Výroční zpráva 2002 ING BANK. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice Tradice od roku 1845

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2002 ING BANK. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice Tradice od roku 1845

2 OBSAH Obsah Profil skupiny ING 3 Pětileté ukazatele ING Bank 4 Dozorčí rada, představenstvo, poradní výbor SME 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 8 Obecné údaje 8 Hlavní vývoj 8 Výsledky 9 Výhled na rok Zaměstnanci 12 Řízení rizika 12 Poděkování 16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2002 Konsolidovaná rozvaha a rozvaha společnosti 17 Konsolidovaná výsledovka ING Bank 20 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích ING Bank 23 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 24 za jednotlivé roky končící 31. prosincem Účetní zásady pro konsolidovanou rozvahu 25 a konsolidovanou výsledovku Metody oceňování a určování hospodářských výsledků 27 Účetní zásady pro konsolidovaný přehled 35 o peněžních tocích Příloha ke konsolidované rozvaze a rozvaze společnosti 36 Další informace o konsolidované rozvaze 50 a rozvaze společnosti Příloha ke konsolidované výsledovce 79 Další informace týkající se konsolidované 85 výsledovky Příloha ke konsolidovanému přehledu 86 o peněžních tocích OSTATNÍ INFORMACE Zpráva auditora 87 Rozdělení zisku 88 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 Základní údaje o společnosti PROFIL SKUPINY ING JE SOUČÁSTÍ SKUPINY ING Poslání Posláním ING je být vedoucím celosvětovým inovativním poskytovatelem finančních služeb s nízkými náklady, který se orientuje na zákazníka a své služby poskytuje prostřednictvím distribučních kanálů upřednostňovaných klientem na trzích, kde ING může vytvořit hodnotu. Profil Skupina ING je světovou finanční institucí holandského původu a zaměstnává zaměstnanců. ING nabízí služby bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 60 miliónům klientům v 60 zemích. Klienty jsou jednotlivci, rodiny, malé podniky, velké korporace, instituce a vlády. ING obsahuje široké spektrum vynikajících obchodních jednotek, které poskytují služby svým klientům pod značkou ING. Klíčem k drobnému bankovnictví ING je její distribuční filozofie klikni-zavolej-přijď. Je to flexibilní kombinace internetu, call center, zprostředkovatelů a poboček, které umožňují ING poskytovat to, co dnešní zákazník očekává: neomezený přístup, maximální výhodu, okamžité a přesné vyřízení, osobní poradenství, řešení šitá na míru a konkurenční sazby. Nabídka podnikových produktů ING se soustřeďuje zejména na silnou stránku v oblasti zaměstnaneckých výhod, finančních trhů, podnikového bankovnictví a správy aktiv. Základní údaje o společnosti Strategií ING je dosáhnout udržitelný růst se zachováním zdravé ziskovosti. Finanční síla skupiny, její široký okruh produktů a služeb, široká diverzifikace zdrojů zisku a dobré rozdělení rizika tvoří základ kontinuity a potenciálního růstu ING. ING se snaží o pečlivé vyvážení zájmů svých akcionářů: jejich zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a celkové společnosti. Očekává, že všichni její zaměstnanci budou dodržovat Obchodní zásady skupiny. Tyto zásady jsou založeny na stěžejních hodnotách ING: citlivý přístup k potřebám zákazníků, podnikavost, profesionalita, týmová práce a soudržnost. Strategie Vzhledem k výhledu nízkého nebo dokonce nulového ekonomického růstu se představenstvo rozhodlo pro následující strategické cíle skupiny v letech : 1. upevnění kapitálové základny a zlepšení ostatních klíčových ukazatelů za účelem udržení solidního finančního základu, 2. optimalizace současného portfolia, 3. vytváření hodnoty pro klienty na základě mnohoproduktových a mnohokanálových přístupech, 4. rozvíjení našich speciálních dovedností přímé bankovnictví, pojištění na rozvíjejících se trzích, zaměstnanecké výhody a penze, 5. další snížení nákladovosti. 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 PĚTILETÉ KLÍČOVÉ UKAZATELE Základní údaje o společnosti Částky v miliónech EUR BILANCEROZVAHA Vlastní jmění skupiny Kapitálová základna skupiny Vklady a vypůjčené finanční prostředky (1) Půjčky a zálohy Aktiva celkem Ukazatel BIS 10,98% 10,57% 10,75 % 10,38 % 10,86 % Ukazatel tranše 1Tier-1 7,31% 7,03 % 7,22 % 7,02 % 7,14 % VÝSLEDOVKA Celkový zisk Provozní náklady Oprávky k pohledávkám Oprávky k finančním aktivům 136 Příspěvky do fondu pro obecná bankovní rizika 140 Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Čistý zisk účetního období (1) Včetně bank, svěřeneckých fondů a dluhových cenných papírů 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 DOZORČÍ RADA, PŘEDSTAVENSTVO A PORADNÍ VÝBOR PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY (SME) ke 31. prosinci 2002 Dozorčí rada Mijindert Ververs, předseda Lutgart van den Berghe Luella Gross Goldberg Paul van der Heijden Aad Jacobs Godfried van der Lugt Paul Baron de Meester Johan Stekelenburg Hans Tietmeyer Jan Timmer Karel Vuursteen Představenstvo Michel Tilmant, předseda Fred Hubbel Hessel Lindenbergh Cees Maas, vedoucí finanční ředitel Alexander Rinnoy Kan Poradní výbor SME Vzhledem k tomu, že podnikání ING má kořeny v holandském obchodním sektoru malých a středních firem, ING Bank Netherlands má vybudované zvláštní vztahy s malými a středními podniky (SME) a je úzce zapojená do jejich činností. Poradní výbor SME, který podléhá představenstvu, byl vytvořen za účelem podpory bankovních činností v této oblasti, aby identifikoval potřeby a poskytoval poradenství. Základní údaje o společnosti Složení Holandského poradního výboru SME bylo k 31. prosinci 2002 následující: A. H. van Arenthals-Kramer Freher, předsedkyně Nationale Winkelraad (Výboru pro domácí maloobchodní odvětví) J. de Boer, předseda MKB-Nederland (Holandské federace malých a středních firem) T. L. Coster-Vlot, předsedkyně Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (Holandského sdružení auditorů a účetních malých firem) M. C. van der Harst, předseda pro holandskou dopravu a logistiku P. H. M. van Hoesel, ředitel EIM (výzkumu a poradenství pro malé firmy) J. ten Hoopen, předseda Stichting Maatschappelijk Ondernemen (Nadace pro sociální podnikání) P. Koops, předseda BOVAG (Holandského sdružení obchodu motorových vozidel) J. P. J. Lagrand, předseda Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (Výboru majitelů soukromých podniků) A. Molier, předseda Koninklijk Verbond nav Grafische Ondernemingen (Královského sdružení tiskařského odvětví) K. M. H. Peijs, členka Evropského parlamentu P. M. Slagmulder, předseda Nederlands Verbond van de Groothandel (Holandské federace velkoobchodu a mezinárodního obchodu) P. S. Tolsma, člen představenstva Metaalunie (Holandské organizace malých a středních firem zabývajících se inženýrstvímstrojírenstvím). 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 Zpráva dozorčí rady PRO AKCIONÁŘE Zpráva dozorčí rady členů představenstva, potenciál schopných manažerů, kteří se za čas v budoucnu kvalifikují na úroveň nejvyššího vedení a způsob, jakým budou nahrazováni chybějící členové představenstva, dozorčí rady a jejich výborů. Dozorčí rada Vám tímto předkládá výroční zprávu ING Bank N.V. za rok Výroční zpráva zahrnuje zprávu představenstva, finanční uzávěrku a ostatní informace. Finanční uzávěrka a dividendy Finanční uzávěrka byla vypracována představenstvem a projednána s dozorčí radou. Předkládáme Vám ji ke schválení. Schválení roční uzávěrky bude sloužit pro odsouhlasení akcí představenstva ohledně jeho řízení a akcí členů dozorčí rady ohledně jejich dohledu během uplynulého finančního roku. Přijetí roční uzávěrky rovněž také znamená, že nebude vyplacena žádná dividenda za rok 2002 v souladu s navrženým rozdělením zisku. Jednání V roce 2002 se dozorčí rada sešla sedmkrát. Nejdůležitějšími předměty jednání byly střednědobý plán na roky , roční uzávěrka roku 2001 a vývoj výsledků během roku Výbory dozorčí rady Auditorský výbor projednával kromě jiného roční uzávěrku a výsledky dosažené za pololetí, zprávy interního auditora, řízení rizika a vývoj mezinárodních regulačních opatření v oblasti zásad účetnictví. Výbor, který má na starosti odměny a jmenování do funkcí projednal systém odměňování Složení dozorčí rady Během výroční valné hromady akcionářů, která se konala 17. dubna 2002, se dozorčí rada rozloučila s panem Berghuisem a panem Kammingou. Novým členem byl jmenován pan Vuursteen. Tyto změny byly oznámeny v předchozí výroční zprávě. Po schůzi akcionářů konané 15. dubna 2003 pánové Vevers a Van der Berghe odejdou do důchodu jako členové dozorčí rady po dosažení maximálního období funkce, tj. 12 let. Pan Ververs rovněž dosáhl 70 let věku, což je věk, ve kterém většinou odchází členové dozorčí rady do důchodu. Pan Tietmeyer rovněž odejde do důchodu po schůzi akcionářů dne 15. dubna 2003, protože dosáhne maximální povolenou věkovou hranici 72 let. Tito členové dozorčí rady měli pro tento orgán obrovský význam, každý z důvodu svých osobních předpokladů, zkušeností a odbornosti. Je proto namístě, abychom jim vyslovili poděkování za to, jak využívali své schopnosti ve prospěch ING. Pánové Claus Hoffmann a Wim Kok jsou navrženi jako noví členové dozorčí rady. Pan Hoffman působí ve funkci finančního ředitele společnosti Robert Bosch a získal rozsáhlé zkušenosti na německých a evropských trzích, což