Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc."

Transkript

1 Posudek č. 0405/08 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost, se sídlem Kolárova 1229, Veselí nad Moravou, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4344 Zhotovitel: Obchodní společnost PROSCON, s.r.o., ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka Účel ocenění: Určení ceny akcií společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s. pro účely zjištění ceny předmětu dražby dle 13 odst. 1 zákona o veřejných dražbách Posudek zpracovali a vysvětlení mohou podat: Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posouzení bylo provedeno ke dni: Datum vypracování znaleckého posudku: Znalecký posudek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z toho 3 předány objednateli a obsahuje 66 stran textu včetně titulní stránky, obsahu, znalecké doložky a 43 stran příloh.

2 Obsah: 1. Nález Popis předmětu ocenění a vymezení účelu ocenění Zdroje použitých informací Základní skutečnosti Předpoklady a omezující podmínky tohoto ocenění Použitá literatura Specifikace základu hodnoty, jejíž zjištění je účelem posudku Popis oceňované společnosti Základní skutečnosti Historie podniku Rozmístění společnosti a organizační struktura Výrobní program Vyplácené dividendy Popis majetkové struktury oceňované společnosti Hospodářské výsledky za minulé roky Finanční situace k Finanční analýza Vertikální analýza účetních výkazů Vertikální analýza rozvahy aktiv Vertikální analýza rozvahy pasiva Vertikální analýza výnosů a nákladů Horizontální analýza účetních výkazů Horizontální analýza rozvahy aktiva Horizontální analýza rozvahy pasiva Horizontální analýza výnosů a nákladů Soustava finančních ukazatelů Globální indexy Odběratelé a dodavatelé Stav nemovitostí Majetkové účasti Úvěry společnosti Poskytnuté zajištění třetím osobám Soudní spory Konkurz Právo k ochranné známce, patent a licence Management společnosti Struktura zaměstnanců Charakteristika účetní politiky společnosti Ekologie společnosti SWOT analýza oceňované společnosti Makroekonomická analýza Vnější prostředí Měnová politika Fiskální politika Ekonomický cyklus Pozice v rámci ekonomického cyklu Predikce vývoje makroekonomických indikátorů Ekonomický výkon Ceny zboží a služeb Trh práce a domácnosti Úrokové sazby Měnový kurz Mezinárodní srovnání Prognóza inflace ČNB Monitoring predikcí ostatních institucí Analýza odvětví Charakteristika odvětví Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Vývoj ocelářského průmyslu v Evropě a ve světě 31 Národní alokační plán 32 Hlavní ekonomické ukazatele Strategické informace týkající se relevantního trhu Legislativní rámec pro podnikání, novely, nařízení, směrnice EU a podnikání na trhu v ČR Poměr společnosti ke konkurenci Porovnání oceňované společnosti s oborem OKEČ 27-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 34

3 Srovnání podniku s konkurenčním podnikem Závěry pro oceňovanou společnost Výhled a střednědobý plán společnosti Metodologie ocenění Přehled metod Majetkové metody Hodnota vlastního kapitálu dle účetnictví Substanční metoda Likvidační hodnota Tržní metody Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění na základě srovnatelných podniků Ocenění na základě srovnatelných transakcí Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě dosahovaných výsledků v konkurenčních podnicích Výnosové metody Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda Diskontovaného Cash Flow Posudek Metody ocenění použité pro další výpočty Zdůvodnění volby vybraných majetkových metod Zdůvodnění nepoužití výnosových metod Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda diskontovaných peněžních toků, DCF Důvody nepoužití srovnávací metody Ocenění na základě hodnoty vlastního kapitálu v účetnictví Popis majetkové struktury cílové společnosti Výsledek ocenění na základě hodnoty vlastního kapitálu v účetnictví Ocenění na základě likvidační hodnoty Popis majetkové struktury cílové společnosti Ocenění aktiv Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Dlouhodobý drobný majetek Ocenění cizích zdrojů Rezervy v cizích zdrojích Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Odložený daňový závazek Dohadné účty pasivní a jiné závazky Krátkodobé finanční výpomoci Předpokládaný průběh likvidace Výpočet celkového ocenění Výsledek ocenění na základě likvidační metody Výsledné ocenění Kontrola s obvykle dosahovanými hodnotami násobitelů u obdobných podniků ve světě Výsledná hodnota společnosti Určení ceny akcií pro účely dražby 13 odst. 1 zákona o veřejných dražbách Závěrečný výrok Přílohy 62

4 1 1. Nález 1.1. Popis předmětu ocenění a vymezení účelu ocenění Zhotovitel vypracuje tento znalecký posudek za účelem zjištění ceny předmětu dražby dle 13 odst. 1 zákona o veřejných dražbách Zdroje použitých informací Šetření bylo provedeno na základě relevantních dokumentů, které byly předány vedením společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s. a na základě osobně sdělených informací. Dále byla použita data z publikovaných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR a z dalších zdrojů zveřejněných na internetu. K dispozici byly následující hlavní dokumenty Výpis z obchodního rejstříku Výsledky dražby Údaje o konkurzu Výroční zpráva 2005 společnosti Výroční zpráva 2004 společnosti Výroční zpráva 2003 společnosti Výroční zpráva 2002 společnosti Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za roky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 Příloha k účetní závěrce k , , , , Rozvaha a výsledovka k Základní skutečnosti Předpoklady a omezující podmínky tohoto ocenění Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 1. Nebylo provedeno žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných objednatelem. Údaje o skutečnostech obsažených v posudku se považují za pravdivé a správné. 2. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení kromě těch, jež jsou vyznačeny v listinách osvědčujících vlastnictví a než bylo eventuálně sděleno zpracovateli. 3. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založeno celé nebo část ocenění jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 4. Tento znalecký posudek může být použit výhradně k účelu, pro který byl zpracován. 5. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že by důvodem k přezkoumání tohoto znaleckého posudku mělo být zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu zpracování. 6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se u podnikání oceňované společnosti plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 8. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé zhotoviteli, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 9. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na akciích cílové společnosti, které jsou předmětem posudku, a že neexistuje osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k zahrnutým částem. 10. Analýzy, názory a závěry uvedené v posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou v posudku uvedeny a jsou nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závěry zpracovatele znaleckého posudku. 11. Údaje o skutečnostech obsažených v posudku jsou pravdivé a správné 12. Analýzy, názory a závěry uvedené v posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v posudku a jsou nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závěry zpracovatelů znaleckého posudku Použitá literatura 1. Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, Praha Kislingerová E.: Oceňování podniku, C.H Beck Praha R.A Brealey, S.C.Myers: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing Praha Obchodní zákoník, Zákon čl. 513/1991 Sb. v platném znění 5. Zákon o oceňování majetku, Zákon č. 151/1997 Sb. v platném znění 6. Databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (obchodní rejstřík). INTERNET, 7. Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha 1998 až Predikace makroekonomického vývoje na rok 2008 MF ČR

5 Specifikace základu hodnoty, jejíž zjištění je účelem posudku Základem hodnoty v tomto posudku je tržní hodnota. Obchodní zákoník uvádí pojem hodnota bez přesnějšího určení, jakou hodnotu má zákonodárce na mysli. S přihlédnutím k účelu právní úpravy nabídek převzetí ČNB (dříve Komise pro cenné papíry) vykládá tento pojem jako hodnotu tržní, přičemž v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy (IVS) pod tímto pojmem rozumí odhadnutou částku, za jakou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými partnery po náležitém marketingu, při jehož uzavření by její strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku Popis oceňované společnosti Základní skutečnosti Datum zápisu: 6.května 1992 Obchodní firma: Hutní druhovýroba - reality a.s. Sídlo: Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku je v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Předmět podnikání: - Výroba a prodej výrobků z oceli - Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v majetku a.s. Železárny Chomutov - Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Statutární orgán - představenstvo: Předseda představenstva: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek, r.č /122 Vlčnov 1037 den vzniku funkce: 25.června 2004 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2004 Člen představenstva: Ing. František Javor, r.č /468 Hradčovice-Lhotka 17 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2004 Člen představenstva: František Čapek, r.č /150 Kunovice, Husitská 267 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2004 Člen představenstva: Josef Drebitko, r.č /144 Praha 1, Říční 539/2 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 2004 Společnost jedná statutárním orgánem, jímž je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva. Dozorčí rada: Člen: Bc. Veronika Vrábelová, r.č /4618 Uherské Hradiště, U Dvora 1074, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 21.června 2007 Člen: Ing. Přemysl Kubát, r.č /152 Jirkov, Palackého 467 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2004 Člen: Mgr. Tomáš Šmucr, r.č /0249 Rokycany, Čechova 951/II den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 2004 Akcie: ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 19 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 01 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč 01 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100 % Ostatní skutečnosti: - Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

6 3 - Valná hromada, konaná dne rozhodla o snížení základního jmění akciové společnosti z částky tis. Kč na ,-- Kč. - Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , č.j. 18 K 128/ , bylo řízení o prohlášení konkursu na majetek společnosti Železárny Chomutov a.s. se sídlem Chomutov, Beethovenova 1269/68, IČO , zastaveno. Usnesení nabylo právní moci dne Historie podniku Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou dne 30. dubna 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 6. května Historii má však mnohem bohatší. Podnik byl založen v roce 1917 jako pobočný závod Poldi, od roku 1958 byly Železárny odštěpným závodem národního podniku VTŽ Chomutov a od roku 1989 samostatným státním podnikem. Zakladatelem podniku jako akciové společnosti je Fond národního majetku. V první polovině roku 2005 došlo v této společnosti ke změně názvu a jejího sídla z původních Železáren Chomutov a.s. Podle výpisu z obchodního rejstříku je předmětem podnikání: - výroba a prodej výrobků z oceli - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v majetku a.s. Železárny Chomutov - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů Do roku 2006 vstupovala jako společnost, která v posledním období prošla zásadní změnou ve své činnosti jako samostatný právní subjekt, avšak v závěru tohoto období se vrací zpět na pozici výrobní společnosti. Na základě předcházejícího rozhodnutí představenstva společnosti byla zaměřena hlavní podnikatelská činnost společnosti na pronájem movitého a nemovitého majetku nacházejícího se v areálu společnosti v Chomutově. Na tomto principu byl uzavřen zásadní smluvní vztah se společností BONAVIA servis, a.s., kdy došlo zároveň i k převedení veškeré výroby a povinností vyplývajících z obchodních vztahů a tato společnost začala postupně na sebe přebírat, na základě nájemních a podnájemních vztahů, dílčí technologické procesy a zároveň projevila zájem v rámci těchto svých aktivit o postupný odprodej technologických zařízení, které ke své výrobní činnosti v areálu v Chomutově potřebovala. Společnost v prvním pololetí období roku 2006, soustředila své podnikatelské aktivity především do oblasti výnosů z pronájmů svého majetku, avšak v závěru roku 2006 bylo představenstvy obou společností rozhodnuto, že společnost BONAVIA servis, a.s. svou výrobní činnost v Chomutově utlumí a samotné pokračování výrobního procesu převezme zpět V roce 2007 provozovala společnost výrobu ve výrobním areálu Chomutov a začala výrobu v provozu Hrádek na základě smluvních ujednání. Tržby z prodeje výrobků jsou členěny zhruba z 12 % v Chomutově a 88 % činní výroba v Hrádku Rozmístění společnosti a organizační struktura Rozmístění společnosti je na dva provozy: Provoz v Chomutově byl znovu obnoven k datu Provoz v Hrádku byl přičleněn k datu a) areál na adrese Beethovenova 1229, Chomutov b) areál na adrese Nová Huť 204, Hrádek u Rokycan Výrobní program Hlavní výrobním a prodejním sortimentem jsou následující výrobky: Výrobní areál Chomutov: 1. tažené, broušené, loupané tyče kruhového průřezu 2 75 mm 2. tažené ploché tyče (3-56) x (2-32) mm 3. tažené 4hranné ( 4hr ) tyče 2,0 45 mm 4. tažené 6hranné ( 6hr) tyče 3,0 55 mm 5. tažené dráty 0,5 18 mm 6. tepelné zpracování - žíhání, moření, fosfátování materiálu Výrobní místo se zaměřuje na technické speciality dráty malých průměrů a speciální úpravy. Výrobní areál Hrádek 1. tažené ploché tyče mm 2. tažené 4hranné tyče až do 120 mm 3. tažené 6hranné tyče až do 120 mm Vyplácené dividendy Za roky nebyly dividendy vypláceny. Za rok 2007 není o výplatě dividend uvažováno.

7 Popis majetkové struktury oceňované společnosti Hospodářské výsledky za minulé roky V následující tabulce je uvedena struktura majetku a zdrojů společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s.. za období k , k , k , k , k a Aktiva k , 2003, 2004, 2005, 2006 a AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé CP a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období údaje v tis. Kč

8 5 Pasiva k příslušného roku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond a nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 0 0 sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řízené osoby Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 0 0 sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Stát odložený daňový závazek Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období údaje v tis. Kč

9 6 Následující tabulka ukazuje výkazy zisku a ztrát za roky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007: Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a KNPO (+/-) Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovl.a řízených osobách v úč.jdn. s podst.vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním údaje v tis. Kč

10 Finanční situace k Výkaz zisku a ztrát Tržby za prodej zboží 584 Náklady vynaložené na prodání zboží 584 Obchodní marže 0 Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady 584 Mzdové náklady 0 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 514 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 70 Sociální náklady 0 Daně a poplatky 49 Odpisy 600 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek 0 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů 0 Převod provozních nákladů 0 Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobám 0 Výnosy z ostatních dlouhodob. cenných papírů 0 Výnosy z ostatního dlouhodob. fin. majetku 0 Výnosy z krátkodobého fin. majetku 0 Náklady z finančního majetku 0 Výnosy z přecenění cenných papírů 0 Náklady z přecenění cenných papírů 0 Změna stavu rezerv a opravných položek 0 Výnosové úroky -1 Nákladové úroky 0 Finanční výnosy 2 Finanční náklady 2 Převod finančních výnosů 0 Převod finančních nákladů 0 Hospodářský výsledek z finančních operací -1 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 Daň splatná 0 Daň odložená 0 Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy 0 Mimořádné náklady 0 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 Daň splatná 0 Daň odložená 0 Mimořádný hospodářský výsledek 0 Hospodářský výsledek za účetní období údaje v Kč

11 8 Aktiva Brutto Netto Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 0 0 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0 0 Software Ocenitelná práva 0 0 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 Jiný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Poskytnuté zálohy 0 0 Opravná položka k nabytému majetku 0 0 Dlouhodobý finanční majetek Podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 Podíly v podnicích s podstatným vlivem 0 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry Půjčky podnikům ve skupině 0 0 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 3 3 Zboží 0 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku 0 0 Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení 0 0 Sociální zabezpečení 0 0 Stát - daňové pohledávky 0 0 Odložená daňová pohledávka 0 0 Krátkodobé poskytnuté pohledávky 0 0 Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 0 0 Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek 0 0 Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 0 0 Časové rozlišení 0 0 Náklady příštích období 0 0 Příjmy příštích období 0 0 Kursové rozdíly aktivní 0 0 Dohadné účty aktivní údaje v Kč

