VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe CK LOUDATOUR s.r.o.,. a jsou specifikovány v uzavené Cestovní smlouv, jejíž nedílnou souástí jsou tyto Všeobecné podmínky. Platnost následujících podmínek je stanovena na dobu od do vydání následujících Všeobecných podmínek. Veškeré minulé Všeobecné podmínky ztrácí dnem platnost. I. Úastníci smluvního vztahu Úastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: Ia) CK CK LOUDATOUR, s.r.o., se sídlem Mikulášské nám. 10, Plze, IO: , zapsaná v obchodním rejstíku u Krajského soudu v Plzni,oddíl C, vložka (dále jen CK LOUDATOUR ). Ib) zákazník, kterým mže být fyzická nebo právnická osoba, pokud služby od CK LOUDATOUR nekupuje za úelem svého dalšího podnikání (dále jen zákazník ). II. Pedmt smluvního vztahu Pedmtem smluvního vztahu je úprava práv a povinností smluvních stran pi uskutenní: IIa) zájezd dle katalogové nabídky, tj. pedem sestavených, nabízených a prodávaných soubor služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu) za souhrnnou cenu. IIb) zájezd sestavených na základ individuálního požadavku zákazníka, tj. soubor služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.) sestavených dle individuálního pání zákazníka. IIc) ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního pání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu i na webových stránkách CK LOUDATOUR. III. Vznik smluvního vztahu IIIa) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK LOUDATOUR vzniká uzavením smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen smlouva ). Obsah smlouvy, resp. vymezení zájezdu i jednotlivé služby, je uren odkazem na íslo zájezdu nebo jiné oznaení zájezdu v katalogu, pímým vymezením zájezdu nebo specifikací konkrétn sjednané jednotlivé služby ve smlouv, a tmito podmínkami, pop. zvláštními podmínkami piloženými ke smlouv jako její nedílná souást. IIIb) Smlouva o zájezdu uzavená písemn slouží zárove také jako potvrzení o zájezdu. IIIc) Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je pln obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, obdržel veškeré její pílohy a zavazuje se zaplatit smluvenou cenu. Podpisem smlouvy se CK LOUDATOUR zavazuje zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalit a v souladu se sjednanými podmínkami. IV. Cena a platební podmínky IVa) CK LOUDATOUR má právo na zaplacení ceny zájezdu i jednotlivé služby ped jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu ped poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího pipsání na úet CK LOUDATOUR vedený u penžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti. Pi nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z neuhrazené ástky. Pi nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo odstoupit od smlouvy, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII.e).

2 IVb) Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouv o zájezdu s výjimkou služeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v cen zájezdu zahrnuta není. Jiné služby, než ty, které jsou uvedeny ve smlouv o zájezdu, není CK LOUDATOUR povinna poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a cen za n CK LOUDATOUR a zákazník výslovn nedohodnou ve form dodatku ke smlouv o zájezdu. IVc) V pípad zájezd dle katalogové nabídky nebo v pípad zájezd sestavených na základ individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen pi vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozdji 30 dn ped zahájením zájezdu. V pípad vzniku smluvního vztahu ve lht kratší než 30 dn ped zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny již pi vzniku smluvního vztahu. IVd) V pípad poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny pi vzniku smluvního vztahu. IVe) CK LOUDATOUR má právo jednostrann zvýšit cenu zájezdu do jednadvacátého dne ped sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, a to v pípad zvýšení IV1. ceny za dopravu, v. ceny pohonných hmot (o ástku odpovídající podílu, který pipadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení dleno potem zákazník), IV2. plateb spojených s dopravou, nap. letištních a pístavních poplatk, které jsou zahrnuty v cen zájezdu (o ástku odpovídající zvýšené platb na osobu), IV3. smnného kurzu eské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v prmru o více než 10% (o ástku odpovídající procentní výši zmny kurzu služeb oproti rozhodnému dni 1.9. pedchozího roku pro který je katalog vydáván. