Výroční zpráva 2002 ING BANK. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice Tradice od roku 1845

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2002 ING BANK. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice Tradice od roku 1845

2 OBSAH Obsah Profil skupiny ING 3 Pětileté ukazatele ING Bank 4 Dozorčí rada, představenstvo, poradní výbor SME 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 8 Obecné údaje 8 Hlavní vývoj 8 Výsledky 9 Výhled na rok Zaměstnanci 12 Řízení rizika 12 Poděkování 16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2002 Konsolidovaná rozvaha a rozvaha společnosti 17 Konsolidovaná výsledovka ING Bank 20 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích ING Bank 23 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 24 za jednotlivé roky končící 31. prosincem Účetní zásady pro konsolidovanou rozvahu 25 a konsolidovanou výsledovku Metody oceňování a určování hospodářských výsledků 27 Účetní zásady pro konsolidovaný přehled 35 o peněžních tocích Příloha ke konsolidované rozvaze a rozvaze společnosti 36 Další informace o konsolidované rozvaze 50 a rozvaze společnosti Příloha ke konsolidované výsledovce 79 Další informace týkající se konsolidované 85 výsledovky Příloha ke konsolidovanému přehledu 86 o peněžních tocích OSTATNÍ INFORMACE Zpráva auditora 87 Rozdělení zisku 88 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 Základní údaje o společnosti PROFIL SKUPINY ING JE SOUČÁSTÍ SKUPINY ING Poslání Posláním ING je být vedoucím celosvětovým inovativním poskytovatelem finančních služeb s nízkými náklady, který se orientuje na zákazníka a své služby poskytuje prostřednictvím distribučních kanálů upřednostňovaných klientem na trzích, kde ING může vytvořit hodnotu. Profil Skupina ING je světovou finanční institucí holandského původu a zaměstnává zaměstnanců. ING nabízí služby bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 60 miliónům klientům v 60 zemích. Klienty jsou jednotlivci, rodiny, malé podniky, velké korporace, instituce a vlády. ING obsahuje široké spektrum vynikajících obchodních jednotek, které poskytují služby svým klientům pod značkou ING. Klíčem k drobnému bankovnictví ING je její distribuční filozofie klikni-zavolej-přijď. Je to flexibilní kombinace internetu, call center, zprostředkovatelů a poboček, které umožňují ING poskytovat to, co dnešní zákazník očekává: neomezený přístup, maximální výhodu, okamžité a přesné vyřízení, osobní poradenství, řešení šitá na míru a konkurenční sazby. Nabídka podnikových produktů ING se soustřeďuje zejména na silnou stránku v oblasti zaměstnaneckých výhod, finančních trhů, podnikového bankovnictví a správy aktiv. Základní údaje o společnosti Strategií ING je dosáhnout udržitelný růst se zachováním zdravé ziskovosti. Finanční síla skupiny, její široký okruh produktů a služeb, široká diverzifikace zdrojů zisku a dobré rozdělení rizika tvoří základ kontinuity a potenciálního růstu ING. ING se snaží o pečlivé vyvážení zájmů svých akcionářů: jejich zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a celkové společnosti. Očekává, že všichni její zaměstnanci budou dodržovat Obchodní zásady skupiny. Tyto zásady jsou založeny na stěžejních hodnotách ING: citlivý přístup k potřebám zákazníků, podnikavost, profesionalita, týmová práce a soudržnost. Strategie Vzhledem k výhledu nízkého nebo dokonce nulového ekonomického růstu se představenstvo rozhodlo pro následující strategické cíle skupiny v letech : 1. upevnění kapitálové základny a zlepšení ostatních klíčových ukazatelů za účelem udržení solidního finančního základu, 2. optimalizace současného portfolia, 3. vytváření hodnoty pro klienty na základě mnohoproduktových a mnohokanálových přístupech, 4. rozvíjení našich speciálních dovedností přímé bankovnictví, pojištění na rozvíjejících se trzích, zaměstnanecké výhody a penze, 5. další snížení nákladovosti. 