Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

2 Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické soustavě 110 kv Severomoravské energetiky, a. s

3

4 OBSAH 3 Nejdůležitější finanční, obchodní a technické údaje v letech Historie, profil a předmět podnikání společnosti 4 Historie společnosti 4 Profil společnosti 4 Předmět podnikání 7 Nejdůležitější události roku Charakteristika hlavních aktivit jednotlivých útvarů 8 Distribuce 8 Obchodování 8 Prodej 9Lidské zdroje 9Financování 9Strategie 9Informační technologie 10 Vedení společnosti 10 Představenstvo 12 Ředitelé útvarů 13 Dozorčí rada 14 Zpráva předsedy představenstva 17 Strategie společnosti 17 Strategický záměr společnosti 17 Podnikatelská vize 17 Poslání společnosti 18 Distribuce 18 Provoz distribuční soustavy 19Technický informační systém (TIS) 19Správa a rozvoj DS 19Investice 21 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 21 Ekologie 23 Obchodování 24 Prodej 25 Financování 29 Lidské zdroje 29Práce s lidskými zdroji 30 Motivace zaměstnanců 33 Informační technologie 36 Vztahy s veřejností 36 Sponzorské a reklamní aktivity 37 Komunikace s veřejností 39 Kapitálové účasti 39ePRIM, a. s. 39Energetika Vítkovice, a. s. 39SINIT, a. s. 40 STMEM, a. s. 40 Moravskoslezská elektromontážní, a. s. 41 Union Leasing, a. s. 42 Akcie a akcionáři 42 Základní kapitál 42 Dividendy 42 Výnosy z cenných papírů 42 Vývoj kurzu akcií Severomoravské energetiky, a. s. 43 Dluhopisy 43 Řádná valná hromada 43 Informační otevřenost společnosti 43 Složení akcionářů SME k (dle výpisu z SCP) v % 45 Zpráva o činnosti dozorčí rady SME 47 Zpráva auditora pro akcionáře SME 49 Doplňující údaje o emitentovi 50 Mapa zásobovaného území 51 Účetní závěrka Severomoravské energetiky, a. s. 52 Rozvaha 55 Výkaz zisků a ztrát 57 Výkaz cash flow 59Příloha k roční účetní závěrce SME k Účetní závěrka konsolidačního celku skupiny SME 88 Konsolidovaná rozvaha 89Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát 90 Příloha ke konsolidované účetní závěrce společnosti SME k Konsolidační pravidla 114 Organizační schéma společnosti 115 Zpráva o vztazích vypracovaná ovládanou osobou 124 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 NEJDÒLEÎITùJ Í FINANâNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE V LETECH Zásobovací oblast (rozsah) / km Počet zaměstnanců * Průměrný výdělek / Kč Obyvatelstvo (počet) Nákup elektrické energie / MWh Užitečná dodávka (velkoodběratelé, maloodběratelé, vl. spotřeba) / MWh Index 1,0143 0,9449 0,9650 0,9620 1,0036 0,9958 VELKOODBĚRATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 0,9834 0,9466 0,9750 0,9193 1,0300 0,9815 MALOODBĚRATELÉ PODNIKATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,1327 0,9590 0,9801 1,0671 0,8706 1,0607 MALOODBĚRATELÉ OBYVATELSTVO Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,0468 0,9348 0,9330 1,0241 0,9934 1,0175 STRUKTURA SPOTŘEBY Velkoodběratelé / % 63,2 63,3 64,0 61,2 63,0 61,8 Maloodběratelé podnikatelé / % 11,3 11,5 11,6 12,911,2 11,9 Maloodběratelé obyvatelstvo / % 25,5 25,2 24,4 25,925,8 26,3 Ztráty / MWh DODAVATELÉ SME ČEZ, a. s. / MWh Dalkia Morava, a. s. / MWh Teplárny Karviná, a. s. / MWh Moravská elektroenergetická, a. s. / MWh Ostatní dodavatelé / MWh Tržby / tis. Kč Čistý zisk / tis. Kč Dividenda na akcii / Kč ** Celková aktiva / tis. Kč Stálá aktiva / tis. Kč Vlastní kapitál / tis. Kč Základní kapitál / tis. Kč ROZSAH ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ Venkovní vedení 110 kv / km Venkovní vedení vn / km 7 481, , , , , ,1 Kabelová vedení vn / km 2 239, , , , , ,7 Venkovní vedení nn / km , , , , , ,5 Kabelová vedení nn / km 4 955, , , , , ,5 Transformátory 110 kv / ks Pole 110 kv / ks Transformátory vn/nn / ks * Stav zaměstnanců k ** Dividenda bude navržena ke schválení valné hromadě. 3

