Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

2 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Základní údaje o emitentovi 4 2. Údaje o základním kapitálu 7 3. Údaje o činnosti 9 4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách Údaje o cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o vývoji činnosti Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 24 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉM ROZSAHU 25 IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 38 V. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI 58 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU ZA ROK VII. VÝROK AUDITORA 70 I. INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 2 II. ANNUAL REPORT Basic information concerning the issuer 5 2. Information concerning registered capital 7 3. Information concerning company activities Information concerning assets, liabilities, financial situation, profit and loss Information concerning securities Information concerning statutory and supervisory bodies Information concerning development of activities Information concerning individuals responsible for the Annual Report and verification of the accounting reports 24 III. NON-CONSOLIDATED ACCOUNTING REPORTS 25 IV. ACCOUNTING REPORT SUPPLEMENT 38 V. REPORT FROM BOARD OF DIRECTORS CONCERNING BUSINESS ACTIVITIES AND THE COMPANY S ASSETS 58 VI. REPORT CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONTROLLING ENTITY AND CONTROLLED ENTITY IN VII. AUDITOR S REPORT 71 1 Olma a.s., výroční zpráva 2005

3 I. Úvodní slovo předsedy představenstva I. Introduction by the Chairman of the Board Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení akcionáři, Rok 2005 byl náročný pro společnost OLMA, a.s. Společnost vstoupila do roku 2005 dobře připravena po stránce obchodní, technické a výrobní. Otevření trhu po vstupu České republiky do Evropské unie znamenalo nástup do nového období se silnější konkurencí, ale i novými příležitostmi. Podařilo se nabídnout výrobky i do zemí, kam dosud společnost neprodávala zboží vůbec, nebo jen v omezeném sortimentu. Úspěšná jednání proběhla v Maďarsku a v Německu. Přípravná jednání proběhla v Rakousku a Itálii. Aktivní obchodní politika byla základem úspěchu společnosti. Podařilo se obstát v silné konkurenci tuzemských i zahraničních dodavatelů mlékárenského zboží. Společnost dokázala nabídnout nové kvalitní výrobky. Racionalizační opatření v činnosti společnosti znamenala snížení spotřeb suroviny, energií i spotřeby lidské práce a částečně vyrovnávala pokles efektivity vyvolaný konkurencí na trhu a tlakem obchodních řetězců. Cílená technická příprava minulých let znamenala bezproblémové zpracování suroviny a potvrdilo se, že společnost dokáže úspěšně měnit sortiment beze ztrát a vyrábět podle požadavků zákazníků. Cílem pro rok 2006 je další posílení postavení společnosti na trhu České republiky, rozšíření sortimentu, rozšíření prodejů v zahraničí, zvyšování efektivnosti všech činností a tvorba zisku před zdaněním ve výši 11 milionů korun. Olomouc, duben 2006 Dear Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders, The year 2005 was a demanding year for OLMA, a.s. The company entered 2005 wellprepared in terms of commercial, technical, and production conditions. The opening of the market following Czech accession to the European Union signified the start of a new period with both stronger competition and new opportunities. The company was successful in offering products in countries where they had either never been sold before or were sold in a limited assortment. Successful dealings occurred in Hungary and Germany. Preparatory negotiations were held in Austria and Italy. An active sales policy was the foundation of the company s success. The company held up well against strong competition from domestic and foreign suppliers of dairy products. The company managed to offer new quality products. Efficiency measures in the company s activities led to reductions in the consumption of raw materials, energy, labour, and partially balanced the drop in efficiency caused by competition on the market and pressure from retail chains. The targeted technical preparations over recent years produced trouble-free processing of raw materials; it was shown that the company is capable of successfully changing its product line without incurring losses, and that it is capable of producing according to the demands of customers. Goals for 2006 include continuing to improve the position of the company on the Czech market, expanding the product line, increasing foreign sales, improving efficiency in all activities, and creating pre-tax profits of CZK 11 million. Ing. Jiří Gavenda Předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Olomouc, April Olma, a.s., výroční zpráva 2005

