Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu poskytovaného společností Credium, a.s. (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi poskytovatelem finančního leasingu, tj. společností Credium, a.s. (dále jen Společnost ) a jejím smluvním partnerem (dále jen klient ). Nedílnou součástí těchto Podmínek je Sazebník poplatků obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Sazebník ). 2. Tyto Podmínky jsou v souladu s ust. 273 obchodního zákoníku nedílnou součástí tzv. leasingové smlouvy (dále jen LS ) uzavřené mezi klientem a Společností a jejich znění v plném rozsahu upravuje vztahy mezi smluvními stranami, pokud si v LS neujednaly něco jiného. LS není smlouvou o koupi najaté věci ve smyslu obchodního zákoníku a 14 odst. 4 z.č. 328/1991 Sb. v platném znění, ani smlouvou nájemní ve smyslu občanského zákoníku, ani smlouvou o nájmu dopravního prostředku ve smyslu obchodního zákoníku, přičemž je zcela vyloučeno i analogické použití ustanovení těchto předpisů upravující tyto smluvní typy a z hlediska daňových předpisů se jedná o smlouvu s oprávněním klienta nabýt zboží, které je předmětem LS. 3. Smluvní vztahy z LS a těmito Podmínkami založené vznikly shodnou vůlí smluvních stran na základě ust. 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Čl. II Účel LS 1. Účelem LS, jejíž jsou tyto Podmínky nedílnou součástí, je umožnit klientovi úplatné užívání, je-li toto užívání objektivně v průběhu trvání LS možné, určité věci nebo souboru věcí předmětu leasingu uvedeného v LS (dále jen PL ), v souladu s těmito Podmínkami, formou finančního leasingu pro podnikatelské nebo osobní cíle klienta, přičemž nebezpečí škod a vad na PL a škod spojených s jeho provozováním nese klient s tím, že za podmínek v těchto Podmínkách a v LS uvedených má přejít následně PL do vlastnictví klienta. 2. Klient si vybírá PL sám, po dohodě se Společností. Dodavatelem PL se rozumí výrobce, prodejce nebo jiný subjekt (dále jen dodavatel ). Klient se zavazuje převzít do užívání PL a zaplatit Společnosti veškeré náklady jeho pořízení a úhradu za služby poskytnuté na základě LS v leasingových splátkách určených ve splátkovém kalendáři, který tvoří nedílnou součást LS (dále jen leasingová splátka nebo leasingové splátky ). Platební závazky klienta z LS trvají i v případě, že dojde k jejímu předčasnému či mimořádnému ukončení uvedenému v těchto Podmínkách. Po uzavření LS je Společnost povinna učinit vše pro uzavření kupní smlouvy s dodavatelem PL a nabytí vlastnického práva ohledně PL tak, aby mohla s PL disponovat. V případě, že se Společnosti nepodaří dosáhnout s dodavatelem PL uzavření kupní smlouvy, nemá klient nárok na jakoukoliv náhradu škody či na majetkové či nemajetkové sankce. Klientovi vznikne uzavřením LS, za předpokladu splnění ostatních podmínek, právo a povinnost PL řádně a včas převzít za podmínek uvedených v LS nebo Podmínkách. 3. Společnost uděluje klientovi ve vztahu k dodavateli plnou moc k úkonům spojeným s technickým zabezpečením koupě PL. Výkon tohoto oprávnění však nesmí být v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, LS ani obecnými zásadami poctivého obchodního styku. 4. PL je Společností zakoupen na základě dispozic a požadavků klienta (zejména ohledně jeho vlastností, kvality, stáří, technického stavu, účelu použití, dodacích podmínek a výběru dodavatele) uvedených v žádosti o provedení leasingové operace a s jeho výslovným souhlasem. Před převzetím PL je klient povinen ověřit přesnou identifikaci PL podle příslušného dokladu a je-li pro PL v LS sjednán zvláštní účel použití, je klient povinen také přezkoušet, zda je PL pro tento účel použitelný. Společnost proto neodpovídá za vlastnosti a vady PL a neodpovídá za vhodnost PL pro dosažení účelu sledovaného uzavřením LS. Společnost dále neodpovídá za soulad PL s českými či jinými technickými a právními normami, jakožto i za případnou škodu tímto způsobenou třetím osobám. Nevhodnost PL k dosažení účelu, pro který klient uzavřel se Společností LS, či nevhodnost technického stavu PL v žádném případě nezakládá klientovi právo od LS odstoupit nebo ji vypovědět či neplnit v plném rozsahu její podmínky, především řádně, tj. včas a v plném rozsahu platit leasingové splátky, či právo uplatňovat vůči Společnosti jakékoliv nároky. 5. Dále se klient zavazuje zpřístupnit kdykoliv v období trvání smluvního vztahu na základě výzvy Společnosti své účetnictví v rozsahu nezbytném k prokázání svých majetkových a finančních poměrů a umožnit kdykoliv fyzickou inventuru veškerých svých aktiv. Dále klient tímto zprošťuje povinnosti mlčenlivosti třetí osoby, zejména příslušnou banku či finanční úřad, za účelem poskytnutí relevantních informací o klientovi Společnosti, a to v rozsahu plnění zákonem stanovených či sjednaných povinností klienta dle LS. Klient s poskytnutím takových údajů v rozsahu uvedeném v předcházející větě uděluje výslovný souhlas. Ustanovení 17 a násl. obchodního zákoníku (obchodní tajemství) není tímto ujednáním dotčeno. Závazek dle tohoto odstavce se klient zavazuje zajistit též u svého ručitele (ručitelů). 6. Klient je povinen na základě žádosti a v termínu v ní uvedeném zaslat Společnosti daňové přiznání k dani z příjmů včetně všech příloh s přesným rozpisem položek odčitatelných od základu daně dle ust. 34 zákona o dani z příjmů, v platném znění, a dále výkaz zisku a ztráty a rozvahu za požadované období. 7. Klient je povinen poskytnout Společnosti kdykoli na její žádost informace o společnících nebo akcionářích společnosti (pokud jsou mu známé). 8. Klient je povinen neprodleně písemně oznámit Společnosti, že má v úmyslu: - uzavřít smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, nebo takovou smlouvu již uzavřel, - vstoupit výlučně svým projevem vůle do likvidace, nebo takto již učinil, - provést přeměnu společnosti, či takovou přeměnu již provedl, - ukončit nebo pozastavit výlučně vlastním projevem vůle své podnikání na území České republiky, nebo takto již učinil, - převést, rozdělit nebo spojit obchodní podíl, změnit společenskou smlouvu za účelem změny společníka, změnit jednatele a/nebo tuto změnu provedl, - učinit jakékoliv kroky, které by mohly vést ke změně bonity klienta, či takové kroky již učinil. 9. Klient se dále zavazuje neprodleně písemně informovat Společnost v případě, že: - byl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, byl na něj prohlášen úpadek či bylo rozhodnuto o některém ze způsobů řešení úpadku či dle platné právní úpravy vznikla zákonná povinnost klienta podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, - soud nebo jiný orgán rozhodl o zrušení společnosti, - nastane jakákoliv okolnost, která má nebo může mít vliv na řádné a včasné plnění závazků klienta vyplývajících z těchto Podmínek, případně z LS. VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 1 (celkem 11)

2 9a) Klient je povinen pravdivě informovat Společnost o všech jiných klientem uzavřených leasingových smlouvách, úvěrech klienta a o sjednání smluv, na základě kterých klient poskytuje zajištění závazků třetích osob. 9b) Klient, resp. jeho statutární orgán je dále povinen pravdivě a včas informovat insolvenčního správce, případně likvidátora o existenci a o podmínkách všech leasingových smluv uzavřených mezi Společností a klientem. 10. Ustanovení odst. 5. 9b. tohoto článku se vztahují na fyzické osoby nepodnikatele pouze v rozsahu, ve kterém lze obsah těchto ustanovení pro tyto osoby použít. Čl. III Předání a převzetí PL 1. LS nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. podpisem Společnosti a klienta (podpisem zprostředkovatele, tj. třetí osoby bez mandátu zastupovat Společnost, bez současného či následného podpisu přímo Společností, smlouva nevzniká). Právo na předání PL klientovi vznikne, jestliže uhradí Společnosti zálohu nebo nultou splátku, 1.splátku a poplatek za uzavření LS, nebo složí zálohu nebo nultou splátku, 1.splátku a poplatek za uzavření LS u dodavatele PL, který je jménem Společnosti přijímá, je-li dodavatel PL Společností pověřen k přijetí těchto plateb. 2. Společnost je oprávněna odmítnout dodávku PL klientovi, jestliže vzniknou oprávněné pochybnosti o možnostech řádného plnění závazků z LS ze strany klienta nebo dodavatele PL nebo vzniknou oprávněné pochybnosti o bezvadnosti, a to jak faktické tak právní, PL. Veškeré náklady s tímto vzniklé je povinen uhradit klient. 3. Klient je povinen neprodleně převzít PL dohodnutým způsobem s tím, že veškeré případné náklady spojené s převzetím PL a jeho uvedením do provozu hradí klient, nestanoví-li LS jinak. Předáním PL klientovi se rozumí: a) odevzdání PL prvnímu veřejnému dopravci k přepravě do místa plnění určeného klientem podle stanovených dopravních dispozic, nebo b) uvedení PL do provozu v místě určeném klientem v LS, nebo c) předání PL klientovi dodavatelem či Společností, nebo d) jiný způsob dohodnutý v LS, v závislosti na skutečnosti, která nastane dříve. 4. Klient je povinen převzít PL řádně a včas, zejména vytvořit pro převzetí potřebné technické a jiné předpoklady, postupovat při převzetí s náležitou odbornou péčí a je povinen v zastoupení Společnosti vykonat řádně veškerá práva a povinnosti Společnosti související s převzetím PL jakožto se i řídit ustanoveními LS a těmito Podmínkami. 5. Vyskytnou-li se při převzetí PL klientem dle předcházejícího odstavce či následně vady PL, postupuje klient následovně: a) jde-li o zjevné či při převzetí s náležitou odbornou péčí zjistitelné neodstranitelné vady, není klient oprávněn PL převzít a je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat osobně či doporučeným dopisem Společnost. b) jde-li o vady zjevné, ale odstranitelné, je povinen trvat na jejich neprodleném odstranění a následně PL převzít až po odstranění vad. c) jde-li o vady skryté, Společnost tímto zmocňuje klienta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky, která Společnosti přísluší na základě kupní smlouvy uzavřené s dodavatelem PL a ze zákona s výjimkou práva na odstoupení od kupní smlouvy a klient toto zmocnění přijímá. Toto zmocnění zaniká okamžikem účinnosti ukončení LS (předčasného, mimořádného i řádného), nedohodnou-li se Společnost a klient jinak. Klient je povinen veškeré nároky z odpovědnosti za vady PL řádně uplatňovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a projevení se a jde-li o vady, které mohou mít za následek dodání náhradního PL nebo poskytnutí slevy z kupní ceny PL, je klient povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Společnost. V případě nutnosti Společnost poskytne klientovi na základě jeho žádosti nezbytnou součinnost. Společnost je oprávněna od kupní smlouvy s dodavatelem PL odstoupit z důvodu vad, jsou li pro to dány zákonné či smluvní podmínky, v takovém případě klient nese veškeré náklady s tímto úkonem související. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv vyplývajících z odpovědnosti za vady a ze záruky nese a hradí klient. 6. Klient odpovídá za škodu, která Společnosti vznikne z pozdního nebo chybného uplatnění vad PL. 7. O předání, převzetí a uvedení do provozu PL (odst. 3, 4, 5) bude mezi klientem a dodavatelem, dopravcem či Společností sepsán předávací protokol ve třech stejnopisech. Tento protokol bude sepsán na předtištěném tiskopise Společnosti. Jednu podepsanou kopii protokolu je klient povinen předat osobně či odeslat doporučeným dopisem Společnosti do tří pracovních dnů ode dne převzetí PL, nestanoví-li LS jinak. Ve stejné době je klient povinen předat Společnosti též veškeré doklady, které se váží k PL a u kterých lze spravedlivě předpokládat, že mají být uloženy u Společnosti. 8. Společnost není v prodlení s dodáním PL, pokud toto prodlení nezavinila, zejména pokud důvody prodlení spočívají na straně dodavatele PL. V těchto případech Společnost neodpovídá klientovi za případnou vzniklou škodu, ušlý zisk, či jakýkoliv jiný škodlivý následek a klient je povinen plnit veškeré své závazky vyplývající z LS, zejména platit řádně, tj. včas a v plné výši leasingové splátky a jiné finanční závazky vyplývající z LS. 9. Společnost je oprávněna požadovat prověření původu PL, včetně skutečnosti, zda PL není předmět zástavního, zajišťovacího či jiného obdobného práva. Náklady s tím spojené hradí klient. Čl. IV Vlastnictví PL 1. Vlastníkem PL je Společnost po splnění veškerých zákonných a smluvních podmínek vyplývajících ze vztahu k dodavateli PL s tím, že Společnost uděluje klientovi plnou moc k převzetí PL od dodavatele. Společnost provádí po dobu, kdy je vlastníkem PL, jeho odepisování z titulu jeho vlastnictví, neníli právním předpisem či dohodou Společnosti a klienta stanoveno jinak. 