6 HISTORIE, PROFIL A P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI Historie společnosti Severomoravská energetika, a. s. (SME) patří mezi firmy s úspěšnou a dlouholetou tradicí, neboť se svou činností hlásí k odkazu Středomoravských elektráren, které byly založeny v Přerově. Tehdy se začala psát historie elektroenergetiky na území severní Moravy a Slezska. S ohledem na potřeby rozvíjejícího se průmyslu vznikaly postupně další společnosti podnikající v tomto oboru (Moravskoslezské elektrárny v Moravské Ostravě v roce 1920, Severomoravské elektrárny v Zábřehu na Moravě v roce 1921), které vzájemně spolupracovaly a postupně fúzovaly (1. ledna 1941 vznikl společný podnik Ostmährische Elektrizitätwerke A.G. in Prerau, tj. akciová společnost Východomoravské elektrárny v Přerově). Po ukončení druhé světové války vzniklo na území ČSR v důsledku zestátnění šest národních podniků, kdy oblast severní Moravy pokrývaly Východomoravské elektrárny se dvěma ředitelstvími v Ostravě a pro původní oblast působení Středomoravských elektráren krajské ředitelství v Přerově. 1. ledna 1949 bylo založeno společenství Moravské elektrárenské výroby v Ostravě, které postupně splynulo se společenstvím Moravské elektrárenské výroby v podnik Ostravsko-karvinské elektrárny se sídlem v Ostravě. Zároveň zanikly Východomoravské elektrárny v Přerově a vznikly dva samostatné krajské rozvodné podniky: Olomoucké energetické závody v Přerově a Ostravské energetické závody v Ostravě. Vlivem dalších reorganizací došlo 1. ledna 1961 ke sloučení všech těchto organizací do společnosti Severomoravské energetické závody se sídlem v Ostravě, které se 1. července 1990 staly samostatným státním podnikem a následně byly 1. ledna 1994 transformovány na společnost Severomoravská energetika, a. s. Všechny popisované události vyvrcholily v roce 2000, kdy se SME rozhodla radikálně změnit způsob řízení, nahradila svou organizační strukturu procesním řízením a stanovila jednoznačný cíl své další činnosti zařadit Severomoravskou energetiku, a. s., mezi úspěšné společnosti podnikající na liberalizovaném elektroenergetickém trhu České republiky. Profil společnosti Severomoravská energetika, a. s., největší rozvodná a distribuční společnost v České republice, náleží mezi společnosti podnikající v oboru veřejných služeb. Jejím hlavním posláním je nákup, rozvod a distribuce elektrické energie (včetně poskytování souvisejících služeb) především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž tyto aktivity představují téměř devadesát procent činnosti společnosti. Předmět podnikání Nákup, výroba, rozvod a odbyt elektrické energie a tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektrické energie a tepla. Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky. Stavebně montážní činnost. Výstavba energetických děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídicí techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektrické energie. Dispečerské řízení elektrizační soustavy 110 kv a nižších napěťových stupňů. Projektování elektrických zařízení. Projektová činnost ve výstavbě. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 4

7 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Výroba, opravy a montáž měřidel. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Silniční motorová doprava osobní a silniční motorová doprava nákladní. Opravy motorových vozidel. Ostatní vzdělávání provádění kursů a školení. Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Ubytovací služby. Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. Hostinská činnost. Směnárenská činnost. Polygrafická výroba. Provoz zařízení veřejných služeb provozování lyžařského vleku. Masérské služby. Administrativní práce obálkování dokumentů do poštovních obálek. Poskytování telekomunikačních služeb. Nákup, prodej, pronájem karet a provozování parkoviště. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. Provozování středisek kalibrační služby. Skartace dokumentů. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Zpracování dat, služby databank, správa sítí. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (organizační a ekonomické poradenství). Inženýrská činnost v investiční výstavbě (technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, hutnictví a energetika). Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě (pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí, pořádání tanečních zábav a diskoték). Společnost Severomoravská energetika, a. s., je součástí faktického koncernu. Je ovládanou osobou FNM ČR a ovládající osobou dceřiných společností. Mezi FNM ČR a Severomoravskou energetikou, a. s., ani mezi SME a dceřinými společnostmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. Společnost SME zpracovala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva bude zveřejněna způsobem určeným zákonem. 5

