VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe CK LOUDATOUR s.r.o.,. a jsou specifikovány v uzavené Cestovní smlouv, jejíž nedílnou souástí jsou tyto Všeobecné podmínky. Platnost následujících podmínek je stanovena na dobu od do vydání následujících Všeobecných podmínek. Veškeré minulé Všeobecné podmínky ztrácí dnem platnost. I. Úastníci smluvního vztahu Úastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: Ia) CK CK LOUDATOUR, s.r.o., se sídlem Mikulášské nám. 10, Plze, IO: , zapsaná v obchodním rejstíku u Krajského soudu v Plzni,oddíl C, vložka (dále jen CK LOUDATOUR ). Ib) zákazník, kterým mže být fyzická nebo právnická osoba, pokud služby od CK LOUDATOUR nekupuje za úelem svého dalšího podnikání (dále jen zákazník ). II. Pedmt smluvního vztahu Pedmtem smluvního vztahu je úprava práv a povinností smluvních stran pi uskutenní: IIa) zájezd dle katalogové nabídky, tj. pedem sestavených, nabízených a prodávaných soubor služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu) za souhrnnou cenu. IIb) zájezd sestavených na základ individuálního požadavku zákazníka, tj. soubor služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování apod.) sestavených dle individuálního pání zákazníka. IIc) ubytovací, stravovací, dopravní nebo jiné jednotlivé služby dle individuálního pání zákazníka nebo dle nabídky v katalogu i na webových stránkách CK LOUDATOUR. III. Vznik smluvního vztahu IIIa) Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK LOUDATOUR vzniká uzavením smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby (dále jen smlouva ). Obsah smlouvy, resp. vymezení zájezdu i jednotlivé služby, je uren odkazem na íslo zájezdu nebo jiné oznaení zájezdu v katalogu, pímým vymezením zájezdu nebo specifikací konkrétn sjednané jednotlivé služby ve smlouv, a tmito podmínkami, pop. zvláštními podmínkami piloženými ke smlouv jako její nedílná souást. IIIb) Smlouva o zájezdu uzavená písemn slouží zárove také jako potvrzení o zájezdu. IIIc) Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je pln obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, obdržel veškeré její pílohy a zavazuje se zaplatit smluvenou cenu. Podpisem smlouvy se CK LOUDATOUR zavazuje zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalit a v souladu se sjednanými podmínkami. IV. Cena a platební podmínky IVa) CK LOUDATOUR má právo na zaplacení ceny zájezdu i jednotlivé služby ped jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu ped poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího pipsání na úet CK LOUDATOUR vedený u penžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti. Pi nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z neuhrazené ástky. Pi nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem má CK LOUDATOUR právo odstoupit od smlouvy, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII.e).

2 IVb) Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouv o zájezdu s výjimkou služeb, u nichž je uvedeno, že jejich cena v cen zájezdu zahrnuta není. Jiné služby, než ty, které jsou uvedeny ve smlouv o zájezdu, není CK LOUDATOUR povinna poskytnout, pokud se na jejich poskytnutí a cen za n CK LOUDATOUR a zákazník výslovn nedohodnou ve form dodatku ke smlouv o zájezdu. IVc) V pípad zájezd dle katalogové nabídky nebo v pípad zájezd sestavených na základ individuálního požadavku zákazníka je zákazník povinen pi vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozdji 30 dn ped zahájením zájezdu. V pípad vzniku smluvního vztahu ve lht kratší než 30 dn ped zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny již pi vzniku smluvního vztahu. IVd) V pípad poskytnutí jednotlivé služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny pi vzniku smluvního vztahu. IVe) CK LOUDATOUR má právo jednostrann zvýšit cenu zájezdu do jednadvacátého dne ped sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, a to v pípad zvýšení IV1. ceny za dopravu, v. ceny pohonných hmot (o ástku odpovídající podílu, který pipadne na 1 zákazníka, tj. celkové zvýšení dleno potem zákazník), IV2. plateb spojených s dopravou, nap. letištních a pístavních poplatk, které jsou zahrnuty v cen zájezdu (o ástku odpovídající zvýšené platb na osobu), IV3. smnného kurzu eské koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v prmru o více než 10% (o ástku odpovídající procentní výši zmny kurzu služeb oproti rozhodnému dni 1.9. pedchozího roku pro který je katalog vydáván. Zákazník je povinen uhradit rozdíl v cen do 3 dn ode dne oznámení o zvýšení ceny. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen má CK LOUDATOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII.e). IVf) CK LOUDATOUR má právo v pípad zvýšení cen z jiných objektivních dvod, než jsou uvedeny v bod e), zejména v pípad zvýšení cen služeb dodavateli, upravit píslušným zpsobem cenu zájezdu a služeb. Tyto upravené ceny zájezd a služeb jsou platné ode dne sdlení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy a služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutenn odlet/odjezd. CK LOUDATOUR a zákazník, s nímž byla uzavena smlouva ped zvýšením cen dle tohoto bodu, postupují zpsobem uvedeným v l. VII.f) tchto podmínek. IVg) CK LOUDATOUR na pání zákazníka, v pípad, že je to podle okolností možné, provádí zmny podmínek sjednaných ve smlouv. Provedení každé takové zmny podléhá zaplacení poplatku ve výši 300,- K. V. Slevy VA) CK LOUDATOUR neposkytuje celoron žádné slevy u zájezd - jednodenních - s vlastní dopravou VB) Lyžaské zájezdy CK LOUDATOUR s.r.o.: poskytne slevu na lyžaských autobusových zájezdech ve výši 3% ze základní ceny zájezdu každému úastníkovi, který se skuten zúastnil alespo jednoho zájezdu poádaného CK LOUDATOUR ve stejném roce, pro který byl katalog vydán. Stejnou slevu poskytne i úastníkm zájezdu, kteí se zájezdu CK LOUDATOUR skuten zúastnili i v roce pedešlém. VC) Ostatní zájezdy (cykloturistika, turistika, treky, exotika) VCa) sleva dtská. Pokud není uvedeno jinak poskytne CK Loudatour spolucestujícím dtem do 12 let slevu 500,- K.

3 VCb) - sleva První moment ve výši 7% ze zákl. ceny zájezdu, max. 700,-K/os pi úhrad zálohy do posledního únorového dne roku pro který je katalog vydán. VCc) - sleva Vasná pihláška a úhrada zálohy úastník hradí zálohu vždy do 7 kalendáních dní po podpisu smlouvy. Pokud souasn probhne prokazateln platba zálohy 81 a více dní pede dnem odjezdu poskytne CK Loudatour následující slevy ze zákl. cena zájezdu Cena zájezdu sleva do 2.000,- K. 50, -K ,- K. 100,-K ,- K. 150,-K ,- K. 200,-K ,- K. 250,-K ,- K. 300,-K ,- K. 350,-K od ,- K výše 700,-K VCd) - sleva Organizaní platí pro jednu osobu, která zajistí dalších 5-9 osob - 10%, osob - 25%, osob - 50%, od 25 osob - 100% z ceny zájezdu. Tato sleva je již konená (nelze sítat s dalšími slevami) a všechny pihlášky a úhrada zálohy musí být dorueny nebo zaslány organizátorem spolen! VCe) - sleva Vrnostní - úastník katalogového zájezdu CK LOUDATOUR v roce, pro který byl katalog vydán a i roce pedešlém - sleva 3 % ze základní ceny zájezdu. Poznámka: Výše uvedené jednotlivé slevy je možno sítat do konené max výše 7% z ceny zájezdu nebo max. 700,- K/os (mimo bod d). VI.Práva a povinnosti zákazníka A) K základním právm zákazníka patí: A1. právo na ádné poskytnutí smluvn sjednaných a zaplacených služeb, A2. právo vyžadovat od CK LOUDATOUR informace o všech skutenostech, které jsou mu známy a jež se dotýkají smluvn sjednaných a zaplacených služeb, A3. právo být bez zbyteného odkladu obeznámen s pípadnými zmnami ve smluvn sjednaných službách. A4. právo na informace o pasových a vízových požadavcích, lhtách pro jejich vyízení a sdlení, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány, A5. právo obdržet letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výlet nebo jiný doklad, jehož je pro uskutenní zájezdu teba, alespo sedm dní ped zahájením zájezdu. A6. právo zrušit svoji úast kdykoliv ped zahájením erpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v l. VIII. tchto podmínek.

