Výroční zpráva Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009. Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5."

Transkript

1 Výroční zpráva 29 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 -

2 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo Ústí Sídlo: Průmyslová ulice 195, Sezimovo Ústí II Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Právní forma: příspěvková organizace, zřízena na základě usnesení zastupitelstva Města Sezimovo Ústí č.89/24 ze dne Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vl. 471, ze dne Předmět činnosti organizace: Hlavní činnost pro zřizovatele Město Sezimovo Ústí: - zajištění technických služeb města - zajištění odpadového hospodářství města - obstarávání bytů, nebytových prostor a domů v majetku města Hlavní činnost podle výpisu z obchodního rejstříku: - provádí čištění komunikací, chodníků, kanalizačních (dešťových) vpustí a ostatních veřejných prostranství města - provádí stavební údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch - zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch - zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně - zajišťuje správu bytového fondu včetně výběru nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytů - zajišťuje správu určených nebytových prostor - provozuje sociální zařízení pro veřejnost - zajišťuje provoz sběrných dvorů, rozmisťování a provoz velkokapacitních kontejnerů, svoz komunálního odpadu nad rámec prováděných smluvně sjednanou specializovanou společností - zajišťuje svoz a likvidaci separovaného odpadu - udržuje dopravní značení včetně jeho aktualizace a zajišťuje obnovu nátěrů ležících dopravních značení (přechodů) - zajišťuje provoz městských kašen - zajišťuje údržbu a opravy autobusových zastávek Doplňková činnost podle výpisu z obchodního rejstříku - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné práce pro stavby - dokončovací stavební práce - specializované stavební práce - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - technické činnosti v dopravě - realitní činnost - správa a údržba nemovitosti - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost a marketing - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování technických služeb - opravy silničních vozidel - opravy karoserií - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - poskytování služeb pro hospodářství v lesích a pro myslivost - zámečnictví - vodoinstalatérství, topenářství - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - velkoobchod - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - silniční motorová doprava nákladní - 2 -

3 - montáž měřidel - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.3. Statutární orgán: Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z ní odvoláván radou města. Ředitel je oprávněn jednat, zavazovat se a nabývat práv jménem organizace v celém rozsahu působnosti a dispozičního oprávnění ze zřizovací listiny. Ředitel jedná při řízení organizace samostatně. Ředitelem organizace je od Jaroslav Kupsa Majetek organizace Stav dlouhodobého majetku organizace k byl v celkové hodnotě ,1 Kč. Inventarizace majetku proběhla v prosinci 29 na základě příkazu ředitele PŘ / 2 / Majetkové, finanční a peněžní fondy Stav fondů organizace k : - fond dlouhodobého majetku (91) ,61 Kč - fond oběžných aktiv (92) ,18 Kč - fond odměn (911) 311,15 Kč - fond rezervní (914) ,78 Kč - fond kulturních a sociálních potřeb (912) ,1 Kč - fond reprodukce majetku (916) ,31 Kč 1.6. Pořízení nového hmotného investičního majetku Nový DHM byl pořízen z vlastních prostředků (respektive z odpisů DHM) Rekultivator Muratori MWX 99., Kč - Jednoosý malotraktor BCS 74 9., Kč - MA. TRA komunální universální stroj 533., Kč - MA. TRA zametací kartáč 55.8, Kč - Egholm 2.2 víceúčelový komunální stroj , Kč stroj zakoupen na úvěr, číslo úvěrové smlouvy 2651/8/LCD, splátky rozděleny do pěti let (v roce 29 činily splátky , Kč, na úrocích zaplaceno Kč) 1.7. Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP V roce 29 byl zaevidován pracovní úraz jednoho pracovníka (natržení stehenního svalu), pracovní neschopnost trvala 56 pracovních dnů. Periodické školení zaměstnanců BOZP bylo provedeno dne , periodické školení vedoucích pracovníků BOPZ bylo provedeno dne na dva roky. Vstupní školení nových zaměstnanců byla prováděna průběžně. V první polovině roku byla prováděna předepsaná profesní školení zaměstnanců: školení řidičů referentů, zdokonalovací školení profesních řidičů, doškolovací kurz svářečů, školení obsluhy pohyblivých montážních plošin, školení jeřábníků třídy N, školení vazačů třídy A B, školení obsluhy stavebních pracovních strojů, školení obsluhy tlakových nádob, školení obsluhy motorové ruční pily, školení obsluhy křovinořezu. V roce 29 byly provedeny předepsané revize ručního elektrického nářadí, pohyblivé montážní plošiny, sloupového zvedáku v autodílně, revize tlakových nádob, revize zabezpečovacího zařízení a byla provedena revize ručních hasicích přístrojů včetně jejich výměny nebo oprav dle potřeby. Pracovní instrukce PI/2/9 řeší zdravotní způsobilost zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce. Ta je posuzována při vstupní, preventivní, mimořádné, před převedením na jinou práci a při výstupní prohlídce. Počátkem roku je povinen každý zaměstnanec organizace podrobit se preventivní prohlídce podle zaměření jeho práce v organizaci. Závodní preventivní péči poskytuje na základě smlouvy soukromá lékařka MUDr. Jaroslava Králová 1.8. Nemocnost Z důvodu pracovní neschopnosti bylo zameškáno celkem 198 kalendářních dnů v 1 případech a 242 dnů za peněžitou pomoc v mateřství a následnou MD, na náhradách za prvních 14 dní bylo vyplaceno celkem , Kč

