sociálně terapeutická dílna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociálně terapeutická dílna"

Transkript

1 modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje v rámci prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje 1 a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 2

3 sociálně terapeutická dílna pro OsOby s duševním OnemOcněním 3

4 Obsah Základní popis služby 6 1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. 6 2 Specifika sociálně terapeutických dílen pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 6 3 Shrnutí 6 Operační manuál služby 7 1 Poslání organizace 7 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu Vytvoření operačního manuálu Aktualizace operačního manuálu Kontrola dodržování operačního manuálu 7 3 Profil služby Poslání služby Cíle služby Cílová skupina Kritéria pro poskytnutí služby Charakter služby Etický kodex služby Hranice služby Kapacita služby 9 4 Personální oblast Složení týmu Profesní předpoklady Vedoucí dílny (střediska) Pracovní terapeut Systém dalšího vzdělávání Pracovní náplně členů týmu Vedoucí dílny Pracovní terapeut Společné pro všechny pracovníky Profesní mlčenlivost pracovníka a etický kodex pracovníka Platový výměr Klíčový pracovník Supervize Dobrovolníci a stáže 11 5 Procedurální oblast Jednání se zájemcem o službu Individuální plány Práce s krizí klienta Kontakt s rodinou klienta Práva klienta Povinnosti klienta Zapojení klienta do řízení dílny Stížnosti Dokumentace Ukončení služby 13 Personální obsazení a kapacita služby 14 1 Personální zajištění Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních službách 14 4

5 1.3 Ostatní pracovníci v přímé péči Ostatní pracovníci management, provoz 14 2 Zajištění supervizí a vzdělávání pracovníků: 14 3 Kapacita služby 14 Spolupráce se sociálními a zdravotními službami 15 1 Sociální služby Nově zřizované služby Obdobné služby v dalších okresech Karlovarského kraje Sociální služby jiných zřizovatelů 15 2 Zdravotní služby Ambulantní Lůžkové 16 3 Další instituce Orgány státní správy a samosprávy Úřad práce Okresní správa sociálního zabezpečení 16 4 Komunitní plánování 16 Plán vzdělávání personálu 18 1 Základní vzdělávání pro všechny členy týmu 18 2 Pokračující vzdělávání pro všechny členy týmu 18 3 Specializační vzdělávání 18 Hodnocení efektivity služby 19 1 Možné oblasti sledování a hodnocení Sledování nepřímých ukazatelů Šetření kvality života Fyzické zdraví, symptomatika, kognitivní funkce, emoce, chování Šetření potřeb jedince Potřeby služeb Potřeby akce Spokojenost se službami Organizační model služeb 20 2 Přehled sledovaných indikátorů u služby a očekávaných výsledků 21 Provozní roční rozpočet 22 Implementační roční rozpočet 23 5

6 Základní popis služby 1 Vymezení dle zákona 108/2006 sb. Sociálně terapeutické dílny (1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 2 specifika sociálně terapeutických dílen pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním Vymezení zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, jakkoli se snaží být obecné, zřetelně vychází z popisu služby orientované na klienty s trvalým handicapem (s mentálním postižením nebo vážným tělesným postižením). Cílová skupina osob s dlouhodobým, vážným duševním onemocněním má specifické charakteristiky, kterým je třeba služby přizpůsobit: Handicap je proměnlivý a kolísá podle aktuálního zdravotního stavu (v akutních dekompenzacích onemocnění je výraznější, v remisích se podstatně snižuje). Tentýž klient může mít v průběhu několika měsíců problémy zvládnout i velmi jednoduchou činnost a zcela opačný problém činnost pro něj může být svou jednoduchostí nepodnětná a dehonestující. Neumístitelnost do méně chráněných či nechráněných pracovních podmínek zmiňovaná zákonem nemá u této cílové skupiny vždy trvalý charakter a je tedy vhodná těsná spolupráce se službami schopnými zajistit klientovi chráněnou práci nebo dokonce podporu při získání místa na volném trhu práce. Podstata handicapu je obvykle dána selháváním v sociální komunikaci a v nízké toleranci stresu, přítomen může být také kognitivní deficit, porucha soustředění a někdy také porucha jemné motoriky způsobená sekundárně léky. Klíčové pro fungování sociálně terapeutické dílny je tedy přátelské, nestresující klima. 3 shrnutí Požadavky na sociálně terapeutickou dílnu pro osoby s duševním onemocněním: 1. Nízká úroveň stresu a) nízký tlak na pracovní výkon b) předcházení konfliktů 2. Variabilní pracovní program umožňující zapojení klientů s velmi rozdílnou výkonností Napojení na služby schopné zajistit klientovi chráněnou práci nebo práci mimo chráněné podmínky 6

