ARGO BOHEMIA, s.r.o. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGO BOHEMIA, s.r.o. Výroční zpráva"

Transkript

1 ARGO BOHEMIA, s.r.o. Výroční zpráva 2005

2 OBSAH 1. Základní údaje o obchodní společnosti Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Cash flow Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami Vztahy mezi osobami holdingu Struktura podnikatelského seskupení Rozhodné Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu Závěr Zpráva auditora Výhled do dalších Kontakty

3 Základní údaje o obchodní společnosti Obchodní firma: ARGO BOHEMIA, s.r.o. * Sídlo: U vlečky 2, Brno Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Základní kapitál: ,- Kč Obchodní rejstřík: Společnost je zapsaná od v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce číslo Předmět podnikání: - zasilatelství - zastupování v celním řízení - zprostředkování služeb - velkoobchod - specializovaný maloobchod - zprostředkování obchodu - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení velkoobchod - vnitrozemská vodní doprava veřejná nepravidelná osobní a nákladní - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy - stavba a výroba plavidel - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Statutární orgány: Ing. Jiří Kratochvíl, jednatel, od Mgr. Igor Vychopeň, jednatel, od Prokuristé: Ivo Fiala, od Luboš Krejčí, od Příslušenství k holdingu: Společnost je 100% dceřinou společností holdingu ARGO GROUP, a.s. a je ve vztahu k ní ovládanou osobou. Holdingová struktura je podrobněji rozvedena v dalších částech této zprávy. * do Argo Internationale Spedition, s.r.o. 2

4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, rok 2005 byl pro rozvoj naší společnosti ve všech směrech velmi důležitý. S potěšením mohu konstatovat, že i tento rok byl pro naši společnost velmi úspěšný. Důležitým momentem byla příprava fúze společností Argo Bohemia a Argo Internationale Spedition, která byla realizována počátkem roku Zároveň došlo k ukončení obchodní činnosti Argo Logistic, s.r.o. a k přesunutí veškerých aktivit na ARGO BOHEMIA, s.r.o. Tyto strategické kroky jednoznačně přispěly k optimalizaci systému řízení, ke zvýšení efektivity a k posílení pozice společnosti i celé skupiny na mezinárodním trhu. Na všech našich divizích jsme se i v tomto roce opět zaměřili na zkvalitnění služeb, poskytovaného servisu a zvýšení naší akvizice u nových zákazníků. Dosažené výsledky nasvědčují tomu, že se nám podařilo tento nelehký úkol i přes nemalé konkurenční tlaky splnit. Rok 2005 byl také rokem oslav. Společnost ARGO BOHEMIA oslavila desáté výročí své úspěšné obchodní činnosti. V rámci tohoto kulatého výročí převzala paní Vendula Svobodová finanční příspěvek pro nadaci Kapka naděje. Za projevenou důvěru v naše služby bych chtěl opět poděkovat především všem současným zákazníkům. Jsem přesvědčen, že právě naši zákazníci posunují svými požadavky a záměry naši firmu neustále kupředu a bez jejich zájmu bychom nebyli prosperující společností. Zároveň mohu přislíbit našim novým klientům, že se všem svěřeným zakázkám budeme věnovat k jejich plné spokojenosti. Za jejich zájem a ochotu vyzkoušet naše služby předem děkuji a těším se na úspěšnou spolupráci. Rád bych také poděkoval všem zaměstnancům, kteří po celý rok velmi úspěšně realizovali všechny naše záměry a svěřené úkoly. V Brně dne Mgr. Igor Vychopeň výkonný ředitel a jednatel společnosti ARGO BOHEMIA, s.r.o. 3

