Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

2 Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické soustavě 110 kv Severomoravské energetiky, a. s

3

4 OBSAH 3 Nejdůležitější finanční, obchodní a technické údaje v letech Historie, profil a předmět podnikání společnosti 4 Historie společnosti 4 Profil společnosti 4 Předmět podnikání 7 Nejdůležitější události roku Charakteristika hlavních aktivit jednotlivých útvarů 8 Distribuce 8 Obchodování 8 Prodej 9Lidské zdroje 9Financování 9Strategie 9Informační technologie 10 Vedení společnosti 10 Představenstvo 12 Ředitelé útvarů 13 Dozorčí rada 14 Zpráva předsedy představenstva 17 Strategie společnosti 17 Strategický záměr společnosti 17 Podnikatelská vize 17 Poslání společnosti 18 Distribuce 18 Provoz distribuční soustavy 19Technický informační systém (TIS) 19Správa a rozvoj DS 19Investice 21 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 21 Ekologie 23 Obchodování 24 Prodej 25 Financování 29 Lidské zdroje 29Práce s lidskými zdroji 30 Motivace zaměstnanců 33 Informační technologie 36 Vztahy s veřejností 36 Sponzorské a reklamní aktivity 37 Komunikace s veřejností 39 Kapitálové účasti 39ePRIM, a. s. 39Energetika Vítkovice, a. s. 39SINIT, a. s. 40 STMEM, a. s. 40 Moravskoslezská elektromontážní, a. s. 41 Union Leasing, a. s. 42 Akcie a akcionáři 42 Základní kapitál 42 Dividendy 42 Výnosy z cenných papírů 42 Vývoj kurzu akcií Severomoravské energetiky, a. s. 43 Dluhopisy 43 Řádná valná hromada 43 Informační otevřenost společnosti 43 Složení akcionářů SME k (dle výpisu z SCP) v % 45 Zpráva o činnosti dozorčí rady SME 47 Zpráva auditora pro akcionáře SME 49 Doplňující údaje o emitentovi 50 Mapa zásobovaného území 51 Účetní závěrka Severomoravské energetiky, a. s. 52 Rozvaha 55 Výkaz zisků a ztrát 57 Výkaz cash flow 59Příloha k roční účetní závěrce SME k Účetní závěrka konsolidačního celku skupiny SME 88 Konsolidovaná rozvaha 89Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát 90 Příloha ke konsolidované účetní závěrce společnosti SME k Konsolidační pravidla 114 Organizační schéma společnosti 115 Zpráva o vztazích vypracovaná ovládanou osobou 124 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

5 NEJDÒLEÎITùJ Í FINANâNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE V LETECH Zásobovací oblast (rozsah) / km Počet zaměstnanců * Průměrný výdělek / Kč Obyvatelstvo (počet) Nákup elektrické energie / MWh Užitečná dodávka (velkoodběratelé, maloodběratelé, vl. spotřeba) / MWh Index 1,0143 0,9449 0,9650 0,9620 1,0036 0,9958 VELKOODBĚRATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 0,9834 0,9466 0,9750 0,9193 1,0300 0,9815 MALOODBĚRATELÉ PODNIKATELÉ Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,1327 0,9590 0,9801 1,0671 0,8706 1,0607 MALOODBĚRATELÉ OBYVATELSTVO Dodávka / MWh Počet odběratelů Index 1,0468 0,9348 0,9330 1,0241 0,9934 1,0175 STRUKTURA SPOTŘEBY Velkoodběratelé / % 63,2 63,3 64,0 61,2 63,0 61,8 Maloodběratelé podnikatelé / % 11,3 11,5 11,6 12,911,2 11,9 Maloodběratelé obyvatelstvo / % 25,5 25,2 24,4 25,925,8 26,3 Ztráty / MWh DODAVATELÉ SME ČEZ, a. s. / MWh Dalkia Morava, a. s. / MWh Teplárny Karviná, a. s. / MWh Moravská elektroenergetická, a. s. / MWh Ostatní dodavatelé / MWh Tržby / tis. Kč Čistý zisk / tis. Kč Dividenda na akcii / Kč ** Celková aktiva / tis. Kč Stálá aktiva / tis. Kč Vlastní kapitál / tis. Kč Základní kapitál / tis. Kč ROZSAH ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ Venkovní vedení 110 kv / km Venkovní vedení vn / km 7 481, , , , , ,1 Kabelová vedení vn / km 2 239, , , , , ,7 Venkovní vedení nn / km , , , , , ,5 Kabelová vedení nn / km 4 955, , , , , ,5 Transformátory 110 kv / ks Pole 110 kv / ks Transformátory vn/nn / ks * Stav zaměstnanců k ** Dividenda bude navržena ke schválení valné hromadě. 3

