sociálně terapeutická dílna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociálně terapeutická dílna"

Transkript

1 modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje v rámci prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje 1 a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 2

3 sociálně terapeutická dílna pro OsOby s duševním OnemOcněním 3

4 Obsah Základní popis služby 6 1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. 6 2 Specifika sociálně terapeutických dílen pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 6 3 Shrnutí 6 Operační manuál služby 7 1 Poslání organizace 7 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu Vytvoření operačního manuálu Aktualizace operačního manuálu Kontrola dodržování operačního manuálu 7 3 Profil služby Poslání služby Cíle služby Cílová skupina Kritéria pro poskytnutí služby Charakter služby Etický kodex služby Hranice služby Kapacita služby 9 4 Personální oblast Složení týmu Profesní předpoklady Vedoucí dílny (střediska) Pracovní terapeut Systém dalšího vzdělávání Pracovní náplně členů týmu Vedoucí dílny Pracovní terapeut Společné pro všechny pracovníky Profesní mlčenlivost pracovníka a etický kodex pracovníka Platový výměr Klíčový pracovník Supervize Dobrovolníci a stáže 11 5 Procedurální oblast Jednání se zájemcem o službu Individuální plány Práce s krizí klienta Kontakt s rodinou klienta Práva klienta Povinnosti klienta Zapojení klienta do řízení dílny Stížnosti Dokumentace Ukončení služby 13 Personální obsazení a kapacita služby 14 1 Personální zajištění Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách 14 4

5 1.3 Ostatní pracovníci v přímé péči Ostatní pracovníci management, provoz 14 2 Zajištění supervizí a vzdělávání pracovníků: 14 3 Kapacita služby 14 Spolupráce se sociálními a zdravotními službami 15 1 Sociální služby Nově zřizované služby Obdobné služby v dalších okresech Karlovarského kraje Sociální služby jiných zřizovatelů 15 2 Zdravotní služby Ambulantní Lůžkové 16 3 Další instituce Orgány státní správy a samosprávy Úřad práce Okresní správa sociálního zabezpečení 16 4 Komunitní plánování 16 Plán vzdělávání personálu 18 1 Základní vzdělávání pro všechny členy týmu 18 2 Pokračující vzdělávání pro všechny členy týmu 18 3 Specializační vzdělávání 18 Hodnocení efektivity služby 19 1 Možné oblasti sledování a hodnocení Sledování nepřímých ukazatelů Šetření kvality života Fyzické zdraví, symptomatika, kognitivní funkce, emoce, chování Šetření potřeb jedince Potřeby služeb Potřeby akce Spokojenost se službami Organizační model služeb 20 2 Přehled sledovaných indikátorů u služby a očekávaných výsledků 21 Provozní roční rozpočet 22 Implementační roční rozpočet 23 5

6 Základní popis služby 1 Vymezení dle zákona 108/2006 sb. Sociálně terapeutické dílny (1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 2 specifika sociálně terapeutických dílen pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním Vymezení zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, jakkoli se snaží být obecné, zřetelně vychází z popisu služby orientované na klienty s trvalým handicapem (s mentálním postižením nebo vážným tělesným postižením). Cílová skupina osob s dlouhodobým, vážným duševním onemocněním má specifické charakteristiky, kterým je třeba služby přizpůsobit: Handicap je proměnlivý a kolísá podle aktuálního zdravotního stavu (v akutních dekompenzacích onemocnění je výraznější, v remisích se podstatně snižuje). Tentýž klient může mít v průběhu několika měsíců problémy zvládnout i velmi jednoduchou činnost a zcela opačný problém činnost pro něj může být svou jednoduchostí nepodnětná a dehonestující. Neumístitelnost do méně chráněných či nechráněných pracovních podmínek zmiňovaná zákonem nemá u této cílové skupiny vždy trvalý charakter a je tedy vhodná těsná spolupráce se službami schopnými zajistit klientovi chráněnou práci nebo dokonce podporu při získání místa na volném trhu práce. Podstata handicapu je obvykle dána selháváním v sociální komunikaci a v nízké toleranci stresu, přítomen může být také kognitivní deficit, porucha soustředění a někdy také porucha jemné motoriky způsobená sekundárně léky. Klíčové pro fungování sociálně terapeutické dílny je tedy přátelské, nestresující klima. 3 shrnutí Požadavky na sociálně terapeutickou dílnu pro osoby s duševním onemocněním: 1. Nízká úroveň stresu a) nízký tlak na pracovní výkon b) předcházení konfliktů 2. Variabilní pracovní program umožňující zapojení klientů s velmi rozdílnou výkonností Napojení na služby schopné zajistit klientovi chráněnou práci nebo práci mimo chráněné podmínky 6

