VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3"

Transkript

1 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013

2 2

3 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI Historie Základní fakta Vlastnická struktura Organizaèní struktura Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2 OBCHOD Automobilový prùmysl PC prùmysl Elektro prùmysl Klíèový zákazníci 1.3 NÁKUP A LOGISTIKA 1.4 ØÍZENÍ JAKOSTI 1.5 VÝROBA A TECHNOLOGIE 1.6 ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 1.7 FINANCE 1.8 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ 2. FINANÈNÍ ÈÁST 2.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2.2 FINANÈNÍ PØÍLOHA 3

4 4

5 HISTORIE Plastika navazuje na nìkdejší výrobní družstvo Plastika v.d. založené v Kromìøíži v r Družstvo bylo konvertováno na akciovou spoleènost PLASTIKA a.s., kterou v r pøevzala spoleènost SPV Int a. s.. Tato spoleènost následnì pøevzala i název PLASTIKA a.s. a obchodní znaèku. V r odkoupila Plastika Group a.s. 100 % akcií PLASTIKA a.s. (bývalé SPV Int a.s.). K sfúzovaly spoleènosti Plastika Group a.s. a Plastika a.s. Èinnost spoleènosti je koncentrována v areálu v prùmyslové zónì v Kaplanovì ul. v Kromìøíži. Spoleènost si pronajímá sklad v blízkosti Kromìøíže pro skladování forem a zásoby s nižší obrátkou. Spoleènost byla vždy orientována na prùmyslové zpracování plastù. Bìhem 90. let se firma zaèala orientovat na významné zahranièní zákazníky a s touto zmìnou i na komplexnìjší plastové moduly a komponenty. Aktuálnì výroba zahrnuje komplexní proces od návrhu forem až po finální povrchovou úpravu, montáž a logistické služby. Základem výroby je 35 lisù pro tlakové vstøikování termoplastù s uzavírací silou od 40 do 800 tun èásteènì vybavených roboty a manipulátory. Na tuto výrobu navazuje øada dalších operací a provozù, napø. lakovna a další. Hlavní milníky budování technických kompetencí: 1970 spuštìní tlakového vstøikování 1975 otevøení nástrojárny 1992 certifikace ISO první automatická montáž PC klávesnic s laserovým popisem 2005 otevøení logistického centra 2006 svaøování, horká ražba, ISO/TS èistý provoz pro výrobu transparentních dílù 2008 robotická lakovací linka 2009 robotické èištìní dílù zkapalnìným CO automatická mycí linka 2012 rozšíøení ISO/TS na oblast montáží pro automobilový prùmysl 2013 nízkotlaká plazma Dnes se PLASTIKA a.s. profiluje jako spolehlivý a kompetentní dodavatel komplexních a pøesných plastových modulù pro prùmyslové zákazníky. Skladba kompetencí a technologií ji do jisté míry pøedurèuje pro dodávky specifických komponentù a tím se zároveò profiluje proti konkurenci. 5

6 ZÁKLADNÍ FAKTA Název spoleènosti Právní forma PLASTIKA a.s. akciová spoleènost Sídlo spoleènosti Kaplanova èp. 2830, è.o. 4, Kromìøíž, IÈO Rozhodující pøedmìt èinnosti Základní kapitál Organizaèní složka podnikající v zahranièí zprostøedkování obchodu zprostøedkování služeb výroba plastických výrobkù a pryžových výrobkù nástrojaøství ,00 Kè Ne 6

7 VLASTNICKÁ STRUKTURA Akcie spoleènosti PLASTIKA a.s. vlastní 6 fyzických osob. Žádná z tìchto osob nevlastní majoritní podíl. 5 z nich je zároveò èleny pøedstavenstva spoleènosti. PLASTIKA a.s. dále vlastní 50% obchodní podíl v PLS Lakovna s. r. o., a druhou polovinu vlastní akcionáø PLASTIKA a.s. Ing. Hájek. PLS Lakovna je plnì integrována v organizaèní struktuøe závodu. PLASTIKA a.s. PLS Lakovna s.r.o. 7