4 A7. právo písemn oznámit CK LOUDATOUR, že se místo nho zájezdu úastní jiná osoba (za podmínek stanovených v 2532 zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, v platném znní), a to alespo ve lht 3 dni ped zahájením zájezdu. A8. právo zjednat nápravu sám v pípad, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž CK LOUDATOUR zákazníka ujistila nebo zákazník dvodn oekával, a CK LOUDATOUR nezjednala nápravu ani v pimené lht, kterou jí zákazník uril, popípad bez takové lhty, vyžaduje-li se okamžitá náprava; právo na úhradu úeln vynaložených náklad v pípad, že zákazník zjedná nápravu sám oprávnn. A9. právo na vytknutí vad poskytovaných služeb v souladu s l. IX tchto podmínek. A10. právo na ochranu osobních dat uvedených ve smlouv o zájezdu, pop. dalších dokumentech, A11. právo obdržet potvrzení o zájezdu, pop. písemnou smlouvu o zájezdu, která slouží jako potvrzení o zájezdu, A12. právo obdržet spolu s potvrzením o zájezdu i smlouvou o zájezdu jej nahrazujícím doklad o povinném pojištní pro pípad úpadku cestovní kanceláe dle zákona. 159/1999 Sb., v platném znní, obsahující oznaení pojišovny, podmínky pojištní a další informace s tím spojené. B) K základním povinnostem zákazníka patí: B1. poskytnout CK LOUDATOUR souinnost, která je potebná k ádnému zabezpeení a poskytnutí služeb, pedevším pravdiv a úpln vyplnit smlouvu a pedložit další doklady podle požadavk CK LOUDATOUR potebné k zajištní služeb, B2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dosplého úastníka v prbhu zájezdu, obdobn zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, B3. doložit souhlas zákonného zástupce v pípad, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let se úastní zájezdu bez jeho doprovodu a dohledu, B4. bez zbyteného prodlení, nejpozdji do 5 dn ode dne doruení návrhu na zmnu smlouvy, oznámit CK LOUDATOUR své stanovisko k pípadným zmnám v podmínkách i v obsahu sjednaných služeb, B5. zaplatit cenu zájezdu i poskytovaných služeb ve výši a termínu uvedených ve smlouv, B6. zaplatit odstupné v pípadech stanovených ve smlouv i tchto podmínkách, B7. pevzít od CK LOUDATOUR doklady nutné pro následné erpání služeb a dostavit se ve stanoveném ase na místo urení se všemi požadovanými doklady, B8. mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do píslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, vízum apod.), B9. dodržovat pedpisy platné v navštívené zemi a splnit okovací, pop. další zdravotnické povinnosti navštívené zem i zem tranzitu, B10. v pípad, že využije svého práva na oznámení zmny v osob úastníka zájezdu dle písm. A7. tohoto lánku, je povinen oznámení uinit písemn ve lht stanovené pod písm. A7. tohoto lánku a doruit jej na prodejní místo, kde uzavel smluvní vztah, k oznámení piložit podepsané prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavenou smlouvou a zda souhlasí i nesouhlasí se zpracováním svých osobních údaj dle l. X. písm. a) tchto podmínek, a dále podepsané prohlášení nového zákazníka, že spluje podmínky úasti na zájezdu; zákazník i nový zákazník jsou v takovém pípad povinni spolen a nerozdíln k úhrad náklad, které CK LOUDATOUR v souvislosti s touto zmnou vzniknou, min. však 300,- K. B11. dodržovat program zájezdu a ídit se pokyny zástupce i prvodce CK LOUDATOUR,