7 Operační manuál služby Operační manuál je především souborem konkrétních pravidel každodenního fungování služby, pracovních postupů a řešení situací, které se v práci s klienty s duševním onemocněním často objevují. Značná část jeho obsahu záleží na typu týmu, který službu realizuje a na vnějších podmínkách služby. Následující text by měl být vnímán spíše jako inspirace, kterou je možno použít při vytváření vlastního operačního manuálu nově vytvářené služby. 1 poslání organizace Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním je vždy součástí organizace poskytující širší komplex sociálních služeb osobám s dlouhodobým vážným duševním onemocněním. Tento celek bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace a zahrnuje přinejmenším služby zaměřené na podporu samostatného života v komunitě a pracovní rehabilitaci. Ve většině zahraničních modelů je integrální součástí těchto služeb také zdravotní (psychiatrická) péče. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu 2.1 Vytvoření operačního manuálu Tento operační manuál vychází z metodik poskytovatelů podobných služeb (jako zdroje byly použity metodiky užívané organizacemi Fokus Mladá Boleslav, Fokus Vysočina, Fokus Praha, Fokus Liberec a Péče o duševní zdraví Pardubice). Jednotlivé metodiky se liší spíše formálním uspořádáním než věcným obsahem, mimo jiné i proto, že historicky první verze těchto metodik byly zpracovány v roce 2002 ve společném projektu jednotlivých regionálních sdružení Fokus. 2.2 Aktualizace operačního manuálu Operační manuál je aktualizován průběžně. Operační manuál mimo jiné slouží jako studijní text pro nové pracovníky služby v období jejich zácviku. Dotazy a připomínky nových pracovníků k manuálu jsou evidovány, následně diskutovány na metodických poradách a případně zapracovány do aktuální verze operačního manuálu. Přibližně jednou ročně je prováděna důkladnější obsahová revize operačního manuálu. Drobné změny operačního manuálu jsou v kompetenci vedoucího týmu a ředitel sdružení a vedoucí ostatních služeb jsou s nimi na poradách organizačního týmu seznamováni odborným ředitelem sdružení. Změny operačního manuálu, které by mohly zásadním způsobem měnit způsob poskytování služeb nebo se dotýkaly práv uživatelů služby, schvaluje na poradě s vedoucími služeb odborný ředitel sdružení. Kterýkoliv člen sdružení je oprávněn požadovat schválení operačního manuálu nebo jeho změn valnou hromadou sdružení. Vzhledem k rozsahu a odborné náročnosti textu nejsou s operačním manuálem v rámci běžného chodu služby seznamováni klienti. Operační manuál je veřejný dokument, je zveřejněn na webových stránkách sdružení a na požádání bude poskytnut uživateli služby či jinému zájemci v elektronické podobě. Zájemci je také možno zapůjčit k nahlédnutí tištěnou verzi operačního manuálu. 2.3 Kontrola dodržování operačního manuálu Všichni pracovníci služby jsou povinni operační manuál dodržovat. Za kontrolu dodržování operačního manuálu odpovídá vedoucí dílny a odborný ředitel sdružení. Případné nesrovnalosti mezi operačním manuálem a reálným poskytováním služby či jednání pracovníka jsou týmově projednány na poradách, případně v rámci týmové supervize. 7

8 3 profil služby 3.1 Poslání služby Podpora při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností klientů, které vedou k jejich zapojení do běžného života s důrazem na pracovní oblast Udržování kvality života klienta a zvyšování odpovědnosti za jeho život Posilování zdravých stránek osobnosti klienta 3.2 Cíle služby Obsahem služby je především pracovní rehabilitace, jejíž cíl může mít v závislosti na situaci a individuálních potřebách klienta různé podoby: Připravit se na práci v nechráněných podmínkách Připravit se na práci v chráněných podmínkách (chráněná dílna, programy podporovaného či přechodného zaměstnávání) Ověřit si či zlepšit své schopnosti být v pracovním kolektivu sociálně terapeutické dílny, a tím zvýšit své sebehodnocení To znamená především nácvik pracovních dovedností, sociálních dovedností, např. schopnost ráno vstát a včas přijít do práce, schopnost funkční komunikace v pracovním kolektivu. Klient by se měl naučit akceptovat požadavky zaměstnavatele a přemýšlet o nich. Služba má dopomoci klientovi k posílení zdravých stránek jeho osobnosti. Cíl by měl být časově ohraničený. Celkově se jedná o zlepšení kvality klientova života. Tato změna kvality klientova života musí být zhodnocena klientem - je to klient, kdo rozhoduje, zda se jedná o změnu k lepšímu, či naopak. 3.3 Cílová skupina 1 Cílovou skupinou služby jsou klienti starší 18 let s vážnou duševní poruchou. Z hlediska psychiatrické diagnostiky se jedná především o klienty trpící onemocněním z následujících diagnostických okruhů: psychotická porucha (schizofrenie, schizoafektivní psychóza, afektivní psychóza) - prioritní okruh těžká porucha osobnosti těžká neuróza lehčí forma mentálního postižení spojeného s dalšími psychickými problémy postižení z jiného diagnostického okruhu vedoucí k závažnému sociálnímu handicapu. Služba není určena klientům, u kterých je tělesný handicap překážkou v pracovní rehabilitaci, a klientům, u nichž by pracovní rehabilitace mohla způsobit zhoršení tělesného nebo duševního zdraví. Spádovou oblastí služby je území bývalého okresu Karlovy Vary. Přijati mohou být i klienti, kteří nemají ve spádové oblasti trvalé bydliště, ale služba je pro ně dopravně dostupná. 3.4 Kritéria pro poskytnutí služby Klient musí patřit do cílové skupiny definované v bodě 3 a jeho zakázkou pracovat, nebo alespoň zlepšit své pracovní dovednosti. V závislosti na pracovním programu dílny mohou být stanovena další kritéria (například základní manuální zručnost). Klient přichází do kontaktu se službou, zpravidla prostřednictvím case managera. 3.5 Charakter služby Popis konkrétního výrobního programu nebo programů. 3.6 Etický kodex služby Služba nenutí klienta dělat něco jiného, než je jeho zakázka. Služba ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů, jejich nároky vyplývající z dalších platných, obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Služba žádným způsobem nenapadá lidskou důstojnost klienta. 1 Sociální služby (alespoň dle některých výkladů zákona 108/2006 Sb.) nepracují s diagnostickým vymezením. Sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním (tuto cílovou skupinu zákon explicitně uvádí) nemohou s klienty pracovat účelně a efektivně, aniž by braly v úvahu (a tedy mimo jiné adekvátně pojmenovávaly a vymezovaly) příčinu problémů v sociálním fungování klientů, kterou je nemoc. 8

