Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU Diplomová práce Autor: Bc.Petr Janda Finance Vedoucí práce: Ing.Helena Cetlová Praha Duben, 2015 Prohlášení

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Mladé Boleslavi dne Bc. Petr Janda Poděkování

3 Rád bych zde poděkoval své vedoucí diplomové práce Ing. Heleně Cetlové za její rady a čas, jenž mi věnovala při realizaci této práce. Anotace

4 Diplomová práce analyzuje dosavadní vývoj leasingu v České republice a na Slovensku, a i legislativní rámec, kterým je leasing regulován. Oba vybrané trhy jsou pak porovnávány a vyhodnoceny z hlediska počtu leasingových společností, objemu i počtu leasingových smluv. Klíčová slova: trh, pronájem, finanční leasing, operativní leasing, movitý majetek, leasingová smlouva Annotation The thesis analyzes the current development of leasing in the Czech and Slovak Republics and even the legislative framework, which is leasing regulated. Both selected markets are subsequently compared and evaluated in terms of the number of leasing companies, the volume and number of leasing contracts. Key words: marketing, leasing, finance leasing, operating leasing, movables, leasing contract Obsah Úvod... 7

5 1 Základní charakteristika leasingu Pojem leasing Podstata leasingu Role leasingu v ekonomii Historie leasingu Leasing ve světě Leasing v České republice Druhy leasingu Rozdělení leasingu dle hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy Rozdělení leasingu z hlediska předmětu leasingu Rozdělení leasingu z hlediska zůstatkové ceny Výpočet vhodnosti leasingu Metoda čisté výhody leasingu Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr Výhody a nevýhody leasingu Rizika leasingu Právní úprava leasingu v České republice Metodika zpracování Leasingové společnosti v České republice Leasingový trh v České republice Právní úprava leasingu v České republice... 27

6 3.2 Leasingové společnosti v České republice Vývoj leasingu v České republice v letech Vývoj leasingu v České republice v letech Leasingový trh na Slovensku Právní úprava leasingu na Slovensku Leasingové společnosti na Slovensku Vývoj leasingu na Slovensku Komparace leasingu v České republice a na Slovensku Komparace celkového vývoje leasingových obchodů v České republice a na Slovensku Komparace struktury vývoje leasingových obchodů v České republice a na Slovensku Komparace leasingových obchodů v České republice a na Slovensku s ohledem podílu na HDP Shrdnutí poznatků Závěr Seznam použité literatury... 69

7 Úvod Leasing, ať se již jedná o jakoukoli formu, představuje druh financování dlouhodobého movitého nebo nemovitého majetku. Tato forma cizího krytí majetku má velmi dlouhou historii. Ve své moderní podobě se však začal objevovat až začátkem 20. století ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. V Evropě se leasing objevil teprve v 50. letech minulého století. V České republice a na Slovensku se leasingový trh začal významně rozvíjet až po roce Tomuto dynamickému rozvoji a obrovskému růstu objemů leasingových komodit i šíření jeho využití v jednotlivých skupinách zákazníků napomohl rozvoj naší tržní ekonomiky v devadesátých letech minulého století. Postupně vznikaly nové leasingové společnosti, a to jak malé, tak i velké a následně došlo k vymezení právního rámce pro celý leasingový trh. Začátek nového milénia byl ve znamení koncentrace tohoto trhu a jeho zkvalitnění. Český finanční trh se stával vysoce konkurenčním. V současnosti na něm působí jak bankovní domy, tak i jiné finanční nebankovní firmy, včetně leasingových společností. Nicméně leasingové společnosti se postupem doby ztransformovaly a v současné době nabízejí kromě samotného leasingu řadu dalších finančníh sužeb včetně finančního úvěru. Oblíbenost leasingu jako alternativní možnosti pořídit si movitý a nemovitý majetek při nedostatku vlastních finančních prostředků od roku 2007 začala klesat, díky legislativní změně. Přesto leasing má na finančním trhu své místo a přes pokles zájmu o finanční leasing se začíná většími firmami využívat leasing operativní. Na aktuálnost tohoto tématu reflektuje tato diplomová práce jejíž tématem je Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU. Cílem této diplomové práce je zanalyzovat a porovnat leasingový trh v České republice a na Slovensku a porovnat vybrané leasingové společnosti a jejich nabídku z hlediska výhodnosti pro klienta zanalyzovat a porovnat leasingový trh v České republice a na Slovensku jako celek a dále porovnat a vyhodnotit vybrané leasingové společnosti z finančního a marketingového pohledu. 7

8 1 Základní charakteristika leasingu Teoretická část práce, kterou představuje první kapitola této diplomové práce, je literární rešerší legislativních předpisů, které se problematiky leasingu dotýkají, jako je především nový občanský zákoník. Dále je problematika lesingu, jeho definice, druhové členění a možnosti využití popsána a vysvětlena na zákadě použití odborné literatury autorů Jílka, Řezníčkové, Srpové, Valoucha a dalších českých a slovenských autorů. 1.1 Pojem leasing Leasing vychází z anglického pojmu Lease, což znamená pronájem neboli smlouvu o pronájmu. Leasing je náplní mnoha odborných publikací a zdrojů. Velké množství autorů se ve výkladu tohoto pojmu shoduje, někteří nabízí mírně odlišné pojetí. Například Valouch, P. uvádí, že leasing neznamená nic jiného, než pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel, poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. Důležité je zde přitom, to že po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat. 1 Velké množství autorů jej popisuje jako alternativní zdroj financování. Proč právě alternativní zdroj? Odpověď je jednoduchá. Firma nebo běžný občan bezprostředně nezískají peníze, ale obdrží danou komoditu, aniž by za ni museli zaplatit. Mohou tak využívat stroje, přístroje, automobily a jiné věci, které jim nepatří. Pomocí leasingu lze tedy pořídit jakékoliv aktivum, od televize přes letadlo, až k budově. Jak dále doplňuje Žůrková, H. je to vedle klasických forem pořízení majetku další externí zdroj financování. V dnešní době je to nejrozšířenější typ financování u automobilů, ale může z něj být financován i jiný investiční majetek, např. stroje, zařízení, dokonce i nehmotný majetek a nemovitosti. 2 Jeho význam v posledních letech stále roste a to jak v České 1 Valouch, P., Leasing v praxi, 5. vyd., str. 9 2 Žůrková, H., Plánování a kontrola klíč k úspěchu, str

9 republice, tak i v zahraničí. Ve většině případů je leasing financován ve střednědobém horizontu. Z účetního hlediska je leasing smlouva, ve které pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat aktivum po stanovenou dobu jednorázové platby nebo řadu plateb. Definice leasingu zahrnuje smlouvy o nájmu aktiva, které obsahují ustanovení umožňující nájemci nabýt vlastnictví aktiva po splnění dohodnutých podmínek. Tyto smlouvy se někdy označují jako smlouvy o splátkovém prodeji. 3 Pod pojmem leasing vidí Řezníčková, M. obchodní aktivitu, jejíž podstata spočívá v přenechání využívání věci tomu, kdo nechce nebo nemůže investovat přímo své vlastní prostředky do získání vlastnictví této věci Podstata leasingu Vesměs každá leasingová operace má tři subjekty. Jsou jimi dodavatel komodity, leasingová společnost a nájemce. Nyní zajisté vyvstává otázka, kdo jsou jednotlivé subjekty a jaký je mezi nimi právní vztah? Z předchozího textu je již jasné, že leasing nachází uplatnění tam, kde je nutné pořídit nákladný majetek na časově omezené období. Celý leasing funguje na základě smluv, ve kterých vystupuje několik osob. Dodavatel je osoba nebo podnik, která dodá požadovanou komoditu zákazníkovi. Např. již zmiňovaný automobil nebo stroj. Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která na určitou dobu získává za úplatu užívací právo k předmětu leasingu. Leasingová společnost neboli leasingový pronajímatel je vlastník předmětu leasingu, který za úplatu přenechá klientovi užívání předmětu na určitou dobu. Vztahy mezi těmito subjekty vhodně popisuje Srpová, J., a kol. Uvádí, že mezi dodavatelem a leasingovým pronajímatelem je uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě přechází předmět leasingu do vlastnictví leasingového pronajímatele. Mezi nájemcem a leasingovou společností vzniká také smlouva, tentokrát leasingová smlouva. Ta upravuje vztahy mezi těmito dvěma subjekty po dobu nájmu a většinou zde řeší i budoucnost pronajímaného předmětu po uplynutí nájemní doby, tedy po skončení smlouvy. A jak může být s tímto 3 Jílek, J., Svobodová, J., Účetnictví podle mezinárodních standardů 2013, str Řezníčková, M., Franschising: podnikání pod cizím jménem, str. 73 9