5 B12. dbát o vasné uplatnní nárok dle l. VIII. tchto podmínek, B13. poínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku ostatních zákazník, dodavatel služeb nebo CK LOUDATOUR a uhradit pípadnou škodu, kterou zpsobil, B14. zdržet se jednání, které by omezovalo ostatní zákazníky. VII. Práva a povinnosti CK LOUDATOUR a zmny sjednaných služeb VIIa) CK LOUDATOUR je povinna ádn, pravdiv a úpln informovat klienta o všech rozhodných skutenostech týkajících se služeb, které jsou CK LOUDATOUR známy a jsou pro zákazníka dležité. VIIb) CK LOUDATOUR je povinna nejpozdji 7 dn ped zahájením zájezdu, pípadn pi uzavení smlouvy o zájezdu, je-li uzavena ve lht kratší než 7 dn ped zahájením zájezdu, pedat zákazníkovi doklady, jichž je pro uskutenní zájezdu teba, jako napíklad letenku, poukaz k ubytování nebo stravování apod. VIIc) CK LOUDATOUR není povinna poskytnout zákazníkovi plnní nad rámec pedem potvrzených a zaplacených služeb. VIId) CK LOUDATOUR je povinna mít uzavenou pojistnou smlouvu pro pípad úpadku dle zákona. 159/1999 Sb. VIIe) Zmny a odchylky jednotlivých služeb CK LOUDATOUR od dohodnutého obsahu jsou z nutných dvod pípustné. Jedná se zejména o zmnu druhu dopravy, letecké nebo jiné dopravní spolenosti, typu dopravního prostedku (bude-li ve stejné i vyšší kvalit), píjezdových/píletových a odjezdových/odletových míst, mezizastávek/mezipistání, zmnu ubytování (bude-li náhradní ubytování ve stejné i vyšší kategorii), pop. programu bhem zájezdu. VIIf) Bude-li CK LOUDATOUR nucena z objektivních dvod ped zahájením erpání služeb zmnit podmínky smlouvy, je CK LOUDATOUR povinna tyto zmny bez zbyteného odkladu oznámit zákazníkovi a navrhnout mu zmnu smlouvy. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se zmnou smlouvy souhlasit i zda od smlouvy odstoupí. Lhta pro odstoupení zákazníka od smlouvy iní 5 dn ode dne doruení návrhu na zmnu smlouvy. Neodstoupí-li zákazník v této lht, má se za to, že se zmnou smlouvy souhlasí. Je-li souástí zmny i zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit rozdíl v cen ve lht 5 dní ode dne doruení oznámení o zmn. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. V pípad prodlení zákazníka s úhradou rozdílu v cen má CK LOUDATOUR právo od smlouvy odstoupit, v takovém pípad zákazník CK LOUDATOUR zaplatí odstupné ve výši dle l. VIII. e). VIIg) Jestliže po zahájení zájezdu CK LOUDATOUR neposkytne i zjistí, že nemže poskytnout sjednané služby nebo jejich podstatnou ást ádn a vas, je povinna bez zbyteného odkladu a bezplatn provést taková opatení, aby zájezd mohl pokraovat. Pokud nelze pokraování zájezdu i erpání služeb zajistit ani prostednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno ve smlouv, nebo zákazník toto náhradní ešení nepijme, je CK LOUDATOUR povinna bez zbyteného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v cen a zajistit pepravu zákazníka na místo odjezdu, popípad na jiné ujednané místo. VIIh) CK LOUDATOUR je oprávnna zrušit zájezd i jednotlivou službu ped zahájením jejich erpání, a to zejména pokud z vážných dvod, které nemohla ovlivnit, nemže dodržet podmínky smlouvy (z dvodu tzv. vyšší moci) i nebude-li ped zahájením zájezdu dosaženo stanoveného minimálního potu zákazník. V tchto pípadech není CK LOUDATOUR povinna hradit zákazníkovi jakékoliv penále i pokuty. V pípad nenaplnní zájezdu potebným potem klient k odjetí zájezdovým autobusem si CK vyhrazuje právo realizovat dopravu rzn velkými mikrobusy, i event. zájezd zrušit. VIIi) Minimální poet nutný k realizaci zájezdu zájezdovým autobusem je 20 úastník, v pípad realizace zájezdu mikrobusem je pak minimální poet nutný k realizaci zájezdu pimen nižší (dle velikosti použitého