9 3.7 Hranice služby Služba je ohraničena časově, a to pracovní dobou personálu. Tato pracovní doba je 8 hodin denně. Pracovník není povinen být s klientem v kontaktu mimo tuto dobu. Služba nemá charakter 24hodinové non-stop služby. Služba je poskytována v prostorách dílny. V případě organizačních záležitostí, je služba poskytována i na jiných, předem domluvených místech. 3.8 Kapacita služby 1 vedoucí dílny 2 pracovní terapeuti 15 klientů 4 personální oblast 4.1 Složení týmu Management organizace Ekonomický servis Supervizor Služba (program) Vedoucí dílny Pracovní terapeut Pracovní terapeut 4.2 Profesní předpoklady Vedoucí dílny (střediska) SŠ/VŠ sociální pracovník Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace a podporovaná práce (cca 15 hodin) Specializační kurz/kurzy relevantní k výrobnímu programu dílny Krizová intervence (cca 20 hodin) Kurz první pomoci Pracovní terapeut Odborná kvalifikace dle pracovního programu dílny Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dle zákona o sociálních službách) se zaměřením na oblast duševního zdraví Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace a podporovaná práce (cca 15 hodin) 9

10 Specializační kurz/kurzy relevantní k výrobnímu programu dílny Krizová intervence (cca 20 hodin) Kurz první pomoci 4.3 Systém dalšího vzdělávání Pro vzdělávání slouží vnitřní předpis organizace, který upravuje podmínky vzdělání pro všechny členy týmu. Předpis je k dispozici na internetových stránkách organizace. Další vzdělání je dobrovolné. Dosažená kvalifikace je zohledněna v platovém výměru. 4.4 Pracovní náplně členů týmu Pracovní náplň je součástí pracovní smlouvy Vedoucí dílny Odpovídá za prostory, majetek, stroje, nářadí, materiál, výrobky, zakázky, tržby, za chod dílny. Zajišťuje finanční zázemí dílny (nákup materiálu, vystavuje faktury, vyhotovuje uzávěrky). Koordinuje a rozděluje práci v dílně. Zaučuje terapeuty. Schvaluje dovolenou terapeutům. Denně vyplňuje docházku zaměstnanců a na konci měsíce zpracovává podklady pro výplaty. Určuje zástupce v době své nepřítomnosti Pracovní terapeut Spolupracuje s vedoucím. Zastupuje vedoucího po dobu jeho nepřítomnosti. Ovládá pracovní postupy výroby dílny. Doplňuje potraviny, kancelářské a hygienické prostředky. Odpovídá za úklid všech prostor a za lékárničku Společné pro všechny pracovníky Mají odpovědnost za skladový materiál a evidují jeho spotřebu. Domlouvají se na hodnocení klientů, vystavují propustky k lékaři. Kontrolují rehabilitační a krizové plány. Zodpovídají za fungování rehabilitace. Zaučují nové klienty, provází je službou. Jsou k dispozici klientům v případě potřeby. Dbají o dobré jméno dílny. 4.5 Profesní mlčenlivost pracovníka a etický kodex pracovníka Pracovník nezneužívá moc, kterou nad klientem má. Pracovník zaručuje, že bude respektovat samostatnost klienta, jeho vyjadřování, názor a svobodu výběru. Poskytovatel služby je povinen, zachovávat práva a svobodu klienta, bez ohledu na jeho okamžitý zdravotní stav. Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci do té míry, aby nedocházelo k omezení tohoto práva u ostatních osob. Pracovník nesmí navazovat s klientem intimní vztah. Pracovník nesmí poskytovat informace o klientovi bez jeho souhlasu. Pracovník musí vždy jednat v zájmu klienta a v zájmu zkvalitnění a rozvoje činnosti v dílně. Pracovník nesmí využít práci uživatelů k vlastní potřebě. 4.6 Platový výměr viz Mzdový předpis organizace 10