12 9 Pasiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie 0 Kapitálové fondy 0 Emisní ažio 0 Ostatní kapitálové fondy 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 Fondy ze zisku 0 Zákonný rezervní fond 0 Nedělitelný fond 0 Statutární a ostatní fondy 0 Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neurazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné 0 Rezerva na kursové ztráty 0 Ostatní rezervy Odložený daňový závazek 0 Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 0 Závazky k podnikům s podstatným vlivem 0 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 Emitované dluhopisy 0 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení 0 Závazky k zaměstnancům -5 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy 0 Odložený daňový závazek 0 Závazky k podnikatelům s rozhodujícím vlivem 0 Závazky k podnikatelům s podstatným vlivem 0 Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé 0 Běžné bankovní úvěry 0 Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení 0 Výdaje příštích období 0 Výnosy příštích období 0 Kursové rozdíly pasivní 0 údaje v Kč

13 Finanční analýza Bilanční suma společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s. kolísá ve sledovaném období. Pokles mezi roky 2002 a 2003 byl způsoben dopadem ukončení výroby bezešvých trub (závod válcovny trub) a jejich převodem na nového provozovatele. Stálá aktiva dosáhla účetní netto hodnoty tis. Kč v roce 2002 a tis. Kč v roce 2007, její výše představuje 18,8 % na celkových aktivech. Účetní hodnota stálých aktiv v minulosti klesala. Dlouhodobý majetek byl tvořen převážně samostatnými movitými věcmi a stavbami, pozemky. Na dlouhodobý finanční majetek společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s. (v účetní hodnotě) byla vytvořena opravná položka v plné výši. Výše dlouhodobého nehmotného majetku společnosti, který sestává ze softwaru a jiného dlouhodobého nehmotného majetku, který je ve sledovaných obdobích ve srovnání s celkovým majetkem zanedbatelný. Oběžná aktiva v letech rostla, jejich hodnota činní tis. Kč v roce Podíl oběžných aktiv na aktivech činil 39,92 % v roce 2002 a v roce ,2 %. Rozdíl mezi roky byl způsoben ukončením výroby bezešvých trub. Vlastní kapitál roste v jednotlivých letech vlivem rostoucího hospodářského výsledku, tím je snižována ztráta minulých let, jeho výše byla tis. Kč v roce 2007, což představuje - 49,72 % celkových pasiv. Cizí zdroje společnosti tvoří převážně krátkodobé a dlouhodobé závazky. Bankovní úvěry postupně klesají, v posledním roce na netto hodnotu tis. Kč. Při zhotovení finanční analýzy se vyšlo z výsledků hospodaření společnosti za roky 2002 až 2006 převzatých z výročních zpráv společnosti. Tato data (po prostudování příslušných výroků auditorů) zřejmě dostatečně věrně znázorňují výsledky hospodaření společnosti. Výsledky roku 2007 jsou ještě předběžné, ale lze předpokládat již minimální změny, které nemají zásadní vliv na ocenění společnosti. Pro posouzení hospodaření společnosti bylo použito několik postupů, a to: Vertikální a horizontální analýza účetních výkazů jako analýza absolutních vstupních dat. Při vertikální analýze zjišťujeme podíl jednotlivých položek účetních výkazů na celkové veličině. Tou je při vertikální analýze aktiv hodnota celkových aktiv, při vertikální analýze pasiv hodnota celkových pasiv a při vertikální analýze výsledovky hodnota celkových tržeb. Horizontální analýza, která využívá řetězové indexy, umožňuje popsat vývoj jednotlivých položek účetních výkazů mezi jednotlivými lety Vertikální analýza účetních výkazů Vertikální analýza rozvahy aktiv Nejvyšší podíl na celkových aktivech zaujímají stálá a oběžná aktiva AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Stálá aktiva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý nehmotný majetek 49,20% 58,80% 52,10% 37,40% 31,00% 18,80% Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Software 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ocenitelná práva 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý hmotný majetek 48,10% 58,80% 52,10% 37,40% 31,00% 18,80% Pozemky 4,50% 6,10% 6,30% 5,30% 5,00% 3,10% Stavby 26,80% 35,80% 30,90% 25,70% 23,60% 14,20% Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16,70% 16,70% 14,80% 6,30% 2,30% 1,60% Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Základní stádo a tažná zvířata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% Opravná položka k nabytému majetku 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Podílové CP a podíly v podnicích s rozhod.vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Podílové CP a podíly v podnicích s podstatným vlivem 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Půjčky podnikům ve skupině 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiný finanční majetek 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Na stálých aktivech se v podstatné míře podílí dlouhodobý hmotný majetek, který klesá v jednotlivých letech. Společnost Hutní druhovýroba - reality a.s. ukončila výrobu bezešvých trub ke konci roku V roce 2003 se představenstvo společnosti rozhodlo utlumit svou výrobní činnost a veškerá výrobní a technologická zařízení k výrobě pronajali. V roce 2005 byl uzavřen pronájem prostor s další společností BONAVIA servis a.s., která začala v prostorách podnikat a zároveň projevila zájem o odkup technologického zařízení nutného k výrobě. Na valné hromadě byl tento záměr schválen, a proto došlo ke snížení hmotného majetku společnosti v roce 2005 a Nehmotný dlouhodobý majetek v podobě softwaru a jiného dlouhodobého nehmotného majetku byl plně odepsán již v minulosti. Dlouhodobý finanční majetek činní 220 tis. Kč v roce 2007, jedná se o akcie společnosti Walter a.s., na které byla vytvořena 100% opravná položka. Podíly jednotlivých složek majetku se v zásadě nemění. Mění se celkový podíl stálých aktiv na celkových aktivech. V roce 2006 vedení společnosti rozhodla o znovu obnovení své výrobní činnosti.

14 Zásoby 50,80% 39,90% 47,90% 62,60% 69,00% 81,20% Materiál 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 33,8% Nedokončená výroba a polotovary 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 11,50% Výrobky 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 14,20% Zvířata 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,10% Zboží 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky z obchodního styku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky ke společníkům a sdružení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podn. s rozhod. vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podn. s podstat. vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Krátkodobé pohledávky 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky z obchodního styku 42,60% 39,80% 47,90% 62,50% 67,10% 46,40% Pohledávky ke společníkům a sdružení 41,20% 37,50% 45,60% 62,40% 66,90% 46,30% Sociální zabezpečení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Stát - daňové pohledávky a dotace 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podn. s rozhod. vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pohledávky v podn. s podstat. vlivem 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Jiné pohledávky 1,40% 2,30% 2,30% 0,20% 0,20% 0,10% Finanční majetek 0,20% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,90% Peníze 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Účty v bankách 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% Krátkodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výši oběžných aktiv nejvíce ovlivnily změny v ocenění zásob (převážně se jednalo o materiál). Ke konci roku 2001 byla ukončena výroba závodu válcoven trub a výše nepotřebných, nepoužitelných zásob nakoupených ještě v roce 1999 od Válcoven trub a.s. se snížily na prodejní cenu stanovenou odhadcem. V roce 2005 byla většina těchto zásob prodána a opravná položka z části rozpuštěna. Podíl pohledávek z obchodního styku v jednotlivých letech roste, neboť společnost rozprodávala část zásob i stálých aktiv, nadále podnikala pouze v oblasti pronájmu areálu. V roce 2007 byly vytvořeny zásoby nutné pro výrobu. Stav finančního majetku se příliš neměnil Ostatní aktiva - přechod.účty aktiv 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Časové rozlišení 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Náklady příštích období 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Příjmy příštích období 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dohadné účty aktivní 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Postupně jsou snižovány náklady příštích období a lze je považovat za konstantní Vertikální analýza rozvahy pasiva Z analýzy na straně pasiv je patrné, že docházelo k postupnému snižování cizích zdrojů (bankovních úvěrů). Celková hodnota pasiv mírně stoupala v souvislosti s nárůstem účetní hodnoty vlastního kapitálu PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vlastní kapitál -147,8% -226,8% -228,9% -153,7% -112,9% -49,70% Základní kapitál 75,90% 103,20% 106,20% 89,00% 92,90% 56,40% Vlastní akcie a vlastní obchodní podíl 75,90% 103,20% 106,20% 89,00% 92,90% 56,40% Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Emisní ažio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fondy ze zisku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zákonný rezervní fond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nedělitelný fond 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Statutární a ostatní fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Výsledek hospodaření minulých let -203,0% -304,1% -339,7% -280,7% -253,2% -125,0% Nerozdělený zisk minulých let 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,90% Neuhrazená ztráta minulých let -203,0% -304,1% -339,7% -280,7% -253,2% -153,9% Výsledek hospodaření běžného obd. (+-) -20,70% -25,80% 4,60% 38,10% 47,50% 18,90% Společnost je zatížena velkými neuhrazenými ztrátami z minulých let. Jejich hodnota byla postupně snižována zlepšujícími se výsledky hospodaření běžného období, ale i přesto dosahovala zápornou hodnotu vlastního kapitálu. Vlastní kapitál činní v roce 2007 hodnoty tis. Kč. Hodnota základního kapitálu byla konstantní, v poměru k růstu pasiv jeho podíl kolísal. Společnost byla natolik zadlužena, že neodváděla příspěvky do rezervních ani ostatních fondů ze zisku. V roce 2001 byl na společnost uvalen konkurz, který byl ale v roce 2002 zrušen z důvodu formálních nedostatků. Výše vlastního kapitálu se zvyšovala vlivem dosahování kladného hospodářského výsledku.

15 Cizí zdroje 243,7% 317,2% 313,8% 244,2% 210,2% 148,1% Rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 3,7% 2,2% Rezervy zákonné 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% Rezerva na daň z příjmu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ostatní rezervy 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,0% 0,6% Odložený daňový závazek (pohledávka -) 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 2,7% 1,6% Dlouhodobé závazky 1,7% 0,0% 83,3% 27,6% 28,8% 17,5% Závazky k podnikům s rozhod. vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Závazky k podnikům s podstat. vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dlouhodobé přijaté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Emitované dluhopisy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dlouhodobé směnky k úhradě 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Jiné dlouhodobé závazky 1,7% 0,0% 83,3% 27,6% 28,8% 17,5% Krátkodobé závazky 28,5% 54,8% 58,4% 81,3% 65,6% 62,2% Závazky z obchodního styku 10,0% 27,3% 30,2% 48,7% 31,8% 46,3% Závazky ke společníkům a sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Závazky k zaměstnancům 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Závazky ze sociálního zabezpečení 8,3% 20,3% 19,3% 15,1% 14,4% 7,4% Stát - daňové závazky a dotace 3,8% 6,6% 8,1% 17,2% 19,0% 8,3% Závazky k podnikům s rozhod. vlivem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Závazky k podnikům s podstat. vlivem 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Jiné závazky 0,4% 0,5% 0,8% 0,3% 0,4% 0,2% Bankovní úvěry a výpomoci 213,5% 262,4% 172,2% 121,9% 112,2% 66,2% Bankovní úvěry dlouhodobé 31,3% 79,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Běžné bankovní úvěry 182,2% 183,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Krátkodobé finanční výpomoci 0,0% 0,0% 172,2% 121,9% 112,2% 66,2% Cizí zdroje jsou převážně tvořeny krátkodobými závazky ( tis. Kč v roce 2007), dlouhodobými závazky ( tis. Kč) a krátkodobými finančními výpomocemi ( tis. Kč v roce 2007), které se snižovaly v posledních letech. Společnost má domluvené splátkové kalendáře s jednotlivými věřiteli, kteří se na společnost obrátili okamžitě po zrušení konkursu na majetek oceňované společnosti. V oblasti cizích zdrojů došlo k jejich postupnému poklesu, vlivem splácení dlouhodobého úvěru a poklesu krátkodobých závazků. Součástí cizích zdrojů jsou rezervy a odložený daňový závazek, jejich výše v jednotlivých letech kolísala. Cizí zdroje postupně klesaly vzhledem k postupnému splácení dlužných závazků Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 4,1% 9,6% 15,1% 9,5% 2,6% 1,7% Časové rozlišení 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Výdaje příštích období 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Výnosy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dohadné účty pasivní 4,0% 9,5% 15,1% 9,5% 2,6% 1,7% Podíly položek časového rozlišení klesaly v závislosti na výši celkových pasiv. Dohadné účty pasivní se měnily v jednotlivých letech v závislosti na položce nákladové úroky Vertikální analýza výnosů a nákladů Výnosy celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tržby za prodej zboží 0,0% 5,7% 3,4% 0,2% 0,0% 0,0% Tržby z vl.výkonů a služeb 44,9% 48,4% 11,3% 3,7% 10,2% 87,1% Ostatní výkony -4,7% -8,1% 0,0% 0,0% 1,1% 3,6% Ostatní provozní výnosy 51,0% 49,3% 58,7% 51,6% 73,2% 9,1% Finanční výnosy 5,4% 4,6% 26,6% 0,2% 0,1% 0,1% Mimořádné výnosy 3,4% 0,0% 0,0% 44,4% 15,3% 0,0% Náklady celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Náklady na prodané zboží 0,0% 4,5% 3,7% 0,2% 0,0% 0,0% Spotřeba materiálu a energie 29,5% 23,4% -0,1% 0,0% 12,3% 77,4% Služby 5,2% 5,7% 9,1% 2,5% 5,2% 11,0% Osobní náklady 10,7% 10,0% 0,9% 0,4% 0,4% 0,1% Daně a poplatky 0,2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,9% 0,1% Odpisy 2,0% 2,9% 3,8% 1,3% 0,8% 0,8% Změna stavu rezerv, OP a KNPO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ostatní provozní náklady 14,0% 36,2% 58,3% 16,1% 78,2% 10,7% Úroky 32,9% 14,9% 16,2% 2,3% 2,0% 0,3% Ostatní finanční náklady 3,6% 2,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% Mimořádné náklady 2,0% 0,0% 7,7% 76,6% 0,0% 0,0% V průběhu roku 2003 byl započat útlum výrobní činnosti v této společnosti. Hlavním zdrojem výnosů společnosti Hutní druhovýroba - reality a.s. byly v posledních třech letech tržby z pronájmu areálu a technologického vybavení. V roce 2006 bylo rozhodnuto o znovu obnovení výroby. Výše mzdových nákladů byla nulová od roku 2004, neboť se započetím pronájmu společnost převedla na nájemce veškeré zaměstnance podílející se na výrobní činnosti. Dále jsou účtovány pouze odměny členům orgánů společnosti. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu vzrostly v roce 2005 a 2006 z důvodu odprodeje části majetku (zařízení pro výrobu) nájemníkům a prodejem nepotřebných zásob ve vlastnictví společnosti.