4 3 Olma a.s., výroční zpráva 2005

5 II. Výroční zpráva za rok Základní údaje Obchodní jméno: OLMA, a.s. Sídlo: Olomouc, Pavelkova 18 PSČ: IČ: DIČ: CZ Datum založení: Právní řád: České republiky Právní předpis: Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Právní forma: Předmět podnikání: Stanovy čl. 4 akciová společnost Založena na dobu neurčitou. silniční motorová doprava nákladní opravy silničních vozidel hostinská činnost poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí velkoobchod specializovaný maloobchod výroba nápojů mlékárenství balicí činnost pronájem a půjčování věcí movitých realitní činnost zprostředkování služeb zprostředkování obchodu výroba potravinářských výrobků provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě Číslo, pod kterým je společnost zapsána: oddíl B, vložka 748 Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. 4 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

6 II. Annual Report Basic information: Business name: OLMA, a.s. Legal address: Olomouc, Pavelkova 18 Post code: Registration No.: VAT No.: CZ Date established: 1 January 1994 Legal code: Czech Republic Legal regulation: Joint stock company established according to Article 172 of the Commercial Code. The sole founder of the company is the Czech National Property Fund, Rašinovo nám. 42, Prague. Legal form: Joint-stock company Established for an indefinite period. Subject of business activities: Statutes of Article 4 Road freight transport Motor vehicle repair Hostelry Providing software as well as consulting services in the field of hardware and software Data processing, servicing of databanks, network administration Wholesale Specialized retail Beverage production Dairy product manufacturing Packaging Rentals and leasing of moveable assets Real estate activities Procurement of services Procurement of trade Food product manufacturing Operation of petrol stations with fuel and lubricants Operation of public water main and sewerage system Court authorized to maintain Commercial Register: Regional Court in Ostrava Registration file number: Section B, Insert 748 All documents and materials introduced in the Annual Report are available for review at the company s headquarters. 5 Olma a.s., výroční zpráva 2005

7 6 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

8 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Volba spotřebitelů 2006 nejlepší novinka. Revital active s příchutí Aloe Vera nemá na našem trhu obdoby. Napomáhá dokonalé harmonizaci zažívacího traktu, která vede k ativizaci, posílení a obnově vitálních sil. Zatím je v povědomí lidí spíše vnější užívání Aloe Vera. Staleté zkušenosti lidstva s touto rostlinou však ukazují, že má nesmírně cenné vlastnosti i pro vnitřní užití. Více jak 200 biologicky aktivních látek obsažených v Aloe Vera pomáhá organismu najít zracenou rovnováhu. Řada výrobků Revital active obsahuje probiotické kultury, které se stávají každodenním pomocníkem obrany zažívacího traktu, pomáhají při harmonizaci trávení a látkové výměně, snižují krevní cholesterol. Consumers Choice as best new product in Revital active with the flavour of Aloe vera is a unique product on our market. It helps to perfectly balance the digestive tract, which leads to strengthening and renewal of vital energy. Up till now most people have mostly thought of Aloe vera as only for external use. Centuries-long experience with this plant however shows that it has remarkably valuable qualities for internal use as well. More than 200 biologically active substances present in Aloe vera help the human organism find lost balance. The Revital active line of products contains probiotic cultures, which become a daily aid in protecting the digestive tract, helping to balance digestion and material exchange and reducing blood cholesterol. 2. Údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: tis. Kč Základní kapitál je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen na ks akcií o jmenovité hodnotě po 1 000,- Kč. Z toho: ks akcií zní na majitele, jsou vydány v zaknihované podobě ks akcií zní na majitele, od jsou na majetkovém účtu společnosti. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost je ve smyslu ust. 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Společnost ovládající: Obchodní jméno: MILKAGRO a.s. Sídlo: Olomouc, Vídeňská 20 IČ: DIČ: CZ Neauditované výsledky za rok 2005: Základní kapitál: tis. Kč Vlastní kapitál: tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců: 565 Hospodářský výsledek: tis. Kč MILKAGRO a.s. má v držení kusů akcií a.s. OLMA v účetní hodnotě ,- Kč, tj. podíl na základním kapitálu 50,76%. 2. Information concerning registered capital Subscribed registered capital: CZK 236,214,000 Registered capital is paid up in full. Registered capital consists of 236,214 shares with a nominal value of CZK 1,000 per share. Of which: 231,490 bearer shares are issued in dematerialized form. 4,724 bearer shares have been posted in the company s asset account since 1 January The company did not issue any securities which could be exchanged for other shares or for the preferential subscription of any other shares. Company shares are not publicly traded. According to Article 66a of the Commercial Code, OLMA, a.s. is a majority-owned company and a controlled entity. Controlling entity: Business name: MILKAGRO a.s. Legal address: Olomouc, Vídeňská 20 Registration No.: VAT No.: CZ Unaudited results for 2005: Registered capital: CZK 349,190,000 Equity: CZK 272,647,000 Average number of employees: 565 Net income/loss: CZK -7,231,000 MILKAGRO a.s. owns 119,894 shares in OLMA, a.s. with an accounting value of CZK 119,894,000, representing a 50.76% of registered capital. 7 Olma a.s., výroční zpráva 2005