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 PĚTILETÉ KLÍČOVÉ UKAZATELE Základní údaje o společnosti Částky v miliónech EUR BILANCEROZVAHA Vlastní jmění skupiny Kapitálová základna skupiny Vklady a vypůjčené finanční prostředky (1) Půjčky a zálohy Aktiva celkem Ukazatel BIS 10,98% 10,57% 10,75 % 10,38 % 10,86 % Ukazatel tranše 1Tier-1 7,31% 7,03 % 7,22 % 7,02 % 7,14 % VÝSLEDOVKA Celkový zisk Provozní náklady Oprávky k pohledávkám Oprávky k finančním aktivům 136 Příspěvky do fondu pro obecná bankovní rizika 140 Zisk před zdaněním Daň Zisk po zdanění Čistý zisk účetního období (1) Včetně bank, svěřeneckých fondů a dluhových cenných papírů 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 DOZORČÍ RADA, PŘEDSTAVENSTVO A PORADNÍ VÝBOR PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY (SME) ke 31. prosinci 2002 Dozorčí rada Mijindert Ververs, předseda Lutgart van den Berghe Luella Gross Goldberg Paul van der Heijden Aad Jacobs Godfried van der Lugt Paul Baron de Meester Johan Stekelenburg Hans Tietmeyer Jan Timmer Karel Vuursteen Představenstvo Michel Tilmant, předseda Fred Hubbel Hessel Lindenbergh Cees Maas, vedoucí finanční ředitel Alexander Rinnoy Kan Poradní výbor SME Vzhledem k tomu, že podnikání ING má kořeny v holandském obchodním sektoru malých a středních firem, ING Bank Netherlands má vybudované zvláštní vztahy s malými a středními podniky (SME) a je úzce zapojená do jejich činností. Poradní výbor SME, který podléhá představenstvu, byl vytvořen za účelem podpory bankovních činností v této oblasti, aby identifikoval potřeby a poskytoval poradenství. Základní údaje o společnosti Složení Holandského poradního výboru SME bylo k 31. prosinci 2002 následující: A. H. van Arenthals-Kramer Freher, předsedkyně Nationale Winkelraad (Výboru pro domácí maloobchodní odvětví) J. de Boer, předseda MKB-Nederland (Holandské federace malých a středních firem) T. L. Coster-Vlot, předsedkyně Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (Holandského sdružení auditorů a účetních malých firem) M. C. van der Harst, předseda pro holandskou dopravu a logistiku P. H. M. van Hoesel, ředitel EIM (výzkumu a poradenství pro malé firmy) J. ten Hoopen, předseda Stichting Maatschappelijk Ondernemen (Nadace pro sociální podnikání) P. Koops, předseda BOVAG (Holandského sdružení obchodu motorových vozidel) J. P. J. Lagrand, předseda Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (Výboru majitelů soukromých podniků) A. Molier, předseda Koninklijk Verbond nav Grafische Ondernemingen (Královského sdružení tiskařského odvětví) K. M. H. Peijs, členka Evropského parlamentu P. M. Slagmulder, předseda Nederlands Verbond van de Groothandel (Holandské federace velkoobchodu a mezinárodního obchodu) P. S. Tolsma, člen představenstva Metaalunie (Holandské organizace malých a středních firem zabývajících se inženýrstvímstrojírenstvím). 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 Zpráva dozorčí rady PRO AKCIONÁŘE Zpráva dozorčí rady členů představenstva, potenciál schopných manažerů, kteří se za čas v budoucnu kvalifikují na úroveň nejvyššího vedení a způsob, jakým budou nahrazováni chybějící členové představenstva, dozorčí rady a jejich výborů. Dozorčí rada Vám tímto předkládá výroční zprávu ING Bank N.V. za rok Výroční zpráva zahrnuje zprávu představenstva, finanční uzávěrku a ostatní informace. Finanční uzávěrka a dividendy Finanční uzávěrka byla vypracována představenstvem a projednána s dozorčí radou. Předkládáme Vám ji ke schválení. Schválení roční uzávěrky bude sloužit pro odsouhlasení akcí představenstva ohledně jeho řízení a akcí členů dozorčí rady ohledně jejich dohledu během uplynulého finančního roku. Přijetí roční uzávěrky rovněž také znamená, že nebude vyplacena žádná dividenda za rok 2002 v souladu s navrženým rozdělením zisku. Jednání V roce 2002 se dozorčí rada sešla sedmkrát. Nejdůležitějšími předměty jednání byly střednědobý plán na roky , roční uzávěrka roku 2001 a vývoj výsledků během roku Výbory dozorčí rady Auditorský výbor projednával kromě jiného roční uzávěrku a výsledky dosažené za pololetí, zprávy interního auditora, řízení rizika a vývoj mezinárodních