16 Horizontální analýza účetních výkazů Horizontální analýza rozvahy aktiva Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 AKTIVA CELKEM ,50% -2,90% 19,40% -4,20% 64,5% x x x x x Stálá aktiva ,10% -14,00% -14,40% -20,50% -0,1% Dlouhodobý nehmotný majetek ,70% -100,0% x x x Zřizovací výdaje ,0% x x x x Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,0% x x x x Software 0 0 x x x x x Ocenitelná práva 0 0 x x x x x Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ,00% -100,0% x x x Nedokončený dl. nehmotný majetek x x x x x Poskytnuté zálohy na dl.nehm. majetek 0 0 x x x x x Dlouhodobý hmotný majetek ,10% -14,00% -14,40% -20,50% -0,1% Pozemky ,00% -0,70% 0,00% -8,20% 0,0% Stavby ,60% -16,20% -0,60% -12,10% -1,3% Sam. movité věci a soubory mov. věcí ,30% -14,30% -49,20% -64,30% 11,0% Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 x x x x x Základní stádo a tažná zvířata 0 0 x x x x x Jiný dlouhodobý hmotný majetek ,40% 35,50% -31,40% -56,70% 0,0% Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,50% -0,50% -52,40% -100,0% x Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek x x x x x Opravná položka k nabytému majetku 0 0 x x x x x Dlouhodobý finanční majetek ,0% x x x x Podílové CP a podíly v p. s r. vlivem 0 0 x x x x x Podílové CP a podíly v p. s podst. v. 0 0 x x x x x Ostatní dlouhodobé CP a podíly ,0% x x x x Půjčky podnikům ve skupině 0 0 x x x x x Jiný finanční majetek 0 0 Ve stálých aktivech docházelo ke kolísání. V roce 2004 byla část dlouhodobého hmotného majetku zničena požárem. Dále dlouhodobý hmotný majetek klesá z důvodu jeho postupného odprodeje hlavně v roce 2005 a Na dlouhodobý finanční majetek byla vytvořena opravná položky a k jiným změnám již v minulosti nedocházelo. Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 Oběžná aktiva ,2% 16,5% 56,1% 5,6% 93,6% Zásoby ,0% x x x 3 042,8% Materiál ,0% x x x 6 488,5% Nedokončená výroba a polotovary ,0% x x x 1 474,8% Výrobky ,0% x x x x Zvířata 3 x x x x x Zboží 562 x x x x x Poskytnuté zálohy na zásoby x x x x x Dlouhodobé pohledávky ,0% -100,0% x 0,0% 0,6% Pohledávky z obchodního styku x x x x x Pohledávky ke společníkům a sdružení x x x x x Pohledávky v podn. s rozhod. vlivem x x x x x Pohledávky v podn. s podstat. vlivem x x x x x Jiné pohledávky ,0% -100,0% x 0,0% 0,6% Krátkodobé pohledávky ,3% 16,8% 55,8% 2,9% 13,8% Pohledávky z obchodního styku ,1% 18,2% 63,2% 2,9% 13,8% Pohledávky ke společníkům a sdružení x x x x x Sociální zabezpečení x x x x x Stát - daňové pohledávky a dotace x x x x x Pohledávky v podn. s rozhod. vlivem x x x x x Pohledávky v podn. s podstat. vlivem x x x x x Jiné pohledávky ,6% -5,4% -91,7% -0,4% 2,2% Finanční majetek ,5% -79,7% 516,5% -12,1% 1 526,6% Peníze ,4% -94,7% 3 100,0% -78,1% 2 564,3% Účty v bankách ,2% -78,1% 449,4% -2,1% 1 491,5% Krátkodobé finanční výpomoci x x x x x Mezi roky 2002 a 2003 byly přeceněny nepotřebné zásoby, proto jejich hodnota takto poklesla. Absolutní změny v dlouhodobých pohledávkách jsou minimální, i když jejich relativní hodnoty se zdají být různé. Finanční majetek se v absolutních hodnotách příliš neměnil.

17 14 Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 Ostatní aktiva - přechod.účty aktiv x -100,0% x x x Časové rozlišení 0 x x x x x Náklady příštích období x -100,0% x x x Příjmy příštích období 0 x x x x x V položkách přechodných účtů nedocházelo k velkým relativním ani absolutním změnám mezi jednotlivými lety. V roce 2003 bylo časově rozlišeno nájemné Horizontální analýza rozvahy pasiva Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 PASIVA CELKEM ,5% -2,9% 19,4% -4,2% 64,5% Vlastní kapitál ,8% 2,0% 19,9% 29,6% 27,5% Základní kapitál ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vlastní akcie a vl. obch. podíl x x x x x Kapitálové fondy x x x x x Emisní ažio x x x x x Ostatní kapitálové fondy x x x x x Oceň. r. z přecenění maj. a záv. x x x x x Oceň. r. z přecenění - přeměny x x x x x Fondy ze zisku x x x x x Zákonný rezervní fond x x x x x Nedělitelný fond x x x x x Statutární a ostatní fondy x x x x x Výsledek hospodaření min. let ,2% -8,5% 1,3% 13,6% 18,8% Nerozdělený zisk minulých let x x x x x Neuhrazená ztráta minulých let ,2% -8,5% 1,3% 13,6% 0,0% Výsledek hosp. běž. obd. (+-) ,3% 117,3% 891,6% 19,5% -34,5% Změny vlastního kapitálu byly způsobeny pouze meziročními změnami výsledku hospodaření. V minulých letech se hodnota základního kapitálu neměnila. Společnost Hutní druhovýroba reality a. s. nečerpala ani nepřispívala do fondů. Výsledek hospodaření se zlepšoval v posledních letech. Největší nárůst byl zaznamenán mezi roky 2004 až 2005, kdy společnost začala pronajímat areál. Spolu s tržbami poklesly i náklady na výkonovou spotřebu a ostatní provozní náklady. Vlastní kapitál postupně vzrostl, ale stále dosahuje záporných hodnot. Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 Cizí zdroje ,3% -3,9% -7,1% -17,5% 15,9% Rezervy x x x -73,4% -3,2% Rezervy zákonné x x x -100,0% x Rezerva na daň z příjmu x x x x x Ostatní rezervy x x x 228,8% 0,0% Odložený daňový závazek x x x -29,5% -4,3% Dlouhodobé závazky ,0% x -60,4% 0,0% 0,0% Krátkodobé závazky ,5% 3,5% 66,3% -22,7% 56,1% Závazky z obchodního styku ,0% 7,3% 92,8% -37,4% 139,2% Závazky ke společníkům a sdružení x x x x x Závazky k zaměstnancům ,3% -86,7% -100,0% x x Závazky ze sociálního zabezpečení ,9% -7,9% -6,7% -8,6% -15,1% Stát - daňové závazky a dotace ,3% 19,1% 151,7% 6,2% -28,0% Závazky k podnikům s rozhod. vlivem x x x x x Závazky k podnikům s podstat. vlivem ,0% x x x x Jiné závazky ,7% 52,5% -46,0% -0,7% -17,7% Bankovní úvěry a výpomoci ,6% -36,3% -15,5% -11,8% -2,9% Bankovní úvěry dlouhodobé ,4% -100,0% x x x Běžné bankovní úvěry ,1% -100,0% x x x Krátkodobé finanční výpomoci x x -15,5% -11,8% -2,9% Společnost tvořila rezervy až v roce 2005 a 2006, které byly k rozpuštěny, neboť nedošlo k plánovaným opravám. Položka dlouhodobé závazky zahrnovala závazky vůči společnosti Shipping investments limited a zúčtované úroky. Její výše se měnila v závislosti na splacení jistiny. Krátkodobé závazky z obchodního styku razantně vzrostly v roce 2005, z čehož největší položkou byl závazek vůči společnosti BONAVIA SERVIS a.s. ve výši tis. Kč z postoupených pohledávek a ze smluv o přistoupení k závazku. Společnost má problémy se splácením závazků ze SP a ZP, a dále s daňovými závazky, za které je stanoveno penále. S těmito institucemi byly uzavřeny splátkové kalendáře. Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv ,8% 53,2% -24,9% -73,4% 3,7% Časové rozlišení ,3% -100,0% x 388,9% -100,0% Výdaje příštích období -70,3% -100,0% x 388,9% -100,0% Výnosy příštích období 0 0 x x x x x Dohadné účty pasivní ,8% 54,1% -24,9% -73,5% 4,4% U přechodných účtů pasivních byl zaznamenán snižující se trend.

18 Horizontální analýza výnosů a nákladů Absolutní hodnoty v tis. Kč Relativní hodnoty v % /02 04/03 05/04 06/05 07/06 Výnosy celkem ,2% -22,4% 113,4% -6,0% 227,7% Náklady celkem ,5% -43,2% 57,4% -10,1% 359,3% Přidaná hodnota ,4% -24,4% 44,8% -118,1% 7513,1% Provozní hospodářský výsledek ,1% 113,1% 4 527,0% -55,2% 24,5% Hospodářský výsledek z fin.operací ,2% 149,8% -129,7% 23,3% -35,9% Zisk před zdaněním ,2% 115,9% 1 015,6% 3,4% -32,8% Zisk po zdanění ,3% 117,3% 891,6% 19,5% -34,5% Tržby za prodej zboží x -53,4% -90,5% -100,0% x Tržby z vl.výkonů a služeb ,4% -81,9% -29,7% 157,5% 2 699,6% Náklady na prodané zboží x -53,4% -90,5% -100,0% x Spotřeba materiálu a energie ,1% -100,2% 183,6% 22871,2% 2791,5% Služby ,4% -9,4% -56,0% 86,4% 865,8% Osobní náklady ,2% -95,0% -30,1% -11,0% 0,6% Daně a poplatky ,4% -19,9% -0,3% 256,5% -72,0% Odpisy ,8% -25,3% -45,7% -43,5% -33,2% Změna stavu rezerv, OP a KNPO x x x x x Ostatní provozní náklady ,2% -8,5% -56,4% 335,6% -37,3% Finanční výnosy ,8% 348,9% -98,7% -18,7% 51,1% Finanční náklady ,5% -45,5% -76,2% -22,8% 37,4% z toho úroky ,8% -38,1% -77,4% -21,8% -29,0% S postupným omezením výroby poklesly náklady na spotřebu materiálu a energie mezi roky 2003 a S prodejem dlouhodobého hmotného majetku klesly i odpisy. V roce 2006 byl hospodářský výsledek kladný, neboť společnost prodala část majetku a dosáhla mimořádných výnosů (ze zrušených nákladových úroků z předchozích let, které nebyly, po ověření skutečnosti vzájemných pohledávek a závazků, původním věřitelem nárokovány).

19 Soustava finančních ukazatelů ABSOLUTNÍ UKAZATELE I. Majetková oblast (v tis. Kč) Celková aktiva Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Krátkodobý cizí kapitál Dlouhodobý cizí kapitál Dlouhodobý kapitál Pracovní kapitál II. Provozní oblast Celkové výkony Celkové tržby Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření za účetní období POMĚROVÉ UKAZATELE I. Ukazatele zadluženosti Stupeň finanční nezávislosti -226,75% -228,92% -153,68% -112,88% -49,72% Stupeň zadluženosti 326,69% 328,92% 253,67% 212,86% 149,72% Stupeň samofinancování -294,80% -319,79% -315,48% -272,70% -221,57% Úrokové krytí -49,39% 138,32% 1 993,84% 2 604,04% 2 471,06% II. Ukazatele krytí stálých aktiv I. stupeň krytí stálých aktiv -385,38% -439,41% -411,36% -364,13% -264,23% II. stupeň krytí stálých aktiv -250,56% -279,53% -301,72% -259,25% -159,60% Poměr odpisů k ZH dlouhodobého majetku 6,16 5,35 3,40 2,41 1,61 Míra reprodukce dlouhodobého majetku -0,01-2,03 0,64 0,89 0,92 III. Likvidita Okamžitá likvidita 0,04% 0,01% 0,05% 0,05% 0,70% Rychlá likvidita 16,13% 19,50% 29,43% 37,26% 36,39% Běžná likvidita 16,14% 19,50% 29,45% 38,26% 62,43% IV. Ukazatelé obratu Obrat zásob 9,75 x x 15,85 13,68 Obrat celkových pohledávek 1,09 0,26 0,11 0,21 5,48 Obrat celkových závazků 0,96 0,10 0,04 0,12 3,33 Obrat vlastního kapitálu x x x x x Obrat celkového kapitálu 0,45 0,11 0,06 0,14 2,97 V. Ukazatelé rentability Rentabilita tržeb -48,50% 39,60% 699,96% 338,19% 7,91% Rentabilita vlastního kapitálu x x x x x Rentabilita celkového kapitálu -10,87% 13,01% 43,22% 47,84% 24,25% Rentabilita celkového kapitálu -7,86% 16,31% 49,09% 47,03% 24,49% VII. Náročnost tržeb na náklady Nákladovost tržeb 237,49% 638,23% 1 790,92% 651,22% 106,84% Náročnost tržeb na výkonovou spotřebu 69,10% 57,26% 46,21% 114,24% 94,47% Náročnost tržeb na materiál a energii 55,59% -0,58% 0,86% 80,06% 82,68% Náročnost tržeb na služby 13,50% 57,84% 45,35% 34,18% 11,79% Náročnost tržeb na osobní náklady 23,70% 5,62% 7,00% 2,52% 0,09% Náročnost tržeb na odpisy 6,82% 24,09% 23,33% 5,33% 0,13% Náročnost tržeb na úroky 35,33% 103,36% 41,58% 13,15% 0,33% Náročnost tržeb na ostatních náklady 102,54% 447,91% 1 672,79% 515,98% 11,81% VIII. Struktura nákladů Podíl výkonové spotřeby 29,10% 8,97% 2,58% 17,54% 88,43% Podíl spotřeby materiálu a energie 23,41% -0,09% 0,05% 12,29% 77,39% Podíl služeb 5,69% 9,06% 2,53% 5,25% 11,03% Podíl osobních nákladů 9,98% 0,88% 0,39% 0,39% 0,08% Podíl odpisů 2,87% 3,78% 1,30% 0,82% 0,12% Podíl úroků 14,88% 16,19% 2,32% 2,02% 0,31% Podíl ostatních nákladů 43,18% 70,18% 93,40% 79,23% 11,06% IX. Ukazatelé kapitálového trhu Zisk na Kč akciového kap. -249,91 43,15 427,90 511,32 334,67 Poměrové ukazatele: Ukazatele zadluženosti: Společnost Hutní druhovýroba reality, a.s. dosahuje záporného vlastního kapitálu, tento stav je způsoben velkými ztrátami z minulých let. Ukazatele zadluženosti tedy dosahovaly špatných výsledků. V současné době bylo předpokládáno mírné zvyšování těchto ukazatelů, vzhledem k vývoji hospodářského výsledku a splácení části závazků z minulosti. Podnik je v současné době předlužen.