2. Klient je povinen neprodleně, nejpozději však do deseti kalendářních dnů, ode dne převzetí PL zajistit vyznačení údajů o provozovateli PL (klient) a vlastníkovi PL (Společnost) v originálu technického průkazu vozidla (dále jen TP ). Po provedení registrace PL u příslušného registru určeného pro evidenci PL (dále jen registr ) je klient povinen nejpozději do pěti dnů předat TP Společnosti, kde bude uložen z titulu vlastnického práva k PL. Dojde-li v průběhu trvání LS k jakékoliv změně, kterou je nutno vyznačit v TP nebo k jakékoliv změně ve způsobu vyznačení údajů týkajících se PL, Společnosti nebo klienta, či ke změně registru je klient povinen zajistit provedení příslušné změny. Společnost zapůjčí za výše zmíněným účelem Klientovi TP po předložení písemné žádosti,ve které Klient uvede, k provedení jaké změny žádá o zapůjčení TP. Zapůjčením TP na nezbytně nutnou dobu uděluje Společnost klientovi souhlas s provedením požadovaných změn. Po provedení zápisu změny v TP je Klient povinen vrátit TP ve stanovené lhůtě zpět Společnosti. V případě prodlení s vyznačením požadovaných údajů v TP nebo jiné listině nebo v případě prodlení s vrácením TP nebo jiné zapůjčené listiny zpět Společnosti, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z pořizovací ceny PL uvedené v LS bez DPH (dále jen cena PL ) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením výše zmíněných povinností ze strany klienta. TP nebo jinou listinu je klient povinen doručit do pěti kalendářních dnů ode dne vyznačení výše uvedených údajů příslušným registrem na adresu Společnosti uvedenou v LS jako adresu pro doručování, neoznámí-li Společnost klientovi písemně jinou adresu. V případě, že po zapůjčení TP nebo jiné listiny klient tyto zneužije k jinému účelu, než k jakému byly zapůjčeny, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5% z ceny PL. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody v souvislosti s tímto zneužitím vzniklé. V případě, že Společnost bude nucena nechat vystavit duplikát TP nebo jiné listiny, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1% z ceny PL. Veškeré správní poplatky spojené se zápisem do TP nebo jiné listiny či registru hradí klient. Klient je oprávněn deponovat registrační značku na příslušném registru pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. 3. Klient není oprávněn k jakémukoliv jednání, jehož důsledkem může být zatížení PL právem třetí osoby. V případě uplatnění takovýchto práv třetích osob vůči PL je klient povinen neprodleně o tomto doporučeným dopisem informovat Společnost. Klient je dále povinen neprodleně informovat doporučeným dopisem Společnost v případě, že byl nucen PL vydat nebo, že mu PL byl odebrán orgánem činným v trestním řízení dle trestního řádu, že PL byl zapsán do soupisu konkurzní podstaty či do soupisu majetku při exekuci v jakékoliv formě. V případě nesplnění povinnosti dle předcházející věty jdou k tíži klienta veškeré náklady, které tímto Společnosti vznikly. 4. Klient není oprávněn, a to ani krátkodobě, svěřit PL do užívání třetí osobě s výjimkou osob, které jsou vůči němu v zaměstnaneckém či obdobném poměru a osob, které konají na PL nezbytné servisní práce, opravy a údržbu. Klient jako fyzická osoba nepodnikatel je oprávněn svěřit PL pouze osobě blízké ve smyslu 116 občanského zákoníku a dále osobě, která koná na PL nezbytné servisní práce, opravy a údržbu. Pokud není v LS uvedeno jinak, není klient bez předchozího písemného souhlasu Společnosti též oprávněn dát PL do nájmu či podnájmu jiným osobám ani jej jakkoliv zatížit či učinit kroky vedoucí ke vzniku práv třetích osob vůči PL. 5. Klient bere na vědomí skutečnost, že je oprávněn převést veškerá svá práva a povinnosti, které mu z LS vyplývají, na třetí osobu pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem Společnosti. Navrhovaná třetí osoba však musí splňovat podmínky požadované Společností pro uzavření LS. Podání či sdělení žádosti o převedení práv a povinnosti z LS na třetí osobu, nezbavuje klienta povinnosti plnění závazků z LS. 6. Společnost je oprávněna převést veškerá svá práva, která jí z LS vyplývají, také na jinou třetí osobu než osobu uvedenou v čl. IV, odst. 5 Podmínek. Pro účely převodu práv z LS, zejména za účelem postoupení pohledávek takové VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 2 (celkem 11)

3 třetí osobě je Společnost jakožto postupitel oprávněna postoupit i jen část pohledávek z LS, a to pohledávku z titulu pořizovací ceny a finanční služby bez DPH jakožto příslušenství pořizovací ceny. V případě postoupení pohledávky se klient zavazuje hradit postoupenou pohledávku na účet třetí osoby jakožto postupníka. Postoupit pohledávky nebo převést jiná práva vyplývající z LS podle tohoto čl. IV, odst. 6 Podmínek nelze v případě, že došlo nebo má dojít k jakémukoliv převodu práv, postoupení pohledávek nebo převzetí závazků podle čl. IV, odst. 5 Podmínek. 7. Společnost a klient se dohodli, že za nové vozidlo pro obchodní účely lze považovat i vozidlo mírně ojeté, tj. vozidlo poprvé uvedené do provozu před 12 měsíci, nebo které má najeto do 30 tis.kilometrů v době předání a převzetí vozidla do užívání. Čl. V Užívání PL, jeho provoz, údržba, opravy a úpravy 1. Klient je povinen zacházet s PL s péčí řádného uživatele, užívat jej způsobem obvyklým a v rozsahu daném charakterem PL, technickými podmínkami, návody k obsluze, příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného PL. Klient je povinen udržovat PL na své náklady v bezvadném stavu a dostupnými prostředky bránit odcizení, ztrátě, zničení, poškození, či nadměrnému opotřebení PL. Klient plně odpovídá za dílčí vlastnosti a způsobilost PL a za to, že užití PL je v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami. PL nesmí být používán pro podnikatelské účely provozování taxislužby či k obdobnému předmětu podnikání bez písemného souhlasu Společnosti. 2. Klient je povinen nejpozději do pěti kalendářních dnů doporučeným dopisem informovat Společnost o vzniklých závadách a škodách na PL, které omezí provoz nebo užívání PL na dobu delší než 3 kalendářní dny nebo předpokládaná výše škody převyšuje výši spoluúčasti dle pojistné smlouvy. Dále je povinen strpět omezení v užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav PL bez nároku na náhradu. 3. Klient je povinen po dobu trvání LS na vlastní náklady bezodkladně odstranit veškeré škody na PL, pokud tyto nejsou kryty poskytovanou zárukou. Opravy nebo servisní práce na PL je klient povinen zajišťovat výlučně za podmínek stanovených dodavatelem nebo výrobcem. 4. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesmí klient provádět na PL kromě běžné údržby, oprav a instalace běžných doplňků, jakékoliv zásahy, změny, technické zhodnocení, či jiné úpravy a doplňky, jejichž instalace je vázána na povinnost zápisu do TP nebo jiné listiny (např. instalace tažného zařízení). V případě porušení tohoto závazku je klient povinen uhradit Společnosti, spolu se sankcí dle čl. VIII. těchto Podmínek, i případné snížení hodnoty PL či úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uvedením do původního stavu. Případný souhlas Společnosti s provedením úprav na PL nezakládá klientovi právo požadovat na Společnosti úhradu vynaložených prostředků a klientovi vzniká povinnost, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, uvést po ukončení platnosti LS PL na vlastní náklady do původního stavu. Klient je povinen v případě změny na PL vyžadující technickou dokumentaci, tuto doručit Společnosti a uzavřít nejpozději do 14 dnů ode dne instalace změny na PL dodatek k LS. V případě souhlasu Společnosti s technickým zhodnocením PL, může klient začít odepisovat v souladu s daňovými předpisy až po předchozím písemném souhlasu Společnosti. Toto ustanovení neplatí pro fyzické osoby nepodnikatele. Případné zvýšení hodnoty PL vzniklé úpravami PL, provedenými bez souhlasu Společnosti, přechází bez nároku na náhradu do vlastnictví Společnosti. 5. Klient hradí v plné výši veškeré náklady spojené s provozem a užíváním PL po celou dobu smluvního vztahu, tj. především jeho údržbu, veškeré opravy, technické prohlídky, apod. Klient hradí i veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozem PL zejména náklady na pohonné hmoty a maziva, silniční daň, poplatky za parkovné, poplatky za provoz autorádia, za dálniční známku apod. Společnost neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi z důvodu poruchy, poškození či nefunkčnosti PL. Klient nemůže vůči Společnosti uplatňovat náhradu škody ani jiné náklady spojené s odstraněním vad PL a následků s touto vadou spojených. 6. Klient je povinen udržovat PL v takovém stavu, aby byl způsobilý k provozu v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. Všechny k tomu potřebné opravy a údržby je klient povinen nechat uskutečnit na své náklady a pouze v opravnách autorizovaných výrobcem PL. 7. Užívat nebo umístit PL mimo území České republiky po dobu delší než 3 týdny lze jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti, pokud se smluvní strany v LS nebo v jiném dokumentu nedohodnou jinak. kontroly zmocnit třetí osobu. V případě, že klient je v prodlení s úhradou leasingové splátky či jakéhokoliv finančního plnění z titulu LS, je Společnost oprávněna v tomto případě požadovat po klientovi úhradu nákladů vynaložených při kontrole PL u klienta (1.000,- Kč/den na 1 zaměstnance Společnosti a náklady na cestovné). 9. Klient je povinen na základě písemné výzvy, v termínu a na místo uvedené Společností přistavit PL ke kontrole. V tomto případě náklady na PHM spojené s přistavením PL nese Společnost. 10. V případě, že klient nebude moci v jakékoliv lhůtě a z jakéhokoliv důvodu užívat PL, a to např. i z důvodu jeho odevzdání či odebrání orgány činnými v trestním řízení dle trestního řádu, není tímto zproštěn povinnosti plnit veškeré své závazky vyplývající z LS, zejména platit řádně, tj. včas a v plné výši leasingové splátky či jakékoliv jiné peněžité pohledávky vyplývající z LS a je povinen strpět omezení v užívání PL. Klient souhlasí s tím, že nemožnost užívání PL není zmařením účelu LS, ani se nejedná o zánik závazků z titulu nemožnosti plnění či z titulu plnění bez právního důvodu či z titulu rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. 11. Klient nese veškerá rizika spojená s nemožností užívání PL z jakéhokoliv důvodu a v jakékoliv lhůtě, se zničením, poškozením, ztrátou, odcizením či jiným znehodnocením PL, i když k těmto událostem dojde bez jeho zavinění. V těchto případech není klient zbaven povinnosti plnit veškeré své závazky vyplývající z LS, zvláště řádně, tj. včas a v plné výši, hradit leasingové splátky či jakékoliv jiné peněžité pohledávky vyplývající z LS, a to i přestože Společnost není povinna mu poskytnout náhradní či jiný PL. Čl. VI Pojištění PL 1. Společnost jako vlastník PL nebo jí zmocněná osoba uzavře pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti nebo POV ) s pojišťovnou (dále taktéž pojistitel ) vybranou klientem jakožto zájemcem o pojištění, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě nutnosti je klient povinen poskytnout Společnosti při sjednávání pojištění odpovědnosti potřebnou součinnost. Společnost nebo jí zmocněná osoba předá klientovi osvědčení o uzavření pojištění v den uvedení PL do provozu. Mezinárodní automobilová pojišťovací karta ( zelená karta ) bude klientovi předána zpravidla současně s osvědčením o pojištění. Pojistné vyplývající z pojištění odpovědnosti hradí klient a pojistné bude hrazeno v termínech splatnosti leasingových splátek, není-li v LS dohodnuto jinak. Případná změna pojistného POV, jež bude vyhlášena pojistitelem, včetně úprav výše pojistného, zejména pokud jde o přiznání slevy na pojistném plnění za bezškodní průběh - bonus nebo o uplatnění přirážky ke stanovenému pojistnému, nejsou-li splněny určité podmínky průběhu pojištění - malus, bude vypořádána při ukončení pojistného období nebo při konečném vypořádání vzájemných pohledávek a závazků smluvních stran při ukončení leasingové smlouvy a při ukončení pojištění. Slevu či přirážku za příslušnou rozhodnou dobu, tj. počet měsíců bezeškodního průběhu pojištění, bude možné klientovi zohlednit v pojistném až po řádném skončení LS a přepracování pojistné smlouvy na základě písemného souhlasu Společnosti. Zaváže-li se tak Společnost v LS, tento závazek ohledně garance POV (tj. zaručená výše POV v průběhu LS) pozbývá účinnosti, dojde li ke změně rozsahu POV či k nové úpravě výše pojistného v rámci příslušného zákona, popř. dnem účinnosti rozhodnutí České kanceláře pojistitelů, na základě kterého minimální pojistné převýší garantované pojistné POV, popř. dnem, kdy pojistitel vypoví příslušnou smlouvu o garanci POV. Společnost taktéž negarantuje výši pojistného POV v případě změny délky nájmu. 