6 HISTORIE, PROFIL A P EDMùT PODNIKÁNÍ SPOLEâNOSTI Historie společnosti Severomoravská energetika, a. s. (SME) patří mezi firmy s úspěšnou a dlouholetou tradicí, neboť se svou činností hlásí k odkazu Středomoravských elektráren, které byly založeny v Přerově. Tehdy se začala psát historie elektroenergetiky na území severní Moravy a Slezska. S ohledem na potřeby rozvíjejícího se průmyslu vznikaly postupně další společnosti podnikající v tomto oboru (Moravskoslezské elektrárny v Moravské Ostravě v roce 1920, Severomoravské elektrárny v Zábřehu na Moravě v roce 1921), které vzájemně spolupracovaly a postupně fúzovaly (1. ledna 1941 vznikl společný podnik Ostmährische Elektrizitätwerke A.G. in Prerau, tj. akciová společnost Východomoravské elektrárny v Přerově). Po ukončení druhé světové války vzniklo na území ČSR v důsledku zestátnění šest národních podniků, kdy oblast severní Moravy pokrývaly Východomoravské elektrárny se dvěma ředitelstvími v Ostravě a pro původní oblast působení Středomoravských elektráren krajské ředitelství v Přerově. 1. ledna 1949 bylo založeno společenství Moravské elektrárenské výroby v Ostravě, které postupně splynulo se společenstvím Moravské elektrárenské výroby v podnik Ostravsko-karvinské elektrárny se sídlem v Ostravě. Zároveň zanikly Východomoravské elektrárny v Přerově a vznikly dva samostatné krajské rozvodné podniky: Olomoucké energetické závody v Přerově a Ostravské energetické závody v Ostravě. Vlivem dalších reorganizací došlo 1. ledna 1961 ke sloučení všech těchto organizací do společnosti Severomoravské energetické závody se sídlem v Ostravě, které se 1. července 1990 staly samostatným státním podnikem a následně byly 1. ledna 1994 transformovány na společnost Severomoravská energetika, a. s. Všechny popisované události vyvrcholily v roce 2000, kdy se SME rozhodla radikálně změnit způsob řízení, nahradila svou organizační strukturu procesním řízením a stanovila jednoznačný cíl své další činnosti zařadit Severomoravskou energetiku, a. s., mezi úspěšné společnosti podnikající na liberalizovaném elektroenergetickém trhu České republiky. Profil společnosti Severomoravská energetika, a. s., největší rozvodná a distribuční společnost v České republice, náleží mezi společnosti podnikající v oboru veřejných služeb. Jejím hlavním posláním je nákup, rozvod a distribuce elektrické energie (včetně poskytování souvisejících služeb) především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přičemž tyto aktivity představují téměř devadesát procent činnosti společnosti. Předmět podnikání Nákup, výroba, rozvod a odbyt elektrické energie a tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektrické energie a tepla. Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky. Stavebně montážní činnost. Výstavba energetických děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídicí techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektrické energie. Dispečerské řízení elektrizační soustavy 110 kv a nižších napěťových stupňů. Projektování elektrických zařízení. Projektová činnost ve výstavbě. Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 4

7 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Výroba, opravy a montáž měřidel. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Silniční motorová doprava osobní a silniční motorová doprava nákladní. Opravy motorových vozidel. Ostatní vzdělávání provádění kursů a školení. Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Ubytovací služby. Jiné ubytovací možnosti kromě příloh zák. č. 455/91 Sb. Hostinská činnost. Směnárenská činnost. Polygrafická výroba. Provoz zařízení veřejných služeb provozování lyžařského vleku. Masérské služby. Administrativní práce obálkování dokumentů do poštovních obálek. Poskytování telekomunikačních služeb. Nákup, prodej, pronájem karet a provozování parkoviště. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny. Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. Provozování středisek kalibrační služby. Skartace dokumentů. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Zpracování dat, služby databank, správa sítí. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (organizační a ekonomické poradenství). Inženýrská činnost v investiční výstavbě (technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, hutnictví a energetika). Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě (pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí, pořádání tanečních zábav a diskoték). Společnost Severomoravská energetika, a. s., je součástí faktického koncernu. Je ovládanou osobou FNM ČR a ovládající osobou dceřiných společností. Mezi FNM ČR a Severomoravskou energetikou, a. s., ani mezi SME a dceřinými společnostmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. Společnost SME zpracovala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva bude zveřejněna způsobem určeným zákonem. 5