7 Operační manuál služby Operační manuál je především souborem konkrétních pravidel každodenního fungování služby, pracovních postupů a řešení situací, které se v práci s klienty s duševním onemocněním často objevují. Značná část jeho obsahu záleží na typu týmu, který službu realizuje a na vnějších podmínkách služby. Následující text by měl být vnímán spíše jako inspirace, kterou je možno použít při vytváření vlastního operačního manuálu nově vytvářené služby. 1 poslání organizace Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním je vždy součástí organizace poskytující širší komplex sociálních služeb osobám s dlouhodobým vážným duševním onemocněním. Tento celek bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace a zahrnuje přinejmenším služby zaměřené na podporu samostatného života v komunitě a pracovní rehabilitaci. Ve většině zahraničních modelů je integrální součástí těchto služeb také zdravotní (psychiatrická) péče. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu 2.1 Vytvoření operačního manuálu Tento operační manuál vychází z metodik poskytovatelů podobných služeb (jako zdroje byly použity metodiky užívané organizacemi Fokus Mladá Boleslav, Fokus Vysočina, Fokus Praha, Fokus Liberec a Péče o duševní zdraví Pardubice). Jednotlivé metodiky se liší spíše formálním uspořádáním než věcným obsahem, mimo jiné i proto, že historicky první verze těchto metodik byly zpracovány v roce 2002 ve společném projektu jednotlivých regionálních sdružení Fokus. 2.2 Aktualizace operačního manuálu Operační manuál je aktualizován průběžně. Operační manuál mimo jiné slouží jako studijní text pro nové pracovníky služby v období jejich zácviku. Dotazy a připomínky nových pracovníků k manuálu jsou evidovány, následně diskutovány na metodických poradách a případně zapracovány do aktuální verze operačního manuálu. Přibližně jednou ročně je prováděna důkladnější obsahová revize operačního manuálu. Drobné změny operačního manuálu jsou v kompetenci vedoucího týmu a ředitel sdružení a vedoucí ostatních služeb jsou s nimi na poradách organizačního týmu seznamováni odborným ředitelem sdružení. Změny operačního manuálu, které by mohly zásadním způsobem měnit způsob poskytování služeb nebo se dotýkaly práv uživatelů služby, schvaluje na poradě s vedoucími služeb odborný ředitel sdružení. Kterýkoliv člen sdružení je oprávněn požadovat schválení operačního manuálu nebo jeho změn valnou hromadou sdružení. Vzhledem k rozsahu a odborné náročnosti textu nejsou s operačním manuálem v rámci běžného chodu služby seznamováni klienti. Operační manuál je veřejný dokument, je zveřejněn na webových stránkách sdružení a na požádání bude poskytnut uživateli služby či jinému zájemci v elektronické podobě. Zájemci je také možno zapůjčit k nahlédnutí tištěnou verzi operačního manuálu. 2.3 Kontrola dodržování operačního manuálu Všichni pracovníci služby jsou povinni operační manuál dodržovat. Za kontrolu dodržování operačního manuálu odpovídá vedoucí dílny a odborný ředitel sdružení. Případné nesrovnalosti mezi operačním manuálem a reálným poskytováním služby či jednání pracovníka jsou týmově projednány na poradách, případně v rámci týmové supervize. 7

8 3 profil služby 3.1 Poslání služby Podpora při vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností klientů, které vedou k jejich zapojení do běžného života s důrazem na pracovní oblast Udržování kvality života klienta a zvyšování odpovědnosti za jeho život Posilování zdravých stránek osobnosti klienta 3.2 Cíle služby Obsahem služby je především pracovní rehabilitace, jejíž cíl může mít v závislosti na situaci a individuálních potřebách klienta různé podoby: Připravit se na práci v nechráněných podmínkách Připravit se na práci v chráněných podmínkách (chráněná dílna, programy podporovaného či přechodného zaměstnávání) Ověřit si či zlepšit své schopnosti být v pracovním kolektivu sociálně terapeutické dílny, a tím zvýšit své sebehodnocení To znamená především nácvik pracovních dovedností, sociálních dovedností, např. schopnost ráno vstát a včas přijít do práce, schopnost funkční komunikace v pracovním kolektivu. Klient by se měl naučit akceptovat požadavky zaměstnavatele a přemýšlet o nich. Služba má dopomoci klientovi k posílení zdravých stránek jeho osobnosti. Cíl by měl být časově ohraničený. Celkově se jedná o zlepšení kvality klientova života. Tato změna kvality klientova života musí být zhodnocena klientem - je to klient, kdo rozhoduje, zda se jedná o změnu k lepšímu, či naopak. 3.3 Cílová skupina 1 Cílovou skupinou služby jsou klienti starší 18 let s vážnou duševní poruchou. Z hlediska psychiatrické diagnostiky se jedná především o klienty trpící onemocněním z následujících diagnostických okruhů: psychotická porucha (schizofrenie, schizoafektivní psychóza, afektivní psychóza) - prioritní okruh těžká porucha osobnosti těžká neuróza lehčí forma mentálního postižení spojeného s dalšími psychickými problémy postižení z jiného diagnostického okruhu vedoucí k závažnému sociálnímu handicapu. Služba není určena klientům, u kterých je tělesný handicap překážkou v pracovní rehabilitaci, a klientům, u nichž by pracovní rehabilitace mohla způsobit zhoršení tělesného nebo duševního zdraví. Spádovou oblastí služby je území bývalého okresu Karlovy Vary. Přijati mohou být i klienti, kteří nemají ve spádové oblasti trvalé bydliště, ale služba je pro ně dopravně dostupná. 3.4 Kritéria pro poskytnutí služby Klient musí patřit do cílové skupiny definované v bodě 3 a jeho zakázkou pracovat, nebo alespoň zlepšit své pracovní dovednosti. V závislosti na pracovním programu dílny mohou být stanovena další kritéria (například základní manuální zručnost). Klient přichází do kontaktu se službou, zpravidla prostřednictvím case managera. 3.5 Charakter služby Popis konkrétního výrobního programu nebo programů. 3.6 Etický kodex služby Služba nenutí klienta dělat něco jiného, než je jeho zakázka. Služba ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů, jejich nároky vyplývající z dalších platných, obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Služba žádným způsobem nenapadá lidskou důstojnost klienta. 1 Sociální služby (alespoň dle některých výkladů zákona 108/2006 Sb.) nepracují s diagnostickým vymezením. Sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním (tuto cílovou skupinu zákon explicitně uvádí) nemohou s klienty pracovat účelně a efektivně, aniž by braly v úvahu (a tedy mimo jiné adekvátně pojmenovávaly a vymezovaly) příčinu problémů v sociálním fungování klientů, kterou je nemoc. 8