regulačních opatření v oblasti zásad účetnictví. Výbor, který má na starosti odměny a jmenování do funkcí projednal systém odměňování Složení dozorčí rady Během výroční valné hromady akcionářů, která se konala 17. dubna 2002, se dozorčí rada rozloučila s panem Berghuisem a panem Kammingou. Novým členem byl jmenován pan Vuursteen. Tyto změny byly oznámeny v předchozí výroční zprávě. Po schůzi akcionářů konané 15. dubna 2003 pánové Vevers a Van der Berghe odejdou do důchodu jako členové dozorčí rady po dosažení maximálního období funkce, tj. 12 let. Pan Ververs rovněž dosáhl 70 let věku, což je věk, ve kterém většinou odchází členové dozorčí rady do důchodu. Pan Tietmeyer rovněž odejde do důchodu po schůzi akcionářů dne 15. dubna 2003, protože dosáhne maximální povolenou věkovou hranici 72 let. Tito členové dozorčí rady měli pro tento orgán obrovský význam, každý z důvodu svých osobních předpokladů, zkušeností a odbornosti. Je proto namístě, abychom jim vyslovili poděkování za to, jak využívali své schopnosti ve prospěch ING. Pánové Claus Hoffmann a Wim Kok jsou navrženi jako noví členové dozorčí rady. Pan Hoffman působí ve funkci finančního ředitele společnosti Robert Bosch a získal rozsáhlé zkušenosti na německých a evropských trzích, což je velký přínos i pro ING. Bude rovněž jmenováaný členem auditorského výboru. Pan Kok byl navržen z důvodu svých zkušeností a prognóz v oblasti světové ekonomiky, sociálních a politických záležitostí, které získal během svého 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 působení ve funkci jako ministr financí a předseda vlády Nizozemska a v dalších funkcích, které v minulosti zastával. Složení představenstva Složení představenstva zůstalo v roce 2002 stejné, beze změn. Pan Lindenbergh odejde do důchodu k 1. červenci 2003 jako člen představenstva, protože dosáhne důchodového věku 60 let. Po 20 letech působení se ING loučí s bankéřem, který byl čestný a profesionál srdcem i duší. Jeho přínos pro rozvoj ING byl významný, za což mu chceme upřímně poděkovat. 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

8 Zpráva představenstva VŠEOBECNÉ INFORMACE ING Bank N.V. společně s ING Verzekeringen N.V. je součástí skupiny ING Groep N.V. Výroční zpráva skupiny ING věnuje rozsáhlou pozornost bankovním a pojišťovacím operacím. ING Bank je odpovědna za větší část bankovních operací. HLAVNÍ VÝVOJ Pokrok v celosvětovém vytváření značky Vytvoření ING jako světové značky pokračovalo tak, že bankovní služby pro velké klienty přijaly značku ING a nyní účinně vystupují na trhu pod jedním jménem. BHF-Bank v Německu se rozhodla změnit jméno své značky na ING BHF-Bank. Repozice holandských obchodních jednotek Skupina ING oznámila, že má zájem zintenzivnit spolupráci mezi holandskými obchodními jednotkami vytvořením integrované organizace orientované na zákazníka, která se bude skládat ze čtyř divizí: drobné bankovnictví, velcí korporátní klienti, zprostředkovatelé a operace/it. Toto přeskupení bude podporovat užší spolupráci v marketingu a distribuci, zatímco obslužná oddělení, IT a provozní operace se budou dále centralizovat ve sdílených centrech poskytujících služby. Spolupráce v úschově a správě cenných papírů s bankou Bank of New York ING Bank a Bank of New York (BNY) vytvořily evropskou obchodní dohodu o prodeji, marketingu a obsluze světové úschovy a správy cenných papírů Zpráva představenstva a příslušných služeb pro institucionální klienty v Německu, Beneluxu a střední a východní Evropě. Nové partnerství bude poskytovat celosvětové služby pro celosvětová aktiva operací ING Investment Management Benelux, která představují hodnotu přibližně 90 miliard EUR. ING Bank bude poskytovat podřízené služby správy a úschovy cenných papírů pro BNY v Holandsku, Německu a střední a východní Evropě, čímž doplní dlouhodobé vztahy v oblasti podřízených služeb správy a úschovy cenných papírů mezi BNY a BBL. Několik týdnů před uzavřením dohody o spolupráci ING Bank a BNY oznámily, že ING Bank předala BNY hotovostní vypořádání