6 mikrobusu). CK oznámí zákazníkovi zrušení zájezdu z dvodu nedosažení minimálního potu úastník v dále uvedených lhtách: - u zájezd trvající 1-2 dny nejpozdji 3 dny pede dnem odjezdu - u zájezd trvající 3-6 dn nejpozdji 5 dn pede dnem odjezdu - u zájezd trvající 7-14 dn nejpozdji 7 dn pede dnem odjezdu - u zájezd trvajících déle než 15 dn nejpozdji 14 dn pede dnem odjezdu CK zákazníkovi tuto skutenost písemn oznámí a vrátí mu zaplacenou cenu zájezdu bez zbyteného prodlení v plné výši. VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky) VIIIa) CK LOUDATOUR je oprávnna ped zahájením zájezdu nebo erpáním jednotlivých služeb odstoupit jen z dvodu a1. zrušení zájezdu i poskytnutí jednotlivé služby, a2. porušení povinnosti zákazníkem. VIIIb) Zákazník má právo kdykoliv ped zahájením zájezdu nebo erpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy b1. bez uvedení dvodu, b2. poruší-li CK LOUDATOUR své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu i zákonem b3. v jiných pípadech stanovených tmito podmínkami i zákonem. Písemné odstoupení od smlouvy zákazník doruí na prodejní místo, kde zájezd nebo služby koupil; úinky odstoupení nastávají dnem jeho doruení a potvrzení o jeho pijetí ze strany CK LOUDATOUR. VIIIc) Dojde-li k odstoupení od smlouvy z dvod uvedených v l. VIII.a) bod 1. i l. VII.f), CK LOUDATOUR nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkov odpovídající alespo tomu, co bylo pvodn ujednáno, mže-li CK LOUDATOUR takový zájezd nabídnout, a uzave s ním o takovém náhradním zájezdu novou smlouvu. VIIId) Je-li dvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ze strany CK LOUDATOUR nebo nedojde-li k uzavení nové smlouvy, je CK LOUDATOUR povinna bez zbyteného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od nj obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. VIIIe) Není-li dvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK LOUDATOUR stanovených smlouvou nebo odstoupí-li CK LOUDATOUR od smlouvy z dvodu porušení povinnosti zákazníkem je zákazník povinen uhradit CK LOUDATOUR následující odstupné- stornopoplatek: VIIIe1) autobusové zájezdy - do 81 dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 5% z ceny zájezdu - min však 500,- K/osobu dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 10 % z ceny zájezdu - min. však 1000,- K/os dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 30 % z ceny zájezdu - min. však 1000,- K/os dn ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 50 % z ceny zájezdu dni ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 70 % z ceny zájezdu - v dob kratší než 16 dni ped odjezdem zaplatí úastník náhradu ve výši 100 % z ceny zájezdu - pokud se úastník nedostaví, zmešká odjezd, i je ze zájezdu vylouen, má CK LOUDATOUR s.r.o. nárok na plnou úhradu ceny zájezdu

7 Odstupné (storno poplatky) se neplatí v pípad, že zákazník za sebe zajistí náhradu. Tuto zmnu je zákazník povinen okamžit ohlásit CK LOUDATOUR s.r.o.: a oznámit veškeré údaje náhradníka nejpozdji 3 dny ped odjezdem. Poplatek za zmnu zákazníka ( úastníka) iní 300,- K/zmna. U zájezd do zemí s vízovou povinností a u veškerých leteckých zájezd jsou však zmny zákazník možné jen tehdy, pokud tak umožují aktuální podmínky konkrétního státu, destinace a letecké spolenosti. Zákazník i nový zákazník jsou v takovém pípad povinni spolen a nerozdíln uhradit krom poplatku za zmnu i veškeré náklady, které CK LOUDATOUR v souvislosti s touto zmnou vzniknou. Podmínky pro úhradu 80% z odstupného - stornopoplatku cestovní kanceláí (vztahuje se pouze na autobusové zájezdy a pokud není u zájezdu uvedeno jinak) - pokud zákazník, úastník nemže nastoupit cestu a zúastnit se akce, na kterou uzavel Cestovní smlouvu, z dvodu vážné nemoci, úrazu, i thotenství uhradí mu CK LOUDATOUR s.r.o. po pedložení doklad (zprávy od lékae, i z nemocnice, neschopenky) 80% z výše uvedených stornopoplatk. Minimální stornopoplatek iní vždy 500 K/osobu. Dvody je nutno prokázat úedním dokladem nejpozdji do 21 dn od zrušení úasti, jinak nárok na vrácení penz propadá a platí pln výše uvedené stornovací poplatky! VIIIe2) Zájezdy