9 3.7 Hranice služby Služba je ohraničena časově, a to pracovní dobou personálu. Tato pracovní doba je 8 hodin denně. Pracovník není povinen být s klientem v kontaktu mimo tuto dobu. Služba nemá charakter 24hodinové non-stop služby. Služba je poskytována v prostorách dílny. V případě organizačních záležitostí, je služba poskytována i na jiných, předem domluvených místech. 3.8 Kapacita služby 1 vedoucí dílny 2 pracovní terapeuti 15 klientů 4 personální oblast 4.1 Složení týmu Management organizace Ekonomický servis Supervizor Služba (program) Vedoucí dílny Pracovní terapeut Pracovní terapeut 4.2 Profesní předpoklady Vedoucí dílny (střediska) SŠ/VŠ sociální pracovník Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace a podporovaná práce (cca 15 hodin) Specializační kurz/kurzy relevantní k výrobnímu programu dílny Krizová intervence (cca 20 hodin) Kurz první pomoci Pracovní terapeut Odborná kvalifikace dle pracovního programu dílny Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dle zákona o sociálních službách) se zaměřením na oblast duševního zdraví Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace a podporovaná práce (cca 15 hodin) 9

10 Specializační kurz/kurzy relevantní k výrobnímu programu dílny Krizová intervence (cca 20 hodin) Kurz první pomoci 4.3 Systém dalšího vzdělávání Pro vzdělávání slouží vnitřní předpis organizace, který upravuje podmínky vzdělání pro všechny členy týmu. Předpis je k dispozici na internetových stránkách organizace. Další vzdělání je dobrovolné. Dosažená kvalifikace je zohledněna v platovém výměru. 4.4 Pracovní náplně členů týmu Pracovní náplň je součástí pracovní smlouvy Vedoucí dílny Odpovídá za prostory, majetek, stroje, nářadí, materiál, výrobky, zakázky, tržby, za chod dílny. Zajišťuje finanční zázemí dílny (nákup materiálu, vystavuje faktury, vyhotovuje uzávěrky). Koordinuje a rozděluje práci v dílně. Zaučuje terapeuty. Schvaluje dovolenou terapeutům. Denně vyplňuje docházku zaměstnanců a na konci měsíce zpracovává podklady pro výplaty. Určuje zástupce v době své nepřítomnosti Pracovní terapeut Spolupracuje s vedoucím. Zastupuje vedoucího po dobu jeho nepřítomnosti. Ovládá pracovní postupy výroby dílny. Doplňuje potraviny, kancelářské a hygienické prostředky. Odpovídá za úklid všech prostor a za lékárničku Společné pro všechny pracovníky Mají odpovědnost za skladový materiál a evidují jeho spotřebu. Domlouvají se na hodnocení klientů, vystavují propustky k lékaři. Kontrolují rehabilitační a krizové plány. Zodpovídají za fungování rehabilitace. Zaučují nové klienty, provází je službou. Jsou k dispozici klientům v případě potřeby. Dbají o dobré jméno dílny. 4.5 Profesní mlčenlivost pracovníka a etický kodex pracovníka Pracovník nezneužívá moc, kterou nad klientem má. Pracovník zaručuje, že bude respektovat samostatnost klienta, jeho vyjadřování, názor a svobodu výběru. Poskytovatel služby je povinen, zachovávat práva a svobodu klienta, bez ohledu na jeho okamžitý zdravotní stav. Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci do té míry, aby nedocházelo k omezení tohoto práva u ostatních osob. Pracovník nesmí navazovat s klientem intimní vztah. Pracovník nesmí poskytovat informace o klientovi bez jeho souhlasu. Pracovník musí vždy jednat v zájmu klienta a v zájmu zkvalitnění a rozvoje činnosti v dílně. Pracovník nesmí využít práci uživatelů k vlastní potřebě. 4.6 Platový výměr viz Mzdový předpis organizace 10

