Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

2 Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické soustavě 110 kv Severomoravské energetiky, a. s

3

4 OBSAH 3 Nejdůležitější finanční, obchodní a technické údaje v letech Historie, profil a předmět podnikání společnosti 4 Historie společnosti 4 Profil společnosti 4 Předmět podnikání 7 Nejdůležitější události roku Charakteristika hlavních aktivit jednotlivých útvarů 8 Distribuce 8 Obchodování 8 Prodej 9Lidské zdroje 9Financování 9Strategie 9Informační technologie 10 Vedení společnosti 10 Představenstvo 12 Ředitelé útvarů 13 Dozorčí rada 14 Zpráva předsedy představenstva 17 Strategie společnosti 17 Strategický záměr společnosti 17 Podnikatelská vize 17 Poslání společnosti 18 Distribuce 18 Provoz distribuční soustavy 19Technický informační systém (TIS) 19Správa a rozvoj DS 19Investice 21 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 21 Ekologie 23 Obchodování 24 Prodej 25 Financování 29 Lidské zdroje 29Práce s lidskými zdroji 30 Motivace zaměstnanců 33 Informační technologie 36 Vztahy s veřejností 36 Sponzorské a reklamní aktivity 37 Komunikace s veřejností 39 Kapitálové účasti 39ePRIM, a. s. 39Energetika Vítkovice, a. s. 39SINIT, a. s. 40 STMEM, a. s. 40 Moravskoslezská elektromontážní, a. s. 41 Union Leasing, a. s. 42 Akcie a akcionáři 42 Základní kapitál 42 Dividendy 42 Výnosy z cenných papírů 42 Vývoj kurzu akcií Severomoravské energetiky, a. s. 43 Dluhopisy 43 Řádná valná hromada 43 Informační otevřenost společnosti 43 Složení akcionářů SME k (dle výpisu z SCP) v % 45 Zpráva o činnosti dozorčí rady SME 47 Zpráva auditora pro akcionáře SME 49 Doplňující údaje o emitentovi 50 Mapa zásobovaného území 51 Účetní závěrka Severomoravské energetiky, a. s. 52 Rozvaha 55 Výkaz zisků a ztrát 57 Výkaz cash flow 59Příloha k roční účetní závěrce SME k Účetní závěrka konsolidačního celku skupiny SME 88 Konsolidovaná rozvaha 89Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát 90 Příloha ke konsolidované účetní závěrce společnosti SME k Konsolidační pravidla 114 Organizační schéma společnosti 115 Zpráva o vztazích vypracovaná ovládanou osobou 124 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 NEJDÒLEÎITùJ Í FINANâNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE V LETECH Zásobovací oblast (rozsah) / km Počet zaměstnanců * Průměrný výdělek / Kč Obyvatelstvo (počet) Nákup elektrické energie / MWh Užitečná dodávka (velkoodběratelé, maloodběratelé, vl. spotřeba) / MWh Index 1,0143 0,9449 0,9650 0,9620 1,0036 0,9958 VELKOODBĚRATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 0,9834 0,9466 0,9750 0,9193 1,0300 0,9815 MALOODBĚRATELÉ PODNIKATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,1327 0,9590 0,9801 1,0671 0,8706 1,0607 MALOODBĚRATELÉ OBYVATELSTVO Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,0468 0,9348 0,9330 1,0241 0,9934 1,0175 STRUKTURA SPOTŘEBY Velkoodběratelé / % 63,2 63,3 64,0 61,2 63,0 61,8 Maloodběratelé podnikatelé / % 11,3 11,5 11,6 12,911,2 11,9 Maloodběratelé obyvatelstvo / % 25,5 25,2 24,4 25,925,8 26,3 Ztráty / MWh DODAVATELÉ SME ČEZ, a. s. / MWh Dalkia Morava, a. s. / MWh Teplárny Karviná, a. s. / MWh Moravská elektroenergetická, a. s. / MWh Ostatní dodavatelé / MWh Tržby / tis. Kč Čistý zisk / tis. Kč Dividenda na akcii / Kč ** Celková aktiva / tis. Kč Stálá aktiva / tis. Kč Vlastní kapitál / tis. Kč Základní kapitál / tis. Kč ROZSAH ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ Venkovní vedení 110 kv / km Venkovní vedení vn / km 7 481, , , , , ,1 Kabelová vedení vn / km 2 239, , , , , ,7 Venkovní vedení nn / km , , , , , ,5 Kabelová vedení nn / km 4 955, , , , , ,5 Transformátory 110 kv / ks Pole 110 kv / ks Transformátory vn/nn / ks * Stav zaměstnanců k ** Dividenda bude navržena ke schválení valné hromadě. 3