2. Klient je povinen do 5 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o vzniku škodní události, na kterou se vztahuje POV, tuto skutečnost písemně oznámit pojistiteli, s uvedením skutkového stavu a předložit pojistiteli příslušné doklady. Klient je povinen v průběhu šetření škodné události řídit se pokyny pojistitele a poskytnout nezbytnou součinnost. 3. Klient je povinen do 5 dnů od níže uvedené události pojistiteli písemně oznámit, že: a) bylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody s vyjádřením k požadované náhradě a její výši, b) v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení, c) poškozeným byl uplatněn nárok na náhradu škody u soudu nebo jiného příslušného orgánu, pokud se to dozví. Klient je povinen plnit povinnosti vyplývající pro provozovatele PL ze z.č. 168/1999 Sb. v platném znění. Klient hradí škody přesahující rámec limitu pojistného plnění, pokud toto plnění nepostačí k úhradě škody způsobené třetím osobám provozem PL. 4. Klient je povinen při zániku pojištění odpovědnosti (změna vlastníka PL, PL fyzicky neexistuje, PL vyřazen z registru vozidel, odcizení PL, prodlení s úhradou pojištění odpovědnosti, výpověď pojistné smlouvy) do 3 dnů od rozhodné skutečnosti písemně informovat Společnost a pojistitele s tím, že je dále povinen v téže lhůtě vydat Společnosti doklad o pojištění. Nevrátí-li 8. Klient podpisem LS zmocňuje Společnost k provedení kontroly stavu a umístění PL kdykoliv v průběhu trvání LS, a to včetně zpřístupnění objektů a pozemků zaměstnancům či zmocněncům Společnosti, ve kterých se PL nachází. Klient bere na vědomí, že Společnost je oprávněna k provedení VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 3 (celkem 11)

4 klient doklad o pojištění Společnosti při zániku pojištění odpovědnosti či při postoupení práv a povinností z LS či při ukončení leasingu před uplynutím stanovené doby, je Společnost oprávněna po klientovi požadovat náhradu škody a ušlého zisku vzniklého z důvodu nesplnění této povinnosti. Klient je také povinen uhradit Společnosti náklady vynaložené na případné pokuty zaplacené Společností na základě z.č. 200/1990 Sb. v platném znění, pokud byla pokuta uložena v souvislosti s neplněním povinností klienta podle LS. 5. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Společnost na základě požadavku klienta, jakožto zájemce o pojištění, zajistí pojištění PL po dobu platnosti LS proti obvyklým rizikům. Výše pojistného bude uvedena v osvědčení o uzavření pojištění, přičemž výše jednotlivých splátek pojistného bude uvedena ve splátkovém kalendáři. Pojistné bude hrazeno prostřednictvím zplnomocněného makléře na účet pojistitele. Klient je povinen seznámit se s všeobecnými pojišťovacími podmínkami příslušného pojistitele a podpisem LS se zavazuje dodržovat podmínky pojistné smlouvy, resp. osvědčení o uzavření pojištění, které tvoří přílohu LS. Klient odpovídá za škodu vzniklou nedodržením pokynů pojistitele. Klient bere na vědomí, že pojistitel je oprávněn vyúčtovat klientovi rozdíl výše pojistného při změně pojistných podmínek ze strany pojišťovny v průběhu trvání LS nebo při ukončení LS. 6. V LS lze dohodnout, že klient zabezpečí pojištění PL na své náklady sám za podmínky spoluúčasti nejvýše 10%, min ,- Kč s tím, že vinkulace pojistného plnění bude provedena ve prospěch Společnosti nebo třetí osoby určené Společností. Pojištění musí být platné pro tuzemsko a celé území Evropy. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí, tzn., že do výše spoluúčasti se klient podílí na každé ztrátě kryté pojištěním. Klient je povinen předložit Společnosti nejpozději do okamžiku převzetí PL od dodavatele, dopravce, Společnosti nebo při postoupení práv a povinností z LS od klienta, s nímž byla uzavřena LS, jde-li o osobu odlišnou, nebo Společnosti pojistnou smlouvu, popřípadě návrh na uzavření pojistné smlouvy uzavřené proti všem rizikům, zejména proti odcizení, vloupání, poškození či zničení PL v důsledku živelné události a proti poškození či zničení PL nebo jeho části, případně jeho výbavy v důsledku havárie a do 7 dnů od podpisu LS předloží potvrzení o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Společnosti nebo třetí osoby určené Společností. Klient je dále povinen po dobu trvání LS uzavírat pojistnou smlouvu s vinkulací na 12 měsíční cyklus. Zaplacení pojistného je klient povinen vždy dokladovat Společnosti nejpozději do 7 dnů ode dne splatnosti pojistného, a to dokladem o uhrazení. V případě, že klient nepojistí PL ve lhůtě v předchozí větě uvedené, je Společnost oprávněna zajistit pojištění PL sama, avšak na náklady klienta. Pojištění a vinkulace pojistného plnění musí být zřízena na celou dobu trvání LS. Klient je povinen rozšířit pojistné i nad rámec dosavadního pojistného krytí, pokud tak bude Společnost požadovat. Klient je povinen Společnost vždy neprodleně písemně informovat o výpovědi pojistné smlouvy a o případné změně pojišťovny. Klient plně odpovídá za případné škody způsobené Společnosti a třetím osobám v případě nepojištění PL. 7. V případě vzniku škodní události vyrozumí klient neprodleně doporučeným dopisem Společnost a příslušnou pojišťovnu, kterou požádá o prohlídku vzniklé škody a zároveň jí dodá všechny doklady potřebné pro registraci pojistné události. Kopie těchto dokladů předloží klient do 7 kalendářních dnů Společnosti. Klient dále vyplní oznámení o pojistné události a originál, příp. kopii doručí Společnosti. Klient je povinen vyvinout veškeré úsilí a poskytnout požadovanou součinnost k dosažení co nejvyššího plnění z uzavřené pojistné smlouvy. Náklady na opravu PL uhradí opravně klient s tím, že po poskytnutí případného pojistného plnění pojistitelem (které bude vyplaceno Společnosti), Společnost zaplacenou částku prokazatelně vynaloženou na opravu PL klientovi vrátí, maximálně však do výše vyplaceného pojistného plnění. Případný rozdíl mezi výší pojistného plnění a výší skutečných nákladů na opravu PL hradí klient. Klient je povinen zajistit bez zbytečného odkladu uvedení PL do stavu předešlého pojistné události na své náklady. 8. Jakákoliv pojistná událost, včetně zničení či odcizení PL, nezbavuje klienta povinnosti plnit veškeré své závazky vyplývající z LS a z pojistné smlouvy, resp. osvědčení o uzavření pojištění,, zejména platit řádně, tj. v plné výši a včas všechny současné i budoucí leasingové splátky z LS a pojistné, a to bez ohledu na skutečnost, že je PL pojištěn, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dostane-li se klient do prodlení s úhradou více splátek či pojistného či vznikne-li mu jakákoliv jiná povinnost úhrady na základě LS, je Společnost nebo věřitel oprávněn bez dalšího započíst pojistné plnění na úhradu pohledávky klienta dle svého uvážení. V případě pojistné události mající za následek totální škodu (jak je tento pojem definován níže v čl. VI. odst. 10 Podmínek) na PL se smluvní strany dohodly, že Společnost jakožto prodávající prodává klientovi jakožto kupujícímu PL ve stavu, v jakém se nachází a vlastnické právo k PL přechází na klienta ve stavu, v jakém se nachází, ke dni zániku LS dle čl.vi odst. 10 Podmínek. Nebezpečí škody na PL přechází na klienta okamžikem přechodu vlastnického práva. Klient je povinen PL převzít na místě, kde se PL nachází. Výše kupní ceny se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 1.000,- Kč bez DPH + příslušná DPH, nedohodnou-li se smluvní strany v LS jinak, přičemž Společnost se zavazuje zaslat klientovi fakturu. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva nemusí být písemná a bude v písemné podobě vyhotovena jen na základě písemné žádosti klienta za poplatek dle čl. IX odst. 8 těchto Podmínek. 9. V případě pojistné události má Společnost právo požadovat po klientovi, aby na své vlastní náklady zastupoval Společnost v jednání s pojistitelem směřujícím k vyplacení pojistného plnění ze strany pojistitele. Odmítne-li klient takové zmocnění, případně bude-li jako zmocněnec nečinný, má se za to, že klient bez výhrad souhlasí se všemi ujednáními, či jinými právními úkony, mezi pojišťovnou a Společností učiněnými v souvislosti s předmětnou pojistnou smlouvou. V takovém případě je Společnost taktéž oprávněna sjednat jiného zmocněnce, přičemž veškeré náklady s tímto související jsou k tíži klienta. 10. V případě prokázaného odcizení PL zaniká LS ke dni uvedenému v protokolu Policie ČR jako den počátku pohřešování. V případě zničení nebo jiné události mající za následek trvalé vyřazení PL z provozu (užívání) zaniká LS dnem, kdy k této události došlo, přičemž vznik pojistné události je konstatován v oznámení pojistitele (dále jen totální škoda ). V případě totální škody, kdy povaha škody na PL umožňuje jeho provoz na pozemních komunikacím ale tento i ohrožuje, klient odpovídá za veškeré případné škody jím způsobené. 11. Má-li klient v době účinnosti LS a v souvislosti s LS uzavřeno další pojištění kromě shora uvedeného, je klient povinen v případě pojistné události informovat Společnost a pojistitele stejnou formou jako uvedeno v odst. 2. tohoto článku. Čl. VII Výše a způsob úhrady ceny leasingu 1. Cena leasingu je stanovena jako součet ceny PL, finanční služby, a dále všech ostatních nákladů spojených s provedením leasingové operace, uzavřením LS, pořízením PL a jeho uvedením do provozu jako např. dopravné, clo, celní poplatky, dovozní přirážky, náklady na předfinancování apod. a její výše je stanovena ve splátkovém kalendáři. Při vzájemných přepočtech cizích měn vycházejí smluvní strany z kursu deviz stanoveného Českou národní bankou. Je-li LS sjednaná v cizí měně, jsou veškerá finanční plnění z titulu LS hrazena ve sjednané měně dle kurzu platného ke dni splatnosti příslušné pohledávky. Klient je povinen hradit veškeré bankovní poplatky za provedené platby. 2. Úhrada ceny leasingu dle LS bude prováděna formou leasingových splátek, jejichž výše a splatnost budou upraveny splátkovým kalendářem, který tvoří přílohu k LS a je její nedílnou součástí a dále formou případných mimořádných jednorázových úhrad. Ve splátkovém kalendáři bude taktéž uvedena výše pojistného. Část nákladů dle předcházejícího odstavce může být uhrazena odděleně, společně s nultou splátkou, popřípadě zálohou na leasingové splátky. Podrobnosti stanoví splátkový kalendář. Klient bere na vědomí, že splátkový kalendář obdrží neprodleně po převzetí PL. Do doby obdržení splátkového kalendáře je klient povinen hradit leasingové splátky a pojistné ve výši a na účet uvedený v LS v termínu splatnosti dle odst.6 písm.b) tohoto článku Podmínek. Splátkový kalendář, který tvoří součást LS nebo na který je v LS výslovně odkazováno, je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění daňovým dokladem, pokud obsahuje náležitosti jako běžný daňový doklad. Společnost má zákonnou povinnost vystavit klientovi samostatný daňový doklad pouze v případech předčasné úhrady leasingové splátky (tzn. pro případ úhrady leasingové splátky před řádným termínem její splatnosti dohodnutým smluvními stranami) nebo pro případ úhrady částky vyšší než činí výše leasingové splátky (pro účely těchto Podmínek se při tom za vyšší částku považuje částka převyšující výši leasingové splátky o více než 100,- Kč). Daňové doklady budou klientovi předávány zdarma v sídle Společnosti po předchozí domluvě nebo mohou být klientovi zasílány zdarma elektronicky. V případě požadavku klienta na zaslání daňového dokladu poštou je Společnost oprávněna vyúčtovat klientovi za toto odeslání poplatek ve výši dle aktuálního Sazebníku poplatků dle čl. IX odst. 8 Podmínek. 3. Uzavřením LS se ke dni jejího uzavření klient zavazuje k zaplacení celé ceny leasingu formou leasingových splátek ve lhůtách splatnosti podle splátkového kalendáře, který tvoří přílohu LS a je její nedílnou součástí a formou mimořádných úhrad. Uzavřením LS se ke dni jejího uzavření klient zavazuje k úhradě sjednaného pojištění, přičemž výše pojistného a jeho splatnost bude uvedena ve splátkovém kalendáři. Klient souhlasí s placením jednotlivých leasingových splátek a pojistného formou trvalého platebního příkazu s přednostním provedením na základě splátkového kalendáře, který zadá svému peněžnímu ústavu. Klient se výslovně zavazuje, že jako variabilní symbol pro veškeré platby vyplývající z LS bude vždy a výlučně používat číslo LS. Dnem úhrady se pro účely LS rozumí den připsání částky v plné výši na účet určený Společností. Dostane-li se klient do prodlení s úhradou více splátek či pojistného či vznikne-li mu jakákoliv jiná povinnost úhrady jeho splatného závazku z LS, je Společnost oprávněna bez dalšího započíst jakoukoliv další VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 4 (celkem 11)