8 7:32 h

9 NEJDÒLEÎITùJ Í UDÁLOSTI ROKU 2001 V roce 2001 vyvrcholily přípravy na otevření trhu s elektrickou energií. Parlament přijal energetický zákon a byly vydány příslušné vyhlášky pro jeho naplnění. Liberalizace trhu se od roku 2002 týká firem a podniků s roční spotřebou více než 40 GWh. V případě zásobovacího území Severomoravské energetiky, a. s., se jedná o 21 oprávněných zákazníků, o jejichž přízeň musí SME bojovat s konkurencí. Severomoravská energetika, a. s., provedla vnitřní organizační změny, aby v nadcházející soutěži obstála. Z útvaru Obchodování byl vytvořen perspektivní tým složený z obchodních zástupců, analytiků a manažerů. Byla nově zpracována nabídka služeb a strategie individuálního přístupu k největším zákazníkům. Rovněž ostatní útvary prošly v rámci Modrého programu dalšími zásadními změnami. Reinženýringový proces zahájený v předchozích letech plynule pokračoval i během roku Severomoravská energetika, a. s., posílila trend k prezentaci svých služeb v rámci skupiny. Skupina SME je složena z mateřské společnosti SME a dceřiných společností Moravskoslezská elektromontážní, a. s., STMEM, a. s. (Středomoravská elektromontážní, a. s.), SINIT, a. s., eprim, a. s., Energetika Vítkovice, a. s., Union Leasing, a. s. Služby této skupiny jsou zaměřeny nejen na zajištění dodávek elektřiny, ale i na široký komplex doprovodných služeb, od elektromontážních, přes telekomunikační a elektroinstalační služby, až po jejich financování. Severomoravská energetika, a. s., rozvíjí svůj program také směrem k zákazníkům z řad maloodběratelů podnikatelů a domácností. V souvislosti se změnou struktury cen za elektrickou energii (odvozené od velikosti hlavního jističe před elektroměrem) nabízí SME službu Jistíme Vás zahrnující komplexní servis výměny jističů, jejich měření a poradenství včetně doporučení optimální sazby. V roce 2001 pokračoval projekt rozvoje Telefonního informačního centra (TIC) a těžiště kontaktu se zákazníkem se přesunulo do telekomunikační oblasti. Nově byla organizována poruchová služba. Její činnost přinesla konkrétní výsledky projevující se ve zkrácení doby potřebné pro odstraňování poruch. Složitou situaci, která vznikla v oblasti nákupu elektrické energie, SME úspěšně řešila realizací tendru na dodavatele elektřiny. Dovážená elektrická energie ze zahraničí vyhovuje veškerým ekologickým a bezpečnostním normám a splňuje požadované nároky na kvalitu. Získání elektřiny za výhodných smluvních a obchodních podmínek vytváří Severomoravské energetice, a. s., větší manévrovací prostor v boji o oprávněné zákazníky. Na konci roku 2001 uzavřela Severomoravská energetika, a. s., smlouvy o dodávce elektrické energie s 21 firmami, které měly právo rozhodnout se, od koho v příštím roce elektřinu nakoupí. SME si i nadále udržela stávající zákazníky a své služby nabízí i mimo rámec regionu. Zkušenosti se zaváděním procesního řízení úspěšně zhodnocuje ve Stredoslovenské energetike, a. s. Severomoravská energetika, a. s., je úspěšná rovněž v oblasti ekologických aktivit. V závěru roku společnost převzala certifikát řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO Do roku 2002 vstupuje SME se záměrem pokračovat ve stanovené vizi a strategii, s cílem být nadále úspěšnou společností v pokračující liberalizaci trhu s elektřinou. 7