8 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA Spoleènost neprovedla významné zmìny ve struktuøe podniku. Na úrovni jednotlivých støedisek rovnìž nedošlo ke zmìnám struktury. Michal NOSEK Pøedseda pøedstavenstva Jaroslav MICHÁLEK Výrobní øeditel Jana LAŠTOVICOVÁ Personální øeditelka Dalibor MATIS Øeditel IT Daniel BARTOŠEK Obchodní øeditel Pavel BRADA Øeditel technického úseku Petr ÈERVENKA Finanèní øeditel Bohdan PAAR Øeditel úseku øízení jakosti Michal RAMBOUSEK Hlavní kontrolor René SKÝPALA Øeditel nákupu a logistiky 8

9 PØEDSTAVENSTVO A DOZORÈÍ RADA Složení pøedstavenstva a dozorèí rady k Pøedstavenstvo Dozorèí rada Pøedseda Ing. Michal Nosek, MBA Pøedseda Rùžena Daòková Místopøedseda Ing. Stanislav Zbranek Èlen Petra Quirsfeldová Èlenové Ing. Jiøí Gregor, CSc. Clive Bateson Ing. Stanislav Šrámek, MBA Ing. Michal Nosek, MBA Ing. Stanislav Zbranek Ing. Jiøí Gregor, CSc. Clive Bateson Ing. Stanislav Šrámek, MBA Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva 9

10 1.2. OBCHOD Spoleènost dosáhla v r výrobních tržeb ve výši 575 Mil. Kè a PKR 175 Mil. Kè. Tržby z prodeje zboží (forem) dosáhly 80 Mil. Kè s marží 12 Mil. Kè. Plán roku 2014 poèítá s nárùstem tržeb na 619 Mil. Kè, a to zejména u automobilových zákazníkù. Významné nárùsty èekáme u Faurecia Innenraum Systeme, TI Automotive, Robert Bosch GmbH i Škoda auto. Pozitivním jevem je diversifikace od dosud nejvìtšího zákazníka Continental Automotive. Pøíspìvek na krytí režií byl plánován na 236 mil. Kè, tj. nárùst o 3,2 % oproti roku

11 Obchod - segmentace tržeb v mil. Kè Automobilový prùmysl IT prùmysl - výrobky IT prùmysl - zboží Elektro prùmysl Ostatní , Plán

12 Automobilový prùmysl Plastika pokraèuje v úspìšné spolupráci s pøedními výrobci automobilù, jako je Škoda Auto a.s., Continental Automotive, Robert Bosch GmgH a Faurecia Innenraum Systeme, kterým dodáváme komponenty do èeských i evropských závodù. Výsledkem je posílení obratu z automobilového prùmyslu, a to v porovnání s pøedešlým rokem o 18,9 % Automobilový prùmysl - prodej v Mil. Kè 2014, Plán

13 Výrobky automobilového prùmyslu 13

14 1.2.2 PC prùmysl Klávesnice Po opuštìní konceptu komplexní výroby klávesnic v Plastice, kdy posledním typem toho druhu byl K 500, zákazník Fujitsu Technology Solutions GmbH zamìøil svùj zájem na využití výhradnì logistických služeb Plastiky. Trend pøesunu výrob do Èíny se nevyhnul ani tomuto segmentu a zákazník s nadšením uvítal nabídku Plastiky poskytovat logistiku dovozu klávesnic pøeváženì bez popisu od èínského dodavatele, zajistit mnohajazyèný popis tìchto klávesnic a zajiš ovat distribuci do velkoskladu zákazníka na základì výhledù a odvolávek, které jsou úzce propojeny s požadavky produktových a projektových manažerù zákazníka. Jedná se již o komplexní logistické øešení pro zákazníka s novým obchodním jménem koncernu FUJITSU prostøednictvím provozu logistického centra v Plastice, a to od plánování nákupu, potisk až po výstupní logistiku na sklad v Nìmecku. Zákazník se neomezil pouze na využití logistických služeb u Plastiky pro starší typy, ale zadal Plastice rozšíøení o nové moduly. V prùbìhu roku 2012 došlo k náhradì pùvodního typu K 551 novým typem K 515 a dále typ K 520 byl ukonèen v prosinci 2013 a v 2. pololetí roku 2014 bude plnì nahrazen novým typem K 521 se zcela moderním vzhledem. Pøes nìkdejší obavu, že PC segment bude výluènì doménou asijských dodavatelù, Plastika mùže být díky poskytování tìchto logistických služeb pro FUJITSU právem hrdá na vyvážené portfolio produktù, kdy silný automobilový segment je v rámci diferenciace vhodnì doplnìn o segment poèítaèového a elektronického prùmyslu. Fujitsu Technology Solutions si udržuje 15% podíl z celkového obratu. 14