5 platbu ze strany klienta na úhradu své pohledávky vůči klientovi, a to dle své volby. Byla-li platba klienta připsána na účet určený Společností s chybným variabilním symbolem či bez něho, má se za to, že úhrada byla provedena v den, kdy byla tato platba identifikována. Společnost je oprávněna za identifikaci platby požadovat poplatek dle Sazebníku. Klient se zavazuje použít na úhrady jakýchkoliv svých současných i budoucích závazků z LS pouze a výlučně finanční prostředky, které nejsou výnosem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve změně pozdějších předpisů, pocházejícím z nezákonného jednání. 4. Klient se zavazuje zajistit na svém účtu dle předchozího odstavce dostatek peněžních prostředků tak, aby mohly být řádně a včas hrazeny jednotlivé leasingové splátky, či pojistné či jakékoliv finanční plnění z titulu LS. Společnost je oprávněna požadovat a klient je v tom případě povinen doručit do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy Společnosti potvrzenou kopii trvalého příkazu k úhradě leasingových splátek a pojistného. 5. Výše leasingových splátek a výše pojistného obsažená ve splátkovém kalendáři vychází z ceny leasingu stanovené dle odstavce 1. tohoto článku a z ceny pojištění sjednaného klientem v době uzavření LS. Dohodnou-li se smluvní strany v LS na pevné výši leasingových splátek a pojistného, je Společnost oprávněna jednostranně měnit (zvýšit či snížit) výši leasingových splátek nebo pojistného v těchto případech: a) je-li skutečná cena leasingu (odst. 1 tohoto článku) nezávisle na vůli Společnosti vyšší než předpokládaná cena leasingu uvedená v LS (např. z důvodů vyšší ceny PL, zavedení nových daní či poplatků či jejich změny, apod.), bude rozdíl za použití identické metodiky promítnut do výše zbývajících splátek, popř. vyrovnán formou mimořádné úhrady mimo splátkový kalendář, b) dojde-li k rozdílu mezi kalkulovaným a skutečným devizovým kursem při přepočtu cizí měny na Kč v okamžiku úhrady u dovozu, mimo jiné z titulu časového zpoždění úhrady PL do zahraničí, a to i dílčí, bude postupováno dle písm. a) shora, c) dojde li ke změně právních předpisů či jiné skutečnosti, která je způsobilá ovlivnit výši leasingové splátky nebo pojistného. Není-li smluvními stranami LS sjednána pevná výše leasingových splátek, je Společnost oprávněna jednostranně měnit (zvýšit či snížit) výši leasingových splátek v souladu s ust. písm. a), b), c) tohoto odstavce a dále také v závislosti na změně úrokové sazby PRIBOR pro příslušné období. Klient bere na vědomí, že pojištění (jak havarijní, tak i POV) jsou v LS sjednány ve výši pouze do konce kalendářního roku, ve kterém je LS uzavřena, a proto je Společnost oprávněna požadovat a klient je povinen zaplatit případný rozdíl vyplývající z navýšení pojistného po celou dobu trvání LS v souladu s ust. písm. c) tohoto odstavce. 6. Leasingové splátky a pojistné jsou hrazeny dle splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí LS, a do jeho vyhotovení takto: a) prvá úhrada na leasingové splátky (tzv. nultá splátka nebo záloha, 1.splátka, pojistné a poplatek za uzavření LS), včetně úhrady všech či části nákladů dle odst. 1 tohoto článku, bude uhrazena při podpisu LS před předáním PL klientovi, nebude li v LS dohodnuto jinak, b) další splátky a pojistné budou hrazeny dle LS, vždy k 10.dni daného kalendářního měsíce, nebude li v LS dohodnuto jinak, a to na bankovní účet uvedený v LS. 7. V případě, že klient neuhradí řádně a včas platby dle odst. 6., písm.a) tohoto článku, má Společnost právo od LS odstoupit. Uhrazením se pro účely LS a těchto Podmínek rozumí připsání předmětné platby dle odst. 6., písm.a) tohoto článku v plné výši na účet stanovený Společností nebo den, kdy je tato platba na základě pokynu Společnosti složena na úhradu části kupní ceny PL přímo u dodavatele PL, nebo den, kdy byla platba klienta identifikována. 8. V případě neplnění jednotlivých ustanovení LS ze strany klienta, zejména pak hrazení leasingových splátek či pojistného či jakýchkoliv jiných peněžitých pohledávek za klientem vyplývajících z LS řádně a včas, jsou Společnost nebo jiný věřitel z LS oprávněni uspokojit svou takto vzniklou pohledávku i z jiných plnění klienta vůči Společnosti nebo takto oprávněné osobě než jen z plnění na základě LS nebo smluv bezprostředně se k ní vážících. 9. Klient není v žádném případě oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo věřitele k započtení, snížení či zadržení leasingových splátek či pojistného. 10. Klient je oprávněn předčasně uhradit leasingové splátky (a vypořádat pojistné) nebo jiné své peněžité závazky z LS pouze na základě písemné dohody se Společností nebo věřitelem, a to způsobem v této dohodě uvedeným Za účelem zabezpečení plnění závazků klienta z LS je klient na žádost Společnosti povinen poskytnout odpovídající zajištění. Společnost má právo v případě, že poklesne hodnota zajištění, požadovat dodatečné zajištění a klient má povinnost požadované zajištění dle takto obdržených instrukcí Společnosti poskytnout. 12. Není-li v LS stanoveno jinak, hradí leasingové splátky a pojistné dle splátkového kalendáře (do doby obdržení splátkového kalendáře dle LS) klient formou bankovního převodu na účet určený Společností. Dostane-li se klient do prodlení s úhradou více splátek či pojistného či vznikne-li mu jakákoliv jiná povinnost úhrady na základě LS, je Společnost oprávněna bez dalšího započíst jakoukoliv další platbu od klienta jako úhradu jakékoliv své pohledávky, a to dle své volby. 13. Bude-li LS uzavřena za odlišných podmínek uvedených v LS v rámci speciální nabídky poskytnuté Společností (dále jen Benefit ), je klient povinen v případě výpovědi LS dle čl. X těchto Podmínek či zániku LS z důvodu pojistné události dle čl. VI odst. 10. těchto Podmínek vrátit poměrnou část Benefitu zpět. 14. Veškeré platby, které je klient povinen uskutečnit na základě této smlouvy nebo ujednání mezi Společností a klientem na jejím základě, musí být prosté jakýchkoliv odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností, pokud se od klienta nevyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů. V případě existence takového požadavku na odpočet nebo srážku daně se příslušná částka splatná klientem zvýší tak, aby po provedení takového požadovaného odpočtu nebo srážky daně Společnost obdržela a podržela si (bez jakýchkoliv daňových povinností odpočtu nebo srážky daně) čistou částku rovnou částce, kterou by byla obdržela a podržela si, kdyby nebyl proveden ani požadován uvedený odpočet či srážka. 15. Společnost není vázána tím, na jaký účel klient platbu Společnosti určí. Společnost je oprávněna započíst platbu klienta na pohledávky Společnosti, které jsou nejdříve splatné nebo nejméně zajištěné s tím, že přednostně je Společnost oprávněna započíst platbu na smluvních pokut a příslušenství závazků vyplývajících z LS. Společnost je oprávněna použít platbu na úhradu svých pohledávek vůči klientovi i v jiném, než výše uvedeném pořadí. 16. Společnost se zavazuje klienta informovat o případných změnách roční procentní sazby nákladů. 17. Pro účely LS se hodnota budoucí leasingové splátky stanoví jako součet hodnoty uvedené ve sloupci splátkového kalendáře pořizovací cena, a hodnoty uvedené ve sloupci finanční služba po odečtu hodnoty ve sloupci splátkového kalendáře - z toho úhrada poskytnuté zálohy, představující poměrnou část zálohy na leasingové splátky. Současnou hodnotou se pro účely LS rozumí reálná (časová) hodnota budoucích leasingových splátek. Čl. VIII Důsledky porušení povinností 1. Porušení povinností klienta vyplývajících z LS nebo z těchto Podmínek, zakládá mimo důsledků uvedených v čl. X těchto Podmínek i právo Společnosti požadovat a povinnost klienta zaplatit sjednané smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení nebo na náhradu škody nebo na úhradu veškerých nároků v těchto Podmínkách uvedených. 2. V případě prodlení klienta s úhradou splatných závazků klienta dle LS či aktuálně platného splátkového kalendáře a všech ostatních peněžních závazků klienta vyplývajících z LS, je Společnost oprávněna požadovat a klient povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,11 % z dlužné částky za každý den prodlení od prvého dne prodlení do dne zaplacení. 3. V případě porušení dále specifikovaných závazků dle těchto Podmínek se Společnost a klient dohodli na následujících sazbách smluvních úroků z prodlení a smluvních pokut. a) v případě porušení povinností stanovených dle čl. III, odst. 7, čl. IV, odst. 3, čl. V, odst. 2, 9, čl. VI, odst. 1, 6, činí smluvní pokuta 0,1 % z ceny PL za každý den prodlení, b) v případě prodlení klienta s vrácením PL dle čl. X, odst. 3 nebo přistavením PL dle odst. 4 tohoto článku činí smluvní pokuta částku ve výši 1% z ceny PL za každý den prodlení, c) v případě porušení povinností stanovených dle čl. V, odst. 7 činí smluvní pokuta částku 5 % z ceny PL, d) v případě nesplnění nebo porušení povinnosti dle čl. II, odst. 5 9b, čl. IV, odst. 4, čl. V, odst. 3, 4, 6, 8, čl.vi, odst. 2, 4, 5, 7 a čl. VII, odst. 4, 9, 11, článku XI. odst. 1, činí smluvní pokuta částku odpovídající 10 % z ceny PL, Další smluvní pokuty mohou být uvedeny v příslušné LS nebo v jiné části těchto Podmínek. VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 5 (celkem 11)