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v cen do 3 dn ode dne oznámení o zvýšení ceny. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen má CK LOUDATOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII.e). IVf) CK LOUDATOUR má právo v pípad zvýšení cen z jiných objektivních dvod, než jsou uvedeny v bod e), zejména v pípad zvýšení cen služeb dodavateli, upravit píslušným zpsobem cenu zájezdu a služeb. Tyto upravené ceny zájezd a služeb jsou platné ode dne sdlení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutenn odlet/odjezd. CK LOUDATOUR a zákazník, s nímž byla uzavena smlouva ped zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují zpsobem uvedeným v l. VII.f) tchto podmínek. IVg) CK LOUDATOUR na pání zákazníka, v pípad, že je to podle okolností možné, provádí zmny podmínek sjednaných ve smlouv. Provedení každé takové zmny podléhá zaplacení poplatku ve výši 300,- K. V. Slevy VA) CK LOUDATOUR neposkytuje celoron žádné slevy u zájezd - jednodenních - s vlastní dopravou VB) Lyžaské zájezdy CK LOUDATOUR s.r.o.: poskytne slevu na lyžaských autobusových zájezdech ve výši 3% ze základní ceny zájezdu každému úastníkovi, který se skuten zúastnil alespo jednoho zájezdu poádaného CK LOUDATOUR ve stejném roce, pro který byl katalog vydán. Stejnou slevu poskytne i úastníkm zájezdu, kteí se zájezdu CK LOUDATOUR skuten zúastnili i v roce pedešlém. VC) Ostatní zájezdy (cykloturistika, turistika, treky, exotika) VCa) sleva dtská. Pokud není uvedeno jinak poskytne CK Loudatour spolucestujícím dtem do 12 let slevu 500,- K.

3 VCb) - sleva První moment ve výši 7% ze zákl. ceny zájezdu, max. 700,-K/os pi úhrad zálohy do posledního únorového dne roku pro který je katalog vydán. VCc) - sleva Vasná pihláška a úhrada zálohy úastník hradí zálohu vždy do 7 kalendáních dní po podpisu smlouvy. Pokud souasn probhne prokazateln platba zálohy 81 a více dní pede dnem odjezdu poskytne CK Loudatour následující slevy ze zákl. cena zájezdu Cena zájezdu sleva do 2.000,- K. 50, -K ,- K. 100,-K ,- K. 150,-K ,- K. 200,-K ,- K. 250,-K ,- K. 300,-K ,- K. 350,-K od ,- K výše 700,-K VCd) - sleva Organizaní platí pro jednu osobu, která zajistí dalších 5-9 osob - 10%, osob - 25%, osob - 50%, od 25 osob - 100% z ceny zájezdu. Tato sleva je již konená (nelze sítat s dalšími slevami) a všechny pihlášky a úhrada zálohy musí být dorueny nebo zaslány organizátorem spolen! VCe) - sleva Vrnostní - úastník katalogového zájezdu CK LOUDATOUR v roce, pro který byl katalog vydán a i roce pedešlém - sleva 3 % ze základní ceny zájezdu. Poznámka: Výše uvedené jednotlivé slevy je možno sítat do konené max výše 7% z ceny zájezdu nebo max. 700,- K/os (mimo bod d). VI.Práva a povinnosti zákazníka A) K základním právm zákazníka patí: A1. právo na ádné poskytnutí smluvn sjednaných a zaplacených služeb, A2. právo vyžadovat od CK LOUDATOUR informace o všech skutenostech, které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvn sjednaných a zaplacených služeb, A3. právo být bez zbyteného odkladu obeznámen s pípadnými zmnami ve smluvn sjednaných službách. A4. právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhtách pro jejich vyízení a sdlení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány, A5. právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výlet nebo jiný doklad, jehož je pro uskutenní zájezdu teba, alespo sedm dní ped zahájením zájezdu. A6. právo zrušit svoji úast kdykoliv ped zahájením erpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v l. VIII. tchto podmínek.