9 Údaje o hlavních oblastech činnosti: Hlavní činností je nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, nákup, prodej a skladování paliv a maziv, výroba potravinářských výrobků, řeznictví a uzenářství, specializovaný maloobchod. Information concerning the main areas of activities: The main business activities are the purchase of goods for further sale and sales, the purchase, sale, and storage of fuel and lubricants, food product manufacturing, butchery and meat smoking, and specialized retailing. Tržby (v tis. Kč) Rok Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Total revenue (CZK in thousands) Year Revenue from goods sold 1,515,744 1,883,193 2,097,478 Revenue from sales of own products and services 6, , ,557 Z celkového objemu tržeb bylo v zahraničí realizováno tis. Kč MILKAGRO a.s. má provozovnu Masokombinát Martinov. MILKAGRO a.s. není závislá na patentech, ani licencích. Změny v základním kapitálu OLMA, a.s. V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1994 ve výši ,- Kč. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. Ostatní osoby s podílem nad 5% na hlasovacích právech: Obchodní jméno: Eligo a.s. Sídlo: Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308 IČ: Počet akcií: kusů Podíl na hlasovacích právech: 40,08% Of the total revenue, CZK 37,990,000 was achieved from foreign sales. MILKAGRO a.s. owns Masokombinát Martinov (meat processing plant). MILKAGRO a.s. is not reliant on patents or licenses. Changes in the registered capital of OLMA, a.s. There have been no changes in the amount of registered capital over the past three years; since 1994 registered capital has been CZK 236,214,000. The conditions for changing the amount of registered capital and rights arising from individual types of shares are not stricter than conditions established by the law. Additional entities with a voting right share exceeding 5%: Business name: Eligo a.s. Legal address: Pardubice-Ostřešany, Bláhova 308 Registration No.: Number of shares owned: 94,680 Voting right share: 40.08% 8 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

10 II. Výroční zpráva za rok Informace o činnosti Hlavním předmětem činnosti je zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost. Výrobní činnost Výrobní útvar zabezpečuje zpracování syrového kravského mléka a výrobu mléčných výrobků v souladu s požadavky zákazníků. Výrobní linky jsou svou kapacitou dimenzovány tak, aby bylo možno plynule měnit objemy výroby. U výrobků s krátkou dobou trvanlivosti nelze optimálně využívat kapacity linek. Nákup mléka a výroba mléčných výrobků Ukazatel jedn. mn Rozdíl Index 2005/2004 Nákup mléka tis. lt ,27 Výroba: Konzumní mléka tis. lt ,04 Trvanlivá mléka tis. lt ,11 Smetany tis. lt ,36 Jogurty tis. lt ,96 Zakysané výrobky tis. lt ,26 Sýry t ,70 Tvaroh t ,18 Másla a tuky t ,75 Pudingy t ,22 Sušené výrobky t ,28 Tržby (v tis. Kč) Tržby celkem Tržby za vlastní výrobky a služby z toho: tržby za export subvence služby Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu z toho: za prodeje materiálu Nákup mléka vzrostl oproti roku 2004 o tis. litrů a bylo zpracováno rekordní množství syrového kravského mléka tis. litrů. Významně vzrostla výroba trvanlivých mlék, smetany, zakysaných výrobků, jogurtů, sušených výrobků, másla a tuků. Vlivem konkurence na trhu došlo k poklesu výroby čerstvých konzumních mlék, pudingů a tvarohů. Veškerou obchodní činnost společnosti zajišťuje obchodní útvar. Obchodní aktivity při prodeji konzumních výrobků na zahraničních trzích rostly i v průběhu roku Výrazný růst tržeb byl dosažen na Slovensku. I v roce 2005 pokračovala koncentrace prodejů do obchodních řetězců, současně klesal podíl tržeb menším obchodním firmám. Společnost přímo exportuje pouze konzumní výrobky. Sušené odstředěné mléko, sušené plnotučné mléko a máslo v blocích o hmotnosti 25 kg a část smetan byly prodávány obchodním firmám, jež se zabývají exportem zboží mimo Evropskou unii nebo i v rámci Evropské unie. 9 Olma a.s., výroční zpráva 2005