8 7:32 h

9 NEJDÒLEÎITùJ Í UDÁLOSTI ROKU 2001 V roce 2001 vyvrcholily přípravy na otevření trhu s elektrickou energií. Parlament přijal energetický zákon a byly vydány příslušné vyhlášky pro jeho naplnění. Liberalizace trhu se od roku 2002 týká firem a podniků s roční spotřebou více než 40 GWh. V případě zásobovacího území Severomoravské energetiky, a. s., se jedná o 21 oprávněných zákazníků, o jejichž přízeň musí SME bojovat s konkurencí. Severomoravská energetika, a. s., provedla vnitřní organizační změny, aby v nadcházející soutěži obstála. Z útvaru Obchodování byl vytvořen perspektivní tým složený z obchodních zástupců, analytiků a manažerů. Byla nově zpracována nabídka služeb a strategie individuálního přístupu k největším zákazníkům. Rovněž ostatní útvary prošly v rámci Modrého programu dalšími zásadními změnami. Reinženýringový proces zahájený v předchozích letech plynule pokračoval i během roku Severomoravská energetika, a. s., posílila trend k prezentaci svých služeb v rámci skupiny. Skupina SME je složena z mateřské společnosti SME a dceřiných společností Moravskoslezská elektromontážní, a. s., STMEM, a. s. (Středomoravská elektromontážní, a. s.), SINIT, a. s., eprim, a. s., Energetika Vítkovice, a. s., Union Leasing, a. s. Služby této skupiny jsou zaměřeny nejen na zajištění dodávek elektřiny, ale i na široký komplex doprovodných služeb, od elektromontážních, přes telekomunikační a elektroinstalační služby, až po jejich financování. Severomoravská energetika, a. s., rozvíjí svůj program také směrem k zákazníkům z řad maloodběratelů podnikatelů a domácností. V souvislosti se změnou struktury cen za elektrickou energii (odvozené od velikosti hlavního jističe před elektroměrem) nabízí SME službu Jistíme Vás zahrnující komplexní servis výměny jističů, jejich měření a poradenství včetně doporučení optimální sazby. V roce 2001 pokračoval projekt rozvoje Telefonního informačního centra (TIC) a těžiště kontaktu se zákazníkem se přesunulo do telekomunikační oblasti. Nově byla organizována poruchová služba. Její činnost přinesla konkrétní výsledky projevující se ve zkrácení doby potřebné pro odstraňování poruch. Složitou situaci, která vznikla v oblasti nákupu elektrické energie, SME úspěšně řešila realizací tendru na dodavatele elektřiny. Dovážená elektrická energie ze zahraničí vyhovuje veškerým ekologickým a bezpečnostním normám a splňuje požadované nároky na kvalitu. Získání elektřiny za výhodných smluvních a obchodních podmínek vytváří Severomoravské energetice, a. s., větší manévrovací prostor v boji o oprávněné zákazníky. Na konci roku 2001 uzavřela Severomoravská energetika, a. s., smlouvy o dodávce elektrické energie s 21 firmami, které měly právo rozhodnout se, od koho v příštím roce elektřinu nakoupí. SME si i nadále udržela stávající zákazníky a své služby nabízí i mimo rámec regionu. Zkušenosti se zaváděním procesního řízení úspěšně zhodnocuje ve Stredoslovenské energetike, a. s. Severomoravská energetika, a. s., je úspěšná rovněž v oblasti ekologických aktivit. V závěru roku společnost převzala certifikát řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO Do roku 2002 vstupuje SME se záměrem pokračovat ve stanovené vizi a strategii, s cílem být nadále úspěšnou společností v pokračující liberalizaci trhu s elektřinou. 7