4 A7. právo písemn oznámit CK LOUDATOUR, že se místo nho zájezdu úastní jiná osoba (za podmínek stanovených v 2532 zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, v platném znní), a to alespo ve lht 3 dni ped zahájením zájezdu. A8. právo zjednat nápravu sám v pípad, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž CK LOUDATOUR zákazníka ujistila nebo zákazník dvodn oekával, a CK LOUDATOUR nezjednala nápravu ani v pimené lht, kterou jí zákazník uril, popípad bez takové lhty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu úeln vynaložených náklad v pípad, že zákazník zjedná nápravu sám oprávnn. A9. právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s l. IX tchto podmínek. A10. právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouv o zájezdu, pop. dalších dokumentech, A11. právo obdržet potvrzení o zájezdu, pop. písemnou smlouvu o zájezdu, která slouží jako potvrzení o zájezdu, A12. právo obdržet spolu s potvrzením o zájezdu i smlouvou o zájezdu jej nahrazujícím doklad o povinném pojištní pro pípad úpadku cestovní kanceláe dle zákona. 159/1999 Sb., v platném znní, obsahující oznaení pojišovny, podmínky pojištní a další informace s tím spojené. B) K základním povinnostem zákazníka patí: B1. poskytnout CK LOUDATOUR souinnost, která je potebná k ádnému zabezpeení a poskytnutí služeb, pedevším pravdiv a úpln vyplnit smlouvu a pedložit další doklady podle požadavk CK LOUDATOUR potebné k zajištní služeb, B2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dosplého úastníka v prbhu zájezdu, obdobn zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, B3. doložit souhlas zákonného zástupce v pípad, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let se úastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu, B4. bez zbyteného prodlení, nejpozdji do 5 dn ode dne doruení návrhu na zmnu smlouvy, oznámit CK LOUDATOUR své stanovisko k pípadným zmnám v podmínkách i v obsahu sjednaných služeb, B5. zaplatit cenu zájezdu i poskytovaných služeb ve výši a termínu uvedených ve smlouv, B6. zaplatit odstupné v pípadech stanovených ve smlouv i tchto podmínkách, B7. pevzít od CK LOUDATOUR doklady nutné pro následné erpání služeb a dostavit se ve stanoveném ase na místo urení se všemi požadovanými doklady, B8. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do píslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.), B9. dodržovat pedpisy platné v navštívené zemi a splnit okovací, pop. další zdravotnické povinnosti navštívené zem i zem tranzitu, B10. v pípad, že využije svého práva na oznámení zmny v osob úastníka zájezdu dle písm. A7. tohoto lánku, je povinen oznámení uinit písemn ve lht stanovené pod písm. A7. tohoto lánku a doruit jej na prodejní místo, kde uzavel smluvní vztah, k oznámení piložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavenou smlouvou a zda souhlasí i nesouhlasí se zpracováním svých osobních údaj dle l. X. písm. a) tchto podmínek, a dále podepsané prohlášení nového zákazníka, že spluje podmínky úasti na zájezdu; zákazník i nový zákazník jsou v takovém pípad povinni spolen a nerozdíln k úhrad náklad, které CK LOUDATOUR v souvislosti s touto zmnou vzniknou, min. však 300,- K. B11. dodržovat program zájezdu a ídit se pokyny zástupce i prvodce CK LOUDATOUR,

5 B12. dbát o vasné uplatnní nárok dle l. VIII. tchto podmínek, B13. poínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazník, dodavatel služeb nebo CK LOUDATOUR a uhradit pípadnou škodu, kterou zpsobil, B14. zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky. VII. Práva a povinnosti CK LOUDATOUR a zmny sjednaných služeb VIIa) CK LOUDATOUR je povinna ádn, pravdiv a úpln informovat klienta o všech rozhodných skutenostech týkajících se služeb, které jsou CK LOUDATOUR známy a jsou pro zákazníka dležité. VIIb) CK LOUDATOUR je povinna nejpozdji 7 dn ped zahájením zájezdu, pípadn pi uzavení smlouvy o zájezdu, je-li uzavena ve lht kratší než 7 dn ped zahájením zájezdu, pedat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutenní zájezdu teba, jako napíklad letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod. VIIc) CK LOUDATOUR není povinna poskytnout zákazníkovi plnní nad rámec pedem potvrzených a zaplacených služeb. VIId) CK LOUDATOUR je povinna mít uzavenou pojistnou smlouvu pro pípad úpadku dle zákona. 