Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

2 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi 4 2. Údaje o základním kapitálu 7 3. Údaje o činnosti 9 4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách Údaje o cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o vývoji činnosti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 24 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU 25 IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 38 V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI 58 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU ZA ROK VII. VÝROK AUDITORA 70 I. INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 2 II. ANNUAL REPORT Basic information concerning the issuer 5 2. Information concerning registered capital 7 3. Information concerning company activities Information concerning assets, liabilities, financial situation, profit and loss Information concerning securities Information concerning statutory and supervisory bodies Information concerning development of activities Information concerning individuals responsible for the Annual Report and verification of the accounting reports 24 III. NON-CONSOLIDATED ACCOUNTING REPORTS 25 IV. ACCOUNTING REPORT SUPPLEMENT 38 V. REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS CONCERNING BUSINESS ACTIVITIES AND THE COMPANY S ASSETS 58 VI. REPORT CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONTROLLING ENTITY AND CONTROLLED ENTITY IN VII. AUDITOR S REPORT 71 1 Olma a.s., výroční zpráva 2005

3 I. Úvodní slovo předsedy představenstva I. Introduction by the Chairman of the Board Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení akcionáři, Rok 2005 byl náročný pro společnost OLMA, a.s. Společnost vstoupila do roku 2005 dobře připravena po stránce obchodní, technické a výrobní. Otevření trhu po vstupu České republiky do Evropské unie znamenalo nástup do nového období se silnější konkurencí, ale i novými příležitostmi. Podařilo se nabídnout výrobky i do zemí, kam dosud společnost neprodávala zboží vůbec, nebo jen v omezeném sortimentu. Úspěšná jednání proběhla v Maďarsku a v Německu. Přípravná jednání proběhla v Rakousku a Itálii. Aktivní obchodní politika byla základem úspěchu společnosti. Podařilo se obstát v silné konkurenci tuzemských i zahraničních dodavatelů mlékárenského zboží. Společnost dokázala nabídnout nové kvalitní výrobky. Racionalizační opatření v činnosti společnosti znamenala snížení spotřeb suroviny, energií i spotřeby lidské práce a částečně vyrovnávala pokles efektivity vyvolaný konkurencí na trhu a tlakem obchodních řetězců. Cílená technická příprava minulých let znamenala bezproblémové zpracování suroviny a potvrdilo se, že společnost dokáže úspěšně měnit sortiment beze ztrát a vyrábět podle požadavků zákazníků. Cílem pro rok 2006 je další posílení postavení společnosti na trhu České republiky, rozšíření sortimentu, rozšíření prodejů v zahraničí, zvyšování efektivnosti všech činností a tvorba zisku před zdaněním ve výši 11 milionů korun. Olomouc, duben 2006 Dear Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders, The year 2005 was a demanding year for OLMA, a.s. The company entered 2005 wellprepared in terms of commercial, technical, and production conditions. The opening of the market following Czech accession to the European Union signified the start of a new period with both stronger competition and new opportunities. The company was successful in offering products in countries where they had either never been sold before or were sold in a limited assortment. Successful dealings occurred in Hungary and Germany. Preparatory negotiations were held in Austria and Italy. An active sales policy was the foundation of the company s success. The company held up well against strong competition from domestic and foreign suppliers of dairy products. The company managed to offer new quality products. Efficiency measures in the company s activities led to reductions in the consumption of raw materials, energy, labour, and partially balanced the drop in efficiency caused by competition on the market and pressure from retail chains. The targeted technical preparations over recent years produced trouble-free processing of raw materials; it was shown that the company is capable of successfully changing its product line without incurring losses, and that it is capable of producing according to the demands of customers. Goals for 2006 include continuing to improve the position of the company on the Czech market, expanding the product line, increasing foreign sales, improving efficiency in all activities, and creating pre-tax profits of CZK 11 million. Ing. Jiří Gavenda Předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Olomouc, April Olma, a.s., výroční zpráva 2005

4 3 Olma a.s., výroční zpráva 2005

5 II. Výroční zpráva za rok Základní údaje Obchodní jméno: OLMA, a.s. Sídlo: Olomouc, Pavelkova 18 PSČ: IČ: DIČ: CZ Datum založení: Právní řád: České republiky Právní předpis: Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Právní forma: Předmět podnikání: Stanovy čl. 4 akciová společnost Založena na dobu neurčitou. silniční motorová doprava nákladní opravy silničních vozidel hostinská činnost poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí velkoobchod specializovaný maloobchod výroba nápojů mlékárenství balicí činnost pronájem a půjčování věcí movitých realitní činnost zprostředkování služeb zprostředkování obchodu výroba potravinářských výrobků provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě Číslo, pod kterým je společnost zapsána: oddíl B, vložka 748 Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. 4 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