10 předmětem na konci doby naloženo? Obvyklé jsou následující varianty. Nájemce může vrátit předmět pronajímateli, obnovit leasingový kontrakt za nových podmínek nebo může odkoupit najatý předmět. 5 V leasingových smlouvách je ale možné se setkat s dalšími pojmy. Ty jsou pro úplnost této podkapitoly popsány v dalším textu. Leasingová cena je cena za leasing. Je obvykle placena v pravidelných splátkách. Tyto splátky nemusejí být měsíční, mohou být čtvrtletní, půlroční nebo roční. Leasingovou cenu hradí nájemce pronajímateli. Obsahuje tedy pořizovací cenu, marži pronajímatele a v neposlední řadě i ostatní náklady pronajímatele spojené s pronájmem majetku. Celková cena je poté součtem jednotlivých leasingových splátek. 6 Pomocí vzorce lze tuto cenu vyjádřit takto: Leasingová cena = pořizovací cena předmětu + leasingová marže 7 Leasingový koeficient je další hojně využívaný pojem ve smlouvách o leasingu. Tento koeficient vypovídá o tom, o kolik je leasingová cena majetku vyšší oproti pořizovací ceně daného majetku. Je to tedy určitý násobek pořizovací ceny. 8 Opět je možné i tento pojem vyjádřit pomocí vzorce. Ten je uveden zde: Leasingový koeficient = Leasingová cena / pořizovací cena 9 Splátkový kalendář je součástí každé leasingové smlouvy. Je to v podstatě plán splátek, ve kterých je uvedeno, v jakých intervalech má být splátka uhrazena. Kolik korun činí, na jaký bankovní účet má být uhrazena atd. 5 Srpová, J. a kol. Podnikatelský plán a strategie, str Valouch, P. Leasing v praxi, 4. vyd., str SIngerová, J., Vývoj leasingu jako alternativy financování podnikatelských subjektů v ČR a ve vybraných zemích EU, sborník příspěvku, [cit ] 8 Valouch, P. Leasing v praxi, 4. vyd., str SIngerová, J., Vývoj leasingu jako alternativy financování podnikatelských subjektů v ČR a ve vybraných zemích EU, sborník příspěvku, [cit ] 10

11 Další hojně užívaný pojem nejen v leasingových smlouvách je pojem akontace. Tu vhodně definuje Blechová, B. Janošková, J. Jak uvádějí, je to záloha na kupní cenu pro leasingovou firmu, která tuto částku poskytuje skutečnému dodavateli. Je to tedy záloha na kupní cenu hrazenou pronajímatelem, za kterou nájemce získá předmět pronájmu po skončení smlouvy Role leasingu v ekonomii Objemy leasingových; smluv napomáhají celkové ekonomice daného státu a jejímu následnému rozvoji. A jak je to možné? Leasing totiž napomáhá rozvoji celého podnikatelského prostředí, pomáhá podnikatelům při realizaci jejich podnikatelských cílů, a to především v segmentu malých a středních firem. Je to zapříčiněno tím, že je to pro podnikatele mnohdy jediný zdroj příjmů, tedy v případě, že nemohou z nějakého důvodu získat bankovní úvěr. Pro podnikatele ovšem není leasing důležitý jen při zakládání firem. Je důležitý i v průběhu jejich podnikatelské činnosti. Firmy si tak mohou pořídit nákladná aktiva a rozprostřít jejich finanční náročnost do několika let. Následně tak leasing pomáhá k růstu konkurence různých typů financování. Což může mimo jiné mít vliv na pokles úroků u jiných úvěrů a k růstu kvality v celém tomto segmentu finančního trhu. 1.4 Historie leasingu Leasing ve světě Historie leasingu je velmi stará. První počátky ve světovém měřítku lze spatřit již před naším letopočtem, kdy existovaly určité smluvní vztahy o předmětech patřících jiné osobě. Dokazují to nelezené hliněné desky. Bylo to v tzv. Sumerské říši na území dnešního Iráku. Pokud ovšem nepovažujeme za historický základ leasingu jen výše uvedené dvoustranné smlouvy, ale třístrannou povahu leasingu, kde vedle prodejce či výrobce věci a zájemce o její užívání stojí specializovaný nebankovní subjekt (investor), který věc pořizuje do svého vlastnictví a přenechává ji do užívání zmíněnému zájemci, pak počátky leasingu začínají ve Velké Británii a USA v období průmyslové revoluce v 18. a 19. století našeho letopočtu. První zaznamenaný leasing osobního vlastnictví ve Spojených státech amerických byl v roce Kdy byly zapůjčeny koňské kočáry, vagóny a stáje. Moderní leasing má ve Spojených státech své začátky v roce 1870 v souvislosti s financování nákladních člunů a automobilů. 10 Blechová, B. Janošková, J. Podvojné účetnictví v příkladech, 2011, str

12 Spotřebitelský leasing se v Americe začal ve velkém měřítku rozmáhat s pronájmem šicích strojů společnosti Singer. 11 Leasing pak jako plnohodnotná alternativa úvěrového financování, který je poptáván jak podnikatelskými subjekty, tak drobnými spotřebiteli, se zrodil v období masové spotřeby po 2. světové válce. Leasing jako významný daňový instrument se vyskytuje spolu s přijetím příslušné daňové legislativy nejdříve v 50. letech v Americe a poté v 60. a zejména v 70. letech ve Velké Británii Leasing v České republice Jak uvádí internetový časopis Průmyslové spektrum, je leasing v České republice systematicky nabízen a masově využíván od počátku devadesátých let. Ovšem již před revolucí byl finanční leasing využíván i v naší zemi, ale ne v takové míře. Od roku 1989 byla založena řada malých i velkých leasingových společností. Tyto společnosti byly různé, jednak komoditně specializované i všeobecně zaměřené, celostátně působící i regionální, domácí i kapitálově propojené se zahraničními bankami či významnými západními leasingovými firmami. V podmínkách odpovídajících stavu rozvoje naší tržní ekonomiky se postupně rozšiřovalo povědomí o leasingu, o jeho využitelnosti a jeho velkých přednostech i limitech. Této propagaci odpovídal i dynamický nárůst objemu leasingových smluv. 13 V roce 1996 vznikl operativní leasing. S tímto rozvojem se ruku v ruce začal pozvolna rozvíjet i právní rámec, tedy především daňový právní rámec. Jak opět uvádí zmíněný časopis, v dnešní době leasing působí jako rovnocenná alternativa dalších finančních produktů, zajišťujících užívání či pořízení potřebné majetkové hodnoty, ať již pro podnikatelské či spotřebitelské cíle. Tomuto stavu rozvoje odpovídají i současné statistické výstupy z našeho leasingového trhu, které zasluhují pozornost. 11 Nevitt, K., P., Fabozzi, F., J., Equipment Leasing, str Leasing versus koupě, 2. Díl., [cit ] 13 Průmyslové spektrum, [cit ] 12