6 HISTORIE, PROFIL A P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI Historie společnosti Severomoravská energetika, a. s. (SME) patří mezi firmy s úspěšnou a dlouholetou tradicí, neboť se svou činností hlásí k odkazu Středomoravských elektráren, které byly založeny v Přerově. Tehdy se začala psát historie elektroenergetiky na území severní Moravy a Slezska. S ohledem na potřeby rozvíjejícího se průmyslu vznikaly postupně další společnosti podnikající v tomto oboru (Moravskoslezské elektrárny v Moravské Ostravě v roce 1920, Severomoravské elektrárny v Zábřehu na Moravě v roce 1921), které vzájemně spolupracovaly a postupně fúzovaly (1. ledna 1941 vznikl společný podnik Ostmährische Elektrizitätwerke A.G. in Prerau, tj. akciová společnost Východomoravské elektrárny v Přerově). Po ukončení druhé světové války vzniklo na území ČSR v důsledku zestátnění šest národních podniků, kdy oblast severní Moravy pokrývaly Východomoravské elektrárny se dvěma ředitelstvími v Ostravě a pro původní oblast působení Středomoravských elektráren krajské ředitelství v Přerově. 1. ledna 1949 bylo založeno společenství Moravské elektrárenské výroby v Ostravě, které postupně splynulo se společenstvím Moravské elektrárenské výroby v podnik Ostravsko-karvinské elektrárny se sídlem v Ostravě. Zároveň zanikly Východomoravské elektrárny v Přerově a vznikly dva samostatné krajské rozvodné podniky: Olomoucké energetické závody v Přerově a Ostravské energetické závody v Ostravě. Vlivem dalších reorganizací došlo 1. ledna 1961 ke sloučení všech těchto organizací do společnosti Severomoravské energetické závody se sídlem v Ostravě, které se 1. července 1990 staly samostatným státním podnikem a následně byly 1. ledna 1994 transformovány na společnost Severomoravská energetika, a. s. Všechny popisované události vyvrcholily v roce 2000, kdy se SME rozhodla radikálně změnit způsob řízení, nahradila svou organizační strukturu procesním řízením a stanovila jednoznačný cíl své další činnosti zařadit Severomoravskou energetiku, a. s., mezi úspěšné společnosti podnikající na liberalizovaném elektroenergetickém trhu České republiky. Profil společnosti Severomoravská energetika, a. s., největší rozvodná a distribuční společnost v České republice, náleží mezi společnosti podnikající v oboru veřejných služeb. Jejím hlavním posláním je nákup, rozvod a distribuce elektrické energie (včetně poskytování souvisejících služeb) především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž tyto aktivity představují téměř devadesát procent činnosti společnosti. Předmět podnikání Nákup, výroba, rozvod a odbyt elektrické energie a tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektrické energie a tepla. Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky. Stavebně montážní činnost. Výstavba energetických děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídicí techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektrické energie. Dispečerské řízení elektrizační soustavy 110 kv a nižších napěťových stupňů. Projektování elektrických zařízení. Projektová činnost ve výstavbě. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 4

7 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Výroba, opravy a montáž měřidel. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Silniční motorová doprava osobní a silniční motorová doprava nákladní. Opravy motorových vozidel. Ostatní vzdělávání provádění kursů a školení. Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Ubytovací služby. Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. Hostinská činnost. Směnárenská činnost. Polygrafická výroba. Provoz zařízení veřejných služeb provozování lyžařského vleku. Masérské služby. Administrativní práce obálkování dokumentů do poštovních obálek. Poskytování telekomunikačních služeb. Nákup, prodej, pronájem karet a provozování parkoviště. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. Provozování středisek kalibrační služby. Skartace dokumentů. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Zpracování dat, služby databank, správa sítí. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (organizační a ekonomické poradenství). Inženýrská činnost v investiční výstavbě (technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, hutnictví a energetika). Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě (pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí, pořádání tanečních zábav a diskoték). Společnost Severomoravská energetika, a. s., je součástí faktického koncernu. Je ovládanou osobou FNM ČR a ovládající osobou dceřiných společností. Mezi FNM ČR a Severomoravskou energetikou, a. s., ani mezi SME a dceřinými společnostmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. Společnost SME zpracovala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva bude zveřejněna způsobem určeným zákonem. 5