s vlastní dopravou a letecké zájezdy, kde je pojištní storna zahrnuto v cen zájezdu - od okamžiku úhrady zálohy do 40. dne ped odjezdem se odstupné (stornopoplatek) rovná výši uhrazené zálohy (50% ceny zájezdu) - v dob kratší než 40 dn ped odjezdem iní stornopoplatek 100 % z ceny zájezdu VIIIe3) Letecké zájezdy, kde není pojištní storna zahrnuto v cen zájezdu - u leteckých zájezd se odstupné (stornopoplatek) uruje z ástky zájezdu po odetení ceny letenky a souvisejících poplatk. Stornopoplatky a možné zmny letenky se ídí podmínkami zvolené letecké spolenosti (možnosti pojištní letenek sdlí CK na vyžádání). Stornopoplatky zájezdu (ástka bez bžné ceny letenky) platí pak dle bodu VIIIe2) VIIIf) Pokud není uzaveno zákazníkem individuáln, i prostednictvím CK LOUDATOUR pojištní na storno zájezdu, platí pln a bez výjimky u bod VIIIe2) a VIIIe3) výše uvedené stornopodmínky pi odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to z jakéhokoliv dvodu. U zájezd s vlastní dopravou a u leteckých zájezd (body VIIIe2 a VIIIe3) proto velmi doporuujeme uzavení individuálního pojištní na storno zájezdu + event. i storno letenky (pro pípad vážné nemoci, úrazu, živelné události, trestného inu, úmrtí pojištného, i úmrtí blízké osoby). Toto pojištní na vyžádání mžeme zprostedkovat u pojišovny UNION a.s. Pojištní je však vázáno na uzavení pojištní na léebné výlohy a další pojištní. Výši úhrady pojistného a veškeré podmínky tohoto pojištní jsou k dispozici v CK LOUDATOUR s.r.o. nebo CK LOUDATOUR s.r.o. sdlí na vyžádání. VIIIg) CK LOUDATOUR má právo zapoíst odstupné oproti složené záloze nebo zaplacené cen; v pípad, že zákazník uhradil do dne odstoupení jako zálohu nižší ástku než iní odstupné, je povinen tento rozdíl dorovnat nejpozdji do 3 dn ode dne odstoupení. V pípad prodlení zákazníka s doplacením rozdílu vzniká CK LOUDATOUR nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z dlužné ástky. VIIIh) Pokud zákazník bez pedchozího odstoupení od smlouvy nebo z dvodu porušení svých povinností nenastoupí na zájezd, zmešká odjezd/odlet i nevyerpá sjednanou službu, hradí 100% ceny sjednaných služeb. Uvedené se vztahuje i na pípady, kdy zákazník uhradil pouze zálohu; zákazník je v tomto pípad povinen neprodlen celkovou cenu sjednaných služeb doplatit. VIIIi) Celkovou cenou sjednaných služeb se rozumí konená prodejní cena vetn všech fakultativních služeb zakoupených zákazníkem. IX. Zpsob uplatnní práva pi nesplnní povinnosti (reklamace)

8 IXa) Poskytování služeb CK LOUDATOUR zákazníkm, odpovdnost za poskytnuté služby a právo z odpovdnosti za vady poskytnuté služby se ídí ustanoveními smlouvy uzavené mezi CK LOUDATOUR a zákazníkem, v. jejích píloh, tmito podmínkami, píslušnými ustanoveními zákona. 89/2012 Sb., obanský zákoník, zákona. 159/1999 Sb., o nkterých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele. IXb) V pípad vadn poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouv s CK LOUDATOUR, mže zákazník uplatnit své právo z odpovdnosti za tuto vadu (dále jen reklamace ). IXc) Reklamaci lze uplatnit ústn prokazatelným zpsobem nebo písemn s uvedením data a pedmtu reklamace. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci u CK LOUDATOUR bez zbyteného odkladu, pokud možno na míst poskytované služby tak, aby mohla být sjednána náprava v míst poskytované služby, nejpozdji však do 3 msíc od skonení zájezdu, a to v provozovn nebo sídle CK LOUDATOUR, pop. v prodejním míst, kde zákazník uzavel smlouvu. IXd) Zákazník je povinen poskytnout potebnou souinnost pi ešení reklamace. IXe) CK LOUDATOUR je povinna vyídit reklamaci nejpozdji do 30 dn od jejího pijetí, pokud nebude teba vyžádat stanovisko zahraniního partnera CK LOUDATOUR, kdy se lhta pro vyízení reklamace prodlužuje na 60 dn. IXf) Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, prbh, pop. následek není závislý na vli, innosti a postupu CK LOUDATOUR (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na stran zákazníka, na jejichž základ zákazník zcela nebo zásti nevyužije objednané, zaplacené a CK LOUDATOUR zabezpeené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. X. Pojištní Xa) CK LOUDATOUR je povinna ve smyslu zákona. 