13 1.5 Druhy leasingu Leasing je možné dělit podle různých kritérií. Při rozdělení leasingů se ale odborné publikace velmi liší. Některé uvádějí jen základní členění, které rozlišuje dva druhy leasingového financování, a to finanční a operativní leasing. Jiné publikace uvádějí složitější členění. V následujícím textu jsou detailněji rozebrány jednotlivé druhy leasingů podle třech kritérií. Jsou jimi hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy, předmětu leasingu a zůstatkové ceny Rozdělení leasingu dle hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy je možné leasing dělit na finanční, operativní a zpětný. Finanční leasing Pod pojmem finanční leasing je možné obecně rozumět druh dlouhodobého nájmu jakékoliv dostupné komodity jakou je např. stroj, automobil nebo jakékoliv jiné zařízení. Jak uvádí Valouch, P., leasingové společnosti nejprve vyplatí kupní cenu výrobci a sama se pak stává vlastníkem a pronajímatelem předmětu jeho konečnému uživateli. Ten jí nejprve platí dohodnuté splátky a následně, na konci platnosti leasingové smlouvy, odkoupí příslušný předmět. Předpokladem uzavření leasingové smlouvy je, stejně jako u poskytování úvěru, především bonita nájemce. Klient pravidelně splácí leasingové společnosti měsíční paušál a po ukončení leasingové smlouvy přechází stroj do jeho majetku. 14 Akontace a doba leasingu je různá podle leasingové společnosti. Měsíční platby bývají nejčastěji ve formě anuity, tedy pravidelné měsíční splátky, která zahrnuje část pořizovací ceny majetku, pojištění a odměnu leasingové společnosti. Údržbu stroje a další náklady, jako např. u automobilu pohonné hmoty, silniční daň, povinné ručení, dálniční známku hradí nájemce. Odkupní cena bývá na závěr spíše symbolická. Speciálním typem finančního leasingu je tzv. leaverage leasing. Tento leasing se využívá u větších investic. Proto je podle Růčkové, P., Roubíčkové, M., charakteristický třetí osobou, tedy věřitelem. Pronajímatel poskytuje přibližně % z pořizovací ceny, zbylé procento 14 Valouch, P., Leasing v praxi, 5. vyd., str. 9 13

14 hradí věřitel. Těmi jsou nejčastěji banky. 15 Nutno ale podotknout, že v tuzemsku není příliš využíván, ale např. v Americe je přibližně 85 % finančního leasingu tohoto typu. Operativní leasing Je to druhý typ leasingové smlouvy, ve které pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerý užitek a rizika z pronajaté věci. Pronajímatel zpravidla poskytuje nájemci služby spojené s údržbou pronajaté věci, hradí např. pojištění a odpovídající daň. Jak uvádí Česká leasingová a finanční asociace operativní leasing umožňuje klientovi nehradit ve splátkách celou cenu vozidla, ale pouze rozdíl mezi jeho pořizovací a zůstatkovou hodnotou. V rámci operativního leasingu je vozidlo využíváno po smluvně dohodnutou dobu nebo smluvně dohodnutý počet km, klient nenese rizika spojená s vlastnictvím vozidla a hradí pouze amortizaci vozidla odpovídající době nájmu a skutečně ujetým kilometrům. Leasingová společnost na sebe bere také péči o splnění zákonných požadavků jako je silniční daň, poplatek za rádio a zákonné pojištění. Jedná se tedy o dlouhodobý pronájem. Nadstavbou operativního leasingu je fullservice leasing. Jedná se o operativní leasing se službami, které jsou nezbytné k provozování vozidla můžeme tedy hovořit o outsourcingu v oblasti správy vozového parku. Výčet těchto služeb je poměrně obsáhlý. Od záručního a pozáručního servisu, údržby, výměny a uskladnění pneumatik přes veškeré zákonné povinnosti, jako je silniční daň, poplatek za rádio, zákonné pojištění, havarijní pojištění až po vedení veškeré administrativy. Leasingová společnost také zajistí dálniční známky, tankovací karty, asistenční službu, náhradní vozidlo atd. Dále poskytují leasingové společnosti svým klientům i nadstavbové nástroje jako je on-line reporting, jehož prostřednictvím lze analyzovat provozní a nákladové aspekty dané flotily vozidel; mohou poskytnout monitor pohybu vozidel GPS, vedení knihy jízd; elektronickou fakturaci; direct driver management atd. Konečným cílem je, aby se klient mohl soustředit na svůj předmět podnikání a služba full-service leasingu mu zajistila komfortní, flexibilní a bezrizikové fungování jeho mobility bez nároků na vlastní zdroje. 16 Zpětný leasing 15 Růčková, P., Roubíčková, M., Finanční management, str Česká leasingová a finanční asociace: Charakterisitka leasingu, [cit ] 14

15 Zpětný leasing je podle dvou výše uvedených typů leasingů specifický typ leasingu. Poskytují je leasingové společnosti většinou firmám a podnikatelům vlastnícím vhodný dlouhodobý majetek, jako jsou např. stroje, přístroje, výrobní zařízení atd. Není výjimkou ale ani pro běžné občany, kteří mají určitý dlouhodobý majetek, např. automobil. Podstata operace zpětného leasingu tkví v tom, že leasingové společností odkoupí od podniku dlouhodobý majetek, který mu poté zpětně pronajmou. Jaký efekt pak takovéto financování má? Jak uvádí Režňáková M. a kol efektem je to, že poklesne hodnota dlouhodobého majetku v podniku a kapitálu vázáného v tomto majetku. Tím může firma dosáhnout narovnání časové struktury splatnosti finančních zdrojů a jejich vázanosti v majetku. To vede ke snížení potřeby čistého pracovního kapitálu a získané peníze se mohou použít k financování provozní činnosti Rozdělení leasingu z hlediska předmětu leasingu Z hlediska předmětu leasingu je možné dělit leasing na následující tři typy. Jejich rozdělení je již z názvu jasné. Leasing nemovitostí Leasing nemovitostí je vhodný především pro podniky a to díky tomu, že nemovitost není v majetku příjemce leasingu. Firma tak nemusí hradit vysoké pořizovací náklady. Někdy se o výstavbu stavby a vše s tím související starají sami leasingové společnosti. Platí zde určitá specifika. Předmětem může být jak novostavba, pozemek, obchodní objekty, tak i starší nemovitosti i rekonstrukce. Doba trvání takovéhoto leasingu je vzhledem k ceně nemovitosti většinou uzavírán na patnáct až dvacet let. U těchto leasingu existují různé modely financování. Je daňově výhodný. 18 Leasing automobilů Ten je v současné době, jak informuje Žůrková, H., nejrozšířenější typ leasingu. A to nejen pro firemní klientelu, ale i pro občany. 19 Bylo by milné se však domnívat, že tímto typem leasingu lze financovat jen osobní automobily. Mohou to být také nákladní či jakékoliv jiné 17 Rznákoví, M. Řízení platební schopnosti podniku, str Machková H., Černohlávková E., a kol., Mezinárodní obchodní operace, str Žůrková, H., Plánování a kontrola klíč k úspěchu, str

16 užitkové automobily, manipulační nebo stavební technika i motocykly. Doba, na kterou se leasing sjednává, většinou není delší než 6 let. Je to určitá maximální hranice. Leasing strojů a zařízení Je vzhledem k povaze předmětu leasingu využíván především různými společnostmi a podnikateli. Je vhodný pro podnikatele, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na koupi zařízení a strojů. Předmětem nemusí být jen těžké stroje a zařízení do výrobních hal. Mohou to být také technologické celky, výpočetní elektronika nebo kancelářská technika, zařízení pro vnitropodnikovou dopravu a pod. Doba trvání v tomto případě je velmi odlišná. Závisí opět na předmětu leasingu, tedy pořizovací ceně předmětu leasingu Rozdělení leasingu z hlediska zůstatkové ceny Leasing s plnou amortizací Zůstatková cena u tohoto typu leasingu je na konci leasingu velmi malá, protože nájemné, které je hrazeno, zcela pokrývá náklady leasingové společnosti spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu a k tomu přinese předem stanovený zisk. 21 Leasing se zůstatkovou hodnotou Inkasované nájemné v průběhu leasingového období nepokrývá pronajímatelovy veškeré náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. Tato částka je poté hrazena na konci leasingového období Výpočet vhodnosti leasingu Pokud se podnikatelé rozhodují o tom, zda využít pro financování vybraného aktiva leasing nebo úvěr, musejí porovnat více hledisek jednotlivých forem podnikání. Jsou jimi především daňové aspekty, výše úrokových sazeb, systém úvěrových splátek, sazby odpisů, faktor času vyjádřený danou diskontní saznou, výše leasingových splátek atd. Při porovnání je možné využít jednu ze dvou metod, které jsou níže detailně popsány. 20 Machková H., Černohlávková E., a kol., Mezinárodní obchodní operace, str Firemní finance.cz, [ ] 22 Firemní finance.cz, [ ] 16

