jejím rámci CZEMP ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně zorganizovala vzdělávací kurz Inovace a transfer technologií, který se konal v říjnu 2013 v Brně. CZEMP se aktivně zapojila do setkání národních technických platforem a byla jedním z iniciátorů aktualizace Memoranda technologických platforem. Členská základna české membránové platformy se rozšířila o domácí i zahraniční odborníky z oblasti membránových procesů. V průběhu roku 2013 byla zahájena příprava mezinárodní konference MELPRO, která se uskuteční v květnu roku 2014 v Praze. Konference MELPRO bude nejvýznamnější událostí v oblasti membránových procesů konaných v České republice. V roce 2014 bude její příprava nadále pokračovat a CZEMP, jako jeden z hlavních organizátorů konference, se na ní bude významně podílet. Mezioborová konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi, která se konala v termínu března 2014 ve Stráži pod Ralskem a Heřmanicích v Podještědí byla připravena v úzké spolupráci se zástupci inovativních společností, průmyslových a akademických subjektů. Spoluorganizátorem akce byla společnost MemBrain s.r.o. Cílem konference byla výměna zkušeností a diskuze na témata z oblastí inovace, transferu technologií a výsledků do průmyslové praxe, podpora výzkumu a vývoje v ČR a zahraničí, oceňování výsledků apod. Mezi přednášejícími byli zástupci průmyslu, akademické sféry i představitelé ze státní správy a samosprávy, kteří účastníky seznámili s existující a připravovanou podporou výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím srovnáním se zahraničními zeměmi. I v roce 2014 zůstávají v nabídce CZEMP studentské praxe a stáže v ČR a také mezinárodní stáže pro pracovníky členských subjektů. Vysoké školy budou nadále svým studentům nabízet přednášky výukového modulu o membránových procesech. Dalším úkolem pro rok 2014 bude zajištění finanční podpory pro navazující aktivity CZEMP, které byly nastartovány projektem Česká membránová platforma (OP PI) a prohloubeny projektem ARoMem (OP VK). Informace o všech akcích organizovaných CZEMP najdete na Projekt ARoMem Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tématicky orientované síti (CZ.1.07/2.4.00/ ) je podpořena z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 18 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