10 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH AKTIVIT JEDNOTLIV CH ÚTVARÒ Distribuce Hlavním posláním útvarů Distribuce je zajišťování efektivního provozování, spravování a rozvoje distribuční soustavy (DS) společnosti s cílem zabezpečit spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie konečným zákazníkům. Jedná se především o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy v ustálených i poruchových stavech útvarem Řízení DS. Prostřednictvím útvaru Poruchové služby je prováděna obnova dodávky elektrické energie při vzniku poruch a případných havárií na napěťových úrovních vysokého a nízkého napětí včetně operativních a plánovaných manipulací v sítích. Preventivní údržbou, opravami a diagnostikou zařízení distribuční soustavy je pověřen útvar Údržby DS. Výkon role vlastníka veškerých zařízení distribuční soustavy zastává útvar Správy a rozvoje DS, který dále zajišťuje technickou strategii rozvoje, střednědobé plány obnovy a investiční výstavby, zpracovává technické, materiálové a provozní standardy a v neposlední řadě vede technickou a správní dokumentaci zařízení DS, normalizaci a technické informace. Návazně a v souladu se schválenými plány útvar Realizace obnovy zajišťuje stavby obnovy a rozvoje DS, a to od zpracování, případně zajištění všech stupňů předprojektové a projektové dokumentace, výběrových řízení, smluvních vztahů s dodavateli, inženýrské činnosti od realizace po kolaudační řízení, přes uvedení do provozu a předání těchto staveb provozovateli. Podpůrným útvarem Projektového týmu TIS (Technický informační systém) je zajišťováno budování a rozvoj stávajícího geografického systému a prvků technické evidence (jádro TIS), informačních systémů Řízení poruch a Údržby a řízení prací i postupné doplňování dalšími moduly TIS. Mezi hlavní priority útvaru Integrovaného řízení kvality patří zavádění systému ekologicky orientovaného řízení (EMS) a systému TQM včetně tvorby technicko-provozních standardů kvality, dále řízení systému BOZP a PO, metrologické služby, a to napříč všemi útvary společnosti. Obchodování Zaměstnanci útvaru Obchodování průběžně sledují a analyzují chování zákazníků, zajišťují vyhledávaní možného rozšiřování tržního potenciálu, provádějí průzkumy trhu a vyhledávají nové možnosti v oblasti nabídek svých služeb pro obchodní partnery. Smluvně zajišťují dodávky elektrické energie v dohodnutém množství, čase a ceně na určená předávací místa a také zajišťují spolupráci s operátorem trhu. V rámci analýz odpovídají za obchodní rozpětí, určují nákupní a prodejní cenu elektrické energie pro oprávněné zákazníky, vyhodnocují veškeré informace o nákupu elektrické energie od současných smluvních partnerů i její možný nákup od nových dodavatelů. Zaměstnanci podrobně sledují a analyzují rovněž prodej elektrické energie, což vede k minimalizaci rizik nákupu elektrické energie a zajištění vyrovnané bilance nákupu a prodeje. Prodej Útvar Prodeje zastřešuje procesy celého obchodního cyklu v rámci péče o zákazníky Severomoravské energetiky, a. s., jejichž roční spotřeba nepřekračuje hranici 9 GWh. Osobní kontakt a obsluhu zákazníků realizuje útvar Vztahů se zákazníky prostřednictvím svých koncových pracovišť (Středisek služeb). Zákazníkům z kategorie velkoodběratelů je poskytována individuální péče prostřednictvím obchodních zástupců. V péči o zákazníky neustále roste význam Telefonního informačního centra, které zajišťuje poskytování široké škály služeb vyžadovaných zákazníky prostřednictvím telefonu. O správné fungování technických zařízení, kterými je realizováno měření dodávek elektrické energie, i o zabezpečení všech 8

11 souvisejících činností se stará útvar Měření. Finanční zúčtování těchto dodávek zajišťuje útvar Fakturace a inkasace, který zabezpečuje i zpracování došlých plateb od zákazníků. Rozvoj služeb se zabývá zákaznickými průzkumy, přípravou a realizací nových služeb a produktů. Právní podporu v oblasti obchodu s elektrickou energií zajišťuje útvar Obchodně právních služeb. Útvary Měření, Fakturace a inkasace a Obchodně právních služeb poskytují své služby také útvaru Obchodování. Lidské zdroje Všechny své činnosti útvar směruje k hlavnímu cíli zajistit správné zaměstnance s příslušnými kompetencemi pro dosažení strategických cílů společnosti ve správný čas a na správných místech. Své aktivity směřuje také do tvorby personálních nástrojů podporujících nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců společnosti z interního a externího trhu práce i ze škol. V rámci svých činností vytváří zásady odměňování a motivace zaměstnanců a zajišťuje výplatu mezd. Metodicky řídí personální, motivační a mzdové procesy ve společnosti a odpovídá za rozvoj Personálního informačního systému. Část svých služeb realizuje útvar v rámci podniků skupiny SME. Financování Zpracovává metodiky cash-flow a zajišťuje plynulé financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb v provozní a investiční oblasti společnosti, zabezpečuje agendu spojenou se zřizováním, vedením a rušením účtů u bank, řídí a realizuje bankovní a daňovou problematiku společnosti vůči partnerům, dodavatelům i odběratelům, zpracování metodiky daní (daň z příjmu právnických osob, DPH, daň silniční, daň darovací, daň z nemovitosti a z převodu nemovitostí), vedení daňové administrativy a zajištění korespondence se správci daní. Prostřednictvím Vnitřních služeb zajišťuje hladké uspokojování interních potřeb společnosti. Strategie Základním posláním útvaru je poskytovat podporu vrcholovému vedení SME při tvorbě strategie a strategickém řízení společnosti. Útvar Strategie zejména systematicky analyzuje vývoj podnikatelského prostředí, rozpracovává podnikatelskou strategii, zajišťuje realizaci projektů strategických operací, vyhodnocuje příležitosti a rizika podnikatelských aktivit společnosti, navrhuje rozvojové směry podnikání a jeho racionalizaci. Neméně důležité je také provádění reinženýringu, vyhledávání úspory nákladů, řízení a koordinace projektů změn, návrhy priorit s cílem efektivního využití zdrojů k dosažení strategických cílů společnosti, zpracovávání návrhů zásadních organizačních změn a řízení jejich implementací, provádění auditu procesů a zajišťování zpětné vazby i koordinace plynulého zlepšování procesů. Informační technologie Poskytují ostatním útvarům SME komplexní podporu v oblasti informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Útvar zabezpečuje bezporuchový provoz technologické infrastruktury sítí LAN, připojených centrálních databázových a aplikačních systémů a pracovních stanic uživatelů a kancelářské techniky. Pro uživatele aplikačních informačních systémů zajišťují zaměstnanci útvaru komplexní správu jednotlivých aplikací. Významnou aktivitou útvaru je rovněž projektování a implementace nových informačních systémů a jejich integrace do existujícího podnikového informačního systému při dodržení metodických a bezpečnostních standardů společnosti. Služby IS/IT jsou postupně zpřístupňovány dceřiným společnostem SME s cílem dosažení synergických efektů při jejich využívání. Data, informace a znalosti akumulované v podnikových informačních systémech pomáhají vedení společnosti přijímat kvalifikovaná strategická rozhodnutí. 9