11 4.7 Klíčový pracovník Každý klient má v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci,,svého klienta. Klient má možnost si klíčového pracovníka v dílně sám zvolit, popřípadě svou volbu změnit. Klíčový pracovník provází klienta službou. Jestliže je to nutné, je schopen referovat o klientově momentální situaci a jeho stavu. Klíčový pracovník zajišťuje kontakt a komunikaci s ostatními službami prostřednictvím dalšího klíčového pracovníka ( case managera), který byl klientovi přidělen při vstupu do služby. Je jím obvykle pracovník terénního týmu, přes který klient do služby vstupuje. 4.8 Supervize Každý má možnost a zároveň povinnost účastnit se individuální i týmové supervize. Supervize se řídí vnitřním předpisem o vzdělávání pracovníků a je hrazena organizací. Slouží především k řešení problémů v rehabilitaci, psychohygieně pracovníků, řešení případných problémů nebo i sporů. Účast na týmové supervizi je povinná, výjimečně je možné se týmové supervize neúčastnit (nemoc, dovolená). Individuální supervize je povinná min. 1x za 6 měsíců. 4.9 Dobrovolníci a stáže Dobrovolníci nejsou ve službě využíváni. Stážisté dochází po domluvě s case managerem a vedoucím dílny. Průběh stáže se plánuje s jednotlivými zájemci. 5 procedurální oblast 5.1 Jednání se zájemcem o službu Přijetí zájemce o službu do dílny je v kompetenci vedoucího dílny. Zájemce o službu musí být z cílové skupiny a musí být schopen uplatnit alespoň základní manuální zručnost. Zájemce o poskytnutí služby přivádí zpravidla case manager, který se dohodne s vedoucím dílny na první schůzce. Na první schůzce je Zájemce o službu seznámen s pracovním řádem sociálně terapeutické dílny a je seznámen s týmem v dílně. V případě, že zájemce o službu má možnost plánovat přestup do chráněné dílny, jsou mu vysvětlena také pravidla související s pracovně právním vztahem - čerpání dovolené, neplacené volno, úhrada jízdného, propustky k lékaři, platové podmínky, náplň práce, délka pracovní doby, zkušební doba. Vedoucí zjišťuje, co zájemce o službu vede do dílny, co ho těší na práci, o kterou se zajímá, momentální stav atd. Smlouva je s klientem uzavírána zpravidla ústně. V případě, že klient má zájem o uzavření písemné smlouvy, je tato uzavřena v písemné formě. Zájemce o službu podepíše souhlas s pracovním řádem. Klient je seznámen s bezpečností práce. Po dobu 20 pracovních dnů se ověřuje, zda klientovi program dílny vyhovuje a chce zůstat. Během této doby si klient zvolí klíčového pracovníka. Pracovníci dílny, case manager a vedoucí dílny (který má rozhodné slovo) se rozhodnou, zda je pro klienta rehabilitace v dílně vhodná a společně vyplní pracovní hodnocení klienta ve zkušební době. V případě, že dohoda není možná, klient se odkáže zpět na case managera, který zajistí jiný rehabilitační program. Pokud byla uzavřena písemná smlouva, je zase ukončena smlouva. 5.2 Individuální plány Individuální plán se tvoří podle aktuálních potřeb klienta, poté co si klient vybere klíčového pracovníka. Plán sestavuje klíčový pracovník dílny společně s klientem. Pokud klient souhlasí, je přítomen vedoucí dílny a může být přítomen i case manager. Individuální plán slouží k tomu, aby klient mohl jasně a srozumitelně formulovat své rehabilitační cíle. S pomocí klíčového pracovníka a ostatních členů pak stanoví jednoduché reálné kroky, které vedou ke splnění cílů. 11