159/1999 Sb. VIIe) Zmny a odchylky jednotlivých služeb CK LOUDATOUR od dohodnutého obsahu jsou z nutných dvod pípustné. Jedná se zejména o zmnu druhu dopravy, letecké nebo jiné dopravní spolenosti, typu dopravního prostedku (bude-li ve stejné i vyšší kvalit), píjezdových/píletových a odjezdových/odletových míst, mezizastávek/mezipistání, zmnu ubytování (bude-li náhradní ubytování ve stejné i vyšší kategorii), pop. programu bhem zájezdu. VIIf) Bude-li CK LOUDATOUR nucena z objektivních dvod ped zahájením erpání služeb zmnit podmínky smlouvy, je CK LOUDATOUR povinna tyto zmny bez zbyteného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu zmnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se zmnou smlouvy souhlasit i zda od smlouvy odstoupí. Lhta pro odstoupení zákazníka od smlouvy iní 5 dn ode dne doruení návrhu na zmnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lht, má se za to, že se zmnou smlouvy souhlasí. Je-li souástí zmny i zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v cen ve lht 5 dní ode dne doruení oznámení o zmn. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen má CK LOUDATOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII. e). VIIg) Jestliže po zahájení zájezdu CK LOUDATOUR neposkytne i zjistí, že nemže poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou ást ádn a vas, je povinna bez zbyteného odkladu a bezplatn provést taková opatení, aby zájezd mohl pokraovat. Pokud nelze pokraování zájezdu i erpání služeb zajistit ani prostednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouv, nebo zákazník toto náhradní ešení nepijme, je CK LOUDATOUR povinna bez zbyteného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v cen a zajistit pepravu zákazníka na místo odjezdu, popípad na jiné ujednané místo. VIIh) CK LOUDATOUR je oprávnna zrušit zájezd i jednotlivou službu ped zahájením jejich erpání, a to zejména pokud z vážných dvod, které nemohla ovlivnit, nemže dodržet podmínky smlouvy (z dvodu tzv. vyšší moci) i nebude-li ped zahájením zájezdu dosaženo stanoveného minimálního potu zákazník. V tchto pípadech není CK LOUDATOUR povinna hradit zákazníkovi jakékoliv penále i pokuty. V pípad nenaplnní zájezdu potebným potem klient k odjetí zájezdovým autobusem si CK vyhrazuje právo realizovat dopravu rzn velkými mikrobusy, i event. zájezd zrušit. VIIi) Minimální poet nutný k realizaci zájezdu zájezdovým autobusem je 20 úastník, v pípad realizace zájezdu mikrobusem je pak minimální poet nutný k realizaci zájezdu pimen nižší (dle velikosti použitého

6 mikrobusu). CK oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu z dvodu nedosažení minimálního potu úastník v dále uvedených lhtách: - u zájezd trvající 1-2 dny nejpozdji 3 dny pede dnem odjezdu - u zájezd trvající 3-6 dn nejpozdji 5 dn pede dnem odjezdu - u zájezd trvající 7-14 dn nejpozdji 7 dn pede dnem odjezdu - u zájezd trvajících déle než 15 dn nejpozdji 14 dn pede dnem odjezdu CK zákazníkovi tuto skutenost písemn oznámí a vrátí mu zaplacenou cenu zájezdu bez zbyteného prodlení v plné výši. VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky) VIIIa) CK LOUDATOUR je oprávnna ped zahájením zájezdu nebo erpáním jednotlivých služeb odstoupit jen z dvodu a1. zrušení zájezdu i poskytnutí jednotlivé služby, a2. porušení povinnosti zákazníkem. VIIIb) Zákazník má právo kdykoliv ped zahájením zájezdu nebo erpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy b1. bez uvedení dvodu, b2. poruší-li CK LOUDATOUR své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu i zákonem b3. v jiných pípadech stanovených tmito podmínkami i zákonem. Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doruí na prodejní místo, kde zájezd nebo služby koupil; úinky odstoupení nastávají dnem jeho doruení a potvrzení o jeho pijetí ze strany CK LOUDATOUR. VIIIc) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z dvod uvedených v l. VIII.a) bod 1. i l. VII.f), CK LOUDATOUR nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkov odpovídající alespo tomu, co bylo pvodn ujednáno, mže-li CK LOUDATOUR takový zájezd nabídnout, a uzave s ním o takovém náhradním zájezdu novou smlouvu. VIIId) Je-li dvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ze strany CK LOUDATOUR nebo nedojde-li k uzavení nové smlouvy, je CK LOUDATOUR povinna bez zbyteného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od nj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. VIIIe) Není-li dvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK LOUDATOUR stanovených smlouvou nebo odstoupí-li CK LOUDATOUR od smlouvy z dvodu porušení povinnosti zákazníkem je zákazník povinen uhradit CK LOUDATOUR následující odstupné- stornopoplatek: VIIIe1) autobusové zájezdy - do 81 dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 5% z ceny zájezdu - min však 500,- K/osobu dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 10 % z ceny zájezdu - min. však 1000,- K/os dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 30 % z ceny zájezdu - min. však 1000,- K/os dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 50 % z ceny zájezdu dni ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 70 % z ceny zájezdu - v dob kratší než 16 dni ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 100 % z ceny zájezdu - pokud se úastník nedostaví, zmešká odjezd, i je ze zájezdu vylouen, má CK LOUDATOUR s.r.o. nárok na plnou úhradu ceny zájezdu

7 Odstupné (storno poplatky) se neplatí v pípad, že zákazník za sebe zajistí náhradu. Tuto zmnu je zákazník povinen okamžit ohlásit CK LOUDATOUR s.r.o.: a oznámit veškeré údaje náhradníka nejpozdji 3 dny ped odjezdem. Poplatek za zmnu zákazníka ( úastníka) iní 300,- K/zmna. U zájezd do zemí s vízovou povinností a u veškerých leteckých zájezd jsou však zmny zákazník možné jen tehdy, pokud tak umožují aktuální podmínky konkrétního státu, destinace a letecké spolenosti. Zákazník i nový zákazník jsou v takovém pípad povinni spolen a nerozdíln uhradit krom poplatku za zmnu i veškeré náklady, které CK LOUDATOUR v souvislosti s touto zmnou vzniknou. Podmínky pro úhradu 80% z odstupného - stornopoplatku cestovní kanceláí (vztahuje se pouze na autobusové zájezdy a pokud není u zájezdu uvedeno jinak) - pokud zákazník, úastník nemže nastoupit cestu a zúastnit se akce, na kterou uzavel Cestovní smlouvu, z dvodu vážné nemoci, úrazu, i thotenství uhradí mu CK LOUDATOUR s.r.o. po pedložení doklad (zprávy od lékae, i z nemocnice, neschopenky) 80% z výše uvedených stornopoplatk. Minimální stornopoplatek iní vždy 500 K/osobu. Dvody je nutno prokázat úedním dokladem nejpozdji do 21 dn od zrušení úasti, jinak nárok na vrácení penz propadá a platí pln výše uvedené stornovací poplatky! VIIIe2) Zájezdy s vlastní dopravou a letecké zájezdy, kde je pojištní storna zahrnuto v cen zájezdu - od okamžiku úhrady zálohy do 40. dne ped odjezdem se odstupné (stornopoplatek) rovná výši uhrazené zálohy (50% ceny zájezdu) - v dob kratší než 40 dn ped odjezdem iní stornopoplatek 100 % z ceny zájezdu VIIIe3) Letecké zájezdy, kde není pojištní storna zahrnuto v cen zájezdu - u leteckých zájezd se odstupné (stornopoplatek) uruje z ástky zájezdu po odetení ceny letenky a souvisejících poplatk. Stornopoplatky a možné zmny letenky se ídí podmínkami zvolené letecké spolenosti (možnosti pojištní letenek sdlí CK na vyžádání). Stornopoplatky zájezdu (ástka bez bžné ceny letenky) platí pak dle bodu VIIIe2) VIIIf) Pokud není uzaveno zákazníkem individuáln, i prostednictvím CK LOUDATOUR pojištní na storno zájezdu, platí pln a bez výjimky u bod VIIIe2) a VIIIe3) výše uvedené stornopodmínky pi odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to z jakéhokoliv dvodu. U zájezd s vlastní dopravou a u leteckých zájezd (body VIIIe2 a VIIIe3) proto velmi doporuujeme uzavení individuálního pojištní na storno zájezdu + event. i storno letenky (pro pípad vážné nemoci, úrazu, živelné události, trestného inu, úmrtí pojištného, i úmrtí blízké osoby). Toto pojištní na vyžádání mžeme zprostedkovat u pojišovny UNION a.s. Pojištní je však vázáno na uzavení pojištní na léebné výlohy a další pojištní. Výši