6 4. V případě prodlení s úhradou byť i jediné leasingové splátky či pojistného či jiného peněžního závazku klienta vyplývajícího z LS, či jejich části po dobu delší než 30 dnů, je Společnost dále oprávněna dočasně omezit PL v provozu na místě, kde se PL nachází, nebo je oprávněna vyzvat klienta a klient je povinen v termínu uvedeném v písemné výzvě přistavit PL na místo určené Společností. Klient není oprávněn požadovat případnou náhradu škody vzniklou z titulu nemožnosti užívání PL nebo nákladů vzniklých z titulu přistavení PL. Společnost je oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s dočasným omezením provozu PL. 5. Smluvní strany se dohodly, že Společnost je oprávněna smluvní pokutu nebo úroky z prodlení klientovi zcela nebo zčásti prominout. 6. Uplatněním smluvní pokuty v případě porušení povinnosti klienta stanovených LS nebo těmito Podmínkami nezaniká právo na případnou náhradu vzniklé škody či ušlého zisku. Čl. IX Přechod vlastnictví PL 1. Postoupení jakýchkoliv práv z LS klientem, a to práv finanční i nefinanční povahy, práv vzniklých za dobu trvání LS, tak i práv po zániku LS jakožto i případných práv vzniklých na základě zákona, podléhá výhradně předchozímu písemnému souhlasu Společnosti. 2. Po uplynutí doby finančního leasingu a po splnění všech závazků klienta vyplývajících z LS má klient oprávnění nabýt vlastnické právo k PL od Společnosti, a to za podmínek v těchto Podmínkách dohodnutých. K přechodu vlastnického práva k PL na klienta dojde nejpozději úhradou posledního závazku klienta z LS, za předpokladu, že: a) uplyne doba leasingového nájmu, b) klient uhradí prodejní cenu PL dohodnutou v LS, přičemž touto úhradou kupní ceny vyjádří svou vůli využít svého oprávnění k nabytí vlastnického práva k PL. Vlastnické právo přechází ze Společnosti na klienta následující den po dni, kdy je splněna poslední podmínka uvedená shora, nejpozději však úhradou posledního závazku klienta z LS. Smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva nemusí být písemná a vyhotovuje se pouze na žádost klienta za poplatek dle čl. IX odst. 9 těchto podmínek. Kupní cena je hrazena na základě faktury. Nejsou-li podmínky pro přechod vlastnického práva k PL splněny ke dni uvedenému v LS jako den ukončení nájmu, je klient povinen bez zbytečného odkladu naložit s PL způsobem Společností písemně určeným. Pokud tak klient neučiní v termínu stanoveném Společností, má Společnost nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z ceny PL za každý započatý měsíc neoprávněného užívání PL. 3. Klient je oprávněn koupit PL za cenu sjednanou v LS. Cenu PL klient uhradí na základě zálohového dokladu vystaveného Společností. 4. Převod PL do vlastnictví klienta v průběhu doby finančního leasingu lze uskutečnit pouze za podmínek dle čl. X odst. 9 Podmínek. 5. Zjistí-li Společnost, že klient je v prodlení s úhradou jakéhokoliv jiného závazku vyplývajícího z LS nebo z jakéhokoliv jiného smluvního vztahu vůči Společnosti nebo svému věřiteli z LS, může Společnost po převodu PL do vlastnictví klienta omezit klienta v dispozici s PL do okamžiku řádného splnění všech závazků klienta vůči Společnosti nebo jinému věřiteli klienta z LS. Společnost je dále oprávněna ve shora uvedeném případě zadržet TP nebo jiný průkaz do doby uhrazení výše uvedených závazků. 6. V případě existence jakýchkoliv závazků klienta vyplývajících z LS ke dni předpokládaného ukončení platnosti LS, dohodne Společnost a klient další postup písemnou dohodou s tím, že případné dodatečné podmínky realizace oprávnění klienta na převod PL do vlastnictví mohou být součástí této dohody. Ujednání dle předcházející věty nikterak neomezuje právo Společnosti postupovat vůči klientovi v souladu s ostatními ustanoveními těchto Podmínek. 7. Klient jako kupující PL není z povahy věci oprávněn uplatňovat u Společnosti jakékoliv vady PL s výjimkou vad právních. Z povahy věci není klient oprávněn uplatňovat na Společnosti ani právní vady PL v případě, že klient byl zároveň dodavatelem PL (tzv. zpětný leasing). 8. Požádá-li klient o změnu některé skutečnosti týkající se smluvního vztahu mezi klientem a Společností (např. o postoupení práv a povinností z LS, odklad splátek, předčasné ukončení LS), o provedení jiného úkonu v souvislosti s LS (např. vyhotovení písemné kupní smlouvy) nebo pokud v důsledku porušení povinností klienta vyplývajících z LS nebo těchto Podmínek dojde k upomínání, příp. jinému nucenému vymáhání splnění této povinnosti (např. zasílání upomínek, vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení), klient si je vědom a souhlasí, že Společnost je oprávněna v souvislosti s provedením výše zmíněných úkonů vyúčtovat klientovi poplatek ve výši dle Sazebníku poplatků obchodní společnosti Credium, a.s., platného ke dni provedení zpoplatněného úkonu (dále jen Sazebník ). Klient níže svým podpisem stvrzuje, že ke dni podpisu těchto Podmínek se seznámil s platným Sazebníkem. Platné znění Sazebníku je k dispozici v písemné formě v sídle a na pobočkách Společnosti, v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti (www.credium.cz ke dni platnosti těchto Podmínek). Smluvní strany sjednaly pro účely tohoto smluvního vztahu, že Sazebník je v závislosti na vývoji cen na trhu jednostranně měnitelný Společností a v případě změn se tyto stávají pro klienta závaznými dnem jejich zveřejnění resp. dnem nabytí jejich účinnosti uvedením v příslušné aktualizaci Sazebníku, přičemž tento den nesmí předcházet jejich zveřejnění. O změnách Sazebníku bude Společnost klienta informovat na svých internetových stránkách. Za zveřejnění Sazebníku se považuje umožnění seznámit se s ním v obvyklých provozních hodinách v sídle Společnosti. Okamžik zveřejnění je zároveň okamžikem oznámení změny Sazebníku klientovi. Neprojeví-li klient do 15 kalendářních dnů po zveřejnění změněného Sazebníku výslovný nesouhlas se změnou, stává se změna závaznou, a to s účinností ode dne zveřejnění Sazebníku resp. ode dne určeného v příslušné aktualizaci Sazebníku. 9. V případě nutnosti vyplnění formuláře k provedení úkonu dle odst. 8 výše, zašle Společnost klientovi formulář žádosti s uvedením podmínek a postupu případné změny, případně jsou aktuální formuláře ke stažení na webových stránkách Společnosti. Klient je povinen vyplněnou a podepsanou žádost obratem doručit Společnosti. Společnost je oprávněna žádosti klienta nevyhovět i bez udání důvodu. Čl. X Zánik LS 1. Pokud není v LS dohodnuto jinak, smluvní vztah založený LS zaniká za podmínky splnění závazků klienta uplynutím dohodnuté (předpokládané) doby leasingu (tj. doby dohodnuté v LS) a využitím oprávnění klienta nabýt PL, tj. převodem vlastnictví PL na klienta. 2. Smluvní vztah založený LS předčasně zaniká: a) výpovědí LS ze strany Společnosti, b) dohodou o ukončení LS, c) odcizením či trvalým vyřazením PL z provozu dle článku VI. těchto Podmínek, d) smrtí klienta - fyzické osoby ke dni úmrtí klienta, nedohodne-li se Společnost s dědici klienta jinak, e) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, f) odstoupením dodavatele od kupní smlouvy před dodáním PL, g) odstoupením Společnosti za podmínek uvedených v odst. 6 tohoto článku. 3. V případě, že uplyne dohodnutá doba leasingu a klient dosud nesplnil veškeré své závazky vůči Společnosti či nevyužije svého oprávnění nabýt PL, je klient povinen na žádost Společnosti odevzdat PL v termínu v žádosti uvedeném. V případě, že klient nevyužije svého oprávnění nabýt PL, je povinen PL předat Společnosti včetně všech dokumentů a výbavy, jako při pořízení PL, na základě předávacího protokolu, v místě určeném Společností. V případě zjištění škod na PL přesahujících rámec běžného opotřebení PL je Společnost oprávněna požadovat jejich náhradu na klientovi. V případě možnosti úhrady těchto škod z pojištění je klient povinen vyplnit hlášení pojistné události. 4. Společnost je oprávněna LS vypovědět a vyzvat klienta k vrácení PL včetně příslušných dokladů nebo PL odebrat (sama nebo prostřednictvím 3. osoby) nebo s ním naložit jiným vhodným způsobem zejména pokud: a) klient porušuje ustanovení LS, zejména je-li v prodlení s placením leasingové splátky či pojistného či jiného peněžitého závazku či jeho části z LS či Podmínek o více jak 30 kalendářních dnů, nepečuje-li řádně o PL nebo jej užívá v rozporu se závazky, které na sebe LS či těmito Podmínkami převzal nebo pokud Společnosti hrozí vznik škody, či škoda již vznikla, nebo klient dle zjištění Společnosti uvede nepravdivé údaje pro posouzení uzavření LS či údaje podstatné pro uzavření LS zamlčí, či porušuje své závazky vyplývající z těchto Podmínek, b) dojde k podstatnému snížení zajištění případných závazků klienta vyplývajících z LS, a pokud klient nedoplní hodnotu zajištění dle čl. VII, odst. 11 těchto Podmínek, c) na klienta byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, či došlo ke vzniku zákonné povinnosti klienta podat návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo klient, právnická osoba, vstoupil do likvidace, nebo je proti klientovi zahájeno exekuční řízení. VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 6 (celkem 11)

7 5. Výpověď LS oznámí Společnost klientovi dopisem zaslaným doporučeně dle článku XI. těchto Podmínek. Výpověď LS je účinná dnem doručení písemné výpovědi klientovi, v souladu s ustanovením článku XI. Podmínek, není-li ve výpovědi LS uvedeno jinak. Společnost může zaslat Klientovi výpověď, ve které stanoví lhůtu pro úhradu svých pohledávek za Klientem. Pokud Klient ve stanovené lhůtě své závazky v plné výši neuhradí, nabývá výpověď účinnosti dnem ve výpovědi stanoveným. V případě, že Společnost vezme výpověď LS se souhlasem klienta zpět, je klient povinen uhradit veškeré náklady, které v souvislosti s tím Společnosti vznikly. 6. Klient není oprávněn od LS odstoupit ani ji vypovědět. Klient byl seznámen se skutečností, že je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání LS žádat po Společnosti uzavření dohody o předčasném ukončení LS, jsou li splněny podmínky odst. 9 nebo odst. 10 tohoto článku Podmínek či žádat po Společnosti uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z LS na třetí osobu jsou li splněny podmínky čl.iv. odst.5 těchto Podmínek. Společnost je oprávněna od LS písemně odstoupit mimo jiné v případě, vyjdou-li najevo v době platnosti nebo účinnosti LS takové skutečnosti týkající se PL, ze kterých vyplývá, že PL bude mít faktické či právní vady. Pro tyto účely se za právní vadu PL považuje i ta skutečnost, že subjekt používaný Společností pro prověřování původu PL nevydá k PL tzv. Osvědčení (pouze v případě ojetých vozidel). Odstoupení je účinné doručením. Pro doručování se použije ustanovení článku XI. Podmínek. 7. Výpověď LS Společností nezbavuje klienta povinnosti splnit veškeré své závazky vyplývající z LS, tedy uhradit: a) dlužné leasingové splátky včetně DPH k datu účinnosti výpovědi a vystavené faktury vč. DPH do data zániku LS, dlužné pojistné k datu účinnosti výpovědi LS, b) součet současných hodnot každé budoucí leasingové splátky počínaje první splátkou po datu zániku LS a konče poslední splátkou uvedenou ve splátkovém kalendáři povýšený o nespotřebovanou část zálohy nebo o nespotřebovanou část nulté splátky bez DPH s tím, že tyto platby se sjednávají jakožto smluvní pokuta za porušení povinnosti klienta daných LS a těmito Podmínkami, c) dohodnutou prodejní cenu PL sjednanou v LS jakožto smluvní pokutu, d) smluvní úroky z prodlení, e) smluvní pokuta(y), f) vícenáklady, např. náklady služeb spojené s vyhledáváním a zajištěním PL, náklady na vymáhání dlužných částek, náklady na znovuzprovoznění (právní a faktické) PL apod., g) předplacené pojistné do data prodeje PL po zániku LS, pokud se PL prodá do 30 dnů od data předání PL do prodeje; neprodá-li se do 30 dnů, je platba havarijního pojištění ukončena, h) pojistné (v případě, že PL byl pojištěn Společností z důvodu nesplnění povinnosti klientem), i) pojistné za pojištění odpovědnosti do data prodeje PL (v ceně od předání PL do vlastního prodeje dle aktuálních cen pojistného), j) smluvní pokutu ve výši 2% z finanční služby z budoucích leasingových splátek, minim ,-Kč, k) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za nedodržení doby nájmu, l) poměrnou část Benefitu dle ustanovení čl. VII, odst. 13 Podmínek, m) náhradu případné další újmy či plnění, které Společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným ukončením LS (např. nákladů spojených s vymáháním pohledávky Společnosti vůči Klientovi (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů na činnost zmocněnce, pokud Společnost k vymáhání své pohledávky vůči Klientovi zmocní třetí osobu)), n) příslušnou DPH. Shora uvedené závazky klienta z LS budou vyčísleny v konečném vypořádání pohledávek a závazků klienta z LS a výsledná částka bude ponížena o nespotřebovanou část uhrazené zálohy na leasingové splátky nebo o nespotřebovanou část uhrazené nulté splátky včetně DPH. 8. V případě ukončení LS výpovědí je klient povinen mimo ostatních povinností daných Podmínkami, umožnit Společnosti přístup k PL a odvoz PL. Za tímto účelem jsou Společnost či pověřená třetí osoba klientem zmocněni ke vstupu do budov a na pozemky, kde se PL nachází. V případě, že v PL se budou nacházet věci klienta, je klient povinen si tyto věci vyzvednout nejpozději do 30 dnů ode dne odebrání PL, a to v sídle Společnosti. V případě, že klient si ve shora uvedené lhůtě věci nevyzvedne, bude Společností písemně vyzván k jejich převzetí s určením lhůty k vyzvednutí věcí. Po marném uplynutím určené lhůty k vyzvednutí věcí, klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna tyto věci prodat a věci neprodejné zlikvidovat. 