5 3. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2005 Společnost ARGO BOHEMIA (do Argo Internatinale Spedition, s.r.o.) v roce 2005 opět potvrdila svoje významné postavení na českém spedičním trhu. Díky dosaženým tržbám, širokému portfoliu poskytovaných služeb a celkovému počtu zákazníků se společnosti podařilo upevnit své postavení na středoevropském trhu. V roce 2005 se do vývoje hospodaření značně promítlo zahájení a implementace certifikace ISO Důležitým momentem byla příprava fúze společností Argo Bohemia a Argo Internationale Spedition, která byla realizována počátkem roku Tento strategický krok jednoznačně přispěl k optimalizaci systému řízení, ke zvýšení efektivity a k posílení pozice skupiny na mezinárodním trhu. Jádro činnosti společnosti ARGO BOHEMIA stejně jako v předchozích ch spočívalo v železničních přepravách agrárních komodit a právě v rámci těchto komodit došlo k podstatnému zvýšení tržeb. Úspěšná byla i účast a realizace přepravních služeb v rámci intervenčního prodeje a skladování obilovin prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Společnost se aktivně podílela na organizování kontejnerových přeprav pro významné výrobní společnosti, ale také pro tuzemské i zahraniční spediční firmy. Přepravy importních a exportních zásilek, kontejnerů i konvenčního zboží si podržely trvalý nárůst. V polovině roku 2005 se skupina ARGO úspěšně zapojila do mezinárodního projektu Mongolský vektor kontejnerový vlak z Čínského Hu Hotu do Běloruského Brestu a dále do Evropy. Optimální řešení přepravy z Asie do Evropy je dokumentováno průměrnou dobou dodání Hu Hot Duisburg, která je 15,5 dne. Při organizaci dalšího mezinárodního projektu systémového vlaku Carpáthia Express bylo dosaženo v roce 2005 již 1000 vypravených vlaků v relaci Česká republika Rumunsko. V oblasti kamionových přeprav byly v souvislosti s akvizicí Westtransport Plzeň zavedeny speciální spediční moduly, jejichž prostřednictvím byla zajištěna silniční kamionová přeprava pro řadu významných klientů. Důležitým momentem v rozšíření služeb bylo převzetí obchodních aktivit společností ARGO BOHEMIA za zaniklé ARGO Logistic, s.r.o. V Brně dne jednatelé společnosti ARGO BOHEMIA, s.r.o. 4

6 4. Účetní závěrka 4.1. Rozvaha označ. AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 řád. Běžné účetní Brutto Korekce Netto Minulé Netto 5

7 označ. AKTIVA a b c Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 řád. Běžné účetní Brutto Korekce Netto Minulé Netto 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích Komplexní náklady příštích Příjmy příštích

8 označ. PASIVA a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu /- 071 A. II. Kapitálové fondy ř. 73 až A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách /- 076 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 69 až 71) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 079 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního (ř ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 089 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 100 řád. Běžné účetní Minulé účetní 7

9 označ. PASIVA a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 116 C. I. Časové rozlišení ř C. I. 1. Výdaje příštích Výnosy příštích 119 řád. Běžné účetní Minulé účetní 8

10 4.2. Výkaz zisků a ztráty označ. TEXT řád. Účetní běžné a b c 1 2 minulé I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř. 05 až 07) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích / IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

11 označ. TEXT řád. Účetní běžné a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 minulé L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (+/-41) (-46) - (-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1. splatná Q. 2. odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1. splatná 56 S. 2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům /- 59 *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

12 4.3. Cash flow Běžné úč. Minulé P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A1 Úpravy o nepeněžní operace A1.1 až A A1.1 Odpisy stálých aktiv zničení, fyzická likvidace, poškození, dary A1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou invest. společ.) 0 0 A1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (mimo kapitalizovaných) A1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Z+A A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A2.1 až A A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov. činnosti, akt. účtů čas. rozlišení a doh. účtů aktivních A2.2 Změna stavu krátk. závazků z prov. činnosti, pas. účtů čas. rozlišení a doh. účtů pas A2.3 Změna stavu zásob A2.4 Změna stavu krátk. finančního majetku nespadajícího do pen. prostředků a ekvivalentů 0 0 A** Čistý peněžní tok provozní činnosti před zdaněním a mimoř. pol. A*+A A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně min. obd A.6 Příjmy a výdaje tvořící mimoř. HV, vč. daně z příjmu z mim. činnosti 0 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A** +A3 až A Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B*** Čistý pěněžní tok vztahující se k investiční činnosti B1 až B Peněžní toky z finančních činností C1 Dopady změn dlouhodobých (příp. krátk.) závazků spadajících do fin. činnosti C2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C2.1 až C C2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu nebo rez. fondu 0 0 C2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 C2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 C2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně a vypořádání se společníky VOS a komplementáři u komanditních společností C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti C1 až C F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků A***+B***+C*** R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci P+F

13 4.4. Příloha k účetní závěrce za rok ÚVOD Příloha k účetní závěrce společnosti ARGO BOHEMIA, s.r.o. (dále jen A.B., s.r.o.) je zpracována v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. OBECNÉ INFORMACE 2.1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: ARGO BOHEMIA, s.r.o. * Sídlo: Právní forma: Rozhodující předmět podnikání: *Došlo ke změně názvu společnosti viz. bod 2.5. U vlečky 2, Brno společnost s ručením omezeným Zasilatelství Datum vzniku: IČ: DIČ: CZ Majetková nebo smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Přímá majetková spoluúčast Osoba fyzická, právnická Bydliště, sídlo Země Podíl IČ Výše vkladu v tis. Kč ČSPL, a.s. Karla Čapka 211/1, Děčín 1 ČR 100% *2 000 Navisped, s.r.o. Karla Čapka 211/1, Děčín 1 ČR 100% Výše vkladu v cizí měně Elbetrans GmbH Hamburg * Am Saalehafen 49 D Hamburg SRN 100% EUR Argo Slovakia, s.r.o. Poprad, Halatova 2 SR 51% SKK TENN-INVEST,s.r.o Bratislava Šafárikova n. 6 SR 25% SKK * do společnosti ČSPL, a.s. bylo mimo upsaný základní kapitál tis. Kč vloženo i tis. Kč do ostatních kapitálových fondů. 12