mezinárodních transakcí s akciemi a vypořádací operace v Londýně, New Yorku, Hongkongu a Singapuru. V listopadu 2002 ING Bank oznámila další restrukturalizaci svých mezinárodních bankovních operací pro velké klienty, aby zvýšila ziskovost. Další restrukturalizační opatření se týkala především poboček a dceřiných společností, které nedosahují požadované výkonnosti. Aby se pokryly náklady na tato restrukturalizační opatření, účet zisku a ztrát ve třetím čtvrtletí 2002 byl zatížen rezervami na restrukturalizaci ve výši 128 miliónů EUR. Snižování počtu pracovníků o 1000 související s uvedenou restrukturalizací bylo více měně dokončeno. Prudký růst ING Direct ING Direct (včetně DiBa) pokračoval v roce 2002 ve strmém růstu: získal dalších 2,5 miliónu nových klientů a na konci roku se tento počet zvýšil na 5 miliónů. Hodnota svěřených finančních prostředků se zvýšila o 31 miliónů EUR na 55 miliónů EUR. Sdružené operace ING Direct v sedmi zemích byly ziskové ve čtvrtém čtvrtletí 2002, což bylo o rok dříve, než se původně předpokládalo. ING Direct v Kanadě, Austrálii a USA oznámil zisk za celý rok. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 V únoru 2002 ING Bank zvýšila svůj podíl akcií v první a vedoucí německé bance DiBa na 70% a získala opci na nákup zbývajících 30%. DiBa získala Degussa Bank v červenci za 110 miliónů EUR a do bilance drobného bankovnictví tím přidala klientů a 2,4 miliónu EUR. V únoru 2003 ING Bank oznámila akvizici Entrium, druhé největší německé banky s klienty a celkovou hodnotou aktiv 7,1 miliardy EUR. Akvizice Entrium je oceněna na 300 miliónů EUR. Očekává se, že transakce bude ukončena v prvním čtvrtletí ING Bank zvýšila svůj podíl v ING Vysya Bank na 44% V září 2002 ING Bank ukončila nákup dalšího podílu 24% v bance ING Vysya Bank Ltd. vv Indii za přibližně 73 miliónů EUR, čímž zvýšila svůj podíl na 44%. Tato transakce představuje největší přímou zahraniční investici provedenou do indické banky ze strany mezinárodní finanční instituce při nově zvýšeném dohodnutém stropu 49% platném pro přímé zahraniční investice do indických bank. Akvizice většího podílu v ING Vysya Bank potvrzuje záměr ING rozvíjet robustní strategii úzké spolupráce banky a pojišťovny v Indii. ING Lease dokončil akvizici společnosti Toplease V dubnu 2002 ING Bank dokončila akvizici společnosti Toplease. Toplease se specializuje na kompletní služby spojené s leasingem automobilů. Společnost se řadí na páté místo na holandském trhu leasingu automobilů, do svého autoparku řadí osobních vozidel a je rovněž aktivní v Belgii. V roce 2002 se společnost Toplease spojila se společností ING Car Lease, která je dceřinou společností ING Lease. Zpráva představenstva VÝSLEDKY Čistý zisk a zisk před zdaněním Čistý zisk se snížil o 53,2% na 638 miliónů EUR. Zisk před zdaněním v roce 2002 dosáhl částky 949 miliónů EUR, což bylo o 868 miliónů EUR méně (-47,8%) než v uplynulém roce. Pokles je zcela způsobený podstatně vyššími náklady na pokrytí rizika (rezervy na ztráty z půjček se zvýšily o 685 miliónů EUR na miliónů EUR) a záporné oprávky k finančním fixním aktivům o 136 miliónů EUR. Do zisku je zahrnutý také mimořádný zisk v hodnotě 94 miliónů EUR za prodej akcií společnosti Cedel a vytvoření rezervy ve výši 128 miliónů EUR na restrukturalizaci aktivit mezinárodního bankovnictví pro velké klienty mimo států Beneluxu. Kromě rezervy na restrukturalizaci se hrubý zisk snížil pouze okrajově o 47 miliónů EUR (- 1,7%). Hrubý příjem se zvýšil o 47 miliónů EUR (+0,4%). Zisky z úroků se podstatně zvýšily, ale ostatní složky příjmů byly velmi negativně ovlivněny nepříznivou situací na trhu. Provozní náklady dosáhly hodnoty 94 miliónů EUR (+1,1%) a byly vyšší z důvodu dalšího rozšíření ING Direct (včetně konsolidace společnosti DiBa), rezervy na restrukturalizaci a zvýšených investičních nákladů do kombinovaných projektů. Přesto, že většina bank byla nepříznivě ovlivněna zhoršením ekonomických podmínek, Postbank a ING Direct oznámily významně zvýšený zlepšený výsledek před