11 4.7 Klíčový pracovník Každý klient má v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci,,svého klienta. Klient má možnost si klíčového pracovníka v dílně sám zvolit, popřípadě svou volbu změnit. Klíčový pracovník provází klienta službou. Jestliže je to nutné, je schopen referovat o klientově momentální situaci a jeho stavu. Klíčový pracovník zajišťuje kontakt a komunikaci s ostatními službami prostřednictvím dalšího klíčového pracovníka ( case managera), který byl klientovi přidělen při vstupu do služby. Je jím obvykle pracovník terénního týmu, přes který klient do služby vstupuje. 4.8 Supervize Každý má možnost a zároveň povinnost účastnit se individuální i týmové supervize. Supervize se řídí vnitřním předpisem o vzdělávání pracovníků a je hrazena organizací. Slouží především k řešení problémů v rehabilitaci, psychohygieně pracovníků, řešení případných problémů nebo i sporů. Účast na týmové supervizi je povinná, výjimečně je možné se týmové supervize neúčastnit (nemoc, dovolená). Individuální supervize je povinná min. 1x za 6 měsíců. 4.9 Dobrovolníci a stáže Dobrovolníci nejsou ve službě využíváni. Stážisté dochází po domluvě s case managerem a vedoucím dílny. Průběh stáže se plánuje s jednotlivými zájemci. 5 procedurální oblast 5.1 Jednání se zájemcem o službu Přijetí zájemce o službu do dílny je v kompetenci vedoucího dílny. Zájemce o službu musí být z cílové skupiny a musí být schopen uplatnit alespoň základní manuální zručnost. Zájemce o poskytnutí služby přivádí zpravidla case manager, který se dohodne s vedoucím dílny na první schůzce. Na první schůzce je Zájemce o službu seznámen s pracovním řádem sociálně terapeutické dílny a je seznámen s týmem v dílně. V případě, že zájemce o službu má možnost plánovat přestup do chráněné dílny, jsou mu vysvětlena také pravidla související s pracovně právním vztahem - čerpání dovolené, neplacené volno, úhrada jízdného, propustky k lékaři, platové podmínky, náplň práce, délka pracovní doby, zkušební doba. Vedoucí zjišťuje, co zájemce o službu vede do dílny, co ho těší na práci, o kterou se zajímá, momentální stav atd. Smlouva je s klientem uzavírána zpravidla ústně. V případě, že klient má zájem o uzavření písemné smlouvy, je tato uzavřena v písemné formě. Zájemce o službu podepíše souhlas s pracovním řádem. Klient je seznámen s bezpečností práce. Po dobu 20 pracovních dnů se ověřuje, zda klientovi program dílny vyhovuje a chce zůstat. Během této doby si klient zvolí klíčového pracovníka. Pracovníci dílny, case manager a vedoucí dílny (který má rozhodné slovo) se rozhodnou, zda je pro klienta rehabilitace v dílně vhodná a společně vyplní pracovní hodnocení klienta ve zkušební době. V případě, že dohoda není možná, klient se odkáže zpět na case managera, který zajistí jiný rehabilitační program. Pokud byla uzavřena písemná smlouva, je zase ukončena smlouva. 5.2 Individuální plány Individuální plán se tvoří podle aktuálních potřeb klienta, poté co si klient vybere klíčového pracovníka. Plán sestavuje klíčový pracovník dílny společně s klientem. Pokud klient souhlasí, je přítomen vedoucí dílny a může být přítomen i case manager. Individuální plán slouží k tomu, aby klient mohl jasně a srozumitelně formulovat své rehabilitační cíle. S pomocí klíčového pracovníka a ostatních členů pak stanoví jednoduché reálné kroky, které vedou ke splnění cílů. 11