6 II. Annual Report Basic information: Business name: OLMA, a.s. Legal address: Olomouc, Pavelkova 18 Post code: Registration No.: VAT No.: CZ Date established: 1 January 1994 Legal code: Czech Republic Legal regulation: Joint stock company established according to Article 172 of the Commercial Code. The sole founder of the company is the Czech National Property Fund, Rašinovo nám. 42, Prague. Legal form: Joint-stock company Established for an indefinite period. Subject of business activities: Statutes of Article 4 Road freight transport Motor vehicle repair Hostelry Providing software as well as consulting services in the field of hardware and software Data processing, servicing of databanks, network administration Wholesale Specialized retail Beverage production Dairy product manufacturing Packaging Rentals and leasing of moveable assets Real estate activities Procurement of services Procurement of trade Food product manufacturing Operation of petrol stations with fuel and lubricants Operation of public water main and sewerage system Court authorized to maintain Commercial Register: Regional Court in Ostrava Registration file number: Section B, Insert 748 All documents and materials introduced in the Annual Report are available for review at the company s headquarters. 5 Olma a.s., výroční zpráva 2005

7 6 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

8 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Volba spotřebitelů 2006 nejlepší novinka. Revital active s příchutí Aloe Vera nemá na našem trhu obdoby. Napomáhá dokonalé harmonizaci zažívacího traktu, která vede k ativizaci, posílení a obnově vitálních sil. Zatím je v povědomí lidí spíše vnější užívání Aloe Vera. Staleté zkušenosti lidstva s touto rostlinou však ukazují, že má nesmírně cenné vlastnosti i pro vnitřní užití. Více jak 200 biologicky aktivních látek obsažených v Aloe Vera pomáhá organismu najít zracenou rovnováhu. Řada výrobků Revital active obsahuje probiotické kultury, které se stávají každodenním pomocníkem obrany zažívacího traktu, pomáhají při harmonizaci trávení a látkové výměně, snižují krevní cholesterol. Consumers Choice as best new product in Revital active with the flavour of Aloe vera is a unique product on our market. It helps to perfectly balance the digestive tract, which leads to strengthening and renewal of vital energy. Up till now most people have mostly thought of Aloe vera as only for external use. Centuries-long experience with this plant however shows that it has remarkably valuable qualities for internal use as well. More than 200 biologically active substances present in Aloe vera help the human organism find lost balance. The Revital active line of products contains probiotic cultures, which become a daily aid in protecting the digestive tract, helping to balance digestion and material exchange and reducing blood cholesterol. 2. Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: tis. Kč Základní kapitál je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na ks akcií o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč. Z toho: ks akcií zní na majitele, jsou vydány v zaknihované podobě ks akcií zní na majitele, od jsou na majetkovém účtu společnosti. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost je ve smyslu ust. 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Společnost ovládající: Obchodní jméno: MILKAGRO a.s. Sídlo: Olomouc, Vídeňská 20 IČ: DIČ: CZ Neauditované výsledky za rok 2005: Základní kapitál: tis. Kč Vlastní kapitál: tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců: 565 Hospodářský výsledek: tis. Kč MILKAGRO a.s. má v držení kusů akcií a.s. OLMA v účetní hodnotě ,- Kč, tj. podíl na základním kapitálu 50,76%. 2. Information concerning registered capital Subscribed registered capital: CZK 236,214,000 Registered capital is paid up in full. Registered capital consists of 236,214 shares with a nominal value of CZK 1,000 per share. Of which: 231,490 bearer shares are issued in dematerialized form. 4,724 bearer shares have been posted in the company s asset account since 1 January The company did not issue any securities which could be exchanged for other shares or for the preferential subscription of any other shares. Company shares are not publicly traded. According to Article 66a of the Commercial Code, OLMA, a.s. is a majority-owned company and a controlled entity. Controlling entity: Business name: MILKAGRO a.s. Legal address: Olomouc, Vídeňská 20 Registration No.: VAT No.: CZ Unaudited results for 2005: Registered capital: CZK 349,190,000 Equity: CZK 272,647,000 Average number of employees: 565 Net income/loss: CZK -7,231,000 MILKAGRO a.s. owns 119,894 shares in OLMA, a.s. with an accounting value of CZK 119,894,000, representing a 50.76% of registered capital. 7 Olma a.s., výroční zpráva 2005