9. Společnost a klient se dohodli, že dojde-li k předčasnému ukončení LS z důvodu uvedeného v článku X. odst. 2 písm. b) a písm. d) těchto Podmínek (klient nebo jeho právní nástupce má zájem o získání vlastnictví PL) je povinností klienta (či jeho právního nástupce) uhradit Společnosti tuto částku: 1) dlužné leasingové splátky včetně DPH k datu zániku LS a ostatní peněžité závazky do zániku LS včetně dlužného pojistného 2) kupní cenu, která je tvořena jakožto součet současných hodnot každé budoucí leasingové splátky počínaje první splátkou po datu předčasného ukončení LS a konče poslední splátkou uvedenou ve splátkovém kalendáři povýšený o nespotřebovanou část zálohy nebo nespotřebovanou část nulté splátky bez DPH; navýšenou o dohodnutou prodejní cenu PL sjednanou v LS + příslušné DPH; 3) pohledávku z titulu předčasného ukončení LS skládající se z níže uvedených položek: a) smluvní úroky z prodlení dle Podmínek, b) smluvní pokuta(y) dle Podmínek, c) vícenáklady, d) předplacené pojistné, a to POV do data uzavření dohody a havarijní pojištění do data uzavření dohody o předčasném ukončení LS, přičemž klient potvrdí, že na PL nebyla pojistná událost a zavazuje se ji po Společnosti neuplatňovat; je-li pojistná událost, havarijní pojištění se hradí do konce pojistného měsíce, e) pojistné (pouze v případě, že PL byl pojištěn Společností z důvodu nesplnění povinnosti klientem), f) smluvní pokuta ve výši 2 % z finanční služby z budoucích leasingových splátek, minim ,- Kč, g) poplatek dle aktuálního Sazebníku poplatků dle č. IX odst.8 Podmínek, h) poměrná část Benefitu dle ustanovení čl. VII odst. 13 Podmínek, i) náhrada případné další újmy či plnění, které Společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným ukončením LS (např. nákladů spojených s vymáháním pohledávky Společnosti vůči Klientovi (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů na činnost zmocněnce, pokud Společnost k vymáhání své pohledávky vůči Klientovi zmocní třetí osobu), j) příslušná DPH. Výsledná částka bude ponížena o nespotřebovanou část zálohy na leasingové splátky nebo o nespotřebovanou část nulté splátky včetně DPH. V případě, že výsledkem vypořádání je pohledávka klienta vůči Společnosti, Společnost je povinna tuto pohledávku uhradit klientovi nejpozději do 10 dnů ode dne provedení vyúčtování na účet klienta uvedený v LS, či jiný účet jím naposledy písemně oznámený. 10. Společnost a klient se dohodli, že dojde-li k předčasnému ukončení LS z důvodu uvedeného v článku X. odst. 2 písm. b) a písm. d) těchto Podmínek (klient nebo jeho právní nástupce nemá zájem o získání vlastnictví PL) je povinností klienta (či jeho právního nástupce) uhradit Společnosti tyto částky: 1) dlužné leasingové splátky včetně DPH k datu zániku LS a ostatní peněžité závazky do zániku LS včetně dlužného pojistného; 2) pohledávku z titulu předčasného ukončení LS skládající se z níže uvedených položek: a) součet současných hodnot každé budoucí leasingové splátky počínaje první splátkou po datu předčasného ukončení LS a konče poslední splátkou uvedenou ve splátkovém kalendáři povýšený o nespotřebovanou část zálohy nebo o nespotřebovanou část nulté splátky bez DPH s tím, že tyto platby se sjednávají jakožto smluvní pokuta za porušení povinnosti klienta daných LS a těmito Podmínkami, b) dohodnutá prodejní cena PL sjednaná v LS jakožto smluvní pokuta, c) smluvní úroky z prodlení dle Podmínek, d) smluvní pokuta(y) dle Podmínek, e) vícenáklady, f) předplacené pojistné do data prodeje PL po předčasném ukončení LS (POV) a havarijní pojištění do konce pojistného cyklu po prodeji PL, g) pojistné (v případě, že PL byl pojištěn Společností z důvodu nesplnění povinnosti klienta), h) smluvní pokuta ve výši 2% z finanční služby z budoucích leasingových splátek, minim ,-Kč, i) smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za předčasné ukončení LS, j) poměrná část Benefitu dle ustanovení čl. VII, odst. 13 Podmínek, k) náhrada případné další újmy či plnění, které Společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným ukončením LS (např. nákladů spojených s vymáháním pohledávky Společnosti vůči Klientovi (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů na činnost zmocněnce, pokud Společnost k vymáhání své pohledávky vůči Klientovi zmocní třetí osobu), l) příslušná DPH. Výsledná částka bude ponížena o nespotřebovanou část zálohy na leasingové splátky nebo o nespotřebovanou část nulté splátky včetně DPH a Společnost použije k úhradě svých výše uvedených pohledávek i realizovanou prodejní cenu PL po předčasném ukončení LS (realizovanou prodejní cenou PL se pro tyto účely rozumí prodejní cena bez DPH ponížená o náklady Společnosti s prodejem PL). 11. Dojde-li k předčasnému ukončení LS z důvodu uvedeného v článku X. odst. 2 písm. c) těchto Podmínek je klient povinen uhradit Společnosti tyto částky: VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 7 (celkem 11)

8 1) dlužné leasingové splátky včetně DPH k datu zániku LS a ostatní peněžité závazky do zániku LS včetně dlužného pojistného; 2) pohledávku z titulu předčasného ukončení LS skládající se z níže uvedených položek: a) součet současných hodnot každé budoucí leasingové splátky počínaje první splátkou po datu mimořádného ukončení LS a konče poslední splátkou uvedenou ve splátkovém kalendáři povýšený o nespotřebovanou část zálohy nebo nulté splátky, jakožto smluvní pokutu za nedodržení délky trvání leasingové smlouvy, b) smluvní úroky z prodlení, c) smluvní pokuta(y), d) vícenáklady, e) předplacené pojistné (tj. havarijní pojištění za dobu od zániku LS do konce pojistného cyklu, POV do data zániku LS dle tohoto odstavce shora), f) pojistné (pouze v případě, že PL byl pojištěn Společností z důvodu nesplnění této povinnosti klientem), g) poměrná část Benefitu dle čl. VII, odst. 13 Podmínek, h) kupní cena vraku 1.000,-Kč bez DPH (jde-li o totální škodu), i) náhrada případné další újmy či plnění, které Společnosti vzniknou v souvislosti s mimořádným ukončením LS (např. nákladů spojených s vymáháním pohledávky Společnosti vůči Klientovi (včetně nákladů právního zastoupení a nákladů na činnost zmocněnce, pokud Společnost k vymáhání své pohledávky vůči Klientovi zmocní třetí osobu), j) příslušná DPH. Shora uvedené pohledávky Společnosti budou vyčísleny v konečném vypořádání vzájemných pohledávek a závazků smluvních stran LS a výsledná částka bude ponížena o nespotřebovanou část uhrazené zálohy na leasingové splátky nebo nulté splátky a na úhradu těchto pohledávek bude použita i částka odpovídající přijatému pojistnému plnění. (e) Klient a Společnost se dohodli, že nově stanovená hodnota PL (bez ohledu na to, zda je vyšší, stejná nebo nižší než hodnota stanovená v původním odhadu znalce) bude představovat obvyklou cenu PL a že Společnost je oprávněna PL nabídnout k prodeji některým ze způsobů dle bodu 15. tohoto článku nejméně za hodnotu stanovenou výše uvedeným novým odhadem znalce; (f) Pakliže se nepodaří úspěšně realizovat prodej PL alespoň za cenu odpovídající hodnotě PL zjištěné v novém odhadu soudního znalce ani ve lhůtě 90 dnů od prvního dne opětovné nabídky prodeje PL, je Společnost oprávněna požádat soudního znalce, který stanovoval hodnotu PL, aby jeho hodnotu znovu stanovil v návaznosti na aktuální podmínky a okolnosti na trhu. Tento postup lze opakovat až do úspěšného zpeněžení PL. 16. Realizovanou kupní cenu za prodej PL (realizovanou kupní cenou za prodej PL se pro tyto účely rozumí prodejní cena bez DPH ponížená o náklady Společnosti spojené s prodejem PL) použije Společnost na úhradu svých pohledávek z titulu předčasného ukončení LS. V případě, že výsledkem vypořádání je pohledávka klienta vůči Společnosti, Společnost je povinna tuto pohledávku uhradit klientovi nejpozději do 10 dnů ode dne provedení vyúčtování na účet klienta uvedený v LS, či jiný účet jím naposledy písemně oznámený. 17. Společnost a klient se dohodli, že v případech dle odst. 2 tohoto článku Podmínek, je Společnost oprávněna ukončit výpovědí veškeré smluvní vztahy a závazky mezi Společností a klientem. Čl. XI Doručování a vzájemný styk 12. Dojde-li k předčasnému ukončení LS z důvodu uvedeného v článku X. odst. 2 písm. g) těchto Podmínek je klient povinen uhradit Společnosti tyto částky: 1) hodnotu finanční služby za dobu trvání LS, 2) v případě, že dodavatel PL nevrátí Společnosti cenu PL v plné výši z důvodu, že Klient nevrátil PL ve stavu v jakém jej převzal (s přihlédnutím k přiměřenému opotřebení), je Klient povinen Společnosti zbývající částku do celé výše ceny PL doplatit. Shora uvedené pohledávky Společnosti budou vyčísleny v konečném vypořádání vzájemných pohledávek a závazků smluvních stran LS. 13. Klient je povinen případný vzniklý nedoplatek z titulu předčasného ukončení LS zaplatit na účet určený Společností do 10 dnů ode dne doručení Oznámení o konečném vypořádání vzájemných pohledávek a závazků klienta z LS, a to bez ohledu na skutečnost, zda v případě vrácení PL Společnosti, již byl realizován prodej PL či nikoli. V případě, že výsledkem vypořádání je pohledávka klienta vůči Společnosti, Společnost je povinna tuto pohledávku uhradit klientovi nejpozději do 10 dnů ode dne provedení vyúčtování na účet klienta uvedený v LS, či jiný účet jím naposledy písemně oznámený. 14. Pro případ, že byl PL Společnosti vrácen, popř. byl klientovi PL odebrán, se Klient a Společnost dohodli na zpeněžení PL za následujících podmínek. Ke zpeněžení PL může dojít pouze (i) ve veřejné dražbě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, nebo jiného předpisu, který tento zákon případně v budoucnosti nahradí nebo (ii) prodejem prostřednictvím prodejce silničních vozidel za podmínek uvedených dále nebo (iii) v internetové aukci. Stanovení způsobu zpeněžení PL je výlučným rozhodnutím Věřitele. 15. Klient a Společnost se dohodli, že v případě prodeje PL prostřednictvím některého z prodejců silničních vozidel (dále jen Autoprodejce ), Společnost zmocní Autoprodejce k tomu, aby svým jménem a na účet Společnosti PL za níže uvedených podmínek zpeněžil, přičemž: (a) hodnota PL bude zjištěna prostřednictvím znaleckého odhadu soudního znalce; (b) Klient a Společnost se dohodli, že takto stanovená hodnota PL bude představovat obvyklou cenu PL a že Autoprodejce je oprávněn PL nabídnout k prodeji nejméně za hodnotu stanovenou výše uvedeným odhadem znalce; (c) Za účelem co nejširší možné inzerce prodeje PL bude Autoprodejce oprávněn nabídku uveřejnit ve svých marketingových a prodejních materiálech, jakožto i na svých internetových stránkách. V této souvislosti bude Autoprodejce oprávněn požádat i Společnost, aby nabídku prodeje PL uveřejnila na svých internetových stránkách; (d) V případě, že se nepodaří úspěšně realizovat prodej PL některým ze způsobů dle bodu 15. tohoto článku alespoň za cenu odpovídající hodnotě PL zjištěné odhadem soudního znalce ani ve lhůtě 60 dnů od prvního dne nabídky, je Společnost oprávněna požádat soudního znalce, který stanovoval hodnotu PL, aby jeho hodnotu stanovil znovu v návaznosti na aktuální podmínky a okolnosti na trhu. 1. Klient je povinen písemně, příp. telefonicky na call centru Společnosti neprodleně oznamovat Společnosti změnu svého jména/obchodní firmy, sídla, místa podnikání, bydliště či korespondenční adresy. V případě neoznámení změny sídla, místa podnikání, bydliště či korespondenční adresy, se považuje za platnou adresa uvedená v LS, případně posledně nahlášená změna adresy. Veškeré písemnosti od Společnosti adresované klientovi se považují vůči klientovi za účinné dnem jejich doručení. Pro účely LS a Podmínek se jakákoliv zásilka Společnosti adresovaná klientovi považuje za doručenou 10. dnem ode dne odeslání zásilky ze strany Společnosti klientovi, nenastane-li okamžik faktického doručení dříve. Tato fikce doručení se použije ohledně všech písemností Společnosti zaslaných klientovi. 