4 2. Organizační struktura organizace 2.1. Organizační členění: V roce 29 nedošlo ke změnám v organizačním schématu v členění organizace na jednotlivá střediska: - středisko 1 Správa - středisko 2 Technické služby - středisko 3 Odpadové hospodářství - středisko 4 Doprava - středisko 5 Správa tělovýchovných zařízení - středisko 6 Bytová správa 2.2. Středisko 1 Správa: V roce 29 došlo ke změně ve funkci ekonomky organizace, za ing. Martinu Plojharovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila do pracovního poměru na dobu určitou Štěpánka Víchová. V průběhu roku pracovali na středisku Správa v hlavním pracovním poměru 4 zaměstnanci: - ředitel organizace - ekonomka - mzdová účetní - uklízečka výdej obědů 2.3. Středisko 2 Technické služby Na začátku roku 29 pracovalo v středisku Technické služby 18 zaměstnanců, z toho 3 THP, v průběhu roku došlo ke snížení stavu na 16 zaměstnanců (jeden pracovník odešel do starobního důchodu a s jedním pracovníkem byl ukončen pracovní poměr dohodou, v souladu se ZP). - vedoucí střediska řídící činnost střediska, rozdělení práce pracovníkům, zodpovědnost za BOZP, za provádění předepsaných revizí budov a strojního vybavení, správu areálu organizace a dopravní techniku střediska. - technik technických služeb zodpovědnost za správu a údržbu veřejné zeleně, zodpovědnost za činnost sběrných dvorů, evidence odpadového hospodářství města, smluvní vztahy a evidence odpadů s podnikateli - technik technických služeb, skladnice evidence prováděné práce v informačním systému, podklady pro fakturaci střediska, evidence majetku organizace, vedení skladu pracovníků technických služeb (od října došlo ke snížení na 13 pracovníků) Veřejně prospěšné práce na 112, zákona 435/24 Sb., o zaměstnanosti, bylo podle sepsané smlouvy s Pracovním úřadem v Táboře zaměstnáno v období leden květen 5 pracovníků a v období červenecprosinec 1 pracovníků. Účelem je podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodů jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí. Je to zejména žádná nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení apod. Tuto nabídku zprostředkování práce využilo v naší organizaci postupně celkem 19 pracovníků, kteří v roce 29 odpracovali celkem hodin. Veřejná služba v souladu 18a zákona č.111/26 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly v průběhu roku 29 sepsány Smlouvy o výkonu veřejné služby se 16 osobami, jejichž jediným příjmem jsou dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Většina z nich využila možnost, že po odpracování 35 hodin měsíčně, se jim zvýšila částka poskytované dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Bohužel přístup některých osob, byl tak špatný, že počet odpracovaných hodin v průběhu šesti měsíců neplnili nebo jen minimální počet hodin. V průběhu roku bylo těmito pracovníky odpracováno hodin. Obecně prospěšné práce naše organizace umožňuje odsouzeným výkon trestu obecně prospěšných prací a úzce spolupracujeme s Okresním soudem v Táboře a Probační a mediační službou v Táboře. Při stanovení podmínek se snažíme sjednat s odsouzenými takové podmínky, aby měli dostatečně času splnit termín uloženého trestu, a záleží pouze na jejich přístupu, jak se jim uložený trest podaří splnit. V roce 29 jsme sjednali podmínky celkem s 22 osobami, trest se podařilo splnit devíti osobám, osmi osobám přešlo plnění trestu do roku 21 a pěti osobám byla Okresním soudem v Táboře nařízena přeměna trestu. V průběhu roku bylo těmito osobami odpracováno hodin

5 Všichni tito pracovníci jsou využíváni na práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid ve městě, zimní údržbu chodníků a komunikací, údržbu zeleně a komunikací, zlepšení životního prostředí, likvidaci černých skládek apod Středisko 3 Odpady Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb 2.5. Středisko 4 Doprava Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb 2.6. Středisko 5 Správa tělovýchovných zařízení Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb 2.7. Středisko 6 Bytová správa Počátkem roku 29 došlo ke zrušení místa technika bytové správy a v průběhu roku pracovalo na tomto středisku 5 zaměstnanců: - technik bytové správy smluvní vztahy s dodavateli energií, předávání a přebírání bytů, zajištění oprav v bytech a společných prostor, zajištění schválených oprav bytového fondu, zajištění revizí a evidencí spotřeb energií v bytech a společných prostor apod. - technik bytové správy nájemní smlouvy, evidence nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor s následným vyúčtováním, změny v předpisech nájemného apod. - technik bytové správy administrativní správa SVJ a vedení účetnictví SVJ) - 2 pracovníci pro zajištění údržby a oprav v bytech a nebytových prostorech

6 3. Rozbor hospodaření organizace 3.1. Celkové zhodnocení V souladu s organizačním řádem a informačním systémem byl nadále používán číselník středisek a činností zavedený od Pro potřeby vykazování v účetnictví v systému Gordic modul FIO a modul ETS je každý účetní doklad odpovědným pracovníkem označen 6timístným číselným kódem, který se skládá z dvojčíslí střediska a čtyřmístného číselného označení činnosti. Zavedený číselník středisek organizace v roce 29: středisko 1 Správa středisko 2 Technické služby středisko 3 Odpady středisko 4 Doprava středisko 5 Správa tělovýchovných zařízení středisko 6 Bytová správa středisko 61 Drobné opravy bytového fondu středisko 62 Investiční opravy bytového fondu středisko 65 Služby spojené s užíváním bytů 3.2. Celkové hospodaření organizace K vykazuje Správa Města zisk v hlavní činnosti ve výši 7.375,83 Kč při výnosech ,42 tis. Kč (z toho dotace od zřizovatele ve výši tis. Kč) a nákladech 44.52,5 tis. Kč. V hospodářské činnosti je vykazován zisk ve výši 5.624,9 Kč při výnosech 4.511,8 tis. Kč a nákladech 4.46,45 tis. Kč Jednotlivá střediska se na tomto výsledku podílela takto : (údaje v tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost výnosy náklady zisk výnosy náklady zisk středisko 1 Správa středisko 2 Technické služby Středisko 3 Odpady Středisko 4 Doprava Středisko 5 Správa tělovýchovných zařízení Středisko 6 Bytová správa Středisko 61 Drobné opravy bytového fondu Středisko 62 Investiční opravy bytového fondu Středisko 65 Služby spojené s užíváním bytů Celkem správa Výdaje v hlavní činnosti 51 spotřeba materiálu 1.957,6 tis. Kč 5131 ostatní materiál 1.24, tis. Kč materiál na drobnou údržbu a velké opravy v bytech podle schváleného limitu z rozpočtu SM (194, tis. Kč) nákup popelnic na TKO (83, tis. Kč) nákup náhradních dílů na vozidla a speciální mechanizaci, ND sekačky, křovinořezy a další nářadí (299, tis. Kč) posypový materiál na zimní údržbu (22, tis. Kč) materiál na opravy dopravního značení (2,6 tis. Kč) materiál na čištění a opravy chodníků (9, tis. Kč) materiál na provoz kašen (18,1 tis. Kč) nákup materiálu do kopírky (tonery, papíry), tonery do tiskáren, CD, diskety do PC (3,8 tis. Kč) 5133 ochranné pomůcky 31,6 tis. Kč nákup ochranných pomůcek pracovníkům podle zákonného normativu 5134 kancelářské potřeby 34,9 tis. Kč nákup papírů do tiskáren, dopisní obálky a běžné vybavení kanceláří - 6 -