zdaněním. Poprvé a před plánovaným obdobím ING Direct (včetně DiBa od roku 2002) oznámil pasivní výsledek před zdaněním v hodnotě 13 miliónů EUR ve čtvrtém čtvrtletí Za celý rok 2002 dosáhla ztráta před zdaněním 67 miliónů EUR, což byla mnohem nižší hodnota, než se původně očekávalo a ve srovnání s rokem 2001, kdy ztráta dosahovala 199 miliónů EUR je to podstatné zlepšení. Silný růst svěřených finančních prostředků a klientské 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 základny v kombinaci se strmou výnosovou křivkou vedl k podstatnému zvýšení příjmu, které překonalo zvýšení v nákladech. Operace v Kanadě, Austrálii a US oznámily zisk za celý rok. Úrok Příjem z úroků se podstatně zvýšil o miliónů EUR (+26%) na miliónů EUR, což se odrazilo ve vyšším průměrném bilančním úhrnu a ve zvýšení úrokové marže v roce 2002 na 1,59% z 1,36% dosažených v minulém roce. Rozšíření úrokové marže se může připisovat vyšším maržím produktů, větší strmosti průměrné výnosové křivky průměrného výnosu a silnému růstu úspor drobných klientů. Bankovní půjčky (půjčky a zálohy) se zvýšily o 28,7 miliónů EUR na 284,6 miliónů EUR (+11,2%). Částka zvýšení 7,3 miliónů EUR se týká konsolidace DiBa, Toplease a ING Vysya Bank. Bankovní půjčky se zvýšily zejména v reverzních reposech operacích a (bytových) hypotékách. Svěřené finanční prostředky vzrostly o 43,2 miliardy EUR (+21,2%) na 247,1 miliardy EUR. Zvýšení bylo převážně způsobeno silným růstem ING Direct. Příjmy z cenných papírů a akciových podílů I přes výjimečně vysoký zisk z prodeje akcií firmy Cedel v hodnotě 94 miliónů EUR se zisk z prodeje cenných papírů a akciových podílů snížil o 360 miliónů EUR (-64,6%) na 197 miliónů EUR. Silný pokles je připisuje připisován hlavně ING BHF-Bank a mezinárodním bankám pro velké klienty. V roce 2001 tato položka zahrnovala zisk 40 miliónů EUR z prodeje amerických investičních bankovních aktivit a relativně vysoký výsledek z akciových podílů. Zpráva představenstva Příjem z provizí (Částky v milionech EUR) změna v % Převod finančních prostředků ,5 Cenné papíry ,3 Investiční makléřství ,5 Manažerské odměny ,4 Odměny makléřům a poradcům ,0 Ostatní ,1 Celkem ,4 Výsledky finančních transakcí (Částky v milionech EUR) změna v % Výsledky z obchodování s cennými papíry ,4 Výsledky z obchodování s měnami ,8 Ostatní 11-1 Celkem ,0 Příjem z provizí Provize poklesla o 150 miliónů EUR na miliónů EUR (-5,4%). Provize z cenných papírů se snížila o 153 miliónů EUR (-17,3%), což bylo následkem prudkého poklesu burzovních trhů a neochoty (soukromých) klientů investovat do cenných papírů. Tyto faktory rovněž vedly k poklesu manažerských odměn (-8,4%) a odměn makléřům a poradcům (-3,0%) Provize z převodu finančních prostředků vykázala silný růst (+12,5%), kromě jiného také v Postbank. 31,5% zvýšení provize pojišťovacím maklérům plně odráží zvýšení prodejů v BBL. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 Výsledky z finančních transakcí Výsledky z finančních transakcí poklesly o 626 miliónů EUR na 454 miliónů EUR. Trvající pokles cen akcií negativně ovlivnil obchodování s cennými papíry o 416 miliónů EUR (-67,4%) Pokles zejména odráží nižší výsledky obchodování v BBL, mezinárodního bankovnictví s velkými klienty a bývalé řízení aktiv ING Furman Selz Asset Management (přecenění počátečních kapitálových investic). Výsledek obchodování s měnami poklesl o 222 miliónů EUR (-47,8%), zejména v severní a jižní Americe a střední Evropě. Ostatní výsledky z finančních transakcí (včetně výsledků z obchodování s deriváty) způsobily, že ztráta 1 miliónu EUR v roce 2001 se změnila na zisk 11 miliónů EUR v roce Ostatní příjmy Ve srovnání s rokem 2001 ostatní příjmy poklesly o 359 miliónů EUR (-55,1%) na 292 miliónů EUR. Pokles je způsoben, kromě jiného, jednorázovými ztrátami v souvislosti s provozními problémy v sektoru leasingu automobilů a obchodování s cennými papíry v ING Bank. Dále zejména BBL, mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty a Postabank oznámily nižší ostatní příjmy v porovnání