15 15

16 1.2.3 Elektro prùmysl Významným elektro prùmyslu zákazníkem stále pokraèuje spoleènost spolupráce Checkpoint se spoleèností se kterou Plastika Checkpoint. zahájila Sériová spolupráci výroba v elektronických roce Zavedení zabezpeèovacích výroby obalù posílila a zabezpeèovacích v roce 2013 se obalù umístila vstoupila na 7. místì akciová žebøíèku spoleènost klíèových Plastika zákazníkù do nového s celkovým odvìtví zabývajícího objemem prodeje se elektronickou 12,5 mil. Kè. ochranou zboží a tím obhájila své dlouholeté zkušenosti z oblasti plastikáøského prùmyslu. Sériová výroba elektronických zabezpeèovacích obalù posílila a v roce 2013 se umístila na 7. místì v žebøíèku klíèových zákazníkù s celkovým objemem prodeje 12,5 mil. Kè. Vývoj tržeb v mil. Kè , , ,5 16

17 17

18 1.2.4 Klíèoví zákazníci Z pohledu rozložení tržeb mezi jednotlivými zákazníky jsme zaznamenali výrazné posílení velkých zákazníkù z automobilového sektoru. Tomu dominuje Continental Automotive a Robert Bosch GmbH. Právì spoleènost Robert Bosch se postarala o nejvìtší nárùst objemu tržeb, když oproti minulému roku zvýšila svùj obrat dvojnásobnì. Rùst byl patrný i u spoleèností Fujitsu Technology Solutions a Checkpoint, které zvýšily svùj obrat témìø o tøetinu. Rozložení tržeb klíèových zákazníkù v mil. Kè CONTINENTAL 154,82 BOSCH 107,34 FUJITSU 84,34 FAURECIA 0,48 TI 66,77 MAGNA 30,27 CHECKPOINT 12,55 TRW 8,09 ŠKODA AUTO 3,72 PRORATIO 1,92 XEROX 0,85 HP PELZER 0,54 18