14 Vlastní kapitál společností k Osoba fyzická, právnická Země Podíl Výše vkladu v tis. Kč Výše vlastního kapitálu v tis. Kč HV po zdanění roku 2005 ČSPL, a.s. ČR 100% * Navisped, s.r.o. ČR 100% Elbetrans GmbH Hamburg * SRN 100% Argo Slovakia, s.r.o. SR 51% TENN-INVEST,s.r.o SR 25% 39 *** prázdné údaje ve výši vlastního kapitálu nebyly k datu vyhotovení této přílohy k dispozici. Budou doplněny v příloze ke KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok Majetková či smluvní spoluúčast jiných účetních jednotek ve společnosti Osoba (fyzická, právnická) Bydliště, sídlo země IČO *ARGO GROUP, a.s. U vlečky 2, Brno ČR *dne došlo ke změně názvu z původního AFG Holding, a.s. Osoba (fyzická, právnická) Běžné účetní Minulé účetní Nesplacený vklad Lhůta splatnosti podíl v Kč podíl v % podíl v Kč podíl v % ARGO GROUP, a.s , , 100 0, Společnost patří do holdingové struktury 100 % vlastníka ARGO GROUP, a.s. Z toho důvodu ARGO BOHEMIA, s.r.o. nesestavovala konsolidovanou závěrku se společnosti ČSPL, a.s., NAVISPED, s.r.o., E.LBETRANS, Argo Slovakia, s.r.o. a TENN-INVEST, s.r.o. Mateřská společnost ARGO GROUP, a.s. sestavuje konsolidovanou účetní závěrku za celou skupinu ARGO GROUP. 13

15 2.4. Seskupení ARGO GROUP * změna názvu obchodní firmy od (do AFG Holding, a.s.) ** změna názvu obchodní firmy od (do Argo Bohemia s.r.o.) *** změna názvu obchodní firmy od (do AGF Logistics, a.s.) **** změna názvu obchodní firmy od (do Argo Internationale Spedition, s.r.o.) ***** prodej OP 33 % společníka Miroslava Červeného (od ARGO GROUP jediný společník) 14

16 Změny a dodatky v obchodním rejstříku Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Zápis prokury Jiří Klír, r.č / Doplnění předmětu podnikání služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Došlo ke změně názvu společnosti z Argo Internationale Spedition, s.r.o. na ARGO BOHEMIA, s.r.o Zrušení prokury Ivo Fiala r.č / Zrušení prokury Luboš Krejčí r.č / Zápis prokury Ing. Miroslava Jasenčáková, r.č / Zápis prokury Martin Feifrlík, r.č / Zápis prokury Petr Sýkora, r.č / Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním Během roku 2005 vznikla nově divize silničních přeprav v Litvínově, k dalším zásadním změnám v organizační struktuře společnosti. 15

17 2.7. Orgány společnosti k rozvahovému dni Funkce Příjmení Jméno Titul rodné číslo jednatel společnosti Kratochvíl Jiří Ing /1289 jednatel společnosti Vychopeň Igor Mgr /3795 prokura Krejčí Luboš /110 prokura Fiala Ivo /2348 prokura Klír Jiří Ing / Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci společnosti Položka Zaměstnanci celkem v tis. Kč z toho řídících pracovníků běžné účetní minulé účetní *nárůst pracovníků oproti minulému zapříčinilo k založení silniční divize v Litvínově běžné účetní minulé účetní Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a ZP Sociální náklady Osobní náklady celkem Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů společnosti Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání auta Jiné Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání auta Jiné