7 5136 čistící a úklidové prostředky 18,8 tis. Kč nákup čisticích prostředků na úklid veřejné WC (6,9 tis. Kč) úklid provozovny SM prostředky na mytí zaměstnanců podle normativu 5137 odborné knihy, CD a kazety 6,2 tis. Kč nákup odborné literatury, odborné CD apod obaly, přepravky 5,1 tis. Kč 514 technické plyny 13, tis. Kč nákup technických plynů na svařování (autodílna a zámečnickou výrobu) 5141 kolky, ceniny tis. Kč 5144 pohonné hmoty 365,6 tis. Kč nákup PHM pro činnost organizace (přes nárůst ceny PHM došlo ke snížení nákladů) 5145 nákup DDHM 278,4 tis. Kč největší část tvoří nákup kontejnerů pro komunální odpad nákup drobného nářadí, nákup osobního auta Felicie z MěÚ Sezimovo Ústí, nákup diaprojektoru pro školení pracovníků, nákup přístroje pro diagnostiku aut. 52 spotřeba energie 24.87,6 tis. Kč 5231 teplo 2.395,4 tis. Kč vytápění areálu provozovny SM (385,2 tis. Kč) vytápění veřejných WC Petrklíč (63,1 tis. Kč) zbytek nákladů na vytápění bytového fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64944) 5232 voda 3.911,8 tis. Kč vodné pro provozovnu SM (43,4 tis. Kč) vodné a stočné veřejné WC Petrklíč, sběrný dvůr v Sezimově Ústí I. a skládku posypového materiálu ve výměníku č. p. 734 (16,4 tis. Kč) fixní platba za srážkovou vodu (5, tis. Kč) ostatní náklady vodné bytového fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64942) 5233 elektrická energie 5,4 tis. Kč elektrická energie pro provozovnu SM (15,6 tis. Kč) elektrická energie sběrný dvůr v Sezimově Ústí I a skládku posypového materiálu ve výměníku č. p. 734 (1,4 tis. Kč) ostatní náklady elektrické energie v bytovém fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64943) 511 opravy a udržování 3.542,6 tis. Kč 5113 revize 4,2 tis. Kč revize hasicích přístrojů a hydrantů areálu SM, revize zabezpečení areálu SM (9,23 tis. Kč) garanční prohlídky strojů, roční servisy strojů a mechanismů (18,2 tis. Kč) revize hydrantů a hasicích přístrojů společných prostor městských domů, revize plynové přípojky a plynových spotřebičů, revize elektro ve společných prostorách městských domů (7,9 tis. Kč) opravy, údržba 3.428,9 tis. Kč opravy bytového fondu rozpočtový ukazatel SM (2.6 tis. Kč) opravy vozového parku SM externími firmami (352,5 tis. Kč) oprava, údržba výtah 73,6 tis. Kč opravy výtahů bytového fondu města 512 cestovné,2 tis. Kč cestovné, jízdenky,2 tis. Kč cestovné na školení a výstavy 518 ostatní služby 5.49,5 tis. Kč 5183 ostatní služby 69, tis. Kč frézování pařezů (25,7 tis. Kč), projektová dokumentace k podání žádosti na grant z OPŽP (2, tis. Kč), školení bezpečnosti BEZPO (3,3 tis. Kč), zdravotní prohlídky podle zákona (13,6 tis. Kč), údržba trávníků sečení, regenerace a vertikutace (273,7 tis. Kč), - 7 -

8 přihlášky na odběr elektrické energie v nebytových prostorech, připojení nových odběrných míst, náklady na rozúčtování tepla, práce externích firem pro nebytové prostory, ověření a přezkoušení vstupních vodoměrů (44,9 tis. Kč) předplatné publikací 2,8 tis. Kč předplatné časopisu Národní pojištění, Byt Magazín, Komunální technika, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty školení 53,2 tis. Kč školení profesních řidičů, řidičů referentů, školení na chemické látky, školení BOZP a PO, školení na odpady, školení k legislativním změnám ekonomiky apod uložení odpadů 3.819, tis. Kč uložení odpadů SM (14,8 tis. Kč) smetky s čištění komunikací (23,2 tis. Kč) uložení odpadů Města náklady na uložení směsného komunálního odpadu 2.38, tis. Kč náklady na separovaný komunální odpad 792, tis. Kč likvidace pneumatik ze sběrného dvora SÚ I 2, tis. Kč, ze sběrného dvora SÚ II 1, tis. Kč - uložení odpadů z odpadkových košů 37, tis. Kč - uložení odpadů z černých skládek 44 tis. Kč - uložení objemného odpadu ze sběrného dvora SÚ I 116, tis. Kč a sběrného dvora SÚ II 216, tis. Kč - uložení stavebního odpadu ze sběrného dvora SÚ I. 18, tis. Kč a sběrného dvora SÚ II 18, tis. Kč - uložení bioodpadů ze sběrného dvora SÚ I 76, tis. Kč, sběrného dvora SÚ II 6, tis. Kč a z velkoobjemových kontejnerů 77, tis. Kč - náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ze sběrného dvora SÚ 8, tis. Kč a sběrného dvora SÚ II 34, tis. Kč doprava 1,8 tis. Kč náklady na externí dopravu materiálu (písek do pískovišť, technická sůl a inertních materiál pro zimní údržbu) služby výpočetní techniky 132,7 tis. Kč udržovací poplatky za informační systém Gordic, program STARLIT, program Flux, program na odpady, licence na AVG apod., GPS stravné 279,5 tis. Kč příspěvky na obědy zaměstnancům praní prádla 1,5 tis. Kč náklady na praní pro kuchyň a praní pracovních oděvů pracovníkům TS poplatky SIPO 28,3 tis. Kč náklady za služby SIPO pro městské byty nájem 9,1 tis. Kč nájem za místnost sběrného dvora Sezimovo Ústí I 5184 poštovné 17,1 tis. Kč náklady na poštovné (náklady na doporučené dopisy neplatičům v bytech ve vlastnictví města) deratizace, desinfekce 2, tis. Kč náklady na deratizaci v domech ve vlastnictví města telefony 71, tis. Kč náklady na pevné telefonní linky a služební mobilní telefony (část výnosů v účtu 624) akontace leasing 116,2 tis. Kč rozpuštění akontace leasingu telefony výtahy 7,2 tis. Kč náklady na telefony výtahů (výnosy v účtu 64945) leasingové splátky 279,1 tis. Kč leasingové splátky na traktůrek Vivid 5185 DDNM 52,2 tis. Kč nákup programu STRALIT, datové schránky Gordig, program Magic monitor 521 mzdové náklady 4.653,9 tis. Kč hrubá mzda OON (197,2 tis. Kč) domovnice č. p. 1111, personál na veřejných WC, zajištění interní pošty, zajištění zimní údržby hlavní mzdové náklady (3.53,4 tis. Kč) - 8 -