10 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH AKTIVIT JEDNOTLIV CH ÚTVARÒ Distribuce Hlavním posláním útvarů Distribuce je zajišťování efektivního provozování, spravování a rozvoje distribuční soustavy (DS) společnosti s cílem zabezpečit spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie konečným zákazníkům. Jedná se především o zajištění spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy v ustálených i poruchových stavech útvarem Řízení DS. Prostřednictvím útvaru Poruchové služby je prováděna obnova dodávky elektrické energie při vzniku poruch a případných havárií na napěťových úrovních vysokého a nízkého napětí včetně operativních a plánovaných manipulací v sítích. Preventivní údržbou, opravami a diagnostikou zařízení distribuční soustavy je pověřen útvar Údržby DS. Výkon role vlastníka veškerých zařízení distribuční soustavy zastává útvar Správy a rozvoje DS, který dále zajišťuje technickou strategii rozvoje, střednědobé plány obnovy a investiční výstavby, zpracovává technické, materiálové a provozní standardy a v neposlední řadě vede technickou a správní dokumentaci zařízení DS, normalizaci a technické informace. Návazně a v souladu se schválenými plány útvar Realizace obnovy zajišťuje stavby obnovy a rozvoje DS, a to od zpracování, případně zajištění všech stupňů předprojektové a projektové dokumentace, výběrových řízení, smluvních vztahů s dodavateli, inženýrské činnosti od realizace po kolaudační řízení, přes uvedení do provozu a předání těchto staveb provozovateli. Podpůrným útvarem Projektového týmu TIS (Technický informační systém) je zajišťováno budování a rozvoj stávajícího geografického systému a prvků technické evidence (jádro TIS), informačních systémů Řízení poruch a Údržby a řízení prací i postupné doplňování dalšími moduly TIS. Mezi hlavní priority útvaru Integrovaného řízení kvality patří zavádění systému ekologicky orientovaného řízení (EMS) a systému TQM včetně tvorby technicko-provozních standardů kvality, dále řízení systému BOZP a PO, metrologické služby, a to napříč všemi útvary společnosti. Obchodování Zaměstnanci útvaru Obchodování průběžně sledují a analyzují chování zákazníků, zajišťují vyhledávaní možného rozšiřování tržního potenciálu, provádějí průzkumy trhu a vyhledávají nové možnosti v oblasti nabídek svých služeb pro obchodní partnery. Smluvně zajišťují dodávky elektrické energie v dohodnutém množství, čase a ceně na určená předávací místa a také zajišťují spolupráci s operátorem trhu. V rámci analýz odpovídají za obchodní rozpětí, určují nákupní a prodejní cenu elektrické energie pro oprávněné zákazníky, vyhodnocují veškeré informace o nákupu elektrické energie od současných smluvních partnerů i její možný nákup od nových dodavatelů. Zaměstnanci podrobně sledují a analyzují rovněž prodej elektrické energie, což vede k minimalizaci rizik nákupu elektrické energie a zajištění vyrovnané bilance nákupu a prodeje. Prodej Útvar Prodeje zastřešuje procesy celého obchodního cyklu v rámci péče o zákazníky Severomoravské energetiky, a. s., jejichž roční spotřeba nepřekračuje hranici 9 GWh. Osobní kontakt a obsluhu zákazníků realizuje útvar Vztahů se zákazníky prostřednictvím svých koncových pracovišť (Středisek služeb). Zákazníkům z kategorie velkoodběratelů je poskytována individuální péče prostřednictvím obchodních zástupců. V péči o zákazníky neustále roste význam Telefonního informačního centra, které zajišťuje poskytování široké škály služeb vyžadovaných zákazníky prostřednictvím telefonu. O správné fungování technických zařízení, kterými je realizováno měření dodávek elektrické energie, i o zabezpečení všech 8