12 Kroky mohou být z počátku velmi malé, ale jejich náročnost by se měla v průběhu rehabilitace zvyšovat. Cíl musí být pro klienta významný, konkrétní, realistický a jeho dosažení by mělo klienta stát nějaké úsilí. Cíl musí být časově ohraničený. Je stanoveno, kdy má být dosaženo dílčích cílů. Plán je pravidelně hodnocen a aktualizován, je vyhotoven písemně ve dvou kopiích. Jednu obdrží klient a druhou eviduje klíčový pracovník. Úkoly, které vyplývají z individuálního plánu, jsou pro klienta i pracovníky závazné. 5.3 Práce s krizí klienta KRIZE negativně vnímaná změna psychického stavu. Může se projevit zhoršením zdravotního stavu klienta, agresí, ztrátou kontaktu s klientem, pokusem o sebevraždu a podobně. Jestliže se klient ocitne v krizi, snažíme se snížit riziko ohrožení klienta, nebo jeho okolí. 1) Klíčový pracovník postupuje podle předem vytvořeného krizového plánu (pokud je již k dispozici). 2) Krizový plán vytváří klíčový pracovník společně s klientem. V případě, že hrozí agrese ze strany klienta: Pracovník s klientem nezůstává o samotě. Pracovník odstraní z blízkosti klienta nebezpečné předměty. Pracovník udržuje od klienta bezpečnou vzdálenost (delší než délka natažené paže). Pracovník s klientem hovoří klidným a hlubším hlasem. Pracovník dává pozor na verbální komunikaci, musí se vyvarovat prudkých gest a pohybů, které by si klient mohl vyložit jako útok, nebo ohrožení. Pracovník nabídne klientovi, aby se posadil, jestliže to klient příjme, klesá riziko nenadálého útoku. Pracovník by neměl nadále trvat na tom, co klient odmítl. Početní přesila většinou stačí k tomu, aby se klient nechoval agresivně. Zmizení klienta jestliže je klient delší dobu nezvěstný, klíčový pracovník z dílny kontaktuje case managera a ten se pokusí klienta vyhledat a situaci řešit. Hospitalizace klienta při hospitalizaci klienta nadále udržuje jeden z pracovníků kontakt s klientem (klíčový pracovník, vedoucí dílny, case manager). Dle možností, klienta navštěvuje a motivuje ho k léčbě, ke spolupráci s lékaři a k návratu do dílny. 5.4 Kontakt s rodinou klienta Účast rodinných příslušníků klienta při jednání s klientem je dobrovolná. U klientů omezených ve způsobilosti k právním úkonům se všech jednání, která se týkají právního úkonu (např. uzavírání smlouvy, hospodaření s penězi, nebo tvorby individuálního plánu apod.)účastní jeho zákonný opatrovník Kontakt probíhá ve většině případů telefonicky. Předávání informací o klientech, se řídí vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů i v případě rodinných příslušníků. 5.5 Práva klienta Klient má právo na etické a nediskriminační pracovní prostředí. Klient má právo znát veškeré informace o dílně, výsledky hospodaření dílny a ekonomickou situaci; k těmto skutečnostem se má právo vyjádřit a žádat vysvětlení. Klient má právo na podání stížnosti. Klient má právo kdykoliv na základě svého rozhodnutí ukončit rehabilitaci v dílně. Klient má právo kdykoli nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede dílna. 5.6 Povinnosti klienta Klient je povinen dodržovat pracovní řád dílny. 12

13 Klient je povinen dodržovat rehabilitační kroky, na kterých se domluvil s terapeutem a potvrdil svým podpisem (individuální plán, smlouvu o poskytnutí služby). Klient je povinen dbát na bezpečnost svou i ostatních zaměstnanců dílny. Klient je povinen dbát pokynů terapeuta, pokud nejsou v rozporu s jeho právy. Pokud se zhorší zdravotní stav klienta do té míry, že jeho přítomnost ohrožuje zdraví ostatních, či plynulý chod dílny, je klient povinen po dobu zhoršení zdravotního stavu na pokyn terapeuta dílnu nenavštěvovat. 5.7 Zapojení klienta do řízení dílny Služba zapojuje klienty do rozhodovacího procesu. Je žádoucí, aby klienti měli zájem o to, jak dílna funguje a co se děje. Klienti mají právo zúčastňovat se velkých týmových porad. 5.8 Stížnosti Organizace má zpracován Vnitřní předpis o řešení stížnosti, kterým se řídí postup vyšetření a řešení stížnosti. Organizace má zpracován Etický kodex. Stížnost může být podána také ústně, nebo anonymně. Pokud klient není schopen samostatně stížnost formulovat, je mu k dispozici klíčový pracovník. Klient si může zvolit také zástupce pro podání stížnosti. Stížnost se předává odbornému řediteli organizace, který stížnost posoudí a vyřídí. Jestliže není žádoucí stížnost postupovat odbornému řediteli, je-li např. předmětem stížnosti právě ředitel, stížnost se projednává na týmové poradě. Kopie stížnosti se archivuje. Ústní stížnost se může řešit okamžitě, v tomto případě ji řeší vedoucí služby. Podrobné informace jsou uvedeny ve Vnitřním předpise organizace o řešení stížností, o kterém jsou klienti informování a který je dostupný na webových stránkách organizace. 5.9 Dokumentace Dílna vede rehabilitační dokumentaci, která obsahuje nejméně smlouvu o poskytnutí sociální služby, individuální plán, záznam o průběhu poskytování služby, za kterou zodpovídá vedoucí dílny Ukončení služby Ukončení služby ze strany klienta Ukončit využívání služby je klientovým samozřejmým právem. Důvody mohou být např.:» odstěhování klienta,» dosažení stanoveného cíle» obecně klientův nezájem službu dále využívat. Klient také může službu ukončit přestupem do služby jiné. Přestup klienta mezi jednotlivými službami v rámci dané organizace probíhá jako u přijetí nového klienta. Klient je informován o tom, jaká dokumentace je předávána do nové služby. Klíčový pracovník se dohodne s klientem, kdy se půjdou do služby podívat Ukončení služby ze strany organizace Organizace má právo službu ukončit, jestliže klient opakovaně nedodržuje daná pravidla, porušuje řád, nemá zájem spolupracovat, jestliže klient zmizí atd. Klient je předem seznámen s ukončením, výpovědní lhůtou, jsou mu poskytnuty informace o jiných možných službách. Situaci v tomto případě posuzuje a rozhoduje vedoucí služby. Má možnost konzultace s odborným ředitelem, supervizorem. Ukončení služby je možné provést ústně nebo písemně. O ukončení a jeho důvodu musí být proveden záznam v dokumentaci klienta. 13