12 VEDENÍ SPOLEâNOSTI Představenstvo Ing. Tomáš Hüner, generální ředitel, předseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor tepelně energetické a jaderné stroje a zařízení; specializační kurz TOP manager Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Elektrárna Dětmarovice (1984); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Aliatel, a. s.; předseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; předseda představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; předseda představenstva eprim, a. s.; místopředseda dozorčí rady Union Group, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Kořínek, ředitel Financování, místopředseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika a řízení průmyslu; odborný seminář organizovaný Štýrskou obchodní komorou 1992; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Hutní montáže (1978); OKD, a. s. Důl Jan Šverma (1979); Hlavní správa OKD, a. s. (1991); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; člen představenstva STMEM, a. s.; člen představenstva SINIT, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 10

13 Ing. Petr Ivánek, ředitel Strategie, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika průmyslu; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1985) členství v orgánech jiných společností: místopředseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; člen představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva Beskydské energetické, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; člen představenstva eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Michael Wolf, ředitel Distribuce, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, obor elektroenergetika; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1966) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; předseda představenstva SINIT, a. s.; předseda představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva eprim, a. s.; předseda dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Adamec, manažer Vnitřních služeb, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor silnoproud; specializační studium IV ČEZ Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1973) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva STMEM, a. s.; předseda dozorčí rady eprim, a. s.; člen dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 11

14 Ředitelé útvarů Ing. Hana Krbcová, ředitelka Lidských zdrojů narozena vzdělání a kvalifikace: VŠE Praha; postgraduální studium se zaměřením na pracovně právní oblast na Právnické fakultě UK v Praze; International Institut of Certified Studies in Strategic Management dosavadní praxe: SME (1978) členství v orgánech jiných společností: členka správní rady certifikačního orgánu ACM pro certifikaci personálu podnikatelská činnost: žádná Ing. Ivo Pavelek, ředitel Prodeje narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor systémové inženýrství; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení; Controller Institut cyklus základního controllingového vzdělávání dosavadní praxe: ČSAD Ostrava (1986); OKD a. s. Důl J. Fučík (1993); Corfin, a. s. (1994); ICEC Papcel, a. s. (1995); SME (1995) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Beskydské energetické, a. s.; člen dozorčí rady Union Leasing, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Pešat, ředitel Obchodování narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor telekomunikační technika; VŠB-TU Ostrava postgraduální studium; CIMA A, CIMA B (SRM Holandsko); TQM (Interquality) dosavadní praxe: Správa pošt a telekomunikací (1984); OKD, a. s. (1986); Eurotel, s. r. o. (1992); EdS-CZ, s. r. o. (1999); SME (2001) členství v orgánech jiných společností: jednatel Slezské cestovní kanceláře s. r. o. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Závodný, ředitel Informačních technologií narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor automatizované systémy řízení; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Vítkovice, a. s. (1980); SME (1998) členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná 12

15 Dozorčí rada Mgr. Luboš Vaněk předseda dozorčí rady, poradce předsedy Fondu národního majetku ČR Ing. Evžen Tošenovský místopředseda dozorčí rady, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Josef Bubeník člen dozorčí rady, ředitel České energetické agentury Ing. Jan Janák člen dozorčí rady, vedoucí technik vývoje, SME Ing. Pavel Klika, MBA člen dozorčí rady, výkonný ředitel pro klasickou energetiku, ČEZ, a. s. Ing. Tomáš Klíma člen dozorčí rady, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, MPO ČR Ing. Luděk Krejčiřík člen dozorčí rady, manažer Podpory rozhodování, SME Ing. Jaroslav Kubovic člen dozorčí rady, referent privatizace, Ministerstvo financí ČR Ing. Miroslav Píše člen dozorčí rady, jednatel E.ON Bohemia Ing. Martin Říman člen dozorčí rady, OSVČ Ing. Adolf Tittko člen dozorčí rady, specialista Lidských zdrojů, SME Ing. Pavel Vlček člen dozorčí rady, vedoucí Segmentu maloodběratelů, SME Členové statutárních a dozorčích orgánů nevykonávají žádné činnosti, které charakterizuje 10, odst. 2, písm. e vyhlášky č. 82/201 Sb. 13