11 II. Annual Report Information concerning company activities The main subject of activities is the processing of raw cow s milk, the production of dairy products, and commercial activities. Production activities The production department processes raw cow s milk and manufactures dairy products in accordance with customers requirements. Production lines are designed to enable easy changes in the volume of production. The capacity of the lines cannot be optimally utilized for products with short shelf lives. Purchases of raw milk grew from 2004 by 15,780,000 litres and a record amount of 315,158,000 litres of raw cow s milk was processed. Milk purchases and the production of dairy products Indicator Unit Difference Index 2005/2004 Milk purchases thousand litres 299, ,158 15, Production: Consumer milk thousand litres 38,926 35,439-3, UHT milk thousand litres 19,029 25,330 6, Cream thousand litres 7,260 8,811 1, Yogurt thousand litres 15,813 16, Cultured products thousand litres 7,947 9,239 1, Cheese tons 1, , Cottage cheese tons 1,755 1, Butter and fat tons 11,486 11, Custard tons 9,575 8, Dried products tons 16,849 18,076 1, Revenue (CZK in thousands) Total revenue 3,862,812 4,528,118 4,517,482 Revenue from own products and services 3,324,369 4,303,604 4,134,598 Of which: export revenue 372, , ,131 subsidies 342, ,800 3,487 services 63,770 20,901 23,596 Revenue from sales of goods 335, , ,685 Revenue from sales of long-term assets and material 202,568 17, ,199 Of which: sales of material 200,965 15, ,243 Mlékárenský výrobek roku (kiwi banán jablko), Zlatá Salima 2006 kategorie mléko a mléčné výrobky. Energy in je unikátní novinka, která skrývá jedinečné spojení: probiotický mléčný nápoj s 60% podílem ovoce, doslazený ovocnými cukry. Je rychlým a lehce dostupným zdrojem energie z ovocných sladidel díky jejímu postupnému a pravidelnému uvolňování, bez zatěžování organismu. Energy in je fermentován unikátní probiotickou kulturou, která při pravidelném užívání harmonizuje trávení a pomáhá posilovat imunitu. Pozitivně ovlivňuje také hladinu cholesterolu v krvi a zvyšuje celkovou odolnost organismu. Dairy Product of the Year (kiwi banana apple), Golden Salima 2006 award winner in the category of milk and dairy products. Energy in is a unique new product that contains a one-of-a-kind combination: a probiotic dairy drink with a 60% share of fruit, and sweetened with fructose. It is a fast and easily available source of energy from fruit sweeteners, which are released gradually and regularly without over-burdening the organism. Energy in is a unique fermented pro-biotic culture, and regular use of this product balances digestion and helps boost the immune system. It also has a positive influence on cholesterol levels in the blood and raises the overall resistance of the organism. There was a significant growth in production of UHT milk, cream, cultured products, yogurt, dried products, butter, and fat. Competition on the market led to a decrease in the production of fresh consumer milk, custard, and cottage cheese. All trade activities of the company are conducted by the Sales Department. Trade activities involving sales of consumer products on foreign markets also grew during the course of Substantial sales growth was achieved in Slovakia. The concentration of sales to retail chains also continued in 2005, and there was a simultaneous drop in the share of sales to smaller businesses. The company directly exports only consumer products. Powdered skim milk, powdered whole milk, 25 kg blocks of butter, and some cream was sold to businesses involved in exports to and beyond the European Union. 10 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