je velký přínos i pro ING. Bude rovněž jmenováaný členem auditorského výboru. Pan Kok byl navržen z důvodu svých zkušeností a prognóz v oblasti světové ekonomiky, sociálních a politických záležitostí, které získal během svého 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 působení ve funkci jako ministr financí a předseda vlády Nizozemska a v dalších funkcích, které v minulosti zastával. Složení představenstva Složení představenstva zůstalo v roce 2002 stejné, beze změn. Pan Lindenbergh odejde do důchodu k 1. červenci 2003 jako člen představenstva, protože dosáhne důchodového věku 60 let. Po 20 letech působení se ING loučí s bankéřem, který byl čestný a profesionál srdcem i duší. Jeho přínos pro rozvoj ING byl významný, za což mu chceme upřímně poděkovat. 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

8 Zpráva představenstva VŠEOBECNÉ INFORMACE ING Bank N.V. společně s ING Verzekeringen N.V. je součástí skupiny ING Groep N.V. Výroční zpráva skupiny ING věnuje rozsáhlou pozornost bankovním a pojišťovacím operacím. ING Bank je odpovědna za větší část bankovních operací. HLAVNÍ VÝVOJ Pokrok v celosvětovém vytváření značky Vytvoření ING jako světové značky pokračovalo tak, že bankovní služby pro velké klienty přijaly značku ING a nyní účinně vystupují na trhu pod jedním jménem. BHF-Bank v Německu se rozhodla změnit jméno své značky na ING BHF-Bank. Repozice holandských obchodních jednotek Skupina ING oznámila, že má zájem zintenzivnit spolupráci mezi holandskými obchodními jednotkami vytvořením integrované organizace orientované na zákazníka, která se bude skládat ze čtyř divizí: drobné bankovnictví, velcí korporátní klienti, zprostředkovatelé a operace/it. Toto přeskupení bude podporovat užší spolupráci v marketingu a distribuci, zatímco obslužná oddělení, IT a provozní operace se budou dále centralizovat ve sdílených centrech poskytujících služby. Spolupráce v úschově a správě cenných papírů s bankou Bank of New York ING Bank a Bank of New York (BNY) vytvořily evropskou obchodní dohodu o prodeji, marketingu a obsluze světové úschovy a správy cenných papírů Zpráva představenstva a příslušných služeb pro institucionální klienty v Německu, Beneluxu a střední a východní Evropě. Nové partnerství bude poskytovat celosvětové služby pro celosvětová aktiva operací ING Investment Management Benelux, která představují hodnotu přibližně 90 miliard EUR. ING Bank bude poskytovat podřízené služby správy a úschovy cenných papírů pro BNY v Holandsku, Německu a střední a východní Evropě, čímž doplní dlouhodobé vztahy v oblasti podřízených služeb správy a úschovy cenných papírů mezi BNY a BBL. Několik týdnů před uzavřením dohody o spolupráci ING Bank a BNY oznámily, že ING Bank předala BNY hotovostní vypořádání mezinárodních transakcí s akciemi a vypořádací operace v Londýně, New Yorku, Hongkongu a Singapuru. V listopadu 2002 ING Bank oznámila další restrukturalizaci svých mezinárodních bankovních operací pro velké klienty, aby zvýšila ziskovost. Další restrukturalizační opatření se týkala především poboček a dceřiných společností, které nedosahují požadované výkonnosti. Aby se pokryly náklady na tato restrukturalizační opatření, účet zisku a ztrát ve třetím čtvrtletí 2002 byl zatížen rezervami na restrukturalizaci ve výši 128 miliónů EUR. Snižování počtu pracovníků o 1000 související s uvedenou restrukturalizací bylo více měně dokončeno. Prudký růst ING Direct ING Direct (včetně DiBa) pokračoval v roce 2002 ve strmém růstu: získal dalších 2,5 miliónu nových klientů a na konci roku se tento počet zvýšil na 5 miliónů. Hodnota svěřených finančních prostředků se zvýšila o 31 miliónů EUR na 55 miliónů EUR. Sdružené operace ING Direct v sedmi zemích byly ziskové ve čtvrtém čtvrtletí 2002, což bylo o rok dříve, než se původně předpokládalo. ING Direct v Kanadě, Austrálii a USA oznámil zisk za celý rok. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 V únoru 2002 ING Bank zvýšila svůj podíl akcií v první a vedoucí německé bance DiBa na 70% a získala opci na nákup zbývajících 30%. DiBa získala Degussa Bank v červenci za 110 miliónů EUR a do bilance drobného bankovnictví tím přidala klientů a 2,4 miliónu EUR. V únoru 2003 ING Bank oznámila akvizici Entrium, druhé největší německé banky s klienty a celkovou hodnotou aktiv 7,1 miliardy EUR. Akvizice Entrium je oceněna na 300 miliónů EUR. Očekává se, že transakce bude ukončena v prvním čtvrtletí ING Bank zvýšila svůj podíl v ING Vysya Bank na 44% V září 2002 ING Bank ukončila nákup dalšího podílu 24% v bance ING Vysya Bank Ltd. vv Indii za přibližně 73 miliónů EUR, čímž zvýšila svůj podíl na 44%. Tato transakce představuje