11 souvisejících činností se stará útvar Měření. Finanční zúčtování těchto dodávek zajišťuje útvar Fakturace a inkasace, který zabezpečuje i zpracování došlých plateb od zákazníků. Rozvoj služeb se zabývá zákaznickými průzkumy, přípravou a realizací nových služeb a produktů. Právní podporu v oblasti obchodu s elektrickou energií zajišťuje útvar Obchodně právních služeb. Útvary Měření, Fakturace a inkasace a Obchodně právních služeb poskytují své služby také útvaru Obchodování. Lidské zdroje Všechny své činnosti útvar směruje k hlavnímu cíli zajistit správné zaměstnance s příslušnými kompetencemi pro dosažení strategických cílů společnosti ve správný čas a na správných místech. Své aktivity směřuje také do tvorby personálních nástrojů podporujících nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců společnosti z interního a externího trhu práce i ze škol. V rámci svých činností vytváří zásady odměňování a motivace zaměstnanců a zajišťuje výplatu mezd. Metodicky řídí personální, motivační a mzdové procesy ve společnosti a odpovídá za rozvoj Personálního informačního systému. Část svých služeb realizuje útvar v rámci podniků skupiny SME. Financování Zpracovává metodiky cash-flow a zajišťuje plynulé financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb v provozní a investiční oblasti společnosti, zabezpečuje agendu spojenou se zřizováním, vedením a rušením účtů u bank, řídí a realizuje bankovní a daňovou problematiku společnosti vůči partnerům, dodavatelům i odběratelům, zpracování metodiky daní (daň z příjmu právnických osob, DPH, daň silniční, daň darovací, daň z nemovitosti a z převodu nemovitostí), vedení daňové administrativy a zajištění korespondence se správci daní. Prostřednictvím Vnitřních služeb zajišťuje hladké uspokojování interních potřeb společnosti. Strategie Základním posláním útvaru je poskytovat podporu vrcholovému vedení SME při tvorbě strategie a strategickém řízení společnosti. Útvar Strategie zejména systematicky analyzuje vývoj podnikatelského prostředí, rozpracovává podnikatelskou strategii, zajišťuje realizaci projektů strategických operací, vyhodnocuje příležitosti a rizika podnikatelských aktivit společnosti, navrhuje rozvojové směry podnikání a jeho racionalizaci. Neméně důležité je také provádění reinženýringu, vyhledávání úspory nákladů, řízení a koordinace projektů změn, návrhy priorit s cílem efektivního využití zdrojů k dosažení strategických cílů společnosti, zpracovávání návrhů zásadních organizačních změn a řízení jejich implementací, provádění auditu procesů a zajišťování zpětné vazby i koordinace plynulého zlepšování procesů. Informační technologie Poskytují ostatním útvarům SME komplexní podporu v oblasti informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Útvar zabezpečuje bezporuchový provoz technologické infrastruktury sítí LAN, připojených centrálních databázových a aplikačních systémů a pracovních stanic uživatelů a kancelářské techniky. Pro uživatele aplikačních informačních systémů zajišťují zaměstnanci útvaru komplexní správu jednotlivých aplikací. Významnou aktivitou útvaru je rovněž projektování a implementace nových informačních systémů a jejich integrace do existujícího podnikového informačního systému při dodržení metodických a bezpečnostních standardů společnosti. Služby IS/IT jsou postupně zpřístupňovány dceřiným společnostem SME s cílem dosažení synergických efektů při jejich využívání. Data, informace a znalosti akumulované v podnikových informačních systémech pomáhají vedení společnosti přijímat kvalifikovaná strategická rozhodnutí. 9

12 VEDENÍ SPOLEâNOSTI Představenstvo Ing. Tomáš Hüner, generální ředitel, předseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor tepelně energetické a jaderné stroje a zařízení; specializační kurz TOP manager Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Elektrárna Dětmarovice (1984); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Aliatel, a. s.; předseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; předseda představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; předseda představenstva eprim, a. s.; místopředseda dozorčí rady Union Group, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Kořínek, ředitel Financování, místopředseda představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika a řízení průmyslu; odborný seminář organizovaný Štýrskou obchodní komorou 1992; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Hutní montáže (1978); OKD, a. s. Důl Jan Šverma (1979); Hlavní správa OKD, a. s. (1991); SME (1994) členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; člen představenstva STMEM, a. s.; člen představenstva SINIT, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 10