16 ZPRÁVA P EDSEDY P EDSTAVENSTVA Vážené dámy a vážení pánové! Celý rok 2001 se nesl v duchu příprav na liberalizaci trhu s elektrickou energií, a to jak ve vnějším prostředí, tak ve vnitřních podmínkách naší společnosti. Přijetí energetického zákona a řady prováděcích vyhlášek a rovněž boj o efektivní nákup elektřiny doprovázel v loňském roce rozvodné distribuční společnosti na cestě do liberalizovaného prostředí energetiky. Pro naši společnost to byl vstup o to významnější, že 21 oprávněných zákazníků z 66 v České republice, což je ze všech regionálních energetických distribučních společností bezkonkurenčně největší počet, patří do našeho regionu. Jsem rád, že mohu nyní před Vámi s uspokojením konstatovat, že v tomto předkole jsme obstáli lépe než se ctí. Přes řadu překážek se nám podařilo zajistit elektřinu za takových podmínek, které nám umožní přistupovat k zákazníkům individuálně s cenově výhodnými nabídkami. Vytvořili jsme si velmi dobré předpoklady k tomu, abychom byli schopni obstát v konkurenčním prostředí letošního roku. Mohu konstatovat, že ve všech výběrových řízeních v námi zásobovaném území jsme obstáli a všech 21 oprávněných zákazníků si udrželi. Je to nesporný úspěch, ale zůstaňme reálně na zemi. Při vší úctě k našemu obchodnickému umění je třeba vnímat fakt, že věrnost oprávněných zákazníků svým místy zapracovaným monopolním dodavatelům elektrické energie může být velmi úzce spjata se způsobem privatizace české elektroenergetiky v jednom balíku. Zatím si velcí oprávnění zákazníci žádají velké dodavatele, což vyřadilo z boje menší obchodníky, kteří ale zaútočí v následujících letech liberalizace. Velcí obchodníci s elektrickou energií považují zatím české prostředí za málo přející konkurenci, a proto se prozatím nevysilovali bojem o zákazníky. Mám upřímnou radost, že SME je jedinou společností, která se nenechala stávající situací znechutit a zachovala se obchodně zdatně, čímž dokázala všem subjektům na českém elektroenergetickém poli, že český energetický zákon není liberalizaci tak nepřející, jak se mnozí domnívali. Velmi pozitivně je třeba hodnotit aktivní zásah Energetického regulačního úřadu (ERÚ) při řešení sporu mezi ČEPS, a. s., a SME v případě zajišťování přístupu třetích stran do sítí přenosové soustavy. Je to precedens, který velmi pomůže liberalizaci energetiky v České republice a přinese efekt konečným zákazníkům v oblasti nákladů. Je však třeba mít na paměti, že stejný postup ERÚ použije i v případě přístupu do naší distribuční sítě. To by nás mělo nutit neustále korigovat své monopolní návyky. Reálná konkurence nás musí strašit ve dne v noci a musí mít odraz ve zlepšení našeho zákaznického chování. Nebyly to jen vnější podmínky, které ovlivňovaly postavení naší společnosti v turbulentním prostředí elektroenergetiky. Na liberalizaci se uvnitř firmy připravujeme již pět let. V roce 1996 jsme se rozhodli pro zahájení reinženýringu a navazujících etap změn, které v naší společnosti úspěšně proběhly. Stáli jsme tehdy před rozhodnutím, zda udržovat umělou přezaměstnanost, o jejíž existenci jsme věděli, a mlčky čekat na příchod zahraničního vlastníka a jeho razantních rozhodnutí s plošnými sociálními dopady, anebo zahájit postupný program změn po konzultacích s odbory, komunikátory a dalšími zaměstnanci s cílem představit se potenciálním majoritním vlastníkům jako společnost konkurenceschopná a restrukturalizovaná. Zvolili jsme druhou variantu a pustili se do realizace Modrého programu, který přinesl a nadále přináší pozitivní ekonomické a organizační důsledky. Zvládli jsme postupný přechod na procesní uspořádání, a přestože neustále dochází ke korekcím v nastavení některých procesů, stávající organizační struktura se ukázala být životaschopná. Paralelně s organizačními změnami probíhaly změny v oblasti strategie a v oblastech orientovaných na poskytování služeb zákazníkům. Vznikl pojem Skupina SME zahrnující kromě mateřské společnosti SME, 14