17 1.6.1 Metoda čisté výhody leasingu Metoda čisté výhody leasingu neboli Net advantage to lease (NAL). Tato metoda porovnává čisté současné hodnoty investice financované úvěrem a čisté současné hodnoty financování leasingem. Jak uvádí Režňáková, M., je základem modelu kvantifikace NAL výpočet cash flow, spojeného s danou investicí nepřímou metodou (tj. výsledek hospodaření po zdanění a odpisy), včetně výdajů spojených s formou financování. Tržby i provozní náklady jsou u obou variant stejné, liší se pouze náklady spojené s pořízení investice, tj. splátky leasingu, odpis zařízení, platba úroků. Výpočet čisté současné hodnoty leasingu vůči úvěru lze pak spojit do ukazatele čisté výhody leasingu. Vzorec pro výpočet této metody je následující: 23 Pokud je tedy ukazatel metody čisté výhody leasingu kladný, je poté výhodnější zakoupit předmět pomocí leasingu, než pomocí úvěru Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr Výpočet pomocí této metody opět vhodně popisuje Režnáková, M. Tato metoda se provádí tak, že se nejdříve kvantifikují výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. Obdobně se určí výdaje související s možným úvěrem. Zde autorka připomíná nutnost zohlednit úrokové daňové štíty. Diskontování výdajů spojených s úvěrem i leasingem na současnou hodnotu, přičemž pro obě varianty se musí použít stejná diskontní sazba. Podnikatel by měl vybrat takovou variantu financování, kde je nejnižší celkové diskontované výdaje Výhody a nevýhody leasingu Leasing má řadu výhod, ale samozřejmě i nevýhod. Co lze tedy zařadit do výhod tohoto typu financování? Jak uvádí Růčková, P., Roubíčková, M., lze jednu z nejdůležitějších výhod spatřit v té podobě, že neváže kapitál a snižuje podniku daňový základ, protože jsou splátky daňově uznatelný náklad. Někdy je to tedy především pro malé podnikatele jediný dosažitelný 23 Režňáková, M., Efektivní financování rozvoje podnikání, str Režňáková, M., Efektivní financování rozvoje podnikání, str

18 zdroj financování. Velmi často se stává, že s pořízením leasingu jsou nabízené zvýhodněné doplňkové služby, jako je levnější servis či pojištění předmětu leasingu. 25 Není tedy nutné mít při začátku podnikání vysoký finanční kapitál. Majetek se splácí postupně v průběhu jeho životnosti. Většinou je získání leasingu snazší a rychlejší, než vyřízení úvěru u bankovního institutu. V případě, že firma daný předmět leasingu využívá jen sezónně, je většinou možné dohodnout s leasingovou společností nepravidelné splátky. Růčková, P., Roubíčková M. uvádí také hlavní nevýhodu leasingu. Tou je skutečnost, že prostý součet splátek může dosti podstatně převyšovat pořizovací cenu aktiva, tedy cenu, za kterou by podnik byl schopen aktivum prořídit v hotovosti. Jednotlivé splátky jsou však rozloženy v čase, proto je při hodnocení výhodnosti leasingového kontraktu nutné přistoupit k výpočtu jejich současné hodnoty v okamžiku sjednávání kontraktu zahrnutím alternativních nákladů a tím časové hodnoty peněz. Jak praví základní princip financí koruna dnes má větší hodnotu než korun a zítra. Proto se v čase hodnota leasingových splátek snižuje. 26 Ovšem samozřejmě to nejsou jediné nevýhody, které leasing má. Další nevýhodu je možné spatřit v omezeném vlastnickém právu nájemce. Je tedy řadě čtenářů zde jasné, že omezenost práva plyne z toho, že dané aktivum je celou dobu nájmu majetkem leasingové společnosti. Z toho plyne další nevýhoda, kterou je nemožnost odepisování daného majetku. Většinou jsou ve smlouvě stanoveny také velmi vysoké penále za vypovězení dané smlouvy. Velká nevýhoda, ovšem již ne tak pravděpodobná, je v tom, že v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání. 1.8 Rizika leasingu Rizika leasingové smlouvy jsou různá. Základní riziko ale zajisté souvisí s tím, že předmět leasingu je stále ve vlastnictví leasingové společnosti. Proto jak uvádí internetové noviny právní rádce.cz je pro eliminaci tohoto rizika nezbytné smluvně zajistit omezení dispozice s předmětem leasingu leasingovou společností, konkrétně zamezit možnosti zřízení 25 Růčková, P., Roubíčková, M., Finanční management, str Růčková, P., Roubíčková, M., Finanční management, str

19 zástavního práva k věci, která je předmětem leasingu, jakož i zakázat leasingové společnosti její prodej třetí osobě. 27 Další riziko je spojené s vlastnickým právem k předmětu leasingu. Po uplynutí záruční lhůty daného předmětu není zaručené, že předmět bude dále fungovat. Toto riziko ale nese nájemce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Mohou tak nájemci vzniknout další náklady spojené s opravou dané věci. Také odpovědnost za škody je většinou uložena na bedra nájemce. Další riziko je možné spatřit v tom, že i když nájemce daný předmět neužívá nebo nevyužívá plně, musí i tak hradit nájemné. Pro ochranu před riziky je nutné si řádně pročíst leasingovou smlouvu, případně se dohodnout na vnesení některých podnětů do smlouvy. K tomuto kroky ale většinou leasingové společnosti nepřistupují. Na závěr je však nutné konstatovat, že některé výhody, ale naopak nevýhody či rizika nesou různé druhy leasingů. Záleží na daném subjektu, co požaduje a jaké jsou jeho konkrétní potřeby. 1.9 Právní úprava leasingu v České republice Leasing není v současné době výslovně definován v platném českém soukromém právu. Nebyl definován v občanském ani v obchodním zákoníku. Situace se nezměnila ani po přijetí nových zákonů, tedy po přijetí nového zákonu č. 89/2012, S., Občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích. Občanský zákoník upravuje pouze určité majetkové vztahy právnických a fyzických osob a vztahy vyplývající z práva na ochranu osob. Z tohoto důvodu, jak uvádí Česká leasingová asociace, jsou některé aspekty leasingových obchodů v praxi často nejednotné a sporné. Problematické jsou především pokusy posuzovat leasingové operace z hlediska úpravy smluvních typů, které se v některých ohledech leasingu podobají. 28 Je tedy možné uvést, že vzhledem k tomu, že zákon č. 89/2012 Občanský zákoník leasing nepojmenovává, jedná se v případě finančního leasingu o specifický soukromoprávní institut. V praxi je leasingová smlouva uzavírána v mezích smluvní svobody v podobě nepojmenované smlouvy podle 51 a 491 tohoto zákona. Na rozdíl od nájemní smlouvy smlouva o finančním leasingu předvídá buď automatický přechod 27 Základní rizika leasingu, [cit ] 28 Česká leasingová asociace: Úprava leasingu v ČR, [cit ] 19

20 vlastnictví předmětu leasingu do vlastnictví nájemce po uplynutí doby leasingu, případně dává právo leasingovému nájemci, aby po uplynutí doby leasingu mohl rozhodnout jednostranným úkonem o koupi předmětu leasingu za předem stanovených podmínek. Na operativní leasing se v praxi aplikuje občanský zákoník a jeho definice nájemní smlouvy. V závěru lze tedy konstatovat, že finanční leasing je specifickým právním institutem nepodléhající zákonné úpravě nájmu, leasing operativní je ve své typické podobě totožný s nájmem a zákonné úpravě nájemní smlouvy naopak podléhá. 29 Leasingem se ovšem v současné době detailně zabývá zákon o dani. Proto pokud se podniky nebo i fyzické osoby rozhodují o vhodnosti či nevhodnosti leasingu, je daňová legislativa jedním ze základních faktorů, které je nutné brát v potaz. Konkrétně je to především zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Pro účely dani z příjmu se pod pojmem finanční leasing rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud: 30 je při vzniku smlouvy ujednáno že,: o po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, nebo o ujednáno právo uživatele na převod podle předchozího. ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by užívaná věc byla při tomto odpisování již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, je při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny o užívací práva k předmětu leasingu, o 2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a o 3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a 29 E-Pravo: Vztahy leasingu a nájmu [cit ] 30 Zákon č. 586/1992, Sb., o dani z příjmu, [cit ] 20