s hodnotou v roce Ostatní výdaje Celkové provozní výdaje vzrostly o 94 miliónů EUR na miliónů EUR (+ 1,1%). Výdaje vzrostly o 128 miliónů EUR z důvodu rezervy na restrukturalizaci určenou pro mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty. Když vynecháme pohyb směnných kurzů měn, konsolidaci DiBa, Toplease, ING Vysya Bank a restrukturalizační rezervu, provozní výdaje se ve skutečnosti snížily o 137 miliónů EUR (-1,7%). Když rovněž vynecháme další rozšíření ING Direct (jež ukazuje, že provozní náklady bez DiBa vzrostly o 106 Zpráva představenstva miliónů EUR) a zvýšené investice do celé řady projektů se synergickými účinky (+ 138 miliónů EUR), pokles byl dokonce o 4,9%. Tento pokles odráží na jedné straně prodej amerických investičních bankovních aktivit v dubnu 2001 a přísné řízení nákladů a nižší výplaty bonusů v roce 2002 na straně druhé. I přes dopad kolektivní pracovní smlouvy a vyšších penzijních nákladů, zejména v Holandsku, celkové osobní výdaje se snížily o 218 miliónů EUR na miliónů EUR (-5,5%), což je projevem nižších výplat bonusů a změny ve složení zaměstnanců (méně zaměstnanců v investičním bankovnictví, více v ING Direct a nově získané ING Vysya Bank). Ostatní administrativní výdaje byly o 413 miliónů EUR (+14,9%) vyšší, zejména z důvodu ING Direct, konsolidace DiBa, Toplease a ING Vysya Bank a rezervy na restrukturalizaci. Odpisy se snížily o 38 miliónů EUR na 411 miliónů EUR. Míra efektivnosti (celkové provozní výdaje jako procento celkových příjmů) se zhoršily ze 75,4% v roce 2001 na 75,9% v roce Když opomeneme rezervu na restrukturalizaci určenou pro mezinárodní bankovnictví pro institucionální klienty, míra účinnosti v roce 2002 dosáhla 74,7%. Rezerva na ztráty z půjček Opravné položky k pohledávkám se zvýšily o 685 miliónů EUR (+91,3%) na miliónu EUR, což odpovídá 59 základních základním bodům průměrného úvěrového váženého rizika aktiv vůči 33 základním bodům v roce Pokračující slabé nepříznivé ekonomické podmínky v kombinaci s konkurzem National Century Financial Enterprises (NCFE) v USA si vyžádaly dalších 510 miliónů EUR ve čtvrtém čtvrtletí Během prvních 9 měsíců roku 2002 bylo přidáno dalších 925 miliónů EUR. 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 VÝHLED NA ROK 2003 Vzhledem k současným ekonomickým a politickým nejistotám představenstvo nebude provádět výhled výsledku na rok Představenstvo je přesvědčeno, že ING Bank má pevný základ v klíčových trzích, bude pokračovat v úspěšném využívání svých mnoha příležitostí pro syinergii a přiměřeně reaguje na obtížné tržní podmínky současného období. ZAMĚSTNANCI Počet zaměstnanců se neustále zvyšuje Průměrný počet zaměstnanců (přepočteno na počet zaměstnanců s plným úvazkem) se v roce zvýšil o 418 na V Holandsku se průměrný počet zaměstnanců snížil o 835 na , ale průměrný počet zaměstnanců mimo Holandsko vzrostl o na Kdyže Pokud nepočítáme konsolidaci DiBa, Toplease a ING Vysya Bank, celkový průměrný počet zaměstnanců se v roce 2002 snížil o přibližně v přepočtu na zaměstnance s plným úvazkem. ŘÍZENÍ RIZIKA Vyrovnávání rizika, návratnost a kapitál Vzhledem ke své velikosti, široké diverzifikace diverzifikaci aktiv, druhům klientů a geografickým regionům má ING Bank kompexní postupy řízení rizika na všech úrovních. Tato kapitola pojednává o modelu RAROC a základních rizikách, která se monitorují: úvěrové riziko, tržní riziko, riziko likvidity, provozní riziko a kapitálová pozice. Zpráva představenstva Návratnost kapitálu přizpůsobená riziku (RAROC) Model RAROC trvale měří výkonnost na základě přizpůsobeného rizika. RAROC se počítá jako podíl ekonomické návratnosti a ekonomického kapitálu. Ekonomická návratnost RAROC je založena na zásadách hodnocení a kalkulace výsledků aplikovaných v roční uzávěrce. Avšak zajištění úvěrového rizika je nahrazeno statisticky očekávanou ztrátou vyjadřující průměrné úvěrové ztráty za celý ekonomický cyklus. ING Bank pokračuje ve vývoji a upřesňování modelů podporujících kalkulace RAROCO. Společnost ING Direct je vynechána. Celkový