největší přímou zahraniční investici provedenou do indické banky ze strany mezinárodní finanční instituce při nově zvýšeném dohodnutém stropu 49% platném pro přímé zahraniční investice do indických bank. Akvizice většího podílu v ING Vysya Bank potvrzuje záměr ING rozvíjet robustní strategii úzké spolupráce banky a pojišťovny v Indii. ING Lease dokončil akvizici společnosti Toplease V dubnu 2002 ING Bank dokončila akvizici společnosti Toplease. Toplease se specializuje na kompletní služby spojené s leasingem automobilů. Společnost se řadí na páté místo na holandském trhu leasingu automobilů, do svého autoparku řadí osobních vozidel a je rovněž aktivní v Belgii. V roce 2002 se společnost Toplease spojila se společností ING Car Lease, která je dceřinou společností ING Lease. Zpráva představenstva VÝSLEDKY Čistý zisk a zisk před zdaněním Čistý zisk se snížil o 53,2% na 638 miliónů EUR. Zisk před zdaněním v roce 2002 dosáhl částky 949 miliónů EUR, což bylo o 868 miliónů EUR méně (-47,8%) než v uplynulém roce. Pokles je zcela způsobený podstatně vyššími náklady na pokrytí rizika (rezervy na ztráty z půjček se zvýšily o 685 miliónů EUR na miliónů EUR) a záporné oprávky k finančním fixním aktivům o 136 miliónů EUR. Do zisku je zahrnutý také mimořádný zisk v hodnotě 94 miliónů EUR za prodej akcií společnosti Cedel a vytvoření rezervy ve výši 128 miliónů EUR na restrukturalizaci aktivit mezinárodního bankovnictví pro velké klienty mimo států Beneluxu. Kromě rezervy na restrukturalizaci se hrubý zisk snížil pouze okrajově o 47 miliónů EUR (- 1,7%). Hrubý příjem se zvýšil o 47 miliónů EUR (+0,4%). Zisky z úroků se podstatně zvýšily, ale ostatní složky příjmů byly velmi negativně ovlivněny nepříznivou situací na trhu. Provozní náklady dosáhly hodnoty 94 miliónů EUR (+1,1%) a byly vyšší z důvodu dalšího rozšíření ING Direct (včetně konsolidace společnosti DiBa), rezervy na restrukturalizaci a zvýšených investičních nákladů do kombinovaných projektů. Přesto, že většina bank byla nepříznivě ovlivněna zhoršením ekonomických podmínek, Postbank a ING Direct oznámily významně zvýšený zlepšený výsledek před zdaněním. Poprvé a před plánovaným obdobím ING Direct (včetně DiBa od roku 2002) oznámil pasivní výsledek před zdaněním v hodnotě 13 miliónů EUR ve čtvrtém čtvrtletí Za celý rok 2002 dosáhla ztráta před zdaněním 67 miliónů EUR, což byla mnohem nižší hodnota, než se původně očekávalo a ve srovnání s rokem 2001, kdy ztráta dosahovala 199 miliónů EUR je to podstatné zlepšení. Silný růst svěřených finančních prostředků a klientské 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 základny v kombinaci se strmou výnosovou křivkou vedl k podstatnému zvýšení příjmu, které překonalo zvýšení v nákladech. Operace v Kanadě, Austrálii a US oznámily zisk za celý rok. Úrok Příjem z úroků se podstatně zvýšil o miliónů EUR (+26%) na miliónů EUR, což se odrazilo ve vyšším průměrném bilančním úhrnu a ve zvýšení úrokové marže v roce 2002 na 1,59% z 1,36% dosažených v minulém roce. Rozšíření úrokové marže se může připisovat vyšším maržím produktů, větší strmosti průměrné výnosové křivky průměrného výnosu a silnému růstu úspor drobných klientů. Bankovní půjčky (půjčky a zálohy) se zvýšily o 28,7 miliónů EUR na 284,6 miliónů EUR (+11,2%). Částka zvýšení 7,3 miliónů EUR se týká konsolidace DiBa, Toplease a ING Vysya Bank. Bankovní půjčky se zvýšily zejména v reverzních reposech operacích a (bytových) hypotékách. Svěřené finanční prostředky vzrostly o 43,2 miliardy EUR (+21,2%) na 247,1 miliardy EUR. Zvýšení bylo převážně způsobeno silným růstem ING Direct. Příjmy z cenných papírů a akciových podílů I přes výjimečně vysoký zisk z prodeje akcií firmy Cedel v hodnotě 94 miliónů EUR se zisk z prodeje cenných papírů a akciových podílů snížil o 360 miliónů EUR (-64,6%) na 197 miliónů EUR. Silný pokles je připisuje připisován hlavně ING BHF-Bank a mezinárodním bankám pro velké klienty. V roce 2001 tato položka zahrnovala zisk 40 miliónů EUR z prodeje amerických investičních bankovních aktivit a relativně vysoký výsledek z akciových podílů. Zpráva představenstva Příjem z provizí (Částky v milionech EUR) změna v % Převod finančních prostředků ,5 Cenné papíry ,3 Investiční makléřství ,5 Manažerské odměny ,4 Odměny makléřům a poradcům ,0 Ostatní ,1 Celkem ,4 Výsledky finančních transakcí (Částky v milionech EUR) změna v % Výsledky z obchodování s cennými papíry ,4 Výsledky z obchodování s měnami ,8 Ostatní 11-1 Celkem ,0 Příjem z provizí Provize poklesla o 150 miliónů EUR na miliónů EUR (-5,4%). Provize z cenných papírů se snížila o 153 miliónů EUR (-17,3%), což bylo následkem prudkého poklesu burzovních trhů a neochoty (soukromých) klientů investovat do cenných papírů. Tyto faktory rovněž vedly k poklesu manažerských odměn (-8,4%) a odměn makléřům a poradcům (-3,0%) Provize z převodu finančních prostředků vykázala silný růst (+12,5%), kromě jiného také v Postbank. 