9 zaměstnanci v hlavním pracovním poměru odměny (134, tis. Kč) odměny zaměstnanců v hlavním pracovním poměru náhrady, refundace (538,2 tis. Kč) náhrady zaměstnancům za dovolenou pohotovost (117,9 tis. Kč) pohotovost zaměstnanců dělnických profesí v období zimní údržby přesčas (113,7 tis. Kč) náklady na přesčasy zaměstnanců dělnických profesí (zimní údržby, sečení trávníků, služby na sběrných dvorech, zajištění velkoobjemových kontejnerů apod příplatky (49,5 tis. Kč) příplatky za práci v nočních hodinách, příplatky za práci v sobotu, neděli a svátek 524 zákonné sociální pojištění 1.437,5 tis. Kč sociální pojištění 1.36,3 tis. Kč 26% z hrubé mzdy zdravotní pojištění 41,2 tis. Kč 9% z hrubé mzdy 527 zákonné sociální náklady 1,9 tis. Kč 5273 příděl do FKSP 94,1 tis. Kč 2% z hrubé mzdy náhrady pracovní neschopnost 6,9 tis. Kč 531 silniční daň 33,5 tis. Kč 5313 silniční daň silniční daň ze zákona 538 ostatní daně a poplatky 2,9 tis. Kč ostatní pokuty a penále 544 úroky 91,7 tis. Kč 544 úroky 91,7 tis. Kč úroky z úvěru na pořízení komunálního stroje Egholm 549 jiné ostatní náklady 1.212,4 tis. Kč 5493 úrazové pojištění 28,1 tis. Kč zákonné pojištění vychází z hrubé mzdy neprodané byty,5 tis. Kč příspěvek do Fondu oprav SVJ za neprodané byty bankovní poplatky 35, tis. Kč pojištění 27,9 tis. Kč pojištění budov, havarijní pojištění, povinné ručení vozidel poplatky k úvěru 1,5 tis. Kč poplatky k úvěru na pořízení komunálního stroje Egholm spoluúčast na škodě,8 tis. Kč ostatní 45,4 tis. Kč ostatní náklady smluvní pokuta za přechod jinému telefonnímu operátorovi (část výnosů v účtu 6493) DPH tis. Kč nákladová položka dotace od města na materiál, služby a opravy a revize, za uložení odpadů VPN doprava,5 tis. Kč 551 odpisy DNHM 859,7 tis. Kč 5513 odpisy DNHM 859,7 tis. Kč roční odpisy na všech DNHM (mimo SDI) ve výši 83%, SD I ve výši 1% výši 554 prodaný materiál 293,2 tis. Kč prodaný materiál 293,2 tis. Kč - 9 -

10 prodej materiálu ze skladu pro organizace Města 3.4. Příjmy v hlavní činnosti 62 tržby z prodeje služeb 1.98,65 tis. Kč 6233 doprava 37,2 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy 6236 ostatní služby 763,1 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy 6237 výnosy výtahy 59,3 tis. Kč paušály nájemníků za provoz výtahů 6239 přeúčtování stravné, poštovné 154,2 tis. Kč platby zaměstnanců za stravné 624 přeúčtování telefony 19,2 tis. Kč platby zaměstnanců za soukromé telefonní hovory 6243 manipulace 47,8 tis. Kč 6246 popelné 12,4 tis. Kč popelné MěÚ SÚ 6249 zapůjčení výnosy 5,4 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy 644 úroky 75,5 tis. Kč 6443 úroky 75,5 tis. Kč úroky z provozního bankovního účtu 648 fond odměn 3 tis. Kč 6483 zúčtování fondu odměn 3, tis. Kč 649 jiné ostatní výkony ,6 tis. Kč jiné ostatní výnosy 64,7 tis. Kč (vyúčtování drobného spotřebního materiálu v domech ve vlastnictví města) 6494 náhrada škody výnosy z pojistných událostí 121, tis. Kč náhrady škodných událostí od pojišťoven uložení odpadů 937,3 tis. Kč dotace od Ekokomu za uložení separovaného komunálního odpadu voda výnosy 3.816,3 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za vodné a stočné (proti účtu 5232) elektrická energie výnosy 377,9 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za elektrickou energii ve společných prostorech (proti účtu 5233) teplo výnosy 2.1,2 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za teplo (proti účtu 5231) telefony výnosy 7,19 tis. Kč příjmy na telefony výtahů (proti účtu 51845) 651 odprodej DNHM 1,3 tis. Kč 654 tržby z prodeje materiálu 35,4 tis. Kč tržby za prodaný materiál 322,9 tis. Kč prodaný materiál na zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy tržby za prodej šrotu 27,4 tis. Kč prodaný šrot ze SDI a SDII 691 dotace od Města Sezimovo Ústí tis. Kč 3.5. Výdaje vedlejší činnost 51 spotřeba materiálu 251,1 tis. Kč - 1 -

11 nákup PHM na zakázky ve vedlejší činnosti 139,4 tis. Kč, elektromateriál pro opravy bytů zahradní potřeby a materiál pro výsadby nákup stolní vody pro zaměstnance 6,6 tis. Kč 52 spotřeba energie 111,56 tis. Kč část nákladů na vytápění areálu provozovny SM 78,9 tis. Kč část nákladů na vodné a stočné provozovny SM 8.9 tis. Kč část nákladů na elektrickou energii provozovny SM 21,6 tis. Kč 511 opravy a udržování 29,5 tis. Kč havarijní služba pro domy ve vlastnictví SVJ 518 ostatní služby 1.467,4 tis. Kč část nákladů na informační systém organizace 82,1 tis. Kč nákup informačního systému STARLIT, program pro účetnictví a mzdy pro SVJ, upgrade informačních systémů náklady na uložení směsného komunálního odpadu podnikatelů 648,5 tis. Kč část nákladů za telefonní poplatky 2,9 tis. Kč poplatky SIPO za SVJ 3,8 tis. Kč ostatní náklady 675,7 tis. Kč (přefakturováno na účet 62) 521 mzdové náklady 1.559,5 tis. Kč část hlavních mzdových nákladů zaměstnanců v hlavním pracovním poměru 524 zákonné sociální pojištění 489,3 tis. Kč sociální a zdravotní pojištění ze mzdových nákladů ve vedlejší činnosti 527 zákonné sociální náklady 61,1 tis. Kč příspěvek do FKSP a příspěvek zaměstnavatele na penzijní fond 538 ostatní daně a poplatky 2,7 tis. Kč část nákladů na soudní poplatky 542 ostatní daně a poplatky,9 tis. Kč náklady na daňové penále 549 jiné ostatní náklady 6,9 tis. Kč 551 odpisy DNHM 165,3 tis. Kč roční odpisy na všech DNHM (mimo Sběrného dvora Sezimovo Ústí I) ve výši 17% 554 prodaný materiál 312, tis. Kč prodej materiálu ze skladu pro vedlejší 3.6. Příjmy vedlejší činnost 62 tržby z prodeje služeb 4.311,6 tis. Kč tržby z prodeje služeb (drobné stavební práce, zahradnické a lesní práce, doprava, manipulace, drobné opravy bytů, nájemné za přistavení strojů a kontejnerů příjmy za svoz směsného a separovaného komunálního odpadu podnikatelů správcovské poplatky z SVJ 649 jiné ostatní výkony 5,7 tis. Kč 654 tržby z prodeje materiálu 35,3 tis. Kč