159/1999 Sb., v platném znní, mít po celou dobu své podnikatelské innosti uzavenou pojistnou smlouvu pro pípad svého úpadku, na jejímž základ vzniká zákazníkovi právo na plnní v pípadech, kdy CK LOUDATOUR z dvodu svého úpadku: - neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahranií do eské republiky, pokud je tato doprava souástí zájezdu, - nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v pípad, že se zájezd neuskutenil, nebo - nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou ásten poskytnutého zájezdu v pípad, že se zájezd uskutenil pouze zásti. Xb) Cestovní pojištní V cen zahraniních zájezd CYKLOTURISTIKA a TURISTIKA je za každého úastníka uzaveno pojištní, které se vztahuje na: 1) pojištní léebných výloh v zahranií (tj. náklady vzniklé v dsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnní pojištného) - náklady se rozumí ambulantní lékaské ošetení v. pedepsaných lék, hospitalizace v nemocnici, peprava pojištného do nejbližšího zdravotnického zaízení, náklady na pepravu pojištného do vlasti, náklady na pepravu tlesných ostatk, náklady na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomcek, ambulantní ošetení chrupu. 2) asistenní služby - 24 hodin denn dostupný servis pi pojistné události v zahranií 3) pojištní odpovdnosti za škodu (viz všeobecné pojistné podmínky UNION POISOV A a.s.)

9 1. Pojištní Rozsah Limit pojistného plnní / pojistná ástka pojištní a) ambulantní ošetení vetn pedepsaných lék, léebných hospitalizace a lékaské ošetování bhem výloh v hospitalizace, peprava do a z nejbližšího 6, K zahranií zdravotnického zaízení, peprava pojištného zpt do vlasti b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zaízení v pípad hospitalizace dítte ve vku do 6 let K/ 1 noc, max K c) peprava tlesných ostatk K d) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomcek K e) ošetení jednoho zubu / celkem za všechny zuby K / max K asistenní služby v zahranií 2. pojištní odpovdnosti f) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v pípad hospitalizace pojištného v zahranií trvající déle než 10 dn nepetržit g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v pípad hospitalizace pojištného dítte ve vku do 15 let v zahranií; pokud hospitalizace trvá i po termínu pedpokládaného ukonení pobytu v zahranií 24 - hodin denn dostupný servis pi pojistné události v zahranií a) újma zpsobená lovku na zdraví a pi usmrcení cestovní náklady K ubytování K/1 noc, maximáln K cestovní náklady K ubytování K/1 noc, maximáln K bez limitu 2, K b) majetková újma na vci nebo na zvíeti K c) jiná majetková újma K d) náklady na advokáta K e) náklady kauce K celkem za c) a d) max K