8 7:32 h

9 NEJDÒLEÎITùJ Í UDÁLOSTI ROKU 2001 V roce 2001 vyvrcholily přípravy na otevření trhu s elektrickou energií. Parlament přijal energetický zákon a byly vydány příslušné vyhlášky pro jeho naplnění. Liberalizace trhu se od roku 2002 týká firem a podniků s roční spotřebou více než 40 GWh. V případě zásobovacího území Severomoravské energetiky, a. s., se jedná o 21 oprávněných zákazníků, o jejichž přízeň musí SME bojovat s konkurencí. Severomoravská energetika, a. s., provedla vnitřní organizační změny, aby v nadcházející soutěži obstála. Z útvaru Obchodování byl vytvořen perspektivní tým složený z obchodních zástupců, analytiků a manažerů. Byla nově zpracována nabídka služeb a strategie individuálního přístupu k největším zákazníkům. Rovněž ostatní útvary prošly v rámci Modrého programu dalšími zásadními změnami. Reinženýringový proces zahájený v předchozích letech plynule pokračoval i během roku Severomoravská energetika, a. s., posílila trend k prezentaci svých služeb v rámci skupiny. Skupina SME je složena z mateřské společnosti SME a dceřiných společností Moravskoslezská elektromontážní, a. s., STMEM, a. s. (Středomoravská elektromontážní, a. s.), SINIT, a. s., eprim, a. s., Energetika Vítkovice, a. s., Union Leasing, a. s. Služby této skupiny jsou zaměřeny nejen na zajištění dodávek elektřiny, ale i na široký komplex doprovodných služeb, od elektromontážních, přes telekomunikační a elektroinstalační služby, až po jejich financování. Severomoravská energetika, a. s., rozvíjí svůj program také směrem k zákazníkům z řad maloodběratelů podnikatelů a domácností. V souvislosti se změnou struktury cen za elektrickou energii (odvozené od velikosti hlavního jističe před elektroměrem) nabízí SME službu Jistíme Vás zahrnující komplexní servis výměny jističů, jejich měření a poradenství včetně doporučení optimální sazby. V roce 2001 pokračoval projekt rozvoje Telefonního informačního centra (TIC) a těžiště kontaktu se zákazníkem se přesunulo do telekomunikační oblasti. Nově byla organizována poruchová služba. Její činnost přinesla konkrétní výsledky projevující se ve zkrácení doby potřebné pro odstraňování poruch. Složitou situaci, která vznikla v oblasti nákupu elektrické energie, SME úspěšně řešila realizací tendru na dodavatele elektřiny. Dovážená elektrická energie ze zahraničí vyhovuje veškerým ekologickým a bezpečnostním normám a splňuje požadované nároky na kvalitu. Získání elektřiny za výhodných smluvních a obchodních podmínek vytváří Severomoravské energetice, a. s., větší manévrovací prostor v boji o oprávněné zákazníky. Na konci roku 2001 uzavřela Severomoravská energetika, a. s., smlouvy o dodávce elektrické energie s 21 firmami, které měly právo rozhodnout se, od koho v příštím roce elektřinu nakoupí. SME si i nadále udržela stávající zákazníky a své služby nabízí i mimo rámec regionu. Zkušenosti se zaváděním procesního řízení úspěšně zhodnocuje ve Stredoslovenské energetike, a. s. Severomoravská energetika, a. s., je úspěšná rovněž v oblasti ekologických aktivit. V závěru roku společnost převzala certifikát řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO Do roku 2002 vstupuje SME se záměrem pokračovat ve stanovené vizi a strategii, s cílem být nadále úspěšnou společností v pokračující liberalizaci trhu s elektřinou. 7