ukazatel RAROC (před zdaněním) pro rok 2002 byl 13,3%, což představuje mírné zhoršení o 0,2% bodů ve srovnání s rokem Když nebudeme uvažovat rezervu na restrukturalizaci pro mezinárodní bankovnictví poskytující služby institucionálním klientům vytvořenou ve třetím čtvrtletí 2002, celkový ukazatel RAROC dosáhl 14,2%. Ve srovnání s rokem 2001 ukazatel RAROC aktivit pro institucionální klienty se zlepšil o 0,5% bodů na 10,2%. Ukazatel RAROC pro činnosti drobného bankovnictví byl uspokojivý v hodnotě 26,7% oproti 28,6% v roce Celkový ekonomický kapitál zůstal beze změn ve stejné hodnotě 14,6 miliardy EUR jako v roce Úvěrové riziko Cílem všeobecné politiky úvěrového rizika ING Bank je zachování mezinárodně diverzifikovaného portfolia půjček a vyvarování se velkých koncentrací. Důraz je kladen na řízení obchodního rozvoje v rámci regionů pomocí horních a dolních limitů koncentrací v jednotlivých zemích, individuálních vypůjčovatelů a průmyslových sektorů. Cílem je rozvoj bankovních činností při dodržování striktních směrnic pro mezinárodní riziko/návratnost. Úvěrové riziko je riziko ztráty způsobené neplněním závazků dlužníka nebo protistrany. Úvěrová rizika vznikají při půjčování a investičních činnostech, jakož i při obchodních činnostech. Řízení rizika je podporováno všeobec- 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 ným informačním systémem a metodikou interního ratingu dlužníka a protistrany. Modely interního ratingu rizika se změnily z 10 stupňové škály rizika na dvaceti stupňovou, aby byla bylo zajištěna zajištěno větší krystalizace rozlišení a byly dodržovány budoucí požadavky nové Bazilejské kapitálové dohody. Zpráva představenstva pokrýt ztráty úvěrů a činností protistrany. Níže uvedená tabulka uvádí specifikaci dodatečných rezerv na ztráty z úvěrů podle jednotlivých zemí. Slabé ekonomické podmínky v USA a v Německu v kombinaci s finanční krizí v Argentině a bankrotem National Century Financial Enterprises (NCFE) v USA jsou hlavními příčinami značného nárůstu rezerv v roce Třídy rizika v % celkových nevyřízených případů Investiční stupeň: ,5% 49,6% Spekulativní stupeň: ,7% 48,1% Problémový stupeň: ,8% 2,3% Celkem 100% 100% Vypracováno na základě činností spojených s poskytováním půjček institucionálním klientům Úvěrová analýza je orientována na ukazatel riziko/odměna, přičemž úroveň úvěrové analýzy je určená množstvím rizika, obsahem, strukturou (např. obdržené krytí) úvěru a vstupujícími riziky. Analytikové využívají veřejně dostupné informace v kombinaci s vnitropodnikovou analýzou založenou na informacích poskytovaných klientem, porovnávání klasifikační skupiny, porovnávání odvětví a ostatních kvantitativních nástrojích. Vytváření rezerv v souvislosti s dlužníky Úvěrové portfolio se pravidelně prověřuje. Formální analýza se provádí čtvrtletně, aby se určily rezervy pro množné nedobytné úvěry s využitím přístupu bottom-up (zdola-nahoru). ING Bank je přesvědčena, že její rezervy na krytí nedobytných úvěrů jsou k 31. prosinci 2002 dostatečné, aby mohly Přidané rezervy na ztráty z půjček (založené na riziku země) Částky v milionech EUR Holandsko Belgie Ostatní západní Evropa Střední a východní Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Asie 3-84 Ostatní země Celkem Regiony jsou ve vztahu k riziku země výchozího úvěrového rizika. Předtím byla v této tabulce uvedená země vykazující jednotky. Čísla roku 2001 jsou převedena v souladu s touto novou metodiku. Riziko země Riziko země je riziko, kterému čelí ING Bank, a které je speciálně připisováno událostem v určité zemi nebo skupině zemí. Riziko země se zjišťuje při půjčování (podnikové a protistrany), obchodování a investičních činnostech. Všechny transakce a obchodní pozice generované ING Bank mají nesou riziko země. Riziko země se dále dělí na ekonomické riziko a riziko převodu. Ekonomické riziko je koncentrované riziko týkající se jakékoli 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 události v rizikové zemi, které může ovlivnit transakce a jiné vystavení