19 19

20 1.3 NÁKUP A LOGISTIKA Ohlédnutí za minulými roky a cíle rozvoje logistiky a nákupu pro rok 2014 Plastika nejen že pružnì reaguje na požadavky svých zákazníkù, ale dokonce jim nabízí vhodná øešení ke zpøehlednìní a optimalizaci tokù dat a zboží díky programu na zlepšení plánování logistiky. Úspìšnì navázala na zavedení systému èárových kódù ve skladu hotových výrobkù a polotovarù z roku 2008 jeho rozšíøením o vstupní sklad materiálu v roce 2011 a následujících letech spolu s rozšíøenou implementací informaèního systému DCI. Za tímto úèelem je sklad materiálu rozšiøován o regálový systém a díky dalšímu zavedení nového on-line systému èárových kódù došlo ke k ještì lepšímu zabezpeèení FIFO. Zásadní zmìnu v komunikací se zákazníky zejména po zahájení sériové výroby pøineslo zavedení systému EDI, které od roku 2010 zajiš uje jednotný mechanismus pro elektronizaci vstupních dat. Rok 2013 znamenal pro Plastiku zmìnu pohledu na zpùsob plánování logistiky a výroby, kdy výrobní provozy v úzké spolupráci s logistikou pøipravily základ pro postupnou realizaci plánovacího systému výroby APS. Tento plánovací systém v roce 2013 zaèlenil do procesù plánování automatické zpracování zákaznických požadavkù a v roce 2014 se poèítá se zaèlenìním sériového nákupu díky rozšíøení systému APS i pro nákupní objednávky, tak i zkrácení dodacích lhùt, zkrácení technologických èasù, snížení pracnosti zpracování dat a vìtší uvolòování kapitálu sladových zásob. Plastika se zamìøila na redukci nákladù na dopravu, kdy zlepšila systém pro øízení, vyhodnocení a snižování nákladù na bìžnou dopravu a mimoøádnou dopravu. V pozadí nezùstalo a nezùstane ani øízení rozvoje dodavatelù a souvisejících procesù, kdy nákupní oddìlení pøipravuje vìtší pøenesení svých požadavkù a požadavkù zákazníkù na své dodavatele, díky nìmuž dojde v prùbìhu roku k organizaènímu pøevedení agendy vstupní kontroly z úseku øízení jakosti pod úsek logistiky a nákupu. Jedním z cílù pro rok 2014 je maximalizace pøenosu vstupních kontrol na dodavatele využití uvolnìné kapacity vstupní kontroly k zaèlenìní do SQA a tudíž i posílení technických kompetencí v nákupních procesech. 20

21 ABS PC/ABS PA POM PBT PMMA PC/ABS TPE PP PE PA/ABS ASA PS 400 Spotøeba granulátù v tunách za rok 2013

22 1.4 ØÍZENÍ JAKOSTI Plastika a.s. pokraèuje v dlouhodobém pozitivním trendu snižování nákladù z nejakosti (NNJ). Za rok 2013 došlo ke snížení NNJ na 2,07% oproti roku 2012, kdy hodnota byla 2,65%, což je zlepšení o 22%. V absolutních èíslech se jedná o úsporu 1,85 mio Kè. Struktura NNJ a srovnání s rokem 2012 je následující: 2012 mio Kè 2013 mio Kè Interní zmetkovitost 9,91 9,77 Externí reklamace 3,65 2,58 Výnosy z dodavatelských reklamací 0,21 0,85 Za jeden z nejvìtších úspìchù lze považovat zrušení externích kontrol. Díky vybudování vzájemné dùvìry se zákazníky a pøevedení tìchto externích kontrol do interních procesù šetøí spoleènost každý mìsíc èástku Kè. Dalším pozitivním jevem jsou výnosy z dodavatelských reklamací, kde hraje významnou roli pøedfakturace. Velký vliv na snižování nákladù na nejakost lze pøisuzovat èistièce granulátu na èistém provoze a pøevod galvanovaných dílù pro projekty Superb a Yeti z galvanovny Fisher do maïarské GP Kft na hodnoty interní zmetkovitosti. Na rok 2014 je naplánováno další snížení NNJ a cíl, který byl pro rok 2014 stanovený, je pod hranicí dvou procent, 1,8 %. Tohoto stavu chceme dosáhnout pøedevším systematickým zlepšováním našich interních procesù. Firma v roce 2013 prošla celou øadou auditù od našich zákazníkù a také periodickými audity od našich externích partnerù, a je to spoleènost LLoyd s Register Quality Assurance (LRQA) pro oblast norem ISO 9001 a ISO TS nebo spoleènost CERT-ACO pro oblast norem ISO Ve všech uvedených pøípadech nenastala žádná vážná pochybení a v mnoha pøípadech jsme mìli možnost nìkteré naše interní procesy zlepšit za pomoci nezávislých oèi externích auditorù. 22