12 Kroky mohou být z počátku velmi malé, ale jejich náročnost by se měla v průběhu rehabilitace zvyšovat. Cíl musí být pro klienta významný, konkrétní, realistický a jeho dosažení by mělo klienta stát nějaké úsilí. Cíl musí být časově ohraničený. Je stanoveno, kdy má být dosaženo dílčích cílů. Plán je pravidelně hodnocen a aktualizován, je vyhotoven písemně ve dvou kopiích. Jednu obdrží klient a druhou eviduje klíčový pracovník. Úkoly, které vyplývají z individuálního plánu, jsou pro klienta i pracovníky závazné. 5.3 Práce s krizí klienta KRIZE negativně vnímaná změna psychického stavu. Může se projevit zhoršením zdravotního stavu klienta, agresí, ztrátou kontaktu s klientem, pokusem o sebevraždu a podobně. Jestliže se klient ocitne v krizi, snažíme se snížit riziko ohrožení klienta, nebo jeho okolí. 1) Klíčový pracovník postupuje podle předem vytvořeného krizového plánu (pokud je již k dispozici). 2) Krizový plán vytváří klíčový pracovník společně s klientem. V případě, že hrozí agrese ze strany klienta: Pracovník s klientem nezůstává o samotě. Pracovník odstraní z blízkosti klienta nebezpečné předměty. Pracovník udržuje od klienta bezpečnou vzdálenost (delší než délka natažené paže). Pracovník s klientem hovoří klidným a hlubším hlasem. Pracovník dává pozor na verbální komunikaci, musí se vyvarovat prudkých gest a pohybů, které by si klient mohl vyložit jako útok, nebo ohrožení. Pracovník nabídne klientovi, aby se posadil, jestliže to klient příjme, klesá riziko nenadálého útoku. Pracovník by neměl nadále trvat na tom, co klient odmítl. Početní přesila většinou stačí k tomu, aby se klient nechoval agresivně. Zmizení klienta jestliže je klient delší dobu nezvěstný, klíčový pracovník z dílny kontaktuje case managera a ten se pokusí klienta vyhledat a situaci řešit. Hospitalizace klienta při hospitalizaci klienta nadále udržuje jeden z pracovníků kontakt s klientem (klíčový pracovník, vedoucí dílny, case manager). Dle možností, klienta navštěvuje a motivuje ho k léčbě, ke spolupráci s lékaři a k návratu do dílny. 5.4 Kontakt s rodinou klienta Účast rodinných příslušníků klienta při jednání s klientem je dobrovolná. U klientů omezených ve způsobilosti k právním úkonům se všech jednání, která se týkají právního úkonu (např. uzavírání smlouvy, hospodaření s penězi, nebo tvorby individuálního plánu apod.)účastní jeho zákonný opatrovník Kontakt probíhá ve většině případů telefonicky. Předávání informací o klientech, se řídí vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů i v případě rodinných příslušníků. 5.5 Práva klienta Klient má právo na etické a nediskriminační pracovní prostředí. Klient má právo znát veškeré informace o dílně, výsledky hospodaření dílny a ekonomickou situaci; k těmto skutečnostem se má právo vyjádřit a žádat vysvětlení. Klient má právo na podání stížnosti. Klient má právo kdykoliv na základě svého rozhodnutí ukončit rehabilitaci v dílně. Klient má právo kdykoli nahlédnout do dokumentace, kterou o něm vede dílna. 5.6 Povinnosti klienta Klient je povinen dodržovat pracovní řád dílny. 12

13 Klient je povinen dodržovat rehabilitační kroky, na kterých se domluvil s terapeutem a potvrdil svým podpisem (individuální plán, smlouvu o poskytnutí služby). Klient je povinen dbát na bezpečnost svou i ostatních zaměstnanců dílny. Klient je povinen dbát pokynů terapeuta, pokud nejsou v rozporu s jeho právy. Pokud se zhorší zdravotní stav klienta do té míry, že jeho přítomnost ohrožuje zdraví ostatních, či plynulý chod dílny, je klient povinen po dobu zhoršení zdravotního stavu na pokyn terapeuta dílnu nenavštěvovat. 5.7 Zapojení klienta do řízení dílny Služba zapojuje klienty do rozhodovacího procesu. Je žádoucí, aby klienti měli zájem o to, jak dílna funguje a co se děje. Klienti mají právo zúčastňovat se velkých týmových porad. 5.8 Stížnosti Organizace má zpracován Vnitřní předpis o řešení stížnosti, kterým se řídí postup vyšetření a řešení stížnosti. Organizace má zpracován Etický kodex. Stížnost může být podána také ústně, nebo anonymně. Pokud klient není schopen samostatně stížnost formulovat, je mu k dispozici klíčový pracovník. Klient si může zvolit také zástupce pro podání stížnosti. Stížnost se předává odbornému řediteli organizace, který stížnost posoudí a vyřídí. Jestliže není žádoucí stížnost postupovat odbornému řediteli, je-li např. předmětem stížnosti právě ředitel, stížnost se projednává na týmové poradě. Kopie stížnosti se archivuje. Ústní stížnost se může řešit okamžitě, v tomto případě ji řeší vedoucí služby. Podrobné informace jsou uvedeny ve Vnitřním předpise organizace o řešení stížností, o kterém jsou klienti informování a který je dostupný na webových stránkách organizace. 5.9 Dokumentace Dílna vede rehabilitační dokumentaci, která obsahuje nejméně smlouvu o poskytnutí sociální služby, individuální plán, záznam o průběhu poskytování služby, za kterou zodpovídá vedoucí dílny Ukončení služby Ukončení služby ze strany klienta Ukončit využívání služby je klientovým samozřejmým právem. Důvody mohou být např.:» odstěhování klienta,» dosažení stanoveného cíle» obecně klientův nezájem službu dále využívat. Klient také může službu ukončit přestupem do služby jiné. Přestup klienta mezi jednotlivými službami v rámci dané organizace probíhá jako u přijetí nového klienta. Klient je informován o tom, jaká dokumentace je předávána do nové služby. Klíčový pracovník se dohodne s klientem, kdy se půjdou do služby podívat Ukončení služby ze strany organizace Organizace má právo službu ukončit, jestliže klient opakovaně nedodržuje daná pravidla, porušuje řád, nemá zájem spolupracovat, jestliže klient zmizí atd. Klient je předem seznámen s ukončením, výpovědní lhůtou, jsou mu poskytnuty informace o jiných možných službách. Situaci v tomto případě posuzuje a rozhoduje vedoucí služby. Má možnost konzultace s odborným ředitelem, supervizorem. Ukončení služby je možné provést ústně nebo písemně. O ukončení a jeho důvodu musí být proveden záznam v dokumentaci klienta. 13