se riziku v této zemi bez ohledu na měnu. Riziko převodu je riziko je riziko, které vzniká z důvodu neschopnosti ING Bank nebo jejich protistran dodržet své závazky v příslušné zahraniční měně z důvodu určité události vzniklé v určité zemi. Stanovení limitů a jejich sledování V zemích, kde má ING Bank své aktivity, je rizikový profil pravidelně vyhodnocován a jeho výsledkem je rating příslušné země. Na základě tohoto ratingu a výši rizika, kterou je ING schopna akceptovat, se určují limity rizika země. Přijaté riziko země odvozené od půjček a investičních činností se poté každý den měří a hlásí s ohledem na tyto přijaté limity. Limity rizika země se připisují riziku převodu obvykle pouze na nově vznikajících trzích. Výše rizika převodu na nově vznikajících trzích jako procento celkových činností spojených s půjčováním drobných klientům a podnikům zůstává nezměněno na hranici 6%. Přijaté riziko se důsledně sleduje pro stanovení ekonomického rizika země, i když žádné formální limity nebyly určeny. Níže uvedená tabulka uvádí největší ekonomické rizika země. Rozpis byl proveden podle typů klientů. Vytváření rezerv na pokrytí rizika země Metodika stanovení rezerv na pokrytí rizika země je spojená s definicemi, které stanoví, kde riziko země vzniklo. Některé země s vyšším předvídaným rizikem, které plní své závazky, nevyžadují povinné rezervy pro riziko převodu. Namísto rezerv se přidělí dodatečný kapitál k transakcím, u kterých vzniká riziko země, jehož částka se týká riziko země jakož i rizika samotné transakce. Pro země, které jsou blíže neplnění svých závazků, nebo které nedávno nesplnily své závazky, zůstávajní přiměřené rezervy požadavkem. Zpráva představenstva Největší ekonomické riziko podle jednotlivých zemí přesahující 10 miliard EUR (Částky v milionech EUR) Podniky Banky Finanční Vlády Ostatní Celkem Instituce Holandsko 63,1 2,2 6,3 2,1 71,7 145,4 USA 15,5 17,8 25,1 6,2 2,8 67,4 Německo 13,4 20,6 2,1 3,3 3,7 43,1 Velká Británie 12,3 12,1 11,5 0,0 0,1 36,0 Belgie 12,1 4,4 1,0 1,3 6,5 25,3 Francie 13,4 7,6 2,8 0,2 0,0 2,4 Polsko 4,2 12,0 0,3 0,2 0,2 16,9 Španělsko 4,7 3,6 1,1 0,7 0,0 10,1 Ekonomické riziko země je koncentrační riziko týkající se události v rizikové zemi, která může ovlivnit transakce a jiná přijatá rizika v této zemi bez ohledu na měnu. Holandská centrální banka sleduje politiku ING týkající se přidělování kapitálu a vytváření rezerv pro riziko země. V roce 2002 byla přijatá dodatečná rezerva pro místní a zahraniční půjčky v cizí měně ve výši 99 miliónů EUR. Celková rezerva na místní a zahraniční půjčky v cizí měně v Polsku dosahuje výše 458 miliónů EUR. Celkové přijaté riziko na půjčky v místní a zahraniční měně je 16,9 miliónů EUR. Tržní riziko Cílem politiky ING Bank je udržovat mezinárodně diverzifikované obchodní portfolio týkající se hlavně klientů a vyhýbat se vysokým nepříznivým koncentracím rizika. Pro řízení tržního rizika používá ING Bank scénář value-at-risk a stress-testing. Value-at-risk měří maximální denní ztrátu, ke které by mohlo dojít při normálních tržních podmínkách z důvodu změny 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s.

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s. Výroční zpráva za rok 2004 ING Penzijní fond, a.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. FINANČ NÍ SKUPINA ING 3. ING A SPONZORING 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČ NOSTI 5. VÝVOJ HOSPODAŘ ENÍ 6. ÚČ ETNÍ ZÁVĚ RKA 7. ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13 Výroční zpráva Živnostenské banky, a.s., za rok 2002 OBSAH Strana Složení dozorčí rady a představenstva 3 Zpráva dozorčí rady 4 Úvod místopředsedy představenstva ke zprávě představenstva 5 Zpráva představenstva

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s.

Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s. Životní pojištění, penzijní připojištění, spoření, investice www.ing.cz 800 159 159 Tradice od roku 1845 OBSAH Obsah ÚVOD 3 PROFIL ING 5 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více