úhrady pojistného a veškeré podmínky tohoto pojištní jsou k dispozici v CK LOUDATOUR s.r.o. nebo CK LOUDATOUR s.r.o. sdlí na vyžádání. VIIIg) CK LOUDATOUR má právo zapoíst odstupné oproti složené záloze nebo zaplacené cen; v pípad, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu nižší ástku než iní odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozdji do 3 dn ode dne odstoupení. V pípad prodlení zákazníka s doplacením rozdílu vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. VIIIh) Pokud zákazník bez pedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dvodu porušení svých povinností nenastoupí na zájezd, zmešká odjezd/odlet i nevyerpá sjednanou službu, hradí 100% ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje i na pípady, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto pípad povinen neprodlen celkovou cenu sjednaných služeb doplatit. VIIIi) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konená prodejní cena vetn všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem. IX. Zpsob uplatnní práva pi nesplnní povinnosti (reklamace)

8 IXa) Poskytování služeb CK LOUDATOUR zákazníkm, odpovdnost za poskytnuté služby a právo z odpovdnosti za vady poskytnuté služby se ídí ustanoveními smlouvy uzavené mezi CK LOUDATOUR a zákazníkem, v. jejích píloh, tmito podmínkami, píslušnými ustanoveními zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, zákona. 159/1999 Sb., o nkterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele. IXb) V pípad vadn poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouv s CK LOUDATOUR, mže zákazník uplatnit své právo z odpovdnosti za tuto vadu (dále jen reklamace ). IXc) Reklamaci lze uplatnit ústn prokazatelným zpsobem nebo písemn s uvedením data a pedmtu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u CK LOUDATOUR bez zbyteného odkladu, pokud možno na míst poskytované služby tak, aby mohla být sjednána náprava v míst poskytované služby, nejpozdji však do 3 msíc od skonení zájezdu, a to v provozovn nebo sídle CK LOUDATOUR, pop. v prodejním míst, kde zákazník uzavel smlouvu. IXd) Zákazník je povinen poskytnout potebnou souinnost pi ešení reklamace. IXe) CK LOUDATOUR je povinna vyídit reklamaci nejpozdji do 30 dn od jejího pijetí, pokud nebude teba vyžádat stanovisko zahraniního partnera CK LOUDATOUR, kdy se lhta pro vyízení reklamace prodlužuje na 60 dn. IXf) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, prbh, pop. následek není závislý na vli, innosti a postupu CK LOUDATOUR (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na stran zákazníka, na jejichž základ zákazník zcela nebo zásti nevyužije objednané, zaplacené a CK LOUDATOUR zabezpeené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. X. Pojištní Xa) CK LOUDATOUR je povinna ve smyslu zákona. 159/1999 Sb., v platném znní, mít po celou dobu své podnikatelské innosti uzavenou pojistnou smlouvu pro pípad svého úpadku, na jejímž základ vzniká zákazníkovi právo na plnní v pípadech, kdy CK LOUDATOUR z dvodu svého úpadku: - neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahranií do eské republiky, pokud je tato doprava souástí zájezdu, - nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pípad, že se zájezd neuskutenil, nebo - nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ásten poskytnutého zájezdu v pípad, že se zájezd uskutenil pouze zásti. Xb) Cestovní pojištní V cen zahraniních zájezd CYKLOTURISTIKA a TURISTIKA je za každého úastníka uzaveno pojištní, které se vztahuje na: 1) pojištní léebných výloh v zahranií (tj. náklady vzniklé v dsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnní pojištného) - náklady se rozumí ambulantní lékaské ošetení v. pedepsaných lék, hospitalizace v nemocnici, peprava pojištného do nejbližšího zdravotnického zaízení, náklady na pepravu pojištného do vlasti, náklady na pepravu tlesných ostatk, náklady na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomcek, ambulantní ošetení chrupu. 2) asistenní služby - 24 hodin denn dostupný servis pi pojistné události v zahranií 3) pojištní odpovdnosti za škodu (viz všeobecné pojistné podmínky UNION POISOV A a.s.)