14 personální ObsaZení a kapacita služby 1 personální zajištění 1.1 Sociální pracovníci Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Vedoucí sociálně terapeutické dílny SŠ VŠ/sociální práce 1,0 1.2 Pracovníci v sociálních službách Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Pracovní terapeut SŠ/rekvalifikační kurz 0,5 Pracovní terapeut SŠ/rekvalifikační kurz 1,0 1.3 Ostatní pracovníci v přímé péči Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Pracovní asistent ergoterapeut 1,0 1.4 Ostatní pracovníci management, provoz Název pozice / jméno Dosažená kvalifikace / obor úvazek Provozní management, účetnictví, konzultace v rehabilitaci 0,52 2 Zajištění supervizí a vzdělávání pracovníků: Supervize týmu v rozsahu nejméně 5 hodin/měsíc. Kazuistické semináře a individuální konzultace k práci s klienty cca 1x měsíčně (dle potřeby) Konzultace k metodice rehabilitace telefonicky, em Kontinuální vzdělávání pracovníků (základy psychopatologie, psychiatrická rehabilitace, krizová intervence, zvládání problematických situací) a dle zákonných požadavků. 3 kapacita služby Denní kapacita 15 klientů Počet klientů ročně 20 klientů Pracovní rehabilitace 4 hod/den Provozní doba (může být upravena podle zájmu uživatelů) Využití kapacity dílny 70% Práce s klienty ročně hodin 14

15 spolupráce se sociálními a ZdraVOtními službami Služba je součástí systému komplexní psychosociální rehabilitace a je zcela nezbytné v tomto systému zajistit efektivní komunikaci, výměnu informací a také sdílení klientů mezi službami. Následující výčet spolupracujících služeb a institucí nelze chápat jako definitivní. Pro každého klienta by měla vzniknout účelná síť služeb, odpovídající jeho individuální situaci a problémům, které je třeba řešit. 1 sociální služby 1.1 Nově zřizované služby V rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje vznikají v Karlových Varech služby pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním: 1. Terénní sociální rehabilitace (case management) 2. Ambulantní sociální rehabilitace (denní docházkový program a volnočasové aktivity) 3. Sociálně terapeutická dílna (program základní pracovní rehabilitace) Program terénní sociální rehabilitace bude mít v komplexu těchto služeb koordinační roli, většina klientů bude přicházet do dalších služeb právě přes program terénní sociální rehabilitace s již vytvořeným rehabilitačním plánem definujícím rehabilitační zakázky vůči ostatním službám. V dalším rozvoji regionálního systému péče o osoby s dlouhodobým duševním onemocněním by měly vznikat další služby: 4. Chráněné bydlení 5. Podpora samostatného bydlení Mimo sociální služby se jedná dále o: 6. Pracovně rehabilitační programy (podporované či přechodné zaměstnávání, chráněná dílna či sociální firma) I u těchto služeb bude program terénní sociální rehabilitace plnit obdobnou koordinační roli. 1.2 Obdobné služby v dalších okresech Karlovarského kraje V dalších dvou okresech Karlovarského kraje Sokolov a Cheb by měly postupně vznikat vlastní regionální systémy služeb pro osoby s duševním onemocněním. Týmy terénní sociální rehabilitace by měly být úzce komunikačně propojené. Měly by být schopné se vzájemně zastupovat zejména v krizových intervencích, v ideálním případě se profesně a dovednostně rozlišovat a pracovat jako krajská služba terénní sociální rehabilitace s regionálními subtýmy. 1.3 Sociální služby jiných zřizovatelů Tým terénní sociální rehabilitace by měl komunikovat se všemi sociálními službami v regionu zabývajícími se cílovou skupinou dlouhodobě duševně nemocných alespoň okrajově či příležitostně nebo schopnými své služby na tuto cílovou skupinu rozšířit. Především se jedná o: 1. Pečovatelské služby 2. Domovy se zvláštním režimem a další rezidenční služby 3. Azylové domy 4. Služby pro osoby závislé na návykových látkách 15