2. Klient se zavazuje na všech písemnostech adresovaných Společnosti uvádět číslo LS. 3. V okamžiku, kdy Společnost umožní ve vztahu s Klientem i jiný než písemný styk, sjednávají se tyto podmínky. Za právně relevantní jednání Společnosti s Klientem a Klienta se Společností je považován telefonický vzájemný styk, jestliže se Klient prokáže předem dohodnutým způsobem a na straně Společnosti nevzniknou pochybnosti o jeho identifikaci. Dále za právně relevantní jednání Společnosti s Klientem se považuje obvyklý vzájemný písemný styk. V případě vzniku jakýchkoliv pochybností při telefonickém vzájemném styku je Společnost oprávněna kdykoliv ukončit komunikaci s volajícím, tj. Klientem anebo třetí osobou. Uzavřením LS, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky, si Klient a Společnost výslovně sjednávají možnost Klienta jednat se Společností jinak než písemnou formou, a to za předpokladu prokázání se předepsanými identifikačními údaji (zejména jméno, příjmení, rodné číslo Klienta, číslo ÚS, případně i heslo pro komunikaci). Telefonickou komunikaci s Klientem zajišťuje Společnost prostřednictvím klientské linky nebo pomocí hlasového informačního systému. Aktuální telefonické spojení oznámí Společnost Klientovi vhodným způsobem. V telefonickém vzájemném styku je Klient povinen prokazovat se předepsanými identifikačními údaji. Telefonický pokyn považuje Společnost jen tehdy za závazný, pokud jsou Klientem sděleny všechny náležitosti potřebné pro uskutečnění požadovaného pokynu. Společnost nezkoumá oprávněnost volajícího. Klient je zodpovědný za veškeré požadavky provedené i ze strany třetí osoby, pokud se tato osoba prokáže správnými identifikačními údaji Klienta. V případě, že se Klient nemůže prokázat standardními identifikačními údaji (např. z důvodu zapomenutí hesla, významného údaje apod.), Společnost může provést náhradní identifikaci Klienta dle statistických dat, evidovaných o Klientovi Společností. Společnost je oprávněna, je-li to nutné, při komunikaci s Klientem využít všech dostupných způsobů komunikace (např. fax, , SMS zprávu či jiný alternativní způsob komunikace). Věřitel je oprávněn v odůvodněných případech komunikovat i s jinou osobou než s Klientem (např. při vymáhání pohledávky za Klientem). VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 8 (celkem 11)

9 Čl. XII Rozhodčí smlouva (doložka) 1. Veškeré spory, vzniklé z LS nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu, smluvní strany se dohodly, že se tato rozhodčí dohoda vztahuje jak na práva z právních vztahů přímo vznikajících z LS, tak i na otázku platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy souvisejícími, i na práva po zániku LS i na práva plynoucí ze zákona, včetně sporů vzniklých z titulu zajištění závazků z LS včetně směnečných sporů. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré spory budou rozhodovány jediným rozhodcem s tím, že způsob určení jediného rozhodce bude zvolen žalobcem výběrem z následujících možností: 1) jediný rozhodce bude vybrán žalobcem z těchto rozhodců České leasingové a finanční asociace: JUDr. Eva Pulzová (se sídlem U Cikánky 909, Praha 4, advokátka, ev.č. ČAK 02620), JUDr. Vladimír Blahut (se sídlem Nikoly Vapcarova 3271, Praha 4, IČ: ), JUDr. Zdenka Bednářová (se sídlem Hadovitá 898/16, Praha 4, advokátka, ev. č. ČAK 05079, Mgr. Lucie Černotová (se sídlem Jakubské nám. 5, Brno, advokátka, ev.č. ČAK ), 2) na žádost žalobce bude jediný rozhodce určen Společností pro rozhodčí řízení a.s., IČ , se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ , 3) na žádost žalobce bude rozhodce jmenován předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 2. V případě, že spor bude rozhodován jediným rozhodcem České leasingové a finanční asociace, sjednávají si smluvní strany následující pravidla rozhodčího řízení: - Spory se budou řešit dle platného českého hmotného a procesního práva s použitím zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění a v souladu s postupy určenými rozhodcem, který při rozhodování využívá Fakultativních procedurálních zásad vypracovaných Českou leasingovou a finanční asociací, platných ke dni zahájení rozhodčího řízení (internetová adresa: k datu platnosti LS). - Spor v rozhodčím řízení nemusí být projednán v ústním jednání, je li z písemností předložených stranami sporu zřejmé, že ústní jednání není potřebné. Rozhodnutí, zda má být ústní jednání nařízeno, přísluší rozhodci. Rozhodčí nález vydaný bez ústního jednání nemusí obsahovat odůvodnění. - Ve věci poplatků za rozhodčí řízení platí Sazebník nákladů řízení, který je uložen v sekretariátu České leasingové a finanční asociace či na internetové adrese, nedohodnou li se strany jinak. Poplatky, resp. náklady rozhodčího řízení jdou k tíži strany, která ve sporu podlehla. Výši náhrady nákladů právního zastoupení si strany sjednávají dle vyhl. č. 484/2000 Sb. - Pro doručování písemností v rozhodčím řízení se za doručovací adresu považuje u klienta kontaktní adresa nebo adresa trvalého pobytu uvedená v ÚS a u Věřitele adresa jeho sídla. Uvedené doručovací adresy jsou platné pro účinné doručování i v případě, že některou ze stran byla doručovací adresa změněna, aniž takováto změna byla včas písemně oznámena druhé straně. Doručování písemností se řídí přiměřeně ustanoveními o.s.ř. s výjimkou ustanovení týkajícího se institutu úřední desky. Náhradou za vyvěšení písemnosti na úřední desce je uložení písemnosti u rozhodce. - Rozhodčí nález je konečný, pro obě strany závazný a nelze jej přezkoumat jinými rozhodci. - Rozhodčí řízení se bude konat v místě, které určí rozhodce. - Rozhodčí nález bude odůvodněný, bude li nařízeno ústní jednání. stranám doručují poštou, případně osobně, a to do vlastních rukou na adresu uvedenou ve smlouvě, nesdělí-li strany písemně jinou doručovací adresu, na kterou mají být písemnosti doručovány. Při doručování poštou se postupuje analogicky dle ust. 45 a násl. o.s.ř. Společnost pro vyvěšení využívá úřední desku Obvodního soudu pro Prahu 2. V případě doručování do ciziny se zásilky zasílají poštou doporučeně s mezinárodní dodejkou. Doručování se řídí předpisy příslušného státu. Pokud je zásilka u pošty uložena, toto je adresátovi oznámeno a ten si ji v úložní době nevyzvedne, platí, že zásilka se považuje za doručenou 10. dnem od uložení. Výši poplatku za rozhodčí řízení určí Společnost s tím, že jeho výše nesmí být vyšší než 4% z ceny předmětu řízení. Minimální výše poplatku činí 600,- Kč. Při urychleném řízení se poplatek zvyšuje o 50%. Smluvní strany se dohodly, že o náhradě nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení bude rozhodnuto dle vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění a vyhl. č. 484/2000 Sb., v platném znění. 4. V případě, že spor bude rozhodován na žádost žalobce jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále Rozhodčí soud), sjednávají si smluvní strany následující pravidla rozhodčího řízení: Rozhodčí řízení bude probíhat u Rozhodčího soudu podle Pravidel a Řádu Rozhodčího soudu. Smluvní strany uzavírají dohodu ve smyslu ust. 27 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu o tom, že v případě, že předložené písemnosti budou dostačující pro rozhodnutí ve věci samé, bude daný spor rozhodnut bez ústního jednání pouze na základě písemností. Pokud se předložené písemnosti ukáží jako nedostačující pro rozhodnutí ve věci samé, může rozhodce nařídit ústní jednání. 5. Tato rozhodčí dohoda též zavazuje právní nástupce obou smluvních stran. 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato rozhodčí doložka se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého nebylo zahájeno rozhodčí řízení u jediného rozhodce, ruší zahájením soudního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu. Čl. XIII Ochrana osobních údajů 1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje na Klienty, kteří jsou fyzickými osobami. 2. Klient podpisem LS výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje včetně rodného čísla, které sdělí Společnosti v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením LS, a které jsou obsahem LS, Podmínek a všech dokladů s nimi souvisejících, nebo které byly Společností oprávněně získány od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením LS mohou být Společností zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. 3. Klient souhlasí s tím, že poskytne Společnosti kopii svého občanského průkazu, jiného osobního či dalšího dokumentu, dále souhlasí s tím, aby Společnost tuto kopii uchovávala po dobu 10 let od uzavření LS, nejméně však po dobu trvání LS, a dále po dobu dalších 10 let od ukončení LS. 4. Výslovně tímto Klient dává souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje, Společností získané dle předchozího odstavce, byly Společností zpracovávány za účelem jednání ve věci uzavření LS, za účelem získání informací o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné pro posouzení jeho žádosti o poskytnutí finanční služby a dále za účelem plnění práv a povinností z LS a smluv souvisejících. Klient souhlasí s tím, aby jim poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány v informačním systému Společnosti, shromažďovány a zpracovávány za účelem a v rozsahu nutném ke zpracovávání a zasílání nabídky produktů a služeb Společnosti, včetně údajů o výši úvěru a o splácení závazků, po dobu nezbytnou pro ochranu práv Společnosti tj. po dobu 5 let ode dne zániku LS nebo ode dne splacení všech závazků Klienta vůči Společnosti (dle LS), a to od té skutečnosti, která nastane později. 3. V případě, že spor bude rozhodován na žádost žalobce jediným rozhodcem určeným Společností pro rozhodčí řízení a.s., sjednávají si smluvní strany následující pravidla rozhodčího řízení: Ve smyslu 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí Společnost pro rozhodčí řízení a. s., (dále jen Společnost). Spor bude rozhodnut bez ústního jednání. Rozhodce ale může nařídit ústní jednání, pokud to bude považovat za potřebné. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle 5. Klient souhlasí s tím, že Společnost v době od udělení tohoto souhlasu Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. do ukončení LS shromáždí a zpracuje údaje o plnění závazků Klienta z LS, 216/1994 Sb. Zásady tohoto řízení jsou uvedeny v Jednacím řádu pro popř. smluv souvisejících s LS, a že tyto údaje podle svého uvážení rozhodčí řízení Společnosti publikovaném na internetové stránce poskytne třetím osobám, které v rámci obecně závazných právních a dostupném v sídle Společnosti. předpisů pro ocenění a kontrolu rizik v soukromoprávních vztazích Rozhodnutí ve věci je konečné. Řízení se zahajuje doručením žaloby. zpracovávají osobní údaje, a které je poskytují dalším osobám, neboť je Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. společným zájmem Klienta a Společnosti učinit veškerá opatření, aby Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby finanční a ekonomická situace Společnosti nebyla ohrožována subjekty, a vyzve jej, aby se k ní do 15 dnů od doručení vyjádřil a doložil důkazy, jichž které své závazky z LS, popř. smluv souvisejících neplní, a proto Klient: se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou a) tímto výslovně uděluje souhlas k tomu, aby Společnost uskutečnila skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Písemnosti se dotazy na úvěrové registry a zhodnotila bonitu Klienta, popřípadě ověřila VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 9 (celkem 11)