23 Vývoj nákladù na nejakost NNJ (%) NNJ (tis. Kè) Navýšení nákladù na nejakost (NNJ) v roce 2009 bylo zpùsobeno otevøením nových provozù (lakovna a èistý provoz) a obmìnou produktového portfolia. 4% % % %

24 1.5 VÝROBA A TECHNOLOGIE Investice v roce 2013 a priority pro rok 2014 Technologické novinky V rámci trvalé modernizace strojového zaøízení byly zakoupeny 2 lisy tonáže 90 a 120 tun, které jednak nahradily staré stroje, ale zároveò svou technickou úrovní nám umožní splòovat vysoké nároky našich zákazníkù na kvalitu produkce. Nový plnì elektrický lis s integrovaným robotem s uzavírací silou 90 t zvýšil technický potenciál lisovny v oblasti malých výliskù. V lakovnì bylo uvedeno do provozu zaøízení pro aktivaci povrchù plastových dílù nízkotlakou plazmou. Toto zaøízení upravuje plastové díly pøed lakováním, které za normálních okolností lakovat nelze. Tím se rozšiøuje kompetence lakovny pro širší spektrum dílù a je dosaženo plnìní velmi nároèných testù na kvalitu laku pro firmy Daimler, Audi a další. Pro zvýšení kvality výroby transparentních dílù bylo poøízeno zaøízení pro odprašování granulátu PMMA. Jeho využitím kleslo výraznì množství kosmetických vad na dílech. Nové softwarové vybavení Koncem roku bylo poøízeno kompletní softwarové vybavení pro vývojové centrum za podpory dotace z programu Inovace. Jedná se o sestavu CAD/CAM na bázi Solidworks systému a software Moldex 3D pro CAE analýzy pro návrh plastových dílù. Spoleènost implementovala APS systém, který výraznì usnadòuje plánování a zároveò zvyšuje potenciál firmy øídit složitìjší výrobní procesy. 24

25 Rekonstrukce V rámci pøípravy budování vývojového centra byly uvedeny do provozu nové pánské šatny, jejichž prostor bude po rekonstrukci využit pro umístìní vývojového centra. Tímto byly výraznì zlepšeny podmínky pro více než 100 pracovníkù, kterým byla nahrazena stará šatna novou s moderním vybavením. Cíle pro rok 2014 V zájmu sbližování se s našimi zákazníky a zvýšení kompetence naší spoleènosti plánujeme zøízení pozice vývojové konstrukce vybavené pracovištìm Catia kompatibilní se Škoda auto. Cílem je spolupodílet se na vývoji dílù pro automobilové závody. V kvìtnu 2013 byla zahájena výstavba vývojového centra spoleènosti Plastika. Výstavba objektu již po roce dospìla k dokonèení stavebních prací. V prùbìhu roku 2014 mìla být zahájena aktivní èinnost centra, které se bude zabývat vývojem sériových nástrojù. Plastika tak sníží závislost na externích dodavatelích a výraznì zrychlí jednotlivé optimalizaèní smyèky pøi pøípravì projektù. Celkovì bude pro tento úèel proinvestováno 32 milionù korun. Díky dotaci z programu Potenciál OPPI je 40% této èástky hrazeno Evropskou unií V prùbìhu roku 2014 se plánuje realizace 2. jeøábové dráhy v hale lisovny. Tato investice bude pokraèováním celkové modernizace tohoto výrobního provozu. Rovnìž poèítáme s rozšíøením APS systému do všech ostatních výrobních provozù jako je lakovna, montáž a svaøování. 25

26 1.6 ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ Plastika a. s. byla od svého vzniku (jako Plastika v. d.) zamìøena na zamìstnávání zdravotnì postižených osob. Transformací na akciovou spoleènost a odkupem akcií se noví vlastníci zavázali tuto strategii zachovat. Díky tomu spoleènost získává významné dotace a úlevy na dani z pøíjmu právnických osob, ale také lze konstatovat vyšší míru loajality zamìstnancù. Nevýhodou je pak vyšší než prùmìrná dlouhodobá nemocnost a potøeba jistého know-how v navazující administrativì pøi najímání operátorù. 26