10 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH AKTIVIT JEDNOTLIV CH ÚTVARÒ Distribuce Hlavním posláním útvarů Distribuce je zajišťování efektivního provozování, spravování a rozvoje distribuční soustavy (DS) společnosti s cílem zabezpečit spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie konečným zákazníkům. Jedná se především o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy v ustálených i poruchových stavech útvarem Řízení DS. Prostřednictvím útvaru Poruchové služby je prováděna obnova dodávky elektrické energie při vzniku poruch a případných havárií na napěťových úrovních vysokého a nízkého napětí včetně operativních a plánovaných manipulací v sítích. Preventivní údržbou, opravami a diagnostikou zařízení distribuční soustavy je pověřen útvar Údržby DS. Výkon role vlastníka veškerých zařízení distribuční soustavy zastává útvar Správy a rozvoje DS, který dále zajišťuje technickou strategii rozvoje, střednědobé plány obnovy a investiční výstavby, zpracovává technické, materiálové a provozní standardy a v neposlední řadě vede technickou a správní dokumentaci zařízení DS, normalizaci a technické informace. Návazně a v souladu se schválenými plány útvar Realizace obnovy zajišťuje stavby obnovy a rozvoje DS, a to od zpracování, případně zajištění všech stupňů předprojektové a projektové dokumentace, výběrových řízení, smluvních vztahů s dodavateli, inženýrské činnosti od realizace po kolaudační řízení, přes uvedení do provozu a předání těchto staveb provozovateli. Podpůrným útvarem Projektového týmu TIS (Technický informační systém) je zajišťováno budování a rozvoj stávajícího geografického systému a prvků technické evidence (jádro TIS), informačních systémů Řízení poruch a Údržby a řízení prací i postupné doplňování dalšími moduly TIS. Mezi hlavní priority útvaru Integrovaného řízení kvality patří zavádění systému ekologicky orientovaného řízení (EMS) a systému TQM včetně tvorby technicko-provozních standardů kvality, dále řízení systému BOZP a PO, metrologické služby, a to napříč všemi útvary společnosti. Obchodování Zaměstnanci útvaru Obchodování průběžně sledují a analyzují chování zákazníků, zajišťují vyhledávaní možného rozšiřování tržního potenciálu, provádějí průzkumy trhu a vyhledávají nové možnosti v oblasti nabídek svých služeb pro obchodní partnery. Smluvně zajišťují dodávky elektrické energie v dohodnutém množství, čase a ceně na určená předávací místa a také zajišťují spolupráci s operátorem trhu. V rámci analýz odpovídají za obchodní rozpětí, určují nákupní a prodejní cenu elektrické energie pro oprávněné zákazníky, vyhodnocují veškeré informace o nákupu elektrické energie od současných smluvních partnerů i její možný nákup od nových dodavatelů. Zaměstnanci podrobně sledují a analyzují rovněž prodej elektrické energie, což vede k minimalizaci rizik nákupu elektrické energie a zajištění vyrovnané bilance nákupu a prodeje. Prodej Útvar Prodeje zastřešuje procesy celého obchodního cyklu v rámci péče o zákazníky Severomoravské energetiky, a. s., jejichž roční spotřeba nepřekračuje hranici 9 GWh. Osobní kontakt a obsluhu zákazníků realizuje útvar Vztahů se zákazníky prostřednictvím svých koncových pracovišť (Středisek služeb). Zákazníkům z kategorie velkoodběratelů je poskytována individuální péče prostřednictvím obchodních zástupců. V péči o zákazníky neustále roste význam Telefonního informačního centra, které zajišťuje poskytování široké škály služeb vyžadovaných zákazníky prostřednictvím telefonu. O správné fungování technických zařízení, kterými je realizováno měření dodávek elektrické energie, i o zabezpečení všech 8

11 souvisejících činností se stará útvar Měření. Finanční zúčtování těchto dodávek zajišťuje útvar Fakturace a inkasace, který zabezpečuje i zpracování došlých plateb od zákazníků. Rozvoj služeb se zabývá zákaznickými průzkumy, přípravou a realizací nových služeb a produktů. Právní podporu v oblasti obchodu s elektrickou energií zajišťuje útvar Obchodně právních služeb. Útvary Měření, Fakturace a inkasace a Obchodně právních služeb poskytují své služby také útvaru Obchodování. Lidské zdroje Všechny své činnosti útvar směruje k hlavnímu cíli zajistit správné zaměstnance s příslušnými kompetencemi pro dosažení strategických cílů společnosti ve správný čas a na správných místech. Své aktivity směřuje také do tvorby personálních nástrojů podporujících nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců společnosti z interního a externího trhu práce i ze škol. V rámci svých činností vytváří zásady odměňování a motivace zaměstnanců a zajišťuje výplatu mezd. Metodicky řídí personální, motivační a mzdové procesy ve společnosti a odpovídá za rozvoj Personálního informačního systému. Část svých služeb realizuje útvar v rámci podniků skupiny SME. Financování Zpracovává metodiky cash-flow a zajišťuje plynulé financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb v provozní a investiční oblasti společnosti, zabezpečuje agendu spojenou se zřizováním, vedením a rušením účtů u bank, řídí a realizuje bankovní a daňovou problematiku společnosti vůči partnerům, dodavatelům i odběratelům, zpracování metodiky daní (daň z příjmu právnických osob, DPH, daň silniční, daň darovací, daň z nemovitosti a z převodu nemovitostí), vedení daňové administrativy a zajištění korespondence se správci daní. Prostřednictvím Vnitřních služeb zajišťuje hladké uspokojování interních potřeb společnosti. Strategie Základním posláním útvaru je poskytovat podporu vrcholovému vedení SME při tvorbě strategie a strategickém řízení společnosti. Útvar Strategie zejména systematicky analyzuje vývoj podnikatelského prostředí, rozpracovává podnikatelskou strategii, zajišťuje realizaci projektů strategických operací, vyhodnocuje příležitosti a rizika podnikatelských aktivit společnosti, navrhuje rozvojové směry podnikání a jeho racionalizaci. Neméně důležité je také provádění reinženýringu, vyhledávání úspory nákladů, řízení a koordinace projektů změn, návrhy priorit s cílem efektivního využití zdrojů k dosažení strategických cílů společnosti, zpracovávání návrhů zásadních organizačních změn a řízení jejich implementací, provádění auditu procesů a zajišťování zpětné vazby i koordinace plynulého zlepšování procesů. Informační technologie Poskytují ostatním útvarům SME komplexní podporu v oblasti informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Útvar zabezpečuje bezporuchový provoz technologické infrastruktury sítí LAN, připojených centrálních databázových a aplikačních systémů a pracovních stanic uživatelů a kancelářské techniky. Pro uživatele aplikačních informačních systémů zajišťují zaměstnanci útvaru komplexní správu jednotlivých aplikací. Významnou aktivitou útvaru je rovněž projektování a implementace nových informačních systémů a jejich integrace do existujícího podnikového informačního systému při dodržení metodických a bezpečnostních standardů společnosti. Služby IS/IT jsou postupně zpřístupňovány dceřiným společnostem SME s cílem dosažení synergických efektů při jejich využívání. Data, informace a znalosti akumulované v podnikových informačních systémech pomáhají vedení společnosti přijímat kvalifikovaná strategická rozhodnutí. 9