19 chemické technologie HENNLICH: Nové trysky pro chemický průmysl Zcela nové trysky určené pro chemický průmysl představil odštěpný závod HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Jde o řadu kapalinových trysek série 490 s rozstřikem plného kužele. Tento zcela nový produkt byl vyvinut pomocí CFD modelování. Tomu odpovídá stabilní tvar paprsku neovlivněný tlakovou ztrátou na trysce a výrazně vyšší odolnost proti ucpání zásluhou nové vnitřní vestavby. Další novinkou je tryska pro čištění nádrží XactClean určená pro vyšší pracovní tlaky. Díky patentovanému řešení má tryska velmi silný a účinný paprsek.zajímavou vlastností trysky jsou také kontrolované otáčky. Naše společnost se stále více orientuje na dodávky pro chemický průmysl, který považujeme za jednu z našich priorit. Následujeme tak kroky celé skupiny HENNLICH, ale také snahu našeho německého partnera, firmy Lechler GmbH, prosadit se v chemických technologiích, vysvětluje product manager pro trysky HENNLICH Martin Pavliska. Obr. 1 Rotační tryska pro čištění nádrží XactClean HENNLICH přitom nezůstává pouze u dodávek průmyslových trysek, ale stále více se zabývá také dodávkami celých technologií, především pro čištění odpadních plynů z chemické výroby, odsíření, denitrifikace nebo ochlazování. Z tohoto důvodu jsme navázali partnerství s předními firmami v tomto oboru, společnostmi TENZA či I & C Energo, doplnil Martin Pavliska. Dodal, že výše zmíněné a mnohé další inovace, nápady a popisy aplikací pro chemický průmysl společnost shrnula ve speciální brožuře Přesné trysky pro chemický průmysl. Obr. 2 Nová generace trysek Lechler série 490 HENNLICH s.r.o., TRYSKY PRO CHEMICKÝ PRÙMYSL Multifunkční hladinové spínače Hladinové spínače CleverLevel LBFS/LFFS americké fy Baumer Ltd., nabízejí mnoho výhod oproti tradičním vibrujícím vidličkám. Lze je použít pro většinu médií, včetně elektrostatických. Adhezivní látky nebo pěny, které způsobují chyby u jiných technologií, zde nemají rušivý účinek, což znamená maximální spolehlivost pro širokou škálu měření. Použitím technologie frekvenční odchylky (PWM) mohou měřit i dielektrickou konstantu média bez jakékoli parametrizace, spolehlivou detekci dosažení hladiny a úrovně znečištění. Alternativa vibrační vidlice Vzhledem k tomu, že pastovité materiály jsou náchylné k tlumení vibračních vidlic, může u nich často dojít k chybám měření. Hrubá, zrnitá média, jako je obilí, mohou snadno uvíznout mezi vidlicemi a také způsobit chybu měření. Kromě toho jdou vidlice nejen obtížně vyčistit, ale tekuté a práškové látky vyžadují různé konstrukce vidlice. Na čidlech spínače CleverLevel neulpívají žádné zbytky média nebo pevné látky, které jsou schopny na nich akumulovat. Přesná a spolehlivá detekce hladiny je tak zajištěna i za obtížných okolností. Hladinové spínače CleverLevel LBFS jsou vhodné pro vysoce viskózní kapaliny, stejně jako pro sypká nebo kapalná média. Jejich kompaktní senzor umožňuje montáž i do trubek malých světlostí. Pokud to vyžadují hygienické předpisy jsou vyrobeny z prvotřídní nerezavějící oceli. Čidla jsou vyrobena ze speciálního, schváleného plastu PEEK, který vyčnívá pouze 15 milimetrů do procesu. Čidlo tudíž nebrání toku a nestíní ukládání materiálu. Hladinové spínače CleverLevel nejsou citlivé na pěny, adhesi, průtok, turbulence nebo suspendované částice. Jsou vysoce teplotně stabilní a vyznačují se opakovatelnou přesností, jsou odolné proti šoku nebo vibracím. S ohledem na antikorozní konstrukci lze jeden senzor lze použít pro všechna média. Doba odezvy je menší než 100 ms. Nemají žádné pohyblivé části a jsou vyrobena z jednoho výlisku, dostupné pro řadu procesních připojení. K dispozici jsou čidla optická, ultrazvuková, induktivní nebo kapacitní. Mají jednotný design, stejnou kalibraci a spouštění, stejně tak jako připojení do procesu.»» CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014) 19