9 Údaje o hlavních oblastech činnosti: Hlavní činností je nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, nákup, prodej a skladování paliv a maziv, výroba potravinářských výrobků, řeznictví a uzenářství, specializovaný maloobchod. Information concerning the main areas of activities: The main business activities are the purchase of goods for further sale and sales, the purchase, sale, and storage of fuel and lubricants, food product manufacturing, butchery and meat smoking, and specialized retailing. Tržby (v tis. Kč) Rok Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Total revenue (CZK in thousands) Year Revenue from goods sold 1,515,744 1,883,193 2,097,478 Revenue from sales of own products and services 6, , ,557 Z celkového objemu tržeb bylo v zahraničí realizováno tis. Kč MILKAGRO a.s. má provozovnu Masokombinát Martinov. MILKAGRO a.s. není závislá na patentech, ani licencích. Změny v základním kapitálu OLMA, a.s. V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1994 ve výši ,- Kč. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. Ostatní osoby s podílem nad 5% na hlasovacích právech: Obchodní jméno: Eligo a.s. Sídlo: Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308 IČ: Počet akcií: kusů Podíl na hlasovacích právech: 40,08% Of the total revenue, CZK 37,990,000 was achieved from foreign sales. MILKAGRO a.s. owns Masokombinát Martinov (meat processing plant). MILKAGRO a.s. is not reliant on patents or licenses. Changes in the registered capital of OLMA, a.s. There have been no changes in the amount of registered capital over the past three years; since 1994 registered capital has been CZK 236,214,000. The conditions for changing the amount of registered capital and rights arising from individual types of shares are not stricter than conditions established by the law. Additional entities with a voting right share exceeding 5%: Business name: Eligo a.s. Legal address: Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308 Registration No.: Number of shares owned: 94,680 Voting right share: 40.08% 8 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

10 II. Výroční zpráva za rok Informace o činnosti Hlavním předmětem činnosti je zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost. Výrobní činnost Výrobní útvar zabezpečuje zpracování syrového kravského mléka a výrobu mléčných výrobků v souladu s požadavky zákazníků. Výrobní linky jsou svou kapacitou dimenzovány tak, aby bylo možno plynule měnit objemy výroby. U výrobků s krátkou dobou trvanlivosti nelze optimálně využívat kapacity linek. Nákup mléka a výroba mléčných výrobků Ukazatel jedn. mn Rozdíl Index 2005/2004 Nákup mléka tis. lt ,27 Výroba: Konzumní mléka tis. lt ,04 Trvanlivá mléka tis. lt ,11 Smetany tis. lt ,36 Jogurty tis. lt ,96 Zakysané výrobky tis. lt ,26 Sýry t ,70 Tvaroh t ,18 Másla a tuky t ,75 Pudingy t ,22 Sušené výrobky t ,28 Tržby (v tis. Kč) Tržby celkem Tržby za vlastní výrobky a služby z toho: tržby za export subvence služby Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu z toho: za prodeje materiálu Nákup mléka vzrostl oproti roku 2004 o tis. litrů a bylo zpracováno rekordní množství syrového kravského mléka tis. litrů. Významně vzrostla výroba trvanlivých mlék, smetany, zakysaných výrobků, jogurtů, sušených výrobků, másla a tuků. Vlivem konkurence na trhu došlo k poklesu výroby čerstvých konzumních mlék, pudingů a tvarohů. Veškerou obchodní činnost společnosti zajišťuje obchodní útvar. Obchodní aktivity při prodeji konzumních výrobků na zahraničních trzích rostly i v průběhu roku Výrazný růst tržeb byl dosažen na Slovensku. I v roce 2005 pokračovala koncentrace prodejů do obchodních řetězců, současně klesal podíl tržeb menším obchodním firmám. Společnost přímo exportuje pouze konzumní výrobky. Sušené odstředěné mléko, sušené plnotučné mléko a máslo v blocích o hmotnosti 25 kg a část smetan byly prodávány obchodním firmám, jež se zabývají exportem zboží mimo Evropskou unii nebo i v rámci Evropské unie. 9 Olma a.s., výroční zpráva 2005