9 1. Pojištní Rozsah Limit pojistného plnní / pojistná ástka pojištní a) ambulantní ošetení vetn pedepsaných lék, léebných hospitalizace a lékaské ošetování bhem výloh v hospitalizace, peprava do a z nejbližšího 6, K zahranií zdravotnického zaízení, peprava pojištného zpt do vlasti b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zaízení v pípad hospitalizace dítte ve vku do 6 let K/ 1 noc, max K c) peprava tlesných ostatk K d) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomcek K e) ošetení jednoho zubu / celkem za všechny zuby K / max K asistenní služby v zahranií 2. pojištní odpovdnosti f) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v pípad hospitalizace pojištného v zahranií trvající déle než 10 dn nepetržit g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v pípad hospitalizace pojištného dítte ve vku do 15 let v zahranií; pokud hospitalizace trvá i po termínu pedpokládaného ukonení pobytu v zahranií 24 - hodin denn dostupný servis pi pojistné události v zahranií a) újma zpsobená lovku na zdraví a pi usmrcení cestovní náklady K ubytování K/1 noc, maximáln K cestovní náklady K ubytování K/1 noc, maximáln K bez limitu 2, K b) majetková újma na vci nebo na zvíeti K c) jiná majetková újma K d) náklady na advokáta K e) náklady kauce K celkem za c) a d) max K

10 V pípad pojistné události je partnerem pojišovny pímo pojištný úastník. Vždy se spojte telefonicky s asistenní službou (viz tel. na kartice), která funguje nepetržit 24 hodin denn. Pi mimoádné nutné platb v hotovosti si nezapomete nechat vystavit píslušné doklady o zaplacení, vetn lékaské zprávy. Pro tento pípad mjte u sebe hotovost (doporuujeme min cca 100,- EUR + obecn pijímanou platební kartu) na úhradu pípadných nutných náklad (po návratu pak Vaše potvrzené náklady vyútujete s pojišovnou). Kartiku obdržíte od prvodce zájezdu v autobusu! Evropské cestovní pojištní (má každý oban R) Vezmte s sebou, prosím, i vlastní kartiku Evropský prkaz zdravotního pojištní. Dle našich zkušeností je ošetení na tuto kartiku vtšinou administrativn jednodušší než na kartiku našeho uzaveného komerního pojištní. (v nemocnicích není požadovaná úhrada na míst). Komerní pojištní ale pokrývá navíc transfery do léebných zaízení vetn vrtulník, pevozy do R a ošetení u soukromých léka, kde si platby hradíte na míst v hotovosti (doklady nutné!!) a na základ doklad za píslušné lékaské úkony si pak následn po návratu dom pojistnou událost s pojišovnou UNION vyídíte (pojišovna vám vynaložené prostedky dle zaslaných doklad uhradí). Xc) CK LOUDATOUR není povinna nahradit škodu vzniklou z porušení závazku ze smlouvy nad ástku pesahující omezení stanovené píslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je R vázána (nap. pi doprav letadlem dle Montrealské úmluvy CK LOUDATOUR neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranní zákazníka, jestliže se nehoda, která zpsobila usmrcení nebo zranní, stala na palub letadla nebo v prbhu jakýchkoliv operací pi nastupování do letadla nebo vystupování z nho, které pesahují u zákazníka ástku jednotek zvláštních práv erpání (SDR), jestliže ke škod nedošlo výlun nedbalostí nebo protiprávním inem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zamstnanc nebo agent; za škodu pesahující jednotek zvláštních práv erpání (SDR) v pípad škody zpsobené zpoždním letecké dopravy; za škodu pesahující jednotek zvláštních práv erpání (SDR) u každého zákazníka pi peprav zavazadel v pípad zniení, ztráty, poškození nebo zpoždní; tím nejsou dotena ustanovení píslušných právních pedpis, jimiž se odpovdnost CK LOUDATOUR za škodu zpsobenou porušením právní povinnosti ídí, pokud taková ustanovení stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši). XI. Další podmínky Podpisem smlouvy berou zákazníci na vdomí m.j. i následující skutenosti: 1) Organizaní vedoucí zájezdu mají obecné vdomosti a znalosti pro vedení akcí v horách a na cyklotrasách. Nejsou však horskými vdci v "alpském" slova smyslu, tzn. že nevlastní licenci pro horské vdce v dané oblasti vydanou místními úady. Každý zákazník se úastní všech program dle katalogu jako individuální úastník na vlastní rizika. 