16 2 Zdravotní služby 2.1 Ambulantní Tým bude komunikovat se všemi ambulantními lékaři v regionu, s nimiž bude sdílet klienty. Především s 1. Ambulantními psychiatry 2. Klinickými psychology 3. Psychiatrickým denním stacionářem 4. Psychoterapeuty 5. Praktickými lékaři V případě potřeby bude zajišťovat svým klientům i služby lékařů specialistů a stomatologů. Minimálně s jednou psychiatrickou ambulancí by měla být navázána úzká systematická spolupráce a ambulantní psychiatr by měl být dostupný týmu k odborným konzultacím a také případně převzít alespoň dočasně léčbu u klientů týmu, kteří nemají svého psychiatra a naléhavě potřebují psychiatrickou péči. 2.2 Lůžkové Systematická spolupráce se předpokládá s psychiatrickým oddělením Nemocnice Ostrov. Bude vytvořen systém pravidelných setkání s týmem oddělení a návštěv právě hospitalizovaných klientů. Systém vzájemného informování by měl být vytvořen i se spádovou Psychiatrickou léčebnou Dobřany. Intenzivnější spolupráce by byla žádoucí, nicméně ji komplikuje vzdálenost a dopravní dostupnost spádové léčebny. 3 další instituce Tým terénní sociální rehabilitace bude spolupracovat se všemi institucemi významnými pro klienty. 3.1 Orgány státní správy a samosprávy 1. Krajský úřad Karlovarskévo kraje 2. Magistrát města Karlovy Vary 3. Obecní úřady Významné jsou zejména sociální odbory, odbory sociálně-právní ochrany dětí, terénní sociální pracovníci, dávkoví specialisté. 3.2 Úřad práce Oddělení zaměstnávání zdravotně postižených 3.3 Okresní správa sociálního zabezpečení Posudková služba, dávkoví specialisté. Policie ČR a městská policie 16

17 4 komunitní plánování Služba se aktivně zapojí do procesu komunitního plánování v regionu, což je kromě jiného další cesta k udržování a rozšiřování kontaktů a spolupráce se sociálními službami v regionu. Dostatečně intenzivní a efektivní komunikace s výše uvedeným výčtem parterů není pochopitelně v možnostech takto personálně obsazené služby (4,5 úvazku), kde navíc pracovníci zajišťují skupinový rehabilitační program v rozsahu 6 hodin denně. Komunikaci s navazujícími službami by měl zajistit současně vzniklý tým případového vedení (case management), u kterého je koordinace služeb klíčovou aktivitou. Rodina a další neformální poskytovatelé podpory Sociální služby Zdravotní služby Uživatel Sociáln terapeutická dílna Úřady a instituce Case management Centrum sociální rehabilitace 17

18 plán VZděláVání personálu 1 Základní vzdělávání pro všechny členy týmu Psychosociální rehabilitace duševně nemocných (cca 40 hodin) Psychiatrické minimum, práva duševně nemocných a etika práce s klientem (cca 20 hodin) Pracovní rehabilitace (cca 20 hodin) Základy krizové intervence (cca 20 hodin) Právní minimum pro pomáhající profese / sociálně právní minimum První pomoc (nezdravotničtí pracovníci) (Noví zaměstnanci by měli toto vzdělávání absolvovat v průběhu měsíců po nástupu.) 2 pokračující vzdělávání pro všechny členy týmu Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem (20 hodin) Práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti (20 hodin) 3 specializační vzdělávání (dle zaměření a role v týmu) Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (500 hodin) Vedení týmu Standardy kvality sociálních služeb 18

19 hodnocení efektivity služby 1 možné oblasti sledování a hodnocení Zajímá nás především efektivita intervencí v rámci služeb komunitní péče, která se odráží v tom, jak je služba schopna změnit a ovlivnit následující ukazatele: a) životní spokojenost (well-being) jednotlivce b) jeho kognitivní funkce/emoce c) chování d) zdraví (symptomatologie) e) interpersonální fungování (sociální fungování a role - sociální integrace, fungování obecně, například pracovní integrace) f) společenské ukazatele (např. ekonomické ukazatele) g) zatížení rodiny (pečovatelů) h) spokojenost se službami i) organizační model služby 1.1 Sledování nepřímých ukazatelů Nepřímé ukazatele se používají k šetření změn v oblasti celkové závažnosti stavu (symptomatiky, kognice, emocí). Tyto nepřímé ukazatele mohou být však výrazně ovlivněny i dalšími faktory (např. lůžková obložnost), které jsou od ostatních jen obtížně diferencovatelné. Příklady nepřímých ukazatelů: a) Počet hospitalizací v daném období (například během poskytování služby) a ve srovnání s jiným obdobím (např. v období bez poskytované služby) tzv. pre-post hodnocení, četnost recidivy (opět v různých variantách sledování) b) Celková délka pobytu v nemocnici (dny, měsíce) c) Množství léků (pro naši cílovou klientelu připadá v úvahu sledování množství předepisovaných neuroleptik přepočítávané na haloperidolový ekvivalent) d) Sebevražednost 1.2 Šetření kvality života Nástrojem hodnotícím sociální kvalitu života je Dotazník sociální integrace SIS (Social Integration Survey Self-Report Version Piedmont Research Institute, Inc.), který se zaměřuje na kvalitu mezilidských vztahů respondenta a míru jeho zapojení do společenského života. Dotazník je nástrojem subjektivního hodnocení kvality života, obsahuje 57 položek a lze jej využít i pro měření sociálního fungování, sociálních rolí. 1.3 Fyzické zdraví, symptomatika, kognitivní funkce, emoce, chování Psychiatrické škály (symptomatologie) - v češtině existuje řada dostupných škál. Vzhledem k typu klientely našich služeb připadají v úvahu zejména škály zaměřené na symtomatologii schizofrenie. Méně vhodné jsou škály depresivní symptomatologie. Moderní psychiatrie, pracující v rámci komunitního přístupu, používá rutinně škály, které měří nejen symptomatologii či obecněji zdravotní ukazatele, nýbrž i ukazatele sociální. Pro naše účely se jeví jako vhodný HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales- HoNOS The Royal College of Psychiatrists, 1996), což je 12 položkový nástroj, hodnotící oblasti zdravotního a sociálního fungování u osob se závažným duševním onemocněním (dospělí jedinci). Hodnoceny jsou oblasti (položky) jako: nadměrná aktivita, agresivita, rušivé či agitované chování, záměrné sebepoškození, problémy s drogami, alkoholem, kognitivní problémy, fyzické zdraví a zneschopnění, problémy spojené s halucinacemi a bludy, depresivní náladou, jiné problémy v duševní oblasti či v chování, problémy se vztahy, aktivitami každodenního života, životními podmínkami, problémy spojené se zaměstnáním a prací. Každá položka je hodnocena od 0 (není problém) po 4 (závažný až velmi závažný problém), získáno je celkové skóre. Škála umožňuje opakované skórování a posuzování změn. Je administrována poskytovatelem služeb (profesionálem) a je vyplňována na základě úsudku hodnotitele, tedy nikoliv uživatele. 19