31,5% zvýšení provize pojišťovacím maklérům plně odráží zvýšení prodejů v BBL. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 Výsledky z finančních transakcí Výsledky z finančních transakcí poklesly o 626 miliónů EUR na 454 miliónů EUR. Trvající pokles cen akcií negativně ovlivnil obchodování s cennými papíry o 416 miliónů EUR (-67,4%) Pokles zejména odráží nižší výsledky obchodování v BBL, mezinárodního bankovnictví s velkými klienty a bývalé řízení aktiv ING Furman Selz Asset Management (přecenění počátečních kapitálových investic). Výsledek obchodování s měnami poklesl o 222 miliónů EUR (-47,8%), zejména v severní a jižní Americe a střední Evropě. Ostatní výsledky z finančních transakcí (včetně výsledků z obchodování s deriváty) způsobily, že ztráta 1 miliónu EUR v roce 2001 se změnila na zisk 11 miliónů EUR v roce Ostatní příjmy Ve srovnání s rokem 2001 ostatní příjmy poklesly o 359 miliónů EUR (-55,1%) na 292 miliónů EUR. Pokles je způsoben, kromě jiného, jednorázovými ztrátami v souvislosti s provozními problémy v sektoru leasingu automobilů a obchodování s cennými papíry v ING Bank. Dále zejména BBL, mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty a Postabank oznámily nižší ostatní příjmy v porovnání s hodnotou v roce Ostatní výdaje Celkové provozní výdaje vzrostly o 94 miliónů EUR na miliónů EUR (+ 1,1%). Výdaje vzrostly o 128 miliónů EUR z důvodu rezervy na restrukturalizaci určenou pro mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty. Když vynecháme pohyb směnných kurzů měn, konsolidaci DiBa, Toplease, ING Vysya Bank a restrukturalizační rezervu, provozní výdaje se ve skutečnosti snížily o 137 miliónů EUR (-1,7%). Když rovněž vynecháme další rozšíření ING Direct (jež ukazuje, že provozní náklady bez DiBa vzrostly o 106 Zpráva představenstva miliónů EUR) a zvýšené investice do celé řady projektů se synergickými účinky (+ 138 miliónů EUR), pokles byl dokonce o 4,9%. Tento pokles odráží na jedné straně prodej amerických investičních bankovních aktivit v dubnu 2001 a přísné řízení nákladů a nižší výplaty bonusů v roce 2002 na straně druhé. I přes dopad kolektivní pracovní smlouvy a vyšších penzijních nákladů, zejména v Holandsku, celkové osobní výdaje se snížily o 218 miliónů EUR na miliónů EUR (-5,5%), což je projevem nižších výplat bonusů a změny ve složení zaměstnanců (méně zaměstnanců v investičním bankovnictví, více v ING Direct a nově získané ING Vysya Bank). Ostatní administrativní výdaje byly o 413 miliónů EUR (+14,9%) vyšší, zejména z důvodu ING Direct, konsolidace DiBa, Toplease a ING Vysya Bank a rezervy na restrukturalizaci. Odpisy se snížily o 38 miliónů EUR na 411 miliónů EUR. Míra efektivnosti (celkové provozní výdaje jako procento celkových příjmů) se zhoršily ze 75,4% v roce 2001 na 75,9% v roce Když opomeneme rezervu na restrukturalizaci určenou pro mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty, míra účinnosti v roce 2002 dosáhla 74,7%. Rezerva na ztráty z půjček Opravné položky k pohledávkám se zvýšily o 685 miliónů EUR (+91,3%) na miliónu EUR, což odpovídá 59 základních základním bodům průměrného úvěrového váženého rizika aktiv vůči 33 základním bodům v roce Pokračující slabé nepříznivé ekonomické podmínky v kombinaci s konkurzem National Century Financial Enterprises (NCFE) v USA si vyžádaly dalších 510 miliónů EUR ve čtvrtém čtvrtletí Během prvních 9 měsíců roku 2002 bylo přidáno dalších 925 miliónů EUR. 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 VÝHLED NA ROK 2003 Vzhledem k současným ekonomickým a politickým nejistotám představenstvo nebude provádět výhled výsledku na rok Představenstvo je přesvědčeno, že ING Bank má pevný základ v klíčových trzích, bude pokračovat v úspěšném využívání svých mnoha příležitostí pro syinergii a přiměřeně reaguje na obtížné tržní podmínky současného období. ZAMĚSTNANCI Počet zaměstnanců se neustále zvyšuje Průměrný počet zaměstnanců (přepočteno na počet zaměstnanců s plným úvazkem) se v roce zvýšil o 418 na V Holandsku se průměrný počet zaměstnanců snížil o 835 na , ale průměrný počet zaměstnanců mimo Holandsko vzrostl o na Kdyže Pokud nepočítáme konsolidaci DiBa, Toplease a ING Vysya Bank, celkový průměrný počet zaměstnanců se v roce 2002 snížil o přibližně v přepočtu na zaměstnance s plným úvazkem. ŘÍZENÍ RIZIKA Vyrovnávání rizika, návratnost a kapitál Vzhledem ke své velikosti, široké diverzifikace diverzifikaci