21 je splněna minimální doba finančního leasingu; doba finančního leasingu se počítá ode dne, kdy byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato doba zkracuje o 6 měsíců. Z výše uvedené definice finančního leasingu je jasně patrné, že je z něj vyjmut majetek nehmotný. Jak tedy probíhá leasing nehmotného majetku? Jak uvádí Černohouz, J., se při jeho leasingu nebudou aplikovat žádná speciální omezení pro daňovou uznatelnost splátek. U tohoto majetku bude daňový režim primárně sledovat režim účetní. Pokud budou náklady v podobě splátek leasingu nehmotného majetku splňovat tzv. základní podmínku daňové uznatelnosti, tj. budou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmu, neměli by mít poplatníci problémy s jejich zahrnutím. 31 Definice finančního leasingu je důležitá nejen pro účely daně z příjmů, ale také například pro daň z nabytí nemovitých věcí. Od této daně je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jejím uživatelem. Finančním leasingem se pro účely této daně rozumí definice uvedená zákonem o dani z příjmů. Pro účely uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí může být předmětem finančního leasingu i právo stavby, i když je jako nehmotný majetek vyloučen z definice finančního leasingu pro účely daně z příjmů. 32 Nyní si zajisté řada čtenářů ve spojení se zákonem o dani položí otázku, zda je nájemné daňově uznatelný náklad či nikoli.? Odpověď zní ano. Od roku 2008 je nájemné daňově uznatelným výdajem (nákladem). Navíc zákon o dani z příjmu stanuje celou řadu podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné placené nájemné uznat jako daňový náklad. Zákon stanuje podmínku v podobě minimální doby pronájmu, pokud po jeho ukončení je tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku. Zákon uvádí, že minimální dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování hmotného majetku uvedená v tomto zákoně v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 31 Černohouz, J., Jak bude vypadat finanční leasing od příštího roku,, [cit ] 32 Černohouz, J., Jak bude vypadat finanční leasing od příštího roku,, [cit ] 21

22 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato doba zkracuje o 6 měsíců. Další podmínkou pro daňově uznatelný náklad leasingu je fakt, že kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z pořizovací ceny evidované u poskytovatele leasingu. Tabulka 1 Odpisové skupiny, zdroj Zákon č. 586/1992, Sb., o dani z příjmu, [cit ] Odpisová skupina Doba odepisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Nyní zajisté vyvstává otázka, zda je možné se s leasingem setkat i v jiných právních předpisech, než ve výše uvedeném zákoně o dani z příjmu. Odpověď zní ano. Okrajově se leasingu věnuje přibližně 47 platných nařízení a zákonů. Tyto zákony se leasingem ovšem zabývají jen s ohledem na potřeby daného zákona. Jsou jimi především následující zákony a nařízení v pozdějším znění: Vyhláška č. 500/2002 Sb., v bodě věnovaném způsobu oceňování hmotného a nehmotného majetku. Podle této vyhlášky se v případě finančního leasingu pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení účetně odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v účetním odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Dále 14, stanovuje např., že drobný dlouhodobý hmotný majetek je i ten, který je pořízen formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, kde částka nepřevyšuje Kč. 33 Zákon č. 82/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Konkrétně je leasingu věnován 259. Zde je uvedeno, že v případě insolvence se leasingové smlouvy řeší dle běžných nájemních a podnájemních smluv, tedy dle 256 až 258 tohoto zákona. Vyhláška č. 500/2002 Sb., tedy Předpis č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách se zmiňuje s ohledem na veřejné zakázky, že leasing je nájem nebo pachtu zboží s právem následné koupě. Atd. 33 Vyhláška č. 500/2002 Sb., [cit ] 22

23 2 Metodika zpracování Tyto podklady jsou členěny do pěti kapitol. Na ně poté navazují konkrétní kapitoly a subkapitoly. Po úvodu následuje první kapitola. Ta se soustřeďuje na zmapování hlavních pojmů souvisejících s danou problematikou, jsou definovány typy leasingů s jejich následným popisem, je uveden vliv leasingového trhu na ekonomiku státu a následuje historické ukotvení leasingového trhu. V druhé kapitole je pozornost soustředěna na leasingový trh v České republice. Zde je popsána současná právní úprava. Jsou uvedeny instituce, které se na tomto trhu vyskytují. Podrobně jsou definovány typy leasingů a je analyzován vývoj trhu a současný stav v řadě bodů. Třetí kapitola se soustřeďuje na analýzu podobných bodů tentokrát na Slovensku. Čtvrtá, tedy poslední kapitola porovnává leasingové trhy v uvedených dvou zemích. Komparace se zaměřuje jak na historické údaje, tak na aktuální stav z mnoha hledisek. Jsou jimi například účetní a daňové aspekty leasingového financování. Je stanovena budoucí predikce vývoje leasingu v těchto zemích. V závěru diplomové práce jsou shrnuty získané poznatky a informace. V podkladech jsou využity různé metody. V prvé řadě je využito metody rešerše dostupné literatury a sekundárních výzkumných materiálů. Důležitou roli hrají také elektronické zdroje, resp. tematicky, odborně zaměřené webové stránky, ale i komerční stránky. Poté jsou dále hojně využívány nástroje, jako je analýza, pozorování, syntézy a komparace. Jaké společnosti poskytují různé druhy leasingu? Na tuto otázku odpovídá následující tabulka. Jsou v ní uvedeny jednotlivé leasingové společnosti, které působí v České republice a jsou rozděleny podle toho, které typy leasingů nabízejí. 23

24 2.1 Leasingové společnosti v České republice Podle Machkové, H., Černohlávkové, E., Alexeje, S. a kol. je leasing je poskytován specializovanými finančními institucemi. Tyto leasingové společnosti jsou obecně zakládány většinou jako dceřiné společnosti velkých bank nebo jiných finančních skupin, významných výrobců nebo prodejců dopravních strojů a zařízení. Leasingové společnosti se většinou ale nezabývají jen leasingem, ale zpravidla nabízejí klientům různé doplňkové služby a jiné finanční produkty. Těmi mohou být např. spotřebitelské úvěry. Velké společnosti mají většinou charakter mezinárodní s tím, že v daných zemích působí prostřednictvím svých poboček. Tyto společnosti jsou sice konkurenty, ale spolupracují spolu v rámci nadnárodních i mezinárodních asociací. 34 Nejprve je nutné konstatovat, že česká legislativa je v tomto ohledu na rozdíl od jiných zemí velmi liberální. Hlavní zákon, který upravuje působnost leasingových společností, je zákon z oblasti soukromého práva, kterým je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon uvádí, že poskytovatel leasingu spadá do kategorie živností, a to živností volných. Co to tedy znamená? Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 35 Leasingové společnosti tak mohou být kterákoliv obchodní společnosti nebo fyzické osoby při splnění obecných základních podmínek pro soukromé podnikání. Dle zákona pro provozování této živnosti není vyžadováno prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny jen všeobecné podmínky. A jaké konkrétní podmínky to tedy jsou? Zákon uvádí, že všeobecnými podmínkami jsou: 36 Úplná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, bezúhonnost. 34 Machková, H., Černohlávková, E., Alexej, S. a kol. Mezinárodní obchodní operace, 6.vyd., str Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, [cit ] 36 Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, [cit ] 24

25 Poskytování leasingových služeb je obsaženo ve volných živnostech od 1. ledna 2001, tzn. od účinnosti nařízení vlády č.140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., který se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v pozdějším znění je pro provozování finančního i operativního leasingu movitých věcí potřeba získat živnostenské oprávnění pro pronájem a půjčování věcí movitých, pro leasing nemovitostí bez doprovodných služeb živnostenské oprávnění pro realitní činnost a pro leasing nemovitostí s doprovodnými službami živnostenské oprávnění pro správu a údržbu nemovitostí. Nutno podotknout, že na našem území existují ale i společnosti, které provozují leasing na základě dříve běžných živnostenských oprávnění v podobě koupě za účelem dalšího prodeje a prodej. Těmto společnostem, ale hrozí postich, protože nerespektují výše uvedené vládní nařízení. Dále mohou leasing poskytovat i banky. Ty mají ovšem oprávnění k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona č. 2l/1992 Sb., Zákona o bankách. Po získání povolení České národní banky mohou na základě zákona o bankách u nás provozovat leasing i pobočky zahraničních bank zřízené na území České republiky. Kromě získání potřebné živnosti, již leasingové společnosti nepotřebují, obdobně jako ve většině evropských států, ke své činnosti zvláštní licenci. Jejich činnost nespadá do sféry aplikace platného zákona o bankách a není vůči nim uplatňován bankovní dohled ani zvláštní administrativní dozor jiného státního orgánu. Jsou však povinny řídit se stejnými předpisy, jako jiné obchodní společnosti a jiní podnikatelé, zejm. obchodním zákoníkem, zákonem na ochranu hospodářské soutěže, zákonem na ochranu spotřebitele, zákonem proti praní špinavých peněz, zákonem o konkursu a vyrovnání, předpisy na ochranu životního prostředí, daňovými a účetními předpisy apod. V tomto ohledu je jejich činnost kontrolovatelná a postižitelná v působnosti příslušných orgánů státu Česká leasingová asociace: Úprava leasingu v ČR, [cit ] 25