18 Výše peněžního plnění stávajícím členům orgánů v tis. Kč k (rekapitulace za rok 2005) Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá Půjčky a úvěry Výše peněžního plnění bývalým členům orgánů v tis. Kč k (rekapitulace za rok 2005) Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá Půjčky a úvěry Poskytnutá peněžitá či jiná plnění podnikům ve skupině Půjčky podnikům ve skupině k (rekapitulace za rok 2005) Společnost měna v měně v Kč poskytnuto v Kč splaceno v Kč zbývá v Kč ČSPL, a.s. EUR , , , 0 Argo Automatizace, s.r.o Kč , , , , Celkem , , , Přijaté peněžité či jiné plnění Přijaté peněžité či jiné plnění od členů statutárních, dozorčích a řídících orgánů společnosti Výše peněžního a naturálního plnění přijatého od stávajících členů orgánů v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Poskytnuté záruky Jiné Výše peněžního a naturálního plnění přijatého od bývalých členů orgánů v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Poskytnuté záruky Jiné Výše peněžního plnění přijatého od stávajících členů orgánů k (rekapitulace za rok 2005) v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá Půjčky a úvěry Výše peněžního plnění přijatého od bývalých členů orgánů k (rekapitulace za rok 2005) v tis. Kč Druh plnění Statutárních Řídících Dozorčích poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá poskytnuto zaplaceno zbývá Půjčky a úvěry

19 3. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY 3.1. Způsoby ocenění majetku Ocenění a způsob účtování o zásobách NAKOUPENÉ ZÁSOBY: O zásobách ve společnosti je účtováno metodou B. Na účet 504 jsou účtovány přímé náklady pořízení zásob, přímý odprodej zboží je účtován na účtu 604. Zůstatek skladu nafty je určen fyzickou a dokladovou inventarizací k DAROVANÉ NEBO NOVĚ ZJIŠTĚNÉ ZÁSOBY: Zásoby se oceňují v reprodukčních pořizovacích cenách. Reprodukční pořizovací cena je stanovena odhadem odpovědného pracovníka společnosti nebo odborným odhadem externisty. V roce 2005 neměla společnost darované nebo nově zjištěné zásoby. ZÁSOBY VYTVOŘENÉ VLASTNÍ ČINNOSTÍ: V roce 2005 nepořídila společnost zásoby vytvořené ve vlastní režii Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku NAKOUPENÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK: Majetek je veden v ceně pořízení. Pokud se cena pořízení majetku bude výrazně lišit od skutečné ceny majetku, bude rozdíl zohledněn na účtech přecenění majetku. Součástí pořízení majetku jsou i nepřímé náklady pořízení majetku. Například clo, doprava, investiční úroky a jiné. DAROVANÝ NEBO NOVĚ ZJIŠTĚNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK: Tento majetek se oceňuje v reprodukčních pořizovacích cenách. Reprodukční pořizovací cena je stanovena odhadem odpovědného pracovníka společnosti nebo odborným odhadem externisty. V roce 2005 nebyl žádný majetek pořízen darováním nebo nově zjištěn. DLOUHODOBÝ MAJETEK VYTVOŘENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ: Investice vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Vlastními náklady se rozumí přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady. V roce 2005 nepořizovala společnost majetek vytvořený vlastní činností. 18

20 Ocenění dlouhodobého finančního majetku PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH: Jsou vedeny na účtech podílových účastí v ovládaných a řízených osobách v pořizovací ceně (včetně vedlejších pořizovacích nákladů). V roce 2003 bylo proúčtováno snížení v ocenění vkladu v ČSPL, a.s. na účet 414 ve výši tis. Kč a následně v roce 2004 došlo k navýšení účtu 414 o tis. Kč ke kapitálovému fondu v ČSPL, a.s. ve výši tis. Kč. V roce 2004 došlo k navýšení vlastního kapitálu o 45 tis. EUR v Elbetrans GmbH Hamburg a v podrozvahové evidenci je za stejnou společností vedena majetková účast ve výši 928 tis. Kč. V roce 2004 dále společnost nabyla 25% podíl ve výši , SKK ve společnosti TENN-INVEST, s.r.o. a 51% podíl v ARGO SLOVAKIA, s.r.o. DAROVANÉ PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH: V roce 2005 nebyla společnost obdarována dlouhodobým finančním majetkem Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční cena je stanovována kvalifikovaným odhadem pracovníků společnosti nebo odborným odhadem externistů. V roce 2005 nebyla reprodukční cena použita Změny oceňování a postupy účtování V roce 2005 se společnost neodchýlila od obvyklého oceňování a postupů účtování o majetcích a závazcích společnosti Opravné položky k majetku V roce 2005 nevytvářela společnost opravné položky k majetku. Dle našeho názoru účetní stav věrohodně zobrazuje skutečný stav majetku Odpisování Dlouhodobý majetek v ocenění od 2.000, Kč do , Kč je odepisován 50 % v roku pořízení a 50 % v následujícím účetním. Doba odepisování jednotlivých skupin majetku je stanovena v odpisovém plánu společnosti Přepočet cizích měn na českou měnu Během účetního jsou všechny závazky a pohledávky v jiných měnách účtovány denním kurzem ČNB. K jsou pak všechny pohledávky a závazky přepočteny kurzem ČNB daného dne a jsou vyčísleny kursové rozdíly. 19

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více