12 4. Rozbor podle středisek a činností 4.1. Středisko 1 Správa celkové náklady ve výši tis. Kč rozpuštěny do jednotlivých činností 1/1 Správa celkové náklady tis. Kč 1/2 Údržba areálu SM celkové náklady 1.9 tis. Kč - údržba areálu organizace je prováděna převážně vlastními silami, některé opravy jsou zajišťovány specializovanými firmami. - provedena oprava skladů technických služeb, oprava osvětlení provozovny, dokončeny úpravy venkovních skladových ploch areálu. Spotřeba energií v areálu organizace: Druh energie jednotka množství Celkové náklady / Kč Tepelná energie GJ 86, ,4 Elektrická energie MWh 16,353 / 23, ,66 Studená voda m ,26 Srážková voda m Celkem ,96 1/3 Údržba skladu TS 735 celkové náklady 4 tis. Kč 1/4 Údržba skladu 638 celkové náklady 4 tis. Kč 1/1 Hlavní sklad SM 4.2. Středisko 2 Technické služby 2/1 Ošetřování zelených ploch celkové náklady tis. Kč odpracováno hodin - sečení trávníků veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města, které začíná v dubnu a probíhá podle stanovených priorit Města. - v tomto roce byl v jarních měsících největší nárůst trávní hmoty za posledních deset let, sečení trávy se provádělo na trávníkách I. priority 8 krát, na trávníkách II. priority 3 5 krát za rok, pomocí příkopového ramene u traktůrku Vivid se provádělo sečení okolo komunikací a některých vedlejších ploch. - součástí nákladů je také uložení posečené trávy na kompostárně zemědělských organizací a technických služeb. 2/2 Střihání živých plotů celkové náklady 228 tis. Kč odpracováno 445 hodin - střihání živých plotů, které se provádí dvakrát do roka, bylo zajišťováno pracovníky organizace. 2/3 Kácení a prořez stromů celkové náklady 71 tis. Kč odpracováno hodin - na základě připomínek občanů jsme provedli prořez náletových dřevin podél cesty okolo Benešovy a Fierlingerovy vily k Lužnici. - ve spolupráci s povodím Vltavy bylo provedeno odstranění náletových dřevin v oblasti bývalého koupaliště a před výstavbou nových sportovišť jsme provedli pokácení povolených dřevin znemožňující další pokračování stavby - v průběhu roku bylo prováděno kácení povolených dřevin na pozemcích města a následně výsadba nových porostů 2/4 Správa a údržba zeleně výsadba, dosadba a ošetřování celkové náklady 746 tis. Kč odpracováno hodin - provedeno hnojení některých trávníků - provedena obnova některých trávníků ve městě (část Dukelská ulice, ulice Svépomoc apod

13 - péče o parkovou zeleň (ruční úpravu, odplevelení a kypření, zalévání parkových záhonů a provedení zásahů proti škůdcům. Na výsadbu používáme i vlastní vypěstované sazenice. - ošetření keřových a stromových porostů (řez, tvarování, zmlazování živých plotů a stromů) - pokračovali jsme v obnově živých plotů ve staré zástavbě města - provedeno ošetření vzniklých poranění dřevin, odstranění suchých, vyvrácených nebo jinak poškozených dřevin - provedena dosadba keřových a stromových porostů (náhrada poničených a zašlých sazenic dřevin, hloubení jamek pro vysazování, ruční úprava výsadbových mís, odplevení výsadbových mís, doplňování rašeliny nebo mulčovací kůry, provádění postřiků) - sběr a úklid spadaného listí 2/5 Údržba areálu ZUŠ celkové náklady 25 tis. Kč odpracováno 92 hodin - dokončení obnovy trávníků, dosadba nové zeleně v areálu. 2/6 Údržba požární nádrže (koupaliště) celkové náklady 91 tis. Kč odpracováno 26 hodin - odstranění náletů v areálu, sečení travnatých ploch, úprava cesty k areálu pozemku a na podzim prováděny práce pro přípravu vybudování nového sportovního areálu. 2/7 Údržba Fierlingerovy vily a městského areálu č. p. 666 (městská knihovna) celkové náklady 36 tis. Kč odpracováno 15 hodin - odstranění náletů v areálu, odstranění polomů, sestřih keřů a prořez stromů, sečení travnatých ploch a drobné opravy plotu. 2/1 Čištění vozovek a chodníků celkové náklady 543 tis. Kč odpracováno hodin - v jarních měsících proveden každoroční blokový úklid chodníků a komunikací v celém městě. - následně byl proveden chemický postřik chodníků proti plevelu a likvidace uschlých zbytků travin. - v průběhu roku prováděno průběžné čištění chodníků. 2/11 Opravy vozovek a chodníků celkové náklady 337 tis. Kč odpracováno 247 hodin - provedeny běžné opravy komunikací a chodníků, provedena překládka chodníků okolo budovy Spektra a budovy České pošty - v průběhu roku provedeny opravy drobných závad na chodnících ve městě. 2/12 Dopravní značení svislé i vodorovné celkové náklady 196 tis. Kč odpracováno 168 hodin - externí firmou provedena obnova vodorovného dopravního značení, zejména přechodů pro chodce a označení cyklistických stezek - provedeny opravy a nátěry svislého dopravního značení a provedena výměna dopravního značení schválené dopravním inspektorátem. 2/13 Údržba zastávek MHD celkové náklady 3 tis. Kč odpracováno 8 hodin - provedena výměna jízdních řádů - úklidové práce na zastávkách a 6 krát provedeno mytí zastávek 2/14 Čištění kanálových košů a dešťových vpustí celkové náklady 74 tis. Kč odpracováno 212 hodin - dvakrát provedeno kompletní čištění a vyvezení bahna - v průběhu roku prováděny drobné opravy kanálů a záchytných košů 2/2 Údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček celkové náklady 245 tis. Kč odpracováno 478 hodin - pravidelné provádění kontroly, údržby a oprav hracích prvků dětských hřišť a pískovišť - na jaře provedena výměna písku s atestem pro dětské pískoviště