aktiv, druhům klientů a geografickým regionům má ING Bank kompexní postupy řízení rizika na všech úrovních. Tato kapitola pojednává o modelu RAROC a základních rizikách, která se monitorují: úvěrové riziko, tržní riziko, riziko likvidity, provozní riziko a kapitálová pozice. Zpráva představenstva Návratnost kapitálu přizpůsobená riziku (RAROC) Model RAROC trvale měří výkonnost na základě přizpůsobeného rizika. RAROC se počítá jako podíl ekonomické návratnosti a ekonomického kapitálu. Ekonomická návratnost RAROC je založena na zásadách hodnocení a kalkulace výsledků aplikovaných v roční uzávěrce. Avšak zajištění úvěrového rizika je nahrazeno statisticky očekávanou ztrátou vyjadřující průměrné úvěrové ztráty za celý ekonomický cyklus. ING Bank pokračuje ve vývoji a upřesňování modelů podporujících kalkulace RAROCO. Společnost ING Direct je vynechána. Celkový ukazatel RAROC (před zdaněním) pro rok 2002 byl 13,3%, což představuje mírné zhoršení o 0,2% bodů ve srovnání s rokem Když nebudeme uvažovat rezervu na restrukturalizaci pro mezinárodní bankovnictví poskytující služby institucionálním klientům vytvořenou ve třetím čtvrtletí 2002, celkový ukazatel RAROC dosáhl 14,2%. Ve srovnání s rokem 2001 ukazatel RAROC aktivit pro institucionální klienty se zlepšil o 0,5% bodů na 10,2%. Ukazatel RAROC pro činnosti drobného bankovnictví byl uspokojivý v hodnotě 26,7% oproti 28,6% v roce Celkový ekonomický kapitál zůstal beze změn ve stejné hodnotě 14,6 miliardy EUR jako v roce Úvěrové riziko Cílem všeobecné politiky úvěrového rizika ING Bank je zachování mezinárodně diverzifikovaného portfolia půjček a vyvarování se velkých koncentrací. Důraz je kladen na řízení obchodního rozvoje v rámci regionů pomocí horních a dolních limitů koncentrací v jednotlivých zemích, individuálních vypůjčovatelů a průmyslových sektorů. Cílem je rozvoj bankovních činností při dodržování striktních směrnic pro mezinárodní riziko/návratnost. Úvěrové riziko je riziko ztráty způsobené neplněním závazků dlužníka nebo protistrany. Úvěrová rizika vznikají při půjčování a investičních činnostech, jakož i při obchodních činnostech. Řízení rizika je podporováno všeobec- 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 ným informačním systémem a metodikou interního ratingu dlužníka a protistrany. Modely interního ratingu rizika se změnily z 10 stupňové škály rizika na dvaceti stupňovou, aby byla bylo zajištěna zajištěno větší krystalizace rozlišení a byly dodržovány budoucí požadavky nové Bazilejské kapitálové dohody. Zpráva představenstva pokrýt ztráty úvěrů a činností protistrany. Níže uvedená tabulka uvádí specifikaci dodatečných rezerv na ztráty z úvěrů podle jednotlivých zemí. Slabé ekonomické podmínky v USA a v Německu v kombinaci s finanční krizí v Argentině a bankrotem National Century Financial Enterprises (NCFE) v USA jsou hlavními příčinami značného nárůstu rezerv v roce Třídy rizika v % celkových nevyřízených případů Investiční stupeň: ,5% 49,6% Spekulativní stupeň: ,7% 48,1% Problémový stupeň: ,8% 2,3% Celkem 100% 100% Vypracováno na základě činností spojených s poskytováním půjček institucionálním klientům Úvěrová analýza je orientována na ukazatel riziko/odměna, přičemž úroveň úvěrové analýzy je určená množstvím rizika, obsahem, strukturou (např. obdržené krytí) úvěru a vstupujícími riziky. Analytikové využívají veřejně dostupné informace v kombinaci s vnitropodnikovou analýzou založenou na informacích poskytovaných klientem, porovnávání klasifikační skupiny, porovnávání odvětví a ostatních kvantitativních nástrojích. Vytváření rezerv v souvislosti s dlužníky Úvěrové portfolio se pravidelně prověřuje. Formální analýza se provádí čtvrtletně, aby se určily rezervy pro množné nedobytné úvěry s využitím přístupu bottom-up (zdola-nahoru). ING Bank je přesvědčena, že její rezervy na krytí nedobytných úvěrů jsou k 31. prosinci 2002 dostatečné, aby mohly Přidané rezervy na ztráty z půjček (založené na riziku země) Částky v milionech EUR Holandsko Belgie Ostatní západní Evropa Střední a východní Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Asie 3-84 Ostatní země Celkem Regiony jsou ve vztahu k riziku země výchozího úvěrového rizika. Předtím byla v této tabulce uvedená země vykazující jednotky. Čísla roku 2001 jsou převedena v souladu s touto novou metodiku. Riziko země Riziko země je riziko, kterému čelí ING Bank, a které je speciálně připisováno událostem v určité zemi nebo skupině zemí. Riziko země se zjišťuje při půjčování (podnikové a protistrany), obchodování a investičních činnostech. Všechny transakce a obchodní pozice generované ING Bank mají nesou riziko země. Riziko země se dále