14 personální ObsaZení a kapacita služby 1 personální zajištění 1.1 Sociální pracovníci Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Vedoucí sociálně terapeutické dílny SŠ VŠ/sociální práce 1,0 1.2 Pracovníci v sociálních službách Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Pracovní terapeut SŠ/rekvalifikační kurz 0,5 Pracovní terapeut SŠ/rekvalifikační kurz 1,0 1.3 Ostatní pracovníci v přímé péči Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Pracovní asistent ergoterapeut 1,0 1.4 Ostatní pracovníci management, provoz Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Provozní management, účetnictví, konzultace v rehabilitaci 0,52 2 Zajištění supervizí a vzdělávání pracovníků: Supervize týmu v rozsahu nejméně 5 hodin/měsíc. Kazuistické semináře a individuální konzultace k práci s klienty cca 1x měsíčně (dle potřeby) Konzultace k metodice rehabilitace telefonicky, em Kontinuální vzdělávání pracovníků (základy psychopatologie, psychiatrická rehabilitace, krizová intervence, zvládání problematických situací) a dle zákonných požadavků. 3 kapacita služby Denní kapacita 15 klientů Počet klientů ročně 20 klientů Pracovní rehabilitace 4 hod/den Provozní doba (může být upravena podle zájmu uživatelů) Využití kapacity dílny 70% Práce s klienty ročně hodin 14

15 spolupráce se sociálními a ZdraVOtními službami Služba je součástí systému komplexní psychosociální rehabilitace a je zcela nezbytné v tomto systému zajistit efektivní komunikaci, výměnu informací a také sdílení klientů mezi službami. Následující výčet spolupracujících služeb a institucí nelze chápat jako definitivní. Pro každého klienta by měla vzniknout účelná síť služeb, odpovídající jeho individuální situaci a problémům, které je třeba řešit. 1 sociální služby 1.1 Nově zřizované služby V rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje vznikají v Karlových Varech služby pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním: 1. Terénní sociální rehabilitace (case management) 2. Ambulantní sociální rehabilitace (denní docházkový program a volnočasové aktivity) 3. Sociálně terapeutická dílna (program základní pracovní rehabilitace) Program terénní sociální rehabilitace bude mít v komplexu těchto služeb koordinační roli, většina klientů bude přicházet do dalších služeb právě přes program terénní sociální rehabilitace s již vytvořeným rehabilitačním plánem definujícím rehabilitační zakázky vůči ostatním službám. V dalším rozvoji regionálního systému péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním by měly vznikat další služby: 4. Chráněné bydlení 5. Podpora samostatného bydlení Mimo sociální služby se jedná dále o: 6. Pracovně rehabilitační programy (podporované či přechodné zaměstnávání, chráněná dílna či sociální firma) I u těchto služeb bude program terénní sociální rehabilitace plnit obdobnou koordinační roli. 1.2 Obdobné služby v dalších okresech Karlovarského kraje V dalších dvou okresech Karlovarského kraje Sokolov a Cheb by měly postupně vznikat vlastní regionální systémy služeb pro osoby s duševním onemocněním. Týmy terénní sociální rehabilitace by měly být úzce komunikačně propojené. Měly by být schopné se vzájemně zastupovat zejména v krizových intervencích, v ideálním případě se profesně a dovednostně rozlišovat a pracovat jako krajská služba terénní sociální rehabilitace s regionálními subtýmy. 1.3 Sociální služby jiných zřizovatelů Tým terénní sociální rehabilitace by měl komunikovat se všemi sociálními službami v regionu zabývajícími se cílovou skupinou dlouhodobě duševně nemocných alespoň okrajově či příležitostně nebo schopnými své služby na tuto cílovou skupinu rozšířit. Především se jedná o: 1. Pečovatelské služby 2. Domovy se zvláštním režimem a další rezidenční služby 3. Azylové domy 4. Služby pro osoby závislé na návykových látkách 15

16 2 Zdravotní služby 2.1 Ambulantní Tým bude komunikovat se všemi ambulantními lékaři v regionu, s nimiž bude sdílet klienty. Především s 1. Ambulantními psychiatry 2. Klinickými psychology 3. Psychiatrickým denním stacionářem 4. Psychoterapeuty 5. Praktickými lékaři V případě potřeby bude zajišťovat svým klientům i služby lékařů specialistů a stomatologů. Minimálně s jednou psychiatrickou ambulancí by měla být navázána úzká systematická spolupráce a ambulantní psychiatr by měl být dostupný týmu k odborným konzultacím a také případně převzít alespoň dočasně léčbu u klientů týmu, kteří nemají svého psychiatra a naléhavě potřebují psychiatrickou péči. 2.2 Lůžkové Systematická spolupráce se předpokládá s psychiatrickým oddělením Nemocnice Ostrov. Bude vytvořen systém pravidelných setkání s týmem oddělení a návštěv právě hospitalizovaných klientů. Systém vzájemného informování by měl být vytvořen i se spádovou Psychiatrickou léčebnou Dobřany. Intenzivnější spolupráce by byla žádoucí, nicméně ji komplikuje vzdálenost a dopravní dostupnost spádové léčebny. 3 další instituce Tým terénní sociální rehabilitace bude spolupracovat se všemi institucemi významnými pro klienty. 3.1 Orgány státní správy a samosprávy 1. Krajský úřad Karlovarskévo kraje 2. Magistrát města Karlovy Vary 3. Obecní úřady Významné jsou zejména sociální odbory, odbory sociálně-právní ochrany dětí, terénní sociální pracovníci, dávkoví specialisté. 3.2 Úřad práce Oddělení zaměstnávání zdravotně postižených 3.3 Okresní správa sociálního zabezpečení Posudková služba, dávkoví specialisté. Policie ČR a městská policie 16