11 II. Annual Report Information concerning company activities The main subject of activities is the processing of raw cow s milk, the production of dairy products, and commercial activities. Production activities The production department processes raw cow s milk and manufactures dairy products in accordance with customers requirements. Production lines are designed to enable easy changes in the volume of production. The capacity of the lines cannot be optimally utilized for products with short shelf lives. Purchases of raw milk grew from 2004 by 15,780,000 litres and a record amount of 315,158,000 litres of raw cow s milk was processed. Milk purchases and the production of dairy products Indicator Unit Difference Index 2005/2004 Milk purchases thousand litres 299, ,158 15, Production: Consumer milk thousand litres 38,926 35,439-3, UHT milk thousand litres 19,029 25,330 6, Cream thousand litres 7,260 8,811 1, Yogurt thousand litres 15,813 16, Cultured products thousand litres 7,947 9,239 1, Cheese tons 1, , Cottage cheese tons 1,755 1, Butter and fat tons 11,486 11, Custard tons 9,575 8, Dried products tons 16,849 18,076 1, Revenue (CZK in thousands) Total revenue 3,862,812 4,528,118 4,517,482 Revenue from own products and services 3,324,369 4,303,604 4,134,598 Of which: export revenue 372, , ,131 subsidies 342, ,800 3,487 services 63,770 20,901 23,596 Revenue from sales of goods 335, , ,685 Revenue from sales of long-term assets and material 202,568 17, ,199 Of which: sales of material 200,965 15, ,243 Mlékárenský výrobek roku (kiwi banán jablko), Zlatá Salima 2006 kategorie mléko a mléčné výrobky. Energy in je unikátní novinka, která skrývá jedinečné spojení: probiotický mléčný nápoj s 60% podílem ovoce, doslazený ovocnými cukry. Je rychlým a lehce dostupným zdrojem energie z ovocných sladidel díky jejímu postupnému a pravidelnému uvolňování, bez zatěžování organismu. Energy in je fermentován unikátní probiotickou kulturou, která při pravidelném užívání harmonizuje trávení a pomáhá posilovat imunitu. Pozitivně ovlivňuje také hladinu cholesterolu v krvi a zvyšuje celkovou odolnost organismu. Dairy Product of the Year (kiwi banana apple), Golden Salima 2006 award winner in the category of milk and dairy products. Energy in is a unique new product that contains a one-of-a-kind combination: a probiotic dairy drink with a 60% share of fruit, and sweetened with fructose. It is a fast and easily available source of energy from fruit sweeteners, which are released gradually and regularly without over-burdening the organism. Energy in is a unique fermented pro-biotic culture, and regular use of this product balances digestion and helps boost the immune system. It also has a positive influence on cholesterol levels in the blood and raises the overall resistance of the organism. There was a significant growth in production of UHT milk, cream, cultured products, yogurt, dried products, butter, and fat. Competition on the market led to a decrease in the production of fresh consumer milk, custard, and cottage cheese. All trade activities of the company are conducted by the Sales Department. Trade activities involving sales of consumer products on foreign markets also grew during the course of Substantial sales growth was achieved in Slovakia. The concentration of sales to retail chains also continued in 2005, and there was a simultaneous drop in the share of sales to smaller businesses. The company directly exports only consumer products. Powdered skim milk, powdered whole milk, 25 kg blocks of butter, and some cream was sold to businesses involved in exports to and beyond the European Union. 10 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

12 11 Olma a.s., výroční zpráva 2005

13 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Popis nemovitostí vlastněných společností OLMA, a.s. OLMA, a.s. vlastní nemovitosti především v katastrálním území Holice, 2 pozemky v katastrálním území Hodolany, pozemky a nemovitosti v katastrálním území Zábřeh. Celková plocha pozemků m 2 Z toho zastavěná plocha m 2 Účetní hodnota pozemků tis. Kč Budovy a stavby provoz Olomouc: Hlavní provozní budova Sušárna Sklad sušených výrobků Sklad trvanlivého mléka Objekt garáží a dílen Administrativní budova Objekt vodního hospodářství předčištění odpadních vod Vodárna Vstupní objekt sdružující vrátnici, mycí tunel, podnikovou prodejnu a lékařské ordinace Obytné domy 2 (30 bytových jednotek) provoz Zábřeh: Hlavní provozní budova Administrativní budova Sklady Účetní hodnota budov a staveb (netto) tis. Kč Patenty, licence: Společnost není závislá na patentech a licencích. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období: Nejsou známy údaje o zahájených soudních řízeních, správních řízeních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na hospodaření společnosti. Real estate owned by OLMA, a.s. OLMA, a.s. owns real estate mainly in the cadastral territory of Holice, two parcels in the cadastral territory of Hodolany, and parcels and real estate in the cadastral territory of Zábřeh. Total land area 166,229 m 2 Of which, developed 54,013 m 2 Accounting value of property CZK 64,006,000 Buildings and structures Olomouc plant: Main operation building Dryer plant Dried product warehouse UHT milk warehouse Garages and workshops Administration building Water management facility wastewater pre-treatment Waterworks Entrance facility combining gatehouse, car wash, company retail store, and medical office Two residential buildings with thirty flats Zábřeh plant: Main operation building Administration building Warehouses Accounting value of buildings and structures (net) CZK 329,816,000 Patents and licenses: The company is not reliant on patents or licenses. Information concerning legal, administrative, or arbitration proceedings commenced within the past two fiscal periods: There is no information available concerning the commencement of any legal, administrative, or arbitration proceedings that could significantly influence company operations. 12 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