17 také všechny dceřiné společnosti: Moravskou elektromontážní, a. s., se sídlem ve Frýdku-Místku, STMEM, a. s., se sídlem v Přerově a ostravské firmy SINIT, a. s., Union Leasing, a. s., Energetika Vítkovice, a. s. V říjnu uplynulého roku vznikla nejmladší dcera, a to společnost eprim, a. s. Základním strategickým východiskem této skupiny je působit nejen jako distributor elektrické energie, ale rovněž jako seskupení, které může nabídnout širokou škálu dalších služeb. Prostřednictvím Modrého programu jsme se v Severomoravské energetice, a. s., pokusili nastolit nové normy a hodnoty nejen procesní organizace, ale i firemní kultury. Nejsložitějším při aplikaci nových postupů a změn se přitom ukázala právě změna myšlení lidí, jejich vnitřních hodnot a postojů, jejich orientace na hodnoty a potřeby zákazníků, vztah k plnění pracovních povinností, ke snaze o inovaci a nápady. Během tohoto období také krystalizoval jistý ideál hodnot, o které naše společnost usiluje. Jde o tzv. klíčové způsobilosti, jimiž jsou: zákaznická orientace, rozhodovací schopnost, kreativita, podnikavost, komunikativnost, loajalita a flexibilita. Jsou to schopnosti, které se v průběhu let ukázaly jako klíčové pro dosahování strategických cílů. Pro jejich dosažení nebude stačit jen s lidmi správně zacházet a pak jich správně využívat. Je nutné lidem pomoci, aby v tom, co dělají, nalezli smysl a naplnění. Lidé nechtějí být využíváni jako oběti nebo pěšci na šachovnici. Chtějí být správci svých vlastních zdrojů. Chtějí mít pocit, že osobně přispívají k něčemu, co má nějaký smysl. Je tedy třeba, aby manažeři věřili ve skrytý lidský potenciál. Posláním manažera je uvolnit v zaměstnancích tento potenciál, dát důvěru vlastním lidem, přesvědčit se o něm, využít jej. V opačném případě lidé ustrnou na své současné výkonnosti, a přestanou dále rozvíjet své dovednosti. Firma by neměla být organizací zaměstnávající lidské zdroje, nýbrž spíše jakýmsi společenstvím s jasným smyslem a perspektivou existence. Jsem přesvědčen, že uplatňováním těchto kulturních měřítek jdeme po správné cestě vstříc zákazníkům a naplňování firemní vize a strategie. Ing. Tomáš Hüner generální ředitel a předseda představenstva 15

18 9:18 h

19 STRATEGIE SPOLEâNOSTI V roce 2001 byly realizovány činnosti týkající se aktualizace interakční strategie SME jako skupiny do roku 2005, s odhadem vývoje do roku Aktualizace strategie byla vedena především aktuálností otevírání trhu s elektrickou energií od a dalšími okolnostmi, které souvisely hlavně s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie a privatizací české elektroenergetiky. Aktualizace byla provedena v oblasti podnikatelského prostředí včetně analýzy konkurence. Tyto analýzy byly porovnávány s očekávanými scénáři vývoje tohoto prostředí a na základě vývoje silných a slabých stránek společnosti byla oceňována zvolená varianta strategie SME včetně posouzení případné revize. V průběhu roku 2001 pokračovaly práce na rozpracování strategie skupiny SME v dceřiných společnostech. Za účelem realizace strategie probíhaly konkrétní projekty, z nichž 14 bylo ukončeno do konce roku. Tyto projekty se týkaly průřezově všech útvarů společnosti, a byli do nich rovněž zapojeni zástupci dceřiných společností. Cíle jednotlivých projektů, a to těch, které byly ukončeny, které dále probíhají, i těch, které byly zahájeny buď na závěr roku 2001 nebo počátkem roku 2002, jsou definovány tak, že podporují strategické cíle skupiny SME. V roce 2002 proběhne opět aktualizace strategie skupiny SME včetně aktualizace strategií dceřiných společností tak, aby bylo možné reagovat na změny v podnikatelském prostředí, v chování konkurence a zákazníků, které proběhly v uplynulém období. Nadále budou probíhat strategické projekty realizující strategii. Strategický záměr společnosti Strategický záměr SME do roku 2005 i po provedení jeho aktualizace zůstává nezměněn. Nejbližší strategické cíle jsou: Zvýšit úroveň služeb zákazníkům minimálně na standard srovnatelný s nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie při dosažení srovnatelných ekonomických, kvalitativních a technických parametrů. Ve výkonnosti procesů patřit mezi 20 % nejlepších evropských firem. Zvýšit objem tržeb na pracovníka o 40 % ve srovnatelných cenách roku 1999 bez zahrnutí inflace. Mít 80 % zisku z prodeje a distribuce energií a 20 % z ostatních produktů a služeb. Podnikatelská vize Severomoravská energetika, a. s., se stane do roku 2005 špičkovou energetickou společností profesionálů s komplexními službami pro rozvoj zákazníků a obchodních partnerů. Poslání společnosti Severomoravská energetika, a. s., chce poskytovat zákazníkům špičkové služby s důrazem na kvalitní dodávku elektřiny za přijatelnou cenu, být perspektivním zaměstnavatelem skutečných profesionálů, jednat v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí. 17