12 VEDENÍ SPOLEâNOSTI Představenstvo Ing. Tomáš Hüner, generální ředitel, předseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor tepelně energetické a jaderné stroje a zařízení; specializační kurz TOP manager Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Elektrárna Dětmarovice (1984); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Aliatel, a. s.; předseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; předseda představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; předseda představenstva eprim, a. s.; místopředseda dozorčí rady Union Group, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Kořínek, ředitel Financování, místopředseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika a řízení průmyslu; odborný seminář organizovaný Štýrskou obchodní komorou 1992; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Hutní montáže (1978); OKD, a. s. Důl Jan Šverma (1979); Hlavní správa OKD, a. s. (1991); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; člen představenstva STMEM, a. s.; člen představenstva SINIT, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 10

13 Ing. Petr Ivánek, ředitel Strategie, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika průmyslu; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1985) členství v orgánech jiných společností: místopředseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; člen představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva Beskydské energetické, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; člen představenstva eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Michael Wolf, ředitel Distribuce, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, obor elektroenergetika; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1966) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; předseda představenstva SINIT, a. s.; předseda představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva eprim, a. s.; předseda dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Adamec, manažer Vnitřních služeb, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor silnoproud; specializační studium IV ČEZ Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1973) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva STMEM, a. s.; předseda dozorčí rady eprim, a. s.; člen dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 11

14 Ředitelé útvarů Ing. Hana Krbcová, ředitelka Lidských zdrojů narozena vzdělání a kvalifikace: VŠE Praha; postgraduální studium se zaměřením na pracovně právní oblast na Právnické fakultě UK v Praze; International Institut of Certified Studies in Strategic Management dosavadní praxe: SME (1978) členství v orgánech jiných společností: členka správní rady certifikačního orgánu ACM pro certifikaci personálu podnikatelská činnost: žádná Ing. Ivo Pavelek, ředitel Prodeje narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor systémové inženýrství; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení; Controller Institut cyklus základního controllingového vzdělávání dosavadní praxe: ČSAD Ostrava (1986); OKD a. s. Důl J. Fučík (1993); Corfin, a. s. (1994); ICEC Papcel, a. s. (1995); SME (1995) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Beskydské energetické, a. s.; člen dozorčí rady Union Leasing, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Pešat, ředitel Obchodování narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor telekomunikační technika; VŠB-TU Ostrava postgraduální studium; CIMA A, CIMA B (SRM Holandsko); TQM (Interquality) dosavadní praxe: Správa pošt a telekomunikací (1984); OKD, a. s. (1986); Eurotel, s. r. o. (1992); EdS-CZ, s. r. o. (1999); SME (2001) členství v orgánech jiných společností: jednatel Slezské cestovní kanceláře s. r. o. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Závodný, ředitel Informačních technologií narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor automatizované systémy řízení; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Vítkovice, a. s. (1980); SME (1998) členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná 12

15 Dozorčí rada Mgr. Luboš Vaněk předseda dozorčí rady, poradce předsedy Fondu národního majetku ČR Ing. Evžen Tošenovský místopředseda dozorčí rady, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Josef Bubeník člen dozorčí rady, ředitel České energetické agentury Ing. Jan Janák člen dozorčí rady, vedoucí technik vývoje, SME Ing. Pavel Klika, MBA člen dozorčí rady, výkonný ředitel pro klasickou energetiku, ČEZ, a. s. Ing. Tomáš Klíma člen dozorčí rady, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, MPO ČR Ing. Luděk Krejčiřík člen dozorčí rady, manažer Podpory rozhodování, SME Ing. Jaroslav Kubovic člen dozorčí rady, referent privatizace, Ministerstvo financí ČR Ing. Miroslav Píše člen dozorčí rady, jednatel E.ON Bohemia Ing. Martin Říman člen dozorčí rady, OSVČ Ing. Adolf Tittko člen dozorčí rady, specialista Lidských zdrojů, SME Ing. Pavel Vlček člen dozorčí rady, vedoucí Segmentu maloodběratelů, SME Členové statutárních a dozorčích orgánů nevykonávají žádné činnosti, které charakterizuje 10, odst. 2, písm. e vyhlášky č. 82/201 Sb. 13