dělí na ekonomické riziko a riziko převodu. Ekonomické riziko je koncentrované riziko týkající se jakékoli 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 události v rizikové zemi, které může ovlivnit transakce a jiné vystavení se riziku v této zemi bez ohledu na měnu. Riziko převodu je riziko je riziko, které vzniká z důvodu neschopnosti ING Bank nebo jejich protistran dodržet své závazky v příslušné zahraniční měně z důvodu určité události vzniklé v určité zemi. Stanovení limitů a jejich sledování V zemích, kde má ING Bank své aktivity, je rizikový profil pravidelně vyhodnocován a jeho výsledkem je rating příslušné země. Na základě tohoto ratingu a výši rizika, kterou je ING schopna akceptovat, se určují limity rizika země. Přijaté riziko země odvozené od půjček a investičních činností se poté každý den měří a hlásí s ohledem na tyto přijaté limity. Limity rizika země se připisují riziku převodu obvykle pouze na nově vznikajících trzích. Výše rizika převodu na nově vznikajících trzích jako procento celkových činností spojených s půjčováním drobných klientům a podnikům zůstává nezměněno na hranici 6%. Přijaté riziko se důsledně sleduje pro stanovení ekonomického rizika země, i když žádné formální limity nebyly určeny. Níže uvedená tabulka uvádí největší ekonomické rizika země. Rozpis byl proveden podle typů klientů. Vytváření rezerv na pokrytí rizika země Metodika stanovení rezerv na pokrytí rizika země je spojená s definicemi, které stanoví, kde riziko země vzniklo. Některé země s vyšším předvídaným rizikem, které plní své závazky, nevyžadují povinné rezervy pro riziko převodu. Namísto rezerv se přidělí dodatečný kapitál k transakcím, u kterých vzniká riziko země, jehož částka se týká riziko země jakož i rizika samotné transakce. Pro země, které jsou blíže neplnění svých závazků, nebo které nedávno nesplnily své závazky, zůstávajní přiměřené rezervy požadavkem. Zpráva představenstva Největší ekonomické riziko podle jednotlivých zemí přesahující 10 miliard EUR (Částky v milionech EUR) Podniky Banky Finanční Vlády Ostatní Celkem Instituce Holandsko 63,1 2,2 6,3 2,1 71,7 145,4 USA 15,5 17,8 25,1 6,2 2,8 67,4 Německo 13,4 20,6 2,1 3,3 3,7 43,1 Velká Británie 12,3 12,1 11,5 0,0 0,1 36,0 Belgie 12,1 4,4 1,0 1,3 6,5 25,3 Francie 13,4 7,6 2,8 0,2 0,0 2,4 Polsko 4,2 12,0 0,3 0,2 0,2 16,9 Španělsko 4,7 3,6 1,1 0,7 0,0 10,1 Ekonomické riziko země je koncentrační riziko týkající se události v rizikové zemi, která může ovlivnit transakce a jiná přijatá rizika v této zemi bez ohledu na měnu. Holandská centrální banka sleduje politiku ING týkající se přidělování kapitálu a vytváření rezerv pro riziko země. V roce 2002 byla přijatá dodatečná rezerva pro místní a zahraniční půjčky v cizí měně ve výši 99 miliónů EUR. Celková rezerva na místní a zahraniční půjčky v cizí měně v Polsku dosahuje výše 458 miliónů EUR. Celkové přijaté riziko na půjčky v místní a zahraniční měně je 16,9 miliónů EUR. Tržní riziko Cílem politiky ING Bank je udržovat mezinárodně diverzifikované obchodní portfolio týkající se hlavně klientů a vyhýbat se vysokým nepříznivým koncentracím rizika. Pro řízení tržního rizika používá ING Bank scénář value-at-risk a stress-testing. Value-at-risk měří maximální denní ztrátu, ke které by mohlo dojít při normálních tržních podmínkách z důvodu změny 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

15 rizikových faktorů. (například úroková sazba, směnný kurz, ceny akcií) v případě, že obchodní pozice by zůstaly nezměněny během časového intervalu jednoho dne. Kromě tržního rizika v obchodním portfoliu vykazuje ING Bank v bilanci také riziko strukturální úrokové sazby. K 31. prosinci 2002 okamžité zvýšení úrokové sazby o 1% by mohlo mít potenciální negativní vliv na příjem z úroků v hodnotě 14 miliónů EUR (na konci roku 2001: 105 miliónů EUR). Jednodenní 99% VaR pro všechny bankovní knihy za rok 2002 byla 65 miliónů EUR ve srovnání s rokem 2001 kdy byla 104 miliónů EUR. Nejvyšší přijaté riziko zahraničních půjček na nově vznikajících trzích vyšší než 750 miliónů EUR (Částky v milionech EUR) Hrubé přijaté Rezervy na půjčky Dodatečný Riziko převodu v zahraniční měně kapitál země Jižní Korea Hongkong Polsko Brazílie Čína Mexiko Údaje nezahrnují půjčky v místní měně. Během roku 2002 změnila ING Bank metodiku kalkulace rizika převodu. Čísla roku 2001 jsou převedena v souladu s touto novou metodiku. Zpráva představenstva Value-at-risk podle kategorií (Částky v milionech EUR) Směnný kurz 2,5 3,1 Akcie 10,7 7,7 Vznikající trhy 7,7 9,2 Úroky 9,3 24,9 Mezisoučet 30,2 44,9 Účinek diverzifikace -9,5-12,1 Součet 20,7 32,8 Riziko likvidity ING Bank pečlivě sleduje své riziko