20 DISTRIBUCE Provoz distribuční soustavy Distribuční soustavou Severomoravské energetiky, a. s., byla v roce 2001 zajištěna distribuce elektrické energie v celkové výši MWh. Nejvyšší dosažené hodinové maximum MW bylo zaznamenáno dne 13. prosince 2001 v 17 hodin, téhož dne bylo dosaženo i nejvyšší okamžité hodnoty zatížení 1 717,4 MW. Na základě smluvního vztahu útvary Distribuce zajistily v požadovaném rozsahu a kvalitě provoz, obsluhu a servis přenosové soustavy 400 kv a 220 kv pro ČEPS, a. s. Pro zvýšení spolehlivosti elektrizační soustavy 110 kv pokračovala postupná rekonstrukce rozvodny Ropice zahrnující výměnu přístrojů, kabeláže, ochran, nasazení řídicího systému (ŘS) Mikrodispečink v dalších 8 polích a výměnu sběren. Dále byla provedena rekonstrukce rozvodny Karviná-Petrovice, v rozvodně Albrechtice byla dokončena výměna ochran a nasazení ŘS Mikrodispečink. V rozvodně Valašské Meziříčí byla rovněž provedena výměna ochran. V rozvodnách 110/22 kv Odry, Nový Jičín a Studénka byl také úspěšně nasazen ŘS Mikrodispečink. V rozvodně 110/22 kv Hodolany došlo k instalaci 2 ks tlumivek systému Swedish Neutral. Společnost Dalkia Morava, a. s., pokračovala v rekonstrukci rozvodny 110 kv v elektrárně Ostrava-Třebovice. Proběhla rovněž výměna přístrojů a rekonstrukce rozvoden Českých drah 110 kv Hoštejn a Střelná. V oblasti Třince byla provedena změna v zapojení sítí 110 kv mezi rozvodnami Ropice, Třinec, Ustroň (Polsko) a Mnisztwo (Polsko). Soustava 110 kv byla v průběhu celého roku 2001 provozována bez výrazných dlouhodobých výkyvů. Automatiky OZ působily v sítích 110 kv nejčastěji v červenci a srpnu vlivem atmosférických přepětí. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě 110 kv dosáhlo hodnoty 180,046 MWh. Celkem bylo evidováno 72 omezení z titulu poruch, z toho byla 3 omezení s poškozením zařízení (1 porucha na vedení 110 kv, 2 poruchy na rozvodnách 110 kv). Atmosférické vlivy se na poruchovosti zařízení v sítích 110 kv podílely 23,61 procenty. Měrná poruchovost s poškozením zařízení dosáhla hodnoty 0,148 poruch/100 km vedení. Provoz distribuční soustavy vysokého napětí (22 kv; 10,5 kv; 6,3 kv) byl v průběhu roku narušován atmosférickými vlivy, zejména intenzivní bouřkovou činností, kdy při 50 bouřkových dnech bylo 403 omezení dodávky elektrické energie, z toho v 72 případech došlo k poškození zařízení. Rovněž ostatní nepříznivé klimatické vlivy (silné větry, pád stromů a větví v důsledku těchto větrů, námraza) se podílely na poruchovosti. Z titulu těchto vlivů došlo celkem k 308 omezením, z toho bylo 86 s poškozením zařízení. Celkově tedy tyto atmosférické podmínky měly vliv na 37 % celkové poruchovosti v sítích vysokého napětí (vn). Vlivem poruch došlo celkem k omezením dodávky elektrické energie, z toho bylo 588 omezení s poškozením energetického zařízení. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě vn dosáhlo hodnoty 430,219 MWh. Měrná poruchovost s poškozením zařízení dosáhla hodnoty 5,391 poruch/100 km délky vedení. V sítích nízkého napětí (nn) byla poruchovost rovněž ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu roku, zejména však v měsících červenci a srpnu. Dodávku elektrické energie vlivem poruch se, obdobně jako u zařízení vn, podařilo obnovit v časech nepřekračující garantované standardy obnovy dodávky. Extrémní atmosférické podmínky měly přímý vliv na 24 % celkové poruchovosti v sítích nn. Celkem bylo v sítích nízkého napětí evidováno omezení vlivem poruch. Z toho bylo poruch s poškozením zařízení. Omezení dodávky elektrické energie vlivem poruch v soustavě nn dosáhlo hodnoty 198,316 MWh. Celková měrná poruchovost v sítích nízkého napětí SME dosáhla v roce 2001 u poruch s poškozením energetického zařízení hodnoty 27,074 poruch/100 km délky vedení. Příprava provozu soustavy SME a dispečerské řízení této soustavy v reálném čase probíhalo v souladu se zásadami obchodní strategie SME a platné legislativy. 18

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2009 1. Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více