20 ultrazvuková technika Ultrazvukové homogenizátory a některé jejich aplikace Ultrazvukové homogenizátory jsou s výhodou používány k mísení kapalin o nestejné viskozitě, popř. rozmíchání drobných částic v kapalině. Ultrazvukové vlny jsou generovány v kapalině oscilující titanovou sonotrodou, kaskatrodou ( cyklů/s, až 200 µm) za vzniku kavitace, tj. vzniku mikrobublin, které pak implozivně praskají hot spot za tvorby lokálně vysoké teploty, tlaku, teplotního gradientu a vysoké rychlosti proudění (~5 000 K, ~1 000 atm, >100 K/s a ~110 m/s). Užití ultrazvukových homogenizátorů-míchadel je popsáno pro následující aplikace: dispergace a deaglomerace, mletí za mokra, extrakce, konzervace, emulzifikace, sonochemie a další. Vmíchání jemných částí do kapaliny, tedy dispergace a deaglomerace je jedním ze základních postupů při výrobě malířských barev, barev pro kopírky, šamponů, leštidel, ale také příprava kompozitů s plnivy z nanomateriálů. Působením sil fyzikální a chemické povahy (povrchové napětí, Van der Waalsovy síly) se jednotlivé částice shlukují do aglomerátů, tento efekt je obzvláště silný u viskozních kapalin, jako jsou polymery a pryskyřice. K dispergaci a deaglomeraci prachových částic se běžně užívají vysokotlaké homogenizátory a rotor-stator mixery. Alternativou k těmto užívaným postupům jsou ultrazvukové homogenizátory, kdy energeticky efektivním způsobem dochází k dalšímu snížení velikosti vmíchávaných částic při zvýšení jejich stejnorodosti, viz obr. 1. Obr. 1 Mikromletý AL (OH) 3 před a po sonifikaci Aplikace ultrazvuku je také velice efektivní pro přípravu mikromletých částic a mletí za mokra. Ultrazvuk dovoluje zpracovat velmi koncentrované a viskozní směsi a tak redukovat zpracovávaný objem. Mletí s pomocí ultrazvuku je obzvláště vhodné pro přípravu částic velikosti µm a nm, jako jsou AL(OH) 3, Ba (SO) 4,Na 2 CO 3, dentální keramika a oxidy kovů. Uvedenou technikou se podařilo snížit velikost částic AL(OH) 3 z 150 na 10 µm, u dentální keramiky z 30 na 2 µm a u Na 2 CO 3 z 70 na 3 µm. V mikrobiologii je užití ultrazvuku především spojováno s narušením buňky, což může vézt k uvolnění proteinů, enzymů a lipidů v ní obsažené extrakce a také pak ke konzervaci potravin jako jsou ovocné šťávy, marmelády atp. U těchto produktů není vždy výhodné použít ke konzervaci běžný postup pasterizace a je užito sinergického efektu tlaku a ultrazvuku, teploty a ultrazvuku a nebo současného použití tlaku, ultrazvuku a teploty (MTS). Užitím ultrazvuku k prezervaci potravin je možné snížit teplotní zátěž nutnou k jejich konzervaci, což je výhodné pro uchování některých termolabilních organických sloučenin. Rostlinné extrakty jsou velice často užívány ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu a také při výrobě potravních doplňků. Pro průmyslové použití je žádoucí mít koncentrovaný, dobře rozpustný extrakt s vysokou aktivitou bioaktivních látek, např. alkaloidů, flavanoidů, polyfenolů. Extrakce s pomocí ultrazvuku Ultrasound Assisted Extraction (UAE) umožnila, při porovnání s běžným maceračním postupem, redukovat čas nutný k extrakci a zvýšila koncentraci extraktu při stejném množství rozpouštědla. UAE je energetický úsporný, čistý a bezpečný proces pro výrobu kvalitních extraktů. Uvedený postup byl použit k přípravě extraktu: fenyklu, chmele, máty, zázvoru, šafránu, omanu pravého (Inula helenium), boldovníku vonného (Peumus boldus Mol.), z kůry citrusů a také např. mandlového oleje. Jako rozpouštědlo byla použita voda, metanol, etanol a další běžná rozpouštědla. Proces byl veden v nádobách se sonotrodou, popř. v míchaných nádobách se sonotrodou, ale také za použití průtočné cely flow cell. Je uváděno až 30% zvýšení výtěžku extrakce při snížení potřebného času pro extrakci a také snížení teploty užité pro extrakci při stejném výtěžku. Emulze jsou disperze dvou a nebo více nemísitelných kapalin. Emulzifikace j e postup pro výrobu léčivých mastí, tělových krémů, pleťových mlék, leštidel, laků, nátěrových barev a také maziv. Cílem procesu je připravit emulzi o optimální velikosti kapének s jejich úzkou distribucí. Velikost částic a jejich distribuce jsou základní faktory určující stabilitu emulze. Ultrazvukové emulzifikátory dovolují připravit emulze o velikosti kapénky 1 µm (mikroemulze) a zpracovávat velká množství jak ve vsádce, tak i v in-line procesu za použití průtočných chlazených cel, které jsou také dodávány v provedení CIP (cleane-in-place) a SIP (sterilize-in-place). Na rozdíl od běžných vysokotlakých homogenizátorů dovolují ultrazvukové homogenizátory zpracovat i velmi vizkozní kapaliny, jako jsou těžké topné oleje, a to při nízkých nárocích na údržbu, čištění a ovládání. Sonochemie je aplikace ultrazvuku na chemickou reakci a vlastní proces je zapříčiněn působením akustické kavitace v kapalině. Sonochemický efekt s sebou přináší zvýšení rychlosti chemické reakce a její účinnosti, aktivaci pevných látek a kovů, zvýšení reaktivity reagencií a katalyzátoru za zvýšení energetické efektivity. Sonikace chemické reakce je užíváno při syntéze latexu, přípravě grafenu a nanodiamantů a dalších nanočástic a také při urychlení Suzuki-Miyaura rekce. Obr. 2 HIELSCHER laboratorní, poloprovozní a průmyslové sonikátory Při sonikaci kapalin je pro výsledný efekt zásadním parametrem energie vztažená na zpracovávaný objem: E/V; E (Ws) = P(W) x t (s). Z tohoto důvodu je relativně snadný přenos poznatků z laboratorního nebo poloprovozního měřítka na plně provozní úroveň. Společnost Hielscher Ultrasonics GmbH dodává ultrazvukové sonikátory pro laboratorní užití (50 400W), poloprovozní zařízení (0,5 2 kw) a průmyslová zařízení (4 16 kw). Vsádkově je možné zpracovat objem až 100 l, ovšem efektivním postupem je užití průtočných cel v čerpadle. Zpracovávané množství bude samozřejmě záviset na použitém sonikátoru a typu procesu. Například pro sonikátor UIP 1000 hd/1000 W je uváděn možný zpracovávaný objem 0,5 4,0 l/min, sonikátory jsou konstruovány pro nepřetržitý provoz 24 h/7 dní.všechny sonotrody jsou vyrobeny s titanu, tělo průtočné cely z nerez oceli 316L.Vzhledem ke svému jednoduchému tvaru je lze snadno instalovat a čistit. Jiří Dalecký, Pragolab s.r.o., 20 CHEMagazín Číslo 2 Ročník XXIV (2014)