14 - provedena instalace 2 ks nových laviček, instalace 15 ks repasovaných laviček a zahájeny nátěry všech laviček ve vlastnictví města 2/21 Údržba kašen a jezírka celkové náklady 138 tis. Kč odpracováno 327 hodin - počátkem roku provedena celková rekonstrukce jezírka - v průběhu roku bylo prováděno odstraňování závad od vandalů, čištění vodní plochy a úprava okolí jezírka a kašen - nákup chemikálií na čištění vody - provedena instalace vánoční výzdoby kašny. 2/22 Údržba vrchních částí studní celkové náklady 3 tis. Kč odpracovány 3 hodiny - prováděny opravy vrchních částí studní 2/23 Provoz, údržba a opravy veřejných WC celkové náklady 76 tis. Kč odpracováno 318 hodin - prováděny drobné opravy zařízení - náklady na čisticí prostředky a platy uklízeček 2/3 Údržba osobních vozidel Města celkové náklady 4 tis. Kč odpracováno 14 hodin - provedeny periodické měsíční prohlídky osobních vozidel MěÚ - provedeny drobné opravy osobních vozidel MěÚ 2/31 Zajištění technických činností k pouti celkové náklady 42 tis. Kč odpracováno 89 hodin - zajištění instalace a úklid přenosných dopravních značek - provedena demontáž a montáž laviček - provádění úklidu během a po skončení pouti a likvidace odpadů - provedena úprava poničených ploch zeleně. 2/34 Slavnosti města celkové náklady 2 tis. Kč odpracováno 6 hodin - zajištění instalace a úklid přenosných dopravních značek - zajištění dopravy - provedení úklidu a likvidace odpadů - úprava poničené zeleně po ukončení akcí - provedeno čištění a úklid památníku a jeho okolí na Husově náměstí. 2/41 Provoz, údržba a opravy pracovních nástrojů celkové náklady 521 tis. Kč odpracováno 215 hodin - prováděna běžná údržba vozového parku a pracovního nářadí a nástrojů - provádění drobných oprav vlastními pracovníky - větší opravy byly zajišťovány specializovanými firmami 2/5 Zimní údržba celkové náklady tis. Kč odpracováno 1568 hodin hodin pohotovosti vlastními pracovníky a 79 hodin pohotovosti pracovníky VPP - náklady na přesčasovou práci pracovníků a práci v sobotu a neděli - proveden nový rozpis zimní údržby chodníků a komunikací podle priorit a jednotlivé mechanismy - provedena instalace označení komunikací, které se v zimním období neudržují - provedena oprava a umístnění beden na posypový materiál - po skončení zimní údržby zajištěn svoz a úklid beden na posypový materiál - zimní údržba byla prováděna dle nového platného nařízení Města k zajištění schůdnosti chodníků a komunikací

15 4.3. Středisko 3 Odpady 3/1 Správa odpadkových košů celkové náklady 53 tis. Kč odpracováno hodin - každý den je prováděno pravidelné vyvážení odpadů a zajištění úklidu prostranství odpadkových košů - udržování pořádku na veřejném prostranství města a zastávkách MHD - provedena kompletní oprava všech odpadkových košů ve městě - provedena instalace nových odpadkových košů 3/2 Sběrný dvůr SD I, Husovo náměstí, Sezimovo Ústí I celkové náklady 551 tis. Kč odpracováno 459 hodin - provoz SD I je zajišťován pracovnicí, která pracuje na dohodu o pracovní činnosti, dle potřeby pomáhají pracovníci organizace - zaveden sobotní provoz 1x za měsíc 3/3 Sběrný dvůr SD II, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí II celkové náklady 696 tis. Kč odpracováno 1.31 hodin - provoz SDII je zajišťován pracovníky organizace, včetně sobotního provozu. Provoz SD I a SD II je zajišťován podle schválených provozních řádů. Pracovníci organizace jsou povinni zabezpečit převzetí a přetřídění odpadů od občanů, zodpovídají za řádnou provozní evidenci převzatých odpadů od občanů. Organizace zabezpečuje předání nashromážděného odpadu oprávněným osobám a organizacím k využití či odstranění podle platné legislativy. Přehled uloženého odpadu na sběrné dvory od občanů města: Druh odpadu Množství (t) Počet přepravníků Objemný odpad 273,6 24 Biologicky rozložitelný odpad 198,85+6, Cihla 91,54 32 Beton 4,48 3 Zemina 1 2 Směs betonu, cihel 5,44 2 Olověné akumulátory 1,32 Nebezpečný odpad 4,25 Směsný papír 15,98 Železný šrot 24,15 Pneumatiky 5,55 3/4 Stanoviště separovaného komunálního odpadu celkové náklady 975 tis. Kč odpracováno 119 hodin - k posílení stanovišť separovaného komunálního odpadu bylo zakoupeno 1 ks kontejnerů od Města Bechyně, které mají větší objem - na základě provedeného rozboru došlo k přemístění počtu kontejnerů na jednotlivých stanovištích - celkový počet kontejnerů vzrostl na 134 ks, z toho 39 ks na směsný papír, 43 ks na směsný plast a PET lahve, 24 ks na bílé sklo, 24 ks na barevné sklo, 4 ks na kov na 26 stanovištích kontejnerů. - svoz separovaného komunálního odpadu zajišťovala smluvně firma Břendová Želeč, která zajišťuje i následné třídění, předání odpadů k dalšímu využití nebo jeho případnou likvidaci - provedli jsme údržbu a opravy kontejnerů na separovaný komunální odpad - koncem roku jsme zahájili výrobu 4 ks nových kontejnerů na separovaný komunální odpad 3/5 Zpětný odběr celkové náklady 5 tis. Kč odpracováno 15 hodin - zpětný odběr elektrozařízení je součástí sběrných dvorů, takže ve finančních nákladech se objevuje pouze nakládka na dopravní prostředek. - pracovníci organizace jsou povinni zabezpečit převzetí a přetřídění elektrozařízení od občanů, zodpovídají za řádnou provozní evidenci převzatých elektrozařízení od občanů