20 17 Ukazatel úrokového krytí vypovídá o schopnosti podniku krýt své úroky ze zisku. V minulých letech tento ukazatel dosahoval velice dobrých výsledků. Ukazatele krytí stálých aktiv: Výše vlastního kapitálu by nestačila na pokrytí dlouhodobého majetku. Míra reprodukce dlouhodobého majetku byla nejvyšší v posledních dvou letech, protože zůstatková hodnota tohoto majetku je nízká, část byla prodána v rámci skupiny jiné společnosti. V ostatních letech byl majetek obnovován jen na zbytně nutné úrovni. Ukazatele likvidity: Významným finančním rizikem pro podnik je ohrožení jeho platební schopnosti. Posouzení platební schopnosti (likvidity) se zabývají ukazatelé likvidity, které nám odpovídají na otázku, do jaké míry je podnik schopen včas platit své krátkodobé závazky. Ukazatel běžné likvidity, někdy označovaný jako likvidita 3. stupně by se měl pohybovat okolo hodnoty 150 %. Tento ukazatel vyjadřuje pomocí kolika Kč oběžného majetku je kryta 1 Kč krátkodobých závazků podniku, což udává, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, pokud by proměnil všechna svá oběžná aktiva v hotovost. V případě oceňované společnosti Hutní druhovýroba-reality, a.s. se pohybuje pod stanovenou hranicí. Rychlá likvidita někdy označovaná jako likvidita 2. stupně poměřuje pouze pohotová oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat na úrovni 100 %. U oceňované společnosti se pohybovala pod touto hranicí. Okamžitá likvidita, někdy označovaná jako likvidita 1. stupně by měla dosahovat hodnot v okolí 15 %. Pod tuto hranici podnik klesl v minulém období. Podnik dosahuje velmi nízké, podprůměrné likvidity. Ukazatele obratu: Ukazatele obratu vypovídají o hospodaření s jednotlivými složkami aktiv. Ukazatele obratu celkových pohledávek a závazků byly velmi nízké, protože pohledávky a závazky byly příliš vysoké oproti tržbám z prodeje výrobků a služeb společnosti. Do roku 2005 společnost pouze pronajímala část svého areálu, proto nebylo možné tyto ukazatele spočítat. V roce 2006 společnost provozovala svou hlavní činnost dva měsíce, proto i tento ukazatel je zavádějící. Ukazatele aktivity nebyly v optimální výši. Ukazatele roku 2007 se přibližují konkurenčním podnikům. Obrat celkového kapitálu je přiměřený vzhledem k podílu dlouhodobého majetku na celkových aktivech společnosti. V jednotlivých letech se pohybuje tento ukazatel na podobné úrovni. Ukazatele rentability: Ukazatelů rentability se používá pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti podniku, pomocí nich se vyjadřuje intenzita využívání reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) by neměl klesnout pod 4 %, což se považuje za uspokojivou rentabilitu podniku viz Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.: Finanční analýzy pro ocenění. V případě oceňované společnosti se rentabilita vlastního kapitálu pohybuje v záporných hodnotách, což způsobil záporný vlastní kapitál vykazovaný společností. Podnik dosahoval kladného hospodářského výsledku díky prodeji dlouhodobého majetku v posledních dvou letech a mimořádným výnosům. Hospodářský výsledek byl ovlivněn mimořádnými událostmi. Struktura nákladů: Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Téměř 80 % nákladů tvořily ostatní náklady, vzhledem k činnosti v posledních čtyřech letech byl tento stav reálný. Na ostatních provozních nákladech se v posledních letech nejvíce podílely náklady vynaložené na prodané zboží. Rentabilita oceňované společnosti se pohybuje na vysoké úrovni, ale rizikem byla její příčina (mimořádné vlivy). Zadluženost je na vysoké úrovni a ukazatele likvidity se pohybují na nízké úrovni. Celkově lze tedy říci, že oceňovaný podnik byl v minulosti finančně nestabilní Globální indexy Altmanův index AI - 4,309-3,834-1,743-1,149 2,348 Oceňovaná společnost spadá do rozmezí tzv. šedé zóny, vypovídací schopnost tohoto ukazatele napovídá, že podnik měl finanční problémy.

21 Odběratelé a dodavatelé Společnost získala pro svou podnikatelskou činnost 5-10 nosných odběratelů. Největších 10 odběratelů: Hrádecká část ČESKOMORAVSKÁ OBCHOD ČSAD DIESEL, A. S. HESCO, S R.O. INTERSTROJ, A.S. METALCO HOLÍČ, S.R.O ŽELEZÁRNY HRÁDEK A.S ŽELEZÁRNY VESELÍ,A.S ANC FOD, S.R.O. BONAVIA SERVIS, A.S. FERONA SLOVAKIA, A.S KOVAKON S.R.O. LUBOŠ NOSEK-FORTE-WE PA A HA CHOMUTOV PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPO RYTA S.R.O. SOLAR, SPOL.R.O. SOLUTUS, SPOL. S R.O STEELTRADE, S.R.O. THERMA FM, S.R.O. V-TREND S.R.O. ZDAS SGS GMBH Největších 10 dodavatelů: Hrádecká část HESCO, S R.O. Z - GROUP A.S. ZLÍNSKÁ DOPRAVNÍ, A. ŽELEZÁRNY HRÁDEK A.S ŽELEZÁRNY VESELÍ,A.S ANC FOD, S.R.O. BRAMMER CZECH A.S. FUCHS OIL CORPORATIO HEINE + BEISSWENGER LUBOŠ NOSEK-FORTE-WE PA A HA CHOMUTOV PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPO REALISTIC, A.S. ŽĎAS, A.S. ŽDB GROUP A.S. Chomutovská část BONAVIA servis, a.s. MZK CHOMUTOV S.R.O. PENGG DRÁT S.R.O. ROMAN PURKAR SLEVARNA CHOMUTOV Chomutovská část BONAVIA SERVIS,A.S. Z - GROUP ŽELEZÁRNY VESELÍ, A.S. GTS NOVERA A.S. HENKEL PRAHA ING.RADEK DEUTSCH MESSER TECHNOGAS 1.9. Stav nemovitostí Stav nemovitostí je po technické stránce převážně v zachovalém stavu, nejsou zde plánovány velké investice, pouze udržovací. Společnost potřebuje pro svou činnost 80% areálu v Chomutově, zbylou část areálu se snaží pronajmout, což se v minulosti příliš nedařilo. V případě pronajatých prostor je zde snaha o uzavření smluv s možnou rekonstrukcí na náklady nájemce Majetkové účasti Hutní druhovýroba reality, a.s. nemá významný podíl (vyšší než 20%) na základním kapitálu jiných společností. Dohody zakládající rozhodovací práva nebyly uzavřeny. Oceňovaná společnost vlastní akcie Walter a.s. v účetní brutto hodnotě 220 tis. Kč, ke kterým je vytvořena 100 %-ní opravná položka Úvěry společnosti Oceňovaná společnost nemá žádné bankovní úvěry. Společnost však má krátkodobou finanční výpomoc od spřízněné společnosti BONAVIA servis, a.s. Tato výpomoc je úročena 1,38%. K dosahovala výše cca 510 miliónů Kč Poskytnuté zajištění třetím osobám Žádné zajištění třetím osobám nebylo poskytnuto Soudní spory V současné době nejsou evidovány žádné pasivní právní spory vůči společnosti ze strany věřitelů. Exekuce, které jsou zapsány na výpisu z obchodního rejstříku a listu vlastnictví k nemovitostem, jsou již dle sdělení objednatele vypořádány a pouze se čeká na jejich výmaz. V současné době nejsou evidovány ani žádné aktivní spory.

22 Konkurz Společnost již nemá a ani po ní nejsou vymáhány žádné závazky z doby konkurzního řízení a z doby po zrušení tohoto řízení. Všechny tyto závazky byly společností bezezbytku vyrovnány jednorázovými úhradami a nebo postupným splácením na základě uzavřených splátkových kalendářů (Finanční úřad, VZP, Česká národní zdravotní pojišťovna, Správa sociálního zabezpečení) Právo k ochranné známce, patent a licence Společnost nemá žádné ochranné známky, patenty ani licence Management společnosti Na základě získaných informací se jeví současný management společnosti jako průměrný až lepší. Management je statutárním orgánem i výkonným orgánem společnosti Struktura zaměstnanců Společnost Hutní druhovýroba-reality, a.s. uzavřela smlouvu se společností Z-group a.s. o výkonu činnosti Hutní druhovýroba - reality a.s., provozování výroby v Chomutově. Z této smlouvy vyplývá, že veškeré zaměstnance způsobilé zajišťovat vlastní provozní chod zaměstnává Z-group a.s. Obdobná smlouva je uzavřena i pro zajištění provozu v Hrádku. Od roku 2005 nemá oceňovaná společnost žádné zaměstnance Charakteristika účetní politiky společnosti Ve výroku auditora za rok 2006 je uvedeno: Výrok bez výhrad Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Hutní druhovýroba reality a.s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Podepsáni za A&CE Audit, s.r.o. osvědčení č. 007 Ing Libor Cabicar, jednatel a Ing. Leoš Kozohorský, auditor osvědčení č Ekologie společnosti Dopady výrobní činnosti na životní prostředí jsou dle sdělení objednatele nepřetržitě sledovány a vyhodnocovány. V rámci podnikatelského záměru je vyvíjeno úsilí na zajištění postupného snižování ekologických zátěží z výrobního procesu, které se týká především: - Snížení znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami. Za tímto účelem bylo zprovozněno odsávání sekundárních zplodin z elektrických obloukových pecí. - Snížení odpadu ukládaného na odvalovou haldu. Pro tyto potřeby je zajišťováno zpracování ocelárenské strusky uložené v předchozích letech na odvalové haldě. Současně při zpracování strusky dodávané pro stavební účely je separován ocelový odpad, který je využíván jako vsázka do el. obloukových pecí. Ke zlepšování čistoty ovzduší také napomáhá postupné omezování výroby páry pro otop objektu, která je většinou nahrazována vytápěním elektrickou energií SWOT analýza oceňované společnosti Silné a slabé stránky Silné stránky Rozsáhlý areál typu průmyslová zóna v blízkosti rychlostní komunikace Praha Drážďany a v blízkosti komunikace Karlovy Vary Ústí nad labem Tržní příležitosti nabízet části areálu k zainvestování Zpracování ušlechtilých + legovaných ocelí tyče a dráty Tradice a jméno Víceprofesnost dělníků Nadbytek výrobních kapacit Znalost technologií tváření a tepelného zpracování Chirurgická ocel v podobě tenkých drátů monopol v ČR Kolejová vlečka, nadbytečná kapacita energetických vstupů, vlastní ČOV a neutralizační stanice Operativnost dodávek Individuální přístup k zákazníkovi Šířka výrobního sortimentu Slabé stránky Rozptýlenost výroby v areálu Vyšší logistické náklady Vyšší věkový průměr pracovníků Podíl společnosti na trhu s hutními výrobky je zanedbatelný Smluvní zajištění výroby

23 20 Příležitosti: - rozvíjející se automobilový průmysl v ČR - možnost rozšíření sortimentu Hrozby: - malá flexibilita - zákazníci budou požadovat jiný sortiment, který nemůže oceňovaná společnost dodat - cenový dumping některých zemí Makroekonomická analýza Pro vytvoření představy o perspektivě oceňované společnosti a současně pro správné nastavení základních předpokladů pro ocenění společnosti je třeba zhodnotit vývojové trendy v hospodaření zemí, kde oceňovaná společnost podniká. Oceňovaná společnost realizuje část svých tržeb v České republice, proto bude makroekonomická analýza zaměřena především na české hospodářství a všeobecně na situaci ve světě. Jako zdroj dat pro tuto kapitolu byly využity informace zveřejněné především serveru data z jiných zdrojů (www.cnb.cz, a jsou vždy označena Vnější prostředí Predikce je založena na předpokladu dalšího růstu světové ekonomiky, který by však měl proti roku 2007 zpomalit. Měl by větší měrou záviset na rozvojových především asijských ekonomikách. Růst v eurozóně, který v letech dosáhl rekordních hodnot, by se měl v letech 2008 a 2009 snížit asi na 2,2 %. Sníží se i růst v USA. Tabulka: Světové ceny komodit - roční ceny okamžitého dodání (zdroj: Predikce Ropa Brent USD/barel 28,3 24,4 25,0 28,8 38,3 54,4 65,4 72, Predikce předch.r.= ,9 86,2 102,4 115,3 133,0 142,0 120,1 111,2 121,7 100,0 Index v CZK 2000= ,0 85,0 74,9 74,5 90,2 119,3 135,3 135, předch.r.= ,4 85,0 88,2 99,4 121,1 132,3 113,4 99,9 109,8 98,3 Index NFC *) (USD) 2005=100 79,6 75,8 77,3 81,8 97,3 100,0 123,2 140, předch.r.= ,2 95,2 101,9 105,9 118,9 102,8 123,2 114,0 99,4 95,9 Index NFC (Kč) 2000= ,0 93,9 82,4 75,2 81,4 77,9 90,7 92, předch.r.= ,3 93,9 87,7 91,3 108,3 95,8 116,4 102,4 89,7 94,3 *) NFC Nonfuel commodities (suroviny mimo palivových) Měnová politika V roce 2010 vstoupí v platnost nový inflační cíl, který bude definován jako meziroční přírůstek spotřebitelských cen ve výši 2 % (opět s tolerančním pásmem ± 1 p.b.). Průběh změny cíle a délka přechodového období dosud oficiálně zveřejněny nebyly. Nicméně je jisté, že minimálně v délce horizontu měnové politiky (tj. 4-6 čtvrtletí) bude tento fakt ovlivňovat rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení základních úrokových sazeb. Od ledna 2008 bude ČNB publikovat trajektorii úrokových sazeb konzistentních s prognózou. Dále bude zveřejňovat jmenovité hlasování členů bankovní rady při přijímání měnověpolitických rozhodnutí. Počet jednání bankovní rady se omezí na osm za rok. Vynechá se lednové, dubnové, červencové a říjnové zasedání. Tato makroekonomická predikce vychází z předpokladu mírného růstu mezibankovních úrokových sazeb s následným pozvolným poklesem.koncem roku 2007 došlo k prudkému zhodnocení směnného kurzu k euru. Domníváme se, že nebylo způsobeno fundamentálními příčinami. Proto předpokládáme, že v následujícím období by se měla obnovit dlouhodobá tendence k pouze mírnému nominálnímu i reálnému zhodnocování Fiskální politika Sektor vládních institucí vykazuje značný deficit i na vrcholu ekonomického cyklu, což svědčí o neudržitelnosti současného nastavení fiskální politiky. Veřejné finance nicméně dosahují již po čtyři roky lepších ekonomických výsledků, než činily stanovené fiskální cíle. Vlivem velmi příznivého ekonomického vývoje dochází k postupnému snižování podílu nominálního deficitu vládního sektoru na HDP, a to navzdory přetrvávajícím strukturálním problémům na výdajové straně veřejných rozpočtů. Makroekonomické působení fiskální politiky v roce 2007 bylo s největší pravděpodobností významně odlišné od dosavadních předpokladů, které vycházely ze schváleného státního rozpočtu na rok Vzhledem k lepším než očekávaným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a zlepšenému hospodaření některých dalších institucí vládního sektoru je možné očekávat, že vládní deficit dosáhne proti rozpočtované výši zhruba poloviční hodnoty okolo 2 % HDP.Výhled hospodaření vládního sektoru a nastavení fiskální politiky v nadcházejícím období jsou zatíženy velkou mírou nejistoty. Příznivé výsledky v roce 2007 naznačují, že by mělo být reálné dosáhnout v příštích letech nižších deficitů, než činí fiskální cíle pro saldo vládního sektoru ve výši -2,9 % HDP v roce 2008, -2,6 % v roce 2009 a -2,3 % v roce Očekávané pozitivní dopady stabilizačních opatření v oblasti veřejných financí by měly působit směrem ke snížení vládního deficitu v roce Na druhé straně se dále zvýšilo riziko prohloubení deficitu v případě silnějšího využití prostředků akumulovaných v rezervních fondech (stav rezervních fondů dosáhl ke konci roku 2007 výše 2,8 % HDP proti 2,1 % na konci roku 2006).