13 Ing. Petr Ivánek, ředitel Strategie, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor ekonomika průmyslu; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1985) členství v orgánech jiných společností: místopředseda dozorčí rady Union Leasing, a. s.; člen představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva Beskydské energetické, a. s.; člen představenstva Energetiky Vítkovice, a. s.; člen představenstva eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Michael Wolf, ředitel Distribuce, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, Fakulta elektrotechnická, obor elektroenergetika; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1966) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Moravské elektroenergetické, a. s.; předseda představenstva SINIT, a. s.; předseda představenstva Moravskoslezské elektromontážní, a. s.; člen představenstva eprim, a. s.; předseda dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. František Adamec, manažer Vnitřních služeb, člen představenstva narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor silnoproud; specializační studium IV ČEZ Pardubice; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: SME (1973) členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva STMEM, a. s.; předseda dozorčí rady eprim, a. s.; člen dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a. s. podnikatelská činnost: žádná 11

14 Ředitelé útvarů Ing. Hana Krbcová, ředitelka Lidských zdrojů narozena vzdělání a kvalifikace: VŠE Praha; postgraduální studium se zaměřením na pracovně právní oblast na Právnické fakultě UK v Praze; International Institut of Certified Studies in Strategic Management dosavadní praxe: SME (1978) členství v orgánech jiných společností: členka správní rady certifikačního orgánu ACM pro certifikaci personálu podnikatelská činnost: žádná Ing. Ivo Pavelek, ředitel Prodeje narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor systémové inženýrství; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení; Controller Institut cyklus základního controllingového vzdělávání dosavadní praxe: ČSAD Ostrava (1986); OKD a. s. Důl J. Fučík (1993); Corfin, a. s. (1994); ICEC Papcel, a. s. (1995); SME (1995) členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady Beskydské energetické, a. s.; člen dozorčí rady Union Leasing, a. s. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Pešat, ředitel Obchodování narozen vzdělání a kvalifikace: VUT Brno, obor telekomunikační technika; VŠB-TU Ostrava postgraduální studium; CIMA A, CIMA B (SRM Holandsko); TQM (Interquality) dosavadní praxe: Správa pošt a telekomunikací (1984); OKD, a. s. (1986); Eurotel, s. r. o. (1992); EdS-CZ, s. r. o. (1999); SME (2001) členství v orgánech jiných společností: jednatel Slezské cestovní kanceláře s. r. o. podnikatelská činnost: žádná Ing. Martin Závodný, ředitel Informačních technologií narozen vzdělání a kvalifikace: VŠB-TU Ostrava, obor automatizované systémy řízení; INTERMANAGER certifikační studium ve strategickém řízení dosavadní praxe: Vítkovice, a. s. (1980); SME (1998) členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady eprim, a. s. podnikatelská činnost: žádná 12

15 Dozorčí rada Mgr. Luboš Vaněk předseda dozorčí rady, poradce předsedy Fondu národního majetku ČR Ing. Evžen Tošenovský místopředseda dozorčí rady, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Josef Bubeník člen dozorčí rady, ředitel České energetické agentury Ing. Jan Janák člen dozorčí rady, vedoucí technik vývoje, SME Ing. Pavel Klika, MBA člen dozorčí rady, výkonný ředitel pro klasickou energetiku, ČEZ, a. s. Ing. Tomáš Klíma člen dozorčí rady, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství, MPO ČR Ing. Luděk Krejčiřík člen dozorčí rady, manažer Podpory rozhodování, SME Ing. Jaroslav Kubovic člen dozorčí rady, referent privatizace, Ministerstvo financí ČR Ing. Miroslav Píše člen dozorčí rady, jednatel E.ON Bohemia Ing. Martin Říman člen dozorčí rady, OSVČ Ing. Adolf Tittko člen dozorčí rady, specialista Lidských zdrojů, SME Ing. Pavel Vlček člen dozorčí rady, vedoucí Segmentu maloodběratelů, SME Členové statutárních a dozorčích orgánů nevykonávají žádné činnosti, které charakterizuje 10, odst. 2, písm. e vyhlášky č. 82/201 Sb. 13