14 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Investice V roce 2005 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Hlavní investiční akce: Přístavba skladu MTZ (dokončení) tis. Kč Paletik k jogurtové lince tis. Kč Čistící stanice rozšíření okruhu tis. Kč Balička másla tis. Kč Další rozvoj informačního systému tis. Kč Chladič vzduchu 2. část tis. Kč Logistické řešení skladu MTZ tis. Kč Ostatní (obnova technologií) tis. Kč Celkem: tis. Kč Z toho: cizí zdroje tis. Kč vlastní zdroje tis. Kč Leasing: Karuselová plnička AMPACK tis. Kč Linka na doplnění trvanlivého mléka Tetra Pak tis. Kč Balící a plnící linka Tetra Laval tis. Kč 2 ks čelní vysokozdvižný vozík tis. Kč čistička s integrovanou dobíječkou 284 tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2005: tis. Kč V roce 2004 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Investment The following investments were acquired or commenced during 2005: Main investment activities: Extension of material supply warehouse (completion) CZK 8,310,000 Yogurt line palletizer CZK 5,000,000 Purification station circuit expansion CZK 4,123,000 Butter packer CZK 3,203,000 Additional development of information system CZK 1,718,000 Air cooler Phase II CZK 1,709,000 Logistical design of material supply warehouse CZK 1,553,000 Other (mainly technology modernization) CZK 12,511,000 Total: CZK 38,127,000 Of which: external resources CZK 11,129,000 own resources CZK 26,998,000 Leasing: AMPACK carousel filler CZK 57,578,000 Tetra Pak UHT milk filling line CZK 27,761,000 Tetra Laval packing & filling line CZK 17,479,000 2 front-loading fork-lifts CZK 1,346,000 Purifier with integrated charger CZK 284,000 Total leasing: CZK 104,448,000 Total 2005: CZK 142,575,000 Hlavní investiční akce: Nemovitosti provozovna v Zábřehu na Moravě Přístavba skladu MTZ Pasterační stanice Rekonstrukce šaten Úprava výkonu jogurtové linky Jogurtové tanky Vzorkovací zařízení Klimatizace výrobní haly Ostatní zejména modernizace a obnova technologií Celkem: Z toho: cizí zdroje: vlastní zdroje: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč The following investments were acquired or commenced during 2004: Main investment activities: Real estate plant in Zábřeh na Moravě CZK 55,000,000 Extension of material supply warehouse CZK 36,155,000 Pasteurization station CZK 21,049,000 Locker room reconstruction CZK 7,873,000 Yogurt production line performance improvement CZK 4,796,000 Yogurt tanks CZK 4,557,000 Sampling equipment CZK 3,916, Olma a.s., výroční zpráva 2005