16 ZPRÁVA P EDSEDY P EDSTAVENSTVA Vážené dámy a vážení pánové! Celý rok 2001 se nesl v duchu příprav na liberalizaci trhu s elektrickou energií, a to jak ve vnějším prostředí, tak ve vnitřních podmínkách naší společnosti. Přijetí energetického zákona a řady prováděcích vyhlášek a rovněž boj o efektivní nákup elektřiny doprovázel v loňském roce rozvodné distribuční společnosti na cestě do liberalizovaného prostředí energetiky. Pro naši společnost to byl vstup o to významnější, že 21 oprávněných zákazníků z 66 v České republice, což je ze všech regionálních energetických distribučních společností bezkonkurenčně největší počet, patří do našeho regionu. Jsem rád, že mohu nyní před Vámi s uspokojením konstatovat, že v tomto předkole jsme obstáli lépe než se ctí. Přes řadu překážek se nám podařilo zajistit elektřinu za takových podmínek, které nám umožní přistupovat k zákazníkům individuálně s cenově výhodnými nabídkami. Vytvořili jsme si velmi dobré předpoklady k tomu, abychom byli schopni obstát v konkurenčním prostředí letošního roku. Mohu konstatovat, že ve všech výběrových řízeních v námi zásobovaném území jsme obstáli a všech 21 oprávněných zákazníků si udrželi. Je to nesporný úspěch, ale zůstaňme reálně na zemi. Při vší úctě k našemu obchodnickému umění je třeba vnímat fakt, že věrnost oprávněných zákazníků svým místy zapracovaným monopolním dodavatelům elektrické energie může být velmi úzce spjata se způsobem privatizace české elektroenergetiky v jednom balíku. Zatím si velcí oprávnění zákazníci žádají velké dodavatele, což vyřadilo z boje menší obchodníky, kteří ale zaútočí v následujících letech liberalizace. Velcí obchodníci s elektrickou energií považují zatím české prostředí za málo přející konkurenci, a proto se prozatím nevysilovali bojem o zákazníky. Mám upřímnou radost, že SME je jedinou společností, která se nenechala stávající situací znechutit a zachovala se obchodně zdatně, čímž dokázala všem subjektům na českém elektroenergetickém poli, že český energetický zákon není liberalizaci tak nepřející, jak se mnozí domnívali. Velmi pozitivně je třeba hodnotit aktivní zásah Energetického regulačního úřadu (ERÚ) při řešení sporu mezi ČEPS, a. s., a SME v případě zajišťování přístupu třetích stran do sítí přenosové soustavy. Je to precedens, který velmi pomůže liberalizaci energetiky v České republice a přinese efekt konečným zákazníkům v oblasti nákladů. Je však třeba mít na paměti, že stejný postup ERÚ použije i v případě přístupu do naší distribuční sítě. To by nás mělo nutit neustále korigovat své monopolní návyky. Reálná konkurence nás musí strašit ve dne v noci a musí mít odraz ve zlepšení našeho zákaznického chování. Nebyly to jen vnější podmínky, které ovlivňovaly postavení naší společnosti v turbulentním prostředí elektroenergetiky. Na liberalizaci se uvnitř firmy připravujeme již pět let. V roce 1996 jsme se rozhodli pro zahájení reinženýringu a navazujících etap změn, které v naší společnosti úspěšně proběhly. Stáli jsme tehdy před rozhodnutím, zda udržovat umělou přezaměstnanost, o jejíž existenci jsme věděli, a mlčky čekat na příchod zahraničního vlastníka a jeho razantních rozhodnutí s plošnými sociálními dopady, anebo zahájit postupný program změn po konzultacích s odbory, komunikátory a dalšími zaměstnanci s cílem představit se potenciálním majoritním vlastníkům jako společnost konkurenceschopná a restrukturalizovaná. Zvolili jsme druhou variantu a pustili se do realizace Modrého programu, který přinesl a nadále přináší pozitivní ekonomické a organizační důsledky. Zvládli jsme postupný přechod na procesní uspořádání, a přestože neustále dochází ke korekcím v nastavení některých procesů, stávající organizační struktura se ukázala být životaschopná. Paralelně s organizačními změnami probíhaly změny v oblasti strategie a v oblastech orientovaných na poskytování služeb zákazníkům. Vznikl pojem Skupina SME zahrnující kromě mateřské společnosti SME, 14