16 ZPRÁVA P EDSEDY P EDSTAVENSTVA Vážené dámy a vážení pánové! Celý rok 2001 se nesl v duchu příprav na liberalizaci trhu s elektrickou energií, a to jak ve vnějším prostředí, tak ve vnitřních podmínkách naší společnosti. Přijetí energetického zákona a řady prováděcích vyhlášek a rovněž boj o efektivní nákup elektřiny doprovázel v loňském roce rozvodné distribuční společnosti na cestě do liberalizovaného prostředí energetiky. Pro naši společnost to byl vstup o to významnější, že 21 oprávněných zákazníků z 66 v České republice, což je ze všech regionálních energetických distribučních společností bezkonkurenčně největší počet, patří do našeho regionu. Jsem rád, že mohu nyní před Vámi s uspokojením konstatovat, že v tomto předkole jsme obstáli lépe než se ctí. Přes řadu překážek se nám podařilo zajistit elektřinu za takových podmínek, které nám umožní přistupovat k zákazníkům individuálně s cenově výhodnými nabídkami. Vytvořili jsme si velmi dobré předpoklady k tomu, abychom byli schopni obstát v konkurenčním prostředí letošního roku. Mohu konstatovat, že ve všech výběrových řízeních v námi zásobovaném území jsme obstáli a všech 21 oprávněných zákazníků si udrželi. Je to nesporný úspěch, ale zůstaňme reálně na zemi. Při vší úctě k našemu obchodnickému umění je třeba vnímat fakt, že věrnost oprávněných zákazníků svým místy zapracovaným monopolním dodavatelům elektrické energie může být velmi úzce spjata se způsobem privatizace české elektroenergetiky v jednom balíku. Zatím si velcí oprávnění zákazníci žádají velké dodavatele, což vyřadilo z boje menší obchodníky, kteří ale zaútočí v následujících letech liberalizace. Velcí obchodníci s elektrickou energií považují zatím české prostředí za málo přející konkurenci, a proto se prozatím nevysilovali bojem o zákazníky. Mám upřímnou radost, že SME je jedinou společností, která se nenechala stávající situací znechutit a zachovala se obchodně zdatně, čímž dokázala všem subjektům na českém elektroenergetickém poli, že český energetický zákon není liberalizaci tak nepřející, jak se mnozí domnívali. Velmi pozitivně je třeba hodnotit aktivní zásah Energetického regulačního úřadu (ERÚ) při řešení sporu mezi ČEPS, a. s., a SME v případě zajišťování přístupu třetích stran do sítí přenosové soustavy. Je to precedens, který velmi pomůže liberalizaci energetiky v České republice a přinese efekt konečným zákazníkům v oblasti nákladů. Je však třeba mít na paměti, že stejný postup ERÚ použije i v případě přístupu do naší distribuční sítě. To by nás mělo nutit neustále korigovat své monopolní návyky. Reálná konkurence nás musí strašit ve dne v noci a musí mít odraz ve zlepšení našeho zákaznického chování. Nebyly to jen vnější podmínky, které ovlivňovaly postavení naší společnosti v turbulentním prostředí elektroenergetiky. Na liberalizaci se uvnitř firmy připravujeme již pět let. V roce 1996 jsme se rozhodli pro zahájení reinženýringu a navazujících etap změn, které v naší společnosti úspěšně proběhly. Stáli jsme tehdy před rozhodnutím, zda udržovat umělou přezaměstnanost, o jejíž existenci jsme věděli, a mlčky čekat na příchod zahraničního vlastníka a jeho razantních rozhodnutí s plošnými sociálními dopady, anebo zahájit postupný program změn po konzultacích s odbory, komunikátory a dalšími zaměstnanci s cílem představit se potenciálním majoritním vlastníkům jako společnost konkurenceschopná a restrukturalizovaná. Zvolili jsme druhou variantu a pustili se do realizace Modrého programu, který přinesl a nadále přináší pozitivní ekonomické a organizační důsledky. Zvládli jsme postupný přechod na procesní uspořádání, a přestože neustále dochází ke korekcím v nastavení některých procesů, stávající organizační struktura se ukázala být životaschopná. Paralelně s organizačními změnami probíhaly změny v oblasti strategie a v oblastech orientovaných na poskytování služeb zákazníkům. Vznikl pojem Skupina SME zahrnující kromě mateřské společnosti SME, 14

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele

Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Skupina PRE / Výroční zpráva 2011 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jednotka 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva

Více

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům.

akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům. Posláním Skupiny PRE je být spolehlivým partnerem svých zákazníků, společensky odpovědnou společností a podpořit tak svůj vztah k zákazníkům a klíčovým partnerům. Strategickou vizí Skupiny PRE je být silnou

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více