12 11 Olma a.s., výroční zpráva 2005

13 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Popis nemovitostí vlastněných společností OLMA, a.s. OLMA, a.s. vlastní nemovitosti především v katastrálním území Holice, 2 pozemky v katastrálním území Hodolany, pozemky a nemovitosti v katastrálním území Zábřeh. Celková plocha pozemků m 2 Z toho zastavěná plocha m 2 Účetní hodnota pozemků tis. Kč Budovy a stavby provoz Olomouc: Hlavní provozní budova Sušárna Sklad sušených výrobků Sklad trvanlivého mléka Objekt garáží a dílen Administrativní budova Objekt vodního hospodářství předčištění odpadních vod Vodárna Vstupní objekt sdružující vrátnici, mycí tunel, podnikovou prodejnu a lékařské ordinace Obytné domy 2 (30 bytových jednotek) provoz Zábřeh: Hlavní provozní budova Administrativní budova Sklady Účetní hodnota budov a staveb (netto) tis. Kč Patenty, licence: Společnost není závislá na patentech a licencích. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období: Nejsou známy údaje o zahájených soudních řízeních, správních řízeních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na hospodaření společnosti. Real estate owned by OLMA, a.s. OLMA, a.s. owns real estate mainly in the cadastral territory of Holice, two parcels in the cadastral territory of Hodolany, and parcels and real estate in the cadastral territory of Zábřeh. Total land area 166,229 m 2 Of which, developed 54,013 m 2 Accounting value of property CZK 64,006,000 Buildings and structures Olomouc plant: Main operation building Dryer plant Dried product warehouse UHT milk warehouse Garages and workshops Administration building Water management facility wastewater pre-treatment Waterworks Entrance facility combining gatehouse, car wash, company retail store, and medical office Two residential buildings with thirty flats Zábřeh plant: Main operation building Administration building Warehouses Accounting value of buildings and structures (net) CZK 329,816,000 Patents and licenses: The company is not reliant on patents or licenses. Information concerning legal, administrative, or arbitration proceedings commenced within the past two fiscal periods: There is no information available concerning the commencement of any legal, administrative, or arbitration proceedings that could significantly influence company operations. 12 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

14 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Investice V roce 2005 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Hlavní investiční akce: Přístavba skladu MTZ (dokončení) tis. Kč Paletik k jogurtové lince tis. Kč Čistící stanice rozšíření okruhu tis. Kč Balička másla tis. Kč Další rozvoj informačního systému tis. Kč Chladič vzduchu 2. část tis. Kč Logistické řešení skladu MTZ tis. Kč Ostatní (obnova technologií) tis. Kč Celkem: tis. Kč Z toho: cizí zdroje tis. Kč vlastní zdroje tis. Kč Leasing: Karuselová plnička AMPACK tis. Kč Linka na doplnění trvanlivého mléka Tetra Pak tis. Kč Balící a plnící linka Tetra Laval tis. Kč 2 ks čelní vysokozdvižný vozík tis. Kč čistička s integrovanou dobíječkou 284 tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2005: tis. Kč V roce 2004 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Investment The following investments were acquired or commenced during 2005: Main investment activities: Extension of material supply warehouse (completion) CZK 8,310,000 Yogurt line palletizer CZK 5,000,000 Purification station circuit expansion CZK 4,123,000 Butter packer CZK 3,203,000 Additional development of information system CZK 1,718,000 Air cooler Phase II CZK 1,709,000 Logistical design of material supply warehouse CZK 1,553,000 Other (mainly technology modernization) CZK 12,511,000 Total: CZK 38,127,000 Of which: external resources CZK 11,129,000 own resources CZK 26,998,000 Leasing: AMPACK carousel filler CZK 57,578,000 Tetra Pak UHT milk filling line CZK 27,761,000 Tetra Laval packing & filling line CZK 17,479,000 2 front-loading fork-lifts CZK 1,346,000 Purifier with integrated charger CZK 284,000 Total leasing: CZK 104,448,000 Total 2005: CZK 142,575,000 Hlavní investiční akce: Nemovitosti provozovna v Zábřehu na Moravě Přístavba skladu MTZ Pasterační stanice Rekonstrukce šaten Úprava výkonu jogurtové linky Jogurtové tanky Vzorkovací zařízení Klimatizace výrobní haly Ostatní zejména modernizace a obnova technologií Celkem: Z toho: cizí zdroje: vlastní zdroje: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč The following investments were acquired or commenced during 2004: Main investment activities: Real estate plant in Zábřeh na Moravě CZK 55,000,000 Extension of material supply warehouse CZK 36,155,000 Pasteurization station CZK 21,049,000 Locker room reconstruction CZK 7,873,000 Yogurt production line performance improvement CZK 4,796,000 Yogurt tanks CZK 4,557,000 Sampling equipment CZK 3,916, Olma a.s., výroční zpráva 2005