26 3 Analýza leasingového trhu v České republice 3.1 Vývoj leasingu v České republice v letech V dalším textu je popsán vývoj leasingového trhu v naší republice v uvedených letech. Vzhledem k tomu, že tyto nebankovní instituce nepodléhají dozoru České národní banky, ale jsou dobrovolnými členy České asociace leasingových společností, jsou data čerpána z této instituce. Tato data lze považovat za relevantní, protože je používá i ke svým statistikám ministerstvo financí České republiky. V úvodu je možné konstatovat, že mezi lety 1991 až 2005 docházelo k obrovskému růstu leasingových obchodů. Tento vývoj byl obdobný jako vývoj celého trhu nebankovního financování a koreloval s vývojem ekonomiky v daných letech, která po přechodu od centrálně plánovaného hospodářství na ekonomiku tržní zaznamenala velké změny. V době privatizace a restitucí docházelo ke krachu mnoha bankovních institucí a z toho důvodu se hledala nová forma financování v podobě leasingu. Na počátku tohoto období byly objemy uzavřených smluv ale ještě velmi malé. V roce 1991 činily leasingové obchody s movitými věcmi jen 6,5 mld. Kč a nemovitých věcí 0, 7 mld. Kč. 38 Dalo by se říci, že v této době se teprve celý leasingový trh začal rozvíjet a začaly vznikat nové leasingové společnosti. Největší boom byl patrný přibližně do roku Podle Poloučka, S., byla naprostá většina leasingových smluv v této době uzavřena na dobu 8 až 20 let. Předmětem téměř poloviny leasingových smluv byly v rámci skupiny movitých věcí osobní automobily, ostatní dopravní prostředky, stroje a zařízení. Ve skupině nemovitých věcí byl až v 90 % případů leasing používán na ještě nedokončené nemovitosti. 39 V rámci celého sledovaného období při porovnání profinancovaných objemů z leasingových obchodů zjistíme, že leasing nemovitých předmětů silně zaostával za leasingem movitých předmětů. Následný rok došlo k ohromnému navýšení leasingu movitých věcí, na 16 mld. Kč. 40 Příčinu této pozitivní situace bylo možné hledat především v rostoucí potřebě investičních zdrojů, 38 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 39 Polouček, S., Bankovnictví, str Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 26

27 kvůli významnému růstu podnikatelského sektoru, který zažíval boom. U nemovitých věcí naopak došlo k poklesu obchodů o 239 mil. Kč na 446 mil. Kč. 41 Rok 1993 dosáhl velmi podobných hodnot. Leasingové obchody movitých věcí činily 17 mld. Kč a nemovitých věcí 0,562 mld. Kč. 42 Další významné navýšení však nastalo v roce Leasingové obchody s movitými věcmi se zvýšily o 194 %. Obchody s nemovitostmi však jen o 114 mil. Kč. Tento růst byl mimo jiné zapříčiněn především růstem leasingových společností v České republice. Začala tedy na tomto trhu růst konkurence a klientům začaly být nabízeny příhodnější podmínky i jiné doplňkové služby. V říjnu 1995 byla založena leasingová společnost OB Leasing, a.s. Obdobný nárůst celého trhu bylo možné sledovat i v následujících letech. V roce 1996 došlo v oblasti leasingu movitých předmětu k nárůstu o 43 %, ale nárůst obchodů s nemovitostmi financované leasingem vzrostl jen nepatrně. Velkého skoku však bylo dosaženo v roce Kdy leasing movitých věcí překročil magickou hranici 50 mld. Kč. Konkrétní profinancovaná hodnota činila 63 mld. Kč. 43 I obchody profinancované leasingem u movitých věcí narostly a překročily i zde další pomyslnou hranici, ovšem mnohem menší a to 1 mld. Kč. Konkrétní profinancovaná hodnota činila 1,226 mld. Kč. 44 Tento vývoj se odvíjel především od ekonomické situaci působící v České republice, především na výši hrubého domácího produktu a investiční poptávce. Následný rok nedošlo k významnému růstu profinancovaného objemu finančních prostředků u movitých věcí. Zde se hodnota navýšila jen o 0,5 mld. Kč. Ovšem u profinancovaných objemů v nemovitých věcech došlo k navýšení o více než 350 %. O celkovém vývoji leasingového trhu v daném období vypovídá následující graf. 41 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 42 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 43 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 44 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 27

28 Graf 1 Růst leasingových obchodů v letech , zdroj vlastní zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] Pro jasnější představu o vývoji české ekonomiky v tomto prvním sledovaném období je přiložena následující tabulka, která vypovídá o tom, jak rostl hrubý domácí produkt do roku Tabulka 2 Vývoj HDP ve sledovaném období v ČR, zdroj Český statistický úřad: sledované ukazatele [cit ] HDP mld. Kč HDP na obyvatele HDP % změna Vývoj leasingu v České republice v letech Toto druhé sledované období již nepřineslo leasingovému trhu takový růst. Nutno však podotknout, že se zvýšily služby v oblasti leasingů a začaly se postupně ustálovat počty společností. Rok 2000 však byl ještě ve znamení dalšího růstového trendu a trendu koncentrace obchodů. V této době mělo totiž pět největších leasingových společností podíl na trhu kolem 60 %. V roce 2000 byla hodnota profinancovaného objemu leasingových smluv u nemovitostí 4,395 mld. Kč a u movitých věcí 84,5 mld. Kč. 45 K pozitivnímu vývoji i nadále přispíval růst ekonomiky a vzestup investic. Pozvolna se tak Česká republika pohybovala na úrovni tehdejšího evropského průměru. Ovšem jak udává Peníze.cz jen v oblasti finančního leasingu 45 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 28

29 movitých věcí. 46 V tomto roce na trhu působilo 112 společností, které byly členy České leasingové asociace. Osobní auta stále vévodila prodejům. Bylo tak zakoupeno těchto komodit za mil. Kč. 47 Z této částky však jen 17 % činily automobily ojeté. Zbylou část tvořily nové automobily. Následně v příčkách oblíbenosti předmětu leasingů stály nákladní a užitková vozidla a strojní zařízení. Poté počítače, lodě a ostatní předměty. Následný graf poté poukazuje konkrétní rozdělení komodit s uvedenými procenty. Graf 2 Rozdělení komodit leasingu v roce 2000, zdroj vlastní zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] V roce 2001 působilo v České republice již přibližně 150 leasingových společností. Byly mezi nimi různé firmy, jak malé, tak i velké s mezinárodní účastí i čistě tuzemské. V roce 2001 dosáhly leasingové obchody movitých věcí téměř hranici 100 mld. Kč. Nemovitých věcí 5,8 mld. Kč. 48 Stále se nejvíce pomocí leasingů nakupovaly automobily, stroje a zařízení. Investice do budov však s přibližně dvěma procenty stále představovaly okrajovou záležitost. U automobilů však došlo k mírnému poklesu. Naopak vzrostly prodeje jiných dopravních prostředků. Rozdělení komodit v tomto roce je patrné v následujícím grafu. Trh s leasingem již v tomto roce napodoboval trh, který známe v dnešní době. Na trhu byla velmi silná konkurence, společnosti tak bojovaly o každého zákazníka a předháněly se ve svých 46 Peníze.cz: Leasing v roce 2000, [cit ] 47 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 48 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 29