17 4 komunitní plánování Služba se aktivně zapojí do procesu komunitního plánování v regionu, což je kromě jiného další cesta k udržování a rozšiřování kontaktů a spolupráce se sociálními službami v regionu. Dostatečně intenzivní a efektivní komunikace s výše uvedeným výčtem parterů není pochopitelně v možnostech takto personálně obsazené služby (4,5 úvazku), kde navíc pracovníci zajišťují skupinový rehabilitační program v rozsahu 6 hodin denně. Komunikaci s navazujícími službami by měl zajistit současně vzniklý tým případového vedení (case management), u kterého je koordinace služeb klíčovou aktivitou. Rodina a další neformální poskytovatelé podpory Sociální služby Zdravotní služby Uživatel Sociáln terapeutická dílna Úřady a instituce Case management Centrum sociální rehabilitace 17

18 plán VZděláVání personálu 1 Základní vzdělávání pro všechny členy týmu Psychosociální rehabilitace duševně nemocných (cca 40 hodin) Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace (cca 20 hodin) Základy krizové intervence (cca 20 hodin) Právní minimum pro pomáhající profese / sociálně právní minimum První pomoc (nezdravotničtí pracovníci) (Noví zaměstnanci by měli toto vzdělávání absolvovat v průběhu měsíců po nástupu.) 2 pokračující vzdělávání pro všechny členy týmu Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem (20 hodin) Práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti (20 hodin) 3 specializační vzdělávání (dle zaměření a role v týmu) Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (500 hodin) Vedení týmu Standardy kvality sociálních služeb 18

19 hodnocení efektivity služby 1 možné oblasti sledování a hodnocení Zajímá nás především efektivita intervencí v rámci služeb komunitní péče, která se odráží v tom, jak je služba schopna změnit a ovlivnit následující ukazatele: a) životní spokojenost (well-being) jednotlivce b) jeho kognitivní funkce/emoce c) chování d) zdraví (symptomatologie) e) interpersonální fungování (sociální fungování a role - sociální integrace, fungování obecně, například pracovní integrace) f) společenské ukazatele (např. ekonomické ukazatele) g) zatížení rodiny (pečovatelů) h) spokojenost se službami i) organizační model služby 1.1 Sledování nepřímých ukazatelů Nepřímé ukazatele se používají k šetření změn v oblasti celkové závažnosti stavu (symptomatiky, kognice, emocí). Tyto nepřímé ukazatele mohou být však výrazně ovlivněny i dalšími faktory (např. lůžková obložnost), které jsou od ostatních jen obtížně diferencovatelné. Příklady nepřímých ukazatelů: a) Počet hospitalizací v daném období (například během poskytování služby) a ve srovnání s jiným obdobím (např. v období bez poskytované služby) tzv. pre-post hodnocení, četnost recidivy (opět v různých variantách sledování) b) Celková délka pobytu v nemocnici (dny, měsíce) c) Množství léků (pro naši cílovou klientelu připadá v úvahu sledování množství předepisovaných neuroleptik přepočítávané na haloperidolový ekvivalent) d) Sebevražednost 1.2 Šetření kvality života Nástrojem hodnotícím sociální kvalitu života je Dotazník sociální integrace SIS (Social Integration Survey Self-Report Version Piedmont Research Institute, Inc.), který se zaměřuje na kvalitu mezilidských vztahů respondenta a míru jeho zapojení do společenského života. Dotazník je nástrojem subjektivního hodnocení kvality života, obsahuje 57 položek a lze jej využít i pro měření sociálního fungování, sociálních rolí. 1.3 Fyzické zdraví, symptomatika, kognitivní funkce, emoce, chování Psychiatrické škály (symptomatologie) - v češtině existuje řada dostupných škál. Vzhledem k typu klientely našich služeb připadají v úvahu zejména škály zaměřené na symtomatologii schizofrenie. Méně vhodné jsou škály depresivní symptomatologie. Moderní psychiatrie, pracující v rámci komunitního přístupu, používá rutinně škály, které měří nejen symptomatologii či obecněji zdravotní ukazatele, nýbrž i ukazatele sociální. Pro naše účely se jeví jako vhodný HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales- HoNOS The Royal College of Psychiatrists, 1996), což je 12 položkový nástroj, hodnotící oblasti zdravotního a sociálního fungování u osob se závažným duševním onemocněním (dospělí jedinci). Hodnoceny jsou oblasti (položky) jako: nadměrná aktivita, agresivita, rušivé či agitované chování, záměrné sebepoškození, problémy s drogami, alkoholem, kognitivní problémy, fyzické zdraví a zneschopnění, problémy spojené s halucinacemi a bludy, depresivní náladou, jiné problémy v duševní oblasti či v chování, problémy se vztahy, aktivitami každodenního života, životními podmínkami, problémy spojené se zaměstnáním a prací. Každá položka je hodnocena od 0 (není problém) po 4 (závažný až velmi závažný problém), získáno je celkové skóre. Škála umožňuje opakované skórování a posuzování změn. Je administrována poskytovatelem služeb (profesionálem) a je vyplňována na základě úsudku hodnotitele, tedy nikoliv uživatele. 19