24 Ekonomický cyklus Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb-Douglasovy produkční funkce, udává úroveň HDP při průměrném využití výrobních faktorů. Růst potenciálního produktu popisuje možnosti udržitelného růstu ekonomiky bez vzniku nerovnováh. Lze ho rozložit na příspěvky pracovní síly, zásoby kapitálu a souhrnné produktivity výrobních faktorů. Produkční mezera identifikuje pozici ekonomiky v cyklu a vyjadřuje vztah mezi HDP a potenciálním produktem. Koncept potenciálního produktu a produkční mezery je používán pro analýzu ekonomického vývoje a pro výpočty strukturální bilance veřejných rozpočtů. Graf.1: Produkční mezera v % Graf.2: Tempo růstu potenciálního produktu /95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Pracovní síla Zásoba kapitálu Souhrnná produktivita výr. faktorů Potenciální HDP 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 Graf.3: Produkční mezera v % Graf.4: Tempo růstu potenciálního produktu /95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/ SPVF Trend /95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 Pozn.: Zpomalení růstu potenciálního produktu a snížení příspěvku zásoby kapitálu ve 2. pololetí let 1997 a 2002 (Graf 2) bylo způsobeno škodami při povodních. (zdroj: Ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhla kladná produk-ční mezera podle našich propočtů cca 1,5 % potenciálního produktu. Tento výsledek je podpořen ostře klesající nezaměstnaností a rekordními hodnotami využití výrobních kapacit v průmyslu. Efekty působení kladné produkční mezery lze rovněž pozorovat na rychlém tempu růstu mezd i spotřeby domácností. Vliv na zrychlení spotřebitelské inflace není možné jednoznačně identifikovat vzhledem k velkému množství dalších faktorů, které se zde prosazují (více viz kapitola C.2).V roce 2008 by se měla produkční mezera snížit vlivem reformních kroků v oblasti veřejných rozpočtů, které částečně ztlumí růst domácí poptávky.meziroční růst potenciálního produktu se od roku 2005 drží nad hranicí 5 %. V posledních čtvrtletích však lze identifikovat tendenci k mírnému zpomalení.za příčinu tohoto jevu považujeme strukturální problémy trhu práce, které se projevují v meziročním poklesu participace (poměr počtu zaměstnaných a nezaměstnaných na populaci v produktivním věku), což lze interpretovat tak, že se snižuje podíl lidí, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Přitom počet volných pracovních míst v ekonomice dosahuje rekordních hodnot a podnikatelé mají problémy s náborem pracovníků pro nové výrobní kapacity. Domníváme se, že reformní kroky přispějí ke zvýšení motivace k práci (více viz kapitola C.3).Růst potenciálního produktu je z větší části tažen rychlým růstem trendu souhrnné produktivity výrobních faktorů, který ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhl meziročně 4,1 %. Je výsledkem volného pohybu zboží i kapitálu v rámci EU, náběhu nových výrobních kapacit, stability finančního systému a snižování sazeb daně z příjmů právnických osob. Přesun od přímého k nepřímému zdanění v rámci daňových změn by měl mít rovněž pozitivní efekt. Trvalý předstih růstu souhrnné produktivity před zeměmi eurozóny se stává nejdůležitějším parametrem přibližování výkonnosti české ekonomiky k jejich úrovni.příspěvek zvýšení kapitálové vybavenosti ekonomiky mírně narůstá. Investiční aktivita vede ke zlepšení infrastruktury i k vytváření nových kvalitních a konkurenceschopných výrobních jednotek.

25 Predikce vývoje makroekonomických indikátorů Údaje z předchozí predikce z října 2007 jsou vyznačeny kurzívou. Údaje vztahující se k roku 2010 jsou extrapolačním scénářem, který naznačuje směr možného vývoje a není v dalším textu komentován. Vývoj hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikce jsou shrnuty v následující tabulce. Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory (zdroj: Odhad Aktuální predikce Minulá predikce Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 4,5 6,4 6,4 6,1 4,7 5,1 5,9 5,0 Spotřeba domácnos tí růst v %, s.c. 2,9 2,3 5,5 5,7 3,6 4,6 6,5 4,2 Spotřeba vlády růst v %, s.c. -3,5 2,2 0,0 0,1-0,4-0,3-0,6-0,4 Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 3,9 2,3 5,5 5,7 8,0 7,8 6,0 9,0 Přís pěvek ZO k růs tu HDP p.b., s.c. 1,3 4,8 0,9 0,8 0,5 1,0-0,1-0,1 Deflátor HDP růst v % 4,5-0,2 1,7 3,4 3,5 2,3 3,5 3,1 Průměrná míra inflace % 2,8 1,9 2,5 2,8 5,5 2,3 2,3 3,8 Zaměs tnanos t (VŠPS) růst v % -0,6 1,2 1,3 1,9 1,6 0,8 1,5 1,1 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) prům ěr v % 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 4,1 5,5 4,8 Objem mezd a platů (dom.k oncept) růst v %, b.c. 6,3 6,8 7,8 9,3 9,0 7,5 9,1 7,4 Podíl BÚ na HDP % -5,2-1,6-3,1-3,5-3,5-2,1-2,8-2,5 Předpok lady: Směnný kurz CZK/EUR 31,9 29,8 28,3 27,8 26,5 26,1 28,0 27,4 Dlouhodobé úrokové s azby % p.a. 4,8 3,5 3,8 4,3 4,6 4,6 4,4 5,1 Ropa Brent USD/barel 38,3 54,4 65,4 72,7 88,5 88,5 67,8 72,5 HDP eurozóny (EA-12) růst v %, s.c. 2,0 1,5 2,8 2,6 2,2 2,2 2,6 2, Ekonomický výkon Česká ekonomika se nachází v blízkosti vrcholu hospodářského cyklu. Začíná narážet na limity vyplývající z nedostatku kvalifikované pracovní síly. Po mnohaleté cenové stabilitě se zrychluje růst cen.meziroční přírůstek reálného HDP podle posledních platných údajů ČSÚ dosáhl ve 3. čtvrtletí 2007 hodnoty 6,0 % (proti odhadu z října 2007 ve výši 5,8 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně očištěného HDP se po dosažení vrcholu ve výši 1,8 % ve 4. čtvrtletí roku 2005 mírně zpomaluje. Ve 3. čtvrtletí 2007 byl dosažen přírůstek 1,4 %.Pro rok 2007 odhadujeme, že přírůstek HDP činil 6,1 % (proti 5,9 %).V následujícím období očekáváme postupné uzavírání kladné produkční mezery a návrat k potenciálnímu produktu spojený s mírným zpomalením růstu HDP. V roce 2008 je třeba očekávat zpomalení růstu spotřeby domácností jako důsledek fiskální konsolidace. Česká republika však zůstane dynamicky se rozvíjející ekonomikou atraktivní pro zahraniční investory. Postupně se začnou projevovat i pozitivní efekty fiskální reformy stejně jako příliv prostředků z evropských zdrojů. V roce 2008 by měl růst HDP dosáhnout 4,7 % (proti 5,0 %), v roce 2009 potom 5,1 %.Také tempo růstu reálného hrubého domácího důchodu (RHDD), který odráží důchodovou situaci české ekonomiky, se začíná zpomalovat. Ve 3. čtvrtletí dosáhlo 6,8 % (proti 6,9 %) po vrcholu 8,2 % v 1. čtvrtletí 2007,.což byla nejvyšší hodnota v historii platné časové řady. Předstih růstu vývozních cen před dovozními v roce 2007 vede k rychlejšímu růstu RHDD v porovnání s růstem HDP. Očekáváme zvýšení RHDD o 7,2 % (proti 7,4 %),V roce 2008 by se měl cenový růst vývozu a dovozu srovnat, přírůstek RHDD by měl proto odpovídat přírůstku HDP. Výsledkem by mělo být zpomalení na 4,7 % (proti 5,6 %). Tabulka: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 2000 (zdroj: Odhad 2008 Predikce 2009 Predikce Hrubý domácí produkt mld. Kč ,9 2285,5 2367,8 2474,0 2631,7 2799, Výhled předch.r.= ,5 101,9 103,6 104,5 106,4 106,4 106,1 104,7 105,1 105,3 Výdaje domácností na spotřebu 1) mld. Kč ,0 1199,7 1271,5 1309,0 1339,7 1412, předch.r.= ,2 102,2 106,0 102,9 102,3 105,5 105,7 103,6 104,6 104,4 Výdaje vládních inst. na spotřebu mld. Kč ,6 509,6 546,0 526,7 538,5 538, předch.r.= ,6 106,7 107,1 96,5 102,2 100,0 100,1 99,6 99,7 99,5 Tvorba hrubého kapitálu mld. Kč ,0 720,0 709,6 773,9 770,9 855, předch.r.= ,6 104,6 98,6 109,1 99,6 111,0 109,2 109,2 106,9 106,4 - fixní kapitál mld. Kč ,9 686,1 689,1 716,3 732,6 772, předch.r.= ,6 105,1 100,4 103,9 102,3 105,5 105,7 108,0 107,8 107,2 - změna zásob a cenností mld. Kč ,2 33,9 20,5 57,6 38,3 82, Vývoz zboží a služeb mld. Kč ,5 1575,2 1688,5 2038,6 2279,8 2608, předch.r.= ,2 102,1 107,2 120,7 111,8 114,4 114,0 111,5 111,4 113,4 Dovoz zboží a služeb mld. Kč ,2 1721,7 1859,1 2192,3 2301,7 2620, předch.r.= ,8 105,0 108,0 117,9 105,0 113,8 113,4 111,5 110,7 112,3 Domácí konečné užití mld. Kč ,6 2429,2 2530,2 2608,3 2649,3 2799, předch.r.= ,7 103,8 104,2 103,1 101,6 105,7 105,5 104,4 104,3 104,0

26 Odhad 2008 Predikce 2009 Predikce Metodická diskrepance 2) mld. Kč ,0 2,6 11,2 18,1 4,4 4, Reálný hrubý domácí důchod mld. Kč ,9 2372,9 2466,3 2582,8 2710,6 2863, Příspěvky k růstu HDP 3) : 2010 Výhled předch.r.= ,1 104,1 103,9 104,7 105,0 105,6 107,2 104,7 105,6 105,7 - domácí konečné užití proc.body 3,9 3,9 4,2 3,2 1,6 5,5 5,3 4,2 4,1 3,8 - - konečná spotřeba proc.body 1,9 2,6 4,7 0,7 1,7 2,7 2,8 1,7 2,2 2,0 - - hrubá tvorba kapitálu proc.body 2,0 1,4-0,4 2,5-0,1 2,8 2,5 2,5 1,9 1,8 - saldo zahraničního obchodu proc.body -1,4-2,0-0,6 1,3 4,8 0,9 0,8 0,5 1,0 1,5 1) Spotřeba neziskových institucí je zařazena do spotřeby sektoru domácností. 2) Deterministicky určený vliv používání cen a struktury předchozího roku jako základu pro výpočet reálných přírůstků. 3) Výpočet na základě cen a struktury předchozího roku, kde jsou příspěvky beze zbytku sčitatelné. HDP v běžných cenách roční (zdroj: Odhad 2008 Predikce 2009 Predikce Hrubý domácí produkt mld. Kč 2352,2 2464,4 2577,1 2814,8 2987,7 3231, Výhled předch.r.= ,4 104,8 104,6 109,2 106,1 108,2 109,8 108,3 107,6 107,6 Výdaje domácností na spotřebu mld. Kč 1220,3 1262,4 1332,5 1416,9 1462,7 1577, předch.r.= ,2 103,4 105,6 106,3 103,2 107,8 108,8 108,8 106,9 106,7 Výdaje vládních inst. na spotřebu mld. Kč 496,7 549,5 603,2 621,6 658,2 685, předch.r.= ,8 110,6 109,8 103,1 105,9 104,1 103,8 104,6 103,2 103,0 Tvorba hrubého kapitálu mld. Kč 694,0 704,0 700,3 774,4 771,1 869, předch.r.= ,6 101,4 99,5 110,6 99,6 112,8 110,4 110,2 107,7 107,0 - fixní kapitál mld. Kč 659,3 677,8 687,5 727,2 746,1 794, předch.r.= ,6 102,8 101,4 105,8 102,6 106,5 107,3 108,6 108,6 108,0 - změna zásob a cenností mld. Kč 34,8 26,2 12,8 47,2 25,0 74, Saldo zahraničního obchodu mld. Kč -58,8-51,4-58,8 1,9 95,7 99, vývoz zboží a služeb mld. Kč 1537,2 1484,1 1592,2 1974,5 2156,0 2448, předch.r.= ,8 96,5 107,3 124,0 109,2 113,6 114,2 108,7 111,1 113,1 - dovoz zboží a služeb mld. Kč 1596,0 1535,5 1651,0 1972,6 2060,3 2349, předch.r.= ,8 96,2 107,5 119,5 104,4 114,0 112,2 108,7 109,7 111,5 Hrubý národní důchod 1) mld. Kč 2273,2 2352,1 2466,1 2660,1 2841,4 3057, předch.r.= ,2 103,5 104,8 107,9 106,8 107,6 107,4 107,8 107,3 107,4 Saldo prvotních důchodů 2) mld. Kč -79,0-112,3-111,0-154,6-146,3-174, ) Hrubý národní důchod je součtem HDP a salda čistých prvotních důchodů se zahraničím. Představuje úhrn prvotních příjmových důchodů rezidentů (náhrady zaměstnancům, čisté daně na výrobu a dovoz, důchody z vlastnictví, hrubý provozní přebytek a smíšený důchod). 2) Saldo čistých prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí je součtem rozdílu přijatých a vyplacených mezd a důchodů z vlastnictví (úroků, dividend a reinvestovaných zisků z aktiv vlastněných nerezidenty). Věcně odpovídá bilanci výnosů platební bilance Ceny zboží a služeb Tabulka: Ceny zboží a služeb roční (zdroj: Odhad Spotřebitelské ceny 2008 Predikce 2009 Predikce průměr roku průměr 2005=100 89,5 93,7 95,4 95,5 98,2 100,0 102,5 105,4 111,3 113,8 - průměrná míra inflace růst v % 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 5,5 2,3 koncem roku průměr 2005=100 90,6 94,3 94,8 95,8 98,5 100,6 102,3 107,9 111,5 114,1 - zvýšení cen v průběhu roku růst v % 4,0 4,1 0,6 1,0 2,8 2,2 1,7 5,4 3,3 2,4 - z toho příspěvek proc. body 1,8 2,3 0,7 0,3 1,7 1,9 0,8 2,2 3,7 1,3 administrativních 1) opatření HICP 2) průměr 2005=100 90,6 94,7 96,1 96,0 98,4 100,0 102,1 105,1 111,1 113,7 Deflátory růst v % 3,9 4,5 1,4-0,1 2,6 1,6 2,1 3,0 5,7 2,4 HDP průměr 2000= ,0 104,9 107,8 108,8 113,8 113,5 115,5 119,4 123,6 126,5 předch.r.= ,5 104,9 102,8 100,9 104,5 99,8 101,7 103,4 103,5 102,3 Hrubé domácí výdaje průměr 2000= ,0 103,1 103,6 104,2 107,8 109,2 111,9 114,7 119,0 121,4 předch.r.= ,4 103,1 100,5 100,6 103,5 101,2 102,5 102,5 103,8 102,0 Spotřeba domácností (vč. NZI) průměr 2000= ,0 103,9 105,2 104,8 108,2 109,2 111,6 114,8 120,6 123,1 předch.r.= ,1 103,9 101,2 99,6 103,3 100,9 102,2 102,9 105,0 102,2