30 nabídkách. Snižovaly tak splátky, zvýšily dobu splácení a snižovaly akontaci. Česká republika proto již více než 3 roky patří v tomto oboru k leaderům mezi kandidátskými zeměmi na vstup do Evropské unie. V roce 2001 bylo podle mezinárodních statistik v České republice pořízeno na leasing zboží v hodnotě 2,990 miliardy Euro, což je o 20 % více než v roce V roce 2001 se změnil název jedné z našich největších leasingových společností na ČSOB leasing, a.s. a stala se tato firma jedničkou na celém leasingovém trhu. Graf 3 Rozdělení komodit leasingu v roce 2001, zdroj vlastní zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] V roce 2002 poprvé došlo k většímu navýšení profinancovaných finančních prostředků pomocí leasingu nemovitých věcí než movitých věcí. U movitých věcí došlo k navýšení jen o 1 mld. Kč. Celkem tedy dosáhly obchody hodnoty 97 mld. Kč. 50 U nemovitých věcí se hodnota navýšila cca o 3 mld. Kč na 9,1 mld. Kč. 51 V tomto roce působilo na trhu již jen 91 leasingových společností. Stále v porovnání finančního a operativního leasingu vedl leasing finanční, a to velmi výrazně. Obchody z operativního leasingu činily jen mil. Kč. Obchody z finančního leasingu činily mil. Kč. Celkem bylo uzavřeno v tomto roce 49 Tiskové zprávy Gemoney, [cit ] 50 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 51 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 30

31 celkem obchodů, 52 jejichž rozdělení je patrné v následujícím grafu. Největší počet uzavřených smluv byl na dobu do 5 let. V roce 2002 se český leasingový trh stále držel na předních příčkách v rámci celé Evropy. I v tomto roce zůstala oblíbenost komodit pořizovaných pomocí leasingu relativně shodná. Graf 4 Rozdělení leasingu na finanční a operativní v roce 2002, zdroj vlastní zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] V roce 2003 lze konstatovat, že leasingový trh zažil útlum. Profinancované hodnoty se příliš nezvýšily ani u movitých věcí ani u nemovitých věcí. Konkrétní hodnoty, které byly v rámci leasingu profinancovány, byly u movitých věcí 99,3 mld. Kč a u nemovitých věcí byly v hodnotě 9,4 mld. Kč. 53 Při porovnání předmětu leasingových smluv zjistíme, že neustále vedou osobní automobily. V tomto roce i nadále převyšují osobní automobily jako nejčastější objekt financovaný leasingem. Statistiky uvádějí, že bylo pořízeno osobních automobilů za mil. Kč. 54 Ale pozvolna se statistiky mění i ve prospěch ostatních komodit. Stroje a zařízení byly pořízeny za mil. Kč. Dopravní prostředky bez automobilů byly pořízeny v hodnotě mil. Kč. Letadla v hodnotě 76 mil. Kč a ostatní předměty v hodnotě mil. Kč. Počítačů bylo pořízeno pomocí leasingu v hodnotě mil. Kč. 55 I v roce 2003 byly nejčastěji leasingové smlouvy uzavírány na dobu kratší než 5 let. Takto bylo uzavřeno smluv za hodnotu mil Kč. Nad 10 let nebyla uzavřena žádná smlouva. 52 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 53 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 54 Peníze.cz, 2005 návrat k růstu, [cit ] 55 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 31

32 Do 2 let bylo uzavřeno smluv jen v hodnotě mil. Kč a do 10 let jen za mil. Kč. Při porovnání leasingu finančního a operativního zjistíme, že opět pomocí finančního leasingu bylo pořízeno mnohem více předmětů. Celkový vývoj finančního a operativního leasingu ukazuje následující tabulka. Tabulka 3 Rozdělení leasingových obchodů 2003 na finanční a operativní, zdroj Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] Typ leasingu Mil. Kč Počet v ks finanční leasing operativní leasing z toho: full service leasing - počet leasovaných věcí správa leasovaných souborů - počet spravovaných věcí celkem V roce 2004 došlo poprvé k poklesu obchodů s movitými věcmi přibližně o 3 % na 96,6 mld. Kč. Hodnota leasingových obchodů s nemovitými věcmi naopak vzrostla na 11,8 mld. Kč. Z hodnoty 96,6 mld. Kč podíl leasingu osobních a užitkových aut dosáhl 47,3 %, podíl leasingu nákladních vozů a autobusů 26 %, podíl leasingu strojů a zařízení 21,6 %, podíl leasingu počítačů a kancelářské techniky 1,2 %, letadel, lodí a železničních vozidel 0,6 %, podíl leasingu ostatních komodit (hlavně spotřebního zboží) tvořil 3,3 %. Nutno však podotknout, že brzdou dalšího rozvoje leasingu nemovitostí zůstávalo jeho dvojí zatížení daní z převodu nemovitostí a obtížná odhadnutelnost její kalkulace s ohledem na dlouhodobost leasingu nemovitostí (minimálně 8 let). Při rozdělení leasingových smluv podle délky je patrné, že stále vedou obchody uzavřené do pěti let. Nad deset let nebyl uzavřen ani jeden obchod a do 2 let bylo uzavřeno obchodů za mil Kč. V následujícím grafu je možné spatřit, že největšími příjemci leasingu, byli podnikatelé z oboru služeb. Druhým největším příjemcem byly firmy z oboru průmyslu a stavebnictví. Poté to byly soukromí spotřebitelé a ostatní. 32

33 Graf 5 Rozdělení leasingu v roce 2004 podle příjemce, zdroj vlastní zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] V roce 2005 je patrný již mírný odklon od recese leasingového trhu. Tento rok započal následné roky přírůstků leasingových trhů. U obou skupin došlo k navýšení profinancovaných peněz. V oblasti movitých věcí byla překročena magická hranice 100 mld. Kč. U nemovitých předmětů činily objemy leasingových smluv 12,567 mld. Kč. 56 Leasingový trh v České republice i nadále zastává významné místo v rámci celé Evropy. I v tomto roce se dále potvrzoval vysoký stupeň koncentrace leasingového trhu a další prohlubování tohoto trendu. Podíl vedoucích pěti společností na leasingu movitých věcí v ČR dosáhl 52,3 % a podíl vedoucích 15 společností na naše, trhu movitých věcí dosahoval 79,6 %. Při pohledu na rozdělení leasingu podle jeho typu je možné konstatovat stálý předstih finančního leasingu před operativním. Toto rozdělení je vidět v následující tabulce. Tabulka 4 Rozdělení leasingových obchodů 2005 na finanční a operativní, zdroj Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] Typ leasingu Mil. Kč Počet v ks finanční leasing operativní leasing z toho: full service leasing - počet leasovaných věcí správa leasovaných souborů - počet spravovaných věcí celkem Celkový vývoj růstu leasingových obchodů v České republice od roku 1991 do roku 2005 je systematicky znázorněn v následujícím grafu. 56 Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] 33

34 Graf 6 Růst leasingových obchodů v letech , zdroj zpracování na základě dat České leasingové asociace: Statistiky [cit ] Aby bylo možné si dát lépe do souvislostí vývoje leasingových obchodů v tomto sledovaném období, je i zde přiložena tabulka vypovídající o vývoji Hrubého domácího produktu v jednotlivých letech. Tabulka 5 Vývoj HDP ve sledovaném období v ČR, zdroj Český statistický úřad: sledované ukazatele [cit ] HDP mld.kč 2 269, , , , , ,10 HDP na obyvatele HDP % změna Vývoj leasingu v České republice v letech Vývoj trhu s nebankovními úvěry, včetně všech jeho produktů, byl dlouhodobě stabilní. Dokládá to i počet a složení největších hráčů na trhu, které se dlouhodobě nemění. V roce 2006 zastávala Česká republika v kontextu Evropské unie 14. místo. Mezi novými evropskými ekonomikami byla však na prvním místě. O produkty získané pomocí leasingu byl v tomto roce stále velký zájem. Stejně jako v posledních letech o tento druh úvěrování měli větší zájem spíše podnikatelé a firmy než občané. I nadále zůstává nejčastěji využívaným produktem finanční leasing. Ten je podle idnes.cz jeden z nejvíce oblíbených typů úvěru 34