27 Profesní èlenìní zamìstnancù Celkový poèet zamìstnancù : ženy 187 muži 135 z toho technicko hospodáøský pracovník režijní dìlník + pomocný obslužný personál 146 výrobní dìlník 27

28 1.7 FINANCE Hospodáøský výsledek Plastiky a.s. v r dosáhl 23,362 mil. Kè a byl ovlivnìn: výrazným navýšením marže z prodeje zboží (forem), která se zvýšila oproti roku 2012 z 6,6 mil. Kè na 12 mil. Kè, nárùstem výrobních výkonù z 517 mil. Kè na 571,6 mil. Kè, doprovázený nárùstem osobních nákladù o 2,8%, pøidaná hodnota je vyšší díky nárùstu výrobních výkonù o 10,3% a prodeje zboží o 80,5%, snížením sazeb u dceøiné spoleènosti PLS Lakovna, s.r.o., finanèními náklady, pøedevším kurzovými ztrátami a pøecenìním derivátù díky oslabení koruny, Provozní výsledek se zvýšil na více než dvojnásobek hodnoty pøedchozího období, tedy na 36,3 mil. Kè. Ztráta ve finanèním výsledku se zvýšila na -13,2 mil. Kè díky již uvedeným finanèním nákladùm. EBITDA 47,5 mil. Kè, EBIT 36,3 mil. Kè. Celková stálá aktiva byla navýšena o 15,7%. Zásoby poklesly o 17%. Nárùst tržeb a oslabení koruny ke konci roku 2013 mìly za následek celkový nárùst krátkodobých pohledávek z obchodních vztahù o 50,6%, z 55,3 mil. Kè na 83,3 mil. Kè. Vlastní kapitál byl navýšen o 59,2% z 36,8 mil. Kè na 58,6 mil. Kè. Krátkodobé závazky z obchodních vztahù narostly o 11%. V roce 2013 Plastika, a.s. snížila krátkodobé bankovní úvìry, které èásteènì pokryla úpisem emitovaných dluhopisù. 28

29 1.8 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ V oblasti životního prostøedí dochází k neustálému zlepšování, zejména pak ke snižování produkce pro naši spoleènost nejtypiètìjšího druhu odpadu plastového. Z pøiloženého grafu je patrný klesající trend produkce plastového odpadu na milion Kè obratu firmy. 0,3 Množství vyprodukovaného odpadu 0,2 0, Systém tøídìní plastového odpadu a následné recyklace zapoèal v r s pomìrem 80:20 ve prospìch likvidace, za rok 2013 byla hodnota pomìru 40:60. K dosažení tohoto výsledku nejen nastavený systém tøídìní plastového materiálu z jednotlivých provozù, ale i pravidelné školení operátorù a vedoucích pracovníkù provozù zamìøené na separování jednotlivých typù materiálù. Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2013 je 191 tun, což je o 7 % ménì než v roce Dùležitou souèástí systému ochrany životního prostøedí je certifikace firmy dle požadavkù normy ISO Pøi každoroèním provìøování systému auditorskou spoleèností je konstatováno, že se naše spoleènost v jednotlivých oblastech ochrany životního prostøedí nadále zlepšuje. 29

30 2.1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáøùm spoleènosti PLASTIKA a.s. Na základnì provedeného auditu jsme dne vydali k úèetní závìrce, která je souèástí této výroèní zprávy, zprávu následujícího znìní: Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti PLASTIKA a.s., se sídlem Kaplanova 2830/4, Kromìøíž, identifikaèní èíslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztrát za období od do a pøílohy této úèetní závìrky, která obsahuje popis použitých podstatných úèetních metod a další vysvìtlující informace. Odpovìdnost statutárního orgánu úèetní jednotky za úèetní závìrku Statutární orgán spoleènosti PLASTIKA a.s. je odpovìdný za sestavení úèetní závìrky, která podává vìrný a poctivý obraz v souladu s èeskými úèetními pøedpisy, a za takový vnitøní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. 30