17 také všechny dceřiné společnosti: Moravskou elektromontážní, a. s., se sídlem ve Frýdku-Místku, STMEM, a. s., se sídlem v Přerově a ostravské firmy SINIT, a. s., Union Leasing, a. s., Energetika Vítkovice, a. s. V říjnu uplynulého roku vznikla nejmladší dcera, a to společnost eprim, a. s. Základním strategickým východiskem této skupiny je působit nejen jako distributor elektrické energie, ale rovněž jako seskupení, které může nabídnout širokou škálu dalších služeb. Prostřednictvím Modrého programu jsme se v Severomoravské energetice, a. s., pokusili nastolit nové normy a hodnoty nejen procesní organizace, ale i firemní kultury. Nejsložitějším při aplikaci nových postupů a změn se přitom ukázala právě změna myšlení lidí, jejich vnitřních hodnot a postojů, jejich orientace na hodnoty a potřeby zákazníků, vztah k plnění pracovních povinností, ke snaze o inovaci a nápady. Během tohoto období také krystalizoval jistý ideál hodnot, o které naše společnost usiluje. Jde o tzv. klíčové způsobilosti, jimiž jsou: zákaznická orientace, rozhodovací schopnost, kreativita, podnikavost, komunikativnost, loajalita a flexibilita. Jsou to schopnosti, které se v průběhu let ukázaly jako klíčové pro dosahování strategických cílů. Pro jejich dosažení nebude stačit jen s lidmi správně zacházet a pak jich správně využívat. Je nutné lidem pomoci, aby v tom, co dělají, nalezli smysl a naplnění. Lidé nechtějí být využíváni jako oběti nebo pěšci na šachovnici. Chtějí být správci svých vlastních zdrojů. Chtějí mít pocit, že osobně přispívají k něčemu, co má nějaký smysl. Je tedy třeba, aby manažeři věřili ve skrytý lidský potenciál. Posláním manažera je uvolnit v zaměstnancích tento potenciál, dát důvěru vlastním lidem, přesvědčit se o něm, využít jej. V opačném případě lidé ustrnou na své současné výkonnosti, a přestanou dále rozvíjet své dovednosti. Firma by neměla být organizací zaměstnávající lidské zdroje, nýbrž spíše jakýmsi společenstvím s jasným smyslem a perspektivou existence. Jsem přesvědčen, že uplatňováním těchto kulturních měřítek jdeme po správné cestě vstříc zákazníkům a naplňování firemní vize a strategie. Ing. Tomáš Hüner generální ředitel a předseda představenstva 15

18 9:18 h

19 STRATEGIE SPOLEâNOSTI V roce 2001 byly realizovány činnosti týkající se aktualizace interakční strategie SME jako skupiny do roku 2005, s odhadem vývoje do roku Aktualizace strategie byla vedena především aktuálností otevírání trhu s elektrickou energií od a dalšími okolnostmi, které souvisely hlavně s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie a privatizací české elektroenergetiky. Aktualizace byla provedena v oblasti podnikatelského prostředí včetně analýzy konkurence. Tyto analýzy byly porovnávány s očekávanými scénáři vývoje tohoto prostředí a na základě vývoje silných a slabých stránek společnosti byla oceňována zvolená varianta strategie SME včetně posouzení případné revize. V průběhu roku 2001 pokračovaly práce na rozpracování strategie skupiny SME v dceřiných společnostech. Za účelem realizace strategie probíhaly konkrétní projekty, z nichž 14 bylo ukončeno do konce roku. Tyto projekty se týkaly průřezově všech útvarů společnosti, a byli do nich rovněž zapojeni zástupci dceřiných společností. Cíle jednotlivých projektů, a to těch, které byly ukončeny, které dále probíhají, i těch, které byly zahájeny buď na závěr roku 2001 nebo počátkem roku 2002, jsou definovány tak, že podporují strategické cíle skupiny SME. V roce 2002 proběhne opět aktualizace strategie skupiny SME včetně aktualizace strategií dceřiných společností tak, aby bylo možné reagovat na změny v podnikatelském prostředí, v chování konkurence a zákazníků, které proběhly v uplynulém období. Nadále budou probíhat strategické projekty realizující strategii. Strategický záměr společnosti Strategický záměr SME do roku 2005 i po provedení jeho aktualizace zůstává nezměněn. Nejbližší strategické cíle jsou: Zvýšit úroveň služeb zákazníkům minimálně na standard srovnatelný s nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie při dosažení srovnatelných ekonomických, kvalitativních a technických parametrů. Ve výkonnosti procesů patřit mezi 20 % nejlepších evropských firem. Zvýšit objem tržeb na pracovníka o 40 % ve srovnatelných cenách roku 1999 bez zahrnutí inflace. Mít 80 % zisku z prodeje a distribuce energií a 20 % z ostatních produktů a služeb. Podnikatelská vize Severomoravská energetika, a. s., se stane do roku 2005 špičkovou energetickou společností profesionálů s komplexními službami pro rozvoj zákazníků a obchodních partnerů. Poslání společnosti Severomoravská energetika, a. s., chce poskytovat zákazníkům špičkové služby s důrazem na kvalitní dodávku elektřiny za přijatelnou cenu, být perspektivním zaměstnavatelem skutečných profesionálů, jednat v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí. 17