27 24 Spotřeba vlády průměr 2000= ,0 104,0 107,8 110,5 118,0 122,2 127,3 131,9 138,5 143,3 předch.r.= ,9 104,0 103,7 102,4 106,8 103,6 104,1 103,6 105,0 103,5 Tvorba fixního kapitálu průměr 2000= ,0 101,0 98,8 99,8 101,5 101,8 102,8 104,5 105,0 105,7 předch.r.= ,7 101,0 97,8 101,0 101,8 100,3 101,0 101,6 100,5 100,7 Vývoz zboží a služeb průměr 2000= ,0 99,7 94,2 94,3 96,9 94,6 93,9 94,1 91,8 91,5 předch.r.= ,2 99,7 94,5 100,1 102,7 97,6 99,3 100,2 97,5 99,7 Dovoz zboží a služeb průměr 2000= ,0 97,4 89,2 88,8 90,0 89,5 89,6 88,7 86,5 85,7 předch.r.= ,1 97,4 91,6 99,6 101,3 99,5 100,2 98,9 97,5 99,1 Směnné relace průměr 2000= ,0 102,4 105,6 106,2 107,6 105,6 104,7 106,1 106,1 106,7 předch.r.=100 97,2 102,4 103,2 100,5 101,4 98,1 99,1 101,3 100,0 100,6 1) Změna regulovaných maximálních nebo věcně usměrňovaných cen a nepřímých daní. 2) HICP - harmonizovaný index spotřebitelských cen. Slouží mimo jiné k posouzení cenové stability podle Maastrichtských kritérií. Spotřebitelské ceny Dramaticky rychlý růst spotřebitelských cen na konci roku 2007 nás překvapil. Přitom ještě v období zpracování říjnové predikce se meziroční růst jejich hladiny vyvíjel v souladu s očekáváním. V srpnu 2007 dosahoval 2,4 % při příspěvku administrativních opatření ve výši 1,7 p.b. Prosincový meziroční přírůstek však činil 5,4 % (proti 2,9 %) při příspěvku administrativních vlivů ve výši 2,2 p.b. (proti 2,1 p.b.). Průměrná míra inflace ze spotřebitelských cen v roce 2007 dosáhla 2,8 % (proti 2,3 %). Vyšší příspěvek administrativních opatření vyvolaný zvýšením cen zemního plynu byl v říjnové predikci obsažen. Akcelerace spotřebitelské inflace koncem roku se tedy týkala tržní složky spotřebitelského koše. Z příspěvku tržních cen ke zrychlení meziroční inflace ve výši 2,4 p.b. lze připsat 1,4 p.b. potravinám, 0,6 p.b. vyšším korunovým cenám ropy a 0,4 p.b. ostatním komoditám. Během roku 2007 došlo v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ke zrychlení meziročního růstu cen o 9,3 p.b. na 11,2 % v prosinci 2007, z toho jen od srpna se meziroční růst cen zvýšil o 8,3 p.b. (z 2,9 %). Akcelerace růstu cen potravin se netýkala všech položek rovnoměrně, jak ukazuje přiložená tabulka (pramen ČSÚ): Tabulka: Meziroční růsty cen potravin (zdroj: (sopr=100), váhy v promile spotřebního koše Váhy 8 / / 08 Rozdíl Celkem 162,6 102,9 111,2 8,3 Oleje a tuky 6,7 101,8 122,3 20,5 Pekárenské výrobky; obiloviny 24,9 102,2 120,5 18,3 Mléko, sýry a vejce 29,3 104,2 121,2 17,0 Zelenina 12,7 92,7 98,7 6,0 Ostatní 6,1 104,5 108,1 3,6 Cukr, marmeláda, med, čokoláda 11,0 103,8 106,7 2,9 Ovoce 12,9 113,4 115,8 2,4 Maso 39,6 102,1 103,6 1,5 Nealkoholické nápoje 17,2 103,8 104,7 0,9 Ryby 2,3 102,2 102,1-0,1 Nárůst cen rostlinných olejů byl způsoben jejich používáním jako biopaliv. Ceny pekárenských výrobků odrážejí vývoj cen pšenice na světových trzích. Mléko a mléčné výrobky se zdražují vlivem zvýšené poptávky v zahraničí. Na druhé straně poměrně stabilní meziroční nárůst cen cukru, masa a ryb probíhá v podmínkách klesajících korunových světových cen těchto komodit. Přitom růsty spotřebitelských cen jsou u většiny komodit vyšší oproti analogickým nárůstům cen producentů.v mezinárodním porovnání pomocí meziročních růstů HICP ve skupině potravin je vidět, že prosincový růst o 11,2 % byl opravdu vysoký. V eurozóně se ve stejném období zdražily potraviny o 4,7 %, na Slovensku o 7,2 % a v Polsku o 7,9 %.Z toho usuzujeme, že u potravin ve většině případů obchodníci zahrnuli změnu snížené sazby DPH od ledna 2008 do cen již v předstihu, a to v rozsahu cca 0,6 p.b. Mimořádný vývoj z konce roku 2007 se odrazí i v údajích za rok Navíc se zde projeví i zvýšení příspěvku administrativních opatření. Změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 % se dotýká cca 28 % objemu položek spotřebního koše. Celkový vykázaný statistický dopad na cenový růst z tohoto titulu může činit cca 1,1 p.b. Část zvýšení cen mohou absorbovat i jednotlivé subjekty dodavatelských řetězců na úkor marží. Rozsah tohoto nerealizovaného cenového nárůstu odhadujeme na 0,3 p.b., takže celkový efekt zvýšení DPH odhadujeme na 0,8 p.b.mezi další administrativní faktory vyšší inflace bude patřit zejména zvýšení spotřební daně z cigaret (0,6 p.b.), poplatky u lékaře (0,5 p.b.), růst cen elektřiny (0,4 p.b.), zvýšení regulovaného nájemného (0,4 p.b.), cen tepla (0,3 p.b.), zemního plynu (0,2 p.b.) a zavedení ekologických daní (0,2 p.b.). Většina administrativních opatření vstoupí v platnost od počátku roku 2008.Tržní pohyb cen by měl být brzděn posilováním směnného kurzu a poptávkovými omezeními, a tudíž by měl zůstat mírný. Velká nejistota s rizikem vyšší inflace je u cen potravin a cen energetických surovin.předpokládáme proto, že dojde oproti předchozímu roku k jednorázovému zvýšení míry inflace na 5,5 % (proti 3,8 %). Vzhledem k vysoké srovnávací základně roku 2007 odhadujeme prosincový meziroční nárůst cenové hladiny pouze na 3,3 % (proti 3,6 %). Poněkud paradoxní je, že příspěvek administrativních opatření by měl být vyšší a dosáhnout 3,7 p.b. (proti 3,0 p.b.). Příčinou je fakt,

28 25 že tento příspěvek zahrnuje i efekty zvýšené DPH v cenách potravin, které však vzrostly již v roce 2007.V roce 2009 by se průměrná míra inflace měla vrátit na akceptovatelnou úroveň cca 2,3 %.Vyšší růst spotřebitelských cen povede k tomu, že ČR nebude v průběhu roku 2008 a v první polovině roku 2009 plnit Maastrichtské kritérium pro inflaci (viz Graf 2.3). Podle našeho výhledu by se klouzavá míra inflace z HICP měla znovu dostat pod hodnotu Maastrichtského kritéria ve druhé polovině roku Trh práce a domácnosti Graf: Ekonomický výkon a nezaměstnanost (zdroj: Zaměstnanost (podle Výběrového šetření pracovních sil VŠPS) Růst zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2007 (meziročně o 102 tis. osob) v zásadě odpovídal cyklické pozici ekonomiky. Nadále se výrazně projevoval zejména v průmyslu a v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelských činností, přírůstek se zvýraznil i ve stavebnictví. Z pohledu postavení v zaměstnání pokračoval shodný meziroční procentní přírůstek počtu podnikatelů i zaměstnanců (o 2,1 %). Zvyšování počtu ekonomicky neaktivních osob se proti předchozímu čtvrtletí zpomalilo zapojením většího počtu důchodců do pracovních aktivit. Pozitivní položkou celkového nárůstu ekonomicky neaktivních je pokračující přírůstek studujících.míra zaměstnanosti průběžně roste s různou intenzitou ve všech věkových kategoriích (s výjimkou stagnace mezi roky, zde patrně v důsledku péče o děti), z regionálního hlediska lze výjimečné tendence k poklesu pozorovat na Ústecku a Liberecku.K růstu ekonomiky i zaměstnanosti přispívali nadále zahraniční pracovníci (zaměstnanci i živnostníci podle údajů MPSV a MPO), jejichž celkový počet již patrně na konci roku překročil 300 tisíc (v zaměstnaneckém poměru jich legálně pracovalo 240 tis. osob, průměrný meziroční nárůst dosáhl téměř 28 %).Vzhledem k očekávanému pokračování růstu ekonomiky a reformním opatřením očekáváme v konci roku 2007 a v průběhu roku 2008 pokračování růstu zaměstnanosti, u průměrné hodnoty růst o 1,9 % a 1,6 % (proti 1,5 % a 1,1 %). Nezaměstnanost Citelný pokles nezaměstnanosti v roce 2007 (v průměru meziročně o více než 80 tisíc u registrované a téměř o 100 tis. osob podle VŠPS) lze přičítat ekonomickému růstu, zpřísněným úpravám legislativy trhu práce i intenzivní činnosti úřadů práce při realizaci programů aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že při trvalém dynamickém růstu ekonomiky dochází k minimálnímu uvolňování pracovníků při ukončování ekonomických aktivit, počet nově hlášených uchazečů klesá. Současně s celkovou nezaměstnaností nadále klesá i počet dlouhodobě nezaměstnaných (bez práce déle než jeden rok). Jejich podíl na registrované nezaměstnanosti představoval koncem roku 38,6 % (ve 3. čtvrtletí 40,6 %), podle VŠPS nadále tvoří více než polovinu nezaměstnaných (50,5 % ve 3. čtvrtletí).počet nahlášených a neobsazených volných pracovních míst se ve 4. čtvrtletí pohyboval již nad hranicí 140 tisíc. Regionální strukturální problémy v severních oblastech ČR přetrvávají v důsledku kvalifikačního nesouladu nabídky a poptávky po pracovní síle a nízké adaptability některých skupin nezaměstnaných.očekáváme, že počet nezaměstnaných bude se sezónními výkyvy nadále klesat v důsledku pokračujícího ekonomického růstu, tvrdšího přístupu úřadů práce, realizace programů aktivní politiky zaměstnanosti i nové legislativy. U obou základních statistik očekáváme v zásadě obdobný průběh. Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS by se měla v roce 2007 snížit na 5,3 % (proti 5,5 %), v roce 2008 by měla dále klesnout na 4,4 % (proti 4,8 %). Průměrná míra registrované nezaměstnanosti by měla v roce 2008 poklesnout na 5,4 % (proti 5,9 %) a v roce 2009 dále na 4,7 %. Mzdy Meziroční růst objemu mezd a platů v domácím pojetí podle důchodové struktury HDP se pohyboval nad hranicí 9 %. Vzhledem k nárůstu zaměstnanosti dosahoval nominální přírůstek průměrné mzdy (podniková metoda) hodnot mezi 7,5 a 8 %. Poměrně vysoký růst mezd reflektoval zejména hospodářské výsledky podniků v podmínkách trvajícího ekonomického růstu. Tempo přírůstku nebylo zatím v rozporu s růstem produktivity práce, a proto nezpůsobovalo ve větší míře inflační tlaky. Stabilizátorem mzdového vývoje byla nadále limitovaná státem kontrolovaná sféra, kde v průměru za tři čtvrtletí byl růst o 1 p.b. pomalejší než celkových 7,6 %. Vzhledem k vývoji inflace na konci roku 2007 a očekávanému růstu cen v roce 2008 lze předpokládat zvýšený tlak na růst mezd, a to zejména v produkční sféře. Další výrazné zvýšení mezd by však již znamenalo posílení inflačních tlaků. Objem mezd a platů podle domácího konceptu by měl vzrůst za rok 2007 o 9,3 %.