10 správnost Klientem poskytnutých údajů, a aby úvěrový registr tento dotaz zaznamenala a dále zpracovávala, zejména aby poskytnuté údaje o Klientovi uschovávala po určitou dobu a poskytla je dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta. Dotaz může obsahovat údaje identifikující Klienta a údaje o produktu žádaném Klientem či nabízeném Společností; b) souhlasí s tím, aby Společnost po dobu trvání závazků Klienta vztahujících se k LS, popř. smlouvám souvisejícím zpracovávala: (i) údaje o plnění závazků Klienta a poskytoval je úvěrovému registru spolu s údaji identifikujícími Klienta a údaji o produktu, kterého se závazky týkají, a aby úvěrový registr všechny tyto údaje zaznamenal a dále zpracovával, zejména je uchovával po jím stanovenou dobu a poskytoval je dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta; (ii) případný údaj o tom, že Klient odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a poskytl jej úvěrovému registru spolu s údaji identifikujícími Klienta a aby úvěrový registr tento údaj zaznamenal a dále zpracovával, zejména jej uchovával po jím stanovenou dobu a poskytoval jej dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta; (iii) údaje o plnění závazků Klienta a poskytoval je třetí osobě nebo osobám zabývajícím se vymáháním či správou pohledávek spolu s údaji identifikujícími Klienta a údaji o produktu, kterého se závazky týkají, a aby tyto osoby všechny tyto údaje zaznamenaly a dále zpracovávaly za účelem vymáhání či správy pohledávek a poskytovaly je úvěrovému registru, který by je dále zaznamenal a zpracovával, zejména je uchovával po jím stanovenou dobu a poskytoval je dalším subjektům pro účely hodnocení bonity Klienta; c) souhlasí s tím, aby Společnost po dobu trvání závazků vztahujících se k LS či smluv souvisejících i po jejich zániku zpracovávala osobní údaje vztahující se k uzavření LS či související smlouvy či jejímu plnění pro účely správy (administrativy), činění úvěrových a obdobných rozhodnutí a nabídky dalších produktů. 6. Klient souhlasí s tím, že Společnost uchová jeho osobní údaje shromážděné a zpracované před uzavřením, při naplnění LS i po jejím ukončení nebo při neschválení úvěru, a že jich využije pro nabídku dalších produktů a služeb Společnosti. 7. Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období je Společnost oprávněna osobní údaje poskytnout subjektům, které jsou Společností v podnikatelském seskupení ve smyslu 66a ObchZ nebo v postavení osoby personálně či majetkově spojené se Společností, a to konkrétně tomuto subjektu skupiny Crédit Agricole S.A., bd Pasteur Paris, France (k datu udělení souhlasu): CA CONSUMER FINANCE S.A., IČ: R.C.S., Paris B , se sídlem Paříž, 128/130 BD Raspail, PSČ 75006, Francouzská republika V případě, že by mělo dojít k rozšíření počtu společností skupiny Crédit Agricole, kterým Společnost bude mít v úmyslu poskytovat osobní údaje Klienta dle těchto Podmínek, Klient souhlasí s tím, aby ho Společnost o této skutečnosti informovala žádostí, aby s poskytnutím údajů uvedených v tomto souhlasu a ve smyslu tohoto souhlasu tomuto novému subjektu vyslovil případný nesouhlas (dále jen Oznámení ). Oznámení bude Klientovi sděleno prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, které k tomuto účelu Klient Společnosti sdělí, nebo inzerátem v celostátně distribuovaných denících. Klient bere na vědomí, že aktuální přehled všech společností skupiny Crédit Agricole, kterým bude Společnost oprávněna poskytnout osobní údaje Klienta dle těchto Podmínek, bude též k dispozici na internetových stránkách Věřitele (www.credium.cz) a že se sním může seznámit na všech pobočkách Společnosti. Klient souhlasí se shora uvedeným oznamováním rozšíření počtu společností skupiny Crédit Agricole, kterým budou poskytovány osobní údaje Klienta dle těchto Podmínek, a považuje tento způsob oznamování formou oznámení za dostačující. Dále Klient souhlasí s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení nebo zveřejnění Oznámení nevyjádří Společnosti svůj nesouhlas, jeho údaje ve smyslu tohoto souhlasu mohou být tomuto novému subjektu poskytnuty. Klient souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu a po stejné období je Společnost oprávněna osobní údaje poskytnout pro marketingové účely společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Fürbergstraße 51, A Salzburg, Firmenbuchnummer: FN 84604v, a to pouze v případech, kdy PL je vozidlo tov. značky Jaguar, Land Rover a/nebo Range Rover. 8. Klient potvrzuje, že byl poučen o tom, že má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů Klientem je dobrovolné. Zjistí-li Klient, že Společnost, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušila některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Klient potvrzuje, že byl Společností poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle 21 zákona č. 101/2000 Sb. 9. V souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smluv Klient souhlasí s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen "Informační memorandum"). Účelem zpracování osobních údajů Klienta na základě tohoto souhlasu je: a) jednání ve věci uzavření Smluv b) vytvoření souboru informací v rámci nebankovního registru klientských informací (dále jen "NRKI") vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta, c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a d) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen "BRKI") o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu. Tento souhlas Klient uděluje na dobu trvání Smluv a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřených Smluv, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp.od zániku Smluv, pokud finanční závazky z těchto smluv zaniknou jinak. Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient informován o svém právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech plynoucích z obecně závazných předpisů upravujících ochranu osobních údajů s tím, že současně měl možnost seznámit se s Informačním memorandem, které obsahuje i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu byl Klient rovněž informován, že aktuální znění Informačního memoranda je možné kdykoliv získat na internetových stránkách nebo v sídle společnosti Credium, a.s. nebo na internetových stránkách 10. V souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smluv Klient souhlasí s tím, aby Společnost získala informace o bonitě Klienta (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, z negativní databáze sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ: (www.solus.cz). V souvislosti s uzavřením Smluv Klient výslovně souhlasí a současně zmocňuje Společnost k tomu, aby Klientem poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a informace o platební kázni a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti ze strany Klienta, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky Společnosti déle jak 30 dnů po splatnosti, včetně rodného čísla, zpracovávala za účelem informování o porušení smluvní povinnosti Klientem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následné platební morálce Klienta a za účelem ochrany práv Společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, případně jeho právnímu nástupci. Klient souhlasí s tím, aby sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je poskytován od data jeho udělení na dobu trvání Smluv a dále po dobu 4 let po datu úhrady posledního finančního závazku vůči Společnosti. Poskytnutí osobních údajů Klientem je dobrovolné. Klient má možnost souhlas kdykoliv odvolat, ale pouze po úhradě veškerých svých závazků vůči Společnosti. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách a je k dispozici v sídle společnosti či na telefonické vyžádání. Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu 11 a 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 11. Splatnost celého úvěru nastává automaticky v případě, kdy Klient odvolá svůj souhlas se zpracováním a používáním jeho osobních údajů, přičemž v takovém případě je Společnost oprávněna osobní údaje Klienta zpracovávat a používat pouze v nezbytné míře až do doby, kdy Klient uhradí veškeré závazky vůči Společnosti. V takovém případě je Společnost rovněž oprávněna od LS odstoupit nebo sjednaný úvěr neposkytnout. VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 10 (celkem 11)

11 12. Předčasná splatnost úvěru z důvodu odvolání souhlasu Klienta se zpracováním a použitím osobních údajů nemá vliv na trvání LS až do okamžiku jejího zániku způsobem stanoveným v LS nebo v právních předpisech. 13. Klient dále podpisem LS uděluje souhlas k tomu, aby Společnost zmocnila k pořízení fotokopií osobních dokladů třetí osobu, a to zejména prodejce PL. 14. Klient souhlasí s tím, že jakýkoli jeho telefonický rozhovor se Společností, může být nahráván. Společnost bude nahraný záznam telefonického rozhovoru uchovávat po dobu platnosti LS s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam využít pouze za účelem ochrany práv Společnosti jako správce v něm obsažených osobních údajů klienta (včetně rodného čísla), a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správní, rozhodčím či jiném řízení, jehož je Společnost nebo Klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (včetně rodného čísla), které sdělí Společnosti a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, budou v jeho rámci Společností drženy po dobu a za účelem uchovávání záznamu. 15. Klient souhlasí s tím, aby Společnost sdělovala jím poskytnuté osobní údaje včetně rodného čísla i jiným subjektům, s nimiž spolupracuje při realizaci předmětu LS, při vymáhání plnění z LS nebo při realizace předmětu podnikání Společnosti (zejména advokáti, účetní a daňoví poradci, auditoři, společnosti zajištující zasílání zásilek apod.) za účelem realizace předmětu LS, vymáhání plnění z LS nebo realizace předmětu podnikání Společnosti do doby splacení všech závazků Klienta vůči Společnosti. Čl. XV Závěrečná ustanovení 1. Klient prohlašuje, že se seznámil s LS a těmito Podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby se tyto Podmínky staly nedílnou součástí LS. 2. Klient prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých Společnosti vůči klientovi na základě LS, případného odstoupení od LS nebo práv Společnosti vzniklých ze zajištění závazků klienta z LS, na dobu v délce 10 let od okamžiku, kdy promlčecí doba začne poprvé běžet. 3. Veškeré změny a doplňky těchto Podmínek mohou být provedeny na základě shodné vůle smluvních stran způsobem sjednaným v článku XI, jinak jsou tyto změny a doplňky neplatné. 4. Právní vztahy LS a těmito Podmínkami založené se řídí právním řádem České republiky, dále obchodními zvyklostmi v oblasti finančního leasingu a Všeobecnými či Vzorovými podmínkami finančního leasingu vydanými Českou leasingovou a finanční asociací. 5. Současně s podpisem LS stvrzuje klient podpisem na těchto Podmínkách skutečnost, že byl v plném rozsahu seznámen s jejich ustanoveními. 6. Stane-li se kterákoliv část těchto Podmínek či uzavřené LS neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Toto neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení platné právní úpravy něco jiného. Neplatná část Podmínek či LS bude nahrazena úpravou, která vyjadřuje smysl původního smluvního ujednání. 16. V případě, že Klient poskytne Společnosti jeho elektronický kontakt, uděluje Společnosti souhlas s tím, aby Společnost jeho elektronický kontakt využíval taktéž k šíření obchodních sdělení a poskytování služeb. Čl. XIV Měnová doložka V případě, že ke dni splatnosti jakéhokoliv peněžitého závazku klienta vůči Společnosti bude sjednaná měna Kč, nahrazena jednotnou měnou Evropské unie- EUR, je Společnost oprávněna provést přepočet pohledávky z Kč na EUR dle kurzu platného ke dni splatnosti příslušné pohledávky s tím, že příslušná částka bude klientem uhrazena v EUR. V... Dne:.. Svým podpisem klient potvrzuje, že byl seznámen s obsahem VOP včetně rozhodčí doložky, a zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů včetně rodného čísla v rozsahu uvedeném v čl. XIII VOP. Klient Luděk Keltyčka, předseda představenstva Credium, a.s. VOP pro finanční leasing movitých věcí Strana 11 (celkem 11)

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle.

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle. Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:. společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle., vložka č. identifikační číslo: DIČ: sídlem: zastoupená: bankovní spojení:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 1. 2011 I.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro zrakově postižené,

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více