10 V pípad pojistné události je partnerem pojišovny pímo pojištný úastník. Vždy se spojte telefonicky s asistenní službou (viz tel. na kartice), která funguje nepetržit 24 hodin denn. Pi mimoádné nutné platb v hotovosti si nezapomete nechat vystavit píslušné doklady o zaplacení, vetn lékaské zprávy. Pro tento pípad mjte u sebe hotovost (doporuujeme min cca 100,- EUR + obecn pijímanou platební kartu) na úhradu pípadných nutných náklad (po návratu pak Vaše potvrzené náklady vyútujete s pojišovnou). Kartiku obdržíte od prvodce zájezdu v autobusu! Evropské cestovní pojištní (má každý oban R) Vezmte s sebou, prosím, i vlastní kartiku Evropský prkaz zdravotního pojištní. Dle našich zkušeností je ošetení na tuto kartiku vtšinou administrativn jednodušší než na kartiku našeho uzaveného komerního pojištní. (v nemocnicích není požadovaná úhrada na míst). Komerní pojištní ale pokrývá navíc transfery do léebných zaízení vetn vrtulník, pevozy do R a ošetení u soukromých léka, kde si platby hradíte na míst v hotovosti (doklady nutné!!) a na základ doklad za píslušné lékaské úkony si pak následn po návratu dom pojistnou událost s pojišovnou UNION vyídíte (pojišovna vám vynaložené prostedky dle zaslaných doklad uhradí). Xc) CK LOUDATOUR není povinna nahradit škodu vzniklou z porušení závazku ze smlouvy nad ástku pesahující omezení stanovené píslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je R vázána (nap. pi doprav letadlem dle Montrealské úmluvy CK LOUDATOUR neodpovídá za škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranní zákazníka, jestliže se nehoda, která zpsobila usmrcení nebo zranní, stala na palub letadla nebo v prbhu jakýchkoliv operací pi nastupování do letadla nebo vystupování z nho, které pesahují u zákazníka ástku jednotek zvláštních práv erpání (SDR), jestliže ke škod nedošlo výlun nedbalostí nebo protiprávním inem nebo opomenutím dopravce nebo jeho zamstnanc nebo agent; za škodu pesahující jednotek zvláštních práv erpání (SDR) v pípad škody zpsobené zpoždním letecké dopravy; za škodu pesahující jednotek zvláštních práv erpání (SDR) u každého zákazníka pi peprav zavazadel v pípad zniení, ztráty, poškození nebo zpoždní; tím nejsou dotena ustanovení píslušných právních pedpis, jimiž se odpovdnost CK LOUDATOUR za škodu zpsobenou porušením právní povinnosti ídí, pokud taková ustanovení stanoví povinnost nahradit vzniklou škodu v nižší výši). XI. Další podmínky Podpisem smlouvy berou zákazníci na vdomí m.j. i následující skutenosti: 1) Organizaní vedoucí zájezdu mají obecné vdomosti a znalosti pro vedení akcí v horách a na cyklotrasách. Nejsou však horskými vdci v "alpském" slova smyslu, tzn. že nevlastní licenci pro horské vdce v dané oblasti vydanou místními úady. Každý zákazník se úastní všech program dle katalogu jako individuální úastník na vlastní rizika. 2) Každý zákazník je povinen se seznámit s podmínkami pojištní zvoleného zájezdu. 3) Sportovního programu v horách a na cyklotrasách se každý úastní pouze v míe odpovídající své momentální fyzické a psychické kondici, technickým znalostem a zkušenostem. Zdravotní stav: Na všechny zájezdy, zejména pak na zájezdy všech sportovních kategorií (cykloturistika, turistika, treky, exotika) musí zákazník nastoupit zdravý a znalý specifických požadavk pro danou kategorii zájezdu. Nesmí skrývat žádné zdravotní potíže a ped zájezdem ve svém vlastním zájmu projde lékaskou prohlídkou. Pro zájezdy s výstupy nad 4500 m a výše a pro úastníky nad 60 let vku doporuuje CK LOUDATOUR odbornou lékaskou prohlídku. Zájezdy pro skupiny: Naše cestovní kancelá po mnohaletých zkušenostech nabízí vybrané zájezdy z našeho katalogu pro ucelené skupiny i kolektivy (oddílm, sport. klubm, firmám, libovolným skupinám). Skupinám mže naše CK na vlastní pání pipravit dle individuálních požadavk zájezdy do jiných oblastí, které nejsou vypsány v katalogu. Vaše pedstavy zasílejte samostatn s uvedením kontaktní osoby.

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě)

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) 1. Úvodní ustanovení a platnost Vzájemné vztahy mezi CK LOUDATOUR s.r.o. a účastníky zájezdů jsou stanoveny zákonem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více