15 14 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

16 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Řada jogurtových nápojů OLMA Drink přináší vysoké uspokojení svou klasickou přirozenou chutí jogurtu ve spojení se svěžím ovocem. Svým složením plně odpovídá zásadám zdravé výživy. Fruit Action naopak patří do kategorie mléčných nápojů na bázi syrovátky s jejím 40% podílem. Největším benefitem Fruit Action je vysoký obsah vitamínů (B1, B2, B6, B12, E, C), dále vyvážený obsah minerálů a kladný vliv na činnost střev. The OLMA Drink line of yogurt drinks are highly satisfying with their classic natural yogurt taste mixed with fruit. The ingredients of these drinks fully correspond to the principles of a healthy diet. Fruit Action, on the other hand, is a dairy drink with a 40% share of whey. The greatest benefit of Fruit Action is a high vitamin content (B1, B2, B6, B12, E, C), as well as a balanced content of minerals and a positive influence on digestion. Leasing: 4 ks vysokozdvižných vozíků tis. Kč 2 ks automobilů Škoda Octavia tis. Kč Disky 435 tis. Kč Prodejní automaty tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2004: tis. Kč V roce 2003 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Hlavní investiční akce: Rekonstrukce sušárny Rekonstrukce chladíren Úprava odparky Paletizace jogurtů Pytlovací linka Paletové hospodářství Rekonstrukce máslárny Logistika skladu Přestavba plnící linky Doplnění licencí IS Rozvoj informačního systému Ostatní akce obnova a modernizace zařízení Celkem: Z toho: cizí zdroje: vlastní zdroje: Leasing: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Balička jogurtů tis. Kč Autocisterna MAN tis. Kč 2 ks tahačů návěsů MAN tis. Kč Stroj na stavění krabic tis. Kč 2 ks osobních vozů tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2003: tis. Kč Production hall air conditioning CZK 3,141,000 Other mainly modernization and technology upgrade CZK 31,374,000 Total: CZK 167,862,000 Of which: external resources CZK 60,814,000 own resources CZK 107,048,000 Leasing: 4 fork-lifts CZK 2,415,000 2 Škoda Octavia passenger cars CZK 1,059,000 Discs CZK 435,000 Vending machines CZK 1,469,000 Total leasing: CZK 5,378,000 Total 2004: CZK 173,240,000 The following investments were acquired or commenced during 2003: Main investment activities: Dryer plant reconstruction CZK 94,476,000 Refrigeration plant reconstr. CZK 87,673,000 Evaporator reconstruction CZK 21,893,000 Yogurt palletizer CZK 21,325,000 Bagging line CZK 20,640,000 Pallet management CZK 16,488,000 Butter production facility reconstruction CZK 13,062,000 Warehouse logistics CZK 7,627,000 Filling line reconstruction CZK 6,473,000 Supplemental licenses for information system CZK 4,850,000 Development of inf. system CZK 2,564,000 Other activities upgrade and modernization of equipment CZK 31,496,000 Total: CZK 328,567,000 Of which: external resources CZK 227,364,000 own resources: CZK 101,203,000 Leasing: Yogurt packing line CZK 97,379,000 MAN tank truck CZK 6,205,000 2 MAN towing vehicles CZK 3,018,000 Carton building machine CZK 1,791,000 2 passenger cars CZK 1,584,000 Total leasing: CZK 109,977,000 Total 2003: CZK 438,544, Olma a.s., výroční zpráva 2005

17 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Počty pracovníků Number of employees Rok Zaměstnanci celkem Z toho THP POP OH Dělníci výrobní Dělníci dopravní Dělníci údržboví Dělníci ostatní Year Employees, total Of which: administration POP OH Production workers Transport workers Maintenance workers Other workers Počty pracovníků výrobního útvaru se měnily v závislosti na objemech, sortimentu vyráběného zboží, na organizaci práce a technickém vybavení. Celkový počet pracovníků mírně poklesl v souvislosti s růstem produktivity práce. V obslužných provozech počty pracovníků odpovídají potřebě zabezpečení řádného chodu činnosti společnosti. K významné změně v počtech pracovníků došlo z důvodu zrušení vlastní dopravy, údržby dopravy a zrušení úklidu vlastními zaměstnanci. Tyto činnosti jsou zabezpečovány specializovanými firmami. Ke konci roku 2005 poklesl stav pracovníků ve fyzických osobách na 597. Certifikace podle norem ISO Společnost je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 a Má také certifikován systém HACCP a certifikát na výrobu biopotravin. The number of workers in the Production Department changed in connection with the volume, the line of produced goods, the organization of work, and technical equipment. The total number of employees fell slightly in connection with the growth of work productivity. The number of service workers corresponds to the requirements of ensuring the regular operation of the company s activities. A significant change in the number of employees was caused by the cancellation of the company s own transport, transport maintenance, and the cancellation of cleaning by the company s own employees. These activities are now performed by specialized external firms. As of the end of 2005 the number of employees had fallen to 597. ISO certification The company holds ISO 9001 and certification. OLMA is also certified by the HACCP system, and has also been certified to produce organic products. 16 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více