15 14 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

16 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Řada jogurtových nápojů OLMA Drink přináší vysoké uspokojení svou klasickou přirozenou chutí jogurtu ve spojení se svěžím ovocem. Svým složením plně odpovídá zásadám zdravé výživy. Fruit Action naopak patří do kategorie mléčných nápojů na bázi syrovátky s jejím 40% podílem. Největším benefitem Fruit Action je vysoký obsah vitamínů (B1, B2, B6, B12, E, C), dále vyvážený obsah minerálů a kladný vliv na činnost střev. The OLMA Drink line of yogurt drinks are highly satisfying with their classic natural yogurt taste mixed with fruit. The ingredients of these drinks fully correspond to the principles of a healthy diet. Fruit Action, on the other hand, is a dairy drink with a 40% share of whey. The greatest benefit of Fruit Action is a high vitamin content (B1, B2, B6, B12, E, C), as well as a balanced content of minerals and a positive influence on digestion. Leasing: 4 ks vysokozdvižných vozíků tis. Kč 2 ks automobilů Škoda Octavia tis. Kč Disky 435 tis. Kč Prodejní automaty tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2004: tis. Kč V roce 2003 byly pořízeny nebo zahájeny následující investice: Hlavní investiční akce: Rekonstrukce sušárny Rekonstrukce chladíren Úprava odparky Paletizace jogurtů Pytlovací linka Paletové hospodářství Rekonstrukce máslárny Logistika skladu Přestavba plnící linky Doplnění licencí IS Rozvoj informačního systému Ostatní akce obnova a modernizace zařízení Celkem: Z toho: cizí zdroje: vlastní zdroje: Leasing: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Balička jogurtů tis. Kč Autocisterna MAN tis. Kč 2 ks tahačů návěsů MAN tis. Kč Stroj na stavění krabic tis. Kč 2 ks osobních vozů tis. Kč Celkem leasing: tis. Kč Celkem rok 2003: tis. Kč Production hall air conditioning CZK 3,141,000 Other mainly modernization and technology upgrade CZK 31,374,000 Total: CZK 167,862,000 Of which: external resources CZK 60,814,000 own resources CZK 107,048,000 Leasing: 4 fork-lifts CZK 2,415,000 2 Škoda Octavia passenger cars CZK 1,059,000 Discs CZK 435,000 Vending machines CZK 1,469,000 Total leasing: CZK 5,378,000 Total 2004: CZK 173,240,000 The following investments were acquired or commenced during 2003: Main investment activities: Dryer plant reconstruction CZK 94,476,000 Refrigeration plant reconstr. CZK 87,673,000 Evaporator reconstruction CZK 21,893,000 Yogurt palletizer CZK 21,325,000 Bagging line CZK 20,640,000 Pallet management CZK 16,488,000 Butter production facility reconstruction CZK 13,062,000 Warehouse logistics CZK 7,627,000 Filling line reconstruction CZK 6,473,000 Supplemental licenses for information system CZK 4,850,000 Development of inf. system CZK 2,564,000 Other activities upgrade and modernization of equipment CZK 31,496,000 Total: CZK 328,567,000 Of which: external resources CZK 227,364,000 own resources: CZK 101,203,000 Leasing: Yogurt packing line CZK 97,379,000 MAN tank truck CZK 6,205,000 2 MAN towing vehicles CZK 3,018,000 Carton building machine CZK 1,791,000 2 passenger cars CZK 1,584,000 Total leasing: CZK 109,977,000 Total 2003: CZK 438,544, Olma a.s., výroční zpráva 2005