31 Odpovìdnost auditora Naší odpovìdností je vyjádøit na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù k získání dùkazních informací o èástkách a údajích zveøejnìných v úèetní závìrce. Výbìr postupù závisí na úsudku auditora, zahrnující i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajù uvedených v úèetní závìrce zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi vyhodnocování tìchto rizik auditor posoudí vnitøní kontrolní systém relevantní pro sestavení úèetní závìrky podávající vìrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøního kontrolního systému úèetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že dùkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleènosti PLASTIKA a.s. k a nákladù a výnosù a výsledku jejího hospodaøení za období od do , v souladu s èeskými úèetními pøedpisy. 31

32 Zpráva o ovìøení výroèní zprávy Ovìøili jsme též soulad výroèní zprávy spoleènosti PLASTIKA a.s. s úèetní závìrkou, která je v této výroèní zprávì obsažena. Za správnost výroèní zprávy je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti PLASTIKA a.s. Naším úkolem je vydat na základì provedeného ovìøení výrok o souladu výroèní zprávy s úèetní závìrkou. Ovìøení jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøenou jistotu, že informace obsažené ve výroèní zprávì, které popisují skuteènosti, jež jsou též pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s pøíslušnou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, že provedené ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroèní zprávì spoleènosti PLASTIKA a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou úèetní závìrkou. V Praze dne 25. února 2015 BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnìní è. 018 zastoupená partnery: Ing. Vlastimil Hokr, CSc. auditorské oprávnìní è Ing. Michal Gabriel auditorské oprávnìní è

33 ÈÁST II. - FINANÈNÍ PØÍLOHA Úèetní jednotka, u níž bylo provedeno ovìøení úèetní závìrky Sídlo PLASTIKA a.s. Kaplanova 2830/4, Kromìøíž Identifikaèní èíslo Právní forma Pøedmìt èinnosti: Zpráva auditora je urèena akciová spoleènost Výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, zámeènictví, nástrojaøství, hostinská èinnost Akcionáøùm spoleènosti Ovìøované období 1. leden 2013 až 31. prosinec 2013 Ovìøení provedli Auditorská firma BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnìní è. 018 Olbrachtova 1980/5 Praha 4 Auditoøi Ing. Vlastimil Hokr, CSc.,auditorské oprávnìní è Ing. Michal Gabriel, auditorské oprávnìní è Asistenti auditora Rozdìlovník Ing. Alice Ucová, Ing. Jana Kováøová Výtisk è. 1 2: PLASTIKA a.s. Výtisk è. 3: BDO Audit s. r. o

34 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení AKTIVA Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zøizovací výdaje Software Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 24 až 30) Pùjèky a úvìry - ovládající a øídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek

35 Oznaèení AKTIVA Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto Korekce Netto Netto C. Obìžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahù 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky - ovládající a øídící osoba Stát - daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanèní majetek (ø. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Úèty v bankách D. I. Èasové rozlišení (ø. 64 až 66) D. I. 1. Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

36 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení PASIVA Stav v bìžném úèetním období Stav v minulém úèetním období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù (+/-) A. III. Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond A. IV. Výsledek hospodaøení minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Vydané dluhopisy Jiné závazky Odložný daòový závazek

37 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení PASIVA Stav v bìžném úèetním období Stav v minulém úèetním období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Krátkodobé pøijaté zálohy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvìry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci 0 C. I. Èasové rozlišení C. I. 1. Výdaje pøíštích období

38 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace B. Výkonová spotøeba B. 1. Spotøeba materiálu a energie B. 2. Služby Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní C. 4. Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

39 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù * Provozní výsledek hospodaøení VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 39

40 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù 0 0 L. Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù M. Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù * Finanèní výsledek hospodaøení Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady 40

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více