likvidity za účelem tvorby dostatečné rezervy umožňující dostát finančním závazkům banky v době jejich splatnosti. Riziko likvidity je řízeno Skupinou a místní úroveň kombinací existujících investičních mandátů, směrnicemi pro řízení aktiv a pasiv, speciálními limity platnými pro určité pobočky a politikou a postupy treasury. Provozní riziko Politikou ING je řízení provozního rizika pomocí jasných řídících mechanismů, zabudovaných funkcí při řízení provozního rizika, zavedení příslušných postupů pro indentifikaci takového rizika, jeho sledování a eliminaci. Všichni řídící pracovníci jsou odpovědni za zřízení zvláštních interních předpisů, postupů a kontrolních mechanismů a za neustálé sledování provozního rizika. Oddělení řízení provozního rizika na různých úrovních se zaměřují na podporu řídícího systému, řídí a koordinují provozní riziko. Systém řízení provozního rizika je dále podporován různými specializovanými odděleními, jako je právní, bezpečnostní a oddělení informačních technologií. Služby podnikového auditu provádějí pravidelné nezávislé analýzy kvality kontrolního systému a pracovních postupů v obchodních jednotkách a navrhují opatření pro vyřešení všech zjištěných nedostatků. Během roku 2002 ING zavedla čtvrtletní systém hlášení o zjištěných nedostatcích v rámci ING Bank. 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA

16 Kapitálová pozice Ukazatel kapitálové přiměřenosti BIS v ING Bank N.V. byl ke konci prosince 2002 na úrovni 10,98% (ke konci roku ,57%). Obdobný ukazatel pro kapitál tier-1 byl 7,31% ve srovnání s koncem roku 2001, kdy představoval 7,03%. Zejména ve čtvrtém čtvrtletí 2002 byly oba dva tyto ukazatele podstatně zlepšeny emisí cenných papírů ve výši 600 miliónů USD (Tier-1 kapitál) a sekuritizací ve výši 3,7 miliardy EUR. Celková rizikově vážená aktiva dosáhla na konci roku 2002 objemu 247,3 miliardy EUR (v roce 2001: 243,2 miliardy EUR). PODĚKOVÁNÍ Představenstvo společnosti děkuje všem svým klientům, kteří nám svěřili své obchody a dále všem našim zaměstnancům, kteří velmi usilovně pracovali v tomto velmi obtížném roce. Amsterdam, 10. března 2003 Představenstvo Michel Tilmant, předseda Fred Hubbell Hessel Lindenbergh Cees Maas, finanční ředitel Alexander Rinnooy Kan 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

17 Účetní KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA A ROZVAHA SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2002 Před rozdělením zisku, částky v milionech EUR KONSOLIDOVANÁ SPOLEČNOST AKTIVA Peněžní prostředky Krátkodobé státní cenné papíry Banky Půjčky a zálohy veřejnému sektoru Půjčky a zálohy soukromému sektoru Půjčky a zálohy Úročené cenné papíry Akcie Účastnické podíly ve společnostech skupiny Ostatní účastnické podíly Majetek a zařízení Ostatní aktiva Časově rozlišená aktiva Celkem Číselné poznámky uvedené vedle položek odkazují na poznámky začínající na str VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA A ROZVAHA SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2002 Před rozdělením zisku, částky v milionech EUR KONSOLIDOVANÁ SPOLEČNOST PASIVA A VLASTNÍ JMÉNÍ Banky Spořící účty Ostatní svěřené prostředky ,049 Svěřené prostředky Dluhopisy Ostatní pasiva Časově rozlišená pasiva Obecné rezervy Fond pro obecná bankovní rizika Podřízená pasiva/závazky Akciový kapitál Rezerva na prioritní emisní ažio Rezerva na emisní ážio Rezerva na přecenění Rezerva na účasti Rezerva na kursové rozdíly Ostatní rezervy Disponibilní zisk k rozdělení Vlastní akcionářské jmění VÝROČNÍ ZPRÁVA

19 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA A ROZVAHA SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2002 Před rozdělením zisku, částky v milionech EUR KONSOLIDOVANÁ SPOLEČNOST Podíly třetích stran Kapitál a rezervy Stichting Regio Bank Vlastní jmění skupiny Kapitálová základna skupiny Celkem Rezerva na případné závazky Neodvolatelné prostředky Případné závazky Číselné poznámky uvedené vedle položek odkazují na poznámky začínající na straně VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 KONSOLIDOVANÁ VÝSLEDOVKA ZA ROKY KONČÍCÍ 31. PROSINCEM Částky v milionech EUR Výnosové úroky Nákladové úroky Úroky Příjem z cenných papírů a účastí Příjmy z provizí Výdaje z provizí Provize Výsledky z finančních transakcí Ostatní příjmy Ostatní výnosy Příjmy celkem Náklady na zaměstnance Ostatní administrativní výdaje Náklady na zaměstnance a ostatní administrativní výdaje Odpisy Provozní výdaje Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým finančním aktivům Přírůstky do Fondu pro obecná bankovní rizika Výdaje celkem VÝROČNÍ ZPRÁVA

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více