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Printed in Germany, PT PM 022 12/06 CS MT18 01 12/06 CS Výroba ozonu a jeho aplikace Ozonizátory

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

Maximální flexibilita

Maximální flexibilita LMI čerpadla Maximální flexibilita Elektromagnetická dávkovací čerpadla Kompaktní, inovační přesná, universální čerpadla LMI Již více než 25 let jsou dávkovací čerpadla LMI používány k přesnému dávkování

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863

Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863 Regulátory průtoku Brooks modely SLA5850, SLA5851, SLA5853 a průtokoměry Brooks modely SLA5860, SLA5861, SLA5863 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA široký měřící rozsah pro měření a regulaci průtoku plynů od 3 cm

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM

Převodníky tlaku. Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Převodníky tlaku Převodník pro pevné připevnění šroubovým spojem ATM Pro aplikace, kde je lepší použít převodník v provedení pro měření tlaku se separovaným měřeným médiem. Toto platí obzvlášť u vyšších

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL ŠIROKÝ SORTIMENT SYSTÉM KVALITY ISO 9001 PROVEDENÍ DLE API 675 PROVEDENÍ DLE ATEX 100 A ENVICOMP, s.r.o. HRNČÍŘE 969, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA ČERPADLA S MECHANICKY

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Regulátory průtoku Brooks modely SLAMf50, SLAMf51, SLAMf53 a průtokoměry Brooks modely SLAMf60, SLAMf61, SLAMf63

Regulátory průtoku Brooks modely SLAMf50, SLAMf51, SLAMf53 a průtokoměry Brooks modely SLAMf60, SLAMf61, SLAMf63 Regulátory průtoku Brooks modely SLAMf50, SLAMf51, SLAMf53 a průtokoměry Brooks modely SLAMf60, SLAMf61, SLAMf63 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA široký měřící rozsah pro měření a regulaci průtoku plynů od 3 cm