20 DISTRIBUCE Provoz distribuční soustavy Distribuční soustavou Severomoravské energetiky, a. s., byla v roce 2001 zajištěna distribuce elektrické energie v celkové výši MWh. Nejvyšší dosažené hodinové maximum MW bylo zaznamenáno dne 13. prosince 2001 v 17 hodin, téhož dne bylo dosaženo i nejvyšší okamžité hodnoty zatížení 1 717,4 MW. Na základě smluvního vztahu útvary Distribuce zajistily v požadovaném rozsahu a kvalitě provoz, obsluhu a servis přenosové soustavy 400 kv a 220 kv pro ČEPS, a. s. Pro zvýšení spolehlivosti elektrizační soustavy 110 kv pokračovala postupná rekonstrukce rozvodny Ropice zahrnující výměnu přístrojů, kabeláže, ochran, nasazení řídicího systému (ŘS) Mikrodispečink v dalších 8 polích a výměnu sběren. Dále byla provedena rekonstrukce rozvodny Karviná-Petrovice, v rozvodně Albrechtice byla dokončena výměna ochran a nasazení ŘS Mikrodispečink. V rozvodně Valašské Meziříčí byla rovněž provedena výměna ochran. V rozvodnách 110/22 kv Odry, Nový Jičín a Studénka byl také úspěšně nasazen ŘS Mikrodispečink. V rozvodně 110/22 kv Hodolany došlo k instalaci 2 ks tlumivek systému Swedish Neutral. Společnost Dalkia Morava, a. s., pokračovala v rekonstrukci rozvodny 110 kv v elektrárně Ostrava-Třebovice. Proběhla rovněž výměna přístrojů a rekonstrukce rozvoden Českých drah 110 kv Hoštejn a Střelná. V oblasti Třince byla provedena změna v zapojení sítí 110 kv mezi rozvodnami Ropice, Třinec, Ustroň (Polsko) a Mnisztwo (Polsko). Soustava 110 kv byla v průběhu celého roku 2001 provozována bez výrazných dlouhodobých výkyvů. Automatiky OZ působily v sítích 110 kv nejčastěji v červenci a srpnu vlivem atmosférických přepětí. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě 110 kv dosáhlo hodnoty 180,046 MWh. Celkem bylo evidováno 72 omezení z titulu poruch, z toho byla 3 omezení s poškozením zařízení (1 porucha na vedení 110 kv, 2 poruchy na rozvodnách 110 kv). Atmosférické vlivy se na poruchovosti zařízení v sítích 110 kv podílely 23,61 procenty. Měrná poruchovost s poškozením zařízení dosáhla hodnoty 0,148 poruch/100 km vedení. Provoz distribuční soustavy vysokého napětí (22 kv; 10,5 kv; 6,3 kv) byl v průběhu roku narušován atmosférickými vlivy, zejména intenzivní bouřkovou činností, kdy při 50 bouřkových dnech bylo 403 omezení dodávky elektrické energie, z toho v 72 případech došlo k poškození zařízení. Rovněž ostatní nepříznivé klimatické vlivy (silné větry, pád stromů a větví v důsledku těchto větrů, námraza) se podílely na poruchovosti. Z titulu těchto vlivů došlo celkem k 308 omezením, z toho bylo 86 s poškozením zařízení. Celkově tedy tyto atmosférické podmínky měly vliv na 37 % celkové poruchovosti v sítích vysokého napětí (vn). Vlivem poruch došlo celkem k omezením dodávky elektrické energie, z toho bylo 588 omezení s poškozením energetického zařízení. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě vn dosáhlo hodnoty 430,219 MWh. Měrná poruchovost s poškozením zařízení dosáhla hodnoty 5,391 poruch/100 km délky vedení. V sítích nízkého napětí (nn) byla poruchovost rovněž ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu roku, zejména však v měsících červenci a srpnu. Dodávku elektrické energie vlivem poruch se, obdobně jako u zařízení vn, podařilo obnovit v časech nepřekračující garantované standardy obnovy dodávky. Extrémní atmosférické podmínky měly přímý vliv na 24 % celkové poruchovosti v sítích nn. Celkem bylo v sítích nízkého napětí evidováno omezení vlivem poruch. Z toho bylo poruch s poškozením zařízení. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě nn dosáhlo hodnoty 198,316 MWh. Celková měrná poruchovost v sítích nízkého napětí SME dosáhla v roce 2001 u poruch s poškozením energetického zařízení hodnoty 27,074 poruch/100 km délky vedení. Příprava provozu soustavy SME a dispečerské řízení této soustavy v reálném čase probíhalo v souladu se zásadami obchodní strategie SME a platné legislativy. 18

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více