17 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Počty pracovníků Number of employees Rok Zaměstnanci celkem Z toho THP POP OH Dělníci výrobní Dělníci dopravní Dělníci údržboví Dělníci ostatní Year Employees, total Of which: administration POP OH Production workers Transport workers Maintenance workers Other workers Počty pracovníků výrobního útvaru se měnily v závislosti na objemech, sortimentu vyráběného zboží, na organizaci práce a technickém vybavení. Celkový počet pracovníků mírně poklesl v souvislosti s růstem produktivity práce. V obslužných provozech počty pracovníků odpovídají potřebě zabezpečení řádného chodu činnosti společnosti. K významné změně v počtech pracovníků došlo z důvodu zrušení vlastní dopravy, údržby dopravy a zrušení úklidu vlastními zaměstnanci. Tyto činnosti jsou zabezpečovány specializovanými firmami. Ke konci roku 2005 poklesl stav pracovníků ve fyzických osobách na 597. Certifikace podle norem ISO Společnost je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 a Má také certifikován systém HACCP a certifikát na výrobu biopotravin. The number of workers in the Production Department changed in connection with the volume, the line of produced goods, the organization of work, and technical equipment. The total number of employees fell slightly in connection with the growth of work productivity. The number of service workers corresponds to the requirements of ensuring the regular operation of the company s activities. A significant change in the number of employees was caused by the cancellation of the company s own transport, transport maintenance, and the cancellation of cleaning by the company s own employees. These activities are now performed by specialized external firms. As of the end of 2005 the number of employees had fallen to 597. ISO certification The company holds ISO 9001 and certification. OLMA is also certified by the HACCP system, and has also been certified to produce organic products. 16 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

18 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách Účetní závěrka: Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období včetně přílohy jsou součástí výroční zprávy. Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2006 (v tis. Kč) Tržby za prodej vlast. výrobků, služeb a zboží Přidaná hodnota Výsledek hospodaření před zdaněním Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Rok Vlastní kapitál Výsledek hospodaření připadající na jednu akcii (v Kč) Rok Kč 32,81 28,48 11,21 Výše dividendy na akcii (v Kč) Rok Kč Information concerning assets, liabilities, financial situation, and profit and loss Accounting reports: The accounting reports, consisting of the balance sheet and the income statement in the form of comparative tables for the past three fiscal periods, including supplements, are components of the Annual Report. Forecasted business and financial situation for 2006 (CZK in thousands) Revenue from sales of own products, services, and goods 3,989,077 Value added 441,225 Pre-tax profit 11,005 Summary of changes in owners equity (CZK in thousands) Year Owners equity 293, , ,494 Profit per share (CZK) Year Profit per share Dividend per share (CZK) Year Dividend per share (CZK) Dceřinné společnosti Obchodní firma: OLMA SLOVAKIA, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Zvolen, Hronská ul. 1, , SR IČ: Hlavní předmět podnikání: obchodní činnost Výše upsaného zákl. kapitálu: tis. SKK Ztráta za rok 2005: tis. SKK Výše podílu emitenta na zákl. kapitálu: 100% Obchodní firma: OLMA POLSKA, Sp. z o.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Bielsko-Biala, ul. Piekarska 86, , PL IČ: Hlavní předmět podnikání: obchodní činnost Výše upsaného základního kapitálu: 500 tis. PLN Ztráta za rok 2005: -141 tis. PLN Výše podílu emitenta na zákl. kapitálu: 100% Subsidiary companies Business name: OLMA SLOVAKIA, s.r.o. Legal form: Limited liability company Legal address: Zvolen, Hronská ul. 1, , SR Registration No.: Main subject of business: Trade Subscribed registered capital: SKK 4,200,000 Loss in 2005: SKK -1,371,000 Issuer s interest in registered capital: 100% Business name: OLMA POLSKA, Sp. z o.o. Legal form: Limited liability company Legal address: Bielsko-Biala, ul. Piekarska 86, , Poland Registration No.: Main subject of business: Trade Subscribed registered capital: PLN 500,000 Loss in 2005: PLN -141,000 Issuer s interest in registered capital: 100% 17 Olma a.s., výroční zpráva 2005