Více

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS

Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Solarregler SOLO FS und DUO FS Schüco 5 Příslušenství solárního regulátoru SOLO FS a DUO FS Příslušenství Příslušenství sladěné speciálně na regulátor lze vybírat podle příslušné oblasti použití. Příslušenství

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE webshop.durr.com FINÁLNÍ ÚPRAVA A LAKOVÁNÍ NA NEJVYŠŠÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI ÚROVNI Díky neustálé inovaci a globální přítomnosti,

Více

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ (MPD) je určené pro jedno a dvojkolejnicové systémy. Mikromazání je navrženo k mazání ložisek rolen dopravníků během jejich provozu, kdy jsou dodávány přesné dávky maziva

Více

Bluetooth Smart ph elektroda

Bluetooth Smart ph elektroda Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

1. Produktová řada Venkovní jednotky

1. Produktová řada Venkovní jednotky 1. Produktová řada Venkovní jednotky Název modelu F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR Rozměr těla (mm) Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Čistá/hrubá hmotnost (kg) Napájení 137/153

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÍ VÝHODY A PRODEJNÍ ARGUMENTY Skvělé argumenty k prodeji Když doporučujete čerpadla Grundfos MAGNA3 svým zákazníkům, ujistěte se, že vědí, co všechno jim může nabídnout! Následující

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom.

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom. Kompaktní ultrazvukový hladinoměr INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2. edice MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail:

Více

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Začal nový věk. S novým zařízením Bezkonkurenční výkonnost! Konstrukce filtru s optimalizovaným průtokem a inovovanou technologií filtrace celkový koncept nemající

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Příslušenství měřících přístrojů D3000

Příslušenství měřících přístrojů D3000 Příslušenství měřících přístrojů D3000 Elektrody pro měření ph a ORP Tyto elektrody jsou ideálním příslušenstvím měřících přístrojů D3000 pro přesné a dlouhodobé řízení probíhajících procesů. ph a ORP

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Hadicová čerpadla DULCO flex Plynulé čerpání a dávkování, pro laboratoře i průmyslové aplikace

Hadicová čerpadla DULCO flex Plynulé čerpání a dávkování, pro laboratoře i průmyslové aplikace Hadicová čerpadla DULCO flex Plynulé čerpání a dávkování, pro laboratoře i průmyslové aplikace Printed in Germany, PT PM 036 07/09 CZ Hadicová čerpadla DULCO flex Kompaktní a robustní konstrukce typ použití

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. Made in Italy GHOST - R Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby. LET Z Á R U K A ROZŠÍŘENÁ 11 VÝHODY Vyspělá LED technologie je v tradičním designu LED průmyslové

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

Rozložený pohled. Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením. Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru

Rozložený pohled. Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením. Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru Sudová čerpadla Rozložený pohled Bezpečnostní spojení Chrání motor před poškozením HD-E1-V HD-E2-V HD-A1 HD-A2 HD-A6 Kompaktní konstrukce Umožňuje rychlou výměnu čerpadla a motoru Vysoce kvalitní ložiskový

Více

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti.

HX15 NÁVOD PRO UŽIVATELE. Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. NÁVOD PRO UŽIVATELE HX15 Vysokoteplotní snímač/převodník Teploty a relativní vlhkosti. OBSAH A. Všeobecný popis B. Vybalení C. Princip činnosti D. Svorkové zapojení E. Příklady připojení F. Montáž G. Výpočty

Více

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem K Exacta Series Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Standards inovace > technologie > budoucnost Výrobní řada čerpadel

Více

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11

SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11 SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Jedinečná bezpečnost bez koroze

Jedinečná bezpečnost bez koroze Jedinečná bezpečnost bez koroze Ekonomická dezinfekce s využitím ECA vody. Kontinuální výstřik lahví využitím ECA vody Dezinfekční systém ohleduplný k životnímu prostředí ECA voda Dezinfekce s přidanou

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA 5 328 VOLUTRON 3 - SIEMECA Elektronický vodoměr WFC... WFH... Elektronické vodoměry nezávislé na síťovém napájení k měření spotřeby studené a teplé vody. Ukládání a zobrazení kumulovaných hodnot spotřeby