16 - vybrané elektrozařízení od občanů předáváme kolektivním systémům Retela (Otava Vacov) a Ecobat, kteří zabezpečují další jeho využití. - v roce 29 bylo předáno kolektivnímu systému Retela kg a Ecobat 28 kg vyřazených elektrozařízení. 3/6 Velkoobjemové kontejnery na bioodpady celkové náklady 315 tis. Kč odpracováno 662 hodin - velkoobjemové kontejnery byly přistavovány na stanoviště podle svozového plánu - pracovník organizace zabezpečuje nejen přistavení a manipulaci velkoobjemových kontejnerů, ale musí zabezpečit převzetí a třídění bioodpadu od občanů - provedeny opravy a údržba velkoobjemových kontejnerů. 3/7 Likvidace černých skládek celkové náklady 342 tis. Kč odpracováno hodin - každý den zabezpečuje pracovník organizace úklid a svoz menších černých skládek na území města - počátkem každého týdne prováděn svoz a úklid větších černých skládek na území města vozidlem organizace - černé skládky se objevují zejména u kontejnerů na separovaný komunální odpad a na stanovištích popelnic na směsný komunální odpad, - přestože mají občané dostatek možností k likvidaci odpadů z domácností, počet a množství odpadů po neukázněných občanech se každoročně navyšuje. 3/1 Směsný komunální odpad celkové náklady tis. Kč odpracováno 181 hodin - svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma Rumpold s. t. o. provozovna Tábor - organizace zabezpečuje svoz popelnic na směsný komunální odpad ze stanovišť, které svozová firma není schopna zabezpečit - organizace dále zabezpečuje kontroly dodržování smluvních vztahů a řešení mimořádných situací a stížností občanů na svoz TKO a zajištění mimořádného svozu v době vánočních svátků. 3/11 Popelnice a kontejnery TKO nové popelnice celkové náklady 165 tis. Kč odpracováno 15 hodin - na základě písemného požadavku města zabezpečuje organizace dodávky nových odpadových nádob občanům na místo určení (přistavení novým poplatníkům, navýšené množství odpadových nádob, přistavení za odcizené odpadové nádoby a výměnu odpadových nádob) - z důvodů snížení nákladů je rozvoz odpadových nádob jedenkrát týdně v pátek - organizace zajišťuje nákup a dopravu nových odpadových nádob od dodavatelů - v roce 29 bylo vydáno 142 ks 11 l odpadových nádob a 6 ks 11 l odpadových nádob 3/12 Popelnice a kontejnery TKO opravy popelnic celkové náklady 139 tis. Kč odpracováno 257 hodin - provedeny opravy poškozených odpadových nádob, zejména 11 l - opravy prováděny externí firmou a pracovníky organizace - provedeno čištění odpadových nádob, zejména 11 l

17 4.4. Středisko 4 Doprava Přehled dopravních prostředků, mechanismů a speciálního nářadí: číslo název SPZ rok výroby náklady 29 4/1 Avia 31 K MP TA tis. Kč 4/2 Avia 31 ČIVO 1C tis. Kč 4/3 Avia 6 K nosič TAA tis. Kč 4/4 Avia D9L nosič HR 1C tis. Kč 4/1 Multicar 25 TAJ tis. Kč 4/11 Multicar 25 1C tis. Kč 4/12 Multicar 25 2C tis. Kč 4/14 Magma Alficar 2C tis. Kč 4/2 Traktor Zetor 711 TA tis. Kč 4/21 Traktor Zetor 6211 TA tis. Kč 4/22 Traktůrek Vivid 4 C tis. Kč 4/23 Egholm tis. Kč 4/24 MA. TRA tis. Kč 4/3 Bobek tis. Kč 4/31 Válec 5 tis. Kč 4/32 Nakladač C tis. Kč 4/33 Sekačka Etezia 82 tis. Kč 4/36 Sekačka Starjet 32 tis. Kč 4/37 Plotostřihy 1 tis. Kč 4/38 Vysavač Billy Goal 1 tis. Kč 4/39 Malotraktor BCS tis. Kč 4/4 Škoda Favorit 136 TAK tis. Kč 4/41 Renault Trafic 2C tis. Kč 4/42 Škoda Roomster Praktik 3C tis. Kč 4/43 Škoda Felicie TAK tis. Kč Z důvodu zvýšené pracovní zátěže na vozidla, která pracují v náročných podmínkách při zimní údržbě ve sněhu a soli, v létě s odpady a bio odpady se zvyšují náklady na udržení provozuschopnosti vozového parku Správy Města Sezimovo Ústí. Na vozidlech je prováděna pravidelná údržba dle provozního řádu autodopravy. Opravy vozidel jsou prováděny ve vlastní dílně Správy Města a některé náročnější opravy jsou prováděny specializovanými firmami. Přesto, že je údržbě věnována dostatečná pozornost, je potřeba provádět údržby, které jsou v nynější době nerentabilní z důvodu zastaralé techniky, kdy se zvyšuje spotřeba PHM, zvyšují se náklady na nákup náhradních dílů a tím se navyšují celkové náklady organizace. V přehledu jsou uvedeny celkové provozní náklady na jednotlivá auta, strojní mechanismy a speciální nářadí a náklady jsou přeúčtovány na jednotlivá střediska a činnosti. Nákupy nové techniky zaměřujeme na nákup univerzálních komunálních strojů, které mají celoroční využití při úklidu města. Nákupem univerzálního komunálního stroje Egholm 22 v počátku roku 29 jsme chtěli v zimním období vyřešit tzv. chodníkový zákon a zajistit úklid chodníků, v dalších obdobích využíváme stroj na sečení veřejné zeleně a zametání chodníků. Financování nákupu jsme museli vyřešit úvěrem u České spořitelny a.s. V druhé polovině roku zakoupila univerzální žací stroj MATRA, který zvýšil produktivitu při sečení veřejné zeleně a nahradil zastaralé sekačky. Také tento stroj byl zakoupen jako univerzální a v zimním období je nasazen na úklid chodníků ve městě. Pro rekultivace trávníků a zahradnické práce prováděné ve městě zakoupen v roce 29 jednoosý Malotraktor BCS. Také tento stroj pomáhá v zimním období při ručním úklidu chodníků ve staré zástavbě města