20 1.4 Šetření potřeb jedince Metodou, která se snaží o zachycení potřeb a problémů se zvládáním sociálních rolí u lidí se závažným duševním onemocněním, je Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (CAN), který byl poprvé publikován Phellanem a kol. (1995), příručka vyšla v roce 1999 (CAN:Camberwell Assessment of Need. A comprehensive needs assessement tool for people with severe mental illness The Royal College of Psychiatrists, 1999). CAN byl od té doby přeložen a adaptován v řadě zemí. CAN zahrnuje zdravotní a sociální potřeby, přičemž potřeby upozorňují na oblast, ve které může péče, terapie, pomoci. Potřeby tedy nejsou totožné s přáním, ale je to schopnost mít nějaký prospěch ze zdravotní a sociální péče (CAN, 1999). Účelem šetření je tedy zjistit, ve kterých oblastech by pacient, klient, potřeboval nějakou pomoc, ve kterých oblastech se mu jí dostalo a ve kterých oblastech žádnou pomoc nepotřebuje. Dotazník pokrývá 22 oblastí (ubytování, strava, péče o domácnost, péče o sebe, denní činnosti, tělesné zdraví, psychotické symptomy, informace, psychické potíže, nebezpečnost sobě či jiným, sexualita, doprava, peníze), ve kterých může mít respondent (osoba s duševní poruchou) potíže, problém. Existuje krátká verze CANSAS, verze klinická (CAN-C) a výzkumná verze (CAN-R). 1.5 Potřeby služeb Instrumenty této kategorie se snaží zachytit především dostupnost psychiatrických služeb, velmi často jsou to kombinace metod, které slouží zejména k popsání potřeb lidí s dlouhodobým duševním onemocněním. Vycházejí z myšlenky, že nenaplněné potřeby mohou ukazovat na problém v dostupnosti služeb. 1.6 Potřeby akce Tato kategorie se snaží mapovat potřeby pro změnu, akci, a používají se zejména pro účely plánování postupu při rozvoji a transformaci služeb. 1.7 Spokojenost se službami Spokojenost s péčí (službami, zdravotníky, léčením a zařízením) je nejčastěji spojována s nástrojem VSSS-54, Veronská škála spokojenosti se službami (Verona Service Satisfaction Scale, Ruggeri,M., Dall Agnola,R., 1993). Dotazník je sebeposuzovací, obsahuje 54 položek, které jsou rozděleny do 3 částí. V první respondent hodnotí na škále od 1 (špatný) do 5 (výborný) svou spokojenost se službami. Druhá část obsahuje otázky na typy intervencí. 1.8 Organizační model služeb Pro některé typy služeb je v zahraničí určitý konkrétní model přijímán jako standard. Například PACT (Psychiatric Assertive Community Treatment) model Steina a Testové slouží jako standard pro služby poskytující case management. Podobně se někdy používá model použitý ve Fountain House v New Yorku jako standard pro služby typu clubhouse (komplex centra denních aktivit a podporovaného zaměstnávání řízený samotnými uživateli za podpory profesionálů). Pro některé z těchto služeb existují poměrně široce používané metody srovnávající věrnost konkrétní služby původnímu organizačnímu modelu. Příkladem může být PACT Fidelity Scale (PACT-FS). Dotazník obsahuje dvanáct otázek na aspekty organizačního uspořádání služby s možnou pětistupňovou škálou odpovědí. 20

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení

Péče o duševní zdraví Metody hodnocení Péče o duševní zdraví Metody hodnocení CAN: Camberwellské hodnocení potřeb 2. vydání Václava Probstová Pavla Šelepová Eva Dragomirecká Hynek Kalvoda Gabriela Sochorová Ondřej Pěč Manuál CAN: Camberwellské

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE... 78 PROVOZNÍ ŘÁD TP... 79 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 79 DOKUMENTAČNÍ ŘÁD... 81 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 81 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ Červen 2002 Projektový tým: Vedoucí řešitelského týmu: PhDr. Irena Tomešová Vedoucí expert: PhDr. Karel Kopřiva, CSc. Experti pro problematiku

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 5) Denní stacionář projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová

Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním. Bc. Michaela Paurová Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním Bc. Michaela Paurová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje situaci v oblasti poskytování sociální pomoci duševně nemocným

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více