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Infračervený teploměr testo 835 Rychlý a přesný infračervený teploměr pro řemeslo a průmysl Bezpečné a přesné měření až do oblasti vysokých teplot. 4-bodový laser zobrazuje přesně oblast měření a eliminuje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Řada MSL 2,2-15 kw. Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSL 2,2-15 kw Jednoduché a kompletní řešení pro Vaší potřebu stlačeného vzduchu SPOLEHLIVÁ SPOLEHLIVÁ Kompresory MSL Řada kompresorů MSL kombinuje jednoduchost a cenovou výhodnost pístových kompresorů

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Orbisint CPS11 a CPS11D

Orbisint CPS11 a CPS11D Technická informace Orbisint CPS11 a CPS11D ph elektrody, analogová a digitální s technologií Memosens. Pro standardní aplikace v procesu a oblasti životního prostředí, s PTFE membránou odpuzující nečistoty,

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

PLYNOVÝ PARNÍ ZVLHČOVAČ. PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. BEZPEČNÝ. ÚČINĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ

PLYNOVÝ PARNÍ ZVLHČOVAČ. PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. BEZPEČNÝ. ÚČINĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ Condair GS ZVLHČOVÁNÍ PLYNOVÝ PARNÍ ZVLHČOVAČ. PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. BEZPEČNÝ. ÚČINĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ SYSTÉMY. Condair GS Condair GS ZVLHČOVÁNÍ Condair GS venkovní provedení Condair GS vnitřní

Více

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400

Automatické testování netěsností vzduchem. Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Automatické testování netěsností vzduchem Přístroje JWF na testování netěsností, série 400 Nejmodernější technologie testování netěsností: Přístroje JWF pro testování netěsností, série 400 Pro každý postup

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09 Všeobecně Odstředivá čerpadla typové řady VTP v blokovém provedení (BBF) odpovídají dvoutrubkovému systému čerpadel. U této typové řady se jedná v zásadě o jednostupňové odstředivé čerpadlo s vertikálním

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Stacionární vysokotlaké čištění představuje dokonalé řešení, když je třeba používat pravidelně vysoký čisticí výkon. Pro více uživatelů v rozdílných oblastech použití

Více

přepouštěcí a tlakové stabilizační systémy Přepouštěcí a tlakové stabilizační ventily jsou stav 03.2009 strana A12.26 Všeobecně

přepouštěcí a tlakové stabilizační systémy Přepouštěcí a tlakové stabilizační ventily jsou stav 03.2009 strana A12.26 Všeobecně Všeobecně Přepouštěcí a tlakové stabilizační ventily jsou armatury pro dávkovací čerpadla. Používají se vždy podle druhu zadání a za účelem zvyšování přesnosti dávkování anebo na ochranu zařízení před

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

24 l SÉRIE SÉRIE DL 150-24 DL 150-50 BL 60-24 BL 120-24. Dodávané modely. Dodávané modely

24 l SÉRIE SÉRIE DL 150-24 DL 150-50 BL 60-24 BL 120-24. Dodávané modely. Dodávané modely DENTAL Program 2011/2012 Revoluce v kvalitě vzduchu SÉRIE BL Tato série kompresorů je určena pro všechny dentisty, kteří potřebují trvale dodávat vzduch pro jednu nebo dvě stomatologické jednotky. Redukované

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Průmyslová řešení. IceBreaker VYSOKOTLAKÁ PÍSTOVÁ ČERPADLA. Výkonná Úsporná Spolehlivá

Průmyslová řešení. IceBreaker VYSOKOTLAKÁ PÍSTOVÁ ČERPADLA. Výkonná Úsporná Spolehlivá Průmyslová řešení IceBreaker VYSOKOTLAKÁ PÍSTOVÁ ČERPADLA Výkonná Úsporná Spolehlivá Energeticky účinné s dlouhou životností V čem jsou rozdíly Vysokotlaká čerpadla IceBreaker firmy WAGNER jsou novou kompletní

Více