2) Každý zákazník je povinen se seznámit s podmínkami pojištní zvoleného zájezdu. 3) Sportovního programu v horách a na cyklotrasách se každý úastní pouze v míe odpovídající své momentální fyzické a psychické kondici, technickým znalostem a zkušenostem. Zdravotní stav: Na všechny zájezdy, zejména pak na zájezdy všech sportovních kategorií (cykloturistika, turistika, treky, exotika) musí zákazník nastoupit zdravý a znalý specifických požadavk pro danou kategorii zájezdu. Nesmí skrývat žádné zdravotní potíže a ped zájezdem ve svém vlastním zájmu projde lékaskou prohlídkou. Pro zájezdy s výstupy nad 4500 m a výše a pro úastníky nad 60 let vku doporuuje CK LOUDATOUR odbornou lékaskou prohlídku. Zájezdy pro skupiny: Naše cestovní kancelá po mnohaletých zkušenostech nabízí vybrané zájezdy z našeho katalogu pro ucelené skupiny i kolektivy (oddílm, sport. klubm, firmám, libovolným skupinám). Skupinám mže naše CK na vlastní pání pipravit dle individuálních požadavk zájezdy do jiných oblastí, které nejsou vypsány v katalogu. Vaše pedstavy zasílejte samostatn s uvedením kontaktní osoby.

11 Organizátorovi skupiny poskytujeme místo zdarma, i slevu dle našich podmínek (viz výše). U skupinových zájezd neplatí katalogové ceny a budou stanoveny následn dohodou. XII. Závrená ustanovení XIIa) Zákazník, který poskytnul CK LOUDATOUR své osobní údaje, potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, píjmení, datum narození, adresa bydlišt, elektronická adresa, íslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající zem, národnost a pohlaví, jsou pesné a pravdivé a souhlasí s tím, aby tyto byly zpracovány a použity CK LOUDATOUR jako správcem nebo prostednictvím zpracovatel, a to v rozsahu jméno, píjmení, datum narození, adresa bydlišt, elektronická adresa, íslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající zem, národnost a pohlaví za úelem uzavení a realizace smlouvy a v rozsahu jméno, píjmení, adresa bydlišt a elektronická adresa za úelem možnosti informování zákazníka o dalších zájezdech i jednotlivých služeb CK LOUDATOUR po dobu 5 let nebo do doby, kdy bude tento souhlas zákazníkem odvolán. Zákazník bere na vdomí, že poskytnutí osobních údaj je dobrovolné, že má právo svj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce, a dále má práva dle 21 zák.. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, tj. zejména právo pístupu ke svým osobním údajm, právo na informaci o jejich pípadném zpracovateli a zdroji, právo žádat jejich opravu, doplnní, zablokování nebo likvidaci, právo požadovat na správci, aby se zdržel jednání, kterým došlo k porušení jeho práv, aby odstranil vzniklý stav i poskytl omluvu nebo jiné zadostiuinní, právo na penžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno úastníkovo právo na lidskou dstojnost, osobní est, dobrou povst i právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je úinné okamžikem doruení správci. XIIb) Vzájemné vztahy CK LOUDATOUR a zákazníka se ídí právem a právními pedpisy eské republiky. Pípadné spory budou ešeny ped píslušným soudem eské republiky. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytnuté CK LOUDATOUR a tvoí nedílnou souást smlouvy uzavené mezi zákazníkem a CK LOUDATOUR. CK LOUDATOUR s.r.o.: je pojištna proti úpadku dle zákona. 159/1999 Sb. u UNION POISOV A a. s.

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Exclusive Tours s.r.o. 1 Vážený zákazníku, je nám velkým potěšením, že jste si pro Vaši dovolenou vybral služby z oblasti luxusního cestování zajišťované naší

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné smluvní podmínky2016 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Zájezd. Díl 6 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 6 Zájezd Základní ustanovení 2521 Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Santražiny 753, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Enjoy Travel s.r.o. jako pořadatel zájezdu (dále jen všeobecné podmínky ) upravují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více