20 1.4 Šetření potřeb jedince Metodou, která se snaží o zachycení potřeb a problémů se zvládáním sociálních rolí u lidí se závažným duševním onemocněním, je Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (CAN), který byl poprvé publikován Phellanem a kol. (1995), příručka vyšla v roce 1999 (CAN:Camberwell Assessment of Need. A comprehensive needs assessement tool for people with severe mental illness The Royal College of Psychiatrists, 1999). CAN byl od té doby přeložen a adaptován v řadě zemí. CAN zahrnuje zdravotní a sociální potřeby, přičemž potřeby upozorňují na oblast, ve které může péče, terapie, pomoci. Potřeby tedy nejsou totožné s přáním, ale je to schopnost mít nějaký prospěch ze zdravotní a sociální péče (CAN, 1999). Účelem šetření je tedy zjistit, ve kterých oblastech by pacient, klient, potřeboval nějakou pomoc, ve kterých oblastech se mu jí dostalo a ve kterých oblastech žádnou pomoc nepotřebuje. Dotazník pokrývá 22 oblastí (ubytování, strava, péče o domácnost, péče o sebe, denní činnosti, tělesné zdraví, psychotické symptomy, informace, psychické potíže, nebezpečnost sobě či jiným, sexualita, doprava, peníze), ve kterých může mít respondent (osoba s duševní poruchou) potíže, problém. Existuje krátká verze CANSAS, verze klinická (CAN-C) a výzkumná verze (CAN-R). 1.5 Potřeby služeb Instrumenty této kategorie se snaží zachytit především dostupnost psychiatrických služeb, velmi často jsou to kombinace metod, které slouží zejména k popsání potřeb lidí s dlouhodobým duševním onemocněním. Vycházejí z myšlenky, že nenaplněné potřeby mohou ukazovat na problém v dostupnosti služeb. 1.6 Potřeby akce Tato kategorie se snaží mapovat potřeby pro změnu, akci, a používají se zejména pro účely plánování postupu při rozvoji a transformaci služeb. 1.7 Spokojenost se službami Spokojenost s péčí (službami, zdravotníky, léčením a zařízením) je nejčastěji spojována s nástrojem VSSS-54, Veronská škála spokojenosti se službami (Verona Service Satisfaction Scale, Ruggeri,M., Dall Agnola,R., 1993). Dotazník je sebeposuzovací, obsahuje 54 položek, které jsou rozděleny do 3 částí. V první respondent hodnotí na škále od 1 (špatný) do 5 (výborný) svou spokojenost se službami. Druhá část obsahuje otázky na typy intervencí. 1.8 Organizační model služeb Pro některé typy služeb je v zahraničí určitý konkrétní model přijímán jako standard. Například PACT (Psychiatric Assertive Community Treatment) model Steina a Testové slouží jako standard pro služby poskytující case management. Podobně se někdy používá model použitý ve Fountain House v New Yorku jako standard pro služby typu clubhouse (komplex centra denních aktivit a podporovaného zaměstnávání řízený samotnými uživateli za podpory profesionálů). Pro některé z těchto služeb existují poměrně široce používané metody srovnávající věrnost konkrétní služby původnímu organizačnímu modelu. Příkladem může být PACT Fidelity Scale (PACT-FS). Dotazník obsahuje dvanáct otázek na aspekty organizačního uspořádání služby s možnou pětistupňovou škálou odpovědí. 20

Sociální rehabilitace - ambulantní forma

Sociální rehabilitace - ambulantní forma MOdely sociálních služeb pro OsOby s duševním OneMOCnĚníM pro Okres karlovy Vary 3 Sociální rehabilitace - ambulantní forma Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč

Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď, Stanislava Správková, Jan Stuchlík, Ondřej Pěč Popis práce multidisciplinárních týmů a koordinačního týmu v rámci vytváření sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (2013) Olga Dacková, Barbora Wenigová, Jaroslav Hodboď,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Chráněné bydlení. modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy

Chráněné bydlení. modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro OkRes karlovy VaRy 5 Chráněné bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více