29 26 Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla ve třetím čtvrtletí 2007 výše Kč (zdroj: ke konci roku 2007 by měla dosáhnout cca Kč v roce Kč. Jednotkové náklady práce by se za podmínek uvažovaných v predikci měly v roce 2007 zvýšit o 3,2 % a v roce 2008 o 4,4 %. Vývoj nominální mzdy (zdroj Z výše uvedeného grafu vyplývá plánovaný roční růst nominálních mezd v rozmezí 6-7% Úrokové sazby Tabulka: Úrokové sazby roční průměrné sazby - v % p.a. (zdroj: Odhad 2008 Predikce 2009 Predikce Diskontní sazba (konec roku) 5,00 5,00 3,75 1,75 1,00 1,50 1,00 1,50 2,50.. Repo 2T (konec roku) 5,25 5,25 4,75 2,75 2,00 2,50 2,00 2,50 3,50.. Lombardní sazba (konec roku) 7,50 7,50 5,75 3,75 3,00 3,50 3,00 3,50 4,50.. PRIBOR 3M 1) 6,84 5,36 5,18 3,55 2,28 2,36 2,01 2,30 3,09 4,0 3,5 Výnos do doby splatnosti 5R 7,57 6,77 5, státních dluhopisů pro konvergenční účely 2) 10R Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům - - 6,35 4,94 4,12 4,75 3,51 3,78 4,28 4,6 4,2.. 6,83 5,82 4,57 4,51 4,27 4,29 4,8 5,2 4,9 Úrokové sazby z vkladů domácností.. 2,90 2,06 1,40 1,33 1,24 1,22 1,3 1,4 1,3 Reálné sazby z úvěrů nefinančním podnikům 3).. 6,3 5,2 1,0 3,2 1,7 1,7 1,0 3,2 2,9 Čisté reálné sazby z vkladů domácností s dohodnutou splatností 4).. -2,1-0,1 1,1-1,6-0,8-1,5-1,7-4,1-1,1 1) 3měsíční sazba PRIBOR na mezibankovním trhu. 2) Výnos 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely podle statistiky ČNB. Slouží k posouzení výše dlouhodobých úrokových sazeb podle Maastrichtských kritérií. 3) Deflováno meziročním růstem deflátoru domácí poptávky ve 4. čtvrtletí. 4) Deflováno růstem spotřebitelských cen v průběhu roku, uvažována jednotná 15% daň z kapitálových výnosů. Referenční úrokové sazby byly koncem listopadu opět zvýšeny o 0,25 p.b. a na konci roku dosáhly následující úrovně: 2T repo sazba na 3,50 %, diskontní sazba na 2,50 % a lombardní sazba na 4,50 %. Hlavní příčinou byl vyšší než očekávaný vývoj inflace a obavy ze sekundárních dopadů nákladových šoků, které vyplývají ze změny nepřímých daní, růstu regulovaných cen a cen potravin. Tyto proinflační faktory i nadále představují významná rizika přestřelení inflační prognózy ČNB. Jsou však zmírňována silným nominálním kurzem koruny a perspektivou pomalejšího hospodářského růstu v EMU.ECB poslední dobou čelí značným protichůdným rizikům. Na jedné straně zesiluje obava ze zrychlující se inflace, která překračuje 2 % inflační cíl, na straně druhé stojí vyhlídka zpomalující se evropské ekonomiky. Ve 4. čtvrtletí ECB ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 4,00 %. Záporný úrokový diferenciál ČR vůči eurozóně tak dosahuje již jen -0,50 p.b. Prohlubující se hospodářské potíže v USA, jež byly odstartované hypoteční krizí a napětím na finančních trzích, přiměly Fed dále uvolnit měnovou politiku. Základní sazba byla snížena ve dvou krocích, vždy o 0,25 p.b., na 4,25 %. Diferenciál vůči 2T repo ČNB se tak zúžil na 0,75 p.b. Zvýšení základních úrokových sazeb ČNB a akcelerace inflace

30 27 v posledních měsících roku 2007 posunuly krátkodobou výnosovou křivku mezibankovních sazeb směrem nahoru. Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla ve 4. čtvrtletí 2007 hodnoty 3,75 %. Celkový průměr za rok 2007 činil 3,09 % V průměru za rok 2008 ji odhadujeme na úrovni 4,0 % (proti 3,6 %) a v roce 2009 potom na 3,5 %.Výnosy do doby splatnosti 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely 1 pokračovaly v posledním čtvrtletí v rostoucím trendu a dosáhly průměrné hodnoty 4,56 %. Celkový roční průměr činil 4,28 %. Pro rok 2008 odhadujeme průměrný výnos 10letých státních dluhopisů na 4,6 % (oproti 5,1 %), pro rok 2009 snížení na 4,2 %.Průměrné sazby z vkladů domácností dosáhly ve 3. čtvrtletí 2007 hodnoty 1,26 %. Sazby z úvěrů nefinančních podniků se posunuly na 4,84 %. Ve 4. čtvrtletí 2007 předpokládáme jejich další mírný vzestup. Pro rok 2008 odhadujeme, že se sazby z vkladů domácnostem budou pohybovat okolo úrovně 1,4 % (odhad neměníme) a v roce 2009 okolo 1,3 % (odhad neměníme). V případě úrokových sazeb z celkového stavu úvěrů nefinančním podnikům předpokládáme vzestup na 5,2 % v roce 2008 (oproti 5,0 %), resp. 4,9 % v roce 2009 (oproti 4,6 %) Měnový kurz Tabulka vývoj kurzu CZK/EUR (zdroj Tabulka vývoj kurzu CZK/USD (zdroj Z výše uvedených grafů je patrné, že dochází k posilování kursu české koruny vůči euru (v průměru o 4% ročně) a vůči americkému dolaru (v průměru o 12% ročně).

31 Mezinárodní srovnání Porovnání ekonomického výkonu jednotlivých zemí je většinou prováděno pomocí parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích. Graf: Hrubý domácí produkt vybrané tranzitivní země růst proti předchozímu roku - v %, sezónně očištěná data (zdroj: V této predikci byla provedena metodická změna v porovnávání ekonomického výkonu jednotlivých zemí. Vzhledem k ustálené praxi Eurostatu a vysoké volatilitě americké měny byl změněn základ parit kupní síly z USD na PPS 2 (EU-27). PPS (EU-27) je umělá měnová jednotka, která vyjadřuje množství statků, které je v průměru možné zakoupit za 1 euro na teritoriu EU-27 (po kurzovém přepočtu u zemí, které nepřijaly euro). 3 Velikost poměrových veličin (např. EA-12 = 100) změnou základu parit kupní síly dotčena není. 4 Při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly má proces přibližování ekonomické úrovně ČR směrem k průměru eurozóny, podobně jako v ostatních středoevropských ekonomikách, setrvalou tendenci. Průměrné tempo přibližování po roce 2002 přesahuje 2 p.b. ročně.v roce 2007 dosáhl HDP České republiky na obyvatele cca PPS (EU-27), což odpovídá dosažení 74 % ekonomického výkonu eurozóny. V roce 2009 by se měla česká ekonomika přiblížit hranici čtyř pětin.alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. HDP na obyvatele v tomto vyjádření v roce 2007 dosáhl úrovně cca EUR, což odpovídá cca 45 % úrovně EA-12. Komparativní cenová hladina HDP činila v roce 2007 cca 61 % průměru EA-12. Od roku 2003 se česká cenová hladina přibližuje hladině eurozóny průměrným tempem cca 2,5 p.b. ročně. Je zajímavé, že komparativní cenová úroveň všech čtyř středoevropských nových členských zemí se nachází v úzkém koridoru 57 až 62 % průměru EA-12 bez ohledu na jejich relativní ekonomickou úroveň.

32 Prognóza inflace ČNB Prognóza inflace pochází ze zdroje Prognóza ČNB ze dne ukazuje na následující pravděpodobný vývoj. Ukazatel horizont ve výši meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 4.čtvrtletí ,3% 2.čtvrtletí ,4% Inflační cíl ČNB v celkové inflaci je do prosince 2009ve výši 3% a od ledna 2010 do přistoupení ČR k eurozóně ve výši 2%. ČNB průběžně usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany Monitoring predikcí ostatních institucí MF ČR pořádá dvakrát ročně setkání institucí, které se zabývají analýzou a prognózováním makroekonomického vývoje ČR tzv. Kolokvium. Posledního, v pořadí 24. Kolokvia, které se konalo 28. listopadu 2007, se zúčastnilo 15 institucí včetně MF ČR. V rámci této akce zúčastněné instituce předkládají své představy o očekávaném vývoji ekonomiky v běžném a následujícím roce. Výsledná konsensuální předpověď je reprezentativním přehledem názoru české ekonomické veřejnosti na budoucí vývoj. Shrnutí předpovědí je uvedeno v tabulce. Tabulka: Konsensuální předpověď (zdroj: listopad 2007 leden 2008 listopad 2007 leden 2008 m in. m ax. konsenzus predikce MF m in. m ax. konsenzus predikce MF Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 4,5 6,2 5,8 6,1 3,7 5,2 4,7 4,7 Spotřeba domácností růst v %, s.c. 5,0 7,0 6,2 5,7 3,2 4,7 4,1 3,6 Spotřeba vlády růst v %, s.c. -0,9 2,0 0,2 0,1-2,0 2,0 0,1-0,4 Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. 4,0 6,0 5,1 5,7 5,0 9,0 6,8 8,0 Deflátor HDP růst v %, s.c. 3,3 4,0 3,7 3,4 2,7 4,8 3,8 3,5 Průměrná míra inflace % 2,3 3,5 2,7 2,8 1) 3,6 5,6 4,7 5,5 Zaměstnanost růst v % 1,5 2,2 1,8 1,9-0,1 1,4 0,8 1,6 Míra nezaměstnanosti VŠPS % 5,2 5,6 5,4 5,3 4,3 6,3 5,1 4,4 Podíl BÚ na HDP % -3,8-2,6-3,3-3,5-3,8-2,2-3,2-3,5 1) Skutečná hodnota byla zveřejněna ČSÚ dne Většina institucí potvrzuje tyto základní tendence hospodářského vývoje: Postupné zpomalování ekonomického růstu k hodnotě kolem 4,5 % v letech 2008 až Zrychlení růstu spotřeby domácností v roce 2007 na cca 6 %, v dalších letech zpomalení pod tempa růstu HDP. Po zpomalování růstu hrubé tvorby fixního kapitálu k 5 % v roce 2007 jeho následné zrychlení k 7 % v letech 2008 až Přestřelení inflačního cíle v roce 2008 a návrat ke 3 % v roce 2009 a pod 3 % v roce Pokračující zlepšování indikátorů trhu práce; postupné zpomalování růstu zaměstnanosti s tím, že pokles míry nezaměstnanosti může narážet na strukturální bariéry. Pokračující posilování měnového kurzu koruny k euru v průměru na 25,60 v roce Mírné zlepšování podílu deficitu běžného účtu na HDP jako výsledek rostoucího salda obchodní bilance (zlepšování však nebude tolik výrazné jako v minulosti) a zhoršující se bilance výnosů.stabilizace ceny ropy Brent, která by v následujících letech měla klesnout zpět k 70 USD/barel. Celkově lze shrnout, že současná předpověď MF ČR je ve shodě s ostatními institucemi a pohybuje se v mezích daných jejich prognózami. Rozdíly jsou minimální a ve většině případů jsou pod hranicí přesnosti statistických zjišťování.

33 30 Seznam použitých zkratek v rámci této kapitoly: b.c. běžné ceny BÚ běžný účet platební bilance HDP hrubý domácí produkt HICP harmonizovaný index spotřebitelských cen NFC nepalivové komodity NZI neziskové instituce obd. období proc. bod, p.b. procentní bod předb. předběžně s.c. srovnatelné ceny st.obd.p.r. stejné období předchozího roku VS vládní sektor Základní pojmy: předb. (předběžné údaje) Odhad Predikce Výhled data z čtvrtletních národních účtů, zveřejněná ČSÚ, která dosud nebyla ověřena ročními národními účty prognóza minulých čísel, z různých důvodů nedostupných v termínu zpracování publikace, např. HDP z předcházejícího čtvrtletí prognóza budoucích čísel, používající expertní i matematické metody prognóza vzdálenějších budoucích čísel, používající především extrapolační metody Značky použité v tabulkách: - pomlčka na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý x, (mezera) křížek nebo mezera na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů Analýza odvětví Společnost podniká v oboru, který se řadí do OKEČ 27 Výroba základních kovů a hutních výrobků Charakteristika odvětví Hutní průmysl je základem pro navazující zpracovatelské obory. Jedno pracovní místo v hutnictví na sebe váže 3-4 pracovní místa v navazujících oborech. Hutní výroba v České republice je závislá na dovozech vstupních surovin, především železné rudy pro výrobu surového železa (cca 8 mil. t/rok), a dále na dovozu primárních kovů pro další zpracování v odvětví neželezných kovů a slévárenství. Hutnictví a zpracování kovů patří rovněž k největším spotřebitelům energie v rámci zpracovatelského průmyslu. Spotřeba paliv a energií v odvětví činí v měrných jednotkách více jak 24 GJ na tunu produkce. Hutní průmysl má v rámci zpracovatelského průmyslu a stavebnictví trvalé opodstatnění. Hlavními spotřebiteli oceli je strojírenství včetně automobilového průmyslu, následované stavebnictvím. V posledních letech dochází celosvětově v hutnictví k přechodu od dodávek výrobků komoditního charakteru k hodnotnějším výrobkům a technologickému partnerství. V ČR se to projevuje především ve vztahu k automobilovému průmyslu. Hutní výroba je z hlediska OKEČ tvořena těmito obory : výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla výroba litinových a ocelových trub a trubek jiné hutní zpracování železa a oceli výroba a hutní zpracování neželezných kovů odlévání kovů - slévárenství Společnosti v oboru hutnictví železa vyrábějí především základní hutní výrobky, tj. surové železo, surovou ocel, polotovary, dlouhé a ploché válcované výrobky, ocelové trubky včetně uzavřených svařovaných profilů, úzký pás válcovaný za studena, otevřené ohýbané profily, taženou, broušenou a loupanou ocel a tažený drát. Výroba v ČR je z 85 % koncentrována do tří dominantních společností - Mittal Steel Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Růst průmyslové produkce v druhé polovině devadesátých let nejvíce ovlivňovaly zahraniční investice (zejména dovoz strojů a zařízení), růst vývozu do vyspělých zemí a rostoucí domácí poptávka. Samotný růst probíhal diferencovaně. Na přelomu století to byl posun odvětvové struktury průmyslu ve prospěch finalizujících oborů (zejména elektrotechniky a automobilového průmyslu), při poklesu podílu energetických oborů a oborů těžkého strojírenství a hutnictví. To se změnilo v roce 2004, kdy výrazný růst poptávky po kovech způsobil i prudký růst výkonů a opětné zvýšení podílu hutnictví v odvětvové struktuře zpracovatelského průmyslu. A to jednak zvýšením hmotných výrob, (tržby ve stálých cenách meziročně vzrostly o více než 10 %, zdroj: CSU), ale zejména výrazným růstem tržních cen ocelářských výrobků ovlivněný razantním růstem cen vstupních surovin (rudy, šrot, surové železo). V globálním měřítku souvisel růst cen s oživením ocelářské výroby ve světě a s investičním boomem v Asii, zejména v Číně. To způsobilo výrazné zvýšení poptávky po vstupních strategických surovinách. Cenový nárůst vstupů byl jednotlivými výrobci promítnut do ceny hutních výrobků a byl akceptován odběrateli i trhem. Poptávka v letech způsobila pravděpodobně nevratný posun cen strategických vstupů na vyšší cenovou hladinu.