18 spotřeba pohonných hmot Druh PHM Roční spotřeba (litry) Náklady (Kč s DPH) Průměrná cena Benzin BA 98 35, l 1.1, Kč 28,6 Kč Benzin BA ,62 l ,5 Kč 26,74 Kč Benzin BA 91 98,51 l 2.435,4 Kč 24,72 Kč Nafta ,45 l ,6 Kč 25,11 Kč 4.5. Středisko 5 Správa tělovýchovných zařízení 5/1 Sekání fotbalového hřiště Soukeník celkové náklady 267 tis. Kč Prováděno externí firmou 5/1 Zimní údržba areálu Soukeník celkové náklady 11 tis. Kč odpracováno 4,5 hodin prosolení plochy fotbalového hřiště s umělým povrchem 5/3 Údržba zeleně areál Soukeník celkové náklady 25 tis. Kč odpracováno 186 hodin kácení vzrostlých stromů a odstraňování náletových dřevin v areálu Soukeník 5/4 Opravy a údržba areálu Soukeník celkové náklady 165 tis. Kč odpracováno 175 hodin zemní práce a úprava terénu v okolí fotbalového hřiště s umělým povrchem výstavba parkovací plochy ze zámkové dlažby u fotbalového hřiště s umělým povrchem 4.6. Středisko 6 Bytová správa v roce 29 nejdůležitějším úkolem pro pracovníky střediska bylo převést veškerou evidenci bytů, které jsou ve správě naší organizace, na nový informační systém od firmy Starlit Česká Lípa. Dosud používaný informační systém vykazoval řadu nedostatků, které nedokázali pracovníci firmy odstranit. středisko zajišťovalo kompletní správu: 1.87 bytů, z toho 413 bytů ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí a 674 bytů vlastníků bytových jednotek (Sezimovo Ústí, Tábor, Planá nad Lužnicí) 28 nebytových prostor ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí a 21 výkladních skříní a vývěsek ve vlastnictví města středisko vystupovalo jménem v roli pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů a nebytových prostor ve vlastnictví Města Sezimovo ústí na základě rozhodnutí města zpracovalo a uzavíralo nájemní nové smlouvy na byty a nebytové prostory ve vlastnictví města schválené RM Sezimovo Ústí po skončení nájemního vztahu nájemníka, přebírali technici byty a nebytové prostory. Po uzavření nového nájemního vztahu předávali technici byty a nebytové prostory novým nájemníkům v rozsahu oprávnění mandátní smlouvy vedlo veškeré jednání a uzavírání příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věci, o kontrolní činnosti, kupní smlouvy na dodávku vody, tepla apod.) v bytech a nebytových prostorech v domech ve vlastnictví města předepisovalo a inkasovalo nájemné a platby za služby spojené s bydlením zajišťovalo služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů včetně vyúčtování a rozúčtování těchto služeb mezi nájemce bytů a nebytových prostorů obstarávalo povinnosti vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu k domu, včetně předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi. Následně obstarávalo odstranění závad zjištěných předepsanými kontrolami, zkouškami a revizemi. vede a archivuje smlouvy, účetní doklady a technickou dokumentaci /projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů a nebytových prostor apod./

19 4.7. Středisko 61 Drobné opravy bytového fondu provádělo drobné opravy bytů a nebytových prostor do 1., Kč a zajišťovalo bezodkladně havárie v bytech a nebytových prostorech provedené drobné opravy bytového fondu ve vlastnictví města v roce ,19 Kč Celkem bylo provedeno pracovníky bytového hospodářství 666 zakázek 488 zakázek v bytových jednotkách a společných prostorech domů ve vlastnictví města 164 zakázek pro SVJ, cizí organizace, občany ve výši , Kč bez DPH 14 zakázek pro Město Sezimovo Ústí ve výši , Kč bez DPH počátkem roku bylo dokončeno malování společných sklepních prostor všech domů ve vlastnictví města 4.8. Středisko 62 Opravy bytového fondu na 1., Kč na základě usnesení RM byly provedeny ve dvou etapách provedeny opravy domů a nebytových prostor nad 1., Kč ve vlastnictví města v roce 29 byly provedeny opravy bytového fondu ve vlastnictví města v celkové výši , Kč Sezimovo Ústí I, Jungmannova č. p. 535, byt č. 1 výměna oken Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 49, společné prostory výměna tří vchodových dveří Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 491, výměna oken ve všech bytech domu Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 611, byt č. 16 výměna střešních oken Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 611, byt č. 1 rekonstrukce koupelny Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p oprava a vyčištění oplechování komínů domů Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 612 výměna střešních oken v domě Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 613 výměna střešních oken v domě Sezimovo Ústí II, Průmyslová č. p oprava 6 ks balkónů Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 61, výměna oken a dveří ve všech bytech domu Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 49, byt č. 12 výměna oken 4.9. Středisko 65 Služby spojené s užíváním bytů na tomto středisku je vedeno zúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a následné roční vyúčtování 4.1. Vedlejší činnost organizace na tomto roce došlo k dalšímu nárůstu tržeb organizace (28 29 o 676 tis. Kč, tis. Kč) přehled největší zakázek ve vedlejší činnosti v tomto roce: - zajištění přípravných prací na výstavbě tří fotovoltaických elektráren - doprava pomocného materiálu, svoz odpadů a provádění úklidových prací výstavbě tří fotovoltaických elektráren - čištění komunikací při výstavbě dálnice, kanalizace, v areálech právnických osob - zajištění dopravy materiálů a odpadů pro právnické a fyzické osoby - zakázky pro právnické a fyzické osoby na kácení a prořez stromů, sečení trávníků, rekultivace veřejné zeleně, výsadbu stromů, keřů a zeleně, - drobné opravy automobilů, příprava vozidel na STK a svářečské práce - zimní údržbu areálů pro právnické osoby - drobná údržba pro SVJ v Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a Táboře - správa domů pro SVJ v Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a Táboře 5. Přílohy - příloha č. 1 Organizační schéma 29 od příloha č. 2 Organizační schéma 29 od příloha č. 3 Organizační schéma 29 od příloha č. 4 Rozvaha a bilance Správy Města Sezimovo Ústí k příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty Správy Města Sezimovo Ústí k příloha č. 6 Přehled hospodaření v hlavní činnosti Správy Města Sezimovo Ústí - příloha č. 7 Přehled hospodaření ve vedlejší činnosti Správy Města Sezimovo Ústí - příloha č. 8 Přehled nákladů v činnostech Správy Města Sezimovo Ústí

20 Organizační schéma PO Správa Města Sezimovo Ústí příloha č. 1 ředitel Kupsa ekonomka vedoucí TS technik BS ing.plojharová Homolka Švecová technik BS účetní technik TS technik TS Šantorová Chaloupková Pernicová ing.tůma technik BS uklizečka Jindra Kohoutová Dušek Velek údržbář BS Sarvadi Ryzka Šilhavý údržbář BS Velát Porubský Rybář Urban Seidl Černý Vyčichlo Klejna Lhotka Procházka Kubů Míka středisko 1 středisko 2 středisko 6 správa technické služby bytová správa středisko 3 středisko 61 odpady Drobné opravy bytového fondu středisko 4 středisko 62 doprava Investiční opravy bytového fondu středisko 5 středisko 65 Správa tělovýchovných zařízení Služby spojené s užíváním bytů Účinnost od V Sezimově Ústí Jaroslav Kupsa ředitel Správy Města

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více