35 i v Evropě. 57 Na začátku roku 2007 došlo k poklesu členských společností České leasingové a finanční asociace na 65 oproti 77 členům, 58 které zde byly na počátku roku Patnáct největších hráčů na leasingovém trhu v České republice je možné spatřit v následující tabulce. Jsou zde shrnuty podle počtu uzavřených smluv v roce Tabulka 6 Společnosti poskytující leasing, zdroj Česká leasingová asociace [cit ] Operativní leasing Zpětný leasing Osobní a užitkové vozy - leasing, úvěry Leasing strojů a zařízení (stroje, manipulační a skladovací technika, potravinářství, stroje pro těžbu, dobývání a stavebnictví, zdravotnické, zemědělské a lesnické stroje) Komunální leasing Leasing nemovitostí ALD Automotive, Archer Sheridan, Arval CZ, Business Lease, ČSOB Leasing, Deutsche Leasing, Econocom, Erste Leasing, GE Money Leasing, Grenkeleasing, IKB Leasing, IMPULS-Leasing-AUSTRIA, LeasePlan, LEASETREND, Mercedes-Benz Financial, Raiffeisen Leasing, s Autoleasing, Scania Finance, SG Equipment Finance, ŠkoFIN, Toyota Financial, UniCredit Leasing, Unileasing, VFS Financial Services Agro Leasing, ČSOB Leasing, IKB Leasing, Impuls-Leasing-Austria, Raiffeisen-Leasing, Scania Finance, SG Equipment Finance, Unileasing Agro Leasing, ALD Automotive (všech typů aut s plným servisem), Archer Sheridan, Arval, Bohemia (i operativní), Business Lease, Cetelem, ČSOB Leasing, Deutsche Leasing, Erste Leasing, Essox, FCE Credit (Ford, Volvo), GE Money Auto, GE Money Leasing, Home Credit, IKB Leasing, IMPULS-Leasing-AUSTRIA, LeasePlan (správa autoparků), LEASETREND, Mercedes-Benz Financial Services, Oberbank Leasing, PSA Finance (Peugeot, Citroen), Raiffeisen leasing, s Autoleasing, SG Equipment Finance, ŠkoFIN (Škoda VW, Audi, Seat), Toyota Financial Services, UniCredit Leasing, Unileasing, VFS (Volvo, Renault), Vltavín leas Agro Leasing, Bohemia, ČSOB Leasing, Deutsche Leasing, Erste Leasing, Essox, GE Money Leasing, Grenkeleasing, IKB Leasing, IMPULS-Leasing-AUSTRIA, Oberbank Leasing, Raiffeisen-Leasing, SG Equipment Finance, ŠkoFIN, Toyota Leasing, UniCredit Leasing, Unileasing, Vltavín leas Erste Leasing, GE Money Leasing Cetelem, Erste Group Immorent, Erste Leasing, IMPULS-Leasing-AUSTRIA, Raiffeisen- Leasing, ŠkoFIN, UniCredit Leasing, Unileasing Tabulka 2 Seskupení největších leasingových společností podle počtu uzavřených smluv v roce 2006, zdroj Česká leasingová asociace: Statistiky [cit ] Společnosti ČSOB Leasing, a.s CAC Leasing, a.s. */ Idnes.cz: jak se daří leasingu, [cit ] 58 Česká leasingová asociace: Statistiky, [cit ] 35

36 3. ŠkoFIN s.r.o SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o VB Leasing CZ, s.r.o sautoleasing, a.s IMMORENT ČR, s.r.o CREDIUM, a.s DaimlerChrysler Financial Services Bohemia s.r.o Raiffeisen-Leasing, s.r.o LeasePlan ČR, s.r.o Deutsche Leasing ČR, s.r.o IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o S MORAVA Leasing, a.s ALD Automotive s.r.o Objemy leasingových obchodů v roce 2006 dosáhly částky 117,548 mld. Kč. Objemy leasingových obchodů nemovitých komodit ve sledovaném roce 2006 poklesly celkem o 10,1 %. V roce 2006 tak bylo pomocí leasingu nakoupeno za 11,183 mld. Kč nemovitostí. Na tomto poklesu má vliv stále jeho dvojí zatížení daní z převodu nemovitostí a obtížná odhadnutelnost kalkulace s ohledem na dlouhodobost leasingu nemovitostí. A jaké stavby byly v v tomto typu leasingu nejvíce pořizovány. Dominantní místo zastávaly průmyslové budovy. Tento typ budov tvořil 35,9 %, prodejny poté 24,5 %, úřední budovy 20,1 %. Podíl hotelů na celkovém leasingu nemovitostí činil 9,9 %, podíl ostatních typů budov 9,6 %. Více než 91 % budov byla pořízena na období 8-16 let. 59 Leasing movitých věcí v tomto roce dosáhl meziročního růstu 5,86 %. Došlo tak k růstu objemu v celkové pořizovací hodnotě na 106,365 mld. Kč. Rok 2007 lze ve sledovaném období považovat za nejvýznamnější rok. Hrubý domácí produkt v tomto roce dosáhl meziročního růstu o neuvěřitelných 6,6 %. Odpovídajícím způsobem se zvýšily investice i výdaje domácností. Pozitivně působily i relativně nízké úrokové sazby, i když v průběhu roku 2007 došlo ke zvýšení repo sazby ČNB z 2,75 % v červnu na 3,50 % koncem listopadu. Výraznější dopady na vývoj nebankovních finančních produktů v průběhu roku neměl růst inflace ze 1,3 % v lednu, na 5,4 % v prosinci. Pozitivně působil růst spotřebitelské poptávky. Podpořil ji mj. pokles nezaměstnanosti, která v průběhu r klesala a na konci roku dosáhla 6 %. Ve druhé polovině r poptávku po některých nebankovních finančních produktech, zejm. po finančním leasingu, ovlivnily změny daňových zákonů provedené zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 60 Z toho lze vyvodit, že tento vývoj ekonomiky podporoval významně poptávku po nebankovních 59 Česká leasingová asociace: Statistiky, [cit ] 60 Česká leasingová asociace: Statistiky, [cit ] 36

37 finančních produktech, které nabízeli členové České leasingové a finanční asociace. V oblasti movitých věcí v tomto roce došlo k růstu obchodů členů asociace na 122,75 v mld. Kč. Oproti roku 2006 to tedy představovalo nárůst o 13,3 %. Z celkového leasingu movitých věcí i nadále dominovaly silniční vozidla. Tato informace by se někomu mohla zdát zavádějící, protože došlo ke snížení podílu osobních automobilů na 24,5 % z 29 %. Došlo však ke zvýšení podílu leasingu lehkých užitkových aut na 19,9 % z 18,2 % v roce 2006 a nákladních automobilů na 23,3 % z 22,6 % v roce Došlo také k nárůstu leasingu strojů a zařízení na 24 % z 23,3 % v roce Dále došlo k poklesu motocyklů z 0,3% v roce 2006 na 0,27 %. Autobusy zažily růstu z 1,20 % na 1,25 %. O této skutečnosti vypovídá následující obrázek. Graf 7 Rozdělení komodit leasingu movitých věcí v roce 2007, zdroj Česká leasingová asociace: Statistiky, [cit ] V oblasti nemovitých věcí došlo v roce 2007 také k růstu leasingových obchodů o 6,4 %. Nemovitosti byly pomocí leasingu získány v pořizovací ceně 11,9 mld. Kč. Odborníci na tuto problematiku se však jednoznačně shodují na tom, že zlatý věk leasingu skončil tímto rokem. Rok 2008 byl tedy zlomový rok. Nesl se ve znamení prohlubování finanční krize, která započala v roce 2007 v Americe hypotéční krizí. V České republice se tato krize významně projevila až ve 4. čtvrtletí 2008 a to poklesem HDP o 0,6 %. Tato krize ovlivnila všechny subjekty v naší zemi. Ne jinak na tom byly i nebankovní úvěry. Obchody v rámci těchto typů úvěrů byly ovlivněny klesajícím tempem ekonomického růstu a slábnoucí poptávkou po investičních i spotřebitelských finančních produktech. Na druhou stanu neměl výraznější dopad na vývoj nebankovních finančních produktů vývoj inflace. Její průměrná výše dosáhla na konci roku 6,3 %. Nezaměstnanost, která ovlivňuje především poptávku a rizika ve 37

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Leasing. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Leasing

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 8 Edice Účetnictví a daně

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Martin Zach ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola Studijní program: B6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza leasingového trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Štěpán Litera bankovní management, investiční

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více