34 Vývoj ocelářského průmyslu v Evropě a ve světě Podklady charakterizující stav a potenciál hutnictví jsou čerpány ze zahraniční literatury (např.: EUROFER Report on the Economic and Steel Market Situation Q.I/2007 and Forecast for Q.II-III/2007, , a českých zdrojů (internetové stránky ČSÚ a MPO ČR). Na základě zprávy EUROFERu lze konstatovat, že vývoj hutního průmyslu v rámci Evropské unie, a to zvláště průmyslu ocelářského, je v současnosti na maximu, které navazuje na pozitivní vývoj v roce Důvodem je růst jak domácí poptávky, tak exportu. Dle posledních ekonomických údajů vzrostl v rámci EU průmyslový sektor využívající ocel v roce 2006 o 5,8 % ve srovnání s rokem Odhady pro první kvartál 2007 ve srovnání se stejným obdobím 2006 předpovídají růst o 5,2 %. Předpověď pro druhý a třetí kvartál 2007 je růst o 3,8% resp. 4,0 % ve srovnání se stejným obdobím V dalších letech je předpokládán spíše pokles výroby. Vývoj hlavních sektorů výroby Eurofer duben 2008 Evropský ocelářský průmysl se v současnosti těší příznivému vývoji. Evropské ocelárny v r vyrobily 205 mil. tun oceli proti 195 mil. tun v r Očekává se, že i v roce 2007 si udrží úroveň výroby oceli loňského roku. To včetně 8 mil. tun výroby v ocelárnách u dvou nových členů EU, Bulharska a Rumunska. Od poloviny sedmdesátých let do časných devadesátých let v evropském ocelářském průmyslu dominovaly krize a těžké ztráty. Kromě globálního ekonomického růstu je v současnosti úspěch evropského ocelářského průmyslu možné přičíst následujícím faktorům: 1.místní konsolidaci a zlepšení produktivity, 2.optimalizaci výrobků a růstu kvality. 3 pomalejší reakci hlavních globálních exportérů na situaci v EU, i když v současnosti zejména v Číně prudce zvyšují výrobní kapacitu, ale vybudování nových výrobních kapacit trvá nějaký čas. Protože české podniky jsou v exportu více než z 50 % zainteresovány na vývoji německého trhu, je důraz v rámci EU kladen především na tento německý trh: Německý ocelářský průmysl vyrobil v roce mil. tun oceli, což je nejvíce od znovusjednocení obou německých států. Očekává se, že si průmysl tuto úroveň výroby udrží i v roce 2007, protože je podporován zákazníky, jmenovitě průmyslem výroby automobilů a průmyslem výroby strojního zařízení. Tento sektor vzrostl v r proti r o významných 7 % a prognózuje se, že proti úrovni r v roce 2007 vzroste o 3-4 %. Vývoj německého ocelářského průmyslu tak kopíruje vývoj tohoto sektoru v celé EU. Tento krátkodobý kladný vývoj budou ovšem významně ovlivňovat rostoucí asijské ocelářské giganty - Čína a Indie - a na růst v dalších zemích vč. Thajska, Indonésie a Vietnamu. Čína je v současnosti největší světový výrobce oceli. Podle údajů Cisa vzrostla výroba surové oceli v Číně o 27,3 % na mil. tun v r. 2004, a o 24,6 % na 352,4 mil. tun v r V r vyrobila 420 mil. tun, to je nárůst o 19,2 %. Prognózuje se, že výroba v roce 2007 vzroste o 10 % na 462 mil. tun. Dle ekonomických analýz se předpokládá, že jeho výroba oceli bude v roce 2010 činit 520 mil. tun, resp. 40 % celkové světové výroby oceli. Kvalita v Číně vyrobených ocelářských výrobků se zlepšuje. Čínské exporty do EU se v r podle údajů ISSB, Londýn, podstatně zvýšily. Belgie, Itálie a Španělsko se staly cílem pro řadu různých ocelářských výrobků z Číny, zejména teplých svitků, válcovaných prutů, za tepla válcovaných tlustých plechů a žárově pozinkované oceli. Čínské exporty do zemí EU25 se zvýšily za prvních 11 měsíců minulého roku téměř na 2,2 mil. tun, z asi 286 tis. tun ve stejném období předchozího roku. Ve stejném srovnání se čínské exporty teplého svitku do Itálie zvýšily z 262 tis. tun na 1,45 mil. tun, do Španělska dosáhly 301,5 tis. tun proti 18,5 tis. tun a exporty do Belgie dosáhly z nuly na 292,8 tis. tun.

35 32 Sílící konkurence z Číny je potvrzována i dalšími informačními zdroji: Např. Zpravodajský server finweb.cz přišel se zprávou, že Čína by mohla zaplavit trh levnou ocelí. V tomto článku se tvrdí: Všeobecně se očekává, že země se poprvé stane čistým vývozcem i za celý rok 2006, což rozšířilo obavy z přílivu levné oceli na zahraniční trhy. Dále Market Research Report On China Steel Tube Industry in 2007 (publikováno na Research Report On China St 27.května 2007 tvrdí Od roku 2000 do roku 2006 domácí poptávka po bezešvých trubkách v Číně narostla z 4,189 mil tun na 13,03 mil tun, mezitím objem domácí produkce narostl z 4,158 mil tu na 14,84 mil tun, Od roku 2003 produkce přesahuje domácí spotřebu a rozdíl prudce narůstá. V roce 2006 činil rozdíl 1,8 mil tun v roce 2007 dosáhne 3,7 mil tun. Čína sice zmenšila daňové úlevy při exportu zboží, ale tyto dopady nejsou podstatné pro narůstající čínskou nabídku. Např. shrnující článek z International Herold Tribune z června 2007 Chinese steel exports to lower global prices od Crofts z Blombergu (www.iht.com/articles/2007/06/10/business/sxsteel,php) tvrdí, že: Čínský trh s ocelí způsobí světový nárůst levného exportu, což srazí zisky U.S a Evropských výrobců z důvodu neuvěřitelného nárůstu čínských výstupů, které převyšují domácí užití. říkají zástupci Sempra metals. Nárůst daní při exportu nezpracované oceli má pouze omezený, dopad protože čínští výrobci začali produkovat ve velkém měřítku více zušlechtěnou ocel jako jsou ocelové trubky tvrdí Londýnský analytik John Kemp. Dále tvrdí Máte velkou domácí spotřebu v Číně, ale produkce v Číně roste rychleji. Tento přebytek dopadá na globální trh K tomu dodává zástupce Ipsco, druhého největšího severoamerického makera ocelových trubek pro energetiku čínské exporty narostly skokem opět v květnu (2007), což je výrazem podstatného nárůstu čínské výroby petrochemických trubek, standardních trubek a liniových trubek říká Michellle Appelebaum z Highland Park Illinois. Výsledkem je nárůstem čínského exportu trubek o 13 % Čínské exporty standardních strukturálních trubek do Spojených států narostly z tun v roce 2002 na tun Obdobná tvrzení obsahuje i studie Tube China (www.tubechina.net/en/news asp Developments of Steel Tube Industry dutiny China Tenth Five-Year Plan Priod ( ) China Iron a Steel Association Na serveru Hutnictví Železa, a.s. (www.hz.cz/cz/knohovna/ php je uveřejněn český názor na soutěž s Čínou: Zástupci českých hutních společností, na které se Steel Times International obrátily připustili, že na evropských trzích budou jejich produkty brzy soutěžit s Čínou o zákazníky,, rychle však dodali, že nicméně - tato soutěž čelí nevýhodě vzdálenosti na tisíce kilometrů. Jedinou českou společností, která se zatím neznepokojuje je VÚHŽ. Rovněž tak Indie je významný a rostoucí trh s roční výrobou 40 mil. tun v r Národní ocelářská politika Indie počítá s výrobou 110 mil. tun v r Jsou oznámené projekty v rozsahu mil. t/r. v r Ocelárny v Indonésii, v Malajsii, Thajsku a ve Vietnamu rovněž zvyšují kapacity, v r vyrobily 26 mil. tun. Očekává se, že si trh v jihovýchodní Asii udrží vysokou poptávku po oceli; účinnost zdrojů s cílem získat nejlepší suroviny, jako železnou rudu a šrot. Prognóza vývoje ocelářského průmyslu v České republice tak, jak zazněla na jednání Euroferu v Bruselu v dubnu 2007 je na první tři kvartály 2007 růst ve výši 5,8% (zdroj: Národní alokační plán Podle materiálu Zpráva o přípravě národního alokačního plánu na léta zveřejněného na webových stránkách se má celosvětová spotřeba oceli do roku 2012 zvyšovat o cca 7% meziročně, v ČR je předpoklad stejný (Global Steel Industry Outlook to 2014, EuroStrategy Consultants, February 2005). Celková spotřeba ocelářských výrobků vzroste o cca 40% na 1,4 mld. tun/rok, z toho v EU25 meziročně o 3,9%, v nových členských zemích včetně ČR meziročně o 6-7%. Objem výroby oceli v ČR však vzroste ze 7,3 mil. t v roce 2006 pouze na 8,3 mil. t/rok při 90 95% využití výrobních ocelářských kapacit, takže další zvyšování spotřeby bude kryto především dovozy. Předpokládaný vývoj spotřeby finálních ocelářských výrobků v ČR je následující (mil. t): rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2009 rok 2014 skut skut skut předp. předp. předp. 4,4 5,2 5,1 5,7 6,5 7,0 (Zdroj: VII. Zpráva o postupu realizace Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu)

36 33 Spotřeba finálních ocelářských produktů v rámci EU a ve světě Miliony tun CAGR CAGR* Přistupující a kandidáti Bulharsko % % ČR % % Maďarsko % % Polsko % % Rumunsko % % SR % % Turecko % % Ostatní % % Sub-Total % % EU % % SNS % % Asie % % Sev. Amerika % % Zbytek světa % % SVĚT , , , % 1, % * CAGR (compounded average growth rate) - vážené průměrné tempo růstu Zdroj: (Minulost) IISI, 2004; (Prognózy) EuroStrategy Consultants, 2005 Je zde nutno upozornit na to, že se jedná především o důsledek rozvoje automobilového průmyslu včetně subdodávek do něj, strojírenství a zvýšeného používání oceli ve stavebnictví. Předpoklady růstu těchto dvou klíčových odběratelských sektorů se odhadují na 6 8% meziročně. Vývoj výrob v sektoru má v současné době plynulý ráz. Zvláštností je, že u zařízení typu koksoven, vysokých pecí, kyslíkových konvertorů a válcoven se kapacita jednoho zařízení pohybuje často nad úrovní 1 milionu tun/rok, což znamená, že v sektoru při výrobě cca 7 mil. tun oceli/rok je v provozu 5 vysokých pecí, 4 kyslíkové konvertory, 4 tandemové pece, 3 koksárenské baterie. Zastavení výroby na jednom z těchto zařízení po dobu jeho generální opravy znamená v daném roce oproti letům před a po generální opravě rozdíl ve výrobách až několik desítek procent. Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V předchozím období kopíroval hutní průmysl makroekonomický trend minimálního růstu, resp. poklesu výrobních cen. Počínaje rokem 2003 se zejména v ocelářském průmyslu situace změnila. Vývoj zde byl diktován růstem poptávky a v druhé polovině roku 2003 i růstem cen vstupních surovin (šrot, surové železo). V roce 2003 činil v oboru 27.2 meziroční růst cen na 1 tunu prodaných ocelářských výrobků 0,9 %, v roce 2004 již 35,6 %. V roce 2005 docházelo opět k poklesu cen a v roce k opětovnému růstu. Vývoj cenových indexů výrobků v letech Pramen: ČSU, vlastní dopočet MPO Můžeme konstatovat, že poptávka v období let způsobila nevratný posun průměrných cen strategických vstupů na vyšší cenovou hladinu a lze předpokládat, že v následujícím období bude docházet k oscilaci cen kolem této trhem nastavené hodnoty. V případě snížení poptávky po hutních produktech bude docházet k poklesu jejich cen, ale ceny již nikdy nedosáhnou úrovně před rokem Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik podle sledovaných oborů dokumentují dále uvedené tabulky. Po období určitého poklesu ekonomické aktivity v roce 2002 se počínaje rokem 2003 obnovuje růst odběratelské poptávky po hutních materiálech, a to jak na tuzemském, tak na zahraničních trzích. Vývoj oboru je doprovázen výraznou redukcí počtu

37 34 pracovníků. Oproti roku 2000 došlo v oboru k poklesu počtu pracovníků o 21,6 %. Důvodem jsou nejen racionalizační snahy doprovázející proces restrukturalizace, ale i vyčleňování obslužných činností a aktivit bezprostředně nesouvisející s hutní výrobou. Oba tyto procesy se podílejí na výrazném růstu produktivity práce a průměrných výdělků pracovníků oboru. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. a ve s.c. v letech Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO Účetní přidaná hodnota v b.c. a ve s.c. v letech Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO Strategické informace týkající se relevantního trhu Legislativní rámec pro podnikání, novely, nařízení, směrnice EU a podnikání na trhu v ČR Jednotný trh je ve zvýšené míře vysoce konkurenční prostředí. Úspěch nabídky zboží se netýká jen ceny, ale i inovací, služeb a reakcí na tlak různých lobby. Správné reakce podnikatelů jsou závislé na sledování legislativního procesu v EU ve snaze dozvědět se o nových předpisech a nákladech na jejich splnění. Základními předpisy souvisejícími s obchodem se zeměmi mimo EU jsou: a) nařízení Rady EU č. 2913/1992 celní kodex, ve znění pozdějších předpisů, neboť i ten je upravován, a to naposledy s přístupem nových členských států do EU, b) nařízení Komise č. 2454/1993 prováděcí předpis celního kodexu, c) nařízení Rady č. 918/1983 osvobození od cla, d) nařízení Rady č. 2658/1987 o sazební statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (pro rok 2004 vydán pod č. 1789/2003), Poměr společnosti ke konkurenci Vstup na trh v Evropě je velmi náročný na investice a na náklady na pracovní síly. V poslední době konkurence neroste v Evropě, ale výroba se přesouvá do Jihovýchodní Asie, kde jsou levnější pracovní síly, suroviny, velká státní podpora exportu. Společnost Hutní druhovýroba-reality a.s. se spíše zaměřuje na užší trh se specifickými výrobky a úpravou oceli než na prodeje ve velkých dávkách, kde nemůže konkurovat ani na českém trhu společnosti Třinecké železárny, a.s Porovnání oceňované společnosti s oborem OKEČ 27-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Na Ministerstvu průmyslu a obchodu byly zjištěny potřebné údaje pro následující finanční ukazatele za rok 2005 a Oceňovaná společnost je zařazena mezi podniky v OKEČ 27 výroba základních kovů a výrobků. Finanční analýza je porovnávána se skupinou 27, která byla na MPO k dispozici (viz. finanční analýza průmyslu a stavebnictví za rok 2006, MPO duben 2007). Z těchto údajů bylo čerpáno pouze několik ukazatelů, které byly použity pro srovnání podniku v rámci finanční analýzy vycházející z účetních výkazů za minulost. Pro rok 2007 nebyly výsledky k datu ocenění známy. Základní ukazatele oboru OKEČ 27 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků jsou uvedeny níže v tabulce. OKEČ stupeň finanční nezávislosti 45,84 55,29 55,47 60,41 stupeň zadluženosti 26,03 44,42 41,08 38,66 úrokové krytí 7,22 19,33 24,28 28,55 okamžitá likvidita 100*FM/KCK 11,97 14,29 24,49 43,20 rychlá likvidita 100*(FM+ krpoh)/kck 88,40 117,30 163,27 158,75 běžná likvidita 100*OA/KCK 125,22 174,61 243,13 238,08 počet obratů zásob T/Z 9,18 9,09 8,04 8,17

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více