19 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report Údaje o cenných papírech Identifikační označení (ISIN): CZ Druh: akcie kmenové Forma: na majitele Podoba: zaknihovaná Počet kusů: Připojené kupóny: ne Celkový objem emise: ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie: Kč Převoditelnost není omezena. Identifikační označení (ISIN): Druh: akcie kmenové Forma: na jméno Podoba: zaknihovaná Počet kusů: Připojené kupóny: ne Celkový objem emise: ,- Kč Jmenovitá hodnota akcie: Kč Převoditelnost není omezena. Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu ( 21 z.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Způsob zdaňování výnosů: Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy. Akcie ISIN CZ a nejsou přijaty k obchodování na žádném veřejném trhu. Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend). 5. Information concerning securities Identification code (ISIN): CZ Category: Common share Type: Bearer share Form: Dematerialized Number of shares: 231,490 Coupons connected: None Total value of share issue: CZK 231,490,000 Nominal value per share: CZK 1,000 Transferability of shares is not limited. Identification code (ISIN): Category: Common share Type: Bearer share Form: Dematerialized Number of shares: 4,724 Coupons connected: None Total value of share issue: CZK 4,724,000 Nominal value per share: CZK 1,000 Transferability of shares is not limited. Security transfer method: The transfer of shares is accomplished through the registration of such transfer in the legally established evidentiary records, on the basis of an application for transfer registration (Article 21 of Act 591/1992 Coll. on securities, in the latest valid version). Taxation of stock gains: Stock gains are taxed according to Czech National Council Act 586/1992 Coll. on income tax, in the latest valid version. Income tax on stock gains is withheld from dividend payments. Shares of ISIN CZ and are not traded on any public stock market. The company does not have a contract with a bank or other authorized entity through which share holders could exercise the ownership rights connected with these securities free of charge (the payment of dividends). 18 Olma, a.s., výroční zpráva 2005

20 II. Výroční zpráva za rok 2005 II. Annual Report 2005 Popis práv vyplývajících z akcií: a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden hlas. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy, b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, d) dividenda je splatná podle rozhodnutí valné hromady. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby si je po dobu čtyř (4) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení občanského a obchodního zákoníku. V případě promlčení se uplatňuje obecná čtyřletá promlčecí lhůta podle 397 obchodního zákoníku. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost uveřejňuje v deníku Hospodářské noviny. V případě, že by tento přestal vycházet, byly by tyto skutečnosti zveřejňovány v deníku Mladá fronta DNES. Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v běžném nebo předcházejícím roce: Na mimořádné valné hromadě konané 11. listopadu 2005 byly schváleny podmínky prodeje 2% kmenových akcií (4 724 ks) a následně byla nabídka uveřejněna. Akcie byly prodány ve výběrovém řízení a převedeny na nového majitele dne Rights connected with share ownership: a) Shareholders are entitled to participate in the shareholders meeting, and to vote at this meeting; they have the right to request and receive explanations on matters concerning the company if such explanations are necessary in evaluating the subject of the proceedings of the shareholders meeting; shareholders are likewise entitled to make proposals and counterproposals. One vote corresponds to each share with a nominal value of CZK 1,000. The company has not issued any preferential shares with priority rights. b) Shareholders are entitled to a share of the company s profits (dividends), as approved by the shareholders meeting. This dividend is determined using the percentage of the nominal value of the shareholder s shares in the total nominal value of shares held. c) Shareholders are entitled to a share of the liquidation balance. The liquidation balance is divided among shareholders in proportion to the nominal value of shares they hold. d) Dividends are payable according to the decision of the shareholders meeting. Dividends that could not be paid or delivered will be set aside in a separate bank account; the individuals entitled to these dividends will then have four (4) years from the dividend validity date to collect these dividends at the headquarters of the company upon presenting the appropriate documents. If a shareholder does not exercise his right to a dividend the right shall pass to the legal successor as established in the Civil Code and the Commercial Code. In the case of expiration the general four-year limitation period is applied according to Article 397 of the Commercial Code. The company shall publish information necessary for the application of shareholder rights in the daily newspaper Hospodářské noviny. In the event that this newspaper ceases to be published, the information will be published in the daily newspaper Mladá fronta DNES. Public offers to takeover shares in the company by a third party and public offers to takeover share of other companies made by the issuer in the current or previous year: Conditions were approved at the Shareholders Meeting held on 11 November 2005 to sell 2% of common shares (4,724 shares), and this offer was subsequently published. The shares were sold in through a selection process and were transferred to the new owner on 17 January Olma a.s., výroční zpráva 2005

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva 2004 olma a.s. mlékárna olma, akciová společnost, olomouc

výroční zpráva 2004 olma a.s. mlékárna olma, akciová společnost, olomouc výroční zpráva 2004 olma a.s. mlékárna olma, akciová společnost, olomouc 1 obsah / content I. úvodní slovo předsedy představenstva 4 message from the chairman 5 II. výroční zpráva za rok 2004 6 2004 annual

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva. Český holding, a.s.

Výroční zpráva. Český holding, a.s. Výroční zpráva 2013 Český holding, a.s. Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více